close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

biologya

код для вставкиСкачать
"А" д?румен? ?
Балы? майында, уылдыры?та, сары майда, б?йректе.
... д?румен? жет?спегенде ?ан ?юы баяулайды ?
К.
... д?румен? жет?спеу?нен ?ояншы?, селк?лдеу ауруына себеп болады ?
В
1
... жапыра?ы ала?аннан ж?не ?ынаптан т?рады ?
Бидай.
... ми сауыты мен
бет с?йек б?л?мдер?нен т?рады
-
Басс?йек ?а??асы.
?B
1
? д?румен?
D) с?т, ж?мырт?а, жем?стерде.
+1
-
5 градуста ?не бастайтын ?с?мд?к ?
Бидай.
?Ас ?орыту м?шес? ? деп аталатын органоид ?
Лизосомалар.
?Жо?ары д?режел? ж?йке ?ызмет?? деген ??ымды ?сынды ?
И.П
.Павлов.
?Зоология философиясы? е?бег?н?? авторы ?
Ж.Б.Ламарк.
?Миды? рефлекстер?? деген ?ылыми е?бект? жаз?ан ?
И.М.Сеченов. ?Невада ?
семей? ?оз?алысын бас?ар?ан а?ын ?
О. С?лейменов.
?Селекция? деген с?зд?? ма?ынасы:
A) ?р?ктеу, с?рыптау. ?
Семей ядролы
? сына? палигонын жабу туралы?жарлы?ына ?ол ?ойылды ?
1991ж.тамызды? 29
-
да.
?Семей ядролы? сына? полигонын жабу туралы? жарлы??а ?ол ?ой?ан т?л?а
B)Н.Назарбаев
?Таби?и ж?йе? ж?не ?ботаника философиясы? е?бектер?н?? авторы ?
К. Линней.
?Таби?и с?рыпталу? те
ориясыны? авторы ?
Ч.Дарвин.
?Т??ым ?уалайтын ?згерг?шт?ктег? ??сас ?атарлар? за?ын аш?ан.
AН.Вавилов. ?Т?рш?л?к? деген ??ым?а ал?аш рет аны?тама берген ?алым
D) Ф.Энгельс
©?W?g?_?j?]?b?y??a?Z?l?u?
B) ?W?g?_?j?]?b?l?b?d?Z?e?u????g?m?d?e?_?h?l?b?^??
1 г к?м?рсу ыдыра?анда б?л?нет?н энергия ?
17,6кДж.
1 грамм май ыдыра?анда б?л?нет?н энергия
D) -
38
,
???d?>?`
1 кг май тоты?ып ыдыра?анда т?з?лген су ?
1,1 кг.
1 мм
3
?анда эритроцит саны ?
Бес млн
-
?а жа?ын.
12
-
16 жас аралы?ында даму кезе?? ?
Жас?сп?р?м.
1665 жылы ал?аш рет ?с?мд?к ?абы?ыны? ж??а кес
?нд?с?н микроскоппен к?рген
E)Роберт Гук
1665 жылы голландиялы? ?алым ван Левенгук жаса?ан ?л?айт?ыш ??рал ?
Микроскоп.
1838
-
1839 жж. жасуша теориясын нег?з?н ?алап, ?ортынды берд?:
CМ.Шлейден ж?не Т.Шванн 1863 жылы баспадан к?тап болып шы??ан ?Миды? рефлек
стер?? ?ылыми е?бект?? авторы ?
И.М.Сеченов.
1892 жылы темек? те?б?л?н зерттеп, вирусты ашты
C) Д.И.Ивановский
1920
-
1930 жылдары ??с?мд?ктану? о?улы?ын жаз?ан ?алым
D) Ж.К?дерин
1922 жылы т?рш?л?кт?? Жер бет?нде шы?у тег?н?? таби?и теориясын т?жырымдады ?
А.
И.Опарин.
20
-
30 метр тере?д?кте ?сет?н балдыр ?
Ламинария.
45
-
50 жаста?ы адам ?андай ?ашы?ты?та жа?сы к?ет?нд?г?н белг?ле??з ?
33 см.
4
-
7 жас аралы?ында даму кезе??.
A) Балалы? (естияр). Aдамны? кез
-
келген белг?лер?н?? б?рнеше ?рпа? бойы т??ым ?уалау сипат
ын зерттеу ?д?с?:
A) генеалогиялы?. D д?румен? са?тандыратын ауру ?
Мешел.
II топ?а жататын адамны? ?анын ??яды
E) IV ж?не II
II
-
ш? жынысты? белг?лерд?? реттелу? E) жыныс гормоны ар?ылы
А.Лаверанны? безгек ауруын ?оздыратын паразитт? аш?ан жылы
D) 1880
Абиоз
ды? фактор
?
Сырт?ы ортада?ы суды?, ауаны? ??рамы.
Абиозды? фактор?а жататын факторлар ?
Рельеф (жер бедер?).
Австралопитект?? пайда болуы ?
?айназой.
Автотрофты ?оректенет?н а?залар:
C) ?с?мд?ктер. Агроценоз -
б?л ?
Ег?ст?к жерлер.
Агроценоздарда ?
Ты?айт
?ыш ?олдан бер?лед?.
Агроценозды? биогеоценоздан айырмашылы?тары ?
?осымша энергия ж?мсауы.
А?аш саба?ы жуандап ?сет?н ?абат ?
Камбий.
А?аш саба?ында ?сет?н паразит са?ырау??ла?.
D) Д????ла?
А?аш??ла? са?ырау??ла?ыны? жем?ст? денес?н?? бас?а са?ырау??ла?тар
дан ерекшел?г? ?
Жем?ст? денес?
-
т?я??а ??сайды , ?р? ?те ?атты.
А?аштарды? саба?ында ?сет?н паразит са?ырау??ла?
C) Д????ла?
А?аштарды? тамырларымен симбиозды? т?рш?л?к етет?н са?ырау??ла?тар ?
?айы???ла?.
А?ашты? ?абы?ыны? ?абаттары ?
Тоз, т?н, ??.
А?за ме
н сырт?ы орта байланысын, ?ор?ану ?рекеттер?н ж?зеге асырады ?
Ж?йке ж?йес?.
А?за м?шелер?н?? ?ызмет?н зерттейт?н ?алым ?
Физиология.
А?зада ... д?румен? жет?спегенде тер? ауруы дерматит пайда болады
?G
А?зада болатын ?анны? м?лшер? ?
4,5
-
5 л.
А?зада б?йре
кт?? ат?аратын ?ызмет? ?
Су мен улы ?осылыстарды б?л?п шы?ару?а ?атысады
.
А?зада енд? ?айта пайдаланбайтын зат алмасуды? со??ы ?н?мдер?.
C)Ыдырау ?н?мдер? А?зада жет?спегенде ?мешел? ауруы пайда болатын д?румен ?
D.
А?зада з?р т?з?лед? ?
Б?йректе.
А?зада о
ттег?н?? с???р?л?п, к?м?р?ыш?ыл газыны? сырт?а шы?арылуы ?
Газ алмасу.
А?зада тер бездер? б?лед? ?
Тер.
А?зада?ы ?тт?? ?ызмет? ?
Майды ?орыту?а к?мектесед?.
А?зада?ы е? ?р? без ?
Бауыр.
А?зада?ы жо?ары биологиялы? ж?йе ?
Популяциялы?.
А?зада?ы заттарды?
ыдырауы ?
Диссимиляция.
А?зада?ы к?рдел? биологиялы? с?зг?ш ?
Б?йрек.
А?зада?ы нег?зг? энергия к?з?
E) к?м?рсу
А?зада?ы ?тт?? ?ызмет?:
C) Майды ?орыту?а к?мектесед?. А?зада?ы т?рш?л?к ??былыстарын ж?не м?шелерд?? ?ызмет?н
зерттейт?н ?ылым ?
Физиология.
А?з
адан жо?ары биологиялы? ж?йе ?
Популяциялы?. А?залар мен популяциялар?а сан алуан сырт?ы орта факторыны? ?сер?н зерттейт?н экология б?л?м? ?
Аутаэкология.
А?заларда ?рт?рл? жерг?л?кт? т?рш?л?к жа?дайларына с?йкес алуан т?рл? бей?мд?л?ктерд?? пайда болуы
?
Идиоадаптация.
А?залардын ?зге т?рд? т?рш?л?к орны рет?нде ?ана емес, т?ра?ты ?оректену к?з? рет?нде де пайдаланады ?
Арамтама?ты?.
А?заларды? белг?л? б?р орта?а ?з?н?? т?рш?л?г?н са?тап бей?мделу? ол ?
Таби?и с?рыпталу.
А?заларды? б?рдей т?рш?л?к ортасын
ы? б?рдей т?рш?л?к жа?дайларына к?шкен кездег? ??сас белг?лер?н?? дамуы ?
Конвергенция.
А?заларды? ?осарлан?ан атауын
-
?осарлы атаут?з?мд? ?ылым?а енг?зд? ?
К.Линней.
А?заларды? ?з ата
-
енелер?нен айырмашылы?ында?ы орта? ?асиет? ?
?згерг?шт?к.
А?заларды? ?ры?тан дамуын зерттейт?н ?ылым ?
Эмбриология.
А?заны микробтарды? ену?нен са?тайды ?
Лейкоцит.
А?заны? ауру ?оздыр?ыштарын ?абылдамайтын ?асиет? ?
Иммунитет.
А?заны? ауру?а т?з?мд?л?г?н нашарлатады ?
Аз ?имылдау.
А?заны? гуморальды? реттелу?не ?атыса
тын ?лпа
E) д?некер. А?заны? жасушаларынан а?залы? заттарды сорып ?оректенет?н бактериялар ?
Паразиттер.
А?заны? иммунитет ж?йес?н ??райтын ?ан компонент?:
E) Лейкоцит. А?заны? ?ор?ану реакциясы ?
Фагоцитоз.
А?заны? ?су?не ж?не дамып жет?лу?не ?сер?н тиг?з
ед? ?
А д?румен?.
А?заны? сырт?ы ортамен байланысы ?
Ж?йке ж?йес? ар?ылы
.
А?заны? т?рш?л?к процестер?не ж?мсалатын ?уатты "
?нд?рет?н
"
жасушаны? "
энергия станциясы
"
?
Митохондрия.
А?заны? т?т?ркенд?рг?шке ж?йке ж?йес? ар?ылы ?айтаратын жауабы ?
Рефлекс.
А?
заны? ?шк? ортасы ?
Лимфа.
Адам абайсызда ойлы
-
ш??ырлы жерден ая?ын ы??айсыз басудан болады ?
С???рд?? созылуы.
Адам а?засы температурасыны? т?ра?тылы?ы неде ?атысты ?
Метаболизм есеб?нен (зат алмасу). Адам а?засында ас толы?ымен ?ортылады ?
Аш ?шекте.
Ад
ам а?засында витаминдерд?? жет?спеу?нен туатын ауру ?
Авитаминоз.
Адам а?засында ?т ыдыратады.
D) майды Адам а?засында?ы ас ?орыту жолыны? ж??палы ауруы:
D) ?антыш?а? (дизентерия).
Адам а?засында?ы е? к?ш? жасушаларды к?рсет???з ?
Лимфоциттер.
Адам а?засынд
а?ы е? ?р? жасушаларды к?рсет???з ?
Ж?мырт?а ж?не ж?йке жасушалары.
Адам а?засында?ы с?лекей без?н?? саны ?
3 ж?п.
Адам а?засыны? ??рылысын, ат?аратын ?ызмет?н ж?не дамуын зерттейт?н ?ылым ?
Т?нтану.
Адам бауырыны? ?ызмет? ?
Майды ?орытатын ?т б?лу.
Адам б
?лшы? ет?нде т?з?лет?н а?уыз ?
Миозин.
Адам б?йрег?н?? массасы
C) 150 г
Адам генетикасыны? нег?зг? ?д?стер? ?
Генеологиялы?.
Адам демалу?а болатын ауада?ы оттег? м?лшер?:
C) 21 % Адам денес?н ?оз?алыс?а келт?рет?н
D) С?йектер мен б?лшы?еттер
Адам денес?нде к
?н с?улес?н?? ?сер?нен т?з?лед?: Д
д?румен?..
Адам денес?н?? сырт?ы жабыны.
A) Тер?. Адам ж?не жануарларды? ?шек жолында паразитт?к т?рш?л?к етет?н б?ржасушалы ж?нд?к ?
?антыш?а? амеба.
Адам ?а??асы ??ралатын с?йектер саны.
A) 200. Адам мен жануар жасушас
ында т?рш?л?к етед? ?
Лейшмания.
Адам мен жануарларды? м?нез
-
??лы?ын зерттейт?н ?ылым ?
Этология.
Адам мен жануарларды? ?шег?нде т?рш?л?к ет?п, ?шект?? с?лемейл? ?абы?шасын за?ымдайды ?
Дизентерия амебасы.
Адам мен жануарларды? ?ш?ндег? т?рш?л?к ет?п, ?шек
т?? с?лемейл? ?абы?шасын за?ымдайтын б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к ?
Дизентерия амебасы.
Адам организм?ндег? суды? жалпы к?лем? ?
60 %.
Адам организм?ндег? ?лпалар саны.
E) 4
.
Адам тепе
-
те?д?г? б?зылуы байланысты E) мишы??а
Адам тер?с?н?? сырт?ы ?абатын ??р
айтын ?лпа ?
Эпителий.
Адам тыныс алуына ?ажетт? газ ?
Оттег?.
Адам ?с
-
?рекет? ар?асында бсосфераны? жа?а ??рамб?л?г? ?
Ноосфера.
Адам ?шег?нде т?рш?л?к етет?н ?ау?пт? ж?нд?ктер
?
Сиыр цепен?.
Адам?а пайда келт?рет?н буна?денел?
?
Балара. Адамда аталы? жы
ныс жасушаларыны? атауы ?
Сперматозоидтар.
Адамда болатын к?рек т?ст?? саны
C) 8.
Адамда болатын ?ан топтарыны? саны ?
Т?рт.
Адамда ж?мырт?а клеткасымен ?осылатын сперматозоид саны ?
Б?реу.
Адамда омырт?аларды? саны
E) 33 ?
34
Адамда ?кпен?? саны ?
Ек?.
Ада
мда?ы аналы? жыныс хромосома саныны? ауыт?уы ?
22 аутосомы +Х.
Адамда?ы атавизм ?
К?п емшект?л?к.
Адамда?ы атавизм белг?лер? ?
?алы? т?кт?л?г?.
Адамда?ы ?алды? (рудиментт?) белг?лер ?
Со?ыр ?шек ?ск?н?
.
Адамдарда болатын рудиментт?к м?шелер ?
Со?ыр?шег?.
Адамды тер? ауруына ?шырататын талшы?тылар тобыны? бар ?к?л? ?
Лейшмания.
Адамды тер? ауруына ?шырататын талшы?тылар тобыны? ?к?л?
E)Лейшмания
Адамны? ас?орыту ж?йес?ндег? аппендикс ?
Со?ыр ?шект?? т?менг? шет?.
Адамны? ая? с?йектер? ?
Ортан ж?л?к, асы?ты ж
?л?к, табан.
Адамны? ?р?ашан ?з денес?н ?стай б?лу? ?
Сымбаттандырады.
Адамны? басс?йег?н?? ми б?л?м?не к?рмейд?
D) Т?менг? жа? с?йег?
Адамны? дене жасушаларында?ы хромосома саны ?
46.
Адамны? денес?н?? сырт?ы жабыны ?
Тер?.
Адамны? д?ниетаным ?аб?лет? ...
байланысты ?
Ми сы?арларыны? барлы? айма?тары. Адамны? ж??палы аурулар?а ?арсы т?ру ?аблет?н жа?сартатын д?румен ?
С.
Адамны? ж?мыр?а клеткасымен ?осылатын сперматазоид саны ?
Б?реу.
Адамны? ж?рег?н?? б?л?г? ?
4.
Адамны? жыныс жасушаларында?ы хромосома с
аны
?
23 ж?п.
Адамны? кез
-
келген белг?лер?н?? б?рнеше ?рпа? бойы т??ым ?уалау сипатын зерттеу ?д?с? ?
Генеалогиялы?.
Адамны? кеуде ?уысында орналасатын м?ше -
?кпе.
Адамны? к?ру,аузыны? с?лемейл? ?абы?ыны? за?ымдануына ?сер етет?н Витамин ?
А.
А
дамны? к?ру
?, аузыны? с?лемейл? ?абы?ыны? за?ымдануына ?сер етет?н витамин
-
E) B
2
Адамны? к?рек т?стер?н?? саны ?
8.
Адамны? ?ал?анша без?н?? ж?мысын жа?сарту ?ш?н тама??а ?осатын балдыр ?
Ламинария.
Адамны? ?аны бер?лген ?ызметт?? тек б?реу?н ат?арады: A) ?B?f?f?m?g?^?u???
Адамны?
?имыл
-
?рекет?н
реттеп дене тепе
-
те?д?г?н са?тайтын
:
B) мишы? Адамны? ?олымен жасал?ан биогеоценоздар?а жатады ?
Ег?ст?к ал?аптар.
Адамны? ??рса? ?уысында орналас?ан м?ше ?
Б?йрек.
Адамны? ??рса? ?уысында?ы м?ше ?
Бауыр.
Адамны? омырт?а жотасы келес
? и?л?мнен т?рады ?
2 ал?а ?арай, 2 арт?а ?арай.
Адамны? омырт?а жотасы немесе омырт?а ба?анасында?ы д?рыс орналасу б?л?ктер?н к?рсет???з ?
Мойын, ар?а, бел, сег?зк?з, ??йымша?.
Адамны? омырт?а саны ?
33
-
34.
Адамны? осы заман?ы ?алпына дей?нг? шы?у тег? ме
н даму ?дер?с? ?
Антрапосоциогенез.
Адамны? пайда болуы ?
Протерезой.
Адамны? с?т т?с?н?? саны ?
20.
Адамны? с???р? ?
Б?лшы?етт? с?йекке бек?тед?.
Адамны? тама?тан улану белг?лер?не жатпайтынын аны?та?ыз ?
?уаты к?тер?лед?.
Адамны? т?ул?г?не б?л?нет?н с?ле
кей м?лшер? ?
2 литр.
Адамны? тер ар?ылы т?ул?г?не жо?алтатын су м?лшер?.
A) 1,5. Адамны? т?мауды ж??тыруы вирустар ?
Тыныс м?шелер?не енгенде.
Адамны? т?рек
-
?имыл ж?йес?н ??райтын ?
Шем?ршект? ?лпа.
Адамны? шы?у тег?н, тарихи даму кезе?дер?н зерттейт?н ?ы
лым саласы
E)Антропология
Адамны? эмоциясын ?згертуге ?ай б?лшы?ет ?атысады ?
Мимикалы? (ымдау).
Адамтектес маймылдарды? хромосома саны -
D) 48.
Аддисон ауруын ?ай елд?? д?ргер? ашты ?
А?ылшын.
Адреналин б?л?нет?н без ?
Б?йрек ?ст?.
Адреналин гормонын б?лет
?н
?
Б?йрек?ст? без.
Адреналин ?анда шектен тыс к?бейгенде, а?зада болатын ?згер?с
?
Ж?рек ж?мысы к?шей?п, ?ан ?ысымы к?тер?лед?.
Ай?ас тоза?данатын ?с?мд?ктер селекциясында ?р т?рл? тарма?тары ?зара тоза?дандыру ?
Линияаралы? гибридтер.
Ай??ла?ты? жататы
н класы ?
?осжа?таулылар
Акромегалия ауруы белг?с?не жатпайды ?
Ш?лдег?ш келед?.
Аксонны? к?рш? жат?ан нейрон дендрид?н?? ?абы?шасымен байланысып, ?озу ?тет?н жер?н ?
То?ысу (синапс).
А? жо?ыш?а, ?ызыл жо?ыш?а, шал?ынды? жо?ыш?алар т?рлер?н?? ж?йелеудег? т
обы ?
Туыс.
А? зе? са?ырау??ла?ынан алынатын антибиотик ?
Пенициллин.
А? зе?н?? ж?пшума? ж?пшелер? ... т?рады.
B) ?[???j????Z?g?Z??`?Z?k?m?r?Z?^?Z?g
А? м?к деп аталу себеб? ?
?л? жасушаларыны? ?ш? ауа?а толы бол?анды?тан.
А? с?ламаны? к?бею? ?
?ос жынысты.
А?с?ламаны? ас?
орту ж?йес? ?
Ауыз
?
ж?т?ынша?
?
?шек.
А?уыз (н?руыз) ??рамына к?рет?н ?
Амин?ыш?ылы.
А?уыз (н?руыз) молекуласыны? монометр?
?
Амин?ыш?ылдар
А?уыз (н?руыз) синтез? ж?рет?н жасушаны? органоиды ?
Рибосома.
А?уыз молекуласыны? к?рдел? ??рылымыны? т?з?лу орны ?
Эн
доплазмалы? торда.
А?уызды ыдырататын фермент ?
Пепсин.
А?уызды? мономерлер?не жататындар ?
Ами?ыш?ылдар.
Алак?л ?оры?ы
?
Алматы облысында.
Ал?аш жасушаны аш?ан ?
Р.Гук.
Ал?аш ??рлы??а шы??ан омырт?алы жануарлар:
A) ?осмекенд?лер Ал?аш ??с пайда болды
?
Ме
зозой. Ал?аш рет ?вирус? термин?н ?ылым?а енг?зд? ?
1899 ж. М.В.Бейерник.
Ал?аш рет жасуша теориясыны? нег?з?н ?алаушылар ?
Т.Шванн мен М.Шлейден.
Ал?аш рет ?с?мд?к ?абы?ыны? ж??а кес?нд?с?н микроскоппен ?ара?ан ?
Роберт Гук.
Ал?аш рет темек? те?б?л? виру
сын ашты ?
1892 ж. Д.И.Ивановский.
Ал?аш рет эволюциялы? ?л?мн?? нег?з?н ?алаушы ?
Ж.Б.Ламарк.
Ал?аш?ы балалы? (с?би) кезе??
?
1
-
3 жас.
Ал?аш?ы жала?аш т??ымдыларды? шы??ан тег? ?
Т??ымды папоротниктер.
Ал?аш?ы ??с ?
археоптерикст?? шы??ан кезе??
A) Юра
Ал?
аш?ы ?ыл?анжапра?тылар шы?ты ?
Палеозой.
Ал?аш?ы ?ыл?анжапыра?тылар пайда болды. Палеозой.
Ал?аш?ы ?ыл?анжапыра?тылар шы?ты ?
Палеозой.
Ал?аш?ы микроскопты ашушылар ?
?кел?
-
балалы Янсендер.
Ал?аш?ы прокариоттарды? пайда болуы ?
Архей.
Ал?аш?ы прокариотты ж
асушаларды? пайда болуы ?
4
-
кезе?.
Ал?аш?ы прокориоттар пайда болды ?
Мезозой.
Ал?аш?ы тамырша, ал?аш?ы саба?ша ж?не б?рш?ктерден т?рады
?
?ры?.
Ал?аш?ы т?тас эволюциялы? теория жаса?ан трансформист ?
Ламарк.
Ал?аш?ы т?рш?л?к.
C) Протобионттар. Ал?аш?ыда с
?бид?? денес? ?апталады: ?а?ана?пен.
Алды??ы ая?ы ?анат?а айнал?ан, денес? ?ауырсынмен ?аптал?ан жануарлар ?
??стар.
Ал?а т??ымдас ?с?мд?к:
A) Баклажан. Ал?а т??ымдас ?с?мд?ктер ?
?ара ме?дуана, ?ызана?.
Ал?а т??ымдас:
?ызан, ?ара жидек
Темек?.
Ал?а т??ы
мдастар?а жататын улы ?с?мд?к ?
?ара ме?дуана.
Ал?а т??ымдасына жататын ?с?мд?к:
C) Баклажан Ал?а т??ымдасына жататын с?нд?к ?с?мд?к :
B) Шырайг?л Ал?а т??ымдасына жататын та?ам?а пайдаланатын ?с?мд?к:
E) ?ызана? Ал?а т??ымдасына жататын улы ?с?мд?к
D) Сасы
? ме?дуана
Ал?а т??ымдасыны? г?л?ндег? к?лте жапыра?шаларыны? саны ?
5.
Ал?а т??ымдасыны? ?с?мд?ктер? ?
?ызана?, ме?дуана, картоп.
Ал?ым ?су? ауруына жет?спейт?н химиялы? элемент ?
Йод.
Алма а?ашына т?н тоза?дану ?
Буна?денел?лермен.
Алма, ?арбыз, са?ырау
??ла? жем?стер?н т?здау ?ш?н ?олданылатын бактерия ?
С?рке ?ыш?ылы.
Алыстан будандастыру ?д?с?мен д?ние ж?з?нде ал?аш алынды
?
Ар?ар
-
меринос ?ойы.
Амеба денес?н ?аптап т?ратын ?те ж??а, серп?мд? жар?а?ша ?абы? ?
Плазмолемма (мембрана).
Амеба денес?н ?аптап
т?ратын ?те ж??а,серп?мд? жар?а?ша ?абы?
A)Мембрана
Амебалар класыны? атауы ?
Плазмалар (жал?аная?тылар).
Амебаны? ?оз?алуы ?
Жал?ан ая?тары ар?ылы.
Амебаны? ?орег?н ?армауы ?
Жал?ан ая?тарымен.
Амебаны? к?бею жолы:
B) ек?ге тура б?л?ну ар?ылы
Амебаны? п
?ш?н? ?
Т?ра?сыз.
Амебаны? тыныс алуы ?
Суда ер?ген оттег?мен.
Амебаны? ядро саны
?
1.
Амин ?ыш?ылыны? ??рамына к?рет?н топтар
C) COOH, NH
2
Анализатор т?ралы ??ымды ?олдан?ан ?алым ?
И.П.Павлов.
Аналогиялы? м?шелерге жататындар ?
??с ?анаты мен к?белект?? ?
анаты.
Аналы? без б?л ?
Ж?мырт?а жасуша.
Аналы? гаметалардын даму цикл? ?
Овогенез.
Аналы? жыныс м?шелер?н?? ауруларын емдейт?н д?р?гер ?
Гинеколог.
Аналы?ты? е? нег?зг? б?л?г?н белг?ле??з ?
Жатыны.
Аналы?ты? е? нег?зг?, б?р ж?не к?п ?ялы б?л?г? ?
Жатын.
А
натомияны? нег?з?н сал?ан ?алым ?
А.Везалий.
Анд (О?т?ст?к Америка) орталы?ы ... отаны ?
Картопты?.
Антропогенезд?? нег?зг? ?оз?аушы к?ш? -
A) Е?бек. Арал те??з? суыны? т?здылы?ы ?
60 ?
.
Арал те??з?н?? солт?ст?к б?л?г?нде орналас?ан ?оры? ?
Барсакелмес.
А
ралы? ми ?
Зат алмасуды реттейд?.
Ар?ы тект?к белг?лер ?
Атавизм.
Ар?а б?лшы?еттер? ?
Трапеция п?ш?нд? б?лшы?ет.
Арнайы без? б?л?п шы?аратын ?ж?пт??? к?мег?мен ?оз?алатын жануар ?
?рмекш?.
Арнайы ?ор?алатын т?тас таби?и айма? ?
?оры?
.
Арт?ы ми мен аралы?
миды? арсында орналас?ан ?
Орта??ы ми.
Арты? м?лшердег? к?м?рсулар ... айналады ?
Май?а.
Архей заманыны? ?за?ты?ы ?
900 млн. жылдан к?б?рек.
Арыстандар популяциясында?ы дара?тарды? т?ра?ты тобы
C) Т?ра?ты ?й?р
Ас ?орыту ж?йес?н?? м?шелер?н?? ж?мысын б?зат
ын зат ?
Алкоголь.
Ас ?орыту кез?нде май ыдырайды ?
Глицерин мен май ?ыш?ылына.
Ас ?орыту м?шелер?н?? рет?
A) Ауыз ?уысы, ж?т?ынша?, ??еш, ?арын, ?лтабар, ?шек, т?к ?шек
Асб?рша? жапыра?тарыны? т?р ?згер?с?
?
М?ртшалар
Асб?рша?, соя ?с?мд?ктер?мен селбес?п т?рш?л?к етед? ?
Т?йнек бактериясы.
Асб?рша?ты? саба?ы ?
?рмелег?ш.
Ас?азанны? б?лшы?ет?
A) Б?ры??ай салалы. Ас?азанны? с?лемейл? ?абы?шасыны? ?абынуы ?
Жара (гастрит).
Ас?орту ж?йес?нде амин?ыш?ылдар?а дей?н ыдырайтын органикалы? ?осылыс ?
А?уыз (н?руыз).
Ас?орту ж?йес?нде суда к?б?рекс???рет?н м?ше ?
То? ?шек.
Ас?орыту жолыны? 3 т?рл? ?лпасын белг?ле??з ?
Д?некер ?лпалы, б?лшы?етт?, с?лемейл?.
Ас?орыту жолыны? ке?ейген м?шес?.
B) Ас?азан. Ас?орыту ж?йес? жолына к?рмейт?н? ?
ке??рдек.
Ас?орыту ж?йес?нде ?т
б?лет?н м?ше ?
Бауыр.
Ас?орыту ж?йес?нде суда к?б?рекс???рет?н м?ше ?
То? ?шек.
Ас?орыту ж?йес?ндег? ?арыннан кей?нг? м?ше ?
?лтабар.
Ас?орыту ж?йес?н?? гуморальды? реттелу? деген?м?з -
A) ?ан ар?ылы химиялы? заттарды? оларды? ж?мысына ?сер ету?. Ас?орыту
ж?йес?н?? ?орект?к заттарды с???руге ?атысатын б?л?м? ?
Аш ?шек.
Ас?орыту ж?йес?н?? ?ызмет? ?
Кернеул? ?орект?к заттарда к?рдел? т?р?нен жай, ?анны? ??рамына ?те алатын к?й?не айналдыру.
Ас?орыту ж?йес?н?? ?шк? ?абыр?асы ... т?рады ?
Эпителий ?лпасынан.
А
с?орыту кез?нде а?уызды? (н?руызды?)ыдырауы ?
Амин?ыш?ылдарына дей?н.
Ас?орыту орталы?ыны? орналас?ан ж?йке б?л?мдер?:
A) ?K?h?i?Z???r?Z??f?b?^?Z?
Ас?орыту процес?н зерттеген? ?ш?н орыс ?алымдарыны? ?айсысы Нобель атында?ы сыйлы?ты иеленд? ?
И.П.Павлов.
Ас?ын?анда ж?
тел?п ?ан т?к?рет?н ж??палы ауру ?
Туберкулез.
Астан улан?ан адамны? ауру белг?лер?
?
Ж?рег? айниды, ??сады, ?ш? ауырып, ?тед?,?лс?зденед?.
Асты? да?ылдарыны? биогеоценозы ?
Агроценоз
.
Асты? т??ымдас?а жататын ?с?мд?к:
C) Ж?гер?
. Асты?
т??ымдастарды?
г?лш
о?ырлары:
B) к?рдел? маса?
Асты? т??ымдастарды? нег?зг? белг?лер?.
D) ?=???e?r?h???u?j?u
-
?d???j?^?_?e????f?Z?k?Z?????k?u?i?u?j?l???u?]???e??
?k?h?[?u?????`?_?f???k????????j???Z??
-
?^?%?g?_?d?
Асты? т??ымдастарын за?ымдайтын паразит са?ырау??ла?:
A) ???Z?k?l?Z?m?u?r?
Асты? т??ымдастарыны? г?л? ?
1 аналы?, 3 аталы?тан т?
рады.
Асты? т??ымдастарыны? жем?с? ?
Д?нек.
Асты? т??ымдастарыны? паразит? ?
?астауыш са?ырау??ла?ы.
Асты? с?лекеймен шылануы ?
Ауыз ?уысында.
Асты? с??у? деген?м?з ?
Заттарды? ас?орыту жолында?ы б?рнеше жасушалар ?абаты ар?ылы ?ан мен лимфа?а ?ту?.
Асын ?
шектен тыс ?орытатын буыная?ты ж?нд?к:
A) Айшы?ты ?рмекш? Ата тектерге т?н белг?лерд? са?тауда?ы т?р? а?заларды? орта? ?асиет? ?
Т??ым?уалаушылы?.
Ата
-
ананы? т??ым ?уалайтын ?асиеттер?н ?рпа??а жетк?зед? ?
Хромосома.
Атавизм -
D) Т?кт? адам
Ата
-
ене белг?л
ер? мен ?асиеттер?н ?рпа?ына тасымалдайтын органоид ?
Хромосома.
Аталы? , аналы? м?шелер?н ?оршайтын г?л б?л?г? ?
К?лтежапыра?ша.
Аталы? гаметаларды? даму цикл? ?
Сперматогенез.
Аталы? ж?не аналы? жасушаларды? ?осылып ?ры?тануынан т?з?лед?
D)Зигота
Аталы? ж
?не аналы? жыныс жасушаларыны? ?осылуы ?
Жынысты к?бею.
Атмосфера?а су буы,оттег? ж?не к?м?р ?ыш?ыл газы шы?арылып т?ратын жапыра? жасушалары ?
Жанаспалы жасушалар.
АТФ жануар жасушасыны? ?ай органоидтарында синтезделед? ?
Митохондриялар.
АТФ молекуласыны?
ат?аратын ?ызмет? ?
Газ тасымалдау.
АТФ молекуласыны? ат?аратын ?ызмет? ?
Энергетикалы?.
А
-
Т
-
Ц
-
Т
-
Г
-
А
-
Ц
-
Т
-
Т. Осы т?збекке с?йкес келет?н ДН?
-
ны? ек?нш? т?збег?н аны?та?ыз ?
Т
-
А
-
Г
-
А
-
Ц
-
Т
-
Г
-
А
-
А.
Ауада?ы азотты с???р?п топра?ты азотпен байытады ?
Т?йнек бактер
иялар.
Ауада?ы дыбыс тербел?стер?н ??ла?ты? ?ш?не ба?ыттайды ?
Сырт?ы ??ла?.
Ауаны? температурасын, суды? т?ны?ты?ын, к?н с?улес?н?? т?су? ?
Бейбиотикалы? факторлар.
Ауатамыр деген?м?з ?
Ке??рдект?? жал?асы.
Ауру адам?а физиологиялы? ер?т?нд? ж?бер?п же
т?спейт?н заттарды толы?тыру ?ш?н ?ажет?
-
Плазма.
Ауру тарататын микроорганизмдерд?? ас?орыту жолдарына т?су? ?
Та?аммен.
Ауыз аппараты шаншып сор?ыш ?
Масалар.
Ауыз ?уысы, ж?т?ынша?, ??еш, ?арын, аш ?шек,то? ?шек, т?к ?шек
.
Ауыз ?уысында ?ш с?лекей без
? болады ?
Шы?шыт, жа? асты, т?л асты.
Ауыз м?шес? кем?рг?ш буыная?тылар:
E) ?о?ыздар, шег?рткелер. Ауызда асты? ??рамында?ы заттар ?айсысы ферментт?? ?сер?нен ыдырайды ?
К?м?рсулар.
Ауызда ?орытылатын зат ?
К?м?рсу.
Аш ?шек жатады
?
Ас?орыту ж?йес?не.
Аш ?шекте ж?не ?т жолында т?рш?л?к етет?н паразит ?арапайым ж?нд?к ?
Лямблия.
Ашы? жерде т?рш?л?к етет?н организмдерд?? жауынан ?ор?ануы ?ш?н ?ажетт? бей?мделуш?л?к
C) Б?ркен?ш ре?
Ашы? т??ымды б?р ?йл? ?с?мд?к ?
?ара?ай.
Ашы? т??ымды ?с?мд?ктерд?? ерекшел?г? ?
С?рект?, б?талы болады, .... .
Ашылма?ан г?лдер ?
Г?лшана?.
Ая?ы денен?? асты??ы ?
бауырын толы? ?амтитынды?тан, оны бауырая?ты ?лулар класына жат?ызады ол ?
Тоспа?лу.
Аяз ?сер?нен тер?де болады ?
?с?к.
Ая? болмайды
?
Жыланда.
Ая?сыз ?осмекенд?лер
B) Са?и
налы ??ртжылан
Ая?сыз ?осмекенд?н? белг?ле??з ?
??ртжылан.
Ая?ты? белдеу с?йектер? ?
Мы?ын, шат, шонданай.
?лд? балапандарды? ?лс?з балапандарды жету т?рш?л?к ?ш?н к?рест?? ?ай т?р?не жататынын белг?ле??з ?
Т?р?ш?л?к.
?р омырт?аны? б?й?р т?сынан ?анша ж?п ж?лын ж?йкелер? тарайтынын белг?ле??з ?
31.
?р ?кпен?? сыртын д?некер ?лпасынан т?з?лген ?абы?ша ?
?кпе плеврасы.
?р т?рге жататын а?заларды? ?зара жа?дай ту?ыза отырып т?рш?л?к ету? ?
Селбесу.
?р т?рд?? на?ты алып жат?ан орнын аны?тайтын критерий
A)Экологи
ялы? ?р т?рл? ж?п?а жататын п?ш?н?не ?арай ажыратылатын хромосомалар ?
Гомологты емес.
?р т?рл? т?здар мен органикалы? заттардан ??рыл?ан д?некер ?лпа ?
С?йек. ?семд?к ?ш?н ?с?р?лет?н раушанг?лд?лерге жататын ?с?мд?к ?
Раушан.
Ба?дарлау рефлекс?не жатады
?
Басты б?ру.
Бактерия талшы?ыны? ма?ызы ?
?оз?алу?а.
Бактерия жасушасыны? ??рылысы.
E) ?абы?ша, цитоплазма, ядро заты. Бактерия спорасыны? ?ызмет? ?
?ор?аныш.
Бактериялар ту?ызатын ауруларды? тобы ?
Дизентерия, оба, туберкулез, баспа. Бактериялар ту?ы
збайтын ауру ?
Т?мау.
Бактериялар?а спораны? ма?ызы
?олайсыз жа?дайларда т?рш?л?г?н са?тау?а.
Ба?алша?сыз был?ылда?денел?
B) Каракатица
Ба?алша?ты ?лулар ?
Ай??ла?.
Ба?аны? алды??ы ая?тары мынадай б?л?мдерден т?рады ?
?ар, б?лек, ала?ан.
Ба?аны? алды?
?ы ая?ыны? б?л?мдер?
E) ?ар, б?лек, ала?ан
Ба?аны? дерн?с?л? ?
Итшаба?.
Ба?аны? табаны неше сауса?ты екен? белг?ле??з ?
5.
Бала бойыны? ?су?н?? б?зылуы ?
?осал?ы безден (гипофиз).
Балалары ж?мырт?адан шы?атын с?т?орект? ?
Ехидна (т?рп?), ?йрект?мсы?тар.
Бал
дыр жасушасына жасыл т?с беред? ?
Храмотофор.
Балдырды? жыныс жасушалары ?
Гаметалар.
Балдырларды? кездесет?н жер? ?
Дым?ыл, сулы ортада.
Балы? бауырында, ет?нде, ж?мырт?ада болатын а?зада кальций мен фосфор т?здарыны? алмасуын реттейт?н д?румен -
D
Балы? мына м?шес? ар?ылы тыныс алады ?
Желбезек ар?ылы.
Балы?тан б?л?нет?н ?ою а? с?йы?ты? -
шо?ал ?
Аталы? безд?? ?ры?ы.
Балы?тар?а т?н ерекше сез?м м?шес? ?
Б?й?р сызы?ы.
Балы?тарда ми пайда болды ?
Кайназой.
Балы?тарды? денес?н бер?к ?стау?а к?мектесет?н ж?зб
е ?анаты ?
??йры?асты.
Балы?тарды? ж?рег? ?
Ек? ?уысты.
Балы?тарды? з?р шы?ару м?шес? ?
Б?йрек.
Балы?тарды? мекен ету ортасы ?
Су.
Балы?тарды? ми б?л?ктер?:
D) Алды??ы, орта??ы, аралы?, сопа?ша, мишы?.
Балы?ты? арнайы сез?м м?шес? б?л ?
Б?й?р сызы?ы.
Балы?т
ы? дене салма?ын ?згертет?н м?ше ?
Торсылда?.
Балы?ты? ж?йке ж?йес? ?
Ек? б?л?м.
Балы?ты? су а?ыныны? ба?ытын, к?ш?н, с??гу тере?д?г?н сез?нуге м?мк?нд?к берет?н м?шес? ?
Б?й?р сызы?ы.
Барлы? б?л?мдерд?? б?р?гу? ?
Класс.
Барлы? б?лшы?ет ?лпалары т?з?лед? ?
Мезодермадан.
Барлы? г?лд? ?с?мд?ктер ек? ?лкен клас?а б?р?кт?р?лед? ?
Даражапыра?тылар ж?не ?осжапра?тылар.
Барлы? ?с?мд?ктер д?ниес? аталады ?
Флора.
Бас ми б?л?ктер?не жатпайды ?
Ж?лын.
Басая?ты ?лулар класына жататын ж?нд?к ?
Сег?зая?, каракатица, кал
ьмар.
Басс?йект?? бет с?йектер?не жатпайтыны ?
Ма?дай с?йег?.
Басты? т?менг? жа? с?йег?не бек?нет?н б?лшы?еттер? ?
Шайнау.
Басылы??ы гендер ?
Рецессивт?.
Басым гендер ?
Доминантты.
Басында ?армалауыштары бар был?ылда?денел?лер ?
Басая?тылар.
Бауыр ж?не б?л
шы? ет м?шелерде глюкоза т?рленед? ?
Гликогена?а.
Бауыр ?зег? ашылады ?
?лтабар?а.
Бауыр, ?й?ыбез?н?? ?зектер? ашылатын м?ше:
D) ?лтабар.
Бауырая?ты был?ылда?денел?лерд?? ?к?л? ?
Шалшы??луы.
Бауырда вирустарды? ?сер?нен болатын ж??палы ауру ?
Сары ауру.
Бау
ырда?ы ?т с?л? м?шелер ж?йес?не ?олайлы ?сер етед?:
A) Ас?орыту?а Бауырдан т?ул?г?не б?л?нет?н ?тт?? м?лшер? ?
0,5
-
1 л.
Бауырдан б?л?нет?н с?л ?
?т.
Бауырдан кей?нг? к?ш? ас?орыту без? ?
?й?ы без?.
Бауырды? ауруы ?
Цирроз.
Бауырды? ж?мысына тез ?сер ете
д? ?
Алкоголь.
Бауырсор?ышта к?рп?кше ?
Дерн?с?лде болады.
Бауырсор?ышты? к?рп?кшел? дерн?с?л?н?? аралы? иес? ?
Тоспа?лу.
Безгек ауруын ?оздыратын паразитт? 1880 жылы к?м ашты ?
А.Лаверан.
Безгек ауруын ?оздыратын паразитт? аш?ан ?алым ?
А.Лаверан.
Без
гек ауруын таратушы ?
Безгек маса.
Безгек ауруымен ауыр?ан адамдардан сау адамдар?а ауруды? таралуы
-
C)масалар ар?ылы. Безгек ауруын ?оздыратын паразитт? 1880 жылы к?м ашты ?
А.Лаверан.
Безгек ауруын ?оздыратын паразитт? аш?ан ?алым ?
А.Лаверан.
Безгек а
уруын таратушы ?
Безгек маса.
Безгек паразит?н?? к?бею? ?
Эритроциттер ар?ылы.
Безгекпен ауыр?ан адамны? денес? б?р ысып, б?р сал?ындауыны? себеб? ?
Безгек паразит?н?? ?анда к?бей?п улы зат б?лу?нен.
Бейорганикалы? заттардан органикалы? заттарды т?зуш?
?
П
родуценттер.
белг?ле??з ?
Жырт?ышты? жа?дайда?ы.
Белг?л? айма?та сфагнум м?г?н?? тез таралып сазды жерд?? пайда болу себеб?:
A) ?@?Z?i?u?j?Z???u?g?u????'?l?_??`?h???Z?j?u??u?e???Z?e??l?Z?j?l???u?r?l?u???u?g?Z??[?Z?c?e?Z?g?u?k?l?u??
Белг?л? б?р ??рылысы ж?не ат?аратын ?ызмет? бар дене б?л?г? ?
М?ше.
Белг?
л? дене п?ш?н? са?талмайтын б?ржасушалы ж?нд?ктер ?
Плазмалылар.
Белг?л? иес?нде ?м?р с?рет?н ?
Эндобионттар.
Белг?л? иес?нде ?м?р с?рет?н а?залар былай аталады ?
Эндобионттар.
Белг?л? п?ш?н?, ??рылысы, орны бар, б?р немесе б?рнеше ?ызмет ат?аратын дене б?
л?г?
C) М?ше
Бидай маса?ыны? аналы?ында дамиды ?
?астауыш.
Бидай ?с?мд?г?н?? г?лшо?ыры ?
К?рдел? маса?.
Бидай т??ымында?ы ?орект?к заттарды? жиналатын орны ?
Эндоспермде.
Бидайды? жем?с? ?
Д?нек.
Бидайды?,?арабидайды? отаны ?
О?т?ст?к
-
батыс азиялы? орталы?.
Биогенетикалы? за?ды аш?ан ?алымдар ?
Ф.Мюллер, Э.Геккель.
Биогеоценоз ?
Т?р? а?за мен орта б?рлест?г?.
Биогеоценоз туралы ??ымды енг?зген ?алым ?
В.Н.Сухачев.
Биогеоценоз: A) ?@?_?j??[?_?l???g??????[???j??Z?c?f?Z???u?g?^?Z??l???j????Z???a?Z?e?Z?j
?f?_?g??Z?c?g?Z?e?Z?^?Z???u??h?j?l?Z?
?Z?j?Z?k?u?g?^?Z???u??[???j?e?_?k?l???d
. Биологиалы? объект?лерд?? к?мег?мен адам?а ?ажетт? ?н?мдер ?нд?ру ?
Биотехнология.
Биология ?ылымы ... зерттейд? ?
Т?р? а?заны
.
Биологиялы? ал?а басу туралы ?л?мд? аны?тап зерттеуде ?лес ?ос?ан ?алым ?
А.Н.Северцев.
Биологиялы? регресс деген?м?з ?
Дара
?тар саны мен оларды? ж?йеленген топтары саныны? кер? кету? мен айма?ты? тарылуы.
Биосфера ?з?н
-
?з? реттейд? ?
Зат пен энергия айналымы болса.
Биохимиялы? ??рам ж?не т?рш?л?к ?дер?стер? ?
Физиологиялы?.
Биттерд?? ауыз м?шес? ?
Шаншып сор?ыш.
Би?кт
?г? 60 метрге жетет?н балдыр ?
?о?ыр балдыр.
Бластула:
B) б?р ?абатты ?ры?
Бойында фотосинтез ж?рет?н а?залар тобы ?
Продуценттер.
Ботаника ?ылымы зерттейд? ?
?с?мд?ктерд?.
Б?где б?лшектерд? с???р?п, ?орыту процес?н аш?ан ?алым ?
И.М. Сеченов.
Будан ?рпа?ты
? белг?
-
?асиеттер?н?? ата
-
анасынан арты? болуы ?
Гетерозис. Буна?дене ?орект? ??с ?
?арлы?аш.
Буна?денел?лер ар?ылы ай?ас тоза?данатын ?с?мд?к
C) Шие
Буна?денел?лер ар?ылы тоза?данады ?с?мд?ктер ?
Шие, лимон, ш?й.
Буна?денел?лерд?? ж?п ая?тарыны? саны ?
3.
Буна?денел?лерд?? ??рлы?та дамитын дерн?с?л?:
C) Нимфа. Буна?денел?лерд?? нег?зг? тыныс алу м?шес? ?
Демт?т?к.
Буна?денел?лерд?? т?рт сатылы (ж?мырт?а, дерн?с?л, ?уырша?, имаго) дамуыны? аталуы:
A) Толы? т?рлен?п даму. Буна?денел?лермен ?оректенет?н ?с?мд
?к
E) Шы?шылды?
Буылты???рттар тип?н?? ?к?л?:
E) Ш?балша?. Б??ыларды? нег?зг? азы?ы:
B) Кладония Б??ыларды? нег?зг? азы?ы ?
?ыналар. Б?лшы? ет ?лпаларыны? топталуы
E) 3
Б?лшы?ет жасушаларыны? п?ш?н?.
A) ?
зынша.
Б?лшы?ет ж?мысы ?ш?н ?ажетт? энергияны? б?л?н
у? ?
Органикалы? заттар ыдыра?анда.
Б?лшы?ет ж?мысына ?ажетт? энергияны? босап шы?уы ?
Органикалы? заттарды? ыдырауы.
Б?лшы?ет с?йекке ... байланысады.
A) с???р ар?ылы
Б?лшы?ет ?лпасыны? ?ызмет? ?
Жиырыл?ышты?.
Б?лшы?еттерд?? е? басты физиологиялы? ?асиет?
?
Жиырыл?ышты?.
Б?лшы?етт?? ж?мысына энергия к?з? болып саналатын ?
Органикалы? заттар.
Б?рша? т??ымдастарына жатады
-
?рмеб?рша?.
Б?рша? т??ымдасыны? г?л?ндег? аталы? саны ?
10.
Б?рша? т??ымдасыны? белг?с? ?
Жем?с? ?
б?рша??ап.
Б?рша? п?ш?ндес м?ше
?
Б?йрек.
Б?рша? т??ымдас ?
Жо?ыш?а, асб?рша?, ?рмеб?рша?.
Б?рша? т??ымдас ?
Жо?ыш?а.
Б?рша? т??ымдас ?с?мд?ктерд?? ?к?л? ?
Асб?рша?.
Б?рша? т??ымдастарды? т?рлер?н?? саны
E) 12000
Б?рша? т??ымдастарына жатады ?
?рмеб?рша?.
Б?рша? т??ымдастырыны? к?лте жа
пыра?шаларыны? саны ?
5.
Б?рша? т??ымдасыны? г?л?ндег? аталы? саны ?
10.
Б?рша? т??ымдасыны? белг?с?
?
Жем?с? ?
б?рша??ап.
Б?рша? т??ымдасыны? г?л?ндег? б?р?ккен к?лтелер ?
?айы?ша.
Б?рша? т??ымдасыны? г?л?ндег? е? ?лкен к?лтес?н?? атауы ?
Желкен.
Б?рша?
?ап ?
?ш?нде т??ымдары орналас?ан, ?ос жа?тауы бар жем?с.
Б?та т?р?зд? ?ыналар ?сет?н жер ?
?ара?айлы орман.
Б?талы раушанг?лд? ?с?мд?к ?
Итм?рын.
Б?йрек ауруларын емдейт?н д?ргер ?
Уролог.
Б?йрек ауруын зерттейт?н ?ылым саласы ?
Урология.
Б?йрек ж?мысына ?ау?пт? ?
Алкоголь.
Б?йрек ?ай ж?йеге жатады
?
З?р шы?ару ж?йес?не.
Б?йрек пен ?уы?ты жал?астыратын м?ше ?
Несепа?ар. Б?йрект?? орналасуы ?
Бел омырт?аны? ек? жа?ы.
Б?йрект?? е? ?ау?пт? ауруы.
D) Нефрит.
Б?йрект?? ??рылымды? ж?не ?ызметт?к б?рл?г? ?
Нефро
н.
Б?йрект?? ?ызмет? ?
Зат алмасуды? со??ы ?н?мдер?н шы?ару.
Б?йрект?? ?ызмет?н?? б?зылуынан ?анда несепн?рд?? м?лшер?н?? шектен тыс к?бею? ?
Уремия.
Б?йрект?? п?ш?н? ?
?рмеб?рша? т?р?зд?.
Б?рш?к деген?м?з б?л ?
Бастама ?ркен.
Б?рш?ктер? ашылма?ан,тынышты?
та?ы б?рш?к ?
Б?йы??ан б?рш?к.
Был?ылда?денел?лер ба?алша?ында т?рш?л?к етед? ?
Хамесифондар.
Был?ылда?денел?лер тип?н?? класы ?
Бауырая?тылар.
Быры??ай салалы б?лшы?еттен ??рал?ан ?
?ан тамырлары.
Б?зд?? е? ал?а бас?ан ата тектер?м?зд?? б?р? ?
Неандерт
алды?тар.
Б?р г?лде аталы?ы да, анала?ы да болса ?
?ос жынысты.
Б?р г?лде аталы? немесе аналы? ?ана болса, ол:
A) Дара жынысты Б?р г?лд?? аталы? тоза?ыны? ек?нш? г?лд?? аналы?ыны? аузына т?су?:
E)Ай?ас тоза?дану
Б?р г?лд?? аталы? тоза?ыны? сол г?лд?? аналы?
ыны? аузына т?су? ?
?зд?г?нен тоза?дану.
Б?р ?ана дара (особь) ?атысатын к?беюд?? т?р? ?
Жыныссыз.
Б?р жасушалы ж?нд?к ?
Амеба.
Б?р жасушалы са?ырау??ла? ?
Ашыт?ы са?ырау??ла?
. Б?р жасушалы, талшы?сыз балдыр ?
Хлорелла.
Б?р жасушалы, талшы?ты балдыр ?
Хла
мидомонада.
Б?р ж?п белг? бойынша ажыратылатын дараларды ша?ылыстыру
?
Моногибридт?.
Б?р клеткалы ж?нд?ктер ?ш?н ас?орыту с?л?н?? ?ызмет? ?
?орект? ер?ту,?орыту.
Б?р ?абатты ?ш? ?уыс ?ры? ?
Бластула. Б?р орнында т?ра?ты ?оныстайтын ??стар.
E) Отыры?шы. Б?
р ?с?мд?кт?? б?рш?г?н алып, ек?нш? ?с?мд?кке будандастыру:
E) Телу Б?р т?у?л?кте ересек адам?а ?ажетт? майды? м?лшер? ?
100
-
150 гр.
Б?р т?б?рл? т?стер ?
Итт?с,к?рект?с.
Б?р т?р дараларыны? ек?нш? т?р дараларына жемт?к болуы ?
Жырт?ышты?.
Б?р т?рд?? ?зд?г?н
ен ?рпа? ?алдыра алатын дара?тар тобы ?
Популяция. Б?р ?йл?,?осжынысты м?к ?
Шымтезек м?г?.
Б?р
-
б?р?не пайдалы, б?рлес?п ?су ... деп аталады ?
Селбесу (симбиоз).
Б?р
-
б?р?не ??сас ег?здер дамы?ан жасушаны? саны:
A) Б?р. Б?р
-
б?р?нен ек? ж?п белг? бойынша а
жыратылатын дараларды ... ша?ылыстыру:
C)дигибридт?. Б?р
-
б?р?нен ек? ж?п белг? бойынша ажыратылатын дараларды ша?ылыстыру ?
Дигибридт? ша?ылыстыру.
Б?ржасушалы балдырлар?а жататындар ?
Хламидомонада.
Б?ржасушалы ж?нд?ктерд?? басым б?л?г?н?? мекен ортасы ?
Су.
Б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к ?
Жасыл эвглена.
Б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к амеба ?андай органоиды ар?ылы ?оз?алады ?
Жал?аная?тары.
Б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к амебаны? ?оректену? ?
Ас?орыту вакуол?.
Б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к жасыл эвглена ?андай органоиды ар?ылы ?оз?алады ?
Талшы?тары.
Б?ржасушалыларды? т?р саны
D) 70 мы?
Б?р?йл? ?с?мд?кт? белг?ле??з
B) К?д?мг? ?ара?ай
Б?ры??ай салалы б?лшы?еттен ??рал?ан ?
?ан тамырлары.
Б?р?нш? ретт? консументтер ?
?с?мд?к?орект? жануарлар.
В
1
витамин? жет?спегенд
е кездесет?н ауру.
A) Бери
-
?[?_?j?b??
В
12
витамин?н?? жет?спеу?нен болатын ауру ?
Бери
-
бери.
Вакуолъд?? ат?аратын ?ызмет? ?
Жасуша ?ш?ндег? с?йы?ты? ?ысымын реттейд?.
Вакуолъд?? ат?аратын ?ызмет? ?
Керекс?з улы заттарды ыдырататын, ?ысымды реттейд?.
Вакуольд?? ат?аратын ?ызмет?
B) Жасуша ?ш?ндег? с?йы?ты? ?ысымын реттейд? Вирус ар?ылы тарайтын ауру ?
Шешек.
Вирустар ту?ызатын аурулар тобы ?
СПИД, т?мау, ?ызылша, ?шы?.
Витаминд? ал?аш тап?ан ?алым ?
Н.И.Лунин.
Вольвокс шо?ырыны? п?ш?н? ?
Тая?ша.
Вольвоксты? жасыл
эвгленадан ерекшел?г? ?
Шо?ырланып т?р?ш?л?к етуге бей?мделген.
Г.Менделд?? ?ш?нш? за?ы ?
Белг?лерд?? т?уелс?з т??ым ?уалау.
Г.Мендельд?? ?ш?нш? за?ы
A) Т?уелс?з т??ым ?уалау
Газ алмасу ж?не су буландыру?а ?атысады ?
Лептес?ктер.
Газ алмасуды? ?тет?н жер? ?
?кпе к?п?рш?г?.
Гамалогиялы? хромосомаларды? б?р
-
б?р?не жа?ындауы ?
Коньюгация.
Гаметогенез б?л ?
Гаметаларды? пайда болуы.
Гастрит (ас?азанны? ?абынуы)
-
ауруы ?
Ас?азанны? с?лемейл? ?абы?ыны? жарасы.
Гастрит (ас?азанны? ?абынуы)
-
B) ас?азанны? с?лемейл? ?абы?ыны? ауруы. Гаструла б?л ?
Ек? ?абатты ?ры?.
Гаттерия жор?алаушылар класыны? мына отрядына жатады ?
Т?мсы?бастылар.
Гемоглобин? бар ?ан жасушалары ?
Эритроциттер.
Генетикалы? зерттеулер ж?рг?зуге ?олайлы ж?нд?к ?
Дрозофила шыбыны.
Генетикалы? бе
лг?лерд?? сырттай пайда болуы ?
Фенотип.
Генетикалы? зерттеу ?д?стер?не жатпайтыны ?
Биохимиялы?.
Генетикалы? зерттеулер ж?рг?зуге ?олайлы ж?нд?к.
A) Дрозофила шыбыны. Генетикалы? инженерияны? тарихын т???ыш аш?ан ?алым ?
Е.Сирс.
Генетип?не байланыссыз ?
згерг?шт?к ?
Модификациялы?.
Генотип ж?не фенотип ??ымдарын ?алыптастырды В.Иогансен
Генотипт?? ?згеру?не ?арай мутацияны? т?р? ?
Геномд?к,хромосомалы?,генд?к,цитоплазмалы?.
Генотип?нде б?р генн?? ек? аллел? болатын а?залар.
E) Гетерозиготалы. Генотип?нде тек б?р ?р?ктеме аллел? ?ана болатын т?рш?л?к иелер? ?
Гомозигота.
Гермафродит деген?м?з ?
Аналы? ж?не аталы? бездер? б?р а?зада орналас?ан дене.
Гетерозиготалы
генотип
:
D) Aa
Гидра денес? жасушаларыны? сырт?ы ?абаты ?
Эктодерма.
Гидра денес?н ?аптайтын жас
уша ?
Ж?йке.
Гидрада ?орытылма?ан ?орек ?алды?ыны? шы?арылуы
A) Аузы ар?ылы. Гидраны? аралы? жасушалары ?
Денес?н?? за?ымдан?ан жер?н ?алпына келт?ред?.
Гидраны? атпа жасушаларыны? к?п шо?ырлан?ан жерлер? ?
Эктодермасында.
Гидраны? дене ?уысыны? саны ?
1.
Гидраны? жыныс жасушаларыны? т?з?лет?н орны (жер?) ?
Эктодермада.
Гидраны? жыныссыз жолмен к?бею? ?
Б?рш?ктену.
Гидраны? жынысты жолмен к?бею? ?
?олайсыз жа?дай ту?анда.
Гидраны? ?оз?алыс ?ызмет?н ат?аратын жасушалары C) Тер?
-
?[???e?r?u???_?l??`?Z?k?m?r?Z?e?Z?j?u??
Гидраны?
?орег? ?
?са? шаян, су буда?денелер?н?? дерн?с?л?.
Гидраны? ?орег?н аулау ?ызмет?н ат?арады ?
Атпа.
Гидраны? орын ауыстырып ?оз?алуы ?
Адымдап ?оз?алады.
Гидраны? сырт?ы ?абаты ?
Энтодерма.
Гидраны? сырт?ы ?абатында?ы ?орег?н ?стаушы жасушасы ?
Атпа.
Гидр
аны? тер?
-
б?лшы?ет, атпа жасушалары орналас?ан ?абат ?
Эктодерма.
Гидраны? ?шк? ?абаты ?
Эктодерма.
Гидраны? энтадермасында?ы жасушаларды? рол?
?
Ас?орыту, с?л шы?ару
Гипофизд?? арт?ы б?л?г?нен б?л?нет?н гармон ?сер етед? ?
Жатырды? б?лшы?етт?н?? жиырылуын
а.
Гистон ?
Хромосомада ??рылыс ?ызмет?н ат?аратын а?уыз.
Гликоген ?з?н?? таби?аты жа?ынан ... жатады ?
К?м?рсу?а.
Гликолизд?? оттект? ыдырауы ?
Аэробты.
Гликолизд?? оттект? ыдырауы кез?нде т?з?лед? ?
2600 кДЖ.
Глюкозаны с???ру ?
?шект?? барлы? б?л?мдер?н
де.
Глюкозаны? оттект? ж?не оттекс?з ыдырауы кез?нде т?з?лет?н потенциалды энергия ?
1520 кДЖ.
Гомозиготалы генотип ?
ВВ.
Гомозиготалы доминантты гендер:
D) ААВВ
Гомологиялы? хромосомаларды? б?р
-
б?р?не жа?ындауы ?
Коньюгация.
Гомологиялы? хромосоманы? мейоз
ды? б?л?ну? кез?нде б?р
-
б?р?мен ты?ыз жанасуы ... деп аталады ?
Конъюгациялану.
Гомологты? хромосоманы? конъюгациялануыны? ж?рет?н фазасы ?
Мейозды? профазада.
Гормон деген?м?з ?
Биологиялы? активт? заттар.
Гормондар таби?аты жа?ынан:
E) А?уыз. Гормондар
ды? белг?с? мен ?асиеттер?не жатпайтыны
E) Дене ?уысына заттарын б?лу?. Гормондары бой ?су?не, дамуына ?сер етет?н без ?
?осал?ы без (гипофиз).
Грекше ?тая?ша? деген с?зд? б?лд?ред? ?
Бактерия.
Гуанинге комплементарлы нуклеотид ?
Цитозин.
Гуморальды? ретте
лу деген?м?з ?
Гормон ар?ылы реттелу?.
Г?л к?лтес?н?? сыртын ?аптайтын жапыра?ша.
C) Тоста?анша
Г?л са?а?ыны? жо?ар?ы ке?ейген жер?:
A) Г?лтабан
Г?лде тек аталы?ы немесе аналы? ?ана болса ?
Дара жынысты.
Г?лдег? аналы?ты? т?менг? ке?ейген жер? ?
Жатын (т?й?н
).
Г?лдер? са?а?сыз бек?нген ?
Маса?.
Г?лд? ?с?мд?ктерд?? кластары ?
Ек?.
Г?лд? ?с?мд?ктерд?? к?бею?
-
E) т??ымымен. Г?лд? ?с?мд?ктерд?? суды буландыратын нег?зг? м?шес? ?
Жапыра?ы.
Г?лд? ?с?мд?ктерд?? т??ым б?рш?г?нен пайда болатын т?з?л?с ?
Т??ым.
Г?лд? ?
с?мд?ктерд?? ?ры?тануына ?атысатын спермий (аталы? гаметалар) саны ?
Екеу.
Г?лд?? аналы?ы мен аталы?ы ?
E) г?лд?? нег?зг? б?л?м?. Г?лд?? барлы? б?л?мдер? бек?нет?н г?л са?а?ыны? жо?ары жа?ында?ы ке?ейген жер? ?
Г?л табаны.
Г?лд?? к?беюге ?атысатын м?шес? ?
Аналы?. Г?лшана?ты? орналасуы ?
Генеративт? б?рш?кте.
Г?лшо?ырды? жеке г?лдер орталы?тан таралатын саба??а г?л са?а?тарынсыз кезектес?п орналасатын г?лшо?ыр ?
Жай маса?.
Г?лшо?ыры е? ?лкен г?л ?
К?нба?ыс.
Г?лшо?ыры ?ыс?ар?ан ?р? жалпа? жуан нег?зг? саба
??а ?са? г?лдер орналас?ан ?
Себет.
Г?л? г?лшо?ырына жиналмай жеке дамитын ?с?мд?к ?
К?кн?р.
?аламшарымызда орамжапыра?г?лд?лер т??ымдасыны? т?рлер?
B) 3000
?аламшарымызды? тазалаушы
-
санитары ?
Ш?р?ту бактериялары.
Дайын органикалы? заттарды пайдаланатындар
-
D) консументтер.
Далалы? ?ыры?буында к?бею ?ызмет?н мына ?ркен ж?зеге асырады ?
К?ктемг?.
Дара жарна?ты ?с?мд?кке жататындар ?
Бидай.
Дара жарна?ты т??ымны? ??рылысы ?
?ауызы,жарна?ы,эндосперм,?ры?.
Дара
жарна?тылар
класына
жататын
?с?мд?ктер
:
арпа
Дара
жарна?тылар класына жататын т??ымдас: A) ??рт?ашаш т??ымдасы
Даралар арасында б?р
-
б?р?мен ты?ыз байланыста болатын т?рлер т?збег? ?
?орект?к.
Дараларды? айналада?ы ?р т?рл? к?рдел? орта жа?дайларымен ?арым
-
?атынасын Ч.Дарвин ... деп атады.
A) т?рш?л?к ?ш?н к?рес
Дараларды? ??рылым де?гей?н т?мендет?п, биологиялы? регреске ?келед?
B) ?>?_?]?_?g?_?j?Z?p?b?y
Д?м сезу м?шес? ?
Т?л.
Д?м сезу нашарлайтын ж??палы ауру ?
Т?мау.
Д?нд? да?ылды ?с?мд?ктер б?р?кт?р?лген т??ымдас
?
Асты?
.
Д?нект?? ед?у?р б?л?г?
E) Эндосперм
Д?руменде
р (витаминдер) ... т?з?лу?не ?атысады ?
Ферменттерд??.
Д?румендер (витаминдер) ... т?з?лу?не ?атысады.
E) ферменттерд?? Д?р?
-
д?рмек алу ?ш?н ?с?рет?н са?ырау??ла?
C) ?i?_?g?b?p?b?e?e?
Дегенерацияны? н?тижес? C) ??рттарды? сез?м м?шелер? жойылуы
Денатурация кезе??
ндег? н?руыз
A) ?згер?ске ?шырайды
Дене п?ш?н? кеб?ске ??сайтын б?ржасушалы ?арапайым ж?гнд?к ?
К?рп?кшел? кеб?сше.
Дене п?ш?н? т?ра?сыз жал?аная?ты ?арапайым б?ржасушалы ж?нд?к ?
Амеба.
Дене п?ш?н? т?ра?ты ?арапайым ж?нд?к ?
К?рп?кшел? кеб?сше.
Дене п?ш?н?
?ршы??а ??сас б?р немесе одан да к?п талшы?тары бар б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?ктерд? атайды:
A) Талшы?тылар Дене сыртын к?птеген к?рп?кше бас?ан ж?нд?к ?
К?рп?кшел? кеб?сше.
Дене температурасыны? б?р?алыпты де?гейде са?талуы ?
Жылуды реттеу ?ызмет?.
Ден
е т?р?ы 0,05 мм, алды??ы ?шында ж???шке ж?п т?р?зд? талшы?ты, дене п?ш?н? т?ра?сыз б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к ?
Жасыл эвглена.
Дене т?р?ы 0,2 мм алды??ы жа?ы до?ал арт?ы жа?ы с?й?р,дене п?ш?н? т?ра?ты б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к К?рп?кшел? кеб?сше
Денед
ег? барлы? с?йектерд?? саны ?
200
-
ден астам.
Денес? буылты?тар?а б?л?нбеген ??рттар: Ж?мыр ??рттар
Денес? б?р ?ана жасушадан т?ратын ж?нд?ктер ?
?арапайымдылар.
Денес? б?р жасушадан т?ратын микроскоп ар?ылы ?ана к?р?нет?н а?залар ?
?арапайымдылар.
Денес? е
к? ?абатты жасушалардан ??рал?ан,б?р ?ана ??ысты к?пжасушалы ж?нд?к ?
Гидра.
Денес? ж?мса?, ?ш ?абатты, ек?жа?ты симметриялы к?пжасушалы омырт?асыз ж?нд?ктер ?
?лу.
Денес? ж?мыр, созы??ы, б?рнеше буылты???рттардан ??рал?ан
-
??рт ?
Ш?балша?.
Денес? к?рп?кшел
ермен ?аптал?ан, цитоплазмасында б?р ?лкен ж?не б?р к?шкене ?
ек? ядросы болатын
B) К?рп?кшел? кеб?сше Денес? ?олшатыр?а ??сайды ?
Тамырауыз медуза.
Денес? с?улел? симметриялы ?
Те??з ж?лдызы.
Денес? созылы??ы т?ра?ты п?ш?нд? талшы?ты ж?нд?к ?
Жасыл эвглен
а.
Денес? хитинд? жабынмен ?аптал?ан ж?нд?к ?
?зен шаяны.
Денес?н б?рнеше б?лсе де ?р б?л?г?нен жа?а гидра даму себеб? ?
Аралы? жасушаларды? тез ?се бастауынан.
Денес?н к?рп?кшелер ?апта?ан ?
А? с?лама.
Денес?нде ба?алша?ы бар б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к
?
Арцелла.
Денес?нде ба?алша? болатын амебаны? б?р? ?
Арцелла.
Денес?нде табан б?л?г? жо? ?шек?уысты ?
Медуза.
Денес?нде ?лпалары болмайтын ж?не м?шелерге б?л?нбейт?н ?с?мд? б?л?к ?
Таллом.
Дентин т?ст?? ?атты заты жатады ?
К?реукен?? астында.
Ден? сау а
дамда ?ан ?ысымы сынап ба?анасы бойынша ?
120/80 мм.
Ден? сау ересек адам минутына ... рет тыныс алады ?
16
-
18.
Ден? сау ересек адамны? дене температурасы ?
36,5?+36,9?
Дигибридт? будандастыруда?ы F
2
?рпа?та фенотип? т?рт т?рл? генотипт? к?р?н?с беред? ?
9
:3:3:1.
Дизентерия (?ан тыш?а?) ?оздыр?ышыны? с?лемейлеп за?ымдайтын м?шес? ?
То? ?шек.
Дизентерия амебасы ?андай ауру ту?ызады ?
?антыш?а?.
Дизентерия ауруын тарататын ?
Шыбын, тара?ан.
Диплоидты ядроны? мейозды жолмен б?л?нген кезде хромосомаларды? т?з?л
ет?н жиынты?ы ?
Гаплоидты.
Диплоидты ядроны? митозды жолмен б?л?нген кезде т?з?лет?н хромосомаларды? жиынты?ы ?
Диплоидты.
Дисахаридтерге жататын ?
Сахароза.
Дифтериямен ауыр?ан адам?а тез арада ег?лет?н ?
Сарысу.
ДНК ??рылымына к?рмейт?н нуклеотид ?
Ураци
л.
ДНК молекуласыны? комплентарлы т?збег? б?р
-
б?р?мен жал?асатын химиялы? байланыс ?
Сутект?.
ДНК нуклеотидтер?н?? б?р
-
б?р?нен айырмашылы?ы ?
Азотты нег?здерд?? ??рылысында.
ДНК нуклеотидтер?н?? ??рамына к?рмейт?н химиялы? ?осылыс ?
Май ?ыш?ылы.
ДНК синтез
делет?н ?с?мд?к жасушаларыны? органоидтары ?
Пластидтер.
ДНК
-
ны? молекуласы б?р т?збег?нде нуклеотидтерд?? орналасу рет? ?
ДН? молекуласыны? ??рамына к?рет?н ?
4 типт? неуклеотид
.
ДН? ??рамында?ы нуклеотидтерд?? азот нег?здер?: C) Аденин, гуанин, цитозин
, ?l?b?f?b?g??
ДН? синтезделет?н ?с?мд?к жасушаларыны? органоидтары ?
Пластидтер.
ДН? т?збег?ндег? азотты нег?з Аденинге ?арама ?арсы нуклеотид ?
Тимин.
ДН?
-
молекуласында азотты нег?здерд?? жет?спейт?н т?р?: A) Урацил. ДН?
-
ны? малекуласы б?р т?збег?нде нуклеот
идтерд?? орналасу рет?: А
-
Т
-
Ц
-
Т
-
Г
-
А
-
Ц
-
Т
-
Т.Осы т?збекке с?йкес келет?н ДН?
-
ны? ек?нш? т?збег?н аны?та?ыз. D) ?L
-
?:
-
?=
-
?:
-
?P
-
?L
-
?=
-
?:
-
?:?
ДН?
-
ны?(14)а ?
Т
-
А
-
Г
-
А
-
Ц
-
Т
-
Г
-
А
-
А.
Д?рыс г?лд?? д?л ортасында орналас?ан б?л?м?н белг?ле??з ?
Аналы?.
Д?ние ж?з?нде т???ыш рет ?щй
ды? ар?ар
-
меринос т??ымы шы?арыл?ан ?д?с ?
Алыстан будандастыру
.
Дыбыс ?абылдайтын ??ла? ?ал?аны болатын жануарлар ?
С?т?орект?лер.
Дыбыс с???рлер? ... орналас?ан ?
К?мейде.
Егер мишы? жара?аттанса ?
?оз?алыс, тепе
-
те?д?к, с?з б?зылады.
Егер центром
ера хромосоманы? ?шында орналасса, онда хромосоманы? б?л тип? былай аталады ?
Телоцентрл?.
Егу ар?ылы ?алыптасатын иммунитет ?
Жасанды.
Ежелг? заманны? атауы
D) Архей
Екпе к?р?шт?? д?нег?ндег? н?руызды? м?лшер? ?
9
-
12 %
Ек? дара (особь) ?атысатын к?бею ?
Жы
нысты.
Ек? жа?ты симетриялы, ?ш ?абатты, к?пжасушалы ж?нд?ктер ?
??рттар.
Ек? ж?п м?ртшасы бар (?зын ж?не ?ыс?а) ж?нд?к
C) ?r?Z?y?g???
Ек? талшы?ы бар б?ржасушалы жасыл балдыр ?
Хламидомонада.
Ек? талшы?ты б?ржасушалы балдыр ?
Хламидомонада.
Ек? ядросы бар ?ара
пайым ж?нд?к ?
К?рп?кшел? кеб?зше.
Ек?нш? ретт? консументтер ?
Ет?орект? жануарлар.
Е? бай экож?йе ?
Тропикт?к орман экож?йес?.
Е? ж???шке ?антамыр ?
капилляр.
Е? к?рнект? трансформист ?
Ж.Б. Ламарк.
Е?
?са?
?ан
тамыры
:
C) Капилляр (?ылтамыр)
Е? ?р? артери
я ?антамыры ?
?ол?а.
Е? ?р? систематикалы? топ ?
Б?л?м. Е?бек етуде механикалы? ?с
-
?рекетт?? аны?талатынды?ы ?
Б?лшы? еттер?н?? ж?мысымен.
Ер адамдардан б?л?нет?н жыныс гармоны ?
Андрогендер.
Ерекше жары? с?йг?ш м?дени ?с?мд?к ?
?ызана?.
Ересек а?заны? же
ке м?шелер? ?алыптасатын саты ?
Нейрула.
Ересек адамдарда ж?рект?? минутына со?уы.
C) 70
-
????j?_?l??
Ересек адамны? ж?рег?н?? салма?ы ?
250
-
300 г.
Ересек адамны? омырт?а жотасы и?лед?
B) т?рт жерден
Ересек адамны? т?стер?н?? саны ?
28
-
32.
Ескек ая?тылар отрядын
а жататындар
?
Морждар, тюленьдер.
Ескекая?тылар отрядына жататындар ?
Жолбарыс.
Еск? жасушаларды? жа?арып отыруыны? себеб? ?
К?бею.
Есту айма?ы орналас?ан ми б?л?г? ?
Самай б?л?г?ндег? и?р?м.
Есту анализаторларыны? б?л?ктер? ?
3.
Есту м?шес? ??ла?
Есту м
?шес?н?? толтырыл?ан с?йы?ты? ?уысы ?
?шк? ??ла?.
Ест?мей ?алушылы? ... за?ымдауынан болады ?
?шк? ??ла? рецепторларынан.
Еуропеоидт?к н?с?лдерге т?н емес белг?лер ?
Жа? с?йектер? шы?ы??ы, бет п?ш?н? жалпа?, ке? ма?дайлы.
Еуропеоидт?к н?с?лдерд?? белг?лер?
D) Бет п?ш?н? сопа?ша, ?ыр м?рынды
е?бег?мен ой е?бег?н кезектест?ру
Жабайы ?с?мд?ктерд?? пайдалы т?рлер?н ашу?а е?бег?н с???рген ?алым ?
Н.И.Вавилов.
Жабайы шомырды? г?л?н?? формуласы
E) ?L
2+2
?D
4
?:
2+4
??@
2
)
Жабы? т??ымдыларды? ?анша т?р? бар екен?н белг?ле??з
?
250 000
-
дай.
Жабы?т??ымды ?с?мд?ктерд?? бас?а ?с?мд?ктерден айырмашылы?ы ?
Т??ымы бар жем?с т?зед?.
Жабы?т??ымдылар?а жататын ?с?мд?к
?
Та??урай.
Жабы?т??ымдыларды?
жер
бет?не
таралуыны?
себеб?
:
B)автотрофтылар?а
жататынды?ында ж?не
?
т??ымдары
жем?стермен
?ор?ал?анды?ында
Жазды? бидайды себу мерз?м? ?
К?ктемде.
Жазды? бидайды? к?зд?к бидайдан айырмашылы?ы ?
Жаз бойы ?с?п, дамып ?н?м беред?.
Жазды? ж?не к?зд?к ?р?ктемелер? болады
E) ?;?b?^?Z?c?
Жазды? ?ркенн?? ?ызмет?
E) ?су
Жа?ын туыстар топтастырылады ?
Т??ымда
с?а.
Жала?ашт??ымдылар?а жататындар ?
Арша.
Жалбызт?кеннен алын?ан т?нба ем болатын ауру
E) ?а?ыры? т?с?руге
Жал?ан т?лк?жем (улы) са?ырау??ла?ын к?д?мг? т?лк?жемнен (жеуге жарамды) айырмашылы?ы ?
?алпа?шасыны? ?ст? тег?с, ?ыз?ылт
-
сары т?ст?, ?алпа?шасын б
?лгенде шырын б?л?нбейд?.
Жалпа? б?лшы? еттер
E) кеудеде
Жалпа? ж?не таспа ??рттарда болмайды
-
?ан айналым ж?не тыныс алу ж?йелер?.
Жалпа? ??рттарды? ?шек?уыстылардан айырмашылы?ы ?
?ш ?абат: эктодермасы ж?не энтодермасы бар.
Жалпа? с?йектер ?
Жауырын.
Ж
алпа?табандылы?ты?
алдын алу
B) ?кшес? бар ая? ки?м кию
Жамбас ?уысында орналас?ан ??ты т?р?зд? ?ры? дамитын жер ?
Жатыр.
Жамбасты? б?р
-
б?р?мен т?тасып кеткен с?йектер?н?? саны
C) 3
Жанама тамыр ?с?п шы?ады ?
Нег?зг? тамырды? жан
-
жа?ынан
Жануарда?ы жо?ары д
?режел? ж?йке ж?йес?н?? м?нез
-
??лы? физиологиялы? нег?з?н салушы ?алым ?
И.П.Павлов.
Жануарлар а?засында?ы ?лпалар саны
?
4.
Жануарлар ?лем?н зерттейд? ?
Зоология.
Жануарлар ?лем?н зерттейт?н ?ылым ?
Зоология.
Жануарлар жасушаларында АТФ
-
т?? синтезделу? ?
Митохондрияларда.
Жануарлар мен адамны? жасушасында жо? органоид:. Хлоропластар.
Жануарларда м?шелер ж?йес? пайда болды ?
Протерозой.
Жануарларда?ы шартсыз т?т?ркенд?рг?ш б?л ?
Тама?.
Жануарларды? дене п?ш?н? мен т?с? ?орша?ан ортаны? заттарымен с?йкес ке
лет?н бей?мделуш?л?к ?
Жасырын?ыш.
Жануарларды? ?айсысы ж?пт?я?тыларды? отрядына жатады ?
Ки?к.
Жануарларды? ?лекселер? мен ?с?мд?к ?алды?тарында мекендейт?н бактериялар ?
Сафропитт? бактериялар.
Жануарларды? ?с?мд?ктерден айырмашылы?ы неде ?
Фотосинтез пр
оцес? ж?рмейд?, дайын органикалы? заттармен ?оректенед?. Жануарларды? ?шег?нде т?рш?л?к етет?н ??рттар ?
Сор?ыш ??рттар.
Жа?а т?рлер немесе т?ршелерд?? географиялы? немесе экологиялы? жа?дайда т?з?лу ?дер?с?
E) Микроэволюция. Жа?а т?рлерд?? т?з?лу? ?
Диве
ргенция.
Жа??а? жем?ст? ?с?мд?к ?
Емен жа??а?ы.
Жапыра?ы до?ал ж?йкел? ?с?мд?к ?
Жолжелкен.
Жапыра? са?а?ына ??са?ан,г?лд?? ж???шкерген жер? ?
Г?л са?а?ы.
Жапыра? б?рш?г?нде болмайды ?
Г?лшана?.
Жапыра? ж?йкелер? ??ралады ?
?тк?зг?ш ж?не т?рек ??ралдар
ы.
Жапыра? ж?йкелер?не мы?тылы? ?асиет берет?н ?лпа ?
Т?рек.
Жапыра? ж?йкес? мына ?лпадан т?рады -
?тк?зг?ш, т?рек.
Жапыра? нег?з?н ке?ейт?п ?ынап т?зет?н т??ымдас ?
Асты? т??ымдастар.
Жапыра? пен саба?ты? дамуына, т?рек ?лпасыны? жет?лу?не ?ажетт? элемен
т ?
Калий.
Жапыра? са?а?ына ??са?ан,г?лд?? ж???шкерген жер? ?алай аталатынын белг?ле??з
-
Г?л са?а?ы.
Жапыра? та?тасы ?ауырсын т?р?зд? б?рнеше ?айтара т?л?мделген ?с?мд?к ?
?ыры?жапыра?.
Жапыра? та?тасын саба?пен жал?астырады:
B) Са?а?. Жапыра??а жасыл т?с берет?н пигмент ?
Хлорофилл. Жапыра??а ж?йке ар?ылы ?тед?. су, минералдар
Жапыра??а к?н с?улес? т?скенде, хлоропластар ауадан с???ред? ?
К?м?р?ыш?ыл газы.
Жапыра?та к?м?р?ыш?ыл газы мен су ?осыл?анда т?з?лед?
?
К?м?ртег?.
Жапыра?та т?з?лген органикалы? за
ттарды жер асты м?шес?не жетк?зет?н ?лпа
D) ?&?l?d???a?]???r
Жапыра?тары буна?денел?лерд? аулау ??ралына арнал?ан ?с?мд?к ?
Шыбынж?т.
Жапыра?тары ине т?р?зд? ?с?мд?ктер ?
?ыл?ан жапыра?тылар.
Жапыра?тары м?ртша?а айнал?ан ?с?мд?к:
B) Асб?рша? Жапыра?тары параллель (?атар) ж?йкел? ?с?мд?к ?
Асты? т??ымдастары.
Жапыра?тары параллель ж?йкел? ?с?мд?к ?
Бидай.
Жапыра?ты? ж?мса? б?л?г?н ??райтын жасыл
?лпа ... жатады .
нег?зг? ?лпа?а
Жапыра?ты? ке?ейгенб?л?м? ?
Та?тасы.
Жаратылыс де?гей?н?? барлы?ына т?н ?асиет ?
Даму.
Ж
ары? микроскопыны? басты б?л?г? ?
?лкейтк?ш шыны.
Жары?та жасыл ?с?мд?ктер т?р?зд?, ал ?ара??ыда жануарлар т?р?зд? ?оректенет?н ?арапайымдар:
D) Жасыл эвглена
Жас адамны? с?йег?н??
?су?н
реттейт?н
:
B) гипофиз
Жас бездер? жатады ?
Сырт?ы секрециялы?.
Жас с?би
лерде Д витамин?н?? жет?спеу?нен болатын ауру ?
Рахит (мешел).
Жасуша б?л?ктер?н за?ымданудан ?ор?айды ?
Жасуша ?абы?шасы.
Жасуша б?л?нер кез?нде жойылып, бас?а кезде ?айта т?з?лет?н, нуклейн?ыш?ылы синтез?не ?атысатын денеш?кт? ата?ыз ?
Ядрошы?тар.
Жасуша
?абы?шалары ?алы?,мы?ты,т?рек ?ызмет?н ат?арушы ?лпа ?
Т?рек ?лпа.
Жасуша ?абы?шасыны? ?ызмет? ?
Зат алмасу.
Жасуша ??рамына к?рет?н органикалы? ?осылыстар липид, к?м?рсу, н?руыз
Жасуша ??рылысы б?рдей ж?не талшы?тары болатын ж?нд?ктер ?
Эвглена, вольвокс
.
Жасуша мен ?орша?ан орта арасында?ы зат айналымын ?амтамасыз етет?н:
E)Плазмалы? жар?а?ша
Жасуша рибосомасында т?з?лет?н заттар ?
А?уыздар(н?руыздар).
Жасуша теориясыны? нег?з?н ?ала?ан ?алым ?
Т.Шван мен М.Шлейд.
Жасуша ?ш?нде т?рш?л?к етет?н паразит .
E)
?<?b?j?m?k?
Жасуша ядросыны? ?ызмет? ?
Жасушаны? б?л?ну?не ?атысады.
Жасуша?а т?скен б?где заттарды ер?тет?н органоидты к?рсет???з ?
Лизосома.
Жасуша?а белг?л? п?ш?н ж?не мы?тылы? ?асиет беред?
A) ?абы?ша
Жасушада а?уызды? ат?армайтын ?ызмет? ?
Ер?ту.
Жасушад
а заттарды? тасымалдануына, ?ажетс?з со??ы ?н?мдерд?? жасушадан шы?арылуына ?атысатын органоид ?
Лизосома.
Жасушада органикалы? ?ыш?ылдар, д?румендер, ?анттар жиналатын орын ?
Вакуоль.
Жасушада т??ым?уалаушылы?ты? б?зылуы ... ??рылымына байланысты ?
Хромо
соманы?.
Жасушада шырын?а толы ?уыс -
Вакуоль
Жасушада?ы а?уыз т?рлер? ?
1000
-
?а тарта.
Жасушада?ы вакуолъ ?
Жасуша шырынына толы.
Жасушада?ы ДНК молекуласыны? ек? еселену? митозды? б?л?нуде ? ж?зеге асады.
E) ?B?g?l?_?j?n?Z?a?Z?^?Z?
Жасушада?ы пластикалы? ж?не эне
ргетикалы? алмасу процес?н?? жиынты?ы ?
Зат алмасу ж?не ?уат.
Жасушада?ы хромосомалар саныны? ?згеру?не байланысты болатын мутация ?
Геномды.
Жасушада?ы энергия стансасы
E) Митохондриялар. Жасушаларда?ы хромосомалар саныны? ?згеру?не байланысты болатын ?зг
ерг?шт?к ?
Геномды? мутация.
Жасушаларды?
б?л?нуге
?з?рл?г?
:
A) Интерфазада. Жасушаларды? ??рылысы мен ?ызмет?н зерттейт?н ?ылым
A) Цитология
Жасушалары б?р
-
б?р?не ты?ыз жанас?ан, жасушааралы? заттары ?те аз ?лпа ?
Эпителий.
Жасушалары ?нем? б?л?нет?н ?лпа ?
Т?зуш?.
Жасушаларыны? ?абыр?алы ж??а, жасушааралы?тары ке?, хлоропластары к?п ?лпа ?
Фотосинтездеуш?.
Жасушалы? де?гейге жататындар.
D) Жасушалар, ?лпалар.
Жасушаны
?a?_?j?l?l?_?c?l???g?????u?e?u
%???p?b?l?h?e?h?]?b?y
Жасушаны ал?аш к?рген ?алым ?
Р.Гук.
Жасушаны ?орект?к затта
рмен ?амтамасыз етет?н ?
?ан, лимфа.
Жасушаны триплоидты деп атайды, егер онда ?
?р типт?? ?ш хромасомасы болса.
Жасушаны энергиямен ?амтамасыз етет?н реакциялар жиынты?ы:
C) катаболизм (энергетикалы? алмасу). Жасушаны? б?л?ну?не жауапты роль ат?аратын
органоид ?
Жасуша орталы?ы.
Жасушаны? ??рамында?ы органикалы? зат ?
Нуклеин ?ыш?ылы.
Жасушаны? айналада?ы ??былыс?а жауабы
C) т?т?ркенг?шт?к
Жасушаны? бейорганикалы? заттары ?
Су мен минералды заттар.
Жасушаны? бейорганикалы? ?осылыстарына жататындар ?
Су
Жасушаны? к?бею?не ?атысады ?
Ядро.
Жасушаны? ??рамына жатпайды ?
?лпа.
Жасушаны? ??рылысын, ?ызмет?н зерттейт?н ?ылым ?
Цитология.
Жасушаны? ?ызмет? ?
?оректену, тыныс алу, зат алмасу, к?бею.
Жасушаны? м?лд?р, ?оймалжы? заты:
B) Цитоплазма
Жасушаны? с
ыртын ?аптайды ?
Мембрана.
Жасушаны? т?рш?л?г?не ?ажетт? энергияны? пайда болуы ?
Органикалы? заттар ?арапайым заттар?а ыдыра?анда.
Жасушаны? ?рк?лдек с?йы?ты?ы.
B) Ц
итоплазма.
Жасушаны? энергия к?з? ?
Митохондри.
Жасушаны? ядросы ?
Ша?ын ты?ыз денеш?к.
Жа
сушасыз т?рш?л?к иес? ?
Вирус.
Жасушасында хлоропластар бар ?арапайым ж?нд?к ?
Дизентерия амебасы.
Жасушасыны? ?абы?шасы ?атты хитиннен т?ратын, дайын органикалы? заттармен ?оректенет?н т?р? таби?атты? ерекше тобы ?
Са?ырау??ла?тар.
Жасыл м?ктерде болмайты
н м?ше ?
Тамыр.
Жасыл т?ст? к?п?ылтанды ??рт:
D) нереида
Жасыл эвглена денес?ндег? жасыл та?ташалар ?
Хлоропластар.
Жасыл эвглена ?оз?алады
D) Талшы?тары
Жасыл эвгленаны? к?бею? ?
Жыныссыз ?зыннан б?л?ну ар?ылы.
Жасыл эвгленаны? к?рп?кшел?
-
кеб?зшеден айырма
шылы?ы неде ?
Жары?сезг?ш к?зд?? болуы.
Жасыл эвгленаны? ?оректену? ?
Фотосинтез.
Жасырын ?алатын белг?н?? аталуы ?
Рецессивт? (Басылын?ы).
Жата?ан бидайы?ты? к?бею? ?
Тамырсаба? ар?ылы.
Жатты?уды? ?сер? пайдалы ?
Б?к?л организмге.
Жау?азын т??ымдас ?
Ла
лаг?л.
Жауын??ртты? ?орег? ?
Ш?р?ген ?с?мд?к ?алды?тары.
Жауырын ?ай с?йек тобына жатады ?
Жалпа?.
Жеке г?лдер б?р?нен со? б?р? кезектес?п,орта? к?нд?ктен таралатын ?зын г?лса?а?тары бар г?лшо?ыры ?
Шаша?.
Жекелеген г?лд? б?р популяция?а б?р?кт?рет?н нег?з
г? фактор ?
Жекелеген т?рд?? б?р
-
б?р?мен ерк?н ша?ылысуы.
Жел ар?ылы таралатын ?с?мд?ктер ?
Ба?ба?.
Жел
ар?ылы
тоза?данатын
?с?мд?к
:
D) ?арабидай
Желбезек ?а?пашасы болмайтын балы?тарды? отряды ?
Акулалар.
Жел?л?лерд?? барлы? ?к?лдер? ?ш?н орта? белг?
D) Жел
?н?? болуы
Жем?н т?нде аулайтын жырт?ыш ??с ?
?к?.
Жем?с д?м?н?? ?рт?рл? болуын ?амтамасыз етет?н
-
Жасуша шырыны ж?не вакуоль.
Жем?с бермейт?н ?с?мд?ктер б?л?м?.
E) Ашы? т??ымды ?с?мд?ктер Жем?с дамиды
?
Жатыннан. Жем?с ?абы мен т??ымы б?р
-
б?р?мен б?т?с?п кеткен б?р т??ымды ??р?а? жем?с ?
Бидай.
Жем?с сер?г? т??ымымен б?р?кпеген ??р?а? жем?с ?
Т??ымша.
Жем?стер пайда болу ?
Мезозой.
Жем?стер? ??с ар?ылы таралатын ?с?мд?к ?
Шетен.
Жем?ст?? т?з?лу? ?
Аналы? жатынында.
Жем?с? б?рша??апты ?с?мд?к ?
Соя.
Жем?с? жел ар?ылы таралатын ?
?йе?к?.
Жем?с? жел ар?ылы таралатын ?с?мд?к
B) Ба?ба?
Жер астында т?рш?л?к етед? ?
Со?ыртыш?ан.
Жер бет?нде ?сет?н барлы? а?аштар, б?талар ш?птес?н ?с?мд?ктер т?рш?л?кт?? мына формасына жатады:
C) Фанерофиттер. Жер бет?нде шы?
у тег?н?? таби?и теориясын т?жырымда?ан ?алым ?
А.И.Опарин.
Жер бет?ндег? ал?аш?ы организмдер ?
Протобионттар.
Жер бет?ндег? ?ркендер? ?ыста ?с?п ?алатын, ал пиязшы?тары са?талатын ?с?мд?ктер т?рш?л?кт?? мына формасына жатады ?
Гемикриптофиттер.
Жер бет?нд
ег? т?р? а?залар мен химиялы? элементтер айналымыны? ж?йес?,к?рдел? к?п сатылы ашы? ж?йе ол ?
Биосфера.
Жер шарына ке? тарал?ан ?ауырсын жапыра?ты к?не ?с?мд?к ?
Ша?жапыра?.
Жер шарында?ы ??рлы?ты? бетк? ?ыртысты ?абаты
B) Литосфера
Жерасты ысты? суларда ке
здесет?н цианобактерия
?
Хроококкалар.
Жерде т?рш?л?к ет?п, мекендейт?н а?залар жиынты?ы ?
А?залы? ?лем.
Жерд?? ауа ?абаты ?
Атмосфера.
Жерд?? саналы ?абы?ы ?
Ноосфера.
Жеуге жарамды са?ырау??ла? ?
Арыш??ла?.
Жеуге жарамды са?ырау??ла? ?
?озы??йры?.
Жеуге жарамды са?ырау??ла?тар A) арыш??ла?, к?ктерек са?ырау??ла?ы, ?озы??йры?. Жидек жем?с ?
Томатта ( ?ызана?та).
Жидек жем?ске жатады ?
Ж?з?м.
Жиырыл?ыш
вакуольды?
?ызмет?
:
C) к?м?р
?ыш?ыл
газы
I
зиянды
заттар
ер?ген
суды?
арты?
м?лшер?н
сырт?а
шы?арылуы
?
Жиы
рылу?а ?аб?летт? ?лпа ?
Б?лшы?ет.
Жо?ары д?режел? ж?йке ?ызмет?н реттейт?н ж?йке ж?йес?н?? б?л?м? ?
Ми.
Жо?ары д?режел? ж?йке ?ызмет?н реттейт?н ж?йке ж?йес?н?? б?л?м? ?
?лкен ми сы?ары.
Жо?ары д?режел? нерв ?ызмет?н?? нег?з?н ?алаушы ?алым ?
С.И.Павлов.
Ж
о?ары
?ысымды
?ан ж?рет?н тамыр:
C) ?ол?а Жойыл?ан немесе за?ымдал?ан м?шелер мен ?лпаларды? ?алпына келу?н
Регенерация
Жолжелкен жапыра?ыны? ж?йкелену? ?
До?алы.
Жолжелкенн?? г?лшо?ыры ?
Жай маса?.
Жор?алаушылар -
D) На?ыз ??рлы?та т?рш?л?к етуге бей?мд
елген омырт?алылар Жор?алаушылар?а жатпайтындар ?
Саламандралар.
Жор?алаушыларды зерттейт?н ?ылым:
A) Герпетология Жор?алаушыларды? ж?рег? т?рады
A) Ек? ж?рекшеден, б?р ?арыншадан
Жор?алаушыларды? нег?зг? тыныс алу м?шес? ?
?кпес?.
Жор?алаушыларды? сез?м м
?шелер? ?
К?з, ??ла?, танау.
Жор?алаушыларды? тер?с?
D) М?й?зд? ?абырша?
Жор?алаушыларды?
тыныс
алу
м?шес?
:
E) ?кпе
Ж??палы аурулар мен б?где денеге ?арсы т?ру ?
Иммунитет.
Ж??палы ?шек аурулары ?
?антыш?а?.
Ж?лынны? жо?ар?ы шет?н?? жал?асы.
E) Сопа?ша ми. Ж?лынны? ?ызмет? ?
?тк?зг?шт?к ж?не рефлекст?к.
Ж?лынны? ?ызмет?
-
C) Рефлекторлы? ж?не ?тк?зг?шт?к. Ж?мыр ??рттар?а т?н нег?зг? белг? ?
Ал?аш?ы ?уыс.
Ж?мыр??рттар тип?не жататын денес? ты?ыз ?абы?шамен ?
с?р?абы?пен ?аптал?ан паразит ж?нд?к
B) ?шк?р??рт Ж
?мыр??рттар тип?не жататын ж?нд?ктерге т?н емес ?
Денес? буылты?тар?а б?л?нген.
Ж?мырт?а
?
дерн?с?л ? ?уырша? ? имаго сатысы к?беюд?? мына т?р?не жатады ?
Толы? т?рлен?п даму. Ж?мырт?а салып к?бейет?н с?т?орект?лер ?
?йрект?мсы?тар, ехидналар (т?рп?лер). Ж?мырт?аны? а?уызына ??сас м?лд?р, жел?м т?р?зд? созылмалы ?оймалжы? т?р? зат
A) ?P?b?l?h?i?e?Z?a?f?Z
Ж?п с?йектерге жататындар
D) Самай.
Ж?п хромосомалар ?
Гомологты.
Ж?т?ынша?ын айналдырып сырт?а шы?аратып ?оректенет?н к?пжасушалы ?
А? с?лама.
Ж?гер?,талшы?ты ма?та,
ас?аба?, ?рмеб?рша?ты? отаны ?
Орталы? Америка орталы?ы.
Ж?йен?? е? к?ш? б?рл?г? ?
Т?р.
Ж?йке ауруларын емдейт?н д?р?гер ?
Невропатолог.
Ж?йке ауруына жатпайды ?
СПИД
Ж?йке жасушасыны? атауы ?
Нейрон.
Ж?йке жасушасыны? ?ыс?а ?с?нд?с? ?
Дендрит.
Ж?йке жасуш
асыны? ?зын ?с?нд?с? ?
Аксон.
Ж?йке ж?йес? жа?сы дамы?ан ?
С?т?орект?лерде.
Ж?йке ж?йес? т?з?лген ?ры? жапыра?шасы ?
Эктодерма.
Ж?йке
ж?йес?
:
E) орталы?
ж?не
шетк?
ж?йе
Ж?йке ж?йес?н ??райтын ж?йке жасушаларыны? аталуы ?
Нейрондар.
Ж?йке ж?йес?н шаршаудан ?ор?ау
A) Дене ?@???c?d?_??`???c?_?k???g????????h?k?u?f?r?Z??`?Z?k?m?r?Z?e?Z?j?u?
?G?_?c?j?h?]?e?b?y?
Ж?йке ж?йес?н?? шетк? б?л?мдер? ?
Ж?йке,т?й?ндер.
Ж?йке ж?йес?н?? шетк? б?л?м?:
A) Ж?йкелер мен ж?йке т?й?ндер? Ж?йке ж?йес?н?? ?шк? м?шелер ?ызмет?н реттейт?н б?л?г? ?
Автономиялы?.
Ж?йке ?лпасы
?
Нейрон.
Ж?йке ?лпасына т?н ?асиет ?
?оз?ышты?.
Ж?йке ?лпасыны? ?ызмет? ?
?озу ж?не ?тк?зу.
Ж?йке ?лпасыны? жасушалары
A) нейрондар.
Ж?йке ?лпасыны? нег?зг? ?ызмет? к?рсет???з ?
?оз?ышты?ы ж?не ?озу ?тк?шт?г?.
Ж?рег? т?рт б?л?кт? жор?алаушы ?
?олтырауын.
Ж?рег? т?рт б?л?мд?, а?засы таза артериялы? ?анмен ?амтамасыз ет?лед? ?
Ар?ар.
Ж?рек б?лшы? ет? т?рады ?
К?лдене? жола?ты б?лшы? ет ?лпасынан.
Ж?рек б?лшы?ет жасушасында ?анша ядро бар екен?н к?рсет???з ?
Б?р.
Ж?рек ж?мысын жеделдетет?н ж?йке ж?йес? б?л?м
? ?
Симпатикалы?.
Ж?рек ?абыр?асы ... т?рады ?
К?лдене? жола?ты б?лшы?ет ?лпасынан.
Ж?рек ?а?па?шаларыны? за?ымдануынан болатын ауру.
E) Ж?рек кем?ст?г?. Ж?рек пайда болатын ?ры? жапыра?шалары ?
Мезодерма.
Ж?рек пен ?антамырлар а?зада ?анайналымды ?амтамас
ыз етед?
B) Ж?рек
-
???Z?g?l?Z?f?u?j?e?Z?j??`???c?_?k??
Ж?ректен шы??ан ?анды денеге тарататын тамыр:
D) ?K?Z?e?Z?l?Z?f?u?j
.
Ж?рект?? б?лшы?етт? ?абаты
?
Миокард.
Ж?рект?? ж?мысын реттейт?н гормон ?
Андреналин.
Ж?рект?? ?шк? ?абаты ?
Эндокард.
Жыл ??сын белг?ле??з ?
Тырна.
Жыланны? уы орналас?ан ?
С?лекей без?нде.
Жылды? ше?бер т?зет?н ?абат ?
Камбий.
Жылу с?йг?ш ?с?мд?ктерге жатады ?
Ас?аба?.
Жыныс бездер?нде аталы? ж?не аналы? гаметаларды? дамып жет?лу? ?
Гаметогенез.
Жыныс гормондарыны? т?з?лет?н жер? ?
Жыныс бездер?нде.
Жыныс жасуша
ларыны? ?осылуыны? н?тижес?нде ?
Зигота.
Жыныс жасушасында?ы хромосома саны ?
23 ж?п.
Жыныс жасушасыны? атауы ?
Гамета.
Жыныс м?шелер?н?? жет?лу?не, дамуына зиян ?
Темек?, алкоголь.
Жынысты
к?бею
процес?не
?атысатын жасушалар
:
C) аталы?
ж?не
аналы?
?
Ж?п т?
р?зд? к?п жасушалы балдыр ?
Спирогира.
Зат алмасу немесе метаболизм т?рады:
Катаболизм мен анаболизмнен Зат алмасуды? икемд?л?г?не жатады.
E) Анаболизм. Зат алмасуды? н?тижес?нде а?зада т?з?лген ?н?мдерд? а?задан сырт?а шы?арады ?
З?р шы?ару ж?йес?.
Зат алмасумен т?келей байланысты ?
Ыдырау ?н?мдер?н шы?ару ?ызмет?.
З?р шы?аратын т?т?к пен ?уы?ты? ?абынуы.
C) Цистит. З?р шы?ару ж?йес? денен?? е? со??ы буна?ында ек? ?зектен ?осылып сырт?а ашылатын з?р шы?ару т?т?ктер? бар паразит ж?нд?к ?
Сиыр цепен?.
З?р шы?ару ж?йес?не жататын м?шелерд?? е? со??ысы ?
З?р шы?ару ?зег?.
З?р шы?ару ж?йес?н?? ма?ызы ?
Несепт?, минералды т?здарды, суды б?лу?.
З?р шы?ару м?шес? ?
Б?йрек.
Зиготада?ы хромосома жиынты?ы ?
Диплоидты.
Зиготадан дамып жет?лед? ?
?ры?.
Зиготаны? ?зыны
нан б?рдей ек? клетка?а б?л?ну? ?
Бластомер.
Зоология ... зерттейд? ?
Жануарларды.
Зоология ?ылымыны? балы?тарды зерттейт?н саласы
D) Ихтиология
И.М. Сеченевт?? 1863 ж. баспадан шы??ан к?табы ?
Миды? рефлекстер?.
И.П. Павлов ... ?д?с? ар?ылы шартты рефлекст
ерд? зерттед?
C) фистула
Иммунитетт?? клеткалы? теориясын ж?не фагоцитозды? ?ор?анышты? рол?н аш?ан ?алым ?
И.И.Мечников.
Информосоманы ашып, оны? биологиялы? ма?ызын т?с?нд?руге ?атыс?ан ?
М.Айтхожин.
Иод алынатын ?с?мд?к ?
Балдыр.
Иы? белдеу с?йектер?
E) Б
??ана, жауырын
Иы? белдеу с?йектер?не жатпайды ?
Сада? с?йек.
К.Линнейд?? е?бектер?н?? нег?зг? жет?ст?ктер? ?
Заманында?ы е? ?олайлы ?с?мд?ктер мен жануарлар ж?йес?н жаса?ан
.
Кайназой заманыны? ?за?ты?ы ?
66 млн жыл.
Кайназой кезе?? ?
Неоген.
Камбий деген?
м?з ?
Жасушалары ?нем? б?л?нет?н т?зуш? ?лпа.
Карл Линнейд?? ?Таби?ат ж?йес? е?бег?? мына жылы жары??а шы?ты ?
1735 ж.
Картоп, баклажан, ?ызан т??ымдасы:
E) ?:?e???Z?
Картопты? жем?с? ?
Жидек.
Картопты? отаны
E) О?т?ст?к Америка
Картопты? шы??ан жер? ?
Анд тау жотасы.
Катализаторды? м?ндет?н ат?аратын органикалы? ?осылыстар ?
Ферменттер.
К?д?мг? амебаны? ?орег? ?
?са? балдырлар мен бактериялар.
К?д?мг? амебаны? т?рш?л?к мекен? ?
Су ?ойма т?б?ндег? т?нба.
К?д?мг? аршаны? бас?аша атауы.
B) Б?ржидек. Кейб?р б?р жас
ушалыларды? таби?атта?ы ма?ызы ?
Топыра? т?зуге ?атысады
.
Кем?руш?лер отрядына жататын жануарлар ?
??ндыз.
Кенелер жатады ?
?рмекш? т?р?зд?лерге.
Ке??рдект?? жал?асы ?
Бронхы.
Кепкенде т?с? а?арып кетет?н м?к ?
Шымтезек м?г?. Кес?ртке ек? айыр т?л? ар?ылы
?
Сипап сезед?.
Кес?рткен??
тер?с?
:
B) ?абырша?ты
?
??р?а?
Кеуде (к?к?рек) ?уысын ??райтын с?йектер ?
12 ж?п ?абыр?а, т?с с?йег?, ар?а омырт?алар.
Кеуде ?уысы ?абыр?аларыны? саны
E) 12 ж?п
Кеуде ?уысын ??рса? ?уысынан б?л?п т?ратын к?мбез т?р?зд? б?лшы?етт? перде ?
К?кет.
Кеуде ?уысында ке??рдект?? жо?ар?ы ?шында орналасатын без
C)Айырша Кеуде ?уысыны? ?абыр?асына жанаса орналас?ан серп?нд?, борпылда? м?ше ?
?кпе.
Кеуден? ??рса? ?уысынан б?лет?н б?лшы? ет.
D) К?кет.
Кладофора балдырын пайдаланатын ?нд?р?с ?
?а
?аз ?нд?р?с?.
Коацерваттар теориясын д?лелдеген ?алым.
E) А. Опарин. Коацерваттар эволюциясы с?йкес келет?н кезе?.
D) ???.
Консументтерге жататын а?залар ?
Гетеротрофтар.
К?белектерд?? бас?а буна?денел?лерден айырмашылы?ы ?
?анатын ?са? ?абырша?тар ?аптайд
ы.
К?белект?? дерн?с?л? ?
Ж?лдыз??рт.
К?з рецепторларыны? б?зылуы ?
??тышалар, тая?шалар.
К?зд?? б?зылуы а?зада мына д?руменн?? (витаминн??) жет?спеу?нен ?
А.
К?зд?? ?осал?ы м?шелер?не жатпайды ?
А? ?абы?ша.
К?зд?? ?осал?ы м?шес? ?
?ас.
К?зд?? ?осымша аппа
раттарына жатпайды:
E) ?G???j?e?u????Z?[?u???r?Z???????
К?зд?? ?шк? ?абы?шасы
D) Торлы ?абы?ша
К?кек зы?ырыны? спораларынан ?с?п шы??ан тарамды жасыл ж?пшелерден пайда болатын
C) ?ск?нше. К?к?н?ст?к да?ыл ?
Орамжапыра?.
К?ктамыр ?аны деп аталатын ?ан ?
К?м?р?ыш?ыл газын
а ?аны??ан ?ан
.
К?к?рек ?уысы к?лем?н?? ?л?аюы ?
?абыр?ааралы? б?лшы?ет жиырылуынан.
К?к?рек пен ??рса?ты б?л?п т?ратын ?
К?кет.
К?к?рект?? б?лшы?еттер? ?
?шк? ?абыр?ааралы? б?лшы?ет.
К?лдене?
-
жола?ты ?лпадан т?ратын б?лшы?ет:
B) Ж?ректе
К?мекейд?? жал?асы
, ?ш? ?уыс т?т?к п?ш?нд? шем?ршект? м?ше ?
Ке??рдек.
К?м?рсу ?орытыла бастайды ?
Ауыз ?уысында.
К?м?рсуларды? алмасуына ?атысатын гормон ?
Инсулин.
К?п жасушалы балдырларды? денес? ?
Таллом.
К?п жасушалы организмн?? к?шкене б?лшег?н к?рсет??з? ?
Жасуша.
К?
п ?ылтанды буылты? ??рттар ?к?л? ?
Нерейда.
К?п т??ымды жидек жем?стер ?
?ызана?.
К?пжасушалы балдырлар ?ст? ?
Протерозой.
К?пжасушалы ж?нд?к ?
Гидра.
К?пжасушалы омырт?алы жануар ?
Балы?.
К?ру айма?ы миды? мына б?л?г?нде орналас?ан ?
Ш?йде б?л?м?нде.
К?ру т?т?г?н?? жо?ары жа?ында орналас?ан 2 линзасы бар микроскоп б?л?г? ?
Окуляр.
Кроссинговер деген?м?з ?
Ас?аба?.
Кроссинговер деген?м?з ?
Гомологты? хромосомаларды? б?л?ну кез?нде ай?асуы.
К?й?с ?айыратын жануар ?
Сиыр.
К?лте жапыра?ша ?
К?лтен? ??райты
н ?шк? жапыра?шалар.
К?лте ?ш?нде орналасады ?
Аталы?тар.
К?лтес?н?? ??рылысында ?желкен?, ?ескек?, ??айы?ша?атаулары бар т??ымдас ?
Б?рша?.
К?н с?улес? энергиясын пайдаланып, бейорганикалы? заттардан органикалы? заттарды синтездейд?.
E) Автотрофтар. К?н с
?улес? энергиясыны? химиялы? заттар энергиясына айналуынт ж?зеге асыратын ?
Редуценттер.
К?н энергиясыны? ?атысуымен хлоропласта к?м?р?ыш?ыл газы мен судан органикалы? заттарды? т?з?лу процес? ?
Фотосинтез.
К?нба?ысты? г?лшо?ыры ?
Себетг?л.
К?нба?ысты? г?л
шо?ыры :
B) Себет К?нн?? ультрак?лг?н с?улелер?нен ?ор?айды ?
Озон.
К?рдел? жапыра?ты ?с?мд?к ?
?ара?ан (акация).
К?рдел? к?з ??рамында?ы барлы? к?зшелер б?р?г?п, затты толы? к?ре алатын, я?ни ?жина?тап к?ру? т?с?л?мен к?рет?н ж?нд?к:
D) ?зен шаяны
К?рдел?г
?лд?лер т??ымдасына т?н г?лшо?ыр ?
Себет.
К?рек т?стер ?лс?з,сойда? т?стер? к?шт? дамы?ан а?ды белг?ле??з ?
Ит.
К?рек т?стер? жа?сы дамы?ан,ал сойда? т?стер? жо? с?т?орект?лер ?
??ндыз.
К?рек т?стер? ?са? , ит т?стер? ?лкен, ?шк?р болатын с?т?орект?лерд?? отряды ?
Жырт?ыштар.
К?рек т?стер?, сойда? т?стер? ж?не азу т?стер? болады ?
С?т?орект?лерде.
К?р?шт?? отаны ?
О?т?ст?к Азия.
К?р?шт?? ?су мерз?м?
B) 90
-
?????d???g
К?нд?г? жуан, етже?д? ж?не орауыштары бар г?лшо?ыры :
C) Собы?
К?нд?к тамыр ж?йес? бар ?с?мд?к ?
Ас?аба?.
К?р ?ол, лас ыдыс, жуылма?ан жем?с мына ауруды? к?з? ?
Дизентерия (?антыш?а?).
К?р ?олдан, жуылма?ан жем?с
-
жидектен, к?к?н?стен, шала п?скен еттен ж??ады ?
?ш??рт.
К?рп?кшел? кеб?сше ?
Су жануарлары ?ш?н ?орек.
К?рп?кшел? кеб?сше ?ш?н ?ылаулат?ыш
ты? ?ызмет? ?
?орытылма?ан ?алды?тарды шы?ару .
К?рп?кшел? кеб?сше
-
инфузория ?
Су жануарлары ?ш?н ?орек.
К?рп?кшел? кеб?сшен?? клетка ??рылысында
B) цитоплазма, 2 ядро, к?рп?кшелер, 2 вакуоль бар. К?рп?кшел? кеб?сшен?? к?бею? ?
Жыныссыз, жынысты жолмен.
К?рп?кшел? кеб?сшен?? ?оз?алу ?ызмет?н ат?аратын органоиды
A)К?рп?кшелер. К?рп?кшел? кеб?сшен?? сез?мталды? ?ызмет?н ат?арады ?
Арнайы талшы?тар.
К?рп?кшел? кеб?сшен?? таби?атта?ы ма?ызы
-
?орект? т?збект?? б?р б?л?г?.
К?рп?кшел? ??рттарды? тыныс алу м?ше
с?:
B) Б?к?л денес?. К?рп?кшел? эпителий астарла?ан м?ше:
C) м?рын ?уысы (ке?с?р?к) ?абыр?асы ?алы? б?лшы?етт? т?т?кше п?ш?нд? ж?п м?ше ?
Несепа?ар.
?абырша?ты амебаны? ?абырша?ыны? т?з?лу? ?
Те??з балшы?ы мен ш?г?нд?ден.
?абырша?ты жор?алаушылар?а жатады ?
Жыландар.
?абырша?ты ?ыналар б?р жылда ?сед?: B) 1
-
???f?f???
?абырша?тылар отрядыны? ?к?л?
C) Жылан
?а?аз алу?а ?олданылады
?
Шырша.
?а?аз ?нд?р?с?нде пайдаланады
C) Кладофора ?аза?станда 1960 жылы жойыл?ан ауру
-
Безгек.
?аза?станда ??ызыл к?тап? т???ыш рет шы?ты
C) 1978 жылы
?аза?станда ??ызыл к?тапты?? ?ш?нш? басылымы жары??а шы?ты ?
1996.
?аза?станда ал?аш рет транслокациялы? жолмен ?озы мына академикт?? басшылы?ымен алынды ?
Ф.М.М??амбет?алиевт??.
?аза?станда ал?аш рет трансплотациялы? жолмен ?озы ал?ан
академик ?
Ф.М.М?хамбет?алиев.
?аза?станда б?рша?т??ымдастарды? ?сет?н т?рлер?
E) 650
-
?]?_??`?m?u??
?аза?станда?ы ??ызыл к?тапты?? ?ш?нш? басылымы.
A) 1996 ж.. ?аза?станда?ы ?оры?тар саны ?
9.
?аза?станны? ??ызыл к?табы? т???ыш рет жары??а шы?ты ?
1978.
?аза?ста
нны? ??ызыл к?табыны?? ек?нш? басылымы ?
1991.
?аза?станны? е? шиелен?скен экологиялы? проблемасы
C) Арал
?аза?станны? ?ызыл к?табына енген ?ыл?анжапыра?ты ?
Зеравшан аршасы.
?аза?станны? ?ызыл к?табына енген ?ыры?жапыра?тектес ?с?мд?к ?
Мы?жыл?ы ?ыры?жапыр
а?ы, шолпаншаш с?мб?л?.
?аза?станны? ?ызыл к?табына т?ркелген ?ыл?ан жапыра?ты ?с?мд?к ?
Зеравшан аршасы.
?аза?ты? ар?ар
-
меринос т??ымын шы?ару?ы ?атыс?ан ?алым ?
А. Жандеркин.
?аз?рг? заманда?ы физиологиялы? теория?а академик И.П.Павловты? ?ос?ан ?лес? ?
?арын с?л? б?л?ну?н?? гуморальды? жолмен реттелу?н к?рсетед?.
?аз?рг? кезде плаун тектес ?с?мд?ктер белг?л? ?
100
-
дей.
?аз?рг? кезе?де ?арапайымдарды? ? мы??а жуы? т?р? белг?л?
B) 70 мы?
?аз?рг? ?к?лдер? к?п жылды? м??г? жасыл ш?птект? ?с?мд?ктер ?
Плау
н.
?ай д?румен жет?спесе ??р??ла? ауруына шалды?ады ?
С.
?ай айма?ты? ?с?мд?ктер?н?? тамыры ?те тере?ге кетед? ?
Ш?лде.
?ай ауруды ?к?р ?олды? ауруы? дейд? ?
?антыш?а?.
?ай аурумен ауыр?анда инсулин егед?:
C) ?ант диабет?. ?ай ?алым б?р?нш? болып таза ас?азан с?л?н алды? ?
И.П.Павлов.
?айы? жапыра?ыны? ж?йкелену? ?
Торлы.
?ал?анша без гармоны к?б?рек б?л?нгенде болатын ауру ?
Базедов.
?ал?анша без гормоны ??рамында?ы химиялы? элемент ?
Йод.
?ал?анша без? б?лет?н гармон
?
Тироксин
?ал?анша без? ?ызмет?н??
жет?спеуш?л?г?нен туатын ауру ?
Микседема.
?ал?аншама?ы без?нен б?л?нет?н гормон.
D) Паратгормон.
?алпа?шалы са?ырау??ла?тар белг?л? б?р а?аштарды? т?б?нде ?су себеб?:
C)
???Z?`?_?l?l???
?Z???a?Z?e?u????a?Z?l?l?Z?j??Z?e?Z?^?u?
?алпа?шалы са?ырау??ла?ты? жем?ст? денес? деген?м?з -
E)
т?б?ртек пен ?алпа?ша. ?алпа?шалы улы са?ырау??ла? ?
Жал?ан т?б?ртек. ?алпа?шасыны? асты т?т?кшел? са?ырау??ла? ?
А? са?ырау??ла?.
?алы?, ты?ыз, д?некер ?лпасынан т?ратын а? ?абы?ша ?
Сырт?ы ?абы?ша.
?ан ?ысымыны? жо?арылауынан болатын ауру
-
Гипертон
ия.
?ан плазмасындада?ы а?уызды? ?лес?
-
7
-
8%.
?ан азды?ты? себеб? ?
Эритроциттер мен гемоглобинн?? жет?спеуш?л?г?нде.
?ан айналу ж?йес?н?? нег?зг? ?ызмет? ?
Оттег?н тасымалдау.
?ан айналуды? б?р айналымы ?анша уа?ыт алады
C) 27 секунд ?ан берет?н адам ?
Донор.
?ан б?л ?
Д?некер ?лпа.
?ан жататын ?лпа ?
Д?некер.
?ан ??рамында?ы с?йы? сар?ыштау зат ?
Плазма.
?ан ??рамыны? ?згеру? мен азаюынан туатын ауру:
A) ?:?g?_?f?b?y???
?ан ?ысымы артса ?
Ми?а ?ан ??йылады.
?ан ?ысымын ?лшейт?н ??рал ?
Тонометр.
?ан ?ысымыны?
жо?арылауынан болатын ауру
-
Гипертония.
?ан мен ?орша?ан орта арасында?ы газалмасу?а ?атысады
C) Тынысалу ж?йес?
?ан плазмасында?ы су м?лшер? шамамен 90 %
?ан плазмасындада?ы а?уызды? ?лес?
-
7
-
8%.
?ан пластикасы ?
Тромбоциттер.
?ан ?йы?ыны? сы?ындысы ?
Сарысу.
?ан ?йымайтын ауру ?
Гемофилия.
?ан ?лпасы
E) С?йы? д?некер
?ан ?юына ?атысатын ?
Кальци т?зы.
?анатты жем?с? бар ?с?мд?к ?
?йе?к?.
?ан?а инсулин б?лет?н ... без
-
?й?ы.
?ан?а гармон б?лет?н бездер ж?йес? б?р?гед? ?
?шк? секреция бездер?не (эндокри
нд?к)
?ан?а инсулин б?лет?н ... без ?
?й?ы.
?анда глюкозаны? ?нем? болуын реттейт?н без ?
?й?ы без?.
?анда немесе ?лпада пайда бол?ан б?где заттар?а ?арсы а?зада т?з?лет?н ерекше н?руыз ?
Антитела.
?анда эритроциттерд?? азайып, гемоглобинн?? кему?нен болат
ын ауру.
E)?аназды?. ?андауыршада
жо?
м?ше
:
B) басс?йек
?андауыршаны? ?ан тамырлар ж?йес?н?? тип E) ?L???c?u????
?анны? ??рамына жасушалар к?ред?
D) Лейкоциттер
?анны? ??рамына жатпайтындар ?
Нейрондар.
?анны? ??рамына к?рет?н жасушалар ?
Тромбоциттер.
?анны? ?ы
зыл т?ст? болуы ... байланысты ?
Эритроциттерге.
?анны? сарысумен ?оректенед? ?
Безгек паразит?.
?анны? т?сс?з ядролы, амеба т?р?зд? ?оз?ал?ыш жасушалары ?
Лейкоциттер.
?анны? ?юына ?атысады
C) Тромбоциттер
?анны? эритроциттер? ?
?анны? ?ызыл т?й?рш?ктер?.
?анны? ядросы жо?, ?ызыл т?ст? жасушалары ?
Эритроциттер.
?ант ауруыны? (диабет) болу себеб? ?
Инсулин гормоныны? жет?спеу?нен.
?ант ауруыны? пайда болу себеб? ?
Инсулинн?? аз б?л?ну?нен.
?ант диабет?н?? дамуы ?
Инсулин гормоныны? жет?спеу?нен.
?ант, спирт
, бояу, лакмус алатын ?с?мд?к ?
?ына.
?ант, спирт, бояу, лакмус алу?а ?олданылады ?
?ыналар.
?антамырларына бай тамырлы ?аба?ша.
E) Орта??ы ?абы?ша. ?антамырларыны? ?абыр?асы т?з?лет?н ?лпа ?
Б?ры??ай салалы б?лшы? ет ?лпасы.
?антыш?а? (дизентерия) амебасы
цистасыны? адам организм?не ену? ?
?айнама?ан су ар?ылы.
?антыш?а? амебасыны? адам ?шег?не т?су? ?
Ластан?ан тама?пен, сумен, жидектермен.
?антыш?а? амебасыны? к?д?мг? амебадан айырмашылы?ы ?
Адамны? ?шег?нде паразитт? т?рш?л?к етед?. ?а??а б?лшы?еттер? ?
?ол
-
ая? б?лшы?еттер?.
?а??а б?лшы?еттер?н т?зет?н ?лпа ?
К?лдене? жола?ты.
?а??аны? д?рыс дамуына ?сер етет?н д?румен ?
Д.
?ара?ай с?рег?нен химиялы? жолмен алынатын зат ?
Жасанда талшы?.
?ара?айды? ?ыл?ан жапыра?ы ?
?зын, ?ыс?ар?ан ?ркенде ?ос
-
?остан бе
к?нед?. ?ара?айлы ормандарда ?сет?н ?ына ?
Б?та ?ына.
?арак?йе са?ырау??ла?тары за?ымдайтын да?ылдар ?
Асты? т??ымдастары.
?ара?атты? к?бейет?н ?с?мд? м?шес? ?
Саба? ?алемшес?.
?арапайым ж?нд?ктер ?ылым?а ?ай ?асырдан белг?л? ?
XVII.
?арапайымдар тип?не ж
ататын ж?нд?ктер:
E) К?рп?кшел? кеб?сше ?арапайымдар ?ш?н цистаны? ма?ызы ?
?олайсыз жа?дайдан са?тайды.
?арапайымдар?а жиырыл?ыш вакуолъды? ?ажетт?л?г? ?
Зиянды заттарды шы?ару ?ш?н.
?арапайымдарда ?олайсыз жа?дайлардан ?ор?айтын ?абы?ша ?
Циста.
?арапайы
мдарды? з?р шы?ару м?шес? ?
Вакуоль.
?арапайымдарды? нег?зг? белг?лер? ?
Б?ржасушалы ж?нд?ктер.
?арапайымдылар т?рлер?н аш?ан ?алым ?
Антони Ван Левенгук.
?арапайымдылар?а ?сер етет?н т?т?ркенд?рг?штерге жатпайтыны ?
Шу.
?арапайымдыларды? ?оректенген кез
де т?з?лет?н б?л?г? ?
Ас?орыту вакуол?.
?арашы?ты? арт?ы жа?ында п?ш?н? ек? жа?ы да д??ес линза?а ??са?ан м?лд?р дене ?
К?з б?рша?ы. ?араш?р?кт? минералды заттар?а айналдыратын бактериялар ?
Топыра?.
?арын с?л?ндег? ?ыш?ыл:
D) Т?з ?ыш?ылы.
?арын с?л?нде
г? ферментт? к?шейтет?н ?
Т?з ?ыш?ылы.
?арын с?л?н?? ??рамына к?рет?ндер ?
Ферменттер,с?л мен т?з ?ыш?ылы.
?арында ?орытыла бастайтыны
-
А?уыз (н?руыз).
?арында а?уыз ыдырататын фермент ?
Пепсин.
?арында?ы температура ?
38
-
39? С.
?арынны? со??ы б?л?м? ?
?л
табар.(он ек? ел? ?шек).
?аса? ?абы? пен к?з б?рша?ыны? арасы ...толтырыл?ан ?
Сулы ыл?алмен...
?аса??аба? ?
б?л
C) А? ?абы?ты? алды??ы б?л?г?
?ас?ырды? б?кенге шабуылы ?
Жырт?ышты?.
?атты затпен ?оректенет?н кенен?? ауыз м?шес?
-
Кем?руш?.
?атты булы?т
ыратын ша?
-
тоза?, уайымнан болатын ?стамалы ауру
B)тыныс дем?кпес?
?атты затпен ?оректенет?н кенен?? ауыз м?шес? ?
Кем?руш?.
?ау?пт? буна?денемен таби?и жаулары ар?ылы к?ресу ?д?стер? ?
Биологиялы? .
?имыл нейрондары ар?ылы импульстер ... ?тед? ?
ж?лыннан б?лшы? еттерге.
?оз?ал?анда денес? ?зарып ж???шкерет?н ж?не ?ыс?арып жуандайтын к?пжасушалы ?
Ш?балша?.
?оз?алмайтын с?йек
?
Сег?зк?з.
?оз?алт?ыш нейрондарды? ?ызмет? ?
?озуды б?лшы?еттер мен бездерге ж?беред?.
?оз?ышты?ты ж?не ?озуды ?тк?зед? ?
Ж?йке ?лп
асы.
?олайсыз жа?дай бол?анда амеба ?
Циста т?зед?.
?олайсыз жа?дайда бактериялар ?
Спора т?зед?.
?олайсыз жа?дайда ?арапайымдыларды? бей?мделу? ?
Циста т?зу.
?олайсыз т?рш?л?к жа?дайында бактерияда ?тет?н ?згер?ст? белг?ле??з ?
Спора т?зу.
?о?ыз мына м?ше
с? ар?ылы тыныс алады ?
Хитинд? демт?т?к ар?ылы.
?о?ыр балдыр ?
Ламинария.
?о?ыр балдыр ?
Ламинария.
?о?ыр балдыр жасушасыны? ?ор заты ?
Полисахаридтер,ер?ген к?м?рсулар.
?ор?ану рефлек?с?не жатады ?
К?зд? ж?му.
?ор?аныш, т?рек ж?не ?орект?к ?ызмет ат?арат
ын ?лпа
?
Д?некер
?орег?н?? ?ортылма?ан б?л?г? ?ылаулат?ыш ар?ылы шы?арылатын ж?нд?к ?
К?рп?кшел? кеб?сше.
?орек жасуша?а ?алай с???р?лет?н?н белг?ле??з ?
Жасуша ?абы?шасы ар?ылы.
?оректену ж?не ?имыл ?ызметтер?н ат?аратын ?лпалар ?
?ан ж?не лимфа.
?орект?
к заттар ?оры жиналатын ?лпа ?
Нег?зг?.
?орект?к заттарды ?с?мд?кт?? б?р м?шес?нен, ек?нш? м?шес?не ?тк?зуш? ?лпа:
D) ?&?l?d???a?]???r????e?i?Z?????????
?орект?к заттарды? жасуша?а жетк?з?лу?н ?амтамасыз етет?н ?лпа ?
?ан.
?орша?ан ортаны? ?олайсыз жа?дайынан ?ор?айты
н ?лпа ?
Жабын.
?орытылма?ан ?алды?тарды ?ылаулат?ыш ар?ылы сырт?а шы?арады
E)к?рп?кшел? кеб?сше. ?ос г?лсер?кт? ?с?мд?ктер ?
Алма .
?ос жарна?ты ?
?рмеб?рша?.
?ос жарна?ты ?с?мд?к ?
К?нба?ыс.
?осал?ы тамыр ?с?п шы?ады:
B) Саба? пен жапыра?тан. ?осарлы т
ыныс алатын жануарлар
B) ??стар
?осжа?таулы ?лулар ?
Ай??ла?.
?осжа?таулылар класыны? ?к?л? ?
Ай??ла?.
?осжарна?тыларды? нег?зг? белг?с? ?
К?нд?к тамыр ж?йес?, ?ос ...
?осмекенд?лерд?? алды??ы ая? б?л?мдер? ?
?ар, б?лек, ала?ан.
?осмекенд?лерд?? арт?ы ая? б?л?мдер? ?
Сан, сира?, табан.
?осмекенд?лерд?? дерн?с?л? ?
Итшаба?.
?осмекенд?лерд?? ж?рег?н?? ?арынша б?л?м?нде ... ?ан болады.
C) ?:?j?Z?e?Z?k??
?останайды? далалы? айма?ында орналас?ан ?оры? ?
Наурызым.
?уы?ты? артына таман к?ш? жамбас ?уысында орналас?ан алм
?рт п?ш?нд? б?лшы?етт? м?ше ?
Жатыр
?уы?ты? ?абынуы. Цистит
??йры?сыз ?осмекенд?н? белг?ле??з ?
??рба?а.
??йры?ты ?осмекенд?лер ?
Саламандра.
??йры?ты ?осмекенд?лерге жататыны ?
Тритон.
??йры?ты ?осмекенд?лерд? белг?ле??з ?
Саламандра.
??йры?тылар отрядына
жататын ?осмекенд? ?
Саламандра.
??ла? ??лы?ы ?
Ша?
-
тоза?нан ж?не микробтардан ?ор?айды.
??ла?ты медузаны? денес?н?? диаметр? ?
25
-
40 см.
??м ш?ркейлер? ар?ылы таралатын тер? ауруыны? т?р? ?
Лейшманиоз.
??рамына азот к?рмейт?н химиялы? ?осылыс ?
?анттар (
сахароза). ??рба?аны? дерн?с?л?н?? атауы ?
Итшаба?.
??р?а? жем?с -
д?нек :
E) к?р?ште. ??рлы? немесе су ?леск?с?нде мекендейт?н барлы? т?р? а?заларды? жиынты?ы ?
Биоценоз
.
??рлы? омырт?алыларыны? тыныс алу м?шес? ?
?кпе ??рлы?та?ы е? ?р? жануар:
D) П?л.
??рттарды? тип саны
A) 3
??ры?ты ?осмекенд?лерге жататыны ?
Тритон.
??рылысы мен ат?аратын ?ызмет? ??сас, шы?у тег? ?р т?рл? болады ?
Аналогиялы? м?шелер.
??рылысы мен шы?у тег? б?р
-
б?р?не с?йкес келет?н дене м?шелер?: Гомологиялы?.
??рылысы, шы?у тег? ж?н
е ат?аратын ?ызмет? ??сас жасушалар тобы ?
?лпа. ??с ж?мырт?асыны? ?абы?ы ?
Т?рт ?абатты.
??стар мен с?т?орект?лерд?? ж?рег? ?
Т?рт б?л?м.
??стар тыныс алады
D) ?кпе, ауа ?апшы?тары
??стар?а зиян келт?рет?н буна?дене ?
Мамы?жег?.
??старда болмайтын м?ше -
C
) ?уы?. ??старда етт? ?арын... ?ызмет?н ат?арады ?
Т?ст??.
??старды? аталы?тарыны? ?дем? болуы бей?мделуш?л?кт?? ?ай т?р?не жататынын белг?ле??з ?
?ызы?тырушы ре?.
??старды? безд? ?арныны? ?ызмет? ?
?арын с?л?н б?лед?.
??старды? ж?рег? ?
Т?рт б?л?к.
??ста
рды? ж?рег? 4
??старды? ?ан айналым ж?йес? ?
Ж?рег? т?рт ?уысты,ек? ?анайналым ше?берл?.
??старды? ?р? ?ауырсындарында?ы тер?ге ен?п т?ратын б?л?г? ?
?аламша.
??сты? ?арныны? етт? б?л?м?нде ?орек ?
?са?тайды.
??сты? ?шу ба?ытын ?згертуге ж?не ?он?ан кезде
баяу ?шу?а ж?рдемдесет?н ?ауырсыны ?
Ба?ыттаушы.
?ыз?алда? ?с?мд?г?н?? жем?стер?
-
?ауаша?.
?ызыл балдырлар ?
B) Коралина, плюмария
?ызыл балдырларды белг?ле??з ?
Коралина, плюмария.
?ызыл к?тапты?? е? ал?аш басылымы.
A) 1978 ж. ?ызыл маржанны? ?а??асынан жасалатын зат ?
Монша?.
?ызыл т?ст? б?та?ты ?а??алы к?пая?ты ?шек?уысты ж?нд?к ?
К?пая?ты маржан.
?ызылша?а балапан шы?аратын ??стар ?
Кептер. ?ызылша?а балапан шы?аратын ??стар ?
К?герш?н.
?ыл?ан жапыра?ты ?с?мд?к
B) ?ара?ай
?ына денес?нде са?ырау??ла? ?
Су ж?не онда ер?ген минералды т?здарды с???ред?.
?ына ?абаттамасын (денес?) ??райтындар ?
Са?ырау??ла? пен жасыл балдырлар.
?ына ?абаттамасында?ы (денес?нде) жасыл балдырларды?рол? ?
Фотосинтез н?тижес?нде органикалы? зат т?зед?.
?ынадан алынатын з
аттар ?
?ант, спирт, бояу, лакмус.
?ыналар?а е? ?ажетт? жа?дай ?
Оттекке бай таза ауа.
?ынаны? ??рамында кездесед? ?
Носток
.
?ынап жапыра?ты ?с?мд?к ?
Бидай.
?ыры?буын жапра?ыны? т?с? ?
?о?ыр.
?ыры?буын спораларыны? п?с?п жет?лет?н орны ?
Маса?шасында
.
?ыр
ы?буында фотосинтез ж?ред? ?
Жазды? ?ркен. ?ыры?буындар ?сет?н жер ?
Барлы? ыл?алды жерлерде
.
?ыры?буыннан к?ктемде дамитыны ?
Маса?шасы бар ?о?ыр ?ркендер.
?ыры?буынны? к?ктемде дамитын ?ркен?нде болады
-
Маса?шасы бар ?о?ыр ?ркендер.
?ыры?буынны? жазды? ?ркен? ?
Жасыл.
?ыры?буынны? жер ?ст? ?ркендер? ?
2.
?ыры?буынны? жыныссыз к?бею?...ж?зеге асады ?
Споралары ар?ылы.
?ыры?
буынны?
к?бею?
-
D) Спорамен.
?ыры?буынны? споралары дамиды ?
Маса?шада.
?ыры?буынны? спорасыны? жет?лет?н жер? ?
К?ктемг? ?ркен маса?шаларында.
?ыры?буынны? ?шында орналасатын спорангийлер тобыны? орны
D) Б?р
?ыс?а к?нд?к ?с?мд?к ?
Ма?та.
?ыс?а с?йектерге жатады
C) Ала?ан, омырт?а
?ыс?ар?ан саба?ты ?с?мд?к ?
Ба?ба?.
?ыс?ы тынышты? ?алпына к?шкен ?с?мд?ктер ?лпасыны? ерекшел?г? ?
зат алмасуы ?те баяулайды.
?ысы
-
жазы адамны? дене температурсы ?
36,6?
?ышыма кенен?? м?лшер? ?
0,2
-
0,5 мм.
Лакмус алынатын ?с?мд?к
-
?ына.
Лалаг?л т??ымдасыны? г?л?ндег? аталы? саны ?
6.
Лалаг?лдерге жататындар ?
Жау?азын.
Лалаг?лд?лер т??ымдасына жататындар ?
?ыз?алда?.(жау?азын)
Лалаг?лд?лерд?? с?нд?к т?рлер?
C) Сепк?лг?л, с?мб?лшаш
Ламинария тере?д?кте ?сед? ?
20 ?
30 метр
.
Лас суда, к?р к?кен?сте, жем?с
-
жидекте болатын ?арапайым ж?нд?к ?
Дизентерия амебасы.
Лас суда?ы б?ршасушалыдан ж??атын ж??палы ауру ?
?
антыш?а? амебасы.
Лас суды ?шкеннен, к?к?н?ст?,жем?с
-
жидект? жумай жегеннен сау адам?а ж??ады ?
Дизентерия амебасы.
Латынша ?у? деген с?з:
A) Вирус Лейкоциттер т?з?лет?н жер ?
К?к бауырда ,ж?л?к кем?г?нде ,лимфа т?й?н?нде
.
Лейкоциттерд?? тез к?бей?п, ?ан а?ынын толтырып ж?беруден пайда болатын ауру ?
А? ?ан ауруы. Лизосоманы ал?аш рет аш?ан ?алым ?
Де дюв
Лизосоманы? ?ызмет?
:
C) ?рт?рл? ?н?мдерд?? ыдырайтын орны.
Лимон ?ыш?ылын айналымына даярлы? кезе?? басталады ?
Пируват молекуласыны? ?згеру?нен бастала
ды.
Лимон ?ыш?ылын ?нд?руге ?олданылатын са?ырау??ла? ?
Аспергилл.
Лимфада болатын лейкоциттер ?
Лимфоциттер.
Лимфаны? т?з?лу? ?
?лпа с?йы?ты?ынан.
Май алынатын да?ыл ?
З?йт?н.
Май молекуласы ??рамына к?рет?н ?осылыс ?
Глицирин.
Майды? молекула ??рамы ?
Май ?ыш?ылы, глицирин .
Маймыладамдар ?
Питекантроптар.
Маймылдарды? сипап
-
сезу м?шес? ?
Сауса?тарыны? ?шында.
Макроэволюция
?
?р? ж?йел?к топтарды? ?алыптасу процес?.
Ма?та ?с?мд?г? жатады ?
??л?айырг?лд?лерге.
Ма?таны? би?кт?г?
D) 1,5
-
???f?_?l?j
Мал бауырынд
а ?имылдамай паразитт?к т?рш?л?к етет?н ?
Бауырсор?ыш.
Мар?ак?л ?оры?ы орналас?ан
C) О?т?ст?к Алтайда
Маса ар?ылы ж??атын аурулар ?
Безгек.
М?дени ?с?мд?к -
Зы?ыр.
М?дени ?с?мд?ктер:
B) ?:?^?Z?f?g?u??????h?e?u?f?_?g??'?k???j???e?_?l???g??'?k???f?^???d?l?_?j
М?дени ?с?мд?ктерд?? шы?у орталы
?тарын аны?тады ?
Н.И.Вавилов.
Медицинада пайдаланылатын са?ырау??ла?. Пеницил. Медузаны? ?оректену тип? ?
Жырт?ышты?.
Медузаны? ?орег?н ?лс?ретет?н? ?
Ат?ыш жасушалары.
Медузаны? ?орег?н ?стауы ?
?армалауыштарында?ы ат?ыш жасушаларымен. Мезозой кезе?? ?
Юра.
Мейоз деген?м?з ?
П?с?п жет?лу айма?ында?ы жыныс жасушасыны? б?л?ну?.
Мейозды? б?л?ну кез?нде,хромосомалар саныны? азаюы
-
2 есе.
Мейозды? жолмен б?л?нет?ндер ?
Жыныс жасушалары.
Мейозды? кезе?де хромосомалар жиынты?ы ?
Ек? есе азаяды.
Мейозды? б
?р?нш? б?л?ну? ?
Редукциялы?.
Мейозды? ек?нш? б?л?ну? ?
Эквационды.
Мекендейт?н иес?н?? ?орект?к заттарын пайдаланып,т?рш?л?к ету ?
Паразитт?к.
Менделъ т?ж?рибес?нде белг?лерд?? т??ым?уалаушылы?ын зерттеудег? ?олдан?ан ?д?с ?
Гибридологиялы?.
Менингит...?а
бынуы ?
Ми ?абы?ыны?
.
Ми к?п?р?не к?рет?н б?л?ктер
-
Сопа?ша ми мен ертан?ы.
Ми б?л?ктер?н байланыстыратын ?арынша саны ?
2.
Ми ?ыртысында мынадай жасушалар болмайды ?
А? зат.
Ми сауыты с?йектер? мен сег?зк?з.
E) ?оз?алмайтын. Ми сауытына жатпайтын с?й
ек ?
Жа?.
Ми сауытына к?рет?н с?йектер ?
Т?бе,самай,ма?дай,ш?йде (?ара??с).
Ми шай?алу белг?с?не жатпайды ?
К?п с?йлеу.
Миды? ж?мыс ?стеу белсенд?л?г?н зерттейт?н ?д?с ?
Электроэнцефалография.
Миды? орташа салма?ы ?
1300
-
1400 г.
Миды? с?р затын ??райтындар
?
Нейрон денес? мен оны? ?ыс?а ?с?нд?лер? (дендриттер).
Микроскопта?ы объективт?? б?л?г? ?
Б?рнеше ?лкейтк?ш шыны.
Микроскопты? б?рнеше линзасы бар б?л?г?н?? атауы
C) Объектив
Микроскопты? к?ру т?т?г?н?? жо?ар?ы жа?ында орналас?аны ?
Окуляр.
Микрос
копты? препарат?а жары? т?с?рет?н б?л?м?
?
Айна. Микроскопты? ?лкейтет?н ек? шынысы бар б?л?м?
-
Окуляр.
Микросопты? к?ру т?т?г?н?? т?менг? жа?та орналас?ан б?л?м?
?
Объектив.
Микроэволюция жа?а т?з?лген:
C) ?L???j????r???g?^?_?]???
-
?i?h?i?m?e?y?p?b?y??f?_?g??l???j?l?Z?j?f?Z???u?
Микс
едема ауруыны? пайда болуы ?
?ал?анша без? ?ызмет?н?? жет?спеуш?л?г?нен.
Митозды? б?л?ну кез?нде аналы? жасушадан ?анша жасушалар пайда болады ?
2.
Митозды? анафаза кез?нде ?
Хромосомалар ш?йке ж?пшелер? ар?ылы экватордан полюстерге ?арай жылжиды.
Митозды?
ая?ында хромосома саны Сол ?алпында ?алады
Митозды? б?л?ну ?ршы?ы пайда болатын фаза
A) ?I?j?h?n?Z?a?Z?^?Z
Митозды? метафаза кезе??нде ?
Хромосомалар экватор?а жина?талады, б?л?ну ш?йкес? т?з?лед?.
Митозды? профаза кезе??нде болатын ?згер?стер ?
Ядро ?абы?шасы ер
?п, хромосомалары цитоплазмада ерк?н орналасады.
Митозды? телофаза кезе??нде ?
Б?л?ну ш?йкес? жойылады, хромосомалар тар?атылып, ядро ?абы?шасы т?з?лед?, ек? жас жасуша пайда болады.
Митохондрияларда ... т?з?лед?.
C) энергия
Митохондрияны? ?шк? мембранасыны
? ??рамында ?
70 % н?руыз, 20 % фосфолипидтермен ферменттер болады.
Мишы? за?ымдан?анда
?
?имыл
-
?оз?алыс б?зылады.
Мишы?ты? орналасуы D) ?k?h?i?Z???r?Z??f?b??f?_?g??d?'?i???j?^??????Z?j?l???u??`?Z???u?g?^?Z?
Миы бес б?л?мнен т?рмайтын т?рш?л?к иес?н белг?ле??з ?
Ш?балша?, Мойылды? г?л
шо?ыры ?
Шаша?.
Мойын омырт?аларыны? саны
D) 7
Мойын омырт?асыны? алды??ы жа?ында орналас?ан ?
Ж?т?ынша?.
Мойынны? алды??ы жа?ында орналас?ан ?ш? ?уыс шем?ршект? м?ше. К?мекей.
Монголоидты н?с?лдерд?? е? нег?зг? белг?лер?
-
Тер?с? ?о?ыр?ай сар?ыш т?ст?
.
Моносахаридтерге жататын ?
Глюкоза.
М?лшер? мен т?рш?л?ктег? ?ызмет? жа?ынан жасушаны? е? ма?ызды органикалы? заты ?
Н?руыз.
Мутация тудыратын факторлар ?
Мутагендер.
Мутация ??ымын ?алыптастыр?ан голландиялы? ?алым ?
Г. де Фриз.
М?ртша?а айнал?ан жапыра
?тары бар ?с?мд?ктер ?
Асб?рша?, ?рмеб?рша?.
М?ртшалары ар?ылы к?бейет?н ?с?мд?к ?
?ойб?лд?рген.
М?рын ?уысында микробтарды жоятын жасушалар ?
Лейкоциттер.
М?рын ?уысыны? с?леймел? ?абы?шасыны? ?абынуы ?
Т?мау.
М?рын ?уысыны? ?шк? ?абыр?асын астарлайтын ?а
бы?ша ?
С?лемейл?.
М?рын с?лемейл? ?абы?шасыны? ?абынуы ?
Гайморит.
М?рынны? и?с сез?мталды?ын т?мендетет?н ж??палы ауру ?
Т?мау.
М?й?зд? ?р? ?ара малды? ар?ы тег? ?
Тур.
М?й?з?нен ба?алы д?р? алынады
-
Б??ы.
М?к спораларыны? п?с?п жет?лет?норны ?
?ауаша?т
а..
М?кте тамыр ?ызмет?н ат?арады ?
Ризоид.
М?ктерд? зерттейд? ?
Бриология.
М?шелер ж?йелер?н?? ж?мысы реттелед? ?
Ж?йке ар?ылы ж?не гуморалъды.
М?шелер ж?йес?н?? ж?мысын ?йлес?мд? реттеп отратын ?
Ж?йке ж?йес?.
М?шелер мен ?орша?ан ортаны? арасында?ы газ алмасу ?
Тыныс. М?шелерд?? сыртын ?аптап,?шк? м?шелерд? астарлап жататын ?лпа ?
Эпителий.
Мына маймылды ?ытайлы? адам деп атады ?
Синантропты.
Мыналар минералды ты?айт?ыш?а жатады ?
Азот,к?л,фосфор
М?нез
-
??лы? физиологиясыны? нег?з?н сал?ан ?
Павлов И.П.
М?нез
-
??лы?, т?л?м
-
т?рбие, с?йлеу, еске са?тау, ойлау ?рекеттер? т?келей байланысты ?
?лкен ми сы?арына.
На?ыз ауа тазалы?ыны? индикаторы
C) ?ына
На?ыз денеш?к, онда а?уыз ж?не рибонуклеин ?ыш?ылы (РН?) болады ?
Рибосомалар.
Н?руыз ?нд?ру ?ш?н су ?оймаларын
да ?с?р?лет?н бактерия ?
Спирулина.
Н?руызды? мономер?
-
Амин?ыш?ылдары.
Н?с?лд?к т??ым?уалаушылы? белг?н? са?тап, ?рпа??а беруш? ?
Хромосома..
Нег?зг? массасы нейроглия жасушаларынан т?ратын ?лпа ?
Ж?йке.
Нег?зг? ?с?мд?к ж?йес?н?? е? жо?ар?ы сатысы ?
Б?л?м
.
Нег?зг? тамырды? жан
-
жа?ынан таралатын тамыр ?
Жанама.
Нег?зг? тамыры ерекше б?л?нет?н ?с?мд?к
-
C) ба?ба?. Нейрон деген?м?з ?
Ж?йке жасушасы.
Нейронны? ??рылысына жататын ?
Жасуша денес? мен ?с?нд?лер?.
Нейронны? ?ыс?а ?с?нд?с? ?
Дендрит.
Нейронны? ?зын ?с?нд?с? ?
Аксон.
Нейрула сатысында мезодермадан дамиды ?
Б?лшы? ет, ?а??а, б?йрек, ?антамыры.
Несепа?арды? т?менг? б?л?м? жал?асатын м?ше ?
?уы?.
Нобель атында?ы сыйлы?ты? иегер? ас ?орыту процес?н зерттеген орыс?алымы.
E)
?B??I??I?Z?\?e?h?\??
Нуклеин ?ыш?ылдарыны?
т?з?лет?н орны ?
Ядро.
Н?рлы ?абы?шаны? д?л ортасында?ы ?абы? ?
К?з ?арашы?ы.
Н?рлы ?абы?шаны? ортасы
E) К?з ?арашы?ы
Н?рлы ?абы?шасыны? ортасында жары? ?тет?н тес?к ?
?арашы?.
Овогенез
B) ж?мырт?а жасушасыны? дамуы
Ой е?бег?н?? ?ызмет? ... ж?мысымен бай
ланысты
-
?лкен ми сы?арлар ?ыртысы.
О?ыс ?имылда?анда буын с?йектер?н?? орнынан таюы ?
Буынны? шы?уы
.
Омырт?а т?сында?ы аралас ж?лын ж?йкелер саны ?
31 ж?п Омырт?алы жануарларда з?ршы?ару м?ше A) Б?йрек
Онтогенезд?к дамуда эктодерма ?абатынан пайда бола
тын ?
Ж?йке та?ташасы.
О? жа? ?кпе б?л?г?:
A) 3 О?т?ст?к Алтайда орналас?ан ?оры? -
Мар?ак?л мемлекетт?к ?оры?ы.
Опарин
-
Холдейн болжамын сына? т?ж?рибемен д?лелдеген ?алым ?
С.Миллер.
Оралма т?р?зд? ширатыл?ан ?лулы дене ?
Есту м?шес?.
Орамжапыра? а? к?белег?н??, ?ыс?ы тынышты? к?й? ?
?уырша? сатысында.
Орамжапыра? ашытатын бактерия ?
С?т ?ыш?ылы.
Орамжапыра? т??ымдастарында тоста?анша саны D) 4
Орамжапыра?г?лд?лер (шаршыг?л) жем?с?:
C) Б?рша??ын. Орамжапыра?г?лд?лер (шаршыг?л) т??ымдасыны? жем?с? ?
Б?
рша??ын, б?рша??ынша.
Орамжапыра?г?лд?лер (шаршыг?лд?лер )т??ымдасына жататын ?с?мд?к ?
Шомыр
Орамжапыра?г?лд?лер (шаршыг?лд?лер) ?с?мд?г?н?? г?лшо?ырлары
:
C)шаша?
Орамжапыра?г?лд?лер т??ымдасыны? тоста?анша жапыра?шаларыны? саны ?
4.
Орамжапыра?ты? жем?с?
?
Б?рша??ын
Организм ?ры?ыны? дамуын зерттейт?н ?ылым.
B) Эмбриология. Организмге ?сер етет?н факторларды? е? т?менг? де?гей?, одан ?р? т?рш?л?к то?тамайды ?
Минимум де?гей.
Организмге т?н ?шк? ж?не сырт?ы белг?лер?н?? жиынты?ы ?
Фенотип.
Организмге т?н ?
шк? ж?не сырт?ы белг?лер?н?? жиынты?ы.
A) Фенотип.
?Зоология философиясы? е?бег?н?? авторы.
A) Ж.Б. Ламарк. Организмге т?н ?шк? ж?не сырт?ы белг?лер?н?? жиынты?ы.
Фенотип.
Организмдер туралы к?п салалы ?ылым ?
Биология.
Организмдерд?? Жер бет?нде ке? таралуы
н шектеп отыратын фактор ?
Шектеуш? фактор.
Организмдерд?? к?н мен т?нн?? ?за?ты?ын аны?тай б?лу ?аб?лет? ?
Биологиялы? са?ат.
Органикалы? д?ние эволюция
сы
нда?ы т?р? а?за ??рылысыны? к?рделену?:
D) ?:?j?h?f?h?j?n?h?a?
Органикалы? д?ние эволюциясыны? нег?з?н салушы ?
Ч. Дарвин.
Органикалы? д?ниен?? дамуыны? кезе?дер? ?
Архей,протерезой,палеозой,мезозой,кайнозой
.
Органикалы? зат т?зуге, ?ор жинау?а ?атысып ?с?мд?кт? т?рл? т?ске бояйды ?
Хромопластар.
Органикалы? заттар с?йектерге ?андай ?асиет беред? ?
И?лг?шт?к ж?не с
ерп?мд?л?к.
Органикалы? ты?айт?ыш ?
шымтезек.
Органикалы? ш?р?нд?с? мол к?шкентай жыралар мен ша?ын т?щы су?оймаларды? т?б?нде ерк?н т?рш?л?к етет?н б?ржасушалы ?арапайым ж?нд?к ?
Амеба.
Орман ??стын аны?та?ыз.
D) То?ылда?.
Орманны? батпа??а айналуына себепш
? болатын м?к ?
Шымтезек м?г?.
Орталы? ж?йке ж?йес?ндег? а? затты? жиынты?ы ?
Нейронны? ?зын ?ск?ндер?.
Орталы? ж?йке ж?йес?не жатады.
D) ?@???e?u?g??f?_?g??f?b?
Орта??ы ??ла?ты? ?уысы а??амен... жал?асы ?
Есту т?т?г? (евстахиев т?т?г?).
Орта??ы миды? алды??ы жа?ында
жатады ?
Аралы? ми.
Орын ауыстыра алу ?асиет? ?
?оз?алыс.
Осы к?нг? биосфераны? т?з?лу кезе??
B) Антропоген
Оттег?мен ?аны??ан ?ан ?
Артерия
Оттег?н с???р?п, к?м?р?ыш?ыл газын сырт?а шы?аратын а?за
D) Аэробты
Оттег?н тасымалдаушы ?анны? ??рам б?л?г? ?
Гемог
лобин.
Оттег?н?? ?кпеден ?лпа мен м?шелерге тасылуы ?
Гемоглобинмен байланысып, оксигемоглобин т?р?нде.
Оттект? тасушы
-
Гемоглабин.
?зен к?лдерде, б?геттерде т?рш?л?к етед? ?
Спирогира.
?з?не т?н м?лшер?, п?ш?н? бар, денен?? белг?л? б?р б?л?г?нде ?йлес?мд?
?ызмет ат?аратын жасушалар тобы ?
?лпа.
?кпе ар?ылы тыныс алмайтын жануарлар ?
Балы?тар.
?кпе ?абынуы ?
Пневмония.
?кпе с?р? ?ауызы деген?м?з -
?кпен?? сырт?ы жылтыр, тег?с ?абы?шасы..
?кпеден келет?н ?анша ?кпе вена ?антамырлары сол жа? ж?рекшеге артерия
?анын тасиды ?
4.
?кпеден шы?атын тамыр ?
К?ктамыр.
?кпен? жара?аттайтын ауру.
D) Туберкулез.
?кпен?? т?рш?л?к сыйымдылы?ы деген?м?з
-
Тере? дем алып, дем шы?ар?ан кездег? ауа м?лшер?.
?кпен?? т?рш?л?к сыйымдылы?ын ?лшейт?н ??рал
-
Спирометр.
?кпен??
сырт?ы ?абатыны? атауы ?
Плевра (с?р??ауыз).
?лген а?заларды ?араш?р?кке айналдыратын бактериялар ?
Ш?р?ту.
?л? а?заларды? денес?нде т?рш?л?к етет?н бактериялар
-
Сапрофитт?.
?л?п б?ткен т?р? а?заларды? ?озынды ?алды?тарына нег?зделген ?
Палеонтологиялы?
д?лел.
??, тоз, ?ыртыс б?л?мдер? бар ?лпа ?
Жабын.
?ркендер? жер бет?не т?сел?п ?сет?н ш?птес?н к?п жылды? ?с?мд?ктер т?рш?л?кт?? мына формасына жатады ?
Хамефиттер.
?ркенн?? нег?зг? орталы? т?рек б?л?м? ?
Саба?.
?рмекш?ге жатады ?
?ара??рт.
?рмекш?лерде ?анша ж?п ая? екен?н белг?ле??з ?
4.
?рмекш?тектестер мен буна?денел?лерд?? з?р шы?ару м?шес? ?
Мальпигий т?т?кшелер?.
?рмекш?тектестерд?? тыныс алу м?шес? -
?кпе ?апшы?тары мен демт?т?ктер?.
?рш?тк?лер (катализатор)
C) ферменттер ?су гармонын б?лет?н ?шк?
секреция бездер? ?
?осал?ы без (гипофиз).
?су мен даму ?дер?стер?нен к?р?нет?н а?за жауабы ?
Жары? кезе?д?к.
?с?мд?к жасушасыны? крахмал жиналатын ??рылымы
-
Лейкопластар.
?с?мд?к за?ымдан?анда ?ана ?ар?ынды дамыйтын б?рш?к
-
Б?йы??ан.
?с?мд?к м?ше
лер?н?? сыртын ?аптап, кеу?п кетуден са?тайтын ?лпа
C)Жабын
?&?k???f?^???d??`?Z?k?m?r?Z?e?Z?j?u?g?^?Z????Z?g?Z??[?h?e?Z?l?u?g???[?_?c?h?j?]?Z?g?b?d?Z?e?u????a?Z?l?l?Z?j?^?Z?g??h?j?]?Z?g?b?d?Z?e?u???
?h?j?]?Z?g?b?d?Z?e?u????a?Z?l?l?Z?j?^?u??l???a?_?l???g??h?j?]?Z?g?h?b?^?
$???I?e?Z?k?l?b?^?l?_?j?
?с?мд?к май мен к?к?н?сте болатын д?румен жет?спесе жыныс бездер? ?лс?з
денед? ?
Е.
?с?мд?к м?шелер?не ?орект?к заттырды жетк?зед? ?
?тк?зг?ш.(
?с?мд?к пен жануарларды? туысты?ына д?лел бола алатын б?р жасушалы ж?нд?к ?
Жасыл эвглена.
?с?мд?к саба?ында, пиязшы?ында, жапыра?ында, жемтамырында, тамырсаба?та орналас?ан ?лпа ?
?ор
жинаушы.
?с?мд?к саба?ында?ы буын деген?м?з -
C) Жапыра? ?сет?н саба? айма?ы.
?с?мд?к саба?ыны? ?? ж?не тоз ?абаттарын ??райтын ?лпа:
D) Жабын
?с?мд?к с?рег?н?? элементтер? ?
Т?т?к
-
талшы? шо?тары.
?с?мд?кке жасыл т?с берет?н пластидт? к?рсет???з ?
Хлоропл
астар.
?с?мд?кке т?рл? т?с берет?н пластидтер Хромопластар
?с?мд?кте жем?ст?? т?з?лет?н жер? (орны) ?
Аналы? жатын (т?й?н).
?с?мд?ктег? т?сс?з пластидт? к?рсет???з ?
Лейкопластар.
?с?мд?ктер ?лем?н зерттейд? ?
Ботаника.
?с?мд?ктер былай ж?ктелед? ?
Б?л?м, класс, ?атар, т??ымдас, туыс, т?р.
?с?мд?ктер ??рылысын зерттейт?н ?ылым ?
Ботаника.
?с?мд?ктер мен жануарлар жасушасыны? цитоплазмамен т?келей байланыс?ан ?шк? ?абаты ?
Плазмалемма.
?с?мд?ктер мен жануарлар ?ор?алатын арнайы т?тас таби?и айма? ?
?оры?.
?с
?мд?ктер систематикасыны?дамуы мен ?с?мд?ктер ?лем?н ??ру ж?йес?нде е?бектер? ма?ызды бол?ан ?алым ?
Линней.
?с?мд?ктерге арнал?ан ?аза?станны? ?ызыл к?табы шы?ты ?
1981 ж.
?с?мд?ктерге арнал?ан ?аза?станны? ?ызыл к?табы шы?ты ?
1981 ж.
?с?мд?ктерге бер?кт
?к ?асиет берет?н ?лпа ?
Т?рек.
?с?мд?ктерде органикалы? зат т?зуге ?атысады ?
Нег?зг? ?лпа.
?с?мд?ктердег? ?антты? т?з?лу? тек ... болады
A) Хлоропластарда
?с?мд?ктердег? т?сс?з пластидтерд? к?рсет???з -
Лейкопластар.
?с?мд?ктерд? ?рт?рл? ?олайсыз жа?д
айлардан ?ор?айды
-
Жабын ?лпа.
?с?мд?ктерд? ?олайсыз жа?дайлардан ?ор?айтын ?
?абы?.
?с?мд?ктерд?? ауруын ту?ызатын ж?нд?к
E) Кене. ?с?мд?ктерд?? г?лдер? ашы? ре?д?, хош и?ст?,тоза?дары ?те ?р? ж?не т?тт? ш?рне б?лед? ?
Буна?денел?лер ар?ылы тоза?дану.
?с
?мд?ктерд?? жа?а ?р?ктемелер? мен жануарларды? т??ымдарын жасау,жа?сарту, ?са? а?заларды? штаммаларын алу ?д?стер?н зерттейт?н ?ылым ?
Селекция.
?с?мд?ктерд?? жа?а ?р?ктемелер? мен жануарларды? т??ымдарын жасау, жа?сарту, ?са? а?заларды? штаммаларын алу ?д
?стер?н зерттейт?н ?ылым:
C)Селекция. ?с?мд?ктерд?? жасыл болуы ... байланысты: C) Хлоропластар?а
?с?мд?ктер? мен жануарлары арнайы ?ор?алатын т?тас таби?и айма?
A)?оры? ?с?мд?кт?? тамырынан саба??а суды? к?тер?лу себеб?
-
Тамыр ?ысымына.
?с?мд?кт?? жас
ыл т?с? (бояуы)
-
A) Пластидтерге байланысты
?с?мд?кт?? жер асты м?шес? ?
Тамыр.
?с?мд?кт?? жынысты к?бею м?шес? ?
Г?л.
?с?мд?кт?? тамырынан саба??а суды? к?тер?лу себеб?
-
Тамыр ?ысымына.
?с?мд?кт?? топыра??а бер?к орны?ып, ?оректену?н к?шейтед?:
E) ?осал?
ы ?с?мд?кт?? т??ымында, тамырында, т?йнег?нде кездесет?н т?сс?з, ?са? денеш?ктер ?
Лейкопластар.
?с?мд?кт?? тыныс алуына ?арама
-
?арсы процесс ?
Фотосинтез процес?.
?с?мд?кт?? ?ры?тануын аш?ан шетелд?к ?алым ?
К.А. Навашин.
?тпел? форма ?
?йрект?мсы?.
?тпе
л? формалар, ?алды? ?
Рудимент.
?тт?? ?сер?нен ыдырайды ?
Май.
?тт?? т?з?лу? ?
Бауырда.
Палезой заманыны? ?за?ты?ы ?
340 млн жыл.
Паразит са?ырау??ла?тар тарататын тер? ауруы ?
Тем?ретк?
.
.
Паразит са?ырау??ла?тар?а жататындар ?
?арак?йе.
Паразитт? ?арапайы
мдылар?а жататын ?
?антыш?а? амебасы.
Паразитт? ?арапайымдылар?а жататын
-
D) дизентерия (?антыш?а?) амебасы. Паразитт? ?арапайымдылар?а жататын
-
D) ?антыш?а? амебасы. Паразитт?к т?рш?л?к етет?н амебаны? т?р? ?
?антыш?а?.
Паразитт?к т?рш?л?к етет?н там
ыр ?
Ем?з?к тамыр.
Параллель ж?йкел? ?с?мд?к ?
Бидай.
Пеницилл,аспергил са?ырау??ла?тары жататын топ.
A) Зе? са?ырау??ла?. Пиноцитоз ?ызмет?н ат?аратын м?ше ?
Жасуша жар?а?шасы.
Пироплазмоз ауруыны? ?оздыр?ышы ?
Н?з?кбас кене.
Пироплазмоз ауруыны? ?оздыр?ы
шы E) Н?з?кбас кене. Пияз бен сарымса?тарда болатын ерекше ?шпа зат ?
Фитонцид.
Пияз ?аба?ыны? ???ндег? пластидтер т?с?:
C) Т?сс?з Пияз т??ымдастарыны? жем?с? ?
?ауаша?.
Плазма ??рамында?ы суды? м?лшер? -
90%
Плазмалемманы? нег?зг? химиялы? ??рамы ?
Н?руы
з
-
60%, май
-
%,к?м?рсу
-
%.
Плазмалы? жар?а?ша мынадай заттардан т?рады ?
Май ж?не н?руыздардан.
Плазмалылар класына жататын ж?нд?ктер ?
К?д?мг? амеба.
Плазманы? к?п б?л?г?
?
су
Пластидтер болады ?с?мд?ктерде
Плаундарды? ?аз?рг? кездег? ?к?лдер? ?
К?пжылды? м?
?г? жасыл.
Плаунны? т?р? ?згерген жапыра?ы
-
Спорофилл.
Плаунны? споралары жет?лет?н б?л?г?
E) Маса?
Плаунны? спораларын пайдаланады ?
Д?р?ге.
Плаунтектес ?с?мд?ктерд?? жыныссыз к?бею? ж?зеге асады:
C) Спора ар?ылы. Плауынны? спораларыны? дамитын орны ?
Т?к
?скен саба?ында?ы маса?ша.
Полеозой заманыны? ?за?ты?ы ?
340 млн жыл.
Полеозой кезе?? ?
Девон.
Популяция термин?н енг?зген ?алым ?
В.Иогансен.
Популяцияны? генетикалы? ??рылымын зерттеген ?алым ?
В.Иогансен.
Популяцияны? ??райтын дараларды? т??ым ?уалайты
н гендерд?? жиынты?ы ?
Генофонд.
Популяцияны? ортамен, популяцияны? ?шк? ?дер?стер?мен тура ж?не кер? байланыстырып зерттейт?н экология б?л?м? ?
Демоэкология.
Постэмбрионды? даму кезе?дер? ?
Ту?ан с?ттен басталады.
Приматтарды? миы ж?не сез?м м?шелер? дам
ыды ?
Кайнозой.
Продуценттер деген?м?з:
B) ?с?мд?ктер
Прокариоттар ?
Бактериялар.
П?скенде жем?с жа?таулары ашылып, т??ымдары сырт?а шашылып таралуы -
?зд?г?нен.
П?ш?н? малды? т?я?ына ??сас, паразит са?ырау??ла? ?
Д????ла?.
Раушанг?л т??ымдасы ?
Алма,те?ге жапыра?,итм?рын
.
Раушанг?л т??ымдасына жататын ?с?мд?к ?
?ойб?лд?рген.
Раушанг?л т??ымдасына жатпайтын ?с?мд?к ?
?ияр.
Раушанг?лд?лер т??ымдасында?ы с?нд?к г?л Раушан
Раушанг?лд?лер т??ымдасыны? г?л?нде аталы? саны ?
К?п.
Раушанг?лд?лерге жататын ш?птес?
н ?с?мд?к ?
?ойб?лд?рген
.
Раушанг?лд?лерд?? жем?с? ?
К?п с?йект? жа??а?.
Республикамызда раушанг?лд?лерд?? т?р?.
E) 35. Рефлекс туралы ?л?мд? ары ?арай толы?тырып дамыт?ан к?рнект? орыс ?алымы ?
И.П.Павлов.
Рефлекс ??ымын ?ылым?а ал?аш рет енг?зген франц
уз ?алымы ?
Р.Декарт.
Рефлекст?к до?а ?айдан басталатынды?ын белг?ле??з ?
Рецептордан.
Рефлекст?к до?а неше б?л?мнен т?ратынын белг?ле??з ?
Бес б?л?мнен.
Рефлекторлы? до?а ар?ылы ?
те
т?н
B) ???h?a?m?
Рецессивт? белг? ?
Жасырын ?алып ?оятын басылы??ы белг?.
Реце
ссивт? гомозиготалы белг?н?? генотип? ?
ВВ.
Рибосомаларды? ??рамында?ы зат ?
А?уыздар, РН?.
Рибосомаларды? ?ызмет? ?
А?уыз молекулаларын синтездеу.
Риф т?зуш? маржандарды? ?ал?асынан алынатыны ?
?збес.
РНК молекуласыны? ??рамында?ы компоненттер ?
Урацил ж?
не рибоза.
РНК нуклеотидтер?н?? ??рамына к?рмейт?н химиялы? ?осылыс ?
Тимин.
РН? молекуласыны? т?збег? ?
1.
Рудимент ?
D) Со?ыр?шек
С д?румен? ?
Орамжапыра?та, лимонда, т?здал?ан ?ыры??абатта, ?ызана?та, пиязда болады.
С.С.Четвериков ?
Эволюциялы? теориян
ы генетикамен байланыстыра зерттед?.
Саба?ы 4 ?ырлы, жапыра?тары ?арама
-
?арсы, к?лтес? ?ос ер?н т?р?зд? б?р?г?п кеткен т??ымдас -
Ер?нг?лд?лер.
Саба?ы ?рмелеп ?сет?н ?с?мд?к ?
Б?рша?.
Саба?ы ?те к?п буын ж?не буынаралы?тан т?ратын ?с?мд?к ?
?ыры?буын. Саб
а?ы сабан саба? деп аталатын т??ымдас ?
Асты? т??ымдастар.
Саба? о?у гигиенасы ?
Жары?, желдет?лген б?лмеде саба? о?у.
Саба? бойымен органикалы? заттар ?оз?алады ?
Т?н талшы?тары ар?ылы.
Саба? ?зег?н?? ?ызмет? ?
Органикалы? заттарды ?ор?а жинау.
Саба??а мы?тылы? ?асиет беред? ?
Т?рек ?лпа.
Саба?ты? е? сырт?ы ?абаты ?
Камбий.
Саба?ты? е? ?шында болатын ?лпа Т?зуш?
Саба?ты? жуандап ?су? ... байланысты ?
Камбий ?абатына.
Саба?ты? орталы? б?л?м? ?
?зек.
Саба?ты? ?зег? жатады ?
?оржинаушы ?лпа?а.
Са?а?ы ?зын б
?ркелк? шо?ырлан?ан б?рнеше г?лдер б?р жерден таралатын г?лшо?ыр ?
Жай шатыр.
Са?атты? ты?ылын ?абылдайтын сез?м м?шес? ?
??ла?.
Салатамыр ?аны:
E) ?H?l?l?_?]???g?_????Z?g?u?????Z?g????Z?g??
Сал?ын?анды омырт?алылар?а жатпайды ?
??стар.
Сан алуан заттарды? а?заларда?ы к?рдел?
рек ?згер?стер? ?
Биохимиялы? ?ызмет .
Сан с?йег?не жататыны Ортан ж?л?к
Са?ырау??ла? жасушасында болмайды:
D) ?O?e?h?j?h?n?b?e?e?
Са?ырау??ла? мына т?с?лмен к?бейед?: B) Жынысты, жыныссыз, ?с?мд?. Са?ырау??ла? пен балдырды? селбесу?нен т?з?лет?н организм ?
?ына.
С
а?ырау??ла?тар мен балдырларды? б?р?г?п, селбес?п т?рш?л?к ету?нен пайда бол?ан а?за ?
?ына.
Са?ырау??ла?тарды зерттейд? ?
Микология.
Са?ырау??ла?тарды? а?аш тамырымен селбесу? ?
Микоризм.
Са?ырау??ла?тарды? жем?ст? денес?н?? ?су? то?татылады ?
К?зг? сал?ы
н т?скенде.
Са?ырау??ла?тарды? ж?пшума?ы дамиды -
?нген спорадан.
Са?ырау??ла?ты? жем?ст? денес?н?? ж?пшума?тан ?с?п дамуы ?
Ауа,ыл?ал, жылу жетк?л?кт? бол?анда.
Са?ырау??ла?ты? ?с?мд?ктерге т?н белг?лер? ?
Жасушаларында ?алы? ?абы?шасы болады.
Са?ырау??ла
?ты? споралары ?нет?н ?лпа ?
?араш?р?г? мол ыл?алды топра? .
Са??ырау??ла?тар мен балдырларды? б?р?г?п, селбес?п т?рш?л?к ету?нен пайда бол?ан ?с?мд?к ?
?ына.
Сапрофитт? бактерияларды? ?оректену? -
?лген а?зада?ы органикалы? немесе т?р? а?заны? б?л?п шы?а
ратын заттарымен . Сары майда, ?ызанда болатын а?заны? ?су?не ж?не дамуына ?сер?н тиг?зет?н д?румен ?
А
.
Сарып (бруцеллез) ауруын тудыратын бактерияларды? адам организм?н ?
Шик? (п?с?р?лмеген) с?ттен.
Сау адам?а ауру ж?телгенде, с?йлегенде ж??атын ?кпе ау
руы
E)туберкулез
Сауса? ?штарыны? сыртында орналас?ан жалпа? м?й?зд? т?з?л?с ?
Тырна?.
С?б?з бен ?ызылша, шал?анда дамитындар ?
Нег?зг? тамыр.
С?улел?лерд?? ?абырша?тарын ?
Металлдарды тег?степ, жылтырату ?ш?н ?ажет.
Сез?м м?шелер ж?йес?не жатпайды ?
?шек.
Селекцияда ке??нен ?олданылатын жасанды мутагенезге жатпайды ?
Модификация.
Семей полигонында атомды? жарылыс дауысы ест?лген уа?ыт
B) Са?ат 7
Семейдег? ал?аш?ы атомды? жарылыс дауысы ?
1949 ж. тамызды? 29
-
да.
Сипап сезу м?шес?.
B) Тер?. Сифоны бар ж?нд?к ?
Ай??ла?.
Соматикалы? ж?йке ж?йес?н?? рол?
C) ?оз?алысты бас?ару. Со??ы ?ылыми деректер бойынша Жер шары пайда болды
?
4,5
-
5 млрд. Жыл.
Сопа?ша ми мен ми к?п?р?н?? б?л?мдер?мен байланысты ?рекет ?
Ж?телу.
Сопа?ша ми мен орта??ы миды байланыстырып т?ратын б
?л?г? ?
Ми к?п?р?.
Сор?ыш ?лулар ?
Сег?зая?.
Соя жапыра?тары ?
?ш??ла? к?рдел?.
Сояу саба?ты ?с?мд?к ?
Долана.
С?з с?йлеуге ?атысатын б?лшы?еттер ?
Бетт?? б?лшы?еттер?.
С?йлеу ?аблет? жо?, ??ралдары тастан жасал?ан ?арапайым ?ана, миыны? к?лем? 600 см
3 ада
м ?
Австралопитек.
Сперматозоидтар мен ж?мырт?а жасушаны? ?осылуы
-
Даму.
Спора ар?ылы к?бейет?н жо?ары сатылы ?с?мд?кт?? тобы ?
М?к,?ыры?буын,плаун,?ыры?жапыра?тектестер.
Споралар дамитын орын ?
Спорангий.
Спораны? ?н?п т?рш?л?кке бей?мдел?п бактерия?а айналауы
D) ?[?Z?j?e?u??????Z?`?_?l?l??????h?e?Z?c?e?u?
?`?Z???^?Z?c?e?Z?j??`?_?l?d???e???d?l????[?h?e???Z?g?^?Z
Су ж?не минералды заттар, саба?ты? ... б?л?м?нде тасымалданады
-
с?рект?.
Су ар?ылы таралатын ?с?мд?к ?згерту:
D) ?амыс
Су ар?ылы таралатын т??ымдарды? ??рылысыны? ерекшел?г? ?
Су ?тк?збейт?н тоз ?абы?тары бар.
Су
ж?не
минералды
заттар
,
саба?ты?
... б?л?м?нде
тасымалданады
B)с?рект?
Су ?оймасында?ы продуцент ?
Балдыр.
Су ?орын жинайтын, т?р? ?згерген жапра? ?
Шырынды жапыра?.
Су тере?д?г?нде са?атына 50 ша?ырымды? жылдамды?пен ж?з?п, ?орег?н аул
айтын басая?ты ж?нд?к ?
Кальмар.
Су т?б?нде т?рш?л?к ет?п, ??мда жасырынып жат?ан асшаянды аулайтын басая?ты ?лу ?
Каракатица.
Су т?б?ндег? балы?тарды? ??м?а ??сас болуы бей?мделуш?л?кт?? ?ай т?р?не жататынын белг?ле??з ?
Б?ркен?ш ре?.
Суда т?рш?л?к етет?н
жануарларды? к?пш?л?г?нде тынысалу ж?йес?н?? нег?з? м?шес?
E) ?@?_?e?[?_?a?_?d?
Суда т?рш?л?к етет?н ?арапайымдыларды? тыныс алуы ?
Ер?ген оттег?мен.
Суды к?п м?лшерде ?ажет етед?
D) К?р?ш
Суды? е? тере? ?абатында т?рш?л?к етед? ?
?ызыл балдыр. Сулы ортада, дене м
?лшер ?са? т?рш?л?к етет?н к?пжасушалы ж?нд?к ?
Гидра.
Сулы ортаны мекендейт?н а?залар. C) Гидробионттар. Суы? ти?п, ?абыну ?шк? ??ла??а тарал?анда ?
Кере? болады.
Суы??а т?з?мд? ?с?мд?к ?
Асб?рша?.
С?йы? ?лпа?а жатады ?
Лимфа.
С?йы?, ?атты ж?не та
лшы?ты болып келет?н ?лпа ?
Д?некер.
С?лыны? жем?с?
-
B) Д?нек
С?р
кес?рткен??
т?рш?л?к
ету?
:
C) ??р?а?
?
к?н
жа?сы
?ыздыратын жерде
С?зг?л? т?т?ктерден т?ратын ?лпа:
C) ?тк?зг?ш
С?йек, шем?ршек, с???р, ?ан жататын ?лпа ?
Д?некер ?лпасы. С?йектерд?? жуандап ?с
у? есес?не:
D) с?йек ?абы
С?йектерд?? шем?ршек ар?ылы байланысы
?
Буын.
С?йектер? же??л,ауа ?апшы?ы бар жел?лер тип?н?? класы
-
??стар.
С?йект? балы?.
B) Шортан. С?йект? т?зет?н ?лпа ?
Д?некер.
С?йект?? ?ай б?л?г? ?ан т?зейд?
A) ?ызыл с?йек кем?г?
С?йек
т?? ?ан т?зет?н б?л?г? ?
С?йек кем?г?.
С?йект?? ??рамында?ы органикалы? заттар ?
И?лг?шт?к, серп?мд?л?к ?асиет беред?.
С?йект?
-
шырынды жем?с? бар ?с?мд?к ?
Алхор.
С?л?кт? медицинада ?олдану себеб? ?
К?ктамыр б?телгенде, ми?а ?ан ??йыл?анда.
С?т т?стер? тол
ы? шы?атын даму кезе?? ?
Ал?аш?ы балалы? (с?би).
С?т?орект?лерде аталы? жыныс хромосомаларыны? аналы?тык?нен айырмашылы?ы ?
Б?р ж?п хромосомы ?згеше де, ?ал?андары б?рдей.
С?т?орект?лерде кеуде мен ??рса? ?уысын б?лед?:
A) К?кет С?т?орект?лерде
т?з
бен
нес
еп
а?арыны?
арты?
м?лшер?
? б?л?н?п
шы?ады.
A)тер?
?[?_?a???f?_?g
С?т?орект?лерд?? мойын омырт?аларыны? саны ?
7.
С?т?орект?лерд?? ас?орыту ж?йелер?не т?н б?л?мдер? ?
Ауыз ?уысы, ж?т?ынша?, ??еш, ?арын, аш ?шек,то? ?шек, т?к ?шек
.
С?т?орект?лерд?? з?р шы?ару м?ш
елер?
?
Ек? б?йрек, несепа?ар, ?уы? ж?не тер?
С?т?орект?лерд?? з?р шы?ару м?шелер? ?рмеб?рша? п?ш?ндес ж?п б?йректер?н?? денеге орналас?ан жер? ?
??рса? ?уысында, бел омырт?аларды? ек? б?й?р?нде.
С?т?орект?лерд?? з?р шы?ару м?шес? ?
Б?йрек.
С?т?орект?лерд?
? ?ан айналу ж?йес?н?? орталы?ы:
B) ?@???j?_?d?
С?т?орект?лерд?? ?орег?
ауыз
?уысынан кей?н ? т?сед?.
A) ж?т?ынша??а
С?т?орект?лерд?? ?ыс?ы тынышты? к?йге к?шкен жасушаларыны? ??рамында ?
?орект?к заттар ?оры к?п болады.
С?т?орект?лерд?? тынысалу ж?йес?н?? ортал
ы?ы ?
?кпе
.
Сцифос с?з?н?? ма?ынасы.
D) Таба?ша
Сырт?ы секреция без?н ата?ыз
-
Тер без?.
Сырт?ы ж?не ?шк? т?т?ркенд?рг?штерге орталы? ж?йке ж?йес? ар?ылы а?заны? жауап ?айтару реакциясы ?
Рефлекс.
Сырт?ы ?абы?ы ж?мса?, ?ш?нде т??ымы к?п шырынды жем?стерд? белг?ле??з ?
?ызана?, ж?з?м.
Сырт?ы ??ла?ты орта??ы ??ла?тан б?л?п т?рады.
D) Дабыл жар?а?ы
Сырт?ы орта жа?дайларыны? ?сер?нен организм фенотип?н?? ?згеру? ?
Модификациялы? ?згерг?шт?к.
Сырт?ы ортадан ?абылдайтын а?паратты? 80
-
90% ? м?шес? ар?ылы болады
A)К?
ру
Сырт?ы ортаны механикалы? ?серлер?нен ?ор?айды ?
Тер?н?? ?ор?анышты? ?ызмет?
Сырт?ы секреция без?н ата?ыз ?
Тер без?.
Сырт?ы т??ымды ас б?рша?ын даминант (генотип? АА)жасыл т??ымды рецессив дарамен будандастыр?анда (генотип? аа)б?р?нш??рпа?ында (F1) алы
натын гибридтер? -
100% ?ызыл г?лд?лер.
С?лекей без?н ж?не ?арында?ы асты? ?орытылуын зерттеген ?алым ?
И.П.Павлов.
С?лекей без?н?? ?ызмет? ?
Асты шылап,крахмалды ыдыратады.
С?лекей без?н?? ?ызмет?н зерттеген
?
И.П.Павлов
С?лекей, с?т, тер? б?лет?н эпители
й ?
Безд? эпителий.
С?лекейд?? ??рамында к?м?рсуларды ыдырататын фермент
C) амилаза С???р
созыл?анда
,
с?йек
тай?анда
к?рсет?лет?н
ал?аш?ы
к?мек:
C) за?ымдал?ан
?`?_?j?]?_
?k?m?u??
?[?Z?k?u?i?
???Z?l?l?u
?h?j?Z?i
?l?Z?k?l?Z?m
С?р? ?ауыз бен ?кпе арасында болады ?
Серозды с?йы?ты?.
Таба
н ортасы т?с??к?, д??ес болатын ауру ?
Жалпа?табандылы?.
Таби?ат байлы?тары толы?ымен ?ор?алатын жерлер ... аталады
?
?оры?тар
Таби?атта т?рд?? т?рш?л?к ету ареалын аны?тау критери?.
A)Географиялы? -
?w?d?h?e?h?]?b?y?e?u??
Таби?атта жары?ты? маусымды? ыр?а?ыны? ?сер?
?
Т?ул?кт?к ж?не маусымды?.
Таби?атта сирек болатын жынысты? к?беюд?? ерекше т?р?.
D)Партеногенез.
Таби?атта т?рд?? т?рш?л?к ету ареалын аны?тау критери? ?
Географиялы?
-
экологиялы?. Таби?и биогенозда?ы нег?зг? энергия к?з?
C) к?н
Таби?и биогеоценоздар ?
Т
аби?и с?рыпталуды? ?сер?нен пайда болады.
Таби?и ж?йе? ж?не ?ботаника философиясы? е?бектер?н?? авторы ?
К. Линней.
Таби?и с?рыпталу ?рекет?н?? н?тижес? ?
Бей?мделуш?л?к.
Таби?и с?рыпталу кез?нде B) Жа?а т?рлер пайда болады
Та?ам ??рамында?ы к?рдел? орган
икалы? ?осылыстарды? ыдырап, ?анмен лимфа?а ?ту? ?
Ас?орыту.
Та?амды? заттарды? ??рамында болатын ерекше органикалы? ?осылыстар ?
Д?румендер.
Тазалы? туралы ?ылым саласы ?
Гигиена.
Талшы?тылар класына жататын ж?нд?ктер ?
Жасыл эвглена.
Тама? ?нерк?с?б?нде пайдаланатын бактериялар ?
С?т?ыш?ыл бактериялары.
Тама?тан улануды? себептер? ?
Улы са?ырау??ла? , сапасыз тама? жеу.
Тама?ты? он ек? ел? ?шекте ?орытылуына ?сер етет?н фермент кездесед? ?й?ы без? ж?не ?шек бездер?
Тамыр мен б?рш?кт?? ?су?не ?атысатын ?лп
а ?
Т?зуш?.
Тамыр т?йнект? ?с?мд?к ?
Гиоргин.
Тамыр т?кшелер? орналас?ан айма?:
C) Сору айма?ы. Тамыр?а топыра?ты?
??рамында?ы
ауа ?ажет
:
A) тыныс
алу
?ш?н
Тамырды? л?п?л?н?? сез?лу?
-
Салатамырдан.
Тамырды? ?шынан ?су?н ?амтамасыз етет?н жасушалар
-
Т?зу
ш? ?лпа.
Тамырды? б?л?ну айма?ыны? орналасуы -
E) Тамыр ойма?шасаны? ?ш?нде. Тамырды? ?су б?л?м?нен кей?н орналас?ан ?алы? т?ктер? бар б?л?к ?
Сору б?л?м?.
Тамырды? топыра?тан сорып ал?ан минералды т?здарыны? ер?т?нд?с?н жер ?ст? м?шелер?не жетк?зед?
D) ?т
к?зг?ш
Тамырларды ?ор?айтын ?лпа ?
Жабын.
Тамырсаба?ты ?с?мд?к ?
Бидайы?.
Тамыры жо? би?кт?г? 70см орман ?с?мд?г?
-
М?к.
Тамырды? л?п?л?н?? сез?лу?
-
Салатамырдан.
Тамыры жо? би?кт?г? 70 см орман ?с?мд?г? ?
М?к.
Тамырында т?йнек бактериясы бар ?
Асб?рш
а?.
Тарих ?м?р?ндег? е? ?зын заман ?
Архей.
Тарыны? г?лшо?ыры ?
Сыпырт?ы.
Тас к?м?рд?? бет?нде ?з? ?ал?ан ?с?мд?к ?
Ша?жапыра?.
Тасба?а т?р?зд?лерд?? ерекшел?г? -
D) Денес? м?й?зд? сауытпен ?аптал?ан.
Тас?а жабысып ?сет?н ?ына ?
?абырша?ты ?ына.
Таспа п
?ш?нд? оралма хроматофор бар ?
Спирогирада.
Тастар?а жабысып ?сет?н ?ына ?
?аспа?ты ?ына.
Тауы? т?р?зд?лер отрядына жатады ?
К?ркетауы?.
Т?тт? д?мд? сезет?н рецептор т?лд?? ?
?шында.
Т?ул?г?не адам?а ?ажетт? к?м?рсу ?
400г
-
500г.
Тек ?ана толы? т?рлен?п
даму?а жататын сатысы
-
?уырша??
Тек ??рлы?та ?ана ал?аш т?рш?л?к еткен на?ыз омырт?алы жануарларды? т???ыш класы
-
Жор?алаушылар.
Тек адам?а ?ана т?н ?
С?з
-
шартты т?т?ркенд?рг?ш.
Тек адам?а ?ана т?н айналада?ы бар н?рсен? психологиялы? бейнелеуд
?? к?р?н?с?.
D) ?K?Z?g?Z?
Тек г?лд? ?с?мд?кке т?н м?шен? белг?ле??з.
D) Г?л.
Тек ек? сауса?ы ?ана болатын ??с ?
Африка т?йе??сы.
Тек ?айы?, ?ара?ай, шырша ма?ында ?сет?н са?ырау??ла?тар ?
А? са?ырау??ла?.
Тек ?ана т?р? а?заларды? денес?ндег? органикалы? заттарме
н ?оректенет?н бактериялар ?
Сапрофиттер.
Тек ??рлы?та ?ана ал?аш т?рш?л?к еткен на?ыз омырт?алы жануарларды? т???ыш класы ?
Жор?алаушылар.
Тек ?ыс?ар?ан ?ркенде орналас?ан б?рш?к ?
Г?л б?рш?г?.
Тек ?с?мд?ктер жасушасына ?ана т?н органоид ?
Пластидтер.
Тек
с?т?орект?лерге ?ана т?н ерекшел?ктер?н к?рсет???з.
A) ?;?Z?e?Z?e?Z?j?u?g??k???l?i?_?g??Z?k?u?j?Z?m?
Телу ар?ылы к?бейтуге болады ?
Алма мен алм?ртта.
Телу ар?ылы к?бейтуге жатады ?
К?зшелер?нен телу.
Темек? ??рамында?ы никотин
-
?ан тамырын тарылтады.
Темек?н?? ??рамында?ы
улы зат ?
Никотин.
Те? споралы ж?не ?рт?рл? споралы ?с?мд?к ?
?ыры?жапыра?.
Те??з ?шек?уыстылары, буылты? ??рттар, ?луларды? басым к?пш?л?г? дамы?ан заман
C)Протерозой
Те??здерде, жартастарда, был?ылда?денел?лерд?? ба?алшы?тарында, а?аш д??дер?нде ?сед?
D) ?O?Z?f?_?k?b?n?h?g?^?Z?j
Те??зд?? 20
-
30 метр тере?д?г?нде ?сет?н ?о?ыр балдыр ?
Ламинария.
Те??зд?? 270 метр тере?д?г?нде ?сет?н балдырлар ?
?ызыл балдырлар.
Те??зд?? тере? т?б?нде т?рш?л?к етет?н балдыр ?
?ызыл.
Терек т??ымдары таралады ?
Желмен.
Терект?? жапыра?тар
ы ?
Жай.
Тер? ауруларын емдейт?н д?р?гер ?
Дермотолог.
Тер? ауруын тудыратын кенелер ?
?ышыма кенес?.
Тер? бездер? ар?ылы сырт?а шы?арылатын заттар:
D) Су мен т?з.
Тер?н?? ?ызмет?не жатпайтыны ?
Т?рек
-
?имылды?. Тер?н?? нег?зг? ?абаты.
E) Дерма. Тер?н?? с
ырт?ы ?абаты ??ралады ?
Эпителийден.
Тер?н?? ?шк? ?абаты
?
Тер?асты шел.
Тер?с?нде май,тер,с?т,и?с шы?аратын бездер ?
С?т?орект?лерде
Тоз деген?м?з ?
?л? жасушаларды? б?рнеше ?абаттарынан т?ратын жабын ?лпасы.
Тоза? т?й?рш?ктер?н?? т?з?лет?н орны ?
Аталы? тоза??абатында.
То? ?шект?? т?йы?тал?ан б?л?г?ндег? ?с?нд? ?
Аппендикс.
Толы? т?рлен?п дамитын буна?денел?
A) ?о?ыз
Толы? т?рлен?п дамитын буна?денел?лер ?
К?белек.
Топтасып жина?тал?ан спорангиийлер.
D) Сорус.
Топыра? ортасында т?рш?л?к етет?н а?залар былай
аталады ?
Эдафобустар.
Топыра?та, а?аш д???нде ?сет?н б?ржасушалы балдыр ?
Хлорококк.
Топыра?та?ы ?с?мд?кт?? ш?р?ген ?алды?ымен ?оректенед? ?
Ш?балша?.
Топыра?тан ?орект?к заттарды сору?а ?атысады
B) Жанама тамыр
?L?h?i?u?j?Z???l?Z?g?m????u?e?u?f?u?g?u????g?_?]???a???g??k?Z?e???Z?g
$???<??<?
?>?h?d?m?q?Z?_?\
Топыра?ты азотты ?осылыстармен байытатын бактериялар ?
Т?йнек бактериялары
.
Топыра?ты? е? нег?зг? ?асиет? ?
??нарлылы?ы.
Топыра?ты? тау жыныстарынан айырмашылы?ы ?
?араш?р?кт?? болуы.
Топыра?ты? тере? ?абатында тамыр т?йнектер?, пиязшы?тары, саба
?тары са?талып ?алатын к?п жылды? ?с?мд?ктер т?рш?л?кт?? мына формасына жатады:
E)Криптофиттер. Торсылда?ы болмайтын балы? ?
Акула.
Тоста?анша жапыра?ша ?
E) г?л б?лiмдерiн ?ор?айтын сырт?ы жапыра?шалар. Тоста?анша жапыра?шалары п?скен жем?стер?нде т?спей
са?талатын ?с?мд?к:
B)Баклажан. Тоста?анша мен к?лте жапыра?шаны? жиынты?ыны? атауы ?
Г?л сер?к.
Тоты?у процес? ж?рет?н жасуша органоиды ?
Митохондрия.
Т?менг? жа? с?йег?не бекит?н б?лшы?еттер
?
Шайнау б?лшы?еттер?
Т?менг? ?ысымды ?ан ж?рет?н тамыр ?
?ылт
амыр.
Т?менг? сатыда?ы ?с?мд?к ?
Балдыр.
Т?менг? сатыда?ы ?с?мд?ктерге жатады ?
Балдырлар, ?ыналар
Т?менг? сатыда?ы ?с?мд?ктерге жататындар:
D) Балдырлар.
Транскрипция процес? ж?зеге асады ?
Ядрода.
Тромбоцитт?? ?ызмет? ?
?анны? ?юы.
Тропикт?к ормандарда ?
сет?н а?аштарда болатын ?осал?ы тамыр ?
Т?реу тамыр.
Тропикт?к те??здердег? аралдарды? т?з?лу? ?
Маржан к?пая?тыларынан (рифтер?нен).
Туа б?ткен иммунитет
-
Таби?и.
Туберкулез ауруын тудыратын бактерияларды аны?тады ?
1882ж. Р. Кох.
Туберкулез ?оздыр?ышы ?
Кох тая?шасы.
Туберкулез тая?шасын за?ымдайтын м?шес? ?
?кпе.
Туыс
пен
т?рд?
латынша
?осарынан
атау
принцип?н
?сын?ан ?алым:
A)К
.
?E?b?g?g?_?c
Т?з?а т?з?мд? ?с?мд?ктер
-
Галофиттер.
Т??ым б?рш?г?нен т?з?лед? ?
Т??ым.
Т??ым к?нд?г? деген?м?з ?
Т??ымны? жем?ске бек?
нген жер?.
Т??ым ?уалайтын ?згерг?шт?к ?
Мутациялы? .
Т??ым ?уалайтын ?згерг?шт?ктег? ??сас ?атарлар за?ын аш?ан ?
Н.И.Вавилов.
Т??ым ?уалайтын ?згерг?шт?ктег? ??сас ?атарлар за?ын аш?ан генетик ?
Н.И.Вавилов.
Т??ым ?уалаушылы? пен ?згерг?шт?кт? зерттейт?н
?ылым ?
Генетика.
Т??ым ?уалаушылы?,?згерг?шт?к ж?не с?рыптау эволюцияны? ?оз?аушы к?штер? болып табылатын факторлар екен?н аш?ан а?ылшын ?алымы
-
Ч.Дарвин.
Т??ым ?уалаушылы?ты? за?дылы?тарын зерттеуд?? нег?з?н ?ала?ан ?
Г.Менделъ
Т??ым ?уалаушыл
ы?ты? хромосомалы? теориясыны? нег?з?н ?ала?ан.
C)Т. Морган. Т??ым ?нген кезде ал?аш пайда болатын м?ше ?
?ры? тамыршасы.
Т??ым
?нг?шт?г?
суы?та
да
са?талатын
?с?мд?к
:
A) ?ара
бидай Т??ымбастаманы? орналас?ан жер?:
D) Аналы? т?й?н?нде.
Т??ымбастаманы? орнал
ас?ан орны ?
Жатын ?уысында...
Т??ымдары жел ар?ылы таралатын ?с?мд?к ?
Терек.
Т??ымдары ?зд?г?нен таралатын ?с?мд?к ?
Шытырла?.
Т??ымдары са?ылауынан т?г?лет?н жем?с ?
?ауаша?.
Т??ымды кеу?п кетуден,ш?руден, за?ымданудан са?тайды ?
?абы?ы. Т??ым?уалау ?а
сиеттер?н са?тайтын т?з?л?с ?
Хромосома.
Т??ымны? басты б?л?г? ?
?ры?ы.
Т??ымны? ?ну? D) ?ры?тан ?ск?нн?? дамуы
Т??ымны? спорадан айырмашылы?ын табы?ыз ?
К?п жасушалы т?з?л?с. Т??ымны? т?з?лу? ?
Т??ымбастамадан.
Т??ымны? ?ры? тамыршасынан дамитын тамыр ?
Нег?зг?.
Т??ымы жел ар?ылы таралады
E) ?айы?
Т??ымы жем?ст?? ?ш?нде жет?лген ?с?мд?ктер ?
Г?лд? ?с?мд?ктер.
Т??ымы жем?ст?? ?ш?нде жет?лет?н ?с?мд?к ?
Жабы? т??ымды ?с?мд?ктер.
Т??ымы сумен таралады
A) Жалбыз
Т?л?адан ерекше ?атпарлы ?абат ?
Шапанша (манти
я).
Т?мауды ?оздырушылар ?
Вирустар.
Т?маумен ауыр?анда микроорганизмдерд?? ?сер?нен ??ла?ты? ?абынатын б?л?м?
-
E) Орта??ы ??ла?. Т???ыш рет ана т?л?нде 1922 жылы ?Жануарлар? о?улы?ына жаз?ан ?алым ?
Х.Д.Досм?хамедов.
Т?ра?ты п?ш?н? бар ж?нд?к ?
К?рп?кшел?
кеб?сше.
Т?тас а?заны салыстырып, ?атарлап орналастыру?а нег?зделген.
E)Анатомиялы? д?лел. Т?щы су ?оймаларында ?са? шаянт?р?зд?лерд??, шаба?тар мен балы?тарды? ?орег? ?
Дафния.
Т?йнек бактериялар мен б?рша? т??ымдас ?с?мд?ктерд?? б?р?г?п т?рш?л?к ету?:
A)
?K?_?e?[?_?k?m???k?b?f?[?b?h?a???
Т?йнек бактериялары селбесет?н ?с?мд?к C) Жо?ыш?а
Т?йнек бактериясыны? ма?ызы ?
Ауада?ы бос азотты с???ру.
Т?йнекте жина?талатын ?орект?к зат ?
Крахмал
Т?йнект? тамырлы ?с?мд?кке жатады
-
Нар?ызг?л.
Т?нде з?р то?тамау. Энурез.
Т?р ара
лы? к?рес ?
Жеке т?рлер арасында?ы к?рес
Т?р т?з?мд?л?г?н?? шег?нен шы?ып кетет?н фактор ?
Шектеуш? фактор. Т?раралы? к?рес ?
?р т?рге жататын даралар арасында?ы к?рес.
Т?рден к?ш? ж?йел?к санат ?
Т?рше.
Т?рд? латын т?л?нде ?ос атпен атауды ?ылым?а ?сы
н?ан ?алым ?
К.Линней.
Т?рд?? генетикалы? критерий? деген?м?з -
A) хромосомаларды? жиынты?ы, саны, м?лшер?, п?ш?н?. Т?рд?? экологиялы? критерий? деген?м?з -
B) т?р т?рш?л?к етет?н сырт?ы орта факторларыны? жиынты?ы. Т?ст? ажырата алмайтын ауру ?
Дальтонизм
.
Т?с? ?ош?ыл ?о?ыр, ??мнан ?н ?азып т?рш?л?к етет?н к?п?ылтанды ??рт: ??м?азар
Т?шк?ру, ж?телу, ??су, к?зден жас а?у рефлекстер?н реттейд?.
E) Сопа?ша ми Ты?ыз м?й?зд? пластинка.
E) Тырна?. Тыныс алатын ауаны жылытып, залалсыздандыратын м?ше -
М?рын ?уыс
ы.
Тыныс ал?анда?ы ауа ??рамыны? тыныс шы?ар?анда?ы ауа ??рамынан айырмашылы?ы ?
О
2 -
к?п, СО
2
-
азыра? болуымен.
Тыныс алу деген?м?з ?
Органикалы? ?осылыстарды? тоты?уы.
Тыныс алу ?ызмет?н ат?аратын тамырлы ?с?мд?кке жатады ?
Орхидея (с?йес?н).
Тыныс алу м?
шелер?не жатпайды ?
Б?йрек.
Тыныс алу м?шелер?н?? ауруына жататыны ?
Туберкулез.
Тыныс алу м?шелер?н?? ?ызмет? ?
Оттег?н?? ?ан?а ?ту?н ?амтамасыз етед? .
Тыныс алу м?шес?н?? ауруына жатпайтыны ?
Цистит.
Тыныс алу?а жатпайтын м?ше ?
Бауыр.
Тыныс алуды? жи?л
?г? мен тере?д?г?н тудыратын тынысалу орталы?ыны? ?озуы ?
СО
2 концентрациясы арт?анда.
Тынысалу ж?йес?не к?рет?ндер ?
М?рын ?уысы,а??а,ке??рдек,ауатамыр,?кпе.
Тынысалу ж?йес?н?? ауруына жатпайды ?
Цистит.
Тынысалу м?шелер?н?? ауруына жататыны
E) туберкулез.
Тыныш отыр?анда адамны? ж?татын ауа м?лшер? ?
500 см
3
Т?к саба?ты ?с?мд?к ?
?арабидай, терек.
Т?кенге айнал?ан жапыра?
B) Кактус
Т?л ?шыны? сезет?н д?м? C) т?тт?н? Т?лд?? арт?ы б?л?г? сезед?
E) Ащыны
Т?лше, т?т?кше, ?осер?нд?, жал?ан т?лшел?, ш??ыра? т?р
?зд? г?лдер? бар т??ымдас ?
К?рдел?г?лд?лер.
Т?н орналас?ан ?абат ?
?абы?.
Т?рек
-
?имыл ж?йес?н?? ?ызымет? ?
М?шелерд? ?ор?ау, ?ан ?нд?ру, т?рек. Т?рш?л?к иелер?н?? кобею ж?не даму ?лшем б?рл?г?
-
Жасушалы?.
Т?рш?л?к етуге барынша ?олайлы фактор ?
Опти
малды.
Т?рш?л?к жаратылымыны? е? жо?ары де?гей? ?
Биосфералы?.
Т?рш?л?к ж?не ?м?р с?ру аума?ына ?ажетт? жа?дайлар
-
Экоогиялы? ?лшем.
Т?рш?л?к иелер?н?? к?бею ж?не даму ?лшем б?рл?г? ?
Жасушалы?.
Т?рш?л?кт?? ал?аш рет ?арапайым эволюциялы? ?згер?стер ба
й?алатын де?гей?
E) ?I?h?i?m?e?y?p?b?y?e?u??
-
?l???j?e???d
Т?рш?л?кт?? д?ниеге келу? ?
Архей.
Т?рш?л?кт?? жасушалар мен жасушааралы? заттардан т?ратын де?гей?
B)Жасушалы?
Т?рш?л?кт?? зерттеу ?д?стер?.
B) Модельдеу.
?L???j?r???e???d?l??????g?_?]???a?]????`?Z?j?Z?l?u?e?u?f??^?_???]?_?c?e?_?j???g??????k?Z?g?u?
B) 6. Т?рш?л?
кт?? ?зд?г?нен жаралу теориясы.
C) Абиогенез.
Т?рш?л?кт?? пайда болу кезе?дер? .
A) 5. Т?р? а?заларды? ?зара ?серлесу? ж?не оларды? ?л? таби?ат?а ы?пал жасауы
-
Биотикалы?.
Т?р? ж?йелер эволюциясыны? дамуыны? е? жо?ары сатысы
-
Адам.
Т?р? а?зада ж
?рет?н химиялы? процесс...байланысты ?
Сырт?ы ж?не ?шк? температура?а.
Т?р? а?залар ж?йес?ндег? нег?зг? ??рылымды? ?лшем б?рл?г?
?
Т?р.
Т?р? а?залар мен биологиялы? ?рекеттерд? адамны? ма?сатына сай ?нд?р?сте ?олдану ?
Биотехнология.
Т?р? а?заларды? ?зара
?серлесу? ж?не оларды? ?л? таби?ат?а ы?пал жасауы
-
Биотикалы?.
Т?р? а?заларды? орта? белг?лер? ?
Тыныс алады, ?оректенед?, ?сед?, дамиды, к?бейед?. Т?р? а?заны? орта? белг?с? Денес? жасушадан т?рады
Т?р? денеге жатады -
?с?мд?к.
Т?р? ж?йелер эволюц
иясыны? дамуыны? е? жо?ары сатысы.
E) Адам Т?р? ж?йелерд?? сырт?ы ж?не ?шк? ?серге жауап ?айтара алу ?асиет? ?
Т?т?ркенг?шт?к.
Т?р? материя жаралымыны? е? т?мен де?гей? ?
Молекулалы?.
Т?р? материяны? даму ж?не ?м?р с?ру за?дылы?тарын зерттейт?н ?ылым?а ж
атпайды ?
Химия.
Т?р? организмдер т?рш?л?к етет?н Жер бет?н?? геологиялы? ?абы?ы ?
Биосфера.
Т?р? организ?мдерд?? т?рш?л?к ортасына жеке бей?мделу?.
C)Идиоадаптация. Т?р? таби?атты ж?йелеуде аса зор е?бек с???рген -
К.Линней.
Т?с сауытыны? сыртын ?аптайты
н зат.
A) К?реуке. Т?стер? жа? с?йектер? ндег? ?ялар?а орналас?ан жануарлар ?
С?т?орект?лер.
Т?ст?? барлы? саны ?
32.
Улануды? белг?лер?не жатпайды ?
?ан азды?.
Улътрак?лг?н с?улен?? ?сер?нен адам а?засында т?з?лед? ?
D д?румен?.
Усасыр жапыра? ........?с?
мд?к.
D) Те? споралы.
Уылдыры?тау ?
б?л ?
Балы?тарды? к?бею кез?ндег? к?рдел? инстингт? м?нез ?
?ылы?ы.
?за? жасаушыларды зерттейт?н ?ылым
-
Геронтология.
?зын с?йектер ?
Ж?л?к с?йектер?.
?й?ы без?н?? ?ызмет?
-
Инсулин мен ас?орыту с?л?н б?лу.
?й?ы без
? б?лет?н гормондарды? ?ызмет? ?
К?м?рсу алмасуын реттейд?.
?й?ы без? ?зег?н?? ашылуы ?
Он ек? ел? ?шекте.
?й?ы без?нен б?л?нет?н гормон ?
Инсулин.
?й?ы без?н?? ?ызмет?
-
Инсулин мен ас?орыту с?л?н б?лу.
?й?ы без?н?? ж?мысы б?зыл?анда пайда болатын ауру
?
?ант диабет?.
?й?ы орталы?ы ?
Аралы? ми.
?й?ы рефлекс?н зерттеген ?алым ?
И.П.Павлов.
??сас ж?п хромосомаларды? с?йкес б?л?ктер?н?? ?зара ай?асуы
?
Кроссинговер.
??сас ?ызмет ат?аратын, б?ра? шы?у тег? бас?а м?шелер ?
Анологиялы?.
?лды? ек?нш? ретт?к жы
ныс белг?лер?н?? дамуына жатады ?
М?рты ?с?п, дауысы жуандап, бойы ?сед?.
?луларды? ас?орыту ж?йес?ндег? ерекше без ?
Бауыр.
?луларды? ?антарату ж?йес?ндег? ерекшел?к ?
Ашы?
, Бауыр.???
?луларды? ?оз?алу м?шес? ?
Ая?.
?луларды? т?рш?л?к ету?:
D) те??зде, т?щ
ы суларда, ??рлы?та, ауада
?ры? жапыра?шалары пайда болатын саты ?
Гаструла.
?ры?тан ?ск?нн?? дамуы ?
Т??ымны? ?ну?.
?ры?тан?ан жасуша атауы ?
Зигота.
?ры?тан?ан орталы? жасушадан пайда болады ?
Эндосперм.
?ры?тан?аннан кей?н т??ымбастамадан т?з?лет?н
?
-
Т??ым.
?ры?ты? гаструла сатысыны? сырт?ы ?абаты
-
Эктодерма.
?ры?ты? ал?аш?ы т?рт ай?а дей?нг? дамуы ?
?ры?ты?.
?ры?ты? ана а?засымен байланысын ?амтамасыз етет?н м?ше
?
?ры?жолдас.
?ры?ты? гаструла сатысыны? сырт?ы ?абаты ?
Эктодерма.
?ры?ты? дамуы ?
280 к?н.
?ры?ты? дамуында?ы ек? ?атар жасушадан т?ратын сатысы:
C) Гаструла. ?ры?ты? т?рт айдан кей?н дамуы ?
Шараналы?.
?ры?ты? ?ш ?абатты даму сатысы.
E) Гаструла. ?ры?ты?, жас н?рестен?? д?рыс дамуына себеп ?
В
2
?са? су ?оймаларында ат?аратын р?л? ?
Ба
лы? шаба?тарыны? ?орег? болады.
?шатын с?т?орект?:
B) Жар?анат ?шатын, ж?зет?н ??старды? алды??ы жа?ында пайда бол?ан с?йек ?
?ырт?с.
?шу?а бей?мделг?шт?г?н жо?алт?ан ??стар ?
Т?йе??с.
?йрект?мсы? пен ехидна мекендейд?:
E) ?:?\?k?l?j?Z?e?b?y?^?Z?
?лкейтк?ш шынысы бар
т?т?кт?? атауы
-
D) Тубус (к?ру т?т?г?)
?лкен ?анайналым ше?бер? басталатын ж?рек б?л?г? ?
Сол жа? ?арынша.
?лкен тоспа ?луыны? з?р шы?ару м?шес? ?
Б?йрег?.
?ст?рт ?оры?ы
?
Ма??ыстауда
?ст?рт ?оры?ыны? орналас?ан жер? ?
Ма??ыстау ?ш иел? паразит кене -
A) Ит кенес?.
?шб?рышты жалпа? с?йек.
D) Жауырын.
?шк?р??ртты? т?рш?л?к етет?н жер? ?
Баланы? аш ?шег?.
Фагацитоз деген?м?з ?
Лейкоциттерд?? микроорганизмдерд? с???р?п ?орытуы.
Фагоцитоз ??былысын ?ылым?а енг?зген ?алым ?
И.И.Мечников.
Фенотип ша?ылыстыруда 3
:1 формуласы бойынша ажырайды ?
Моногибридт?, толы? доминанттылы?та.
Ферменттерд?? ?атысымен глюкозаны? тоты?а отырып ыдырауы ?
Гликолиз
Фибрин ?
б?л
-
Ер?мейт?н талшы?ты а?уыз.
Фибрин т?з?лу ?ш?н ?атысатын а?уыз (н?руыз) ?
Протромбин.
Фибриногеннен фибрин
т?з?лу?н ?амтамасыз етед? ?
Тромбоцит ж?не кальций т?зы.
Фосфопротеидтер: фосфор ?ыш?ылыны? ?алды?ы бар к?рдел? н?руыз Фотасинтездег? хлорофилд?? рол?н ал?аш сипатта?ан орыс ?алымы ?
К.А.Тимирязев.
Фотопериодизм деген?м?з:
К?н с?улес?н?? ?за? т?су?не а?з
аларды? ?айтаратын жауап реакциясы
Фотосинтез ?рекет? ?тед? ?
Хлоропласта.
Фотосинтез кез?нде ?с?мд?кт?? ауадан с???рет?н? ?
К?м?р?ыш?ыл газы.
Фотосинтез ??былысы ж?рет?н бактериялар:
B) ?P?b?Z?g?h?[?Z?d?l?_?j?b?y
Фотосинтез процес? барысында затты? ыдырауынан ерк?н от
тег? б?л?н?п шы?ады ?
Су.
Фотосинтез процес? кез?нде атмосфера?а б?л?нет?н газ ?
Оттег?.
Фотосинтездег? хлорофилд?? рол?н ал?аш сипатта?ан орыс ?алымы ?
К.А.Тимирязев.
Фотосинтездеуш? ?лпада болады:
D) ?O?e?h?j?h?i?e?Z?k?l?Z?j
Фотосинтездеуш? ж?не ?ор жинаушы ?лпаларды
? б?р?кт?р?лген атауы ?
Нег?зг?.
Фотосинтездеуш? ?лпада орналас?ан пластид ?
Хлоропласт.
Фотосинтезд?? жары?та ж?рет?н фазалары ?
АТФ синтез?, су фотолиз?.
Фотосинтезд?? ж?ру?не байланысты атмосферада жина?талатын ?
Оттек.
Фотосинтезд?? ?ара??ы фазасында с
интезделед?.
A) Моносахарид. Фотосинтезд?? н?тижес?нде атмосферада жина?талады ?
Оттек.
Хемосинтез процес?н аш?ан ?алым ?
С.Н.Виноградский.
Хемосинтез процес?н аш?ан микробиолог ?
С. Н. Виноградский.
Хламидомонада ?
?ос талшы?ты,?ызыл к?зшес? бар.
Хламидом
онада жасушасыны? сыртын ?аптайтын ?
?абы?ша.
Хламидомонаданы? к?бею? ?
Жынысты, жыныссыз.
Хламидомонаданы? ?оз?алуы ?
Талшы?тары ар?ылы.
Хлоропластары бар т?р? жасушалар тобынан т?рады ?
Фотосинтездеуш?.
Хлоропластары к?п ?лпа ?
Фотосинтездеуш? ?лпа.
Хлор
офилл орналас?ан ?
Жасыл т?ст? пластидтерде.
Хордалыларды? тыныс алу ж?йес?н?? нег?зг? м?шес?:
E) ?кпе. Хош и?ст?,т?тт? шырын б?лед? -
Б?л?п шы?арушы ?лпа.
Хроматофоры б?лез?к п?ш?нд? балдыр ?
Улотрикс.
Хроматофоры оралма т?р?зд? орналас?ан к?пжасушал
ы жасыл балдыр
D)Спирогира
Хроматофоры спираль (оралма) п?ш?нд? ж?п т?р?зд? балдыр
E) Спирогира. Хромосома б?л?г?н?? 180?
-
?а б?рылып орналасуы ?
Инверсия.
Хромосомалар орналас?ан ?
Ядро.
Хромосомаларды? ??рылысы, м?лшер?, к?бею мерз?мдер?, жыныс м?шелер?
?
Генетикалы? ?лшем.
Цитоплазма
C) ?рк?лдек с?йы?ты?
Цитоплазмалы? т??ым ?уалауды зерттеуд?? нег?з?н сал?ан ?
К.Коренс. Э. Баур.
Цитоплазманы? ?оз?алуы ?сер?нен амебаны? денес?нде е? алдымен не пайда болады ?
?рк?лдек б?рт?к.
Цитоплазманы? т?пнег?з? ?
Гиалоп
лазмалар.
Ч.Дарвин ?
Эволюцияны? ?оз?аушы к?ш?н ашты.
Ч.Дарвин бойынша т?рш?л?кт?? нег?зг? ?оз?аушы к?ш? ?
Т?рш?л?к ?ш?н к?рес ж?не т??ым?уалаушылы? нег?з?ндег? таби?и с?рыпталу. Ч.Дарвин
-
Эволюцияны? ?оз?аушы к?ш?н ашты.
Шайнау ж?не бет
-
?имыл б?лшы?
еттер?не жатады
-
Бас б?лшы?еттер?.
Шала т?рлен?п дамитын буна?дене
-
Шег?ртке.
Шамалы
?оз?алмалы
с?йектер
:
C) омырт?а
Ша?жапыра? т?р?зд?лерд?? жер бет?нде ке??нен таралу кезе?? ?
Девон.
Ша?жапыра?тыларды? те? споралы ?к?л? ?
Усасыр ?ыры?жарыра?.
Ша?жапыра
?ты? м?шелер? ?
Жапыра?, тамыр, ?ыс?ар?ан саба?.
Ша??ая т?скен жары?ты? к?зге ?сер?
-
C) рецепторларды т?т?ркенд?ред?. Шартсыз ж?не шартты рефлекстер туралы ?л?мд? аш?ан ?алым ?
И.П.Павлов.
Шартты рефлекс ?
И?скеу.
Шаршыг?лд?лер т??ымдасыны? г?лдер?ндег
? аталы?ты? саны
-
Алтау.
Шаршыг?лд?лер т??ымдасы ?с?мд?ктер?н?? жем?с? ?
Б?рша??ын,б?рша??ынша.
Шаршылы ?рмекш?н?? тыныс алу м?шес?:
A) Ауа ?апшы?ы Шаша? тамыр ж?йес? бар ?с?мд?к:
B) Ж?гер?. Шаша?ты тамыр ж?йес? бар ?с?мд?к ?
С?лы.
Шаянны? ж?зу ?ызмет?на
т?аратын ая?тар ?
Т?рт ж?п. Шаянны? з?р шы?ару ж?йес? орналасады
-
Бас б?л?г?нде.
Шаянны? з?р шы?ару м?шес? ?
?ос жасыл бездер
Шаянт?р?зд?лерд?? з?р шы?ару м?шес? -
Ек? жасыл без.
Шаянт?р?зд?лерд?? тынысалу м?шес? ?
Желбезектер.
Шаянтектестерге жатады -
?зен шаяны.
Шаянтектестерде зиянды заттарды а?зада б?л?п, жина?тайтын нег?зг? м?шес? ?
Жасыл т?ст? б?р ж?п бездер.
Шектеуш? фактор деген?м?з ?
А?заларды? кейб?реулер?не ?ана ?м?рл?к ма?ызы бар.
Шем?ршектер ар?ылы омырт?алар байланыс?ан ?
Жартылай ?оз?алм
алы.
Шем?ршект? балы? ?
Жола? акула. Шем?ршект? балы?тартар?а жатады ?
скат.
Шем?ршект? жарты са?инадан ??рал?ан тыныс алу м?шес? ?
Ке??рдек.
Шетк? ж?йке ж?йес?н?? б?л?м? ?
Ж?йкелер, ж?йке т?й?нд?лер?.
Шешекке ?арсы егуд? ал?аш рет ?олдан?ан а?ылшын д?р?г
ер? ?
Э.Дженнер.
Шира? балапан шы?аратын ??с ?
??р, ?йрек, ?аз, тауы?.
Шира? балапан шы?аратын ??стар ?
??рлар, ?йректер, ?аздар, тауы?.
Шо?ырланып ми мен ж?лынны? а? затын т?зед? ?
Аксондар.
Шо?ырлы маржандар ?
?ызыл маржандар.
Ш?г?нд?лер?нен м?найды? ?ор
ы т?з?лет?н ж?нд?ктер:
E) Ба?алша?ты б?ржасушалылар
Ш?лд? айма?тарда т?рш?л?к етуге беймделген:
B) Т?йе. Ш?лд? жерлердег? шектеуш? факторлар?а жататындар ?
Ыл?алды?ты? жет?спеуш?л?г?.
Ш?лд? мекендейт?н кес?рткелер, ?ара??йры?, арыстандарды? сары т?с?н?? ба
сым болуы
C) б?ркен?ш ре?. Ш?птен с?рлем жасау ?ш?н пайдаланылады ?
С?т ?ыш?ылы бактериясы.
Ш?балша?да ас ?орытылады ?
?шег?нде.
Ш?балша?дарды? ?оз?алуы:
B) Са?иналы, б?ры??ай салалы б?лшы?еттерд?? жиырылуынан. Ш?балша?ны? ас?орыту ж?йес? ?
Ауыз
-
ж?т?ынша?
-
??еш
-
жемсау
-
?арын
-
?шек
-
аналь тес?г?.
Ш?балша?ны? денес? ?
Ж?мыр,буылты?тардан т?рады.
Ш?балша?ны? ?ыз?ылт т?ст? болуы ?
Денен? жа?сы жабды?тайтын ?аныны? болуы.
Ш?балша?ны? сез?м м?шес? ?
Жары?, и?ст? сипап
-
сезу.
Ш?балша?ны? т?с? ?ызыл болуы:
C) ?аны ?ызыл бол?анды?тан
Ш?балша?ны? тыныс алу м?шес? ?
Тер? жабыны.
Шы?у тег? ??рылысы ж?не ат?аратын ?ызмет? ??сас м?шелер ?
М?шелер ж?йес?.
Шы?у тег? ??рылысы, ат?аратын ?ызмет? б?рдей жасушалар мен жасушааралы? заттарды? жиынты?ы ?
?лпа.
Шы?у тег? орта? ?алпында ?алады ?
С?йкес м?шелер.
Шырмал?ыш саба?ты ?с?мд?к ?
??лма?.
Шырынды жем?ске жатады ?
?ызан.
Шырынды жем?ст? раушанг?лд? ?с?мд?к
?
Алма.
Шырынды жем?с? бар ?с?мд?к
-
E) ?ызана?
Ш?рнел?ктер жататын ?лпа ?
Б?л?н?п шы?арушы.
Ысты?тан, ?айна?ан су мен ысты? тем
?р, от ж?не химиялылы? заттардан болады ?
К?й?к.
?р? ядросы бар , а? т?ст? ?ан жасушалары:
E) Лейкоциттер ?р? ж?йел?к топтарды? (тип, класс, отряд) ?алыптасу процес?
CМакроэволюция
?р? ядролы , т?сс?з ?ан клеткалары ?
Лейкоциттер.
?шек ?
?арын ауруларыны
? ?оздыр?ыш таралуына себепш? ?
Шыбындар
?шек
-
?арын ауруларыны? алдын алу шаралары ?
Барлы? гигиеналы? шараларды са?тау.
?шек
-
?арын ауруларыны? ?оздыр?ыштар таралуына себепш?
-
D)шыбындар. ?шек?уыстылар?а жатпайды ?
Бода.
?шек?уыстыларды? дерн?с?л? ?
Планул
а.
?шек?уыстыларды? ?орег?н аулауы ?
Атпа жасушалары к?мег?мен.
?шект?? ?абыр?асында?ы с?лемей ?абы?шаны б?лд?р?п, жара ?ылады ?
?антыш?а? амеба.
?шк? ?абаты етт?,?алы?,шырын?а толы жем?ст?лер
-
Мандарин,апельсин.
?шк? ??ла? ?уыстар мен и?р?мделген ?
зектер ... т?рады
-
С?йект? шытырманнан (канал).
?шк? ж?не сырт?ы секреция бездер?н?? ?ызмет?н ?атар ат?арады
B) ?й?ы без?
?шк? секреция бездер? ?
?осал?ы без (гипофиз).
?шк? секреция бездер? -
?зег? жо?.
?шк? секреция бездер?н?? б?лет?н?
?
Гормон.
?шк? сек
реция бездер?н?? б?л?п шы?аратын с?йы?ты?ы ?
Гормон.
?шк? секреция бездер?н?? ж?мысын реттейт?н ми б?л?г? ?
Аралы? ми.
?шк? секреция без? -
E) ?ал?анша без?. ?ш? ?уыс, ты?ыз заттан т?ратын,?зын с?йек ?
Ж?л?к.
?ш?нде б?р ?ана т??ымы бар жем?с ?
С?йект? жем
?с.
?? топ?а жататын адамны? ?анын ??яды ?
?V ж?не ?? Эвалюциялы? ?згер?стерд?? ??рылым де?геилер?н к?рделенд?рет?н бей?мд?л?к ?
Ароморфоз.
Эволюциялы? ?л?мн?? нег?з?н ?алаушы ?алым ?
Ч.Дарвин.
Эволюцияны? эмбриологиялы? д?лелдемелер?не жататындар
-
Б
иогенетикалы? за?.
Эволюцияны? ?оз?аушы к?ш?не жатпайтыны ?
Бей?мделуш?л?к.
Экож?йеде т?з?лет?н ?с?мд?ктер мен жануарлар т?р?н?? саны ?
Т?р алуан т?рл?л?г?.
Экож?йе
-
Т?рлерд?? т?ра?ты б?рлест?г?.
Экология термин?н енг?зген ?алым. A) Э. Геккель. Экологиял
ы? к?рдел? м?ндеттерд?? б?р?
E) Халы?аралы? стандарт?а сай ауыз сумен ?амтамасыз ету
Эмбриология ?ылымы
B) организм ?ры?ыны? дамуын зерттейд?
?W?g?^?h?d?j?b?g?h?e?h?]?b?y????u?e?u?f?u??a?_?j?l?l?_?c?^???
%???;
?_?a?^?_?j?^???
Эндоплазмалы? торды ал?аш тап?ан биолог ?
К.Портер
Эндоспермд? жем?с?а
бы бар, т??ым?ауызы менб?р?ккен ?
Дара жарна?ты т??ым.
Эндоцитоз?а ?арама
-
?арсы процесс ?
Экзоцитоз.
Энергетикалы? алмасуды? оттект? сатысында т?з?лет?н АТФ молекула саны ?
36.
Энергетикалы? нуклеотид
A) АТФ
Энергия к?з?
-
АТФ малекуласын ж?не н?руыз, РН? мо
лекулаларын синтездеуш? органоид ?
Митохондрилар.
Энергия к?з?н?? т?з?лу? ?
Органикалы? заттарды? ыдырауы мен тоты?уынан.
Энергиясы мол органикалы? заттарды? ыдырауы ?
Катаболизм.
Эпидермис ?абатын т?зет?н ?лпа ?
Эпителий.
Эпителий ?лпасы ?
Денелер мен ?шк
? м?шелерд?? жабындысы, бездер.
Э
пители
й
?лпа
сы пайда бола
тын ?ры? жасушалары
:
D) Эктодерма. Эпителий ?лпасы
:
D) денелер мен ?шк? м?шелердi? жабындысы, бездер.
Эритроцит жасушаларды? п?ш?н? ?
Домала?.
Эритроцит ??рамына к?рет?н химиялы? элемент:
E) тем?р Эр
итроциттер
жасалады.
E) ж?л?к
?f?Z?c?u??f?_?g??d?_?f???d?l?_
Эритроциттер т?з?лед? ?
С?йект?? ?ызыл кем?г?нде.
Эритроциттерд? б?зады, с?йт?п оттег?н нашар тасымалдайтын зат ?
Алкоголъ.
Эритроциттерд?? т?з?лу?
C) С?йек кем?г?нде, ж?л?к майында
Эритроциттерд?? т?рш?л?к ету
?за?ты?ы шамамен ?
?ш ай.
Эритроцитт?? ?ызмет?
?
Оттег?н тасымалдайды.
Эукариоттар?а жататындар ?
Амебалар.
Ядро ??рылысына жататындар ?
Ек? мембраналы ?абы?ша, хромосомалар, ядрошы?, ядро шырыны.
Ядроны? б?л?м?нде орналас?ан ДН? молекуласы
-
Хромосомада
.
Ядросы бар, а? т?й?рш?кт? ?ан жасушасы
E) Лейкоциттер
Автор
lafs
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
24 814
Размер файла
975 Кб
Теги
biologya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа