close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Положення про методичну роботу

код для вставки
Положення про методичну роботу у Сквирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Погоджено методичною радою школи (протокол № 1 від 09. 09.2010р.) та затверджено педагогічною радою школи (протокол № 1 від 29. 08 2010р.)
Положення про методичну роботу вчителя
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Учитель - ключова постать у сучасному освітньому процесі, духовний наставник учнів. Від його підготовки залежить якість шкільної освіти, рівень духовної культури суспільства, утвердження демократичних принципів та процесів. Науково-методична робота вчителя школи - усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагогів, спрямована на вдосконалення теоретичної, практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.
2.ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними завданнями вчителя є
* Формування потреби до неперервної освіти та самоосвіти впродовж життя.
* Формування високого рівня культури, зокрема правової.
* Розвиток здатності до творчої діяльності.
* Готовність до співробітництва, толерантність, терпимість до іншої думки.
* Уміння вести діалог, шукати і знаходити розумні компроміси.
* Розвиток здатності до самоорганізації.
Основні напрями роботи вчителя :
* Участь у роботі МК вчителів групи споріднених предметів, творчих груп, створених з метою реалізації програм та проектів, які існують у школі.
* Участь у педагогічних радах, педконсиліумах з метою колективного розв'язання педагогічних ситуацій.
* Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, які проводять у школі, в споріднених навчальних закладах середньої освіти та вищих навчальних закладах.
* Участь у півбесіді з відповідальним членом адміністрації, головою МК з питань, які належать до їхньої компетенції.
* Участь у підготовці та проведенні оперативно-методичних нарад.
3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Методичну діяльність планують, координують та затверджують на засіданні МР , МК та творчих груп.
4.ПРАВА ВЧИТЕЛЯ ШКОЛИ НА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
* Учитель має право на вибір форм, методів, технологій викладання навчального матеріалу, які відповідають основним положенням законодавчих документів у фері освіти та не входять у протиріччя з основними завданнями організації життєдіяльності школи.
* Учитель має право самостійно обирати форми і методи підвищення особистої фахової майстерності.
* Учитель має право на відрядження та вирішення питання про оплату участі в тренінгах, семінарах, конференціях, які мають науково-методичний, фаховий характер і сприяють підвищенню педагогічної та фахової майстерності.
* Учитель має право на забезпечення організації навчальної діяльності учнів на сучасному рівні, особистої методичної діяльності необхідною методичною літературою та посібниками, зокрема періодичною педагогічною пресою відповідно до фаху.
5.ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Учитель зобов 'язаний:
* Організувати особисту діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (наукова, експериментальна, методична робота) через участь у роботі МК, творчої групи. * Організувати роботу з обдарованими, здібними учнями (наукова/дослідна/проектна/"олімпіадна" робота /творча майстерня) та з учнями інших груп за рівнем навченості.
* Організувати навчальну роботу з врахуванням основних завдань життєдіяльності школи, НМ проблеми школи, МК, своєї особисто. * Організувати співпрацю з батьками та вчителями з питань підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
* Планувати свою діяльність з урахуванням доров'я та безпеки життя дітей, заходів з техніки безпеки.
* Надавати методичну, фахову допомогу молодим і новопризначеним учителям.
6.ДОКУМЕНТАЦІЯ
* Портфоліо учителя - як результат фахової методичної роботи.
* Сценарії урочних та позаурочних навчальних та виховних заходів.
* Тексти особистих видань, публікацій тощо.
7.КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ
Керівництво методичною діяльністю вчителя здійснюють відповідальний член адміністрації, голова МК, відповідальний за організацію роботи творчої групи.
Положення про науково-методичну раду школи
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1 Метою діяльності НМР є координація всіх структурних підрозділів науково-методичної служби школи.
1.2 Рада є консультативним органом з питань організації життєдіяльності школи.
1.3 Члени НМР працюють на громадських засадах.
1.4 НМР підпорядкована у своїй діяльності директору школи.
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НМР:
2.1 НМР створено для вирішення таких завдань:
* Координація діяльності методичних комісій учителів-предметників, творчих груп тощо, спрямованих на розвиток науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
* Розробка основних напрямів науково-методичної роботи школи.
* Формування мети та завдань науково-методичної служби школи.
* Забезпечення науково-методичного супроводу навчальних програм, навчально-методичного комплексу для вчителя.
* Організація пошукової, дослідницької експериментальної роботи в школі, спрямованої на розвиток кожного учасника навчального процесу.
* Організація консультування вчителів школи з проблем удосконалення фахової майстерності, застосування технологій навчання, спрямованих на підготовку сучасного випускника .
* Розробка заходів щодо узагальнення та поширення ППД творчих учителів (школи та інших навчальних закладів).
* Здійснення педагогічних експериментів з пошуку та апробації нових технологій, форм і методів навчання.
* Організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом та передовими технологіями навчання.
* Запровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних, дидактичних матеріалів (зокрема інформаційних технологій).
* Розробка програмового забезпечення навчальних занять та впровадження їх у навчальний процес.
2.2. НМР організовує свою діяльність за такими напрямами:
* Аналіз результатів діяльності педколективу, вчителів окремих предметів за підсумками І семестру, року.
* Участь у розробці варіативної частини робочого навчального плану..
* Обговорення рукописів навчально-методичних посібників, статей тощо.
* Обговорення методики навчальних занять та змісту дидактичних матеріалів до них. * Розгляд питань організації, керівництва та контролю науково-дослідницької роботи учнів 8-11-х класів.
* Організація та здійснення педагогічних експериментів, науково-методичних проектів.
* Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально-лабораторної бази.
* Розробка положень про конкурси.
* Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.
* Вибір форм і методів та організація наставництва.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НМР:
3.1 До складу науково-методичної ради (НМР) школи входять вчителі-методисти, члени адміністрації, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, голови ШМК . 3.2 Склад НМР затверджують наказом по школі.
3.3У складі НМР можуть формуватися секції зрізних напрямів роботи (проектна, дослідна, аналітична, наставництво тощо).
3.4 Очолює роботу НМР заступник директора з навчально-виховної роботи 3.5 Для забезпечення своєї роботи Рада обирає секретаря.
3.6 Робота НМР здійснюється на підставі річного плану.
3.7 План складає голова НМР, його розглядають на засіданні НМР, узгоджують з директором школи, затверджують на засіданні педради.Періодичність засідань - не менше 4 разів на рік. Про дату та час засідання голова НМР повинен сповістити членів Ради.
3.8 Рекомендації для членів педколективу підписують голова НМР та секретар.
3.9 Якщо на засіданні обговорюють питання, які стосуються інших напрямів навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних посадових осіб.
3.10 3 кожного питання приймають рекомендації, які фіксують у протоколах.
IV.Права НМР:
НМР має право:
* Рекомендувати на підставі аналізу ситуації основні завдання для організації життєдіяльності школи.
* Пропонувати зміни з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, зокрема з внесенням у сітку годин робочого навчального плану школи відповідно до нормативних документів.
* Пропонувати вчителям різні форми підвищення фахової майстерності.
* Рекомендувати вчителів для участі в конкурсі "Учитель року".
* Готувати пропозиції та рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання.
* Піднімати питання про публікацію матеріалів про ППД, накопичений окремими вчителями, МО * Піднімати питання про заохочення працівників школи за активну участь у пошуковій, дослідній, експериментальній роботі.
V. ДОКУМЕНТАЦІЯ НМР: * Положення про НМР.
* Аналіз роботи НМР за рік, що минув.
* План роботи на наступний рік.
* Протоколи засідань.
* Графік проведення предметних декад VI. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ НМР * Про свою діяльність НМР звітує перед педагогічною радою школи. * Керівництво діяльністю НМР здійснює директор відповідно до плану методичної роботи, контролю та керівництва.
Положення про шкільні методичні комісії
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
* Методична комісія (далі МК)-структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.
* МК створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.
* У школі діють такі МК: учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу, учителів предметів природничо-матемаичного циклу, учителів предметів оздоровчо-естетичного циклу, учителів початкових класів, класних керівників.
* Метою діяльності МК є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
* Голова МК вчителів-предметників працює на державних (громадських) засадах, його затверджують наказом по школі.
* До МК належать педагоги одного чи кількох близьких за змістом освіти предметів.
* МК може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
* МК підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НВР.
2.ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ШМК
* Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.
* Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
* Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
* Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти та науки України та індивідуальних програм, складання календарно-тематичних планів
* Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчальної роботи учнів.
* Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.
* Координація навчально-виховної діяльності вчителів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
* Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час. * Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів. 3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШМК
* Роботу вчителів-предметників у рамках МК організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
* Роботу МК організовує голова МК, якого призначає адміністрація або обирають члени серед педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, користуються повагою.
4.ЗАВДАННЯ ГОЛОВИ ШМК
* Аналіз результатів організації вчителем навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими МК.
* Організація взаємодії вчителів МК, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителем шкільної документації.
* Організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими МК, та взаємодопомога.
* Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.
5.ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ШМК
* Голова МК проводить засідання не менш як 4 рази на рік згідно з планом.
* Голова МК складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з учителями-предметниками та який затверджує науково-методична рада школи.
* Голова МК звітує про свою роботу перед педагогічною радою школи не менш як раз на рік.
* Голова МК контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником з НВР організовує вивчення стану викладання предмета (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями-предметниками.
6. ПРАВА ГОЛОВИ ШМК
* Має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МК, шкільної документації вчителів, які входять до складу МК.
* Має право звертатися по консультацію до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в школі, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МК.
* Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду. * Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації. * Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів. 7. ОБОВ'ЯЗКИ УЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ШМК
* Організовувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи, НМ проблеми , МК, особисто вчителя.
* Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
* Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров'я та життя дітей, заходів з техніки безпеки. * Організовувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та вчителями щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці. 8. ПРАВА УЧИТЕЛІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ШМК
* Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
* Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в школі.
* Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.
* Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до заступників директора школи.
9. ДОКУМЕНТАЦІЯ ШМК * Положення про МК. * Аналіз роботи МК за рік, що минув, план роботи на рік, протоколи засідань. * План атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки; банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад.
* Необхідна документація для організації діяльності МК в табличній формі.
* Інструктивно-методичні документи.
* Методична база творчих робіт учителів МК.
* Портфоліо на кожного учителя.
* Тематичне планування роботи вчителів МК в табличній формі.
10.КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ ШМК ЗДІЙСНЮЄ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НВР.
Положення про наставництво над молодими педагогами
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1Учитель-наставник в школі - людина з високою творчою активністю, зі своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами особистої практичної діяльності.
1.2Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають стаж роботи до 3-х років або потребують методичної допомоги, та новопризначених учителів школи. Результатом методичної роботи вчителя-наставника є формування творчої активності, розвитку ініціативи молодого педагога, зростання його авторитету.
2.ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними завданнями вчителя-наставника школи є планування та здійснення заходів разам з молодим, вчителем:
* Планування та здійснення разом з молодим, малодосвідченим або новопризначеним учителем заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти та науки України.
* Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів.
* Допомога вчителю в розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання.
Основні напрями роботи вчителя-наставника :
* Організація індивідуальних консультацій, занять, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів під керівництвом наставника.
* Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів з обов'язковим наступним обговоренням, плануванням корекції діяльності молодого вчителя.
* Консультування молодого педагога щодо організації навчально-виховного процесу.
3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Наставників молодих учителів призначають наказом по школі, роботу вчителів-наставників контролює заступник директора з НВР.
4.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАСТАВНИКА
* Учитель-наставник має право вносити корективи та давати поради щодо методики проведення уроку та узгоджених планів.
* У разі потреби має право на незаплановане відвідування уроків.
* Учитель-наставник зобов'язаний надати вчителю-початківцю методичну допомогу в складанні календарних та поурочних планів.
5.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
* має право звернутися по пораду чи допомогу до вчителя-наставника або відповідального члена адміністрації школи, інших учителів
* зобов'язаний виконувати основні положення спільного плану взаємодії з учителем-наставником.
* зобов'язаний відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять учителі школи.
* зобов'язаний наполегливо оволодівати методикою викладання, вивчати досвід наставника, інших колег.
6.ДОКУМЕНТАЦІЯ
Розробка плану уроку або конспекту уроку, план самоосвіти, план відвідування семінарів, тренінгів, практикумів, майстер-класів, матеріали самоаналізу та самооцінки особистої діяльності.
7.КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ
Керівництво взаємодією вчителя-наставника та молодого вчителя здійснюють голови МК.
Положення про тиждень педагогічної майстерності
І.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:
* Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників.
* Пропаганда перспективного педагогічного досвіду.
* Виявлення нових творчих знахідок, ідей, надбань.
* Піднесення ролі атестації педагогічних працівників.
* Тиждень педагогічної майстерності проводиться під час зимових канікул
ІІ. ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЧАС ТИЖНЯ:
* Визначити, що основними заходами під час тижня педагогічної майстерності є творчі звіти вчителів, які атестуються у поточному навчальному році, та виставка - захист досвіду роботи у рамках шкільного методичного фестивалю.
* Також у рамках тижня можуть проводитися наступні заходи: виставка досвіду роботи "Я атестуюсь"; обговорення уроків учителів, які претендують на присвоєння вищої категорії та педагогічних звань "Старший вчитель", "Вчитель-методист"; зустріч з колегами з інших навчальних закладів та науковцями, "круглі столи", семінари тощо для обговорення нових педагогічних ідей
ІІІ. ТВОРЧИЙ ЗВІТ УЧИТЕЛЯ:
* Творчий звіт учителя - це форма методичної роботи спрямованої на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного досвіду вчителя, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань нових технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи
* Проводиться творчий звіт як підсумок атестації.
* Творчий звіт вчителя готує методична рада школи. Вона розробляє план проведення творчого звіту, організовує консультації, бібліографічні огляди, виставки творчих робіт, розробки дидактичних матеріалів і т. п.
* Творчий звіт вчителя здійснюється в такій послідовності:
1. Підготовка вчителя до творчого звіту (підготовчий етап вересень - грудень).
1.1. Збір і опрацювання інформації.
1.2. Підготовка короткої доповіді (виступ до 8 хвилин, супроводжувати комп'ютерною презентацією) для творчого звіту з досвіду роботи вчителя.
1.3. Підготовка і організація постійно діючої виставки творчого досягнення вчителя в предметному або методичному кабінеті школи.
1.4. Висвітлення передового педагогічного досвіду вчителя протягом навчального року в педагогічній пресі, у виступах по телебаченню, радіо.
1.5. Оформлення матеріалів творчого досягнення вчителя.
1.6. Визначення дати і місця проведення творчого звіту.
2. Проведення творчого звіту.
2.1. Урочисте відкриття творчого звіту вчителя. Вступне слово голови ШМК.
2.2. Короткий виступ-характеристика директора школи або заступника.
2.3. Звіт вчителя про власний досвід та творчі досягнення, напрацювання.
(У творчому звіті передбачити:
Актуальність і практичну значимість ідеї.
Коротко розкрити зміст педагогічної ідеї, її реалізацію у навчально-виховному процесі.
Довести відповідність педагогічної ідеї сучасним досягненням педагогіки, психології та методики навчально-виховної роботи.
Розкрити Ваш оригінальний підхід до розв'язання обраної ідеї.
Спрогнозуйте результати втілення педагогічної ідеї у досвід роботи учителів школи, району.)
2.4. Осмислення і обговорення творчого доробку вчителя.
2.5. Огляд виставки творчого доробку вчителя.
3. Урочисті привітання вчителя з творчим звітом.
4. Підведення підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту і його впровадження у вивчення передового педагогічного досвіду.
IV. ШКІЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ:
4.1. Шкільний методичний фестиваль (далі - фестиваль) - це освітянський захід, у рамках якого педагогічні працівники мають можливість представити інноваційні ідеї, авторські методики, технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі навчального та виховного процесів, управлінської діяльності, розкрити досвід модернізації навчально-виховного процесу у сучасному навчальному закладі.
4.2. Метою фестивалю є стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації педагогічних працівників.
4.3. Основними завданнями фестивалю є:
* пропаганда перспективних моделей оновлення змісту загальної середньої освіти; * презентація кращих моделей управління закладом освіти; * оптимізація науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти області; * прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику; * популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій; * актуалізація результатів дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності; * стимулювання пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем удосконалення змісту навчально-виховного процесу; * виявлення та підтримка творчо працюючих педагогічних працівників; * систематичне оновлення та збагачення інформаційного банку даних про інноваційну діяльність школи та окремих працівників
4.4.Організаційні засади
4.4.1. Організатором та координатором фестивалю є методична рада школи.
4.2.2.Оцінювання матеріалів фестивалю проводиться членами МР. 4.5. Матеріали фестивалю презентуються за такими номінаціями: управління освітою; початкова освіта; гуманітарна освіта; природничо-математична освіта; розвивально-естетична освіта; трудове навчання; виховна робота, українознавство; Київщинознавство; психологічна служба, соціальний захист дітей та молоді; робота з обдарованими дітьми; бібліотечна справа; спеціальна педагогіка; 4.6 Номінації можуть змінюватись у залежності від врахування запитів та побажань.
4.7 Тематика та зміст представлених матеріалів повинні відображати здобутки педагогів в розв'язанні таких актуальних проблем розвитку освіти:
* інформатизація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, науково-методичної роботи, використання сучасних комп'ютерних технологій; * сучасні підходи до управління закладом освіти; * модернізація змісту загальної середньої освіти ; * шляхи створення інноваційного освітнього простору; * організація особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу ; * оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та виховання; * запровадження інтерактивних методик у практичну діяльність; * роль краєзнавчого матеріалу в формування національної свідомості особистості; * психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми; * роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу; * сучасні підходи до організації навчання дітей з особливими потребами; 4.8. На фестиваль можуть бути представлені наукові публікації, навчально-(науково)-методичні посібники, дидактичні збірники, збірники методичних рекомендацій, навчально-методичні комплекси, авторські й адаптовані програми, методичні розробки.
4.9 Порядок проведення фестивалю
4.9.1.Фестиваль проводиться щороку. Підготовку та проведення фестивалю здійснює методична рада школи.
4.9.2. Методична рада здійснює реалізацію усіх заходів з підготовки та проведення Фестивалю, проводить у разі необхідності засідання, на яких ухвалюються рішення щодо поточних питань, зокрема:
* визначається дата та місце проведення фестивалю, критерії оцінювання конкурсних робіт;
* затверджується програма та документація фестивалю;
* розподіляються обов'язки ;
* вносяться пропозиції щодо змін до цього положення у разі необхідності.
4.9.3. Учасники фестивалю подають роботу, оформлену відповідно до вимог КОІПОПК в паперовому та електронному вигляді не пізніше 15 грудня поточного року.
V. ПІДСУМКИ ТИЖНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:
5.1Рівень підготовки матеріалів та виступів під час тижня педагогічної майстерності враховується:
* При щорічному визначенні рейтингу учителів;
* Під час засідань атестаційної комісії.
* Під час розподілу щорічної грошової винагороди.
* При нагородженні педагога державними нагородами.
* Під час розподілу тарифікаційного навантаження.
5.2 Хід тижня обов'язково висвітлюється в районній пресі та на шкільному сайті, а його підсумки в наказі директора школи.
Положення про творчу групу учителів
I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Творчі групи - це організовані невеликі колективи (3-9 вчителів) передових, найдосвідченіших працівників освіти, які поглиблено вивчають запропоновану педагогічною наукою проблему, суть і технологію того чи іншого досвіду і забезпечують його творче впровадження в практику школи.
1.2 Творча група є підрозділом методичної комісії вчителів з даної галузі знань державного компонента освіти, але може бути самостійною ланкою методичної роботи.
1.3 Творчі групи можуть об'єднувати вчителів одного або різних предметів, створюватись на рік або кілька років, залежно від поставлених завдань.
II. ЗАВДАННЯ ГРУПИ
Головним завданням творчої групи є розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки і пробне впровадження їх у практику, пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового досвіду.
III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 3.1 Творча група створюється на добровільних засадах з найбільш досвідчених і теоретично підготовлених учителів, які виявили інтерес і бажання вести роботу над відповідною науково-теоретичною проблемою.
3.2 Творчу групу очолює вчитель, визнаний педагогічною громадськістю або один із керівників школи.
3.3 Творча група працює за планом роботи, який розрахований на 2-3 роки.
3.4 Засідання творчої групи проводяться зазвичай раз на 2 місяці.
3.5 Діяльність творчої групи здійснюється за такою технологією:
* перший етап: вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, освоєння наявного досвіду, консультації з представниками науки, досягнення високої компетентності в суті досліджуваної проблеми.
* другий етап: розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених вченими, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.
* третій етап: апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення свого досвіду у проблемі.
* четвертий етап: поширення створеного досвіду, демонстрування його широким масам вчителів; виступи з лекціями, повідомленнями про цей досвід, пропаганда його у пресі; демонстрування створеного досвіду на практиці; консультування у підготовці та проведенні семінарів-практикумів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій тощо.
ІV. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
4.1 План роботи групи складається головою творчої групи, затверджується заступником директора школи з навчально-виховної роботи.
4.2 Структура плану: вступ (актуальність проблеми, мета та завдання, шляхи вирішення проблеми, склад творчої групи, графік засідань творчої групи).
4.3 Засідання групи протоколюються або складається план проведення засідання, до якого додаються виступи членів засідання групи та інші необхідні матеріали. Аналіз про діяльність групи подається методичній раді школи або адміністрації ЗНЗ наприкінці навчального року.
Положення про проблемну групу учителів
I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Проблемна група вчителів - це група вчителів (від 3 чоловік), які цікавляться якоюсь фаховою, професійною, методичною проблемою та бажають вивчити її глибше.
1.2 Проблемна група є підрозділом методичної комісії вчителів з даної галузі знань державного компонента освіти, але може бути самостійною ланкою методичної роботи.
II.ЗАВДАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ
Вивчення відповідної проблеми з метою підвищення професійної компетентності вчителів. ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
* Проблемну групу очолює вчитель, добре обізнаний з даною темою.
* Проблемна група працює за планом роботи, який розрахований на 1-2 роки.
* Засідання проблемної групи проводяться зазвичай раз на 2 місяці.
ІV. ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ
* План роботи групи складається головою проблемної групи, затверджується заступником директора школи з навчально-виховної роботи.
* Структура плану: вступ (актуальність проблеми, мета та завдання, шляхи вирішення проблеми), склад проблемної групи, графік засідань проблемної групи.
* Засідання групи протоколюються або складається план проведення засідання, до якого додаються виступи членів засідання групи.
* Аналіз про діяльність групи подається методичній раді школи або адміністрації ЗНЗ наприкінці навчального року.
Положення про предметні декади та тижні
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Предметні декади та тижні (далі - ПДТ) мають на меті: * сприяти мотивації дітей до вивчення предметів, які є складовими МК;
* залучати якомога більше учнів до участі в заходах для задоволення потреб в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
1.2 У підготовці та проведенні ПДТ беруть участь вчителі та учні школи.
1.3 До участі в організації та проведенні ПДТ залучають батьків учнів, викладачів вищих навчальних закладів, інших закладів освіти, зокрема й позакласної.
1.4 За підготовку, організацію та проведення ПД несуть персональну відповідальність голови відповідних МК, призначені вчителі .
1.5 У школі проводяться такі предметні декади:математики, історії та правознавства, української мови, фізики та інформатики, творчості, іноземних мов, зарубіжної літератури, географії та природознавства, хімії та біології, спорту.
1.6 У школі проводяться такі предметні тижні: правових знань, за здоровий спосіб життя, Шевченківські дні, військово-патріотичний.
2.ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними завданнями та напрямами ПДТ у школі є:
* популяризація даного напряму науки через організацію низки позаурочних предметних заходів; * обмін досвідом між учителями МК з питань організації наукової, експериментальної, методичної роботи; * виявлення учнів, зацікавлених у вивченні певних предметів;
* залучення учнів до організації та проведення ПДТ (змагання, вікторини, конкурси, інтелектуальні ігри),виявлення та розвиток талановитих і здібних дітей;
* організація виконання навчальної практики відповідно до основних положень інструктивно-методичного листа.
3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
3.1 ПДТ проводяться протягом навчального року відповідно до плану, затвердженого методичною радою, питання планування та проведення ПДТ обговорюють на засіданні МК та затверджує директор школи. До плану проведення ПДТ обов'язково включати заходи у початковій школі відповідно до конкретного предмета.
3.2 Голова МК несе персональну відповідальність за складання плану проведення ПДТ з урахуванням можливостей кожного вчителя, проте участь кожного є обов'язковою.
4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ.
4.1Проведенню ПДТ передує засідання МК, на якому складають план проведення, графік взаємовідвідування уроків, узгодження єдиної методичної теми, за якою відбуваються уроки для колег.
4.2 ПДТ проводять за трьома основними напрямами: методична робота, позакласна та виховна робота, виконання навчальної практики.
4.3 ПДТ обов`язково розпочинається з рекламної кампанії.
Предметні декади проводяться протягом двох тижнів, до їх проведення висуваються такі вимоги:
Перший тиждень декади - це методичний тиждень. Усі члени ШМК планують відкритий урок, погоджуючи час його проведення з головою ШМК та адміністрацією школи.
Другий тиждень декади - тиждень позакласної роботи з предметів: заходи в ігровій або інтерактивній формі проводяться тільки між паралелями із залученням глядачів та на високому естетичному рівні в позаурочний час.
Наказом по школі призначати відповідального за організацію та проведення декади та відповідальних за кожну паралель. Після проведення декади відповідальний узагальнює матеріали декад та подає заступникові з навчально-виховної роботи ( в електронному виді) такі матеріали: план декади, конспекти відкритих уроків, сценарії заходів, фотоматеріали.
Визначити, що предметні тижні проводяться протягом 5 днів з врахуванням вимог до другого тижня декад. 4.4 Планування заходів, відвідування уроків, графік відкритих уроків, відпрацювання годин навчальної практики має бути узгоджено з усіма зацікавленими особами, членами адміністрації, з урахуванням розподілу навантаження на учнів та викладачів.
4.5 За підсумками ПДТ голова МК готує матеріал для наказу та звіту роботи школи, подає для відзначення списки вчителів та учнів, які виявили особливу старанність і досягли певних успіхів в організації та проведенні запланованого.
5.ДОКУМЕНТАЦІЯ.
5.1За підсумками методичних надбань МР школи створює єдину науково-методичну базу робіт учителів.
5.2 Звіт про проведення ПДТ( у папці ШМК, складає голова ШМК).
5.3 Методичні розробки, конспекти уроків, сценарії заходів (у портфоліо кожного учителя)
5.4 Звіти про виконання навчальної практики (у папці ШМК).
6.КЕРІВНИЦТВО
Керівництво ПДТ здійснюють голови МК за погодженням дій з членами адміністрації, учнівською радо самоврядування.
Положення про учнівське наукове товариство "Дивосвіт"
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Наукове товариство "Дивосвіт" - громадська учнівська організація, яка діє відповідно до Положення "Про Товариство".
1.2 Мета діяльності Товариства - виявлення і творчий розвиток здібностей та обдарувань учнів школи, утвердження національної ідеї, розвиток національної культури та піднесення духовності народу.
1.3 Завдання Товариства:
* сприяти утвердженню в школі культу науки, вихованості та високої громадянської свідомості;
* сприяти розвиткові інтересу до знань;
* сприяти утвердженню української мови як єдиної державної на всіх ділянках життя;
* розвивати творчі здібності учнів спільно з педагогічним колективом та батьківською громадськістю ;
* сприяти піднесенню авторитету книги і формуванню культу ерудованого, духовно багатого учня;
* дбати про збереження й відродження навколишнього середовища.
ІІ.ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1.Для виконання своїх завдань Товариство спільно з педагогічним колективом: організовує науково-пошукову та дослідницьку діяльність учнів, вечори, "круглі столи", семінари, науково-практичні конференції, навчальні ігри, виставки, дискусії, диспути, конкурси ерудитів; бере участь у розповсюдженні наукової та художньої літератури , видає стінгазети, створює гуртки, секції, творчі групи учнів; бере участь у конкурсах науково-пошукових робіт МАН та ін.; організовує спільно з педагогічним колективом фестивалі та свята наук, зустрічі з відомими особистостями;
2.2.Товариство взаємодіє з різними громадськими організаціями, творчими учнівськими об'єднаннями в інших містах . ІІІ.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА
3.1. До товариства входять індивідуальні члени(учні школи ) або колективні (гуртки, секції).
3.2. Прийом до Товариства здійснюється на підставі усної заяви.
3.3. Члени Товариства мають право: займатися науково-пошуковою та дослідницькою діяльністю відповідно до своїх інтересів та можливостей; одержувати консультативну допомогу від учителів школи; одержувати потрібну інформацію, наукову літературу, періодичні видання через бібліотеку; одержувати заохочення від Товариства та адміністрації школи за активну участь у діяльності Товариства; об'єднуватися за інтересами в творчі групи; пропагувати власні досягнення та досягнення товаришів через різні форми роботи; вільно виходити з Товариства.
3.4 Члени Товариства зобов'язані: дотримуватися Положення про Товариство; систематично і кваліфіковано здійснювати науково - пошукову діяльність, дбаючи про розвиток власних здібностей та про престиж школи; з повагою ставитися до надбань різних наук;
ІV.СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
4.1Основою Товариства є первинні осередки, які діють у класних колективах, у секціях та гуртках школи.
4.2Центральним органом є Рада, яка обирається щорічно конференцією членів Товариства і керує його роботою.
4.3Голова Товариства обирається зі складу учнів 10 - 11 класів, які мають авторитет і досягнення в науково-дослідницькій діяльності, нагородженні грамотами, дипломами.
4.4До складу Ради входять учні і вчителі школи.
4.5Найвищим органом Товариства є конференція, яка проводиться двічі протягом навчального року (вересень, квітень)
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 670
Размер файла
62 Кб
Теги
робота, положення, методичні, про
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа