close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування ІКТ компетентності

код для вставкиСкачать
Презентація досвіду
роботи
вчителя інформатики
Харківської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 140
Харківської міської ради
Харківської області
Троцької Марії Вікторівни
Формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів
на уроках інформатики
на основі особистісно-орієнтованого
навчання
З метою підвищення якості освіти створити необхідні умови
для розвитку інтелектуальних здібностей, саморозвитку та
самовдосконалення учня, формування його інформаційнокомунікаційної компетентності на уроках інформатики через
особистісно-орієнтований підхід у навчанні.
Єдиний шлях, що веде до знання, - це
діяльність.
Джордж Бернард Шоу
• організація навчально-виховного процесу з найбільш активним
використанням особистісно-орієнтованих технологій;
• активізація навчальної діяльності учнів на уроках інформатики,
підвищення інтересу до предмету;
• можливість розвитку навичок самостійної та спільної діяльності;
• забезпечення оптимізації соціально-особистісного росту учня, формування
готовності до подолання труднощів навчання та життя;
• формування компетентної дієздатності особистості;
• підвищення мотивації навчання.
 забезпечує умови для розвитку інтелектуальних та
особистісних якостей учнів, їхніх творчих та
комунікативних якостей, здібностей до самоосвіти,
саморозвитку і самореалізації;
 дає можливість повніше проявити та реалізувати
можливості учня відповідно до його рівня підготовки,
здібностей, індивідуальних особливостей.
гуманізація як ствердження та
усвідомлення унікальності,
самоцінності кожної дитини
розвивальний характер
навчання, спрямований
на розвиток,
саморозвиток
особистості;
диференціація
інтегративність знань
як шляху до формування
цілісної картини світу
суб’єктність навчання, який
вимагає врахування
самобутності, самоцінності
суб’єктного досвіду
діалогічна взаємодія в
процесі навчання,
співробітництво і
співтворчість
вчителя та учня
індивідуалізація
варіативність, що передбачає
побудову навчально-виховного процесу в площинах
широкої різноманітності змісту та форм навчального
процесу
оптимізації навчально-виховного процесу, що
передбачає вибір форм, методів, прийомів навчальної
діяльності учня, що ґрунтується на врахуванні
природних нахилів та здібностей дитини
застосування ІКТ в
навчанні та
повсякденному
житті
раціонально використовувати
комп’ютер і комп’ютерні засоби під
час розв’язування завдань,
пов’язаних з опрацюванням
інформації, її пошуком,
систематизацією, зберіганням,
поданням і передаванням
будувати
інформаційні
моделі й
досліджувати їх за
допомогою засобів
ІКТ
70.0%
61.1%
60.0%
51.4%
49.8%
50.0%
37.0%
40.0%
Високий рівень
Середній рівень
29.0%
26.3%
30.0%
Низький рівень
23.8%
20.0%
14.2%
10.5%
10.0%
0.0%
2010 р
2011 р
2012р
Тестування проводилося протягом 2010 – 2012 років над учнями класу
інформаційно-технологічного профілю
(10-А (2010 – 2011 н.р.), 11-А (2011 – 2012 н.р.))
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
Високий
50.0%
Достатній
Середній
40.0%
Початковий
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
10-А (І сем)
10-А (ІІ сем)
11-А (І сем)
11-А (ІІ сем)
Початкове анкетування
об
Щ
Щ
об
не
об
Щ
не
и
ко
м
у
Повторне анкетування
ів
и
кл
ас
ар
иш
ба
т
ьк
т
ов
ь
вч
ит
ел
ь
ам
ба
т
ьк
іц
іка
во
ве
ст
и
пі
д
ві
д
т
ьс
я
ую
му
ш
ат
дс
т
ав
ві
П
ри
ає
т
зн
ай
бо
т
е
ль
ш
бі
ро
ур
оц
ді
ст
ь
а
Н
не
рн
у
га
зн
ат
и
бу
т
и
и
ра
об
П
од
и
ит
до
ст
ав
на
ма
т
ем
ож
Н
об
Щ
Хо
чу
Відсоткове значення
Результати дослідження мотивації учнів до вивчення
інформатики
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Вчитель може навчати інших до тих пір, доки
навчається сам!
А.С.Макаренко
навчання у
співпраці
метод проектів
проблемне
навчання
різнорівневе
навчання
Шкільний урок – це частина життя дитини і
одночасно це урок життя для неї. Це саме життя,
повне проблем і радості відкриття.
Н.Є.Щуркова
Робота в
парах
Рольові ігри
Робота в
малих
групах
Навчаючи учусь
Ротаційні
трійки
Два –
чотири – всі
разом
“Коло ідей”
Гронування
Excel
Чіткий, зрозумілий,
Обчислює, опрацьовує, будує
Всім професіям полегшення дарує
Таблиці.
різнорівневі
практичні роботи,
домашні завдання
складання опорного
конспекту в
залежності від рівня
навчальних досягнень
учнів
Дослідницькі
Пошукові
Творчі
ПРОЕКТИ
Рольові
Прикладні
Норберт Віннер (1894 - 1964)
– американський вчений,
засновник кібернетики як
науки, а відповідно й
інформатики.
Клод Шеннон (1916 - 2001) –
американський вчений,
вагомий внесок у розвиток
кібернетики та інформатики
Інформаційні
Відеофрагменти
Електронні тести
Готові схеми
Комп'ютерні
презентації
Поширення досвіду в мережі Інтернет
Підготовка та проведення у 2011
році районного семінару вчителів
інформатики
Карнішина Анастасія, 10-А клас
переможець (ІІ місце) Х Всеукраїнського чемпіонату з
інформаційних технологій “Екософт-2011”, очний етап
(м.Київ)
В.Г.Моторіна,
М.В.Троцька.
М.В.Троцька.
Метод проектів, як засіб
М.В.Троцька.компетентності
Метод проектів,
як засіб
формування
продуктивної
формування
компетентності
Метод
творчої
проектів,
діяльності
як
засіб
учнів
формування
при вивченні
продуктивної
творчої діяльності
компетентності
математики
продуктивної
в профільній
школі
творчої
//учнів
Пошук
при вивченні
математики
в профільній
діяльності
молодих.
учнів
Випуск
при
вивченні
7. – Херсон:
математики
Видавництво
в
школі
//школі
Науково-методичний
журнал для
профільній
ХДУ,
2008
– с.141
(методичні
– 146. рекомендації
«Нова
педагогічна думка».
2007 вчителів
загальноосвітніх
шкіл та–студентів
№11. – с.«Педагогіка
428 – 437. та методика
спеціальності
середньої освіти. Математика») – Харків:
Видавництво ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2008. –
87с.
У справжнього вчителя – найважче і найрадісніше
життя, трепетно хвилююча і болісно складна
творчість, незбагненно тонкі і вічновдосконалювані
інструменти, якими він діє на людську душу.
В.О.Сухомлинський
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
119
Размер файла
10 454 Кб
Теги
формування, компетентностей, ікт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа