close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Зразок дов дки,ф зкультура 1

код для вставкиСкачать
 Довідка
за підсумками перевірки стану викладання та рівня
знань учнів 5-11 класів з фізичної культури
Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів з 16.02. по 05.03.2012 в школі вивчався стан викладання фізичної культури та рівень знань учнів 5-11 класів з цього предмету Викладання фізичної культури в 5-11 класах здійснюють учителі ;
№
з-п
П.І. БПедагогіч-
ний стажКваліфікаційна
категорія,
званняУ яких класах
викладає1.Іванова Марія Іванівна15 років15А,Б,6А,Б,В,
7 А,Б2.Петров Іван Іванович20 років15В,7В,8А,Б,В3.Сидорова Ірина Петрівна17 роківВища,вчитель-
Методист9А,Б,В,10 А,Б,11
Контроль передбачав вивчення і узагальнення системи роботи вищезазначених учителів і здійснювався за такими напрямами:
o дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання, критеріїв оцінювання фізичної культури ;
o виконання навчального плану та програм :
o матеріально-технічна база викладання предмету ;
o документація з предмета ( плани, відповідність планування програмі,журнали інструктажів, класні журнали ) ;
o відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм ;
o методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;
o використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів ;
o упровадження активних форм і методів навчання ;
o рівень навчальних досягнень учнів;
o позакласна робота з предмета.
o дотримання норм безпеки під час занять фізкультурно-оздоровчого спрямування .
З метою реалізації плану контроля адміністрацією школи відвідано_________ уроків, _______ позакласних заходів, _______ занять спортивних секцій, вивчено документацію вчителів, проведено анкетування і тестування учнів, перевірена матеріально-технічна база викладання предмету тощо.
В ході перевірки було виявлено, що вчителі знають нормативні документи з питань викладання фізичної культури (Національну доктрину розвитку освіти, Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту в Україні, постанову Кабміну України №1594 від 15.11.2006 "Про затвердження Державної програми розвитку фізкультури і спорту на 2007-2011р." тощо)., структуру і вимоги навчальних програм, ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному році. Календарне планування здійснено відповідно до діючої програми за модульною системою. Вона складається з двох модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і варіативних модулів( 5-9 кл. - 16 варіативних модулів, а 10-11 кл. - 10 модулів ). Для вчителів критеріями відбору варіативних модулів стали : наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, бажання учнів. При цьому обов'язково були включені засоби теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. Перед початком навчального року рішенням ШМО було затверджено план-графік розподілу варіативних модулів, кількість відведених на їх вивчення годин. На час перевірки вчителі проводили уроки відповідно до календарного планування: відставань і відхилень виявлено не було.
Уроки фізкультури проходять в спортивному залі та на спортивному майданчику школи, де є відповідні комплекси для виконання програм : баскетбольні щити, волейбольні стояки, гімнастичне обладнання, дрібний спортивний інвентар (гімнастичні обручі,скалки,м'ячі для метання, футбольні,баскетбольні м'ячі,жердини для стрибків у висоту тощо), зона для бігу, стрибків. В спортивній залі є вся необхідна документація : акт введення в експлуатацію спортзалу, акт-дозвіл на проведення занять у спортзалі, акти перевірки надійності спортивного інвентарю, журнал перевірки надійності спортобладнання, типовий перелік спортивного інвентарю, інвентарна книга спортзалу, паспорт спортивного залу, графік роботи спортзалу, списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку , план роботи школи з фізичної культури та спорту, календар спортивно-масових заходів,журнали обліку роботи спортивних гуртків, секцій, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів (накази, таблиці,заявки, протоколи змагань), списки учнів, які навчаються в спеціальних медичних групах, матеріали тестування, статистичні звіти з фізичної культури, посадова інструкція вчителя фізичного виховання, інструкції з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів, плани евакуаціїї тощо
Основну мету уроків фізичної культури вчителі бачуть у формуванні фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я школярів, фізичної культури особистості, в оволодінні основними оздоровчо-корегувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, в розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки учнів.
Аналіз відвіданих уроків показав, що мета предмета "Фізична культура" реалізується вчителями шляхом застосування комплексного підходу до розв'язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
* формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров'я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя ;
* набуття елементарних знань з фізичної культури, гігієни, основ здоров'я та здорового способу життя ;
* формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму ;
* удосконалення функціональних можливостей організму, розвитку основних життєзабезпечувальних систем ;
* виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами ;
* розвиток кондиційних якостей ( сили,швидкості, витривалості й швидкісно-силових) та координаційних здібностей ( швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м'язів, вестибулярної стійкості тощо ) ;
* профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фізичної культури ;
* формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості в своїх силах, витримки.
Багато уваги вчителі приділяють формуванню в учнів ключових компетентностей, які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності:
* соціальних (здатність до роботи в команді, взаєморозуміння, формування фізичної культури, основ здорового способу життя );
* мотиваційних (формування уявлень про престижність високого рівня здоров'я та фізичної підготовленості, прояву творчості в застосуванні рухових дій у різних по складності умовах) ;
* функціональних ( здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізкультури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей).
Відвідані уроки відповідають головним вимогам до сучасного уроку фізкультури :
- забезпечують диференційований підхід до учнів з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі ;
- забезпечують оптимізацію навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення між предметних зв'язків ;
- забезпечують освітню, виховну, оздоровчу та інструктивну спрямованість ;
- формують в учнів уміння і навички для самостійного заняття фізичними справами.
Учителі добре володіють методикою викладання предмета, мають гарний контакт з учнями, використовують на уроках сучасні форми і методи навчання, спрямовують діяльність школярів на практичне засвоєння програмного матеріалу.
Всі відвідані уроки чітко поділяються на три частини: підготовчу, основну та заключну.
На першому етапі вчителі проводять оргмомент, активізують увагу учнів, проводять вправи, які готовлять організм учнів до фізичних навантажень. Крім цього, в підготовчій частині педагоги вирішують й освітньо-виховуючі задачі : навчання строю, формування осанки. Але центральне місце на цьому етапі займає функціональна діяльність, яка досягається шляхом виконання комплексу загально розвиваючих вправ. При цьому вчителі підбирали оптимальну послідовність виконання вправ, які почергово впливають на основні групи м'язів, поступово збільшуючи навантаження. Ці вправи всебічно активізувують органи і структури організму, посилюють діяльність дихання, функціональну діяльність органів і структур, що забезпечують рухову активність в подальших фізичних вправах.
Наприклад, на уроці в 5-х класах учитель Іванова М.І застосовувала перешикування з однієї шеренги в дві та навпаки; повороти на місці ліворуч,праворуч, кругом ; різновиди ходьби:на зовнішній стороні ступні, руки вгору ; на носках, руки перед грудьми ; на п'ятках руки перед грудьми ; із оплесками в долоні, руки перед грудьми, а також різновиди бігу: повільний, приставним кроком лівим (правим) боком, руки біля голови ;із високим підніманням колін, руки перед грудьми. В шостих класах, враховуючи вікові і фізичні можливості учнів, необхідність поступового ускладнення рухових вправ, учителька застосовувала такі різновиди ходьби: на п'ятах руки за голову, напівприсяді руки на пояс, у присиді руки на колінах; різновиди бігу : із поворотом на 180 градусів, із високим підніманням стегна руки зігнуті в ліктях.
Учитель Петров І.І. в сьомих класах на першому етапі практикував біг із присіданням і вистрибуванням, біг перехресними кроками лівим (правим) боком,комплекс вправ на місці для розвитку гнучкості ( "трикутник", "ролик", "ластівка", "коник-стрибунок", "мостик" ), а на уроках в 9 кл. учні вчительки Сидорової І.П. ходили з перекатом із п'ятки на носок руки в сторони, у напівприсяді руки за спину, обхопивши лікті, у присіді руки на колінах, виконували колові рухи кистями, що стиснуті в кулаки, а також комплекс вправ із набивними м'ячами. Основний етап уроку вчителі поділяють на навчальну та розвивальну частину. В першій частині вирішуються задачі, пов'язані з навчанням руховим діям, а в другій - з розвитком фізичних здібностей. Оскільки вчителі в усіх класах на період перевірки по програмі опрацьовували модуль "Баскетбол", то основна частина уроку складалась із таких етапів: теоретичний, спеціальна підготовка,технічна підготовка: техніка нападу (пересування, передача та ловіння м'яча, фінти, кидки м'яча, ведення м'яча в парах, трійках і т.ін.) і техніка захисту. Зміст уроку вчителі добирали з урахуванням віку, фізичних і психологічних можливостей учнів. На уроках у 5 кл. учитель Іванова М.І. на етапі спец.підготовки застосовувала "човниковий" біг, серійні стрибки, зістрибування з висоти, вправи з обтяженнями ; в 7 кл. на цьому ж етапі вчителем були добавлені акробатичні елементи. Вчитель Петров І.І на етапі спец.підготовки в 8 кл. відпрацьовував загально розвивальні вправи з предметами та без предметів у русі, стройові вправи та прийоми. Учитель Сидорова І.П. в 9 кл. на етапі спец.підготовки працювала над формуванням уміння здійснювати ривки з місця, бігати зі зміною напряму за зоровим сигналом. Така підготовка дозволяє більш ефективніше працювати над формуванням специфічних баскетбольних вмінь і навичок: ведення м'яча, пересування по полю, виконування різноманітних кидків, блокування при боротьбі за м'яч тощо. При цьому ці вміння поступово ускладнюються.
Одним із пріоритетних засобів розвитку у школярів основних рухових якостей, підвищення працездатності, мотивації, урізноманітнювання навчальної діяльності, переключення уваги із навчальної роботи на емоційно-рухову є гра. Гра в баскетбол має великі можливості щодо формування у школярів життєво важливих навичок і розвитку фізичних якостей. Доведено, що під час навчання школярів технічним прийомам баскетболу найкраще розвиваються інтелектуальні здібності та пізнавальні інтереси. Тому в методичному арсеналі кожного вчителя велика кількість ігор та ігрових вправ, у яких в тому чи іншому вигляді представлені розучувані прийоми. рухувої дії. Ігри та ігрові прийоми застосовуються вчителями на основному етапі уроку. Всі вчителі дотримуються вимог, які стосуються навчальних ігор на уроках фізичної культури:
* ігрові вправи повинні відповідати анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям учнів певного віку ;
* добираються ігри, що є простими за змістом,доступні, що здатні визвати інтерес у учнів ;
* фізичне навантаження в іграх повинно відповідати нормальній фізіологічній кривій;
* ігри повинні містити завдання, що мають певні труднощі, які можуть бути здолані.
Під час вивчення й закріплення тактико-технічних дій використання ігрового методу зводився вчителями до таких етапів поступового ускладнення:
* початкове ознайомлення з елементами техніки й тактики баскетболу в процесі проведення малих ігор з м'ячем ;
* розучування вправ у спрощених умовах, але з включенням елементів, які відтворюють реальну ігрову обстановку (макет захисника,учитель у ролі суперника тощо ) ;
* виконання вправ в умовах змагання ( на точність, правильність і швидкість виконання ) ;
* виконання вправи з протидією супротивника (обмеженого у своїх можливостях) * застосування розучуваного прийому під час гри (малі ігри з обмеженою протидією) ;
* застосування прийому під час навчальної двосторонньої гри ;
* застосування прийому під час змагання.
На уроках Іванова М.І. проводила такі ігри: "Боротьба за м'яч", "Швидка передача", "Полювання", "Вудка стрибкова"; Петров І.І. - "Крізь фронт", "Стрибунці-горобці", "Гонка м'ячів по колу", "Змагання тачок", "Виклик номерів"; Сидорова І.П. -"М'яч капітанові", "Боротьба в квадраті", "Школа", "Стріла", "Жива ціль" тощо.
На заключному етапі з метою відновлення функціональної активності організму школярів та забезпечення переходу їх від збудженого стану до більш спокійного й урівноваженого, вчителі використовували відносно спокійні, мало інтенсивні вправи (ходьбу,дихальні вправи, вправи на розслаблення м'язів, перешикування тощо).
Слід відзначити, що при підготовці, організації та здійсненні навчально-виховного процесу учителі, враховуючи специфіку предмета, де провідним компонентом є способ діяльності ( різноманітні рухові вправи), керуються не тільки загально дидактичними принципами, але і власно предметними, які окреслюють ряд специфічних закономірностей фізичного виховання :
* принцип неперервності, який забов'язує гарантувати в їхній загальній послідовності перманентну наступність ефекту занять, не допускати між ними перерв, що порушують цей ефект. Цей принцип відбиває закономірності розгортання фізичної підготовки, як цілісного процесу, всі ланки якого повинні бути пов'язані в єдине ціле ;
* принцип системного чергування навантаження та відпочинку ;
* принцип поступового росту розвиваючо-тренуючого впливу і адаптованого збалансування їх динаміки ;
* принцип циклічної будови занять ;
* принцип вікової адекватності напрямків багаторівневого процесу фізичного виховання.
Методи навчання є однією із складових навчального процесу. Перевірка показала, що на своїх уроках учителі фізичного виховання активно використовують словесні методи (пояснення, розбір вправ, завдання, вказівка, команда, оцінка, підрахунок ),методи наочного сприйняття (показ, демонстрація плакатів. відеороліки), практичні моделі: метод регламентованих вправ (вивчення рухової дії по частинах, вивчення в цілому), методи частково регламентованих вправ (ігрові, змагальні). На відвіданих уроках застосовані методи навчання в цілому відповідали цілям і змісту навчального матеріалу, матеріально-технічним і санітарно-гігієнічним вимогам проведення уроку, інтелектуальній та фізичній підготовці учнів.
Особлива увага на уроках приділялась дотриманню безпеки під час проведення занять:
* до занять були допущені тільки ті учні, які мають довідки від лікаря і одягнені у спортивну форму ;
* перед кожним етапом уроку проводився додатковий інструктаж з ТБ ;
* під час занять учителі перевіряли рівень серцебиття (пульсу) ;
* вчителі слідкували за точним виконанням їх вказівок щодо ТБ, встановлених правил проведення і послідовності занять,за поступовим навантаженням на м'язи з метою запобігання травматизму ;
* перед початком ігор відпрацьовувалась техніка: удари і ловіння м'яча, правильна стійка і падіння під час приймання м'яча, персональний захист тощо ;
* вчителі виконують рекомендації щодо ваги, розмірів та якості м'ячів, які використовуються в спортивних іграх тощо
Практично на всіх відвіданих уроках учителі своєчасно, об'єктивно оцінювали роботу школярів на уроці, коментували виставлені бали. Головним критерієм виставлення оцінки за виконання рухової дії є комплекс оцінювання навчальних досягнень, техніки виконання рухової дії та нормативного показника. В ході перевірки виявлено, що кожен учитель веде свій робочий журнал, де фіксує результати приросту рухової кондиції, контроль оцінки за теорію, техніку виконання рухової дії, результат (якщо він є ) фіксується в робочому журналі, а у класний журнал виставляється комплексна оцінка за виконання рухової дії, яка підлягає контролю ; нормативний показник виставляється вчителями на основі диференційованої системи оцінки прогресу фізичної підготовленості учнів залежно від вихідного рівня ( % приросту).
За результатами проведених адміністрацією контрольних тестів (перевірявся рівень теоретичних знань учнів, практичного виконання рухової дії та нормативного показника), якість знань учнів складає (навести таблицю по класах, вказати якість знань у % , зробити висновки).
Необхідно відзначити, що в школі проводиться різноманітна позакласна спортивно - оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі проводяться спортивні секції з загальнофізичної підготовки ( керівники___________), тенісу ( керівник __________) Учні школи постійно беруть участь у міських і ( обласних змаганнях та конкурсах, а саме: з футболу, волейболу, гандболу, тенісу, шахів, легкої атлетики ( "Старти надій", "Козацький гарт" , "Шкіряний м'яч" В 2010 році команда школи виборола 4 місце з футболу в обласних змаганнях ( керівник _________.), 2011 р. - І місце в місті , 2011 р. - І місце в місті з волейболу ( керівник____________) (Вказати всі досягнення шкільних команд, окремих учнів, зупинитися на тижнях фізичної культури в школі, відкритих уроках, позакласних заходах ) (Бажано в довідці зупинитись на методичній роботі вчителів, їхній самоосвітній діяльності)
Разом з тим, у ході контролю виявлені певні недоліки у роботі вчителів фізичної культури, а саме :
* достатньо велика кількість учнів приходять на урок без форми і не допускаються до уроків (на окремих уроках до 7 учнів) ;
* недостатня робота проводиться з учнями спец.медгрупи ;
* невчасно оформлюється та ведеться шкільна документація; * нормативна та інша документація з питань фізичного виховання не систематизована, її оформлення не відповідає сучасним вимогам ;
* не завжди контролюється вчителями виконання санітарно-гігієнічних норм (не проводиться вологе прибирання спортзалу, порушуються нормативи по освітленню тощо);
* спортивне обладнання,спортивні комплекси є застарілими, потребують оновлення;
* недостатня кількість сучасного спортивного інвентарю.
Вчителям було рекомендовано:
* постійно працювати над створенням на уроках і в позакласній діяльності умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного та психічного здоров'я учнів засобами фізичної культури і спорту ;
* спрямувати свою діяльність на формування позитивної мотивації для занять фізкультурою і спортом ;
* посилити пропаганду здорового способу життя серед учнів, учителів,батьків шляхом виступів на батьківських зборах, лекторіях, проведення сумісних спортивних заходів тощо.
* виключити з планів виконання травмонебезпечних вправ ;
* систематизувати нормативну та іншу документацію з питань фізичної культури ;
* залучати спонсорів, батьків до оновлення і поповнення матеріально-технічного забезпечення спортзалу;
* узагальнити роботу вчителя__________________ з метою розповсюдження його досвіду з теми_________________ на рівні місця, рекомендувати кандидатуру (П.І.Б) для участі в міському конкурсі "Учитель року"
Дата . Підпис
1
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8 446
Размер файла
94 Кб
Теги
дов__дки, зразок, ф__зкультура
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа