close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методичний вісник 02 // 2015

код для вставкиСкачать
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИПУСК № 6
У цьому випуску:
ЛЮТИЙ 2015
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Учитель це ...
1
Створення умов 2-25
для розвитку особистості, активізація інтересу до
навчання шляхом
поєднання ефективних традиційних та інноваційних педтехнологій, надання учням можливостей
для
отримання
якісної
хімічної
освіти та високої
культури, реалізації творчих здібностей школярів
Система уроков 26-38
по литературе по
теме
«Мировая
литература
ХХ
века»,
10 класс
Учитель - це перший, а потім і головний
світоч в інтелектуальному житті школяра;
він пробуджує в дитини жадобу до знань, повагу до науки, культури освіти
В.О. Сухомлинський
Школі потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих шукань, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й
включають інноваційні елементи, педагог,
самовмотивований не на репродукцію, а на
експеримент, дослідження, новаторство. Сучасний педагог – фундаментально освічена
людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, яка
самостійно працює над власним розвитком,
підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь
і навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти. Він повинен уміти сам і навчити учнів творчо
засвоювати знання і застосовувати їх в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, оволодіти вміннями й навичками
саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки, педагог-професіонал,
орієнтований на розвиток людських здібностей, а не тільки на трансляцію знань,
умінь і навичок, такий, що вміє на практиці працювати з освітніми процесами,
будувати розвиваючі освітні ситуації, а не просто ставити і вирішувати дидактичні
задачі, такий, що дійсно є реальним суб’єктом педагогічної діяльності. Характерною особливістю професійної свідомості сучасного вчителя має бути зосередженість мислення на педагогічних проблемах, бачення педагогічного процесу як
цілісного явища, центральне місце в
якому належить особистості дитини.
Ми продовжуємо знайомити
читача з родзинками практичної діяльності педагогів з надією, що ця інформація для Вас буде цікавою і корисною.
«Разве мы сможем?» - вопрошало сомнение.
«Разве мы способны?» - вторила неуверенность.
«Сделаем первый шаг!» - прервала решительность.
«Только вперед» - заключила цель.
Ведь дорогу осилит идущий!
“Самый длинный путь начинается с первого шага»
(Конфуций )
Стр. 2
Тема досвіду: Створення умов для розвитку особистості, активізація
інтересу до навчання шляхом поєднання ефективних традиційних та інноваційних педтехнологій, надання учням можливостей для отримання якісної
хімічної освіти та високої культури, реалізації творчих здібностей школярів.
Зацарна
Жанна Борисівна,
вчитель хімії Курахівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Актуальність даної проблеми: визначається змінами, що відбуваються в
умовах реформування освіти. Зміст та завдання шкільного курсу хімії вимагають
сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу, постійного вдосконалення.
Суть досвіду: поєднання форм, методів і прийомів навчання з традиційних
та сучасних інноваційних педтехнологій для створення на підставі особистісноорієнтовного навчання та самореалізації особистості ефективного навчального
процесу, забезпечення високих освітніх результатів, розвитку критичного і логічного мислення учнів, пізнавального інтересу та творчих здібностей школярів .
Мета досвіду: формування в школярів засобами навчального предмета
системи знань про речовини та хімічні процеси, які необхідні для підвищення рівня предметної, життєвої та соціальної компетентностей, формування світоглядних
орієнтирів, виховання екологічної культури й поведінки, соціалізації та самореалізації особистості.
І. Вступ
«Навчаючи всіх, добре вчити кожного»
Й. Песталоцці
Згідно з «Національною доктриною розвитку освіти» стратегічним напрямком реформування школи в Україні є «переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу». «Освіта ΧΧІ століття, – це освіта для людини, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті
знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє
життя і життя своєї країни».
Сьогодні йде заміна акцентів у навчанні, традиційні педагогічні засоби виховання, зміст й організація навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Тому у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціумі рівень освіти, її
вплив на особистісний розвиток дитини, значною мірою буде залежити від результативності впровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах, психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.
Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури
людства, а хімічна освіта – невідокремною складовою загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних впливів
інформації. Школа має відігравати важливу роль, допомагаючи молодому поколінню стати поінформованим, активним, самостійним, творчим і адаптованим до змін
у світі. «Самоцінність знань переосмислюється, натомість зростає роль умінь здобувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для
індивідуального розвитку та самовдосконалення » (Концепція розвитку загальної
середньої освіти). Тобто сучасні форми навчання природничих дисциплін забезпечують не лише засвоєння глибоких і міцних знань учнями, а й формують у них
вміння і навички самостійно здобувати нові знання, розвивають творче мислення і
пізнавальну активність. Сьогодні школа знаходиться на шляху активного пошуку
нових форм і методів навчання, впровадження різноманітних інноваційних технологій, у тому й числі і нетрадиційних уроків.
У даний час набуває поширення концепція компетентнісного підходу в
освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації і глобальної масової
Стр. 3
комунікації, суттю освіти стає розвиток здібностей до самостійного вирішування
будь-яких проблем у різних сферах і видах людської діяльності.
Учитель поряд із навчанням і вихованням учнів виконує сьогодні культурологічну, соціально-психологічну, розвивальну, дослідницьку функції, створює
умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Його фахова досконалість вимагає постійного підвищення рівня професійної компетентності для забезпечення ефективності й результативності педагогічних дій.
ІІ. Актуальність досвіду
Науково-методична проблема над якою працюю впродовж останніх років
на посаді вчителя хімії: «Створення умов для розвитку особистості, активізація
інтересу до навчання шляхом поєднання ефективних традиційних та інноваційних педтехнологій, надання учням можливостей для отримання якісної
хімічної освіти та високої культури, реалізації творчих здібностей школярів».
Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в
умовах реформування освіти. Зміст та завдання шкільного курсу хімії вимагають
сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу, його постійного
вдосконалення. Це обумовлено, перш за все, зміною пріоритетів та соціальних цінностей: інтеграційні процеси все більше усвідомлюються як засіб досягнення такого рівня якості освіти, який в найбільшій мірі відповідає задоволенню потреб особистості та розвитку її духовності. Тому, як вчитель хімії, працюю над переосмисленням змісту навчання та розробкою нових підходів до вивчення предмету, застосуванням активних та ефективних методів і форм навчання, організацією самостійної навчальної діяльності учнів. Для розв’язання цієї проблеми спрямовую свою
діяльність на реалізацію таких завдань:
надання учням оптимальних можливостей для отримання якісної хімічної
освіти та високої культури;
формування й розвиток активної пізнавальної діяльності шляхом поєднання
ефективних методів, прийомів і форм з традиційних та інноваційних педтехнологій;
підвищення мотивації і стимулювання навчальної діяльності;
виховання в школярів самостійності й здатності до самоосвіти;
створення комфортніих умов навчання, за яких кожен учень відчуватиме себе успішним, інтелектуально спроможним;
сприяння набуттю життєво необхідного досвіду, предметних та інших важливих компетентностей;
навчання застосуванню хімічних знань на практиці;
підтримка професійного спрямування особистості.
Тема, над якою працюю, випливає з багатьох чинників, в тому числі й з
власного професійного інтересу. Неможливо обрати одну проблему і працювати
тільки над нею, бо постійно час і суспільство ставить перед тобою нові запити й
задачі. Тим більше, що діалектично, в процесі роботи щодня виникають нові проблеми, які потребують негайного розв'язання та реагування.
Відомо, що застосування різноманітних методів і форм навчання підвищує
інтерес до предмета, забезпечує індивідуальний підхід до формування навичок самостійної праці, дозволяє уникнути монотонності й одноманітності на уроці. Тому,
використовуючи традиційні підходи, знаходжусь у постійному пошуку найоптимальніших методів і форм навчання, керуючись заповітом Конфуція: «Хто осягає
нове, леліючи старе, той може бути добрим вчителем».
Методологічну основу досвіду становлять: Державна національна програма
―Освіта. Україна ХХІ століття‖ (1993р.). Закони України ―Про освіту‖ (1991р.),
―Про загальну середню освіту‖ (1999р.); ―Концепція загальної середньої освіти‖ (12-річна школа) (2001р.); Національна Доктрина розвитку освіти (2002р.);
―Концепція профільного навчання у старшій школі‖ (2003р.).
Стр. 4
Теоретична основа досвіду базується на наукових засадах організації навчально-виховного процесу в закладах освіти ( В.І. Бондар, М.Н.Буринська,
О.Г.Ярошенко, Л.П.Величко, О.Я.Савченко,
І.С.Якиманська, Н. Юсуфбекова,
П.К.Селевко, Л.В.Занкова, Д.Б.Єльконін, В.В.Давидов); психологопедагогічній теорії розвитку особистості в процесі її діяльності (С.П.Богарова,
Г.І.Щукіна); теоретико-методологічних та науково-методичних засадах особистісно-орієнтованого розвивального навчання (Й. Песталоцці, К. Ушинський, С. Русова, Г. Ващенко, Л.С. Виготський, І.С.Якиманська), профільного навчання (Б.О.
Федоришин, Г Балл, Н.І.Шиян), критичного мислення, проектних, ігрових технологій, інтерактивного навчання, технології рівневої диференціації (М. Гузик), інформаційно- комунікативні технології, теорія пізнання, особистісно діяльнісний та
особистісно розвивальний підходи до процесу навчання учнів (О.І.Пометун, О.Г.
Ярошенко, Паламарчук), які дозволили визначити сучасні риси навчання та шляхи
вдосконалення його реалізації.
Головними вимогами до учня крім предметних знань, вмінь та навичок з
хімії, стають компетентність і мобільність. У зв’язку з цим акценти при викладанні
хімії переносяться на сам процес пізнання, ефективність якого повністю залежить
від активізації пізнавальної активності самого учня. Успішність досягнення мети
залежить не тільки від змісту освіти, але і від того, як засвоюється навчальний матеріал: індивідуально або колективно, в авторитарних чи гуманістичних умовах, з
опорою на вікові особливості школярів, їх попередній суб'єктивний досвід, індивідуальні стилі мислення чи особистісний потенціал дитини, за допомогою традиційних або сучасних активних методів навчання. Питань дуже багато.
Впевнена, що хімія, яка вивчає навколишній світ, речовини і їх перетворення, може стати для учнів дуже привабливою й корисною наукою, якщо збудувати
навчально-виховний процес правильно й цікаво з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, його майбутніх перспектив та освітньої траєкторії.
ІІІ. Основна частина
Хімія як навчальний предмет відзначається своєрідністю форм і методів
викладання, які випливають із специфіки об'єктів навчання (хімічні елементи, речовини, хімічні явища, реакції, процеси, фундаментальні ідеї, теорії, закони та ін.).
Система організаційних форм включає, крім уроків, екскурсії, домашні дослідницькі роботи під наглядом батьків, консультації, позакласні заходи.
І все-таки, школа – це, насамперед, урок. Можна виділити наступні визначальні параметри сучасного уроку:
розвиваючий в аспекті мети;
рівневий за змістом;
діяльнісний за переважаючими методами навчання;
діалогічний за формою організації роботи.
З метою створення сучасного демократичного уроку застосовую інноваційні педагогічні технології навчання: особистісно-орієнтоване навчання та виховання, рівневу диференціацію, проектне й проблемне навчання, інтерактивні технології, технології гуманізації педагогічної діяльності, розвитку критичного мислення,
ігрові та інформаційно-комунікаційні технології. Ведучими методами навчання
хімії вважаю: спостереження, експеримент, практичні роботи, лабораторні досліди,
демонстрування, моделювання тощо. Кожен мій урок втілює такі структурні елементи освітньої програми як зміст, цілі, завдання, конкретні освітні об’єкти й
проблеми, види діяльності учнів, передбачувані результати, форми рефлексії й оцінки результатів. Тому моя щоденна місія, як вчителя, полягає у творчому і комплексному підході до планування мети, завдань, змісту кожного конкретного уроку в системі уроків; у вмінні оптимально поєднувати на уроці методи і форми навчання; прагненні до оволодіння інноваційними технологіями й проведенні сучасного й змістовно наповненого уроку; вдосконаленні мистецтва комунікації; підвищенні культури, морального і духовного світу кожної особистості; розвиткові й
предметному збагаченні не тільки моїх учнів, а й самої себе.
Стр. 5
Найважливішими правилами в своїй роботі вважаю такі:
дитина в школі – повноцінна особистість, педагогічні відносини
базуються на принципах гуманізації та демократизації;
організація навчально-пізнавальної діяльності школярів через активні
методи навчання; кращим є той метод, який подобається дітям і є продуктивним у кожному випадку;
супровід учнів на шляху їх зростання, керівництво навчальними діями
учнів, спонукання до самостійного опанування знань та виконання
різних видів завдань, формування навичок самоконтролю;
конструктивна і продуктивна взаємодія «вчитель- учень»;
розвиток пізнавальної активності учнів, мотивація і стимуляція
навчання
– головні складові на шляху до якісної освіти;
знання учнів повинні мати практичне застосування;
всебічний розвиток особистості, бо талановитою є кожна дитина;
дисципліна і самодисципліна праці - основа ефективності уроку.
Процес навчання будую виходячи з традиційних ефективних методів і прийомів та комплексного інтегрованого використання інноваційних методів та
форм навчання. Їх застосування здійснюю на підставі таких наукових принципів:
системного підходу, послідовності, поетапності й системності (регулярності) та
ін. Для ефективності застосування цих підходів обов’язково використовую діяльнісний підхід, як зміцнювальну та дієву основу освіти.
Сутність системного підходу полягає в загальному зв'язку і взаємозумовленості явищ і процесів навколишньої дійсності, в тому, що відносно самостійні
компоненти розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв'язку, розвитку й русі.
Реалізацію системного підходу вбачаю в тому, щоб навчити учнів сприймати
цілісність вивчаємого, коли весь конгломерат знань вони зможуть перетворити на
поле своєї діяльності (створення освітніх продуктів – проектів, презентацій, доповідей, рефератів, домашніх міні-досліджень, а також участь у виставках, предметних конкурсах, олімпіадах тощо).
Обов’язково дотримуюсь принципу послідовного ускладнення програмового матеріалу та навчальних задач. Первинне закріплення навчального змісту
здійснюємо шляхом розв’язання типових елементарних задач, тренувальних вправ
( наприклад, за допомогою «хімічного тренажера») з наступним розширенням,
ускладненням та інтеграцією завдань на підставі індивідуалізації та диференціації.
Принцип поетапності в організації навчального процесу вбачаю у поступовому, послідовному посиленні вимог як до рівня підготовленості учнів, так і до
форм їхньої індивідуальної роботи й звітності. Слідкую за неухильним дотриманням виконання учнями завдань, при цьому обов’язково включаю різні форми заохочення й стимулювання, а в ряді випадків навпаки – примусу й спонукання в залежності від індивідуальних особливостей кожної дитини.
Принцип системності реалізується через використання різних методів і
прийомів організації навчального процесу. Деякі з них використовую на кожному
уроці, інші – з визначеною періодичністю. Наприклад, захист проектів, комп’ютерні презентації, ділові ігри та інші нестандартні уроки проводжу наприкінці вивчення теми під час узагальнення й систематизації знань. Це дозволяє визначити
не тільки рівень теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а й ступінь активності, готовності і вміння самостійно працювати, уміння використовувати отримані знання на практиці. Така регулярність використання методів активного навчання, завдань для самостійної чи творчої роботи сприяє підвищенню якості освіти, мотивації навчання, розвиненню самодисципліни учнів, адже потребує від них
чіткої і своєчасної самостійної підготовки.
Процес викладання предмету хімія будую на наступних засадах:
зміна функцій вчителя, який з ретранслятора і джерела знань переходить у
нову роль наставника, помічника, організатора діяльності;
посилення особистісного, компетентнісного і діяльнісного підходів;
використання ІКТ;
Стр. 6
застосування диференціації та індивідуалізації навчання (різнорівневі навчальні й контрольні завдання з альтернативою вибору, інтегровані й ціннісно-діяльнісні завдання) (Див. додаток № 1,2);
блочна подача і структурування матеріалу, використання опорних схем,
алгоритмів, таблиць, діаграм тощо;
впровадження інтерактивних технологій (серед методів і прийомів:
«Гронування», «Мозковий штурм», «Прес», «Акваріум», «Карусель»,
«Коло ідей», «Займи позицію», «Кубування», дискусія, дебати; ігрові технології: «Третій зайвий», «Впіймай помилку», «Незакінчене речення»,
«Розірвана шпаргалка», «Логічний ланцюжок», «Хто швидше», «Хто більше», вправи з «ключем», рольові ігри, тематичні конференції; рефлексійні
вправи: «Мікрофон», «Вільне письмо», «Запитай вчителя», «Снігова грудка», «Цейтнот», «Сенкан», робота в парах, групах та інші);
впровадження продуктивного навчання (створення учнями освітніх продуктів: міні-проектів, презентацій, доповідей, рефератів тощо);
застосування технології проблемно-пошукового навчання, критичного
мислення, тощо.
застосування різноманітних форм роботи (індивідуальні, фронтальні, групові, парні, колективні), посилення комунікативної складової навчання;
широке використання тестових технологій (Див. додаток № 3);
створення на уроці ситуації успіху, педагогічної підтримки, ефективної
партнерської взаємодії – «учитель-учень»;
осучаснення та інтенсифікація уроку, поєднання ефективних традиційних
методів і прийомів із сучасними, акцент на методи мотивації та стимулювання;
Інноваційні методи і форми активного навчання використовую у поєднанні
з добре зарекомендованими традиційними ( коли «учень – «обєкт» навчання): лекція, розповідь вчителя, спостереження за експериментом та його опис, читання
тексту, складання плану, фронтальне опитування, хімічний диктант тощо). У своїй
роботі головний акцент роблю на стимулюючо-мотиваційний компонент навчання, який, на мою думку, відіграє першорядну роль у процесі засвоєння знань,
умінь і навичок, бо найліпше в пам’яті зберігається і працює та інформація, яка
стала надбанням власного досвіду – життєвого, пізнавального, інтелектуального,
емоційного. В.О.Сухомлинський наголошував: ,,Дитина від своєї природи – допитливий дослідник, відкривач світу. Слід дитину спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, формуючи з малих літ допитливість, прагнення до навчання, яке
має бути радісною працею. ‖
Широко використовую методи стимулювання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності, які умовно поділяю на дві групи: методи формування
пізнавальних інтересів (викликають позитивні дії та настрій – образність, цікавість, здивування, емоційні переживання) і методи стимулювання обов’язку і
відповідальності (вимоги, спонукання, зауваження, заохочення, контроль, тощо).
Відомо, коли учень має власну мотивацію до діяльності, він діє із задоволенням,
мало відволікається і може працювати продуктивно тривалий час. Дія під впливом
стимулу – вимушена, неприродна, і хоч продуктивність роботи під час дії стимулу
може бути високою, при найменшому послабленні цієї дії учень починає відволікатись, уникати роботи.
Для досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів використовую елементи розвивального навчання. Головним у розвивальному навчанні є організація навчальної діяльності учня, що спрямована на
формування розумових здібностей, самостійного творчого мислення, розвитку пізнавальної активності та пізнавальних інтересів. У процесі такого навчання кожен
учень самостійно або з допомогою вчителя здатен сприймати й осмислювати навчальний матеріал, свідомо запам’ятовувати і творчо застосовувати його в нестандартних умовах.
Стр. 7
У своїй роботі використовую такі методи розвивального навчання як проблемні,
пошукові, дослідницькі. Залучення учнів до розв’язання проблемних завдань допомагає сформувати в них навички пошукової, дослідницької діяльності, діалектичного мислення, стимулювати їх активність, розвивавати вміння знаходити й розв’язувати протиріччя, також сприяє творчій самостійності і збагаченню учнів навчальною інформацією, а це і є головною умовою свідомого засвоєння предмету.
Зміст проблемного навчання полягає у створенні проблемних ситуацій у процесі
спільної діяльності учнів і вчителя. Таке навчання здійснюємо за схемою: учитель
створює проблемну ситуацію, учні її аналізують, усвідомлюючи невідоме для себе,
і шукають способи розв’язання проблеми. Це перший рівень проблемності. Другий
рівень проблемності полягає в тому, що разом з учнями аналізуємо ситуацію, далі
підводжу їх до проблеми, а учні вже самостійно формулюють питання й розв’язують його. Третій рівень відрізняється від другого тим, що учням повідомляється
проблемна ситуація, а її аналіз, виявлення складових проблеми, формування завдань і вибір оптимального способу розв’язання вони здійснюють самостійно. Результатом проблемного навчання є нові знання, уміння і способи розумової діяльності (вміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, узагальнювати тощо). На своїх
уроках систематично включаю й проблемні ситуації (вони вужче за проблемні
завдання), до яких належать: прийоми на основі цікавого тексту, інформації, хімічного експерименту, вправи, проблеми ужиткового характеру, висловлювань відомих людей, віршів, незвичайних фактів; прийоми на основі прогнозування хімічних властивостей речовин через їх будову, впливу речовин на організми тощо. Вирішенню проблемних завдань допомагають інтерактивні методи навчання, які
розглядаю як один із засобів формування знань учнів, їх суть полягає у конструктивній взаємодії усіх учасників уроку. Наприклад, ―Мозковий штурм‖ – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок всіх учасників. Як показує практика, шляхом ―штурму‖ всього за декілька хвилин можна отримати низки цінних ідей, завдання вчителя означити тему дискусії, проблеми і заохотити учнів до її обговорення. Метод ―Прес‖ використовуємо у випадках, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми і потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію щодо проблеми. Інтерактивні методи навчання дають позитивний ефект при вивченні хімії, бо дають можливість працювати учням у парах, мікро групах або малих групах, маніпулювати
предметним матеріалом шляхом спостережень, хімічних дослідів, використанням
різних можливостей для розв’язання поставленої задачі чи проблеми. Робота в
малих групах, на мою думку, корисна для формування навичок комунікації, до
того ж, більшості учнів легше висловлюватися в невеличкій групі, також є можливість заощадити час. Отже, слідкую щоб дитина протягом усього уроку вчилася
встановлювати взаємозв`язки між речовинами та їх властивостями, пояснювати,
аргументовано відтворювати засвоєне, публічно висловлювати свою думку, гідно
відповідати опоненту і при цьому не втрачати віри в себе.
Відомо, що навчальний матеріал засвоюється і використовується учнями
індивідуально. Перехід з етапу на етап для всіх учнів не може бути одночасним.
Під час таких проміжних етапів залучаю успішних учнів допомагати відстаючим
(робота в парі чи групі), причому для перших – це нова форма творчої роботи, новий спосіб активізації їх діяльності – це роль «учителя» і консультанта, для інших
– це можливість повторного опрацювання навчального змісту, корекція знань, ліквідація прогалин, поява інтересу до навчання, оскільки знання додатково отримуються від товариша. Наприклад, метод ―Навчаючи – вчуся‖ надає можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим, дуже вдалим методом навчання і перевірки великого обсягу необхідних теоретичних знань є метод «Карусель».
Експеримент, дослід – це крок на шляху до нових знань. Хімія – одна з
тих наук, у якій просто неможливо обійтися без експериментів, саме вони є джерелом практичних знань, основою для висування і перевірки гіпотез, засобом закріплення знань і навичок, способом контролю якості засвоєння матеріалу і сформованості вмінь та навичок. Демонстраційні і лабораторні досліди, практичні роботи
допомагають учням познайомитись з наочністю, технікою виконання, з правилами
Стр. 8
безпеки, а також побачити на власні очі те, про що розповідає учитель, те, що написано в підручнику. Спостерігаючи за експериментами, проводячи досліди учні
вчаться аналізувати, узагальнювати, порівнювати, моделювати, прогнозувати, робити висновки та опис побаченого.
Останнім часом активно втілюю технологію розвитку критичного мислення (її елементи використовувалися у викладанні хімії завжди), яка націлена на
творче переосмислювання понять, інформацій, творче пізнання світу. Згідно цієї
технології існує певний алгоритм побудови уроку, а саме: урок має три основні
фази –
«Виклик» (актуалізація знань), «Реалізація» (осмислення) та
«Рефлексія» (самооцінка), які реалізуються набором конкретних методичних прийомів («подвійний щоденник», читання з позначками INSERT, створення кластерів
– смислових блоків тощо). На мій погляд, вони всі цікаві й корисні, але їх застосування повинно бути доречним, узгодженим із задачами уроку, навчальним змістом,
можливостями учнів класу. Так, складний новий матеріал неможливо вивчити за
допомогою самостійного конспектування у «подвійному щоденнику», потрібне
пояснення вчителя. Тому уроки критичного мислення не можуть бути щоденними,
а ось універсальні елементи інтерактивних методик («гроно», «мозковий штурм»,
дискусії, рефлексійні вправи, різні форми робіт тощо) впевнено увійшли в практику роботи кожного вчителя. Нова теорія критичного мислення дає учням розуміння, як мислити, для того щоб знайти власні шляхи вирішення проблем та життєвих
ситуацій, формує життєві компетентності.
Стимулює прояви самостійності учнів, їхні творчі можливості рольова гра
(під час проведення нестандартних уроків), в якій вони можуть виступати у найрізноманітніших ролях: вченого, судді, історика, хіміка-технолога, лаборанта, лікаря, перукаря, еколога, журналіста та ін. Мета застосування цього методу – зацікавити, визначити ставлення учнів до вивчаємого, до конкретної технологічної ситуації, допомогти їм набути певного досвіду, самовизначитися у професійному
сенсі. Головне, чому навчає гра – це вчитися психологічно і професійно грамотно
реагувати на прототип реальної життєвої ситуації.
Формування вмінь самостійно розв’язувати задачі (розрахункові, експериментальні, комбіновані. інтегровані тощо) – одна з найважливіших проблем у
викладанні предмету. Цей процес здійснюємо поетапно і послідовно: від елементарного до складного й творчого рівнів. Систематичне їх розв’язування сприяє
свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку
розумової діяльності, навчає практичному використанню набутих теоретичних
знань. Із задоволенням пропоную учням інтегровані задачі (зміст задачі несе додаткову інформацію міжпредметного характеру), для розв’язання яких учням потрібні знання з різних галузей наук.
Широко використовую міжпредметні зв’язки, адже хімія має багато споріднених наук, без знань хімії, біології, фізики, географії, математики, історії,
основ здоров’я учень не зможе пояснити причинно–наслідкові зв’язки і закономірності, що діють у світі живої природи, а також проаналізувати хімічні й біохімічні процеси, порівняти їх, зробити узагальнення і висновки.
Застосовую на практиці проектні технології. Проектна діяльність вчить
учнів самостійно мислити, окреслювати і розв'язувати проблеми, інтегрувати
знання різних навчальних предметів, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки,
оформлювати належним чином свою наукову працю. Проект - це самостійна робота учнів – індивідуальна, парна, групова. Важливе значення має вміння його захистити. Такий вид роботи сприяє формуванню багатьох необхідних компетентностей, реалізації особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів.
Новацією в своїй роботі протягом останніх років вважаю використання
інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ). Комп’ютер виконує функції
джерела навчальної інформації, наочного посібника, тренажера, засоба діагностики
і контролю. Використання інформаційних технологій на уроках хімії дозволяють
інтенсифікувати діяльність, підвищити якість навчання предмету, відобразити суттєві сторони хімічних об'єктів, втілити в життя принцип наочності. У практичній
Стр. 9
діяльності мною застосовуються такі форми інформаційних технологій, як: створення презентацій, використання готових програмних засобів, підготовка домашніх робіт учнями, також комп’ютер стає у нагоді для виготовлення великої кількості дидактичного матеріалу (створюю інформаційні матеріали, схеми, малюнки, графіки, таблиці, міні-довідники, «помічників» до окремих тем, картки індивідуального контролю, тести, матриці контрольних і самостійних робіт тощо). Застосування
презентацій, слайдів, (готую сама, залучаю учнів) відеороліків під час пояснень
забезпечує динамічність, наочність, більш високий рівень і обсяг інформації порівняно з традиційними методами, особливо коли є можливість показати просторові
моделі (молекули органічних речовин, ізомерів, будову атома, будову кристалічних ґраток тощо), процеси (механізми реакції, хід реакції, розчинення речовин,
явище гібридизації тощо), допомагає здійснити моделювання, зрозуміти суть явища. Особливо приваблює можливість демонстрації експериментів. Віртуальний
світ дає можливість проводити будь-який хімічний експеримент, бо через матеріальне забезпечення школи не завжди можливо виконувати роботи в повному обсязі,
більшість робіт виконується лише за допомогою підручника, крейди та знань вчителя. З цією метою застосовуємо програмований засіб «Віртуальна хімічна лабораторія» (компанія СМІТ), http://www.virtulab.net/, Інтернет-ресурси ( електронні засоби навчання: www.znanius.com, http://www.elearning-pto.gov.ua/, та інші). ІКТ дають можливість в повній мірі застосовувати такі принципи, як індивідуалізація (учитель має можливість персонально пра-цювати з кожним учнем, враховуючи його здібності, рівень ЗУН), диференціація (можна пропонувати школярам
різні варіанти навчальних завдань певної складності й кількості згідно з їх можливостями і потеціалом), інтенсифікація (змістовне наповнення, щільність) навчального процесу. Вдало поєднується метод проектів із застосуванням ІКТ.
Уроки хімії, на жаль, обмежені в часі, тому у своїй роботі намагаюся використовувати позакласні заходи, зокрема це тижні хімії, конкурси, брейн-ринги,
додаткові консультації для «підтягування» бажаючих (відвідують учні 7-11 класів), підготовка старшокласників до ЗНО, а здібних школярів – до учнівських олімпіад і конкурсів. Це допомагає учням поглянути на предмет з іншого боку, сприяє
підвищенню рівня їхніх освітніх результатів, розвиває стійкий інтерес до вивчення
хімії, налаштовує на активну творчу діяльність, створює позитивну психологічну
атмосферу, бажання розширити сферу спілкування, розвиває моральні і комунікативні якості. Мої відмінники дуже час обирають хімію для свого подальшого самовизначення і фаху, тому маю багато послідовників, щонайменше 2-3 з кожного випуску. Усі мої випускники добре обізнані з правилами збереження власного здоров’я, знаючи всі ризики впливу хімічних речовин, вміють поводитися з ними, знають їх роль у природі, житті людини, побуті, мають не тільки хімічну, а й добру
екологічну, валеологічну підготовку.
Інноваційні технології, нетрадиційні підходи до навчання створюють у школярів можливість займати не просто активну, але й ініціативну позицію в навчальному процесі, не просто засвоювати і відтворювати запропонований матеріал, але
пізнавати світ, вступаючи з ним в активний діалог, самому шукати відповіді та не
зупинятися на знайденому як на остаточній істині. У цьому напрямку й ведуться
пошуки, спрямовані на перетворення традиційного навчання на живий і цікавий
процес взаємної співпраці вчителя з учнями.
Кожен урок хімії – це маленьке відкриття, де діти навчаються, спостерігають, досліджують, аналізують, роблять висновки, де реалізується виховний потенціал предмету. Саме таким чином відбувається формування в школярів засобами
навчального предмета системи знань про речовини та хімічні процеси, які необхідні для соціалізації та самореалізації особистості, підвищення рівня предметної,
життєвої та соціальної компетентностей, формування світоглядних орієнтирів, виховання екологічної культури й поведінки. Свою діяльність спрямовую на формування творчої особистості, здатної до критичного мислення, продукування нових
ідей, інтелектуальної, культурної, компетентної сучасної людини, від якої, в решті решт, залежитиме майбутнє нашої країни.
Стр. 10
Приклади інтегрованих завдань з хімії
У своїй роботі складаю і використовую такі проблемні завдання , які у текстовій
частині самого завдання вже несуть певну навчальну інформацію.
(Наведені проблемні питання різного рівня складності для учнів з різними
навчальними можливостями – на вибір)
Автор: Зацарна Ж.Б., учитель хімії Курахівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №22
Селидівської міської ради
Предмет: Хімія
Клас: 11
Тема: Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки
вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
Профіль: Гуманітарний
Рівень: Стандарту
Текст завдання. Відомо, що більша частина автотранспорту працює на бензині.
Під час його використання у двигунах внутрішнього згоряння разом із вихлопами
виділяється такі шкідливі речовини, як чадний газ, оксиди Нітрогену, Плюмбуму,
недопалені вуглеводні (особливо небезпечним є бензопірен), які забруднюють
повітряне середовище і чинять канцерогенну і мутагенну дію на організм людини,
оскільки здатні до біоакумулювання. Лише за годину легковий автомобіль викидає
у атмосферу до 3 м3 карбон (ІІ) оксиду, а вантажний – до 6 м3. Дуже велика концентрація цієї речовини на перехрестях, на вузьких вуличках, в кабінах шоферів. При
отруєнні чадним газом виникають головний біль, слабкість, «мушки» перед очима,
починає хилити до сну, затуманюється свідомість і німіють кінцівки.
1. Як слід діяти в такій ситуації, аби уникнути отруєння чадним газом? Яка речовина є хімічним індикатором на присутність СО у повітрі?
2. Які заходи з очищення повітря від транспортних викидів ви можете запропонувати?
3. Яка речовина додається до бензину як антидетонатор і як вона впливає на довкілля? Чи можна її не додавати? Чому?
4. На вашу думку, чи вирішить проблему забруднення повітря використання у
автомобілях каталітичного нейтралізатора? Відповідь обґрунтуйте.
5. Поміркуйте і наведіть 2-3 види альтернативного моторного палива, менш шкідливого для довкілля. Обґрунтуйте доцільність ваших пропозицій і наведіть приклади відповідних рівнянь хімічних реакцій згоряння запропонованого вами палива.
6. Задача. Знайти масу карбон (ІІ) оксиду, який виділяється легковим автомобілем
за 2 години неперервної роботи її двигуна.
Автор: Зацарна Ж.Б., учитель хімії Курахівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. № 22 Селидовської міської ради
Предмет: Хімія
Клас: 10
Тема: Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширеність у природі та застосування. Принцип дії вогнегасника.
Профіль: Гуманітарний
Рівень: Стандарту
Солі Кальцію розчинні у водах рік, озер, морів і океанів (звідси маємо твердість води), входять до складу ґрунтів, рослин, тварин. Деякі карбонати, наприклад, кальцій карбонат СаСО3 у вигляді вапняку, крейди, мармуру, кальциту дуже
поширений у природі. Також з нього складається шкаралупа яйця, коштовні перлини, перламутр, корали тощо. Інші ж карбонати, наприклад, карбонати Натрію і Калію отримують лише у промисловості та лабораторії.
1. Обміркуйте і поясніть, чому карбонатів Натрію і Калію немає в природі?
Стр. 11
2. Запропонуйте власні способи добування натрій карбонату і калій карбонату в
лабораторних умовах. Наведіть приклади відповідних рівнянь хімічних реакцій,
пам’ятаючи, що карбонатна кислота є дуже нестійкою речовиною і для цих цілей
не використовується.
3. Запропонуйте 3 способи отримання кальцій карбонату. Наведіть приклади відповідних рівнянь хімічних реакцій.
4. Як ви гадаєте, чому у вогнегасниках використовують натрій гідрокарбонат, а не
натрій карбонат? Обґрунтуйте відповідь, наведіть рівняння хімічних реакцій.
5. З чого складається накип у чайнику? Знаючи властивості цих речовин, запропонуйте способи накипу позбавлення. Як це ви робите вдома?
Пам’ятайте, що чайник з накипом потребує більше енергії для нагрівання!
(правила з енергозбереження).
6. Чи можете ви очистити яйце, не розбиваючи шкаралупу?
7. Наведіть ваше бачення використання солей Кальцію.
8. Наведіть рівняння переходу карбонатів у гідрокарбонати і навпаки.
9. Задача (для групи А). У процесі нагрівання суміші кальцій карбонату й магній
карбонату масою 18.4 г утворилося 4.48 л (н. у.) СО2. Обчисліть уміст кожного карбонату в суміші, знайдіть їх масові частки.
Приклади використання тестових завдань різних видів
(Автор Зацарна Ж.Б.)
Мета тестування: контроль, самоконтроль знань учнів з теми « Основні класи неорганічних сполук», 8 клас (Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів. Хімія 7-11 класи. Київ, Перун,Ірпінь 2005). Час тестування – 45хв.
Завдання закритої форми за принципом альтернативності.
Інструкція щодо виконання тесту: Обвести кружком літеру правильної відповіді.
1). Фенолфталеїн має малинове забарвлення в розчині:
(А) КСІ;
(Б) КОН;
(В) НNO3.
Відповідь: Б
2). З хлоридною кислотою реагує:
(А) Са;
(Б) Си;
(В) Hg;
(Г) Au.
Відповідь: А
Завдання закритої форми за принципом класифікації.
Інструкція щодо виконання тесту: Обвести кружком літеру правильної відповіді.
1). Вкажіть ряд кислот, в якому наведено лише безоксигенові кислот:
(А) Сульфатна, нітратна, хлоридна;
(Б) Карбонатна, сульфітна, фосфатна;
(В) Флуоридна, сульфідна, бромідна.
Відповідь: В
2). Позначте формулу речовини, яка проявляє кислотний характер:
(А) СО;
(Б) СО2;
(В) СаО
(Г) СиО
Відповідь: Б
Стр. 12
Завдання закритої форми за принципом кумулятивності.
Інструкція щодо виконання тесту: Обвести кружком літеру правильної відповіді.
1). Нітратну кислоту застосовують для виробництва:
(А) Добрива, мийних засобів, ліків;
(Б) Добрива, мийних засобів, барвників;
(В) Добрива, барвників, вибухових речовин.
Відповідь: В
2). Позначте ряд солей, що взаємодіють з лугами:
(А) Алюміній хлорид, калій сульфат, натрій карбонат;
(Б) Алюміній хлорид, купрум (ІІ) сульфат, ферум (ІІ) хлорид;
(В) Алюміній хлорид, ферум (ІІІ) хлорид, калій сульфат. Відповідь:Б
Завдання закритої форми за принципом сполучення.
Інструкція щодо виконання тесту: Обвести кружком літеру правильної відповіді.
1).Кислоти реагують з основними оксидами утворюючи:
(А) Сіль і водень;
(Б) Сіль і воду;
(В) Нову кислоту і новий оксид.
Відповідь: Б
2) До класу солей відносяться речовини, які складаються з:
(А) Катіонів Гідрогену і аніонів кислотного залишку:
(Б) Катіонів металічного елемента та гідроксид- аніонів;
(В) Катіонів металічного елемента та аніонів кислотн. залишку.Відповідь: В
Тестові завдання відкритої форми.
Інструкція щодо виконання тесту: Закінчіть речення, вставте пропущене слово.
1). Ряд активності металів склав у 1865 р. вітчизняний хімік ________________
Відповідь: М.М. Бекетов.
2). Здатність речовин виявляти основні та кислотні властивості називають____________________
Відповідь: амфотерність.
3). Взаємозв’язок між речовинами, який грунтується на їх походженні і хімічних
властивостях називають ________________________
Відповідь: генетичним.
Тестові завдання на відповідність:
Інструкція щодо виконання тесту:
Встановіть відповідність між лівими та правими частинами завдання, відповіді внесіть в окремий блок відповідей у вигляді правильної комбінації цифр і
букв.
1). Позначте класи речовин, з якими взаємодіють кислоти:
1. Основи;
А. 1, 2, 3;
2. Кислотні оксиди;
Б. 1, 3, 4;
3. Солі;
В. 2, 4, 5;
4. Основні оксиди;
Г. 2, 3, 4.
5. Метали
Відповідь: Б
2). Установіть відповідності між формулами речовин та їх назвами:
1. Нітроген (ІІІ) оксид;
А. NO2
2. Нітроген (ІІ) оксид;
Б. HNO3
3. Нітратна кислота;
В. N 2O3
4. Нітритна кислота
Г. NO
Д. НNO2
Стр. 13
1___, 2___, 3___, 4____.
Відповідь: 1В, 2Г, 3Б, 4Д
3). Установіть відповідності між реагентами та продуктами реакцій:
1. Са + Н2О →
А.Кальцій гідроксид + водень;
2. СаО + Н2О →
Б. Кальцій хлорид + вода;
3. Са + СІ2 →
В.Кальцій гідроксид;
4. СаО + НСІ →
Г.Кальцій хлорид.
1___, 2___, 3___, 4____.
Відповідь: 1А, 2В, 3Г, 4Б
Тестові завдання на правильну послідовність:
Інструкція щодо виконання тесту: Вказати слова в порядку їх появи в реченні.
1). Дати визначення реакції нейтралізації:
1).сіль і вода; 2) між кислотою та основою; 3) хімічна реакція,
4).утворюється; 5) в результаті якої.
Відповіді: А . 3, 5, 2, 1, 4; Б. 3, 2, 5, 4, 1.
Відповідь: Б
2). Установіть послідовність отримання барій хлориду:
1. Ва(ОН)2 + Н2SО3 →
2. ВаО + Н2 О →
3. Ва + О2 →
4. ВаSО3 + НСІ →
Відповіді: А. 2, 3, 1, 4. Б. 3, 2, 1, 4. В 2, 3, 4, 1. Відповідь: Б
3).Установіть реагенти у послідовності їх застосування для здійснення перетворення:
Zn → ZnО → ZnСІ2 → Zn(ОН)2 → ZnSО4
1. НСІ;
2. О2;
3. Н2 SО4;
4. КОН.
Відповіді: А 2, 1, 4, 3. Б 4, 1, 2, 3. В 2, 1, 4, 3. Відповідь: В
Приклад ціннісно-діяльнісного завдання з хімії для 10 класу
Сучасний підхід до навчання розглядається як діалог, в якому першочергово
не своя (інша) культура стає для учня особистісною. Зміст освіти передбачає взаємодію трьох досвідів (культур): соціуму, учня, вчителя. Ціннісно-діяльнісні завдання дозволяють додати до змісту загальної освіти школярів аналіз спостережень через діалог, активізувати свої предметні та надпредметні навички, моделювати спільну діяльність «учень-вчитель» щодо перетворення життєвого досвіду в
наукові знання різних складових культури (освіченість, громадянство, цивілізованість).
Автор: Зацарна Ж.Б., учитель хімії Курахівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. № 22
Селидівської міської ради
Предмет: Хімія
Клас: 10
Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні і хімічні властивості. Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду.
Профіль: Гуманітарний
Рівень: Стандарту
Текст завдання. Алюміній – найпоширеніший елемент серед металічних елементів земної кори. Метал алюміній особливий, він вважається активним, і водночас,
пасивним, його сполуки та сплави мають широке використання у господарстві,
науці й техніці.
.
Стр. 14
Це обумовлено їхніми характерними властивостями. Потреби людства в цьому
металі постійно зростають, але його виробництво має певні особливості, наприклад, чималу енергозатратність. Відкриття алюмінію має довгу історію, багато
відомих хіміків намагалися добути його і дійсно зробили це у різний спосіб. Слід
зазначити, що метод добування алюмінію за допомогою електролізу з бокситів,
запропонований у XІX столітті застосовується і дотеперішнього часу.
1.Тож хто, коли і яким чином запропонував вигідний промисловий спосіб
добування алюмінію?
2.Чому сто років потому цей метал був дорожчим за золото? З чим це пов’язано?
3.Як ви вважаєте, чи існує в природі самородний алюміній? Відповідь обґрунтуйте.
4.Чому алюміній, розташований в електрохімічному ряду напружень металів
до водню, після магнію, має характеризуватися значною активністю, але він
не взаємодіє з Н2О під час нагрівання, не реагує з концентрованою НNО3 і,
взагалі, є достатньо пасивним? Відповідь обґрунтуйте.
5.Спробуйте відповісти на запитання: чи можна зберігати розчин соди в алюмінієвому посуді? Чи можна варити компот, або ставити скисати молоко в
алюмінієвому посуді? Поясніть свої міркування.
6. Чому шоколад, цукерки, чай, їжу загортають у алюмінієву фольгу?
7. У якому чайнику вода закипає швидше: в алюмінієвому чи залізному? Чому?
План діяльності:
Визначте ключові слова для інформаційного пошука.
Знайдіть необхідну інформацію.
Обговоріть та проаналізуйте зібрану інформацію.
Зробіть висновки.
Порівняйте ваші висновки з висновками відомих людей.
Можливі інформаційні джерела:
Книги:
Хімія. 8-11 класи, авт. Данильченко В.Є., Фрадіна Н.В., Харків: Країна мрій,
2006, компакт-диски, Інтернет-видання.
Інформація
Алюміній за поширеністю в природі посідає 3 місце і становить понад 8%
маси земної кори. У природі зустрічаються сотні сполук цього елементу. Алюміній – сріблясто- білий легкий метал з густиною 2,699 г/см3, він легко витягується в
дріт, тонку фольгу, t пл = 660◦С, tкип =2520◦С. За кімнатної температури алюміній не
змінюється на повітрі, тому що його поверхня вкрита тонкою оксидною плівкою,
що має сильну захисну дію. Алюміній доволі хімічно активний метал (див. електрохімічний ряд напружень металів), він та його сполуки проявляють амфотерні
властивості, реагуючи як з кислотами (виняток холодна концентрована НNО3), так
і з лугами.
Алюміній має свою давню і цікаву історію відкриття. Так, його сполуки
(галуни) були відомі в Єгипті ще з V ст. до н.е. У 1754 році німецький хімік А.С.
Маргграф вперше виділив так званий «глинозем» з галунів, пізніше з’ясувалося
що то був алюмінію оксид. Отримати алюміній вдалося лише у 1825 році датському фізику Г.Х. Ерстеду в реакції алюміній хлориду з амальгамою калію, а в 1854
році французький хімік Девіль запропонував більш зручний спосіб добування алюмінію в реакції натрію з комплексною сполукою кріолітом –Nа3 [АІСІ6]. Алюміній, отриманий в такий спосіб, був дорожчим за золото, тому на той час його використовували для виготовлення прикрас, речей, столового посуду.
У 1886 році Ч.М.Холл у США та П.Е. Еру у Франції одночасно і незалежно один від одного отримали алюміній з бокситової руди – глинозему (10% АІ2О3)
в розплаві кріоліту шляхом електролізу. Цим промисловим способом людство користується і дотепер. Але на той час цей процес був дуже енергоємним, тому що
Стр. 15
електричний струм отримували лише від гальванічних елементів, а алюміній
отриманий в такий спосіб був дорожчим за золото.
Широкий промисловий спосіб одержання алюмінію з бокситів (глиноземів)
розпочався лише у XX столітті з появою такої галузі, як енергетика. Пізніше, зі
збільшенням попиту на міцні й легкі конструкційні матеріали, стійкі до корозії,
з’явилися алюмінієві сплави, які використовують для виготовлення частин літаків,
ракет, судів, будівельних конструкцій, побутових речей, застосовують у електротехніці, харчовій промисловості тощо.
Методичний коментр
Під час розв’язання задачі учні отримують додаткові знання про нелегкий шлях відкриття і добування алюмінію, прізвища вчених, які присвятили свою працю цьому унікальному металу, знайомляться з його характерними і відмінними від інших металів властивостями, причинами його широкого застосування.
Ключовими словами для пошуку є «розплав глинозему з кріолітом», «боксити»,
«електроліз», «захисна оксидна плівка».
Для розв’язання задачі учні повинні відповісти на наступні питання: хто і коли
вперше отримав вигідний спосіб добування алюмінію, яким користуються й дотепер? Чому цей метал був дорожче золота, а сьогодні він найуживаніший з металів?
Які особливі властивасті алюмінію обумовлюють його широке використання?
Після розв’язання задачі учні формулюють висновок про те, що вчені хіміки не
одразу відкрили вигідний промисловий спосіб добування алюмінію, але коли врешті решт його було знайдено, застосувати його в промислових масштабах не було можливості через дефіцит електроенергії, цим пояснюється висока собівартість металу. Алюміній і його сплави мають широке застосування через особливі фізичні й хімічні властивості.
Приклад навчально-контролюючої вправи «Карусель»
хімія 9 клас тема «Вуглеводні»
автор Зацарна Ж.Б.
(картки із завданнями на 5-6 варіантів отримують учні, які мають високий рівень
навчальних досягнень з хімії – «помічники вчителя, консультанти» і розташовуються по колу, до них по черзі підходять учні класу для проходження усного контролю за всіма запропонованими варіантами, якщо відповідь вірна, учень отримує
від товариша фішку. Після закінчення обертання учнів по колу фішки рахуються і
з’ясовується рівень засвоєння теоретичних основ теми. Такі завдання також сприяють й самоконтролю засвоєного матеріалу).
І варіант
1.Ізомери – це речовини, які …….(мають однаковий склад, але різну будову);
2.Гомологи – це речовини, які……(мають східний склад і будову, загальну
формулу, розрізняються на гомологічну різницю -СН2-);
3.Ми вивчили 3 класи органічних сполук, які ……(алкани, алкени,алкіни);
4.Загальна формула алканів……(СnН2n+2);
5. Загальна формула алкенів……(СnН2n);
6. Загальна формула алкінів……(СnН2n-2).
ІІ варіант
1.Алкени мають одинарний, подвійний чи потрійний зв'язок…..(подвійний);
2. Алкани мають одинарний, подвійний чи потрійний зв'язок…..(одинарний);
3. Алкіни мають одинарний, подвійний чи потрійний зв'язок…..(потрійний);
4.Гібридизація атомів Карбону у алкенів ……(SP2);
5. Гібридизація атомів Карбону у алкінів ……(SP);
6. Гібридизація атомів Карбону у алканів ……(SP3).
Стр. 16
ІІІ варіант
1.Ізомерія алкенів заключається у……(розгалуженні карбонового ланцюгу, в в зміні місця положення подвійного зв'язку, ізомерності класу циклоалканів )
2. Ізомерія алкінів заключається у……(розгалуженні карбонового ланцюгу, в в зміні місця положення потрійного зв'язку, ізомерності класу циклоалкенів )
3. Ізомерія алканів заключається у……(розгалуженні карбонового ланцюгу);
4.9-й у ряду алкенів називається……(нонен);
5.6-й у ряду алканів називається……(гексан);
6. 5-й у ряду алкінів називається……(пентін).
ІV варіант
1.Після гідрування пропену отримуємо………(пропан);
2.Після гідрування бутіну отримуємо………(бутен);
3.Після повного окиснення октену отримуємо……..(вуглекислий газ, воду);
4.При дегідруванні бутену отримуємо………(бутін);
5.Мономер для отримання поліетилену є………(етен, друга назва - етилен);
6.Після гідратації пропену отримуємо ……..(спирт – пропанол).
V варіант
1.Просторова форма метану виглядає як……..(тетраедр);
2. Просторова форма етену виглядає як……..(плоский трикутник);
3. Просторова форма етіну (ацетилену) виглядає як……..(лінійна);
4.Валентний кут в молекулі метану дорівнює………(109◦28'');
5. Валентний кут в молекулі етену дорівнює………(120◦');
6. Валентний кут в молекулі етіну дорівнює………(180◦').
VІ варіант
1.Після дегідрування метану отримуємо ……..( етін, друга назва - ацетилен);
2.Під час піролізу будь-якого вуглеводню отримуємо……(сажу, водень);
3.Під час симетричного крекінгу октану отримуємо……(бутан і бутен);
4.Реакцію відщеплення води від речовини називають…….(дегідратацією);
5.Назвіть відомі вам іменні реакції……..(Кучерова, Коновалова, Вьюрца);
6.Дихлоретан отримують 2-ма способами………(хлоруванням етену в реакції приєднання або проведенням І і ІІ стадій хлорування етану в реакції заміщення).
Приклад алгоритму роботи над проектом з хімії із застосуванням ІКТ
Керівник проекту – Зацарна Ж.Б.
Тема проекту
Предмет
Клас
Загальна кількість годин
для роботи над проектом
(під час уроків, у позаурочний час)
Мета та завдання проекту
«Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини»
Хімія, рівень стандарту
11 клас
Загальна кількість годин роботи над проектом орієнтовно
– 8 годин (позаурочний час):
- пошуки інформації з різних джерел,
переважно Інтернет до 2-х год;
- оформлення проекту (складання плану,
оформлення теоритичної частини,
підготовка слайд- презентації,
відеороліку) – 4 год;
- роздрук матеріалів проекту, підготовка
проекту до захисту- до 2-х годин
Створення сучасного, високоефективного уроку із застосуванням ІКТ, підвищення пізнавальної активності, мотивації до навчання й самоосвітньої діяльності, надання
учням доступу до якісної освіти, розвиток творчості, інформаційної – комунікативної та життєвої компетентностей школярів, актуалізація питань здоров’я-збереження,
соціалізація підлітків, формування навичок здорового
образу життя тощо
Стр. 17
Запланована форма захисту проекту
Захист проекту у вигляді слайд презентації, показу відеороліку, усних пояснень і коментарів учителя, обговорення
проблемних питань, заохочення учнів до
спілкування, рефлексія
Способи використання ІКТ під час роботи
над проектом
Робота з ресурсами Інтернет, використання можливостей комп’ютера для оформлення змісту (тексту) проекту, слайдів до
нього, виготовлення відеороліку, використання принтеру для друкування матеріалів, мультимедійного проектора - для
демонстрацій слайд-презентації, відеороліку.
УРОК
(приклад застосування технології міжпредметної інтеграції
(хімія, біологія), кооперативного навчання, ІКТ)
Тема уроку: Розв’язування задач з теми «Розчини».
Цілі уроку: закріпити знання про масову частку розчиненої речовини в
розчинах, розвивати вміння і навички застосовувати ці знання
для розв’язування розрахункових задач, використання на практиці у
побуті, під час вивчення інших предметів (біологія, фізика),
вдосконалювати вміння працювати у групах, аналізувати явища й
робити висновки, сприяти розвитку логічного мислення, уваги,
виховувати інтерес, ініціативність, самостійність, комунікацію,
бажання більше знати й реалізовувати набуті знання для подальшого
самовизначення
Тип уроку: урок удосконалення знань, вмінь розв’язувати задачі.
Обладнання: довідники, картки-завдання, опорні схеми і таблиці з теми
«Розчини», алгоритми розв'язування задач, мультимедійний
проектор.
ХІД УРОКУ
І. Організація класу. Оголошення теми і спільне обговорення цілей і задач уроку.
Сьогодні у нас урок „на замовлення‖. У кінці попереднього уроку ви на аркушах
замовлень відмітили, що маєте утруднення у розв’язанні нових задач на
«Розчини». Тому ми повинні закріпити знання, удосконалити вміння, які недостатньо засвоїли на попередніх уроках.
1. Потренуємо пам’ять й пригадаймо свої знання з хімії, математики, біології.
Вправа (2 хв.) « Збираємо досьє» з теми «Значення розчинів» (парна робота
з наступним обговоренням).
2. Як ви розумієте девіз уроку: «Знати – добре, але вміти ще краще».
ІІ. Актуалізація знань учнів
1. Плутарх сказав: «Два основні надбання людської природи – це розум і міркування». Тому зараз ми поміркуємо і повторимо теоретичні знання з теми
«Розчини» та згадаємо деякі факти з біології. Завдання команд – «спіймати помилку», яка без запрошення з’явилася на нашому уроці.
( Учні об´єднуються у 5 груп гетерогенного складу (учні з різним рівнем навчальних досягнень), одержують картки з 2-ма завданнями (хімія, біологія).
При розв’язанні завдань сильніші учні допомагають слабшим. Час виконання 2 хвилини, потім кожна група називає номери завдань, у яких вони
«спіймали» помилки, пояснюють їх).
Стр. 18
Завдання «Спіймай помилку» в рубриці «Цікаво знати»:
1. (х) Розчин – це гетерогенна система постійного складу, яка складається з двох
або більше компонентів і продуктів їх взаємодії.
2. (б) Вміст води менший у клітинах, де обмін речовин відбувається найбільш інтенсивно. Чому?
3. (х) З пониженням температури розчинність твердих і рідких речовин збільшується, а газуватих речовин – зменшується. Наведіть приклади.
4. (б) Лімфа і тканинна рідина в організмі дорослої людини становить – 10 % від
маси тіла, вода – близько 50%. (Відповідь: 30% і 75%)
5. (х) Масова частка розчиненої речовини в розчині – це відношення маси розчиненої речовини до маси розчинника.
6. (б) Вода є основним розчинником. Вміст її у цитоплазмі клітини становить не
більше 15%.
7. (х) Масова частка розчиненої речовини в розчині вимірюється в грамах, відсотках, частках одиниці.
8. (б) Стан анабіозу супроводжується значними втратами води, майже до 75%.
9. (х) Найважливіші кристалогідрати, які широко використовуються у повсякденному житті, це – харчова лимонна кислота, кухонна сіль, мідний і залізний купорос, глауберова сіль, питна і кристалічна сода тощо.
10. (б) За добу організм людини виробляє до 10 л слини. (Відповідь: до 2-х л). Для
чого вона потрібна?
2. Готуємося до практикуму.
1. Наступний етап нашого уроку – практична діяльність. Вона передбачає розв’язання задач з галузі хімії та біології на обчислення:
- маси розчиненої речовини в розчині;
- масової частки речовини в розчині;
- масової частки речовини в розчині, що утворився в результаті змішування
вихідних розчинів або їх розбавлення.
2. Проекція на екрані «Помічника» до розв’язання задач з теми «Розчини».
Масова частка розчиненої речовини дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.
Позначається масова частка розчиненої речовини W і виражається в частках від
одиниці або у відсотках.
W ( р. р.)
m( р. р.)
m( р ну)
W ( р. р.)
m( р. р.)
m( р ну )
(в частках від одиниці)
100% (у відсотках)
З чого складається маса розчину? Як її визначити?
т(р-ну)=т(р.р.)+т(розчинника).
Як визначити тоді масову частку?
W ( р. р.)
m( р. р.)
m( р. р.) т( розчинника)
Пригадайте з курсу фізики, що таке густина і за якою формулою вона обчислюється.
(Учні пригадують, що густина – це маса одного літра газу. Густина дорівнює відношенню маси речовини до об´єму)
Це ж правило застосовується для визначення густини розчину. При практичному приготуванні рідких розчинів відміряти масу води чи іншого розчинника в
рідкому стані незручно, тому краще відміряти об´єм рідини за допомогою мірного
циліндра. Для цього визначають об´єм розчинника чи розчину за формулою:
Стр. 19
V ( р ну )
т( р ну )
( р ну )
Що стосується води, то ρ(Н2О)=1г/мл
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
1. Пригадайте, якими розчинами ви користуєтесь вдома у побуті, під час приготуванні їжі? Чи доводилося вам допомагати мамі консервувати овочі, фрукти? Чи
використовуєте ви при цьому розчини і які ? При виготовленні розчинів дуже важливо знати, скільки розчиненої речовини повинно в них міститися, тобто склад розчину. А склад розчинів виражається масовою часткою розчиненої речовини, яку
ми сьогодні з вами будемо розраховувати.
Девіз наступного етапу: «Уміння розв´язувати задачі – це мистецтво, що набувається практикою» (Д. Пойа).
2. Вправа «Цейтнот». Ми вважаємо, що ваш життєвий шлях буде довгим і щасливим, але життя непередбачуване й інколи готує різні випробування: проблеми,
хвороби, епідемії, тому вміння готувати дезінфікуючі розчини вам знадобиться.
Зараз ви отримаєте умову задачі і кожна група повинна взяти участь у її розв’язанні.
Група 1 – скорочена умова задачі на дошці.
Група 2 – основна формула для розв’язання.
Група 3 – обчислення маси речовини.
Група 4 – обчислення маси розчинника.
Група 5 – опис приготування розчину.
Задача. Скільки води і хлорного вапна необхідно для приготування 5 кг розчину з
масовою часткою розчиненої речовини 3%. Цей розчин використовують для профілактики пташиного грипу, ним дезінфікують приміщення, де жили хворі птахи,
та територію навколо. У разі встановлення цієї хвороби санітарна обробка посилюється – приміщення, територію дезінфікують додатково 3% розчином каустичної соди. Як приготувати такий розчин масою 8 кг?
Давайте пригадаємо правило за яким працюємо в групах:
«Я вчу, щоб навчити іншого. А ти вчишся для того, щоб навчити мене. У результаті ми узнаємо удвічі більше!‖
3. Продовження роботи в групах (ті ж самі).
(Кожна група отримує по 2 задачі (з хімії, біології), розв’язує їх, а потім пояснює розв’язання. Один з членів групи розповідає, де можна застосувати цей
розрахунок).
Задача №1___________________________________________________________
Як приготувати 23 % розчин калій гідроксиду, що використовується для заповнення лужних акумуляторів, масою 500г?
Задача №2
У медицині часто використовують 0,9 % розчин натрій хлориду (фізіологічний
розчин як кровозамінник). Обчисліть, яка маса води і солі потрібна для приготування 2 кг фізіологічного розчину та яка маса солі потрапляє пацієнту в кров під
час крапельниці 300 г цього розчну.________________________________________
Задача №3
Для поливання кімнатних рослин використовують аміачну селітру. 9г цієї речовини розчинили у воді, утворився розчин масою 450г. Знайти масову частку цієї солі
в розчині. Скільки аміачної селітри потрібно взяти для приготування 2 кг такого
розчину?
Задача №4
За добу у дорослої людини виділяється приблизно 2 л шлункового соку, у якому
знаходиться 0,5 % хлоридної кислоти. Скільки хлоридної кислоти утворюється в
організмі людини за добу?______________________________________________
Задача № 5
Як приготувати 10% розчин цукру, масою 2,5 кг для приготування компоту з
фруктів.
Стр. 20
Задача №6
Обчисліть масу кита, якщо масова частка води в його організмі – 55%, що становить 12 .________________________________________________________________
Задача № 7__________________________________________________________
Для засолу огірків використовують 5% розчин натрій хлориду. Як приготувати
такий розчин масою 1,5кг, 3кг?
Задача № 8
1% відповідає вмісту 1 г солей в 1 л води. Солоність морської води близько 35%.
Скільки морської солі потрібно розчинити в акваріумі ємністю 500 л, щоб мати
таку ж саму солоність води?__________________________________________
Задача № 9
Для обробки насіння на розсаду використовують 0,5% розчин калій перманганату. Як приготувати 5 кг. такого розчину?
Задача № 10
У новонародженої дитини вагою 3,5 кг маса крові становить 14,7%, а у дітей вашого віку – 75%. скільки крові у дітей різного віку? (для розрахунку використайте
вагу вашого тіла).________________________________________________________
Ви працювали добре, розв’язували типові завдання, але ми переходимо на новий,
більш складний рівень, спробуємо ускладнити умови задач. Допоможе нам в цьому
технологія «хімічна склянка». Пояснення вчителя, розв’язання усних задач.
4. Проекція на екрані алгоритма розв’язання задач з теми «Розчини» за технологією «хімічна склянка».
1. Розв´язування задач на розведення та змішування розчинів.
Задача.
До 750 г 25%-ого розчину солі долили 250 г води. Знайти масову частку солі у розчині після розбавлення.
Намалюємо склянку згідно умови задачі.
1). Чи змінилася маса розчиненої речовини в розчині після розбавлення? Ні.
2). А чи можемо знайти масу розчиненої речовини?
Так. Для цього масу розчину помножимо на масову частку.
3). А що змінилося після розбавлення?
Маса розчину збільшилася.
4). Тепер можемо знайти масову частку розчиненої речовини після розбавлення?
Ось ми й склали план розв´язування задачі .
Розв’язок:
Стр. 21
5. Керована практика (розв’язання задач на змішування і розбавлення розчинів, використання густини розчинів біля дошки під керівництвом вчителя.
Виконують бажаючі з кожної команди).
Задача 1. До 150 г 20%-го розчину калій нітрату додали 200 г 40%-ого розчину
калій нітрату. Знайти масову частку солі в новому розчині.
Задача 2. З 150 г 20%-го розчину калій нітрату випарили 50 г води. Знайти масову частку солі в новому розчині.
Задача 3. Який об'єм займатиме 150 г розчину, якщо густина розчину 1,1 г/мл?
Задача 4. Яка маса калій нітрату міститься у 150 г 20%-го розчину калій нітрату ,
густина якого 1,1 г/мл?
Задача 5. Обчислити масу оцтової кислоти в 6% столовому оцті об’ємом 1,5 л і
густиною 1,05кг/л.
ІV. Підсумок уроку
Вміння, набуті сьогодні на уроці, ви можете використовувати у своєму житті. Вони будуть корисними і для тих, хто продовжуватиме навчання, обравши професію,
пов’язану з природничими науками, і для тих, хто веде домашнє господарство.
А тепер заслухаємо лідерів груп. (Коментування оцінок учителем та їх виставлення)
V. Рефлексія.
1). Чи виконане ваше хімічне замовлення?
2). Які завдання були найцікавішими?
3). При розв´язуванні якої задачі ви відчули труднощі?
4). Із яким настроєм ви йдете з уроку?
VІ. Домашнє завдання. Повторити § 7, 8 підручника, підготуватися до
практичної роботи. Для груп А, В – Зробити необхідні розрахунки і
заповнити порожні клітинки таблиці:
Ум
зад.
Варіант
1.
2.
3.
4.
5.
т (р.р.)
г
т (Н2О)
г
т (р-ну)
г
300
20
160
32
W (р.р.)
%
V(р-ну)
мл
30
180
25
40
40
500
381
ρ (р-ну)
г/мл
1,13
1,07
1,1
1,2
Для групи С: розв’язати типові задачі:
1. Як антисептик у ветеринарній медицині використовують 6%-й розчин карболки
(фенолу. Як приготувати 180г такого розчину?
2. 3%-й розчин борної кислоти використовують для обробки опіків у разі потрапляння лугу на шкіру. Як приготувати 70г такого розчину?
3. 2%-й розчин питної соди застосовують у разі потрапляння кислоти на шкіру.
Як приготувати. Як приготувати 1,5кг такого розчину?
Урок закінчено. До зустрічі на наступному уроці.
Дякуємо за співпрацю. Успіхів вам!
Яка маса калій хлориду міститься у 15 г розчину з масовою часткою калій хлориду
5%?
Яка маса гідрогенхлориду міститься у 200 г 40%-вого розчину?
2 моль натрій гідроксиду розчинили у 320 г води. Знайти масову частку натрій гідроксиду у розчині.
Яка маса магній сульфату міститься у 200 мл розчину з масовою часткою розчиненої речовини 20% і густиною розчину 1,22 г/мл.
У якій масі розчину з масовою часткою калій хлориду 20% міститься 40 г цієї солі?
Яка масова частка натрій карбонату у розчині, одержаному розчиненням
50 г натрій карбонату у 150 г води?
9. Яка маса калій гідроксиду міститься у 350 мл 20%-вого розчину, якщо густина
розчину 1,11 г/мл?
Стр. 22
Урок (9 клас)
(приклад уроку хімії із застосуванням
технології критичного мислення, 9 клас)
Тема: Жири. Склад жирів, їх утворення, властивості. Жири у природі.
Біологічна роль жирів.
Цілі уроку:
- поглибити знання учнів про багатоатомні спирти, вищі карбонові кислоти,
сформувати поняття про жири як естери;
- ознайомити учнів із різноманіттям жирів, їх функціями, проаналізувати особливості будови й хімічні властивості, які дозволяють їм ефективно виконувати свої
функції,
- акцентувати увагу на значенні жирів для життєдіяльності живих організмів,
життя людини, в господарстві;
- розвивати критичне мислення, увагу, вміння робити висновки, комунікаційні здібності;
- виховувати науковий світогляд, відповідальне ставлення до свого здоров’я.
Обладнання: зразки жирів, таблиця «Будова жирів» мультимедійний проектор,
аркуші з таблицею для індивідуальної роботи.
Базові поняття й терміни: естери, жири, ліпіди, тригліцериди, стероїди, холестерин, гідрофобність, гідрофільність.
Міжпредметні з’вязки: біологія 9 кл.
Стратегії уроку: таблиця «Знаємо – хочемо дізнатися - дізналися» «гронування»,
«кластери», «щоденник подвійних нотаток», розширена лекція ( із заохоченням
учнів до запитань)
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап.
1. Обговорення девізу «Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність»
Б.Шоу
2. Оголошення теми і задач уроку, запис теми у зошитах.
3. Учні отримують аркуш паперу з таблицею:
Знаємо
Хочемо дізнатися
Дізналися
II. Актуалізація опорних знань. Стадія «Виклик».
Пригадаймо з курсу біології 9 класу, з нашого побуту всю відому інформацію про
жири, їх властивості, значення.
Завдання 1. Заповніть стисло першу і другу колонки таблиці «Знаємо – хочемо
дізнатися - дізналися» , а наприкінці уроку перевіремо, про що ви дізналися та чи
збігаються ваші знання з очікуваними результатами.
Завдання 2. Розгадайте анограми:
Б О В А Д У і Ч Е З Н Н А Я Н ці – слова будуть ключовими для наступного
завдання. (Відповідь: будова, значення).
Жири відіграють дуже важливу роль у житті організмів, нашому житті. Давайте
перевіремо, чи справді це так, може – ні.
Завдання 3. Клас розділити на 2 групи (робота в групах).
Вправа для І групи – складання асоціацій – «Гронування»: написати в зошиті
всі асоціації до словосполучення «Жири».
Вправа для ІІ групи – складання кластерів до теми «Види жирів» у зошиті.
Після виконання завдань у зошитах і озвучення згаданої інформації, учням пропонується розглянути (через мультимедійну проекцію) «Гронування» і кластери, які
склав учитель до Завдання 2. Учні вступають у колективне обговорення висновків:
-
Стр. 23
яких питань немає на ваших схемах, у кластерах?
- як ви розумієте поняття «гідрофобність» жирів (що таке «фобія»?)?
- що вам відомо про транс-жири? Вони корисні чи шкідливі ? Чому? Хто знає,
у яких продуктах харчування вони містяться?
- назвіть властивості, притаманні жирам;
- до чого призводить надлишок жирів у раціоні людини?
- чому важливо все це знати?
У ході бесіди з’ясовуються проблеми, спірні питання, йде повторне закріплення матеріалу, учні дописують у свої схеми пропущені факти.
ІІ Вивчення нового матеріалу. Стадія «Осмислення».
І. Мотивація. Сьогодні ми познайомимося із жирами більш конкретніше, їх
складові нам відомі, це – гліцерин та карбонові кислоти.
1. Як ви розумієте вислів Ф. Шиллера: «Наука для декого є великою богинею, а для інших – це корова, що дає людям масло». Як ви розумієте вислів? Як він
може стосуватися до нашої теми?
2.Розширена лекція (усний виклад із заохоченням учнів до запитань з
посиланням до тексту підручника). Жири є природними органічними
сполуками, які належать до класу естерів.
1.) Будова жирів. Жири — це суміш естерів, утворених трьохатомним спиртом гліцерином і вищими жирними кислотами – група органічних олієподібних
або жирних речовин, які мають гідрофобні властивості і розчиняються лише в неполярних розчинниках (ацетоні, естері, хлороформі).
Де можна використовувати цю властивість у побуті? (Виведення жирних
плям з одягу).
Чому жири ще називають тригліцеридами? Запишіть у зошиті структурну
формулу гліцерину і загальну формулу жирів.
Які карбонові кислоти називають жирними? Назвіть найголовніші з них?
(Відповідь: пальмітинова – С15Н31СООН, стеаринова – С17Н35СООН, олеїнова –
С17Н33СООН, лінолева – С17Н31СООН, ліноленова – С17Н29СООН та ін.: насичені й
ненасичені). Особливості будови цих кислот надають їм важливих для живих організмів властивостей. Вони складаються з карбоксильної групи (-СООН) й вуглеводневого залишка, так званого «хвоста», який надає молекулі гідрофобних властивостей.
??? Який залишок має стеаринова кислота? Олеїнова? (С17 Н35 –, С17 Н33).
Чим вони відрізняються? (1 – насичена кислота, має лише одинарні зв’язки між
атомами Карбону, 2 – ненасичена, має один подвійний зв’язок між атомами Карбону).
Обидва ці типи жирних кислот трапляються в природних жирах. Із насичених
жирних кислот у живих організмах часто міститься пальмітинова, стеаринова та
ін.. Із ненасичених жирних кислот у живих організмах часто міститься олеїнова,
лінолева, ліноленова й арахідонова (для людини остання кислота є незамінною).
2). Жири відносяться до групи ліпідів, їх класифікують за походженням.
(Демонстрація схеми, проекція на екрані):
Стр. 24
Завдання. Проаналізуйте схему. Чи бувають винятки з цієї схеми? (Так,
риб’ячий жир, кокосове масло). Яка різниця між твердими жирами і оліями?
(Відповідь: тверді жири утворені насиченими карбоновими кислотами, а рідкі олії
– ненасиченими).
3). Фізичні властивості жирів (робота з підручником, стор. 212). Агрегатний стан жирів залужить від їхнього складу. Усі жири легші за воду, нерозчинні у
воді, мають різні температури кипіння й плавління.
4). Хімічні властивості жирів.
1. Гідроліз жирів (розклад на складові за допомогою води або лугу) протікає в присутності каталізаторів оксидів Магнію, Кальцію, Цинку (Демонстрація
хімічного рівняння, проекція на екрані). У промисловості гідроліз жирів проводять
з метою одержання гліцерину, карбонових кислот, мила. Для одержання мила, гідроліз проводять у лужному середовищі, додаючи до жирів натрій гідроксид для
отримання твердого мила, або калій гідроксид для отримання рідкого мила
(реакція омилення жирів).
2. Гідрування жирів здійснюється унаслідок приєднання водню за місцем
кратних зв’язків у ненасичених карбонових кислотах. (Демонстрація хімічного рівняння, проекція на екрані). Реакція проводиться для перетворення рідких олій на
тверді жири.. Так одержують маргарин, додаючи до олій водень та різні харчові
добавки, молоко, яєчний жовток тощо.
3. Згіркнення жирів (окиснення ) відбувається у разі дії певних факторів.
Назвіть ці фактори (Відповідь: світло, тепло, кисень, волога). Як слід зберігати
жири?
5). «Цікавинки». Різновиди ліпідів: жири, воски, стероїди.
Чи пам’ятаєте ви з курсу біології назви чоловічих і жіночих статевих
гормонів?
Як ви думаєте, чи пов’язана структура жирів із функціями, які вони
виконують?
Жири відіграють важливу біологічну роль. Назвіть природні речовини до
складу яких входять жири.
6). Розглянемо групу ліпідів і з’ясуємо головні функції, які ці сполуки
Виконують у живих організмах. Учням пропонується проаналізувати
таблицю (проекція на екрані)
Функції простих ліпідів
Прості ліпіди
Воски
Тригліце
риди
(жири)
Стероїди і терпени
Функції
Утворюють водонепроникнені захисні шари на поверхні тіла.
Входять до складу зовнішнього скелета комах. Використовуються бджолами для будівництва стільників, утворюють наліт
на плодах.
Виконують структурні, енергетичні, резервні, теплоізоляційні
функції. Вони є основою клітинних мембран. Тригліцериди, які
за температури 20°С залишаються твердими, традиційно називають жирами, а ті, які за цієї температури є рідкими,— оліями.
Виконують структурні, регуляторні й захисні функції. Відіграють важливу роль в обміні речовин.
У чому полягає структурна або будівельна функція жирів? Як ви розумієте
енергетичну функцію тригліцеридів?
Тригліцериди є основним енергетичним резервом більшості живих організмів. На
одиницю маси вони запасають удвічі більше енергії, ніж вуглеводи. Тригліцериди
у тварин запасаються у спеціальній жировій тканині (це різновид сполучної тканини). Зберігаються вони всередині клітин у вигляді жирових крапельок (резервна
функція),а також можуть бути джерелом ендогенної води, яка утворюється внаслідок їх окиснення.
Стр. 25
Крім запасання енергії, жирова тканина теплокровних тварин виконує ще й важливу термоізоляційну й захисну функцію.
У чому вона проявляється? Яке це має значення для мешканців холодних
регіонів, океанів?
Воски виробляються багатьма рослинами, утворюючи на поверхні їх листків і
плодів захисний шар (наліт на плодах). Серед тварин їх широко використовують не
лише комахи, а й птахи, хребетні тварини. У них ці сполуки синтезують шкірні
залози, які таким чином пом’якшують шкіру, пір’я й захищають їх від води. Воски
успішно виробляє і використовує цілий ряд морських організмів. Чи бачили ви
бджолиний віск? Він використовується людиною?
До групи стероїдів і терпенів відносять холестерин, який надає жорсткості
клітинним мембранам, ряд гормонів (тестостерон, естроген), жиророзчинних
вітамінів (вітаміни А, D, Е) і захисних речовин (основою живиці хвойних є
сааме терпени).
7). Вправа «Щоденник подвійних нотаток» - записування в лівій частині
аркуша основних функцій жирів, їх застосування, а у правій – коментар до
них.
І група – Функції жирів (орієнтовні записи)
Структурна — жири у складі ліпідів є основою клітинних мембран та основною
складовою жирової тканини організмів.
Енергетична — жири є одним з основних джерел енергії у людини, тварин і ряду
рослин.
Запасаюча — жири дозволяють організмам ефективно запасати енергію, крім того, вони можуть бути джерелом ендогенної води, яка утворюється внаслідок їх
окиснення.
Захисна — жири у складі мембран захищають уміст клітин від потрапляння шкідливих речовин і втрати корисних, а жирова тканина захищає організм від утрати
тепла й пошкоджень внутрішніх органів під час ударів, інших впливів.
Регуляторна —жири утворюють важливі гормони, які регулюють життєдіяльність
організмів.
ІІ група – Застосування жирів
У техніці – виробництво біодизеля, гліцерину, мастил, олії, олійних фарб, миловаріння, лінолеум.
У побуті – поліролі для меблів, креми для взуття, мастила.
У фармації, медицині – мазі, лініменти, розтирки, вітаміни, лікувальні олії, ароматерапія.
У парфумерії та косметології – креми, косметичні олії, гелі, шампуні.
У харчовій промисловості – виробництво харчових продуктів: олії, маргарину,
сирів, кондитерських виробів, шоколаду тощо.
ІІІ. Рефлексія.
Заповнення третьої колонки таблиці «Знаємо – хочемо дізнатися - дізналися» з
наступним порівнянням міркувань щодо проблемних питань уроку до і після засвоєння матеріалу уроку:
- чи справдилися ваші очікування? Чи отримали ви відповіді на ваші
запитання? Якщо є щось незрозуміле, учні ставлять питання до вчителя;
- що вас здивувало? Чи все було зрозумілим? Що визвало у вас утруднення?
2. Огляд «щоденників подвійних нотаток», аналіз самостійної роботи учнів.
ІV. Оцінювання знань, умінь, оголошення оцінок, коментар діяльності учнів.
V. Домашнє завдання: опрацювати § 31, прочитати конспект, вправи для самоконтролю № 1-4, (усно), творче завдання для здібних № 1,2 на стор.213.).
Із досвіду роботи Зацарної Ж.Б., вчителя хімії
Курахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22
Стр. 26
Система уроков по литературе по теме «Мировая литература ХХ века»,
10 класс
Петрик
Наталья Павловна,
учитель русского языка
и литературы
Селидовской гимназии
Урок 1. Ф. Стендаль. Сведения о жизни и творчестве французского писателя.
«Красное и черное». Многозначность символического названия романа.
Цели урока:
знакомство с личностью и творчеством Ф. Стендаля; раскрытие многозначности и символического смысла названия романа «Красное и черное»;
развитие умений конспектировать лекцию учителя, сообщений учащихся, выделять главное;
воспитание осмысленного отношения к жизни, истории; формирование
лучших человеческих качеств на примере личности писателя.
Оборудование: портрет писателя, электронная презентация, текст романа «Красное
и черное»
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объявление темы, постановка целей урока.
3. Мотивация: работа с эпиграфом.
ПВ: «Он не хотел смотреть на человеческую комедию из ложи бельэтажа, он
сам еѐ играл», - так сказал о писателе И.Эренбург. Как вы думаете, какое человеческое качество считал самым важным в Стендале Эренбург? «Почему?» - мы сможем ответить, познакомившись с жизнью и творчеством писателя.
4. Сообщение учащихся о Стендале. Составление конспекта.
23.01. 1783 – родился в Гренобле. Отец – состоятельный буржуа, но скупой и ограниченный. Мать умерла, когда Анри было 7 лет. Тетка вскоре стала мачехой. Дед,
Анри Ганьон, больше других занимался воспитанием внука: Вольтер, Дидро. Дед
осуществил паломничество к Вольтеру и был им принят. Отец приглашает в дом
учителя-иезуита, но Анри издевается над ханжеством прописных истин.
1799 – едет в Париж с намерением поступить в Политехническую школу, но увлекся светской жизнью.
1800 – участник итальянского похода Наполеона. Любовь к Италии. Вернувшись в
Париж, готовится стать писателем, много читает. Двойственное отношение к Наполеону: восхищается его полководческим талантом, но видит в нем «тирана, похитившего свободу Франции». Участвует в походах Наполеона:
1806 – Германия,
1809 – Австрия,
1812 – Россия.
«Я пал вместе с Наполеоном в 1814 году, лично мне это падение доставило только
удовольствие»
1814 – 1821 – живет в Италии. Изучает искусство. Знакомится с Байроном. Публикует первые произведения, которые не были замечены.
1831 – роман «Красное и черное». Успех! Назначен консулом в Италию, г. Триест.
1839 – «Пармская обитель»
23.03.1842 – внезапная смерть. Надпись на надгробной плите придумана им самим:
«Жил, писал, любил».
Итог: ответ на проблемный вопрос.
5. Слово учителя о романе «Красное и черное».
О французской литературе того времени точно сказал литературный критик
Сент-Бев: « Идеальное закончилось, лирическое исчерпало себя. Наступило отрезвление. Суровая беспощадная правда, последнее слово жизненного опыта, проложила себе дорогу в искусстве». Что он имел в виду? ( В литературе формируется
новое направление - реализм).
Роман «Красное и черное» имеет подзаголовок «Хроника ХIХ столетия».
Почему «хроника»? В основу сюжета положены реальные события. (Процесс Бертье, 1827 год, Гренобль, учитель и воспитатель в богатом семействе стрелял в свою
хозяйку, а потом в себя во время богослужения. Оба – живы. По приговору суда
Бертье казнили.)
Стр. 27
«Красное и черное» - социально-психологический роман, разновидность
романа, в центре которого проблема личности и общества, исследование внутреннего мира человека на фоне социальной среды, в которой он живет. Это роман –
исследование, направленный против тирании государственной власти, религии,
привилегий по рождению, кастовости, богатству. В центре – конфликт талантливой личности с буржуазным обществом.
Заглавие романа символично и многозначно.
6. Работа в парах. Заполнение таблицы. Какие факты личной и явления общественной жизни, отраженные в романе, могут быть «окрашены» в красный и черный
цвет?
Красное
Черное
торжество жизни
гибель надежд
революция
реакция
полноправная жизнь
прозябание
надежда на счастье
обреченность
благородство
лицемерие, низость
стремление к цели
карьеризм, тщеславие
борьба
приспособленчество
красный мундир солдата
черная сутана священника
искренность
притворство
ум
глупость
любовь
смерть
7. Проверка работы. Обсуждение. Вывод: Стендаль показал кричащую контрастность эпохи, борьбу светлых и темных начал в обществе, в людях, и, особенно, в Жюльене Сореле.
8. Итоги урока:
Каков символический смысл названия романа?
Какие жизненные впечатления писателя могли найти отражение в романе?
Докажите, что «Красное и черное» - социально-психологический роман.
9. Домашнее задание. * Дать устный развернутый ответ на вопрос: почему роман
называется «Красное и черное»?
**Подготовиться к обсуждению вопросов: в чем сущность конфликта Сореля с
семьей, с семьей де Реналь, с духовенством Безансона, с аристократией Парижа?
***Подготовить блиц-опрос по теме урока.
Урок 2.Жюльен Сорель, его характер и судьба. Душевная борьба героя. Изображение других персонажей сквозь призму восприятия Сореля.
Цели урока:
раскрытие идеологических, психологических и личностных особенностей
характера Сореля;
формирование умения вести дискуссию о прочитанном; совершенствование
умений работы с текстом;
воспитание непримиримого отношения к проявлениям гордыни, тщеславия,
высокомерия.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объявление темы, постановка целей урока.
3. Мотивация. ПВ: Французский писатель А.Мюссе, современник Стендаля,
в книге «Исповедь сына столетия» вывел формулу «сын своего века». Какой
смысл вы вложите в эту формулу?
4. Можно ли Жюльена Сореля назвать «сыном своего века»?
Актуализация изученного.
Стр. 28
Блиц-опрос (индивидуальное домашнее задание)
Когда родился Стендаль?
Где?
Кто были его родители?
Кто больше других занимался воспитанием Анри?
Почему не поступил в Политехническую школу?
Как относился к Наполеону?
В каких походах Наполеона принял участие?
Как перенес «падение» Наполеона?
Какую страну считал второй родиной?
Год издания романа «Красное и черное»?
Настоящее имя Стендаля?
Назовите другие известные вам произведения Стендаля.
Почему у романа «Красное и черное» подзаголовок «Хроника ХIХ века?
Жанр романа «Красное и черное»?
Развернутый ответ на вопрос: почему роман называется «Красное и черное» (домашнее задание).
5. Изучение нового материала. Аналитическая беседа.
Как вы понимаете слова Стендаля: «Каждый за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью»? Почему разговор о герое мы начинаем с этих
слов?
Найдите и прочитайте портрет Ж. Сореля, когда мы впервые «видим» его
на отцовской лесопилке. Чем он «выбивается» из своего окружения? Чем не
похож на своих братьев?
Как складывались отношения с родными?
Кто был кумиром Жюльена?
Какое поприще и почему выбирает для себя Сорель?
ПВ: Что значит выражение «человек 93 года»?
Как и почему Ж.Сорель оказался в семье де Реналь?
ПВ: Можно ли отношение Сореля к госпоже де Реналь назвать любовью?
Почему Сорель оказался в Безансонской семинарии?
Как складываются у него отношения с семинаристами? С духовными наставниками?
Почему в семинарии он не стал первым?
Как Сорель оказался в доме господина де Ла Моль? За что его ценил хозяин?
Как складываются отношения с Матильдой де Ла Моль?
В Жюльене ценили ум, скромность, ему доверяли секреты и запутанные
дела. А каково отношение Жюльена к своим господам?
6. Итоги. Ответ на главный вопрос урока: можно ли назвать Жюльена Сореля
«сыном своего века»?
7. Домашнее задание:
*Подготовить план-характеристику Ж.Сореля.
**Устное сочинение на тему: «Честолюбие – это хорошо или плохо».
*** Напишите фанфик: «Счастливый финал романа».
Урок 3.Особенности сюжета, лаконизм, психологизм стендалевской прозы.
Цели урока:
углубление представлений учащихся о главном герое на основе анализа
заключительных глав романа, раскрытие особенностей сюжета и идейнохудожественного своеобразия романа;
развитие аналитических умений, речи;
воспитание вдумчивого отношения к духовным ценностям, внутреннему
миру личности.
Стр. 29
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объявление темы, постановка целей урока.
3. Актуализация изученного.
Проверка домашнего задания.
ПВ: Почему автор утверждает, что « 20 тысяч Сорелей населяют сейчас
Францию»?
4. Мотивация.
«Какое счастье - неиссякаемая способность любить и верить! Все, что осенено любовью, неподвластно смерти», - утверждал французский писатель Ромен Роллан.
Сколько людей – столько представлений о счастье. В чем видите счастье вы?
ПВ: Мог ли быть счастлив Сорель?
5. Аналитическая беседа по содержанию последних глав.
Были ли в жизни Жюльена счастливые минуты?
Был ли у Жюльена настоящий друг?
Когда оценил Жюльен «эти простые радости жизни»?
Проверка домашнего задания: фанфик «Счастливый финал романа».
Выберите ключевые слова из речи Сореля на суде. Прокомментируйте свой
выбор.
В чем суть душевного перелома Ж. Сореля в тюрьме?
Каков финал жизни Сореля? Что победило в его душе?
6. Составление опорной схемы:
7. Работа в группах: мини-исследование «Особенности сюжета».
Ответить на вопросы:
Сколько частей можно выделить в романе? Чем, по-вашему, обусловлена такая
структура? (показать Сореля в разных сферах общества)
Сколько сюжетных линий? Почему?(1)
Какими средствами раскрывается внутренний мир героя? (портрет, внутренний
монолог, переходящий в несобственно-прямую речь, главное не события, а
отношение к ним)
Вывод:
Реализовал ли в романе «Красное и черное» писатель свой основной эстетический
принцип: «Без математически строгого, предельно простого стиля важная история духовных поисков и открытий существовать не может»?
8. Тест по содержанию романа.
9. Домашнее задание:
Прочитать повесть Оноре де Бальзака «Отец Горио»
*Задать вопросы по прочитанному.
**Подготовить сообщение/ презентацию по биографии Бальзака.
***Подготовить мини-сообщение/таблицу «Человеческая комедия - главный труд
Бальзака».
Итог урока: «Микрофон»: послесловие «Прочитав роман Стендаля…»
Стр. 30
Урок 3.Оноре де Бальзак. Сведения о жизни и творчестве писателя. Автор
«Человеческой комедии» - знаток души человека и движущих сил общественного развития.
Цели урока:
знакомство с личностью и творчеством Бальзака, историей создания
«Человеческой комедии»;
совершенствование умений выделять и записывать главное по ходу сообщения;
воспитание лучших человеческих качеств на примере личности Оноре де
Бальзака.
Оборудование: портрет Бальзака, презентация по биографии писателя, фильм.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Мотивация. Объявление темы и постановка целей урока. Слово учителя.
В 30-е годы ХIХ века в великосветских салонах Парижа можно было увидеть огромную фигуру человека, мужчины, одетого без каких-либо претензий на
элегантность, как ее понимали тогда. Этот великан напоминал школьника, который так вырос во время каникул, что костюм на нем, казалось, вот-вот треснет. Не
удивительно, что большинство считало его смешным, хотя в то же время склоняло
голову перед его необычайным талантом и фантастической трудоспособностью.
Виктор Гюго назвал его «первым среди великих, одним из лучших среди избранных». Каков же он, Оноре де Бальзак?
3. Изучение нового материала.
Сообщения учащихся о писателе/ презентация. Учащиеся записывают главное в
виде опорных сигналов. Просмотр фильма.
20 мая 1799 года;
Вандомский коллеж, 8 лет;
болезнь, возвращение из коллежа домой;
1819 год – окончил парижскую школу прав, тайно посещал лекции в Сорбонне,
мечта о писательском поприще, семейный компромисс;
неудача драмы «Кромвель»;
1829 год – исторический роман «Шуаны или Бретань в 1799 году», литературная
известность;
знакомство с В.Гюго, Стендалем;
1831 год – европейская слава, роман «Шагреневая кожа»;
1832 год – начало переписки с Эвелиной Ганской;
1834 год – замысел «Человеческой комедии»;
Сообщение о «Человеческой комедии»/ схема.
1843 год – Россия, встреча с Эвелиной Ганской;
побывал в Украине: Киев, имение Эвелины в селе Верховня;
14 марта 1850 года – венчание, костел св. Барбары;
18 августа 1850 год – писателя не стало.
4. Итог:
ПВ: Можно ли такую жизнь, как у Бальзака, считать подвигом?
Домашнее задание:
Прочитать повесть «Отец Горио».
* Подготовить цитатную характеристику Эжена Растиньяка.
**Подготовить викторину по биографии Бальзака.
***Подготовить сообщение «Бальзак и Украина»/ интересные факты из жизни
Бальзака.
Стр. 31
Урок 5. Повесть «Отец Горио». Изображение губительной власти денег, разрушающей человеческие души и семьи, противопоставляющей родителей и детей.
Цели урока:
раскрытие идейно-художественного своеобразия повести Бальзака «Отец
Горио»;
совершенствование навыков анализа литературного произведения, характеристики литературного персонажа;
воспитание семейных ценностей.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Актуализация изученного: викторина по биографии писателя.
В каком городе родился Бальзак?
Когда?
Какое получил образование?
Какое произведение принесло известность Бальзаку? Когда оно было издано?
Какой роман принес европейскую славу?
Когда началась переписка с Эвелиной Ганской?
Где и когда состоялось венчание?
Что такое «Человеческая комедия»?
Сколько романов планировал написать Бальзак?
Сколько написал?
Какова структура «Человеческой комедии»?
К какому разделу «Человеческой комедии» относится повесть «Отец Горио»?
3. Проверка домашних заданий: сообщения «Бальзак и Украина», «Интересные
факты о Бальзаке».
4. Мотивация: Что в «чѐрном ящике»?
Поэтическая подсказка:
«Что для тебя дороже вечности?» Не поднимая серых глаз,
Душа, привыкшая к беспечности,
Меня спросила как-то раз.
А я врасплох была застигнута
И не смогла ей дать ответ…
С тех пор немало мной достигнуто
И пережито столько лет…
Теперь душа мудрее, опытней –
Сама все может объяснить.
А мне так жаль, что в мире крохотном
Я потеряла эту нить.
Ах, как мне хочется покаяться
За непонятливость свою,
За то, что в слепоте нечаянной
Простую до смешного мысль
Я не смогла в своем отчаянье
Облечь в необходимый смысл.
И, вопреки закономерности
Тянуться в дальние края,
На языке любви и верности
Произнести: «Моя семья».
(в черном ящике – семейное фото)
Стр. 32
Проблема семьи в буржуазном обществе – основная в повести, которую мы будем
обсуждать. Она написана в 1834 году. Она первая в плане «Человеческой комедии». Повесть «Отец Горио».
5. Работа по тексту: аналитическая беседа.
«Психология человека не может быть понята вне атмосферы, в которой он обитает». В экспозиции повести – описание пансиона Воке. В каких условиях живут герои? Что может олицетворять пансион Воке? (образ «поляны в лесу»).
Что мы узнаем о папаше Горио? Как складываются у него отношения с дочерьми?
ПВ: Почему отец чувствует вину(!) перед дочерьми, ведь они так непочтительны с
ним?
ПВ: В чем сходство истории Горио и короля Лира? В чем разница?
Чтение эпизода смерти Горио. Какие художественные средства и с какой целью
использует автор? Можно ли этот эпизод считать кульминацией повести?
6. Итог: В чем, по-вашему, трагедия этого героя? Вызывает ли он сострадание?
Напишите ответ на вопрос: «Как вы понимаете слова Вюрмсера, что
«Человеческая комедия» - это тело, в котором вместо крови циркулируют деньги?» Чтение и обсуждение ответов.
7. Домашнее задание:
Прочитать статью учебника с. 234-235.
*Выполнить на выбор задания № 5или №6.
**Выполнить на выбор задания № 7 или №8.
Урок 6. Художественное совершенство произведений французского писателяреалиста: мастерство портрета, значение деталей быта.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объявление темы, постановка целей урока.
3. Актуализация изученного материала: проверка домашних заданий, тест по содержанию повести.
4. Мотивация. ПВ: Как вы понимаете высказывание одного из героев Бальзака:
«Абсолютной добродетели не существует, есть только обстоятельства»?
ПВ: Могут ли обстоятельства служить оправданием безнравственности?
Как противостоять отрицательному влиянию среды?
5. Работа по тексту повести: чтение, пересказ, комментарии.
Расскажите, что мы узнаем о семье Растиньяка, его происхождении, воспитании, отношениях с родными. Какое впечатление произвел на вас герой?
Прочитайте цитаты, которые вы выписали для цитатной характеристики героя, прокомментируйте свой выбор. Как детали портрета, детали помогают
понять характер героя?
Какие жизненные цели ставил перед собой герой?
Какими способами их достигал?
Когда происходит психологический перелом в герое?
ПВ: Согласны ли вы с утверждением исследователей повести, что конец истории Горио становится началом жизненного выбора Эжена?
ПВ: Как вы думаете, какое будущее ждет героя?
Сравните Эжена Растиньяка с Жюльеном Сорелем.
6.Итоги урока.
В чем состоит художественное мастерство писателя? Обобщение с записью в тетради.
Определите основную мысль повести «Отец Горио». В чем актуальность повести?
«Микрофон»: Закончите предложение: « Читая повесть Бальзака, я задумался
(задумалась) о…»
Стр. 33
7. Домашнее задание:
** Написать сочинение-миниатюру на одну из тем:
«В чем актуальность повести Бальзака «Отец Горио»», «Эжен Растиньяк и Жюльен Сорель»
***Написать фанфик «Будущее Эжена Растиньяка».
Урок 7. Ги де Мопассан. Сведения о жизни и творчестве французского писателя. Мастерство Мопассана-новеллиста.
Цели урока:
знакомство с личностью и творчеством Ги де Мопассана;
развитие самообразовательных навыков, коммуникативной компетентности;
воспитание коллективизма, взаимовыручки, взаимоответственности, лучших
духовных качеств на примере личности писателя.
Оборудование: учебник, портреты писателя, карточки для биографического лото,
карточки с материалами по биографии Ги де Мопассана, фильм о писателе.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объявление темы, постановка целей урока.
3. Мотивация.
Работа с эпиграфом к уроку, высказыванием Л.Н. Толстого: «Трагизм жизни
Мопассана в том, что, находясь в самой ужасной по своей уродливости и безнравственности среде, он силою своего таланта, того небывалого света, который был в
нем, выбивался из мировоззрения этой среды, был уже близок к освобождению,
дышал уже воздухом свободы, но, истратив на эту борьбу последние силы,…
погиб, не освободившись».
3. Изучение нового материала.
4. Работа в группах. Изучение материалов по биографии писателя, составление
заданий для «Биографического лото» (5 групп по 3-4 карточки)
Задание для групп:
1)Ги де Мопассан (настоящее имя Анри-Рене-Альберт-Ги де Мопассан) - знаменитый французский писатель-прозаик, известен как автор новелл, романов. Его биография не изобилует большим количеством подробностей, т.к. Мопассан тщательно оберегал личную жизнь от стороннего вмешательства. Местом его рождения
был департамент Нижняя Сена, замок Миромениль, расположенный неподалеку от
города Турвиль-сюр-Арк, где он появился на свет 5 августа 1850 г. Мать его по
происхождению была из буржуазной семьи, отец - аристократом, представителем
знатного лотарингского дворянского рода.
2) Поначалу Мопассана отдали учиться в духовную семинарию, однако его оттуда
отчислили: дисциплина в монашеском учебном заведении оказалась непосильным
испытанием. Образование было в итоге завершено в руанском лицее. Будучи лицеистом, Мопассан показал себя как одаренный ученик, которого живо интересовали
театр и поэзия. В этот период состоялось знакомство и сближение с Флобером, который приходился родственником его матери. Именно под его началом Мопассан
прокладывал себе путь в литературу.
В 1869 г., по окончании лицея, Мопассан отправляется в Париж, где по совету матери и Флобера намерен заняться изучением права. Однако начавшаяся
франко-прусская война помешала этому замыслу. В течение двух лет (1770-1771)
Мопассан в качестве рядового принимал участие в военных действиях.
3) Его семья разорилась, и это вынудило будущего писателя устроиться в
морское министерство, где на различных чиновничьих должностях он прослужил
порядка 10 лет. Его страстью была литература, к карьере он рвения не проявлял.
До того как Мопассан впервые выступил в литературе, он на протяжении 6 лет напряженно писал, уничтожал свои сочинения. И только когда, по мнению наставника Флобера, его произведения стали отличаться достаточной степенью стилистической целостности и зрелости, он рискнул опубликовать первое свое произведение.
Стр. 34
Это случилось в 1880 г. Его рассказ «Пышка» увидел свет в сборнике, куда
входили повести Золя, Энника, Алексиса и других авторов. После этого рассказа
Мопассан сразу стал известным писателем. В том же году увидел свет поэтический
сборник «Стихотворения»; благодаря ему Мопассану удалось уйти со службы и
устроиться в газету хроникером.
4) Литературной деятельности он все последующие годы не оставлял, проявляя завидную плодовитость. На протяжении 11 лет (1880-1891), из-под пера Мопассана вышло около трех сотен новелл, несколько десятков критических статей, а
также шесть крупных романов: «Жизнь» (1883), «Милый друг» (1885). «Монт Ориоль» (1887), «Пьер и Жан» (1888), «Сильна как смерть» (1889), «Наше сердце» (1890). Благодаря этим произведениям Мопассан обессмертил свое имя как
представитель новейшей национальной новеллистики. Критики были единодушны
в восторженных отзывах, он был настоящим любимцем читательской публики.
Все это позволяло иметь приличный заработок; Мопассан привык жить, ни
в чем себе не отказывая, кроме того, оказывал огромную материальную поддержку
матери и семье младшего брата. Постоянные интеллектуальные нагрузки стали для
его здоровья непосильным бременем, оно стало истощаться быстрыми темпами.
Наследственность Мопассану досталась неважная: его мать была постоянной
жертвой неврозов, а брат скончался в психиатрической лечебнице. Писатель уделял большое внимание своему здоровью, физически был очень крепок. Однако даже здоровое тело не смогло помочь ему иметь здоровый дух.
5) С 1884 г. его постоянно одолевали нервные припадки; писатель стремился к уединению, стал видеть в людях исключительно темные стороны натуры, разочаровался в них, мучительно искал нечто ускользающее от него, недостижимые
идеалы. Внешняя сторона жизни Мопассана выглядела более чем благополучной:
он получил премию от Академии, сотрудничал с престижным изданием, имел огромный успех в свете, но его внутреннее состояние было далеко от гармонии. Зимой 1891 г. он пытался покончить жизнь самоубийством, после чего лечился в психиатрической лечебнице. Со временем припадки становились все более учащенными, и в 1893 г. Ги де Мопассан умер от паралича мозга.
«Ажурная пилка».
Проведение игры «Биографическое лото».
Просмотр фильма о писателе.
5. Итоги урока:
ПВ: Как вы понимаете слова современника о Мопассане: «Он чаще проклинал,
чем мог позволить себе любить»?
6. Домашнее задание:
Прочитать новеллу Мопассана «Пышка», задать вопросы.
Индивидуальное задание: подготовить презентацию: «Новелла «Пышка» глазами художников».
Урок 8. «Пышка». Краткость, динамизм и драматизм повествования, выразительность и психологическая глубина характеров. Изображение внутренней
красоты, мужества и несгибаемой силы духа простых, внешне ничем не примечательных людей.
Цели урока:
раскрытие
идейно-художественного
своеобразия
новеллы
«Пышка» (динамизм, драматизм повествования, выразительность и психологическая глубина характеров);
развитие читательских навыков, развитие речи;
воспитание патриотизма, силы духа, внутренней красоты.
Оборудование: текст новеллы, презентация «Новелла «Пышка» глазами художников».
Ход урока:
Стр. 35
1. Организационный момент.
2. Объявление темы и постановка целей урока.
3. Беседа на восприятие новеллы, самостоятельно прочитанной дома:
Что не понравилось в новелле? Почему?
Какие чувства вы испытывали во время чтения?
О чем задумались?
4. Проверка домашнего задания: конкурс на самый интересный вопрос.
5. Актуализация знаний о реализме.
6.Индуктор: прослушивание записи «Марсельезы». Узнали ли вы эту мелодию?
Что о ней знаете? Какое отношение имеет к новелле?
7. Мотивация. ПВ: Для чего Мопассан вкладывает в уста Корнюде слова
«Марсельезы» о «любви к Отечеству святой»?
8. Аналитическая беседа:
Как описываются уходящие из города французские войска?
Как изменилась жизнь в городе?
Какие детали подчеркивают общее настроение? («мертвая тишина»)
Как относились к прусским офицерам в домах, где они поселились?
Какие факты говорят о том, что жители находятся в плену страха?
Зачем и куда выехали дилижансом десять горожан? Кто они?
Почему говорят, что Мопассан посадил в карету «всю Францию»?
Каково отношение пассажиров к Пышке?
Что героиня рассказала о себе? Почему отношение стало более снисходительным?
Почему в гостинице изменилось отношение к Пышке? В чем это проявлялось?
Пышка сделала то, что от нее ожидали. Почему же теперь ее попутчики не
скрывают своего презрения?
О чем заставляют задуматься слезы Пышки?
ПВ: Почему героиня, по замыслу автора, женщина легкого поведения?
О чем новелла Мопассана? В чем состоит истинный патриотизм? (Не слова,
не поза, а аксиома вековых народных устоев: нуждающемуся – помоги, голодного – накорми, с врагами – борись. Это так естественно, как дышать, жить,
любить.)
9. Итог: Для чего Мопассан вкладывает в уста Корнюде слова «Марсельезы» о
«любви к Отечеству святой»? Как к этому относятся пассажиры? С чем сравнивается их реакция на французский гимн? («готовы были завыть, как собаки, заслышавши шарманку»)
10. Домашнее задание:
Прочитать пьесу Ибсена «Кукольный дом»
Индивидуальные задания:
Подготовить словарь урока: драма, драматургия, конфликт, новаторство.
Подготовить
мини-сообщения
«Новаторство
Ибсена-драматурга»,
«Прототип главной героини».
Урок 9 .Генрик Ибсен. Сведения о норвежском драматурге и поэте. Теория литературы: драма (обогащение знаний).
Цели урока:
знакомство с личностью и творчеством Г. Ибсена, углубление знаний о драме;
развитие самообразовательных навыков и умений (работа с источниками информации, выделение главного);
воспитание лучших человеческих качеств на примере личности писателя.
Стр. 36
Оборудование: учебник, портрет писателя.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объявление темы и постановка задач урока.
3. Мотивация: работа с эпиграфом.
Жить – это значит все снова
С троллями в сердце бой.
Творить - это суд суровый,
Суд над самим собой!
Как вы понимаете эти строчки Ибсена? Какой эстетический принцип они отражают? Что ожидаете от знакомства с биографией писателя?
4. Изучение нового материала.
Самостоятельная работа со статьей учебника (с.265-269): прочитать, выписать опорные сигналы «10 фактов и дат из жизни Г.Ибсена».
Обсуждение выполненной работы. Беседа по вопросам с. 268-269.
5. Углубление знаний по теории литературы: индивидуальное домашнее задание
«Словарь урока», работа над понятиями: драма, драматургия, конфликт, новаторство.
6. Сообщения учащихся: «Новаторство Ибсена-драматурга», «Прототип главной
героини». Запись главного в тетради.
ПВ: С какой целью Ибсен изменил историю Лауры в пьесе?
7. Итог урока:
Закончите предложения: «Сегодня на уроке самым главным было…», «Я испытал
трудности, при работе над…».
8. Домашнее задание:
Прочитать пьесу Ибсена «Кукольный дом»,
выучить материал конспекта, теоретические понятия.
Изучить статью учебника «О новаторстве Ибсена-драматурга», с.272-274.
Индивидуальное задание: инсценирование эпизода объяснения Норы и Торнвальда.
Урок 10. «Кукольный дом». Изображение проблем повседневной жизни. Новаторство Ибсена-драматурга.
Цели урока:
раскрытие идейно-художественного своеобразия пьесы Ибсена
«Кукольный дом»;
развитие аналитических умений, читательских навыков;
воспитание чувства собственного достоинства, семейных ценностей, вдумчивого отношения к жизни.
Ход урока:
1.Организационный момент.
2. Объявление темы и постановка целей урока.
3. Мотивация. Индуктор: печенье. ПВ: Почему Нора ест печенье тайком от мужа?
4. Беседа на выявление первых впечатлений от прочтения пьесы.
Что вас удивило во взаимоотношениях главных героев?
Какие чувства испытывали при чтении?
5. Работа в группах.
Ответ на вопрос:
Какой предстает героиня в начале пьесы? С помощью каких приѐмов автору удается создать впечатление благополучия в семье?
Какую тайну хранит Нора? Как вы оцениваете еѐ поступок? Почему Нора не может рассказать правду мужу?
Стр. 37
Кому адресована реплика Норы: «Некоторых людей любишь больше всего на свете, а с другими как-то больше хочется бывать»? В чем сущность внутреннего конфликта Норы?
Какое значение приобретает мотив тарантеллы для развязки пьесы?
Почему события драмы происходят накануне Рождества?
Обсуждение ответов. По ходу разыгрывается эпизод объяснения героев, заполняются таблицы:
Дополнительные вопросы:
ПВ: Почему Кристина не позволила Крогстаду забрать письмо?
ПВ: Почему Кристине удалось изменить Крогстада?
ПВ: Объясните символическое значение названия пьесы, образов ѐлки, миндального печенья, маскарадного костюма?
6. Итог урока:
ПВ: Как вы думаете, почему именно с этой пьесы начинается история современного театра?
Каким вы представляете будущее Норы?
7. Домашнее задание:
Подготовиться к контрольной работе по теме.
Урок 11. Контрольная работа по теме «Мировая литература первой половины
ХIХ века»
Цели урока: контроль знаний по теме.
Ход урока:
1.Объявление темы, постановка целей урока.
2. Психологическая мотивация.
3. Выполнение контрольной работы.
І. Тест по содержанию прочитанных произведений.
1)Войска какой державы вошли в Руан?
А) Пруссии;
Б) Англии;
В) России.
Стр. 38
2) В какое время года происходят события в новелле Мопассана «Пышка»?
А) весна;
Б) лето;
В) зима.
3) По какой причине из Руана уезжала Пышка?
А) ехала к родным, которые нуждались в еѐ помощи;
Б) ехала от преследований оккупантов, так как чуть не задушила одного из солдат;
В) ехала по заданию оккупационной власти.
4) Кто передавал пассажирам дилижанса приказы офицера?
А) дежурный солдат;
Б) горничная;
В) хозяин постоялого двора.
5) Какой обряд совершался в церкви, когда туда ходила Пышка?
А) свадьба;
Б) похороны;
В) крестины.
6) Какую песню насвистывал Корнюде, «переваривая съеденные яйца», в дилижансе?
А) «Боже царя храни»;
Б) боевой марш Наполеона;
В) «Марсельезу».
7) Что из перечисленного не привезла из магазинов Нора?
А) кукла;
Б) новый костюм сыну;
В) новое платье себе.
8) Сколько лет Нора не виделась с подругой фру Линне?
А) 1 год;
Б) 3 месяца;
В) 10 лет.
9) Сколько детей у фру Линне?
А) двое;
Б) трое;
В) нет детей.
10) Какую новую должность получил муж Норы Торнвальд?
А) директор акционерного банка;
Б) управляющий адвокатской конторой;
В) начальник местной полиции.
ІІ. Развернутый ответ на вопрос (один по выбору учащихся):
В чем трагедия отца Горио?
Чему научила Растиньяка история Горио?
Почему Мопассан сделал героиней своей новеллы женщину легкого поведения?
Объясните смысл названия романа Стендаля «Красное и черное».
В чем сущность внутреннего конфликта героини пьесы Ибсена «Кукольный
дом»?
Объясните смысл названия пьесы «Кукольный дом».
Сбор тетрадей.
Итог урока:
Что вызвало затруднения при выполнении контрольной работы?
Что помешало освоить материал лучше?
Из опыта работы Петрик Н.П.,
учителя русского языка и литературы Селидовской гимназии
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
149
Размер файла
926 Кб
Теги
лютий
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа