close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виховання патріотизму

код для вставкиСкачать
Виховання патріотизму крізь призму осмислення історичних
фактів і подій.
Проблеми соціально – економічного становища українського
суспільства на сучасному етапі, зниження рівня життя більшості
населення, його розшарування, знецінення традиційних норм і
цінностей, пропаганда моральної жорстокості, бездуховності,
насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого
українського народу негативно вплинули на моральні цінності
підростаючого покоління.
У цих нових умовах постає необхідність розв'язання на
державному рівні найгостріших проблем, пов'язаних з вихованням
патріотизму та формуванням національної свідомості населення
України як основи консолідації суспільства і зміцнення держави. В
Стратегії національної безпеки України зазначається, що заради
консолідації українського суспільства слід поширювати серед різних
соціальних, вікових, культурних верств українського народу ідею
спільності історичної долі, переваг тісної співпраці і
взаємодопомоги, безпосередньої залежності успішності кожного
громадянина України від рівня єдності українського суспільства, що
сприятиме формуванню національної ідеї в її широкому,
світоглядному розумінні.
Але особливу увагу потрібно приділяти саме молоді. Патріотичне
виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів
гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної
безпеки України. Ставлення владної еліти до виховання молоді на
кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти
та культури, вищих християнських ідеалів, є лакмусовим папірцем її
справжніх намірів у будівництві соборної самостійної держави
національного типу.
Метою національно – патріотичного виховання є формування у
молоді високої патріотичної свідомості, почуття любові до України,
пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до
виконання громадянських і конституційних обов'язків.
Головною складовою патріотичного виховання є формування у
молоді любові до рідної країни, що здійснюється сім'єю,
безпосереднім соціальним оточенням через передавання певних
культурних традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. Значну увагу слід
приділяти формуванню готовності до захисту Вітчизни, поваги до
чинного законодавства та засад демократичної, правової держави,
поваги до української історії, видатних пам'яток культури.
Історія як навчальний предмет переслідує мету наукового
викладення матеріалу, тобто такого, який забезпечує пізнання
учнями соціальної дійсності, ознайомлення з обґрунтованими за
всіма правилами історичними подіями. На цій основі здійснюється
національно – патріотичне виховання. Благодатними в цьому
напрямку є багато тем програмового курсу історії України:
«Формування і бойовий шлях легіону січових стрільців», «Українська
революція», «Бій під Крутами».
Під час вивчення в 10 класі питання «Злука УНР і ЗУНР» доцільно
спочатку з'ясувати, які військово – політичні події спричинили
розуміння правлячих кіл ЗУНР і Директорії УНР необхідності
об'єднання цих територій в єдину державу.
Великого значення в цьому плані набуває акцентування уваги учнів
на тому, що незважаючи на розбіжності і власні амбіції лідери двох
українських держав перед загрозою смертельної небезпеки дійшли
згоди щодо об'єднання. Здійснювалася мрія багатьох поколінь
борців за незалежність і соборність України.
Також, на мою думку, великого значення для формування
патріотичних почуттів, передачі духу національного єднання є
ознайомлення з самою процедурою організації державних
урочистостей 22 січня 1919 року. З цією метою використовуються
візуальні джерела, на яких зображені учасники подій, Софійський
майдан у Києві під час церемонії, фото лідерів Директорії та ЗУНР.
Особливо слід наголосити на ключовому положенні Акту Злуки УНР
і ЗУНР: «Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка.
Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх
власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх
синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо
і щастя всього її трудового народу…»
Робота з джерелом інформації
Поезія В. Переяславця «Дзвони в Україні»…
«Зашумів відвічний Київ прапорами,
Розлилось народу повідь по Подолі,
На майдані, на Софійським, з корогвами
Зустрічала Україна свято волі.
Україно, нездоланна вища Мати
Володимира, Богдана і Тараса,
Бог тобі призначив жити, не вмирати,
Бути світові як захист і окраса.»
Доцільно звернутися до учнів з запитанням: «Якого значення автор
поезії надавав цій події? На яке майбутнє сподівається?»
Проблемні питання:
- Поміркуйте, яке історичне значення мав Акт Злуки УНР і ЗУНР.
- Чи згодні ви з думкою про те, що ця подія мала суто
символічний характер, а справжнього об'єднання так і не
відбулося?
На цих темах найбільш якісно можна акцентувати увагу дітей на
тому, що процес національно – державного будівництва не буде
ефективним, якщо не будуть враховуватись об'єктивні історичні та
правові аспекти, патріотичні прагнення самих українців до духовного
зростання.
Одним з найвизначніших етапів державотворчого процесу на
теренах України є створення української козацької держави –
Гетьманщини.
Протягом першої половини 1649 р. Б. Хмельницький узяв
революційний курс на національно – державну свободу і
незалежність українського народу. Розроблена гетьманом програма
побудови Української держави була оприлюднена під час його
переговорів з представниками урядів Речі Посполитої (лютий) і
Московської держави (квітень)
У цій програмі вирізнялися такі основні положення:
- Досягнення національного визволення українського народу
збройним шляхом;
- Розрив з Річчю Посполитою і проголошення державної
незалежності України;
- Створення Української держави в етнічних межах проживання
українського народу, а також з урахуванням західних кордонів
Давньоруської держави.
Проголошена Хмельницьким у лютому – квітні 1649 р. політична
програма означала відмову від ідеї козацького автономізму в межах
Речі Посполитої і перехід до створення революційним шляхом
незалежної Української держави, що мала охоплювати історичні
українські землі.
Історія України, її державності – це не тільки події, а й історичні
постаті. Думаю, що всі погодяться з думкою про те, що вивчення
козацької доби буде неповним, якщо детально не розглянути
діяльність Богдана Хмельницького.
Адже саме завдяки величезному авторитетові Хмельницького
серед козаків йому вдалося згуртувати своїх соратників навколо ідеї
національного визволення. Їхній внесок у побудову Української
держави важко переоцінити.
Хмельницький належить до найвизначніших постатей в
українській історії. Він підняв український народ на боротьбу проти
польсько – шляхетського гніту і став будівничим Української
козацької держави. Завдяки його кипучій енергії і політичному
генію, а також титанічним зусиллям українського народу козацька
Україна виборола собі місце серед європейських держав.
На прикладах життя, діяльності і боротьби за державність
українських князів, видатних гетьманів, діячів національно –
визвольного руху висвітлюється розуміння національної гідності
українського народу, його непереборного прагнення до свободи і
соборності.
Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за
становлення української державності є одним з найбільш важливих
шляхів формування історичної пам'яті. Патріотичне виховання
молоді сприяє конструюванню національного історичного наративу
через донесення до молоді правдивої інформації про героїчне
минуле українського народу та звільненню історії від ідеологічно
заангажованих, а то й відверто маніпулятивних трактувань
радянсько – імперської доби.
Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання,
потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий
спектр регіонально – культурних відмінностей, існує неоднозначне
ставлення населення до багатьох подій минулого та сучасності. Саме
патріотизм, громадянськість повинні об'єднувати українців,
зберегти те, що протягом століть було нашою метою – незалежну
державу.
Список використаної літератури:
Чупрій Л. В. «Патріотичне виховання в Україні: стан і перспективи»
Мінько Л. С. досвід виховання національної свідомості в учнів на
уроках історії України та інших суспільних дисциплін
Гісем О. В. історія України. 10 клас: Розробки уроків. – Х.: «Ранок»,
2010.
Автор
viktoriayaromenko
Документ
Категория
Образование
Просмотров
59
Размер файла
18 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа