close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

05 shod informatuka

код для вставкиСкачать
СХОДИНКИ ДО ?НФОРМАТИКИ
Програма
для загальноосв?тн?х навчальних заклад?в*
2?4 класи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Г
???? ? ???????? ??????????? ?????
алузь «Технолог??» в ?нтеграц?? з ?ншими осв?тн?ми галузями ? базовою для
молод? в усп?шному опануванн? практичних навичок користування сучасними
?нформац?йно-комун?кац?йними технолог?ями (?КТ) з метою розв?язування
житт?вих та навчальних завдань.
Формування ?КТ-компетентност? учн?в ? один ?з пр?оритетних напрям?в розвитку сучасно? загально? осв?ти.
Програма «Сходинки до ?нформатики» для 2?4 клас?в спрямована на реал?зац?ю мети ? завдань осв?тньо? галуз? «Технолог??», визначених у Державному
стандарт? початково? загально? осв?ти, та врахову? рекомендац?? ЮНЕСКО «?нформатика в початков?й осв?т?».
«Сходинки до ?нформатики» ? п?дготовчим курсом, що переду? б?льш широкому ? глибокому вивченню базового курсу ?нформатики в середн?й школ?, явля?
собою скорочений систематичний виклад основних питань науки ?нформатики й
?нформац?йних технолог?й в елементарн?й форм?, а також ? св?тоглядним.
Метою курсу «Сходинки до ?нформатики» ? формування ? розвиток в учн?в
?нформац?йно-комун?кац?йно? компетентност? та ключових компетентностей для
реал?зац?? ?хнього творчого потенц?алу ? соц?ал?зац?? у сусп?льств?.
Основними завданнями курсу «Сходинки до ?нформатики» ? формування в
молодших школяр?в:
? початкових уявлень про базов? поняття ?нформатики, зокрема пов?домлення,
?нформац?я та дан?, ?нформац?йн? процеси, комп?ютер та ?нш? пристро?, що використовуються для роботи з пов?домленнями ? даними, сфери ?х застосування
у житт? сучасно? людини в ?нформац?йному сусп?льств?;
? початкових навичок знаходити, використовувати, створювати й поширювати
пов?домлення та дан?, застосовуючи для цього засоби ?нформац?йно-комун?кац?йних технолог?й, зокрема, створювати граф?чн? зображення, комп?ютерн?
презентац??, текстов? документи, шукати в?домост? в мереж? ?нтернет, користуватися електронною поштою та ?н.;
? алгоритм?чного, лог?чного та критичного мислення;
* ???????? «???????? ?? ???????????» ??????????????? ? 2?4 ?????? ???????????????? ?????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ?????, ? ????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???????????? ??????.
? початкових уявлень та навичок роботи з р?зними програмними засобами п?дтримки вивчення ?нших предмет?в початково? школи, а також для
розв?язування практичних завдань ?з цих предмет?в.
Цей курс розгляда?ться як необх?дний ?нструмент, що в сучасному сусп?льств?
сприятиме б?льш усп?шному навчанню д?тей у початков?й школ? ? в наступних
класах, формуванню як предметних, так ? ключових компетентностей, всеб?чному
розвитку молодших школяр?в. ?нформац?йно-комун?кац?йн? технолог?? розглядаються в курс? як об??кт ? зас?б навчання.
??????? ?? ????????? ???-?????????????? ??????????? ?????
Вивчення курсу «Сходинки до ?нформатики» сприя? формуванню ? розвитку у
молодших школяр?в ключових компетентностей, серед яких можна вид?лити
?КТ-компетентн?сть, та «ум?ння вчитися» як здатн?сть до самоорган?зац?? в навчальн?й д?яльност?.
?КТ-компетентн?сть, як ключова, передбача? впевнене ? критичне використання ?нформац?йно-комун?кац?йних технолог?й та в?дпов?дних засоб?в для навчання, дозв?лля та сп?лкування.
?КТ-компетентн?сть для даного курсу ? одночасно ? предметною.
У контекст? початкового навчання предметна ?КТ-компетентн?сть розгляда?ться як здатн?сть учня актуал?зувати, добирати, ?нтегрувати й застосовувати в
конкретн?й житт?в?й або навчальн?й ситуац??, в тому числ? проблемн?й, набут?
знання, ум?ння, навички, способи д?яльност? щодо використання ?КТ.
Предметна ?КТ-компетентн?сть учн?в виявля?ться у таких ознаках:
? здатн?сть рац?онально використовувати комп?ютер ? комп?ютерн? засоби для
розв?язування завдань, пов?язаних з опрацюванням даних, ?х пошуком, збер?ганням, поданням ? передаванням;
? готовн?сть вир?шувати ?нформац?йн? проблеми шляхом застосування засоб?в
?КТ та алгоритм?в виконання завдань;
? здатн?сть сп?впрацювати за допомогою засоб?в ?КТ для виконання комплексних завдань;
? вм?ння безпечно працювати з комун?кац?йними системами.
Д?яльн?сний вим?р предметно? ?КТ-компетентност? пов?язаний ?з такими вм?ннями молодших школяр?в:
Технолог?чн?: вмика? та вимика? комп?ютер; вибира? об??кти та перем?щу? ?х
?з використанням ман?пулятора миш?; викону? операц?? над об??ктами, зокрема,
над в?кнами, файлами, папками; запуска? програму на виконання та завершу?
роботу з нею; використову? клав?атуру для введення символ?в, сл?в, речень, текст?в; зд?йсню? п?дготовку та редагування нескладних текст?в невеликого обсягу в
середовищ? текстового редактора; працю? ?з граф?чними об??ктами у середовищ?
граф?чного редактора, створю? елементарн? малюнки та зм?ню? значення властивостей створених малюнк?в; працю? з комп?ютерними програмами п?дтримки
вивчення навчальних предмет?в; створю? прост? презентац?? (3?5 слайд?в) на п?дтримку власно? проектно? д?яльност?.
Телекомун?кац?йн?: одержу?, створю? ? надсила? електронн? листи; викону? пошук в ?нтернет? зображень ? текст?в за вказаною темою; збер?га? результати пошуку.
Алгоритм?чн?: склада? алгоритми д?й ?з повсякденного життя, з використанням матер?алу навчальних предмет?в (математики, укра?нсько? мови тощо);
анал?зу? текст задач?; склада?, запису? ? викону? найпрост?ш? алгоритми для виконавц?в у визначеному середовищ?, розр?зня? основн? алгоритм?чн? конструкц??.
У результат? засво?ння предметного зм?сту навчального курсу «Сходинки до
?нформатики» учн? мають виявляти так? показники вм?ння вчитися:
? розум?ти мету навчально? д?яльност?, визначати завдання для ?? досягнення;
? добирати або знаходити потр?бн? знання, способи для розв?язування р?зних навчальних ? житт?вих задач (як типових, так ? нестандартних, творчих);
? генерувати р?зн? способи розв?язування задач?, проблеми;
? актуал?зувати й в?дтворювати потр?бн? в?домост?, моделювати, комб?нувати,
доповнювати, перетворювати ?х;
? анал?зувати навчальн? об??кти, розр?зняти ?х сутт?в? та несутт?в? ознаки, групувати ? класиф?кувати об??кти за певними ознаками;
? сп?впрацювати у р?зних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), як? потребують застосування
р?зних компетентностей, готовност? до продуктивно? прац?.
????????? ?????????? ????????
Курс «Сходинки до ?нформатики» розрахований на 105 годин (35 годин у
2 клас?, 35 годин у 3 клас? ? 35 годин у 4 клас? з розрахунку 1 година на тиждень
за рахунок ?нвар?антно? частини навчального плану).
В?дпов?дно до Державного стандарту початково? загально? осв?ти курс «Сходинки до ?нформатики» буду?ться за такими зм?стовими л?н?ями:
? «Комп?ютер та його складов?»;
? «?нформац?я та ?нформац?йн? процеси»;
? «Використання ?нформац?йних технолог?й»;
? «Алгоритми ? виконавц?»;
? «Комун?кац?йн? технолог??».
Програма побудована л?н?йно-концентрично. Зм?ст понять поступово розширю?ться ? доповню?ться. Концентричн?сть передбача? повернення до подання та
опрацювання ?нформац?йних даних (текстових, граф?чних, числових) за допомогою р?зних програмних середовищ. Л?н?йн?сть ма? за мету ознайомити учн?в на
пропедевтичному етап? вивчення базового курсу «?нформатика» ?з простими редакторами тексту, граф?ки, презентац?й. Поняття ?нформац?йних процес?в та ?х
використання у навчанн? розширю?ться ? доповню?ться в кожному клас?. Таким
чином забезпечу?ться поступове нарощування складност? матер?алу, його актуал?зац?я, повторення, закр?плення, що сприя? формуванню ключових та предметних
компетентностей ? способ?в д?яльност? на вищому р?вн? узагальнення.
У програм? конкретизовано зм?ст навчального матер?алу за кожним класом ?
подано в?дпов?дн? вимоги до навчальних досягнень учн?в.
Програмою встановлено посл?довн?сть тем курсу, яка дозволя? при вивченн?
кожного з розд?л?в використовувати знання ? вм?ння, набут? при опануванн? попередн?х розд?л?в. Учитель може зм?нювати порядок засво?ння та обсяг тем курсу
залежно в?д р?вня п?дготовки учн?в ? техн?чного оснащення школи, вибудовуючи
в такий спос?б найб?льш доречну для конкретного навчального закладу або класу
тра?ктор?ю навчання. Водночас, зм?нюючи порядок тем курсу, вчитель не може
порушувати порядок викладання тем, м?ж якими ? сутт?в? зм?стов? залежност?.
Програмою передбачено резерв часу, який можна додатково використати на
вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проект?в,
проведення ?нтелектуальних конкурс?в та творчих змагань у к?нц? кожного семестру або навчального року.
Наприк?нц? кожного навчального року, а також на початку 3 ? 4 класу передбачено години для повторення ? систематизац?? набутих знань.
?????????????? ?????? ????????
Завданням зм?стово? л?н?? «Комп?ютер та його складов?» ? початкове ознайомлення учн?в з? складовими частинами комп?ютера, ?хн?м призначенням, а також
застосуванням комп?ютер?в у р?зних сферах сучасного ?нформац?йного сусп?льства. Спочатку (2 клас) пропону?ться продемонструвати учням основн? складов?
комп?ютера: системний блок, клав?атуру ? мишу, мон?тор ? принтер, пов?домити
про ?х призначення, виробити навички використання миш? ? клав?атури за допомогою програм-тренажер?в та розвивальних програм. На другому етап? (3 клас)
передбача?ться оглядове ознайомлення учн?в ?з пам?яттю ? процесором як при-
строями, що забезпечують збер?гання й опрацювання даних, тобто реал?зац?ю ?нформац?йних процес?в ?з використанням комп?ютера. На наступних етапах, працюючи з р?зними програмами, учн? закр?плюють знання про складов? комп?ютера
та розширюють уявлення про сфери його застосування для опрацювання ?нформац?йних даних. У 2 клас? важливо навчити д?тей правильно та швидко вводити л?тери, цифри ? розд?лов? знаки з клав?атури, а на к?нець курсу учн? мають досягти
певно? швидкост? у клав?атурному введенн? даних. Для цього необх?дно передбачити систематичну роботу школяр?в ?з клав?атурним тренажером, розвивальними
та навчальними програмами у процес? практичних занять.
Завданням зм?стово? л?н?? «?нформац?я та ?нформац?йн? процеси» ? ознайомлення учн?в ?з поняттями пов?домлення, ?нформац?я, дан?. Школяр? мають розум?ти ?х на ?нту?тивному р?вн?, вм?ти наводити приклади пов?домлень, розум?ти, що
вони передають ?нформац?ю ? в?домост? про предмети, жив? ?стоти ? явища навколишнього св?ту. При ознайомленн? учн?в з ?нформац?йними процесами спочатку
пропону?ться розглянути т?, що трапляються у житт?д?яльност? людини, ? лише
пот?м ? ?нформац?йн? процеси, що реал?зуються з використанням комп?ютера.
Розум?ння ?нформац?йних процес?в ма? в?дбуватися також на ?нту?тивному р?вн?,
недоц?льно вимагати в?д д?тей точних означень ус?х теоретичних понять, як? розглядаються при вивченн? зм?сту ц??? л?н??. Учн? мають ознайомитися з ними на
р?вн? розум?ння, яке може полягати у наведенн? ними в?дпов?дних приклад?в з?
свого життя та з навколишнього св?ту. Важливо, щоб учн? мали уявлення про те,
що людина пост?йно стика?ться у житт? з кожним ?з зазначених ?нформац?йних
процес?в ? може при цьому використовувати комп?ютер чи ?нш? пристро? для роботи з пов?домленнями та даними. Зм?стова л?н?я допомагатиме формуванню ц?л?сно? науково? картини св?ту, п?дкреслюючи на доступних учням прикладах роль
?нформац?йних процес?в у сусп?льств?, б?олог?чних ? техн?чних системах.
У рамках ц??? зм?стово? л?н?? розглядаються поняття об??кта, властивостей
об??кт?в ? значень цих властивостей. Школяр? мають наводити ?з власного життя
приклади р?зних об??кт?в, ?х властивостей ? значень цих властивостей, упорядковувати та групувати об??кти на основ? значень властивостей, мати уявлення про
вплив значень властивостей об??кт?в на подальше ?х використання й опрацювання. Учн? повинн? розум?ти, що будь-яка операц?я над об??ктом поляга? у зм?н?
значення одн??? з його властивостей або значень групи його властивостей. При
цьому доц?льно ознайомлювати ?х як ?з конкретними об??ктами та ?х образами,
так ? з в?дпов?дними абстрактними поняттями. Учн? мають розглядати складн?
об??кти як наб?р б?льш простих, кожен ?з яких викону? свою роль для функц?онування об??кта в ц?лому; розглядати вплив зм?н в одн?й з? складових на ц?лу
систему. Д?ти вчаться будувати складн? об??кти ?з запропонованих частин, у тому
числ? самост?йно доповнювати компонентами, яких браку?.
Об??ктний п?дх?д ма? пронизувати опанування теоретичного та практичного
матер?алу вс?х зм?стових л?н?й курсу.
Завданням зм?стово? л?н?? «Використання ?нформац?йних технолог?й» ? початкове ознайомлення учн?в ?з граф?чним редактором, редактором комп?ютерних
презентац?й, текстовим редактором та формування навичок створювати й редагувати р?зноман?тн? об??кти, зд?йснювати над ними типов? операц?? з? зм?ни значень
властивостей. Передбача?ться, що учн? матимуть змогу працювати у спец?ально
створених для навчання молодших школяр?в граф?чних ? текстових редакторах,
як? не потребуватимуть в?д них ознайомлення з? складним багатофункц?ональним
?нтерфейсом. У ход? реал?зац?? ц??? зм?стово? л?н?? д?ти мають навчитися створювати ? редагувати найпрост?ш? граф?чн? зображення, невелик? комп?ютерн?
презентац?? (3?5 слайд?в), зокрема фотоальбоми, невелик? текстов? документи
(до 10 рядк?в) ?з прозовим ? в?ршованим текстом, з? вставленими граф?чними
зображеннями, вм?ти вид?ляти фрагменти тексту, виконувати елементарн? д?? з
редагування ? форматування вид?лених фрагмент?в. Опанування таких перших
навичок роботи передбача?ться в середовищ? граф?чного редактора та редактора
комп?ютерних презентац?й, а не у звичному текстовому редактор?, оск?льки робота ?з зображеннями та презентац?ями ? б?льш ц?кавою для молодших школяр?в,
ан?ж робота з? звичайними текстами. Сформован? елементарн? навички створення
презентац?й дадуть змогу вже на перших кроках опанування зм?стом курсу створювати презентац?? до навчальних проект?в, подавати результати сво?? навчально?
д?яльност? з ?нших навчальних предмет?в.
Завданням зм?стово? л?н?? «Комун?кац?йн? технолог??» ? початкове ознайомлення учн?в ?з поняттям комп?ютерно? мереж? (локально? ? глобально?) та можливими
напрямками ?? використання в житт? людини. Основну увагу в ц?й зм?стов?й л?н?? прид?лено опануванню учнями початкових практичних навичок використання
глобально? мереж? ?нтернет задля пошуку необх?дних текстових даних ? зображень, ?х перегляду ? збереження, виконання ?нтерактивних завдань он-лайн на
п?дтримку навчальних предмет?в, електронного листування при дотриманн? вимог безпечно? роботи д?тей в ?нтернет?. З пошуком даних в ?нтернет? пропону?ться
ознайомлювати школяр?в на приклад? пошуку граф?чних зображень та наступного ?х збереження з метою подальшого ?х опрацювання за допомогою граф?чного
редактора та редактора комп?ютерних презентац?й. Пошук текстових пов?домлень
доц?льно використовувати для ознайомлення з ?х зм?стом, а також для коп?ювання фрагмент?в тексту у презентац?? та текстов? документи. Важливо, щоб учн?
зрозум?ли на ?нту?тивному р?вн? головн? особливост? роботи з ?нформац?йними
джерелами та почали використовувати в?дпов?дн? навички ? знання при вивченн?
?нших навчальних предмет?в. ? навпаки, необх?дно добирати зм?ст приклад?в та
вправ, що використовуватимуться на уроках курсу «Сходинки до ?нформатики»,
який в?дображатиме зм?ст навчання учн?в з математики, мов та ?нших навчальних предмет?в. Важливим ? задов?льнення п?знавальних ?нтерес?в ? навчальних
потреб учн?в, п?дтримка ?хньо? творчо? ?н?ц?ативи та прагнення до осво?ння нових
комун?кац?йних технолог?й, що створюватиме в?дчуття доступност? в пост?йному
оновленн? сво?х компетентностей.
Для формування м?жпредметних компетенц?й, особливо з курсом математики, у рамках пропедевтичного курсу програмою передбачено вивчення питань,
пов?язаних з алгоритмами та ?хн?ми виконавцями. У результат? ознайомлення
з ними учн? повинн? розум?ти на ?нту?тивному р?вн? (а не на р?вн? ч?тких означень) поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця,
алгоритму; отримати перш? уявлення про основн? алгоритм?чн? структури, зокрема, сл?дування, розгалуження та повторення; навчитися виконувати готов?
алгоритми, а також складати прост? алгоритми для виконавц?в, як? працюють
у певному, зрозум?лому молодшим школярам, комп?ютерному середовищ?, використовуючи просту систему ?хн?х команд. Головною метою алгоритм?чно? л?н??
? вм?ння розв?язувати значущ? для учн?в задач? з ?хнього повсякденного життя,
застосовуючи алгоритм?чний п?дх?д: ум?ння планувати посл?довн?сть д?й для виконання завдань, передбачати можлив? насл?дки; розв?язувати задач?, для яких
в?дпов?ддю ? не число або твердження, а опис посл?довност? д?й, створення модел?,
схеми, граф?ка тощо.
У програм? передбачено окрем? години для роботи ?з програмами на п?дтримку
засво?ння навчальних предмет?в школи ? ступеня. Кр?м того, доц?льно використовувати на уроках р?зноман?тн? програми для розвитку лог?чного та критичного мислення, пам?ят?, просторово? та творчо? уяви д?тей. Учител?, враховуючи
особливост? навчання та реал?зац?ю м?жпредметних зв?язк?в, навчальн? потреби
та особливост? учн?в, можуть розпод?лити години на опанування теми 2 класу
«Комп?ютерна п?дтримка вивчення навчальних предмет?в» протягом року.
Одн??ю з важливих складових програми ? ?нтегративн? навчальн? проекти, при
виконанн? яких в?дбува?ться закр?плення, поглиблення та активне засво?ння матер?ал?в курсу. Передбачено, що учн? мають зд?йснювати виб?р ?з запропонованих
житт?вих ситуац?й (тем), придумувати свою тематику житт?вих ситуац?й; планувати й коригувати план досл?дження; виявляти готовн?сть в?дкрито висловлювати
? в?дстоювати власн? думки; вчитися слухати й чути партнера, з повагою визнавати право кожного на власну точку зору; навчитися презентувати результат ?ндив?дуального чи колективного досл?дження.
Програмою передбачено створення учнями ?ндив?дуальних або групових проект?в у 3 ? 4 класах. У ход? створення цих проект?в учн? мають ознайомитися з основними принципами проектно? д?яльност? ? реал?зувати вс? ?КТ-компетентност?, набут? у процес? опанування цього курсу. При вивченн? теми «Створення проект?в»
можна виконати з учнями:
? к?лька комплексних проект?в наприк?нц? навчального року;
? один комплексний проект наприк?нц? навчального року (не менше 3 годин), а решту годин розпод?лити на виконання м?н?-проект?в протягом навчального року.
?????????????? ???? ????????
Усп?шне впровадження навчального курсу «Сходинки до ?нформатики» залежить в?д обов?язково? саме для нього складово? ? стандарту можливостей
для навчання, в якому зазначаються обов?язков? умови та ресурси, що потр?бн?
для реал?зац?? державних вимог до р?вня загальноосв?тньо? п?дготовки молодших
школяр?в.
При вивченн? курсу «Сходинки до ?нформатики» кожний урок проводиться ?з
використанням комп?ютер?в. Тому класи д?ляться на п?дгрупи так, щоб кожен
учень був забезпечений ?ндив?дуальним робочим м?сцем за комп?ютером, але не
менше 8 учн?в у п?дгруп?.
Зг?дно ?з сан?тарно-г?г??н?чними нормами час роботи школяр?в за комп?ютером
на 1 уроц? не повинен перевищувати 15 хв. Весь ?нший час уроку учн? працюють
без комп?ютера, знайомляться ?з загальними теоретичними положеннями курсу
«Сходинки до ?нформатики», повторюють ? закр?плюють вивчений матер?ал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритм?чного, лог?чного та критичного мислення, творчих зд?бностей тощо.
Для практично? роботи учн?в за комп?ютером можна використовувати програми з наявного у школ? навчального програмного забезпечення та середовища, як?
адаптован? для навчання д?тей молодшого шк?льного в?ку. Перел?к необх?дних
програмних засоб?в:
? операц?йна система;
? програми на розвиток лог?чного та критичного мислення;
? розвивальн? програми;
? комп?ютерн? програми на п?дтримку вивчення укра?нсько? мови, ?ноземно?
мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо;
? клав?атурний тренажер;
? тренажер миш?;
? граф?чний редактор;
? текстовий процесор;
? редактор презентац?й;
? середовище виконання алгоритм?в.
Види д?яльност?, як? сл?д реал?зовувати у процес? вивчення курсу ? ?грова,
навчально-?грова, практичне експериментування, конструювання, художня д?яльн?сть, досл?дження, сп?впраця в пар?, групова вза?мод?я.
З метою оц?нювання ?ндив?дуальних досягнень учн?в може бути використаний
метод портфол?о. Таке оц?нювання передбача? визначення критер??в для внесення
учн?вських напрацювань до портфол?о; форми подання матер?алу; спланован?сть
оц?нного процесу; елементи самооц?нки з боку учня тощо.
Пропону?ться проводити оц?нювання на баз? портфол?о учня: портфол?о розвитку та демонстрац?йне портфол?о.
2 ????
35 ????? (1 ?????? ?? ???????)
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
?????????? ?? ?? ???????????? (3 ??????)
??????? ?????????? ?? ?? ????????????.
?????/???????:
??? ???????? ??? ????? ???????????? ????????? ????????? ? ??????? ??????????- ?????? ???????????;
??????? ??????????? ??????????;
????? (??) ? ????????????? ?????
???????? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ? ?????? ?????? ??????????
??????;
??????? ????????, ?? ????????????????
??? ??????????, ??????????? ???????, ?????????, ??????????? ???????????;
???? ??????? ????????? ? ?? ? ??????? ?????? ? ???????????;
???????????? ?????? ????????? ? ?? ? ?????? ? ???????????
??????? ???????? ??????????. ????????? ??????? ?????? ? ???????????
(9 ?????)
???????? ?????????? (????????? ????, ???- ?????/???????:
????? ???????? (????, ??????????), ???- ??????? ???????? ?????????? (?????????
????? ????????? (???????, ???????)).
????, ???????, ?????????? ?? ????, ???????);
?????????? ?????????? ?? ??????. ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????????
?????????? ?????? ? ???????????.
??????????;
??????? ??? ????????. ??????? ????.
?????? ???????? ?? ????????? ? ????????
?????. ????? ????????.
?????????? ?????? ?? ?????????.
????.
????????? ??????????, ????? ????????, ??????????? ????????, ???????? ????????.
?????? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ???????? ?? ????????????? ??????? ?????? ? ?????.
?????????? ??????????. ??????????? ???????? ????????
??? ???????? ??? ????????, ??????? ????,
??????;
???? ??????? ???????? ?? ?????????
??????????;
???? ??????? ?????????;
???? ???????? ??????????? ?????? ?
???????????;
???? ????????? ??????????? ?? ???????, ???
????????? ?? ???????? ????? ??? ? ????? ????????? ????????;
??????? ????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ????? ?????? ????;
??????? ????????? ???????????? ???????? ??
????????? ????;
??????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????;
???????????? ?????? ?? ???????? ?????
??? ??????? ???????;
???? ???????? ??????????? ?????? ?? ?????????;
????????? ????? ????? ???????? ??????????
?????????? ?? ?? ???????????;
???? ??????????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???????? ?? ???? ?????????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
??????? ??? ????????????, ?????????? ?? ???????????? ??????? (5 ?????)
??????? ??? ????????????. ??????????
??????? ???????????.
??????????. ???????????? ???????: ?????????, ??????????, ??????????? ? ??????????? ???????????.
? ????????? ? ?????????? ?????????????
?????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ???????????? ?? ??????????;
??? ???????? ??? ???????????? ??????????? ????????, ?? ???????????????? ??? ????? ???????;
???????, ?? ????????? ???? ??????? ??????
?????? ? ??????????????.
?????? ???????? ????????????;
??????? ????????? ????????? (??? ????? ?? ??? ???????? ??? ??????????? ?????? ?????????, ?? ???????????????? ??????? ???
???????).
?????? ? ?????????????? (???????, ????????, ????, ?????, ???????????, ??????????, ?????? ?????????, GPS ?? ??.);
????????????, ??? ???????? ?????????? ???
?????????? ?????? ????????????? ????????;
????????????, ?? ????? ????????? ? ??????????????;
??????? ???????????? ??????? (?????????,
??????????, ??????????? ? ??????????? ???????? ? ????????????? ??????????
?????????);
???????? ???????? ????????????? ???????? ?? ????? ?????????? ?????????? ? ? ????????????? ?????;
????????? ???????????? ??????? (???????-
????????? ? ????????? (4 ??????)
??????????? ???????. ???????????? ? ??- ??, ??????????, ??????????? ? ???????????
?????? ???????. ??????? ? ?????????.
???????????)
?????/???????:
???????????? ? ???????? ?????????.
??????? ???????? ?????? «???????», «????????»;
????????? ??????????. ????????? ? ?????? ????????? ??????? ??? ??????, ?? ?? ? ???????
???????;
???????? ???????? ?????????? ?? ????????????? ?????;
???????. ????????? ???????? (8 ?????)
???????. ??????????? ????????, ???????? ???? ???????? ????????, ????????? ???
????????????.
????? ?? ??? ?????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????? ?? ?? ???????????,
???????? ????????????;
????????? ????????. ????????? ???????? ???????? ???????? ????????, ????????????
? ?????????? ?????????? ?????????, ???- ????????, ??????? ???????????? ????????;
?? ??????? ?? ????????????. ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????;
????????, ????????? ?????????. ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ????????????
??????? ???????? ? ?????????? ??????????
??????.
?????????;
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
???? ??????????????? ??????? ???????? ? ?????????? ?????????? ?????????;
???? ?????????? ?????? ???????? ??????? ??
?? ??????????; ???? ????????? ???????? ???????????? ???????? ? ?????????? ??????????
?????????;
?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ????????? ????????? ?? ??????? ???????;
???? ???????? ????? ?? ????????? ?????????;
??????? ???????? ?? ???????? ??????? ? ?????????? ?????????? ????????? ;
?????????? ?????????. ????????? ?????- ???? ????????? ?????????? ?? ????????
????? ??? ? ?????, ???????????? ?? ?????????? ????????? ? ?????????
????????;
???? ?????????? ? ?????????? ??????????
????????? ????????? ??????????
??????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? (4 ??????)
?????? ? ????????????? ?????????? ??
????????? ???????? ??????????? ????, ????????? ????, ??????????, ??????????????
?????????, ?????? ????
?????/???????:
??????? ? ?????????? ??????? ?????? ?
????????????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????;
???? ????????? ? ????????????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????
?????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
????????? ??? (2 ??????)
3 ????
35 ????? (1 ?????? ?? ???????)
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
??????????, ???????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
?? 2 ???? (2 ??????)
???????????? ??????? ? ????????? (4 ??????)
??????? ??????? ??????????? (?????????,
?????????, ????????, ?????, ?????? ????? ??
???????, ???????????). ????? ???????????.
????. ??????????? ?? ?????????? ????? ??
????????? ??????????. ??????? ??? ??????? ?? ?? ?????????. ????????? ?? ??????????? ???????????.
?????/???????:
??????? ??????? ??????? ???????????;
???????? ???????? ???????????, ???????
??????? ?????????;
????????? ??????? ??????? ???????????;
??? ???????? ??? ????? ???????????, ????;
???????????? ? ??????? ?????????? ??
??????????? ???????????;
?????? ?? ?????????? ?? ??????????? ??- ??? ???????? ??? ??????;
??? ?? ???????????
?????? ??????? ????????? ? ???????????
???????? ? ??????????? ?? ?????? ?????????;
???????? ???????? ????????? ? ??????????? ???????? ? ???????????
????? ?? ?????. ????? ?? ???????? ??? ??????? (4 ??????)
??????? ????? ?? ?????. ???????? ?????. ?????/???????:
??? ???????? ??? ????? ? ?????, ?? ?????????????? ?????? ?????.
?????;
??????? ??????? ????? (????? ?????????, ???????? ???????? ???? ?????, ??????;
?????? ?????????, ?????? ???????). ?????- ???? ?????????? ???????? ?????, ???????????? ??? ???????. ??????? ????. ?????????? ?? ?? ????? ? ?????????;
????.
??????? ??????? ??????? ????? (????? ?????????, ?????? ?????????, ?????? ???????);
????? ??????? ??????? ??????? ?? ???????- ??????? ??????????? ???????? ???????? ????.
???;
??????? ??????????? ?????? ????????? ??????;
?????? ? ????????????? ??????????
??????? ??????? ????????, ??? ????? ?????????? ??? ???????;
???? ????????? ??????? ?????, ?? ?????????
?? ??????;
???? ???????? ? ?????????? ?????;
??????? ??????????? ????, ????????????
????;
??? ???????? ??? ????? ??????? ???????
??????? ?? ?????????
????? ????? ? ????????? (6 ?????)
??????? ??? ??????????? ??????.
??????? ??? ????????.
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????????? ??????, ???????????, ?????? ???-????????, ??????????????;
??????? ??????????? ????????;
????? ??????????? ?????????
???????????? ?? ?????????-?????????.
??????? ???-????????, ?? ??????.
??????????????.
??????? ?????? ????? ? ?????????.
?????????? ?????, ????????? ? ?????????.
????????? ????? ?? ????????.
???????? ?????? ? ?????????
???????? ?????? ?? ????? ????????????????? ?????????? ?????
???? ??????????? ? ??????????? ?????? ?
?????????;
??????? ?????? ?????? ????? ? ?????? ????????;
???????????? ?????????????? ??? ?????????
???-??????????;
??? ???????? ??? ??????? ?????;
???? ? ????????? ??????? ????????? ????,
??????? ????? ??????, ??????? ?????????
?? ??????? ?????? ??? ????????? ????????
????;
???? ?????????? ?????????? ????? ???????
?? ????????? ? ????????? ?? ???????? ?????;
???? ????????? ?????????? ?????? ?????????
?????????;
???????????? ?????????? ???? ??? ???????????? ?????????, ????????? ? ?????????;
???? ??????? ????????? ?????? ? ?????????,
???????????? ??
?????? ?? ????????????? (7 ?????)
??????????? ?? ??????.
?????????? ????????? ???????????.
????????? ??????????? ?? ?? ?????? ?? ????????. ???????? ?? ???????? ??????? ???????.
??????????? ???????? ?? ??????.
?????????
????????.
??
???????????
?????????
?????????? ????????? ? ??????. ???????????? ????????? ? ????????? ???????? ??????.
?????????? ???????????.
????????? ??????? ???????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????????? ???????????
?? ?? ????????, ??????????;
???????? ???????? ???????????? ??????????? ? ??????? ????????;
??? ???????? ??? ?????????? ?????????
???????????;
?????? ?????? ????????? ???????????;
????????? ???????? ?? ???????? ??????? ?????? ???????????;
???? ???????? ??????;
???? ???????? ??????? ?????? ?? ??????????
??? ???? ?????? ????????: ?????????? ?????????? ????, ????????????, ?????????
???????? ????????????, ????????;
???? ??????? ?????, ????????? ??????????
?? ????? ?? ?????? ???????????;
??? ???????? ??? ??????????? ?????? ??????;
??? ???????? ??? ???????????? ?????? ??
?????? ? ????? ??????? ?????, ?? ??????? ??
???? ???????????, ???????????? ?? ???????????;
??? ???????? ??? ???????????? ????????? ?? ??????;
???? ?????????? ????, ?? ??????? ????????????;
???? ??????????? ???????? ???????????,
?????????? ??????? ?? ?? ??????????;
????
??????????
??????
???????????
(3?5 ???????), ??????? ??????????;
???? ????????????? ??????????? ? ?????
?????????? ????? ?????????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
????????? ? ????????? (5 ?????)
????????? ? ?????????.
?????????? ????????? ??????????.
????????? ?????????? ??? ??????????.
???????? ??????? ??????????
?????/???????:
???????? ???????? ?????????? ??????????
?? ?????? ?????? ?????????? ??????????;
??????? ????????? ??? ?? ?????????????
????? ?? ? ????????????? ????????? ?????????? ????????? (??????????, ??????????? ???? ????);
??????? ???????, ???? ?????????? ?? ????
???????? ???????;
???? ?????????? ????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????????;
??????? ???????? ? ??????? ?????????????
?????? ?????????;
??????? ????????? ? ??????????? ??????????;
??? ???????? ??? ???????? ??????? ?????????
????????? ???????? (4 ??????)
??????? ??????????? ???????.
????? ????????? ??????????? ???????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????:
??? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ????????;
???????? ?????? ?? ???????? ????;
??????? ???? ????? ?????? ??? ????????;
???????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?
????????? ????????? ?? ???? ???????;
???????????? ????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ?? ???? ???????;
???????????? ???????? ??????????? ???
?????????? ?????????? ?? ???? ???????
?????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
????????? ??? (3 ??????)
4 ????
35 ????? (1 ?????? ?? ???????)
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
??????????, ???????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
?? 3 ???? (2 ??????)
???????? ??? ??????? ? ??????? (3 ??????)
????????? ? ????????? ?????, ????????? ?????/???????:
??????? ?????, ?????????????? ????????????.
???? ????;
?????????? ?????? ?? ?????
??????? ? ?????? ????? ? ?????, ?????????????? ?????????? ????
??????????? ?????? ?? ?????????? (7 ?????)
?????? ? ????????? ????????.
?????????? ?????????? ?????????.
????????? ?? ????????? ?????????? ?????????.
??????????? ??????.
??????? ???????? ??????. ????????????
??????.
?????????? ? ??????????? ?????????? ??????.
?????????? ????????? ? ????????? ????????.
?????????? ?????????? ?????????
?????/???????:
??????? ??????????? ?????????? ?????????;
??? ???????? ??? ?????????? ??????????
?????????;
???? ??????????? ? ??????????? ?????? ?
????????? ??????????;
???? ?????????? ? ?????????? ?????????
????????? ????????, ?? ???????????? ?? ?????;
??????? ??????? ?????? ??????;
???? ??????????? ????? ?????? ??????
??????????;
???? ??????? ?????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????? ?????????? ? ??????????;
???? ???????? ????????? ?????? (?????, ?????, ?????);
???? ???????????? ????????? ?????? ??
?????? ? ????????????? ???? ?? ??????????;
???? ?????????? ? ??????????? ?????:
??????? (??????, ?????, ???????????), ?????? (????????????, ??????? ??????? ?????,
???????? ??????? ?? ????????);
???? ????????? ?? ?????????? ?????????
???????? ??????????;
??????? ? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ????????;
????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??????;
??????? ????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????;
?????????? ????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??????;
???? ????????? ????????? ???????? ?? ?????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
?????????? ?????????? (5 ?????)
?????????? ???????? ?? ?????????? ?????- ?????/???????:
??? ???????? ??? ?????????? ???????? ??
?????.
?? ??????;
?????????? ?????? ???????? ????????.
???? ?????????? ?????? ??????? ????????,
???????? ????????;
???? ?????????? ? ????????? ??????????
?????; ???? ???????? ????? ?? ???????????? ?????;
???? ?????????? ???????? ?????????? ?????;
??????? ? ?????? ???????????? ??????????. ???? ??????? ? ?????? ???????????? ??????????;
???? ??????? ????????? ?????? ? ?????????
??? ???????????? ??????????
???????????? ??????? ? ??????? ???????????? ??????????;
???????? ?????? ? ????????? ??? ???????- ???????????? ??????? ????????? ??????
????? ??????????
? ????????? ??? ???????????? ??????????
?????????????. ????????? ? ????????????? ? ??????????? (8 ?????)
?????????????. ??????? ?? ????? ????????- ?????/???????:
?????.
????????? ????????? (???????) ?? ??????????? (?????) ?????????????;
??????? ?????????? «???? ? ?? ? ??????». ???????? ???????? ???????? ?? ?????? ????????????;
?????? ?????? ??????. ????????? ? ???????- ???????? ????????????? ? ???????? ????????.
???????????;
??????? ????????? ?????? ????????????
????????? ?? ????????? ?????????? ?? ???- ??????;
?????????? ??? ?????????? ? ??????????? ??????? ????? ?????? ?? ????????? ????;
????????? ?????????? ?????????;
??????????.
???????? ?????? ?? ???????? ??? ?????????
????????? ? ???????????.
?????? ?? ?????????????;
???? ???????? ???????? ????????????? ??????, ????????;
????????? ???????????? ????????? (??????????, ????????????, ??????????);
???? ?????????? ?? ?????????? ????????? ? ????????????? ? ??????????? ??????????;
????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??- ???? ?????????? ?? ?????????? ???????????????? ? ??????????? ??????????
?? ? ??????????? ? ??????????? ??????????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ????? ????????????????? ?????????? ?????
????????? ???????? (6 ?????)
????????? ?????????? ????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ????????;
???????? ?????? ?? ???????? ????;
??????? ???? ????? ?????? ??? ????????;
???????????? ???????? ??? ?????? ????? ??
???? ???????;
???????????? ????????? ? ????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ?? ????
???????, ? ????? ???????? ???????????;
???????????? ?????????? ????? ??? ???????????? ??????? ??????????? ????? ??????
?????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
????????? ??? (3 ??????)
???????? ???????????:
?. ?. ?????, ???????? ???????? ?????????, ????????? ? ??????????????
?????????-???????? ?? ???????????????? ??????????
?????????? ???????????? ????? ?????? ?????????, ????-???????????? ????????????
???????? ???????????? ???? ???????, ?????? ???????????? ????, ????????;
?. ?. ???????????, ???????? ????? ????????????? ?????????? ? 79 ?. ?????,
???????-????????, ?????????? ????????? ?????? ???????;
?. ?. ????????, ??????? ??????????? ?????????? ???????? ? 75 ?. ?????,
???????-????????;
?. ?. ?????????, ??????? ???????????
??????????? ????? ? 1 ??????????? ???????, ???????-????????;
?. ?. ???????, ??????? ???????????, ????????? ??????? ?????????? ??
??????????? ????? ? 38 ??. ?. ????????? ?. ?????, ???????-????????,
?????????? ??????? ???????;
?. ?. ???????, ??????? ?????????? ??????, ????????? ??????? ?????????????
???????? ????? ? 38 ??. ?. ????????? ?. ?????, ???????-????????
к знаходити, використовувати, створювати й поширювати
пов?домлення та дан?, застосовуючи для цього засоби ?нформац?йно-комун?кац?йних технолог?й, зокрема, створювати граф?чн? зображення, комп?ютерн?
презентац??, текстов? документи, шукати в?домост? в мереж? ?нтернет, користуватися електронною поштою та ?н.;
? алгоритм?чного, лог?чного та критичного мислення;
* ???????? «???????? ?? ???????????» ??????????????? ? 2?4 ?????? ???????????????? ?????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ?????, ? ????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???????????? ??????.
? початкових уявлень та навичок роботи з р?зними програмними засобами п?дтримки вивчення ?нших предмет?в початково? школи, а також для
розв?язування практичних завдань ?з цих предмет?в.
Цей курс розгляда?ться як необх?дний ?нструмент, що в сучасному сусп?льств?
сприятиме б?льш усп?шному навчанню д?тей у початков?й школ? ? в наступних
класах, формуванню як предметних, так ? ключових компетентностей, всеб?чному
розвитку молодших школяр?в. ?нформац?йно-комун?кац?йн? технолог?? розглядаються в курс? як об??кт ? зас?б навчання.
??????? ?? ????????? ???-?????????????? ??????????? ?????
Вивчення курсу «Сходинки до ?нформатики» сприя? формуванню ? розвитку у
молодших школяр?в ключових компетентностей, серед яких можна вид?лити
?КТ-компетентн?сть, та «ум?ння вчитися» як здатн?сть до самоорган?зац?? в навчальн?й д?яльност?.
?КТ-компетентн?сть, як ключова, передбача? впевнене ? критичне використання ?нформац?йно-комун?кац?йних технолог?й та в?дпов?дних засоб?в для навчання, дозв?лля та сп?лкування.
?КТ-компетентн?сть для даного курсу ? одночасно ? предметною.
У контекст? початкового навчання предметна ?КТ-компетентн?сть розгляда?ться як здатн?сть учня актуал?зувати, добирати, ?нтегрувати й застосовувати в
конкретн?й житт?в?й або навчальн?й ситуац??, в тому числ? проблемн?й, набут?
знання, ум?ння, навички, способи д?яльност? щодо використання ?КТ.
Предметна ?КТ-компетентн?сть учн?в виявля?ться у таких ознаках:
? здатн?сть рац?онально використовувати комп?ютер ? комп?ютерн? засоби для
розв?язування завдань, пов?язаних з опрацюванням даних, ?х пошуком, збер?ганням, поданням ? передаванням;
? готовн?сть вир?шувати ?нформац?йн? проблеми шляхом застосування засоб?в
?КТ та алгоритм?в виконання завдань;
? здатн?сть сп?впрацювати за допомогою засоб?в ?КТ для виконання комплексних завдань;
? вм?ння безпечно працювати з комун?кац?йними системами.
Д?яльн?сний вим?р предметно? ?КТ-компетентност? пов?язаний ?з такими вм?ннями молодших школяр?в:
Технолог?чн?: вмика? та вимика? комп?ютер; вибира? об??кти та перем?щу? ?х
?з використанням ман?пулятора миш?; викону? операц?? над об??ктами, зокрема,
над в?кнами, файлами, папками; запуска? програму на виконання та завершу?
роботу з нею; використову? клав?атуру для введення символ?в, сл?в, речень, текст?в; зд?йсню? п?дготовку та редагування нескладних текст?в невеликого обсягу в
середовищ? текстового редактора; працю? ?з граф?чними об??ктами у середовищ?
граф?чного редактора, створю? елементарн? малюнки та зм?ню? значення властивостей створених малюнк?в; працю? з комп?ютерними програмами п?дтримки
вивчення навчальних предмет?в; створю? прост? презентац?? (3?5 слайд?в) на п?дтримку власно? проектно? д?яльност?.
Телекомун?кац?йн?: одержу?, створю? ? надсила? електронн? листи; викону? пошук в ?нтернет? зображень ? текст?в за вказаною темою; збер?га? результати пошуку.
Алгоритм?чн?: склада? алгоритми д?й ?з повсякденного життя, з використанням матер?алу навчальних предмет?в (математики, укра?нсько? мови тощо);
анал?зу? текст задач?; склада?, запису? ? викону? найпрост?ш? алгоритми для виконавц?в у визначеному середовищ?, розр?зня? основн? алгоритм?чн? конструкц??.
У результат? засво?ння предметного зм?сту навчального курсу «Сходинки до
?нформатики» учн? мають виявляти так? показники вм?ння вчитися:
? розум?ти мету навчально? д?яльност?, визначати завдання для ?? досягнення;
? добирати або знаходити потр?бн? знання, способи для розв?язування р?зних навчальних ? житт?вих задач (як типових, так ? нестандартних, творчих);
? генерувати р?зн? способи розв?язування задач?, проблеми;
? актуал?зувати й в?дтворювати потр?бн? в?домост?, моделювати, комб?нувати,
доповнювати, перетворювати ?х;
? анал?зувати навчальн? об??кти, розр?зняти ?х сутт?в? та несутт?в? ознаки, групувати ? класиф?кувати об??кти за певними ознаками;
? сп?впрацювати у р?зних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), як? потребують застосування
р?зних компетентностей, готовност? до продуктивно? прац?.
????????? ?????????? ????????
Курс «Сходинки до ?нформатики» розрахований на 105 годин (35 годин у
2 клас?, 35 годин у 3 клас? ? 35 годин у 4 клас? з розрахунку 1 година на тиждень
за рахунок ?нвар?антно? частини навчального плану).
В?дпов?дно до Державного стандарту початково? загально? осв?ти курс «Сходинки до ?нформатики» буду?ться за такими зм?стовими л?н?ями:
? «Комп?ютер та його складов?»;
? «?нформац?я та ?нформац?йн? процеси»;
? «Використання ?нформац?йних технолог?й»;
? «Алгоритми ? виконавц?»;
? «Комун?кац?йн? технолог??».
Програма побудована л?н?йно-концентрично. Зм?ст понять поступово розширю?ться ? доповню?ться. Концентричн?сть передбача? повернення до подання та
опрацювання ?нформац?йних даних (текстових, граф?чних, числових) за допомогою р?зних програмних середовищ. Л?н?йн?сть ма? за мету ознайомити учн?в на
пропедевтичному етап? вивчення базового курсу «?нформатика» ?з простими редакторами тексту, граф?ки, презентац?й. Поняття ?нформац?йних процес?в та ?х
використання у навчанн? розширю?ться ? доповню?ться в кожному клас?. Таким
чином забезпечу?ться поступове нарощування складност? матер?алу, його актуал?зац?я, повторення, закр?плення, що сприя? формуванню ключових та предметних
компетентностей ? способ?в д?яльност? на вищому р?вн? узагальнення.
У програм? конкретизовано зм?ст навчального матер?алу за кожним класом ?
подано в?дпов?дн? вимоги до навчальних досягнень учн?в.
Програмою встановлено посл?довн?сть тем курсу, яка дозволя? при вивченн?
кожного з розд?л?в використовувати знання ? вм?ння, набут? при опануванн? попередн?х розд?л?в. Учитель може зм?нювати порядок засво?ння та обсяг тем курсу
залежно в?д р?вня п?дготовки учн?в ? техн?чного оснащення школи, вибудовуючи
в такий спос?б найб?льш доречну для конкретного навчального закладу або класу
тра?ктор?ю навчання. Водночас, зм?нюючи порядок тем курсу, вчитель не може
порушувати порядок викладання тем, м?ж якими ? сутт?в? зм?стов? залежност?.
Програмою передбачено резерв часу, який можна додатково використати на
вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проект?в,
проведення ?нтелектуальних конкурс?в та творчих змагань у к?нц? кожного семестру або навчального року.
Наприк?нц? кожного навчального року, а також на початку 3 ? 4 класу передбачено години для повторення ? систематизац?? набутих знань.
?????????????? ?????? ????????
Завданням зм?стово? л?н?? «Комп?ютер та його складов?» ? початкове ознайомлення учн?в з? складовими частинами комп?ютера, ?хн?м призначенням, а також
застосуванням комп?ютер?в у р?зних сферах сучасного ?нформац?йного сусп?льства. Спочатку (2 клас) пропону?ться продемонструвати учням основн? складов?
комп?ютера: системний блок, клав?атуру ? мишу, мон?тор ? принтер, пов?домити
про ?х призначення, виробити навички використання миш? ? клав?атури за допомогою програм-тренажер?в та розвивальних програм. На другому етап? (3 клас)
передбача?ться оглядове ознайомлення учн?в ?з пам?яттю ? процесором як при-
строями, що забезпечують збер?гання й опрацювання даних, тобто реал?зац?ю ?нформац?йних процес?в ?з використанням комп?ютера. На наступних етапах, працюючи з р?зними програмами, учн? закр?плюють знання про складов? комп?ютера
та розширюють уявлення про сфери його застосування для опрацювання ?нформац?йних даних. У 2 клас? важливо навчити д?тей правильно та швидко вводити л?тери, цифри ? розд?лов? знаки з клав?атури, а на к?нець курсу учн? мають досягти
певно? швидкост? у клав?атурному введенн? даних. Для цього необх?дно передбачити систематичну роботу школяр?в ?з клав?атурним тренажером, розвивальними
та навчальними програмами у процес? практичних занять.
Завданням зм?стово? л?н?? «?нформац?я та ?нформац?йн? процеси» ? ознайомлення учн?в ?з поняттями пов?домлення, ?нформац?я, дан?. Школяр? мають розум?ти ?х на ?нту?тивному р?вн?, вм?ти наводити приклади пов?домлень, розум?ти, що
вони передають ?нформац?ю ? в?домост? про предмети, жив? ?стоти ? явища навколишнього св?ту. При ознайомленн? учн?в з ?нформац?йними процесами спочатку
пропону?ться розглянути т?, що трапляються у житт?д?яльност? людини, ? лише
пот?м ? ?нформац?йн? процеси, що реал?зуються з використанням комп?ютера.
Розум?ння ?нформац?йних процес?в ма? в?дбуватися також на ?нту?тивному р?вн?,
недоц?льно вимагати в?д д?тей точних означень ус?х теоретичних понять, як? розглядаються при вивченн? зм?сту ц??? л?н??. Учн? мають ознайомитися з ними на
р?вн? розум?ння, яке може полягати у наведенн? ними в?дпов?дних приклад?в з?
свого життя та з навколишнього св?ту. Важливо, щоб учн? мали уявлення про те,
що людина пост?йно стика?ться у житт? з кожним ?з зазначених ?нформац?йних
процес?в ? може при цьому використовувати комп?ютер чи ?нш? пристро? для роботи з пов?домленнями та даними. Зм?стова л?н?я допомагатиме формуванню ц?л?сно? науково? картини св?ту, п?дкреслюючи на доступних учням прикладах роль
?нформац?йних процес?в у сусп?льств?, б?олог?чних ? техн?чних системах.
У рамках ц??? зм?стово? л?н?? розглядаються поняття об??кта, властивостей
об??кт?в ? значень цих властивостей. Школяр? мають наводити ?з власного життя
приклади р?зних об??кт?в, ?х властивостей ? значень цих властивостей, упорядковувати та групувати об??кти на основ? значень властивостей, мати уявлення про
вплив значень властивостей об??кт?в на подальше ?х використання й опрацювання. Учн? повинн? розум?ти, що будь-яка операц?я над об??ктом поляга? у зм?н?
значення одн??? з його властивостей або значень групи його властивостей. При
цьому доц?льно ознайомлювати ?х як ?з конкретними об??ктами та ?х образами,
так ? з в?дпов?дними абстрактними поняттями. Учн? мають розглядати складн?
об??кти як наб?р б?льш простих, кожен ?з яких викону? свою роль для функц?онування об??кта в ц?лому; розглядати вплив зм?н в одн?й з? складових на ц?лу
систему. Д?ти вчаться будувати складн? об??кти ?з запропонованих частин, у тому
числ? самост?йно доповнювати компонентами, яких браку?.
Об??ктний п?дх?д ма? пронизувати опанування теоретичного та практичного
матер?алу вс?х зм?стових л?н?й курсу.
Завданням зм?стово? л?н?? «Використання ?нформац?йних технолог?й» ? початкове ознайомлення учн?в ?з граф?чним редактором, редактором комп?ютерних
презентац?й, текстовим редактором та формування навичок створювати й редагувати р?зноман?тн? об??кти, зд?йснювати над ними типов? операц?? з? зм?ни значень
властивостей. Передбача?ться, що учн? матимуть змогу працювати у спец?ально
створених для навчання молодших школяр?в граф?чних ? текстових редакторах,
як? не потребуватимуть в?д них ознайомлення з? складним багатофункц?ональним
?нтерфейсом. У ход? реал?зац?? ц??? зм?стово? л?н?? д?ти мають навчитися створювати ? редагувати найпрост?ш? граф?чн? зображення, невелик? комп?ютерн?
презентац?? (3?5 слайд?в), зокрема фотоальбоми, невелик? текстов? документи
(до 10 рядк?в) ?з прозовим ? в?ршованим текстом, з? вставленими граф?чними
зображеннями, вм?ти вид?ляти фрагменти тексту, виконувати елементарн? д?? з
редагування ? форматування вид?лених фрагмент?в. Опанування таких перших
навичок роботи передбача?ться в середовищ? граф?чного редактора та редактора
комп?ютерних презентац?й, а не у звичному текстовому редактор?, оск?льки робота ?з зображеннями та презентац?ями ? б?льш ц?кавою для молодших школяр?в,
ан?ж робота з? звичайними текстами. Сформован? елементарн? навички створення
презентац?й дадуть змогу вже на перших кроках опанування зм?стом курсу створювати презентац?? до навчальних проект?в, подавати результати сво?? навчально?
д?яльност? з ?нших навчальних предмет?в.
Завданням зм?стово? л?н?? «Комун?кац?йн? технолог??» ? початкове ознайомлення учн?в ?з поняттям комп?ютерно? мереж? (локально? ? глобально?) та можливими
напрямками ?? використання в житт? людини. Основну увагу в ц?й зм?стов?й л?н?? прид?лено опануванню учнями початкових практичних навичок використання
глобально? мереж? ?нтернет задля пошуку необх?дних текстових даних ? зображень, ?х перегляду ? збереження, виконання ?нтерактивних завдань он-лайн на
п?дтримку навчальних предмет?в, електронного листування при дотриманн? вимог безпечно? роботи д?тей в ?нтернет?. З пошуком даних в ?нтернет? пропону?ться
ознайомлювати школяр?в на приклад? пошуку граф?чних зображень та наступного ?х збереження з метою подальшого ?х опрацювання за допомогою граф?чного
редактора та редактора комп?ютерних презентац?й. Пошук текстових пов?домлень
доц?льно використовувати для ознайомлення з ?х зм?стом, а також для коп?ювання фрагмент?в тексту у презентац?? та текстов? документи. Важливо, щоб учн?
зрозум?ли на ?нту?тивному р?вн? головн? особливост? роботи з ?нформац?йними
джерелами та почали використовувати в?дпов?дн? навички ? знання при вивченн?
?нших навчальних предмет?в. ? навпаки, необх?дно добирати зм?ст приклад?в та
вправ, що використовуватимуться на уроках курсу «Сходинки до ?нформатики»,
який в?дображатиме зм?ст навчання учн?в з математики, мов та ?нших навчальних предмет?в. Важливим ? задов?льнення п?знавальних ?нтерес?в ? навчальних
потреб учн?в, п?дтримка ?хньо? творчо? ?н?ц?ативи та прагнення до осво?ння нових
комун?кац?йних технолог?й, що створюватиме в?дчуття доступност? в пост?йному
оновленн? сво?х компетентностей.
Для формування м?жпредметних компетенц?й, особливо з курсом математики, у рамках пропедевтичного курсу програмою передбачено вивчення питань,
пов?язаних з алгоритмами та ?хн?ми виконавцями. У результат? ознайомлення
з ними учн? повинн? розум?ти на ?нту?тивному р?вн? (а не на р?вн? ч?тких означень) поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця,
алгоритму; отримати перш? уявлення про основн? алгоритм?чн? структури, зокрема, сл?дування, розгалуження та повторення; навчитися виконувати готов?
алгоритми, а також складати прост? алгоритми для виконавц?в, як? працюють
у певному, зрозум?лому молодшим школярам, комп?ютерному середовищ?, використовуючи просту систему ?хн?х команд. Головною метою алгоритм?чно? л?н??
? вм?ння розв?язувати значущ? для учн?в задач? з ?хнього повсякденного життя,
застосовуючи алгоритм?чний п?дх?д: ум?ння планувати посл?довн?сть д?й для виконання завдань, передбачати можлив? насл?дки; розв?язувати задач?, для яких
в?дпов?ддю ? не число або твердження, а опис посл?довност? д?й, створення модел?,
схеми, граф?ка тощо.
У програм? передбачено окрем? години для роботи ?з програмами на п?дтримку
засво?ння навчальних предмет?в школи ? ступеня. Кр?м того, доц?льно використовувати на уроках р?зноман?тн? програми для розвитку лог?чного та критичного мислення, пам?ят?, просторово? та творчо? уяви д?тей. Учител?, враховуючи
особливост? навчання та реал?зац?ю м?жпредметних зв?язк?в, навчальн? потреби
та особливост? учн?в, можуть розпод?лити години на опанування теми 2 класу
«Комп?ютерна п?дтримка вивчення навчальних предмет?в» протягом року.
Одн??ю з важливих складових програми ? ?нтегративн? навчальн? проекти, при
виконанн? яких в?дбува?ться закр?плення, поглиблення та активне засво?ння матер?ал?в курсу. Передбачено, що учн? мають зд?йснювати виб?р ?з запропонованих
житт?вих ситуац?й (тем), придумувати свою тематику житт?вих ситуац?й; планувати й коригувати план досл?дження; виявляти готовн?сть в?дкрито висловлювати
? в?дстоювати власн? думки; вчитися слухати й чути партнера, з повагою визнавати право кожного на власну точку зору; навчитися презентувати результат ?ндив?дуального чи колективного досл?дження.
Програмою передбачено створення учнями ?ндив?дуальних або групових проект?в у 3 ? 4 класах. У ход? створення цих проект?в учн? мають ознайомитися з основними принципами проектно? д?яльност? ? реал?зувати вс? ?КТ-компетентност?, набут? у процес? опанування цього курсу. При вивченн? теми «Створення проект?в»
можна виконати з учнями:
? к?лька комплексних проект?в наприк?нц? навчального року;
? один комплексний проект наприк?нц? навчального року (не менше 3 годин), а решту годин розпод?лити на виконання м?н?-проект?в протягом навчального року.
?????????????? ???? ????????
Усп?шне впровадження навчального курсу «Сходинки до ?нформатики» залежить в?д обов?язково? саме для нього складово? ? стандарту можливостей
для навчання, в якому зазначаються обов?язков? умови та ресурси, що потр?бн?
для реал?зац?? державних вимог до р?вня загальноосв?тньо? п?дготовки молодших
школяр?в.
При вивченн? курсу «Сходинки до ?нформатики» кожний урок проводиться ?з
використанням комп?ютер?в. Тому класи д?ляться на п?дгрупи так, щоб кожен
учень був забезпечений ?ндив?дуальним робочим м?сцем за комп?ютером, але не
менше 8 учн?в у п?дгруп?.
Зг?дно ?з сан?тарно-г?г??н?чними нормами час роботи школяр?в за комп?ютером
на 1 уроц? не повинен перевищувати 15 хв. Весь ?нший час уроку учн? працюють
без комп?ютера, знайомляться ?з загальними теоретичними положеннями курсу
«Сходинки до ?нформатики», повторюють ? закр?плюють вивчений матер?ал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритм?чного, лог?чного та критичного мислення, творчих зд?бностей тощо.
Для практично? роботи учн?в за комп?ютером можна використовувати програми з наявного у школ? навчального програмного забезпечення та середовища, як?
адаптован? для навчання д?тей молодшого шк?льного в?ку. Перел?к необх?дних
програмних засоб?в:
? операц?йна система;
? програми на розвиток лог?чного та критичного мислення;
? розвивальн? програми;
? комп?ютерн? програми на п?дтримку вивчення укра?нсько? мови, ?ноземно?
мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо;
? клав?атурний тренажер;
? тренажер миш?;
? граф?чний редактор;
? текстовий процесор;
? редактор презентац?й;
? середовище виконання алгоритм?в.
Види д?яльност?, як? сл?д реал?зовувати у процес? вивчення курсу ? ?грова,
навчально-?грова, практичне експериментування, конструювання, художня д?яльн?сть, досл?дження, сп?впраця в пар?, групова вза?мод?я.
З метою оц?нювання ?ндив?дуальних досягнень учн?в може бути використаний
метод портфол?о. Таке оц?нювання передбача? визначення критер??в для внесення
учн?вських напрацювань до портфол?о; форми подання матер?алу; спланован?сть
оц?нного процесу; елементи самооц?нки з боку учня тощо.
Пропону?ться проводити оц?нювання на баз? портфол?о учня: портфол?о розвитку та демонстрац?йне портфол?о.
2 ????
35 ????? (1 ?????? ?? ???????)
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
?????????? ?? ?? ???????????? (3 ??????)
??????? ?????????? ?? ?? ????????????.
?????/???????:
??? ???????? ??? ????? ???????????? ????????? ????????? ? ??????? ??????????- ?????? ???????????;
??????? ??????????? ??????????;
????? (??) ? ????????????? ?????
???????? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ? ?????? ?????? ??????????
??????;
??????? ????????, ?? ????????????????
??? ??????????, ??????????? ???????, ?????????, ??????????? ???????????;
???? ??????? ????????? ? ?? ? ??????? ?????? ? ???????????;
???????????? ?????? ????????? ? ?? ? ?????? ? ???????????
??????? ???????? ??????????. ????????? ??????? ?????? ? ???????????
(9 ?????)
???????? ?????????? (????????? ????, ???- ?????/???????:
????? ???????? (????, ??????????), ???- ??????? ???????? ?????????? (?????????
????? ????????? (???????, ???????)).
????, ???????, ?????????? ?? ????, ???????);
?????????? ?????????? ?? ??????. ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????????
?????????? ?????? ? ???????????.
??????????;
??????? ??? ????????. ??????? ????.
?????? ???????? ?? ????????? ? ????????
?????. ????? ????????.
?????????? ?????? ?? ?????????.
????.
????????? ??????????, ????? ????????, ??????????? ????????, ???????? ????????.
?????? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ???????? ?? ????????????? ??????? ?????? ? ?????.
?????????? ??????????. ??????????? ???????? ????????
??? ???????? ??? ????????, ??????? ????,
??????;
???? ??????? ???????? ?? ?????????
??????????;
???? ??????? ?????????;
???? ???????? ??????????? ?????? ?
???????????;
???? ????????? ??????????? ?? ???????, ???
????????? ?? ???????? ????? ??? ? ????? ????????? ????????;
??????? ????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ????? ?????? ????;
??????? ????????? ???????????? ???????? ??
????????? ????;
??????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????;
???????????? ?????? ?? ???????? ?????
??? ??????? ???????;
???? ???????? ??????????? ?????? ?? ?????????;
????????? ????? ????? ???????? ??????????
?????????? ?? ?? ???????????;
???? ??????????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???????? ?? ???? ?????????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
??????? ??? ????????????, ?????????? ?? ???????????? ??????? (5 ?????)
??????? ??? ????????????. ??????????
??????? ???????????.
??????????. ???????????? ???????: ?????????, ??????????, ??????????? ? ??????????? ???????????.
? ????????? ? ?????????? ?????????????
?????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ???????????? ?? ??????????;
??? ???????? ??? ???????????? ??????????? ????????, ?? ???????????????? ??? ????? ???????;
???????, ?? ????????? ???? ??????? ??????
?????? ? ??????????????.
?????? ???????? ????????????;
??????? ????????? ????????? (??? ????? ?? ??? ???????? ??? ??????????? ?????? ?????????, ?? ???????????????? ??????? ???
???????).
?????? ? ?????????????? (???????, ????????, ????, ?????, ???????????, ??????????, ?????? ?????????, GPS ?? ??.);
????????????, ??? ???????? ?????????? ???
?????????? ?????? ????????????? ????????;
????????????, ?? ????? ????????? ? ??????????????;
??????? ???????????? ??????? (?????????,
??????????, ??????????? ? ??????????? ???????? ? ????????????? ??????????
?????????);
???????? ???????? ????????????? ???????? ?? ????? ?????????? ?????????? ? ? ????????????? ?????;
????????? ???????????? ??????? (???????-
????????? ? ????????? (4 ??????)
??????????? ???????. ???????????? ? ??- ??, ??????????, ??????????? ? ???????????
?????? ???????. ??????? ? ?????????.
???????????)
?????/???????:
???????????? ? ???????? ?????????.
??????? ???????? ?????? «???????», «????????»;
????????? ??????????. ????????? ? ?????? ????????? ??????? ??? ??????, ?? ?? ? ???????
???????;
???????? ???????? ?????????? ?? ????????????? ?????;
???????. ????????? ???????? (8 ?????)
???????. ??????????? ????????, ???????? ???? ???????? ????????, ????????? ???
????????????.
????? ?? ??? ?????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????? ?? ?? ???????????,
???????? ????????????;
????????? ????????. ????????? ???????? ???????? ???????? ????????, ????????????
? ?????????? ?????????? ?????????, ???- ????????, ??????? ???????????? ????????;
?? ??????? ?? ????????????. ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????;
????????, ????????? ?????????. ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ????????????
??????? ???????? ? ?????????? ??????????
??????.
?????????;
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
???? ??????????????? ??????? ???????? ? ?????????? ?????????? ?????????;
???? ?????????? ?????? ???????? ??????? ??
?? ??????????; ???? ????????? ???????? ???????????? ???????? ? ?????????? ??????????
?????????;
?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ????????? ????????? ?? ??????? ???????;
???? ???????? ????? ?? ????????? ?????????;
??????? ???????? ?? ???????? ??????? ? ?????????? ?????????? ????????? ;
?????????? ?????????. ????????? ?????- ???? ????????? ?????????? ?? ????????
????? ??? ? ?????, ???????????? ?? ?????????? ????????? ? ?????????
????????;
???? ?????????? ? ?????????? ??????????
????????? ????????? ??????????
??????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? (4 ??????)
?????? ? ????????????? ?????????? ??
????????? ???????? ??????????? ????, ????????? ????, ??????????, ??????????????
?????????, ?????? ????
?????/???????:
??????? ? ?????????? ??????? ?????? ?
????????????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????;
???? ????????? ? ????????????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????
?????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
????????? ??? (2 ??????)
3 ????
35 ????? (1 ?????? ?? ???????)
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
??????????, ???????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
?? 2 ???? (2 ??????)
???????????? ??????? ? ????????? (4 ??????)
??????? ??????? ??????????? (?????????,
?????????, ????????, ?????, ?????? ????? ??
???????, ???????????). ????? ???????????.
????. ??????????? ?? ?????????? ????? ??
????????? ??????????. ??????? ??? ??????? ?? ?? ?????????. ????????? ?? ??????????? ???????????.
?????/???????:
??????? ??????? ??????? ???????????;
???????? ???????? ???????????, ???????
??????? ?????????;
????????? ??????? ??????? ???????????;
??? ???????? ??? ????? ???????????, ????;
???????????? ? ??????? ?????????? ??
??????????? ???????????;
?????? ?? ?????????? ?? ??????????? ??- ??? ???????? ??? ??????;
??? ?? ???????????
?????? ??????? ????????? ? ???????????
???????? ? ??????????? ?? ?????? ?????????;
???????? ???????? ????????? ? ??????????? ???????? ? ???????????
????? ?? ?????. ????? ?? ???????? ??? ??????? (4 ??????)
??????? ????? ?? ?????. ???????? ?????. ?????/???????:
??? ???????? ??? ????? ? ?????, ?? ?????????????? ?????? ?????.
?????;
??????? ??????? ????? (????? ?????????, ???????? ???????? ???? ?????, ??????;
?????? ?????????, ?????? ???????). ?????- ???? ?????????? ???????? ?????, ???????????? ??? ???????. ??????? ????. ?????????? ?? ?? ????? ? ?????????;
????.
??????? ??????? ??????? ????? (????? ?????????, ?????? ?????????, ?????? ???????);
????? ??????? ??????? ??????? ?? ???????- ??????? ??????????? ???????? ???????? ????.
???;
??????? ??????????? ?????? ????????? ??????;
?????? ? ????????????? ??????????
??????? ??????? ????????, ??? ????? ?????????? ??? ???????;
???? ????????? ??????? ?????, ?? ?????????
?? ??????;
???? ???????? ? ?????????? ?????;
??????? ??????????? ????, ????????????
????;
??? ???????? ??? ????? ??????? ???????
??????? ?? ?????????
????? ????? ? ????????? (6 ?????)
??????? ??? ??????????? ??????.
??????? ??? ????????.
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????????? ??????, ???????????, ?????? ???-????????, ??????????????;
??????? ??????????? ????????;
????? ??????????? ?????????
???????????? ?? ?????????-?????????.
??????? ???-????????, ?? ??????.
??????????????.
??????? ?????? ????? ? ?????????.
?????????? ?????, ????????? ? ?????????.
????????? ????? ?? ????????.
???????? ?????? ? ?????????
???????? ?????? ?? ????? ????????????????? ?????????? ?????
???? ??????????? ? ??????????? ?????? ?
?????????;
??????? ?????? ?????? ????? ? ?????? ????????;
???????????? ?????????????? ??? ?????????
???-??????????;
??? ???????? ??? ??????? ?????;
???? ? ????????? ??????? ????????? ????,
??????? ????? ??????, ??????? ?????????
?? ??????? ?????? ??? ????????? ????????
????;
???? ?????????? ?????????? ????? ???????
?? ????????? ? ????????? ?? ???????? ?????;
???? ????????? ?????????? ?????? ?????????
?????????;
???????????? ?????????? ???? ??? ???????????? ?????????, ????????? ? ?????????;
???? ??????? ????????? ?????? ? ?????????,
???????????? ??
?????? ?? ????????????? (7 ?????)
??????????? ?? ??????.
?????????? ????????? ???????????.
????????? ??????????? ?? ?? ?????? ?? ????????. ???????? ?? ???????? ??????? ???????.
??????????? ???????? ?? ??????.
?????????
????????.
??
???????????
?????????
?????????? ????????? ? ??????. ???????????? ????????? ? ????????? ???????? ??????.
?????????? ???????????.
????????? ??????? ???????????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????????? ???????????
?? ?? ????????, ??????????;
???????? ???????? ???????????? ??????????? ? ??????? ????????;
??? ???????? ??? ?????????? ?????????
???????????;
?????? ?????? ????????? ???????????;
????????? ???????? ?? ???????? ??????? ?????? ???????????;
???? ???????? ??????;
???? ???????? ??????? ?????? ?? ??????????
??? ???? ?????? ????????: ?????????? ?????????? ????, ????????????, ?????????
???????? ????????????, ????????;
???? ??????? ?????, ????????? ??????????
?? ????? ?? ?????? ???????????;
??? ???????? ??? ??????????? ?????? ??????;
??? ???????? ??? ???????????? ?????? ??
?????? ? ????? ??????? ?????, ?? ??????? ??
???? ???????????, ???????????? ?? ???????????;
??? ???????? ??? ???????????? ????????? ?? ??????;
???? ?????????? ????, ?? ??????? ????????????;
???? ??????????? ???????? ???????????,
?????????? ??????? ?? ?? ??????????;
????
??????????
??????
???????????
(3?5 ???????), ??????? ??????????;
???? ????????????? ??????????? ? ?????
?????????? ????? ?????????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
????????? ? ????????? (5 ?????)
????????? ? ?????????.
?????????? ????????? ??????????.
????????? ?????????? ??? ??????????.
???????? ??????? ??????????
?????/???????:
???????? ???????? ?????????? ??????????
?? ?????? ?????? ?????????? ??????????;
??????? ????????? ??? ?? ?????????????
????? ?? ? ????????????? ????????? ?????????? ????????? (??????????, ??????????? ???? ????);
??????? ???????, ???? ?????????? ?? ????
???????? ???????;
???? ?????????? ????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????????;
??????? ???????? ? ??????? ?????????????
?????? ?????????;
??????? ????????? ? ??????????? ??????????;
??? ???????? ??? ???????? ??????? ?????????
????????? ???????? (4 ??????)
??????? ??????????? ???????.
????? ????????? ??????????? ???????
?????/???????:
??? ???????? ??? ??????:
??? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ????????;
???????? ?????? ?? ???????? ????;
??????? ???? ????? ?????? ??? ????????;
???????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?
????????? ????????? ?? ???? ???????;
???????????? ????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ?? ???? ???????;
???????????? ???????? ??????????? ???
?????????? ?????????? ?? ???? ???????
?????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
????????? ??? (3 ??????)
4 ????
35 ????? (1 ?????? ?? ???????)
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
??????????, ???????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????
?? 3 ???? (2 ??????)
???????? ??? ??????? ? ??????? (3 ??????)
????????? ? ????????? ?????, ????????? ?????/???????:
??????? ?????, ?????????????? ????????????.
???? ????;
?????????? ?????? ?? ?????
??????? ? ?????? ????? ? ?????, ?????????????? ?????????? ????
??????????? ?????? ?? ?????????? (7 ?????)
?????? ? ????????? ????????.
?????????? ?????????? ?????????.
????????? ?? ????????? ?????????? ?????????.
??????????? ??????.
??????? ???????? ??????. ????????????
??????.
?????????? ? ??????????? ?????????? ??????.
?????????? ????????? ? ????????? ????????.
?????????? ?????????? ?????????
?????/???????:
??????? ??????????? ?????????? ?????????;
??? ???????? ??? ?????????? ??????????
?????????;
???? ??????????? ? ??????????? ?????? ?
????????? ??????????;
???? ?????????? ? ?????????? ?????????
????????? ????????, ?? ???????????? ?? ?????;
??????? ??????? ?????? ??????;
???? ??????????? ????? ?????? ??????
??????????;
???? ??????? ?????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????? ?????????? ? ??????????;
???? ???????? ????????? ?????? (?????, ?????, ?????);
???? ???????????? ????????? ?????? ??
?????? ? ????????????? ???? ?? ??????????;
???? ?????????? ? ??????????? ?????:
??????? (??????, ?????, ???????????), ?????? (????????????, ??????? ??????? ?????,
???????? ??????? ?? ????????);
???? ????????? ?? ?????????? ?????????
???????? ??????????;
??????? ? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ????????;
????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??????;
??????? ????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????;
?????????? ????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??????;
???? ????????? ????????? ???????? ?? ?????
????? ??????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????
????????????????? ?????????? ?????
?????????? ?????????? (5 ?????)
?????????? ???????? ?? ?????????? ?????- ?????/???????:
??? ???????? ??? ?????????? ???????? ??
?????.
?? ??????;
?????????? ?????? ???????? ????????.
???? ?????????? ?????? ??????? ????????,
???????? ????????;
???? ?????????? ? ????????? ??????????
?????; ???? ???????? ????? ?? ???????????? ?????;
???? ?????????? ???????? ?????????? ?????;
??????? ? ?????? ???????????? ??????????. ???? ??????? ? ?????? ???????????? ??????????;
???? ??????? ????????? ?????? ? ?????????
??? ???????????? ??????????
???????????? ??????? ? ??????? ???????????? ??????????;
???????? ?????? ? ????????? ??? ???????- ???????????? ??????? ????????? ??????
????? ??????????
? ????????? ??? ???????????? ??????????
?????????????. ????????? ? ????????????? ? ??????????? (8 ?????)
?????????????. ??????? ?? ????? ????????- ?????/???????:
?????.
????????? ????????? (???????) ?? ??????????? (?????) ?????????????;
??????? ?????????? «???? ? ?? ? ??????». ???????? ???????? ???????? ?? ?????? ????????????;
?????? ?????? ??????. ????????? ? ???????- ???????? ????????????? ? ???????? ????????.
???????????;
??????? ????????? ?????? ????????????
????????? ?? ????????? ?????????? ?? ???- ??????;
?????????? ??? ?????????? ? ??????????? ??????? ????? ?????? ?? ????????? ????;
????????? ?????????? ?????????;
??????????.
???????? ?????? ?? ???????? ??? ?????????
????????? ? ???????????.
?????? ?? ?????????????;
???? ???????? ???????? ????????????? ??????, ????????;
????????? ???????????? ????????? (??????????, ????????????, ??????????);
???? ?????????? ?? ?????????? ????????? ? ????????????? ? ??????????? ??????????;
????????? ?? ???
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
207
Размер файла
543 Кб
Теги
informatuka, shod
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа