close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

опис досвіду класного керівника

код для вставки
титулка, анкета, зміст, опис досвіду
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУНЕНІВ №2
Використання інноваційних технологій в процесі формування активної життєвої позиції школярів
АВТОР ДОСВІДУ
вчитель історії, класний керівник 10-А класу Енергодарської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №2
НЕВТИРА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА,
СВК, старший вчитель
Енергодар
2012
АНКЕТА
Прізвище, ім'я та по батькові НЕВТИРА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
Дата народження 18 березня 1971 року
Назва навчального закладу Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Енергодарької міської ради Освіта вища,
Запорізький державний університет
1993 рік
Стаж за фахом номінації конкурсу 18 років
Категорія за результатами
останньої атестація СВК
Звання Старший вчитель
Державні та відомчі грамоти міського управління освіти
нагороди 2002,2003 років, грамота управління Запорізької облдержадміністрації
2002 року
ЗМІСТ
Стор.
1.Анкета ...................................................................................................... . . . . .
2.Характеристика ....................................................................................... . . . . .
3.Анотація досвіду ..................................................................................... . . . . .
4.Опис досвіду вчителя ............................................................................ . . . . .
Теоретична частина:
4.1. Актуальність теми ................................................................................ . . . . . 4.2. Теоретичне обгрунтування теми ........................................................ . . . . . 4.3. Основна ідея проблеми та її вирішення ............................................. . . . . .
4.4. Умови створення досвіду ...................................................................... . . . . . 4.5. Практична значимість досвіду ........................................................... . . . . .
Додатки. Практична частина досвіду
5.1. Додаток 1 Герб класу ....................................................... . . . . . 5.2. Додаток 2 Вірш Богданової Поліни "Ода Энергодару" з проекту "Моє місто" ............................................................... . . . . .
5.3. Додаток 3 Фото з шкільного фестивалю
"Ми до тебе, казко, В гості завітаємо" .......................................... . . . . .
5.4. Додаток 4 Фотографії класних та шкільних заходів .................... . . . . .
5.5. Додаток 5 Розробка позакласного заходу в 10-А класі на тему: "Бережи свій світ" ....................................................... . . . . .
5.6. Додаток 6 Малюнки учнів, наочні посібники- інструкції "Як правильно себе вести...", виконані на класній годині "Урок безпеки" ...................................................................... . . . . . 5.7. Додаток 7 Участь в класних та шкільних заходах учнів 10-А класу І -ІІ семестр 2011-2012 н.р. .............................. . . . . .
5.8. Додаток 8 Схема 1 Формування активної життєвої позиції через використання інноваційних технологій ...................... . . . . . 5.9. Додаток 9 Основна мета та зміст виховання ............................ . . . . .
5.10. Додаток 10 Таблиця 1 Характеристика цінностей та якостей особистості, які розвиваються та виявляються через активну життєву позицію ................................................. . . . . .
5.11.Додаток 11 Таблиця 2 Участь в загальношкільних заходах за останні 3 роки .................................................................. . . . . .
6. Методичні розробки 6.1. Розробка позакласного заходу в 8-А класі на тему: "Урок безпеки" . . . . .
6.1.1. Роздатковий матеріал, інструкції ....................................... . . . . .
6.1.2. Копії малюнків дітей ....................................................... . . . . .
6.2. Розробка класної години на тему: "Вчимося спілкуватися" .......... . . . . .
6.3. Учнівська публікація "Дом 8-А" ............................................ . . . . .
7.Паспорт класу
7.1. Список 10-А класу ЕЗОШ №2 ............................................. . . . . .
7.2. Аналіз виховної роботи в 9-А класі за 2010-2011 н.р. ................. . . . . .
7.3. Соціально-психологічний портрет 10-А класу ........................ . . . . .
7.4. Аналіз розвитку класного колективу ..................................... . . . . .
7.5. Мають таку активність участі в роботі класу ........................... . . . . .
7.6. Зайнятість учнів у позаурочний час ....................................... . . . . .
7.7. Листок здоров'я 10-А класу ................................................. . . . . .
7.8. Фото класу ...................................................................... . . . . .
8. Відео матеріали
8.1. Відеокліп з проекту "Моє місто" ........................................... . . . . .
8.2. Відеоматеріали з шкільного фестивалю
"Ми до тебе, казко, В гості завітаємо", постановка казки "Курочка Ряба" ...................................................................... . . . . .
9. Творча робота на тему: "Що таке позитивне виховання"................ . . . . .
10. Список використаних джерел................................................ . . . . .
1. Актуальність теми
Усі ми хочемо бачити Україну демократичною державою з високим рівнем активної життєвої позиції громадян - усіх разом та кожного окремо. Активний громадянин сприяє розвитку нації, а це, в свою чергу, сприяє прогресу країни, дає можливість реалізувати прагнення стати повноправним членом європейської спільноти. Активна життєва позиція - це така система особистих цінностей людини, яка спонукає її до позитивної, морально впевненої, соціально-орієнтованої активної діяльності. Дії такої людини мають корисний вплив як на саму людину, так і на суспільство в цілому. Робота над даною темою дає можливість виконати ряд завдань, прискорити вирішення актуальних проблем та реалізувати зміст виховання які викладені в наказі Міністерста освіти, науки, молоді та спорту №1243 від 30.10.2011 року про "Основні орієнтири виховання 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України". А саме:
- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки; - реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; - створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; - вирішення таких проблем як деформації системи цінностей, поширення тютюнокуріння та вживання алкоголю, зростання кількості долучених до цього дівчат, вживання наркотиків, збільшення кількості випадків насильства, відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ.
Широкі можливості для формування активної життєвої позиції школярів мають сучасні педагогічні інноваційні технології, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до виховання.
Тому у авторки й виникло рішення про необхідність вивчення, узагальнення та систематизацію рекомендацій, щодо використання інноваційних технологій, які могли б збільшити ефективність виховної роботи класного керівника у формуванні активної життєвої позиції учнів, виконати важливі виховні завдання, вирішити актуальні педагогічні проблеми та реалізувати зміст виховання.
2. Теоретичне обґрунтування теми
Об'єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і труднощі формування активної життєвої позиції молодого покоління. Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Тому у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це "цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів" (І. Дичківська). У значенні продукту діяльності визначимо інновацію як оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних дій і засоби.
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці - це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти.
Поняття "технологія" походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність. Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно існують в Україні, І. Зязюн зробив висновки, традиційна система навчання є безособистісною, "бездітною... без людською". У ній "людина... постає... об'єктом, яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів, загальних стандартів і нормативів".
Не всі згідні з цією оцінкою. Але всі серед головних недоліків традиційної системи навчання називають: авторитарний стиль керівництва; домінування репродуктивної діяльності учнів; перевагу фронтальної роботи, обмеженість діалогічного спілкування; породжені цими факторами невміння і небажання дітей учитися; відсутність у них авторитету освіти, самоосвіти (саморозвитку). І як наслідок виникнення таких проблем виховання: деформації системи цінностей, відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ.
Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі.
Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована освіта. Спектр інноваційних методик і технологій, що складають її зміст досить широкий: дистанційне навчання та виховання, педагогіка співробітництва, інформаційні технології, рейтингова система оцінювання, вальдорфська педагогіка, технологія саморозвивального навчання Г. Селевка, дальтон-технологія, колективний спосіб навчання (О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, методика Марії Монтессорі, технологія модульного та модульно-розвивального навчання, проектні технології, розвивальне навчання, технологія рівневої диференціації М. Гузика, адаптивна система навчання А. Границької, технології проблемного навчання, сугестивні технології, продуктивна освіта, особистісно-орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської, школа "діалогу культур", інтерактивні технології та деякі інші.
Ознайомившись з надбанням провідних психологів, педагогів, дидактів, методистів, Невтира О.М. прийшла до висновку, що інноваційні педагогічні технології можуть широко використовуватися у виховному процесі і дозволяють успішно вирішити актуальні проблеми та реалізувати зміст виховання.
3. Основна ідея проблеми та її вирішення
Які ж інноваційні педагогічні технології використовуються систематично, яка їх загальна характеристика, яким чином вони впливають на формування активної життєвої позиції учнів.
У своїй педагогічній діяльності як класний керівник Невтира О. М. широко використовує такі інноваційні технології:
Дистанційне виховання та навчання або мережеві технології - це цілеспрямоване і методично організоване керівництво навчально-пізнавальною діяльністю та розвитком осіб, які перебувають на відстані від освітнього закладу. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Інтернет. Практикується в двох формах: а) через листування; б) через засоби масової інформації. В березні 2010 року з ініціативи Баранової Ольги, Конарєвої Людмили в соціальній мережі "ВКонтекте" була створена закрита група учнів тоді ще 8-А класу. Сьогодні це товариство має назву "ЭООШ №2. 10-А лучше всех!!))" http://vk.com/club16011799. На сторінках групи учні викладають фото та відеоматеріали класних та позакласних заходів, обмінюються інформацією, здійснюється консультування, обговорюють навчальні проблеми. В товариство входять всі учні класу. На протязі майже двох років можна спостерігати як формується активна життєва позиція та інформаційна культура учнів класу.
Проектна діяльність - це спеціально організований вчителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій, що завершується результатом, створенням творчого продукту. Щоб домогтися такого результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучати з цією метою знання різних галузей, уміння прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення, встановлювати причинно-послідовні зв'язки. В арсеналі Невтири О.М. як класного керівника такі теми проектів: "Герб класу" (Додаток 1), "Куточок класу", "Моє місто" (Додаток 2), "Пам'ятники нашого міста", казка "Курочка Ряба" (Додаток 3), благодійні ярмарки та виходи на природу (Додаток 4).
Проблемне навчання та виховання - спосіб організації активної діяльності; розв'язання учнями пізнавальних завдань, проблемних задач; передбачає застосування еврістичної бесіди, дослідницького методу. Цей метод успішно використовується авторкою на класних годинах (Додаток 5). Вчитель створює проблемну ситуацію і таким чином надає необхідну допомогу учням в аналізі матеріалів та організації мислительного пошуку для її вирішення, регулює процес вирішення: надає необхідну інформацію, керує організацією, визначає ступінь свободи вибору, направляє на пошук адекватних способів діяльності, сприяє розумінню інформації.
Інформаційні та комп'ютерні технології - система методу збору, накопичення, пошуку, обробки та видачі інформації з використанням інтернет-технологій. Ця технологія є універсальною, ні один виховний захід не обходиться без її використання. Серед основних факторів, що впливають на якість життя, є здатність приймати стратегічні рішення в ситуації невизначеності, тобто здатність відшукати інформацію, потрібну для правильної оцінки ситуації, уміти її опрацювати, прийняти рішення і довести це рішення до виконавців. Реалізувати це з швидкістю, необхідною в сучасному суспільстві, можливо лише за допомогою ІКТ. Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Під час підготовки та проведення позакласних виховних заходів школярі залучаються до освоєння цих методик.
Інтерактивне навчання та виховання - організація вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, що ґрунтується на суб'єкт - суб'єктних стосунках педагога та учня, різнобічної комунікації, використання самооцінки та зворотного зв'язку, постійній активності учня (Додаток 6). Дискуссія - найбільш поширений метод інтерактивного навчання. Її основне завдання - виявлення існуючих думок учасників розмови на якусь проблему та всебічний аналіз кожної з них. Під час проведення виховних годин використовуються різні форми проведення дискусії. Найбільш цікавим та продуктивним видом є групова. Вона дає новий імпульс проблемному вихованню.
Рейтингова система оцінювання - технологія оцінювання навчально-виховного процесу, яка забезпечує інтегральну оцінку досягнень учня, тобто оцінка є кумулятивною, заохочує до системної праці, сприяє удосконаленню умінь та навичок, підвищує рівень засвоєння знань, стимулює активність; активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення, волю, потребу самоконтролю; формує мотивацію; розвиває почуття особистої відповідальності. (Додаток 7 ). Навіть короткий огляд та характеристика інноваційних педагогічних технологій доводить їх широкі можливості у виховному процесі.
Як через використання інноваційних технологій формується активна життєва позиція та досягається основна мета виховання систематизовано в схемах 1 та 2 (Додаток 8, додаток 9).
Більш детальна характеристика цінностей та якостей особистості, які розвиваються та виявляються через активну життєву позицію вихованця викладено в Таблиці 1 (Додаток 10).
Невтира О.М. вважає, для того щоб використання інноваційних технологій у виховній роботі класного керівника досягало поставленої мети, давало можливість реалізувати основну мету та зміст сучасного виховання, створювало умови для формування активної життєвої позиції необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
- чітко формулювати мету буд-якого виховного заходу;
- ураховувати ступінь підготовленості учнів(що відомо, що невідомо), їх організованість, інтереси, вікові особливості, здатність до творчості та самостійного мислення;
- вчитель повинен прорахувати всі можливі наслідки діяльності - дидактичні, психологічні, виховні.
- спланувати діяльність до найменших дрібниць;
- підготувати методичне забезпечення;
- завжди створювати ситуацію успіху, щоб вселяти дітям впевненість;
- теми для діяльності мають бути зрозумілими і простими;
- в основі діяльності має бути інтерес, ініціатива;
- діяльність повинна викликати позитивні емоції, в ній не повинно бути одноманітності;
- у діяльності не повинно бути сторонніх спостерігачів (важливо залучити всіх учнів до активної діяльності);
- періодично змінювати технології, комбінувати їх - щоб вони залишалися цікавими дітям.
4. Умови створення досвіду
Основними завданнями виховної роботи навчального закладу, в якому працює Невтира О. М., є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку кожної дитини шкільного віку, формування її життєвих компетентностей, обдаровань через організацію позаурочної діяльності в школі; формування в учнів навичок культури здоров'я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформативності з питань профілактики. Вирішення цих завдань дає можливість сформувати систему особистих цінностей дитини.
На високому рівні в ЕЗОШ №2 організована система учнівського самоврядування. В школі діють такі комісії: "Живи, книго", "Дисципліни та порядку", "Радість творчості", "Навчально-пізнавальна", "Милосердя та праці", "За здоровий спосіб життя", "Прес-центр". Участь у роботі самоврядування дає можливість виявити, розвинути свої організаторські здібності та творчий потенціал.
Протягом багатьох років в школі працює мережа гуртків та спортивних секцій. Вокальний ансамбль "Камертон", секція баскетболу, футболу, волейболу.
Учні класу є постійними відвідувачами цих гуртків.
5.Практична значимість досвіду
Практична робота над досвідом за останні роки показує, що використання інноваційних технологій у роботі з класним колективом спонукає учнів до позитивної, морально впевненої, соціально-орієнтованої активної діяльності. Про це свідчать зацікавленість учнів в участі в загальношкільних та класних заходах. Невтира О.М. відмічає, що використання інноваційних технологій передбачає залучення творчого потенціалу кожного, хто бере участь в громадському житті класу та школи, допомагає учням повніше виявити свою індивідуальність, відчути зацікавленість (Додаток 11, таблиця 2).
Таким чином в учня формується зацікавленість до активної діяльності. Наявність успіху окрилює, захоплює, підносить учня не тільки у власних очах, а сприяє утвердженню його як особистості в учнівському колективі групи, стає нормою життя. Адже успіх у творчій діяльності - джерело внутрішніх сил учня, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання діяти. Практика показує, що молода людина до свого успіху підходить аналітично, шукає його корені, прогнозує розвиток успіху, адже в основі очікуваного успіху лежить прагнення утвердити своє "Я".
Прийняття учнем особистих творчих планів передбачає дотримання правил поведінки (не мати зауважень про порушення дисципліни), не допускати пропусків занять без поважних причин, виконувати обов'язки з самообслуговування, відвідувати предметні гуртки, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції.
Отже використання інноваційних технологій у виховній роботі класного керівника сприяє розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, самостійності, відповідальності, формуванню вмінь приймати рішення, розв'язувати проблеми, вихованню людини гуманної, творчої, відповідальної, з активною життєвою позицією, яка б могла реалізувати себе, утвердити правову, демократичну соціальну державу та розвинути громадянське суспільство.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Глассер У. Школи без невдах. М.: Прогресс, 1991. С.184. 3. Клаус Г. Вступ в диференційну психологію навчання: Пер. с нем./Под ред. І.В.Раввіч-Щербо. М.: Педагогіка, 1987. С.176. 4. Крупенін А.Л., Крохина І.М. Ефективний учитель. Ростов-н/Д.: Фенікс, 1995. С.480. 5. Хол П. Community Education: відповіді на потреби й труднощі дітей/Нові цінності освіти. № 3. М.: Innovator, 1995. С.82-85. 6. Школи як Communities. Рівні бідності учнівських "популяцій". Позиції, мотивація й успішність учнів: багаторівневий аналіз/Нові цінності освіти. N 5. М.: Innovator, 1995. С. 75-80.
7. Заняття психолога з підлітками / Упоряд. Т.Гончаренко. - К.: Вид.дім "Шкіл.світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. - С.87
8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. - К.: Видавництво А.С.К., 2004.
9. Педагогика/под редакцией Ю. К. Бабанского."Просвещение", Москва, 1983 г.
10. Балтремус К. Особистісно зорієнтоване виховання - визначальний чинник гуманізації шкільного життя//Наук.зап./ Терноп.держ.пед. інститут ім. В. Гнатюка.- 2002.- №2
11. Подмазін С.І.Особистісно орієнтований освітній процес. Принципи. Технології.// Педагогіка і психологія.- 1997.- №2
12. Галузинський В.М. Педагогіка. Київ., "Вища школа" 1995 р.
13. Калечіц Т.Н. Позакласна і позашкільна робота з дітьми. Москва., "Просвещение", 1980
14. Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. - К. - 2002. 15. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. - К., 2002.
16. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышение эффективности учения школьников.- Ростов-на-Дону, 1970.
17. Декларація прав дитини: Проголошен. Ген. Ассамблеєю ООН, 20 листопада 1959 р.// Відродження.- 1990.- №1
18. Інтегративна концепція особистоті /Авт. С.І. Подмазін// Завуч.- 2002.-№2 
Автор
olqa.Marta
Документ
Категория
Образование
Просмотров
11 798
Размер файла
100 Кб
Теги
опис, керівник, класного, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа