close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ziemsvetki

код для вставкиСкачать

Ak tu priecīga, ak tu svētīga, Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis. Priecājies, priecājies, draudze!
Ak tu priecīga, ak tu svētīga, Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis. Priecājies, priecājies, draudze!
Ak tu priecīga, ak tu svētīga, Ziemassvētku dieniņa!
Eņģ'ļi nekavē, Kristu tie slavē! Priecājies, priecājies draudze!
Debespulks dzied apstarots: jaundzimušam Kungam gods!
Zemes bērniem miers un prieks: Dievam atgūts grēcinieks!
Līksmi dziediet līdz, jūs ļaudis, to, ko debespulks mums paudis:
lai dzird zemē, pazemē: Kristus dzimis Betlemē!
Debespulks dzied apstarots: jaundzimušam Kungam gods!
Tu, kas esi svēto prieks, Kristu, mūžīgs Valdinieks!
Mīļi Tevi lūdzamies: mūsu mājās apmeties!
Tur, kur mita ļaunums baigs, nu mirdz Dieva Bērna vaigs.
Pie mums atnāk Dieva Dēls, Jēzus, saukts Imanuēls.
Debespulks dzied apstarots: jaundzimušam Kungam gods!
Miera Ķēniņ, esi sveikts! Tautas Tevi teiktin teiks!
Gaišs un laimīgs dzīves rīts nu ir ļaudīm iezvanīts.
Debess Bērna svētās rokas izdzēš rūgtas raizes, mokas.
Vaidu pils nu brūk un grimst. Zemes bērns no jauna dzimst.
Debespulks dzied apstarots: jaundzimušam Kungam gods!
Es skaistu rozīt' zinu, no sīkas saknītes;
tā rozīte, ko minu, no Jeses cēlusies.
Tā plauka dzestrumā pie aukstas ziemas saules,
pie pusnakts tumsībā.
Šo brīnumskaisto rozi, ko praviet's sludina,
mums Māra atnesusi, tā šķīstā jaunava.
Pēc Dieva padoma viens bērniņš tai ir dzimis
pie pusnakts tumsībā.
Tu rozīt' skaistā, jaukā, tu puķīt' svētākā,
kam gribi ziedēt laukā? Zied' manā sirsniņā!
Kas ticībā Tev' kopj, tam sirds no saldas smaržas
un dvēs'le pilna top.
Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām,
prieka vēsts mums skanēja, sirdis līksmas darīja:
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Mīļie gani, sakiet mums, kas šis prieka noslēpums?
Kalni tālu atbalso dziesmu līksmo, vareno:
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Nāciet, redziet Betlemē, kūtī, lopu silītē Bērniņš dus visskaistākais, visu ļaužu Pestītājs.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Ceļos krītot pielūgsim, Viņu sirdīs ieslēgsim;
Debess Tēva dāvana zemei nu ir nodota.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt' pie silītes Betlemē visi nu klāt!
To prieku ikviens lai nu sirsniņā jūt, ka debesu Tēvs savu Dēlu mums sūt'.
Ak, eita tur kūtī pie silītes ar', pie svecītes gaismiņas skatīties var,
kā autiņi tīri tur bērniņu sedz, par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.
Tur guļ Viņš, ak bērni, uz salmiem un sien', to Jāzeps un Marija skata arvien,
tur ganiņi ienāk, un ceļos tie krīt, un gaisā dzied eņģeļi: "Dievs pie jums mīt."
Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs un salieciet rociņas, pateikties būs!
Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz: "Mēs mīlējam Tevi, kas autiņos tīts!"
Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!
Tu negribi mantas, ko pasaulē rod, bet sirdi it šķīstu, kas godu Tev dod.
Jūs, ticīgie, nāciet, gavilējiet priekā, ak, nākdami nāciet uz Betlemi!
Raugait šo bērnu, kas par mums ir dzimis!
Ak, nāciet Viņu pielūgt, ak, nāciet Viņu pielūgt, ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu! Tu dievišķais dzimums, Debestēva sūtīts, Tu mūžīgās Gaismas svēts Lolojums!
Vienkopus visi teiksim Viņa slavu!
Ak, nāciet Viņu pielūgt, ak, nāciet Viņu pielūgt, ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu! Klau, eņģeļu dziesma atskan debess tālēs: Vienvienīgam Dievam gods augstībā!
Vienkopus visi teiksim Viņa slavu!
Ak, nāciet Viņu pielūgt, ak, nāciet Viņu pielūgt, ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu! Pie šūpuļa Tava kad, Kungs Jēzu, stāvu, lai šeit Tev skan slava kā debesīs!
Miesā Tu nācis, Dieva Vārds visspēcīgs.
Tad visi kopā steigsim, tad visi kopā steigsim, tad visi kopā steigsim Tev godu dot!
Kas ir šis Bērns, kas saldi dus pie mātes krūts tur kūtī?
Vai dzirdi dziedam enģeļus, vai brīnumu tu jūti?
Viņš, Viņš mums Pestītājs, ko Dievs šai naktī dāvināj's.
Steidz, steidz tam slavu teic, un pielūdz Dieva Dēlu!
Tad nesiet Viņam dārgāko, vai bagāts, nabags, nāciet,
nu uzņemt savā sirdī To, un gaismā staigāt sāciet!
Gods Dievam augstībā! Šis Bērns mūs dzīvus darīja.
Prieks, prieks nu pasaulē, kad sveicam Pestītāju!
Katru gad' no jauna Kristus bērniņš nāk
pie mums zemē ļaunā un mūs svētīt sāk.
Nāk Viņš katrā mājā savā godībā;
stiprina, kad vāja mūsu ticība.
Arī man Viņš klātu, acīm neredzams,
valda manu prātu, rokā vadīdams.
Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā
vēl ir Jāzeps un Marija. Kūtī Dāvida pilsētā
Jēzus silītē dus, Jēzus silītē dus!
Klusa nakts, svēta nakts! Ganiem Dievs novēl pats
dzirdēt eņģeļus slavējam, tuvu, tālu skandinām:
Kristus Glābējs ir klāt! Kristus Glābējs ir klāt!
Klusa nakts, svēta nakts! Dieva Dēls, Tava acs
mirdz mums dievišķā skaidrībā. Nu ir dvēsele pestīta,
jo Tu dzimis par mums, jo Tu dzimis par mums!
Ne šūpulī greznā Viņš varēja migt, uz siena bij silītē galviņu likt.
Vien zvaigžņu pulks debesīs mirdzēja zvīļš un vēstīja ļaudīm: Viņš Dieva Dēls mīļš.
Un gaišums bij kūtī, kur Bērniņš šis dus, pat lopiņiem pretī Viņš smaidīja kluss.
Vai, Jēzu, par Tevi ir mīļāks vēl kāds? Pie gultiņas manas no debesīm nāc!
Tu mazā, klusā Betleme, uz tevi domas slīd,
redz šonakt visa pasaule: pār tevi gaisma spīd.
Šai gaismā brīnišķīgā, kas tumsas varu lauž,
dzīst rētas, atplaukst cerība, sirds jaunu dienu jauž.
Šai naktī Kristus piedzimis, to debess draudze sveic,
kā bērniņš Viņš ir atnācis pie tiem, kas Dievu teic.
Virs zemes ienaids rimis un cilvēkiem labs prāts,
jo Dieva Dēls ir atnācis, kā sen bij sludināts.
Lai katrā sirdī gaiši skan šī Ziemas svētku vēsts:
Dievs piedevis ir tev un man, ir grēku parāds dzēsts!
Lai slava tam, kas nācis no debess augstumiem
kā cilvēks šeit starp cilvēkiem, lai mieru nestu tiem.
Tu mazā klusā Betleme, uz tevi domas slīd,
redz šonakt visa pasaule: tur Kristus zvaigzne spīd.
Kaut nakts vēl liekas gara, aiz tumsas diena aust.
Dievs visus mūs ir mīlējis, ej Viņa slavu paust!
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu pastāvīga esi -
Tu zaļo ziemas aukstumā
Tāpat kā vasr's karstumā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu pastāvīga esi.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu manim patikt vari.
No Ziemassvētku eglītes
Man spīd daudz gaišas svecītes.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu manim patikt vari.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca -
Pastāvība un cerība
Dod spēku skumjā nestundā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.
Ak eglīte, ak eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Mežus pārklāj sniegs,
Lāčiem ziemas miegs,
Gaiss tik skanīgs, salts,
Viss tik tīrs un balts.
Tālu ziemeļos
Pārslu puteņos,
Tur, kur slejas kupenas,
Tur zvani iešķindas.
Zvani skan, zvani skan,
Ziemassvētki brauc:
Dāvanas būs tev un man,
Visi bērni sauc.
Te no ziemeļiem
Pāri klajumiem,
Zvaigžņu staru šķilts,
Rodas gaismas tilts!
Un no tālienes
Vēsma skaņas nes,
Briežu vilktas tuvojas
Tur sapņu kamanas.
Zvani skan, zvani skan,
Ziemassvētki brauc:
Dāvanas būs tev un man,
Visi bērni sauc.
Автор
annijabormane
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
64
Размер файла
72 Кб
Теги
ziemsvetki
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа