close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичка до написання курсової

код для вставки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ і НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ І НАУКИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №34 м. СТРИЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання курсової роботи з предмету:
«Експлуатація та обслуговування машин»
на тему: Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування та
ремонту автомобілів підприємства.
Професія 5.0550204 «Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»
м. Стрий - 2015
1
Автори:
Новіков В.О. – викладач вищої категорії вищого професійного училища №34
м.Стрий.
Рекомендації щодо написання курсових робіт з професії 5.0550204
«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання» спрямовані на надання методичної допомоги учням, які
виконують курсову роботу.
Рекомендації уміщають методичні вказівки з підготовки роботи, тематику
курсових робіт, структуру роботи, вимоги до змісту і оформлення тексту,
висновків, додатків, переліку літературних джерел.
Методичні рекомендації розраховані для учнів ПТНЗ.
Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії викладачів
автомобільних професій ВПУ-34 м.Стрий
Протокол №_____ від ________2015р.
2
ЗМІСТ
стор.
Вступ
1. Мета та етапи виконання курсової роботи
2. Організація виконання курсової роботи
3. Загальні вимоги щодо змісту основних розділів курсової роботи
4. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
5. Рецензування та критерії оцінювання курсової роботи
6. Захист курсової роботи
7. Завдання на курсову роботу
8. Список використаної літератури
9. Додатки
№1 Періодичність технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів
№2 Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного
ремонту ДТЗ
№3Титульний лист
№4 План обслуговування і виробнича програма по технічному
обслуговуванню і поточному ремонту рухомого складу підприємства .
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
15
16
18
19
Вступ
Курсова робота завершує процес навчання по предмету «Експлуатація та
обслуговування машин» в професійному училищі, систематизує, закріплює,
розширює теоретичні та практичні знання та є перевіркою підготовки учня до
самостійної роботи.
Курсова робота повинна відображати розуміння учнями основних задач, які
стоять перед підприємством в області організації процесу обслуговування
автомобілів збільшення ефективності та якості роботи працівників підприємства.
Курсова робота повинна виявити знання, отримані при вивченні даного
предмету з професії «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання», уміння грамотно виконувати
розрахунки виробничої програми по технічному обслуговуванню та ремонту
автомобілів.
Зміст рекомендацій дає повне уявлення про порядок оформлення та зміст
кожної частини курсової роботи.
У рекомендаціях розкриваються приклади тем, які пропонуються учням для
розрахунків, структура роботи та основні вимоги до її виконання.
Основними ознаками якості курсової роботи є: технічна грамотність щодо
виконання розрахунків виробничої програми з технічного обслуговування та
ремонту автомобілів, якість та зміст пояснювальної записки.
4
1. Мета та етапи виконання курсової роботи
Письмові курсові роботи виконуються з метою перевірки знань та умінь
учнів застосовувати отримані знання на виробництві. Курсова робота передбачає
інтеграцію раніше отриманих знань з дисциплін: «Експлуатація та
обслуговування машин», «Ремонт машин», «Матеріалознавство», «Допуски та
технічні виміри», «Охорона праці», а також перетворення цих знань у сферу
професійної діяльності кваліфікованого робітника.
Завданнями курсової роботи є :
- Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань;
- Виявлення рівня підготовленості учнів до самостійної роботи;
- Формування вмінь застосовувати отримані знання, аналізувати,
обирати оптимальний варіант;
- Формування вміння користуватися літературними джерелами,
довідниками, ДСТ.
Основні етапи виконання курсової роботи:
- Розподіл завдань та закріплення теми.
- Затвердження теми та завдання в залежності від підприємств, де учні
проходили виробничу практику .
- Складання (заповнення плану курсової роботи та погодження його з
викладачем).
- Підбір джерел інформації для написання курсової роботи згідно з
завданням .
- Написання і оформлення курсової роботи.
- Надання курсової роботи для перевірки.
- Доопрацювання роботи згідно з зауваженнями викладача.
- Захист курсової роботи згідно з встановленим графіком.
Підбір завдань для курсової роботи
Тема курсової роботи та зміст завдань розглядаються на засіданнях
циклової методичної комісії автомобілістів, підписуються викладачами
спеціальних дисциплін та затверджуються заступником директора з навчальновиробничої роботи.
Тематика щорічно переглядається і оновлюється. Теми курсових робіт
підбирає викладач для кожного учня індивідуально, враховуючи його рівень
підготовки. Крім того, учень може запропонувати й іншу тему, яка має бути
актуальною і цікавить його.
Теми курсових робіт повинні відповідати змісту виробничої практики
учнів, обсягу знань, умінь і навичок, передбачених навчальними робочими
програмами з предмету, кваліфікаційною характеристикою з професій
відповідно до певного рівня кваліфікації і відображати сучасні методи, що
використовуються в галузі.
5
Передбачається 30 тем; їх кількість повинна бути більше, ніж кількість
учнів, для вільного вибору. Орієнтовний перелік тем курсових робіт надається.
Завдання на виконання курсової роботи містить: зміст курсової роботи
пояснювально-розрахункову записку, висновок, перелік використаної
літератури.
Курсова робота повинна бути виконана відповідно до узгодженого з
викладачем змісту.
Рекомендується наступна структура роботи:
- титульний лист - (додаток №3);
- зміст – (додаток №5 та №6);
- вступ;
- основну частину;
- план обслуговування і виробнича програма по технічному
обслуговуванню і поточному ремонту рухомого складу
підприємства;
- висновки;
- список використаної літератури;
- додатки (при необхідності).
6
2. Організація виконання курсової роботи
До початку виконання курсової роботи викладач підбирає для кожного
учня індивідуально завдання, враховуючи його рівень підготовки.
Доцільно в ПТНЗ обладнати один з кабінетів спеціальних дисциплін
стендом з докладним зразком виконання курсової роботи . Проведення занять з
виконання курсових робіт у формі групових та індивідуальних консультацій в
цьому кабінеті з використанням стенду підвищує ефективність роботи як учня,
так і викладача-консультанта.
Постійні консультації допомагають учням у виборі методів роботи;
своєчасному усуненні недоліків, тощо.
Викладач :
• надає рекомендації щодо основної літератури за темою;
• проводить консультації з питань виконання курсової роботи;
• систематично здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту й
оформлення курсової роботи;
• перевіряє матеріали, що входять до складу дипломної роботи;
Рецензію на виконану курсову роботу складає викладач-консультант.
7
3. Загальні вимоги щодо змісту основних розділів курсової роботи
При виконанні письмової курсової роботи необхідно дотримуватися єдиних
граматичних, графічних та інших нормативних вимог згідно структури роботи .
1. Вступ.
В цьому розділі треба викласти історію розвитку підприємства, його
профіль господарювання, форма власності, умови для обслуговування та
ремонту рухомого складу автопарку, забезпечення необхідним технологічним
обладнанням тощо.
2. Основна частина.
2.1. Вихідні дані для розрахунків. .
Вибираються відповідно до варіанту і рівня підготовки учня – викладачем.
2.2. Вибір і коректування вихідних нормативів ТО і ремонту.
Згідно варіанту і відповідно до умов експлуатації рухомого складу даного
підприємства за допомогою відповідних коефіцієнтів корегуються вибрані
нормативи для заданої марки автомобіля, які в подальшому використовуються
у розрахунках.
2.3. Визначення кількості втручань з ТО і ремонту.
Розрахунок кількості відповідних видів ТО і ПР для даної марки
автомобілів.
2.4. Визначення трудомісткості втручань з ТО і ремонту.
Розрахунок трудомісткості втручать (операціям, яким піддаються
автомобілі при ТО і ПР) по відповідним видам ТО і ПР згідно норм та
технологічному процесу виконуваних робіт.
2.5. Визначення тривалості простою в зонах ТО-2, ПР і КР.
Розрахунок тривалості виконання операцій по відповідним видам робіт,
які впливають на час використання автомобілів в експлуатації.
2.6. Складання плану обслуговування і зведення всіх результатів в таблицю.
В цьому розділі треба звести всі розрахунки у таблицю відповідно до якої і
буде проходити виробничий процес
ТО і ПР автомобілів на даному
підприємстві згідно норм проведення ТО і ПР.
3. Висновки.
Висновки повинні містити коротке узагальнення отриманих результатів,
які підтверджують досягнення поставленої мети та виконання поставлених
завдань.
4. Використана література.
Необхідно надати перелік літератури, яка використовувалась під час
написання курсової роботи
згідно вимог, описаних в методичних
рекомендаціях.
8
4. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
1.Сторінки тексту курсової роботи, таблиці і роздруківки з ЕОМ повинні
відповідати формату А4.
2.Текст може бути видрукуваним машинописним способом у текстовому
редакторі Word або написаний від руки на одній стороні листа білого паперу
через півтора інтервалу з дотриманням наступних полів: ліве - 30 мм, верхнє 15 мм, праве - 10 мм, нижнє - 20 мм. Шрифт повинний бути чітким, щільність
тексту повинна бути однаковою. Загальний обсяг пояснювальної записки: 10-20
сторінок тексту написаного від руки або цей же обсяг матеріалу у
надрукованому вигляді (формат А 4 210 х 297).
3.Заголовки розділів друкують симетрично тексту прописними буквами, а
заголовки підрозділів - малими літерами з абзацу . Переноси слів у заголовках
не допускаються. Крапку наприкінці не ставлять. Якщо заголовок складається з
двох назв, їх розділяють крапкою. Підкреслювати заголовки не допускається.
Відстань між заголовком і текстом повинна бути 2-3 інтервали. Кожен розділ
варто починати з нової сторінки.
4.На всіх сторінках, крім титульного листа, номер проставляють у
правому нижньому куті основного напису.
5.Розділи, підрозділи і пункти нумеруються арабськими цифрами,
наприклад I., I.I., введення і висновок не нумеруються.
6.Не одиничні ілюстрації, таблиці і формули нумеруються арабськими
цифрами в межах розділу, наприклад: 2.1. Позначення ілюстрації («Рис.2.1.»)
поміщають нижче пояснювального напису, таблиці («Таблиця 2.2.») - у
правому верхньому куті, номер формули в дужках - із правої сторони листа на
рівні формули. Ілюстрації і таблиці можуть приводитися в додатках.
7. Робота починається з титульного листа, потім йде лист завдання, лист
змісту і безпосередньо розділи роботи, що повинні бути завершені висновками.
8. Робота містить список літератури (не менш 5-7 найменувань).
9.Посилання на джерела виділяються в тексті двома косими рисками і
приводяться або в підрядковій примітці, або в списку джерел відповідно до
стандарту, посилання на ілюстрації, чи формули таблиці вказують їх
порядковим номером, наприклад: Рис.1.2., (2.1) - для формули, табл. 3.2.
Оформлення списку використаних джерел
Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарата, котрий
містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після
додатків.
Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором
або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без
пропусків будь-яких елементів, скорочення назв, тощо. (при цьому враховують
відповідність бібліографічного опису вимогам чинного міжнародного
стандарту ГОСТ 7.1-84). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок,
вставок пропущених відомостей.
Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів
із бібліотечної та видавничої справи.
При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід у такій
послідовності:
9
а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
г) монографії, брошури, підручники (алфавітний порядок);
д) статті з журналів (алфавітний порядок);
е)інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються
підприємством (алфавітний порядок);
ж) іншомовні джерела;
з) електронні джерела (Інтернет-ресурси, CD та DVD-диски).
10
5. Рецензування та критерії оцінювання курсової роботи
Перевірка та рецензування курсової роботи.
Курсова робота рецензується керівником. Рецензія на неї повинна бути
зроблена за три дні до захисту після перевірки роботи.
В рецензії вказуються:
– об’єм виконання та дотримання плану та завдання.
– основні переваги та недоліки роботи.
– актуальність та практична значущість висновків та пропозицій.
– відповідність вимогам по оформленню роботи.
– питання, на які треба звернути увагу при доопрацюванні роботи та надати
додаткові пояснення при захисті.
Критерії оцінювання виконаної роботи.
Оцінка з курсової роботи виставляється по 12 бальній системі за підписом
викладача.
Оцінка “високий рівень (12,11,10)” отримують учні за всебічне та глибоке
розкриття теми на підставі використання широкого кола джерел інформації,
самостійність мислення, вірні розрахунки, висновки та пропозиції, при цьому
недоліки у стилі викладення матеріалу відсутні, існує логічний зв`язок між
питаннями. Учень показав глибокі професійні знання, завдання виконані
творчо.
Оцінка „достатній рівень (9, 8, 7)” ставиться при порушенні однієї з
вищезазначених вимог, але при умовах достатньої, повної, самостійної
розробки теми, а також додержання усіх інших вимог (глибина,
логічність,чіткість тощо). Учень показав професійні знання.
Оцінка „середній рівень (6,5,4)” ставиться за роботу, яка свідчить про те,
що учень ознайомився та проробив основні джерела інформації, без яких
робота не могла бути виконана, розкрив зміст теми в основному правильно,але
не повністю, показав вузькопрофесійні знання.
Учень, який (під час захисту курсової роботи) не зумів розкрити тему і
отримав оцінку „початковий рівень (3,2,1)”.
11
6.Захист курсової роботи
До складу комісії входять:
голова – заступник директора ПТНЗ;
члени комісії: – педагогічні працівники ПТНЗ, які мають відповідну освіту.
Голова комісії дозволяє учневі розпочати розповідь з теми своєї роботи.
Крім питань стосовно теми курсової роботи члени комісії можуть проводити
усне опитування випускника.
Виступ триває від 10 до 15 хвилин. Під час захисту роботи учень повинен
сформулювати її основні положення й висновки, навести докази на захист тих
положень, які в рецензії поставлені під сумнів, відповісти на запитання членів
комісії. Тези свого виступу учень готує заздалегідь.
Йому необхідно:
- назвати тему курсової роботи, підкреслити ії актуальність, новизну і
практичну значущість;
- сформулювати основну мету і задачі дослідження;
- стисло розкрити зміст структури роботи;
- довести до присутніх основні положення роботи, а також результати
дослідження, витікаючи з них висновки і відповідні пропозиції.
Позитивні якості роботи оцінюються змістом та ступенем самостійності.
Підсумком захисту є колективна оцінка комісії.
12
7. Завдання на курсову роботу
Показники
Варіант
Тип
автомобіля
Пробіг за
день,
км
135
Режим
роботи,
дні.
257
Коефіцієнт
випуску,αвип.
ГАЗ-53, бортовий
Кількість
автомобілів, шт.
20
1
2
ЗІЛ-130, бортовий
45
185
305
0,78
3
ЗІЛ-555, самоскид
50
200
257
0,81
4
ЛАЗ-695, автобус
30
190
365
0,85
5
ГАЗ-24, легковий(таксі)
15
150
365
0,84
6
КамАЗ-5320, бортовий
60
280
305
0,77
7
КрАЗ-256, самоскид
25
255
257
0,74
8
МАЗ-53352, з тентом
15
380
365
0,80
9
ПАЗ-672, автобус
35
175
365
0,88
10
10
450
365
0,86
11
КамАЗ-5410, сідельний
тягач
Газель, фургон
8
105
305
0,87
12
Еталон, автобус
12
480
365
0,83
13
6
115
257
0,75
18
500
365
0,82
15
Урал-375СК1,сідельний
тягач
МАЗ-6422, сідельний
тягач
КамАЗ-5511, самоскид
40
320
257
0,72
16
МАЗ-5549, самоскид
35
180
305
0,73
17
ГЗСА-891, фургон
46
220
305
0,76
18
5
110
257
0,78
8
135
257
0,75
20
ТЗА-7,5-500А,
паливозаправщик
С-1036Б,
бетонозмішувач
ІЖ-2715, «чобіток»
6
125
257
0,72
21
ЛАЗ-699Р, автобус
12
360
365
0,84
22
КавЗ-685, автобус
4
95
305
0,81
23
УАЗ-469Б
3
115
257
0,78
24
ВАЗ-2121
5
135
257
0,86
25
ЛуАЗ-969А
2
98
257
0,79
26
ВАЗ-2107, таксі
25
145
365
0,87
27
ЗІЛ-131
7
185
305
0,75
28
ГАЗ-66
10
205
257
0,78
29
КамАЗ-53212, з тентом
20
520
365
0,85
30
Ікарус-250, автобус
9
350
365
0,80
14
19
13
0,70
8. Список використаної літератури
1. Суханов Б.Н. та інші: “ТО і ремонт автомобілів; посібник по курсовому і
дипломному проектуванні.” –Н:-Транспорт, 1985р. – 223 с.
2. Марков О. Д. “Організація автосервісу”. Львів: Оріяна-Нова, 1998р. – 330 с.
3. Морозов Н. Д. та інші “Обладнання, ТО і ремонт автомобіля” – К: ДОСААФ,
1991р. – 193 с.
4. Афанасьев А. П. “Справочник автомобильного механика” – М: Транспорт,
1989р. – 311 с.
5. Канарчук В. Є. та інші “Основи технічного обслуговування і ремонту
автомобілів”,1-2ч. –К: - Вища школа, 1994р. –341 с.
6. Білоконь Я.Ю. та інші. Автотранспортні засоби категорій «В» і «С»:
навчальний посібник. – К.:Арій, 2009.
7. БолштянскийА.П.и др. Основи конструкции автомобиля: учебное пособие
для Вузов. – М.: Легион-Автодата, 2005.
8. Диагностика технического состояния. Борц А.Д. – М. Транспорт, 2000.
9. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. – Практический курс.- Ростов н/Д: –
Феникс, 2004.
10.Мельников И.В. Автослесарь: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс,2009.
11.Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортних средств,
учебник, - М,: Издательский центр «Академия», 2012.
12.Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание,
учебник, - М,: Издательский центр «Академия», 2012.
13.Рютман Х.Я. Ремонт легковыхавтомобилей. – М.: Патриот,2002.
14.Cтроков О.П. Технічне обслуговування та ремонт вантажних і легкових
автомобілів, автобусів. Підручник. – К: Грамота, 2005.
15.Cтроков О.П. Основи будови та експлуатації автопоїздів. Підручник. – К:
Грамота, 2005.
16.Туревский И.С. Техническоеобслуживание и текущий ремонт автомобилей.
Учебноепособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-Н, 2007.
17.Шадричев В.А. Основи технологи автомобилестроения и ремонт
автомобилей. –М.Машиностроение, 2006.
14
Додатки
Додаток №1
Періодичність технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів
—————————————————————————————————————————————————————————————
| Тип ДТЗ
| Періодичність видів технічного|
|
|
обслуговування, км
|
|
|————————————————————————————————|
|
|
ЩО
| ТО-1 |
ТО-2
|
|——————————————————————————+————————————+——————+————————————|
|Автомобілі легкові,
|Один раз на | 5000 |
20000
|
|автобуси
|робочу добу |
|
|
|Автомобілі вантажні,
|незалежно
|
|
|
|автобуси на базі
|від
|
|
|
|вантажних автомобілів або |кількості
|
|
|
|з використанням їх базових|робочих змін|
|
|
|агрегатів, автомобілі
|
|
|
|
|повноприводні, причепи і |
|
|
|
|напівпричепи
|
| 4000 |
16000
|
—————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Якщо
визначена
в
таблиці
1
періодичність
обслуговування
відрізняється
від
періодичності,
визначеної
документацією
заводу-виробника,
слід
керуватися документацією заводу-виробника.
15
Додаток №2
Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного
ремонту ДТЗ
———————————————————————————————————————————————————————————————
|Дорожні транспортні засоби|
Трудомісткість
|
|
тип, клас
|——————————————————————————————————|
|
| ЩО
|
ТО-1 |
ТО-2 | ПР
|
|
|—————————————————————————|люд-год/|
|
|
люд-год на одне
| 1000 км|
|
|
обслуговування
|
|
|——————————————————————————+—————————————————————————+————————|
|
1
|
2
|
3 |
4 |
5
|
|——————————————————————————+———————+————————+————————+————————|
|1. Легкові автомобілі
|
|
|
|
|
|1.1. Особливо малого класу|0,20
|2,0
|7,5
|2,5
|
|(робочий об'єм двигуна до |
|
|
|
|
|1,2 л, суха маса
|
|
|
|
|
|автомобіля до 850 кг)
|
|
|
|
|
|1.2. Малого класу
|0,30
|2,3
|9,2
|2,8
|
|(робочий об'єм двигуна
|
|
|
|
|
|від 1,2 до 1,8 л, суха
|
|
|
|
|
|маса автомобіля від 850 до|
|
|
|
|
|1150 кг)
|
|
|
|
|
|1.3. Середнього класу
|0,50
|2,9
|11,7
|3,2
|
|(робочий об'єм двигуна
|
|
|
|
|
|від 1,8 до 3,5 л, суха
|
|
|
|
|
|маса автомобіля від 1150 |
|
|
|
|
|до 1500 кг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2. Автобуси з бензиновим |
|
|
|
|
|двигуном
|
|
|
|
|
|2.1. Особливо малого класу|0,50
|4,0
|15,0
|4,5
|
|(довжина до 5 м)
|
|
|
|
|
|2.2. Малого класу
|0,70
|5,5
|18,0
|5,5
|
|(довжина 6,0 - 7,5 м)
|
|
|
|
|
|2.3. Середнього класу
|0,80
|5,8
|24,0
|6,2
|
|(довжина 8,0 - 9,5 м)
|
|
|
|
|
|2.4. Великого класу
|1,00
|7,5
|31,5
|6,8
|
|(довжина 10,5-12,0 м)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3. Автобуси з дизелями
|
|
|
|
|
|3.1. Середнього класу
|0,80
|5,8
|24,0
|6,2
|
|(довжина 8,0 - 9,5 м)
|
|
|
|
|
|3.2. Великого класу
|1,40
|10,0
|40,0
|9,0
|
|(довжина 10,0 - 12,0 м)
|
|
|
|
|
|3.3. Особливо великого
|1,80
|13,5
|47,0
|11,0
|
|класу (довжина 16,5 |
|
|
|
|
|18,0 м)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4. Вантажні автомобілі з |
|
|
|
|
|бензиновим двигуном
|
|
|
|
|
|4.1. Бортові автомобілі
|
|
|
|
|
|вантажністю, т:
|
|
|
|
|
|4.1.1. 0,4
|0,20
|2,2
|7,3
|2,8
|
|4.1.2. 1,0
|0,30
|2,4
|7,6
|2,9
|
|4.1.3. 2,5
|0,42
|2,9
|10,8
|3,6
|
|4.1.4. 4,0
|0,45
|3,0
|10,9
|3,7
|
|4.1.5. 5,0
|0,50
|3,5
|12,6
|4,0
|
|4.1.6. 7,5
|0,55
|3,8
|16,5
|6,0
|
|
|
|
|
|
|
16
|4.2. Автомобілі-тягачі
|
|
|
|
|
|Маса напівпричепа з
|
|
|
|
|
|вантажем, т:
|
|
|
|
|
|4.2.1. 6,5-10,5
|0,35
|4,10
|11,6
|4,6
|
|4.2.2. 12,0
|0,45
|4,15
|11,9
|4,8
|
|4.2.3. До 18,5
|0,55
|4,20
|18,2
|6,6
|
|
|
|
|
|
|
|4.3. Автомобілі-самоскиди |
|
|
|
|
|вантажністю, т:
|
|
|
|
|
|4.3.1. 3,0-3,5
|0,48
|2,5
|10,5
|4,3
|
|4.3.2. 5,0-5,8
|0,80
|3,1
|12,4
|4,6
|
|
|
|
|
|
|
|5. Вантажні автомобілі з |
|
|
|
|
|дизелями
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.1. Бортові вантажністю, |
|
|
|
|
|т:
|
|
|
|
|
|5.1.1. 8,0
|0,75
|3,4
|13,8
|6,7
|
|5.1.2. 12,0
|0,67
|3,5
|14,7
|6,7
|
|5.1.3. 20,0 і понад
|1,65
|27,1
|53,6
|16,4
|
|
|
|
|
|
|
|5.2. Автомобілі-тягачі
|
|
|
|
|
|Маса напівпричепа
|
|
|
|
|
|з вантажем, т:
|
|
|
|
|
|5.2.1. 17,75
|0,35
|3,20
|12,5
|6,0
|
|5.2.2. 19,1
|0,67
|3,74
|15,95
|6,35
|
|5.2.3. 26,0
|0,67
|3,85
|16,17
|6,82
|
|
|
|
|
|
|
|5.3. Автомобілі-самоскиди |
|
|
|
|
|вантажністю, т:
|
|
|
|
|
|5.3.1. 8,0
|0,50
|3,91
|15,87
|6,90
|
|5.3.2. 10,0
|0,55
|3,91
|16,67
|9,77
|
|5.3.3. 12,0
|0,55
|4,04
|16,91
|7,13
|
|5.3.4. 27,0
|0,60
|13,5
|60,5
|20,35
|
|5.3.5. 40,0
|0,60
|13,7
|60,7
|24,95
|
|
|
|
|
|
|
|6. Причепи
|
|
|
|
|
|6.1. Одновісні вантажністю|0,1
|0,4
|2,1
|0,4
|
|до 3,0 т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.2. Двовісні вантажністю,|
|
|
|
|
|т:
|
|
|
|
|
|6.2.1. До 8,0
|0,3
|1,0
|5,5
|1,4
|
|6.2.2. 8,0 і понад
|0,4
|1,6
|6,1
|2,0
|
|
|
|
|
|
|
|7. Напівпричепи
|
|
|
|
|
|вантажністю, т:
|
|
|
|
|
|7.1. 11,5
|0,3
|0,9
|4,5
|1,3
|
|7.2. 13,5
|0,3
|1,0
|4,5
|1,4
|
|7.3. 20,0
|0,3
|1,0
|5,0
|1,45
|
———————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: Нормативи
трудомісткості
робіт з
ТО
(люд-год)
та ПР (люд-год/1000
км)
ДТЗ,
які
працюють
із
застосуванням скрапленого (СНГ) та стисненого (СПГ)
газу, збільшуються відповідно до видів робіт:
ЩО на 0,15 (СНГ) та 0,2 (СПГ);
ТО-1 на 0,4 (СНГ) та 0,8 (СПГ);
ТО-2 на 1,2 (СНГ) та 2,0 (СПГ);
ПР на 0,2 (СНГ) та 0,6 (СПГ).
17
Додаток №3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ і НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ І НАУКИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №34 м. СТРИЯ
КУРСОВА РОБОТА
для підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності: 5.090.239 « Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх машин та обладнання»
з предмету: «Експлуатація та обслуговування машин»
на тему: Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування та
ремонту автомобілів підприємства.
Виконав студент групи ТМ-21
Преревірив викладач
Стрий 2015 р.
18
Показник
1
1. Середньодобовий пробіг,
періодичність і пробіг до КР.
2. Тривалість простоїв
автомобіля в експлуатаційний
період.
3. Робоча тривалість циклу.
Одиниці Познач
вимірюва ення
ння
2
км
дні
дні
Обґрунтування або
розрахунки,
формула
3
4
Lв
Lкр
Dде
Dдпр
Dде=
D дор  L кр
+Dдк
1000
L кр
Dдпр =
L сд
4. Загальна тривалість циклу.
дні
5. Коефіцієнт технічної
готовності.
___
Dдц
Т
Dдц = Dде +Dдпр
Т 
D ДПР
D ДЦ
6. Число робочих днів за рік.
дні
7. Коефіцієнт переходу від
циклу до року.
___
8. Пробіг автомобіля за рік
км
9. Кількість втручань за цикл.
___
10. Кількість втручань за рік.
___
11. Кількість втручань за рік
по парку.
___
12. Спискова кількість
автомобілів.
13. Загальний добовий пробіг
рухомого складу.
шт
Ас
Вихідні дані
км
Lзд
Ас * Lсд
Тв
Зкоректовані
нормативи
Режим роботи
виробництва.
14. Загальна трудоміст-кість
одного втручання.
15. Річний робочий період
втручань.
Умови
експлуатації.
DР
NВ
NВР

N ВР
Dр
16. Тривалість робочої зміни.
год.
17. Число змін за добу.
___
Tзм
n
18. Змінна кількість втручань.
Втр.
люд. –
год
L КР
LР =365*  В *Lсд
дні
19. Загальна трудоміс-ткість
втручань за рік.
LР
KП 
Кп
LР
Nзв
Твр
Тпрр
Розрахунок
NВ * КП
Nвр * Ас
– !! –
– !! –

N ЗВ 
Твр
ЩО
5
Умови
експлуатації.
Lсд
Види втручань
N ВР
D Р  n зм
= Тв * Nвр
Тпрр =
T пр  L р
1000
19
ТО1
6
ТО2
7
ПР
8
КР
9
Всього
Додаток №4
План обслуговування і виробнича програма по технічному обслуговуванню і
поточному ремонту рухомого складу підприємства .
10
Автор
galinkagos
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
249
Размер файла
282 Кб
Теги
курсовой, методичка, теа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа