close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Екологічні виклики сьогодення: збережемо субкультуру дитинства

код для вставкиСкачать
Автори: Ольга Долинна, Олена Низковська
ISSN 0321-1401
5
2014
?????????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????? ? ????? ??????? ??? ????????? ? ???????
Т Е М А Н О М Е Р А : ???????? ?????????
????????????
????????
?????
??????????
??????????
???????
??????????
??????????
?????????
????????
? ?????
??????? ????????? ? ? ??????? ???????,
? ??????? ?????, ?????? ?? ?????
5
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ПРОВІДНІ ЖУРНАЛИ ДОШКІЛЛЯ
???????? ??????
???????? ??
?? ????????
В ДАРУНОК УСІМ ОХОЧИМ ?
?????????? ???????
?? ????????
Детально
на сайті
jmil.com.ua
2014
5=4
2<1+1
3<1+1+1
????????
2 ?????????? ????.
?????? 37862
???????? ?? ???????? ?
???????? 5 ???????????
???????? ?? ????? 4-?.
?????? 99691
???????? ?? ???????? ?
258,90 ???
220,89 ???
???????? ????, ???? ? ????????.
?????? 95989 ???????? ?? ???????? ? 245,96 ???
ДЕШЕВШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТОМ НА ВСЕ ПІВРІЧЧЯ
????
????
?? ?? ???? ?!
???
?? ?????
Виходить з 1911/1931 року
ЩОМІСЯЧНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
№
5
2014
ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Тема номера: ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА
Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор.
Бех Іван Дмитрович, доктор
психол. наук, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем
виховання НАПН України.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України, Південноукраїнський НПУ
ім. К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед. наук, професор, Луганський
НУ ім. Т. Шевченка.
Долинна Ольга Петрівна, зав.
сектору науково-методичного забезпечення змісту дошк. освіти ДНУ
?Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти? МОН України.
Єресько Олег Вікторович, директор
департаменту
загальної
середньої і дошкільної освіти МОН
України.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, зав.
каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя.
Ладивір Світлана Олексіївна,
канд. психол. наук, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Лисенко Неля Василівна, доктор пед. наук, професор, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника.
Панасюк Тамара Вікторівна,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти, начальник відділу дошкільної
і початкової освіти МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психол. наук, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України.
Плохій Зоя Павлівна, канд. пед.
наук, ІПВ НАПН України.
Побірченко Неоніла Антонівна,
доктор психол. наук, професор, КУ
імені Бориса Грінченка.
Поніманська Тамара Іллівна,
канд. пед. наук, професор, Рівненський ДГУ.
?????
???????? ?????????
Ніна АНДРУСИЧ
Сприятлива екологія дитинства ?
головний пріоритет .................... 2
????????? ????????
Галина ТАРАСЕНКО
Екологія дитинства: полілог
науково-педагогічних підходів.
Методичні рекомендації ................. 3
Ольга ДОЛИННА,
Олена НИЗКОВСЬКА
Екологічні виклики сьогодення:
збережемо субкультуру
дитинства................................... 5
??????????
? ????????
Алла БОГУШ
Екологія емоційно-психічного
здоров?я у системі взаємодії
дорослих і дітей ........................... 9
???????? ?????????
Галина ІВАНИЦЯ
Добро сторицею
повертається
Виховання добродійності у дітей ...13
????????
? ???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО
Здоровий випускник дитсадка ?
успішний школярик ..................17
???? ???
Катерина КАРАСЬОВА
Гра ? справа серйозна ............20
Любов ЛОХВИЦЬКА
Екологія ігрового
середовища .............................22
??????
Світлана НЕЧАЙ
Музика ? могутня сила ............23
????? ????????
Оксана АРТУОЗ
Мислити навчати
й про здоров?я дбати.
Екологія розумової діяльності
дошкільників ................................. 27
???????
Наталія ДАЦЮК, Любов СЛИВА
Екскурсія в країну
?Екологознай?............................ 30
?????? ? ????????
Надія РАЧОВА
Дитина щаслива в любові ........ 33
????? ? ???????
Олена НОСУЛЬСЬКА,
Оксана ВИСОЦЬКА,
Тетяна КОВАЛЬ,
Раїса ТРАХТЕНГЕРЦ
Мандруємо Країною Дитинства
Тематичний день для старших
дошкільнят та їхніх батьків .............36
На 1-й стор. обкладинки: фотоконкурс ?Наші діти?
Щасливе дитинство ? в багатій природі,
У злагоді світу, любові та згоді.
(Надіслала Світлана Лещенко, ДНЗ "Ромашка", м. Березань, Київська обл.)
Приходько Юлія Олексіївна,
доктор психол. наук, професор, НПУ
ім. М. П. Драгоманова.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Адреса редакції:
Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, ІППО КУ
імені Бориса Грінченка.
Щомісячний науково-методичний
журнал МОН України
для педагогів і батьків
04053, Київ-53, а/с 36
Сухомлинська Ольга Василівна,
доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України.
№ 5 (873), травень 2014
Тарасенко Галина Сергіївна,
доктор пед. наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського.
© Видавництво ?Світич?, 2014
Забороняється копіювання
та відтворення матеріалів журналу
та будь-якої їх частини
Виходить з 1911/1931 року
Головний редактор
Ніна Андрусич
Заступник головного редактора
Юлія Журлакова
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6919 від 31.01.2003
Видруковано у друкарні ТОВ ?Літера-Друк?, вул.
Озерна, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689
від 28.01.2010 р.
Коректор Ніна Любаченко
Підписано до друку 19.05.2014. Формат 60х84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72.
Умовн. фарб.-відб. 14,88. Обл.-видавн. арк. 5,5. Наклад
індексу 1497 (загальний 10642). Зам. 140670.
Комп?ютерна верстка
Володимир Васильєв
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець.
Провідний редактор
Надія Сідаш
???? ??????: ???????? ?????????
????????? ????????
ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ: збережемо
субкультуру дитинства
ТЕ
ДАЙ ТАТИ
ЧИ М!
О
Р
П
КА
Ь
Т
БА
Ольга ДОЛИННА, завідувач;
Олена НИЗКОВСЬКА,
методист вищої категорії,
сектор науково-методичного
забезпечення змісту дошкільної освіти,
Державна наукова установа ?Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти? МОН України
Зорієнтуватися у пріоритетних напрямах діяльності та правильно розставити акценти педагогу допоможе розуміння основних викликів сьогодення. Відповідаючи на ці виклики, вихователь вчасно відкоригує траєкторію своєї діяльності так, щоб забезпечити благополучну
екологію дошкільного дитинства. Тільки діючи разом, вчені, педагоги і батьки зможуть прогнозувати виникнення нових викликів та наслідки вже відомих, проводити необхідні запобіжні заходи і, зрештою, подарувати щастя кожному малюкові.
станніми роками науково-педагогічна спільнота активно обговорює питання визнання
самоцінності дитинства, зокрема дошкільного, та
сутності дитячої субкультури. Існують різні тлумачення поняття субкультури дитинства. У широкому розумінні ? це сукупність усього, що створено
дорослими для дітей і самими дітьми, у вузькому ?
специфічні цінності, установки, види й способи діяльності, форми спілкування тощо, які наповнюють
простір дитячого буття та власного ?Я? дитини.
Отже, дитяча субкультура певною мірою підпорядкована загальнолюдській культурі і водночас
є досить самостійним утворенням, оскільки характеризується властивими дитинству компонентами, як-от: дитячі мовлення та словотворчість,
фольклор, гумор, ігри, філософствування, міфотворчість, естетичні уподобання, мода, регулятори поведінки тощо.
Екологія дитини є важливим розділом екології людини як міждисциплінарної науки, що досліджує закономірності взаємозв?язку людини з
суспільством і довкіллям, вплив його чинників на
людський організм, збереження та поліпшення фізичного і психічного здоров?я людей, їхнього соціального благополуччя.
Екологію дитинства маємо розглядати у зв?язку
з необхідністю охороняти здоров?я, духовний світ
дитини, її власне ?Я?, дитячу субкультуру.
Ключові завдання у сфері наукового забезпечення екології дитинства:
? дослідження стану здоров?я дошкільнят, динаміки його показників у різних аспектах розвитку під впливом чинників природного, соціального, культурного середовища;
? вивчення процесів збереження й відновлення
фізичного та психічного здоров?я, життєвого
потенціалу дітей;
? прогнозування стану їхнього здоров?я;
? аналіз глобальних і регіональних проблем
екології дитини і дитинства;
? розроблення нових методів і технологій охорони дитинства, повноцінного і цілісного розвитку дитячої особистості та збереження субкультури дошкільного дитинства.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних екологів,
біологів, медиків, соціологів, психологів, педагогів
засвідчують: виклики сьогодення загрожують не
лише здоров?ю дітей, а й феномену їхньої субкультури.
5
ЖУРНАЛІВ ?ДВ?, ?ПП? і ?ДЖМІЛЬ?
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
О
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
5
ДАЙТЕ ПРОЧИТАТИ БАТЬКАМ!
????????? ????????
Основні екологічні виклики
? Незадовільний екологічний стан природного
довкілля.
? Напруженість у близькому та віддаленому соціумах.
? Невідповідність предметного середовища завданням і потребам розвитку дитячої особистості та збереження оригінальної субкультури
дошкільного дитинства.
? Інтелектуальне перевантаження дітей, утворення морального та емоційно-ціннісного вакууму
навколо них.
Убезпечитися від наслідків цих викликів можна
і треба негайно, об?єднавши зусилля державних
інституцій та родин. Детальніше розглянемо їх,
окресливши негативні прояви та адекватні способи реагування на кожний.
НЕЗАДОВІЛЬНИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДИ
Незадовільний екологічний стан природного довкілля негативно позначається на здоров?ї дітей,
обмежує можливості повноцінного природовідповідного фізичного розвитку й формування здоров?я
малят від народження засобами природи. Забрудненість природних ландшафтів, зменшення їх площ
за рахунок забудови, промислового та сільськогосподарського використання призводять до
скорочення фізичного простору для дитячих прогулянок, туризму та інших видів активної діяльності,
необхідних для повноцінного розвитку дошкільнят.
Звісно, цей виклик має глобальний характер, і реагувати на нього повинні державні органи, відповідальні за використання природних
ресурсів міністерства та відомства, міжнародні
природозахисні організації. Однак не забуваймо:
багато чого можна досягти й власними силами,
на рівні родини і дошкільного закладу. Наприклад, майбутні батьки мають виважено ставитися
до власного здоров?я, відмовитися від шкідливих
звичок, унормувати свій режим харчування, сну,
діяльності та відпочинку, рухової активності, а жінці в період вагітності треба вести здоровий спосіб
життя, піклуючись про себе і дитину.
Важливо також грамотно використовувати природне оточення для дотримання оптимального
рухового режиму і загартування дітей: спонукати
малят ходити босоніж по траві, піску й камінцях,
вирушати з ними у піші, велосипедні, лижні й санні прогулянки-походи, проводити рухливі ігри, в
тому числі й ігри та вправи спортивного характеру, не забувати при цьому й народні рухливі ігри,
хороводи, ігри-забави ? одне слово, використовувати природні резерви для оздоровлення.
НАПРУЖЕНІСТЬ У БЛИЗЬКОМУ
ТА ВІДДАЛЕНОМУ СОЦІУМАХ
Одна з першопричин виникнення напруженості у соціальному довкіллі дитини ? неусвідомлене батьківство. А саме: неготовність молоді до
планування вагітності і розв?язання пов?язаних з
нею проблем, відсутність позитивного емоційного
контакту батьків з плодом, мотиваційна та інформаційна неготовність до догляду за немовлям, небажання поступатися власними інтересами заради
малюка тощо.
Неусвідомлення батьками взятої на себе відповідальності за життя, здоров?я, повноцінний
усебічний розвиток їхньої дитини та її щасливе
майбутнє породжує комплекс сімейних суперечностей, непорозумінь, конфліктів між
дорослими, а згодом ? між дорослими
й дітьми. Незапланована поява дитини у
сім?ї, негативні звички та асоціальна поведінка батьків (паління, пияцтво, розпуста, скандальність, правопорушення)
можуть спричиняти насилля в родині,
жертвами якого стають діти. Через відсутність життєвого досвіду, обмежені можливості впливу на обставини та
рідних, уразливість нервової системи
малюки вкрай болісно переживають усі
негаразди, відчувають себе зайвими, не
здатними усвідомити причини та знайти
способи врегулювання конфліктів, аби
довести батькам свою потрібність, привернути їхню увагу.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
??????????? «???? ????»
Пам?ятаймо завжди й всюди:
Радість є ? й здоров?я буде!
(Надіслала Галина Вовк, Дашівський ДНЗ № 2 ?Ластівка?,
Іллінецький р-н, Вінницька обл.)
6
ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛИ
?ДВ?, ?ПП? і ?ДЖМІЛЬ?
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
6
Навіть серед сімейних пар, які планували народження дитини, нерідко
спостерігається
дефіцит
необхідних
медико-психолого-педагогічних
знань
і практичних умінь для догляду за малюком, забезпечення його розвитку.
ку особистості закладений у власному ?Я?
дитини і субкультурі дитячого співтовариства, що зумовлює зону варіативного розвитку малюка, у межах якої мирно співіснують різні культури, виробляються близькі
дітям моделі соціальної взаємодії (за даними Н. Гавриш).
Таким чином, готуючись стати і ставши батьками, молоді люди мають постійно підвищувати
власний рівень медико-психолого-педагогічної
обізнаності, звертаючись до спеціальної літератури, інтернет-ресурсів та кваліфікованих фахівців.
НЕВІДПОВІДНІСТЬ
ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОТРЕБАМ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
І дефіцит, і перенасичення предметного
довкілля негативно позначаються на розвитку
дитини, темпах і рівні формування в неї уявлень
про світ предметної культури, емоційно-ціннісному
ставленні до цього світу і людей, які у ньому діють, власних прагнень до продуктивної діяльності.
Низька якість предметів, з якими діти починають маніпулювати вже у ранньому віці, а згодом
7 PRESA.UA
МОЖНА НА ПОШТІ АБО НА САЙТІ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
??????????? «???? ????»
Результат ? неспроможність створити адекватне розвивальне соціальне середовище й налагодити тісний
емоційний контакт, довірчі особистісні стосунки, а потім і партнерську взаємодію з власною дитиною.
Напруженість у найближчому соціумі може виникати через проблеми
спілкування дорослих членів родини з дитиною, які зумовлюються
різними чинниками:
? різницею у віці та соціальному
статусі членів родини;
? незнанням дорослими закономірностей вікового становлення
особистості й кризових періодів
розвитку;
? нерівномірним й непослідовним
У грі чудово діти почуваються ?
проявом ставлення дорослих до
Дорослішають і навчаються.
дитини ? від ?залюблювання?,
(Надіслала Наталія Прудова, вихователь
сліпого обожнювання, вседозвоДНЗ ?Ладушки?, м. Ровеньки, Луганська обл.)
леності до жорсткого обмеження, байдужості, суворості;
? впливом соціально-економічних негараздів на
Для запобігання конфліктним ситуаціям слід
матеріальне становище сім?ї, емоційну атмосвраховувати потреби усіх членів родини, шукаферу, настрої в родині, зосередженістю дорости компроміси, поважати думку кожного. Знаючи
лих на розв?язанні матеріально-економічних
схильність дошкільнят до наслідування, дорослі
проблем і, як наслідок, дефіцитом емоційного
мають контролювати власні поведінку, мовлента особистісного спілкування з малюком.
ня, звички, дозвілля, аби до дитячої субкультури
не проникали жаргонізми, ненормативна лексика,
З дорослішанням дитини, її виходом за межі
шкідливі ігри, розваги дорослих тощо.
родини, у більш віддалений соціум, виникають
На дошкільні заклади як своєрідні центри пезамкнутість у собі, відмова від спілкування й участі
дагогічної
культури покладається функція проу спільній діяльності, негативне ставлення до ?чусвіти
батьківської
громади. Її реалізації сприяють
жих?, прагнення до лідерства, невизнання статусу
функціонування
консультативних
пунктів, батьінших дітей або навпаки ? надмірна відкритість,
ківські
збори,
загальні
та
індивідуальні
письмові
довірливість і готовність іти на контакт з усіма,
й
усні
консультації,
диспути,
зустрічі
з
дитячими
навіть малознайомими чи незнайомими людьми,
психологами, лікарями різних профілів, дефектонадмірний конформізм.
логами, соціальними педагогами, іншими фахівцяТож дорослим завжди треба пам?ятати:
ми, покликаними оберігати екологію дошкільного
? оточення має забезпечувати благополучну
дитинства.
екологію дошкільного дитинства, визначаючи
Проте без грамотно організованого соціальзону найближчого розвитку дитини (за Л. Виного середовища у самому дитячому садку, наготським), зокрема комунікативно-мовленнєлагодженої комунікації між його співробітникавого, соціально-морального, емоційно-ціннісми, батьками і вихованцями жодна з перелічених
ного і креативного;
форм роботи не матиме сенсу.
? потужний резерв внутрішнього саморозвит-
ДАЙТЕ ПРОЧИТАТИ БАТЬКАМ!
????????? ????????
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
7
ДАЙТЕ ПРОЧИТАТИ БАТЬКАМ!
????????? ????????
і активно діяти, може шкодити здоров?ю, провокуючи отруєння, алергічні реакції, зорові, мозкові й
нервові перенапруження, травми та ушкодження,
інші функціональні й психічні розлади.
Вказані чинники разом з неграмотним добором
предметів порушують індивідуальну траєкторію
розвитку дитини, спричинюючи невідповідність
предметного середовища віковим завданням,
потребам та індивідуальним можливостям особистісного зростання.
Окремо спинимося на проблемі недооцінювання іграшки як засобу повноцінного розвитку й матеріального центру гри. Прикро, що
народна іграшка перетворюється на сувенір, музейний експонат і не знаходить належного місця
в дидактичній, сюжетно-рольовій, рухливій грі,
театралізаціях.
Конче потрібно відроджувати практику виготовлення народної іграшки для дітей з різних
матеріалів: тканини, соломи, глини, солоного
тіста й сиру, ниток, паперу, деревини тощо і активного використання народних іграшок у розгортанні ігор. А відтак варто підтримувати ініціативу
народних майстрів, мистецтвознавців, музейних
працівників, педагогів щодо організації виставок,
майстер-класів, художніх студій для дітей і дорослих, розроблення і впровадження у практику дошкільної освіти профільних програм і методичних
посібників, альбомів для дітей з метою відродження й збереження народних традицій виготовлення
та обігрування іграшки. Така робота сприятиме
забезпеченню наступності поколінь, збереженню
історичної і культурної пам?яті та спадщини народу, духовному збагаченню молодого покоління.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
Постійно перебувати у полі зору батьків і педагогів має й сучасна іграшка, а разом із нею і
книжка. Дитячі психологи і педагоги давно застерігають від проникнення культури дорослих в дитячу субкультуру саме через іграшку і книжку. Так,
сучасних дітей оточують образи з підкресленими
ознаками сексуальності (наприклад, ляльки Барбі і
Кен), іграшки з агресивною зовнішністю. А в змісті
дитячих книжок популяризуються шкідливі для дитячої психіки теми агресії ? події космічних війн,
історії про прибульців, монстрів тощо.
Непокоїть і тенденція поступового витіснення іграшки, паперової дитячої книжки
комп?ютерними іграми, електронними книжками тощо. Хочемо наголосити: уберегти дітей від
надмірного захоплення комп?ютерною технікою
вкрай важливо. Щоб дозувати і спрямовувати взаємодію дітей з технікою, дорослі мають разом з
ними періодично грати у розвивально-пізнавальні
ігри, малювати, слухати аудіозаписи дитячих пісень, казок, переглядати концерти, фільми за допомогою електронних пристроїв.
Особливу увагу необхідно приділити вибору корисної для розвитку дитини образної, дидактичної,
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДІТЕЙ
Надшвидкі темпи розвитку інформаційного суспільства призводять до насичення простору навколо дитини з перших днів її життя великими обсягами інформації й підвищують вимоги щодо
готовності малюка орієнтуватися в ній. Цим багато
в чому пояснюються й очікування (часто неправомірно завищені) батьків стосовно рівня інтелектуальної підготовленості дітей, обсягу їхніх знань,
умінь, навичок. А звідси ? бажання тат і мам навантажити малюків різноманітною інформацією. На
жаль, цим грішать і деякі дошкільні програми, і навчальні посібники до них.
Такий підхід може призвести до інтелектуального перевантаження дитини й реалізується за рахунок часу, необхідного для самостійної діяльності,
гри, спілкування.
Значне інтелектуальне перевантаження дошкільнят, яке руйнує дитячу субкультуру, спричинюється орієнтованістю школи на вступника,
з яким не виникатиме труднощів у процесі засвоєння шкільної програми. Адже подібні вимоги
до дитини перед вступом до школи спонукають
батьків і педагогів дошкілля до посилення навчальної складової освітнього процесу та послаблення уваги до загальнорозвивальних і виховних
аспектів.
Тож усім, хто опікується підготовкою дітей до
школи або причетний до проведення співбесід з
прийому їх до 1-го класу, варто відмовитися від
хибної практики форсованого навчання дошкільнят та організації для них вступних іспитів,
дотримуватися вимог Базового компонента дошкільної освіти, орієнтуватися на основні показники дошкільної зрілості дитини та рекомендації
МОН України щодо правил і процедури прийому
до 1-го класу.
Викладені нами міркування мають на меті передусім привернути увагу науковців, практиків
дошкільної освіти і батьків до проблем збереження й захисту субкультури дошкільника та екології дошкільного дитинства. Сподіваємося, вони
спонукатимуть читачів журналу до професійних
дискусій, пошуків каналів взаємодії та співпраці
в ім?я ДИТИНИ.
Відповідати на виклики сьогодення мають всі
учасники освітнього процесу. Наступні статті
тематичного випуску журналу ?ДВ? присвячені
стратегіям і практичному досвіду дій вчених і педагогів, спрямованих на забезпечення благополучної екології дошкільного дитинства. ?
8
?ДВ?, ?ПП? і ?ДЖМІЛЬ? ?
ВАШІ ПРОФЕСІЙНІ ПОРАДНИКИ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
8
конструкторської іграшки та високохудожньої повчальної, доброї книжки. Вони здатні об?єднати й
різновікове дитяче товариство, і батьків з власними дітьми, і педагогів дитячого садка з вихованцями.
© ??????????? ??????????, 2014, ??5
40
?????!
????????
?? ??? !
??
?
?
?
6
?
?
?
?
?
???
???
? 2014 ???? ???
4 ??????? ??????? + 2 ?????????
????, ?? ??????
??????? ??????
????????
??????
?????
????
???????? ???????
?????????
?? ????? 200 ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ??????????!
??
??
?
?
?? ????
???????
Матеріали для проектної діяльності за найскладнішими темами
чинних програм ? у тематичних номерах (у січні та липні)
???????? ?????????? ?? ???????? ? 54,90 ???
??????
40295
???????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?? ????? presa.ua
3
??????????? ??????
?? ???????? ???????? ?
????? ????? ??????
Червоніє сонечко в траві,
Ніби промовляє дітворі:
?Щоб не трапилось біди,
Краще не підходь сюди!?
Черепаха-модниця
В садок поспішає,
А коли дістанеться ?
Лежить засмагає.
У дитсадку будинок свій
Облаштував бджолиний рій:
Від ранку і аж до зорі
Літають бджілки-трударі.
Ще недавно у гніздечку
Білі грілися яєчка.
А сьогодні стало в ряд
П?ятеро малих курчат.
Жираф цей довго мандрував,
Поки садок цей вподобав.
Тепер за кожної нагоди
Розказує свої пригоди.
Фото надіслала Cвітлана Березова,
завідувач, ДНЗ № 29
?Золотий ключик?, м. Вінниця
Хто це томиться в полоні
Біля даху в павільйоні?
Визволимо за хвилини
Ми комашок з павутини!
ISSN 0321-1401 Дошкільне виховання, 2014, № 5
ікаві звірята, птахи, комашки, зроблені з підручного
матеріалу і розташовані по всій території дитсадка, ?
чудовий засіб активізації уваги й пізнавальної діяльності
дітей. Під час прогулянок і занять на свіжому повітрі малята
залюбки шукають своїх менших друзів, розповідають про них,
виконують їхні завдання, грають в ігри, складають оповідки і
радіють кожній новій зустрічі. У цьому переконалися педагоги
Вінницького дитсадка, фотознімки якого пропонуємо сьогодні
в рубриці ?Ландшафтний дизайн?.
Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140
?
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
362
Размер файла
5 714 Кб
Теги
проблеми виховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа