close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

апостр спрощ префікси

код для вставкиСкачать

НАПАМ'ЯТЬ 
Спрощуються такі групи приголосних:
-ждн- - -жн-
-здн- - -зн-
-стл- - -сл-
-стн- - -сн-
-зкн- - -зн-
-скн- - -сн-
-слн- - -сн- Винятки:
Шістнадцять, хвастливий, пестливий, зап'ястний,
кістлявий, хворостняк,
форпостний, аванпостний, баластний, контрастний,
компостний, випускний,
вискнути, рискнути,
пропускний, допускний
та похідні від них.1.Без...іменний, бур...я, подвір...я, об...єм, мавп...ячий, Лук...ян, пів...яблука, пів...Ялти, матір...ю, верб...я, св...ято, зіп...явся, під...яремний, дит.....ясла, з...єднати, з...економити, кон...юктивіт, інтерв...ю, солом...яний, п..юре, моркв...яний, в...ялий, лл...ю, зв...язок, тьм...яний. 2.Записати слова
Зліс...ний( ), кількіс...ний( ), совіс...ний( ), форпос...ний( ), тиж...невий( ), жаліс...ний( ), хвас...ливий( ), гігант...ський, ( ),
проїз...ний( ), радіс...ний( ), зап...яс...ний( ), вартіс...ний( ), реміс...ник ( )
пристрас...ний( ), шіс...надцять( ), пис...нути ( ),виїз...ний( ), волос...ний( ), мас...ний( ),
тріс...нути( ),блис...нути( )
очис...ний( ), чес...но( ), буревіс...ник( ), блис...нути( ), випус...ний( ), капос...ний( ).3. Перекласти українською.
Безъязыкий, взгорье, подъём, въехать, вьючный, двухъярусный, изъясняться, мясорубка, подъязычный, съесть, семья, Юрьев, объявление, Лукьянченко, отъехать, буря, Репин, рябой, развязка, кровью, мышцы, доверие, памятник, обезьяний, морковный, пьеса, объединиться, праздник, вянет, гвоздь, подъезд.
НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-
Префікси пре- та при- слід розрізняти за значенням.
Префікс пре- надає словам значення збільшеної ознаки: пречистий, премудрий, презручно, премило.
Префікс при- надає словам значення наближення, приєднання: приїхати, приклеїти, прикріпити, а також значення неповноти дії або ознаки: приморозити, прилягти, причинений, примружений.
Префікс прі- вживається у словах прірва, прізвище, прізвисько.
1.Розкрити значення фразеологізмів. Переписати, вставляючи пропущені букви. Позначити в словах орфограму "літери е-и у префіксах".
Пр..хилити небо. Погляд пр..кипає. Пр..красна половина. Пр..кусити язика. Пр...солоджувати язика. Пр...тиснути до стіни. Пр..гріти гадюку за пазухою. Пр..щемити хвіст. Опинитися над пр..рвою (на краю пр..рви).
2. Вставити пропущені літери.
Моя пр..красна Україна - квіток і сонця сторона. (В. Сосюра.) То була Пр..чиста Діва, на руках Дитина: ненаглядна християнству до кінця картина. (П. Куліш.) Та й мудра ж паска продалась! Височенька, легесенька, чепурна, жовта та пр..жовта! (Г. Квітка-Основ'яненко.) В своїй несхитності я пр..сягнувсь Тарасу. (М. Самійленко.) Так се ти пр.їхав у Київ пр...мудрості набиратись? (Панас Мирний.) І правди жар пр..ляже на серця. (А Малишко.) Осінній сад пр..гадує весну. (Г. Коваль.) Ласкаво пахнуть пр..бережні луки. (М. Рильський.) Траві пр..снилася коса, тому й тремтить на ній роса. (А. Качан.) Добрий ранок, Пр...дніпров'я, що готуєш ти мені? (М. Стельмах.) Камінна баба, темна і важка,- Пр...чорномор'я давнього Венера. (П. Воронько.) Мені барвінку пр..неси в руках і пр..неси мені в очах любистку. (Є. Гуцало.) Хай буде світло спогадом пр..дивним. (Л. Костенко.) А у горниці тій хороше та пр..хороше, гарно та пр..гарно! (Г. Квітка-Основ'яненко.) Думку не пр..боркати розкуту. (М. Самійленко.) Сині очі я забуду, карі пр..гадаю. (В. Сосюра.) А ти не запізнюйся, в гості пр.їдь. (А. Малишко.) Скільки відтінків має чекання! Скільки пр..світлих і чорних глибин! (П. Воронько.) Пр..гаслий шепіт бродить між людьми. (Б. Олійник.) Осінь кленам фарбувала крони, пр..крашала їм багрянцем скроні. (В. Раєвський.) Мертві дерева стояли над ним, наче пр..цвинтарні старці.(М. Стельмах.) У пр...вокзальних квітниках жар чорнобривців дотліває. (А. Качан.) Зоряна нічка пр..мчала на конях, землю туманами вкрила. (Д. Луценко.) Тож не питайте, що мені іще пр..мріялось в блакитному сіянні. Мені в сю ніч пр..снився місяць ясний, високе небо, вільний виднокіл. (Леся Українка.) Пр..рода пр...красного така, що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить. (Г. Сковорода.) Які фатальні наслідки й пр..чини великий світ над пр..рвою пасе! (Л. Костенко.)
3. Розкрити значення та з'ясувати походження поданих фразеологізмів, при потребі скориставшись словником. Визначити орфограму у виділених словах.
Пр...красна Єлена.Пр...йшов, побачив, переміг.Пр...боркання норовливоїПр...мудрий піскар. НАПИСАННЯ ПРЕФІКСА З-(С-)
Префікс с- пишемо перед літерами к, п, т, ф, х
(Кафе "Птах"): сказати, спитати, стиснути, сформований, схил.
Перед іншими літерами вживається префікс з-: збудувати, зліпи ти, зцементувати.
Якщо корінь розпочинається сполукою кількох приголосних, вживається префікс зі-: зіскочити, зібганий, зіткнення.
1. Утворити від поданих слів нові слова за допомогою префікса з-(с-) __берегти, __клеїти, __чіпляти, __прямувати, __молотити, __мастити, __фотографувати, __творити, __турбувати, __сунутися.
2 . Вибрати з дужок префікс. Позначити в словах орфограму "літери з-с у префіксі з- (с-, зі-)".
І. Держава наша __будеться і буде. (Н. Диб'як.) __чепились на смерть на землі твоїй рабство й свобода. (М. Самійленко.) В дурних поклонах __чесані лоби. (М. Шевченко.) Нам важко стояти на __схилі куртому, та квітне бузок добровіс...но. (П. Перебийніс.) Ми всі __братались і __сестрились, новим овіявши старе.
(М. Рильський.) Люблю вклонятися доземно землі, яка мене __родила. (А. Камінчук.) Вернися, синку, матір __пом'яни, щоб тільки серця не (з,с)сушила спрага! (А. Малишко.) Коли народу __ціпило уста, то я його словами говорила. (Г. Гордасевич.) Хай людям принесе це слово благовісне журбу __цілющую і животворний біль!(М. Рильський.) Розмахнулись до моря степи чорноземні, __колихнулися буйним пшеничним крилом. (М. Стельмах.)
II. Робота сама за себе __каже. Тварина ряба зовні, а людина - __середини. Мурашка хоч і мала, а гори __точує. Хто за листочком __ховається, а кого й за деревом видно. Як погано __шив, то хоч добре випрасуй. Як руки __кроять, так спина __носить. Уміла рука і вночі не __схибить. __сукане вдвоє довше тримається. (Нар. творч.)
3. Переписати, додаючи потрібний префікс.
Мала мурашка, а гори ..точує. Праця й гори ...рівнює. Уміла рука і вночі не ..хибить. ..садили з возу та прямо на лід. Добре ..шиті чоботи добре й носяться. Думай ..вечора, а починай удосвіта. З дурнем ...чепився - дурнем ..робився. Копійка карбованцем цементована. (Нар. творч.)
Підкресліть слова з м'яким знаком однією лінією (умовно 1 колонка), без нього - двома(2 колонка).
1. Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.
Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору П. Куліша._______________________
2. Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховане.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати. Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте назву одного з творів І.Франка.
3. Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.____________________
Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте назву країни.
4. Ковал..чук, щонаймен..ший, учител..ство, камін..чик, різ..бяр, сон..ця, медал..йон, чотир..ма, лял..ці, с..міх, бат..ківс..кий.___________________________
Ключ. Підкресліть у першому стовпчику останню букву - прочитаєте ім'я героя твору Уласа Самчука "Марія".
5. Промін..чик, міл..йон, ос..овий, пун..ктуація, ател..є, дос..є, ус..мішка, Юрянс..к, кін..чик, різ..бяр, нян..чити, св..ято. Ключ. Прочитайте другі букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому - дізнаєтеся назву літературно-публіцистичної пам'ятки кінця XVII - початку XIX століття, в якій розповідається про події, що відбувалися в Україні від давнини до 1769 року.
Творче конструювання
Перекладіть слова українською мовою і складіть із ними речення. Поясніть зміни в поданих словах.
Вратарь, сажень, степь, Сибирь, меньшинство, стул, карандаш, путь, секретарь, дробь, запорожский, французский.
Дослідження-відновлення
На місці крапок поставте, де потрібно, м'який знак. Дослідіть, у яких випадках м'якість приголосного в українській мові не позначається.
Кіл..кіс..т.., сіл..с..кий, чукот..с..кий, міц..ніс..т.., діял..ніс..т.., від..ділен.., Кос..тя, с..міливіст.., щас..тя, с..вятковий, пал..ці, радіс..т.., віс..тю, Нас..тя, з..ріліс..т.., Кол..с..кий, Іл..ля, всес..віт..ня, вугіл..ля, піз..ня, майбут..нє, курил..с..кі, галуз..зю, гордіс..т.., маз..ю, весіл..я, в намис..ті, вітал..ня, читал..ня, боз..ня, плат..ня, Трет..яковс..ка, Трет..як, Ул..яна, урал..с..кий, майбут..нє, олен..чин, кан..йон, виход..те, Гор..кий, Хар..ків, ател..є, жен..шен, барел..єр.
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
400
Размер файла
58 Кб
Теги
спрос, апостр, префікси
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа