close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз річного плану роботи за 2011-2012 н.р.

код для вставки
Вступ
Аналіз виконання річного плану школи за 2011 - 2012 навчальний рік
Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов'язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально - виховного процесу. Адміністрація Чорноморської ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі.
У 2011-2012 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми "Забезпечення компетентнісного підходу в процесі розвитку активності учнів, як співтворця навчально - виховного процесу " та виконання таких завдань: - підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; - підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, - підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів; - забезпечення роботи методичного кабінету школи; - підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів; - продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров'я учнів; - забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів; - підвищення іміджу навчального закладу; - створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу. Методична робота - один із домінуючих чинників, які прискорюють формування педагогічного досвіду й підвищують якість освіти. Методична робота в школі являє собою цілісну систему заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності вчителів, на збагачення й розвиток творчого потенціалу колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання й виховання.
Основними завданнями методичної роботи школи є:
· розвиток учительської творчості;
· формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідницької роботи;
· покращення методичної підготовки кадрів;
· вивчення стилю роботи вчителя;
· апробація й упровадження освітніх технологій.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об'єднань,практичний психолог. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: - шляхи реалізації науково-методичної проблеми школи; - робота шкільних методичних об'єднань, ШМО класних керівників; - аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану; - впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках суспільно - гуманітарного циклу предметів;
- компетенція та компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя;
- сучасні педагогічні технології у навчально - виховному процесі;
- роль психологічної служби в удосконаленні навчально-виховного процесу;
- імідж сучасного педагога;
- успішність учнів та її залежність від вибору моделей, методів та технології навчання;
- підведення підсумків методичної роботи за 2011-2012 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2012-2013 н.р. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х класів, робота шкільних методичних об'єднань, працював психолого-педагогічний семінар. Протягом 2011-2012 н.р. на базі школи було проведено районні семінари, відкриті уроки:
З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів, було організовано роботу трьох методичних об'єднань вчителів-предметників, та ШМО класних керівників, діяльність яких ґрунтується на високій зацікавленості вчителів у роботі над актуальними питаннями системи освіти в Україні та визначено керівників з числа досвідчених педагогів. ШМО вчителів початкових класів - Мороз Я.Р., вчителів суспільно - гуманітарного циклу - Бабенко Л.С., природничо - математичного циклу - Кудря І.О., класних керівників - Ковердій О.І.
Робота методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об'єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. В цілому роботу ШМО протягом 2011-2012 н.р. можна оцінювати задовільно. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні біології, початкових класів, математики, основ здоров'я, англійської мови, а також заходи в рамках тижнів: з математики "Зоряний час", інтелектуальна математична гра "Найрозумніший математик", прес-конференція "Математика - опора гранітних наук", з основ здоров'я "Свято здоров'я ", тренінг "Правда про тютюн", з англійської мови поетичний конкурс та позакласний конкурс "Художня майстерня", з трудового навчання виставка виробів технічної творчості.
Але ще необхідно покращувати рівень підготовки позаурочних заходів, підготовку тижня хімії. У 2012-2013 н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем. Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Чернявська Г.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи), завдання якої - надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Наставники відповідально поставилися до своєї роботи: проводили бесіди, індивідуальні консультації. Молодим колегам було вказано на певні недоліки у роботі та запропоновано допомогу.
У 2011-2012 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами школи молодого вчителя: • Вимоги до ведення шкільної документації. • Урок - основна форма навчання: типи, структура, форми проведення уроків. • Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці. • Сучасні освітні технології у навчальному процесі. • Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів. • Організація самостійної діяльності учнів на уроці. У жовтні було проведено відкритий урок вчителем іноземної мови Плахотною Л.М. У квітні 2012 року було проведено відкритий урок молодим спеціалістом Головченком І..С. У грудні був проведено відкритий захід молодим спеціалістом Хоминою О.В. В лютому був проведений урок з біології молодим спеціалістом Дмитренко Ю.І. Відкриті уроки та заходи показали, що вчителі в цілому знають структуру уроку, позаурочного заходу, своєчасно повідомляють тему й мету, володіють фактичним матеріалом, використовують дошку, необхідне обладнання, технічні засоби навчання. Учителі володіють навичками самоаналізу своїх та аналізу відвіданих уроків, адміністрація ж має різні схеми та здійснює аналіз відповідно до різних цілей.
На початок 2011-2012 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив: спеціаліст вищої категорії - 6,
І категорії - 8, ІІ категорії -2,
спеціаліст - 5
6 вчителі школи мали звання "Старший учитель".
Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 4 педагоги школи пройшли курси підвищення кваліфікації, 5 педагогічних працівників - атестацію. З них 1 - присвоєно звання "Старший учитель", 3 - присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", 1 - присвоєна кваліфікаційна категорія "спеціаліст І категорії". В ході атестації було проведено відкриті уроки вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. У 2011-2012 н.р. учні школи брали участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика -де ІІ призове місце зайняли Патиченко Юлія (вчитель Галатюк Г.С.),Мерлич Вікторія та Крамаренко Оксана (вчитель Бабенко Л.С.), Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Т.Г.Шевченка, де ІІІ призове місце отримала Онофрійчук Яна, фізичному конкурсі "Левеня", математичному "Кенгуру", природничому "Колосок" - 38 учнів, з яких 16 отримали сертифікат Золотий колосок та 23 -Срібний колосок, російської мови "Медвежонок", англійської мови "Грінвич", з інформатики "Бобреня", де учні посідали призові місця і отримали сертифікати. В школі впроваджено профільне навчання за спортивним напрямком і як результат в минулому навчальному році команда школи хлопчиків та дівчат зайняли І місце у районних фінальних змаганнях з волейболу, команда школи хлопчиків та дівчат зайняли І місце у районних змаганнях з баскетболу, ІІІ місце в області з шахів, команда школи хлопчиків та дівчат зайняли ІІ місце у районних змаганнях з легкої атлетики.
Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови та літератури,фізики та астрономії. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об'єднань вчителів-предметників, педагогічній раді, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів. Але, не всі завдання, що були поставлені перед школою для реалізації науково - методичної проблеми були виконані, тому що матеріальна база школи не поповнюється, інформаційні технології на уроках використовувалися не в повній мірі, не всі вчителі протягом року опанували роботу на комп'ютері, школа не працює вільно в мережі Інтернет, а це сприяє обмеженості в доступі до сучасної інформації. А на сучасному етапі розвитку освіти це неприпустимо. Не всі питання протягом цього навчального року були вирішені, а саме: - не створені комфортні умови для учнів і вчителів (модернізація опалювальної мережі не завершена ).
- відсутній доступ до мережі Інтернет.
- не достатньо проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм.
- не в достатній мірі накопичується методична література щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах.
- невелика кількість вчителів займається науково-дослідницькою роботою.
Виходячи із аналізу методичної роботи школи, необхідно: · Проаналізувати у 2012-2013 н.р. роботу над науково-методичною проблемою "Забезпечення компетентнісного підходу в процесі розвитку активності учнів, як співтворця навчально - виховного процесу ". · Спрямувати методичну роботу у 2012-2013 н.р. на вирішення таких завдань: - Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; - Організація науково-дослідницької роботи учнів; - Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів; - Організація роботи психолого-педагогічного семінару для вчителів з метою підвищення рівня професійної майстерності. - Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, методичних об'єднань.· - Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. - Організувати роботу з обдарованими дітьми відповідно до завдань, визначених у програмі роботи з обдарованими учнями.
- Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2012-2013 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі. - Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти. - Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи. - Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.
- Ширше залучати до публікацій усіх педагогів з вищою категорією та званнями. - Постійно аналізувати результативність методичних заходів.
Освітньо - кваліфікаційний рівень педагогічних працівників Чорноморської ЗОШ І - ІІІ ступенів за 2011 - 2012 н. р.
10987654321спеціалістСпеціаліст ІІ категоріїСпеціаліст І категоріїСпеціаліст вищої категоріїСтарший вчитель
Автор
ЛедиДи
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
962
Размер файла
136 Кб
Теги
аналіз, річного, робота, план, 2012, 2011
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа