close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Зміст

код для вставкиСкачать
Зміст
1. Вступ
2. Дослідження об'єкта регулювання
2.1 Вимоги до завдання
2.2 Аналіз властивостей об'єкта
2.2.1 Визначення еквівалентних передаточних функцій
2.2.2 Визначення статичних характеристик
2.2.3 Побудова динамічних характеристик
- за каналом управління U1
- за каналом збурення Z1
- за каналом управління U2
- за каналом збурення Z2
3. Розробка та дослідження САР
3.1 Вибір закону регулювання
3.2 Аналіз стійкості системи
- за алгебраїчним критерієм Рауса-Гурвіца
3.3 параметрична оптимізаця системи
3.3.1 Графоаналітичний розрахунок оптимальних параметрів настройок регулятора
4. Висновок
Вступ
Автоматизація виробництва завжди була однією з основних складових прискорення науково - технічного прогресу, як в агропромисловому комплексі, так і в інших сферах народного господарства.
В сучасних умовах системи автоматичного керування стали невід'ємною частиною практично всіх сфер матеріального виробництва. Найбільш широко вони використовуються в промисловості, на транспорті, все помітнишими вони стають у сферах сільского господарства та побуту. Системи автоматичного керування застосовуються, як для управління окремими машинами, так і для управління складними автоматичними комплексами, в яких ці машини та агрегати об'єднуються у зв'язану сукупність.
Термін автоматизація виробництва має різні тлумачення залежно від того, який аспект загальної проблеми розглядаеться в окремій ситуації - розробка, проектування, впровадження систем автоматизації, тощо. У загальному плані, автоматизація виробництва - це етап машинного виробництва, що характеризується звільненням їх передачі технічним засобам - автоматичним пристроям та системам. У більш загальному визначенні, автоматизація - це один з основних напрямів науково - технічного прогресу, пов'язаний з впровадженням автоматичних та автоматизованих систем управління, які замінюють людину при керуванні різними об'єктами. В основі поняття автоматизації лежить термін управління - цілеспрямована дія на прогрес чи об'єкт, яка забезпечує оптимальний чи заданий режим роботи.
Автоматизація виробництва дає найкращі результати лише при системному підході, коли досконало вивчаються властивості об'єкта автоматизації, розробляється функціональна структура, як сукупність виконуваних системою функцій.
Системи управління виділяють в особливий клас систем, які мають самостійні фукції й задані цілі, а також високий рівень спеціальної системи організації, необхідної для реалізації цих функцій і завдань. Система управління завжди є взаємозв'язаною сукупністю об'єкта управління та регулятора в широкому значенні цього слова. Об'єкт управління є вікритою підсистемою і взаємодіє із зовнішнім середовищем, яке, в свою чергу може порушувати режим функціонування об'єкта за рахунок впливу збурень.
Розробка систем автоматичного керування повинна передбачати задоволення ряду необхідних умов, котрі ставляться перед ними, а саме умовам стійкості, якості та надійності. Крім того, розроблювані системи повинні мати вигідні економічні показники, що зумовлювало б їх вигідне використання в процесі виробництва. Саме виконання цих вимог є найголовнішим критерієм, що враховується при розробці САР.
2. Дослідження об'єкта регулювання
2.1 Вимоги до завдання об'єкта регулювання та показників якості перехідного процесу АСР
Об'єкт вважається заданим, якщо відомо або може бути виведеним на основі вихідних данних його диференціальне рівняння або передаточна функція. Також має бути заданим вид, максимальне значення та місце прикладення збурювальних діянь. Якщо місце прикладення збурення не задане, вважається, що воно прикладене до точки керувального діяння.
Під час виконання даної роботи порядок диференціального рівняння об'єкта не повинен бути вище третього. У випадку завдання одноємнісного об'єкта він повинен мати транстпортне запізнювання.
2.1.1 В данних методичних вказівках об'єкт задається у вигляді системи диференціальних рівнянь:
де індекси i = 1,2,3 відповідно відносяться до першої, другої та третьої ємностей; Т1 - стала часу і - тої ємності; Δxi(t)- відхилення вихідної величини і - тої ємності від початкового (нульового або заданого) значення; Kiu - коефіцієнт передачі і - тої ємності за каналом управління; Кіz - коефіцієнт передачі і - тої ємності за каналом збурення; Ki-(i-1), Ki-(i+1) - коефіцієнт передачі відповідно від наступної ємності до попередньої та від попередньої до наступної ємності, t - час, с.
Варіант №4:
2.2 Аналіз властивостей об'єкта
Аналіз властивостей об'єкта регулювання полягає у визначенні його статичних та динамічних характеристик за каналами керувальних та збурювальних діянь.
2.2.1 Визначення еквівалентних передаточних функцій
Для проведення зазначеного вище аналізу потрібно вивести передаточні функції кожної ємності заданого об'єкту за каналами різних діянь, скласти структурну схему об'єкта та визначити його еквівалентні передаточні функції за каналами управління та збурень. За потреби виконуються структурні перетворення (перенесення суматорів, точок, визначення внутрішніх еквівалентних зворотних зв'язків, перетворення тощо), в результаті чого структурна схема зводиться до однолінійної.
Автор
ZEVS
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
42
Размер файла
41 Кб
Теги
зміст
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа