close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1

код для вставкиСкачать
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 1. Сутність інтерактивного навчання. Підбір
завдань з теми (на вибір) із застосуванням інноваційних технологій. 2. Шляхи активізації розумової
та пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання іноземної мови. 3. Формування в учнів
позитивного ставлення до іншомовної культури. 4. Види самостійної роботи при навчанні
діалогічного і монологічного мовлення. 8. Зразки календарних планів, поурочних планів,
контрольних робіт для тематичного оцінювання. 10. Використання різних прийомів і методів для
навчання аудіювання на початковому етапі. 11. Види творчих завдань для розвитку
комунікативних здібностей учнів з теми (на вибір). 12. Підбір автентичних текстів з тестовим
завданням до них для аудіювання на початковому етапі. 13. Підбір фонетичних вправ, віршів,
пісень та римувань для роботи над вимовою у початкових класах. 14. Підбір текстів для читання та
тестові завдання до них для учнів середніх та старших класів. 15. Ситуативні завдання для розвитку
діалогічного мовлення учнів на різних етапах навчання. 16. Ігри для дітей молодшого шкільного
віку. 17. Автентичні тексти для аудіювання та тестові завдання для них для учнів старших класів
загальноосвітніх шкіл. 18.Розробка практико-орієнтованого проекту "Підвищення ефективності
уроку завдяки запровадженню інтерактивних форм роботи учнів". 19. Творчий проект "Позакласна
робота з іноземної мови". 20. Ігровий проект "Рольові ігри на уроках іноземної мови".
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВО ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ. ІНДЗ (індивідуально-дослідне
завдання) мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують
у процесі вивчення дисципліни «Методика навчання польської мови», а також застосування цих
знань на практиці. Структурне оформлення:
1) Титульна сторінка:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ІНДЗ з дисципліни
«Методика навчання польської мови» ………………………………………………. (тема ІНДЗ) Студентки 43
групи Факультету української філології Карпик Ю.О.
2) Зміст. 3) Вступ - зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення. 4) Текст
реферату (кожна структурна частина тексту пишеться із нової сторінки і відповідає зазначеним
пунктам плану). 5) Висновки. 6) Список використаної літератури та електронних джерел.
Посилання на використану літературу обов’язкові, оформлюються за загальними вимогами до
такого виду досліджень, наприклад: [1, 5] , де 1 – номер джерела у списку літератури, а 5 – номер
сторінки, якщо така є. Технічне оформлення: Обсяг тексту – до 25 тис. др. знаків (10-15 ст.
друкованого тексту). Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий
інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25. Параметри сторінки: всі поля – 2 см. Додається: 
електронний варіант роботи, збережений на електронному носієві;  презентація, виконана у
Microsoft Power Point, збережена на електронному носієві. Обсяг – до 30 слайдів. Вимоги:
самостійність, творчий підхід. Захист ІНДЗ здійснюється у формі усної презентації укладеного
матеріалу. Усі ІНДЗ можуть захищатися як в процесі вивчення курсу, так і в кінці семестру.
Оцінюється ІНДЗ в балах. Бали за виконання ІНДЗ сумуються до балів поточного і підсумкового
контролю успішності і всі разом умовно складають 100 %, від яких за спеціальною шкалою
переводяться у оцінки.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
6
Размер файла
14 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа