close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мистер Самоделкин 2012 № 05

код для вставкиСкачать
ffiffiffimry
.# =*
::":r-
ä l
,,#
ÃÜálìle pyçKØ:
6ÕoÕÖtåØÒaÏ áB¸HKÐ
r*-5
opØÓÐÜØ:
¶¸âÕ^ì Xo^oAHo³o ÜopÏ
6-9
ÃÚpaèa Õb^ ØÝâÕpÌáp;
KpÐá¸BaÏ Kop׸HKÐ
aKBap¸y¼ _6Õ× ×Ð6oâ
10-t 1
BìlperÚØ Ø cÚt'Õ¹:
áo×AaHÌ| ÔÛï pÐ6oâìl
't g-"! 3
|'Ü áaÜÌlx ÜaAeHÌKØx:
áo^HáÇHÌl¹ ×aïrl
{ 4-15
¼aleÝìÚaï ÜoAHØæa:
o¶ÕpÕ^ìÕ ¸·.,. ³aÕK
16
ÃÜelìle pyçKØ:
6a6oçÚØ ^ÕTaÎl 6a6oçÚØ...
x7
¿oAßØáÚa:
¿oA¿¸áHo¹ ÚyßoÝ B Ka)KAo¼ ÝoÜápá!
18-{ I
ÉaÓ ×a æraÓoÜ!
¿oAáBáÇH¸K "BoáÂoÇHaÏ áKa×Ka>
:,{
'.tt\
.::'
s
a
s
a
a
I
I
-- .-. -: '"a
':
t l
rit::
: CÔeÛaÙ ßpope×Ì læ»Ï MoHeÂ.
. t. 3aÚpaáì MeáÂo áÚÛeÙÚØ |° BáÎ
: ápetÝîî çaáÂÌ ÑyÔyéeÙ áB¸HK¸ ïp-
: Úo¹ ÚpaáÚoÙ.
, 3. Bìl peÖì ¸3 KapÂoHa yèK¸ ¸ paá-
. KpacÌ Øx. CÔeÛaÙ áÓØÑìt |1o ÛV|H¸I° np¸-
KÛe¸Ba½¸ï'
4. ¸× 6eÛo¹ ÑãÜarØ BÌlpe)KÌ teâaÛ¸
læÛï ÓÛa×oK' ßoKpaáÌ peáH¸ÇK|° ¸ ×paÇ-
ÚØ ÝñpÝo¹ ÚpaáÚoÙ. Pa×Üep Ó»a×oK ¸
peáH¸ÇeK _ ßpo¸×BoÛìÝìtÙ. PeáÝØçÚØ
·aÓH¸, HaKpyT¸B Ha KapaHlqaÆJ.
5. ¿pØÚÛ e¹ Ýa áBo¸ MeáÂa Báe fqe-
âaÛ¸: ÃÆJK¸, Ó»a×K¸, Ho¶K¸ (Úpìl èeÝÚØ
oâ âîÑØÚoÒ). HapØáã¹ ØÛØ BÌl pe)Ú¸ ¸×
po×oÒoÙ ÑãÜaÓØ Ø npØÚÛe¹ KpyÖoÇK¸-
Ho×´p¸. ³oâoÒo!
BeáñÛaï ÑÕpeÝ<ÛuÒÐÏ áÒuHKo á
ÑoÛ ìtu u Ü ãdoÒoÛ ìám ÒU Õ M áoxp a H u m
mÒou áoÚpoÒuéÐ!
.-:.=
:r-i
±epeÖá»tâ^Òlaï
áBtIH,Iáa
.í
t. , -
ßÛaá¸KoÒaï ÑyâìtÛÚa :
HoÖH¸ÆÌl
KapâoH
KpaáK¸ l4 K|°câ¸
KÛeÙ .<Mo¼eHT>)
ÜaÛïpÝìl Ù áKoÂç .
4 Úpìl LueÝK¸ o âîÑØÚoÒ
",ÊÐ-
ÑyâìrÛÚy Ha ÂpØ '?!'1:9f..! frpÓ
ffiT.;T'''"].Êff, 1.^ i?Ö"- fi*tÞ.,
á¸ÂÌ. ³opÛìlèÚo '-i"ii'"'!'lo ç^ ê\.ç
ÑãâìtÛÚØ BáÂaBÌ ÔpyÓ B ÔpyÓa ¸ \}
áÚÛeÙ BMeáâe Ma»ïpHÌ|M áKoTçeM. -\
1. Pa×peÖì ßÛaá¸KoÒyÎ . :
^^µAÌl µ:P
MopáÚoÙ KomuK omÝoáumáï Ú ceÜÕ¹ámÒã ã|ÆÐámblx mîÛeHeÙ. Ímo u×ïéÝìtÙ lÒepì doÒoÛì-
Ýo 6oÛìèux PolllllÕpoÒ - Ò·PocÛble áoMæbI-áÕKÐçu docmuzÐtom 2-x ÛÛemPoÒ u Òeáo 150-200 Úz,
uÝozdÐdo 300 Úz.CÐÜÚu×ÝÐçumÕÛb']o I|ÛÕÛìçe -ÒápÕdÝÕÜ 30-50 Úz, ÛtloKáuI!|ãI'Û do70 Úz.oámpÐï
ÜopdÐ lÚuÒomÝoaoãKPoèeÝodÛu'lÝìIl'tluyáÐN|é3Ð Komopëe u npolÒÐÛu }KuÒomÝëx I!|oPcKuIuu
ºomuKoMu.
* Ì.*-
j";&
...,;
-:;= -;.
CÝaçaÛa áÛoÖØ Ña×oÒyî äopÜy <Bo×Ôyl ÛÝÌl - ×èteÙ):
PaáßoÛoÖ¸ KBa´pa (<poMѸKoM". ¿epe³H¸ eÓo ßo t¸aÓoHaÛ¸.
oßyáâØ ÑoÚoÒìte áÂopoHÌl o BepI.l J¸HÌ| BepxÝeÓo yÓ»a K Û¸H¸¸ ßepeÓØÑa.
±a×oÒaï äopÜa Ôe¹áâÒØâe»ÌHo HaßoM¸Hae Bo×´yl.tJHoÓo ×¼eï.
3aâeÜ - Ña×oÒyî äopÜy ÚPìl Ña>:
..:.' Pa×ÒepÝØ Ña×oÒyî äopÜy "Bo×tyèÝìl ¹ ×Üe¹".
]'.... CÛoÖØ oßïâÌ äopÜy "Bo×ÔyèÝìl Ù ×ÜeÙ", Âo»ÌKo yÖe áH¸×y'´Ûï íTo³o
oßyḠH¸ÖH¸e ÑoÚoÒìte áâopoHÌl KÒatpaâa K Ûv|H|°¸ ßepeÓØÑa. Pa×Òepݸ ¸×teÛØe.
...'... KÒaÔpaâ ßepeÓH¸ ßo Òâopo¹ tv1aÓoça»¸'
...'. 3aéØßÝØ ÑoÚoÒìle yÓÛìt (áÛo¶v1¸å ßoßoÛaM ßo Ûltâ|°|° t¸aÓoHa»Ø) Ø coÓÝØ KBepxy.
...:: ±a×oÒaï äopÜa ..PìtÑa, ÓoToBa.
Teßepì ßpØcâyßaÙ Ú äØÓypÚe ÞaMoÓo lvtopáÚoÓo ÚoâØÚa:
:'... Q9;ææ Ña×oÒyî äopÜy "PìtÑa" ßoßo»aM o áeÑÏ ¸ pa3BepH¸ Óop¸×oHâa»ÌHo.
¿epeÓÝØ ÛeÒìt¹ ÃÓoÛ V| BoÓH¸ BHyâpÌ'
: :. ¿oÒâopØ íâo l æe¹áâB¸e á ßo»yç¸B踼áï BepXH¸M yÓ»oM, oÑpa×yï Óo»oBy.
: ., . ÂeßepÌ ßpolæeÛaÙ íâo eée pa× _ ×aBepH¸ yÓo»oK, çâoÑìl ßoÛyçØÂÌ Hoá Ö¸BoâHoÓo.
: ..:. oâoÓÝØ ÑoÚoÒìl e yÓÛÌI-áK»a´K¸.
.l ''l. ßepeÓH¸ ßpaBÌIÙ yÓoÛ ¸ BoÓH¸ ÒHyâpÌ. Íâo xÒoáâ.
.. .,l. ¿epeÓÝØâe yÓo»K¸-ÛaCÂÌI.
½apØcã¹ ÓÛa×a. PaÑoâa ÓoÂoÒa.
4ä :..:' oP¸ Ó°Ü ¸
..tu
:::;:l.;..*;í*.'
:*',* d
@4
6a
'\-/::'r::'?
^r*'
"-
Ö
1 +,
a * *
t...:1t:.,?@e
'@:'&g*;':l;;*
- - - -'"' *
- IC p a á tâ;×laï Iá o p atlÝ Ú a
»to6oï MuÛÐï Òeéuæo, ãKPo|Æoloéoï doÜ, ÒáÕedo pÐdãÕm áÒoux xoâïeq npuÝocIJm áno-
ÚoÙámÒue u menÛo Ò ux cÕpdæÐ.
¸×-ßoÔ ¸oÓypTa ¸»¸ áMeTaHÌ|
è¿aÓaÂ
HoÖH¸ÆÌl
ÚÛe¹
ÂKaHÌ
:,-"eê.
:\
I
s
s
a
$ ÚpyÖeÒo
8 ØÓoÛÚa ¸ H¸âKV|
1.
2a,
3.
CßÛeâØ ¸× èßa³aÂa Koá¸çKy
26. ¾ÑÚÛeÙ áâaÚaÝǸK ßo á߸paÛ¸
ÚoÞØçÚo¹ ¸× èßaÓaÂa, Haç¸Haï á ´o-
HÌl |.´Ka'
CteÛaÙ pyÇKy. CÚpyâØ èßaÓa B´Boe
¸Û¸ Tpoe ¸ ßpØÚÛe¹ K áÂaKaHǸKy.
µáÛØ èßaÓa ÜïÓÚع, Âo Mo)Ke[´Ì yKpe.
¿¸âÌ pyÇKy âoÝÚo¹ ßpoBo»oKo¹, ÔoÑa-
ÒØÒ eñ K èJßaÓaTy Órp¸ áKpyçV1BaH|°¸'
Bìl peÖì ¸× ÂKaH¸ tBa ßpïMoyÓoÛÌH¸-
Ka' op¸eHâ¸pyïáÌ Ha pa×Mep áâaKaH-
ÇI°Ka I° KpyÓ t¸aÜeâpoM HeMHoÓo ÑoÛì-
èe toHÌ|ÆJKa.
oÑÚÛeÙ áTaKaHǸK ¸×HyTp¸ ÂKaHÌî,
×aÒepݸ BHyTpÌ Kpaï Kpy³a Ø ßpØÚÛe¹
l æoHÌl èKo.
¿oÔèe¹ aKKypaTHo ÝapyÖÝìI¹ ÚpaÙ
-ÓKaݸ, ßpØèe¹ K HeMy KpyÖeÒo ¸ ¿pV|-
ÚÛe¹ (ØÛØ ßpØèe¹) K Kop׸HKe.
Pa×peÖì Òâopo¹ ßpïMoy³o»ÌH¸K TKa-
H¸ ßo¿o»a¼ ßo ´Û¸HÝoÙ áâopoHe ¸ ×a-
Bﶸ ¸× ßo»oáoK Kpaá¸ÒÌî ÑaÝâØÚØ'
¿pØèe¹ ¸x oKo»o pyÇK¸ á l æByX áTopoÝ
Kop׸HK¸.
4.
c.
6.
7.
MoÖÝo Ûu doÕÐdÐmìáï, Çmo Ímo ÑìtÒtuuu
nÛÐám u KoÒë Ù ámoÚÐÝç u Ú? !
yKPAt l l °µÜ ¸HâµP̵P
r y7
,.-.,
i
ii
i
:
I
a
;
j'
rJ
a:"..- - : -::'-
'I l
,- ,.-,,:. .':.
:::' ': "
--;;
q%
,*r'
ry
ilê
'{*
$
Ê
r
I
\
*
t -\
'.,1
#
Ö
.·¶
Ö
Ö
]Öl
r
o o
h ä
A #& F
ß # ₠..r> *
ê
*
*
'.ê
,
e*'*
*₠".d
*
( Íï
\
r *
*! l 1\
E\\t l
-.
l. _.?
:
Ä.
e*
ê
W.,,.,,,.
"\\ê.\
*'-&**'
.ê i.
/.,*l
yKPAèAµ¼ Øt +TEP̵P
I
°ÚÒapuyÜ ¾oÜo - ímo ×dopoÒo! Ho c ÝuÜ ³|t'Ýoeo åÛanom u Ýe Úoå<dìl¹ pÕuloemá'ï ·oÒÕámu
)KuÒìtå pë6aÚ. B moÚoÜ áÛãçoÕ mbl NLÄKÕ|lIb pÐâIv|eámumì ïpKux u ÒecñÛìtå odumomÕÛe¹
Ûl|opcKozo æÐpámÒÐ npïMo Ýo ámeÝe uÛu ,|o docÚÕ dnï ×oÜemoÚ. .-..
o´Hopa×oBÌ|e KapÂOHHÌl e
Tape»K¸
KpaáK¸ ¸ K¸câ¸
½o)ÚH¸ÆÌl
ÚÛe¹
ÆBeâHaï ÑyÜaÓa
ÔByáÂopoÝÝع áÚoâç
'.' u MopÕ äÐÝmÐ×uu!
* #' P',
oâpeÖì o ÑyÜaÖÝo¹ âape»K¸ áeÓ-
Me½Â ßpo¸×Bo»ÌHo³o pa×Mepa _ ÇeM
oÝ ÑÞÛìèe, ÂeM è¸pe ÑyÔeâ OâKpÌ|Â
po y pìl ÑÚØ. oâpe×aÝÝìI¹ áe³MeHÂ
ßpØÚÛe¹ á ×atÝe¹ áTopol l Ìi Âape»K¸ _
!"l 0»yǸÂáÏ XBoáÂ. ¿ÞÚpaáì ×a³oÂOBKÃ,
ÝapØcã¹ ÓÛa× (ÜÞÖeLLlÌ ¿p¸K»e¸TÌ Óo-
ÂoBÌi e ..ÑeÓaîÉØ₠,> ³»&·K¸) Ø yÚpaáì
paÑÞây ÆBeÂoçKaM¸, Kpy¶OÇKaM¸,
ÑaÝâØÚaܸ ¸â.à\.
¿pØÚÛeÙ ¿ol qe»Kk1 ½a KãáCIÇK¸ ´BÃ.
áÂOpoHLi eÓÞ oÑìñÜݾ³O áKOÂÇa ¸ pa×.
¼Õe¸ ½a ÚaÚÞ¹-ÛØÑÞ ¿oBepX½Gáâ[,l
(áßàoḠy Ma¼Ì! Da·peèeFi ¸Ï)
{ñ,.
t t.",.-,"
-1--' i i
*
*
*e₠ s
..,..×
t
t
#;ttr
fi 1- t
-..
s
ä*
**
*ä
#*
l...,..!.*;
'.Â
ãKPAèj °µt\4 ¸½Â¡À̵P
[''- Ê
fr#s**
.- a ::,:
.:..i³₠
&w
;*3ê*.l &
Ýìr tJIÏ,pa6oTÌI
p DtF 7iuáks NV - ímo ÝudepÛoÝdáÚÐï äupÜo-npou×ÒodumÕÛb lpãloÒblx oÒmolllo1uÛÕÙ, flÕÒu×
äupÜìt: <Driven bã quolitã> - <<BedoÛÛìtÙ ÚoçeámBoM>l.
<Dof> ÝÐÇÐÛÐáb Ò 1928 zodã Ò noÜeéeÝuu 6ìtÒéÕÙ nuÒÝoÙ Ò ÍÙÝdxoÒeÝe c ÜÕxoÝuçecÚo¹ Üo-
ámÕpáÚoÙ, zde codupÐÛuáì MemÐÛÛuçeáKuÕ taÚoäìt, oKI]Ð u ÛeámÝuæìl. BcÚope ÝÐçoÛoáb nPouã-
ÒodámÒo Ko'|HbIÌ mpoKmopHblx u oÒmoÜofluÛìHìIå nPuæenoÒ. á 1932 zodo cneæuáIÛulupyÕmáï
HÐ ÐÒmoÛl,oÑuÛìÝìtx noÛãnPuæÕnoå á ÇemìIpìMï ×odÝuÜu KoÛÕáoI!'.tI yámoÝoÒÛÕÝÝìIÔu nonop-
t ^.
.' l|o Ýo nonepeçÝìå peááopÐx. B 1936 z. ãÒudeÛ áÒem nÕpÒìt¹ ÐÒmoÜoÑuÛb MopKu Dof _ opÜeÙ-
. ..:..|1lr áÚoï oÜäu6uï MÁ|39 áo Òáev'u ÒÕdãéuÜu u ãnpoÒÛïÕI|ÛìII!|u KoÛeáoßu.
]. B ÝocmoïéÕÕ Òpeèï DÐf ïÒÛïemcï odÝuÜ u· KPãnÝeÙèuå Ò I.»uPe u*zomoÒumeÛÕÙ ápedÝux u
+ mil'GÛblåzPã^oÒuKoÒ.
:,,í..l.*".:
ED'\E
f,t.:
i:lr
l tt.
. .₠';
ll
/1
t 1
l!
I t
\l
'',.i
\r
l i
II
I t
I J
A
vs
{ ,.ê.
i ir
i\*
/ : ".... -l
. :t ' rt: i,.:l
ii×
i.q: ."
ç'j
&
& - -'
t
EáÛu ímozo dÛeámïéeeo ×ÐÙæÐ noÒÕáumì Ýo áoÛÝeÇÝo¹ cmÕÝe, mo no mÒoeÙ ÚoÜÝÐme 6ã-
dãm áÚoÚÐm ì ÛÛoÛeÝ bKue áoÛ ÝÕç Ý ëe <ÒÐÙçLI K.t>t.
CD-ÔØáÚ
ÚÛe¹
ÆrHyp
00
BìlpeÖØ Báe læeâa»¸
á áoáe.æHe¹ áâpaÝØæìl Ø
ßpØÚÛe¹ Ú CD-ÔØáÚy.
C oÑpaâÝo¹ áâopoÝìl
´¸áKa ßpØÚÛe¹ èHyp,
×aKpe߸ MeáTo ¿p¸K»e.
¸BaHI4ï KyáoÇKoM KapÂo-
½a á Ú»eeM <<MoMeHâ>>'
³oâÞÒÞ!
'* l
i 1
I"
.'\
:}' .
,, ·..
-,/
. .ri;.1.
,*rz
u₠,'*-
A^
w
Ï á°ÜÌl X ^4°^µ H Ì K¸X
;..
1 i t
a*6t :
i . ',ti
1... .:r ;
'.i'
,'':]f
;a;.i
',*:ii'
ê
?
;'*
t:r .
&
l'× !
&*-'j'-
l l:t:i
&
!i
,s
*
*
.*
tt
{ n
1,1. #
w
.t' \
Ü
$,.'
\?. '
#:.À.
₠.::..-
" ..,'
1·¾'..' ..:..l
,..,:,,::i{
A^Ï á°'\4 Ì|X ^^°^ µHìK¸å
;
Ò&
êl
t
:1
.L
&*. '*
!1,.,;:;,:i:rt
þuÒumeÛìÝot '1o ãÝuKÐÛìÝble u oçeÝb KpoáuÒblÕ ãKpoèeÝuï Mo}t<'lo CaÕÛÐmb u3 odblÇHblx
zoeK' Komopëe Òo N'|]o}KeámÒÕ ÒÐÛïîmáï Ò ïéuKe á uÝámpãÛt|eÝmÐMu Ò Û'o6oÈ doÜÕ!
....; ra¹Klv1o´HoÓo pa×Mepa _
16 èâyÚ
-.];. t.lJHÃP
i. pa×ÊeMHÌle Ko»eçK¸ ¸Û¸
. ßpoBoÛoKa
.... Ma»eHÌK¸e ß»oáKoÓyÑæìl
CÛoÖØ ¸× ÓaeK áep.qeçKo.
. .:. :. Pa×oÓH¸
oÔHo Ko»eçKo ¸ áoe´¸H¸ ¸|\/|
tBe Óa¹K14. CoÖÜØ KoÛÌÆo ßÛo-
áKoÓyÑæaM¸.
ÂaÚØÜ )Ke oÑpa×oM
ßp¸áoeÔ¸H¸ âpeÂÌÎ Óa¹Kà .
¿poÔoÛÖa¹ paÑoâã, ßoKa
He áoe´¸H¸tl JÌ Báe Óa¹K¸'
K ÒepxÝØÜ ³a¹KaM ¿p¸-
Kpe߸ ÆJHyp ¸»¸ æeßoçKy'
@
$
-
¿
14
ÜA^µ H Ì K°Ï ÜoA |1¸Æ^
Ü°AµHÌKAÏ ÜoAH¸æÝ
-
ooç|át1 ÛeâaÚ)â'
6a6oçÚtâ,
2 ÔepeÒïÝHÌle ßpØéeßKØ
ßÛoâHaï ÑyÜaÓa
KpaáK¸ |/| Kl°áâl°
ÚÛeÙ ¿BA ¸ (MoMeHÂ>
Ho)ÚH¸æÌl
ÔeKopaâ¸BHaï áeâKa ¸Û|/|
KpyÖeBo
ÆJßa)ÚK¸
t"- PaáÚpaáì ßp¸éeßK¸ B ïpK¸e
æBeâa.
*. ¸× ßÛoâÝo¹ÑãÜaÓØ ÒÌ|pe)ÚÌ ¸
paáKpaáÌ KpÌl»ÌlèKØ. oÑpaâØ ÒÝØ-
MaH¸e Ha âo' çâo BepxHØe ¸ H¸¶-
H¸e KpÌ|ÛÌï ØMeîâ pa×HyÎ äopÜy.
3- ¸áßoÛì×yï ÑyÜaÖÝìle KpÌl-
»ÌÏ KaK èaÑÛoÝ, ÒÌlpexÌ BepxH¸e
âoHKØe ßpo×paçHÌ|e KpÌ|»ÌlèK¸ Ø×
KpàºeBa ¸Û¸ áeâKØ.
i&. HapØcã¹ Ha ßÛoâHo¹ ÑãÜaÓe
Ill°Ç¸K|°, ÑaÝâØÚØ, Ø× HØâoK áÔeÛaÙ
Bo»oáÌ|. CoÑepØ Ø cÚÛe¹ Óo»oBK¸.
He ×aÑyÔì ßpo ToHKyÎ ßoÛoáKÃ 6Ã-
|'/.aÓ¸ _ èeÎ.
s' ¿pØÚÛeÙ Ú ×aÔÝe¹ áâopoÝe
ßp¸éeßoK Óo»oBÌI' ÛeÓK¸e KpÌl-
ÛÌll.llÚ¸ ¸3 ceâK¸, ßoâoÜ ÑyÜaxÝìle.
*. ³oâoÒìle ßo´eÛK¸ Mo)ÚeI.!Ì
ßp¸K»eØâÌ Ha ÆJß₠DÚKØ.
?- ÇyÔeáÝìle ÑaÑoçÚØ yKpaáïâ
âÒoî KoMHaây v|ÛlÛ ßo´apoÚ. A eée
oH¸ MoÓyâ tepÖaâÌ ¿o×ÔpaB¸âeÛÌ-
HyÎ oâKpÌlâKy l4I1|° ×a߸áKy-Haßo-
&
&
&
*
&
*
16
yܵ^Ë µ PyÇ K¸
¿o¾nuèucì HÐ 2Ð3emã
Ú»|Iuámep ÁÐÜoileÛK|IÝ), u
moedo mÕ6Õ He npu¾emcï
ucKamb Ò KuoáKátx áÒeÖu¹
HoIlIÕp nîduÜozo lÒilÐÝttï,
¾Ý 6ãdÕm npuxo¾umì Ò
mÒo¹ noçmoÒìttl ïéuÚ!
´Ûï ímoeo Òáeeo nuJab
|Iy}KHo ÒëpelÐmb 6ÛÐÝÚ u
áxo¾umì ÒÜeáme á ÜÐÜo¹
|,Ûu nÐnoÙ ÝÐ noÇmã.
ÄeÔepaÛìÝoe ÓoáyÔapáâÒeÝÝoe yÝØâapÝoe ßpeÔßpØïâØe <¿oÇÂA POááI°I°>
±ÛaÝÚ3aÚa3aßepØoÔØçeáÚØxØ×ÔaÝØÙ Ä.áß-1
A±oHµMEHâ
Ú¼¸cTµP
Ha 20- ÓoÔ ßo ÜeáïÆaÜ
.*¶ê:lâ"
ÙÙ
ßoA߸áK°
17
߸éeBaï äoÛìÓa
ßpoBoÛoKa
KyáaÇK¸ ¸ ßÛoáKoÓyÑÆÌ|
lIo áBeIIII'rIIá
s
g
a
1. oâpeÖÌ ÔBa KyáKa ßpoBo»oKØ ßo 30 áÜ Øj
áoÓH¸ Øx Ò äopÜe KÒa´paâa. i
2. Bo×ìÜØ 4ÚãcÚa ßpoÒoÛoKØ ßo 8 áÜ Ø áoeÔØ- i
:
H¸ á ¸å ßoMoéÌî Báe y³»Ì| KBa.qpaÂHÌlX paMoK. :
3. ¿oÛyÝØ»áï ßpoBoÛoÝÝìtÙ ÚyÑ.
4. HapeÖì Ø× äoÛìÓ¸ ßo»oáKvlLlJ|Ap¸Ho¹ 2 cÜ' :
5a, 5Ñ. oÑÜoâa¹ äoÛìÓo¹ Báe ÓpaH¸ ÚãÑa. :
6a, 6Ñ. CÚpyâØ ¸× ßoÛoáoÚ âpyÑoÝÚØ ÔÛØÝo¹ i
10 áÜ (yÔoÑÝee áHaçaÛa áBepHyÂÌ âpyÑoÝÚy Ýa i
ÆJßa)ÚKe, ¿p¸ÖaÂÌ Ú ÝeÙ äoÛìÓy, ÒÌ|HyâÌ èßaxÚy !
l/| áKpÃâv|âì âpyÑoÝÚy ßa»ÌÆaMØ). CßÛeâØ Ø× ÝØå i
æBeâoçK¸. ÄoÛìÓa oÇeHÌ ßÛaáâ¸çHìt¹ ÜaâepØaÛ, i
á.qeÛa¹ 2-3 oÑopoTa, ßp¸)KM¸ ßa»ÌæaÜØ Ø äopÜa i
ÑyÔeâ oâÛ¸çHo Ôep)KaTÌáï. ÂeÑe ßoÝaÔoÑØâáï 5 i
ÆBeâoçKoB ;
7. TeßepÌ ßp¸Kpe߸ ÆBeâÌ| K ßpoÒo»oÇHoÜy:
KÃ6à ßp¸ ßoÜoé¸ KopoTÚØx (5 áÜ) âpyÑoçeÚ. i
3aÚpeßØ ÚaÖÔìl ¹ »e¿eáÂoK. :
i
TÒoÙ pocÚoèÝë¹ nodáÒeçÝuK u3 ÒoámoÝÝoÙ i
cÚÐ×ÚueomoÒ! i
18
è°³ 3° èA³ol ¹
, io*\r"- *
j,, \ i. ,..-
,'{ *"'-*tt-&*
,i*:;
'\\
₠\
* ;-;-i +
.. :1..':,'.r;t::
-*";Ð*+'i
t.
.Ìo
ç!t':
'¹'
- f
#- '.u*!r ,,,,
tl;_,,._.. , l
..!t: ,,2 :i
a: ,:=z- i.,l
:
'i"".,4
.-.';','i i' ' '
,. . ..:i' ,₠,..j.:'. ...1.
,lt. .? 'i.
"l +*: ::
-, ,ir-r It i
.,.,i 1''.;t'.:i
-: "1
'.i"iiJ. ,.1.'.:
'i'.u."'f,
. ':*a :j
;i;i' ,,
-: ;ir" ,'
1çf l
i\
.\
"i.
\ -i4
"r'-7
#
.1:.]::.'×. ::
'!+.
,,&
:', í
ee
6A
z{
6ê"]
4:t.'
.'- {.:
\
...$i
Y
i
tli:
,i:u,
fil: .'
*1,,1
W
*
{.:
""Ç**l*
g
.ê;-,1l *,'.
\
| íè°³ ×A è°Óo^^
A.!arii
;*
-
rl:i l l i i l:l t
:uu1:r:tt
iiar
: I ilt:
i;t l
r,:,t:a
-l:iri.
:r l;.
a:ii;,lll:,:,i.'tr:l
a 'U : i:: :;::i:.t
'r'L l i i
:
l'1,::;:r:
&;;iilll
l
' :i:::li;:l:
.it:t't t:t .,; r
:i,l l i:i l
,,::ii
;.r:i'
:,i: !.
.t:.:.
l:',;;
&iat
"il::rlr
*f
.:.;il: '
::,:,,iitli. I
i$/
;j.i:f
;ari
;:i'4..1
i:r
t:nr:l i,;
1a
rlll:'
,';lti:
:.;'.'
&g
,::: I .. *
#r
¡ff
-
ä
*;tl
ë
:::t:
tl:,.
³a×eâa ×apÕÓØÞâpØpoÒaÝa Ò ÄC ßo Ýé×opy Ò áäepr áÒï×Ø,
ØÝäopÜaæØoÝÝìtx âexÝoÛoÓØÙ ¸ N4accoÒÌlx ºo|\,4MãÝØÚaæØÙ.
CÒØ´eâeÛìáâÒo ¿¸ Ne äC77-40453
u|\4ØÞâep CaÜoÔeÛÚØÝ" Ns5, 2012 ÓoÔ
Ãl peÔØâeÛì Ø Ø×´ÐâeÛì 000,¸×ÔaâeÛìáâÒo',°pÑy×''
³ÛaÒÝìtÙ peÔaÚâop _ ×aN,1' ³e½' ´ØpÕÚâopa: »ØÛØï |\ilæaÜeâèØÝa
.¿.ilï ÔeâeÙ MÛa´èeÓo èÚO»Ìl.lo³o Bo×àaáâa. ³apÝØrypa u¿pa³N,4aâØKa,
PÕÔaßop: ¸pØÝa ¿aÝäeâoÒa
n{Ø×aÙÝ Ø ÒepáâÚa: ¸pØÝa ¿aÝäeâoÒa
KoppÕÚâop: .[ÕÝØá MaáÛoÒ
CÛà<Ña paáßpoáâpaHeݸï: r (B31 ) 275.98.66 E-mai|: arbuz@152'ru
0âßeçaâaÝo Ò 000 .BµCK0"
Ó. HØxHع ½oÒÓopoÔ, ãÛ ' »apØÝa,1 ,â' (83 1 ) 275-B3-0B' 275-8·-·2
A´peá ¸×´aâe»ÌáâÒÐ:603]52' r ½ØxÝØÙ HoÒÓopoÔ, ãÛ. »apØÝa,l;
°´peá pe´aÚæØØ:603152, ß HØxÝØÙ HoÒÓopoÔ' a/ï 38
PeÚÛaÜÝìtÙ oâÔeÛ : {B31 ) 27 5-B7 -1 1
¿oÔßØÞaÝo Ò ßeÝaâ ì 25.04,2012 r Ò,1 4.00 ( ßo ÓpaäØÚy _ Ò 1 4'00)
3aÚa× Ns 1321 ÂØpalÚ 57 7 44 íÚ×
.Æaâa Òìtxo´a 1 5.05.201 2 r ÆeÝa ÞÒoÑoÔÝaï
0ÑéØÙ âØpax Ø×ÔaÝØÙ ,] 600000 íÚ×'
6 -
î:-
PeÔaKæØïÒßpÐÒeßÃÑÛØKoÒaâìÛîÑÌ]eßpØáÛÐÝÝëeÒcÒo¹épÕáßpo
ØåÒÛîÑo¹ÄoàMe¸»ÎÑëMáßoÞoÑo¼Ò¸×ÔaÝØïåoo¾"¸×ÔÐâeÛÌáâÒo"Aà6Y×''PeÔÐÚæØïoáâaÒÛïeâ×ÐcoÑoÙßpÐÒÞ»Øâepar pÝoÙoÑpÐÑ
ÓpaäظÝeÒo×ÒàÐéaîâáï'HeKoâopëeÜÐâep¸aÛëÑëÛØÒ×ïâÌl Ø×oâÚ
×ÐKoÒÝì]M npÐÒooÑÛÄaâe»ï¼' PeÔÐKæØï Ýe ÝeáeâoâÒeâáâÒeÝÝocâØ ×aáoÔepxaHØe àe0aÜÝëxoÑêïÒ»eHØÙ,
Автор
папаВлад
Документ
Категория
Молодежные и Детские
Просмотров
111
Размер файла
31 346 Кб
Теги
2012, Мистер Самоделкин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа