close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

положення про бібліотеку

код для вставкиСкачать

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище" ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДПТНЗ "К-П ВПУ"
___________ Б.Ф.Чекригін (особистий підпис)
___________
(дата)
ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку
1. Загальні положення
1.1. Бібліотека (далі - бібліотека) є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. 1.2. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище" (далі - навчальний заклад) забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість.
Навчальний заклад здійснює оперативне управління бібліотекою та безстроково і безоплатно користується її приміщенням, обладнанням, майном.
1.3. У своїй діяльності бібліотека керується Законами України "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 14 квітня 1999 р. № 139 (зі змінами та доповненнями), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі. 1.5. Бібліотека є доступною та безкоштовною для користувачів - викладачів, вихователів, інших працівників навчального закладу, учнів, батьків. 1.7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством. 1.8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні.
2. Основні завдання бібліотеки
2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів за всіма напрямами навчально-виховного процесу, сприяння учням у засвоєнні як програмових, так і позапрограмових знань, задоволення потреб користувачів у самоосвіті. 2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і застосування нових бібліотечних форм і методів роботи. Запровадження у роботу бібліотеки новітніх технологій. 2.3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, ознайомлення їх з основними функціями бібліотеки, правами та обов'язками користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь-якої іншої бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. 2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, такої, що прагне до саморозвитку. 2.5. Всебічне сприяння підвищенню фахової кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів та вихователів, розширенню знань батьків про навчання та виховання дітей через популяризацію педагогічної літератури і надання інформації про неї. 2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб користувачів у організації дозвілля, профорієнтаційному визначенні. 2.7. Формування в учнів інформаційної культури - постійного прагнення до пошуку інформації, уміння добирати джерела, систематизувати та оцінювати отримані відомості. 2.8. Співпраця з громадськими організаціями, освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем і відомств. 3. Зміст роботи бібліотеки
3.1. Формує універсальний бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належний облік і зберігання. До бібліотечного фонду включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання, науково-методична, психологічна література, підручники, навчальні посібники для вчителів та учнів, дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, музичні твори (на різних носіях, зокрема компакт-диски), твори образотворчого мистецтва, кінофільми, картографічні матеріали. Бібліотечний фонд може включати як вітчизняні, так і закордонні видання. 3.2. Формує, раціонально розміщує основні і додаткові бібліотечні фонди, здійснює реєстрацію та облік їх, забезпечує зберігання. 3.3. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, популяризує його. 3.4. Обслуговує читачів-абонентів, забезпечує можливість читачів працювати з книжками у читальному залі. 3.5. Використовуючи традиційні й сучасні електронні носії інформації, формує і веде довідково-бібліографічний апарат. 3.6. Бере участь у створенні та використанні галузевих баз даних. 3.7. Вивчає інформаційні потреби викладачів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової роботи. 3.8. Засобами бібліотечної роботи популяризує книжку і читання, підвищує престиж освіченості й культурності. 3.8.1. Складає переліки літератури, необхідної для навчально-виховної роботи закладу. 3.8.2. Проводить роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів, організовуючи книжкові виставки, огляди, бесіди, лекції, бібліотечні уроки, надаючи індивідуальні та групові консультації тощо. 3.8.3. Спільно з викладачами та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.
3.8.4. Організує науково-пошукову та краєзнавчу роботу, яка пов'язана з книжкою, навчальним підручником тощо. 3.9. У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі, організовуючи групові, класні, масові заходи, виставки та огляди, передбачені планом роботи.
3.10. Співпрацює з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств. Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА). Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Управління, структура та штати
4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється, якщо є відповідна матеріально-технічна, науково-методична база: приміщення, початковий книжковий фонд (навчальний), книгосховище, читальний зал (кімната), необхідне бібліотечне обладнання, бібліотечна техніка, комп'ютери, охоронні та протипожежні засоби. 4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийняття на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп з назвою навчального закладу. 4.4. За організацію роботи бібліотеки безпосередньо відповідає завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу Педагогічної ради закладу. 4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством. 4.6. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло його посадових обов'язків визначається посадовою інструкцією. Посадовий оклад встановлюється відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.
4.7. Виконання бібліотечним працівником робіт, не передбачених цим Положенням та посадовою інструкцією, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними. 4.8. За домовленістю з директором навчального закладу і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у навчальному закладі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультетів. 4.9. Режим роботи бібліотеки встановлює директор навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюють санітарний день. 4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. 4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством. 4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу. Цей план є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу. 4.13. Поповнення бібліотечного фонду та інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій, шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги). 4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують місцевий орган державної виконавчої влади, регіональний методичний центр, обласний інститут післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 4.15. При бібліотеці працює читацький актив (до його складу входять учні, викладачі), який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи. 5. Права, обов'язки та відповідальність
5.1. Бібліотека має право:
- визначати зміст та форми своєї роботи залежно від завдань, зазначених у цьому Положенні; - розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується директором навчального закладу;
- визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем. 5.2. Бібліотечний працівник мають право:
- на участь в управлінні навчальним закладом згідно з чинним законодавством; - на вільний доступ до інформації, необхідної для виконання визначених відповідно до діяльності бібліотеки завдань, а саме: до навчальних програм, планів роботи навчального закладу, його структурних підрозділів;
- на підвищення кваліфікації, участь у роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи;
- на атестацію згідно з нормативними актами Міністерства освіти і науки України і Міністерства культури та мистецтва України; - на додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством; - на щорічну відпустку відповідно до законодавства та додаткову щорічну відпустку ( календарних днів) відповідно до колективного договору навчального закладу;
- на представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури. 5.3. Бібліотечний працівник несе відповідальність за:
- виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором навчального закладу;
- дотримання вимог, що передбачені цим Положенням; - збереження бібліотечних фондів згідно з чинними законодавчими актами. 
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
472
Размер файла
50 Кб
Теги
положення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа