close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Балалар футбол клубын ашу (Қосымшалар) (313.32 Kb)

код для вставкиСкачать
Ақша қаражаты қозғалысының болжамы (Cash Flow)
14,889
мың теңге
Атауы
БАРЛЫҒ
Ы
Кезеңнің басыындағы ақша
қаражатының қалдығы
Операциялық қызмет
Түсім
Балалар футбол клубы қызметтер
74,277
74,277
Кетуі
44,955
Әкімшілік шығыстар
Кредит пайыздары
Табыс салығы
ҚҚС төлеу
Операциялық қызметтің нәтижесі
Инвестициялық қызмет
Түсім
Кетуі
НҚ сатып алу
Инвестициялық қызметтің нәтижесі
артық ақша қаражатының жеткіліксіздігі
Қаржылық қызмет
Түсім
Құрылтайшылар салымдары бойынша
Кредиттер бойынша түсімдер
Кетуі
Құрылтайшылар дивиденттері бойынша
төлемдер
Кредиттер бойынша төлемдер
Қаржылық қызмет нәтижелері
Таза ақша қаражаты ағындары
Есепті кезеңнің соңындағы қалдық
Net CF (all)
CF before int. and loans
CF inv
NCF
d NCF
CCF
dCCF
PV (CCF)
PV (CCF inv)
NPV
PI
IRR
Өзін-өзі ақтау кезеңі
Өзін-өзі ақтау кезеңі (дисконтталған)
2012
1
2
3
4
5
6
7
2013
8
9
10
11
Барлығ
ы
12
533
905
782
694
530
402
312
221
131
360
360
396
396
432
432
468
468
504
504
540
540
540
540
540
540
540
540
262
520
520
520
569
568
568
567
566
42,194
1,951
810
262
520
520
520
520
49
520
49
520
48
520
47
29,322
-262
-160
-124
-88
-101
-64
-28
-27
4,795
4,795
4,795
4,795
4,795
4,795
-4,795
-4,795
-4,795
6,122
1,327
4,795
4,939
5,590
795
4,795
4,939
1,183
25,710
25,710
25,710
2.2
2.5
5,590
533
533
-124
782
-88
694
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
2015
2016
2017
2018
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
42
89
182
276
370
464
605
746
887
1,028
1,209
1,392
42
1,574
5,708
9,936
14,889
19,938
4,320
4,320
675
675
720
720
720
720
720
720
720
720
765
765
765
765
765
765
765
765
810
810
810
810
810
810
9,045
9,045
11,664
11,664
11,664
11,664
12,312
12,312
12,312
12,312
12,960
12,960
566
5,225
565
564
563
563
562
561
561
560
561
565
565
564
6,753
6,771
6,675
6,599
6,504
6,428
520
47
520
46
4,938
287
519
46
519
45
519
44
519
44
519
43
519
42
519
42
519
41
519
41
2
519
40
6
519
39
6
519
39
6
6,227
505
21
6,220
414
137
6,213
323
139
6,206
232
162
6,199
141
165
6,191
49
187
-26
-26
-905
110
156
157
157
158
204
204
205
204
245
245
246
2,292
4,893
4,989
5,713
5,808
6,532
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
760
760
760
760
760
760
63
-63
47
89
63
-63
93
182
63
-63
93
276
63
-63
94
370
63
-63
95
464
63
-63
140
605
63
-63
141
746
63
-63
142
887
63
-63
141
1,028
63
-63
182
1,209
63
-63
182
1,392
63
-63
183
1,574
760
-760
1,532
1,574
760
-760
4,133
5,708
760
-760
4,229
9,936
533
533
533
373
905
1
Барлығ
ы
63
63
63
63
63
63
63
-63
-164
530
63
-63
-128
402
63
-63
-91
312
63
-63
-90
221
63
-63
-90
131
63
-63
-89
42
6,122
1,327
4,795
380
380
5,742
42
42
0
760
760
760
-760
-760
-760
4,953
5,048
5,772
14,889 19,938 25,710
2012
1
42
709
6,122
-5,413
-4,771
-5,413
-4,771
625
5,396
-4,771
0.12
2013
2
1,532
2,797
2014
3
4,133
5,307
2015
4
4,229
5,312
2016
5
4,953
5,944
2017
6
5,048
5,949
2018
7
5,772
6,581
2,797
2,173
-2,616
-2,598
2,798
5,396
-2,598
0.52
5,307
3,634
2,691
1,036
6,433
5,396
1,036
1.19
28%
5,312
3,206
8,003
4,242
9,639
5,396
4,242
1.79
55%
5,944
3,163
13,947
7,405
12,801
5,396
7,405
2.37
68%
5,949
2,790
19,896
10,195
15,591
5,396
10,195
2.89
74%
6,581
2,720
26,477
12,915
18,311
5,396
12,915
3.39
77%
Кірістер мен шығысытар туралы есеп
мың теңге
2,012
Атауы
Өнімдерді, қызметтерді сатудан түсетін
кіріс Балалар футбол клубы қызметтер
Барлығы
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Барлығы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Барлығы
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
74,277
74,277
360
360
396
396
432
432
468
468
504
504
540
540
540
540
540
540
540
540
4,320
4,320
675
675
720
720
720
720
720
720
720
720
765
765
765
765
765
765
765
765
810
810
810
810
810
810
9,045
9,045
11,664
11,664
11,664
11,664
12,312
12,312
12,312
12,312
12,960
12,960
74,277
41,932
3,237
2,095
27,014
810
26,203
26,203
360
520
40
48
-247
396
520
40
48
-211
432
520
40
48
-175
468
520
40
49
-141
504
520
40
49
-104
540
520
40
48
-68
540
520
40
47
-67
540
520
40
47
-66
540
520
40
46
-66
4,320
4,676
360
431
-1,146
675
519
40
46
71
720
519
40
45
116
720
519
40
44
117
720
519
40
44
117
720
519
40
43
118
765
519
40
42
164
765
519
40
42
164
765
519
40
41
165
-247
-247
-211
-459
-175
-634
-141
-775
-104
-880
-68
-947
-67
-1,014
-66
-1,080
-66
-1,146
-1,146
-1,146
71
-1,076
116
-960
117
-843
117
-725
118
-607
164
-444
164
-279
165
-114
765
519
40
41
166
2
164
50
810
519
40
40
211
6
205
254
810
519
40
39
212
6
205
460
810
519
40
39
212
6
206
666
9,045
6,227
480
505
1,833
21
1,812
666
11,664
6,220
480
414
4,550
137
4,414
5,080
11,664
6,213
480
323
4,649
139
4,509
9,589
12,312
6,206
480
232
5,395
162
5,233
14,822
12,312
6,199
480
141
5,493
165
5,329
20,151
12,960
6,191
480
49
6,240
187
6,053
26,203
1
2
3
Сатылған тауарлардың, қызметтердің
өзіндік құны
Жалпы кіріс
Кезең шығыстары
Амортизация
Кредиттер пайыздары бойынша шығыстар
Салынатын табыс
Табыс салығы
Таза кіріс
Кумулятивті таза кіріс
Топтардың толықтырылуы
50%
55%
60%
65%
70%
75%
75%
75%
75%
67%
75%
80%
80%
80%
80%
85%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
84%
90%
90%
95%
95%
100%
Расчет НДС
Наименование
НДС к начислению
НДС к зачету
НДС к зачету по инвестициям
Сальдо по НДС
Сальдо нарастающим итогом
НДС к выплате
Итого
2,012
1
2
3
4
5
6
7
2,013
8
9
10
11
12
Итого
1
2
3
4
5
6
7
2,014
8
9
10
11
12
Итого
2,015
2,016
2,017
2,018
Баланс
мың теңге
Атауы
Активтер
Ағымдағы активтер
Ақша қаражаты
Дебиторлық берешек
Қорлар
Өзге де қысқа мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді активтер
Негізгі қаражат
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Өзге де ұзақ мерзімді активтер
Пассивтер
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Обязательства по налогам
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Кредиттер бойынша міндеттемелер
Прочие долгосрочные обязательства
Капитал
Жарғылық капитал
Пайда
1
2
2,016
2,017
2,018
5
5,759
1,044
782
6
5,632
956
694
8
5,260
665
402
9
5,129
574
312
10
4,999
483
221
11
4,869
394
131
12
4,740
304
42
Барлығы
4,740
304
42
1
4,747
352
89
2
4,800
444
182
3
4,853
538
276
4
4,908
632
370
5
4,962
726
464
6
5,063
867
605
2,013
7
5,164
1,008
746
2,015
4
5,923
1,168
905
2,012
7
5,428
792
530
2,014
3
5,590
795
533
8
5,265
1,149
887
9
5,366
1,290
1,028
10
5,507
1,471
1,209
11
5,650
1,654
1,392
12
5,792
1,836
1,574
Барлығы
5,792
1,836
1,574
9,446
5,970
5,708
13,196
10,199
9,936
17,669
15,151
14,889
22,238
20,200
19,938
27,530
25,972
25,710
262
4,795
4,795
262
4,755
4,755
262
4,715
4,715
262
4,675
4,675
262
4,635
4,635
262
4,595
4,595
262
4,555
4,555
262
4,515
4,515
262
4,476
4,476
262
4,436
4,436
262
4,436
4,436
262
4,396
4,396
262
4,356
4,356
262
4,316
4,316
262
4,276
4,276
262
4,236
4,236
262
4,196
4,196
262
4,156
4,156
262
4,116
4,116
262
4,076
4,076
262
4,036
4,036
262
3,996
3,996
262
3,956
3,956
262
3,956
3,956
262
3,477
3,477
262
2,997
2,997
262
2,517
2,517
262
2,038
2,038
262
1,558
1,558
5,590
5,923
48
5,759
96
5,632
5,428
5,260
5,129
4,999
4,869
4,740
4,740
4,747
4,800
4,853
4,908
4,962
5,063
5,164
5,265
5,366
5,507
5,650
5,792
5,792
9,446
13,196
17,669
22,238
27,530
48
96
4,795
4,795
4,795
4,795
4,795
4,795
4,939
4,939
4,876
4,876
4,812
4,812
4,749
4,749
4,686
4,686
4,622
4,622
4,559
4,559
4,559
4,559
4,496
4,496
4,432
4,432
4,369
4,369
4,306
4,306
4,243
4,243
4,179
4,179
4,116
4,116
4,053
4,053
3,989
3,989
3,926
3,926
3,863
3,863
3,799
3,799
3,799
3,799
3,039
3,039
2,280
2,280
1,520
1,520
760
760
0
0
795
795
1,080
1,327
-247
868
1,327
-459
693
1,327
-634
552
1,327
-775
448
1,327
-880
380
1,327
-947
313
1,327
-1,014
247
1,327
-1,080
181
1,327
-1,146
181
1,327
-1,146
251
1,327
-1,076
368
1,327
-960
484
1,327
-843
602
1,327
-725
720
1,327
-607
883
1,327
-444
1,048
1,327
-279
1,213
1,327
-114
1,377
1,327
50
1,582
1,327
254
1,787
1,327
460
1,993
1,327
666
1,993
1,327
666
6,407
1,327
5,080
10,916
1,327
9,589
16,149
1,327
14,822
21,478
1,327
20,151
27,530
1,327
26,203
тексеру жолы
Прибыль
Изменение ДТ
Изменение запасов
Изменение КТ
Итого изменение оборотного капитала
Амортизация
Кап.затраты
Чистый денежный поток
ЧДП по Ф3
проверочная строка
-1,146
262
109
109
108
106
103
103
103
99
99
99
99
83
1,812
4,414
4,509
5,233
5,329
6,053
4,559
4,297
360
-4,795
42
-760
-760
480
-760
-760
480
-760
-760
480
-760
-760
480
-760
-760
480
-760
-760
480
1,532
4,133
4,229
4,953
5,048
5,772
42
0
1,532
0
4,133
4,229
4,953
5,048
5,772
Жоба бойынша шығыс деректер
Көрсеткіш
Жалпы
Доллар/теңге бағамы
Ресей.рублі/теңге бағамы
Дисконттау ставкасы
Дербес қатысу үлесі
Есептеулер бірлігі
Салықтық ставкалар
Зейнетақылық аударымдар
Соц.отчисления
Табыс салығы
Социальный налог
Ең аз жалақы
Мүлік салығы
НДС
Коэффициент НДС
ЖК қызметіне арналған салық
Кірістер-шығыстар
Топтар саны (ең жоғары)
1 топтағы балалар саны
1 балаға 1 айда төленетін ақы
Кредиттің параметрлері
Кредит бойынша ставка
Кредиттің мерзімі
НБ-ны төлеудің жеңілдікті кезеңі
Төлеу бойынша жеңілдікті кезең %
Өлш. бір.
Мәні
148
4.8
13% WACC
22%
мың теңге
%
%
%
%
мың теңге
%
адам
мың тг.
%
жыл
ай
ай
10%
10%
16.0
1.5%
0%
1.00
3%
6
15
12
12%
7
6
6
1 айдағы табыстар
Кірістер баптары
мәні
Балалар ДК түсетін кіріс
Топтар саны
1 топтағы балалар саны
15
Жалпы балалар саны
1 балаға 1 айда төленетін ақы, мың теңге
12
Бір айдағы кіріс, мың тг.
2012
4
15
60
12
720
Кірістер 100% толу кезіндегі жағдаймен есептелген
2013
5
15
75
12
900
2014
6
15
90
12
1,080
2015
6
15
90
12
1,080
2016
6
15
90
12
1,080
2017
6
15
90
12
1,080
2018
6
15
90
12
1,080
Переменные расходы в месяц, тыс.тг.
без НДС
Статья расходов
Расходы по оказанию услуг
2012
2013
с учетом заполняемости
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
Содержание 1 ребенка
Переменные
Питание (в мес.)
тыс.тг.
Постоянные
Заработная плата
тыс.тг.
Постоянные расходы
тыс.тг.
Итого расходы на содержание 1 ребенка
Справочно:
Кол-во детей
60
без НДС
0.0
с НДС
0.0
4
1.5
5.8
4
1.5
5.8
75
90
2018
0
0
90
Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі
№
Лауазымы
Әкімшілік-басқару құрамы
1 Директор
2 Ұйымдастырушы
Жиыны
Өндірістік құрам
1 Жаттықтырушы
2 Жаттықтырушының көмекшісі
Жиыны
Обслуживающий персонал
1
2
3
4
5
6
Итого
Вспомогательный персонал
1
2
3
4
Итого
мың теңге
Саны
Жалақы
Зейнетақыл
ық
аударымдар
Есептеуге
Табыс
салығы
Әлеуметтік Әлеуметтік
аударымдар
салық
ұстап бер
ЕТҚ
1
1
2
100
60
160
100
60
160
10
6
16
7
4
11
0
0
0
0
0
0
83
50
133
100
60
160
1
2
3
90
65
155
90
130
220
9
13
22
7
10
17
0
0
0
0
0
0
74
107
181
90
130
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-2
-2
-2
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
6
0
0
0
0
0
Құрам бойынша барлығы
5
315
380
38
12
0
0
330
380
Зейнетақылық аударымдар
Әлеуметтік аударымдар
Табыс салығы
Әлеуметтік салық
Ең аз жалақы
10%
0%
10%
0%
16
0
Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары
Шығындар
ЕТҚ
Спорт залын жалдау
Футбол алаңын жалдау
Банк қызметтері
Коммуналдық шығыстар
Доптар
Интернет
Байланыс қызметтері
Кеңсе тауарлары
Жарнамаға арналған шығыстар
Өзге де көлденең шығыстар
Жиыны
Сақтандыру
Жұмыс берушiнiң жауапкершiлiгiн
азаматтық-құқықтыға
Салықтар
Мүлiк салығы
Көлiкке салық
380
20
20
5
12
26
4.5
10
5
15
15
513
2013
380
20
20
5
12
26
5
10
5
15
15
513
2014
380
20
20
5
12
26
5
10
5
15
15
513
2015
380
20
20
5
12
26
5
10
5
15
15
513
2016
380
20
20
5
12
26
5
10
5
15
15
513
2017
380
20
20
5
12
26
5
10
5
15
15
513
мың теңге
2018
380
20
20
5
12
26
5
10
5
15
15
513
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.3%
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5%
6
6
5
5
0
4
4
0
4
4
0
3
3
0
3
3
0
2
2
0
2012
3 дана/ай
Мегалайн
Амортизациялық төлемдердiң есептеуi
Барлығы
1
Амортизацияның нормасы
Мерзiмнiң басына негiзгi құралдар
4,795
НҚ түсуi
0
Амортизациялық төлемдер, жыл
480
НҚ қалдық құны
4,316
Ғимараттар мен құрылыстар
Амортизацияның нормасы
10%
Мерзiмнiң басына негiзгi құралдар
4,795
НҚ түсуi
Амортизациялық төлемдер, жыл
480
НҚ қалдық құны
4,316
Жабдық
Амортизацияның нормасы
10%
Мерзiмнiң басына негiзгi құралдар
0
НҚ түсуi
Амортизациялық төлемдер, жыл
0
НҚ қалдық құны
0
2
3
4
5
6
7
4,316
0
480
3,836
3,836
0
480
3,357
3,357
0
480
2,877
2,877
0
480
2,398
2,398
0
480
1,918
1,918
0
480
1,439
4,316
3,836
3,357
2,877
2,398
1,918
480
3,836
480
3,357
480
2,877
480
2,398
480
1,918
480
1,439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Кредит бойынша төлемдер, мың теңге
Сыйақы
12.0%
Барлығы
4,795
Игеру
Капиталдандыру %
2012
1
2
0
0
3
4,795
0
0
4
5
6
2,095
4,939
1,951
-0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Барлығы
4,795
49
63
49
4,876
49
63
49
4,812
48
63
48
4,749
47
63
47
4,686
47
63
47
4,622
46
63
46
4,559
144
431
380
287
4,559
7
0
0
0
0
48
48
144
48
4,795
4,795
4,795
4,939
144
Есептеу %
НБ өтеу
Өтелді,%
НБ қалдығы
Кездің саны
2013
8
9
10
11
12
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
46
63
46
4,496
45
63
45
4,432
44
63
44
4,369
44
63
44
4,306
43
63
43
4,243
42
63
42
4,179
42
63
42
4,116
41
63
41
4,053
41
63
41
3,989
40
63
40
3,926
39
63
39
3,863
39
63
39
3,799
Барлығы
0
505
760
505
3,799
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
38
63
38
3,736
37
63
37
3,673
37
63
37
3,609
36
63
36
3,546
35
63
35
3,483
35
63
35
3,419
34
63
34
3,356
34
63
34
3,293
33
63
33
3,229
32
63
32
3,166
32
63
32
3,103
31
63
31
3,039
Барлығы
0
414
760
414
3,039
1
2
3
4
5
6
7
30
63
30
2,976
30
63
30
2,913
29
63
29
2,849
28
63
28
2,786
28
63
28
2,723
27
63
27
2,659
27
63
27
2,596
2016
8
26
63
26
2,533
9
25
63
25
2,470
10
11
12
25
63
25
2,406
24
63
24
2,343
23
63
23
2,280
Барлығы
0
323
760
323
2,280
1
23
63
23
2,216
2
22
63
22
2,153
3
22
63
22
2,090
4
21
63
21
2,026
5
20
63
20
1,963
6
20
63
20
1,900
7
19
63
19
1,836
2017
8
18
63
18
1,773
9
10
11
12
18
63
18
1,710
17
63
17
1,646
16
63
16
1,583
16
63
16
1,520
Барлығы
0
232
760
232
1,520
1
15
63
15
1,456
2
15
63
15
1,393
3
14
63
14
1,330
4
13
63
13
1,266
5
13
63
13
1,203
6
12
63
12
1,140
7
11
63
11
1,076
2018
8
11
63
11
1,013
9
10
63
10
950
10
9
63
9
886
11
9
63
9
823
12
8
63
8
760
Барлығы
0
141
760
141
760
1
8
63
8
697
2
7
63
7
633
3
6
63
6
570
4
6
63
6
507
5
5
63
5
443
6
4
63
4
380
7
4
63
4
317
8
3
63
3
253
9
3
63
3
190
10
2
63
2
127
11
Барлығы
12
1
63
1
63
1
63
1
-0
0
49
760
49 max
-0
4,939
Инвестициялық шығындар
мың теңге
Барлығы
2,012
Атауы
Ғимараттар мен құрылыстар
Офис
Инвентарь
Доптар
Саны
Бағасы
18
266
30
9
Барлығы
Ғимараттар мен құрылыстар
Жабдық
Барлығы
тыс.тг. без НДС
4,795
4,795
0
4,795
4,795
Сомасы
4,795
4,795
0
262
262
0
5,057
0
$ тыс.
32.4
0.0
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012
0
0
4,795
4,795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262
262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,795
4,795
0
262
262
0
5,057
http://sport.wikimart.ru/t
Жобаның залалсыздығын талдау
Кезең
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс
Баланстық пайда
Қызметтердің толық өзіндік құны
Тұрақты шығындар
Ауыспалы шығындар
Шекті кіріс сомасы
Пайдадағы шекті түсімнің үлесі
Залалсыздық шегі
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық
қоры (%)
Залалсыздық
2012
4,320
-1,146
5,466
5,466
0
4,320
1.000
5,466
-27%
2013
9,045
1,833
7,212
7,212
0
9,045
1.000
7,212
20%
2014
11,664
4,550
7,114
7,114
0
11,664
1.000
7,114
39%
2015
11,664
4,649
7,015
7,015
0
11,664
1.000
7,015
40%
2016
12,312
5,395
6,917
6,917
0
12,312
1.000
6,917
44%
2017
12,312
5,493
6,819
6,819
0
12,312
1.000
6,819
45%
мың теңге
2018
12,960
6,240
6,720
6,720
0
12,960
1.000
6,720
48%
127%
80%
61%
60%
56%
55%
52%
Шығыстар, мың теңге
Негізгі капиталға инвестициялар
Айналым капиталы
Барлығы
Қаржыландыру көзі
Өз қаражаты
Қарыз қаражаты
Барлығы
Кредит валютасы
Пайыздық ставкасы, жылдық
Пайыздарды және негізгі борышты төлеу
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі
Өтеу түрі
2,012
4,795
1,327
6,122
Сумма
1,327
4,795
6,122
Доля
22%
78%
100%
тенге
12%
ай сайын
6
6
тең үлестермен
Жылдық пайда (7 жыл), мың теңге
Активтердің рентабельділігі
Активтер құрылымындағы негізгі қаражаттың үлесі
Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті
Ішкі кірістілік нормасы (IRR)
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге.
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл
Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы
Көрсеткіш
Топтар саны, бірлік
Топтардың толықтырылуы
Балалар саны, адам
1 айға сатылуы, мың теңге
Период
03-04.12
03.12
5,233
30%
5 жыл
0.1
10.6
5 жыл
77%
12,915
2.2
2.5
7 жыл
2,012
2,013
4
67%
15
480
2,014
5
84%
15
754
2,015
6
90%
15
972
6
90%
15
972
Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
Іс-шаралар\Ай
Маркетингтік зерттеу жүргізу және ТЭН әзірлеу
Қаржыландыру мәселесін шешу
Кредит алу
Автоға алдын ала ақы төлеу
Автоны жеткізу
Құрамды іздестіру
Келісім шарттар жасасу
1
2,012
2
3
4
2,016
6
95%
15
1,026
2,017
6
95%
15
1,026
2,018
6
100%
15
1,080
Жұмысты бастау
Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл), мың теңге
Салықтың түрі
НДС
ЖК қызметі салығы, әлеуметтік салық
Налоги и обязательные платежи от ФОТ
Жиыны
Сомасы
0
810
810
Документ
Категория
Другие
Просмотров
68
Размер файла
313 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа