close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перепись населения 1989г. Том1,ч.1

код для вставкиСкачать
 ɑ ɕ ɘə 1989 ɝɨɞɚ ɨɦ I ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɫɫɪ ɑɚɫɬɶ 1 ɬɨɝɢɫɟɫɨɸɡɧɨɣɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1989 ɝ. ɢɡɞɚɸɬɫɹɜ 1991-1993 ɝɝ. ɜ 12 ɬɨɦɚɯ. ɬɞɟɥɶɧɵɟɬɨɦɚɫɨɫɬɨɹɬɢɡɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɱɚɫɬɟɣ. ɛɨɪɧɢɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵɩɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ: ɬɨɦ I - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢɪɚɣɨɧɨɜɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯɨɜɟɬɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯɩɭɧɤɬɨɜɩɨɬɢɩɚɦɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ II - ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɩɨɥɨɜɨɣɫɨɫɬɚɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɛɪɚɤɟ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ III - ɱɢɫɥɨɢɫɨɫɬɚɜɫɟɦɟɣ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɢɯɩɨɪɚɡɦɟɪɭ; ɬɨɦ IV - ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɠɟɧɳɢɧɩɨɱɢɫɥɭɪɨɠɞɟɧɧɵɯɞɟɬɟɣ; ɬɨɦ V - ɠɢɥɢɳɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ VI - ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ VII - ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɹɡɵɤɨɜɨɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɭɪɨ- ɜɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɛɪɚɤɟɥɢɰɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; ɬɨɦ VIII - ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɫɪɟɞɫɬɜɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ IX - ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ X - ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɡɚɧɹɬɨɟɜɨɬɪɚɫɥɹɯɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ; ɬɨɦ XI - ɡɚɧɹɬɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɬɨɦ XII - ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. I ɨɦɟɪɚ ɚɛɥɢɰɵ ɑɚɫɬɶ 1 ɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ 1 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɜ 1979 ɢ 1989 ɝɝ. 3 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛ- ɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɫɟɥɪɚɣɰɟɧɬɪɨɜ 4 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛ- ɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣ 5 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɚɫɬɶ 2 6 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɨɜɟɬɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 8 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ, ɟɟɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨ ɬɢɩɚɦɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɚɫɬɶ 3 8 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɨɸɡɧɵɯɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɩɪɨ- ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨɬɢɩɚɦɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɞɨɥ- ) ɠɟɧɢɟ) ɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 1 ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟ- ɧɢɹ 1989 ɝ. 2 ɤɚɡɚɧɢɹɤɡɚɩɢɫɢɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜ - 4 - ɚɫɬɨɹɳɢɦɬɨɦɨɦ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɩɨɥɧɚɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɢɬɨɝɨɜɫɟɫɨɸɡ- ɧɨɣɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1989 ɝ. ɧɟɦɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɱɢɫɥɟɧ- ɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɤɪɚɟɜ, ɨɛ- ɥɚɫɬɟɣ, ɨɤɪɭɝɨɜ, ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɫɟɥɪɚɣɰɟɧɬɪɨɜ*. ɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɤɚɤɩɨɧɚɥɢɱɧɨɦɭ, ɬɚɤɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɷɬɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɚɬɚɤɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟ- ɧɢɹɩɨɦɟɳɟɧɵɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1. ɚɦɟɠɩɟɪɟɩɢɫɧɨɣɩɟɪɢɨɞɧɚɫɟɥɟɧɢɟɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɜɨɜɫɟɯ ɫɨɸɡɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ, ɩɪɢ ɷɬɨɦɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɜɬɟɦɩɚɯ ɩɪɢɪɨɫɬɚɩɨɪɟɝɢɨɧɚɦɫɬɪɚɧɵ. ɚɢɛɨɥɟɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɪɨɫɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɝɞɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ. ɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣɢɚɡɚɯɫɤɨɣ. ɚɦɵɟɧɢɡɤɢɟɬɟɦɩɵ ɩɪɢɪɨɫɬɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜ 80-ɟɝɨɞɵɛɵɥɢɜɤɪɚɢɧɫɤɨɣ , ɚɬɜɢɣɫɤɨɣ , ɗɫɬɨɧɫɤɨɣ, ɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣɢ. ɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɱɢɫɥɟɧ- ɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɚɪɹɞɭɫɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɪɨɫɬɨɦɨɤɚɡɵɜɚɥɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟɦɢɝɪɚɰɢɹ. ɪɢ 9% ɨɛɳɟɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɬɪɚɧɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɡɚ 10 ɥɟɬɧɚ 25,2 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɥɢɧɚ 15,4%. ɨɥɹɝɨ- ɪɨɠɚɧɜɨɛɳɟɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶɫ 62% ɜ 1979 ɝ. ɞɨ 66% ɜ 1989 ɝ. ɪɟɞɢɫɨɸɡɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɧɚɢɛɨɥɟɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ (74%), ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ (72%), ɚɬɜɢɣɫɤɚɹ (71%). ɦɟɫɬɟɫɬɟɦɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯɪɟɞɧɟɣɡɢɢɢɨɥɞɚɜɫɤɨɣɜɝɨɪɨɞɫ- ɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɩɪɨɠɢɜɚɥɨɦɟɧɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵ (33-47%) ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɫɟɥɶɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶɜ 80-ɟ ɝɨɞɵ ɧɚ 0,9 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɥɢɧɚ 0,9%. ɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɢɯɜɨɜɫɟɦɧɚɫɟɥɟɧɢɢɫɬɪɚ- ɧɵɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹɫ 38% ɞɨ 34%. ɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣɨɬɬɨɤɜɝɨɪɨɞɚ. ɫɟɫɜɟɞɟɧɢɹɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɞɚɬɭɩɟ- ɪɟɩɢɫɢ (12 ɹɧɜɚɪɹ 1989 ɝ.), ɤɪɨɦɟɚɞɠɢɤɫɤɨɣ, ɩɨɤɨɬɨɪɨɣɭɱɬɟ- ɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɞɟɥɟɧɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɟ- ɞɟɧɧɵɟ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 1990 ɝ. ɚɡɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɬɚɤɠɟɧɚ ɞɚɬɭɩɟɪɟɩɢɫɢ**. ɚɬɟɪɢɚɥɤɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩ- ɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɢ ɥɚɜɧɨɝɨɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ. ɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɨɦɚ, - ɥɟɤɫɟɟɜɚ, ɚɪɚɧɨɜɚ, ɢɬɧɢɤɨɜɚ, ɭɯɨɜɚ. ɛɳɟɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣɤɩɟɱɚɬɢ ɢɬɨɝɨɜ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɨɫɭ- ɳɟɫɬɜɥɟɧɨɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣɤɨɥɥɟɝɢɟɣɜɫɨɫɬɚɜɟ: ɟɥɨɜ (ɝɥɚɜɧɵɣɪɟ- ɞɚɤɬɨɪ), ɪɭɤ, ɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, ɢɲɧɟɜɫɤɢɣ, ɨɥɤɨɜ, ɚɥɤɢɧɚ, ɨɪɛɟɣ, ɪɨɲɟɜɚ, ɭɠɜɢɧ, ɭɪɶɟɜ (ɡɚɦ. ɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ), ɘɟɲɟɪɢɟɜ, ɠɚɧɞɠɝɚ- ɜɚ, ɨɛɪɟɧɶɤɨɜ, ɪɨɲɢɧɚ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ), ɭ- ɦɚɫɭɥɬɚɧɨɜ, ɜɨɧɨɜɚ, ɸɤɢɧ, ɥɶɢɧ, ɫɭɩɨɜ (ɡɚɦ. ɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ), əɜɚɲɚ, ɜɨɧ, ɨɜɪɢɝɨ, ɨɫɬɚ- ɤɨɜ, ɪɢɜɨɲɟɟɜ, ɫɟɧɨɮɨɧɬɨɜɚ, ɚɧɵɤɢɧɚ, ɢɯɚɣɥɨɜ, ɹɫɧɢɤɨɜ, ɢɱɢɩɨɪɨɜɢɱ, ɪɥɨɜ, ɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɢɣ, ɥɟɲɤɨɜ, ɢɦɚɲɟɜɫɤɚɹ, ɦɚɧɫɤɢɣ (ɡɚɦ. ɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨ- ɪɚ), ɚɣɧɚɰɤɚɹ, əɞɨɜ. __________________ * ɫɜɹɡɢ ɫɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟɦɜɫɟɜɟɪɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɪɦɹɧɫɤɨɣ, ɫɨɛɵɬɢɹɦɢɜɚɝɨɪɧɨɚɪɚɛɚɯɫɤɨɣɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɟ ɩɟɪɟɩɢɫɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɪɦɹɧɫɤɨɣɢɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜɫɥɨɠɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɱɬɨɦɨɝɥɨɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɬɨɱɧɨɫɬɶɫɱɟɬɚ ɧɚɫɟɥɟ- ɧɢɹ. ** ɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɧɨɜɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɜɜɟɞɟɧɧɵɟɞɥɹɨɛɥɚɫɬɟɣɢɝɨɪɨɞɨɜ ɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 50 ɢɛɨɥɟɟɬɵɫɹɱɠɢɬɟɥɟɣɞɨɨɤɨɧɱɚɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɚɧ- ɧɨɝɨɬɨɦɚ (ɩɟɪɜɵɣɤɜɚɪɬɚɥ 1991 ɝ.), ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɜɬɚɛɥɢɰɚɯɪɹɞɨɦɫ ɩɪɟɠɧɢɦɢɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢɜɫɤɨɛɤɚɯ. -5- C ɑ 1 ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ 1. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ .................................... 11 2. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɪɟɫ- ɩɭɛɥɢɤɜ 1979 ɢ 1989 ɝɝ. ................................. 12 3. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫ- ɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɫɟɥɪɚɣɰɟɧɬɪɨɜ ............ 13 .................................................... 13 ................................................... 13 ɟɜɟɪɧɵɣɪɚɣɨɧ.......................................... 13 ɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ....................................... 13 ɨɦɢ ............................................. 15 ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 18 ɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ............................ 20 ɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ.................................... 20 ɭɪɦɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 22 ɟɜɟɪɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ .................................. 23 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ................................ 23 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 24 ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 27 ɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 28 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ ...................................... 30 ɪɹɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 30 ɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 32 ɜɚɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 35 ɚɥɢɧɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɜɟɪɫɤɚɹ) ................... 37 ɚɥɭɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 39 ɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 41 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ................................... 43 ɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 44 ɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 50 .
-6- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɹɡɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 52 ɦɨɥɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 54 ɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 56 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 58 ɨɥɝɨɹɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ .................................... 61 ɚɪɢɣɫɤɚɹ ........................................ 61 ɨɪɞɨɜɫɤɚɹ ....................................... 62 ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ ........................................ 64 ɨɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ) .............. 65 ɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 70 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɑɟɪɧɨɡɟɦɧɵɣɪɚɣɨɧ ........................... 73 ɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 73 ɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 75 ɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ....................................... 77 ɢɩɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 79 ɚɦɛɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 81 ɨɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ....................................... 82 ɚɥɦɵɰɤɚɹ ........................................ 82 ɚɬɚɪɫɤɚɹ ........................................ 83 ɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 86 ɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 88 ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɚɦɚɪɫɤɚɹ) ................. 90 ɟɧɡɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 93 ɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 95 ɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 98 ɟɜɟɪɨɚɜɤɚɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ................................ 101 ɚɝɟɫɬɚɧɫɤɚɹ ..................................... 101 ɚɛɚɪɞɢɧɨɚɥɤɚɪɫɤɚɹ ............................. 104 ɟɜɟɪɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹ ................................ 104 ɑɟɱɟɧɨɧɝɭɲɫɤɚɹ ................................. 105 ɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣ .................................... 106 ɞɵɝɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ........................ 110 ɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣɤɪɚɣ ................................... 111 ɚɪɚɱɚɟɜɨɑɟɪɤɟɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .............. 113 ɨɫɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 114 ɪɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ........................................ 118 ɚɲɤɢɪɫɤɚɹ ....................................... 118 ɞɦɭɪɬɫɤɚɹ ....................................... 123 ɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 125 ɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 127 ɟɪɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 130 ɨɦɢɟɪɦɹɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ...................... 134 .
-7- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 134 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 140 ɚɩɚɞɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ................................ 144 ɥɬɚɣɫɤɢɣɤɪɚɣ ........................................ 144 ɨɪɧɨɥɬɚɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................... 148 ɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 149 ɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 152 ɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ........................................ 154 ɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ....................................... 156 ɸɦɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 158 ɚɧɬɵɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ .................... 160 əɦɚɥɨɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ...................... 161 ɨɫɬɨɱɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ............................... 162 ɭɪɹɬɫɤɚɹ ........................................ 162 ɭɜɢɧɫɤɚɹ ........................................ 165 ɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɤɪɚɣ ..................................... 166 ɚɤɚɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ......................... 169 ɚɣɦɵɪɫɤɢɣ (ɨɥɝɚɧɨɟɧɟɰɤɢɣ) ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ....... 171 ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ......................... 171 ɪɤɭɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 171 ɫɬɶɪɞɵɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ............ 175 ɑɢɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 175 ɝɢɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ .................. 178 ɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣɪɚɣɨɧ .................................. 179 əɤɭɬɫɤɚɹ ......................................... 179 ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɤɪɚɣ ....................................... 182 ɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɣ ...................................... 185 ɜɪɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ......................... 187 ɦɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 188 ɚɦɱɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 190 ɨɪɹɤɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ........................... 190 ɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 191 ɑɭɤɨɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ........................... 192 ɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 193 ɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 195 ɟɱɟɪɧɨɡɟɦɧɚɹɡɨɧɚ ..................................... 197 ɟɱɟɪɧɨɡɟɦɧɚɹɡɨɧɚɛɟɡɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɢɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɪɫɨɜɟɬɨɜ ............................................ 197 ɤɪɚɢɧɫɤɚɹ .......................................... 197 ɨɧɟɰɤɨɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ........................... 197 .
-8- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɭɝɚɧɫɤɚɹ) ............ 197 ɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .............................. 201 ɨɧɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 205 ɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 211 ɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 212 ɨɥɬɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 214 ɭɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ....................................... 216 ɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 218 ɘɝɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ...................................... 222 ɢɧɧɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 222 ɨɥɵɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 224 ɢɬɨɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 225 ɚɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 228 ɜɚɧɨɪɚɧɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ............................. 229 ɢɟɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ..................................... 231 ɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 231 ɶɜɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 234 ɨɜɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 237 ɟɪɧɨɩɨɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 238 ɦɟɥɶɧɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 240 ɑɟɪɤɚɫɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 241 ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 243 ɑɟɪɧɨɜɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 245 ɘɠɧɵɣɪɚɣɨɧ ............................................ 246 ɪɵɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 246 ɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 249 ɞɟɫɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 251 ɟɪɫɨɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 253 ɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ......................................... 255 ɪɟɫɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 255 ɢɬɟɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 257 ɨɦɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 259 ɪɨɞɧɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 261 ɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ...................................... 262 ɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ....................................... 263 ɨɝɢɥɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 265 ɡɛɟɤɫɤɚɹ ........................................... 267 ɚɪɚɤɚɥɩɚɤɫɤɚɹ ................................... 267 ɧɞɢɠɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 268 ɭɯɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 269 ɚɲɤɚɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ............................... 270 .
-9- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɚɦɚɧɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 271 ɚɦɚɪɤɚɧɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 272 ɭɪɯɚɧɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .............................. 273 ɵɪɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 274 ɚɲɤɟɧɬɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ .................................. 275 ɚɲɤɟɧɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 276 ɟɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 277 ɨɪɟɡɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 278 ɚɡɚɯɫɤɚɹ ........................................... 279 ɤɬɸɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 279 ɥɦɚɬɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ................................ 280 ɥɦɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 280 ɨɫɬɨɱɧɨɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ........................ 281 ɭɪɶɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 283 ɠɚɦɛɭɥɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 284 ɠɟɡɤɚɡɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 285 ɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 286 ɡɵɥɪɞɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 287 ɨɤɱɟɬɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 288 ɭɫɬɚɧɚɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 289 ɚɜɥɨɞɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 291 ɟɜɟɪɨɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .......................... 292 ɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ............................... 293 ɚɥɞɵɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .............................. 294 ɪɚɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 295 ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 296 ɑɢɦɤɟɧɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 297 ɪɭɡɢɧɫɤɚɹ ......................................... 298 ɛɯɚɡɫɤɚɹ ........................................ 299 ɞɠɚɪɫɤɚɹ ........................................ 299 ɘɝɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................... 300 ɛɢɥɢɫɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ................................... 300 ɨɪɨɞɚɢɪɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ........... 300 ɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ ..................................... 304 ɚɯɢɱɟɜɚɧɫɤɚɹ .................................... 304 ɚɝɨɪɧɨɚɪɚɛɚɯɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................ 305 ɚɤɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ .................................... 305 ɨɪɨɞɚɢɪɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ........... 307 ɢɬɨɜɫɤɚɹ ........................................... 312 ɨɥɞɚɜɫɤɚɹ .......................................... 317 ɚɬɜɢɣɫɤɚɹ .......................................... 321 .
-10- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɢɪɝɢɡɫɤɚɹ .......................................... 325 ɪɭɧɡɟɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ (ɧɵɧɟɢɲɤɟɤɫɤɢɣ) ................ 325 ɫɫɵɤɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 325 ɲɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ........................................ 326 ɨɪɨɞɚɢɪɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ........... 328 ɚɞɠɢɤɫɤɚɹ .......................................... 329 ɨɪɧɨɚɞɚɯɲɚɧɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................. 329 ɭɲɚɧɛɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ................................. 330 ɭɥɹɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 330 ɭɪɝɚɧɸɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .............................. 331 ɟɧɢɧɚɛɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 332 ɨɪɨɞɚɢɪɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ........... 333 ɪɦɹɧɫɤɚɹ ........................................... 334 ɭɪɤɦɟɧɫɤɚɹ ......................................... 337 ɲɯɚɛɚɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ .................................. 337 ɚɪɵɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 338 ɚɲɚɭɡɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 339 ɑɚɪɞɠɨɭɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 339 ɨɪɨɞɚɢɪɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ........... 340 ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ ........................................... 342 4. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ................................................. 345 5. ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫ- ɬɟɣɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ............................. 352 *** ɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɪɰ ɪɚɣɨɧɧɵɣɰɟɧɬɪ; ɩɝɬ ɩɨɫɟɥɨɤɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɬɢɩɚ; ɪɩ ɪɚɛɨɱɢɣɩɨɫɟɥɨɤ (ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɫɟɥɤɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ); ɤɩ ɤɭɪɨɪɬɧɵɣɩɨɫɟɥɨɤ (ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɫɟɥɤɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ); ɞɩ ɞɚɱɧɵɣɩɨɫɟɥɨɤ (ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɫɟɥɤɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ); ɫ. ɫɟɥɨ; ɩ. ɩɨɫɟɥɨɤ (ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ); ɫɬɰɚ ɫɬɚɧɢɰɚ; ɫɥ. ɫɥɨɛɨɞɚ; ɤ. ɤɢɲɥɚɤ; - ɹɜɥɟɧɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ... ɞɚɧɧɵɯɧɟɢɦɟɟɬɫɹ. -12- ɚɛɥɢɰɚ 2 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɸɡɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɜ 1979 ɢ 1989 ɝɝ. ______________________________________________________________________ | ɚɥɢɱɧɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ | ɨɫɬɨɹɧɧɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ |______________________|_______________________ | 1979 | 1989 | 1979 | 1989 ______________________________________________________________________ 262436227 286730817 262084654 285742511 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 163585944 188813355 162442608 187745728 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 98850283 97917462 99642046 97996783 137550949 147400537 137409921 147021869 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 95373867 108425580 94942296 107959002 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 42177082 38974957 42467625 39062867 ɤɪɚɢɧɫɤɚɹ 49754642 51706742 49609333 51452034 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 30511530 34587662 30168937 34297231 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19243112 17119080 19440396 17154803 ɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ 9560543 10199709 9532516 10151806 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5263411 6678585 5234295 6641377 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4297132 3521124 4298221 3510429 ɡɛɟɤɫɤɚɹ 15390836 19905156 15389307 19810077 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6347447 8110784 6281636 8040963 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9043389 11794372 9107671 11769114 ɚɡɚɯɫɤɚɹ 14684585 16536511 14684283 16464464 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7920619 9465351 7855220 9402582 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6763966 7071160 6829063 7061882 ɪɭɡɢɧɫɤɚɹ 5014771 5443359 4993182 5400841 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2600448 3035748 2548667 2991352 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2414323 2407611 2444515 2409489 ɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ 6028253 7037867 6026515 7021178 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3200254 3789985 3169962 3805885 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2827999 3247882 2856553 3215293 ɢɬɨɜɫɤɚɹ 3398029 3689779 3391490 3674802 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2062053 2509311 2034879 2486832 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1335976 1180468 1356611 1187970 ɨɥɞɚɜɫɤɚɹ 3947386 4337592 3949756 4335360 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1551048 2036407 1532924 2020120 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2396338 2301185 2416832 2315240 ɚɬɜɢɣɫɤɚɹ 2520514 2680029 2502816 2666567 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1725633 1905911 1697026 1888526 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 794881 774118 805790 778041 ɢɪɝɢɡɫɤɚɹ 3529030 4290442 3522832 4257755 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1366304 1640889 1348761 1624535 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2162726 2649553 2174071 2633220 ɚɞɠɢɤɫɤɚɹ 3801357 5108576 3806220 5092603 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1325525 1668110 1315827 1655105 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2475832 3440466 2490393 3437498 ɪɦɹɧɫɤɚɹ 3030747 3287677 3037259 3304776 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1992539 2229540 1985679 2222241 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1038208 1058137 1051580 1082535 ɭɪɤɦɟɧɫɤɚɹ 2758786 3533925 2764748 3522717 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1323008 1603517 1309673 1591148 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1435778 1930408 1455075 1931569 ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ 1465799 1572916 1464476 1565662 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1022258 1125975 1016826 1118829 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 443541 446941 447650 446833 -13 - ɚɛɥɢɰɚ 3 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɫɟɥɪɚɣɰɟɧɬɪɨɜ ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ 286730817 135360790 151370027 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 188813355 88724711 100088644 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 97917462 46636079 51281383 147400537 69039087 78361450 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 108425580 50627190 57798390 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 38974957 18411897 20563060 ɟɜɟɪɧɵɣɪɚɣɨɧ 6123224 2992745 3130479 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4687287 2278519 2408768 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1435937 714226 721711 ɚɪɟɥɶɫɤɚɹ 791317 377494 413823 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 645711 306586 339125 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 145606 70908 74698 ɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 270356 125441 144915 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ 269485 125029 144456 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 871 412 459 ɨɫɬɨɦɭɤɲɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 31003 15682 15321 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɫɬɨɦɭɤɲɚ 30432 15406 15026 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 571 276 295 ɨɪɬɚɜɚɥɶɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 38004 17739 20265 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 29708 13923 15785 ɝɨɪɬɚɜɚɥɚ 22579 10525 12054 ɪɩɚɥɚɚɦ 487 235 252 ɪɩɹɪɬɫɢɥɹ 2915 1386 1529 ɪɩɟɥɸɥɹ 3727 1777 1950 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8296 3816 4480 ɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31381 14713 16668 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 26255 12318 13937 ɝɟɥɨɦɨɪɫɤ (ɪɰ) 18935 8785 10150 ɪɩɢɪɚɧɞɨɡɟɪɨ 1223 596 627 ɪɩɟɬɧɟɪɟɱɟɧɫɤɢɣ 2899 1346 1553 ɪɩɚɥɟɧɶɝɚ 502 248 254 ɪɩɨɫɧɨɜɟɰ 2696 1343 1353 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5126 2395 2731 ɚɥɟɜɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11860 6125 5735 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8210 4174 4036 ɪɩɚɥɟɜɚɥɚ (ɪɰ) 5150 2595 2555 ɪɩɨɪɨɜɨɣ 3060 1579 1481 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3650 1951 1699 ɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27346 13388 13958 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 22903 10915 11988 ɝɟɦɶ (ɪɰ) 18522 8741 9781 - 14 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɩɪɢɜɨɣɨɪɨɝ 1293 734 559 ɪɩɚɛɨɱɟɨɫɬɪɨɜɫɤ 3088 1440 1648 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4443 2473 1970 ɨɧɞɨɩɨɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 48274 22768 25506 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 37957 17916 20041 ɝɨɧɞɨɩɨɝɚ (ɪɰ) 36365 17153 19212 ɪɩɢɪɜɚɫ 1592 763 829 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10317 4852 5465 ɚɯɞɟɧɩɨɯɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18879 9183 9696 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11315 5578 5737 ɝɚɯɞɟɧɩɨɯɶɹ (ɪɰ) 10429 5167 5262 ɪɩɗɥɢɫɟɧɜɚɚɪɚ 886 411 475 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7564 3605 3959 ɨɭɯɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24715 11884 12831 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18415 8851 9564 ɪɩɨɭɯɢ (ɪɰ) 6405 3030 3375 ɪɩɦɛɚɪɧɵɣ 1384 654 730 ɪɩɟɫɬɟɧɶɝɚ 2479 1200 1279 ɪɩɹɨɡɟɪɫɤɢɣ 2632 1339 1293 ɪɩɑɤɚɥɨɜɫɤɢɣ 301 141 160 ɪɩɑɭɩɚ 5214 2487 2727 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6300 3033 3267 ɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 47301 23595 23706 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 31192 15561 15631 ɝɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤ (ɪɰ) 20373 9876 10497 ɪɩɢɧɞɭɲɢ 6611 3651 2960 ɪɩɨɜɟɧɟɰ 4208 2034 2174 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16109 8034 8075 ɭɟɡɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20638 10353 10285 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9177 4491 4686 ɪɩɭɟɡɟɪɫɤɢɣ (ɪɰ) 4400 2160 2240 ɪɩɟɞɦɨɡɟɪɨ 2923 1440 1483 ɪɩɭɤɤɨɡɟɪɨ 1854 891 963 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11461 5862 5599 ɥɨɧɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 30497 14292 16205 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15222 7166 8056 ɝɥɨɧɟɰ (ɪɰ) 11888 5605 6283 ɪɩɥɶɢɧɫɤɢɣ 3334 1561 1773 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15275 7126 8149 ɢɬɤɹɪɚɧɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27177 13062 14115 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24641 11851 12790 ɝɢɬɤɹɪɚɧɬɚ (ɪɰ) 14361 6950 7411 ɪɩɦɩɢɥɚɯɬɢ 948 468 480 ɪɩɹɫɤɟɥɹ 4416 2082 2334 ɪɩɚɥɦɢ 3370 1651 1719 ɪɩɚɪɥɭ 1546 700 846 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2536 1211 1325 ɪɢɨɧɟɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 25439 12186 13253 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14172 6803 7369 ɪɩɟɪɟɜɹɧɤɚ 2065 940 1125 ɪɩɚɞɜɚ 3355 1675 1680 ɪɩɚɞɜɚɟɬɤɚ 1720 872 848 - 15 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɩɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 2367 1145 1222 ɪɩɚɣ 1071 482 589 ɪɩɒɭɹ 3594 1689 1905 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11267 5383 5884 ɪɹɠɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22880 10955 11925 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9410 4495 4915 ɪɩɪɹɠɚ (ɪɰ) 4421 2052 2369 ɪɩɑɚɥɧɚ 4989 2443 2546 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13470 6460 7010 ɭɞɨɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31723 15492 16231 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15810 7576 8234 ɝɭɞɨɠ (ɪɰ) 10982 5208 5774 ɪɩɹɥɶɦɚ 2114 1057 1057 ɪɩɒɚɥɶɫɤɢɣ 2714 1311 1403 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15913 7916 7997 ɟɝɟɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 56931 27940 28991 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 51677 25268 26409 ɝɟɝɟɠɚ (ɪɰ) 38207 18370 19837 ɪɩɞɟɥɶ 863 389 474 ɪɩɚɞɜɨɢɰɵ 11514 5983 5531 ɪɩɑɟɪɧɵɣɨɪɨɝ 1093 526 567 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5254 2672 2582 ɭɨɹɪɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 26913 12696 14217 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19730 9265 10465 ɝ. ɭɨɹɪɜɢ (ɪɰ) 11772 5490 6282 ɪɩɚɣɫɬɟɧɴɹɪɜɢ 3552 1659 1893 ɪɩɨɪɨɫɨɡɟɪɨ 4406 2116 2290 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7183 3431 3752 ɨɦɢ 1261024 641552 619472 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 952278 481554 470724 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 308746 159998 148748 ɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 235309 112917 122392 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 234529 112495 122034 ɝɵɤɬɵɜɤɚɪ 232117 111206 120911 ɗɠɜɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 55657 27745 27912 ɪɩɟɞɤɵɪɤɟɳ 2412 1289 1123 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 780 422 358 ɨɪɤɭɬɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 216176 111638 104538 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 214527 110763 103764 ɝɨɪɤɭɬɚ 115646 58071 57575 ɪɩɨɪɝɚɲɨɪ 24869 12512 12357 ɪɩɥɟɰɤɢɣ 1225 739 486 ɪɩɚɩɨɥɹɪɧɵɣ 7760 4016 3744 ɪɩɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ 14805 8410 6395 ɪɩɭɥɶɞɚ 1224 654 570 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 3729 1868 1861 ɪɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ 8465 4936 3529 ɪɩɟɜɟɪɧɵɣ 20428 10902 9526 ɪɩɢɜɨɦɚɫɤɢɧɫɤɢɣ 2119 1046 1073 ɪɩɨɜɟɬɫɤɢɣ 5695 3090 2605 ɪɩɚɥɶɦɟɪɘ 4389 2409 1980 ɪɩɐɟɦɟɧɬɧɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣ 4173 2110 2063 - 16 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1649 875 774 ɧɬɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 69898 34880 35018 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 66356 33074 33282 ɝɧɬɚ 60220 29965 30255 ɪɩɛɟɡɶ 907 451 456 ɪɩɟɪɯɧɹɹɧɬɚ 4496 2248 2248 ɪɩɨɠɵɦ 733 410 323 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3542 1806 1736 ɝɟɱɨɪɚ 64746 33359 31387 ɝɫɢɧɫɤ 47219 24718 22501 ɯɬɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 140545 68917 71628 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 136931 66865 70066 ɝɯɬɚ 110548 53697 56851 ɪɩɨɪɨɜɨɣ 2580 1366 1214 ɪɩɨɞɧɵɣ 8015 3830 4185 ɪɩɒɭɞɚɹɝ 5138 2566 2572 ɪɩəɪɟɝɚ 10650 5406 5244 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3614 2052 1562 ɭɤɬɵɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 28228 15674 12554 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɭɤɬɵɥ (ɪɰ) 19330 10483 8847 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8898 5191 3707 ɠɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 23315 11626 11689 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ - ɪɩɓɟɥɶɹɸɪ 4122 1958 2164 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19193 9668 9525 ɫɠɦɚ (ɪɰ) 3595 1760 1835 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 15598 7908 7690 ɧɹɠɩɨɝɨɫɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40359 22937 17422 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25339 13404 11935 ɝɦɜɚ (ɪɰ) 18782 9154 9628 ɪɩɨɠɚɟɥɶ 1420 1042 378 ɪɩɢɧɞɨɪ 2724 1732 992 ɪɩɪɚɤɬ 2413 1476 937 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15020 9533 5487 ɨɣɝɨɪɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 12541 6234 6307 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɠɵɦ 1366 697 669 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11175 5537 5638 ɫɨɣɝɨɪɨɞɨɤ (ɪɰ) 2923 1379 1544 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 8252 4158 4094 ɨɪɬɤɟɪɨɫɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 27555 13667 13888 ɫɨɪɬɤɟɪɨɫ (ɪɰ) 4373 2084 2289 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 23182 11583 11599 ɟɱɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 28874 15978 12896 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16546 9352 7194 ɪɩɟɪɟɡɨɜɤɚ 1714 1213 501 ɪɩɡɴɹɸ 2588 1308 1280 ɪɩɚɞɠɟɪɨɦ 3061 1548 1513 ɪɩɨɠɜɚ 5818 3352 2466 ɪɩɨɫɶɸ 224 131 93 ɪɩɭɬɟɟɰ 1485 785 700 ɪɩɵɧɹ 1656 1015 641 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12328 6626 5702 - 17 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɢɥɭɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 28674 13833 14841 ɫɛɶɹɱɟɜɨ (ɪɰ) 5273 2453 2820 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 23401 11380 12021 ɨɫɧɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 62455 31295 31160 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 50292 24945 25347 ɝɨɫɧɨɝɨɪɫɤ (ɪɰ) 30439 14830 15609 ɪɩɨɣɜɨɠ 5517 2937 2580 ɪɩɪɚɟɥɶ 1742 1035 707 ɪɩɢɠɧɢɣɞɟɫ 12594 6143 6451 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12163 6350 5813 ɵɤɬɵɜɞɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27396 13400 13996 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɸɜɱɢɦ 1041 586 455 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 26355 12814 13541 ɫɵɥɶɝɨɪɬ (ɪɰ) 8965 4223 4742 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 17390 8591 8799 ɵɫɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 19568 9425 10143 ɫɢɡɢɧɝɚ (ɪɰ) 7014 3304 3710 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 12554 6121 6433 ɪɨɢɰɤɨɟɱɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 26198 13513 12685 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13147 6589 6558 ɪɩɪɨɢɰɤɨɟɱɨɪɫɤ (ɪɰ) 10704 5363 5341 ɪɩɢɠɧɹɹɦɪɚ 2443 1226 1217 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13051 6924 6127 ɞɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 39729 23986 15743 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19227 12571 6656 ɪɩɥɚɝɨɟɜɨ 4695 3213 1482 ɪɩɟɠɞɭɪɟɱɟɧɫɤ 3273 2309 964 ɪɩɫɨɝɨɪɫɤ 11259 7049 4210 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20502 11415 9087 ɫɨɫɥɚɧ (ɪɰ) 3812 1814 1998 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 16690 9601 7089 ɫɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22301 11963 10338 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10132 5456 4676 ɪɩɟɪɯɧɟɤɨɥɜɢɧɫɤ 1341 835 506 ɪɩɚɪɦɚ 8791 4621 4170 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12169 6507 5662 ɫɬɶɵɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 43236 22807 20429 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25181 13055 12126 ɝɢɤɭɧɶ 12507 6613 5894 ɪɩɟɲɚɪɬ 12674 6442 6232 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18055 9752 8303 ɫɣɤɢɧɨ (ɪɰ) 3895 1865 2030 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 14160 7887 6273 ɫɬɶɭɥɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40145 20610 19535 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɘɝɵɞɴɹɝ 2247 1184 1063 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 37898 19426 18472 ɫɫɬɶɭɥɨɦ (ɪɰ) 5888 2844 3044 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 32010 16582 15428 ɫɬɶɐɢɥɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 16557 8175 8382 ɫɫɬɶɐɢɥɶɦɚ (ɪɰ) 5344 2552 2792 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 11213 5623 5590 - 18 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1570256 767369 802887 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1152480 557541 594939 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 417776 209828 207948 ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 424728 197437 227291 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ- ɝ. ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ 415921 192934 222987 ɫɚɤɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 43300 20083 23217 ɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 157602 73830 83772 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 110046 50200 59846 ɨɥɨɦɛɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 104973 48821 56152 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8807 4503 4304 ɝ. ɨɪɹɠɦɚ 41795 20147 21648 ɨɬɥɚɫɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 82512 40151 42361 ɝ. ɨɬɥɚɫ 68021 33086 34935 ɪɩɵɱɟɝɨɞɫɤɢɣ 14491 7065 7426 ɝ. ɨɜɨɞɜɢɧɫɤ 50183 23842 26341 ɧɟɠɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 26422 12996 13426 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɧɟɝɚ 26070 12823 13247 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 352 173 179 ɟɜɟɪɨɞɜɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 251392 128135 123257 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɟɜɟɪɨɞɜɢɧɫɤ 248670 126742 121928 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2722 1393 1329 ɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 71474 35521 35953 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 40174 19220 20954 ɝ. ɟɥɶɫɤ (ɪɰ) 25967 12359 13608 ɪɩɭɥɨɣ 8934 4305 4629 ɪɩɨɥɝɢɧɫɤɢɣ 2583 1309 1274 ɪɩɫɬɶɒɨɧɨɲɚ 2690 1247 1443 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 31300 16301 14999 ɟɪɯɧɟɬɨɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27989 13732 14257 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɜɢɧɫɤɨɣ 3263 1681 1582 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24726 12051 12675 ɫ. ɟɪɯɧɹɹɨɣɦɚ (ɪɰ) 4430 2040 2390 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 20296 10011 10285 ɢɥɟɝɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 16616 7855 8761 ɫ. ɥɶɢɧɫɤɨɨɞɨɦɫɤɨɟ (ɪɰ) 3365 1599 1766 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 13251 6256 6995 ɢɧɨɝɪɚɞɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24834 12828 12006 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10005 5005 5000 ɪɩɟɪɟɡɧɢɤ (ɪɰ) 7006 3502 3504 ɪɩɨɱɟɝɞɚ 2999 1503 1496 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14829 7823 7006 ɚɪɝɨɩɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24589 11666 12923 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɪɝɨɩɨɥɶ (ɪɰ) 12495 5912 6583 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12094 5754 6340 ɨɧɨɲɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 42136 20392 21744 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 27843 13327 14516 ɪɩɨɧɨɲɚ (ɪɰ) 17143 8213 8930 ɪɩɨɥɨɲɤɚ 2448 1157 1291 ɪɩɪɰɟɜɨ 4683 2224 2459 ɪɩɨɞɸɝɚ 3569 1733 1836 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14293 7065 7228 - 19 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɨɬɥɚɫɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 32800 16079 16721 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19245 9343 9902 ɝ. ɨɥɶɜɵɱɟɝɨɞɫɤ 4004 1798 2206 ɪɩɪɢɜɨɞɢɧɨ 3154 1518 1636 ɪɩɞɢɦɫɤɢɣ 3473 1788 1685 ɪɩɚɪɢɬɨɧɨɜɨ 2152 1081 1071 ɪɩɑɟɪɟɦɭɲɫɤɢɣ 1667 775 892 ɪɩɒɢɩɢɰɵɧɨ 4795 2383 2412 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13555 6736 6819 ɪɚɫɧɨɛɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 20491 9745 10746 ɫ. ɪɚɫɧɨɛɨɪɫɤ (ɪɰ) 5110 2388 2722 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 15381 7357 8024 ɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20488 10390 10098 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɞɨɦɚ 4998 2534 2464 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15490 7856 7634 ɫ. əɪɟɧɫɤ (ɪɰ) 4246 1997 2249 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 11244 5859 5385 ɟɲɭɤɨɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 15488 7413 8075 ɫ. ɟɲɭɤɨɧɫɤɨɟ (ɪɰ) 6199 2905 3294 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 9289 4508 4781 ɟɡɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17796 8876 8920 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10051 4816 5235 ɝ. ɟɡɟɧɶ (ɪɰ) 4968 2401 2567 ɪɩɚɦɟɧɤɚ 5083 2415 2668 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7745 4060 3685 ɹɧɞɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40601 20182 20419 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 28169 13459 14710 ɝ. ɹɧɞɨɦɚ (ɪɰ) 24826 11894 12932 ɪɩɒɚɥɚɤɭɲɚ 3343 1565 1778 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12432 6723 5709 ɧɟɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22269 11426 10843 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7793 4047 3746 ɪɩɨɞɢɧɨ 2751 1319 1432 ɪɩɚɥɨɲɭɣɤɚ 3972 2160 1812 ɪɩɭɞɶɸɝɚ 1070 568 502 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14476 7379 7097 ɢɧɟɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40486 20185 20301 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɢɧɟɝɚ 4401 2217 2184 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 36085 17968 18117 ɫ. ɚɪɩɨɝɨɪɵ (ɪɰ) 5335 2449 2886 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 30750 15519 15231 ɥɟɫɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 83357 42695 40662 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 50111 24554 25557 ɪɩɥɟɫɟɰɤ (ɪɰ) 14027 6602 7425 ɪɩɦɰɚ 2266 1082 1184 ɪɩɛɨɡɟɪɫɤɢɣ 5837 3029 2808 ɪɩɤɫɨɜɫɤɢɣ 2887 1458 1429 ɪɩɭɤɫɨɨɡɟɪɨ 4255 2046 2209 ɪɩɚɜɢɧɫɤɢɣ 11544 5836 5708 ɪɩɚɦɨɞɟɞ 3072 1480 1592 ɪɩɟɜɟɪɨɨɧɟɠɫɤ 6223 3021 3202 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 33246 18141 15105 - 20 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31813 15413 16400 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɦɫɤɢɣ 4211 2020 2191 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 27602 13393 14209 ɨɥɨɜɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 1317 663 654 ɩɨɥɨɜɟɰɤɢɣ (ɪɰ) 1303 653 650 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 14 10 4 ɫɬɶɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 45352 22148 23204 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19795 9650 10145 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ (ɪɰ) 10169 4847 5322 ɪɩɥɟɡɚ 2171 1087 1084 ɪɩɢɡɟɦɚ 5181 2568 2613 ɪɩɨɣɝɚ 2274 1148 1126 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25557 12498 13059 ɨɥɦɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 35891 17557 18334 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɤɨɜɟɰɤɢɣ 3002 1504 1498 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 32889 16053 16836 ɫɨɥɦɨɝɨɪɵ (ɪɰ) 5205 2432 2773 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 27684 13621 14063 ɒɟɧɤɭɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22597 11183 11414 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɒɟɧɤɭɪɫɤ (ɪɰ) 7424 3670 3754 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15173 7513 7660 ɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 54840 28712 26128 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34349 17943 16406 ɚɪɶɹɧɚɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 28854 14945 13909 ɝɚɪɶɹɧɚɪ (ɨɤɪɰ) 20182 9937 10245 ɪɩɫɤɚɬɟɥɟɣ 8672 5008 3664 ɪɩɦɞɟɪɦɚ 5495 2998 2497 ɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20491 10769 9722 ɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1353870 637087 716783 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 880522 410527 469995 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 473348 226560 246788 ɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 290832 132734 158098 ɝɨɥɨɝɞɚ 282802 129457 153345 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 123503 57415 66088 ɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 159299 72042 87257 ɪɩɨɥɨɱɧɨɟ 8030 3277 4753 ɟɥɢɤɨɭɫɬɸɝɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 47779 21802 25977 ɝ. ɟɥɢɤɢɣɫɬɸɝ 36202 16605 19597 ɝ. ɪɚɫɚɜɢɧɨ 9535 4252 5283 ɪɩɭɡɢɧɨ 2042 945 1097 ɝ. ɨɤɨɥ 46604 21195 25409 ɝ. ɑɟɪɟɩɨɜɟɰ 310463 147481 162982 ɚɛɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 29535 14055 15480 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɛɚɟɜɨ (ɪɰ) 14211 6683 7528 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15324 7372 7952 ɚɛɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 18037 8841 9196 ɫ. ɢɦ. ɚɛɭɲɤɢɧɚ (ɪɰ) 4487 2190 2297 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 13550 6651 6899 ɟɥɨɡɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24777 11713 13064 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɟɥɨɡɟɪɫɤ (ɪɰ) 12352 5824 6528 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12425 5889 6536 - 21 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 11977 5796 6181 ɫ. ɢɩɢɧɨɪ (ɪɰ) 4083 1966 2117 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 7894 3830 4064 ɟɥɢɤɨɭɫɬɸɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 26146 12515 13631 ɟɪɯɨɜɚɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 18560 9152 9408 ɫ. ɟɪɯɨɜɚɠɶɟ (ɪɰ) 4684 2315 2369 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 13876 6837 7039 ɨɠɟɝɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22470 10528 11942 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɠɟɝɚ (ɪɰ) 7370 3447 3923 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15100 7081 8019 ɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 64946 31437 33509 ɵɬɟɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 37792 18412 19380 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɵɬɟɝɪɚ (ɪɰ) 12905 6116 6789 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24887 12296 12591 ɪɹɡɨɜɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 47136 22806 24330 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24047 11676 12371 ɝ. ɪɹɡɨɜɟɰ (ɪɰ) 16424 8053 8371 ɪɩɨɯɬɨɝɚ 7623 3623 4000 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 23089 11130 11959 ɚɞɭɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19988 9628 10360 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13960 6716 7244 ɪɩɚɞɭɣ (ɪɰ) 11153 5387 5766 ɪɩɨɯɥɨɜɨ 2807 1329 1478 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6028 2912 3116 ɢɪɢɥɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 21702 10368 11334 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɢɪɢɥɥɨɜ (ɪɰ) 8817 4124 4693 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12885 6244 6641 ɢɱɦɟɧɝɫɤɨɨɪɨɞɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 26170 12403 13767 ɫ. ɢɱɦɟɧɝɫɤɢɣɨɪɨɞɨɤ (ɪɰ) 6766 3239 3527 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 19404 9164 10240 ɟɠɞɭɪɟɱɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 9361 4498 4863 ɫ. ɒɭɣɫɤɨɟ (ɪɰ) 2531 1179 1352 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 6830 3319 3511 ɢɤɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31347 14864 16483 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɢɤɨɥɶɫɤ (ɪɰ) 8574 4024 4550 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 22773 10840 11933 ɸɤɫɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 13287 6404 6883 ɫ. ɸɤɫɟɧɢɰɚ (ɪɰ) 4164 2029 2135 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 9123 4375 4748 ɨɤɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17585 8218 9367 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɞɧɢɤɨɜ 5312 2548 2764 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12273 5670 6603 ɹɦɠɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 12204 5853 6351 ɫ. ɹɦɠɚ (ɪɰ) 3928 1858 2070 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 8276 3995 4281 ɚɪɧɨɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 17402 8209 9193 ɫɚɪɧɨɝɫɤɢɣɨɪɨɞɨɤ (ɪɰ) 5570 2730 2840 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 11832 5479 6353 ɨɬɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27907 13463 14444 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɬɶɦɚ (ɪɰ) 10622 5058 5564 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17285 8405 8880 - 22 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɫɬɶɭɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11280 5106 6174 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɫɬɶɟ (ɪɰ) 4534 2096 2438 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6746 3010 3736 ɫɬɸɠɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22483 10276 12207 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11421 5251 6170 ɝ. ɫɬɸɠɧɚ (ɪɰ) 10035 4649 5386 ɪɩɢɦ. ɟɥɹɛɨɜɚ 1386 602 784 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11062 5025 6037 ɚɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 25219 11818 13401 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɪɨɜɫɤ (ɪɰ) 13083 6042 7041 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12136 5776 6360 ɑɚɝɨɞɨɳɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17866 8179 9687 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12548 5801 6747 ɪɩɑɚɝɨɞɚ (ɪɰ) 8171 3800 4371 ɪɩɚɡɨɧɨɜɨ 4377 2001 2376 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5318 2378 2940 ɑɟɪɟɩɨɜɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 48336 22960 25376 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɞɚ 6428 3079 3349 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 41908 19881 22027 ɒɟɤɫɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 34679 16373 18306 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18660 8830 9830 ɪɩɒɟɤɫɧɚ (ɪɰ) 15928 7545 8383 ɪɩɑɟɛɫɚɪɚ 2732 1285 1447 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16019 7543 8476 ɭɪɦɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1146757 569243 577514 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1056296 522311 533985 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 90461 46932 43529 ɝ. ɭɪɦɚɧɫɤ 468039 237251 230788 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 147235 77102 70133 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 144431 76064 68367 ɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 176373 84085 92288 ɩɚɬɢɬɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 113075 53944 59131 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 112829 53818 59011 ɝ. ɩɚɬɢɬɵ 88026 41750 46276 ɪɩɮɪɢɤɚɧɞɚ 3469 1712 1757 ɪɩɚɲɟɟɤ 1906 935 971 ɪɩɨɥɹɪɧɵɟɨɪɢ 19428 9421 10007 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 246 126 120 ɚɧɞɚɥɚɤɲɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 78239 37983 40256 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 67627 32199 35428 ɝ. ɚɧɞɚɥɚɤɲɚ 54080 25730 28350 ɪɩɚɪɟɱɟɧɫɤ 1256 613 643 ɪɩɟɥɟɧɨɛɨɪɫɤɢɣ 9643 4623 5020 ɪɩɟɫɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣ 1026 478 548 ɪɩɢɜɫɤɢɣ 1622 755 867 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10612 5784 4828 ɢɪɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 49091 23611 25480 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɢɪɨɜɫɤ 43526 20809 22717 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5565 2802 2763 ɨɧɱɟɝɨɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 73245 35561 37684 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɧɱɟɝɨɪɫɤ 68652 33195 35457 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4593 2366 2227 - 23 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɥɟɧɟɝɨɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 46089 22661 23428 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɥɟɧɟɝɨɪɫɤ 35584 17413 18171 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10505 5248 5257 ɨɥɹɪɧɵɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 28551 14154 14397 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɥɹɪɧɵɣ 27635 13637 13998 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 916 517 399 ɟɜɟɪɨɦɨɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 92577 46340 46237 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 84100 41926 42174 ɝ. ɟɜɟɪɨɦɨɪɫɤ 62120 31195 30925 ɪɩɨɫɥɹɤɨɜɨ 11981 5831 6150 ɪɩɚɮɨɧɨɜɨ 7661 3771 3890 ɪɩɟɪɢɛɟɪɤɚ 2338 1129 1209 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8477 4414 4063 ɨɜɞɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 36786 18072 18714 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɜɞɨɪ (ɪɰ) 30478 15009 15469 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6308 3063 3245 ɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 73555 36298 37257 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 46948 22236 24712 ɝ. ɨɥɚ (ɪɰ) 16541 7822 8719 ɪɩɟɪɯɧɟɬɭɥɨɦɫɤɢɣ 2797 1358 1439 ɪɩɢɥɶɞɢɧɫɬɪɨɣ 3731 1762 1969 ɪɩɨɥɨɱɧɵɣ 5878 2730 3148 ɪɩɭɪɦɚɲɢ 14312 6812 7500 ɪɩɭɦɚɧɧɵɣ 1918 922 996 ɪɩɒɨɧɝɭɣ 1771 830 941 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 26607 14062 12545 ɨɜɨɡɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18263 9115 9148 ɨɪɨɞɫɤɪɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ- ɪɩɟɜɞɚ 13820 6921 6899 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4443 2194 2249 ɫ. ɨɜɨɡɟɪɨ (ɪɰ) 3638 1748 1890 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 805 446 359 ɟɱɟɧɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 59495 29557 29938 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 48749 23940 24809 ɝ. ɚɩɨɥɹɪɧɵɣ 23564 11330 12234 ɪɩɢɤɟɥɶ (ɪɰ) 21838 10824 11014 ɪɩɟɱɟɧɝɚ 2671 1468 1203 ɪɩɪɢɪɟɱɧɵɣ 676 318 358 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10746 5617 5129 ɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 9752 4696 5056 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɦɛɚ (ɪɰ) 8309 3957 4352 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1443 739 704 ɟɜɟɪɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ 8284182 3761500 4522682 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7177410 3251888 3925522 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1106772 509612 597160 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 5023506 2259579 2763927 ɝ. ɟɧɢɧɝɪɚɞ 4460424 2000939 2459485 ɚɫɢɥɟɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 229936 102893 127043 ɵɛɨɪɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 448809 202366 246443 ɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 93294 41464 51830 ɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 511794 229094 282700 - 24 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 391721 176214 215507 ɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 377765 167395 210370 ɪɚɫɧɨɫɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 315561 143845 171716 ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 126439 54152 72287 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 114817 53072 61745 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 352924 161456 191468 ɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 446602 199045 247557 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 115369 51113 64256 ɟɬɪɨɝɪɚɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 174300 77693 96607 ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 205224 93212 112012 ɦɨɥɶɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 122449 55413 67036 ɪɭɧɡɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 433420 192512 240908 ɝ. ɟɥɟɧɨɝɨɪɫɤ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 13032 5853 7179 ɝ. ɨɥɩɢɧɨ 141457 65694 75763 ɝ. ɪɨɧɲɬɚɞɬ 45053 21495 23558 ɝ. ɨɦɨɧɨɫɨɜ (ɟɬɪɨɞɜɨɪɰɨɜɵɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 41694 18933 22761 ɝ. ɚɜɥɨɜɫɤ (ɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 25536 11456 14080 ɝ. ɟɬɪɨɞɜɨɪɟɰ 81525 38733 42792 ɝ. ɭɲɤɢɧ 95415 42721 52694 ɝ. ɟɫɬɪɨɪɟɰɤ 35498 16218 19280 ɩɝɬɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ (ɭɲɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɫɨɜɟɬ) 2960 1310 1650 ɩɝɬɟɥɨɨɫɬɪɨɜ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 1405 607 798 ɩɝɬɨɦɚɪɨɜɨ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 1635 742 893 ɩɝɬɟɜɚɲɨɜɨ (ɵɛɨɪɝɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 3987 1818 2169 ɩɝɬɢɫɢɣɨɫ (ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 3163 1449 1714 ɩɝɬɟɬɚɥɥɨɫɬɪɨɣ (ɨɥɩɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 22940 10579 12361 ɩɝɬɚɪɝɨɥɨɜɨ (ɵɛɨɪɝɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 8059 3565 4494 ɩɝɬɟɫɨɱɧɵɣ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 7761 3385 4376 ɩɝɬɟɬɪɨɥɚɜɹɧɤɚ (ɨɥɩɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɫɨɜɟɬ) 1312 592 720 ɩɝɬɨɧɬɨɧɧɵɣ (ɨɥɩɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 10895 4968 5927 ɩɝɬɟɩɢɧɨ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 4215 1909 2306 ɩɝɬɚɩɟɪɧɵɣ (ɨɥɩɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 1032 467 565 ɩɝɬɨɥɧɟɱɧɨɟ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 1574 567 1007 ɩɝɬɹɪɥɟɜɨ (ɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 736 246 490 ɩɝɬɫɬɶɠɨɪɚ (ɨɥɩɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 1378 610 768 ɩɝɬɲɤɨɜɨ (ɟɫɬɪɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 6031 2629 3402 ɩɝɬɒɭɲɚɪɵ (ɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 4789 2094 2695 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1661173 767288 893885 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1095181 503659 591522 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 565992 263629 302363 ɝ. ɨɤɫɢɬɨɝɨɪɫɤ 21839 10109 11730 ɝ. ɨɥɯɨɜ 50325 23064 27261 ɫɟɜɨɥɨɠɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 32230 13912 18318 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɫɟɜɨɥɨɠɫɤ 31946 13796 18150 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 284 116 168 ɝ. ɵɛɨɪɝ 80924 37730 43194 ɚɬɱɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 80375 36077 44298 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɬɱɢɧɚ 79714 35801 43913 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 661 276 385 ɝ. ɢɧɝɢɫɟɩɩ 49954 23138 26816 - 25 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɝ. ɢɪɢɲɢ 53014 24027 28987 ɝ. ɢɪɨɜɫɤ 23655 10624 13031 ɝ. ɨɞɟɣɧɨɟɨɥɟ 26718 12635 14083 ɝ. ɭɝɚ 41769 18485 23284 ɨɞɩɨɪɨɠɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 23357 10723 12634 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɞɩɨɪɨɠɶɟ 23295 10699 12596 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 62 24 38 ɝ. ɪɢɨɡɟɪɫɤ 20557 9294 11263 ɝ. ɥɚɧɰɵ 43087 21014 22073 ɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 55886 26749 29137 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɫɧɨɜɵɣɨɪ 55800 26708 29092 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 86 41 45 ɝ. ɢɯɜɢɧ 71352 33466 37886 ɝ. ɨɫɧɨ 32459 14514 17945 ɨɤɫɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 49452 23409 26043 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 29687 14074 15613 ɝ. ɢɤɚɥɟɜɨ 24510 11607 12903 ɪɩɮɢɦɨɜɫɤɢɣ 5177 2467 2710 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19765 9335 10430 ɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 46908 21310 25598 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12201 5450 6751 ɪɩɨɥɨɫɨɜɨ (ɪɰ) 10250 4633 5617 ɪɩɢɤɟɪɢɧɨ 1951 817 1134 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34707 15860 18847 ɨɥɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 58939 27181 31758 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 28476 12962 15514 ɝ. ɨɜɚɹɚɞɨɝɚ 11310 5276 6034 ɪɩɜɢɪɢɰɚ 1044 442 602 ɪɩɹɫɶɫɬɪɨɣ 16122 7244 8878 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 30463 14219 16244 ɫɟɜɨɥɨɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 135318 62769 72549 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 64500 29130 35370 ɪɩɭɛɪɨɜɤɚ 6093 2711 3382 ɪɩɭɡɶɦɨɥɨɜɫɤɢɣ 10435 4614 5821 ɪɩɢɦ. ɨɪɨɡɨɜɚ 12347 5487 6860 ɪɩɚɯɶɹ 3316 1398 1918 ɪɩɢɦ. ɜɟɪɞɥɨɜɚ 8905 3995 4910 ɪɩɟɪɬɨɥɨɜɨ 17705 8423 9282 ɪɩɨɤɫɨɜɨ 5699 2502 3197 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 70818 33639 37179 ɵɛɨɪɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 108571 50807 57764 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 47505 22108 25397 ɝ. ɵɫɨɰɤ 929 526 403 ɝ. ɚɦɟɧɧɨɝɨɪɫɤ 5694 2630 3064 ɝ. ɪɢɦɨɪɫɤ 6637 3162 3475 ɝ. ɜɟɬɨɝɨɪɫɤ 15594 7280 8314 ɪɩɟɫɨɝɨɪɫɤɢɣ 3744 1706 2038 ɪɩɨɳɢɧɨ 8436 3794 4642 ɪɩɨɜɟɬɫɤɢɣ 6471 3010 3461 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 61066 28699 32367 ɚɬɱɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 138022 64286 73736 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 50645 23209 27436 ɪɩɵɪɢɰɚ 12656 5565 7091 - 26 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɩɪɭɠɧɚɹɨɪɤɚ 4208 1865 2343 ɪɩɨɛɪɢɧɫɤɨɟ 1176 504 672 ɪɩɨɦɦɭɧɚɪ 17791 8157 9634 ɪɩɢɜɟɪɫɤɢɣ 11885 5891 5994 ɪɩɚɣɰɵ 2929 1227 1702 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 87377 41077 46300 ɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 34081 15638 18443 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɜɚɧɝɨɪɨɞ 11833 5281 6552 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 22248 10357 11891 ɢɪɢɲɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14521 6588 7933 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɞɨɝɨɳɶ 4673 2048 2625 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9848 4540 5308 ɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 74725 34019 40706 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 63654 28964 34690 ɝ. ɬɪɚɞɧɨɟ 22386 10118 12268 ɝ. ɟɬɪɨɤɪɟɩɨɫɬɶ 12589 6036 6553 ɪɩɝɚ 9852 4378 5474 ɪɩɚɡɢɹ 7712 3332 4380 ɪɩɚɜɥɨɜɨ 3886 1744 2142 ɪɩɪɢɥɚɞɨɠɫɤɢɣ 5280 2429 2851 ɪɩɢɧɹɜɢɧɨ 1949 927 1022 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11071 5055 6016 ɨɞɟɣɧɨɩɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13426 6393 7033 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɜɢɪɶɫɬɪɨɣ 1156 569 587 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12270 5824 6446 ɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 66104 30687 35417 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9307 4759 4548 ɪɩɨɥɶɲɚɹɠɨɪɚ 3967 1741 2226 ɪɩɟɛɹɠɶɟ 5340 3018 2322 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 56797 25928 30869 ɭɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 48721 22145 26576 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5699 2523 3176 ɪɩɨɥɦɚɱɟɜɨ 3948 1786 2162 ɪɩɨɪɤɨɜɢɱɢ 1751 737 1014 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 43022 19622 23400 ɨɞɩɨɪɨɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18075 8564 9511 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10032 4755 5277 ɪɩɚɠɢɧɵ 3956 1885 2071 ɪɩɨɡɧɟɫɟɧɶɟ 3123 1486 1637 ɪɩɢɤɨɥɶɫɤɢɣ 2953 1384 1569 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8043 3809 4234 ɪɢɨɡɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40231 18835 21396 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɡɧɟɱɧɨɟ 5017 2391 2626 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 35214 16444 18770 ɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 10974 5193 5781 ɢɯɜɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 17104 8168 8936 ɨɫɧɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 78500 35735 42765 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 44388 20332 24056 ɝ. ɸɛɚɧɶ 5078 2222 2856 ɪɩɪɚɫɧɵɣɨɪ 5791 2799 2992 ɪɩɢɤɨɥɶɫɤɨɟ 17215 7897 9318 ɪɩɹɛɨɜɨ 3935 1778 2157 - 27 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɩɥɶɹɧɨɜɤɚ 9595 4373 5222 ɪɩɨɪɧɨɫɨɜɨ 2774 1263 1511 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34112 15403 18709 ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 753054 345544 407510 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 524579 242228 282351 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 228475 103316 125159 ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 236102 111879 124223 ɝ. ɨɜɝɨɪɨɞ 229126 108514 120612 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 77007 35628 41379 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 152119 72886 79233 ɪɩɨɥɯɨɜɫɤɢɣ 3357 1674 1683 ɪɩɪɟɱɟɜɢɰɵ 3619 1691 1928 ɝ. ɨɪɨɜɢɱɢ 63009 27977 35032 ɝ. ɬɚɪɚɹɭɫɫɚ 41538 18841 22697 ɚɬɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 7622 3425 4197 ɩ. ɚɬɟɰɤɢɣ (ɪɰ) 2473 1187 1286 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 5149 2238 2911 ɨɪɨɜɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 21648 9637 12011 ɚɥɞɚɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 32373 15111 17262 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɥɞɚɣ (ɪɰ) 19173 9037 10136 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13200 6074 7126 ɨɥɨɬɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 7058 3286 3772 ɩ. ɨɥɨɬ (ɪɰ) 2485 1169 1316 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 4573 2117 2456 ɟɦɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18488 8249 10239 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8356 3828 4528 ɪɩɟɦɹɧɫɤ (ɪɰ) 5999 2782 3217 ɪɩɵɱɤɨɜɨ 2357 1046 1311 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10132 4421 5711 ɪɟɫɬɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 16957 7688 9269 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɟɫɬɰɵ (ɪɰ) 10464 4784 5680 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6493 2904 3589 ɸɛɵɬɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15263 6844 8419 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8601 3903 4698 ɪɩɸɛɵɬɢɧɨ (ɪɰ) 3474 1592 1882 ɪɩɚɪɭɛɢɧɨ 2369 1057 1312 ɪɩɨɦɚɪɨɜɨ 365 155 210 ɪɩɟɛɨɥɱɢ 2393 1099 1294 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6662 2941 3721 ɚɥɨɜɢɲɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 25167 11074 14093 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18057 7906 10151 ɝ. ɚɥɚɹɢɲɟɪɚ (ɪɰ) 15647 6882 8765 ɪɩɨɥɶɲɚɹɢɲɟɪɚ 2410 1024 1386 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7110 3168 3942 ɚɪɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 6835 3058 3777 ɫ. ɚɪɟɜɨ (ɪɰ) 2797 1320 1477 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 4038 1738 2300 ɨɲɟɧɫɤɨɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 10679 4774 5905 ɫ. ɨɲɟɧɫɤɨɟ (ɪɰ) 3000 1351 1649 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 7679 3423 4256 - 28 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 55491 25400 30091 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17952 8107 9845 ɪɩɚɧɤɨɜɤɚ 6939 3350 3589 ɪɩɪɨɥɟɬɚɪɢɣ 5753 2441 3312 ɪɩɟɫɨɜɨɟɬɵɥɶɫɤɢɣ 3958 1728 2230 ɪɩɟɫɨɜɫɤɢɣ 1302 588 714 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 37539 17293 20246 ɤɭɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 36852 16346 20506 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25542 11262 14280 ɝ. ɤɭɥɨɜɤɚ (ɪɰ) 17197 7625 9572 ɪɩɭɥɨɬɢɧɨ 4304 1793 2511 ɪɩɝɥɨɜɤɚ 4041 1844 2197 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11310 5084 6226 ɚɪɮɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17650 8103 9547 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɪɮɢɧɨ (ɪɰ) 8299 3853 4446 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9351 4250 5101 ɟɫɬɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 25331 11099 14232 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɟɫɬɨɜɨ (ɪɰ) 15941 7106 8835 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9390 3993 5397 ɨɞɞɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 6820 3171 3649 ɫ. ɨɞɞɨɪɶɟ (ɪɰ) 2122 993 1129 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 4698 2178 2520 ɨɥɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 20011 9202 10809 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɥɶɰɵ (ɪɰ) 11782 5500 6282 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8229 3702 4527 ɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 18505 8510 9995 ɜɨɣɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19649 9032 10617 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10907 4933 5974 ɪɩɜɨɣɧɚɹ (ɪɰ) 7583 3424 4159 ɪɩɧɰɢɮɟɪɨɜɨ 1242 556 686 ɪɩɟɫɶ 2082 953 1129 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8742 4099 4643 ɨɥɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 9174 4138 5036 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɥɦ (ɪɰ) 4849 2224 2625 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4325 1914 2411 ɑɭɞɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27355 12514 14841 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20015 9160 10855 ɝ. ɑɭɞɨɜɨ (ɪɰ) 17982 8227 9755 ɪɩɪɚɫɧɨɮɚɪɮɨɪɧɵɣ 2033 933 1100 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7340 3354 3986 ɒɢɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13477 6186 7291 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɒɢɦɫɤ (ɪɰ) 3992 1928 2064 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9485 4258 5227 ɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 846449 389089 457360 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 534144 246422 287722 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 312305 142667 169638 ɝ. ɫɤɨɜ 203789 92522 111267 ɝ. ɟɥɢɤɢɟɭɤɢ 113745 52881 60864 ɝ. ɫɬɪɨɜ 29060 13543 15517 - 29 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɟɠɚɧɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 22784 10398 12386 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8894 4107 4787 ɪɩɟɠɚɧɢɰɵ (ɪɰ) 6789 3164 3625 ɪɩɪɚɫɧɵɣɭɱ 2105 943 1162 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13890 6291 7599 ɟɥɢɤɨɥɭɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 31911 14912 16999 ɞɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19842 9411 10431 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɞɨɜ (ɪɰ) 6009 2796 3213 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13833 6615 7218 ɟɞɨɜɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18948 8937 10011 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɞɨɜɢɱɢ (ɪɰ) 8494 4197 4297 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10454 4740 5714 ɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20110 9186 10924 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɧɨ (ɪɰ) 12406 5796 6610 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7704 3390 4314 ɪɚɫɧɨɝɨɪɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11886 5631 6255 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ- ɪɩɪɚɫɧɨɝɨ- ɪɨɞɫɤɨɟ (ɪɰ) 5295 2536 2759 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6591 3095 3496 ɭɧɶɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17698 7887 9811 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɧɶɹ (ɪɰ) 4023 1888 2135 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13675 5999 7676 ɨɤɧɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16782 7675 9107 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɤɧɹ (ɪɰ) 6061 2866 3195 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10721 4809 5912 ɟɜɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 38951 17962 20989 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɟɜɟɥɶ (ɪɰ) 22472 10464 12008 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16479 7498 8981 ɨɜɨɪɠɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15477 6968 8509 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɜɨɪɠɟɜ (ɪɰ) 5050 2350 2700 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10427 4618 5809 ɨɜɨɫɨɤɨɥɶɧɢɱɟɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 21319 9930 11389 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɜɨɫɨɤɨɥɶɧɢɤɢ (ɪɰ) 10689 5029 5660 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10630 4901 5729 ɩɨɱɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 28877 12783 16094 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɩɨɱɤɚ (ɪɰ) 16190 7128 9062 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12687 5655 7032 ɫɬɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 14199 6419 7780 ɚɥɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 12392 5395 6997 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɥɤɢɧɨ (ɪɰ) 3406 1589 1817 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8986 3806 5180 ɟɱɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27199 12669 14530 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɟɱɨɪɵ (ɪɰ) 11935 5504 6431 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15264 7165 8099 ɥɸɫɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13988 6474 7514 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6204 2889 3315 ɪɩɥɸɫɫɚ (ɪɰ) 4317 2022 2295 ɪɩɚɩɥɸɫɶɟ 1887 867 1020 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7784 3585 4199 ɨɪɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 35015 16186 18829 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɪɯɨɜ (ɪɰ) 14170 6684 7486 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20845 9502 11343 ɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 37557 17535 20022 - 30 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɭɫɬɨɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14063 6571 7492 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɭɫɬɨɲɤɚ (ɪɰ) 6332 3001 3331 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7731 3570 4161 ɭɲɤɢɧɨɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13566 6157 7409 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɲɤɢɧɫɤɢɟ ɨɪɵ (ɪɰ) 7067 3273 3794 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6499 2884 3615 ɵɬɚɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16167 7559 8608 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɵɬɚɥɨɜɨ (ɪɰ) 7166 3405 3761 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9001 4154 4847 ɟɛɟɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 26926 12448 14478 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14982 6966 8016 ɝ. ɟɛɟɠ (ɪɰ) 9497 4379 5118 ɪɩɞɪɢɰɚ 5485 2587 2898 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11944 5482 6462 ɬɪɭɝɨɪɚɫɧɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16293 7462 8831 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɬɪɭɝɢ- ɪɚɫɧɵɟ (ɪɰ) 7067 3286 3781 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9226 4176 5050 ɫɜɹɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 7905 3588 4317 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɫɜɹɬɵ (ɪɰ) 3638 1722 1916 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4267 1866 2401 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ 30385756 13815440 16570316 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25078989 11397401 13681588 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5306767 2418039 2888728 ɪɹɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1474785 675511 799274 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 991863 460376 531487 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 482922 215135 267787 ɪɹɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 473111 222361 250750 ɝɪɹɧɫɤ 452160 212771 239389 ɟɠɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 173958 82298 91660 ɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 79291 37960 41331 ɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 125846 57863 67983 ɨɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 73065 34650 38415 ɪɩɟɥɵɟɟɪɟɝɚ 10759 4805 5954 ɪɩɨɥɶɲɨɟɨɥɩɢɧɨ 6374 3063 3311 ɪɩɚɞɢɰɚɪɵɥɨɜɤɚ 3818 1722 2096 ɝɹɬɶɤɨɜɨ 34413 15464 18949 ɥɢɧɰɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 78414 35982 42432 ɝɥɢɧɰɵ 71161 32642 38519 ɪɩɪɞɨɧɶ 2916 1321 1595 ɪɩɚɣɦɢɳɟ 4337 2019 2318 ɝɨɜɨɡɵɛɤɨɜ 44854 20788 24066 ɪɚɫɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 26873 12164 14709 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɤɨɬɶ (ɪɰ) 11191 5066 6125 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15682 7098 8584 ɪɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 72530 33458 39072 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 36353 16726 19627 ɪɩɚɥɶɰɨ 1427 613 814 ɪɩɜɟɧɶ 4027 1870 2157 - 31 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɩɟɥɶɰɨ 20762 9456 11306 ɪɩɭɩɨɧɟɜɨ 10137 4787 5350 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 36177 16732 19445 ɵɝɨɧɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 23058 10863 12195 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɵɝɨɧɢɱɢ (ɪɰ) 5111 2353 2758 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17947 8510 9437 ɨɪɞɟɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16675 7552 9123 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɢɪɧɵɣ 2119 982 1137 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14556 6570 7986 ɫɨɪɞɟɟɜɤɚ (ɪɰ) 2742 1291 1451 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 11814 5279 6535 ɭɛɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 21694 9941 11753 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɛɪɨɜɤɚ (ɪɰ) 8515 3964 4551 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13179 5977 7202 ɹɬɶɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 48606 22196 26410 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 38544 17637 20907 ɝɨɤɢɧɨ 15191 7066 8125 ɪɩɵɬɨɲɶ 5341 2393 2948 ɪɩɜɨɬ 6972 3132 3840 ɪɩɸɛɨɯɧɚ 5377 2453 2924 ɪɩɬɚɪɶ 5663 2593 3070 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10062 4559 5503 ɢɪɹɬɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 8796 3998 4798 ɫɢɪɹɬɢɧɨ (ɪɰ) 1725 811 914 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 7071 3187 3884 ɭɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 36812 16607 20205 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 22921 10320 12601 ɝɭɤɨɜɤɚ (ɪɰ) 19706 8885 10821 ɪɩɠɚɧɢɰɚ 3215 1435 1780 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13891 6287 7604 ɥɵɧɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17205 7738 9467 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9152 4140 5012 ɝɥɵɧɤɚ (ɪɰ) 5586 2537 3049 ɪɩɵɲɤɨɜ 3566 1603 1963 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8053 3598 4455 ɚɪɚɱɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 41428 18733 22695 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɪɚɱɟɜ (ɪɰ) 22446 10100 12346 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18982 8633 10349 ɥɟɬɧɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 23885 11025 12860 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɟɬɧɹ (ɪɰ) 14258 6672 7586 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9627 4353 5274 ɥɢɦɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40119 17874 22245 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɢɦɨɜɨ (ɪɰ) 14637 6767 7870 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25482 11107 14375 ɥɢɧɰɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 29638 13298 16340 ɨɦɚɪɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 21649 9543 12106 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10199 4589 5610 ɪɩɨɦɚɪɢɱɢ (ɪɰ) 8053 3604 4449 ɪɩɨɩɚɧɞɢɧɨ 2146 985 1161 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11450 4954 6496 ɪɚɫɧɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 23216 10609 12607 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɚɫɧɚɹɨɪɚ (ɪɰ) 6909 3296 3613 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16307 7313 8994 - 32 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɝɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24564 11002 13562 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɝɥɢɧ (ɪɰ) 7704 3553 4151 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16860 7449 9411 ɚɜɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 32189 14782 17407 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15931 7333 8598 ɪɩɚɜɥɹ (ɪɰ) 13709 6326 7383 ɪɩɥɬɭɯɨɜɨ 2222 1007 1215 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16258 7449 8809 ɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 18424 7926 10498 ɨɝɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 37523 16592 20931 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɝɚɪ (ɪɰ) 9959 4594 5365 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 27564 11998 15566 ɨɱɟɩɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 48957 21625 27332 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17499 8059 9440 ɝɨɱɟɩ (ɪɰ) 16868 7790 9078 ɪɩɚɦɚɫɭɯɚ 631 269 362 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 31458 13566 17892 ɨɝɧɟɞɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11014 4950 6064 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɝɧɟɞɢɧɨ (ɪɰ) 3452 1539 1913 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7562 3411 4151 ɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20946 9439 11507 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɜɫɤ (ɪɰ) 7820 3576 4244 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13126 5863 7263 ɬɚɪɨɞɭɛɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 51326 22756 28570 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɬɚɪɨɞɭɛ (ɪɰ) 18906 8840 10066 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 32420 13916 18504 ɭɡɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20786 9221 11565 ɨɪɨɞɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12224 5419 6805 ɪɩɭɡɟɦɤɚ (ɪɰ) 9422 4176 5246 ɪɩɨɤɨɪɟɜɤɚ 2802 1243 1559 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8562 3802 4760 ɭɪɚɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31697 14154 17543 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɭɪɚɠ (ɪɰ) 12559 5789 6770 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19138 8365 10773 ɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 45000 20498 24502 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24079 11302 12777 ɝɪɭɛɱɟɜɫɤ (ɪɰ) 16301 7685 8616 ɪɩɟɥɚɹɟɪɟɡɤɚ 7778 3617 4161 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20921 9196 11725 ɧɟɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 49383 22372 27011 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɧɟɱɚ (ɪɰ) 28583 13165 15418 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20800 9207 11593 ɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1653938 754875 899063 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1310037 600504 709533 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 343901 154371 189530 ɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 369561 175829 193732 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 366345 174280 192065 ɝɥɚɞɢɦɢɪ 349702 166486 183216 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 124930 59911 65019 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 102815 48889 53926 ɪɭɧɡɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 121957 57686 64271 ɪɩɘɪɶɟɜɟɰ 16643 7794 8849 - 33 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3216 1549 1667 ɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 104334 45922 58412 ɝɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ 68220 30575 37645 ɝɚɪɚɛɚɧɨɜɨ 17456 7518 9938 ɝɬɪɭɧɢɧɨ 18658 7829 10829 ɝɹɡɧɢɤɢ 45438 20626 24812 ɭɫɶɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 81285 36417 44868 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 80853 36224 44629 ɝɭɫɶɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣ 76360 34137 42223 ɪɩɭɫɟɜɫɤɢɣ 4493 2087 2406 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 432 193 239 ɝɨɜɪɨɜ 159942 72937 87005 ɝɨɥɶɱɭɝɢɧɨ 45601 20742 24859 ɭɪɨɦɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 142817 67128 75689 ɝɭɪɨɦ 124229 58795 65434 ɪɩɟɪɛɨɜɫɤɢɣ 18588 8333 10255 ɨɛɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 42638 18566 24072 ɝɨɛɢɧɤɚ 23720 10346 13374 ɝɚɤɢɧɫɤ 18918 8220 10698 ɝɭɡɞɚɥɶ 12063 5492 6571 ɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 26258 12134 14124 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɥɚɤɢɪɟɜɨ 9470 4516 4954 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16788 7618 9170 ɹɡɧɢɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 60262 26719 33543 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 31098 13684 17414 ɪɩɭɤɧɨɜɨ 3545 1568 1977 ɪɩɫɬɟɪɚ 6307 2806 3501 ɪɩɢɤɨɥɨɝɨɪɵ 6782 3003 3779 ɪɩɨɜɨɜɹɡɧɢɤɢ 8550 3782 4768 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 2474 1085 1389 ɪɩɬɟɩɚɧɰɟɜɨ 3440 1440 2000 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 29164 13035 16129 ɨɪɨɯɨɜɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 30156 13565 16591 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17040 7686 9354 ɝɨɪɨɯɨɜɟɰ (ɪɰ) 15783 7146 8637 ɪɩɚɥɢɰɵ 1257 540 717 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13116 5879 7237 ɭɫɶɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ 58748 26261 32487 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 32391 14497 17894 ɪɩɧɨɩɢɧɨ 1979 890 1089 ɪɩɟɥɢɤɨɞɜɨɪɫɤɢɣ 2571 1105 1466 ɪɩɨɛɪɹɬɢɧɨ 2141 977 1164 ɪɩɨɥɨɬɤɨɜɨ 4341 1943 2398 ɪɩɜɚɧɢɳɢ 2244 1045 1199 ɪɩɪɚɫɧɨɟɗɯɨ 2185 989 1196 ɪɩɭɪɥɨɜɫɤɢɣ 7889 3522 4367 ɪɩɟɡɢɧɨɜɫɤɢɣ 3057 1303 1754 ɪɩɪɲɟɥɶɫɤɢɣ 5984 2723 3261 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 26357 11764 14593 - 34 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɦɟɲɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 42298 18335 23963 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 22208 9544 12664 ɝɚɦɟɲɤɨɜɨ (ɪɰ) 15061 6490 8571 ɪɩɨɜɤɢ 1902 878 1024 ɪɩɪɝɬɪɭɞ 5245 2176 3069 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20090 8791 11299 ɢɪɠɚɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 49846 22440 27406 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 36891 16639 20252 ɝɢɪɠɚɱ (ɪɰ) 25431 11399 14032 ɪɩɪɚɫɧɵɣɤɬɹɛɪɶ 11460 5240 6220 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12955 5801 7154 ɨɜɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 30044 13637 16407 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8403 3843 4560 ɪɩɪɚɫɧɵɣɚɹɤ 834 366 468 ɪɩɪɚɫɧɵɣɤɬɹɛɪɶ 1389 629 760 ɪɩɟɥɟɯɨɜɨ 6180 2848 3332 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 21641 9794 11847 ɨɥɶɱɭɝɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16312 7511 8801 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5819 2701 3118 ɪɩɚɜɥɟɧɵ 3413 1559 1854 ɪɩɟɥɚɹɟɱɤɚ 2406 1142 1264 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10493 4810 5683 ɟɥɟɧɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 49712 21820 27892 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɥɟɧɤɢ (ɪɰ) 18340 8174 10166 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 31372 13646 17726 ɭɪɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 29975 13130 16845 ɟɬɭɲɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 78497 34940 43557 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 60162 26785 33377 ɝɟɬɭɲɤɢ (ɪɰ) 20144 8987 11157 ɝɨɫɬɟɪɟɜɨ 11777 5317 6460 ɝɨɤɪɨɜ 15988 7000 8988 ɪɩɨɥɶɝɢɧɫɤɢɣ 6104 2821 3283 ɪɩɨɪɨɞɢɳɢ 6149 2660 3489 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18335 8155 10180 ɟɥɢɜɚɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24767 11071 13696 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɚɫɧɚɹ ɨɪɛɚɬɤɚ (ɪɰ) 10493 4829 5664 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14274 6242 8032 ɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 25549 11626 13923 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɬɚɜɪɨɜɨ 7985 3670 4315 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17564 7956 9608 ɭɞɨɝɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 45946 20929 25017 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 23316 10620 12696 ɝɭɞɨɝɞɚ (ɪɰ) 14191 6435 7756 ɪɩɧɞɪɟɟɜɨ 5734 2659 3075 ɪɩɢɦɨɪɨɜɫɤɨɝɨ 2372 1066 1306 ɪɩɪɚɫɧɵɣɨɝɚɬɵɪɶ 1019 460 559 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 22630 10309 12321 ɭɡɞɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 39670 18444 21226 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɝɨɥɸɛɨɜɨ 4143 1859 2284 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 35527 16585 18942 - 35 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɘɪɶɟɜɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 42219 18654 23565 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɘɪɶɟɜɨɥɶɫɤɢɣ (ɪɰ) 22247 9540 12707 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19972 9114 10858 ɜɚɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1317117 592861 724256 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1075132 480409 594723 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 241985 112452 129533 ɝɜɚɧɨɜɨ 481042 215667 265375 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 163206 72571 90635 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 112172 50675 61497 ɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 75352 33519 41833 ɪɭɧɡɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 130312 58902 71410 ɝɢɱɭɝɚ 49745 21595 28150 ɝɢɧɟɲɦɚ 105037 46306 58731 ɝɟɣɤɨɜɨ 38126 17690 20436 ɭɪɦɚɧɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 47497 20931 26566 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɭɪɦɚɧɨɜ 46182 20274 25908 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1315 657 658 ɝɒɭɹ 69362 30022 39340 ɢɱɭɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27026 12113 14913 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14242 6230 8012 ɪɩɚɦɟɧɤɚ 4333 1910 2423 ɪɩɨɜɨɩɢɫɰɨɜɨ 3718 1645 2073 ɪɩɬɚɪɚɹɢɱɭɝɚ 6191 2675 3516 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12784 5883 6901 ɟɪɯɧɟɥɚɧɞɟɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 6838 3035 3803 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɪɯɧɢɣ ɚɧɞɟɯ (ɪɰ) 2206 996 1210 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4632 2039 2593 ɚɜɪɢɥɨɜɨɨɫɚɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 23334 10669 12665 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12759 5662 7097 ɝɚɜɪɢɥɨɜɨɫɚɞ (ɪɰ) 8492 3809 4683 ɪɩɜɚɧɶɤɨɜɫɤɢɣ 595 246 349 ɪɩɟɬɪɨɜɫɤɢɣ 3672 1607 2065 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10575 5007 5568 ɚɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 28572 12909 15663 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18943 8525 10418 ɝɚɜɨɥɠɫɤ (ɪɰ) 16530 7510 9020 ɪɩɨɥɦɚɬɨɜɫɤɢɣ 608 260 348 ɪɩɚɪɟɱɧɵɣ 1805 755 1050 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9629 4384 5245 ɜɚɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 61868 28580 33288 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 27991 12593 15398 ɝɨɯɦɚ 26962 12133 14829 ɪɩɡɟɪɧɵɣ 1029 460 569 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 33877 15987 17890 ɥɶɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13748 6314 7434 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɶɢɧɫɤɨɟ- ɨɜɚɧɫɤɨɟ (ɪɰ) 4310 2030 2280 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9438 4284 5154 ɢɧɟɲɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 30805 14211 16594 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɜɨɥɨɤɢ 12434 5302 7132 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 18371 8909 9462 - 36 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27708 12413 15295 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20971 9335 11636 ɝɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤ (ɪɰ) 11587 5247 6340 ɪɩɚɪɤɨɜɨ 2011 866 1145 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 1840 809 1031 ɪɩɢɫɰɨɜɨ 4162 1807 2355 ɪɩɨɞɨɡɟɪɫɤɢɣ 1371 606 765 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6737 3078 3659 ɟɠɧɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22551 10260 12291 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12155 5389 6766 ɪɩɟɠɧɟɜɨ (ɪɰ) 8733 3897 4836 ɪɩɨɜɵɟɨɪɤɢ 3422 1492 1930 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10396 4871 5525 ɭɯɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11067 5032 6035 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɯ (ɪɰ) 3671 1689 1982 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7396 3343 4053 ɚɥɟɯɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14662 6650 8012 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɥɟɯ (ɪɰ) 6202 2821 3381 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8460 3829 4631 ɟɫɬɹɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 9660 4335 5325 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɫɬɹɤɢ (ɪɰ) 4903 2227 2676 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4757 2108 2649 ɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 34371 15259 19112 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24733 10873 13860 ɝɥɟɫ 4053 1725 2328 ɝɪɢɜɨɥɠɫɤ 20680 9148 11532 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9638 4386 5252 ɭɱɟɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22060 9903 12157 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɭɱɟɠ (ɪɰ) 12712 5659 7053 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9348 4244 5104 ɨɞɧɢɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 44807 20192 24615 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34474 15434 19040 ɝɨɞɧɢɤɢ (ɪɰ) 32088 14358 17730 ɪɩɚɦɢɧɫɤɢɣ 2386 1076 1310 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10333 4758 5575 ɚɜɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17654 8032 9622 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10249 4565 5684 ɪɩɚɜɢɧɨ (ɪɰ) 7309 3297 4012 ɪɩɪɯɢɩɨɜɤɚ 2338 1028 1310 ɪɩɚɧɮɢɥɨɜɨ 602 240 362 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7405 3467 3938 ɨɤɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19559 9046 10513 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɤɨɥɶɫɤɨɟ (ɪɰ) 7222 3355 3867 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12337 5691 6646 ɟɣɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19287 9007 10280 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5468 2380 3088 ɪɩɟɪɥɶ 3180 1411 1769 ɪɩɨɜɨɟɟɭɲɢɧɨ 2288 969 1319 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13819 6627 7192 ɭɪɦɚɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 8017 3721 4296 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɥɹɩɢɧɨ 1989 879 1110 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6028 2842 3186 - 37 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɒɭɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24400 11193 13207 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɥɨɛɨɜɨ 3176 1422 1754 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 21224 9771 11453 ɘɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 33792 16633 17159 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 28293 14059 14234 ɝɘɠɚ (ɪɰ) 20892 10398 10494 ɪɩɨɫɬɚ 969 501 468 ɪɩɭɝɪɟɟɜɫɤɢɣ 5133 2563 2570 ɪɩɨɥɭɣ 1299 597 702 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5499 2574 2925 ɘɪɶɟɜɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 24522 11143 13379 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɘɪɶɟɜɟɰ (ɪɰ) 16535 7430 9105 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7987 3713 4274 ɚɥɢɧɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɜɟɪɫɤɚɹ) 1670117 758156 911961 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1193648 543850 649798 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 476469 214306 262163 ɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ (ɧɵɧɟɜɟɪɫɤɨɣ) 455159 211513 243646 ɝɚɥɢɧɢɧ (ɧɵɧɟɝ. ɜɟɪɶ) 450941 209437 241504 ɚɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 127996 57043 70953 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 132003 57216 74787 ɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 123529 66496 57033 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ 67413 28682 38731 ɪɩɚɯɚɪɨɜɨ 4218 2076 2142 ɝɟɠɟɰɤ 30377 13518 16859 ɝɨɥɨɝɨɟ 35926 16530 19396 ɝɵɲɧɢɣɨɥɨɱɟɤ 64789 28219 36570 ɝɚɲɢɧ 21186 9319 11867 ɝɢɦɪɵ 61535 27238 34297 ɝɨɧɚɤɨɜɨ 42522 19153 23369 ɝɟɥɢɞɨɜɨ 30044 13971 16073 ɝɫɬɚɲɤɨɜ 27401 12258 15143 ɝɠɟɜ 69808 31477 38331 ɝɨɪɠɨɤ 49982 22083 27899 ɝɞɨɦɥɹ 30751 14763 15988 ɧɞɪɟɚɩɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17900 8110 9790 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɧɞɪɟɚɩɨɥɶ (ɪɰ) 9610 4390 5220 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8290 3720 4570 ɟɠɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 18786 8382 10404 ɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 10005 4550 5455 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɥɵɣ (ɪɰ) 5228 2426 2802 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4777 2124 2653 ɨɥɨɝɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 32790 15154 17636 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20235 9422 10813 ɪɩɟɪɟɡɚɣɤɚ 2793 1233 1560 ɪɩɵɩɨɥɡɨɜɨ 13473 6392 7081 ɪɩɭɠɟɧɤɢɧɨ 3969 1797 2172 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12555 5732 6823 ɟɫɶɟɝɨɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19879 9015 10864 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɫɶɟɝɨɧɫɤ (ɪɰ) 9574 4364 5210 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10305 4651 5654 - 38 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɵɲɧɟɜɨɥɨɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 34579 15580 18999 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɚɫɧɨɦɚɣɫɤɢɣ 6854 3065 3789 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 27725 12515 15210 ɚɪɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 10763 5185 5578 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɪɤɨɜɫɤɢɣ (ɪɰ) 6491 3097 3394 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4272 2088 2184 ɚɩɚɞɧɨɞɜɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24585 11386 13199 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14358 6766 7592 ɝɚɩɚɞɧɚɹɜɢɧɚ (ɪɰ) 11556 5497 6059 ɪɩɬɚɪɚɹɨɪɨɩɚ 2802 1269 1533 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10227 4620 5607 ɭɛɰɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 21950 10140 11810 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɭɛɰɨɜ (ɪɰ) 7630 3531 4099 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14320 6609 7711 ɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 58330 26535 31795 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7180 3231 3949 ɪɩɚɫɢɥɶɟɜɫɤɢɣɨɯ 3511 1512 1999 ɪɩɪɲɚ 2696 1272 1424 ɪɩɭɯɨɜɟɪɤɨɜɨ 973 447 526 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 51150 23304 27846 ɚɥɹɡɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 27341 12291 15050 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɥɹɡɢɧ (ɪɰ) 15544 6926 8618 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11797 5365 6432 ɚɲɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 15805 7096 8709 ɟɫɨɜɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 10235 4695 5540 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɫɨɜɚɨɪɚ (ɪɰ) 4208 1942 2266 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6027 2753 3274 ɢɦɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18439 7951 10488 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɥɵɣɨɪɨɞɨɤ 3605 1609 1996 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14834 6342 8492 ɨɧɚɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 55101 24444 30657 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34659 15356 19303 ɪɩɡɨɩɥɢɬ 5331 2394 2937 ɪɩɨɡɥɨɜɨ 4368 1958 2410 ɪɩɨɜɨɡɚɜɢɞɨɜɫɤɢɣ 8950 3902 5048 ɪɩɚɞɱɟɧɤɨ 2562 1139 1423 ɪɩɟɞɤɢɧɨ 13448 5963 7485 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20442 9088 11354 ɪɚɫɧɨɯɨɥɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18813 8523 10290 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɪɚɫɧɵɣɨɥɦ (ɪɰ) 7875 3509 4366 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10938 5014 5924 ɭɜɲɢɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20601 9075 11526 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɭɜɲɢɧɨɜɨ (ɪɰ) 12435 5461 6974 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8166 3614 4552 ɟɫɧɨɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 8177 3690 4487 ɫɟɫɧɨɟ (ɪɰ) 1769 822 947 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 6408 2868 3540 ɢɯɨɫɥɚɜɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 33942 15212 18730 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19021 8381 10640 ɝɢɯɨɫɥɚɜɥɶ (ɪɰ) 13449 5922 7527 ɪɩɚɥɚɲɧɢɤɨɜɨ 5572 2459 3113 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14921 6831 8090 - 39 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɤɫɚɬɢɯɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24414 10948 13466 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɤɫɚɬɢɯɚ (ɪɰ) 10217 4725 5492 ɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14197 6223 7974 ɨɥɨɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 8931 4012 4919 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɥɨɤɨɜɨ (ɪɰ) 2804 1299 1505 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6127 2713 3414 ɟɥɢɞɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 11829 5651 6178 ɥɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18892 8567 10325 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɟɧɢɧɨ (ɪɰ) 5881 2698 3183 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13011 5869 7142 ɫɬɚɲɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ) 8921 3960 4961 ɟɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 10291 4675 5616 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɧɨ (ɪɰ) 6212 2789 3423 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 4079 1886 2193 ɚɦɟɲɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18029 7904 10125 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɦɟɲɤɢ (ɪɰ) 4390 1978 2412 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13639 5926 7713 ɠɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 17664 7875 9789 ɚɧɞɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 12495 5516 6979 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɧɞɨɜɨ (ɪɰ) 4605 2140 2465 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7890 3376 4514 ɟɥɢɠɚɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18092 8051 10041 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9211 4140 5071 ɪɩɟɥɢɠɚɪɨɜɨ (ɪɰ) 7668 3487 4181 ɪɩɟɥɢɳɟ 1543 653 890 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8881 3911 4970 ɨɧɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13570 6157 7413 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɧɤɨɜɨ (ɪɰ) 5988 2734 3254 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7582 3423 4159 ɩɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15412 6833 8579 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɩɢɪɨɜɨ (ɪɰ) 6896 3075 3821 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8516 3758 4758 ɬɚɪɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 28764 12818 15946 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɬɚɪɢɰɚ (ɪɰ) 9120 3983 5137 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19644 8835 10809 ɨɪɠɨɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 27376 12581 14795 ɨɪɨɩɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 31228 13796 17432 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɪɨɩɟɰ (ɪɰ) 17510 7690 9820 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13718 6106 7612 ɞɨɦɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 12426 5356 7070 ɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14282 6400 7882 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6827 3081 3746 ɪɩɢɪɨɜɨ (ɪɰ) 3070 1383 1687 ɪɩɟɥɢɤɨɨɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 3019 1370 1649 ɪɩɪɭɞ 738 328 410 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7455 3319 4136 ɚɥɭɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1066833 493204 573629 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 734790 341085 393705 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 332043 152119 179924 - 40 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɥɭɠɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 360443 166934 193509 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɥɭɝɚ 311399 143166 168233 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 125882 56275 69607 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 99499 46606 52893 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 86018 40285 45733 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 49044 23768 25276 ɝɢɪɨɜ 35962 16405 19557 ɝɸɞɢɧɨɜɨ 43696 20441 23255 ɝɛɧɢɧɫɤ 100178 49051 51127 ɚɛɵɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 16178 7345 8833 ɩɚɛɵɧɢɧɨ (ɪɰ) 4148 1961 2187 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 12030 5384 6646 ɚɪɹɬɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 8097 3627 4470 ɫɚɪɹɬɢɧɨ (ɪɰ) 2926 1357 1569 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 5171 2270 2901 ɨɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 53698 24232 29466 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 43117 19532 23585 ɝɨɪɨɜɫɤ (ɪɰ) 13405 5956 7449 ɝɚɥɚɛɚɧɨɜɨ 19139 8754 10385 ɪɩɪɦɨɥɢɧɨ 10573 4822 5751 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10581 4700 5881 ɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 59599 27354 32245 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 42532 19532 23000 ɝɨɧɞɪɨɜɨ (ɪɰ) 17212 7607 9605 ɪɩɭɪɨɜɫɤɨɣ 4151 1945 2206 ɪɩɨɥɨɬɧɹɧɵɣɚɜɨɞ 5441 2490 2951 ɪɩɹɬɨɜɫɤɢɣ 2992 1377 1615 ɪɩɨɜɚɪɤɨɜɨ 12736 6113 6623 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17067 7822 9245 ɭɦɢɧɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17355 7951 9404 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɦɢɧɢɱɢ (ɪɰ) 7418 3496 3922 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9937 4455 5482 ɢɡɞɪɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13737 5954 7783 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɢɡɞɪɚ (ɪɰ) 5439 2361 3078 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8298 3593 4705 ɭɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 45940 21610 24330 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19378 8983 10395 ɪɩɟɥɨɭɫɨɜɨ 11886 5506 6380 ɪɩɪɨɬɜɚ 7492 3477 4015 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 26562 12627 13935 ɫɭɤɨɜɨ (ɪɰ) 2888 1335 1553 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 23674 11292 12382 ɡɧɨɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 8502 3840 4662 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɹɬɥɟɜɨ 1993 908 1085 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6509 2932 3577 ɫɡɧɨɫɤɢ (ɪɰ) 1131 516 615 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 5378 2416 2962 ɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 9770 4220 5550 ɨɡɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 47822 21716 26106 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 33010 15272 17738 ɝɨɡɟɥɶɫɤ (ɪɰ) 19735 9084 10651 ɪɩɨɫɟɧɫɤɢɣ 13275 6188 7087 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14812 6444 8368 - 41 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 11697 5332 6365 ɩɟɬɥɢɰɚ (ɪɰ) 3911 1897 2014 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 7786 3435 4351 ɸɞɢɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 6418 2865 3553 ɚɥɨɹɪɨɫɥɚɜɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 51377 23488 27889 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɥɨɹɪɨɫɥɚɜɟɰ (ɪɰ) 26582 12110 14472 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24795 11378 13417 ɟɞɵɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14655 7332 7323 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɞɵɧɶ (ɪɰ) 8364 4249 4115 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6291 3083 3208 ɟɳɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15244 6791 8453 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɟɳɨɜɫɤ (ɪɰ) 5382 2302 3080 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9862 4489 5373 ɨɫɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11537 5286 6251 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɫɚɥɶɫɤ (ɪɰ) 4610 2152 2458 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6927 3134 3793 ɟɪɟɦɵɲɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 16105 7339 8766 ɫɟɪɟɦɵɲɥɶ (ɪɰ) 3168 1416 1752 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 12937 5923 7014 ɩɚɫɟɦɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13058 5821 7237 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɩɚɫɟɦɟɧɫɤ (ɪɰ) 6239 2845 3394 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6819 2976 3843 ɭɯɢɧɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31369 14412 16957 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20284 9452 10832 ɝɭɯɢɧɢɱɢ (ɪɰ) 17762 8259 9503 ɪɩɟɪɟɞɟɣɫɤɢɣ 2522 1193 1329 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11085 4960 6125 ɚɪɭɫɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14848 6900 7948 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɚɪɭɫɚ (ɪɰ) 8795 4069 4726 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6053 2831 3222 ɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13095 5685 7410 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɞɨɪɨɜɫɤɢɣ 1342 637 705 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11753 5048 6705 ɫɥɶɹɧɨɜɨ (ɪɰ) 3482 1343 2139 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 8271 3705 4566 ɟɪɡɢɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17182 7910 9272 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɝɧɚ 946 428 518 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16236 7482 8754 ɩɟɪɡɢɤɨɜɨ (ɪɰ) 4570 2155 2415 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 11666 5327 6339 ɜɚɫɬɨɜɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15522 7060 8462 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɟɧɫɤɢɣ 2065 929 1136 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13457 6131 7326 ɫɜɚɫɬɨɜɢɱɢ (ɪɰ) 4485 2257 2228 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 8972 3874 5098 ɘɯɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13749 6303 7446 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɘɯɧɨɜ (ɪɰ) 6059 2765 3294 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7690 3538 4152 ɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 809882 374244 435638 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 555340 255194 300146 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 254542 119050 135492 - 42 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 294380 134899 159481 ɝɨɫɬɪɨɦɚ 278414 127346 151068 ɢɦɢɬɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 39337 17847 21490 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 91912 41320 50592 ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 147165 68179 78986 ɪɩɨɥɝɨɪɟɱɟɧɫɤ 15966 7553 8413 ɭɣɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 35809 16678 19131 ɝɭɣ 32701 15091 17610 ɪɩɑɢɫɬɵɟɨɪɵ 3108 1587 1521 ɝɚɥɢɱ 21652 9962 11690 ɝɚɧɬɭɪɨɜɨ 22452 10560 11892 ɝɟɪɟɯɬɚ 29295 13025 16270 ɝɟɹ 13291 6140 7151 ɒɚɪɶɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 43291 20037 23254 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 42091 19490 22601 ɝɒɚɪɶɹ 27062 12465 14597 ɪɩɟɬɥɭɠɫɤɢɣ 15029 7025 8004 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1200 547 653 ɧɬɪɨɩɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11134 5302 5832 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɧɬɪɨɩɨɜɨ (ɪɰ) 4207 1957 2250 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6927 3345 3582 ɭɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 11737 5621 6116 ɨɯɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16891 8080 8811 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɯɦɚ (ɪɰ) 4953 2292 2661 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11938 5788 6150 ɚɥɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 13792 6390 7402 ɚɞɵɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 12847 5828 7019 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɞɵɣ (ɪɰ) 4147 1903 2244 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8700 3925 4775 ɨɥɨɝɪɢɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11493 5595 5898 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɥɨɝɪɢɜ (ɪɰ) 4306 1956 2350 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7187 3639 3548 ɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣɪɚɣɨɧ 49442 22858 26584 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɪɚɜɚɟɜɨ 8365 3970 4395 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 41077 18888 22189 ɪɚɫɧɨɫɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20998 9341 11657 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɚɫɧɨɟ- ɧɚɨɥɝɟ (ɪɰ) 8598 3862 4736 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12400 5479 6921 ɚɤɚɪɶɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24900 11339 13561 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11345 5081 6264 ɝɚɤɚɪɶɟɜ (ɪɰ) 9153 4111 5042 ɪɩɨɪɱɭɯɚ 2192 970 1222 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13555 6258 7297 ɚɧɬɭɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 9065 4205 4860 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 2250 1024 1226 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6815 3181 3634 ɟɠɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 6993 3386 3607 ɫɟɨɪɝɢɟɜɫɤɨɟ (ɪɰ) 2948 1409 1539 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 4045 1977 2068 ɟɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 8051 3876 4175 - 43 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɟɪɟɯɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15393 6993 8400 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɫɦɵɧɢɧɨ 2237 949 1288 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13156 6044 7112 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 7658 3550 4108 ɫɨɝɨɜɚɪɨɜɨ (ɪɰ) 2640 1230 1410 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 5018 2320 2698 ɫɬɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 17141 7990 9151 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɫɬɪɨɜɫɤɨɟ (ɪɰ) 5388 2499 2889 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11753 5491 6262 ɚɜɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 7933 3835 4098 ɫɚɜɢɧɨ (ɪɰ) 3405 1636 1769 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 4528 2199 2329 ɚɪɮɟɧɶɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 8955 4177 4778 ɫɚɪɮɟɧɶɟɜɨ (ɪɰ) 3032 1421 1611 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 5923 2756 3167 ɨɧɚɡɵɪɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14030 6918 7112 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11383 5612 5771 ɪɩɨɧɚɡɵɪɟɜɨ (ɪɰ) 5621 3060 2561 ɪɩɨɥɞɧɟɜɢɰɚ 2492 1104 1388 ɪɩəɤɲɚɧɝɚ 3270 1448 1822 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2647 1306 1341 ɵɳɭɝɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 6965 3271 3694 ɫɵɳɭɝ (ɪɰ) 3242 1504 1738 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 3723 1767 1956 ɨɥɢɝɚɥɢɱɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14798 6933 7865 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɨɥɢɝɚɥɢɱ (ɪɰ) 7456 3406 4050 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7342 3527 3815 ɭɞɢɫɥɚɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16407 7582 8825 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɞɢɫɥɚɜɥɶ (ɪɰ) 5783 2637 3146 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10624 4945 5679 ɭɫɚɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 11165 5106 6059 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɫɚɧɢɧɨ (ɪɰ) 5289 2362 2927 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5876 2744 3132 ɑɭɯɥɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15466 7207 8259 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝɑɭɯɥɨɦɚ (ɪɰ) 5597 2534 3063 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9869 4673 5196 ɒɚɪɶɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16458 7560 8898 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5066 2396 2670 ɪɩɟɛɥɹɤɢ 3014 1465 1549 ɪɩɒɟɤɲɟɦɚ 2052 931 1121 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11392 5164 6228 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 8967232 4032095 4935137 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8966271 4031691 4934580 ɝ. ɨɫɤɜɚ 8769117 3939466 4829651 ɚɛɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 343144 152639 190505 ɚɭɦɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 85406 38107 47299 ɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 325072 146231 178841 ɨɪɨɲɢɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɧɵɧɟɨɪɨɲɟɜɫɤɢɣ) 341973 153094 188879 ɚɝɚɪɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 290618 131806 158812 ɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 148739 65980 82759 ɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɪɚɣɨɧ 157191 70558 86633 - 44 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 108105 51675 56430 ɢɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 164188 73253 90935 ɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 583330 263457 319873 ɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 660496 301948 358548 ɪɚɫɧɨɩɪɟɫɧɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 136746 59472 77274 ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 345828 151312 194516 ɭɧɰɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 377853 168870 208983 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 319549 142944 176605 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 109314 48299 61015 ɸɛɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 314309 143809 170500 ɨɫɤɜɨɪɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 107887 47233 60654 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 222026 96336 125690 ɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 359669 158994 200675 ɟɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 455811 203259 252552 ɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 243082 108364 134718 ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 116662 51631 65031 ɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 289603 131192 158411 ɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 452895 204713 248182 ɨɤɨɥɶɧɢɱɟɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 111759 50888 60871 ɨɥɧɰɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 98091 45593 52498 ɚɝɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 146802 65306 81496 ɢɦɢɪɹɡɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 417208 190290 226918 ɭɲɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 259923 115736 144187 ɪɭɧɡɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 166667 74276 92391 ɑɟɪɟɦɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 509171 232201 276970 ɝ. ɟɥɟɧɨɝɪɚɞ 158294 74499 83795 ɪɩɧɭɤɨɜɨ (ɨɥɧɰɟɜɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 13645 6273 7372 ɪɩɨɫɬɨɱɧɵɣ (ɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 9791 4470 5321 ɪɩɟɤɪɚɫɨɜɤɚ (ɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 7324 3336 3988 ɪɩɭɛɥɟɜɨ (ɭɧɰɟɜɫɤɢɣɪɚɣɫɨɜɟɬ) 8100 3647 4453 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 961 404 557 ɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 6693623 3048921 3644702 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5310736 2414538 2896198 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1382887 634383 748504 ɝ. ɚɥɚɲɢɯɚ 135841 61462 74379 ɝ. ɢɞɧɨɟ 55829 24534 31295 ɝ. ɨɥɨɤɨɥɚɦɫɤ 18226 8313 9913 ɝ. ɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤ 80393 37645 42748 ɝ. ɦɢɬɪɨɜ 65237 29998 35239 ɨɥɝɨɩɪɭɞɧɟɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 77852 36652 41200 ɝ. ɨɥɝɨɩɪɭɞɧɵɣ 70751 33397 37354 ɪɩɒɟɪɟɦɟɬɶɟɜɫɤɢɣ 7101 3255 3846 ɝ. ɨɦɨɞɟɞɨɜɨ 55294 25487 29807 ɝ. ɭɛɧɚ 65805 32173 33632 ɝ. ɝɨɪɶɟɜɫɤ 73854 33269 40585 ɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɟɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 102395 46333 56062 ɝ. ɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ 97426 43998 53428 ɞɩɭɩɚɜɧɚ 4969 2335 2634 ɝ. ɭɤɨɜɫɤɢɣ 100609 46342 54267 ɝ. ɚɝɨɪɫɤ 114696 50566 64130 ɝ. ɚɪɚɣɫɤ 26958 12045 14913 - 45 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɜɟɧɢɝɨɪɨɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 19087 8788 10299 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɜɟɧɢɝɨɪɨɞ 15805 7279 8526 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3282 1509 1773 ɝ. ɜɚɧɬɟɟɜɤɚ 53140 23073 30067 ɝ. ɫɬɪɚ 35046 15776 19270 ɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 189513 85380 104133 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 188666 85016 103650 ɝ. ɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ 159363 72239 87124 ɞɩɨɥɲɟɜɨ 10196 4534 5662 ɪɩɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ 10948 4631 6317 ɪɩɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤ 8159 3612 4547 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 847 364 483 ɝ. ɚɲɢɪɚ 44110 20332 23778 ɝ. ɥɢɦɨɜɫɤ 56720 25676 31044 ɝ. ɥɢɧ 94908 42595 52313 ɝ. ɨɥɨɦɧɚ 161881 74872 87009 ɝ. ɪɚɫɧɨɝɨɪɫɤ 90477 40285 50192 ɨɛɧɟɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 64161 29734 34427 ɝ. ɨɛɧɹ 60475 28028 32447 ɞɩɭɝɨɜɚɹ 3686 1706 1980 ɝ. ɵɬɤɚɪɢɧɨ 50968 23400 27568 ɝ. ɸɛɟɪɰɵ 165478 74382 91096 ɝ. ɨɠɚɣɫɤ 30735 14071 16664 ɝ. ɵɬɢɳɢ 154068 68512 85556 ɝ. ɚɪɨɨɦɢɧɫɤ 58292 28087 30205 ɝ. ɨɝɢɧɫɤ 123020 54417 68603 ɝ. ɞɢɧɰɨɜɨ 125149 56998 68151 ɝ. ɡɟɪɵ 28215 13063 15152 ɝ. ɪɟɯɨɜɨɭɟɜɨ 137198 60870 76328 ɚɜɥɨɜɨɨɫɚɞɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 71368 32477 38891 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɜɥɨɜɫɤɢɣɨɫɚɞ 71297 32452 38845 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 71 25 46 ɝ. ɨɞɨɥɶɫɤ 209178 94604 114574 ɝ. ɭɲɤɢɧɨ 75847 33368 42479 ɝ. ɭɳɢɧɨ 19479 8909 10570 ɝ. ɚɦɟɧɫɤɨɟ 87666 39390 48276 ɝ. ɟɭɬɨɜ 68326 32455 35871 ɝ. ɟɪɩɭɯɨɜ 143618 67037 76581 ɝ. ɨɥɧɟɱɧɨɝɨɪɫɤ 55554 25693 29861 ɝ. ɬɭɩɢɧɨ 74476 34507 39969 ɝ. ɪɨɢɰɤ 29301 13994 15307 ɝ. ɪɹɡɢɧɨ 53317 24173 29144 ɢɦɤɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 135527 60920 74607 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɢɦɤɢ 132902 59622 73280 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 2625 1298 1327 ɝ. ɑɟɯɨɜ 59206 27648 31558 ɝ. ɒɚɬɭɪɚ 31635 14517 17118 ɝ. ɓɟɥɤɨɜɨ 109255 48988 60267 ɝ. ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɥɶ 152463 70413 82050 - 46 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɥɚɲɢɯɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 31964 14251 17713 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15791 6897 8894 ɞɩɢɤɨɥɶɫɤɨɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ 10707 4696 6011 ɞɩɚɥɬɵɤɨɜɤɚ 5084 2201 2883 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16173 7354 8819 ɨɥɨɤɨɥɚɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 37863 17379 20484 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8808 4170 4638 ɪɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɵɣ 5801 2777 3024 ɪɩɵɱɟɜɨ 3007 1393 1614 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 29055 13209 15846 ɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 77573 35455 42118 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 40367 18506 21861 ɪɩɟɥɨɨɡɟɪɫɤɢɣ 12529 5836 6693 ɪɩɨɩɚɬɢɧɫɤɢɣ 14231 6623 7608 ɪɩɨɫɮɨɪɢɬɧɵɣ 4495 2083 2412 ɪɩɨɪɥɨɜɨ 4468 1958 2510 ɪɩɢɦ. ɐɸɪɭɩɵ 4644 2006 2638 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 37206 16949 20257 ɦɢɬɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 92080 42211 49869 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 37011 16636 20375 ɝ. əɯɪɨɦɚ 17499 7873 9626 ɪɩɟɞɟɧɟɜɨ 7626 3453 4173 ɪɩɤɲɚ 4619 2020 2599 ɪɩɟɤɪɚɫɨɜɫɤɢɣ 7267 3290 3977 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 55069 25575 29494 ɨɦɨɞɟɞɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 68538 31688 36850 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 32038 14937 17101 ɞɩɚɪɵɛɢɧɨ 5280 2387 2893 ɞɩɟɥɵɟɬɨɥɛɵ 5804 2584 3220 ɪɩɨɫɬɪɹɤɨɜɨ 20954 9966 10988 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 36500 16751 19749 ɝɨɪɶɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 32229 15216 17013 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 3945 1732 2213 ɪɩɨɠɞɶɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚ 588 259 329 ɪɩɪɚɫɧɵɣɤɚɱ 3357 1473 1884 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 28284 13484 14800 ɚɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 123404 57741 65663 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 72265 33772 38493 ɝ. ɪɚɫɧɨɡɚɜɨɞɫɤ 29786 14231 15555 ɝ. ɨɬɶɤɨɜɨ 23343 10610 12733 ɞɩɛɪɚɦɰɟɜɨ 179 76 103 ɪɩɨɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 8872 4313 4559 ɪɩɭɯɚɧɨɜɨ 837 343 494 ɞɩɟɦɯɨɡ 3064 1321 1743 ɪɩɤɨɪɨɩɭɫɤɨɜɫɤɢɣ 6184 2878 3306 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 51139 23969 27170 ɚɪɚɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 18104 8618 9486 ɫɬɪɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 90572 40590 49982 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34992 15380 19612 ɝ. ɟɞɨɜɫɤ 30740 13507 17233 ɞɩɧɟɝɢɪɢ 4252 1873 2379 - 47 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 55580 25210 30370 ɚɲɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 35300 16727 18573 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɠɟɪɟɥɶɟ 16231 7768 8463 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19069 8959 10110 ɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 48658 21762 26896 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16343 7081 9262 ɝ. ɵɫɨɤɨɜɫɤ 11611 5023 6588 ɞɩɨɤɪɨɜɤɚ 581 254 327 ɪɩɟɲɟɬɧɢɤɨɜɨ 4151 1804 2347 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 32315 14681 17634 ɨɥɨɦɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 44477 20836 23641 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɫɤɢ 4074 1798 2276 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 40403 19038 21365 ɪɚɫɧɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 51823 23146 28677 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 26720 12250 14470 ɪɩɚɯɚɛɢɧɨ 18958 8870 10088 ɪɩɨɜɨɛɪɚɬɰɟɜɫɤɢɣ 2770 1172 1598 ɞɩɩɚɥɢɯɚ 4992 2208 2784 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 25103 10896 14207 ɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 74490 33510 40980 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 5402 2446 2956 ɪɩɨɪɤɢɟɧɢɧɫɤɢɟ 1711 784 927 ɞɩɢɱɭɪɢɧɟɰ 3691 1662 2029 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 69088 31064 38024 ɨɬɨɲɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18290 8669 9621 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɬɨɲɢɧɨ (ɪɰ) 8752 4270 4482 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9538 4399 5139 ɭɯɨɜɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 65534 30382 35152 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 40806 18966 21840 ɝ. ɭɯɨɜɢɰɵ (ɪɰ) 32501 15186 17315 ɪɩɟɥɨɨɦɭɬ 8305 3780 4525 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24728 11416 13312 ɸɛɟɪɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 139730 62253 77477 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 130194 57968 72226 ɝɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ 36108 16484 19624 ɪɩɨɬɟɥɶɧɢɤɢ 17456 7746 9710 ɞɩɪɚɫɤɨɜɨ 13806 5986 7820 ɪɩɚɥɚɯɨɜɤɚ 26454 11785 14669 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 8634 3700 4934 ɪɩɨɦɢɥɢɧɨ 27736 12267 15469 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9536 4285 5251 ɨɠɚɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 42593 19476 23117 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɜɚɪɨɜɤɚ 3675 1754 1921 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 38918 17722 21196 ɵɬɢɳɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 33723 15373 18350 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɢɪɨɝɨɜɫɤɢɣ 4844 2100 2744 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 28879 13273 15606 ɚɪɨɨɦɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 112685 51741 60944 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 46006 20901 25105 ɝ. ɩɪɟɥɟɜɤɚ 21178 9517 11661 ɝ. ɟɪɟɹ 5606 2518 3088 ɞɩɥɚɛɢɧɨ 800 347 453 - 48 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɪɩɢɟɜɫɤɢɣ 7728 3700 4028 ɞɩɨɤɨɲɤɢɧɨ 10694 4819 5875 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 66679 30840 35839 ɨɝɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 120847 54440 66407 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 80783 36312 44471 ɝ. ɗɥɟɤɬɪɨɭɝɥɢ 18645 8519 10126 ɞɩɢɲɧɹɤɨɜɫɤɢɟɚɱɢ 1967 847 1120 ɪɩɢɦ. ɨɪɨɜɫɤɨɝɨ 5272 2415 2857 ɪɩɛɭɯɨɜɨ 11359 4968 6391 ɪɩɬɚɪɚɹɭɩɚɜɧɚ 25052 10794 14258 ɪɩɑɟɪɧɨɝɨɥɨɜɤɚ 18488 8769 9719 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 40064 18128 21936 ɞɢɧɰɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 129343 58153 71190 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 41471 18660 22811 ɪɩɨɥɢɰɵɧɨ 23315 10594 12721 ɞɩɭɛɤɢ 605 272 333 ɞɩɚɜɨɪɨɧɤɢ 3924 1746 2178 ɪɩɭɛɢɧɤɚ 8019 3626 4393 ɞɩɟɫɧɨɣɨɪɨɞɨɤ 4297 1901 2396 ɞɩɟɦɱɢɧɨɜɤɚ 1311 521 790 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 87872 39493 48379 ɡɟɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 11783 5380 6403 ɪɟɯɨɜɨɭɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 132446 59631 72815 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 72971 32442 40529 ɝ. ɪɟɡɧɚ 13047 5336 7711 ɝ. ɭɪɨɜɫɤɨɟ 21139 9469 11670 ɝ. ɢɤɢɧɨɭɥɟɜɨ 34203 15608 18595 ɪɩɟɪɟɹ 4582 2029 2553 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 59475 27189 32286 ɚɜɥɨɜɨɨɫɚɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 40173 17764 22409 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 23674 10527 13147 ɝ. ɗɥɟɤɬɪɨɝɨɪɫɤ 18391 8197 10194 ɪɩɨɥɶɲɢɟɜɨɪɵ 5283 2330 2953 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 16499 7237 9262 ɨɞɨɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 103925 47662 56263 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 40869 18680 22189 ɝ. ɓɟɪɛɢɧɤɚ 28011 12714 15297 ɪɩɶɜɨɜɫɤɢɣ 12858 5966 6892 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 63056 28982 34074 ɭɲɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 123630 55632 67998 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 91731 41206 50525 ɝ. ɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤ 27460 12266 15194 ɞɩɲɭɤɢɧɨ 4585 2020 2565 ɞɩɚɜɟɬɵɥɶɢɱɚ 5699 2630 3069 ɞɩɟɥɟɧɨɝɪɚɞɫɤɢɣ 2687 1355 1332 ɞɩɥɹɡɶɦɚ 4386 1868 2518 ɪɩɟɫɧɨɣ 9296 4122 5174 ɞɩɚɦɨɧɬɨɜɤɚ 9633 4577 5056 ɪɩɪɚɜɞɢɧɫɤɢɣ 11295 5012 6283 ɪɩɨɮɪɢɧɨ 11866 5488 6378 ɞɩɑɟɪɤɢɡɨɜɨ 4824 1868 2956 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 31899 14426 17473 - 49 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɦɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 153215 69451 83764 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 56599 25530 31069 ɝ. ɪɨɧɧɢɰɵ 16057 7251 8806 ɪɩɵɤɨɜɨ 10395 4659 5736 ɪɩɥɶɢɧɫɤɢɣ 8450 4022 4428 ɞɩɪɚɬɨɜɨ 6295 2855 3440 ɞɩɨɞɧɢɤɢ 4068 1725 2343 ɞɩɞɟɥɶɧɚɹ 11334 5018 6316 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 96616 43921 52695 ɭɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 67533 32097 35436 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 38117 18295 19822 ɝ. ɭɡɚ (ɪɰ) 14643 7223 7420 ɪɩɨɪɨɯɨɜɨ 5286 2464 2822 ɪɩɨɥɸɛɚɤɢɧɨ 3141 1426 1715 ɪɩɭɱɤɨɜɨ 15047 7182 7865 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 29416 13802 15614 ɟɪɟɛɪɹɧɨɪɭɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24415 11376 13039 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɪɭɞɵ (ɪɰ) 8977 4149 4828 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15438 7227 8211 ɟɪɩɭɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 67425 31878 35547 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 39197 18706 20491 ɪɩɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ 4677 2064 2613 ɪɩɪɨɬɜɢɧɨ 34520 16642 17878 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 28228 13172 15056 ɨɥɧɟɱɧɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 71832 33213 38619 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20157 9265 10892 ɞɩɥɚɛɭɲɟɜɨ 1919 836 1083 ɪɩɟɧɞɟɥɟɟɜɨ 9172 4299 4873 ɞɩɨɜɚɪɨɜɨ 9066 4130 4936 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 51675 23948 27727 ɬɭɩɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 49439 22601 26838 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15097 6836 8261 ɪɩɢɥɟɜɨ 2733 1223 1510 ɪɩɚɥɢɧɨ 3172 1433 1739 ɪɩɢɯɧɟɜɨ 9192 4180 5012 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34342 15765 18577 ɚɥɞɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 52619 23210 29409 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 41975 18405 23570 ɝ. ɚɥɞɨɦ (ɪɰ) 14410 6309 8101 ɪɩɟɪɛɢɥɤɢ 8361 3468 4893 ɪɩɚɩɪɭɞɧɹ 14457 6498 7959 ɪɩɟɜɟɪɧɵɣ 4074 1847 2227 ɪɩɟɦɩɵ 673 283 390 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10644 4805 5839 ɢɦɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 36029 16207 19822 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 34177 15333 18844 ɝ. ɯɨɞɧɹ 20366 9083 11283 ɪɩɨɜɨɩɨɞɪɟɡɤɨɜɨ 8837 4049 4788 ɞɩɬɚɪɛɟɟɜɨ 740 309 431 ɞɩɢɪɫɚɧɨɜɤɚ 4234 1892 2342 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 1852 874 978 - 50 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɑɟɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 39448 18880 20568 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɬɨɥɛɨɜɚɹ 5566 2539 3027 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 33882 16341 17541 ɒɚɬɭɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 73521 33280 40241 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 50181 22793 27388 ɝ. ɨɲɚɥɶ 23956 10834 13122 ɪɩɚɤɲɟɟɜɨ 3034 1371 1663 ɪɩɟɪɜɚ 3318 1509 1809 ɪɩɢɲɟɪɨɧɫɤɢɣ 4249 1929 2320 ɪɩɚɞɨɜɢɰɤɢɣ 2354 1068 1286 ɪɩɹɡɚɧɨɜɫɤɢɣ 2878 1344 1534 ɪɩɭɝɨɥɟɫɫɤɢɣɨɪ 2705 1244 1461 ɪɩɑɟɪɭɫɬɢ 3779 1710 2069 ɪɩɒɚɬɭɪɬɨɪɮ 3908 1784 2124 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 23340 10487 12853 ɒɚɯɨɜɫɤɨɣɪɚɣɨɧ 23783 11095 12688 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɒɚɯɨɜɫɤɚɹ (ɪɰ) 10393 4875 5518 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 13390 6220 7170 ɓɟɥɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 101216 45724 55492 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 65991 29626 36365 ɝ. ɨɫɢɧɨɟɬɪɨɜɫɤɢɣ 22906 9942 12964 ɞɩɚɝɨɪɹɧɫɤɢɣ 5177 2268 2909 ɪɩɨɧɢɧɨ 18582 8502 10080 ɪɩɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ 6127 2601 3526 ɪɩɪɹɧɨɜɨ 13199 6313 6886 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 35225 16098 19127 ɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 890636 410260 480376 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 554682 255691 298991 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 335954 154569 181385 ɝ. ɪɟɥ 336862 154030 182832 ɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɪɚɣɨɧ 139163 64569 74594 ɚɜɨɞɫɤɨɣɪɚɣɨɧ 108061 47875 60186 ɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 89638 41586 48052 ɝ. ɢɜɧɵ 51696 24401 27295 ɝɰɟɧɫɤ 48400 22656 25744 ɨɥɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 23921 10989 12932 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɥɯɨɜ (ɪɰ) 13071 5895 7176 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10850 5094 5756 ɟɪɯɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24888 11587 13301 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɟɪɯɨɜɶɟ (ɪɰ) 8983 4287 4696 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15905 7300 8605 ɥɚɡɭɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16651 7628 9023 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɚɡɭɧɨɜɤɚ (ɪɰ) 7025 3237 3788 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9626 4391 5235 ɦɢɬɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18217 7876 10341 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɦɢɬɪɨɜɫɤ- ɪɥɨɜɫɤɢɣ (ɪɰ) 6974 3181 3793 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11243 4695 6548 ɨɥɠɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15364 7053 8311 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɥɝɨɟ (ɪɰ) 4330 1981 2349 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11034 5072 5962 - 51 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɚɥɟɝɨɳɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 18640 8585 10055 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɥɟɝɨɳɶ (ɪɰ) 5744 2638 3106 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12896 5947 6949 ɧɚɦɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 6510 3010 3500 ɫ. ɧɚɦɟɧɫɤɨɟ (ɪɰ) 1549 739 810 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 4961 2271 2690 ɨɥɩɧɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22406 10475 11931 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɥɩɧɵ (ɪɰ) 7635 3557 4078 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14771 6918 7853 ɪɚɫɧɨɡɨɪɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 9344 4253 5091 ɩ. ɪɚɫɧɚɹɚɪɹ (ɪɰ) 1821 858 963 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 7523 3395 4128 ɪɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 24825 11003 13822 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɨɦɵ (ɪɰ) 7082 3271 3811 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 17743 7732 10011 ɢɜɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 34503 16066 18437 ɚɥɨɚɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 15558 7196 8362 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɚɥɨɚɪɯɚɧ- ɝɟɥɶɫɤ (ɪɰ) 4294 1942 2352 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11264 5254 6010 ɰɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 22317 10440 11877 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɬɪɚɞɢɧɫɤɢɣ 3132 1462 1670 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 19185 8978 10207 ɨɜɨɞɟɪɟɜɟɧɶɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14672 6746 7926 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɦɭɬɨɜɨ (ɪɰ) 4753 2183 2570 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9919 4563 5356 ɨɜɨɫɢɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16800 7795 9005 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɜɨɫɢɥɶ (ɪɰ) 4198 1960 2238 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12602 5835 6767 ɪɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 63801 30298 33503 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɧɚɦɟɧɤɚ 12350 5780 6570 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 51451 24518 26933 ɨɤɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20056 9405 10651 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɤɪɨɜɫɤɨɟ (ɪɰ) 4301 1992 2309 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 15755 7413 8342 ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 19223 8812 10411 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɦɢɟɜɤɚ (ɪɰ) 6295 2856 3439 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12928 5956 6972 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 9122 4147 4975 ɫ. ɨɫɤɨɜɨ (ɪɰ) 1759 811 948 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 7363 3336 4027 ɪɨɫɧɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 14102 6249 7853 ɫ. ɪɨɫɧɚ (ɪɰ) 2346 1128 1218 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 11756 5121 6635 ɪɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 19082 8743 10339 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɪɵɲɤɢɧɨ (ɪɰ) 8785 4292 4493 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10297 4451 5846 ɨɬɵɧɟɰɤɢɣɪɚɣɨɧ 13032 6026 7006 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɨɬɵɧɟɰ (ɪɰ) 4629 2167 2462 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8403 3859 4544 - 52 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɒɚɛɥɵɤɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 10644 4791 5853 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɒɚɛɥɵɤɢɧɨ (ɪɰ) 4143 1923 2220 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6501 2868 3633 ɹɡɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 1345924 619294 726630 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 884900 411060 473840 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 461024 208234 252790 ɹɡɚɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 518779 239651 279128 ɝ. ɹɡɚɧɶ 514638 237411 277227 ɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɪɚɣɨɧ 150056 69137 80919 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 167125 77096 90029 ɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 124936 57488 67448 ɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 72521 33690 38831 ɤɩɨɥɨɬɱɚ 4141 2240 1901 ɝ. ɚɫɢɦɨɜ 37521 17240 20281 ɝ. ɚɫɨɜɨ 35875 16993 18882 ɤɨɩɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 38309 18244 20065 ɝ. ɤɨɩɢɧ 28912 13605 15307 ɪɩɚɪɟɱɧɵɣ 3798 1736 2062 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 5599 2903 2696 ɪɦɢɲɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13288 6126 7162 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɪɦɢɲɶ (ɪɰ) 5061 2389 2672 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8227 3737 4490 ɚɯɚɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 11205 5323 5882 ɫ. ɚɯɚɪɨɜɨ (ɪɰ) 3174 1427 1747 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 8031 3896 4135 ɚɞɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 14328 6332 7996 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɞɨɦ (ɪɰ) 7250 3320 3930 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 7078 3012 4066 ɚɫɢɦɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 41422 18568 22854 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 11570 5281 6289 ɪɩɭɫɶɟɥɟɡɧɵɣ 2809 1327 1482 ɪɩɥɚɬɶɦɚ 4559 1974 2585 ɪɩɚɲɦɚ 1998 926 1072 ɪɩɵɧɬɭɥ 2204 1054 1150 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 29852 13287 16565 ɥɟɩɢɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 34766 15466 19300 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 14291 6425 7866 ɝ. ɩɚɫɥɟɩɢɤɢ (ɪɰ) 7209 3204 4005 ɪɩɭɦɚ 7082 3221 3861 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20475 9041 11434 ɨɪɚɛɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 28144 13027 15117 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɨɪɚɛɥɢɧɨ (ɪɰ) 15349 7136 8213 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12795 5891 6904 ɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 20808 10070 10738 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 8249 4392 3857 ɪɩɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɟ (ɪɰ) 4995 2347 2648 ɪɩɨɪɧɹɤ 666 329 337 ɪɩɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ 2588 1716 872 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 12559 5678 6881 - 53 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 3 ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɭɠɱɢɧɵɢŇ ɭɠɱɢɧɵŇ ɟɧɳɢɧɵŇ Ň Ň ɠɟɧɳɢɧɵ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŋ ɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 45144 20645 24499 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 23828 10984 12844 ɝ. ɢɯɚɣɥɨɜ (ɪɰ) 15302 7078 8224 ɪɩɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ 8526 3906 4620 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 21316 9661 11655 ɨɜɨɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 13547 6169 7378 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɥɟɤɫɚɧɞɪɨ- ɟɜɫɤɢɣ (ɪɰ) 4447 2041 2406 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9100 4128 4972 ɢɬɟɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 9228 4295 4933 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɢɬɟɥɢɧɨ (ɪɰ) 2742 1337 1405 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 6486 2958 3528 ɪɨɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 34527 16348 18179 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 24715 11796 12919 ɝ. ɨɜɨɦɢɱɭɪɢɧɫɤ 19610 9397 10213 ɪɩɪɨɧɫɤ (ɪɰ) 5105 2399 2706 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 9812 4552 5260 ɭɬɹɬɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ (ɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ) 10398 4791 5607 ɫ. ɭɬɹɬɢɧɨ (ɪɰ) 2389 1146 1243 ɩɪɨɱɢɟɫɟɥɶɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵ 8009 3645 4364 ɵɛɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 38744 17877 20867 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɵɛɧɨɟ (ɪɰ) 18672 8670 10002 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 20072 9207 10865 ɹɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 37322 17158 20164 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɝ. ɹɠɫɤ (ɪɰ) 27217 12659 14558 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 10105 4499 5606 ɹɡɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 74721 34892 39829 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɭɪɦɢɧɨ 4353 1979 2374 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 70368 32913 37455 ɚɩɨɠɤɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 16065 7216 8849 ɨɪɨɞɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɩɚɩɨɠɨɤ (ɪɰ) 5313 2425 2888 ɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟ
Автор
12   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Наука
Просмотров
533
Размер файла
889 Кб
Теги
том1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа