close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо вчителя фізики

код для вставки
Розвиток творчого
мислення учнів
засобами фізичної
освіти
Губарєв Сергій Володимирович
учитель курсів з фізики
НВО – ліцею НІТ
м.Дніпродзержинська
Творчий портрет
Дата народження
09 липня 1970 р.
Загальний стаж роботи
16 років
Стаж педагогічної роботи 16 років
Освіта
вища
ВУЗ
Дніпропетровський
державний університет
Спеціальність
Викладач фізики
Неперервна освіта
Мої досягнення
Мої розробки
“Спосіб одержання
аморфних матеріалів
у довільних об’ємах з
металів та їх сплавів”
Мої публікації
№
з/п
Назва праці
Характер
роботи
Вихідні дані
Обсяг
(стор.)
Прізвища
співавторів
І. Наукові праці
1
2
3
Спосіб
виготовлення Патент
об’ємних нанокристалічних
сплавів: Патент № 64872,
Україна, МПК С21D 1/00
Влияние химического
Стаття
состава и скорости
охлаждения на
структуру сплавов CuZr
Влияние
толщины
слоев Тези
расплава
на кинетику
гомогенного
зародышеобразования
№ UA201104033;
заяв. 04.04.2011; опубл.
25.11.2011, бюл. № 22.
Фахове видання
Збірник наукових праць
Дніпродзержинського
державного технічного
університету (технічні науки)/
Дніпродзержинськ: ДДТУ. –
2013. – Вип. 3(23). – С. 30-36.
Фахове видання
4я международная
конференция «HighMatTech»,
7-11 октября, 2013: тезисы
докл. – Киев, Украина. 2013. –
С. 24.
4/2
7/5
1/0,3
Лисенко О.Б.,
Кравець О.Л.,
Лисенко О.О.,
Калініна Т.В.
Лысенко А.Б.,
Калинина Т.В.
.
Лысенко
А.Б.,
Загорулько И.В.
4
5
6
Динамика охлаждения при
литье легко стеклующихся
расплавов в металлическую
изложницу
Спосіб одержання об’ємних
аморфно-нанокристалічних
сплавів: Пат. № 88780 Україна,
МПК C21D 1/00
Використання способу
ступеневого загартування
металевих розплавів для
отримання композиційних
аморфно-нанокристалічних
структур
Стаття
Математичне моделювання. –
2014. – № 1(30). – С. 58-62.
Фахове видання
Патент
№ UA201313905;
4/2
заявл. 29.11.2013; опубл.
25.03.2014, бюл. № 6.
Фахове видання
Міжнародна
конференція 1/0,75
студентів і молодих науковців з
теоретичної
та
експериментальної
фізики
«Еврика – 2014»,
15-17
травня, 2014: тези доп. – Львів,
Україна. 2014. –
С. 153.
Восьма конф. молодих вчених
3/1
та спеціалістів «Надтверді,
композиційні матеріали та
покриття:
отримання,
властивості, застосування», 2830 травня, 2014: тези доп. –
Київ, Україна. 2014. – С.28-30.
Вісник Придніпровської
7/3
державної академії будівництва
та архітектури.–Д.: ПДАБА,
2014. – № 7. – С. 9-15
Фахове видання
Металлофизика
и
5/2
новейшие технологии. –
2014. – Т.36, № 10.–
С. 1001-1015.
Фахове видання
Тези
Особенности
Тези
формирования
нанокристаллических
структур при литье легко
стеклующихся сплавов в
горячую изложницу
7
8
Особенности формирования
структуры сплава Сu47Ni8Ti34Zr11
в условиях изотермической
закалки из жидкого состояния
9
Кинетика кристаллизации легко
стеклующегося сплава
Cu47Ni8Ti34Zr11 в условиях
кокильного литья
Стаття
Стаття
5/2
Лысенко А.Б.,
Косинская О.Л.,
Соловков Д.В.
Лисенко О.Б.,
Соловков Д.В.,
Косинська О.Л.,
Калініна Т.В.
Лисенко О.Б.,
Сень К.М.
Косинская О.Л.,
Соловков Д.В.
Лысенко А.Б.,
Косинская О.Л.,
Лазорчик В.С.
Лысенко А.Б.,
Косинская О.Л.,
Калинина Т.В.
ІІ. Основні навчально-методичні праці
11
12
13
14
15
16
17
18
Методика розв’язування тестових завдань з
фізики для слухачів підготовчих курсів.
Конспект лекцій з дисципліни
„Фізика”Розділи: Механіка. Молекулярна
фізика для слухачів підготовчих курсів.
Конспект лекцій з дисципліни „Фізика”
Розділи: Основи електродинаміки; оптика і
ядерна фізика для слухачів підготовчих
курсів.
Методичні вказівки до практичних занять та
самостійної роботи з фізики.
для слухачів підготовчих курсів. Частина 1.
Механіка
Методичні вказівки до практичних занять та
самостійної роботи з фізики.
для слухачів підготовчих курсів. Частина 2.
Молекулярна фізика і термодинаміка
Методичні вказівки до практичних занять та
самостійної роботи з фізики
для слухачів підготовчих курсів. Частина 3.
Електрика і магнетизм
Методичні вказівки до практичних занять та
самостійної роботи з фізики
для слухачів підготовчих курсів. Частина 4.
Оптика. Атомна та ядерна фізика
Методичні вказівки до лабораторного
практикуму з фізики для слухачів
підготовчих курсів
Метод.
вказівки
Метод.
вказівки
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2012 р.- 54 с.
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р.- 68 с.
Метод.
вказівки
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р. - 94 с.
Метод.
вказівки
Метод.
вказівки
Метод.
вказівки
Метод.
вказівки
Метод.
вказівки
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р. - 166 с.
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р. - 67 с.
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р. - 130 с.
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р. - 75 с.
Дніпродзержинськ
ДДТУ, 2014 р. - 40 с.
54
-
68
-
94
-
166
-
67
-
130
-
75
40
-
-
Методи і технології, застосовані в
освітньому процесі
Для навчання
з захопленням
Використані ресурси ІКТ
Система діяльності
Изучение нового материала
Закрепление и развитие ЗУН
Эвристическая беседа
Лабораторные и
практические работы
Контрольный
Контрольная работа, тест
Компьтерное тестирование
Демонстрацион-ный опыт
Урок решения задач
Зачет по теме
Компьютерная модель
физического процесса
Фронтальный опрос с
применением наглядных
пособий
Урок-конференция
Создание проблемной
ситуации
Подготовка докладов,
создание презентаций
Защита проекта по
выбранной теме
Дякую за увагу!
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
136
Размер файла
2 870 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа