close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчальні екскурсії у початкових класах . Алексєєва Ю.В., Божко О.В., Лубенська Л.В.

код для вставкиСкачать
Назва: Навчальні екскурсії у початкових класах Автор: Алексєєва Ю.В., Божко О.В., Лубенська Л.В. Рік: 2015 Сторінок: 126 Формат|Якість: pdf з можливістю копіювання тексту Розмір: 13 мб У посібнику запропоновано систему роботи учителів початк
Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»
Серію засновано 2004 року
Випуск 3 (135)
Харків
Видавнича група «Основа»
2015
УДК 37.016
ББК 266.504
Н15
Рецензент: Ордановська А. В., методист РМК відділу освіти Зміївської райдержадміністрації
Навчальні екскурсії у початкових класах // авт.-упоряд.
Н15 Ю. В. Алексєєва, О. В. Божко, Л. В. Лубенська.— Х. : Вид.
група «Основа», 2015. — 126, [2] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 3 (135)).
ISBN 978-617-00-2339-1.
У посібнику запропоновано систему роботи учителів початкових класів з організації та проведення навчальних екскурсій, що пов’язує різні
напрями навчально-виховного процесу, сприяє формуванню культурносуспільного та національного виховання в умовах впровадження нового
Державного стандарту.
Для вчителів початкових класів ЗНЗ, методистів з початкового навчання.
УДК 37.016
ББК 266.504
ISBN 978-617-00-2339-1
© Алексєєва Ю. В., Божко О. В.,
Лубенська Л. В., 2014
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015
ЗМІСТ
Передмова .................................................................................... 4
Науково-методичний супровід ......................................................... 6
Опис науково-методичного супроводу щодо організації
й проведення навчальних екскурсій та навчальної практики .......... 6
Методичний проект «Організаційно-методичне забезпечення
проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
учнів 1–8-х, 10-х класів» ........................................................... 7
Аналіз організації та проведення навчальних екскурсій
і навчальної практики ..............................................................10
План проведення педагогічної
ради «Навчальна практика
та навчальні екскурсії як одна з умов створення якісно
орієнтованого освітнього середовища» ........................................18
Діяльнісний напрям ......................................................................27
Розробки екскурсій для 1-го класу .............................................27
Розробки екскурсій у 2-му класі ................................................52
Розробки екскурсій для 3-го класу .............................................82
Розробки екскурсій для 4-го класу ........................................... 107
Література ................................................................................. 126
ПЕРЕДМОВА
Екскурсія — особливий вид навчальних занять, що проводять
за межами класної кімнати, безпосереднє сприйняття учнями досліджуваних об’єктів і явищ у природній або штучно створеній обстановці. Процес формування і розвитку особистості має розпочинатися з перших днів життя людини, що створює сприятливі умови
для розкриття потенційних можливостей дитини. Виявленню і розкриттю цих можливостей сприяє проведення екскурсій.
Цей вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб учнів, їхній фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння помічати цікаве, незвичне. Екскурсії також мають велике виховне значення, адже сприяють вихованню таких якостей особистості, як вдумливість, інтерес та любов до природи, кмітливість, уміння бачити прекрасне у навколишньому світі, старанність, самостійність тощо. Вони розширюють кругозір дітей, розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося
поза їх увагою, виробляють практичні навички та вміння — орієнтування у просторі, визначення видів ґрунтів, рослин, тварин, формують уявлення про їх життя, живлення, значення тощо.
Напрями роботи
Навчальні екскурсії як форма реалізації
культурно-суспільного та національного
виховання учнів початкових класів
Науково-методичний
супровід
Діяльнісний напрям
Передмова
5
У посібнику наведено розробки навчальних екскурсій для учнів
1–4-х класів.
Навчальні екскурсії організовують з метою формування в учнів
уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення
з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями, закладами певної місцевості.
Запропонована система роботи вчителів початкових класів забезпечує науково-методичний супровід. Інтерактивні методи засідання
педагогічної ради сприяють активному залученню педагогічних працівників до участі та ухвалення конкретних рішень і можуть бути
ефективними для реалізації принципів наступності та перспективності в умовах упровадження нових Державних стандартів.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
ОПИС НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
СУПРОВОДУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
Й ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ЕКСКУРСІЙ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Одним із пріоритетних завдань освіти на сучасному етапі є наближення змісту навчального процесу до реального життя. Реалізувати
цей аспект можна завдяки роботі щодо організації й проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. Значну роль у цій діяльності приділяють науково-методичному супроводу, що здійснюють через методичні проекти. Це дає змогу наповнити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами інноваційними формами
і методами діяльності, сприяє переходу навчального закладу від режиму функціонування до режиму розвитку. Актуальність методичного проекту забезпечує здійснення системного підходу щодо організації й проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
як засобу формування ключових компетентностей учнів.
Етапи науково-методичного забезпечення організації навчальних екскурсій та навчальної практики:
• планування;
• діяльнісний;
• аналітико-діагностичний.
У вступі плану роботи школи є розділ «Аналіз проведення навчальних екскурсій та навчальної практики за минулий рік», у якому розглянуто основні проблеми і недоліки, визначено конкретні завдання на поточний рік.
Нормативне забезпечення здійснюють виданням наказу «Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики» (жовтень), затверджують графіки їх проведення, наказ «Про
підсумок проведення та організації навчальних екскурсій та навчальної практики» (червень).
Це дає змогу вчителям-предметникам провести плідну роботу щодо обирання об’єктів та маршрутів навчальних екскурсій, форм навчальної практики, здійснити методичне і дидактичне забезпечення.
Науково-методичний супровід
7
Сумісна робота заступника директора з НВР і вчителів-предметників щодо узгодження планів-конспектів навчальних екскурсій
та навчальної практики сприяє ефективнішому керівництву організацією навчальної діяльності учнів та об’єктивному оцінюванню
їх навчальних досягнень. Навчальні екскурсії та навчальну практику планують і здійснюють як безпосередньо вчителі, так і професійні екскурсоводи.
Управлінську аналітичну діяльність здійснюють засобом експертного оцінювання за розробленими протоколами, проведенням
моніторингових досліджень, що дає змогу виявити рівень роботи
членів педагогічного колективу з певного питання, побачити прогалини з метою надання методичних рекомендацій.
Ефективною колективною формою є засідання педагогічної ради, що було проведене з використанням інноваційної технології
Е. де Бонно «Шість капелюшків мислення». Активна групова діяльність за різними напрямами дала змогу створити й ухвалити
спільне рішення, з постановкою конкретних завдань.
МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
ТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
УЧНІВ 1–8-х, 10-х КЛАСІВ»
 Актуальність
1. Зниження рівня зацікавленості учнів навчальними екскурсіями.
2. Ставлення учнів до екскурсії як засобу організації дозвілля та
відпочинку.
3. Нерозуміння учнями ролі екскурсії як форми розвитку ключових компетентностей.
4. Неналежний рівень педагогічних працівників щодо методики
організації та проведення навчальних екскурсій і навчальної
практики, що проявляється у недостатній орієнтації на допрофільну підготовку, реалізації індивідуального підходу до учнів,
поглибленні теоретичних та практичних складових профільних
навчальних дисциплін.
8
Навчальні екскурсії у початкових класах
5. Потребує вдосконалення діяльності педагогічних працівників
щодо оформлення звітних матеріалів навчальних екскурсій та
навчальної практики.
6. Неповноцінне використання педагогічними працівниками переліку комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнями
та студентською молоддю «Моя Батьківщина — Україна», розроблених екскурсійних маршрутів за об’єктами рідного краю.
Мета: створення умов для здійснення організаційно-методичного супроводу проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів з метою формування ключових компетентностей.
Завдання:
• підвищення ефективності та результативності організації та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики;
• удосконалення професійної мобільності вчителя щодо вибору
форм і методів організації навчальних екскурсій та навчальної
практики на основі чинних програм з урахуванням профілів, індивідуальних особистісних потреб і запитів учнів, особливостей
регіональних умов;
• підвищення вмотивованості навчання учнів;
• реалізація практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості
навчально-виховного процесу засобом створення системного підходу до організації навчальної практики та навчальних екскурсій.
 Основні напрями реалізації
І. Управлінський
1. Розділ річного плану роботи школи (аналіз організації та проведення навчальних екскурсій за попередній рік, визначення завдань на наступний).
2. Видання наказу «Про організацію та проведення навчальної
практики і навчальних екскурсій».
3. Затвердження директором школи графіку проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.
4. Розглядання питань на нарадах за участю директора та оперативно-методичних нарадах.
ІІ. Науково-методичний
1. Створення інформаційної бази нормативно-правових документів.
2. Вивчення ЕПД.
3. Проведення педагогічної ради «Навчальна практика як одна
з умов створення якісно-орієнтованого освітнього середовища».
ІІІ. Діяльнісний
1. Добирання науково-методичної літератури для планування та
проведення навчальних екскурсій і навчальної практики.
Науково-методичний супровід
9
2. Розроблення планів-конспектів навчальних екскурсій та навчальної практики.
3. Узгодження планів-конспектів навчальних екскурсій та навчальної практики на засіданнях ШМО вчителів-предметників та із
заступником директора з НВР.
4. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
5. Оцінювання сформованості ключових компетентностей учнів за
підсумками проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.
IV. Аналітико-діагностичний
1. Експертиза проведення навчальних екскурсій (з використанням
протоколу самооцінки вчителя та оцінки адміністрацією школи).
2. Складання аналітичної довідки.
3. Видання наказу «Про підсумок проведення навчальної практики та навчальних екскурсій».
4. Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення
навчальної практики та навчальних екскурсій наступного року.
V. Презентаційний
1. Презентація звітних матеріалів за підсумками навчальних екскурсій та навчальної практики:
• на батьківських зборах;
• на засіданнях ШМО вчителів-предметників;
• на загальношкільних заходах;
• під час проведення майстер-класів.
 Очікувані результати
1. Створення моделі організаційно-методичного забезпечення проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.
2. Сформованість у учнів системи ключових компетентностей за підсумками проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, що проявляється у практичних уміннях та навичках:
• розв’язуванні ситуаційних завдань;
• використанні методу проектної діяльності;
• виконанні експериментально-дослідницької та пошукової роботи;
• постановці та розв’язуванні проблемних завдань.
3. Набуття досвіду вчителями щодо підвищення ефективності й результативності організації та проведення навчальних екскурсій
та навчальної практики.
4. Визначення перспектив щодо ефективної співпраці учасників
НВП, об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів засобом навчальної практики та навчальних екскурсій.
10
Навчальні екскурсії у початкових класах
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
І НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Згідно із вимогами нормативно-правових документів та з метою створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів,
формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу в школі в 20__ — 20__ навчальному році було проведено:
• з учнями 1–4-х класів з 27 травня до 30 травня навчальні екскурсії;
• з учнями 5–8-х та 10-го класів з 27 травня до 7 червня навчальну практику та екскурсії.
Тематику і зміст навчальних екскурсій та навчальної практики
розробили вчителі-предметники та класні керівники з урахуванням
рекомендацій МОНУ для кожної паралелі класів. Їх затверджує директор школи. Згідно із цим було складено розклад її проведення.
Навчальні екскурсії в початкових класах були організовані з метою:
• ознайомлення учнів з культурно-суспільним надбанням свого
краю (1–2-ші класи «Екскурсія до селищної бібліотеки»);
• розвитку вмінь спостерігати за навколишнім світом (1-й клас
«Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі»; 2-й клас «Екскурсія до лісу та джерела. Природа навколо нас»; 4-й клас «Спостереження за рослинами, тваринами, погодними умовами свого краю»);
• розвитку практичних вмінь та навичок учнів 1–4-х класів щодо безпечної поведінки (ігри та заняття на спеціально обладнаному майданчику);
• ознайомлення дітей з українським народним ремеслом — гончарством, його історичними витоками та сучасним використанням (учні 1–2-х класів здійснили екскурсію до краєзнавчого музею гончарства с. Опішня Полтавської області);
• ознайомлення учнів початкової школи з галуззю тваринництва
Зміївського району та історією одомашнення тварин (екскурсія
до музею корови Зміївської ЗОШ І–ІІ ст.);
• спостереження за працею людей своє місцевості (учні 3–4-х класів здійснили екскурсію до кондитерської фабрики м. Харкова
«Лісова казка»).
Науково-методичний супровід
11
Класні керівники 1–4-х класів оформили звіти про проведені
екскурсії та представили фотоматеріали.
Отже, учителі початкових класів узяли до уваги виявлені недоліки щодо організації навчальних екскурсій в 20__ — 20__ навчальному році, що були відмічені на засіданні педагогічної ради в ____
20__ року, та врахували надані рекомендації. Тому в цьому навчальному році навчальні екскурсії в початковій школі є різноманітними, мають належний рівень підготовки та проведення.
Завдання: з метою вдосконалення планування, організації та
проведення навчальних екскурсій та навчальної практики вчителям
початкових класів та вчителям-предметникам 5–8-х і 10-го класів:
• використовувати маршрути екскурсій, розроблені творчими групами учнів школи «Маршрут вихідного дня», «Паломницький
маршрут православними місцями Зміївського району», «Зміївська паперова фабрика»;
• продумати введення нових маршрутів екскурсій до музеїв шкіл
Зміївського району;
• під час планування і проведення навчальних екскурсій та навчальної практики дотримувати вимог організаційно-методичного забезпечення;
• з метою урізноманітнення форм і методів підбиття підсумків екскурсії використовувати диспути, презентації проектів, конференції, виставки колекцій, стіннівок, малюнків, фоторепортажі;
• удосконалити роботу щодо надання форм творчих звітних матеріалів учнів (реферати, проекти, щоденники спостережень, макети, виготовлення наочності: гербарії, колекції, добірка матеріалів, стіннівок);
• продумати питання щодо використання екскурсійного матеріалу в подальшій організації навчально-виховного процесу;
• використати матеріали проведення екскурсій для підготовки
робіт з метою забезпечення участі у різноманітних творчих конкурсах.
12
Навчальні екскурсії у початкових класах
Додаток 1
УКРАЇНА
ЗІДЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ
ім. Г. І. КОВТУНА ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
__20__
№ ____
Про проведення навчальних екскурсій
та навчальної практики учнів 1–8-х
та 10-го класу у 20__ — 20__
навчальному році
На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді і спорту
України від 08.02.2013 року № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у ЗНЗ
в 2012/2013 н. р.», наказів Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації від 12.03.2013 року № 148 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів у ЗНЗ Харківської області», наказу відділу освіти Зміївської райдержадміністрації від 12.03.2013 року № 89 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів у ЗНЗ Зміївського району»
та листа Міністерства освіти України від 06.02.2008 року №1/9-61
«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ», з метою створення умов для наближення змісту
навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво
необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу
НАКАЗУЮ:
1. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику з учнями
1–8-х і 10-го класів у 20__ — 20__ навчальному році:
• у 1–4-х класах — з 02.06. до 05.06.20__ року;
• у 5–8-х, 10-му класах — з 02.06. до 13.06.20__ року.
2. З учнями 1–4-х класів протягом 4-х днів тривалістю не більше
ніж 3 академічні години щодня провести навчальні екскурсії.
Науково-методичний супровід
13
3. З учнями 5–8-х і 10-го класу провести навчальну практику та
екскурсії:
• у 5–6-х класах — по 3 академічні години на день, але всього не
більше ніж 30 годин;
• у 7–8-х класах — по 4 академічні години на день, але всього не
більше ніж 40 годин;
• у 10-му класі — по 5 академічних годин на день, але всього не
більше ніж 50 годин.
4. Учителям початкових класів, класним керівникам 5–8-х та 10-го
класу разом з учителями-предметниками.
4.1. Скласти графік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1–4-х, 5–8-х і 10-го класів відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61.
До 10.10.20__ року
5. Заступникові директора з НВР _______
5.1. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки під час проведення навчальної практики і навчальних екскурсій.
Згідно із графіком
5.2. Контролювати облік навчальної практики та навчальних екскурсій у класних журналах на сторінках з навчальних предметів і спеціально відведених сторінках.
Згідно із графіком
5.3. Проаналізувати стан організації та проведення навчальної практики і навчальних екскурсій та підготувати відповідний розділ
до плану роботи школи на 20__ — 20__ н. р.
Червень 20__ року
6. За організацію і проведення навчальних екскурсій та навчальної практики відповідають заступник директора з НВР ______,
заступник директора з ВР ____ та класні керівники 1–8-х і 10-го
класу.
7. Учителям початкових класів, класним керівникам та вчителямпредметникам 5–8-х і 10-го класів
7.1. Вести облік проведених занять у класних журналах відповідно
до методичних рекомендацій МОНУ та графіка.
7.2. Не проводити оцінювання навчальної практики учнів 5–8-х та
10-го класів з усіх навчальних предметів, що є у графіках.
7.3. Результати навчальної практики не враховувати під час виставлення річного балу.
14
Навчальні екскурсії у початкових класах
7.4. За результатами навчальної практики на сторінках класного
журналу з навчальних предметів до стовпчика НПБ зробити запис «зараховано».
8. Класні керівники 1–8-х і 10-го класів та вчителі-предметники,
які будуть залучені до проведення навчальної практики і навчальних екскурсій, особисто відповідають за дотримання санітарногігієнічних вимог і техніки безпеки під час навчальних екскурсій та навчальної практики.
9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
директора з НВР _______________
Директор школи _______________
15
Науково-методичний супровід
Додаток 2
УКРАЇНА
ЗІДЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ
ім. Г. І. КОВТУНА
ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
__20__
№ ____
Про підсумок проведення навчальних
екскурсій та навчальної практики
учнів 1–4-х, 5–8-х та 10-х класів
у 20__ — 20__ навчальному році
На виконання листів МОНМСУ від 08.02.2013р. № 1/9-92 «Про
порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012 — 2013 н. р.», від 06.02.2008
року №1/9 — 61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та
навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»,
наказів Департаменту освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 12.03.2013 №148, наказу відділу освіти Зміївської райдержадміністрації від 12.03.2013 №89, наказу по школі від 14.03.2013
№ 35 та з метою створення умов для наближення змісту навчальних
предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних
компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної
спрямованості навчально-виховного процесу в школі були проведені:
• з учнями 1–4-х класів з 27 травня до 30 травня навчальні екскурсії;
• з учнями 5–8-х та 10-х класів з 27 травня до 7 червня навчальна
практика та екскурсії.
Тематику і зміст навчальних екскурсій та навчальної практики
розробили вчителі-предметники та класні керівники з урахуванням
рекомендацій МОНУ для кожної паралелі класів. Їх затвердив директор школи. Згідно із цим було складено розклад її проведення.
16
Навчальні екскурсії у початкових класах
Учителі початкових класів взяли до уваги виявлені недоліки щодо організації навчальних екскурсій у 20__ — 20__ н. р. , що були
відмічені на засіданні педагогічної ради в ____ 20__ року та врахували
надані рекомендації. Тому в цьому навчальному році навчальні екскурсії в початковій школі є різноманітними, мають належний рівень
їх підготовки та проведення.
Навчальна практика в основній та старшій школі була спрямована на розвиток пізнавальної діяльності, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок,
формування міжпредметних зв’язків.
Форми організації та проведення навчальної практики вчителі-предметники обрали з урахуванням вікових особливостей учнів,
природних і соціальних особливостей місцевості та здійснення допрофільної, профільної підготовки учнів. Переважали активні форми і методи.
Учні також працювали над обладнанням навчальних кабінетів,
займалися суспільно-корисною працею (доглядання за кімнатними рослинами, робота на шкільних клумбах, шкільному подвір’ї
та садку).
Учителі-предметники 1–8-х та 10-х класів оформили звіти про
проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, де містяться плани-конспекти екскурсій та занять, роботи учнів, фоторепортажі.
Під час організації навчальної практики та екскурсій було дотримано санітарно-гігієнічні вимоги і правила техніки безпеки. Перед
кожною екскурсією та практичною роботою вчителі проводили інструктаж з учнями з техніки безпеки та правил поведінки.
Проведення навчальної практики та екскурсій обліковували
вчителі-предметники та класні керівники на відповідних сторінках класних журналів. Згідно з рішенням педагогічної ради від
30.04.2013 року № 7 учителі-предметники не оцінювали навчальну практику з навчальних предметів, що включені до графіка, а лише обліковували відвідування учнів. Тому, результати навчальної
практики та навчальних екскурсій не враховували під час виставлення річного балу.
За результатами навчальної практики учнів 5–8-х та 10-х класів на відповідній сторінці класного журналу з навчального предмета до стовпчика НПБ вчителі-предметники записали «зараховано».
Науково-методичний супровід
17
Ураховуючи підсумок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам 1–8-х та 10-х класів:
1.1. Перевірити відповідність записів навчальних екскурсій та навчальної практики у класних журналах згідно із графіками проведення.
До 14.06.20__ року
1.2. Перевірити виставлення НПБ до класних журналів.
До 14.06.20__ року
1.3. Виставити НПБ учням до зведеного обліку навчальних досягнень учнів на сторінках класних журналів.
До 14.06.20__ року
1.4. Записати НПБ до табелів успішності учнів.
До 14.06.20__ року
2. Учителям-предметникам 5–8-х та 10-х класів, плануючи навчальну практику в 20__—20__ навчальному році:
2.1. При визначенні тематики врахувати вимоги навчальної програми.
2.2. Навчальну діяльність учнів спрямувати на допрофільну та профільну підготовку.
Травень-червень 20__ року
3. Учителям-предметникам 5–8-х та 10-х класів використати матеріали проведення екскурсій для підготовки робіт з метою забезпечення участі у різноманітних конкурсах.
Протягом 20__–20__ н. р.
4. Заступникові директора з НВР _________
Перевіряючи класні журнали 1–8-х та 10-го класів, звернути увагу на питання: облік учителями-предметниками та класними керівниками навчальної практики відповідно до графіків.
До 20.06.20__ року
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи
_____________
18
Навчальні екскурсії у початкових класах
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
РАДИ «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
ТА НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК
ОДНА З УМОВ СТВОРЕННЯ
ЯКІСНО ОРІЄНТОВАНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
Інноваційна технологія Едварда Де Боно «Шість капелюшків
мислення»
Білий капелюшок. Що ми про це знаємо? Яка ще
необхідна інформація?
Зелений капелюшок. Презентація творчих ідей,
пошук нових підходів до розв’язання проблем.
Жовтий капелюшок. Визначення переваг, позитивних сторін. Чому це спрацює?
Чорний капелюшок. Пошук недоліків, загроз. Що
може статися поганого, що піде не так?
Червоний капелюшок. Емоції, враження, почуття.
Синій капелюшок. Аналітично-дослідницька діяльність, експертне оцінювання.
Науково-методичний супровід
19
 Нормативно-правове забезпечення організації та проведення
навчальних екскурсій і навчальної практики
Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 16, 34).
Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.08.2011
№ 686-р «Про деякі питання завершення 2011–2012 навчального
року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частики Чемпіонату Європи 2012 року з футболу», лист Міністерства освіти і науки,
молоді і спорту України від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011–2012 навчальному році».
Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної
державної адміністрації від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011–2012 навчальному році».
Наказ відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації від 26,08.2011 № 447 «Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики з учнями у 2011–2012 навчальному році».
Ікструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Про порядок проведення навчальних
екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Лист Головного управління освітні науки Харківської державної адміністрації від 06.05.2008 № 01-10/2415 «Про додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2006 № 1/9-61».
Робочий навчальний план на 2011–2012 навчальний рік.
Наказ по школі від 06.09.20__ № 185 «Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1–4-х, 5–8-х і 10-го класів у 20__–20__ навчальному році.
 Мета навчальних екскурсій та навчальної практики
• Створення умов для наближення змісту навчальних предметів
до реального життя;
• спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів
життєдіяльності суспільства;
• розширення світогляду школярів;
• формування в них життєво необхідних компетенцій;
• посилання практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.
 План проведення екскурсій
1) Мета, дидактичні завдання.
2) Послідовність огляду екскурсійного об’єктів.
3) Завдання для учнів.
4) Використання екскурсійного матеріалу для подальшої роботи.
20
Навчальні екскурсії у початкових класах
5) Цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки
під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення.
 Методика проведення навчальної практики та навчальних
екскурсій
1. Підготовчий, під час якого учні ознайомлюються з метою та формами проведення навчальної практики, отримують завдання та
вимоги щодо представлених результатів проведеної роботи, інструктуються з правил техніки безпеки.
2. Змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна діяльність, що передбачена планом проходження практики.
3. Підсумковий, під час якого проводиться звітування учнів щодо
проведення роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття
підсумків навчальної практики.
 Форми організації підсумкового етапу
Бесіда, під час якої вчитель з’ясовує враження учнів від об’єкта,
обговорює найважливіші етапи екскурсії.
Конференція, під час якої учні звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів).
Диспут, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо
побаченого та почутого.
Виставка колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.
Звітні матеріали учнів
Звіт про проведену роботу;
результати практичних робіт;
презентації наукових проектів;
щоденники спостережень;
виготовлення виробів або обладнання, наочностей (гербаріїв, колекцій, добірки матеріалів, рефератів, стіннівок та ін.);
• розроблені схеми та макети;
• комп’ютерні програми тощо.

•
•
•
•
•
 Завдання щодо вдосконалення планування, організації
та проведення навчальних екскурсій і навчальної практики
Учителям початкових класів та вчителям-предметникам 5–8-х,
10-го класів:
• урізноманітнити тематику та зміст;
• використовувати маршрути екскурсій, розроблені творчими групами учнів школи: «Маршрут вихідного дня», «Паломницький
маршрут православними місцями Зміївського району»;
• продумати введення нових маршрутів екскурсій до музеїв шкіл
Змїївського району;
Науково-методичний супровід
21
• під час планування та проведення навчальних екскурсій і навчальної практики дотримувати вимог організаційно-методичного забезпечення.
• Залучення батьків до організації проведення та підбиття підсумків екскурсій.
• Удосконалення професійної компетентності та мобільності медичних працівників засобом вироблення системи роботи щодо
організації та проведення навчальних екскурсій та навчальної
практики.
• Ознайомлення, використання ЕПД.
• Поширення власного досвіду роботи.
• Підвищення мотивації організації навчальної діяльності учнів.
• Реалізація практичної спрямованості навчально-виховного процесу в умовах профільного навчання,
• Інтеграція знань учнів і розвиток творчих здібностей та обдарувань учнів при оформленні підсумкових звітів.
• Підготовка до проведення екскурсій потребує багато часу і залучення інформаційних ресурсів.
• Не завжди є можливість здійснити заплановану екскурсію (припинення роботи підприємств, приватні підприємці не завжди
дають згоду, технологічні вимоги позбавляють учнів можливості бути присутніми на підприємствах харчової промисловості).
• Недостатній рівень оформлення учнями підсумкових звітів.
• Виникло бажання безпосередньо взяти участь у цих екскурсіях.
• Здобула багато нової інформації, що дало змогу значно підвищити власний рівень культури.
• Обов’язково запланую проведення цих навчальних екскурсій
у новому навчальному році.
22
Навчальні екскурсії у початкових класах
• Виступ директора школи за результатами експертного оцінювання організації та проведення навчальних екскурсій і навчальної практики.
Перелік виступів-презентацій учителів:
• «Активізація пізнавальних можливостей учнів початкової школи в умовах проведення навчальних екскурсій». (Керівник ШМО
учителів початкових класів)
• «Створення умов для наближення змісту навчальних предметів
до реального життя». (Учителі основ здоров’я, фізики, керівник
ШМО учителів біології)
• «Використання матеріалів творчої роботи «маршрут вихідного
дня» для проведення екскурсій. (Учитель історії, керівник ТТК)
 Алгоритм підготовки презентації вчителів-предметників
на педагогічну раду
1. Навчальний предмет, клас, тема екскурсії.
2. Мета екскурсії.
3. Аналіз організаційно-підготовчого етапу (ознайомлення учнів
з метою, формою проведення; повідомлення завдань та вимог
щодо подання результатів; інструктаж з правил техніки безпеки).
4. Аналіз змістовно-організаційного етапу (характеристика навчальної діяльності учнів, передбаченої планом).
5. Аналіз підсумкового етапу (форми звітування учнів щодо проведеної роботи, перевірки знань і вмінь, підбиття підсумків).
6. Висновок учителя (які проблеми та недоліки виявлені під час навчальної екскурсії, визначення шляхів їх розв’язання).
23
Науково-методичний супровід
Протокол експертної оцінки щодо планування, організації та проведення
навчальних екскурсій та навчальної практики
№
Напрям
з/п
1 Нормативно-правове
та інформаційно-методичне забезпечення організації та
проведення
навчальної
практики
та навчальних екскурсій
2
Планування роботи
вчителів
Зміст контролю
1.1. Наявність матеріалів,
що регулюють роботу щодо організації та проведення навчальної практики
і навчальних екскурсій:
лист МОНУ від 06.02.2008
№ 1/9-61;
листи Департаменту освіти та науки Харківської
облдержадміністрації;
накази відділу освіти Зміївської райдержадміністрації;
накази по школі.
1.2. Наявність графіка
проведення навчальної
практики та навчальних
екскурсій.
1.3. Рівень систематизації
матеріалів.
1.4. Рівень обізнаності
вчителів цією інформацією
2.1. Визначення маршрутів та форм проведення
навчальної практики та
навчальних екскурсій
2.2. Визначення основних
завдань навчальної практики та навчальних екскурсій.
2.3. Наявність плану-конспекту.
2.4. Відповідність планів
до вимог нормативних документів щодо етапів та
умов проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.
2.5. Наявність науковометодичної літератури
згідно з обраними темами
Бали
Зауваження
0 1 2 3
24
№
з/п
Навчальні екскурсії у початкових класах
Напрям
Зміст контролю
3
Організація та проведення навчальної
практики
та навчальних екскурсій
3.1. Дотримання методики проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.
3.2. Робота щодо підвищення зацікавленості
учнів.
3.3. Проведення роботи
щодо техніки безпеки.
3.4. Орієнтація діяльності на допрофільну підготовку.
3.5. Реалізація індивідуального підходу з метою
поглиблення теоретичних
та практичних складових
профільних навчальних
дисциплін.
3.6. Формування ключових компетентностей.
3.7. Форми підбиття підсумків навчальної практики та навчальних екскурсій
4
Класні журнали
4.1. Відповідність записів у класних журналів до
графіків проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.
4.2. Оформлення окремих
сторінок класного журналу (прізвище вчителя,
особистий підпис, кількість годин, зміст, оцінювання навчальних досягнень).
4.3. Оформлення сторінок
класних журналів з відповідних предметів та
сторінок зведеного обліку навчальних досягнень
учнів
Бали
Зауваження
0 1 2 3
25
Науково-методичний супровід
№
Напрям
з/п
5 Аналітична документація
6
Методичний супровід
Зміст контролю
Бали
Зауваження
0 1 2 3
5.1. Наявність звітів про
проведення навчальної
практики та навчальних
екскурсій.
5.2. Аналіз результатів
проведення навчальної
практики та навчальних
екскурсій.
5.3. Визначення недоліків.
5.4. Створення шляхів
удосконалення організації та проведення навчальної практики та навчальних екскурсій
6.1. Плани засідань ШМО
вчителів-предметників
(наявність питань щодо організації навчальної
практики та навчальних
екскурсій).
6.2. Протоколи засідань
ШМО вчителів-предметників.
6.3. Аналіз роботи ШМО
за минулий рік та завдання на поточний
Максимально можлива оцінка:
N = 87, сума балів n =, оцінка: k = n : N
0,95 — 1 — високий рівень;
0,75 — 0,94 — достатній;
0,51 — 0,74 — середній;
0 — 0,5 — низький
Рекомендації:___________________
 Рішення педагогічної ради
З метою удосконалення планування, організації та проведення
навчальних екскурсій та навчальної практики
1. Учителям початкових класів та вчителям-предметникам 5–8-х
і 10-го класів
1.1. Урізноманітнити тематику та зміст навчальних екскурсій і навчальної практики.
26
Навчальні екскурсії у початкових класах
1.2. Використовувати маршрути екскурсій, розроблені творчими групами учнів школи «Маршрут вихідного дня», «Паломницький
маршрут православними місцями Зміївського району».
1.3. Продумати введення нових маршрутів екскурсій до музеїв шкіл
Зміївського району.
1.4. Плануючи та проводячи навчальні екскурсії та навчальну практику, дотримувати вимог організаційно-методичного забезпечення.
1.5. З метою урізноманітнення форм і методів підбиття підсумків
екскурсії використовувати диспути, презентації проектів, конференції, виставки колекцій, стіннівок, малюнків, фоторепортажі.
1.6. Удосконалити роботу щодо надання форм творчих звітних матеріалів учнів (реферати, проекти, щоденники спостережень, макети, виготовлення наочності: гербарії, колекції, добірка матеріалів, стіннівок).
1.7. Продумати питання щодо використання екскурсійного матеріалу в подальшій організації навчально-виховного процесу.
20__ — 20__ н. р.
2. Класним керівникам 1–8-х і 10-го класів
2.1. Записи у класних журналах навчальних екскурсій та навчальної практики вести відповідно до графіків.
2.2. До зведеного обліку навчальних досягнень учнів на сторінках
класних журналів виставити НПБ.
2.3. Зробити запис НПБ до табелів успішності.
20__ — 20__ н. р.
3. Адміністрації школи
3.1. До плану роботи школи на 20__ — 20__ н. р. включити аналіз навчальної практики та навчальних екскурсій за 20__ — 20__ н. р.
і визначити конкретні завдання на поточний рік
До 01.07.20__ р.
3.2. Управлінську діяльність щодо планування, організації та проведення навчальних екскурсій здійснювати згідно з нормативно-правовими документами.
20__ — 20__ н. р.
3.3. Здійснювати інформаційно-методичне забезпечення планування, організації та проведення навчальних екскурсій.
20__ — 20__ н. р.
3.4. Перевіряючи класні журнали, звернути увагу на питання нормативності ведення записів про навчальні екскурсії та навчальну практику.
20__ — 20__ н. р.
ДІЯЛЬНІСНИЙ НАПРЯМ
РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ 1-го КЛАСУ
Екскурсія до бібліотеки
І. Підготовчий етап
Мета: ознайомити учнів зі шкільною бібліотекою; викликати бажання стати активними читачами й помічниками бібліотекаря; виховувати любов до творчості Т. Г. Шевченка.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
Бібліотека
28
Навчальні екскурсії у початкових класах
Планування діяльності і завдання групам
1
2
3
твори
4
звіт
Пошуковці
ПІБ учнів
Літературознавці
ПІБ учнів
Пошук інформації про
дитячі роки
Твори Шевченка
Дослідники
ПІБ учнів
Шевченко — художник
Художники
ПІБ учнів
Виставка малюнків до
творів Шевченка
ІІ. Проведення екскурсії
Бібліотека — книги храм.
І знань безмежне море і надія.
Палкий вогонь незгасних поривань,
Що наше серце й душу гріє.
Натхненну працю здавна віддають
Бібліотекарі народу.
Сьогодні дяку й шану їм несуть
Дорослі й діти в нагороду.
У ч и т е л ь. Усі ви навчилися читати, писати, відгадувати загадки. Отже, про що йдеться?
• Хто мовчки учить?
• Язика не має, а розуму навчає?
— Правильно, діти, книга. Саме вона є найкращим другом і порадником, оскільки дає нам знання, поради, учить думати. Сьогодні ми відвідаємо бібліотеку. Кожна група має картку із завданням,
що ви мали виконати, готуючись до екскурсії. Адже говоритимемо
про творчість Т. Г. Шевченка.
Б і б л і о т е к а р. Кожна книга — це результат праці великого
колективу людей, дорогоцінний скарб нашого народу, держави. Як
29
Діяльнісний напрям
і все державне майно, книги потрібно берегти. Найбільше книг зібрано в бібліотеках. Усім учням слід уміти користуватися бібліотекою. Цього поступово навчитеся й ви.
Сьогодні ми побуваємо в надзвичайній кімнаті. Ви вже здогадалися, що це — бібліотека, найчарівніша кімната в нашій школі. Казкова кімната. Ви можете зустрітися з доброю Попелюшкою, потрапити
на казковий бал у королівський палац. (Показує книгу.) Або разом із
Гаррі Поттером стати володарем золотих перснів. Дуже багато цікавих пригод і подорожей чекає на вас у нашій шкільній бібліотеці. Необхідно тільки взяти книжку з полиці, зручно вмоститися і читати.
У ч и т е л ь. А як звати людину, яка працює в бібліотеці, видає
дітям книги? (Знайомить учнів із бібліотекарем.)
Б і б л і о т е к а р. Погляньте на книжки, що лежать на столах
у читальній залі. Хто автор? Так, це твори Т. Г. Шевченка. Що можете розповісти про Шевченка?
 Звіт 1-ї та 3-ї груп
С п і к е р г р у п и. Нам необхідно було знайти інформацію
про Т. Г. Шевченка. Довелося звертатися за допомогою до батьків,
учителя.
У ч н і (по черзі)
— Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року
в селі Моринці на Черкащині.
Ой, породила мене мати
В такую годину.
Дала мені гірку долю.
Де я її діну?
Ой, спородила мене мати
В зеленому житі.
Дала мені гірку долю,
Треба з нею жити.
Зростав Тарасик лагідною, чуйною та щирою дитиною. Найбільше він любив свою матінку.
В похилій хаті, край села,
Над ставом чистим і прозорим
Життя Тарасику дала
Кріпачка-мати, вбита горем.
— Радість і втіха хлопчика потьмарилася горем: померла мама,
коли йому виповнилося 9 років. І почалося страшне сирітське життя при мачусі.
Коли Тарасові виповнилося 11 років, помер і батько. Хлопець залишає свою домівку, оселяється у дяка в школі — як школяр і дяків помічник.
А ми розлізлися межи людьми,
Мов мишенята.
30
Навчальні екскурсії у початкових класах
— Тарас відчував потяг до поезії, малярства. У 14 років його забирають працювати до поміщицького маєтку як кріпацького сина. Він жив у пана Енгельгардта. Важкими були його дитячі роки.
Життя було жахливим. Про своє дитинство Тарас пише у віршах.
І. С. Їжакевич. Тарас-пастух
— Української пісні ми також не уявляємо без поезії Шевченка.
Адже багато пісень цього поета стали народними.
Шевченко любив свою неньку-Україну. Україна — найбільший
діамант у творчості Шевченка, він її називає і убогою сиротою, і могутньою державою, і тихим раєм милим, і «домовиною, де похована
доля» українців. Але він вірив, що Україна підведеться з колін. Тарас любив свою Україну так, як можна любити тільки матір.
— Потяг до малювання виявився у Тараса змалку. Прагнення навчитися малювати водило сироту селами у пошуках учителя.
Він був змушений займатися улюбленою справою таємно від пана. Коли злочин викривали, доводилося зносити жорстоку кару. Але
жодна кара не могла його зламати.
— Доля Тараса змінилася у Петербурзі. Енгельгардт вирішив зробити з Тараса власного художника і віддав його на навчання до майстра Ширяєва. Перші самостійні мистецькі спроби Шевченка були
зроблені в жанрі портрета. Позували йому переважно кріпаки пана
Енгельгардта. Малював Тарас і автопортрети. Пізніше, перебуваючи на Кавказі, Тарас змальовував важке життя знедолених людей.
— Прожив Т. Г. Шевченко дуже коротке і тяжке життя. Помер
у 47 років. Перед смертю заповідав:
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій!
31
Діяльнісний напрям
Т. Шевченко. Байгуші
— 25 грудня 2015 року — 175 років з дня виходу друком першого Кобзаря. 9 березня 2014 року ми відзначили 200 років з дня народження Т. Г. Шевченка.
 Звіт 2-ї групи
С п і к е р г р у п и. Ми мали знайти твори про Т. Г. Шевченка.
У ч н і (по черзі)
— Український народ свято шанує пам’ять Т. Шевченка. Його
пісні, його думи в Україні повік не забудуть. Йому поставлені
пам’ятники, його ім’ям названо вулиці, парки, школи. У Змієві також є пам’ятник Кобзареві.
Любий наш Кобзарю!
На землю, кров’ю ворога политу,
Свободи сонце дивиться з висот
І пам’ятники з бронзи і граніту
Тобі поставив вдячний твій народ.
— Поетеса В. Дігтяр свій вірш також присвятила Кобзареві.
Любов і шана вічна — Кобзареві.
Завжди він в серці нашому живе.
Його слова, як зорі променеві, —
Дороговказ нам у життя нове.
З колін вже піднялася Україна:
До волі прагне, що б там не було!
32
Навчальні екскурсії у початкових класах
Лунає рідна мова солов’їна:
Для спраглого — цілюще джерело.
Пророчі думи в Кобзаревім слові
Сплелись навіки в лавровім вінку.
І плине повінь щирої любові,
Щоб в пісню перелитися дзвінку.
— Дуже багато можна говорити про цю талановиту людину. Щоб
краще запам’ятати риси його характеру, пропонуємо обрати з довідки ті риси, що притаманні Т. Г. Шевченку.
Ш — швидкий
Е — енергійний
В — видатний, великий, вільний
Ч — чесний, чуйний
Е — ерудований
Н — наполегливий, невмирущий
К — кріпкий
О — обдарований, особливий
Слова для довідок. Обдарований, видатний, наполегливий, ерудований, чесний, чуйний, швидкий, великий, вільний, невмирущий, кріпкий.
 Звіт 4-ї групи
С п і к е р г р у п и. Багато художників ілюструють твори
Т. Г. Шевченка. Ми також намагалися зобразити ті місця, про які
писав великий Кобзар. Огляньте, будь ласка, нашу виставку!
«Не називаю її раєм...» (робота учениці 1-Б класу Шапарєвої Софії)
ІІІ. Підбиття підсумків
У ч и т е л ь. Ось і добігає кінця наша екскурсія до бібліотеки.
Багато корисного ви дізнатися під час підготовки до екскурсії та її
проведення.
Б і б л і о т е к а р. Чи сподобалося вам у нашій бібліотеці? Бажаю кожному з вас стати найкращим читачем бібліотеки!
33
Діяльнісний напрям
Екскурсія в природу
І. Підготовчий етап
Мета: учити дітей бачити прекрасне, відчувати красу об’єктів
природи; розвивати спостережливість, увагу, естетичні почуття; виховувати бажання бути другом та охоронцем природи.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
1-ша зупинка
2-га зупинка
Берег річки Сіверський Дінець
Лісова галявина
Мурашник
34
Навчальні екскурсії у початкових класах
Завдання для груп
Планування діяльності
Художники
ПІБ учнів
Знайти прекрасне у кольорах, лініях форм, розглядаючи різнокольорові листочки дерев і кущів,
квітучих трав’янистих
рослин
Дослідники
ПІБ учнів
Дослідити, чи ростуть біля берега водойми рослини;
дослідити мурашник
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за
поданим планом
Народознавці
ПІБ учнів
Пригадати весняні та літні народні звичаї та обряди
Екологи
ПІБ учнів
Дослідити ознаки забруднення берега водойми;
запропонувати шляхи поліпшення екологічного
стану річки та її берегів
Діяльнісний напрям
35
ІІ. Проведення екскурсії
1. Ознайомлення з правилами безпечної поведінки під час проведення екскурсії
• Від школи до місця проведення екскурсії та назад рухатися колоною по двоє. Перша й остання пара несуть червоний прапорець.
• Під час руху не відставати від групи і не галасувати.
• Не брати до рук незнайомих предметів.
• Не збирати і не куштувати жодних ягід.
• Не ламати в лісі гілки, не топтати квіти, не рвати рослин.
• Не пустувати біля води.
• Не кидати в Донець сміття.
• Не гратися з сірниками і не розводити вогнищ.
• Не смітити і не галасувати у лісі.
• Не руйнувати мурашників і гнізд пташок.
2. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у погоді порівняно з минулим
тижнем.
3. Вправа «Утворіть коло»
У ч и т е л ь. Утворіть, будь ласка, уявне коло і згадайте відмінності живої та неживої природи.
— Ви добре впоралися із завданнями, робимо першу зупинку.
4. Зупинка «Річкова»
— Як і багато інших річок, Сіверський Донець відігравав важливу роль у житті давньої людини. Річка не тільки була джерелом
води та їжі, але й засобом пересування, захисним кордоном і торговим шляхом. Крім цього річки були природними рубежами розселення племен і народів. Люди селилися на території басейну Сіверського Дінця з давніх часів.
Сіверський Донець — найбільша річка східної України і найбільша притока Дону. Загальна протяжність річки — 1053 км, площа басейну 98 900 км2.
Сіверський Донець бере початок у Бєлгородської області Росії.
Живлення Сіверського Дінця переважно снігове, тому витрата води протягом року нерівномірна. Весняна повінь займає близько
2 місяців з лютого до квітня, в цей період вода піднімається на 3–8 м.
36
Навчальні екскурсії у початкових класах
 Звіт групи «Дослідники»
С п і к е р г р у п и. Ми дослідили рослинність берегів річки і дізналися, що раніше вздовж Сіверського Дінця зростали вікові дуби,
що були вирубані в XVIII—XIX століттях. Є відомості про те, що ще
Петро I використовував ліс з берегів Сіверського Дінця для будування кораблів. Можна зустріти вербу, пухнасту березу, вільху, ламку крушину. Уздовж річки поширені очерет, болотяний хвощ, осока, кистоцвітний кізляк, болотяний шабельник та інші види трав.
 Звіт групи «Екологи»
С п і к е р и (по черзі)
— Ми звернулися за допомогою до вчителя екології, яка надала
нам дуже цікавий матеріал. Від неї ми дізналися, нашу річку широко використовували в господарстві. Основне забруднення річки
відбувається саме на території України, а конкретно — в Донецькій
і Луганській областях. На російсько-українському кордоні, в районі Бєлгорода і Харкова, стан річки Сіверський Донець у верхній течії екологи оцінили як «хороший».
— Але зараз ми можемо спостерігати, що в річці з’явилися рослини, яких раніше ніхто не спостерігав. У народі цю рослину назвали капустою, оскільки вона схожа на неї. Учені з’ясували, що це
тропічна рослина — пістія.
— Ми ще маленькі, але можемо допомогти нашій річці стати чистішою. Ми розробили пам’ятку.
• Не можна смітити.
• Заборонено кидати у воду різні сторонні предмети.
• Не слід виливати у воду шкідливі та отруйні речовини.
• Необхідно чистити водойми, що заростають, щоб купатися у чистій воді.
5. Зупинка «Лісова галявина»
У ч и т е л ь. Ми прийшли до лісу.
ЛІС
Ліс — це диво, ліс — це казка.
То ж ходімо в ліс, будь ласка!
В лісі є кущі і квіти,
В нім сплели дерева віти.
Трави, ягоди й грибочки,
В нім чудові є куточки.
То ж заходьте в ліс, будь ласка,
Але завжди пам’ятайте:
Диво-ліс охороняйте!
— Чому слід охороняти ліси?
— Які дерева тут ростуть?
Діяльнісний напрям
37
— На цій лісовій галявині ми побачимо і почуємо багато цікавого. Прислухайтеся, будь ласка, до голосу природи. Що ви чуєте?
Кого бачите? (Відповіді учнів.)
— Перш ніж підемо далі, проведімо гру «Так чи ні». Я називатиму дію, а ви відповідайте «так» або «ні».
У лісі можна:
• милуватися красою природи;
• ловити метеликів;
• рвати квіти з корінням;
• огороджувати мурашники;
• підгодовувати пташок;
• обдирати кору з дерев;
• спостерігати за лісовими мешканцями;
• ловити жаб, вужів, комах;
• ламати гілки й молоді дерева;
• розорювати гнізда пташок;
• збирати суниці, малину, ожину;
• галасувати і бігати;
• саджати дерева, кущі, квіти.
 Звіт групи «Дослідники»
С п і к е р г р у п и. Ми досліджували дерева, кущі, трав’янисті
рослини і з’ясували, що природа Зміївщини різноманітна та багата. До наших часів збереглося біля 500 га лісу віком 130–150 років,
зустрічаються окремі 200–300-річні дуби та найстаріший дуб на території України, якому виповнилося майже 600 років. На старовинному Муравському шляху, що колись проходив біля цієї території,
збереглося близько десятка дубів-велетнів, вік яких сягає 350 років.
Ми підготували фотографії. З’ясуйте, чи не припустилися ми
помилок?
Гра «Знайди зайвий предмет»
38
Навчальні екскурсії у початкових класах
6. Зупинка «Мурашник»
— А зараз, діти, озирніться довкола. Що ви помітили?
— Правильно, мурашник. Наблизимося тихенько до нього. Погляньте уважно! Чи ви не наступили на «мурашину стежку»?
— Відгадайте загадку.
Є у лісі хата.
В ній кімнат багато.
Тут живе отара
Добрих санітарів.
Ти цю хатку не чіпай —
Санітарам спокій дай! (Мурашник)
— Поспостерігайте за мурашками. Чим вони займаються? (Учніінформатори розповідають про мурашок.)
 Звіт групи «Дослідники»
С п і к е р и г р у п и (по черзі)
— Мурашник — це складна споруда. Тисячі мурах будували її.
Кожна мурашка має своє завдання. Рухаються вони не безладно,
а стежками. Є мурашки-«розвідники». Знайшовши здобич, вони повертаються в мурашник і всім про це сповіщають. Щоб не заблукати, вони за собою залишають пахучий слід. І тому дуже легко знаходять здобич — адже йдуть «мурашиною стежкою.
— Ще є мурашки-«воїни». Вони охороняють і оберігають свій
дім від ворогів. Вони дуже дружні в роботі та завжди допомагають
одне одному.
— Є мурашки-«скотарі». Ці мурашки розводять попелиць, які
виділяють солодке біле молочко, а мурашки його дуже люблять.
— Мурашки ніколи не мають вихідних: прибирають, виносять
сміття, доглядають своїх діток, заготовляють корм на зиму. За одну добу мурашина сім’я знищує 10-30 тис. комах — шкідників лісу.
— Узимку в мурашиній хаті тепло, чисто і ситно. Своїх діток мурахи переносять на спині. І якщо їх не турбувати, то вони в своєму
мурашнику на одному місці можуть перебувати 100 років.
— Ми пропонуємо до пам’ятки додати і наше правило.
Берегти й охороняти мурах — санітарів лісу.
7. Зупинка «Розважальна галявина»
— Група «Художники» представляють вернісаж робіт та просять
відгадати рослину і розповісти про неї.
— «Народознавці» підготували весняні й літні ігри.
А МИ ПРОСО СІЯЛИ, СІЯЛИ
Дівчатка та хлопчики об’єднуються у дві однакові групи. Гравці з першої групи співають і наступають на супротивників, роблячи
39
Діяльнісний напрям
вперед кілька кроків і знову відходячи, гравці другої команди відповідають, виконуючи аналогічні рухи.
— А ми просо сіяли, сіяли,
Ой див, Ладо, сіяли, сіяли.
— А ми просо витопчем, витопчем,
Ой див, Ладо, витопчем, витопчем.
— Та як же вам витоптать, витоптать?
— А ми коні випустим, випустим.
— А ми коні злапаєм, злапаєм.
— Та чим же вам лапати, лапати?
— Ой шовковим неводом, неводом.
— А ми коні викупим, викупим.
— А за що вам викупить, викупить?
— А ми дамо сто срібних, сто срібних.
— Не візьмемо й тисячі, тисячі.
— А ми дамо дівчину, дівчину.
— А ми дівчину візьмемо, візьмемо.
ІІІ. Підсумок екскурсії
 Бесіда
— Де ми були на екскурсії?
— Що нового ви дізналися?
— Які зміни в природі ви помітили?
— Що слід робити, щоб зберегти красу природи? (Відповіді учнів.)
— Після нашої екскурсії кожен з вас має пам’ятати, що необхідно бути ввічливими гостями лісу — і тоді вам відкриється неповторна краса рідної природи.
Вмійте природу любити,
Всі ви їй друзями станьте.
Кожній комашці радійте,
Кожну стеблинку плекайте.
40
Навчальні екскурсії у початкових класах
Екскурсія до краєзнавчого музею гончарства
смт Опішня Полтавської області
І. Підготовчий етап
Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з українським народним ремеслом — гончарством, з його історичними витоками і сучасним використанням; залучати до культури минулого свого народу;
формувати оцінні судження; навчати виявляти схожість і відмінність; прищеплювати зацікавленість до вивчення витворів українських майстрів (гончарів); закріпити знання про різноманітні види
розписів; викликати бажання оздоблювати вироби, схожі на вироби
українських майстрів; розвивати мислення, пам’ять, уяву та творчість, дрібну моторику рук; виховувати відчуття гордості за українських майстрів.
Тривалість: 10 год.
Маршрут:
Школа
Смт Опішня Полтавської області
41
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Художники
ПІБ учнів
Намалювати і виліпити з пластиліну гончарні вироби
Дослідники
ПІБ учнів
Дібрати інформацію
про професію гончара
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди
за поданим планом
Народознавці
ПІБ учнів
Дібрати інформацію
про традиції застосування глиняного посуду в Україні
Літературознавці
ПІБ учнів
Дослідити тему
«Опішня у творах
української культури»
42
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Які зміни відбулися у природі?
Звучить весела музика. Діти заходять, вітаються з екскурсоводом.
Е к с к у р с о в о д. Погляньте навколо! Що ви бачите в моєму
музеї? Так, це посуд, іграшки. Ви сьогодні завітали до музею гончарних виробів.
З давніх-давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, і вишивати, і виготовляли кераміку. Цю майстерність передавали із покоління в покоління.
— Як ви гадаєте, як називали людину, яка виготовляє ці вироби?
Екскурсовод загадує дітям загадки.
Загадка
Глина в кого ожива?
Творить з нею хто дива?
В нього посуд ніби жар,
Ну, звичайно ж, це… (гончар).
2. Звіт групи «Дослідники»
У ч н і (по черзі)
— Гончар — це дуже давня і шановна професія. Раніше в кожному селі був свій гончар.
— Гончар знаходив глину у землі та залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Згодом її мочили дощі, морозили морози, обігрівало
сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички і камінці, просіювали її, намочували водою, ліпили виріб.
— Уже вироблений виріб поливали водою, а потім при високій
температурі обпалювали в печі. Сучасні майстри вигадали спосіб
прикрашати свої вироби ще до випікання. (Продовження відеоперегляду про роботу майстра.)
— Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким. Той виріб,
що вже обпалили в печі, називають керамікою. Які саме предмети
побуту виготовляли майстри-гончарі? (Глиняні іграшки — свищики у формі півників, баранчиків, вершників, коників, козликів; різноманітні вази; свічники; посуд — глечики, макітри, горнята-двійнята, тикви, ринки, тарілки, горщики, куманці)
Діяльнісний напрям
43
— Отже, гончарство — це виготовлення посуду та інших виробів із глини.
3. Конкурс «Кращий гончар». Звіт групи «Художники»
— Уявіть себе справжніми майстрами. Виліпімо рибку. Хто виліпить кращу — той отримає подарунок.
4. Ознайомлення з традиціями. Звіт групи «Народознавці»
Перегляд фільму «Традиції українського народу»
5. Ознайомлення з видами гончарних виробів. Звіт групи «Художники»
У ч н і (по черзі)
— Характерними рисами глиняних виробів є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини, на червонокоричневому, білому або зеленому фоні. Колір візерунка посилюють
контрастами блакитного, темно-коричневого, яскраво-зеленого, синього або чорного і поливають прозорою поливою.
— За вироби опішнянських майстрів — жбани для узвару, борщовики, кашники, макітри, глечики, «гарбузи» для води, барильця для вина, миски, зозулиці — на ярмарку платили вдвічі-втричі
дорожче. В опішнянському фігурному посуді раніше подавали до
столу вино та інші напої. З часом посуд перетворився на декоративні предмети для інтер’єру. Скульптурному посуду можуть надавати форму бика, козла, коня, птиці, та найпоширеніші образи — баран і лев. Виготовляють також іграшки-свистунці, або зозулиці —
коня, вершника, півня, баранчика, козла, оленя.
44
Навчальні екскурсії у початкових класах
6. Опішня у творах української культури. Звіт групи «Літературознавці»
У ч н і (по черзі)
— Ми звернулися за допомогою до вчителя історії та української
літератури, які допомогли нам підготувати інформацію.
— Серію картин, присвячених Опішні, на початку XX століття
виконав український пейзажист Сергій Васильківський.
«Хата в Опішні»
«Узимку в Опішні»
— Григір Тютюнник у своєму творі «Обнова» пише: «Купаюся
в річці поміж лататтям…, а по мосту люди йдуть базарові. Малеча
гукає до них з річки:
— Тітко, чуєте, тітко! Дайте базарового!
Дядьків не чіпають, бо ті сердитіші та й не з нашого села, а з Опішні — у нас їх називають «горщешниками». Везуть хурами горшки,
пересипані половою…
— У четвертій частині «Енеїди» І. П. Котляревський згадує про
опішнянські сливи.
Латин по царському звичаю
Енею дари одрядив:
Лубенського шмат короваю,
Корито опішнянських слив,
Горіхів київських смажених,
Полтавських пундиків пряжених...
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Наша екскурсія добігла кінця. Ми дякуємо екскурсоводові
за цікаву розповідь. Гончарам — за майстер-клас. Наостанок — вікторина у фото. Вам необхідно назвати місця національного музею
і розповісти, про що ви дізналися в цьому куточку.
45
Діяльнісний напрям
Екскурсія селищем
І. Підготовчий етап
Мета: практично ознайомити учнів з дорогою, різними видами
перехресть, дорожньою розміткою та елементами вулиць та доріг;
розвивати відчуття дороги, уміння правильно нею користуватися
і застосовувати набуті знання з Правил дорожнього руху практично; навчити дітей правильно переходити вулицю і дорогу, допомогти кожному школярові обрати найбільш безпечний шлях до школи; виховувати увагу на дорозі й повагу до Правил дорожнього руху.
Обладнання: олівці, папір.
Тривалість: 3 год.
Маршрут: майданчик з ПДР, центр селища.
Школа
Майданчик з ПДР
Центр селища
46
Навчальні екскурсії у початкових класах
Завдання для груп
Планування діяльності
Художники
ПІБ учнів
Намалювати знаки
дорожнього руху
Дослідники
ПІБ учнів
Скласти безпечний
маршрут до школи
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Інспектори
ПІБ учнів
Повідомити про
правила дорожнього руху
Літературознавці
ПІБ учнів
Дібрати Правила
дорожнього руху
у віршах, провести
вікторини
47
Діяльнісний напрям
ІІ. Проведення екскурсії
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Які зміни відбулися у природі?
У ч и т е л ь. Щодня ви поспішаєте до школи, долаючи на своєму
шляху дорогу, якою рухаються автомобілі. Вони наші друзі та помічники, адже допомагають перевозити вантажі, доставляють продукти, меблі, будматеріали.
Але дружба з автомобілями відбувається тільки тоді, коли ми,
пішоходи, дотримуватимемо грамоти доріг — Правил дорожнього
руху.
Дорога дає нам щоденний урок,
Тож пам’ятайте за кожен свій крок.
Азбуку міста вивчайте завжди,
Щоб не траплялось ніколи біди.
2. Перша зупинка на шкільному майданчику з Правил дорожнього руху
 Звіт групи «Художники»
— Ми вивчали Правила дорожнього руху. Ми підготували ілюстрації та просимо знайти ті знаки, про які ви зможете розповісти.
48
Навчальні екскурсії у початкових класах
 Звіт групи «Літературознавці» (розповіді про дорожні знаки
у віршах)
НАШІ ПОМІЧНИКИ — ДОРОЖНІ ЗНАКИ
В червоних кружечках, —
Хай твердо всі знають, —
Знаки, які забороняють.
Якщо трикутник знак, —
Будь дуже обережний —
Нагадує тобі,
Що шлях буває небезпечний.
А восьмикутник червоний і STOP
Кажуть: «Спинись!
На всі боки подивись!
Жовтий квадрат, що стоїть на куті,
Вказує знак головної дороги.
Переходити нам слід
Тільки там, де перехід.
І доріжку пішохідну,
Наче зебру, добре видно.
Водії нехай всі знають
І дорогу цю минають,
Бо цей знак попереджає,
Що в’їзд сюди забороняє.
Прямо знак нас не пускає —
Це дорога на завод.
Я повільно повертаю —
Там немає перешкод.
Далі он — хіба не видно? —
Є доріжка пішохідна.
«Ох»та «ой» — синці та гулі.
Як не знаєш правил руху,
Ось вона, азбука,
Треба всю знать
Вдовж тротуару
Ці знаки висять.
Вже добре знаки всі завчіть,
А їх не так багато.
Вони — для вас немов ключі
Від мудрої загадки.
В дорогу взяти не забудь
Ключів чарівних в’язку.
У навчанні старанним будь —
Знайдеш цікаву казку.
Ця книга дасть тобі знання
Про правила дорожні.
Тож пам’ятай про них щодня —
Їх має знати кожний!!!
Повторення правил дорожнього руху на майданчику.
49
Діяльнісний напрям
 Звіт групи «Інспектори»
Дорожній рух — це швидкість в плині часу.
Дорожній рух — це зручність для людини.
Та небезпечний він без правил строгих,
І пам’ятати слід про це щоднини.
— Діти, хто рухається вулицями?
— Хто рухається дорогами?
— Дорога містить два основних елементи: проїжджу частину
і тротуари або узбіччя. Дорогами їздить транспорт, а узбіччя та тротуари існують для людей — пішоходів.
— Чому тільки там повинні ходити пішоходи? (Діти розповідають алгоритм переходу проїжджої частини.)
Як переходиш вулицю —
Не квапся, зупинись,
І перш за все уважно
Довкола подивись.
При дорозі зупинись
І наліво подивись.
Бачиш: транспорту немає, —
До середини рушаєм.
Є тут лінія чудова,
Не звичайна, розділова.
Знов на ній ти зупинись
І направо подивись.
Всі машини пропусти,
Після цього можеш йти.
— Переходять вулицю по намальованій смугастій лінії, що називають зеброю.
— Чи бачили ви в нашому місті зебру?
— Де ви її бачили?
Ця зебра не проста:
Без копит і без хвоста.
Лиш біленькі смужки має.
І лежить, а не гуляє.
Хочеш перейти дорогу?
Зебру клич на допомогу.
3. Рух до центра селища
— Тепер — практичне завдання. Нам необхідно дістатися до центра селища. Наші «Дослідники» склали безпечний маршрут. Розгляньмо його!
50
Навчальні екскурсії у початкових класах
 Звіт групи «Дослідники»
Рухатися
тротуаром
Дорогу переходити
по «зебрі»
Дотримувати сигналів світлофора
Учитель проводить учнів до заздалегідь визначеної ділянки шляху.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Огляд дороги:
її складові;
яка на ній розмітка і навіщо це потрібно;
обговорення, де можна рухатися пішоходам, а де — транспортним засобам;
розповідь про перехрестя, що це вид перехрестя, чому має таку назву;
перехід по «зебрі»;
практичне ознайомлення з проїжджою частиною дороги, тротуаром та узбіччям;
спостереження за рухом транспорту і рухом пішоходів: як люди
переходять дорогу, хто це робить правильно, а хто — ні;
повторення Правил дорожнього руху, що вже вивчили;
висновок: дорога — це дуже небезпечно, і поводитися на ній слід
обережно, добре знаючи Правила дорожнього руху.
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Від чого залежить життя кожного пішохода на вулиці?
— Чому заборонено гратися на дорозі?
— Де потрібно переходити вулицю?
— Які знаки ви знаєте?
 Звіт групи «Літературознавці»
Правила дорожні знаю,
Їх виконую завжди.
Знаки на ходу читаю,
Щоб не трапилось біди.
51
Діяльнісний напрям
В школу свій маршрут долаю,
Шлях, що вдало вибрав я.
Він безпечний — я це знаю,
Знає це й моя сім’я.
Я дорогу переходжу
Тільки там, де перехід.
Основне — це дисципліна,
І тоді біда мине.
Знати треба неодмінно,
Що життя — це головне!
Для чого правила учить?
Для чого їх нам знати?
А щоб в безпеці завжди жить,
В біду не потрапляти.
52
Навчальні екскурсії у початкових класах
РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЙ У 2-му КЛАСІ
Екскурсія до селищної бібліотеки
І. Підготовчий етап
Мета: повторити правила поводження з книжкою; отримати практичні навички самостійного добирання літератури на стелажах за
допомогою поличних розділювачів; сприяти розширенню активного читацького кругозору; викликати бажання стати активними читачами й помічниками бібліотекаря; виховувати любов до книги,
вміння її берегти.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
Бібліотека
53
Діяльнісний напрям
Завдання групам
Планування діяльності
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Знавці казок
ПІБ учнів
Розповідати відомі
казки
Художники-ілюстратори
ПІБ учнів
Підготувати виставку ілюстрацій
до казок
Дослідники-бібліографи
ПІБ учнів
Знайти інформацію
Загадківці
ПІБ учнів
Підготовка і проведення аукціону загадок «Казковий
герой»
54
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у природі.
2. Цільовий інструктаж з техніки безпеки
Правила поведінки
• Поводься спокійно, стримано.
• Без дозволу нічого не чіпай.
• Уважно оглядай, слухай, не перебігай безладно від одного до іншого.
• Голосно не розмовляй.
• Не забудь подякувати.
У ч и т е л ь. «Доброго ранку, добрий день, здрастуйте!» — так
вітаються українці. «На все добре, щасти вам, до побачення!» — так
прощаються.
Вітатися можна не тільки з людьми. Можна, наприклад, привітатися зі своєю книжкою. Ось так: «Доброго дня, моя книжечко!
Подружімося з тобою!»
Книги — як люди. Уночі вони міцно сплять, а вранці разом зі
школярами вирушають до школи, крокують з ними пліч-о-пліч до
Країни знань. Коли діти відпочивають, книги допомагають їм обрати нові ігри чи розваги. У лісі допоможуть знайти дорогу додому
і завжди дадуть відповіді на кожне запитання. Книги живуть у країні, якої немає на фізичних картах. Щоб потрапити у цю країну, нам
слід перейти таємним «мостом».
3. Звіт групи «Художники-ілюстратори» (демонстрування ілюстрації до відомих казок)
4. Звіт групи «Знавці казок»
Діти розповідають, до якої казки ці ілюстрації.
— Зустрічає нас господиня країни.
Бібліотекар
Ідуть до мене читачі зблизька і здалека,
Жду їх з радістю завжди: я ж бібліотекар!
Я полиці змайстрував для книжок, журналів,
Щоб читали діти їх в читальному залі.
— Перша зупинка — перед дверима. На дверях напис: «БІБЛІОТЕКА» і режим роботи. Прочитаймо напис на дверях!
Діяльнісний напрям
55
5. Звіт групи «Дослідники-бібліографи»
У ч е н ь. Слово «бібліотека» з грецької перекладають так: «бібліо» — книга, «тека» — зберігати.
Отже, «бібліотека» — це приміщення, де зберігаються книжки.
Але не тільки це. Тут видають книжки для читання додому на певний термін. Для цього учень повинен записатися до бібліотеки і виконувати правила користування бібліотекою. Тепер звернімо увагу,
у які години працює наша бібліотека, коли можна її відвідати. (Діти читають розпорядок роботи.)
Друга зупинка
— А тепер зайдімо до бібліотеки. Огляньмося довкола!
— Доведіть, що бібліотека справді є закладом, де зберігають
книжки. У бібліотеці дуже багато книжок.
— Де стоять книжки?
— На чому розміщені полиці?
Учениця. Полиці розміщено на книжкових стелажах. На полицях книжки ніби виставлено рівними акуратними рядками. Усі стелажі мають свої паспорти, на яких зазначено не тільки, які книжки містяться на стелажі, а й кому ці книжки адресовано, для читачів якого віку, тобто — адреса книги.
Бібліотекар. Погляньте уважно на паспорти стелажів і визначте, де знаходиться література для вас.
56
Навчальні екскурсії у початкових класах
Третя зупинка. Аукціон загадок «Казковий герой»
— Які перші книжки вам читали, коли ви були маленькими?
— Які казки ви знаєте?
— Добре! Щоб перевірити, чи справді ви знаєте багато казок, ми
зараз проведемо аукціон загадок «Казковий герой». Я загадуватиму загадки, а ви повинні відгадати ім’я казкового героя.
6. Звіт групи «Загадковці»
Аукціон загадок «Казковий герой»
• Вигнав дід козу із хати —
Та й пішла вона блукати:
В зайця хатку відібрала.
Всі козу ту виганяли,
Рак козуню ущипнув,
Зайцю хатку повернув. (Коза-Дереза)
• Він веселий, незлобливий,
Цей хороший дивачок,
З ним господар, хлопчик Робін
І товариш П’ятачок.
До прогулянок він ласий,
Є на мед прекрасний нюх,
Зветься цей смішний ведмедик,
Всім відомо... (Вінні-Пух).
• Він — дружок звірятам, дітям,
Він живий, як я і ти.
Та таких у цілім світі
Нам ніде більш не знайти.
Це тому, що він не пташка,
І не тигр, і не комашка,
І не кіт, не цуценя,
Не бабак, не вовченя.
Він знімається в кіно
І відомий всім давно.
Упізнать його неважко —
Він зоветься... (Чебурашка).
• За всіх на світі він добріший,
Бо лікує він звірят.
Колись навіть бегемота
Витяг прямо із болота.
Це, звичайно, скажем вмить,
Відомий лікар... (Айболить).
• Хто моторчик свій заводить?
З даху в гості хто приходить?
І на свято він дістався.
Скажем дружно: «Здрастуй... (Карлсон)!»
• В батька хлопчик дуже гарний.
He звичайний, дерев’яний.
Любить дуже батько сина,
Забіяку... (Буратіно).
57
Діяльнісний напрям
• Ой, набридло на віконці
Все на сонечку сидіть.
Я візьму і покочуся,
Щоб побачити весь світ... (Колобок).
Я — бичок-беремлячок,
Солом’яний у мене бочок.
Із соломи дід зробив,
Бік смолою засмолив. (Солом’яний бичок)
— Молодці! У нашій бібліотеці є ті казки, що ви назвали, і багато невідомих вам, що я раджу прочитати.
Погляньмо на стелаж, де зібрано казки з усього світу!
Четверта зупинка
Б і б л і о т е к а р. Ви бачите, що книжечки стоять акуратно, корінцем до обличчя читача.
Якщо книжка товста, на корінці є назва, і, прочитавши її, можна визначитися, хочете ви взяти цю книгу чи шукатимете іншу.
Якщо книжечка тоненька, назви не видно, тоді читач бере книжку до рук й оглядає її. А щоб не забути, де взяв книжку, ставить закладку.
Якщо книжка не сподобалася, потрібно повернути її на місце
і тільки після цього взяти іншу.
На книжковій полиці, окрім книжок, знаходяться поличні роздільники. Вони розділяють одну тему від іншої. На роздільнику є напис, що підказує, з якої теми книжки розміщено за ним.
Бібліотекар разом з дітьми оглядає літературу для дітей, постійно звертаючись до поличних розділювачів, що допомагають обрати
літературу.
П’ята зупинка
Б і б л і о т е к а р. У бібліотеках, зазвичай, є два відділи: зала
абонементу і читальна зала.
У ч е н ь. Зала абонементу — це місце, де видають книжки додому. У цій залі знаходиться робоче місце бібліотекаря. Поруч із його
письмовим столом розміщено читацькі формуляри — картки, у які
занотовують відомості про читача та записують книжки, які читач
може взяти додому.
Б і б л і о т е к а р. А тепер ходімо до читальної зали. Книжки
з читальної зали додому не видають, вони повинні постійно знаходитися в бібліотеці. Є книги, що зможуть знадобитися читачам будьякої миті. І добре, якщо вони завжди попідруч. У читальній залі повинно бути тихо, щоб читачі не заважали одне одному. Коли ви приходите в бібліотеку, тут вас завжди зустрічає бібліотекар. Він знає
літературу, часто говорить з дітьми про книжки, допомагає їм стати
58
Навчальні екскурсії у початкових класах
хорошими, умілими читачами. Він порадить, що прочитати, навчить обирати книжки і знаходити їх на книжкових полицях. А ще
він стежить за тим, які нові видання для дітей з’явилися друком,
замовляє їх для бібліотеки.
Запрошую вас самостійно за допомогою поличних розділювачів
обрати собі книжку для домашнього читання.
Наостанок відгадайте загадки.
Загадки про книгу
• Не дерево, а з листям,
Не людина, а говорить.
• Поле письменник-агроном
Засіяв буквами-зерном.
Отож, читачу, поспішай
Зібрати мудрий урожай!
• Ні думає, ні гадає, а других навчає.
• Не сорочка, а зшита,
Не кущ, а з листочками,
Не людина, а говорить.
• Дивишся — чистенька,
Погладиш — гладенька,
А читати станеш — спотикаєшся.
• Без язика, а говорить,
Без голови, а все розуміє.
Без ніг, а скрізь буває.
• Хто мовчки учить?
• Паперовий кораблик щодня
Перевозить у трюмах знання,
Після плавання цей корабель
Повертається в рідний портфель.
• Кожен, скільки хоче, бере, а все лишається.
ІІІ. Підбиття підсумків
Бібліотекар
Полюбіть книжки, малята!
Будуть всі вас поважати.
Виростайте не ліниві,
І розумні, і сміливі.
Книга мудру дасть пораду,
Книга розуму навчить
І ніколи вам не зрадить.
Діти, з книгою дружіть!
У ч и т е л ь. Добігає кінця наша екскурсія до бібліотеки. Багато корисного ви дізнатися під час підготовки до екскурсії та її проведення. Бажаю вам усім бути активними читачами!
59
Діяльнісний напрям
Екскурсія до міста. Пішохідні переходи.
Повторення Правил дорожнього руху
І. Підготовчий етап
Мета: практично ознайомити учнів з дорогою, різними видами
перехресть, дорожньою розміткою та елементами вулиць та доріг;
розвивати відчуття дороги, уміння правильно нею користуватися
і застосовувати набуті знання з Правил дорожнього руху практично;
виховувати увагу на дорозі та повагу до Правил дорожнього руху.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
Вулицями міста
60
Навчальні екскурсії у початкових класах
Завдання для груп
Планування діяльності
Художники
ПІБ учнів
Намалювати знаки дорожнього руху
Дослідники
ПІБ учнів
Скласти безпечний маршрут до школи
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Інспектори руху
ПІБ учнів
Повідомити про правила дорожнього руху
Літератори
ПІБ учнів
Дібрати Правила дорожнього руху у віршах, матеріали
для вікторини
Діяльнісний напрям
61
ІІ. Проведення екскурсії
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у природі.
У ч и т е л ь. Щодня ми виступаємо в ролі учасника вуличного руху. Переходимо дорогу — ми пішоходи, рухаємося міським
транспортом — пасажири, їдемо на велосипеді — водії транспортного засобу. Що необхідно знати для виконання цих ролей? Так,
правила дорожнього руху. Назвіть правила, яких ви дотримуєте,
ідучи до школи,
 Звіт групи «Художники»
Гра «Назви знак»
— Ми підготували малюнки дорожніх знаків. Назвіть їх і розкажіть, що вони означають.
62
Навчальні екскурсії у початкових класах
 Звіт групи «Літератори»
— А зараз усі разом складімо вірш, щоб краще запам’ятати правила.
Щоб на дорогах жертвою не стати,
Потрібно правила... (вивчати).
Тож знати треба сину й доні,
Що рух у нас... (правосторонній).
І пам’ятайте, в чому справа:
Всім рухатися треба... (справа).
Де по дорозі мчать машини,
То це... (проїжджа) є... (частина).
А де прогулюються пари,
Де люди йдуть — це... (тротуари).
На гальма вже натиснув водій,
Машина мчить — шлях... (гальмівний).
Машину раптом не спинити.
Це ви повинні... (розуміти).
Дорогу не перебігайте,
А краще трішки... (зачекайте).
Щоб не було нікому шкоди.
Завжди ідіть на... (переходи).
І теж хвилинку зачекайте,
І не біжіть... (не поспішайте),
Бо завжди той, хто поспішає,
Усіх смішить і... (звеселяє).
Самому ж не до сміху буде,
Над ним сміятимуться... (люди).
Та щоб у світі добре жити,
То треба правила... (учити)
І виконувати їх завжди,
Тоді не трапиться... (біди).
Повторення правил дорожнього руху
Діяльнісний напрям
63
 Звіт групи «Інспектори руху»
• З яких частин складається дорога?
— Дорога — це смуга землі, по якій їздять транспортні засоби,
ходять люди; штучно створений засіб для пересування, сполучення.
Це будь-яка вулиця, провулок, проспект, шосе, естакада по всій ширині, включаючи тротуари, узбіччя, роздільні смуги.
• Якими бувають дороги?
— Дороги бувають головними і другорядними. Кожна дорога містить проїжджу частину, по якій рухаються тільки транспортні засоби, і тротуар (узбіччя), по якому ходять пішоходи. Тротуар може
прилягати безпосередньо до проїжджої частини, а може відділятися газоном від неї. Тротуари, зазвичай, є у населених пунктах, тобто у містах і в селах. Узбіччя розташовані за містом і завжди знаходиться біля проїжджої частини.
Дороги бувають такими широкими, що по них можуть їхати машини у декілька рядів в один бік і по декілька рядів у протилежний
бік. Тому для кожного ряду машин виділено свою смугу проїжджої
частини. Щоб її було видно, то на ній малюють роздільну смугу, що
розділяє дорогу на частини.
• Навіщо існує роздільна смуга?
— Роздільна смуга — це елемент дороги, поздовжня лінія, що
розділяє суміжні проїжджі частини і не передбачає зупинки транспортних засобів.
• Що таке перехрестя?
— Дороги можуть зустрічатися і перетинатися. Тому такі місця
називають перехрестями. Це найнебезпечніші ділянки дороги, на
яких слід бути досить уважними, щоб не скоїти аварії.
Перехрестя — це місце перетину, розгалуження двох і більше
доріг.
— Яку частину дороги називають «зеброю»?
— Широку дорогу, якою мчать автомобілі на великій швидкості, людям необхідно переходити, зважаючи на спеціально виділені знаками або дорожньою розміткою частини дороги. Їх називають
пішохідним переходом. Це ділянка проїжджої частини, позначена
знаками або розміткою «зебра», по якій переходять через дорогу.
Для того щоб люди не потрапили під колеса автомобіля, існують
Правила дорожнього руху, які необхідно знати і завжди їх виконувати, оскільки від уміння дотримувати їх, залежить життя кожного з нас.
Дороги і правила пересування по них не завжди були такими,
як сьогодні. Вони виникли не так давно. А змусили людей написати
Правила дорожнього руху дорожньо-транспортні пригоди.
64
Навчальні екскурсії у початкових класах
Правила дорожнього руху
1. Проходь по тротуару тільки праворуч. За відсутності тротуару,
іди по лівому краю дороги, назустріч руху транспорту.
2. Дорогу переходь у тому місці, де є пішохідна доріжка або встановлено світлофор. Дорогу переходь на зелене світло.
3. Коли переходиш дорогу, дивися спочатку ліворуч, потім — праворуч.
4. За відсутності світлофора переходь дорогу на перехресті. Перетинати вулицю потрібно прямо, а не навскоси.
5. Не переходь дорогу, коли поруч рухається транспорт.
6. На проїжджій частині суворо заборонено грати.
7. Не виїжджай на проїжджу частину на велосипеді.
Учитель підводить учнів до визначеної ділянки шляху та оглядає дорогу.
— Назвіть елементи дороги.
— Яка на ній розмітка?
— Навіщо це потрібно?
— Де можна рухатися пішоходам?
— Де можна рухатися транспортним засобам?
— Отже, почнемо з дороги, що за містом. Вона містить проїжджу
частину, яка може бути багаторядною з двобічним або однобічним
рухом. Якщо вона з двобічним рухом, то розділена поздовжньою роздільною лінією, що ділить її на дві суміжні частини.
— На деяких ділянках заміської дороги пішохідна доріжка з твердим покриттям може бути відділена від проїжджої частини. По ній
можна рухатися пішоходам праворуч. Обабіч проїжджої частини
розташоване узбіччя. За узбіччям — кювет, тобто водостічна канава вздовж шляху і залізничного полотна.
• Де повинні ходити пішоходи за відсутності пішохідної доріжки?
Іти необхідно по узбіччю, а не по проїжджій частині, обов’язково
ліворуч, назустріч транспорту. Це слід робити для того, щоб людина
бачила машину, яка рухається назустріч, і орієнтувалася: чи призупинитися, чи відійти далі від проїжджої частини, чи відійти на
край кювету, якщо машина змушена зупинитися, чи спокійно рухатись обраним маршрутом. Якщо б ви йшли праворуч, то весь час
повинні були б озиратися, щоб на вас ззаду не наїхала машина. Тому за містом, де відсутня пішохідна доріжка, пішоходам слід рухатися ліворуч назустріч транспорту. Запам’ятайте це! І переходити
таку дорогу досить небезпечно, оскільки переходи там, зазвичай,
відсутні. Над швидкісними дорогами найчастіше розташовані надземні переходи — естакади, що схожі на мости. По них потрібно пе-
Діяльнісний напрям
65
реходити, а за їх відсутності, доведеться зачекати, поки поруч не буде машин. Ніколи не зупиняйтеся на середині дороги, щоб зачекати, поки проїде транспорт, тому що це дуже небезпечно. Постійно
слід стежити і за дорожніми знаками, адже вони багато про що можуть вам розповісти.
Учитель підводить учнів до перехрестя і розповідає про вид перехрестя.
— Дороги можуть зустрічатися і перетинатися. Тому такі місця
називають перехрестями. Це найнебезпечніші ділянки дороги, на
яких слід бути досить уважними, щоб не скоїти аварії.
Перехрестя — це місце перетину, розгалуження двох і більше
доріг.
Діти спостерігають за рухом транспорту і рухом пішоходів: як
люди переходять дорогу, хто це робить правильно, а хто — ні.
— Тепер розглянемо, як слід переходити дорогу, оскільки кожній людині в житті доводиться багато разів робити це. Для цього на
дорогах є спеціально встановлене місце — пішохідний перехід. Про
нього нам повідомляють знаки.
Учитель практично ознайомлює учнів з проїжджою частиною дороги,
тротуаром.
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Чи важливо знати Правила дорожнього руху?
— Дорога — це небезпека, а життя людині дається лише один
раз, тому його слід берегти і цінувати.
66
Навчальні екскурсії у початкових класах
Екскурсія містом. Пішохідні переходи.
Повторення правил дорожнього руху
І. Підготовчий етап
Мета: практично ознайомити учнів з дорогою, різними видами
перехресть, дорожньою розміткою та елементами вулиць та доріг;
розвивати відчуття дороги, уміння правильно нею користуватися
і застосовувати набуті знання з Правил дорожнього руху практично;
виховувати увагу на дорозі та повагу до Правил дорожнього руху.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
Вулицями міста
67
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Знавці правил поведінки
ПІБ учнів
Скласти правила поведінки в транспорті
Історики
ПІБ учнів
Дослідити історію виникнення Правил дорожнього руху
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за
поданим планом
Літератори
ПІБ учнів
Скласти вірш
Експерти
ПІБ учнів
Розповісти про дорожні знаки
68
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у природі.
У ч и т е л ь. Наше життя залежить від багатьох факторів, але
здебільшого — від нас самих. Пересуваючись містом, воно залежить
від знання та дотримання правил дорожнього руху. Пригадаймо правила дорожнього руху!
Правила дорожнього руху
1. Проходь по тротуару тільки праворуч. За відсутності тротуару,
іди по лівому краю дороги, назустріч руху транспорту.
2. Дорогу переходь у тому місці, де є пішохідна доріжка або встановлено світлофор. Дорогу переходь на зелене світло.
3. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, потім — праворуч.
4. За відсутності світлофора переходь дорогу на перехресті. Перетинати вулицю потрібно прямо, а не навскоси.
5. Не переходь дорогу, коли поруч рухається транспорт.
6. На проїжджій частині суворо заборонено грати.
7. Не виїжджай на проїжджу частину на велосипеді.
— Сьогодні ми вирушаємо автобусом на екскурсію у місто Харків.
— Ви знаєте, як необхідно поводитися під час посадки, поїздки
та висадки з автобуса?
2. Звіт групи «Знавці правил»
• Не пхайся вперед, заходь до автобуса у порядку черги.
• Не бігай, не метушися на зупинці.
• Коли заходиш до автобуса, не штовхайся, будь увічливим з людьми.
• У салоні також поводься культурно.
• Голосно не розмовляй.
Діяльнісний напрям
69
• Не бігай салоном і не штовхайся.
• Не висовуйся з вікон.
• Виходячи з автобуса, будь уважний, щоб не оступитися і не впасти.
3. Звіт групи «Історики»
 Перша зупинка «Історична»
— Першим видом транспорту був кінь, запряжений у віз.
— Якими були перші правила дорожнього руху?
• У містах і передмістях можна їздити тільки на запряжених конях; швидко заборонено не їздити.
• На перехрестях швидкість зменшувати і дивитися в різні сторони, щоб не збити когось.
• На мостах через річки возів не обганяти.
• Біля будинків на конях не їздити, щоб не заважати перехожим.
 Друга зупинка «Світлофорна»
— Перший світлофор з’явився в Англії у XVIII столітті. Він мав
вигляд ліхтарика. У нашій країні трикольоровий світлофор з’явився
в Харкові 1936 року.
 Третя зупинка. Гра «Світлофор»
Учні класу об’єднуються у дві команди. Коли вчитель показує зелену сигнальну картку, учні на місці тупають ногами, нібито йдуть.
Коли показує жовту картку — плещуть стиха у долоні, а червону —
у класі сидять тихо. Виграє найуважніша команда.
4. Звіт групи «Експерти»
— Першими дорожніми знаками були зламані гілочки, зарубки
на деревах, каміння, пізніше стовпи. Вони були орієнтиром мандрівникам. Тепер дорожні знаки значно різноманітніші.
Який саме вигляд вони мають?
70
Навчальні екскурсії у початкових класах
5. Звіт групи «Літератори»
— А зараз разом складімо вірш, щоб краще запам’ятати Правила.
Щоб на дорогах жертвою не стати,
Потрібно Правила... (вивчати).
Тож знати треба сину й доні,
Що рух у нас... (правосторонній).
І пам’ятайте в чому справа:
Всім рухатися треба... (справа).
Де по дорозі мчать машини,
То це... (проїжджа) є... (частина).
А де прогулюються пари,
Де люди йдуть — це... (тротуари).
На гальма вже натиснув водій,
Машина мчить — шлях... (гальмівний).
Машину раптом не спинити.
Це ви повинні... (розуміти).
Дорогу не перебігайте,
А краще трішки... (зачекайте).
Щоб не було нікому шкоди.
Завжди ідіть на... (переходи).
І теж хвилинку зачекайте,
І не біжіть... (не поспішайте),
Бо завжди той, хто поспішає,
Усіх смішить і... (звеселяє).
Самому ж не до сміху буде,
Над ним сміятимуться... (люди).
Та щоб у світі добре жити,
То треба Правила... (учити)
І виконувати їх завжди,
Тоді не трапиться... (біди).
— Наш автобус завершив подорож. Прошу вас звільнити салон!
Дотримуйте правил дорожнього руху, будьте обережними на вулиці!
71
Діяльнісний напрям
Екскурсія до лісу «Природа навколо нас»
І. Підготовчий етап
Мета: розширити знання дітей про рослинний і тваринний світ;
закріпити поняття про живу та неживу природу; формувати уявлення про взаємозв’язки в природі; розвивати пізнавальні інтереси; виховувати бережливе, господарське ставлення до природи, бажання
охороняти і примножувати її багатства та красу.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
Лісова галявина
Джерело
72
Навчальні екскурсії у початкових класах
Завдання для груп
Планування діяльності
Музиканти
ПІБ учнів
Знайти прекрасне
у навколишніх звуках, прислухаючись
до шуму води, голосу вітру у кронах дерев, співу птахів,
гудінні комах
Дослідники
ПІБ учнів
Дослідити рослини
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Художники
ПІБ учнів
Знайти прекрасне у кольорах, лініях форм, розглядаючи різнокольорові листочки дерев
і кущів, квітучих
трав’янистих рослин
Екологи
ПІБ учнів
Скласти пам’ятку
поводження в лісі;
дослідити ознаки
забруднення берега
водойми;
запропонувати шляхи поліпшення екологічного стану річки та її берегів
73
Діяльнісний напрям
ІІ. Проведення екскурсії
1. Організація учнів до екскурсії
На лісовій галявині,
Де жебонить струмок,
Сьогодні ми проводимо
Незвичайний наш урок.
— Екскурсія — це не прогулянка, а навчальне заняття на природі. Тому слід поводитися так, як на уроці, уважно слухати вчителя і виконувати всі його розпорядження.
2. Цільовий інструктаж з техніки безпеки
• Від школи до місця проведення екскурсії й назад рухатися колоною по двоє. Перша і остання пара несе червоний прапорець.
• Під час руху не відставати від групи і не галасувати.
• Не брати до рук незнайомих предметів.
• Не збирати і не куштувати жодних ягід.
• Не ламати в лісі гілки, не топтати квіти, не рвати рослин.
• Не пустувати біля води.
• Не гратися з сірниками і не розводити вогнищ.
• Не смітити і не кричати у лісі.
• Не руйнувати мурашників і гнізд пташок.
3. Звіт групи «Екологи»
Правила поведінки в природі
• Кожен зелений листочок, кожна тваринка виділяє в повітря кисень. Не топчи, не зривай їх дарма!
• Найкраща квітка та, що квітує там, де зросла. Не губи її!
• Гриби — це санітари лісу, адже допомагають у перегниванні рослинних решток. Не знищуй неїстівних грибів!
• Не галасуй у лісі. Ти злякаєш пташку, вона висиджує пташенят.
Не шуми — послухай, як шумить ліс!
• Якщо ти знайшов гніздечко, не зачіпай його, адже пташка помітить і може залишити його.
• Не лови барвистих метеликів, які літають над квітами. Від дотиків
пальців людини з крилець опадає пилок, ушкоджуються крильця.
• Нема чистішої й смачнішої води, ніж джерельна. Не скаламуть
джерело! Охороняй його чистоту.
• Не ламай гілки дерев, не обривай листя. Щоб згубити дерево, потрібні хвилини, а щоб виростити — роки!
• Об покинуту консервну банку, скло, може поранитися лісовий
звір. Не залишай після себе сміття в лісі!
• Не чіпай мурашника! Мурахи підвищують родючість ґрунту,
знищують шкідників.
• Лікарські рослини — це справді неоціненне багатство природи,
і до нього слід ставитися дуже бережливо!
74
Навчальні екскурсії у початкових класах
4. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у погоді порівняно з минулим
тижнем.
— Під час екскурсії ми ознайомимося з природою рідного села,
з його рослинним та тваринним світом, а також помандруємо до лісу.
— Що нас оточує?
— Чи подобається вам у лісі? (Так)
— Що ви бачите? (Древа, кущі, квіти)
— До якої природи належать дерева, кущі, квіти, гриби? (До живої природи)
— Чому? (Вони живляться, ростуть, розмножуються, відмирають.)
5. Звіт групи «Дослідники»
— Сосна — це одна з найневибагливіших дерев. Вона росте і на
пісках, і на родючих ґрунтах та на болотах. За сто років сосна виростає до 35 м. Жити може до 300–350 років.
Насіння сосни, що потрапляє на землю навесні, сходить через
15–20 днів. Соснове листя — це хвоїнки. Вони ніколи не опадають
усі водночас. Сосновий ліс дезінфікує повітря. Деревина сосни багата на смолу — «живицю».
Із сосни дістають запашне соснове масло, що використовують
у медицині. Із товстої соснової кори рибалки виготовляють поплавки для рибальських снастей.
— Дуб — це могутнє дерево заввишки 20–40 м. Дуб цвіте у травні, плоди достигають у вересні-жовтні. У медицині використовують
кору дуба, що має протизапальні властивості. Дуб має високоякісну деревину, що застосовують у суднобудуванні, меблевій промисловості, для виробництва паркету. Вона позбавлена особливого запаху, з неї виготовляють діжки.
— Береза — це дерево з гладенькою сірою корою, заввишки 10–
12 м. Цвіте у квітні-травні. Вона має міцну деревину, що добре полірується і є цінним будівельним матеріалом. У медицині використовують бруньки беріз, березовий дьоготь і активоване вугілля. Береза живе до 150 років.
Діяльнісний напрям
75
— Липа — дерево, що цвіте у розпалі літа. Його запилюють комахи. Плоди поширюються вітром і для цього мають особливі пристосування — летючки. Проростає насіння рано навесні.
— Ліщина — це деревовидний кущ. Цвіте майже водночас з першими весняними квітами, запилюється вітром. Плід — горіх у зеленій обгортці. Плоди ліщини у великій кількості поїдають лісові
птахи і звірі.
— Каштан може жити до 1000 років. Його плоди — каштани —
збирають восени і їдять смаженими або вареними. Плоди дозрівають усередині колючої обгортки — мисочки. У плодів каштана одна сторона плоска і біла «борідка».
— Клен — це велике дерево, що живе до 400 років. Кленовий листок має 5 лопатей. Плід називають двокрилаткою, або «вертольотиком», тому що, падаючи з дерева, він кружляє в повітрі.
Діти знаходять ці дерева та оглядають їх, а також досліджують місця
проростання маленьких дерев.
6. Суворовське джерело
— А що то так шумить?
 Звіт групи «Музиканти»
— Так, дійсно, це джерело.
Неподалік від нашого селища знаходиться святе, так зване Суворовське джерело, або Руда Криниця. З-під гори, укритої лісом, вибігає чиста, прозора, холодна водиця. Температура води впродовж
року — +8 °С. Вона сильно насичена залізом. Уважають, що це допомагає людям з поганим зором. Існує легенда, що нібито тут проходив полководець Суворов зі своїм військом. Воїни захворіли на
кон’юнктивіт. Змучені хворобою, люди вмивалися водою із джерела і вилікувалися.
У наш час джерело обладнане купіллю. Люди приїжджають,
щоб умитися, скупатися в цілющій воді, насолодитися мальовничими краєвидами.
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Дорогі діти! Сьогодні ми побували тільки в одному мальовничому куточку нашого краю. Лише придивіться, прислухайтеся, не
будьте байдужими — і ви наповните своє серце красою рідного краю,
що принесе вам радість і щастя, зробить вашу душу доброю та світлою. Природа щедра до нас. Усе, що ми маємо, — від неї. Відплатіть їй своєю добротою, увагою, чесним поводженням — і вона буде ще щедрішою.
76
Навчальні екскурсії у початкових класах
Екскурсія до театру
І. Підготовчий етап
Мета: організувати поїздку до театру юного глядача міста Харків; ознайомити учнів із роботою акторів театру; переглянути виставу; розвивати творче мислення, емоційно-естетичне ставлення
до витворів мистецтва; виховувати почуття прекрасного, культуру
поведінки в театрі.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
У театрі
77
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Дисципліни і порядку
ПІБ учнів
Повідомляти про
правила поводження у театрі
Дослідники
ПІБ учнів
Дослідити, які театри існують
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Художники
ПІБ учнів
Розповісти про професії художникадекоратора та костюмера
Освітлювачі
ПІБ учнів
Розповісти про професію електрика
78
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
У ч и т е л ь. Добрий день, діти! Ви любите грати? Хто любить —
сплесніть у долоні! А тепер — ті, хто люблять фантазувати, люблять
казки. Я радію, що маєте гарний настрій, що ви любите фантазувати.
Сьогодні я запрошую вас відвідати цікавий світ театру, де ознайомимося з людьми, які там працюють, зможемо поринути в атмосферу створення казки. Ми також переглянемо виставу, а потім поговоримо з акторами. Ви зможете їм поставити свої запитання.
 Звіт групи «Дослідники»
• Що таке театр?
— Театр — один із найдавніших видів видовищного мистецтва,
його історія налічує більше двох із половиною тисяч років.
• Які театри ви знаєте?
— Існує кілька видів театру. Найпоширеніший і найпопулярніший з них — драматичний театр. Його головний виражальний засіб — слово. Зміст того, що відбувається на сцені, розкривається за
допомогою слів, з яких складається текст (прозовий або віршований).
Ще один вид театру — опера. Головне в опері — музика. Щоб
розповісти про свої почуття, актори співають. Такий спектакль вимагає особливої майстерності від виконавців: вони повинні не лише
вміти співати, але й мати акторські здібності.
У балеті події та взаємини передають через рух і танець, які артисти виконують під музику.
Окрім названих, виникли такі види театрального мистецтва, як
оперета й мюзикл, де поєднано всі форми драматичного театру, балету й опери, побутовий танець. Оперета й мюзикл — це популярні
жанри театрального мистецтва. Сюжет, зазвичай, простий, а мелодії найчастіше стають шлягерами.
Театр ляльок — це вид сценічного видовища, у якому діють
ляльки, що їх рухають актори.
• Що відбувається в театрі?
— У театрі ми переглядаємо виставу.
• Що таке вистава?
— Вистава — це результат діяльності багатьох людей, зокрема тих, хто шиє костюми, майструє предмети реквізиту, установ-
79
Діяльнісний напрям
лює світло, зустрічає глядачів. Недарма існує визначення «працівники театрального цеху». Вистава — це і творчість, і виробництво.
• Які професії ще існують у театрі?
Художник придумує і створює декорації та костюми акторам.
Костюм є важливим елементом у створенні художнього образу спектаклю. Не випадково костюм — це частина, нерозривно пов’язана
з характером персонажа, епохою, специфікою дії, через нього передається певний час і місце дії. Художник по костюмах має не просто створювати костюми, але й уявляти, як вони будуть скроєні та
зшиті. За його замовленням також виготовляють взуття, прикраси.
• Як людям дізнатися, коли та яку виставу можна переглянути?
— Коли спектакль готовий, необхідно проінформувати глядачів
про майбутню прем’єру. Для цього готують інформаційно-рекламний плакат — афішу. Вона має не тільки дати інформацію глядачеві, але й, насамперед, зацікавити його, привернути до себе увагу.
Уміло й оригінально виконані афіші викликають бажання побувати там, куди вони запрошують. Афіша може бути не тільки текстовою, бажано ще й зображення.
З усього сказаного ми бачимо, як багато в театрі цікавої творчої роботи.
— Діти, погляньте на будівлю.
— Як вона називається?
— Що в ній розташовано?
— Як називають людей, які приходять до театру?
— Так, сьогодні ми будемо глядачами. Глядачів у театрі багато — це діти з різних шкіл області. Вони переглядатимуть виставу
разом з нами. Пригадаймо правила поведінки в театрі.
 Звіт групи «Дисципліни і порядку»
Повторення правил поведінки в театрі.
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ТЕАТРІ
Охайним завжди до театру ходи
І чепурись, як ідеш ти туди.
Той до театру вчасно прибуває,
Хто ввічливим завжди себе вважає.
Одяг у гардеробі залишають —
Це правило всі діти знають.
Виховані діти мусять знати —
Під час вистави не треба жувати.
Під час вистави ти не ходи,
Сиди, уважно дивись і помовчи.
Ти іншим присутнім не заважай
І гучно з сусідкою не розмовляй.
Скінчилась вистава, ти геть не спіши,
А краще акторам «Спасибі» скажи.
80
Навчальні екскурсії у початкових класах
Правила поведінки в театрі під час вистави
• Приходити слід за 10–15 хвилин до початку, роздягнутися і зайняти своє місце.
• Проходити на своє місце потрібно обличчям до тих, хто вже сидить. Водночас варто перепросити за завдання клопоти і подякувати, якщо люди підводяться, пропускаючи вас.
• Не можна розмовляти під час перегляду вистави.
• Не можна заходити в залу і виходити під час постановки.
• Не їсти і не пити в залі.
• Не обговорювати події під час перегляду.
• Виходячи із зали, не штовхати одне одного.
— А що ще необхідно мати при собі, щоб потрапити до театру?
Так, квиток.
Де можна його придбати? У театральній касі.
— Хто продає їх?
— У нас є квитки. Що на них написано?
— Так, зазначено дату проведення спектаклю, назву вистави,
ряд та місце, на якому ми сидітимемо.
— Тепер ми ввійдемо до приміщення театру. На вході ми віддамо квитки білетерові.
Існує такий вислів: «Театр починається з гардеробу», тож і ми
спочатку роздягнемося, упорядкуємося. І нам час іти куди? Так, до
зали для глядачів.
— Що ви бачите у залі? А чому так багато крісел? Що ви ще помітили? (Велика зала, багато світла, сцена)
— Коли почнеться вистава, світло в залі вимкнуть, а сцену освітлюватимуть. А зараз сідаймо на свої місця.
Перегляд вистави
Діяльнісний напрям
81
— Діти, чи сподобалася вам вистава? Так, я бачу ваші задоволені обличчя, посмішки, веселі очі. Під час вистави спостерігала, як
ви аплодували, сміялися, співпереживали героям вистави.
— А зараз побуваємо за кулісами театру, познайомимося із людьми, які створили для вас таку чудову виставу.
— Головна людина в театрі — це режисер театру, саме він є постановником вистави.
— Ми знаємо, що в театрі працює багато людей. Зараз побачимо їхні робочі місця.
Електрик. Від нього залежить багато. Освітлюють сцену спеціальними приладами, розташованими на сцені та в залі для глядачів.
— А це — кімната, де створюють костюми для акторів.
— Ця кімната — гримерка. Тут артисти перевдягаються.
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Вам сподобалося в театрі?
— Що нового ви дізналися про театр?
Діти діляться враженнями, що вони отримали під час перегляду вистави.
82
Навчальні екскурсії у початкових класах
РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ 3-го КЛАСУ
Спостереження за природою і працею
людей своєї місцевості
І. Підготовчий етап
Мета: повторити та узагальнити знання про природу, здобуті
учнями на уроках; удосконалювати вміння вести спостереження за
явищами природи, логічно й послідовно передавати результати спостережень; прищеплювати навички правильної поведінки в природі; виховувати пізнавальний інтерес до навколишнього світу.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
83
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Дослідники рослин
ПІБ учнів
Визначити, які рослини ростуть, записати їх назви.
Оформити результати свого спостереження у вигляді малюнків. Презентувати виконану
роботу
Дослідники тварин
ПІБ учнів
Дослідити, які комахи ведуть активний спосіб життя;
яких птахів можна
спостерігати;
пригадати, яких
тварин можна побачити
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Природоохоронці
ПІБ учнів
Підготувати і провести вікторину
Презентувати виконану роботу
Літератори
ПІБ учнів
Підготувати вірші
84
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Повторення правил поведінки під час екскурсії
Правила поведінки під час екскурсії
• Візьми чисту воду для пиття та миття рук.
• Не пий сиру воду з природних водоймищ.
• Не збирай невідомі тобі рослини, у жодному разі не бери їх до рота.
• Не засмічуй природу.
• Не розпалюй багаття.
• Не ламай дерева.
• Дотримуй правил дорожнього руху.
Пам’ятай! Від твоєї дисциплінованості, відповідального ставлення до вимог безпеки залежить як твоє життя та здоров’я, так
і життя й здоров’я оточуючих!
— Діти, ми живемо у найгарнішому куточку нашої місцевості.
 Звіт групи «Літератори»
У ч н і (по черзі)
— Послухайте вірш Ірини Максименко «Зміївщина».
ЗМІЇВЩИНА — РІДНИЙ КРАЙ
Тут і поле є, і гай.
Річка люба протікає
Ніде кращої немає!
І сади цвітуть як диво,
Все зелене і вродливе.
Ми шануєм Батьківщину,
Свою рідну Зміївщину.
— А ось ще один вірш про красу нашого краю — роздум про стежинку за селом В. Є. Колєснікова.
Я над усе люблю на світі
Стежину в полі за селом,
Біжить вона в траві чи житі,
Завжди вклоняюсь їй чолом.
У поле вийдемо й до гаю,
Де соловей дзвінкий співа,
У нас любов до Ріднокраю
Усю планету зігріва.
Ви затамуйте хвилювання,
Поки роса травою бродить,
За руки взявшись, йде кохання —
У вічність стежка хороводить.
Ось так і я. До тебе лину,
Без тебе — човен без весла,
Травою давності стежина
В моєму серці не зросла.
У сонцедайні дні і в млі,
В лиху і радісну годину
85
Діяльнісний напрям
На неосяжній цій землі —
Живи, стежино, живи стежино.
Ось так:
У нас любов до Ріднокраю
Усю планету зігріва.
 Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у погоді порівняно з минулим
тижнем.
— Екскурсію починаємо зі шкільного двору. Уже дорогою до лісу уважно спостерігайте, помічайте цікаве навколо.
— Які дерева ростуть уздовж вулиці?
— Які кущі ви бачили?
— Що ще цікавого ви побачили і запам’ятали?
Спостереження проводять в ігровій формі.
Гра «Хто спостережливий?»
У кожного з учнів — аркуш паперу та олівець.
Учитель пропонує учням записати якомога більше назв навколишніх
предметів — види дерев, кущів, квітів, птахів.
— Як легко і приємно дихається! Яке свіже лісове повітря! Помилуймося красою природи, послухаймо тишу!
Учні розглядають дерева, визначають їх назву, роблять замальовки чи
фото, збирають листочки для гербарію.
— Які дерева ви бачите?
— Назвіть, які ще рослини ви помітили.
— А що росте у нас під ногами? Так, це трави та мохи.
— Як ви вважаєте, що знаходиться під землею? Обережно відігніть мох, погляньте на корені трав і мохів. Чи можемо ми побачити корені дерев? Так їх побачити неможливо, адже вони знаходяться глибоко в ґрунті.
 Звіт групи «Дослідники рослин»
У ч н і (по черзі)
— Ми живемо в дуже живописних місцях. Особливо красива
річка Сіверський Донець та її береги. Густі ліси змінюються живописними кручами. З високого правого берега відкриваються чарівні
краєвиди заливних луків. Можна побачити вербу, пухнасту березу,
сосну, дуб, вільху, ламку крушину. Уздовж річки поширені очерет,
86
Навчальні екскурсії у початкових класах
болотяний хвощ, осока, кистоцвітний кізляк, болотяний шабельник та інші види трав.
— Про які рослини ми вам розповімо?
• Горів у траві росистій
Ліхтарик золотий.
Світив — і враз потух —
Перетворився в пух. (Кульбаба)
• Виросли на лузі сестрички маленькі.
Очки золоті, а вії — біленькі. (Ромашки)
• Навесні веселить, влітку холодить,
Восени годує, взимку гріє. (Дерево)
• Хто на зиму роздягається,
А на літо одягається? (Листяні дерева)
• Не сучок, не листок,
А на дереві росте. (Кора)
• Літом виростають,
А восени опадають. (Листочки)
• У вінку зеленолистім, у червоному намисті,
Видивляється у воду на свою хорошу вроду. (Калина)
• У лісі на пралісі
Висить діжка з тістом. (Горіх)
 Звіт групи «Дослідники тварин»
У ч н і (по черзі)
— Не менш різноманітний і тваринний світ нашого краю. У лісі мешкають лось, благородний олень, косуля і кабан. Із хижаків,
крім лисиці та ласки, зустрічаються куниця, лісовий тхір, горностай, єнотовидний собака і вовк. Є в лісах гризуни: білка, лісова соня, жовтогорла миша, рудою лісова полівка і полівка підземна. Також є багато видів птахів — це солов’ї, козодої, вівчарки, вальдшнеп,
славки, коноплянки, ворони, сороки, лелеки, дятли, кібчики, сови і багато інших.
— Ми підготували фото тварин. Чи не помилилися ми?
Гра «Знайди зайве»
Діяльнісний напрям
87
— Не тільки природою багатий наш край, але й працьовитими людьми. Ми сьогодні відвідаємо музей «Корови», де ознайомимося з тваринами Зміївщини. (Музей розташований у Зміївській
ЗОШ І–ІІ ст. Екскурсію проводять учні школи.)
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Де ми були на екскурсії?
— Що нового ви дізналися?
— А наостанок проведімо вікторину.
 Звіт групи «Літератори»
Вікторина
1. Чи знаєте ви про те, що зазначено в Конституції про охорону природи нашої Батьківщини?
2. Назвіть основні правила поведінки в природі.
3. Що ви можете зробити для природи рідного краю?
4. Які рослини зустрічаються в нашій місцевості?
5. Назвіть птахів лісу.
6. Які комахи зустрілися сьогодні нам у лісі?
7. Які тварини, рослини занесено до Червоної книги?
— Ось і завершилася наша екскурсія. Охороняйте і примножуйте природу рідного краю!
88
Навчальні екскурсії у початкових класах
Практичні заняття та ігри з Правил дорожнього руху
І. Підготовчий етап
Мета: збагачувати знання дітей новою інформацією про дороги і Правила дорожнього руху; розширювати поняття про дорожню розмітку й елементи дороги та пішохідний перехід; виховувати
повагу до встановлених правил та бажання їх знати і виконувати.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
89
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Ігровики
ПІБ учнів
Провести гру «Допоможи знаку»
Практики
ПІБ учнів
Провести практичну
роботу
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди
за поданим планом
Інспектори
ПІБ учнів
Нагадати правила велосипедистів
Експерти
ПІБ учнів
Підготувати і провести
вікторину
90
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Організаційний момент, перевірка готовності до екскурсії
— Чого очікуєте від сьогоднішнього заняття?
2. Повторення правил поведінки під час екскурсії
• Бути уважним під час екскурсії, не відволікатися самому та не
відволікати інших зайвими розмовами.
• Знати та виконувати правила дорожнього руху, правила поведінки в громадських місцях, транспорті.
• Збір організовувати біля школи у зазначений учителем час.
• Заборонено брати на екскурсію гострі та ріжучі предмети, вибухонебезпечні та пожежонебезпечні предмети.
• Усі переміщення учні мають здійснювати за вказівкою вчителя.
• У випадку погіршення стану здоров’я або інших негараздів потрібно звернутися до вчителя.
• Залишати місце проведення екскурсії учень має право тільки разом
з учителем. Учні організованою групою повертаються до школи.
• Повернувшись до місця початку екскурсії (школи), учні повинні
підійти до вчителя та запитати дозволу залишити групу.
 Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
У ч и т е л ь. Що таке дорога? (Дорога — це смуга землі, по якій
їздять транспортні засоби і ходять люди.)
— Якими бувають дороги? (Дороги бувають головними і другорядними.)
— З яких частин складається дорога? (Кожна дорога складається з проїжджої частини, якою рухаються тільки транспортні засоби, і тротуару (узбіччя), яким ходять пішоходи.)
— З якого боку рухаються транспортні засоби?
— Як повинні рухатися пішоходи тротуаром?
— Де можна переходити дорогу?
— Яку роль виконує роздільна смуга?
— Чому потрібно знати і виконувати Правила дорожнього руху?
(Дисципліна на вулиці — запорука безпеки руху.)
У ч и т е л ь. Ми щодня перебуваємо в ролі учасника дорожнього
руху. Переходимо дорогу — ми пішоходи, рухаємося міським транспортом — пасажири, а якщо маємо власний транспорт, то час від
часу стаємо водіями. Для виконання цих ролей ми повинні знати
правила дорожнього руху та засоби його регулювання.
91
Діяльнісний напрям
Усі мають пам’ятати,
Що на дорозі не варто жартувати.
У грі повторимо ми правила дорожні
І будемо завжди всі обережні.
3. Звіт групи «Ігровики»
 Гра-завдання «Допоможи знакам»
Коли дорогою мчать автомобілі, тролейбуси, автобуси, навіть велосипедисти, то виникає потреба у спеціальній мові вулиць і доріг.
Цією мовою з водіями і пішоходами розмовляють вулиці всіх країн світу. Це дорожні знаки або сигнали у вигляді круга, трикутника, прямокутника.
Такі знаки є у вас. Щоб знакам потрапити у свої домівки, необхідно їх розрізнити. (Діти швидко допомагають знакам потрапити по свої до своїх домівок.)
1. Попереджувальні знаки.
2. Знаки пріоритету.
3. Заборонні знаки.
4. Наказові знаки.
5. Знаки сервісу.
Учні демонструють знаки, називаючи їх, пояснюють, чому вони потрапили до певної домівки.
92
Навчальні екскурсії у початкових класах
4. Практична робота «Пішоходи» (за участі групи «Практики)
Прогулянка вулицями, перехід через дорогу в мікрорайоні школи.
— Ми — пішоходи, тому нам потрібно пересуватися тротуарами. А транспорт рухається проїжджою частиною.
Зараз ми будемо переходити через дорогу. Чи знаєте ви, де і як
правильно перейти на протилежний бік вулиці? (Поглянути ліворуч, дійти до середини, поглянути праворуч і перейти.)
— Ми живемо у невеликому селищі та не маємо широких доріг, тому всі переходи у нас надземні. А коли ви з батьками відвідаєте Зміїв або Харків, то зможете перейти дорогу і побачити «зебру», підземний перехід. Зверніть увагу, зараз ми дійшли до перетину доріг — перехрестя.
— Як ми дізнаємося, що нам можна переходити дорогу? (Нам
підказує світлофор.)
— Правильно. А якщо на певному проміжку дороги немає
світлофора, тоді регулювальник керує рухом транспорту і пішоходів.
5. Правила поведінки для велосипедистів. Звіт групи «Інспектори»
— Усі ви мрієте про велосипед, а хто його має, звісно, любить їздити.
 Гра «Велосипедисти»
• Одні велосипедисти їдуть дорогою, інші — узбіччям дороги,
а хтось — просто тротуаром. Здається, що їхати можна будь де.
Проте, це не так.
• Існують спеціальні правила для велосипедистів. Повторімо їх!
• На території України рухатися дорогою на велосипедах можна
з 14 років.
• Для водіїв велосипедів місцеві органи виконавчої влади надають
картку, у якій зафіксовано інформацію про водія. Цю картку водії мопедів чи велосипедів завжди повинні мати.
• Велосипеди обов’язково повинні бути обладнані звуковим сигналом та світловідбивачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, ззаду — червоного.
• Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості
на велосипеді необхідно ввімкнути ліхтар (фару).
• Водії велосипедів, рухаючись групами, повинні їхати одне за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
• Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям,
водії велосипедів зобов’язані дати дорогу іншим транспортним
засобам, що рухаються дорогою.
Діяльнісний напрям
93
Водіям велосипедів заборонено:
• керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а за темної пори доби і умов недостатньої видимості — без
світлоповертачів на велосипеді;
• рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також
по проїжджій частині, коли поряд є велосипедна доріжка;
• рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до
7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
• під час руху триматися за інший транспортний засіб;
• їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей;
• перевозити пасажирів на велосипеді, за винятком дітей до 7 років, на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками;
• буксирування велосипедів;
• буксирування причепа, не передбаченого для експлуатації з цим
транспортним засобом.
6. Вікторина. Звіт групи «Експерти»
• Особа, яка перебуває поза транспортними засобами на дорозі.
(Пішохід)
• Частина дороги, призначена для руху пішоходів. (Тротуар)
• Будь-яка вулиця, що використовується для руху. (Дорога)
• Місце, де перетинаються дороги. (Перехрестя)
• Як потрібно переходити вулицю? (По розмітці — зебрі, по підземному чи надземному переходу, там, де є світлофор.)
• Як необхідно переходити вулицю, де немає розміток і світлофору? (Поглянути ліворуч, дійти до середини вулиці, зупинившись,
поглянути праворуч і перейти вулицю.)
ІІІ. Підсумок екскурсії
 Технологія «Редакційний кошик»
— Продовжте речення.
• Сьогодні на занятті ми розглядали тему…
• Мені сподобалося…
• Під час проведення екскурсії мені допомагали знання…
• Екскурсія мені потрібна, адже…
• Я бажаю всім…
• Хочу на наступних заняттях…
• Велосипедисти мають...
• Водіям велосипедів заборонено...
— Чи справдилися ваші очікування?
94
Навчальні екскурсії у початкових класах
Рельєфний дизайн місцевості рідного краю.
Штучний та природний дизайни
І. Підготовчий етап
Мета: ознайомити учнів з різними видами квітів; учити знаходити ознаки відмінності рослин улітку порівняно з весною; продовжити формування понять «нежива природа», «жива природа»; зацікавити школярів створенням квіткових композицій на пришкільній території; розвивати відчуття гармонії; продовжити формування
вміння естетично сприймати природу навколо себе; формувати уявлення про екологічні зв’язки і залежності явищ та об’єктів живої
природи; сприяти формуванню поваги до праці; виховувати у дітей
дбайливе ставлення до природи.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
95
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Дизайнери
ПІБ учнів
Визначити, які рослини
ростуть, записати їх назви. Оформити результати свого спостереження
у вигляді малюнків. Презентувати виконану роботу
Консультанти
ПІБ учнів
Дослідити, які рослини
можна висаджувати на
клумби своєї місцевості
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за
поданим планом
Садоводи
ПІБ учнів
Підготувати і провести
вікторину. Презентуйте
виконану роботу
Митці
ПІБ учнів
Підготувати матеріал
про квіти, що оспівані
митцями
96
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Організаційний момент, перевірка готовності до екскурсії
Учитель
Сьогодні у нас незвичайний урок.
У світ фантазії зробимо ще один крок.
А з творчістю ми вже стрічались не раз,
І знову вона завітала до нас.
 Міні-інтерв’ю
— Чи готові до уроку?
— З яким настроєм ви прийшли? (Гарним, сумним, надзвичайно веселим)
— Якою повинна бути обстановка на уроці? (Робочою)
— Як необхідно зараз працювати? (Наполегливо, швидко, продуктивно)
— Отже, створімо робочу атмосферу, працюватимемо наполегливо і продуктивно.
Девіз:
Ми справжні таланти,
Ми справжні митці,
Стає у нас квіткою
Все навкруги.
2. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи Стегнієнко Яролав описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
— Визначте зміни, що відбулися у погоді порівняно з минулим
тижнем.
У ч и т е л ь. Озирніться навколо себе. Що нас оточує? (Відповіді учнів.)
— Щодня всі дорослі люди зайняті дуже важливими справами.
Вони будують нам житло, печуть хліб, водять автомобілі, літаки, поїзди, дають нам світло, газ, працюють на ланах, у школах, на заводах
і фабриках. Як би жили ми, якби люди не виконували цю роботу?
Отже, всім необхідно працювати. Праця людини є найголовнішою.
— Чи отримуєте ви насолоду від виконаної роботи власноруч?
— Що означає бути працьовитою людиною?
— Чи приносить користь вам праця?
— Як ви ставитеся до праці?
Діяльнісний напрям
97
— Яку роботу можете виконувати?
— Ми сьогодні не просто учні, а дизайнери. Маємо перетворити
шкільне подвір’я на квітучий сад.
— Як ви розумієте слово дизайн? (Дизайн — це творчий процес, задум.)
— Що таке рельєф? (Рельєф — це сукупність нерівностей земної поверхні.)
— Чого очікуєте від сьогоднішнього заняття?
— Що ви хотіли б бачити на шкільному подвір ї?
— Отже, починаємо нашу роботу. У нас є спеціальності дизайнери, консультанти, садоводи, помічники. Даю вам кілька секунд,
щоб визначитися з професією.
— Повторімо правила роботи на пришкільній ділянці.
— Які інструменти та знаряддя праці використовують під час
вирощування овочевих, ягідних та декоративних рослин? (Садовогородні лопати, вила, граблі, ножиці)
— Від чого залежать якість і продуктивність праці на квітнику?
— Як запобігти випадкам травмування, коли використовуєте
ручні знаряддя під час роботи?
Правила техніки безпеки під час роботи ручним
садовим інвентарем
 Загальні положення
• Робоче місце необхідно організовувати так, щоб виключити будьяку можливість травмування.
• Усі роботи виконують у присутності вчителя лише справними
інструментами та знаряддями, що відповідають віковим особливостям учня.
• Виконувати можна тільки ті види робіт, що доручає вчитель.
 Вимоги безпеки перед початком роботи
• Приходити на роботу на навчально-дослідну земельну ділянку
у робочому одязі та взутті.
• Оглянути робочий інвентар, переконатись у його справності.
• Переносити загострені сільськогосподарські знаряддя (лопати,
граблі, вила) у вертикальному положенні так, щоб їх робоча частина була спрямована вниз, що запобігає травмуванню оточуючих.
 Вимоги безпеки під час роботи
• Працюючи з лопатою, стежити за тим, щоб не поранити нею ноги. Не перевантажувати лопату землею, навантажувати її не більше, ніж на 1/3 штика.
• Працюючи граблями, вилами, не спрямовувати їх робочу частину на оточуючих.
98
Навчальні екскурсії у початкових класах
• Копаючи ґрунт, працювати по черзі то правою, то лівою ногою,
що запобігає викривленню хребта.
• Переносячи вантажі, рівномірно навантажувати обидві руки.
• Переносячи землю або добрива на ношах, не перевантажувати їх.
• Прополювати обов’язково у рукавицях.
• Щоб запобігати перевтомленню, робити десятихвилинні перерви через кожні 30 хв, дотримувати зазначеного вихователем
ритму роботи.
• Дітям заборонено обприскувати і посипати рослини отрутохімікатами.
3. Звіт групи «Дизайнери»
— Клумби і квітники за правильного добирання кольору і форми надають надзвичайного вигляду ділянці поруч із будинком. За
такими квітами легко доглядати, їх менше поливають порівняно
з квітами, розміщеними в горщиках або вазонах. З погляду агротехніки такі квітники особливо вигідні в районах з бідними ґрунтами,
оскільки їх можна заповнити ґрунтовою сумішшю будь-якої якості.
— Підведені квітники зазвичай викладають біля стенів, як підпірні стени або як елемент, що підноситься над доріжками, — найчастіше при вході в будинок. Рослини в таких квітниках можуть
пом’якшити жорсткість ліній стіни або пожвавити похмурий куточок.
— Квіти не лише милують зір своєю красою, чарівністю, вони
пробуджують у людей найкращі почуття: ніжність, доброту, душевне тепло. Ось чому з давніх-давен на знак виявлення щирої любові
та пошани люди дарують, насамперед, квіти.
4. Звіт групи «Митці»
— Квіти — це постійні супутники нашого життя. Вони є на клумбах, у кімнаті, у вазонах. Вони є на вишиваних рушниках, скатертинах, на нашому національному одязі.
«Півонії» (1946)
99
Діяльнісний напрям
— Письменники, художники, музиканти по-різному оспівують
красу квітів.
Катерина Білокур малювала квіти. Нерідко в одній картині поєднувала весняні й осінні. Таку картину вона створювалася з весни до осені. Шість жоржин на картині «Колгоспне поле» малювала три тижні.
«Хата в Богданівці» (1955)
5. Практична робота. Звіт трупи «Садоводи»
Учні працюють групами під керівництвом учителя (об’єднання
у групи — за сортами квітів, що висівають та висаджують). Учитель контролює дії учнів, їх послідовність, проводить поточний інструктаж.
Практичні дії дітей
1. Обирання місця висівання насіння на пришкільній ділянці.
2. Очищення її від бур’янів, сміття тощо.
3. Розподіл на ділянки.
4. Перекопування, розпушування ґрунту.
5. Добирання і висівання насіння.
6. Висаджування багаторічників.
7. Поливання місця висівання та посадки з поливальниці.
8. Прибирання пришкільної ділянки, збирання обладнання й інструментів.
ІІІ. Підсумок екскурсії
 Рефлексія
— Чи досягли ми поставленої мети?
— Що сподобалося чи не сподобалось під час уроку?
— Кожна людина своєю працею приносить іншим добро і користь, отримує від цього задоволення, повагу від людей. Ніколи не
лінуйтеся, доводьте кожну справу до кінця!
100
Навчальні екскурсії у початкових класах
Догляд за кімнатними рослинами
І. Підготовчий етап
Мета: продовжити ознайомлення учнів із назвами кімнатних рослин, умовами їх зростання і розвитку; навчати найпростіших прийомів догляду за ними; формувати уявлення про їх красу; виховувати почуття прекрасного, бережливе ставлення до кімнатних мешканців, бажання займатися кімнатним квітникарством.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
101
Діяльнісний напрям
Завдання для груп
Планування діяльності
Дослідники
ПІБ учнів
Підготувати повідомлення про різні види
кімнатних квітів
Консультанти
ПІБ учнів
Провести консультацію про догляд за квітами
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди
за поданим планом
Садоводи
ПІБ учнів
Дібрати інформацію
про шкідників кімнатних рослин
Помічники
ПІБ учнів
Дібрати інформацію
щодо догляду за рослинами, фотоматеріали за темою
102
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії
1. Організаційний момент
У ч и т е л ь. Чи знаєте ви, що може відімкнути всі замки в душах людей? Це усмішка. Поверніться одне до одного і подаруйте посмішку. Побажайте одне одному здоров’я, радості й знань.
Ми складаємо пісні про квіти, розповідаємо про них вірші, але
не знаємо, чи квіти нас чують, чи подобаються їм наші пісні? Якщо
дуже-дуже прислухатися, то можна почути, як рослини співають.
Нумо, прислухаймося разом, заплющивши очі!
Звучить тиха мелодія.
ПІСНЯ КВІТІВ
Виростаєм на віконці,
Зацвітаємо на сонці,
Від водиці зеленієм,
Всім ми радієм!
Ви нас, діти, доглядайте
І водою поливайте.
Щоб могли ми воду пити,
Треба землю розпушити.
Любі учні! Час не гайте —
Наше листя протирайте.
В школі нашій для нас, квітів,
Найщиріші друзі — діти.
— Перед початком практичної роботи згадаймо правила безпечної роботи.
 Гра «Незакінчене речення»
• Працюй… на своєму робочому місці.
• Товаришам не…
• Завершивши роботу, потрібно…
• Після… упорядкуй своє робоче місце.
2. Звіт групи «Дослідники»
— Кімнатні рослин дуже різноманітні. Наші кімнатні рослини
справжні жителі тропічних лісів Індії, Бразилії, Африки, Мексики. Відвідуючи різні куточки Землі, мандрівники привозили цікаві рослини, що могли вижити у приміщеннях, оскільки там було тепло. Проте ці рослини страждають через відсутність звичних умов.
Рослини тропіків — через сухість повітря, рослини пустель — через відсутність достатньої кількості світла. Ви повинні знати походження і вимоги рослин, які є в нашому класі, щоб створити їм умови, наближені до тих, що є у них на батьківщині.
— Розгляньте рослини. Що ви можете про них розповісти?
103
Діяльнісний напрям
ФІАЛКИ
Пропонуємо просту пораду — розведіть фіалки! Їх батьківщиною є ліси джунглів.Фіалки потрібно берегти від прямого сонячного світла. Краще вирощувати їх на східних вікнах. Поливати фіалки
бажано регулярно, в один і той же час. Вони можуть цвісти майже
цілий рік, і за це вимагають лише регулярного поливу і трохи підвищеної вологості. Якщо температура буде стабільно + 20 °С — квіти будуть великими і довго триматимуться.
КАЛАНХОЕ
104
Навчальні екскурсії у початкових класах
Каланхое — це багаторічна трав’яниста рослина. У нього довгі,
трохи пониклі стебла, що дуже добре виглядають у підвісному посуді. Листя декоративне. Цвіте рослина тривалий час пофарбованими в пастельні тони квітками. Розміщувати каланхое потрібно
на досить добре освітленому місці, ближче до вікна або на підвіконні, зверненому на південний захід. Температура влітку повинна бути звичайною, а взимку — 13–15 °С. Узимку поливати рослину слід
мало. Якщо каланхое зростає в тісному горщику, в малородючому
ґрунті, то за правильного догляду воно просто приречене на пишне
і тривале цвітіння.
ФІКУС
Фікус не любить переміщень, тому краще відразу визначити для
нього постійне місце і, по можливості, не переносити і не пересувати. Улітку фікус можна виносити на свіже повітря, балкон або терасу. Для нього підходить світле місце із притіненням від прямих
сонячних променів. Температура утримування фікуса — 25–30 °C
улітку і 16–20 °C узимку. Безпечна температура для багатьох фікусів — 10–15° С. Ця кімнатна рослина чутлива до переохолодження
ґрунту, тому погано почувається і може скинути листки, якщо стоїть на холодному підвіконні або підлозі.
3. Звіт групи «Помічники»
Діяльнісний напрям
105
— Для більшості рослин найкращою була б дощова вода, адже до
неї вони звикли, нею поливаються всі рослини в природі. Але якщо
ми живемо в місті, використовувати дощову воду дуже проблематично. Тому більшість квітникарів використовує водопровідну воду. Деякі, щоб наблизити її склад до дощової, використовують заморожену і потім відталу воду.
— Які шкідники вражають кімнатні рослини?
Існує три види кліщів: звичайний павутинний кліщ, червоний
і атлантичний. Відмінності між ними незначні й заходи боротьби
однакові.
— Найчастіше орхідеї уражують такі шкідники як павутинний
кліщ, червець, попелиці та трипси.
Огляньте рослину. Якщо на листках, стеблах або псевдобульбах помітили коричневі, світло-коричневі, жовтуваті горбки, схожі на частину самої рослини, а не на шкідника, то це і є несправжні
щитівки — їх дорослі самки. Щоб упевнитися, потрібно сколупнути горбок, і ви побачите, що на його місці залишилося маленьке сірувате або коричневе м’яке тіло цієї комахи. Личинки цих шкідників досить рухливі та пересуваються по орхідеї в пошуках постійного місця, де вони присмоктуються хоботком і живляться соками
з рослини. Личинки дуже маленькі завбільшки 0,1–0,2 мм, світлосірі, у міру дорослішання покриваються світло-коричневим або коричневим панциром.
Самки та їх личинки живляться соками рослини. Вони висмоктують їх і залишають після себе на рослині крапельки щільної, в’язкої
рідини. Ці продукти переробки є середовищем для гнилей і грибків.
4. Звіт групи «Дизайнери»
— Щоб обрані декоративні рослини не тільки гарно виглядали, але і створювали необхідний ефект, використовують найрізноманітніші прийоми. Іноді горщики з квітами ставлять на предмети
меблів, телевізори, побутову техніку… Проте це не дуже зручно. Існує ризик безнадійно зіпсувати «підставку», заливши її водою. Натомість розташуйте кімнатні рослини на низьких столиках або використовуйте спеціальні підставки для квітів, а також різноманітні пристосування, виготовлені власноруч зі звичайного матеріалу.
— Щоб кімнатні рослини добре зростали, цвіли і радували своєю
красою, їх потрібно забезпечити мінеральним підживленням. У ґрунті, у якому вирощують кімнатні квіти, мають бути основні макроелементи: кальцій, калій, фосфор, азот, магній, сірка. А також не
менш важливі мікроелементи: марганець, цинк, молібден, бор, кобальт. У мінеральній підгодівлі для кімнатних рослин повинно
обов’язково міститися залізо.
106
Навчальні екскурсії у початкових класах
Елементи живлення в підгодівлі повинні бути в достатній кількості, а також значну роль відіграє їх співвідношення. Відсутність або
відхилення від норми може призвести до поганого розвитку рослин.
5. Звіт групи «Помічники»
— Пропонуємо переглянути наші кімнатні рослини і зробити висновки, чи правильно доглядаємо за ними.
Практична робота
Розміщення рослин ближче до світла.
Зволоження повітря.
Вологе обтирання листя від пилу.
Протирання горщиків.
Обприскування рослин.
Розпушування землі.
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Чи справдилися наші очікування?
— Чи всього ми досягли?
— Закінчіть вислів: «Я люблю доглядати за кімнатними рослинами, тому що…».

•
•
•
•
•
•
Людині хочеться комфорту,
Людині хочеться краси,
А джерелом цього нам стануть
Красиві квіти назавжди!
107
Діяльнісний напрям
РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ 4-го КЛАСУ
Рослини та тварини свого краю. Екскурсія
до парку «Софіївка» м. Умані
І. Підготовчий етап
Мета: продовжити ознайомлення учнів з культурною спадщиною
українського народу; ознайомити з історією виникнення та значенням національного дендрологічного парку «Софіївка», з його рослинністю, з окремими сюжетами давньогрецького поетичного епосу, покладеного в основу побудови парку; розвивати допитливість,
спостережливість, естетичні смаки; виховувати патріотичні почуття.
Тривалість автобусної екскурсії: 12 год.
Тривалість екскурсії у парку: 3 год.
Маршрут:
Школа
Екскурсія парком
108
Навчальні екскурсії у початкових класах
Завдання групам
Планування діяльності
Географи
ПІБ учнів
Дізнатися про розташування парку
Історики
ПІБ учнів
Підготувати інформацію про
історію виникнення парку
Метеорологи
ПІБ учнів
З’ясувати про погодні умови
Мовознавці
ПІБ учнів
Пригадати про «Софіївку»
в творах
Біологи
ПІБ учнів
Дізнатися про рослинний та
тваринний світ «Софіївки»
Діяльнісний напрям
109
ІІ. Проведення екскурсії на місці.
1. Ознайомлення з правилами безпечної поведінки під час проведення екскурсії
2. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
3. Вступне слово вчителя
— Сьогодні ми ознайомимося ще з однією пам’яткою культури нашого краю, здійснимо подорож до райського куточка — заповідного місця, відомого кожному українцеві, де, хоча б раз у житті, побував кожен. Його називають «уманським дивом» — «Софіївкою». Ви побачите рослини, привезені з різних куточків світу, що
ростуть у парку донині. Наша екскурсія буде за маршрутами, що
зазначені на карті.
— Екскурсію проведе екскурсовод, а наприкінці групи прозвітують про роботу. Згодні? Тоді вирушаймо!
110
Навчальні екскурсії у початкових класах
 Зупинка 1. Вхід до парку
Е к с к у р с о в о д. Умань — це значний культурний центр Черкаської області. Парк «Софіївка» заснований 1796 року власником
міста Умані, магнатом Станіславом Щенсним Потоцьким та названий на честь його дружини Софії Вітт-Потоцької.
Станіслав Потоцький
Софія Вітт-Потоцька
— Автором топографічного й архітектурного проекту і керівником будівництва парку було призначено військового інженера Людвіґа Метцеля.
Багато безіменних трударів позбулося біля цього «чуда» здоров’я
і життя. Парк не вдалося завершити за первісним планом. Після
смерті Станіслава і Софії Потоцьких парк успадкував їхній син Олександр. 1831 року володіння Потоцьких було конфісковано та передано Київській казенній палаті, а впродовж 1836–1859 років парк
підпорядковується управлінню військових поселень, яке розпочало в ньому реставраційні й відновлювальні роботи. За цей період
збудовано багато архітектурних споруд і об’єктів (вежі при входах
Діяльнісний напрям
111
у сад, павільйон Флори, Рожевий павільйон, обладнана тераса муз,
уставлено чавунного змія на фонтані). У цей період «Софіївку» називають Царициним садом. 1859 року парк почало утримувати Головне училище садівництва Росії. Під керівництвом відомого вченого В. Шашкевича в «Софіївці» значно збагатилася колекція рідкісних екзотичних рослин.
1919 року парк почали називати Садом III Інтернаціоналу.
З 1955 року парк підпорядковується Академії наук України.
У лютому 2004 року указом Президента України «Софіївці» надано статусу Національної установи. Відтепер вона називається Національним дендрологічним парком «Софіївка» Національної Академії Наук України.
 Зупинка 2 «Китайська альтанка»
Е к с к у р с о в о д. У великому могутньому лісі є невеличка затишна галявина. Спокійно і тихо на ній. Китайська альтанка виготовлена повністю з дерева і пофарбована в різні кольори. Протягом
минулого часу її неодноразово реставрували. Альтанка із заходу прикрита гіллям модрини, а дещо збоку росте старий дуб — віком біля
400 років. За народними переказами, саме під цим дубом зустрічалися герої селянського антифеодального повстання 1768 року Максим Залізняк та Іван Гонта.
 Зупинка 3. Водограй Змія
Е к с к у р с о в о д. Ми знаходимося біля фонтана Змія. За легендою, коли греки приносили жертву богам перед війною, виповз
величезний Змій і швидко поліз на дерево, де у гнізді з мамою сиділо 8 пташенят. Змій з’їв їх усіх і скам’янів. Це бог Зевс так покарав
його. Статуя Змія б’є фонтаном до 18 м заввишки. Цікаво, що водограй видно з будь-якого куточка центральної частини парку.
112
Навчальні екскурсії у початкових класах
 Зупинка 4. Грот Сцілли
Е к с к у р с о в о д. Ми знаходимося в гроті Сцілли. За легендою, тут перебувала страшна діви з 6-ма голами і 12-ма лапами. Вона хапала моряків, які пропливали поруч, і жерла їх. Колись вона
була вродливою дівчиною, нехтувала женихами. Знехтувала сином
морського бога. Той звернувся до ворожки, яка перетворила красуню на чудовисько.
 Зупинка 5. Статуя Амура
Е к с к у р с о в о д. Ми знаходимося біля статуї Амура, який
є богом кохання у стародавньому Римі.
По всій території парку встановлено античні статуї.
 Зупинка 6. Грот Фетіди
Е к с к у р с о в о д. Ми знаходимося біля гроту Фетіди зі статуєю
Венери.
 Зупинка 7. Площа зборів
Е к с к у р с о в о д. Звідси — чудовий краєвид на Площу зборів. За античних часів всі питання розв’язували спільно у визначеному місці.
 Зупинка 8. Портерний амфітеатр
Е к с к у р с о в о д. Ми знаходимося біля портерного амфітеатру. У Давній Греції та Давньому Римі його відвідували для перегляду вистав. Споруджували його у вигляді «сходинок», щоб усім
глядачам було зручно.
Діяльнісний напрям
113
 Зупинка 9. Підземна річка Ахеронт
Е к с к у р с о в о д. Річку було споруджено у перший період будівництва парку. Під землею вона завдовжки 211 м, а починаючи
від Верхнього ставка,— понад 223 м, завширшки 3 м і завглибшки
3 м. Глибина води в каналі досягає 1 м. Протягом усього підземного каналу влаштовано 4 люки, з допомогою яких частково забезпечуються його освітлення, а також аерація.
 Зупинка 10. Долина троянд
Е к с к у р с о в о д. Ми дісталися кінцевої зупинки екскурсії,
поговоримо про рослини і тварин парку.
Ми знаходимося в партерному амфітеатрі, що зазнав багато змін.
У часи Потоцьких тут був парадний вхід у парк. Тоді виникла назва цієї ділянки — Долина троянд. Біологи розкажуть нам про рослинність парку.
Б і о л о г и. Перечитавши багато літератури, ми з’ясували, що
по центральній алеї парку, на шляху від Головного входу до Тарпейської скелі, праворуч зростає група ялин, а також болотний кипарис
(таксодій дворядний). Дерева ці посаджені 1891 року. Раніше цю ділянку парку називали Малою Швейцарією.
114
Навчальні екскурсії у початкових класах
Місцева флора — це 420 видів рослин, із них — дерев 33, кущів — 42 і трав’янистих рослин — 345. З початку створення парку
і до нашого часу було завезено і посаджено 438 видів дерев і кущів
та 130 видів трав’янистих рослин. Наука, що вивчає дерева, — це
дендрологія. Парк став місцем зібрання і вивчення рослин із різних
куточків світу, тому він дістав назву дендрологічного парку. Більшість дерев було посаджено 1799 року.
Туя, срібляста тополя, осика, верба плакуча, липа, каштан, граб,
бук, клен, ясен, сосна кримська, кедр, модрина, ялина, тюльпанове
дерево, магнолія, шовковиця, дерева з Північної та Південної Америки, Далекого Сходу…
Із кущів — ялівець, ліщина, черемха, ожина, бузок, барбарис,
тис ягідний з Карпат та ін.
Трав’янисті рослини — з найвіддаленіших куточків світу, зокрема квіти з Китаю, Японії, великі групи троянд, папороті, лишайники.
— Тваринний світ «Софіївки» можна побачити і почути. За час
тривалого існування парку багато звірів і птахів загинуло, багато залишили парк. Нині тваринний світ парку суттєво зменшився. Якщо наприкінці ХІХ ст. учені нараховували в околицях Умані більше
ніж 230 видів птахів упродовж року, то на сьогодні їх усього близько 80 видів. Практично зникли хижі та болотні птахи.
Заходять до парку лисиці та куниці. Мешкають їжаки, ласки,
які полюють на лісових мишей, кроти, землерийки, кажани, ящірки. На березі можна побачити ондатру, водяного щура, черепаху
болотяну. У ставках водяться карасі, щуки, окуні та навіть в’юни.
Із-поміж птахів найчастіше можна бачити та почути сову, синичку, снігура, омелюха, дрозда, трясогузку, зяблика, щиглика,
солов’я, зозулю, іволгу, ластівку, мухоловку. Із декоративних птахів живуть лебеді шипуни, чорні лебеді з Австралії, качки з Центральної Америки.
У ч и т е л ь. Ми разом із нашими екскурсоводом завершили подорож парком. Настала черга звітувати групам. Пропоную це зробити у вигляді вправи «Відкритий мікрофон».
Географи
Місто Умань знаходиться в лісостеповій природній зоні,
в Черкаській області. Районний центр — Черкащини, розташований поблизу злиття річок Кам’янка та Уманка (басейн Південного Бугу).
Кінцевий пункт залізничної гілки від лінії Вапнярка —
Черкаси.
Тут проходять шосейні дороги на Київ, Кіровоград, Черкаси, Вінницю, Одесу.
Близько 77 тис. жителів
Діяльнісний напрям
Історики
Мовознавці
115
Перша письмова згадка про селище на річці Уманка датовано 1609 роком. Але археологічні розкопки свідчать,
що близько 5 тисяч років тому тут жили землеробські племена, а слов’янські поселення існували ще на початку
ХІІ століття. Історики вважають, що в той час містечко малу назву Ладичин, його неодноразово руйнували, тому цей
район називали Уманською пустелею
«Хто не бачив «Софіївки», той не уявляє, як мистецтво
впливає на природу. Каміння й вода — ось її багатство. Усе
прекрасно. Скрізь видно геній смаку», — так писав, зачарований неповторною красою саду, російський мандрівник
І. Долгорукий.
Першим високохудожнім описом парку була поема «Софіївка» Станіслава Трембецького, що є класикою польської поезії. Напевне, поет був присутнім на урочистому відкритті
парку 1802 році. Поема — це короткий поетичний путівник
парком, зразок плану для наступних путівників.
У «Замітках і спогадах російської мандрівниці» О. Шишкіна, відвідавши уманський сад, пише: «Він є дивом дивне:
ані в казці сказати, ані пером описати… Не віриться, що все
це справа рук людських…»
У ч и т е л ь. Дякую екскурсоводові та учням за цікаві розповіді.
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Наша екскурсія завершується. Попрацюйте в створених групах, дайте відповіді на запитання тесту. Картка — у спікера.
1. Де знаходиться «Софіївка»?
а) У Кіровоградській області;
б) у Черкаській області;
в) ваш варіант.
2. Хто був ініціатором будівництва парку?
а) Граф Потоцький;
б) військовий інженер Людвіґ Метцель;
в) ваш варіант.
3. Кому він присвятив і подарував парк?
а) Своєму народу;
б) жителям свого міста;
в) своїй дружині.
4. Чим є зараз Софіївський парк?
а) Витвором мистецтва;
б) заповідником;
в) національним дендрологічним парком.
— Звіт про екскурсію прошу оформити у вигляді реферату.
116
Навчальні екскурсії у початкових класах
Екскурсія до творчої майстерні митця
І. Підготовчий етап
Мета: продовжувати ознайомлення учнів з виробами народних
умільців; розширювати та поглиблювати знання про народну символіку; викликати інтерес, бажання пізнавати навколишній світ; виховувати бережливе ставлення до праці дорослих, повагу до народних традицій, народних звичаїв.
Тривалість автобусної екскурсії: 7 год.
Тривалість екскурсії: 3 год.
Маршрут:
Школа
м. Валки (Харківська обл.)
Майстерня з виготовлення
ляльки-мотанки
Майстер-клас
117
Діяльнісний напрям
Завдання групам
Планування діяльності
Дослідники
ПІБ учнів
Дізнатися більше про види
ляльок-мотанок
Історики
ПІБ учнів
Підготувати інформацію про
історію виникнення лялькимотанки
Метеорологи
ПІБ учнів
З’ясувати погодні умови
Умільці
ПІБ учнів
Визначити етапи виготовлення ляльки-мотанки
118
Навчальні екскурсії у початкових класах
ІІ. Проведення екскурсії на місці
1. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
2. Організаційний момент
У ч и т е л ь. Діти, здавна в Україні з покоління в покоління народні майстри передають своє ремесло, що донині існує і радує людей своєю чарівною принадою. Недарма мистецтво нашого народу
вважають одним із найбагатших у світі. Вишивальниці й ткалі, гончарі та різьбярі, килимарі й бондарі, які жили і працювали в селах
і містах, виготовляли різноманітні речі побуту.
— Хто такі народні умільці? (Люди, які самостійно навчилися
від своїх батьків, дідусів, бабусь виготовляти речі побуту.)
— У чому українці виражали свою майстерність? (Славляться вироби українських гончарів, вишивальниць, різьбярів, ткаль.)
— Сьогодні ми відвідаємо майстерню з виготовлення лялькимотанки. Прошу групу істориків розповісти про історію виникнення цієї ляльки.
3. Звіт групи «Історики»
— Лялька-мотанка, або вузликова лялька, є прадавнім сакральним оберегом. Їй вже майже 5000 років. Вона з’явилася відтоді, як
почали вирощувати льон.
Перша лялька-мотанка була виготовлена більше 5 тисяч років
тому. Такі ляльки можна знайти в будь-якій країні. Уважалося, що
вона захищала людину від неприємностей та бід. Ляльку часто використовували у ритуалах. Під час виготовлення ритуальної ляльки в неї вплітали все те, від чого людина хотіла позбутися (біди, хвороби), і спалювали на вогнищі або топили у воді.
— Під час розкопок Помпей було виявлено численні лялькові лавки із збереженим товаром. Ляльковим ремеслом займалися
не тільки гончарі, але і знамениті скульптори й різьбярі по дереву.
У Єгипті знайдено римську ганчір’яну набивну ляльку, виготовлену з грубого полотна та набиту клаптиками і папірусом. Діти часів Римської імперії грали не тільки ляльками.
— Достеменно відомо, що в Древньому Римі були лялькові будиночки з мініатюрними меблями, іграшкові звірики, солдатики, дзиґи, кульки тощо. Виготовляли ляльок з обпаленої глини,
Діяльнісний напрям
119
а також — з кістки, дерева, воску, бурштину, бронзи, міді та навіть
срібла з золотом.
У ч и т е л ь. Дякую за розповідь! А чи всі ляльки-мотанки однакові? Прошу розповісти дослідників.
4. Звіт групи «Дослідники»
— Образ молодої дівчини в окремих селах Полтавщини, Черкащини та Київщини символізує родючість та життя. Натомість в інших селах цих областей переважає образ ляльки-матері Богородиці.
— Ляльки Середньої Наддніпрянщини своєрідні за образом виготовлення та складні за декоративною палітрою. Таку ляльку виготовляли методом зв’язування і накручування вузлів без голки та ножиців. Тому її називали «вузликовою лялькою». Існувало ще поняття
«мотанки» — ляльки візуально схожої на «вузликову», але виконаної шляхом намотування окремих шматочків тканини на основу.
— Хрест на обличчі — символ веселки, тому його робили з яскравих ниток. Обличчя — солярний знак сонця. Усі вертикальні лінії —
це чоловіче начало, усі горизонтальні лінії — жіноче.
У ч и т е л ь. Ви добре підготувалися до екскурсії! Настав час
завітати до майстерні митця і побачити, як правильно виготовити
ляльку-мотанку.
5. Майстер-клас. Практичне виконання роботи (звіт групи «Умільці)
— Якщо ви виготовляєте оберіг, то слід дотримувати певних
правил.
• Нитки мають бути натуральними: шерсть, льон або лляний шпагат. Виглядає чудово і навіть пахне травою.
• Можна виготовити ляльку із соломи чи трави. Солому потрібно розпарити у воді, а траву прив’ялити на сонці для гнучкості.
• Нитку мотаємо за Сонцем, тобто спрямовуємо енергію у русло
зростання і розвитку.
• На кожен зав’язаний вузлик висловлюємо побажання або молитву.
• Стежте, щоб не обрізати забагато, адже можна відмовитися і від
хорошого у житті.
• Ляльці не роблять обличчя, лише прямий хрест — символ сонця.
• Ляльку тримають у ліжечку. Вона вбирає в себе негатив. Якщо трапляється щось лихе, то ляльку спалюють або закопують
у землю.
Технологія виготовлення
1. Для виготовлення голови беремо світлу тканину або непотрібний
рушничок, змотуємо валиком і тугенько замотуємо у прямокутник світлої тканини.
120
Навчальні екскурсії у початкових класах
2. Намотуємо сакральний хрест, кріпимо нитку. Бажано мотати від
себе: спочатку вертикально, а потім горизонтально. Спробуйте
створити хрест простими нитками, наприклад муліне.
3. Примотуємо голову до палички або того, що є попідруч і відповідає за розміром.
4. Виготовляємо ручки. Змотаймо прямокутник жорсткої тканини
і прикріпімо до тулуба, а потім обмотаймо ниткою. Можна намотати стилізовану вишиванку.
5. Примотуємо спідничку, плахту.
ІІІ. Підсумок екскурсії
Вікторина за темою.
121
Діяльнісний напрям
Екскурсія до аптеки
І. Підготовчий етап
Мета: розповісти про аптекарів; учити дітей спілкуватися з однолітками та дорослими під час екскурсії; виховувати почуття поваги до професії.
Тривалість: 3 год.
Маршрут:
Школа
Аптека «Здоров’я»
122
Навчальні екскурсії у початкових класах
Завдання групам
Планування діяльності
Дослідники 1
ПІБ учнів
Дослідити історію виникнення аптек в давнину
Дослідники 2
ПІБ учнів
Дослідити історію виникнення аптек Україні
Метеорологи
ПІБ учнів
Скласти опис погоди за поданим планом
Дослідники 3
ПІБ учнів
Розповісти про професію аптекаря
Екологи
ПІБ учнів
Дослідити ознаки забруднення берега водойми;
запропонувати шляхи поліпшення екологічного стану
річки та її берегів
Діяльнісний напрям
123
ІІ. Проведення екскурсії на місці
1. Ознайомлення з правилами безпечної поведінки під час проведення екскурсії
• Від школи до місця проведення екскурсії й назад рухатися колоною по двоє. Перша й остання пара несуть червоний прапорець.
• Під час руху не відставати від групи і не галасувати.
• Не брати до рук незнайомих предметів.
• Не збирати і не куштувати жодних ягід.
• Не ламати в лісі гілки, не топтати квіти, не рвати рослин.
• Не пустувати поблизу води.
• Не кидати в річку сміття.
• Не гратися з сірниками і не розводити вогнищ.
• Не смітити і не кричати у лісі.
• Не руйнувати мурашників і гнізд пташок.
2. Звіт групи «Метеорологи»
Спікер групи описує погоду за планом.
План
1) Стан неба.
2) Висота сонця.
3) Температура повітря.
4) Опади.
3. Вступне слово вчителя. Знайомство з провізором
— Сьогодні ми здійснимо екскурсію до аптеки «Здоров’я» нашого міста. Допоможе провести цю екскурсію моя колишня учениця,
а нині провізор аптеки «Здоров’я».
П р о в і з о р. Ми знаходимося в аптеці «Здоров’я» міста Змієва. Аптека — це окрема спеціалізована організація галузі, що займається виготовленням, фасуванням, аналізом і продажем лікарських засобів.
Основне завдання аптеки — це реалізація для населення виробів медичного призначення та інших товарів аптечного асортименту. Ходімо до аптеки, я розкажу про склад приміщень.
— Мінімальний склад приміщень аптеки — це торговельна зала, приміщення на приготування ліків, приміщення для отримання дистильованої води, мийна, кабінет завідувача, кімната персоналу, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів, туалет, гардеробна.
— Розкажіть про професії людей, які працюють в аптеці, а я доповню ваші відповіді.
4. Звіт групи «Дослідники 3»
— Професія аптекаря походить ще аж із 2600-го року до н. е.,
із Вавилона, звідки дійшла до нашого часу одна з найстарших
124
Навчальні екскурсії у початкових класах
згадок про аптекарську діяльність. Древньоєгипетський Папірус
Еберса, написаний близько 1500 року до н. е., уміщує колекцію
з більше ніж 800 приписів, або давніх рецептів для аптекарів того
часу. У ньому згадано понад 700 різних видів медикаментів. Наприкінці XIV ст. англійський поет Джеффрі Чосер згадував англійського аптекаря у своїх Кентерберійських оповіданнях.
... не гай лиш часу ти дарма,
Бач, в нас в містечку і аптекаря нема,
Сама навчу — і розповім тобі про трави все,
І це тобі й здоров’я й гордість принесе.
— Упродовж XV–XVI ст. професія аптекаря здобула статус професійної практики, але до кінця ХІХ століття медичні професії стали атрибутом спеціалізованих медичних закладів — із чітко визначеними обов’язками лікаря-фізіолога, хірурга тощо.
П р о в і з о р. Молодці, ви добре підготувалися до екскурсії! Я хочу показати вам своє робоче місце.
— А як ви вважаєте, чи завжди існували аптеки?
5. Звіт груп «Дослідники 1», «Дослідники 2»
— Ще за часів Київської Русі були відомі різні порошки, мазі,
відвари, настоянки, що потрібно класти під язик; призначали спеціальні лікувальні трав’яні ванни. Знахарі продавали різні трави,
зілля, відвари, настої. Саме їх, а також інших цілителів, волхвів, чаклунів, ворожок можна вважати попередниками сучасних аптекарів.
— Перша аптека на території сучасної України була відкрита
у Львові 1270 року при храмі Іоанна Хрестителя і проіснувала до
1480 року. Для порівняння: перша аптека в Московській Русі була відкрита тільки 1581 року, призначалася тільки для царя та
його родини. Для населення аптеку в Москві було відкрито 1672 року. У XVII ст. у Львові було вже 15 аптек. Львівські аптекарі повністю задовольняли потреби місцевого населення.
— Першу аптеку в м. Києві відкрили 1709 року на Печерську.
Аптекарі на той час мали дуже багато привілеїв. Їх звільняли від військової служби, надавали статус почесних громадян міст. Той, хто
першим відкрив аптеку в місті, мав привілей порівняно з наступними аптекарями в тому, що ніхто не мав права відкривати нову аптеку без згоди першого.
П р о в і з о р. Дякую за чудову розповідь! Утворіть у торгівельній залі коло.
Вправа «Коло ідей»
— Що продається в аптеці? (Відповіді учнів.)
— Правильно. А я ще хочу розповісти про лісову аптеку. З найдавніших часів життя людини пов’язане з лісом, з лікарськими рос-
Діяльнісний напрям
125
линами. Ще в сиву давнину люди помітили, що в багатьох рослинах
приховані цілющі речовини, і почали застосовувати їх для лікування різних захворювань. Протягом багатьох століть в Україні було
виявлено чимало лікарських рослин, що стали основою для розвитку народної медицини.
— Які ви знаєте лікарські трави? (Відповіді учнів.)
— Сучасна медична наука і практика широко використовують
фітотерапевтичні лікарські засоби у лікуванні пацієнтів з різноманітними захворюваннями. На прилавку ви бачите різні лікарські
трави, що можуть придбати пацієнти.
У ч и т е л ь. Дякуємо вам за змістовну екскурсію!
ІІІ. Підсумок екскурсії
— Де були на екскурсії?
— Що нового ви дізналися?
ЛІТЕРАТУРА
1. Аквилева Г. Н., Клепенина З. А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: уч. пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля. — М. :
Гум. издат. центр ВЛАДОС, 2001.
2. Аквилева Г. Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними // Начальная школа. — 2003. — № 12. — С. 42.
3. Байбара Т. Дослід у процесі навчання природознавства // Початкова
школа. — 2000. — № 12. — С. 19–21.
4. Байбара Т. Дослід у процесі навчання природознавства // Початкова
школа. — 2001. — № 1. — С. 57–59.
5. Байбара Т. Методика навчання природознавства в початкових класах :
навч. посібник. — К. : Веселка, 1998. — 333 с.
6. Балаєва Н. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках
у початкових класах // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 278. —
С. 8–10.
7. Волков Б. С. Психология младшего школьника. — М. : Просвещение,
2002. — 125 с.
8. Волкова Н. П. Педагогіка. — К. : Вид. центр «Академія», 2001. — 576 с.
9. Костюк Г. С. Избранные психологические труды. — М. : Педагогика,
1998. — 304 с.
10. Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования : уч. пособие для студентов высших заведений. — М. : Академия, 2001.
11. Морозова Е. Е., Коваленко Л. И. Методика преподавания природоведения :
метод. пособие. — Саратов: Изд-во Саратовского пед. ин-та, 1999. — 22 с.
12. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства : навч. посібник
для пед. уч-щ. — К. : Вища шк., 1990. — 301 с.
13. Фіцула М. М. Педагогіка. — К. : Вид. центр «Академія», 2002. —528 с.
АВТОРИ-УПОРЯДНИКИ:
Алексєєва Ю. В., заступник директора з НВР Зідьківської ЗОШ І–ІІІ ст.
ім. Г. І. Ковтуна, спеціаліст вищої категорії, «Старший учитель»;
Божко О. В., учитель початкових класів Зідьківської ЗОШ І–ІІІ ст.
ім. Г. І. Ковтуна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист;
Лубенська Л. В., учитель початкових класів Зідьківської ЗОШ І–ІІІ ст.
ім. Г. І. Ковтуна, спеціаліст вищої категорії.
Навчальне видання
НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Головний редактор
Редактор
Технічний редактор
Коректор
Ю. Є. Бардакова
О. В. Грабар
О. В. Лєбєдєва
О. М. Журенко
Підп. до друку 13.03.2015. Формат 60 90/16. Папір газет. Гарнітура Шкільна.
Друк офсет. Ум. друк. арк. 8,00. Зам. № 15-03/16-04.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 66
тел. (057) 731-96-33
е-mail: office@osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи КВ № 11453-326Р від 07.07.2006 р.
Віддруковано з готових плівок ТОВ «Тріада Принт»
м. Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16,757-98-15
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1870 від 16.07.2007 р.
Автор
super-ivasiki
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 175
Размер файла
790 Кб
Теги
1080966
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа