close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ
ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ
М.В.Коновальчук
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ
«РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ»
Чернігів
2010
УДК 371.134:372.4(073)
ББК Ч 489.518.3
Рецензенти
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України О.Я.Савченко;
к.пед.наук, доцент О.А.Барило
М.В.Коновальчук
ПРОГРАМА
ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ» – Чернігів: Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2010. – 95 с.
Рекомендовано до друку кафедрою педагогіки і методики початкового
навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т.Г.Шевченка (протокол № 1 від 27.08.10 р.) та Вченою радою факультету
початкового навчання (протокол № 1 від 22.09.2010р.)
Зміст
ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………
І. Програма навчальної дисципліни «Розвиток творчих здібностей
молодших школярів»…………………………………………………….6
ІІ. Методичне забезпечення спецкурсу «Розвиток творчих здібностей
молодших школярів»……………………………………………………….21
Лекційний курс……………………………………………………….21
Практичний курс……………………………………………………30
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи…38
Тематика дипломних робіт…………………………………………43
Питання до заліку…………………………………………………..44
ІІІ. Додатки……………………………………………………………………
Додаток 1. Структура літературно-творчих здібностей молодших
школярів………………………………………………………………………..47
Додаток 2. Методики діагностики творчих здібностей молодших
школярів……………………………………………………………………….48
Додаток 3. Методи та прийоми творчого розвитку………………53
Додаток 4. Поради батькам і вчителям щодо творчого розвитку
дітей……………………………………………………………………………..69
Додаток 5. Креативний цитатничок ………………………………77
Додаток 6. Словник основних понять до теми………………..…83
Додаток 7. Література ……………………………………………….91
ПЕРЕДМОВА
Сучасні процеси модернізації системи освіти в Україні активізували
педагогічні пошуки, посилили увагу до проблеми розвитку творчих
здібностей школярів починаючи з початкової ланки.
Розвиток творчої активності, здібностей, потреб та інтересів дітей важлива умова їх підготовки до життя у стрімкому динамічному світі, у
якому пріоритетними стають здатність генерувати ідеї, ефективно діяти у
нестандартних ситуаціях, відходити від шаблонів і стереотипів, створювати
нове на засадах гуманності. Це зумовлює необхідність підвищення рівня
підготовки майбутнього вчителя до розвитку творчих здібностей учнів
початкової школи.
Вищезазначене спричинило розробку і впровадження на факультеті
початкового навчання авторського спецкурсу «Розвиток творчих здібностей
молодших школярів», який сприятиме вирішенню проблеми якісної
підготовки вчителів до організації розвивального педагогічного процесу в
школі, формуванню творчої особистості майбутнього вчителя, здатного
здійснити діагностику, розвиток та корекцію творчих здібностей молодших
школярів.
У процесі опанування курсу студенти спеціальності «початкове
навчання» вивчають теоретико-методологічні засади проблеми розвитку
творчості та дитячої зокрема; розкривають сутність, специфічні ознаки
різних видів творчих здібностей молодших школярів та особливості їх
діагностики, аналізують сучасні концепції, педагогічні технології, методи та
прийоми творчого розвитку учнів; систематизовують педагогічний досвід
учителів з проблеми, узагальнюють педагогічні умови творчого розвитку
учнів початкових класів, з’ясовують роль творчого вчителя у цьому процесі.
Представлена програма містить пояснювальну записку, орієнтовне
тематичне планування дисципліни, зміст курсу за темами, перелік основних
вимог до знань та вмінь студентів, список рекомендованих джерел та
інтернет-ресурсів. Методичне забезпечення спецкурсу включає тематику
лекційних та практичних занять, рефератів, творчих завдань, методичні
рекомендації щодо виконання самостійної роботи. У додатках представлено
матеріали, що стануть у нагоді студентам під час самостійної роботи,
підготовки до практичних занять, а саме добірка афоризмів, прийоми та
стратегії творчого навчання, поради вчителям та батькам щодо розвитку
творчих здібностей дітей.
Навчальна програма розрахована на студентів, що навчаються за
освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра, а також може
бути
використана
вчителями
для
початкових
проведення
класів,
науково-методичних
вихователями
ГПД,
семінарів
із
педагогічними
працівниками вищих навчальних закладів, педагогічної громадськості.
Хочеться висловити щиру подяку колегам, учителям, студентам, у
процесі співтворчості з якими, власне, і народився запропонований спецкурс,
а також особлива подяка науковому керівникові – Савченко Олександрі
Яківні за постійну підтримку та допомогу на нелегкому шляху наукової
творчості.
І.
Програма
навчальної
дисципліни
«Розвиток
творчих
здібностей молодших школярів»
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Курс:
підготовка
Напрям,
спеціальність,
освітньо-
(бакалаврів,
Характеристика
навчальної
кваліфікацій-
магістрів,
дисципліни
ний рівень
підвищення
кваліфікації)
Кількість
кредитів 0101
Варіативна
Педагогічна
ECTS: 1,5
освіта
Модулів: 3
Рік підготовки: 4
Семестр: 7
6.010102
Змістових модулів: 5
Загальна
„Початкове
Лекції
навчання”
підготовка): 16 годин
кількість
(теоретична
Практичні: 10 годин
годин: 54
Самостійна робота:
Бакалавр
28 годин
Тижневих годин: 2
Вид контролю: залік
МЕТА: Озброєння студентів знаннями про сутність та особливості
феномену «творчість», «творчі здібності», ознайомити зі структурою
різних видів творчих здібностей молодших школярів, дати уявлення про
технології творчого розвитку молодших школярів, сформувати у
студентів уміння застосовувати їх у творчій педагогічній діяльності.
СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
№
Змістовий модуль
Кількість годин
Лекції
Практичні Сам. роб
Всього
Модуль І. Теоретичні основи проблеми розвитку творчих здібностей.
1.
Проблема розвитку творчих
2
1
4
7
4
1
6
11
6
2
10
18
здібностей особистості та її
актуальність для сучасної
початкової школи.
2.
Феномен
творчості
творчих
та
здібностей
особистості.
Всього:
Форма модульного контролю –
контрольна робота.
Модуль ІІ. Методичні аспекти проблеми РТЗМШ. Технології
творчого розвитку учнів
3.
Особливості
творчих
розвитку
здібностей
2
2
2
6
4
4
4
12
6
6
6
18
у
молодшому шкільному віці.
4.
Технології творчого
розвитку молодших школярів.
Всього:
Форма модульного контролю – виступ на конференції.
Модуль ІІІ. Роль особистості вчителя у творчому розвитку учнів
початкової школи.
4.
Педагогічна творчість:
2
1
6
9
2
1
6
9
особистість формується
особистістю.
5.
Створення
вчителем
комфортного розвивального
середовища
для
творчої
діяльності.
Всього:
4
2
12
18
Форма модульного контролю – захист творчого проекту.
Разом:
16
10
Форма підсумкового контролю – залік.
28
54
Пояснювальна записка
Спецкурс «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» має велике
значення у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової
школи. Це зумовлено тим, що проблема розвитку творчих здібностей учнів є
важливим та перспективним напрямом гуманізації системи початкової
освіти, яка спрямована на розкриття неповторного потенціалу кожної
дитини. Його вивчення сприятиме розширенню обсягу знань студентів з
дисциплін циклу професійно-орієнтованої підготовки, формуванню творчих
здібностей майбутнього фахівця, що дозволить йому краще орієнтуватися у
безперервно змінній педагогічній дійсності, стимулюватиме розвиток його
педагогічної творчості, що закладає фундамент професійного світогляду та
гуманістичної спрямованості його професійної діяльності.
Програма спецкурсу „Розвиток творчих здібностей молодших
школярів” розроблена відповідно вимог до програм такого типу за
кредитно-модульною системою організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах. Вона містить пояснювальну записку, орієнтовне
тематичне планування дисципліни, зміст курсу за темами, перелік основних
вимог до знань та вмінь студентів, список рекомендованих джерел та
інтернет-ресурсів.
У ході вивчення курсу інтегруються й актуалізовуються знання, набуті
майбутніми вчителями під час вивчення психолого-педагогічних навчальних
дисциплін, зокрема курсів «Загальні основи педагогіки», «Дидактика
початкової
школи»,
«Теорія
виховання»,
«Психологія
здібностей»,
«Педагогічна психологія» та ін.
У процесі вивчення тем «Проблема розвитку творчих здібностей
особистості та її актуальність для сучасної початкової школи», «Феномен
творчості та творчих здібностей особистості», «Особливості розвитку
творчих здібностей у молодшому шкільному віці», «Технології творчого
розвитку молодших школярів», «Роль творчої особистості вчителя у розвитку
творчих здібностей молодших школярів» студенти набувають знань про сутність
творчості та творчої діяльності, знайомляться зі структурою творчих здібностей
молодших школярів, особливостями їх розвитку у молодшому шкільному віці, з
педагогічними технологіями творчого розвитку молодших школярів, набувають
умінь творчо використовувати їх основні елементи у власній педагогічній
діяльності.
Програма передбачає різні форми навчання: лекції, практичні заняття,
індивідуальні заняття, самостійну роботу студента, підготовку рефератів та
наукових статей, значна увага приділяється виконанню індивідуальних та
групових творчих завдань. Практичні заняття проводяться переважно в
нестандартній інтерактивній формі: заняття-диспут, заняття-фестиваль,
заняття-круглий стіл, використовуються рольові ігри, мозковий штурм,
створення групових проектів, марафон творчих ідей тощо. Самостійна
робота передбачає роботу в Інтернеті, створення індивідуальних, парних та
групових творчих проектів, графічних схем, написання педагогічних есе
тощо.
Контроль та оцінювання навчальних та творчих досягнень студентів
здійснюється під час практичних занять, за виконання самостійних робіт
(групових та індивідуальних), рефератів, написання педагогічних есе,
створення власної розвивальної програми, захисту творчої роботи на
фестивалі тощо. При оцінюванні звертається увага на творчий підхід у
виконанні
завдань,
новизну,
оригінальність
підходів,
самостійність
мислення, уміння працювати з різними джерелами інформації.
По завершенні курсу бакалавр має оволодіти певними знаннями,
вміннями, досвідом творчої діяльності.
Типовими завданнями діяльності при вивченні курсу є:
1)
сформувати у студентів загальне уявлення про проблему
розвитку творчих здібностей особистості та її актуальність для
сучасної початкової школи;
2)
з’ясувати
роль
творчих
особистостей
в
історії
людства,
важливість творчого розвитку для кожної особистості;
3)
дати уявлення про базові поняття з проблеми творчості
(«творчість», «творча особистість», «творчі здібності», «креативність»,
«творча обдарованість», «задатки», «талант», «геніальність» та ін.);
4)
розкрити функції творчості та стадії творчого процесу, види та
структуру творчих здібностей молодших учнів;
5)
познайомити з сучасними технологіями творчого розвитку
молодших школярів (технологія «Теорія розв’язку винахідницьких
завдань ТРВЗ», технологія літературно-творчого розвитку молодших
школярів, технологія художньо-творчого розвитку молодших школярів та
ін.)
6)
показати педагогічну творчість вчителя як невід’ємну складову
його професійної діяльності;
Вирішення цих завдань забезпечує формування навчальних та творчих
умінь:
1) аналізувати нормативні документи, що визначають зміст початкової
освіти (Державний стандарт початкової загальної освіти, навчальні
програми) з метою виявлення завдань з розвитку творчих здібностей
молодших школярів;
2) проводити діагностику рівня розвитку творчих здібностей за
допомогою відповідних критеріїв, показників сформованості ТЗ;
3) розробляти, добирати завдання, ігри, міні-тренінги, що спрямовані на
розвиток творчих здібностей молодших школярів;
4) використовувати певні технології творчого розвитку молодших
школярів (технологію ТРВЗ, технологію літературно-творчого розвитку,
художньо-творчого розвитку молодших школярів тощо);
5) сприяти формуванню умінь продуктивно самостійно працювати,
успішно займатись педагогічною творчістю (розробка власної системи
завдань, планів-конспектів нестандартних уроків, виховних заходів
тощо);
6) формувати творчий підхід до розв’язання педагогічних ситуацій.
Анотація до навчальної програми
Увесь курс розподілено на 6 змістових модулів.
І модуль. Теоретичні основи проблеми розвитку творчих здібностей.
Змістовий модуль 1. Проблема розвитку творчих здібностей особистості та її
актуальність для сучасної початкової школи.
Змістовий модуль 2. Феномен творчості та творчих здібностей особистості.
ІІ модуль. Методичні аспекти проблеми РТЗМШ. Технології
творчого розвитку учнів
Змістовий модуль 3. Особливості розвитку творчих здібностей у молодшому
шкільному віці.
Змістовий модуль 4. Технології творчого розвитку молодших школярів.
ІІІ модуль. Роль особистості вчителя у творчому розвитку учнів
початкової школи.
Змістовий
модуль
5.
Педагогічна творчість: особистість
формується
особистістю.
Змістовий модуль 6. Створення вчителем комфортного розвивального
середовища для творчої діяльності.
Зміст спецкурсу
«Розвиток творчих здібностей молодших школярів»
Тема 1. Проблема розвитку творчих здібностей особистості та її
актуальність для сучасної початкової школи.
Освіта ХХІ століття, її завдання та пріоритети. Творчі здібності
особистості як запорука її життєвого успіху. Розвиток творчих здібностей
особистості як основа педагогіки життєтворчості. Висвітлення проблеми
розвитку
ТЗМШ
у
нормативних
документах
початкової
освіти
(Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст., Державний
стандарт початкової загальної освіти, навчальні програми тощо). Розвиток
творчих здібностей молодших школярів як одне із пріоритетних завдань
початкової школи.
Тема 2. Феномен творчості та творчих здібностей особистості.
Історичний екскурс в проблему розвитку творчої особистості. Роль
творчих особистостей в історії людства. Характеристика базових понять з
проблеми
творчості:
«творчість»,
«творча
особистість»,
«творчі
здібності», «креативність», «творча обдарованість», «задатки», «талант»,
«геніальність». Функції творчості та стадії творчого процесу. Види
творчих здібностей. Загальні та спеціальні творчі здібності. Структура
інтелектуально-творчих та художньо-творчих здібностей молодших
школярів.
Тема 3. Особливості розвитку творчих здібностей у молодшому
шкільному віці.
Молодший шкільний вік як сенситивний період розвитку творчих здібностей.
Фактори розвитку творчих здібностей молодших школярів. Головні чинники
розвитку творчих здібностей молодших школярів (природа, різні види мистецтв
тощо). Діагностика рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів.
Критерії та показники оцінювання творчих досягнень учнів. Педагогічні умови
розвитку творчих здібностей молодших школярів: стимулюючий вплив змісту
навчального матеріалу, система творчих завдань, створення розвивального
середовища та ін. .
Тема 4. Технології творчого розвитку молодших школярів.
Поняття «технологія», «методика», «методи» та «прийоми» розвитку ТЗМШ.
Технологія «Теорія розв’язку винахідницьких завдань ТРВЗ»
(Альтшулер,
М.Мєєрович, Л.Шрагіна). ). Історія становлення технології ЛТРМШ (практика
Л.Толстого, С.Френе, Д.Родарі, В.Сухомлинського). Технологія літературнотворчого
розвитку
молодших
школярів
(З.Н.Новлянська,
В.О.Левін,
М.В.Явоненко Авторська програма з ЛТРМШ «Світ творчості». Технологія
художньо-творчого розвитку молодших школярів. Зарубіжний досвід розвитку
творчих здібностей молодших школярів.
Тема 5. Роль творчої особистості вчителя у розвитку творчих здібностей
молодших школярів.
Педагогічна творчість: особистість формується особистістю. Вчителіноватори та їхні авторські технології з розвитку творчих досягнень учнів.
Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі. Уроки творчості Ігоря Волкова.
Педагогіка співробітництва Ігоря Іванова. Уроки відкритої етики Євгенія
Ільїна. Софія Лисенкова: виховання успіхом. Віктор Шаталов: пізнати
істину
в
радості.
Створення вчителем комфортного розвивального
середовища для творчої діяльності. Стимулювання творчих досягнень
особистості. Оцінювання творчих досягнень молодших учнів. Засоби
заохочення
дитячої
нагородження).
творчості
(презентації,
виставки,
конкурси,
ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА
1. Вербицька С.М. Розвиток літературно-естетичної творчості молодших
школярів. – Х.: Видав. гр. „Основа”, 2004. – 112 с.
2. Волобуєва Т.В. Розвиток творчої компетентності школярів. – Х.:
Видавнича група „Основа”, 2005. – 112с.
3. Гин С.И. Мир фантазии: Методическое пособие для учителя начальной
школы. – М.:Вита-Пресс, 2001. – 128 с.
4. Глоцер В. Дети пишут стихи. М., «Искусство», 1964. – 213 с.
5. Доровской А.И. Сто советов по развитию одаренности детей. Родителям,
воспитателям, учителям. М., Российское педагогическое агентство, 1997. –
309 с.
6. Коновальчук
М.В.
Програма
з
розвитку
літературно-творчих
здібностей молодших школярів «Світ творчості». – Чернігів, 2009 –
78 с.
7. Коновальчук М.В. Розвиток творчості молодших школярів: система
літературних завдань. – К.: Шкільний світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека
«Шкільного світу»).
8. Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М.
Слуцкого; Предисл. В.М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
9. Психология одаренности детей и подростков/ Под ред. Н.С.Лейтеса. – М.
Издательский центр «Академия», 1996. – 416 с.
10.Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – М.:
Педагогическое общество России, 1999. – 220 с.
11.Савченко О.Я. Барвистий клубок: Дивись, міркуй, відповідай: Навчання і
розваги. – К.: Бліц, 1996. – 176 с.
12.Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум,
2006. – 344 с.
13.Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб.: Речь,
2002. – 176 с.
14.Як допомогти дитині стати творчою особистістю / Упоряд. Л.Шелестова. –
К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. – 112с.
15.Шрагина Л. Логика воображения. Одесса …
ДОДАТКОВА
1. Биричевская
Т.Б.
Развитие
литературного
творчества
младших
школьников // Начальная школа. – 2001. – №2. – С.86-89.
2. Біла І.М. Природа – колиска творчої думки // Обдарована дитина. – 2006. –
№1. – С.26-32.
3. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 1981. – 96 с.
4. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 класі: Посібник для вчителя. – К.:
„Освіта”, 2002. – 176с.
5. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення у початковій школі. – К.:
„Освіта”, 2006. – 226 с.
6. Волков Б.С. Психология младшего школьника: Учеб. пособие – М.:
Педагогика, 2002. – 128 с.
7. Волочай В.Г, Вітковська Н.С., Гавадза Н.М. Азбука віршування для
початкових класів. Посібник для вчителів: Вінниця, ПП „АІСТ-прес”,
1998. – 84 с.
8. Волошина Н.Й. Естетичне виховання учнів в процесі вивчення літератури.
– К.: Рад-школа, 1985. – 104 с.
9. Выготський Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.:
Просвещение, 1967. – 92 с.
10.Занегина И.В. Как мы писали сказки // Начальная школа. – 1997. – №11. –
С.30-33.
11.Карпенко З.С., Савчин З.Я. Вивчення і розвиток уяви в дитячому віці:
Навчально-методичний посібник. – Коломия: Вік, 1996. – 48 с.
12.Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. О новом учебно-методическом комплекте
по литературному чтению для 1 класса черырехлетней начальной школы //
Начальная школа. – 2000. – №9. – С.29-31.
13.Кульчицкая
Е.И.
Диагностика
творческих
способностей
детей
/
Е.И.Кульчицкая, Н.И.Литвинова и др. – К.: Укр. дом «Знание» Украины,
1996. – 66 с.
14.Левин В.А. Воспитание творчества. М., «Знание», 1977. – 64 с.
15. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М.: Знание,
1984. – 80 с.
16.Ляудис В.Я., Неруге И.П. Психологические основы формирования
письменной речи у младших школьников. – М.: Международная
педагогическая академия, 1994. – 150 с.
17.Львова Ю.Л. Развивать дар творчества. – К.: Рад. школа, 1987. – 136 с.
18.Максименко С.Д. Рефлексія проблем розвитку в психології// Психологія і
суспільство. – 2001. – № 3. – С. 4–22.
19.Мелик-Пашаев А.А. Художественная одаренность детей, ее выявление и
развитие. Метод. пос. /Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н., Адаскина
А.А., Чубук Н.Ф.– Дубна.: Феникс+, 2006. – 112 с.
20.Миропольська Н.Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури
учня: теорія і практика. – К.: Парламентське видавництво. – 2002. – 204 с.
21.Моляко В.А. и др. Психология детской одаренности. /Укр. дом «Знание»
Украины. – К., 1995. – 83 с.
22.Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. – 3-е изд.,
доп. – М.: Просвещение , 1990. – 160 с.
23.Нікітін Б.П. Сходинки до творчості або розвиваючі ігри. – К.: Рад. шк.,
1991. – С.5–12.
24.Норов О.О. Практичні завдання на заняттях з основ педагогічної
майстерності.
Методичний
посібник.
–
Чернігів:
ЧДПУ
імені
Т.Г.Шевченка, 2007. – 64с.
25.Ніколенко
О.С.,
Онищук
Л.А.,
Сисоєва
С.О.
Творчість.
Навчально,тематичний план і програми з розвитку творчих можливостей
молодших школярів (1–4 класи) для вчителів, керівників загальноосвітніх
шкіл,
ліцеїв,
гімназій,
студентів
та
викладачів
педагогічних
спеціальностей вищих навчальних закладів // Початкова школа, 1994. –
№6. – С.41–44; 1995. –№1. – С.45–47; 1995. – №2. – С.27–29; 1995. – №7. –
С.38–40.
26.Омельченко Л.И. Человечное в человеке. Уроки пробуждения. РИО АП
ДТК. Днепропетровск, 2004. – 192 с.
27.Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Робота над текстом у початкових класах: Пос.
Для вчителів. – К.: Рад школа. – 1986. – 168 с.
28.Развитие литературного творчества младших школьников: Из опыта
работы уч.-методиста. Огийчук А.А. – Смела: ЦИУУ, 1991. – 32 с.
29.Родари Джанни. Грамматика фантазии. Сказки по телефону. – Алма-Ата:
Мектеп, 1982. – 207 с.
30.Савченко О.Я. Розвивай свої здібності: Навч. посібник для мол. шк. – К.:
Освіта, 1995. – 159 с.
31.Тименко В.П. Художня праця: Підруч. для 4 кл. загальноосвітніх шкіл. –
К.: Промінь, 2004. – 143 с.
32.Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Зібр. тв.: У 50 т. – К.:
Наукова думка, 1981. – Т.31. – С. 45-119.
33.Чуковский К.И. От двух до пяти. – К.: Гос. из-во детской литературы,
1958. – 365с.
34.Чумарна М. Мислене Поле //Стрітення: Вибране. – Львів: Аверс, 2000,
С.133-178.
Ресурси
http://www.osvita.org.ua/referat/pedagogics/2971/
http://ua.textreferat.com/referat-10931-1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-3571-1.html
http://referaty.com.ua/ukr/details/4238/
http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=4159
http://communities.iteach.com.ua/blog/1to1/67.html
http://xvatit.com/ukrainskaja-literatura/10-jj-ukrainskaja-literatura/1382rozvitok-tvorchikh-zdibnostejj-uchniv-na-urokakh.html
http://studentam.net.ua/content/view/453/100/
http://imidg.ucoz.ua/publ/4-1-0-3
http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=4278
http://all-pedagog.com.ua/zdibnosti/faktori-rozvitku-tvorchih-zdibnosteyditini.html
http://pinchukfund.org/storage/students/works/2008/371.doc
ІІ. Методичне забезпечення спецкурсу «Розвиток творчих здібностей
молодших школярів»
Лекційний курс
(16 год)
Модуль І. Теоретичні основи проблеми розвитку творчих здібностей.
Лекція№1 Проблема розвитку творчих здібностей особистості та її
актуальність для сучасної початкової школи.(2 год)
1. Освіта ХХІ століття, її завдання та пріоритети.
2. Творчі здібності особистості як запорука її життєвого успіху.
3. Висвітлення проблеми розвитку ТЗМШ у нормативних документах
початкової освіти (Державний стандарт початкової загальної освіти,
навчальні плани та програми).
4. Розвиток творчих здібностей молодших школярів як одне із
пріоритетних завдань початкової школи.
Література до лекції
Основна
1. Амонашвили
Ш.А.
Личностно-гуманная
основа
педагогического
процесса. – Минск: Университетское, 1990. – 560 с.
2. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Педагогічна сутність гуманітаризації
шкільної освіти // Рідна школа. – 1994. – №10. – С. 30-33.
3. Гуманізація процесу навчання в школі: Навчальний посібник /За ред.
С.П.Бондар. – 2-ге вид., доповн. – К.: Стислос, 2001. – 256 с.
4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Директор школи. – 2000.
– № 47. – С.3-32.
5. Резерв успеха – творчество / Под ред. Г. Нойнера, В.Калвейта, Х.
Клейна; Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1989. – 118 с.
6. Рувинский Л.И. Теория самовоспитания: Учебное пособие для студ. –
М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. – 263 с.
Додаткова
1. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. – М.: Знание,
1987. – 80 с.
2. Тоффлер Е. Шок будущего: Пер. с англ. /Е.Тоффлер.– М.: ООО
«Издательство АСТ». 2002., 560 с.
3. Фейдимен Джеймс, Фрейгер Роберт. Теория и практика личностноориентированной психологии. – М.: ВИНИ-ТИ, 1996. – 430 с.
Лекція№2 Феномен творчості та творчих здібностей особистості.(4 год)
1. Історичний екскурс в проблему розвитку творчої особистості.
2. Роль творчих особистостей в історії людства.
3. Характеристика базових понять з проблеми творчості («творчість»,
«творча особистість», «творчі здібності», «креативність», «творча
обдарованість», «задатки», «талант», «геніальність»).
4. Функції творчості та стадії творчого процесу.
5. Види творчих здібностей. Загальні та спеціальні творчі здібності.
6. Структура інтелектуально-творчих та художньо-творчих здібностей
молодших школярів.
Література до лекції
Основна
1. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. – М.: Искусство, 1991. – 432
с.
2. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для
вузов. – М.: Издат. группа «Форум». –«ИНФРА,М», 1998. – 272 с.
3. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вузів. – Чернігів: ЧДПУ,
2003. – 528 с.
4. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
5. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 294 с.
6. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт:
Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1988. – 191 с.
7. Просецкий П.А., Семиченко В.А. Психология творчества. Учебное
пособие., М.: Изд,во «Прометей» МГПИ им.В.И. Ленина, 1989. – 83 с.
8. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Отв.
ред. Я.А. Пономарева. – М.: Наука, 1990. – 224 с.
Додаткова
1. Сухомлинский В.О. Вибрані твори: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1986.
– Т.1–5.
2. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2:Навч.
посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005.– 552
с.Українська
педагогіка
в
персоналіях:
У
2
кн.
Кн.1:
Навч.посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. –
624 с.
Модуль ІІ. Методичні аспекти проблеми РТЗМШ. Технології творчого
розвитку учнів
Лекція№3 Особливості розвитку творчих здібностей у молодшому
шкільному віці (2 год)
1. Молодший шкільний вік як сенситивний період розвитку творчих здібностей
2. . Фактори розвитку творчих здібностей молодших школярів.
3. Головні чинники розвитку творчих здібностей молодших школярів (природа,
різні види мистецтв тощо).
4. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів.
5. Критерії та показники оцінювання творчих досягнень учнів.
6. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів
(стимулюючий вплив змісту навчального матеріалу, система творчих
завдань, створення розвивального середовища та ін.) .
Література до лекції
Основна
1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 1981. – 96 с.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:
Психологические
очерки:
Кн.
для
учителя.
–
3,е
изд.
–М.:
Просвещение, 1991. – 93 с.
3. Дружинин
В.Н.
Психодиагностика
общих
способностей.
–
М.:
Издательский центр «Академия», 1996. – 236 с.
4. Кульчицкая
Е.И.
Диагностика
творческих
способностей
детей
/
Е.И.Кульчицкая, Н.И.Литвинова и др. – К.: Укр. дом «Знание» Украины,
1996. – 66 с.
5. Моляко В.А., Кульчицкая Е.И., Литвинова Н.И. Психология детской
одарённости. – К.: Об,во «Знание» Украины, 1995. – 82 с.
6. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала. – Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2000. – 152 с.
7. Проблемы експериментальной психологии личности: Сборник статей /
Под. ред. В.С. Мерлин. – Пермь, 1970. –296 с.
8. Равен Джон. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения,
перспективы: Пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 1999. – 144 с.
Додаткова
1. Богоявленская
Д.Б.
Интелектуальная
активность
как
проблема
творчества. – Ростов н/Д.: Изд,во Рост.ун.,та, 1983. – 173 с.
2. Брушлинский А.В. К психологии творческого процесса: Психология
мышления вместо так называемой эвристики //
3. Брушлинский А.В. Творческий процесс как предмет исследования //
Вопросы философии. – 1965. – №7. – С.65.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системи повыш.
ква,лиф. пед. кадров / Под ред. Е.С. Полат.– М., 2000. – 272 с.
5. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія /
С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик,О.І. Кульчицька, Л.Є.
Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001.
– 502 с.
6. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. –Харків,Київ:
Каравела, 1998. – 150 с.
7. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості
учня: Монографія. – К.: Поліграфкнига - 1996. – 406 с.
8. Человек, творчество, наука. – М.: Наука, 1967. – С.13–40.
Лекція№4 Технології творчого розвитку молодших школярів (4 год)
1. Поняття «технологія», «методика», «методи» та «прийоми» розвитку ТЗМШ.
2. Технологія «Теорія розв’язку винахідницьких завдань ТРВЗ» (Альтшулер,
М.Мєєрович, Л.Шрагіна).
3. Технологія
літературно-творчого
розвитку
молодших
школярів
(З.Н.Новлянська, В.О.Левін, М.В.Явоненко).
4. Історія становлення технології ЛТРМШ (практика Л.Толстого, С.Френе,
Д.Родарі, В.Сухомлинського).
5. Авторська програма з ЛТРМШ «Світ творчості».
6. Технологія художньо-творчого розвитку молодших школярів.
7. Зарубіжний досвід розвитку творчих здібностей молодших школярів.
Література до лекції
Основна
1. Нікітін Б.П. Сходинки до творчості або розвиваючі ігри. – К.: Рад. шк.,
1991. – С.5–12.
2. Ніколенко О.С., Онищук Л.А., Сисоєва С.О. Творчість. Навчальнотематичний план і програми з розвитку творчих можливостей молодших
школярів (1–4 класи) для вчителів, керівників загальноосвітніх шкіл,
ліцеїв, гімназій, студентів та викладачів педагогічних спеціальностей
вищих навчальних закладів // Початкова школа, 1994. – №6. – С.41–44;
1995. –№1. – С.45–47; 1995. – №2. – С.27–29; 1995. – №7. – С.38–40.
3. Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М.
Слуцкого; Предисл. В.М. Слуцкого. – М.:Прогресс, 1991. – 376 с.
4. Окунев
А.А.
Спасибо
за урок, дети:
О
развитии
творческих
способностей учащихся: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.:
Просвещение, 1988. – 127 с.
5. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. М.: НИИ
школьных технологий, 2005. – 224с.
Додаткова
1. Барташніков О.О., Барташнікова І.А. Розвиток сенсорних здібностей і
пам’яті у дітей 5-7 років. Тернопіль: „Богдан”, 1998. – 72 с.
2. Биричевская
Т.Б.
Развитие
литературного
творчества
младших
школьников // Начальная школа. – 2001. – №2. – С.86-89.
3. Гин С.И. Мир фантазии: Методическое пособие для учителя начальной
школы. – М.:Вита-Пресс, 2001. – 128 с.
4. Глоцер В. Дети пишут стихи. М., «Искусство», 1964. – 213 с.
5. Доровской А.И. Сто советов по развитию одаренности детей.
Родителям, воспитателям, учителям. М., Российское педагогическое
агентство, 1997. – 309 с.
6. Занегина И.В. Как мы писали сказки // Начальная школа. – 1997. –
№11. – С.30-33.
7. Кардашов
В.Н.
Теоретические
и
методические
основы
художественно,творческого развития школьников / Под ред. Н.А.
Кушаева. – Бердянск: Дом техники плюс, 2000. – 160 с.
8. Рогозіна В.В. Формування творчих здібностей молодших школярів у
процесі музичної діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. /Ін-т
проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 199 л.
9. Родари Джанни. Грамматика фантазии. Сказки по телефону. – АлмаАта: Мектеп, 1982. – 207 с.
Модуль ІІІ. Роль особистості вчителя у творчому розвитку учнів
початкової школи.
Лекція№5 Роль творчої особистості вчителя у розвитку творчих здібностей
молодших школярів (2 год).
1. Педагогічна творчість: особистість формується особистістю.
2. Вчителі-новатори та їхні авторські технології з розвитку творчих
досягнень учнів.
3. Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі.
4. Уроки творчості Ігоря Волкова.
5. Педагогіка співробітництва Ігоря Іванова.
6. Уроки відкритої етики Євгенія Ільїна.
7. Софія Лисенкова: виховання успіхом.
8. Віктор Шаталов: пізнати істину в радості.
Література до лекції
Основна
1.
Загвязинский
В.И.
Педагогическое
творчество
учителя.
–
М.:
Педагогика, 1987. – 160 с.
2.
Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів,
аспірантів,
студентів
середніх
та
вищих
навч.закладів.
–
К.:
Українсько,фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
3.
Кан_Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.:
Педагогика, 1990. – 144 с.
4.
Основи педагогічної творчості вчителя: Навчально-тематичний план і
програма курсу для студентів педагогічних інститутів і університетів / Уклад.
С.О. Сисоєва, В.І. Барко, І.В. Бушовський та ін.; Заг. ред. С.О. Сисоєвої. – К.:
КГПІ імені О.М. Горького. – 1991. – 43 с.
5.
Педагогический поиск /Сост. И.Н.Баженова – 3-е изд. – М.: Педагогика,
1990. – 560 с.
Додаткова
1. Кичук Н.В. От творчества учителя у творчеству ученика: Пособие для
студ. пед. ун,тов. – Измаил: Измал. пед. ун,
2. Кичук Н.В. Формування творчої особистості вчителя., К.: Либідь, 1991.
– 96 с.
3. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. – К.: Знання,
1989. – 48 с.
4. Мороз О.Г., Омельяненко В.П. Перші кроки до майстерності. – К.:
Товариство «Знання», 1992. – 112 с.
5. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн,Л.В. Крамущенко,
І.В. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. –
К.: Вища шк., 2004. – 422 с.
6. Пехота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя //
Педагогіка і психологія. – 1994. – №4.
7. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя:Навчальний
посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112 с.
8. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості:
Монографія.,К.: Поліграфкнига, 1996. – 405 с.
Лекція№6. Створення вчителем комфортного розвивального середовища для
творчої діяльності (2 год)
1. Стимулювання творчих досягнень особистості.
2. Оцінювання творчих досягнень молодших учнів.
3. Засоби заохочення дитячої творчості (презентації, виставки, конкурси,
нагородження).
Література до лекції
Основна
1. Доровской А.И. Сто советов по развитию одаренности детей.
Родителям, воспитателям, учителям. М., Российское педагогическое
агентство, 1997. – 309 с.
2. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності: Навч. посібник для мол. шк. –
К.: Освіта, 1995. – 159 с.
3. Савченко
О.Я.
Розвиток
пізнавальної
самостійності
молодших
школярів. – К.: Рад.школа, 1982. – 176 с.
4. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах – К.: „Магістр”,
1997. – 256 с.
Додаткова
1. Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів,
аспірантів,
студентів
середніх
та
вищих
навч.закладів.
–
К.:
Українсько,фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
2. Кан_Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.:
Педагогика, 1990. – 144 с.
3. Львова Ю.Л. Развивать дар творчества. – К.: Рад. школа, 1987. – 136 с.
4. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний
посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112 с.
5. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. – Х.– К.: Книжкове
видавн. «Каравела», 1998. – 150 с.
6. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості:
Монографія. – К.: Поліграфкнига, 1996. – 405 с.
7. Кичук Н.В. От творчества учителя у творчеству ученика: Пособие для
студ. пед. ун,тов. – Измаил: Измал. пед. ун,
8. Кичук Н.В. Формування творчої особистості вчителя., К.: Либідь, 1991.
– 96 с.
9. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. – К.: Знання,
1989. – 48 с.
10.Мороз О.Г., Омельяненко В.П. Перші кроки до майстерності. – К.:
Товариство «Знання», 1992. – 112 с.
Плани практичних занять
(10 год.)
Модуль І. Теоретичні основи проблеми розвитку творчих здібностей.
Практичне заняття №1 (2 год)
Проблема розвитку творчих здібностей особистості та її актуальність для
сучасної початкової школи.
І. Теоретична частина (повторення лекційного матеріалу – вибірково)
1. Освіта ХХІ століття, її завдання та пріоритети.
2. Творчі здібності особистості як запорука її життєвого успіху.
3. Нормативні документи початкової освіти. Розвиток творчих
здібностей молодших школярів як одне із пріоритетних завдань
початкової школи.
4. Феномен
творчості
та
творчих
здібностей
особистості.
Характеристика базових понять з проблеми творчості («творчість»,
«творча особистість», «творчі здібності», «креативність», «творча
обдарованість», «задатки», «талант», «геніальність».
ІІ. Практична частина.
1.Складання творчого словничка – дати визначення поняттям:
– творчість;
- талант;
- геніальність;
- натхнення;
- здібності;
- задатки;
- інтуїція.
2. Творча робота - створення власної візитки майбутнього.
3. Дискусія на тему «Якби ви були Міністром освіти України, щоб ви змінили
в системі освіти (передвиборча компанія Міністра освіти) – голосування за
Міністра.
Завдання для самостійної роботи
1. Виписати з першоджерел доби Античності, Середньовіччя, Відродження та
Нового часу (Аристотель, Сократ, Платон, Ф.Аквінський, Г.Сковорода та ін)
міркування про творчість та творчу діяльність та створити «Літопис мудрих
думок»
2. Якби ви створювали Білу книгу національної освіти, які проблеми там би
піднімалися?
3. Напишіть педагогічне есе на тему «Роль творчих особистостей в історії
людства».
4. Складання власного педагогічного кредо.
5. Підготуйтеся до дискусії на тему: «Функції творчості».
Практичне заняття №2 (2 год)
Особливості розвитку творчих здібностей у молодшому шкільному віці.
І. Теоретична частина (повторення лекційного матеріалу – вибірково)
1. Функції творчості та стадії творчого процесу.
2. Види творчих здібностей. Загальні та спеціальні творчі здібності.
3. Структура інтелектуально-творчих та художньо-творчих здібностей
молодших школярів.
4. Молодший шкільний вік як сенситивний період розвитку творчих здібностей
5. . Фактори розвитку творчих здібностей молодших школярів.
6. Головні чинники розвитку творчих здібностей молодших школярів (природа,
різні види мистецтв тощо).
7. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів.
8. Критерії та показники оцінювання творчих досягнень учнів.
ІІ. Практична частина.
1. Знайомство з методикою вимірювання креативності Торренса
та іншими
діагностичними системами діагностики рівня розвитку ТЗМШ.
2. Розробка структури музично-творчих та образотворчих здібностей молодших
школярів.
3. Дискусія на тему: «Біологічний чи соціальний фактор є вирішальним у творчому
розвитку особистості?»
Завдання для самостійної роботи
1.
Створення власної розвивальної програми (як буде називатися, яка її мета,
завдання, зміст, очікувані результати).
2.
Створити рекламний проект книги по творчості «Психологія та педагогіка
творчості».
Модуль ІІ. Методичні аспекти проблеми РТЗМШ. Технології творчого
розвитку учнів
Практичне заняття №3 (2 год)
Технології творчого розвитку молодших школярів.
І. Теоретична частина (повторення лекційного матеріалу – вибірково).
1. Поняття «технологія», «методика», «методи» та «прийоми» розвитку
ТЗМШ.
2. Технологія
«Теорія
розв’язку
винахідницьких
завдань
ТРВЗ»
(Альтшулер, М.Мєєрович, Л.Шрагіна).
3. Технологія
літературно-творчого
розвитку
молодших
школярів
(З.Н.Новлянська, В.О.Левін, М.В.Явоненко).
4. Історія становлення технології ЛТРМШ (практика Л.Толстого,
С.Френе, Д.Родарі, В.Сухомлинського).
5. Авторська програма з ЛТРМШ «Світ творчості».
6. Технологія художньо-творчого розвитку молодших школярів.
ІІ. Практична частина.
1. Презентація власних розвивальних програм.
2. Марафон творчих ідей (робота в групах методом мозкового штурму):
- Уявіть, що в вашому класі завтра будуть проводитися веселі старти.
Придумайте оригінальну назву команди та її девіз.
- Уявіть, що в школі проходить конкурс на кращу стіннівку «Здоровим бути
модно!» Придумайте оригінальний проект такої стіннівки.
- Уявіть, що у школі хочуть провести свято, якого ще ніколи не було.
Придумайте, що це буде за свято?
- Уявіть, що в школі зробили день самоврядування і у вас є чудова можливість
провести цей навчальний день так, як вам завжди хотілося. Яким буде
розпорядок цього дня? Які нові предмети ви придумаєте та які уроки будете
проводити?
- Вам випала чудова можливість зробити вивіску над дверима вашої школи.
Що на ній буде написано?
Завдання для самостійної роботи
1.
Користуючись
Інтернет-виданнями,
познайомитися
із
зарубіжним
досвідом розвитку творчих здібностей молодших школярів, підготувати
реферат на тему за вибором:
3.
Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у Китаї.
4.
Проблема навчання обдарованих дітей у Японії.
5.
Розвивально-творчі програми Німеччини.
6.
Розвивально-творчі програми Франції.
7.
Розвиток творчих здібностей молодший школярів у Америці.
Модуль ІІІ. Роль особистості вчителя у творчому розвитку учнів
початкової школи.
Практичне заняття №4 (2 год)
Роль творчої особистості вчителя у розвитку
творчих здібностей молодших школярів.
І. Теоретична частина (повторення лекційного матеріалу – вибірково)
a. Педагогічна творчість: особистість формується особистістю.
2. Вчителі-новатори та їхні авторські технології з розвитку творчих
досягнень учнів.
3. Створення вчителем комфортного розвивального середовища для творчої
діяльності.
4. Стимулювання творчих досягнень особистості.
5. Оцінювання творчих досягнень молодших учнів.
6. Засоби заохочення дитячої творчості (презентації, виставки, конкурси,
нагородження).
ІІ. Практична частина.
1. Робота в групах над проектом: «Створення власного освітнього
розвивального сайту».
2. Презентація спікерами групових проектів. Захист творчих проектів,
обговорення.
Завдання для самостійної роботи
1. Підготувати матеріали по технологіях, методах, прийомах розвитку творчих
здібностей молодших школярів (добірки творчих завдань, ігор, творчі методи
та прийоми, стратегії творчості, розробки уроків з курсу «Розвиток творчих
здібностей молодших школярів» тощо).
Практичне заняття №5 (2 год)
Заключне заняття «Фестиваль педагогічних технологій
з розвитку творчих здібностей молодших школярів»
(Проводиться у формі ділової гри)
Студенти заздалегідь готуються до фестивалю, добирають матеріали по
технологіях, методах, прийомах розвитку творчих здібностей молодших
школярів (добірки творчих завдань, ігор, творчі методи та прийоми, стратегії
творчості, розробки уроків з курсу «Розвиток творчих здібностей молодших
школярів» тощо).
Обирається ведучий фестивалю, секретар, компетентне журі, усі інші –
учасники фестивалю.
Хід фестивалю: ведучий оголошує початок фестивалю, представляє журі
та учасників, надає слово учасникам, які презентують свою технологію
творчого розвитку молодших школярів,
Журі оцінюють виступ за певними критеріями: відповідність виступу
темі та меті фестивалю, ефективність та оригінальність технології, практична
цінність, вміння учасника презентувати технологію, зацікавити нею слухачів,
довести важливість її використання у початковій школі з метою творчого
розвитку дітей.
Розподіл балів за формами контролю
Види контролю
Кількість
Бали
Загальна
кількість
Балів
Практичні
5
5
25
1
10
10
1
3
3
3
10
30
Реферат
1
10
10
Груповий проект
1
10
10
1
12
12
Всього
100
заняття
Контрольна
робота
Самостійна
робота
Індивідуальні
творчі роботи
(розвивальна
програма)
Залікова творча
робота
(фестиваль пед.
технологій РТЗ)
Шкала оцінки знань студентів
Оцінка
Оцінка (за
Сума балів
ESTS
національною шкалою)
А
5 (відмінно)
90-100
В, С
4 (добре)
75-89
D, E
3 (задовільно)
60-74
FX
2 (незадовільно) з
35-59
можливістю повторного
складання
2 (незадовільно) з
F
0-34
обов’язковим
повторним курсом
Значення оцінки за шкалою ESTS
А (відмінно)
90-100
Робота з мінімальними помилками
В (дуже добре)
83-89
Вище середнього стандарту, але з
деякими поширеними помилками
С (добре)
75-82
В
цілому
хороша
робота,
але
з
помітними помилками
D (задовільно)
68-74
Пристойно, але із значними помилками
E (достатньо)
60-67
Задовольняє мінімальні вимоги
FX (не прийнято)
35-59
Необхідно виконати певну додаткову
роботу для успішного складання
F (не прийнято)
0-34
Необхідна значна подальша робота
(переробити)
Методичні рекомендації
до виконання самостійної роботи
Метою самостійної роботи студентів зі спецкурсу “Розвиток творчих
здібностей” є розширення і поглиблення педагогічних знань, а також
удосконалення творчих педагогічних умінь і навичок, спрямованих на
розвиток творчих здібностей молодших школярів.
Вона передбачає ознайомлення з філософською, психологічною,
педагогічною та методичною літературою з проблеми, написання власних
педагогічних есе, колекціонування афоризмів, висловлювань видатних людей
про творчість та мистецтво виховання, розробку авторських проектів
(освітнього сайту, розвивальної програми; створення концепції центру
дитячої творчості тощо), підготовку та участь у групових інтерактивних
формах організації навчального процесу (круглий стіл, ток-шоу, дискусія,
рольова гра тощо), створення презентацій (у форматі слайд-шоу) тощо.
Завершується курс самостійною роботою, що має на меті підготовку
матеріалів до проведення фестивалю педагогічних технологій з розвитку
творчих здібностей молодших школярів.
Кожен змістовий модуль курсу має різноманітні види роботи, і
обов’язковою формою за модульним контролем є презентація, захист,
обговорення
рецензування
продуктів
самостійної
роботи
студентів.
Критеріями оцінювання є професійне спрямування творчих робіт, їх
змістовність, оригінальність, самостійність та творчість у підходах до
розкриття теми.
Теми рефератів
1. Розвиток творчого мислення молодших школярів у процесі навчання.
2. Ранній творчий розвиток дитини.
3. Виховання почуттів засобами художнього слова.
4. Природа – колиска творчої думки.
5. Особливості розвитку творчих здібностей у дітей 6-7 років.
6. Естетика словесної творчості.
7. Розвиток літературної творчості молодших школярів.
8. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей.
9. Художньо обдарований молодших школяр: виявлення і розвиток.
10.Стимулювання творчої активності молодших школярів на уроках (урок
на вибір).
11.Система творчого навчання та виховання В.О.Сухомлинського.
12.Досвід творчого навчання та виховання Л.Толстого.
13.Система творчого навчання у школах С.Френе.
14.Проблема визначення поняття “педагогічна творчість”.
15.Творчі основи діяльності вчителя.
16.Креативне і репродуктивне в педагогічному мистецтві.
17.Зв’язок педагогічного мистецтва з іншими видами творчої діяльності.
18.Стандартне і творче в діяльності вчителя.
19.Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у Китаї.
20.Проблема навчання обдарованих дітей у Японії.
21.Розвивально-творчі програми Німеччини.
22.Розвивально-творчі програми Франції.
23.Розвиток творчих здібностей молодший школярів у Америці.
24.Творчі студії та розвивальні центри міста Чернігова.
Тематика творчий робіт
(педагогічне есе)
 Блиск та трагедії вундеркіндів.
 Виховання майбутнього генія: поради батькам.
 Роль творчих особистостей в історії розвитку людства.
 Зв’язок творчості і моральності: чи може творчість бути аморальною?
 Шляхи дитини до творчості.
 Як допомогти дитині стати творчою особистістю.
 Який фактор - біологічний чи соціальний - є вирішальним у творчому
розвитку особистості?
 Творчість внутрішня і творчість зовнішня.
 Творчість – завжди ризик!
 Творчість у повсякденному житті.
 Творчість художня і наукова – спільне та відмінне.
 Творчі люди – успішні люди?..
 Як звичайна творчість стає життєтворчістю.
 Творчість дитини і творчість митця.
Індивідуальні навчально-дослідні завдання
1. Складання власного педагогічного кредо.
2. Ведення щоденника педагогічного спостереження за творчим
розвитком дитини (протягом вивчення курсу та проходження
педагогічної практики).
3. Аналіз та розв’язання педагогічних ситуацій та задач з проблеми
розвитку творчих здібностей молодших школярів.
4. Складання та презентація фрагменту заняття з розвитку творчих
здібностей
5. Створити авторську професіограму творчого вчителя.
6. Проаналізуйте професіограму творчого вчителя. Проставте над
кожною якістю творчої особистості порядковий номер, який буде
свідчити про питому вагу тієї чи іншої якості (номер 1 –
найважливіша для творчої особистості якість і т.д.)
7. Створити колекцію афоризмів та висловлювань видатних людей про
творчість, творчі здібності, геніальність, талановитість та ін.
8. Написати лист майбутньому учневі.
9. Інтерв’ю у творчої особистості «Що вплинуло на Ваш творчий
розвиток?»
10.Складіть антипорадник вчителю: як виховати нетворчу особистість.
Потім розробити поради для вчителя «Як зростити творчу
особистість».
11.Опрацьовуючи зміст одного з підручників для початкової школи,
визначайте труднощі репродуктивного засвоєння та відтворення
матеріалу, запропонуйте такі види завдань на уроці, щоб навчання
не було «нудним» та нецікавим. Під час педагогічної практики
застосуйте творчі завдання, прийоми, способи для активізації
пізнавального інтересу учнів, розвитку їх творчих здібностей.
12.Створіть програму творчого самоудосконалення вчителя.
13.Створіть проект підручника майбутнього, метою якого буде творчий
розвиток молодших школярів.
14.Розробіть десять порад для батьків з розвитку обдарованості
молодших школярів.
15.Кожний творчий учитель мріє проте, щоб учіння під час його уроків
було цікавим для учнів. Як зробити урок цікавим? Охарактеризуйте
основні шляхи формування в учнів інтересу до знань, стимулювання
ініціативи та творчої активності.
16.Обґрунтуйте положення про те, що у творчого вчителя і діти
намагаються бути творчими.
17.Запропонуйте найбільш ефективні методи навчання для розвитку в
учнів образного мислення, охарактеризуйте їх.
18.Запропонуйте найбільш ефективні методи навчання для розвитку в
учнів творчої уяви, охарактеризуйте їх.
19.Запропонуйте найбільш ефективні методи навчання для розвитку в
учнів здатності генерувати нові ідеї, охарактеризуйте їх.
20.Проведіть
теле-інтерв’ю
у
творчої
особистості
(музиканта,
художника, поета тощо) на тему: «Що вплинуло на Ваше творче
зростання?».
Тематика курсових та дипломних робіт
1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами художнього
слова
2. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами природи.
3. Розвиток
творчих
здібностей
молодших
школярів
засобами
образотворчого мистецтва.
4. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами поезії.
5. Розвиток творчого мислення молодших школярів у позакласній
діяльності.
6. Дидактичні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів.
7. Розвиток уяви молодших школярів засобами декоративно-прикладного
мистецтва.
8. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами музики.
9. Естетичне виховання молодших школярів у процесі творчої діяльності.
10.Естетичне виховання молодших школярів у процесі виконання творчих
завдань.
11.Моральне виховання молодших школярів у процесі творчої діяльності.
12.Дидактична гра як засіб розвитку творчих здібностей молодших
школярів.
13.Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчих здібностей
молодших школярів.
14.Розвиток літературно-творчих здібностей молодших школярів.
15.Розвиток музичних здібностей молодших школярів засобами природи.
16.Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі дизайндіяльності.
17.Розвиток
творчих
здібностей
молодших
школярів
засобами
інтерактивних технологій.
18.Система творчого розвитку молодших школярів у педагогічній
спадщині В.О.Сухомлинського.
19.Педагогіка життєтворчість: шляхи реалізації у початковій школі.
Питання до заліку
1. Проблема
розвитку
творчих
здібностей
особистості
актуальність для сучасної початкової школи.
2. Творчі здібності особистості як запорука її життєвого успіху.
та
її
3. Розвиток творчих здібностей особистості як основа педагогіки
життєтворчості.
4. Висвітлення проблеми розвитку ТЗМШ у нормативних документах
початкової освіти (Державний стандарт початкової загальної освіти,
навчальні плани та програми).
5. Розвиток творчих здібностей молодших школярів як одне із
пріоритетних завдань початкової школи.
6. Історичний екскурс в проблему розвитку творчої особистості.
7. Роль творчих особистостей в історії людства.
8. Характеристика базових понять з проблеми творчості: «творчість»,
«творча особистість», «творчі здібності», «креативність»/
9. Характеристика базових понять з проблеми творчості: «творча
обдарованість», «задатки», «талант», «геніальність».
10.Функції творчості/
11.Cтадії творчого процесу.
12.Види творчих здібностей. Загальні та спеціальні творчі здібності.
Структура інтелектуально-творчих та художньо-творчих здібностей
молодших школярів.
13.Особливості розвитку творчих здібностей у молодшому шкільному
віці.
14. Молодший шкільний вік як сенситивний період розвитку творчих
здібностей.
15. Фактори розвитку творчих здібностей молодших школярів.
16. Головні чинники розвитку творчих здібностей молодших школярів
(природа, різні види мистецтв тощо).
17. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів.
18. Критерії та показники оцінювання творчих досягнень учнів.
19. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів:
стимулюючий вплив змісту навчального матеріалу, система творчих
завдань, створення розвивального середовища та ін. .
20. Технології творчого розвитку молодших школярів.
21. Поняття «технологія», «методика», «методи» та «прийоми» розвитку
ТЗМШ.
22. Технологія «Теорія розв’язку винахідницьких завдань ТРВЗ» (Альтшулер,
М.Мєєрович, Л.Шрагіна).
23. Технологія
літературно-творчого
розвитку
молодших
школярів
(З.Н.Новлянська, В.О.Левін, М.В.Явоненко).
24. Історія становлення технології ЛТРМШ (практика Л.Толстого, С.Френе,
Д.Родарі, В.Сухомлинського).
25. Авторська програма з ЛТРМШ «Світ творчості».
26. Технологія художньо-творчого розвитку молодших школярів.
27. Зарубіжний досвід розвитку творчих здібностей молодших школярів.
28. Роль творчої особистості вчителя у розвитку творчих здібностей молодших
школярів.
29.Педагогічна творчість: особистість формується особистістю.
30.Вчителі-новатори та їхні авторські технології з розвитку творчих
досягнень учнів.
31.Створення вчителем комфортного розвивального середовища для
творчої діяльності.
32. Стимулювання творчих досягнень особистості.
33.Оцінювання творчих досягнень молодших учнів.
34.Засоби
заохочення
дитячої
конкурси, нагородження).
35.Авторство життя.
36.Акме.
37.Акмеологія.
38.Аксіологічна освіта.
39.Аксіосфера.
40.Геніальність.
41.Геній.
творчості
(презентації,
виставки,
42.Гуманізація освіти.
43.Дивергентне мислення.
44.Задатки.
45.Здібності.
46.Евристичні методи навчання.
47.Інновація.
48.Інсайт.
49.Інтелект.
50.Інтуїція.
51.Креативність.
52.Метод мозкової атаки.
53.Натхнення.
54.Новаторський педагогічний досвід.
55.Обдарованість.
56.Оригінальність.
57.Осяяння.
58.Педагогічна імпровізація.
59.Педагогічна творчість.
60.Талант.
61.Творча особистість.
62.Творчі здібності.
63.Творча діяльність.
64.Творчість.
65.Тест креативності.
ІІІ. Додатки
Додаток 1
ДОДАТОК 2. Методики діагностики творчих здібностей молодших
школярів
Анкета
щодо визначеним здібностей учнів
(за методикою американських вчених Ха а ва і Кафа)
І. Інтелектуальні здібності
1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все схоплює.
2. Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних
повсякденних ситуаціях.
3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між
подіями, між причиною і наслідком.
4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато
часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.
5. Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не
здогадуються.
6. Має великий запас слів, легко користується новими словами,
вільно висловлюється.
7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки, а діти, старші
на рік чи два, дорослі.
8. Вирішує розумові задачі, що потребують розумових зусиль.
9. Задає дуже багато запитань.
10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.
11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді,
рішення.
12. Дуже с постережи и вий, добре сприймає інформацію, швидко
реагує на все нове.
I I . Художні здібності
1. У своїх малюнках зображує різнотипні типи предметів, ситуації,
людей.
2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже
серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину.
3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з квітів,
малюнків, марок тощо).
4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для виготовлення
іграшок, картин, малюнків тощо.
5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають художнє
значення (наприклад, прикраси для дому).
6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і
настрій.
7. Цікавиться творами мистецтва. Може дати власну оцінку й
намагається відтворити те, що йому сподобалося.
8. Любить працювати з пластиліном і глиною, клеєм, щоб відтворювати
речі в трьох вимірах.
III. Музичний талант
1. Добре відчуває ритм і мелодію. Прислуховується до них.
2. Добре співає,
3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та
почуттів.
4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна
послухати музику.
5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.
6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.
IV. Здібності до занять науковою працею
1. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.
2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не підгримують
вчителі або батьки.
3. Намагається зрозуміти причини й сенс подій.
4. Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.
5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над
цим.
V. Літературна обдарованість
1. Може вільно побудувати розповіді, починаючи від зав'язки сюжету й
закінчуючи розв'язкою конфлікту.
2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь
знайомим.
3. При розповіді виділяє головне, найхарактерніше.
4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, не втрачає
головної думки.
5. Любить писати оповідання та вірші.
6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття,
настрій, характер.
7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоції,
почуття.
VI. Артистичний талант
1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо,
2. Цікавиться акторською грою.
3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.
4. Розуміє та вміє передати конфлікти, ситуації, може розіграти будь-яку
драматичну сцену.
5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.
6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про щонебудь із захопленням розповідає.
7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання.
VII. Технічні здібності
1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.
2. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів,
моделей.
3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати старі
деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.
4. Визначає причини несправності приладів.
5. Любить робити креслення механізмів.
6. Читає журнали та статті про машини, механізми.
V I I I .Здібності до спорту
1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути
щасливим.
2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
3. Постійно досягає успіхів у якомусь виді спортивної гри.
4. Бігає швидше за інших.
Діагностика креативності “Домалюй фігурку”
(адаптована методика Торренса)
Методика визначає рівень розвитку творчої уяви як центрального
компоненту креативності. Діти отримували лист паперу з контурним
зображенням чотирьох фігурок (коло, квадрат, трикутник, хвиляста лінія,
„зубчики” тощо), олівець. Їм було запропоновано додати будь-які деталі або
лінії до основного зображення так, щоб утворились різноманітні цікаві
малюнки.
Виконання тесту не передбачає жорсткого ліміту часу, існує лише певне
його обмеження в рамках одного уроку та відбувалось у вільній емоційно
комфортній атмосфері, що значно активізує процес творчої діяльності.
Завдання
підходить
до
оцінки
креативності
через
коефіцієнт
оригінальності (КОР) продуктів творчої діяльності. Оригінальність – один з
основних показників креативності, що характеризується як здібність висувати
нові, незвичайні ідеї, які відрізняються від широко відомих, загально
прийнятих, банальних [76, с. 24]. У нашому дослідженні найвищий коефіцієнт
оригінальності отримував малюнок, який зустрічався в одного учня на клас.
Аналіз результатів виконання завдань дозволяє виділити 4 рівні розвитку
креативності учнів 3-4-х класів: високий, достатній, середній, початковий.
Для початкового рівня розвитку креативності характерні стандартні,
схематичні, позбавлені деталей малюнки, які повторювались майже у
половини дітей з класу. Наприклад, коло перетворюється на м’яч, сонечко;
хвилясту лінію – на змію.
Діти, які умовно відносяться до середнього рівня розвитку креативності,
як правило, малюють предмети більш детально, домальовують до фігурки інші
частини. Вони фантазують у процесі виконання завдання, включають
зображуваний предмет в уявний сюжет. Деякі, перетворюючи фігурку в
певний предмет, не зупиняються на цьому. Уява веде їх далі, і вони додають
різні елементи до малюнку, утворюючи таким чином цілісну композицію.
Наприклад, вони не лише схематично зображують сонечко, а малюють пейзаж
– хмари, дощик, траву та квіти; квадрат перетворюють на стіну будинка.
Достатній рівень розвитку креативності показують діти, малюнки яких
більш оригінальні та зустрічаються значно рідше, 2-3 на клас (наприклад, коло
– чудернацький жук, цукерка на паличці, сніговичок, риба тощо) .Часто їх
малюнки включені у композицію, створення якої вимагає прояву фантазії:
наприклад, сніговичок знаходився у лісі, квіточка – у вазоні, метелик літав над
травою.
Найвищий рівень розвитку креативності спостерігається в учнів, малюнки
яких зустрічаються не частіше одного на клас. Найчастіше ці учні виконують
завдання способом “включення”, використовуючи фігурку-еталон якісно поновому. Якщо досі дана фігурка виступала як основна частина малюнка (коло –
голова чоловічка, квадрат – телевізор), то тепер вона стає однією з
другорядних деталей іншого малюнка. Наприклад, трикутник – ковпак
веселого клоуна, який виступає у цирку; дах „грибочка” на дитячому
майданчику, де грають малюки. На цьому рівні рішення – найбільша свобода
використання
зовнішніх
даних
лише
як
“матеріалу”,
поштовху
до
фантазування та творчості. Діти починають самостійно обирати те положення
фігурки, яке більше підходить для реалізації творчих планів, давали
оригінальні назви малюнкам.
Додаток 3
Методи та прийоми творчого розвитку дітей
І. Прийоми словесного фантазування.
„Біном фантазії” Новий образ може з’явитися, якщо взяти два слова, між якими
певна змістова дистанція. Це вимушено активізує уяву, в результаті виходить єди
фантастичне ціле. В „біномі фантазії” слова використовуються не в їх звичайно
значенні, а звільненими з мовного ряду, в якому вони фігурують кожен день. Та
умови є оптимальними для появи цікавої розповіді. Наприклад, „шафа” і „собака”.
слова можуть бути поєднані за допомогою прийменника: собака з шафою, ша
собаки, собака на шафі, собака у шафі. Кожне з цих поєднань може слугувати осново
для вигадування конкретних ситуацій, з яких утворюється казка.
„Фантастичні гіпотези” Ця техніка виражена у формі запитання: „Що було
якби...?”. Для постановки запитання беруть будь-які підмети і присудки. Їх поєднан
дає гіпотезу, на основі якої можна працювати. Наприклад: „Що було б, якби наш
школа опинилася під водою?» Приклад розповіді дитини: „Тоді ми би не бігали
коридорах, а плавали, у їдальні купували морські водорості і вивчали
океаноматику”.
«Довільне додавання префіксів» Одним із способів словотворчості є деформуван
слова за рахунок додавання префіксів іншомовного походження: астро-, аква-, віц
відео-, супер-, інтер- тощо. Наприклад, відеостілець, віце-швабра, аквадош
астролітера, відеоручка. Кожне утворення потребує аналізу, розповіді про те, що
може бути за нова річ або казковий предмет, у якій казці він міг би знадобитися тощо
ІІ. Прийоми створення казок
«Казка продовжується» Ми звикли до давно відомих і логічно завершених
казок, а отже мислимо вже стереотипно: ріпку витягли, Колобка з'їла лисиця,
Червона шапочка і бабуся залишились живі і неушкоджені, Попелюшка і
принц одружились, семеро козенят залишились живі і з мамою-козою.
Спробуйте мислити нестандартно: «А що потім?», тобто придумайте початок
після кінця. Цей спосіб корисний тим, що: ми можемо змінити кінець казки,
направити увагу дитини в потрібне педагогічне русло; розвивати уяву
дитини, ламаючи встановлені стереотипи. Наприклад: Як живуть Попелюшка
і принц одружившись, можливо їм заважає мачуха зі своїми дочками; коза з
козенятами побудувала собі вежу недоступну для вовка.
«Казкові задачі» На основі знайомих казок можна створювати цікаві задачі.
Користь у цьому величезна, адже діти вчаться комбінувати і перетворювати.
Наприклад: казка «Вовк і семеро козенят», задача: Якби одне козеня побігло за
мамою, двоє інших за ними, а ще двоє пішли без дозволу купатись, то скільки
козенят би вовк знайшов у хатці?
«Випадкові казки» На перший погляд, випадки із життя ніяк не пов’язані із
фантастичними подіями. А якщо пов’язати? Дітям пропонується згадати
реальну життєву подію та поєднати з казковим сюжетом. Наприклад:
Потемніло, йшов дощ. На автобусній зупинці під однією парасолькою стояли
дві дівчинки. Вони навчалися в одному класі, були подружками і разом
поверталися із занять бальними танцями. Раптом вони помітили, що в
калюжі поруч хтось кричить тонесеньким голосочком: «Рятуйте ! Я втону у
цьому морі!» … Закінчіть розповідь.
«Знайомі герої у нових обставинах» Цей спосіб розвиває фантазію, руйнує
стереотипи у дітей, створює умови, за яких головні герої залишаються, але
потрапляють у зовсім інші обставини. Обставини можуть бути фантастичними,
неймовірними (лисиця і заєць замість своїх льодяних хаток живуть на літаючих
тарілках), а можуть бути близькими до життя дітей (лисиця, заєць та півень за
допомогою чарівної палички потрапили до багатоповерхового будинку та застряли
у ліфті).
«Казки з новим кінцем» Мається на увазі казкові тексти, які даються без
кінця. Один хлопчик складав казки, в яких початок страшний, а кінець
веселий. Він склав казку про жабок: «Жили-були дві жабки. Були вони
товаришки і жили в одній канаві. Одна з жабок була справжня лісова жаба хоробра, сильна, весела. Звали її.... А друга була болотна - ні те, ні се:
боягузлива, слабенька, соня. Звали її... . Але все ж таки жили вони разом. І
ось одного разу вночі вони вийшли погуляти. Йдуть по лісовій доріжці і тут
бачать....» Розкажіть далі, що трапилось з двома товаришками-жабками.
Дуже корисно придумувати свої варіанти закінчень до знайомих казок.
Традиційна кінцівка казки «Три ведмеді»: Маша втекла від ведмедів.
Можливі нові варіанти: Маша помирилась з ведмедями.
Традиційна кінцівка казки «Ріпка»: Вирвали ріпку.
Можливі нові варіанти: Витягли не ріпку, а скарб...
«Казка про самого себе» Цей прийом корисний з різних сторін. По-перше, тому що
діти люблять слухати, що ж трапилось або могло трапитись з ними або їх
близькими: мамами, бабусями. Люблять вигадувати про себе, своїх братиків, сестер.
По-друге, ця творча діяльність допомагає розуміти складання як доповнення до
реального життя, а не як заміну самої реальності. В результаті, закінчивши складати,
дитина не почуває розчарування, входячи в саме життя. Для того, щоб ще більше
зацікавити, можна самого себе назвати казковим іменем або придумати прізвисько
«Казки про улюблені іграшки» Улюблені іграшки - це тема для створення про
них казок. Ось, наприклад: «Багато дошкільнят думає, що жителі міста ігор дуже
веселі. Але іноді іграшкам буває дуже сумно. Послухайте, що розповіла лялька
Катя: «Мене подарували на день народження одній дівчинці. Спочатку вона зраділа
і гралася зі мною цілий день. А потім поклала в велику коробку. Там сумували і
інші ляльки: великі і маленькі, старі й нові. Вони розповіли, що у їхньої господині
дуже багато іграшок і кожен раз їй купляють нові. І тут лялька Катя заплакала:
«Може вона ніколи не буде зі мною гратися? Я, мабуть, помру від суму. Що ж тепер
робити?»
«Придумування історії з шостим словом» Дітям пропонують слова, на
основі яких вони вигадують будь-яку історію, наприклад, п’ять слів, які
підказують сюжет казки „Червона Шапочка”: „дівчинка”, „ліс”, „квіти”,
„вовк”, „бабуся”; з шостим словом, наприклад, „інтернет”. Історія може бути
такою: коли Червона Шапочка зрозуміла, що вовку може обігнати її і
обманути бабусю, вона зв’язалася з нею по Інтернету і попередила про
небезпеку. Бабуся повідомила про це міліції і вовка затримали працівники
ДАІ на дорозі як головного підозрюваного у багатьох злочинах, скоєних у
лісі».
«Казка – навпаки» Характери (якості) героїв змінюються на протилежні.
Потрібно придумати, як зміниться сюжет казки. (Добрий вовк, над яким
знущаються три поросятка; колобок-ненежеро, який з’їдає всіх на своєму
шляху, крім лиси і т.д.) Цей прийом цінний не тільки для розвитку
пародіювання. З його допомогою можна визначити вихідну точку для вільної
розповіді, яка самостійно розгортається в будь-якому іншому напрямку.
«Створення „салату” з казок» Суть цього методу полягає в тому, що події з
різних казок переплітаються і розгалужуються за новим сюжетом.
Наприклад, Чіполіно з’явився в будиночку Білосніжки і став її вихованцем.
Це дасть старій казці нову життєву енергію і принесе задоволення дитині від
фантазування.
ІІІ. Прийом вигадування того, на що схожі малюнки та предмети „Думай
про інше!”. Прийом вчить боротися з психологічною інерцією та відходити
від стереотипів, допомагає вигадувати щось неординарне та незвичне.
Послідовність роботи за прийомом.
1. На дошці зображається будь-який один закінчений схематичний
малюнок, наприклад:
2. Висловлюється
декілька
варіантів,
на
що
схоже
те,
що
намальовано (записуються на дошці у стовпчик).
3. Пропонується назвати 3-4 будь-яких об’єкти (предмети, живі
істоти, казкові герої...), найрізноманітніші та несхожі на даний
малюнок (записуються на дошці у другий стовпчик).
4. Потрібно довести, що малюнок схожий на кожний з перерахованих
об’єктів (вказати, чим схожий). Можна провести аналогію: є умова
задачі та відповідь, треба знайти рішення – як цю відповідь
отримано.
5. Порівнюють варіанти відповідей, одержаних зі слів першого та
другого стовпчика: де рішення більш цікаві та чому.
Алгоритм можна повторити декілька раз на різних малюнках.
Приклад виконання завдання:
На що схоже?
Думай про інше!
Доказ (усно)
М’яч
Крокодил
Крокодил, який кусає себе за хвіст.
Гарбуз
Молоток
Збоку
Шайба
Зошит
круглий.
торець
ручки
молотка
Зошит, згорнутий у трубку.
ІV. Прийом створення метафор – образних порівнянь.
Завдання виконується на індивідуальних картках, що містить таку таблицюалгоритм (жирним шрифтом надруковано те, що подано у таблиці, курсивом
те, що мають записати діти):
Послідовність створення метафори:
1. Що? (Вибрати об’єкт.)
2. Який? (Назвати ознаки об’єкта.)
3. На що схожий? (Вибрати інший об’єкт, з яким асоціюється цей
предмет.)
4. П.2 + п.3 = метафора. (Прикметник з пункту 2 плюс іменник із пункту
3.)
5. На основі словосполучення утворюється речення.
1. Що? Кульбабка
2. Яка?
3. На що схожа?
Жовта
Сонечко
Кумедна
Голівка
Пухнаста
Курчатко
Яскрава
Вогник
Золота
Клубочок
4. Образне словосполучення (2+3)
Пухнасте курчатко, кумедна голівка, жовтий вогник, яскраве
сонечко, золотий клубочок
5. Образне речення
Кульбабка - немов пухнасте курчатко, яке заховалось у траві.
Кумедна голівка на тендітній ніжці дивиться на сонечко.
Золотий клубочок загубився у шовковій траві.
Сонце подарувало землі своїх діток – маленьких яскравих кульбабок.
V. Прийоми вигадування асоціативних загадок „Відгадай-ка!”. Прийом
вчить створювати асоціативні загадки, а) спираючись на схожість предметів з
іншими; б) описуючи ознаки предмета; в) описуючи дії предмета; г) за
допомогою метафори.
 Послідовність роботи по складанню загадок, спираючись, на схожість
предметів з іншими:
1. Вибрати об’єкт (записується у верхньому рядку таблиці, що на
дошці). Наприклад, м’яч.
2. Заповнити ліву частину таблиці, відповівши на питання: „На що
схожий об’єкт?” (3-4 порівняння). Наприклад, м’яч схожий на
сонце, глобус, клубок...
3. Заповнити
праву
частину
таблиці:
„Чим
відрізняється?”
Наприклад: чим м’яч відрізняється від сонця? (М’яч не світить.)
Чим м’яч відрізняється від глобуса? (М’яч не має підставки.) Чим
відрізняється від клубка? (М’яч без ниток.)
4. Вставити слова-зв”язки „як...”, „...але не...”.
5. В кінці бажано вказати характерну ознаку, властиву тільки цьому
предмету (Ним можна гратись.)
6. Прочитати готову загадку. Наприклад: „Що це: як сонце, але не
світить; як глобус, але не на підставці; як клубок, але без ниток; з
ним люблять гратись діти?”
Зразок заповненої таблиці:
М’яч
На що схоже?
Чим відрізняється?
Як сонце
Але не світить
глобус
не на підставці
клубок
без ниток
з ним можна гратись
 Послідовність роботи по складанню загадок, спираючись на ознаки
предмета:
1. Вибрати об’єкт (записується у верхньому рядку таблиці, що на
дошці). Наприклад, цукор.
2. Заповнити ліву частину таблиці, відповівши на питання: „Який?”
(Цукор який? – солодкий, білий, сипучий ).
3. Заповнити праву частину таблиці: „Що таке ж?” (Солодким може
бути пиріг, білим може бути сніг, сипучим може бути пісок.)
Бажано при заповненні правої сторони таблиці добирати
римовані слова, щоб отримати віршовану загадку.
4. Вставити слова-зв’язки „...але не...”.
5. Попрацювати над літературною формою та прочитати готову
загадку. (Наприклад: білий, та не сніг, солодкий, та не пиріг,
сипучий, але не пісок, здогадався, що це, дружок?”
Зразок заповненої таблиці:
Цукор
Який?
Солодкий
білий
Що таке ж?
але не пиріг
сніг
сипучий
пісок
 Послідовність роботи по складанню загадок, спираючись на дії
предмета:
1. Вибрати об’єкт (бажано вибирати „активні” об’єкти, які самі
можуть виконувати різні дії). Наприклад, чайник.
2. Заповнити ліву частину таблиці, відповівши на питання: „Яку
дію виконує?” (Чайник що робить? – кипить, шипить, випускає
пару. ). Бажано при заповненні лівої сторони таблиці добирати
римовані слова, щоб отримати віршовану загадку.
3. Заповнити праву частину таблиці: „Який об’єкт робить те ж
саме?” (Кипіти та випускати пару може вулкан, шипіти може
змія.)
4. Можна вставити слова-зв’язки „...але не...”.
5. Попрацювати над літературною формою та прочитати готову
загадку. (Наприклад: Як вулкан кипить, як змія шипить, пару
випускає, до столу зазиває?”
Зразок заповненої таблиці:
Чайник
Що робить?
Який об’єкт робить те ж саме?
Кипить
Лава
випускає пару
вулкан
шипить
змія
 Послідовність роботи по складанню загадок за допомогою метафори:
1. Перша операція – відсторонення. Ми повинні дати олівцеві таке
визначення, наче бачимо його вперше, визначити його в загальних
рисах (олівець – дерев’яна паличка у формі циліндра з гострим
закінченням, якщо провести ним по світлій поверхні, то залишається
чорний слід).
2. Друга операція – асоціація і порівняння (світла поверхня – це не
тільки аркуш паперу, це і стіна, і засніжене поле. За аналогією: те,
що на білому виглядає як „чорний знак”, на „білому полі” може
чорніти, як стежинка).
3. Третя операція – метафоричне визначення олівця: „Це дещо таке, що
на білому полі робить чорний слід”. В кінцевому підсумку загадка
набуває наступного вигляду:
Він на білім-білім полі
Залишає чорний слід.
VI.
Прийом
створення
нісенітниць
(жартівливих
п’ятирядкових
віршиків) „Лімерик”.
Послідовність створення нісенітниць за моделлю „Жив-був хтось і виконував
він щось”:
1. Жив-був якийсь об’єкт.
2. І був він такий (характеристика).
3. Виконував дію.
4. Або взаємодію.
5. Вказати на незвичність об’єкта.
Наприклад:
Жив-був гіпопотам здоровенний
Та мав він апетит страшенний,
З’їдав на обід 2 комашки,
Випивав компоту півчашки.
Ось який гіпопотам був ненажеро.
За таким же алгоритмом з деякими змінами можна створювати й інші
віршики-нісенітниці за моделями: „Якщо це хтось, то вони щось”, „Хтось був
таким та робив він щось, тому що він був такий-то” і т. і.
За основу нісенітниць можна взяти речення-плутанини, в яких
описується нереальна дія („Зайці прилетіли з півдня”) або в яких частини
помінялись місцями („Огірки продавали бабусю”). Для того, щоб отримати
римовану плутанину, треба спочатку придумати римовані слова, а потім з
використанням цих слів створювати речення-плутанинки. Наприклад: Зайці з
півдня прилетіли,
Півень зранку зніс яйце.
Посміятись ми хотіли,
Та й придумали оце.
VІ. Прийоми фантазування на зміни характеристик об’єктів, явищ,
фактів.
Ці прийоми використовуються при складанні казок, віршів, фантастичних
оповідань. У будь-якій казці використовується хоча б один з цих прийомів.
Вони допоможуть відшукати оригінальні рішення та відійти від шаблонів
при виконанні творчих завдань.
 „Дроблення - об’єднання” – об’єкт може дробитися (розпадатися) на
безліч маленьких частин (бджолиний рій як самостійний організм, що
складається з великої кількості окремих частин – бджіл) або
об’єднуватись з іншими об’єктами, явищами та їх частинами (русалка,
кентавр):
„Справа в тому, Сашко, - сказав Роман, - що у нас ідеальний
директор. Він у двох обличчях. Є А-Янус Полуектович та У-Янус
Полуектович. У-Янус – це великий вчений міжнародного класу. Що ж
торкається А-Януса, то це звичайнісінький адміністратор.”
О. та Б.Стругацькі „Понеділок починається у суботу”
 „Прискорення – уповільнення” – час може уповільнюватись, або зовсім
зупинятись (як у казці „Спляча красуня”), а може проходити зовсім
швидко:
«Тучка по небу идет,
Бочка по морю плывет…
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.»
О.Пушкін „Казка про царя Салтана”
В) „Збільшення – зменшення” – об’єкти або їх частини можна
збільшувати та зменшувати. На основі цього прийому з’явилися карлики та
велетні, а також відбувались казкові зміни окремих частин тіла
(„Маленький Мук”, „Пеппі Довгапанчоха” ).
„У чашечці великого тюльпану сиділа жива дівчинка. Вона була
маленька, всього у дюйм зростом. Тому її так і прозвали –
Дюймовочка”.
Х.-К. Андерсен „Дюймовочка”
 „Універсалізація – спеціалізація” – об’єкт може виконувати безліч
функцій, бути універсальним (ліки від всіх хвороб; одяг на всі випадки
життя та ін.) Протилежний варіант: об’єкт „спеціалізується” на
виконанні однієї функції ( ручка, якою можна писати лише листи,
магазин для плакс...).
„Молодчина Френк – універсальна машина (робот): „Що входило до
обов’язків Френка? – Будь-яка домашня робота, що зазвичай
виконувалась людьми.”
Р.Хайнлайн „Двері у літо”
 „Динаміка - статика” – рухливі об’єкти стають статичними (земля
перестає обертатися), а статичні – рухливими („Гном прийшов, а
будинку нема; будинок прийшов – гнома нема...”).
«Емеля сказал: «По щучьему веленью, по моему прошенью, печка,
ступай к королю!» Сам сел на печь, печка и пошла.»
Русская народная сказка «По щучьему велению»
 „Безперервність – квантування” – якщо дія факту було безперервним,
його можна зробити перервним ( дихання раз у тиждень, слух тільки
влітку), або навпаки (вічний сон, безперервне чаєпиття ).
”Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати каже: ”Горщик, вари!” –
і стала в ньому варитися каша, та наїлась мати вдосталь, але як
зупинити горщик, вона забула. Ось варить він та варить... Ось вже
кухня повна, і уся хата повна, і повзе каша в іншу хату, і уся вулиця
повна, ніби хоче вона весь світ нагодувати.”
Брати Грим „Солодка каша”
 „Зміна якості” – треба змінити найменш змінювану якість об’єкту
(факту) або середовища, в якому існує об’єкт (факт). Змінити закон
природи ( нема сили тяжіння і всі можуть літати).
Лисички взяли спички,
К морю синему пошли Море синее зажгли.
К.Чуковський „Плутанина”
 „Навпаки” – треба змінити будь-яку здібність або якість на протилежну
(зробити живе – неживим; спочатку роздати пиріг, а потім його
розрізати).
«Ей в приданное дано
Было зеркальце одно.
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.»
О.Пушкін „Казка про мертву царівну та сім богатирів”
 „Винесення – привнесення” – треба будь-яку функцію, частину або
якість об’єкту (явища) відокремити від нього( смерть Чохлика у яйці). І
навпаки: будь-яку функцію або якість об’єкта може бути привнесена в
інший об’єкт (випив із пляшечки – став сміливим, з’їв рибу – став
розуміти мову тварин).
„Ось це так-так! – подумала Аліса. – Бачила я котів без посмішок,
але посмішку без кота! Такого я у житті ще не зустрічала.”
Знання цих прийомів дає тільки напрям для ходу думок та фантазій.
Працювати за прийомами можна самостійно, а можна використовувати такий
алгоритм:
1. Оберіть об’єкт (явище), який ви бажаєте змінити.
2. Визначте призначення об’єкта, його основні характеристики
та якості.
3. Оберіть прийом.
4. Із складеного переліку характеристик оберіть характеристику,
яку будете змінювати. Можете змінити об’єкт як ціле.
5. Проведіть зміну цієї характеристики за обраним прийомом,
виявіть, яка нова якість з’явилась в результаті зміни.
VII. Прийоми розвитку творчого мислення засобами слова.

„Морфологічний аналіз” Цей прийом використовують в тому разі, коли
необхідно отримувати різноманітні варіанти об’єкта.
Послідовність роботи за прийомом.
1) Обрати об’єкт (в даному випадку будинок).
2) Заповнити ліву частину таблиці – „частини” (в даному випадку
стіни, дах, вікно, труба).
3) Заповнити праву частину таблиці – „варіанти частин”.
4) Створювати нові об’єкти комбінуванням різноманітних варіантів.
Зразок заповнення таблиці:
Будинок
Частини
об’єкта
Стіни
Вікна
Дах
Труба
Варіанти частин
Після
заповнення
таблиці
пропонується
намалювати
декілька
різноманітних будинків, вибірково комбінуючи частини.
Приклад виконання завдання:
Принцип перебору варіантів можна використовувати для пошуку
незвичних ситуацій, на базі яких необхідно придумати розповідь.
Для прикладу можна побудувати таку таблицю:
Дійові особи
Вид діяльності
Об’єкт дії
Кіт
Ловить
мишей
Кондитер
продає
торт
Клоун
дресирує
крокодила
У стовпчиках можна вказувати будь-яку ситуацію, кількість стовпчиків
теж не обмежується. Послідовно перебирають варіанти:
Кіт ловить морозиво.
Кондитер продає мишей.
Кіт дресирує крокодила і т. д.
Найбільш цікава комбінація може слугувати стимулом для створення
розповіді.
 „Фокальні об’єкти” Суть прийому полягає в тому, що звичні об’єкти
починають набувати незвичних властивостей.
Послідовність роботи за прийомом:
1) Обрати
предмет
(фокальний
об’єкт)
для
удосконалення
Наприклад: придумати нову пляшку.
2) Назвати 3 будь-яких випадкових об’єкти, якнайбільш далеких за
змістом. Наприклад: бджола, кішка, будинок.
3) Записати характерні ознаки та дії випадкових об’єктів. Наприклад,
бджола – працьовита, збирає мед, гудить, кішка – м’яка, має кігті,
муркоче, будинок – багатоквартирний, різнокольоровий, має ліфт.
4) Перенести якості випадкових об’єктів на фокальний об’єкт (можна
не всі якості).
5) Розвинути ідею (як таке може бути, де та для чого такий об’єкт
можна використовувати). Наприклад, пляшка-бджола: повинна
весь час працювати (не бути порожньою), сама наповнюється від
кожної квітки, потім віддає порціями, шумить. Дуже нагадує
міксер. Пляшка-кішка: м’яка, як подушка або грілка. Має кігті,
отже, її можна повісити не стіну – дуже зручно для космонавтів.
Як тільки стає порожньою, подає сигнал, тобто муркоче. Пляшкабудинок: має багато секцій та ліфт, в центрі – резервуар з водою, а
на кожному з поверхів – різні сиропи. Можна вийти на будь-якому
поверху та скуштувати газованої води з малиновим або ванільним
смаком.
Додаток 4
Поради батькам та вчителям
щодо творчого розвитку молодших школярів
***
Поради батькам
щодо розвитку творчості дітей
Найперше - потрібно любити свою дитину. Приймати дитину такою,
якою вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи
свої інтереси, давати дитині можливість вибору. Для розвитку творчого
потенціалу, як показали дослідження, необхідна не лише адекватна
оцінка сил дитини, але трішки завищена, зазнайкою вона не виросте,
зате у неї буде запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба
готувати змалку.
Батьки повинні бути прикладом, адже дитина свідомо переймає
вашу манеру говорити, ходити, працювати, відповідальності за
доручену справу. Кожен батько повинен пам'ятати правило: "Не
зашкодь!" Адже обдарована дитина більш чутлива, ранима, тому
потрібно давати вільний час для того, щоб побути дитині на самоті,
поміркувати,
пофантазувати.
За
допомогою
тренінгів
дати
їй
можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі часто батьки
повинні радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини.
Батьки повинні завжди пам'ятати, що для обдарованої дитини
творчість є життєвою необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до
спостережливості, наполегливості, формувати вміння доводити почату
справу до кінця, працелюбність, вимогливість до себе, задоволення
від процесу творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості при
невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чулість до аналізу
моральних проблем.
Батьки також повинні усвідомлювати, що надзвичайно велика роль
у процесі формування особистості обдарованої дитини належить волі.
Вольові риси є стрижневими рисами характеру, адже за наявності
мети, яку особистість досягає в житті, долаючи перешкоди, є
цілеспрямовуючим життя. Цілеспрямовані люди знаходять своє щастя
в житті, вони вміють поставити перед собою чітку, реальну мету.
Прагнення досягти своєї цілі робить людину рішучою та наполегливою.
І.Павлов стверджував, що у вольової людини труднощі лише
збільшують бажання реалізувати свою мрію. Вони вміють стримати
себе, володіють терпінням, витримкою, вміють контролювати свої
почуття за наявності перешкод. Ініціативність і творчість поєднані з
наполегливістю, рішучістю та витримкою, допомагають обдарованим
дітям самореалізуватися.
Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве
покликання, реалізувати себе як особистість. Вони не мають права
втратити обдаровану дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування,
здібність, вони втрачають майбутнє. Тому батьки повинні бути
терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина виросте
хорошою творчою людиною.
***
 Вірте у свою дитину. Вселяйте їй впевненість у власних силах.
 Завжди підбадьорюйте її. Намагайтеся помічати її найменші успіхи.
Адже діти вчаться не на помилках, а на своїх успіхах, досягненнях.
Діти розвиваються через додавання позитивного, а не через віднімання
негативного.
 Уникайте однобокості у навчанні та вихованні, не стримуйте розкриття
потенційних можливостей психіки.
 Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу
дитячої енергії, рухливості, емоційності.
 Допомагайте дитині у задоволенні основних людських потреб
(почуття безпеки, кохання, повага до себе і до оточуючих), тому
що людина, енергія якої пригнічена загальними потребами,
проблемами, найменше спроможна досягти висот творчого
самовираження.
 Не будьте скупі на подяки. Душа дитини росте не на тих "спасибі", які
вона каже, а на тих, котрі їй скажете ви.
 Ніколи ні з ким не порівнюйте свою дитину. Вона унікальна
і
незрівнянна.
 Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми
справами. Пам'ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра,
навчіть її обходитися без вас.
 Будьте терпимі до дитини. Не вимагайте від неї всього і одразу.
 У своїх зауваженнях обговорюйте конкретні результати творчої
діяльності дитини, а не її саму.
 Вказуючи на недоліки, не забудьте перед цим зазначити позитиви.
 Дозволяйте дитині нести відповідальність за свої дії, визнавайте за нею
право на помилку.
 Будьте послідовні у ваших словах, оцінках і вчинках.
 Пам’ятайте: голос і погляд – перші інструменти розвитку. Доброта,
серйозність і трохи гумору – ось найкращий рецепт для батьківського
виховання.
 Обов’язково виховуйте у дитині любов до людини. Якщо ви навчити
дитину любити, ви навчити її всьому.
 Живіть разом з дітьми, а не за них і не для них.
 Давайте дитині змогу побути на самоті, це найважливіші моменти для
творчого розвитку дитини.
 Не будьте надто нав’язливі, але й не ігноруйте прохання дитини.
 Розвивайте в родині культуру прохання щось зробити, а не наказу.
 Надавайте дитині можливість вибирати.
 Залучайте дитину до ваших планів, щоб вона була учасницею великої
справи, не виконавцем, а творцем.
 Не принижуйте і не зганяйте на дитині свої образи! Проявляйте
одночасно повагу та вимогливість до неї.
 Надавайте великого значення завершенню дитиною розпочатого
завдання.
 Навчіть дитину доцільно розпоряджатися часом.
 Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на
запитання дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама
дитина, а тому, що вона опанує з допомогою дорослого, показу,
підказки.
 Спілкуйтеся з дитиною так, щоб вона могла знайти правду в дорослих.
Будьте справедливим, відвертими з дітьми.
 Дозвольте дитині набувати власного життєвого досвіду, нехай навіть
болісного, але самостійного.
 Приділяйте достатньо уваги виявленню та розвитку природних задатків
дитини.
 Навчить дитину узгоджувати свої власні потреби, з потребами
оточуючих.
 Не чекайте, що дитина буде такою, як Ви, чи такою, як Ви хочете.
Допоможіть їй стати не Вами, а собою.
 Не вимагайте від дитини плати за все, що Ви для неї робите. Це ваш
почесний обов’язок батька піклуватися про свою дитину.
 Не ставтеся до її проблем зверхньо. Будьте впевнені, що дитині її ноша
не легше, ніж Вам ваша.
 Умійте любити дитину всякою, навчиться приймати її такою, якою
вона є, допомагайте їй змінюватися на краще та розвиватися.
 Спілкуйтеся з нею, цінуйте те, що вона поки що з Вами.
 Не мучте себе, якщо не можете щось зробити для своєї дитини. Мучте,
якщо можете і не робите.
 Підтримуйте дитину, відчувайте, коли їй потрібна ваша допомога у
творчому зростанні.
 Будьте відкритим до відкриттів дитини – вони можуть і для вас бути
великим відкриттям.
 Навчіть дитину не тільки працювати, а і розслаблятися. Більшість
геніальних ідей приходила до геніїв у стані релаксації.
 Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у
випадку невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб
дитини.
***
Поради Девіда Льюїса
щодо розвитку обдарованої дитини
 Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно.
серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.
 Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти
свої роботи, не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її
творчої роботи.
 відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих
занять.
 Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її
досягнення.
 Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.
 Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.
 Показуйте дитині цікаві місця.
 Допомагайте
дитині
нормально
спілкуватися
запрошуйте дітей до своєї оселі.
 ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.
 ніколи не карайте дитину приниженням.
 Купуйте дитині книжки за її інтересами.
з
дітьми,
 Привчайте дитину самостійно мислити.
 Регулярно читайте дитині чи разом з нею.
 Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.
 уважно ставтеся до потреб дитини.
 Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.
 Дозволяйте
дитині
брати
участь
у
плануванні
сімейного
бюджету.
 Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.
 Хваліть дитину за навчальну ініціативу.
 Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.
 У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.
 Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.
 Допомагайте дитині бути особистістю.
 Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.
 Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.
 Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.
 Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.
***
Вислови вихователя майбутнього генія
 Ти це сам зробив? Який молодець!
 Твоя ідея дуже оригінальна і нестандартна.
 У тебе така кольорова фантазія, тож пофантазуй, на що це схоже?
 Придумай
цікаве
розв’язання
проблеми,
ти
мислиш
завжди
нестандартно.
 Ми раді, що ти такий творчий.
 Без твоїх ідей ми не могли би завершити роботу.
 Як ти додумався до цього? Це просто геніальна ідея!
 У мене теж так буває – спочатку не виходить, а потім з’являється
цікава ідея.
 Ми можемо разом подумати над розв’язком, адже задача складна.
 Попроси поради у друга, адже він теж творча особистість.
 Якби тобі довелося знов виконувати цю творчу роботу, щоби ти
змінив?
 Тобі це цікаво? Мені теж!
 Склади план дій: з чого починати, чим завершувати. Плануй свої дії – і
все вийде!
 Твоя ідея гарна! Треба її запам’ятати.
 Не поспішай – вигадай декілька варіантів, а потім обери найбільш
вдалий з них.
 Вчися чути ідеї своїх товаришів, ви же одна команда!
 Коли виростеш, ти, мабуть, вигадаєш багато цікавих і корисних речей.
***
Поради творчому вчителеві
В кожній людині є сонце,
лише дайте йому сяяти.
Сократ
 Не намагайтеся дати якомога більше знань, навчіть краще здобувати їх;
 дбайте не тільки про оцінки, а в пергу чергу про паростки творчості;
 вчасно помічайте, виявляйте приховані творчі здібності дітей;
 задіюйте не стільки розум, скільки почуття учнів, емоційно надихайте
дітей на створення власних текстів;
 зосередьте увагу на відборі оптимальних та ефективних завдань,
враховуючи вікові особливості школярів;
 шукайте такі завдання, які б пробуджували дитячі душі до творчості,
заохочуйте дітей шляхом постійного тренування, творчими вправами,
спрямованими на розвиток допитливості, гіпотетичного мислення,
фантазії, уяви
 для творів добирайте теми, які порушують актуальні проблеми, дають
можливість висловитися;
 завдання для творчих робіт давайте у кількох варіантах, щоб учень мав
змогу вибирати;
 створюйте проблемні ситуації, що вимагають пошуків альтернативи,
прогнозування;
 під час опрацювання програмового матеріалу залучайте учнів до
творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань;
 допомагайте учням повірити у свої сили;
 не обмежуйте творчу уяву учнів, не ставте її у вузькі рамки, а навпаки,
давайте волю дитячій фантазії;
 не повчайте відкрито, не критикуйте строго, а лише тактовно давайте
поради;
 стимулюйте і підтримуйте ініціативу учнів. їхню самостійність;
 помічайте навіть незначні досягнення учнів, підкреслюючи їхню
оригінальність, важливість, адже творчість є тоді, коли дитина
відчуває, що її цінують.
Додаток 5
Креативний цитатничок
Творчість, творець
Талант - це здібність отримати власну долю.
Т. Манн
Те, що створюється ціною найбільших зусиль, повинно виглядати як таке, що
створюється швидко, майже без зусиль, з усією легкістю, наперекір правді.
Мікельанджело
Тільки той вільний, хто самостійно мислить і не повторює чужих слів, змісту яких
він не розуміє.
Б.Ауербах
Творчість потребує мужності.
Г. Матісс
У творчості, як і у любові, легше зупинити мить, ніж самого себе.
Л. Сухоруков
Будь-яка творчість або наповнює душу і розум, або у нас їх відбирає.
Л. Сухоруков
Хто у творчості на коні, того осідлав Пегас.
Л. Сухоруков
Найбільше щастя нам дарує лише творчість, боляче вистраждана…
Л. Сухоруков
Нація без сучасної творчості не має права називати себе культурною нацією.
Р. Жук
Тільки нова українська творчість може зміцнити національну свідомість нового
покоління і піднести престиж українського народу в світі.
Р. Жук
Творчість є найлюдською рисою.
М.Амосов
Ніхто не знає сили своїх обдарувань, поки він не випробував їх.
Д. Локк
Музика
Світ має смисл, і смисл цей відчутний для нас у дзеркалі музики.
Г. Гессе
Музику не знати так само соромно, як і не знати грамоти.
І. Маттезон
Справжня музика здатна виражати тільки передові гуманні ідеї.
Д. Шостакович
Аматорами і знавцями музики не народжуються, а стають ... щоб полюбити музику,
треба перш за все її слухати ... Любіть і вивчайте велике мистецтво музики. Воно
відкриє Вам цілий світ високих почуттів, пристрастей, думок. Воно зробить вас
духовно багатше, чистіше, досконаліше.
Д. Шостакович
Музика - це мова, що не потребує перекладу, бо звертається до душі.
Д. Ауербах
Поезія, література
Поезія – це завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.
Л. Костенко
Поезія – це не «кращі слова в гарному порядку», це – вища форма існування мови.
Й. Бродський
Те, що добре написано, ніколи не набридає. Стиль – це саме життя, це кров думки.
Г. Флобер
Добре писати – це мати розум, душу і смак.
Ж. Бюффон
Оригінальний письменник – не той, що не наслідує нікого, а той, котрого ніхто не може
наслідувати.
Ф. Шатобріан
Художній твір є шматок природи, профільтрований крізь темперамент художника.
Е. Золя
Живопис, образотворче мистецтво
Живопис – це поезія, яку бачать, а поезія – це живопис, який чують.
Л. да Вінчі
Мистецтву загрожують два чудовиська: художник, який не є майстром та майстер,
який не є художником.
А. Франс
Гарна картина рівноцінна гарному вчинку.
В. Ван Гог
Картини живуть своїм власним життям, народженим душею художника.
В. Ван Гог
Всі діти - художники. Проблема в тому, щоб лишитися художником, коли стаєш
дорослим.
Г. Матісс
Нема завдання складнішого для справжнього художника, ніж намалювати троянду,
адже перш, ніж почати, він мусить забути всі троянди, будь-коли намальовані.
Г. Матісс
Художник не повинен бути в'язнем. В'язнем? Художник не повинен бути в'язнем себе
самого, в'язнем стилю, в'язнем репутації, в'язнем успіху тощо.
Г. Матісс
Мистецтво
Мистецтво - це обман, який допомагає усвідомити істину.
П. Пікассо
Мистецтво змиває з душі пил буденності.
П. Пікассо
Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу...
В. Сухомлинський
Митець - це будівничий духовного життя людства.
О. Толстой
Володіючи художнім талантом, митець тільки тоді зможе добитися істинних успіхів,
коли він засвоїть найпередовіший світогляд свого часу і зробить його своїм органічним
надбанням.
Й. Бехер
Художній твір неодмінно повинен виражати якусь велику думку. Тільки те прекрасне,
що серйозне.
А. Чехов
Істинний митець в фундамент своїх творів завжди кладе ідеї сучасності.
М.Чернишевський
Справжнє, велике мистецтво підносить розум і душу народу.
С. Коненков
Театр, як будь-який великий художник, повинен озиватися на благородні течії
сучасного життя.
В. Немирович-Данченко
Мистецтво - рух, вічний шлях, вічна боротьба за нові й нові одкровення.
К. Петров-Водкін
Мистецтво є один із засобів єднання людей.
Л. Толстой
Усі види мистецтв служать найвеличнішому з мистецтв - мистецтва жити на землі.
Б. Брехт
Талант, геніальність
Великий талант завжди супроводжує благородне серце.
Т. Готьє
Швидкий і повний вогню геній долає те, що зупиняє звичайні розуми.
Ф. де Ларошфуко
У генії то прекрасно, що він схожий на всіх, а на нього - ніхто.
О. де Бальзак
У геніальності дев'яносто дев'ять відсотків праці і один відсоток натхнення.
Т. Едісон
У практичному житті від генія пуття не більше, ніж від телескопа в театрі.
А. Шопенгауер
У проблиску геніальності бачиш свою бездарність.
С. Єжи Лец
Великі можливості приходять до всіх, але багато хто навіть не знають, що зустрілися
з ними.
В. Ченнінг
Великі люди - це заголовки книги людства.
К. Геббель
Великий розум проявить свою силу не тільки в умінні мислити, але й в умінні жити.
Р. У. Емерсон
Велика людина йде попереду свого часу, розумний йде поруч з ним, хитрий намагається
використовувати його, дурний стає йому поперек дороги.
Е. Бауернфельд
У всякому творінні генія ми дізнаємося власні відкинуті думки.
Р. Емерсон
Геніальне просте завдяки швидкості, з якою проскакує крізь надзвичайно складне.
О. Єрмолова
Геніальність - це перш за все видатна здатність бути за все відповідальним.
Т. Карлейль
У всякому творінні генія ми впізнаємо власні відкинуті думки.
Е. Уолдо
Геніальність перш за все - здібність бути відповідним за все.
Т. Карлейль
Якщо не вірити в самого себе, не можна бути генієм.
О. Бальзак
Коли на світ з'являється геній пізнати його можна за тим, що всі дурні враз влаштовують проти нього змову.
Дж. Свіфт
Те, что украсили познанья небосклон, не расточили тьму глубокой этой ночи, сказали сказку нам и
погрузились в сон. Омар Хаям
Талант розвивається із почуття любові до справи, можливо, навіть, що талант – по
суті – і є лише любов до справи, до процесу роботи.
М.Горький
Яка головна ознака справжнього таланту? Це постійний розвиток, постійне
самовдосконалення.
В. Стасов
Талант, вселяючись в людину.., завжди рідкісний, несподіваний і тому незвичайний, як
спалах блискавки, як райдуга в небі.
Р. Гамзатов
Талантові наслідувати не можна, бо кожній справжній талант це щось надзвичайно
своєрідне.
А. Чехов
Щирість і простота - дорогі властивості таланту.
К. Станіславський
Таланту тільки у щасливі хвилини вдається скласти з точок лінію, проведену генієм
одним розчерком пера.
М. фон Ебнер-Ешенбах
Здатність - ще не талант, а талант - ще не творчість.
І. Етвеш
Робити легко те, що для інших важко, - це талант; робити те, що для таланта
неможливо, - це геній.
А.Ам’єль
Людина, що володіє уродженим талантом, випробує найбільше щастя тоді, коли
використовує цей талант.
Й.В.Гете
Великий талант вимагає великої працьовитості.
П.Чайковський
Геніальні люди – це метеори, покликані згоріти, щоб опромінити своє століття.
Наполеон
Геній – це нездатність нічого не робити.
Дюбо
Додаток 6
Словник основних понять до теми
Авторство життя - це вміння та здатність самостійно визначати і
здійснювати стратегію власного життя за умов відкритого полілогу із
співавторами, число яких може змінюватися.
Акме - стан найвищої інтелектуальної та функціональної зрілості людини.
Акмеологія - наука про період розквіту життєвих сил людини (від. грецьк.
акте- вершина, вістря, означає вищу ступінь чого-небудь, що квітне,
розквітає).
Аксіологічна освіта - процес і результат прилучення особистості до
визначеної системи цінностей.
Аксіосфера (світ цінностей) - це унікальне духовне утворення, яке включає
ціннісні орієнтації, що забезпечують самозбереження людини в просторі і в
часі.
Асертивність - особистісна риса, яку можна визначити як автономію,
незалежність від зовнішніх впливів та оцінок, здатність самостійно
регулювати власну поведінку.
Геніальність (від лат. genialis - притаманний генієві, плідний) - особистісна
характеристика людини, найвищий ступінь її обдарованості, таланту, що
визначає появу творів, які мають історичне значення в житті суспільства,
засвідчують нову епоху в розвитку культури.
Геній (від лат. genius - геній, дух) - людина, якій притаманна найвища творча
обдарованість - геніальність.
Гуманізація освіти - 1) центральна складова сучасного педагогічного
мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку виховних компонентів
педагогічного процесу у світлі їхньої людиноцентричної функції; 2)
гуманістичний напрям у педагогіці, олюднення, утвердження особистості як
найвищої соціальної цінності, прагнення виховувати людину з усіма
атрибутами, що належать феномену людства.
Гуманізм - система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність, це
вираження людяності в усіх різноманітних проявах людської поведінки.
Діяльність - це система взаємодії суб'єкта зі світом, що постійно змінюється,
і в процесі якої формується, втілюється в об'єкті психічний образ і
реалізуються відносини суб'єкта.
Дивергентне мислення - 1) такий тип пошуково-проблемного стилю
мислення, який характеризується швидкістю, гнучкістю й оригінальністю; 2)
конструктивне, схильне до узагальнення явищ, які не зв'язані між собою
явно, здатність виходити за межі однієї категорії та бачити в об'єктах
багатогранність функцій.
Задатки — це вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи,
мозку. Вони становлять основу розвитку здібностей.
Здібності — це індивідуально-психологічні особливості конкретної людини,
завдяки яким успішно виконується та чи інша продуктивна діяльність.
Еврика (грец. «знайшов») - раптове знаходження нової ідеї, рішення.
Евристика (від гр. знаходжу, відкриваю) - спеціальні методи розв'язання
задач (евристичні методи), які звичайно протиставляються формальним
методам розв'язування, що спираються на точні математичні моделі.
Евристичні методи навчання - це система евристичних правил діяльності
педагога (методи викладання) та діяльність учня (методи навчання), яка
сприяє розвитку інтуїтивних процедур діяльності учнів у розв'язанні творчих
задач.
Інновація (лат. in - в, noves - новий) - 1) нововведення, цілеспрямовані
зміни, що вносять у середовище нові стабільні елементи, котрі призводять до
переходу системи з одного стану в інший; 2) нововведення в педагогічній
системі, що покращують перебіг і результати навчально-виховного процесу.
Інсайт (з англ. - insight - проникливість) - 1) момент осяяння, здогаду,
раптового зрозуміння. Здатність мислення, за якого у процесі розв'язання
проблеми здійснюється уявне передбачення; 2) кульмінація інтуїтивного
рішення, раптове знаходження нової ідеї, рішення.
Інтелект - 1) система психічних процесів, що забезпечує реалізацію
здатності людини оцінювати ситуацію, приймати рішення і регулювати
поведінку; 2) (від лат. intellectus - розум, глузд) розумові здібності людини.
Інтуїція - 1) це прихований, несвідомий першопринцип творчості (З. Фрейд),
стихійне, безпосереднє почуття, яке засноване на попередньому досвіді і
підказує правильне розуміння, здатність осягати істину безпосереднім
шляхом, без доведення; 2) (від лат. intuito, від intueor - уважно дивлюся) процес
безпосереднього
одержання
знання
за допомогою цілісного
охоплювання проблемної ситуації без його деструктивного виведення й
доведення.
Креативність (з англ. creation - створення) - сутність якостей психіки, що
забезпечують продуктивні перетворення в діяльності особи, а також засоби
до створення якісно нового.
Метод мозкової атаки (мозкового штурму) - це метод групового рішення
творчої проблеми, що забезпечується цілим рядом проблем.
Метод синектики - це спосіб стимулювання в учнів уяви, учні імпровізують,
об'єднують, порівнюють, шукають відповідні аналогії (прямі, суб'єктивні,
символічні, фантастичні). Синектика - з англ. поєднання різнорідних
елементів.
Метод багатофакторної матриці (морфологічний аналіз) - в основі методу
принцип системного аналізу: учням пропонується у процесі розробки нової
ідеї скласти матрицю, де необхідно розкрити повний перелік ознак даної ідеї
або задачі (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо).
Натхнення - особливий стан людини, що характеризується піднесенням її
творчих сил, активізацією всіх психічних процесів.
Новаторство (від лат. novator - оновлений - вияв ініціативи, творення нового
в науці, мистецтві). Новаторство як специфічний вид діяльності, у ході якого
досягається вихід за межі існуючого, творення нових зразків матеріальної та
духовної культури. Виникнення задуму, суперечливий процес творення
нового, апробація його, упровадження і масовість, психічні феномени, які
діють при цьому, - усе це є об'єктом вивчення психології творчої діяльності.
Новаторський педагогічний досвід - шляхи, засоби, методи виховної
діяльності педагога. що становлять цілісну систему роботи, яка забезпечує
психологічні умови для активної життєвої діяльності вихованців, їх творчий
розвиток, формування кожного учня як особистості. Створена система
відрізняється новизною, оригінальністю та високою результативністю.
Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй
досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і
спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в
оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких
необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з
певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.
Розрізняють обдарованість:

соціальну - лідерську;

художню - музичну, образотворчу, сценічну;

психомоторну - спортивні здібності;

інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти
(серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і
не встигають з інших);

академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають
відмінними спеціалістами;

творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення
Оригінальність (від лат. originalis - первісний, природжений) - моральнопсихологічна
риса
особистості,
означає
її
несхожість
на
інших,
неповторність, самобутність духовного світу.
Осяяння - психічний стан високої орієнтованості на відкриття, раптове
прозріння, розв'язання наукової, технічної чи художньо-творчої проблеми.
Осяяння не завжди до кінця усвідомлюване, найчастіше воно виникає на
ґрунті передчуттів, інтуїції. Осяння є таким психічним станом, коли на
основі великого досвіду людина відкриває те, що осягається розумом
унаслідок тривалих пошуків, узагальнення пізнання і практики.
Педагогічна імпровізація - 1) творче використання особистих і професійних
рис в організації навчально-виховного процесу; 2) знаходження нового,
неочікуваного задуму чи рішення («осяяння») та його миттєве втілення.
Педагогічна інноватика - сфера науки, що вивчає процеси розвитку школи,
пов'язані зі створенням нової практики освіти.
Педагогічна інтуїція - 1) специфічна здатність учителя передбачати нахили,
поведінку, учинки дитини за певних умов у відповідному середовищі...,
неможлива без значного досвіду, творчості, глибоких знань учителя про
дитину та світ, що її оточує; 2) здатність учителя здобувати істину шляхом її
безпосереднього розгляду за допомогою почуття та без обґрунтування її за
допомогою доказів; 3) один з рівнів передбачення (уміння генерувати нові
оригінальні ідеї). Характерна для більшості. Результат - педагогічний
винахід; 4) здатність приймати педагогічне рішення без розгорнутого
усвідомлення аналізу; 5) фрагмент педагогічної діяльності, що містить
суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і
колективу, які враховує вчитель, добираючи способи впливу, стимулюючи
розвиток особистості.
Педагогічна креативність - внутрішня передумова творчої педагогічної
діяльності, що полягає у творчій активності вчителя і не стимулюється
ззовні.
Педагогічна творчість (як новація) - пошук і знаходження принципово
нових, раніше відсутніх і не описаних задач, засобів і способів праці (це
знахідки і педагогічні винаходи, які можуть бути локальними - стосуватися
окремих методів, форм чи системи - призводити до усвідомлення нових
високоефективних систем навчання та виховання); у широкому розумінні
слова «відкриття» учителем відомих у науці й досвіді співвідношення
методів, прийомів і умов їх застосування, бачення деяких варіантів
вирішення однієї задачі, оновлення відомого відповідно з новими вимогами.
Релаксація (від лат. relaxatio - зменшення, ослаблення) - перехід системи у
стан рівноваги, розслаблення. Релаксація є компонентом регуляції глибинних
психофізіологічних процесів, засобом зняття нервово-психічної напруги
(аутогенне тренування), психогігієнічного очищення.
Талант - 1) природний хист, вища здатність людини до певного виду
діяльності (творчої, наукової, політичної), фізіологічні джерела таланту слід
шукати у фізичній організації людини (особливості нервової системи,
гостроті органів чуття, неповторному баченні світу, гнучкості пальців, тіла,
швидкості реакції). Однак не природжена, а набута здатність людини, він
формується і розвивається під впливом соціальних умов; 2) (з гр. терези) якісно вищий рівень здібностей особистості.
Творча діяльність - діяльність, яка спрямована на вирішення протиріччя
(розв'язання творчого завдання), для якої необхідні об'єктивні (соціальні,
матеріальні) умови та суб'єктивні особистісні умови (знання, уміння, творчі
здібності), результат якої має новизну й оригінальність, особисту та
соціальну значимість, а також прогресивність.
Творча особистість - 1) індивід, який володіє високим рівнем знань,
потягом до нового, оригінального, який уміє відкинути звичайне, шаблонне,
потреба у творчості для неї - життєво необхідна, а творчий стиль діяльності найбільш характерний; це такий тип особистості, для якої характерна стійка,
високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність,
яка поєднується з високим рівнем творчих здібностей і дозволяє їй досягти
суспільно та особистісно значимих результатів в одному чи декількох видах
діяльності.
Творчий акт - умовна одиниця творчого процесу.
Творчий процес - послідовність творчих актів у мозку людини, поєднання
нормативних та евристичних компонентів.
Творчі здібності - синтез якостей особистості, що формуються на основі
вроджених задатків та виявляються у певній діяльності.
Творчість – надзвичайно складна форма людської активності, що породжує
якісно нові матеріальні і духовні цінності суспільного або індивідуального
значення. Ознаками творчості є зв’язок інтуїтивного і логічного; відчуття
натхнення,
бажання
творити;
діалектична
єдність
продуктивної
і
репродуктивної діяльності, усталеного і нового; позитивна цінність
результатів. Творчість – необхідна умова людського існування. З одного
боку, вона є оптимальною формою глибокої реалізації індивідуальності, з
іншого – є необхідною умовою соціального прогресу.
Тест креативності - сукупність методик для вивчення та оцінювання
творчих здібностей особистості. Вивчення факторів творчих досягнень
ведеться у двох напрямах: аналіз життєвого досвіду та індивідуальних
особливостей особистості (особистісні фактори); аналіз творчого мислення
та його результатів (фактори креативності - швидкість, чіткість, гнучкість
мислення, чутливість до проблем, оригінальність і конструктивність при їх
вирішенні тощо).
Тип особистості лівопівкульний - переважно аналітичний, раціональнологічний характер психічної діяльності, схильний до символічного, логічного
мислення.
Тип особистості правопівкульний - домінування образного мислення,
інтуїції, схильність до цілісного, синтетичного, образного мислення.
Уява - психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів,
уявлень, думок на базі її попереднього досвіду.
Уявлення - чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності, який
зберігається і відтворюється у свідомості та без безпосереднього впливу
самих предметів на орган чуття.
Праці автора з проблеми
розвитку творчих здібностей молодших школярів
1. Явоненко М.В. Розвиток уяви і літературних здібностей молодших
школярів // Початкова школа. – 2003. – №3. – С. 14-17.
2. Явоненко М.В. Використання творчих завдань з розвитку літературних
здібностей молодших школярів у малокомплектній школі // Вісник
Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.
– Чернігів: ЧДПУ, 2004. – Серія: педагогічні науки. – Вип. 24. – С. 15-17.
3. Явоненко М.В. Методика підготовки школярів до літературно-творчої
діяльності // Початкова школа. – 2005. – №5. – С. 15-18. ВАК
4. Явоненко М.В. Розвиток літературних здібностей молодших школярів у
процесі виконання творчих завдань // Вісник Чернігівського державного
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Серія: педагогічні науки:
Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – № 38. – С. 79-81.
5. Явоненко М.В. Розвиток поетичних здібностей молодших школярів у нових
параметрах освіти // Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник
наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Г.Сковороди. – Вип. 6. – Переяслав-Хмельницький,
2003. – С.87-95.
6. Явоненко М.В. Система розвитку творчих здібностей молодших школярів
засобами
поезії
//
Гуманітарний
вісник
Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені Г.Сковороди: Науковотеоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 256-261. ВАК
7. Явоненко М.В. Естетична позиція як першооснова поетичної творчості
дітей // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №12. – С. 3336.
8. Явоненко М.В. Літературно-творчі здібності школяра: сутність і структура
// Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №3. – С. 27-30.
9. Явоненко М.В. Роль вчителя у розвитку літературно-творчих здібностей
молодших школярів / Актуальні проблеми формування творчої особистості
вчителя початкових класів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції. – Вінниця: ВДПУ Ім. М.Коцюбинського, 2005. – С.181-183.
10.Явоненко
М.В.
Проблема
розвитку
літературно-творчих
здібностей
школярів: історичний екскурс // Зарубіжна література в школах України. –
2005. – №12. – С. 24-26.
11.Явоненко М.В. Емоційно-чуттєві чинники розвитку літературно-творчих
здібностей школярів // Зарубіжна література в школах України. – 2006. –
№1. – С. 29-32.
12.Явоненко М.В. Система творчих завдань як засіб розвитку літературнотворчих здібностей молодших школярів / Сучасні технології навчання у
початковій
освіті:
матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / Ред. кол.: З.Ф.Сіверс та ін. – Київ:
КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2006. – С. 152-154.
13.Явоненко М.В. Мотиваційна підготовка до
літературної творчості
молодших школярів / Особистісно орієнтовані педагогічні технології у
початковій освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
Тернопіль, 4-5 травня 2006 р. – Тернопіль, 2006. – С. 68-70.
14.Явоненко М.В. Творча діяльність як необхідно умова розвитку особистості
дитини/ Збірник матеріалів Міжвузівського науково-практичного семінару
„Якісна освіта як особистісна і суспільно-корисна мета: від теорії до
практики”. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2008. – 128с. С.109-113.
15.Явоненко М.В. Творча компетентність особистості як запорука її життєвого
успіху. /Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Інноваційний
розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». - Суми, 2008р. –
210с. - С.207-210.
16.Явоненко М.В. Діагностика готовності до літературно-творчої діяльності
молодших школярів» вийшла в журналі «Обдарована дитина» 2005р. - №1.
С. 17-26.
17.Явоненко М.В.Відображення проблеми духовно-творчого розвитку дітей у
педагогічній спадщині К.Д.Ушинського./ Вісник Чернігівського державного
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Серія: педагогічні науки:
Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – № 48. с. – С. 107-110 (0,2).
18.Явоненко М.В. Педагогічні умови розвитку літературної творчості
молодших школярів./ Збірник наукових праць «Школа І ступеня: теорія і
практика». – Переяслав-Хмельницький, 2008 – 226с. – С. 246-253.
19.Явоненко М.В. Збагачення духовного світу дітей засобами художньотворчої
діяльності.
/Міжнародний
збірник
інформаційних,
освітніх,
наукових, методичних статей, матеріалів з України та діаспори «Наш
Український вимір». – Чернігів, ЧДПУ, 2008, - 841с. – С.671-677.
20.Явоненко М.В. Літературно-творчий розвиток молодших школярів.//
«Початкова освіта». – №44, листопад, 2008 р. - С.3-6.
21.Явоненко М.В. Криза традиційної педагогіки та деякі шляхи виходу з неї.
/Збірник
матеріалів
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». Суми, 2009р. – 210с. - С.207-210.
22.Явоненко М.В. Творча діяльність як засіб духовної реабілітації дитини/
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т.Г.Шевченка. – Серія: психологічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ,
2009. – № 68. – 159 с. – С.145-147.
23.Явоненко М.В. Проблема розвитку дитячої літературної творчості в
контексті
ідей
В.О.Сухомлинського/
Науково-методичний
журнал
«Педагогічні обрії». - №1 (49). – 2009 р. – 89 с. – С.15-18.
24.Явоненко М.В., Жлудько В.М. Художній розвиток дітей дошкільного віку у
процесі виконання творчих завдань / Вісник Чернігівського державного
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Серія: педагогічні науки:
Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 71. – 228 с. – С.
25.Явоненко М.В. Проблема розвитку дитячої літературної творчості в
контексті ідей С.Русової та В.О.Сухомлинського / Вісник Чернігівського
державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Серія:
педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 71. – 228 с. – С. 7884.
26.Явоненко М.В. Проблема розвитку дитячої літературної творчості в
контексті
ідей
В.О.Сухомлинського/
Науково-методичний
журнал
«Педагогічні обрії». - №1 (49). – 2009 р. – 89 с. – С.15-18.
27.Явоненко М.В. Творча діяльність як засіб духовної реабілітації дитини/
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т.Г.Шевченка. – Серія: психологічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ,
2009. – № 68. – 160 с. – С.145-148.
28.Явоненко М.В. «Художньо обдарована дитина: виявлення і розвиток»/
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т.Г.Шевченка. – Серія: психологічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ,
2009. – № 68. – 204 с. – С. 114-119.
29.Коновальчук М.В. Організація художньо-творчого розвитку молодших
школярів в умовах сільської малокомплектної школи / Збірник наукових
статей. – Чернігів, 2009, - 72с. – С.41-46.
30.Коновальчук М.В. Жлудько В.М. Значення театрально-декораційного
мистецтва у творчому становленні молодшого школяра» // Матеріали
Міжнародної
наукової
конференції
«Еліта,
обдарованість,
людиноцентризм». – Київ, ІОБ, 2010р.
31.Коновальчук М.В. «Розвиток художньо-творчих здібностей молодших
школярів як передумова становлення духовної еліти в Україні» //
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Еліта, обдарованість,
людиноцентризм». – Київ, ІОБ, 2010р.
32.Коновальчук М.В. Реалізація ідей педагогіки життєтворчості у початковій
школі: авторська програма «Світ творчості» //Філософія освіти і
педагогіка. - Науково-методичний збірник. - №17, 2010. – с.65. – С.
33.Коновальчук М.В., Кукобко А. Дидактична гра як засіб розвитку творчих
здібностей молодших школярів //Філософія освіти і педагогіка. - Науковометодичний збірник. - №18, 2010. – с.67. – С. 16-21.
34.Коновальчук М.В. Програма з розвитку літературно-творчих здібностей
молодших школярів «Світ творчості». – Чернігів, 2009 – 78 с.
35.Коновальчук М.В. Розвиток творчості молодших школярів: система
літературних завдань. – К.: Шкільний світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека
«Шкільного світу»).
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
179
Размер файла
954 Кб
Теги
здібностей, розвиток, творчий, забезпечення, методичні, молодших
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа