close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо вчителя інформатики

код для вставки
ТЕГЛЕВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
Вчитель інформатики НВО-ліцею НІТ
м.Дніпродзержинська
Творчий портрет
Дата народження
23 лютого 1991 року
Загальний трудовий стаж
4 роки
Стаж педагогічної роботи
3 роки
Освіта
Вища
ВУЗ
Дніпродзержинський державний
технічний університет, 2013р.
Спеціальність
Програмне забезпечення систем
Кваліфікація
Магістр комп’ютерних наук
Диплом про вищу освіту
Курси підвищення кваліфікації

Курси за програмою Intel «Навчання для
майбутнього», 2014 рік
Курси підвищення кваліфікації

Курси за програмою «Соціальні сервіси WEB-2.0
у навчально-виховному процесі»
Участь у методичній роботі

Проведення курсів за програмою «Соціальні
сервіси WEB-2.0 у навчально-виховному
процесі» для вчителів.
Мої розробки на сайті та на блозі
https://sites.google.com/site/kabinetinformatikijuliategleva/
http://teglevajulia.blogspot.com/
Моє педагогічне кредо
Скільки б ти не жив, усе життя
слід навчатися.
(Сенека)

Ми навчаємося не для школи, а
для життя.
(Сенека Молодший)

Тема над якою я працюю
Методичні засади
вивчення інформатики у
5-7 класах
Основна мета

Метою навчання курсу інформатики є
формування і розвиток предметної ІКТкомпетентності та ключових компетентностей
для реалізації творчого потенціалу учнів і їх
соціалізації у суспільстві, що забезпечить
готовність учнів до активної життєдіяльності в
умовах інформаційного суспільства та їх
спроможність стати не лише повноцінними його
членами, а й творцями сучасного суспільства.
Основні завдання курсу
інформатики







проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема
створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних
програмних середовищах;
здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів
(відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;
алгоритмічно, логічно та критично мислити;
висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і
перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням
ІКТ;
використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та
організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які
виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і
практичних життєвих завдань;
планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну
діяльність в інформаційному середовищі;
безпечно працювати з інформаційними системами.
Особливості вивчення
інформатики
5 клас
Підходи у викладенні навчального
матеріалу
Об’єктний
Алгоритмічний
Об’єктний підхід полягає:
У кожній темі визначені основні об’єкти, вивчення яких
передбачає:
 наведення означення або опису об’єкта;
 перелік його властивостей та їх стисла
характеристика;
 опис множини можливих значень властивостей
об’єкта;
 розгляд операцій над об’єктами, які потрібно
виконати, щоб змінити значення властивостей;
 наведення класифікацій об’єктів, вивчення яких
передбачено програмою, з визначенням ознак їх
класифікації.
Алгоритмічний підхід полягає:

у представленні способів виконання операцій над
об’єктами у вигляді алгоритмів. Це сприятиме розвитку
в учнів алгоритмічного мислення, що виражатиметься в
умінні поділяти задачі на підзадачі, чітко формулювати
правила виконання окремих операцій, враховуючи
можливості їх виконавців. Це є також пропедевтикою
вивчення теми "Алгоритмізація" у наступних класах.
Оскільки поняття алгоритму учні вивчатимуть тільки у 6
класі, то в підручнику 5 класу використовується аналог поняття «послідовність дій, які потрібно виконати, щоб
досягти поставленої мети». Опис цих послідовностей
дій у змістовій частині пунктів і подальше їх
застосування у системі вправ дає можливість
самостійного опанування та закріплення учнями
діяльнісної складової навчального матеріалу.
Особливості вивчення
інформатики
6 клас
Підходи у викладенні навчального
матеріалу
Компетентнісний


Для вчителя компетентнісний підхід – це перехід від
передачі знань до створення умов для активного пізнання
та отримання дітьми практичного досвіду.
Для учнів – перехід від пасивного засвоєння відомостей
до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення
та використання на практиці.
Методи формування
компетентностей учнів:






звернення до досвіду учнів;
відкрите обговорення нових знань;
розв’язування проблемних задач і обговорення
проблемних ситуацій;
організація дискусій;
ігрова діяльність;
проектна діяльність.
Особливості вивчення
інформатики
7 клас
Підходи у викладенні навчального
матеріалу
Розв’язування
компетентнісних
задач
Основні етапи розв’зування
компетентнісних задач:







визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно
ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості
та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою
роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування
завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в
Інтернеті);
управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає
невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, відбирає ресурси
згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
створення: учень враховує особливості призначення підсумкового
документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно
викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує
повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ
акуратно та презентабельно.
Методи які я використовую:
Проекти та досліди учнів в інтернеті
(за програмою Intel «Навчання для майбутнього»)

Соцопитування Як не заблукати в Інтернеті?
Проекти та досліди учнів в інтернеті ВИСНОВКИ
(за програмою Intel «Навчання для майбутнього»)
Позаурочна діяльність


Додаткові заняття з
учнями, що
потребують
допомоги;
Участь у
Міжнародному
конкурсі з
інформатики та
комп’ютерної
вправності «Бобер»
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
114
Размер файла
11 960 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа