close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перепись населения 1989г.Том1,ч.2

код для вставкиСкачать
 ɑ ɕ ɘə 1989 ɝɨɞɚ ɨɦ I ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɫɫɪ ɑɚɫɬɶ 2 I ɨɦɟɪɚ ɚɛɥɢɰɵ ɑɚɫɬɶ 1 ɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ 1 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɜ 1979 ɢ 1989 ɝɝ. 3 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɥɢɱɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛ- ɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɫɟɥɪɚɣɰɟɧɬɪɨɜ 4 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛ- ɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣ 5 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɫɨɸɡɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɚɫɬɶ 2 6 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɨɜɟɬɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 8 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ, ɟɟɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨ ɬɢɩɚɦɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɚɫɬɶ 3 8 ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɨɸɡɧɵɯɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɩɪɨ- ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨɬɢɩɚɦɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɞɨɥ- ) ɠɟɧɢɟ) ɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 1 ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟ- ɧɢɹ 1989 ɝ. 2 ɤɚɡɚɧɢɹɤɡɚɩɢɫɢɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜ -3- C ɑ 2 ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ 6. ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚ- ɫɟɥɟɧɢɹ .................................................. 6 7. ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɨɜɟɬɨɜɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ .... 18 8. ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ, ɟɟɚɜɬɨɧɨɦ- ɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢ ɨɛ- ɥɚɫɬɟɣɩɨɬɢɩɚɦɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ..... ............ 28 .................................................... 28 ................................................... 34 ɟɜɟɪɧɵɣɪɚɣɨɧ.......................................... 38 ɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ....................................... 44 ɨɦɢ ............................................. 50 ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 54 ɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ............................ 60 ɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ.................................... 62 ɭɪɦɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 68 ɟɜɟɪɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ .................................. 72 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 78 ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 84 ɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 88 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ ...................................... 94 ɪɹɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 98 ɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 104 ɜɚɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 108 ɚɥɢɧɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɜɟɪɫɤɚɹ) ................... 114 ɚɥɭɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 118 ɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 124 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ ................................... 128 ɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 130 ɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 134 ɹɡɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 140 ɦɨɥɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 144 .
-4- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 148 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 154 ɨɥɝɨɹɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ .................................... 158 ɚɪɢɣɫɤɚɹ ........................................ 164 ɨɪɞɨɜɫɤɚɹ ....................................... 168 ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ ........................................ 174 ɨɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ) .............. 178 ɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 184 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɑɟɪɧɨɡɟɦɧɵɣɪɚɣɨɧ ........................... 188 ɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 194 ɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 198 ɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ....................................... 204 ɢɩɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 208 ɚɦɛɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 214 ɨɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ....................................... 220 ɚɥɦɵɰɤɚɹ ........................................ 224 ɚɬɚɪɫɤɚɹ ........................................ 228 ɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 234 ɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 238 ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɚɦɚɪɫɤɚɹ) ................. 244 ɟɧɡɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 248 ɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 254 ɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 258 ɟɜɟɪɨɚɜɤɚɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ................................ 264 ɚɝɟɫɬɚɧɫɤɚɹ ..................................... 270 ɚɛɚɪɞɢɧɨɚɥɤɚɪɫɤɚɹ ............................. 276 ɟɜɟɪɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹ ................................ 280 ɑɟɱɟɧɨɧɝɭɲɫɤɚɹ ................................. 284 ɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣ .................................... 290 ɞɵɝɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ........................ 296 ɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣɤɪɚɣ ................................... 300 ɚɪɚɱɚɟɜɨɑɟɪɤɟɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .............. 306 ɨɫɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 312 ɪɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ........................................ 318 ɚɲɤɢɪɫɤɚɹ ....................................... 322 ɞɦɭɪɬɫɤɚɹ ....................................... 328 ɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 334 ɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 338 ɟɪɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 344 ɨɦɢɟɪɦɹɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ...................... 350 ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................. 352 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 358 .
-5- ɨɦɟɪɚ ɬɪ. ɬɚɛɥɢɰ ɚɩɚɞɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ................................ 362 ɥɬɚɣɫɤɢɣɤɪɚɣ ........................................ 368 ɨɪɧɨɥɬɚɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................... 374 ɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 378 ɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................. 384 ɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ........................................ 390 ɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ....................................... 394 ɸɦɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 400 ɚɧɬɵɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ .................... 406 əɦɚɥɨɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ...................... 410 ɨɫɬɨɱɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ............................... 414 ɭɪɹɬɫɤɚɹ ........................................ 418 ɭɜɢɧɫɤɚɹ ........................................ 424 ɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɤɪɚɣ ..................................... 428 ɚɤɚɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ......................... 434 ɚɣɦɵɪɫɤɢɣ (ɨɥɝɚɧɨɟɧɟɰɤɢɣ) ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ....... 436 ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ......................... 440 ɪɤɭɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 442 ɫɬɶɪɞɵɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ............ 448 ɑɢɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ..................................... 452 ɝɢɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ .................. 458 ɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣɪɚɣɨɧ .................................. 460 əɤɭɬɫɤɚɹ ......................................... 466 ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɤɪɚɣ ....................................... 470 ɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɣ ...................................... 476 ɜɪɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ......................... 482 ɦɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ...................................... 488 ɚɦɱɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ .................................... 492 ɨɪɹɤɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ........................... 498 ɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 500 ɑɭɤɨɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ........................... 504 ɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................... 508 ɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ................................ 512 ɟɱɟɪɧɨɡɟɦɧɚɹɡɨɧɚ ..................................... 518 ɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: - ɹɜɥɟɧɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ - 6 - ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ň ɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɚɞɦɢɧɢɫɬ- ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɪɚɬɢɜɧɵɯ Ň 10000 ɢ Ň 10001-Ň Ň Ňɪɚɣɨɧɨɜ Ň ɦɟɧɟɟ Ň 20000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ 3201 86 576 1839 85 514 ɟɜɟɪɧɵɣɪɚɣɨɧ 82 3 18 ɚɪɟɥɶɫɤɚɹ 15 - 2 ɨɦɢ 16 - 3 ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 1 3 ɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 26 1 9 ɭɪɦɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 5 1 1 ɟɜɟɪɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ 62 6 26 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 17 - 5 ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 21 5 8 ɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 24 1 13 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ 301 24 114 ɪɹɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 27 1 4 ɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 16 - 1 ɜɚɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 22 3 6 ɚɥɢɧɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɜɟɪɫɤɚɹ) 36 3 19 ɚɥɭɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 24 4 14 ɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 24 7 14 ɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 39 - 3 ɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 23 3 12 ɹɡɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 25 1 9 ɦɨɥɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 25 2 14 ɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 23 - 10 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 17 - 8 ɨɥɝɨɹɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 142 1 51 ɚɪɢɣɫɤɚɹ 14 - 5 ɨɪɞɨɜɫɤɚɹ 21 - 8 ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ 21 - 4 ɨɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ) 47 - 16 ɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 39 1 18 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɑɟɪɧɨɡɟɦɧɵɣɪɚɣɨɧ 119 - 20 ɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - - * ɟɡɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜ. - 7 - ɚɛɥɢɰɚ 6 ɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ * ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ
ʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņ
ō 20001- Ň 30001- Ň 40001- Ň 50001- Ň 60001- Ň 70001- Ň ɫɜɵɲɟ Ň 30000 Ň 40000 Ň 50000 Ň 60000 Ň 70000 Ň 100000 Ň 100000Ň ņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņ
ŋ 728 568 388 261 184 274 136 530 325 172 90 51 54 18 33 14 7 1 3 3 - 7 3 2 1 - - - 9 2 1 - 1 - - 7 5 2 - - 2 - 10 3 2 - 1 - - - 1 - - 1 1 - 11 7 4 2 1 2 3 - 1 4 1 1 2 3 5 2 - 1 - - - 6 4 - - - - - 58 35 29 13 9 10 9 10 4 6 1 - 1 - 3 3 6 1 1 1 - 8 3 1 - 1 - - 8 4 - 2 - - - - 1 2 3 - - - 2 - 1 - - - - 3 6 5 2 5 6 9 6 1 - - 1 - - 4 6 3 1 - 1 - 4 2 1 2 - - - 6 2 3 - 1 1 - 4 3 1 1 - - - 40 29 9 8 3 1 - 4 3 - 2 - - - 7 5 - - 1 - - 9 4 3 1 - - - 12 8 5 3 2 1 - 8 9 1 2 - - - 42 26 16 9 4 2 - 4 6 6 1 1 - - - 8 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ň ɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɚɞɦɢɧɢɫɬ- ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɪɚɬɢɜɧɵɯ Ň 10000 ɢ Ň 10001-Ň Ň Ňɪɚɣɨɧɨɜ Ň ɦɟɧɟɟ Ň 20000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 32 - 2 ɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 28 - 8 ɢɩɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - 4 ɚɦɛɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 23 - 6 ɨɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 207 1 55 ɚɥɦɵɰɤɚɹ 13 - 9 ɚɬɚɪɫɤɚɹ 39 1 4 ɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 - - ɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 33 - 7 ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɚɦɚɪɫɤɚɹ) 25 - 6 ɟɧɡɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 28 - 9 ɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 38 - 16 ɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 - 4 ɟɜɟɪɨɚɜɤɚɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 190 2 25 ɚɝɟɫɬɚɧɫɤɚɹ 39 2 16 ɚɛɚɪɞɢɧɨɚɥɤɚɪɫɤɚɹ 8 - - ɟɜɟɪɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹ 8 - 2 ɑɟɱɟɧɨɧɝɭɲɫɤɚɹ 14 - 1 ɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 45 - 1 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɵɝɟɣɫɤɚɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 7 - 1 ɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣɤɪɚɣ 34 - 1 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɪɚɱɚɟɜɨ- ɑɟɪɤɟɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 - - ɨɫɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 42 - 4 ɪɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 228 4 51 ɚɲɤɢɪɫɤɚɹ 54 - 7 ɞɦɭɪɬɫɤɚɹ 25 - 10 ɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 23 1 4 ɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 35 1 7 ɟɪɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 37 - 16 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɦɢɟɪɦɹɰɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 6 - 3 ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 30 2 5 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 24 - 2 ɚɩɚɞɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 201 7 64 ɥɬɚɣɫɤɢɣɤɪɚɣ 67 2 32 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɪɧɨɥɬɚɣɫɤɚɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 9 1 6 ɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 19 - 3 - 9 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 6 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ
ʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņ
ō 20001- Ň 30001- Ň 40001- Ň 50001- Ň 60001- Ň 70001- Ň ɫɜɵɲɟ Ň 30000 Ň 40000 Ň 50000 Ň 60000 Ň 70000 Ň 100000 Ň 100000Ň ņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņ 8 9 3 6 3 1 - 13 5 1 1 - - - 7 2 4 1 - - - 10 4 2 - - 1 - 65 47 24 12 3 - - 4 - - - - - - 14 11 3 4 2 - - 2 3 5 1 - - - 10 10 5 1 - - - 8 5 3 2 1 - - 11 3 4 1 - - - 9 10 2 1 - - - 7 5 2 2 - - - 32 45 23 18 16 25 4 7 7 3 2 1 1 - 1 3 1 1 - 2 - 2 1 1 - - 2 - 1 2 4 1 1 3 1 3 8 5 8 7 10 3 3 1 - 1 1 - - 7 8 5 4 5 4 - 4 2 1 1 - - - 11 16 4 2 2 3 - 83 51 22 11 3 3 - 21 16 7 3 - - - 10 1 3 1 - - - 10 6 1 1 - - - 21 3 1 2 - - - 7 7 3 2 1 1 - 2 1 - - - - - 7 9 2 1 2 2 - 7 9 5 1 - - - 79 28 11 3 3 5 1 24 6 3 - - - - 2 - - - - - - 7 8 1 - - - - - 10 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ň ɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɚɞɦɢɧɢɫɬ- ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɪɚɬɢɜɧɵɯ Ň 10000 ɢ Ň 10001-Ň Ň Ňɪɚɣɨɧɨɜ Ň ɦɟɧɟɟ Ň 20000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 30 - 6 ɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 31 - 5 ɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 16 1 8 ɸɦɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 38 4 10 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ: ɚɧɬɵɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 9 1 - əɦɚɥɨɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 7 3 2 ɨɫɬɨɱɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 151 12 46 ɭɪɹɬɫɤɚɹ 20 1 2 ɭɜɢɧɫɤɚɹ 14 4 5 ɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 56 4 21 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ: ɚɤɚɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 - 2 ɚɣɦɵɪɫɤɢɣ (ɨɥɝɚɧɨɟɧɟɰɤɢɣ) ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 3 2 1 ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 3 2 1 ɪɤɭɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 30 2 6 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɬɶɪɞɵɧɫɤɢɣ ɭɪɹɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 6 - 2 ɑɢɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 31 1 12 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɢɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 3 - 1 ɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣɪɚɣɨɧ 143 23 38 əɤɭɬɫɤɚɹ 32 8 7 ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 25 - 5 ɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɣ 22 3 5 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɪɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 5 - 2 ɦɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 1 4 ɚɦɱɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 5 4 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɪɹɤɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 4 2 2 ɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 16 4 4 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɑɭɤɨɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 8 3 2 ɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 17 2 9 ɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 13 2 6 ɟɱɟɪɧɨɡɟɦɧɚɹɡɨɧɚ 692 38 246 - 11 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 6 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 20001- Ň 30001- Ň 40001- Ň 50001- Ň 60001- Ň 70001- Ň ɫɜɵɲɟŇ 30000 Ň 40000 Ň 50000 Ň 60000 Ň 70000 Ň 100000 Ň 100000Ň ņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņ 10 5 4 2 2 - 1 18 5 2 - - 1 - 6 - - - - 1 - 14 4 1 1 1 3 - 3 2 - - 1 2 - - 1 - 1 - - - 44 24 11 9 3 2 - 9 4 2 1 1 - - 4 1 - - - - - 15 8 5 3 - - - 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 5 2 3 - 2 - 4 - - - - - - 6 6 2 2 2 - - 1 1 - - - - - 40 19 14 4 3 1 1 9 4 1 2 1 - - 7 5 6 - 1 - 1 5 3 3 1 1 1 - 2 - 1 - - - - 9 4 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 3 2 2 1 - - - 1 1 1 - - - - 5 1 - - - - - 3 - 2 - - - - 169 102 59 28 19 19 12 - 12 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ň ɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɚɞɦɢɧɢɫɬ- ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɪɚɬɢɜɧɵɯ Ň 10000 ɢ Ň 10001-Ň Ň Ňɪɚɣɨɧɨɜ Ň ɦɟɧɟɟ Ň 20000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɤɪɚɢɧɫɤɚɹ 479 - 10 ɨɧɟɰɤɨɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 163 - 6 ɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɭɝɚɧɫɤɚɹ) 18 - 2 ɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 - - ɨɧɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - - ɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - - ɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 21 - 3 ɨɥɬɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 25 - 1 ɭɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - - ɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 25 - - ɘɝɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ 238 - 1 ɢɧɧɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 26 - - ɨɥɵɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - - ɢɬɨɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 22 - - ɚɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 13 - - ɜɚɧɨɪɚɧɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 14 - - ɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 25 - - ɶɜɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 - - ɨɜɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - - ɟɪɧɨɩɨɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 16 - - ɦɟɥɶɧɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 - - ɑɟɪɤɚɫɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 - - ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 22 - 1 ɑɟɪɧɨɜɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 10 - - ɘɠɧɵɣɪɚɣɨɧ 78 - 3 ɪɵɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - - ɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 19 - - ɞɟɫɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 26 - - ɟɪɫɨɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - 3 ɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ 117 - 4 ɪɟɫɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 16 - - ɢɬɟɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 21 - 1 ɨɦɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 21 - - ɪɨɞɧɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 17 - - ɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 22 - - ɨɝɢɥɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 20 - 3 ɡɛɟɤɫɤɚɹ 149 - 2 ɚɪɚɤɚɥɩɚɤɫɤɚɹ 14 - 1 - 13 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 6 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ
ʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņ 20001- Ň 30001- Ň 40001- Ň 50001- Ň 60001- Ň 70001- Ň ɫɜɵɲɟ Ň 30000 Ň 40000 Ň 50000 Ň 60000 Ň 70000 Ň 100000 Ň 100000Ň ņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņ 67 95 91 75 54 71 16 34 41 33 19 14 12 4 5 2 2 2 2 2 1 - 5 8 3 - 4 - 6 4 2 2 2 1 1 4 6 1 4 2 1 - 3 7 6 2 - - - 6 5 8 1 3 1 - 2 7 3 3 2 1 - 8 5 3 2 3 2 2 16 35 46 47 31 52 10 1 3 8 3 4 7 - 2 4 2 3 4 - - 3 5 7 4 2 1 - 1 2 - 2 - 4 4 - 1 - 2 3 6 2 2 5 6 5 2 4 1 - - - 5 4 8 3 - 1 5 3 4 2 - - 3 1 4 2 6 - 1 4 4 3 4 4 - - 4 7 6 - 3 - 5 3 6 4 1 2 - 1 - - 3 1 5 - 17 19 12 9 9 7 2 - 5 1 2 1 5 1 8 7 3 1 - - - 4 6 4 6 4 1 1 5 1 4 - 4 1 - 32 31 26 14 5 4 1 2 2 3 4 3 2 - 7 7 4 2 - - - 9 5 3 3 - 1 - 6 5 4 - 2 - - 2 4 11 3 - 1 1 6 8 1 2 - - - 5 9 8 13 13 46 53 1 4 2 2 - 3 1 - 14 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ň ɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɚɞɦɢɧɢɫɬ- ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɪɚɬɢɜɧɵɯ Ň 10000 ɢ Ň 10001-Ň Ň Ňɪɚɣɨɧɨɜ Ň ɦɟɧɟɟ Ň 20000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɧɞɢɠɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 13 - - ɭɯɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - 1 ɚɲɤɚɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 13 - - ɚɦɚɧɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 - - ɚɦɚɪɤɚɧɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - - ɭɪɯɚɧɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 12 - - ɵɪɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - - ɚɲɤɟɧɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - - ɟɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 13 - - ɨɪɟɡɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 10 - - ɚɡɚɯɫɤɚɹ 207 - 15 ɤɬɸɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - 2 ɥɦɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 - - ɨɫɬɨɱɧɨɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 12 - - ɭɪɶɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 - - ɠɚɦɛɭɥɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 10 - - ɠɟɡɤɚɡɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 7 - 3 ɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 - 1 ɡɵɥɪɞɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 - - ɨɤɱɟɬɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - 1 ɭɫɬɚɧɚɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 18 - - ɚɜɥɨɞɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 12 - - ɟɜɟɪɨɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 12 - 1 ɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 14 - 2 ɚɥɞɵɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 - 1 ɪɚɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 15 - 2 ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 17 - 2 ɑɢɦɤɟɧɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 14 - - ɪɭɡɢɧɫɤɚɹ 65 1 10 ɛɯɚɡɫɤɚɹ 5 - - ɞɠɚɪɫɤɚɹ 5 - - ɘɝɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 4 - 3 ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 51 1 7 ɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ 61 - 3 ɚɯɢɱɟɜɚɧɫɤɚɹ 5 - 2 ɚɝɨɪɧɨɚɪɚɛɚɯɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 5 - 1 ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 51 - - -15 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 6 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņ 20001- Ň 30001- Ň 40001- Ň 50001- Ň 60001- Ň 70001- Ň ɫɜɵɲɟŇ 30000 Ň 40000 Ň 50000 Ň 60000 Ň 70000 Ň 100000 Ň 100000Ň ņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņ - 2 - - - 3 8 1 1 1 1 1 7 2 1 - - 1 1 5 5 - - - - 3 3 5 - - - 1 - 7 7 - - - 2 3 3 4 2 2 4 3 2 3 2 - - - - 1 7 7 - - - 1 - 1 11 - - 1 2 2 4 1 57 53 31 14 17 13 7 6 4 2 1 - - - 1 1 1 2 - 3 3 6 3 1 - 1 1 - 4 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 - - - - 1 3 2 1 - - - 1 2 1 - 4 - - 7 5 2 - - - - 5 7 2 2 1 1 - 4 5 3 - - - - 6 2 3 - - - - 1 6 4 - 1 - - 1 2 1 3 2 - 1 9 2 2 - - - - 2 8 3 2 - - - - - 2 1 3 6 2 8 12 8 8 5 12 1 - 1 - 2 - 2 - 2 1 - - - 2 - 1 - - - - - - 5 10 8 6 5 8 1 7 4 5 5 11 14 12 1 - - 1 - 1 - 3 - 1 - - - - 3 4 4 4 11 13 12 - 16 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ň ɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɚɞɦɢɧɢɫɬ- ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɪɚɬɢɜɧɵɯ Ň 10000 ɢ Ň 10001-Ň Ň Ňɪɚɣɨɧɨɜ Ň ɦɟɧɟɟ Ň 20000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɢɬɨɜɫɤɚɹ 44 - - ɨɥɞɚɜɫɤɚɹ 40 - - ɚɬɜɢɣɫɤɚɹ 26 - 1 ɢɪɝɢɡɫɤɚɹ 40 - 1 ɫɫɵɤɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 10 - - ɲɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 17 - 1 ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 13 - - ɚɞɠɢɤɫɤɚɹ 45 - 3 ɨɪɧɨɚɞɚɯɲɚɧɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 6 - 3 ɭɥɹɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 - - ɭɪɝɚɧɸɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 - - ɟɧɢɧɚɛɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 12 - - ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 8 - - ɪɦɹɧɫɤɚɹ 37 - 11 ɭɪɤɦɟɧɫɤɚɹ 37 - 1 ɚɪɵɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 9 - 1 ɚɲɚɭɡɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 7 - - ɑɚɪɞɠɨɭɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 10 - - ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 11 - - ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ 15 - 1 - 17 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 6 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ
ʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņ
ō 20001- Ň 30001- Ň 40001- Ň 50001- Ň 60001- Ň 70001- Ň ɫɜɵɲɟ Ň 30000 Ň 40000 Ň 50000 Ň 60000 Ň 70000 Ň 100000 Ň 100000 Ň ņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņ 5 12 11 10 3 3 - - 1 6 6 6 17 4 2 4 10 4 4 - 1 3 1 8 8 5 7 7 1 1 2 5 1 - - 1 - - 2 3 5 5 1 - 6 1 1 2 2 2 2 2 7 2 14 13 2 - - 1 - - - - 2 - 2 - 3 1 - - - 1 2 4 4 - - 1 1 - 6 4 - - 1 2 - 1 4 6 10 1 3 1 5 - 3 5 3 4 6 13 2 - - - - 1 7 - - - - - 1 5 1 1 2 2 1 3 1 - 2 3 1 3 1 - 1 1 4 6 - 1 1 1 - 18 - ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɨɜɟɬɨɜ ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɫɟɥɶɫɤɢɯ ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɨɜɟɬɨɜ Ň 500 ɢ Ň 501- Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟ Ň 1000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ 42713 2954 9564 23223 2607 6952 ɟɜɟɪɧɵɣɪɚɣɨɧ 919 144 298 ɚɪɟɥɶɫɤɚɹ 103 20 30 ɨɦɢ 181 19 48 ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 235 30 65 ɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 16 1 5 ɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 379 68 150 ɭɪɦɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 21 7 5 ɟɜɟɪɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ 730 140 248 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 207 18 34 ɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 278 105 109 ɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 245 17 105 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ 4222 899 1614 ɪɹɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 400 34 158 ɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 222 11 74 ɜɚɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 217 37 90 ɚɥɢɧɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɜɟɪɫɤɚɹ) 610 229 252 ɚɥɭɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 338 132 129 ɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 250 83 89 ɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 1 - 1 ɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 475 17 67 ɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 221 9 76 ɹɡɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 500 145 207 ɦɨɥɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 419 111 206 ɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 343 60 173 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 226 31 92 ɨɥɝɨɹɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 1984 342 626 ɚɪɢɣɫɤɚɹ 169 6 43 ɨɪɞɨɜɫɤɚɹ 408 93 184 ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ 313 14 43 ɨɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ) 513 23 149 ɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 581 206 207 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɑɟɪɧɨɡɟɦɧɵɣɪɚɣɨɧ 1829 61 550 ɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 301 9 73 ɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 484 8 105 ɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 444 29 186 ɢɩɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 296 7 118 ɚɦɛɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 304 8 68 - 19 - _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1001- ɿ 1501- ɿ 2001- ɿ 3001- ɿ 4001- ɿ 5001- ɿ 7001- ɿ ɛʆɥɢʈɿ 1500 ɿ 2000 ɿ 3000 ɿ 4000 ɿ 5000 ɿ 7000 ɿ 10000 ɿ 10000 ɿ ________________________________________________________________________________ 9143 6336 6682 2895 1487 1610 1027 1015 5262 3101 2743 1028 516 596 285 133 187 116 104 33 12 15 8 2 17 18 13 5 - - - - 41 32 27 6 3 2 3 - 53 33 33 10 3 4 4 - 6 2 2 - - - - - 75 32 31 10 4 7 1 1 1 1 - 2 2 2 - 1 120 56 82 35 18 17 11 3 26 27 35 26 15 12 11 3 27 10 21 4 2 - - - 67 19 26 5 1 5 - - 748 327 347 135 61 53 25 13 116 52 27 8 4 1 - - 47 33 39 12 5 1 - - 49 18 16 5 1 - 1 - 71 23 26 5 3 1 - - 36 10 15 4 6 3 - 3 38 15 11 8 3 2 1 - - - - - - - - - 97 61 86 55 28 34 21 9 59 20 41 8 3 4 1 - 70 39 24 10 1 2 1 1 55 23 14 5 3 2 - - 55 16 29 7 1 2 - - 55 17 19 8 3 1 - - 439 251 208 54 28 28 7 1 47 26 31 10 2 3 1 - 68 32 15 8 3 3 2 - 87 79 60 11 10 8 1 - 145 73 79 16 12 12 3 1 92 41 23 9 1 2 - - 472 300 243 96 43 44 17 3 79 57 47 25 7 4 - - 129 86 82 28 17 19 10 - 113 58 31 18 5 4 - - 72 36 32 11 8 10 1 1 79 63 51 14 6 7 6 2 - 20 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɫɟɥɶɫɤɢɯ ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɨɜɟɬɨɜ Ň 500 ɢ Ň 501- Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟ Ň 1000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɨɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 2972 130 1040 ɚɥɦɵɰɤɚɹ 99 1 14 ɚɬɚɪɫɤɚɹ 827 50 387 ɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 126 1 13 ɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 422 15 119 ɭɣɛɵɲɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɚɦɚɪɫɤɚɹ) 279 4 44 ɟɧɡɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 361 5 129 ɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 571 37 244 ɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 287 17 90 ɟɜɟɪɨɚɜɤɚɡɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 2140 109 231 ɚɝɟɫɬɚɧɫɤɚɹ 612 79 160 ɚɛɚɪɞɢɧɨɚɥɤɚɪɫɤɚɹ 94 2 8 ɟɜɟɪɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹ 91 21 16 ɑɟɱɟɧɨɧɝɭɲɫɤɚɹ 191 4 19 ɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 410 1 9 ɞɵɝɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 46 - 1 ɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣɤɪɚɣ 326 2 10 ɚɪɚɱɚɟɜɨɑɟɪɤɟɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 59 2 6 ɨɫɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 416 - 9 ɪɚɥɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 3235 247 986 ɚɲɤɢɪɫɤɚɹ 883 30 235 ɞɦɭɪɬɫɤɚɹ 267 8 70 ɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 398 36 165 ɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 531 38 181 ɟɪɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 490 55 187 ɨɦɢɟɪɦɹɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 74 3 28 ɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 426 69 128 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 240 11 20 ɚɩɚɞɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 2293 117 552 ɥɬɚɣɫɤɢɣɤɪɚɣ 733 27 184 ɨɪɧɨɥɬɚɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 79 5 21 ɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 211 8 28 ɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 409 11 100 ɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 337 7 50 ɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 197 41 65 ɸɦɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 406 23 125 ɚɧɬɵɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 61 9 12 əɦɚɥɨɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 41 5 10 ɨɫɬɨɱɧɨɢɛɢɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 1577 181 401 ɭɪɹɬɫɤɚɹ 190 5 38 ɭɜɢɧɫɤɚɹ 95 2 14 - 21 - _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1001- ɿ 1501- ɿ 2001- ɿ 3001- ɿ 4001- ɿ 5001- ɿ 7001- ɿ ɛɨɥɟɟɿ 1500 ɿ 2000 ɿ 3000 ɿ 4000 ɿ 5000 ɿ 7000 ɿ 10000 ɿ 10000 ɿ ________________________________________________________________________________ 885 441 281 81 39 43 25 7 45 21 11 - 2 2 3 - 224 101 36 12 9 6 1 1 35 21 26 17 2 3 6 2 133 78 56 12 7 2 - - 72 63 50 13 6 12 12 3 112 37 48 8 6 13 2 1 173 66 36 9 1 4 1 - 91 54 18 10 6 1 - - 289 283 442 261 140 188 115 82 122 79 95 37 17 19 3 1 15 12 19 14 9 9 4 2 15 6 15 2 2 8 5 1 23 15 36 24 22 22 18 8 16 39 69 71 41 71 48 45 - 5 11 9 7 8 2 3 19 47 90 55 30 36 20 17 5 5 14 12 1 8 4 2 79 85 118 58 19 23 17 8 857 498 359 121 60 75 29 3 281 172 98 23 13 21 8 2 83 36 34 14 8 9 5 - 108 42 30 4 5 7 1 - 155 88 35 9 12 8 5 - 100 63 51 13 7 11 3 - 12 18 8 1 1 3 - - 93 61 46 17 7 4 1 - 37 36 65 41 8 15 6 1 600 456 326 90 58 61 28 5 213 161 79 19 19 21 9 1 15 18 11 3 2 3 - 1 54 55 43 12 8 3 - - 126 88 47 13 8 8 7 1 64 77 96 22 10 9 1 1 36 18 17 5 3 4 7 1 107 57 44 19 10 16 4 1 10 9 11 7 - 2 1 - 4 5 7 4 3 2 - 1 382 237 221 73 34 32 12 4 51 32 36 12 5 7 4 - 33 17 21 5 2 1 - - - 22 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɫɟɥɶɫɤɢɯ ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɨɜɟɬɨɜ Ň 500 ɢ Ň 501- Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟ Ň 1000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 565 72 146 ɚɤɚɫɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 70 2 7 ɚɣɦɵɪɫɤɢɣ (ɨɥɝɚɧɨɟɧɟɰɤɢɣ) ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 22 9 8 ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 19 13 4 ɪɤɭɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 376 56 87 ɫɬɶɪɞɵɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 70 - 10 ɑɢɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 351 46 116 ɝɢɧɫɤɢɣɭɪɹɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 34 2 3 ɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣɪɚɣɨɧ 1225 236 386 əɤɭɬɫɤɚɹ 317 71 132 ɪɢɦɨɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 220 23 49 ɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɣ 226 54 49 ɜɪɟɣɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 44 2 17 ɦɭɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 267 46 100 ɚɦɱɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 51 9 16 ɨɪɹɤɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ 25 7 10 ɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 78 23 22 ɑɭɤɨɬɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ 45 15 13 ɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 66 10 18 ɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 97 1 20 ɟɱɟɪɧɨɡɟɦɧɚɹɡɨɧɚ 9135 1658 3191 ɤɪɚɢɧɫɤɚɹ 8878 142 1774 ɨɧɟɰɤɨɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 2313 40 449 ɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ (ɧɵɧɟɭɝɚɧɫɤɚɹ) 184 - 37 ɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 253 - 13 ɨɧɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 220 - 15 ɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 237 2 33 ɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 331 23 104 ɨɥɬɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 407 - 71 ɭɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 350 9 92 ɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 331 6 84 ɘɝɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ 5462 99 1188 ɢɧɧɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 606 1 130 ɨɥɵɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 339 2 72 ɢɬɨɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 534 29 191 ɚɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 260 4 22 ɜɚɧɨɪɚɧɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 356 - 24 ɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 561 31 185 ɶɜɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 483 1 44 - 23 - _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1001- ɿ 1501- ɿ 2001- ɿ 3001- ɿ 4001- ɿ 5001- ɿ 7001- ɿ ɛɨɥɟɟɿ 1500 ɿ 2000 ɿ 3000 ɿ 4000 ɿ 5000 ɿ 7000 ɿ 10000 ɿ 10000 ɿ ________________________________________________________________________________ 111 75 97 29 12 12 7 4 18 9 24 5 - 2 3 - 4 - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - 96 59 49 17 7 4 1 - 32 17 7 3 - 1 - - 91 54 18 10 8 8 - - 16 10 2 - - 1 - - 255 117 113 40 22 38 8 10 66 22 12 4 2 8 - - 48 25 32 13 8 14 1 7 38 26 31 8 6 8 5 1 11 6 3 1 - 3 1 - 67 23 15 6 3 6 1 - 8 3 7 4 2 1 - 1 3 2 2 1 - - - - 18 9 6 - - - - - 9 6 2 - - - - - 10 9 10 5 1 1 1 1 28 19 17 9 1 2 - - 1798 929 889 310 142 139 60 19 2385 1757 1658 648 271 188 44 11 637 468 436 160 60 50 10 3 45 35 43 15 4 4 - 1 48 67 69 28 13 12 3 - 54 47 69 26 5 4 - - 73 47 41 21 8 8 3 1 91 49 45 7 8 4 - - 141 85 58 31 12 7 1 1 104 69 55 14 4 3 - - 81 69 56 18 6 8 3 - 1492 1063 967 374 163 93 20 3 182 128 102 34 18 9 2 - 112 80 55 14 4 - - - 155 80 54 18 6 1 - - 34 36 74 38 30 17 5 - 73 89 100 35 20 14 1 - 139 79 71 32 10 11 2 1 94 117 132 59 23 11 1 1 - 24 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɫɟɥɶɫɤɢɯ ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɨɜɟɬɨɜ Ň 500 ɢ Ň 501- Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟ Ň 1000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɨɜɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 303 4 40 ɟɪɧɨɩɨɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 430 - 91 ɦɟɥɶɧɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 465 1 103 ɑɟɪɤɚɫɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 440 9 129 ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 478 17 147 ɑɟɪɧɨɜɢɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 207 - 10 ɘɠɧɵɣɪɚɣɨɧ 1103 3 137 ɪɵɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 240 - 1 ɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 243 3 48 ɞɟɫɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 376 - 41 ɟɪɫɨɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 244 - 47 ɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ 1482 7 135 ɪɟɫɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 225 - 8 ɢɬɟɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 249 6 37 ɨɦɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 299 - 41 ɪɨɞɧɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 195 - 8 ɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 307 - 25 ɨɝɢɥɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 207 1 16 ɡɛɟɤɫɤɚɹ 1230 1 1 ɚɪɚɤɚɥɩɚɤɫɤɚɹ 100 - 1 ɧɞɢɠɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 92 - - ɭɯɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 121 1 - ɚɲɤɚɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 112 - - ɚɦɚɧɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 83 - - ɚɦɚɪɤɚɧɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 125 - - ɭɪɯɚɧɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 91 - - ɵɪɞɚɪɶɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 145 - - ɚɲɤɟɧɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 126 - - ɟɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 138 - - ɨɪɟɡɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 97 - - ɚɡɚɯɫɤɚɹ 2436 4 146 ɤɬɸɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 150 - 12 ɥɦɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 131 - - ɨɫɬɨɱɧɨɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 101 - 2 ɭɪɶɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 75 - 5 ɠɚɦɛɭɥɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 138 - - ɠɟɡɤɚɡɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 64 - 9 ɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 100 - 5 ɡɵɥɪɞɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 97 2 5 ɨɤɱɟɬɚɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 192 - 13 ɭɫɬɚɧɚɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 268 - 21 ɚɜɥɨɞɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 159 1 9 ɟɜɟɪɨɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 149 - 11 ɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 145 - 6 ɚɥɞɵɭɪɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 124 - 4 - 25 - _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1001- ɿ 1501- ɿ 2001- ɿ 3001- ɿ 4001- ɿ 5001- ɿ 7001- ɿ ɛɨɥɟɟɿ 1500 ɿ 2000 ɿ 3000 ɿ 4000 ɿ 5000 ɿ 7000 ɿ 10000 ɿ 10000 ɿ ________________________________________________________________________________ 70 65 71 33 13 5 1 1 154 99 62 20 4 - - - 145 95 88 20 6 5 2 - 135 65 60 24 8 8 2 - 170 83 45 9 4 3 - - 29 47 53 38 17 9 4 - 256 226 255 114 48 45 14 5 24 50 88 34 21 14 4 4 72 42 49 19 3 7 - - 88 87 75 41 15 20 8 1 72 47 43 20 9 4 2 - 303 322 412 180 69 33 15 6 29 41 71 38 25 9 3 1 66 54 51 22 5 6 2 - 84 59 80 19 7 7 2 - 33 44 64 34 9 2 1 - 51 62 87 49 15 7 6 5 40 62 59 18 8 2 1 - 8 10 53 66 81 191 309 510 2 4 10 13 17 19 19 15 - - - - 2 5 23 62 2 1 11 6 10 26 19 45 - 1 2 1 4 14 34 56 - - 1 1 1 9 24 47 - - - 3 1 6 37 78 - - 3 1 4 8 29 46 1 3 13 32 17 32 24 23 1 - 6 5 8 20 36 50 2 1 2 1 5 20 37 70 - - 5 3 12 32 27 18 450 474 711 251 126 130 80 64 33 39 42 13 4 2 3 2 3 11 23 25 18 16 18 17 8 15 37 22 7 3 4 3 7 14 28 10 6 2 2 1 4 17 57 24 10 11 6 9 23 17 11 2 1 1 - - 25 30 31 3 3 3 - - 13 15 41 16 2 3 - - 66 56 35 6 6 7 2 1 65 52 87 22 6 7 7 1 38 32 60 9 5 3 2 - 40 44 34 8 5 5 2 - 18 32 51 21 5 7 2 3 13 16 48 18 9 9 3 4 - 26 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ňɫɟɥɶɫɤɢɯ ŌņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņʼn Ň Ňɨɜɟɬɨɜ Ň 500 ɢ Ň 501- Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟ Ň 1000 Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņŋ ɪɚɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 158 - 10 ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 224 1 34 ɑɢɦɤɟɧɬɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 161 - - ɪɭɡɢɧɫɤɚɹ 962 75 132 ɛɯɚɡɫɤɚɹ 105 4 17 ɞɠɚɪɫɤɚɹ 49 - 1 ɘɝɨɫɟɬɢɧɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 38 10 12 ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 770 61 102 ɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ 1121 47 94 ɚɯɢɱɟɜɚɧɫɤɚɹ 61 2 4 ɚɝɨɪɧɨɚɪɚɛɚɯɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 79 20 24 ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 981 25 66 ɢɬɨɜɫɤɚɹ 423 - 10 ɨɥɞɚɜɫɤɚɹ 829 - 64 ɚɬɜɢɣɫɤɚɹ 465 10 136 ɢɪɝɢɡɫɤɚɹ 390 - 1 ɫɫɵɤɭɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 99 - 1 ɲɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 165 - - ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 126 - - ɚɞɠɢɤɫɤɚɹ 330 - 2 ɨɪɧɨɚɞɚɯɲɚɧɫɤɚɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 39 - 2 ɭɲɚɧɛɢɧɫɤɢɣɝɨɪɫɨɜɟɬ 1 - - ɭɥɹɛɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 51 - - ɭɪɝɚɧɸɛɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 61 - - ɟɧɢɧɚɛɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 92 - - ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 86 - - ɪɦɹɧɫɤɚɹ 479 57 98 ɭɪɤɦɟɧɫɤɚɹ 274 - 2 ɚɪɵɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 75 - 1 ɚɲɚɭɡɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 57 - - ɑɚɪɞɠɨɭɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 58 - - ɚɣɨɧɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 84 - 1 ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ 191 4 17 - 27 - _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1001- ɿ 1501- ɿ 2001- ɿ 3001- ɿ 4001- ɿ 5001- ɿ 7001- ɿ ɛɨɥɟɟɿ 1500 ɿ 2000 ɿ 3000 ɿ 4000 ɿ 5000 ɿ 7000 ɿ 10000 ɿ 10000 ɿ ________________________________________________________________________________ 24 40 52 21 5 6 - - 69 39 53 14 7 6 1 - 1 5 21 17 27 39 28 23 139 134 219 110 65 52 29 7 14 13 27 11 6 7 5 1 4 7 8 10 5 6 7 1 3 5 5 1 1 1 - - 118 109 179 88 53 38 17 5 139 146 275 188 105 100 23 4 11 2 13 8 11 5 3 2 15 10 8 1 1 - - - 113 134 254 179 93 95 20 2 54 73 138 80 33 27 8 - 124 125 222 153 64 55 17 5 148 85 53 17 6 4 3 3 9 15 44 59 54 78 53 77 1 6 21 18 18 21 5 8 3 2 9 14 19 33 33 52 5 7 14 27 17 24 15 17 4 6 12 15 25 51 67 148 4 5 8 5 4 8 3 - - - - - - - 1 - - - 2 2 4 10 13 20 - - 1 - 1 5 11 43 - - - 2 6 15 24 45 - 1 1 6 10 13 15 40 75 46 73 50 31 35 13 1 2 4 20 34 30 58 78 46 - - 1 3 7 20 32 11 - - - 2 3 15 20 17 1 1 3 10 6 13 12 12 1 3 16 19 14 10 14 6 41 38 49 16 11 12 3 - - 28 - ɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ, ɟɟɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 331754 71282 27437 39502 32043 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 97996783 189298 211481 673372 1171426 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 768 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5019195 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 267 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1538339 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 211 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1571444 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 130 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1025713 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 160 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 883699 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 83 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 504902 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 77 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 378797 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 41499 13 16 52 186 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 48382901 38 137 902 7380 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 14668 1 - 6 18 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 18977156 3 - 112 688 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 18793 1 4 5 31 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 21207087 1 36 90 1300 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 183 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 389064 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 7855 11 12 41 137 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7809594 34 101 700 5392 - 29 - ɚɛɥɢɰɚ 8 ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɢɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɢɨɛɥɚɫɬɟɣɩɨɬɢɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 31001 31699 44832 28179 17536 4447 2535 1261 2251299 4602686 14612645 20034635 24157533 10725735 9571116 9795557 - - 1 2 24 76 231 434 - - 352 1519 38604 194940 942057 3841723 - - 1 - 9 31 92 134 - - 352 - 15146 80852 376287 1065702 - - - 1 6 14 55 135 - - - 740 10015 36628 226856 1297205 - - - - 2 10 31 87 - - - - 2799 24714 128748 869452 - - - 1 7 21 53 78 - - - 779 10644 52746 210166 609364 - - - 1 2 8 28 44 - - - 779 2892 18803 110431 371997 - - - - 5 13 25 34 - - - - 7752 33943 99735 237367 514 1698 9067 13293 11007 3078 1816 759 39698 264040 3253601 9703379 15324317 7431064 6867584 5490761 66 379 2430 4592 4894 1262 744 276 5069 60270 883701 3410435 6808092 3043125 2805649 1960012 134 653 4549 6616 4400 1293 767 340 10476 103075 1647361 4790316 6098701 3120202 2935197 2500332 2 2 6 28 65 46 26 8 174 294 2286 20967 94501 113287 91500 66055 312 664 2082 2057 1648 477 279 135 23979 100401 720253 1481661 2323023 1154450 1035238 964362 - 30 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 5804 10 12 38 126 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5114192 32 101 649 4953 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2051 1 - 3 11 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2695402 2 - 51 439 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 269120 67289 25796 37081 29558 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 40496514 178533 198729 631764 1079520 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 4303 11 6 20 27 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3192223 35 43 363 1029 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 44609 1236 1371 4069 5435 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10779625 3955 11025 73005 202528 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 6395 6 1 26 59 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3721706 17 6 476 2241 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 49537 1457 1565 4650 6792 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 11444267 4508 12390 83759 254133 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 149 1 2 4 2 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 136192 1 18 80 80 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 618 34 24 30 31 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 307013 93 176 488 1162 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 1855 120 68 169 202 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 511977 356 539 2950 7545 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 161654 64424 22759 28113 17010 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10403511 169568 174532 470643 610802 - 31 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 272 590 1723 1482 1011 285 166 89 20784 88862 590200 1057071 1415776 695333 621643 618788 40 74 359 575 637 192 113 46 3195 11539 130053 424590 907247 459117 413595 345574 28084 27531 32727 13477 5929 1175 429 44 2036486 3981167 10381253 9348056 8017515 2810779 1548815 283897 92 331 1522 1367 682 160 76 9 7233 51648 532761 965161 921618 382030 275507 54795 6913 9051 11243 3608 1377 239 60 7 510438 1328825 3506048 2466900 1840864 577295 213385 45357 210 794 2844 1627 593 154 73 8 16320 122943 961373 1106399 813247 378018 268296 52370 8990 10009 10380 3754 1566 274 93 7 661340 1444916 3242491 2609332 2114167 643706 330780 42745 7 10 33 40 34 11 4 1 467 1484 11417 30307 45959 25910 14146 6323 79 75 156 89 73 20 7 - 5726 10567 50772 61964 99817 49553 26695 - 290 324 408 161 91 14 7 1 21398 47297 133463 109875 126543 32835 23984 5192 11503 6937 6141 2831 1513 303 109 11 813564 973487 1942928 1998118 2055300 721432 396022 77115 - 32 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 20367 3980 1625 2369 2299 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4098173 10727 12615 40706 84526 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 7885 813 417 772 912 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2234958 2222 3310 13542 33941 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 4113 685 452 814 607 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 481696 1890 3581 13860 22223 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 5469 2013 553 532 508 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 573721 5314 4181 8953 18526 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 1472 168 71 104 130 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 419086 488 540 1755 4705 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 1428 301 132 147 142 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 388712 813 1003 2596 5131 - 33 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 2403 2470 3037 1407 576 118 59 24 175115 357479 977439 981681 777097 288952 212660 179176 1055 1188 1492 764 348 71 35 18 77071 172847 481161 542182 473523 174636 124938 135585 551 409 379 149 50 9 7 1 40008 58102 117143 103880 66190 21539 24192 9088 478 475 630 216 60 4 - - 34913 68069 202722 141637 79978 9428 - - 174 220 356 168 65 12 3 1 12597 32823 118032 114734 87251 30250 10703 5208 145 178 180 110 53 22 14 4 10526 25638 58381 79248 70155 53099 52827 29295 - 34 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 152922 16925 13245 24735 19939 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 39062867 49695 104890 423342 726594 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 575 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3556488 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 192 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1078086 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 177 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1182407 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 100 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 779640 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 106 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 516355 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 45 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 224903 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 61 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 291452 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 22454 4 11 45 152 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 20840004 13 96 776 6042 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 8515 1 - 4 12 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 8953400 3 - 68 435 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 9027 - 4 5 24 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7775293 - 36 90 1028 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 63 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 153209 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 4849 3 7 36 116 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3958102 10 60 618 4579 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 3080 3 7 34 107 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1751411 10 60 580 4226 - 35 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 18094 17895 22177 11524 5718 1266 803 601 1312183 2594548 7115864 8086615 7758956 3060461 3067457 4762262 - - - 1 22 62 184 306 - - - 740 35690 160910 746380 2612768 - - - - 9 24 69 90 - - - - 15146 63675 280988 718277 - - - 1 5 13 53 105 - - - 740 8909 34317 218193 920248 - - - - 2 9 23 66 - - - - 2799 22569 95498 658774 - - - - 6 16 39 45 - - - - 8836 40349 151701 315469 - - - - 1 4 20 20 - - - - 1084 9109 77691 137019 - - - - 5 12 19 25 - - - - 7752 31240 74010 178450 402 1369 6360 7588 4659 1043 548 273 30959 212856 2245041 5448321 6343504 2509535 2061363 1981498 53 303 1833 3112 2375 485 246 91 4082 48445 656044 2277532 3224757 1164905 925232 651897 118 530 3023 3250 1447 325 182 119 9169 83337 1074172 2303784 1950328 783169 700301 869879 2 1 3 9 22 11 8 7 174 131 1087 6946 30492 28466 25284 60629 229 535 1501 1217 815 222 112 56 17534 80943 513738 860059 1137927 532995 410546 399093 194 464 1169 708 279 65 29 21 14755 69883 393676 486787 376292 157649 113362 134131 - 36 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1769 - - 2 9 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2206691 - - 38 353 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 117033 15755 12354 22970 18045 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 11809156 46285 97805 392699 656320 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 2058 5 3 11 14 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1286814 19 23 202 499 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 25782 624 907 3078 4011 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3899514 2055 7374 55377 148641 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 2596 1 - 13 36 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1003338 4 - 239 1359 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 24014 417 738 3121 4506 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3134415 1374 6011 56669 167471 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 47 - 1 3 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 22581 - 10 63 - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 294 4 11 22 22 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 102286 11 87 365 851 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 1273 69 45 126 161 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 282779 217 361 2188 5961 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 60969 14635 10649 16596 9295 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2077429 42605 83939 277596 331538 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 12860 1166 880 1720 1742 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2857219 3397 6989 29867 64232 - 37 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 35 71 332 509 536 157 83 35 2779 11060 120062 373272 761635 375346 297184 264962 15897 14679 13594 2961 651 82 40 5 1150720 2115059 4158374 1962912 857407 196274 145215 30086 57 211 812 637 247 33 25 3 4377 33005 282805 445104 329793 79642 92419 18926 4660 5816 5708 813 138 20 6 1 342245 849498 1710929 526921 181921 46430 22155 5968 143 476 1250 592 80 4 1 - 11026 73239 417462 387657 100044 9085 3223 - 5135 5192 4212 610 74 7 2 - 376132 748293 1263667 396033 94954 17447 6364 - 5 4 17 12 5 - - - 350 664 5808 8432 7254 - - - 52 47 80 27 22 6 1 - 3759 6747 24738 18318 29934 14427 3049 - 230 245 269 81 39 4 3 1 16897 35679 87283 54793 54163 9431 10614 5192 5615 2688 1246 189 46 8 2 - 395934 367934 365682 125654 59344 19812 7391 - 1795 1847 2223 974 386 79 31 17 130504 266633 712449 674642 522355 193742 114499 137910 - 38 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 5771 341 300 642 747 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1558240 1000 2434 11331 27814 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 2909 361 338 662 498 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 301212 1099 2673 11339 18271 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 2309 217 122 247 304 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 452128 617 962 4269 11104 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 899 62 18 58 92 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 286140 186 136 992 3419 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 972 185 102 111 101 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 259499 495 784 1936 3624 ɟɜɟɪɧɵɣɪɚɣɨɧ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 12324 2474 1767 2829 1719 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1438336 7096 14004 47644 61583 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 27 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 123993 - - - - - 39 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 844 943 1125 528 223 49 18 11 61599 136757 362118 369827 305528 120553 64960 94319 423 275 227 85 33 2 4 1 30610 38395 68157 59271 43203 4502 14604 9088 311 354 514 186 52 2 - - 22801 51033 165414 122281 69276 4371 - - 121 149 230 110 47 9 2 1 8605 22181 75644 75808 63588 22842 7531 5208 96 126 127 65 31 17 7 4 6889 18267 41116 47455 40760 41474 27404 29295 1167 803 863 440 191 37 19 15 82317 114831 279913 305635 259545 89275 76477 100016 - - - - 1 2 14 10 - - - - 1420 5318 56763 60492 - 40 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 12 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 52371 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3311 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 15082 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 11 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 53229 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 23823 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 7 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 29406 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 874 - 3 8 10 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 551789 - 27 148 357 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 274 - - - 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 184181 - - - 83 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 201 - 1 2 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 75819 - 10 39 106 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5049 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 396 - 2 6 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 286740 - 17 109 168 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 187 - 2 6 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 72165 - 17 109 168 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 209 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 214575 - - - - - 41 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - - - - 1 7 4 - - - - - 2868 28999 20504 - - - - - - 1 - - - - - - - 3311 - - - - - - - 2 1 - - - - - - 8460 6622 - - - - 1 1 4 5 - - - - 1420 2450 15993 33366 - - - - - - 2 2 - - - - - - 7870 15953 - - - - 1 1 2 3 - - - - 1420 2450 8123 17413 44 124 292 225 136 28 3 1 3248 18828 97815 159157 187199 67199 11175 6636 10 25 90 94 41 10 1 - 694 3869 31304 66311 54519 24180 3221 - 17 48 94 23 9 3 1 - 1284 7506 29469 15967 11011 6972 3455 - - - - 1 1 1 - - - - - 896 1906 2247 - - 17 51 108 107 85 14 1 1 1270 7453 37042 75983 119763 33800 4499 6636 15 46 73 27 11 2 1 - 1129 6657 23696 16904 13687 5299 4499 - 2 5 35 80 74 12 - 1 141 796 13346 59079 106076 28501 - 6636 - 42 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 10077 2343 1669 2632 1562 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 407564 6701 13236 44191 55853 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 75 - - - 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 34817 - - - 144 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 1245 54 58 238 275 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 109606 192 503 4444 10163 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 88 - - 2 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 21624 - - 28 139 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 901 31 55 206 284 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 46943 90 439 3614 10558 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2356 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 36 1 3 5 6 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5105 4 26 88 252 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 86 8 4 10 15 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 12356 23 37 170 593 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 7642 2249 1549 2171 974 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 174757 6392 12231 35847 34004 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1346 131 95 189 147 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 354990 395 741 3305 5373 - 43 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 990 521 284 64 12 - - - 69501 72629 85965 42827 16661 - - - 7 11 23 24 6 - - - 569 1890 7839 16575 7800 - - - 288 199 119 12 2 - - - 20792 28172 34874 7800 2666 - - - 15 26 36 3 2 - - - 1154 3882 11352 2050 3019 - - - 225 85 13 2 - - - - 15769 11522 3769 1182 - - - - - - 1 3 - - - - - - 264 2092 - - - - 5 5 10 1 - - - - 358 684 3095 598 - - - - 18 18 9 2 2 - - - 1468 2437 3282 1170 3176 - - - 432 177 73 17 - - - - 29391 24042 21490 11360 - - - - 133 158 287 151 42 7 2 4 9568 23374 96133 103651 54265 16758 8539 32888 - 44 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 629 52 36 98 64 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 163745 156 283 1712 2388 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 236 36 29 49 38 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 35846 89 224 855 1444 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 331 11 16 22 31 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 101088 40 125 393 1040 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 52 10 3 5 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 9714 32 23 92 142 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 98 22 11 15 10 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 44597 78 86 253 359 ɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 668 102 57 109 69 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 146654 269 429 1928 2494 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 100 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 82340 - - - - - 45 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 64 71 140 80 21 2 - 1 4664 10608 46771 56833 26958 5155 - 8217 28 26 19 5 4 - 1 1 1956 3563 5727 2829 5313 - 4758 9088 31 46 107 53 13 1 - - 2317 7052 36499 34626 16896 2100 - - 5 7 12 5 1 - - - 299 1011 4084 2820 1211 - - - 5 8 9 8 3 4 1 2 332 1140 3052 6543 3887 9503 3781 15583 76 70 83 68 31 3 - - 5325 9957 27374 48983 43640 6255 - - 1 5 26 38 27 3 - - 64 734 9426 27839 38022 6255 - - - 46 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 25 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 27575 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 661 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 72 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 54104 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 20 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 9165 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 52 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 44939 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 350 82 32 65 50 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 28433 214 237 1131 1768 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 9 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5848 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 81 3 1 12 12 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 11635 9 8 226 465 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 282 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 2 - 1 - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 71 - 6 - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 551 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 226 - - - - - 47 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - 1 12 10 2 - - - - 209 9095 14118 4153 - - - 2 1 - - - - - - 255 406 - - - - - 1 3 24 26 17 1 - - 64 479 8811 18744 23904 2102 - - 1 3 10 3 3 - - - 64 479 3170 1859 3593 - - - - - 14 23 14 1 - - - - 5641 16885 20311 2102 - - 52 33 22 13 1 - - - 3744 4709 6368 8800 1462 - - - - - 1 8 - - - - - - 362 5486 - - - - 19 17 14 2 1 - - - 1389 2445 4005 1626 1462 - - - 1 1 - - - - - - 88 194 - - - - - - 1 - - - - - - - 65 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 551 - - - - 3 - - - - - - - 226 - - - - - - - - 48 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 14 - - 3 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1260 - - 44 108 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 238 79 30 50 35 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 8560 205 223 861 1195 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 218 20 25 44 19 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 35881 55 192 797 726 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 129 12 8 27 11 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 24072 40 65 504 413 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 53 6 10 14 6 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2837 9 79 238 241 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 26 2 4 2 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 6887 6 26 37 27 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 5 - - 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1650 - - 18 - - 49 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 4 3 1 - - - - - 328 372 408 - - - - - 24 12 6 2 - - - - 1648 1698 1593 1137 - - - - 23 32 35 17 3 - - - 1517 4514 11580 12344 4156 - - - 13 19 25 12 2 - - - 899 2685 8084 8574 2808 - - - 8 6 3 - - - - - 499 757 1014 - - - - - 2 6 4 4 1 - - - 119 950 1180 3194 1348 - - - - 1 2 1 - - - - - 122 934 576 - - - - - 50 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 5 - 3 - 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 435 - 22 - 45 ɨɦɢ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 739 27 28 64 68 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 306424 80 226 1166 2519 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 10 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 49879 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 6 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 24786 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 25093 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 19514 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5579 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 171 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 142658 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 45 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 39714 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 126 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 102944 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 63 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 33313 - - - - - 51 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - 1 - - - - - - - 368 - - - - - 95 92 176 114 58 7 5 5 6884 13013 58413 77371 79564 16956 18467 31765 - - - - - 1 4 5 - - - - - 2868 15246 31765 - - - - - 1 3 2 - - - - - 2868 11685 10233 - - - - - - 1 3 - - - - - - 3561 21532 - - - - - - 1 2 - - - - - - 3561 15953 - - - - - - - 1 - - - - - - - 5579 - 8 49 60 48 5 1 - - 1328 17006 42310 66805 11988 3221 - - 2 9 19 13 1 1 - - 273 3019 13375 17388 2438 3221 - - 6 40 41 35 4 - - - 1055 13987 28935 49417 9550 - - - 5 33 19 5 1 - - - 864 11153 11879 6580 2837 - - - 52 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 63 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 69631 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 418 25 25 62 61 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 54942 73 202 1124 2253 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1824 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 157 1 2 21 22 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 24204 5 17 380 820 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 19 - 2 2 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2400 - 19 35 152 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 239 24 21 39 35 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 26514 68 166 709 1281 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 140 2 3 2 7 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 58945 7 24 42 266 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 9 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4659 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 15 - 1 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3175 - 6 22 46 - 53 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - 1 7 22 30 3 - - - 191 2834 17056 42837 6713 - - 83 71 71 20 - - - - 5995 9895 22066 13334 - - - - - - 1 2 - - - - - - 366 1458 - - - - 32 36 36 7 - - - - 2468 5063 11126 4325 - - - - 3 4 4 - - - - - 281 519 1394 - - - - - 48 31 30 11 - - - - 3246 4313 9180 7551 - - - - 12 13 56 34 10 1 - - 889 1790 19341 21727 12759 2100 - - - 1 3 4 1 - - - - 122 1071 2313 1153 - - - 3 2 5 2 - - - - 221 304 1353 1223 - - - - - 54 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 111 - 2 1 6 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 49212 - 18 20 220 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 2 2 - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7 7 - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1892 - - - - ɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 3658 768 480 817 490 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 418120 2155 3798 13687 17560 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 8 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 34888 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 19580 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3311 - - - - - 55 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 8 10 48 26 9 1 - - 610 1364 16917 16357 11606 2100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - 58 - - 1834 - - - - 344 271 280 141 52 6 6 3 24493 38784 91585 99418 70477 14482 25142 16539 - - - - 1 - 4 3 - - - - 1420 - 16929 16539 - - - - - - 2 2 - - - - - - 9309 10271 - - - - - - 1 - - - - - - - 3311 - - 56 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 11997 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4309 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7688 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 226 - - 1 2 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 139049 - - 16 72 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 90 - - - 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 49618 - - - 27 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 46 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 27734 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1906 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 89 - - 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 59791 - - 16 45 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 40 - - 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10031 - - 16 45 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 49 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 49760 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2961 716 452 759 436 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 122388 1994 3584 12664 15557 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 17 - - - 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5486 - - - 32 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 505 23 25 84 102 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 44338 76 221 1540 3744 - 57 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - - - 1 - 1 1 - - - - 1420 - 4309 6268 - - - - - - 1 - - - - - - - 4309 - - - - - 1 - - 1 - - - - 1420 - - 6268 16 27 73 69 32 5 1 - 1148 3877 25326 48191 44813 12151 3455 - 6 8 33 33 8 1 - - 452 1203 12244 22682 10167 2843 - - 4 5 17 13 5 1 1 - 253 686 5589 9575 5989 2187 3455 - - - - - 1 - - - - - - - 1906 - - - 6 14 23 23 18 3 - - 443 1988 7493 15934 26751 7121 - - 5 14 15 3 1 - - - 391 1988 4697 1770 1124 - - - 1 - 8 20 17 3 - - 52 - 2796 14164 25627 7121 - - 289 197 101 7 4 - - - 20455 27707 30806 4351 5270 - - - 3 2 8 2 1 - - - 246 316 2716 1155 1021 - - - 118 101 49 3 - - - - 8654 14241 14013 1849 - - - - - 58 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 14 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 6958 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 127 8 7 24 26 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 9609 17 60 405 938 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 5 1 1 - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 558 4 9 - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 26 6 1 1 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3815 16 8 25 127 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2267 678 418 650 304 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 51624 1881 3286 10694 10716 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 463 52 28 57 52 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 121795 161 214 1007 1931 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 309 20 12 31 30 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 96929 54 89 529 1111 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 66 14 10 14 12 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 8527 38 80 268 463 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ 47 6 2 6 6 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 9600 24 15 97 220 - 59 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 1 2 9 - 2 - - - 90 287 3562 - 3019 - - - 30 25 7 - - - - - 2206 3708 2275 - - - - - 1 - 2 - - - - - 58 - 487 - - - - - 5 6 3 - 1 - - - 384 809 1216 - 1230 - - - 131 61 23 2 - - - - 8817 8346 6537 1347 - - - - 39 47 106 65 15 1 1 - 2890 7200 35453 46876 18974 2331 4758 - 29 32 83 58 14 - - - 2108 4960 28386 41943 17749 - - - 4 5 5 1 - - 1 - 320 657 1405 538 - - 4758 - 3 7 12 4 1 - - - 248 1157 3858 2756 1225 - - - - 60 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 15 4 - 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2518 12 - 19 37 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 26 8 4 5 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4221 33 30 94 100 ɟɧɟɰɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 49 1 2 4 1 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 19576 4 16 69 44 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 16 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 14487 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1236 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 11 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10083 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3168 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 981 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2187 - - - - - 61 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 1 2 5 1 - - - - 69 307 1435 639 - - - - 2 1 1 1 - 1 - - 145 119 369 1000 - 2331 - - 5 11 11 10 3 1 - - 349 1607 3869 7675 3756 2187 - - - - 2 10 3 1 - - - - 869 7675 3756 2187 - - - - 1 1 - - - - - - 427 809 - - - - - - - 8 3 - - - - - - 6327 3756 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 442 539 - 2187 - - - - 1 1 - - - - - - 442 539 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2187 - - - 62 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 29 - 2 3 1 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4575 - 16 47 44 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 226 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1538 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 19 - 2 3 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1917 - 16 47 44 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 586 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 308 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 4 1 - 1 - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 514 4 - 22 - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 4 1 - 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 514 4 - 22 - ɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 7113 1552 1194 1823 1081 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 473522 4511 9486 30610 38633 - 63 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 5 10 8 - - - - - 349 1488 2631 - - - - - - - 1 - - - - - - - 226 - - - - - - - 4 - - - - - - - 1538 - - - - - 4 7 2 - - - - - 293 1014 503 - - - - - 1 1 1 - - - - - 56 166 364 - - - - - - 2 - - - - - - - 308 - - - - - - - 1 1 - - - - - - 119 369 - - - - - - 1 1 - - - - - - 119 369 - - - - - 641 353 306 103 36 15 6 3 44812 50440 96760 69845 46610 35935 25475 20405 - 64 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 8 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 35614 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4393 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 15082 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 16139 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 4 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 16139 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 356 - 3 7 8 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 163290 - 27 132 285 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 109 - - - 2 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 60118 - - - 56 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 147 - 1 2 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 45253 - 10 39 106 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3143 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 98 - 2 5 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 54776 - 17 93 123 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 61 - 2 5 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 19311 - 17 93 123 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 37 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 35465 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 6330 1519 1159 1744 1014 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 194235 4415 9204 29239 36225 - 65 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - - - - 1 5 2 - - - - - 2450 20976 12188 - - - - - - 1 - - - - - - - 4393 - - - - - - - 2 1 - - - - - - 8460 6622 - - - - - 1 2 1 - - - - - 2450 8123 5566 - - - - - 1 2 1 - - - - - 2450 8123 5566 26 80 141 53 24 13 1 - 1951 12286 45267 37062 30652 31129 4499 - 4 15 47 28 8 5 - - 242 2393 15832 19660 10045 11890 - - 13 39 74 10 3 2 - - 1031 6222 22897 6392 3771 4785 - - - - - 1 - 1 - - - - - 896 - 2247 - - 9 26 20 14 13 5 1 - 678 3671 6538 10114 16836 12207 4499 - 8 22 15 2 2 1 1 - 589 3066 4676 1396 2390 2462 4499 - 1 4 5 12 11 4 - - 89 605 1862 8718 14446 9745 - - 563 219 86 21 5 - - - 39083 30128 25310 14300 6331 - - - - 66 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 44 - - - 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 19528 - - - 112 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 500 27 30 121 139 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 28757 102 257 2298 5134 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 71 - - 2 4 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 13512 - - 28 139 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 770 23 47 182 258 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 37114 73 373 3209 9620 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1541 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 26 - 1 4 6 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4294 - 8 70 252 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 22 2 1 4 5 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1500 7 10 66 206 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 4895 1467 1080 1431 599 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 87989 4233 8556 23568 20762 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 419 33 32 72 59 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 80383 96 255 1239 2123 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 178 19 16 40 23 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 33728 59 129 679 864 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 64 6 4 16 14 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 6118 10 29 262 543 - 67 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 4 9 12 12 4 - - - 323 1574 3916 8476 5127 - - - 119 45 18 - 1 - - - 8281 6423 5058 - 1204 - - - 13 23 27 2 - - - - 976 3401 7790 1178 - - - - 192 60 6 2 - - - - 13349 7814 1494 1182 - - - - - - - 2 - - - - - - - 1541 - - - - 1 5 8 1 - - - - 74 684 2608 598 - - - - 5 4 1 - - - - - 400 547 264 - - - - - 229 73 14 2 - - - - 15680 9685 4180 1325 - - - - 52 54 79 29 7 1 - 1 3778 8026 26183 18483 9627 2356 - 8217 22 19 28 6 3 1 - 1 1657 2841 8863 4003 4060 2356 - 8217 9 9 4 1 1 - - - 649 1268 1162 556 1639 - - - - 68 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 138 2 8 12 18 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 33893 9 66 224 573 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 30 4 3 3 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5539 13 23 55 105 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 9 2 1 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1105 5 8 19 38 ɭɪɦɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 146 25 8 16 11 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 93616 81 65 253 377 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 1 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3612 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3612 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 21 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 24452 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 5 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7156 - - - - - 69 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 17 20 40 19 2 - - - 1242 3075 13668 12319 2717 - - - 4 4 5 3 1 - - - 230 582 1715 1605 1211 - - - - 2 2 - - - - - - 260 775 - - - - - 11 17 18 14 14 6 2 4 803 2637 5781 10018 19254 15647 7393 31307 - - - - - - 1 - - - - - - - 3612 - - - - - - - 1 - - - - - - - 3612 - 1 4 3 5 5 2 - 1 85 603 790 3755 6907 5676 - 6636 - - - 2 2 1 - - - - - 1499 2801 2856 - - - 70 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 5 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2171 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 11 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 15125 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 345 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 8 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 14780 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 18 1 1 2 1 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 7566 5 9 33 50 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2131 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 672 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 872 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 149 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 264 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 2 - 1 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 27 - 9 18 - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 5 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3381 - - - - - 71 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - 2 2 - 1 - - - - 343 577 - 1251 - - - 1 2 1 3 2 1 - 1 85 260 213 2256 2855 2820 - 6636 1 2 - - - - - - 85 260 - - - - - - - - 1 3 2 1 - 1 - - 213 2256 2855 2820 - 6636 3 1 4 3 2 - - - 224 190 1415 2042 3598 - - - - - 1 - 1 - - - - - 479 - 1652 - - - - - 2 - - - - - - - 672 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 872 - - - - 2 - - - - - - - 149 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 264 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 1 - - - 75 190 - 1170 1946 - - - - 72 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 3 1 - 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 70 5 - 15 50 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 106 24 7 14 10 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 57986 76 56 220 327 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 4 1 - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4357 3 - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 38 10 4 4 5 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 15189 32 30 65 151 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 9 1 - 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1496 1 - 15 - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 55 12 3 9 5 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 36944 40 26 140 176 ɟɜɟɪɨɚɩɚɞɧɵɣɪɚɣɨɧ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 14580 3152 2445 3917 2189 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1109021 9475 19250 65702 77642 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜ 5 - - - - ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 12719 - - - - - 73 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - - - - - - - - - - - - - - - 7 12 11 6 7 4 1 3 494 1844 3576 4221 8749 9971 3781 24671 - - 1 - 1 1 - - - - 367 - 1188 2799 - - 4 4 2 1 3 - - 1 267 577 793 512 3674 - - 9088 1 3 3 - - - - - 98 506 876 - - - - - 2 5 5 5 3 3 1 2 129 761 1540 3709 3887 7172 3781 15583 1195 691 575 180 156 51 26 3 82725 97361 172977 127222 218145 124435 94390 19697 - - - - - 5 - - - - - - - 12719 - - - 74 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5252 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 5013 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɪɚɣɰɟɧɬɪɵ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2454 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2454 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 695 1 - 9 25 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 452234 2 - 163 1000 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 339 - - 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 291357 - - 20 34 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 143 - - - 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 44572 - - - 145 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 3 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 9585 - - - - ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 210 1 - 8 21 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 106720 2 - 143 821 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 142 1 - 8 21 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 43136 2 - 143 821 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 68 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 63584 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 12974 3041 2381 3745 2024 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 486099 9157 18748 62669 71499 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 117 - - 1 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 97869 - - 22 37 - 75 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ - - - - - 2 - - - - - - - 5252 - - - - - - - 2 - - - - - - - 5013 - - - - - - - 1 - - - - - - - 2454 - - - - - - - 1 - - - - - - - 2454 - - 42 114 260 100 93 35 14 2 3206 17611 79619 72465 130605 85235 48928 13400 4 33 132 66 65 28 8 1 353 5090 41616 47953 91900 68297 29046 7048 3 39 85 10 2 - 1 - 238 6168 25370 6918 2692 - 3041 - - - - - - - 3 - - - - - - - 9585 - 35 42 43 24 26 7 2 1 2615 6353 12633 17594 36013 16938 7256 6352 30 32 29 9 9 2 1 - 2243 4726 7851 5894 12426 4867 4163 - 5 10 14 15 17 5 1 1 372 1627 4782 11700 23587 12071 3093 6352 1021 471 197 40 40 4 9 1 69939 64436 56263 27520 56103 9006 34462 6297 8 19 33 21 26 - 7 1 617 2847 10258 15214 35669 - 26908 6297 - 76 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 1955 95 167 514 547 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 120441 338 1342 9319 19850 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 107 - - - 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 20897 - - - 26 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 1228 27 85 380 433 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 52990 97 704 6930 15544 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 6 - - 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1179 - - 23 - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 16 - 1 3 1 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 6906 - 10 47 36 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 41 3 - 9 10 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10639 7 - 161 354 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 9504 2916 2128 2837 1031 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 175178 8715 16692 46167 35652 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɟ- ɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶɫɨ- ɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 906 110 64 163 140 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 157969 316 502 2870 5143 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɬɪɨɣɤɚɯ 488 45 30 82 75 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 94352 139 237 1473 2818 ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɟɣɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ - ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɡɞɵ, ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɩɨɥɭɫɬɚɧɤɢ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɞɨɪɨ- ɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɵ, ɲɥɸɡɵɢɬɩ. 158 28 21 37 26 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10150 87 166 628 926 - 77 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 386 167 64 6 6 1 2 - 26697 22206 17849 4050 8826 2410 7554 - 14 51 41 - - - - - 1137 7693 12041 - - - - - 217 72 12 1 1 - - - 14771 9813 2926 896 1309 - - - 1 3 - 1 - - - - 65 524 - 567 - - - - 2 - 4 2 3 - - - 180 - 1163 1205 4265 - - - 7 2 5 1 3 1 - - 417 302 1784 624 4967 2023 - - 386 157 38 8 1 2 - - 26055 21051 10242 4964 1067 4573 - - 132 106 118 40 23 7 3 - 9580 15314 37095 27237 31437 17475 11000 - 79 61 69 26 15 4 2 - 5799 8720 21459 17365 19673 9880 6789 - - 78 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɭɧɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɟɞɟ- ɧɢɟɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɥɟɫɯɨɡɵ, ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɥɟɫɨɩɭɧɤɬɵ, ɥɟɫɨɛɚɡɵ, ɤɨɪɞɨɧɵ, ɥɟɫɨɩɟɪɟ- ɜɚɥɨɱɧɵɟɛɚɡɵ, ɩɥɨɬɛɢɳɚ ɢɬɩ. 133 17 8 28 23 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 19152 40 62 503 834 ɩɭɧɤɬɵɩɪɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɞɪɚ- ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɛɨɥɶɧɢ- ɰɵ, ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɟɥɚɝɟɪɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟɲɤɨɥɵ, ɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɢɧɬɟɪɧɚɬɵɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚ ɢɬɩ. 84 10 2 8 9 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 23403 19 13 126 322 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ- ɩɨɫɟɥɤɢ, ɦɟɫɬɟɱɤɢ, ɦɟɬɟɨ- ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɟɥɶ- ɧɢɰɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɮɬɟɤɚɱɤɢ, ɜɨɞɨɤɚɱɤɢ, ɧɟɮɬɟɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɦɚɫɬɟɪ- ɫɤɢɟ, ɝɟɨɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɡɢɦɨɜɤɢɢɬɩ. 43 10 3 8 7 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 10912 31 24 140 243 ɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɟɥɶɫɤɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ ɜɫɟɯɬɢɩɨɜ 2903 464 313 621 461 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 564012 1393 2465 10569 16583 ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 192 1 - 2 2 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 248064 2 - 33 93 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 123 - - 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 180149 - - 20 - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɯɨɡɨɜ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 904 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 2 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 6505 - - - - - 79 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 12 15 21 6 3 - - - 869 2162 6153 3685 4844 - - - 13 14 18 6 2 2 - - 974 1984 6489 4740 3421 5315 - - 5 3 3 1 1 1 1 - 307 558 822 932 1364 2280 4211 - 355 260 160 90 117 36 23 3 24792 35763 48429 65839 164587 88644 85251 19697 3 13 30 40 62 26 11 2 243 1901 9432 30295 88187 64689 39789 13400 - 4 14 28 47 21 7 1 - 600 4867 21515 67841 52230 26028 7048 - - - 1 - - - - - - - 904 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 6505 - - 80 - ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ Ň Ňɫɟɝɨ Ň ɢɡɧɢɯ Ň Ň ŌņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņʼn Ň Ň Ň 5 ɢ Ň 6-10 Ň 11-25 Ň 26-50Ň Ň Ň Ň ɦɟɧɟɟŇ Ň Ň Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵɰɟɧɬɪɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ 66 1 - 1 2 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 60506 2 - 13 93 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 37 1 - 1 2 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 24569 2 - 13 93 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 29 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 35937 - - - - ɚɫɟɥɟɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ (ɧɟɹɜɥɹɸɳɢ- ɟɫɹɰɟɧɬɪɚɦɢɪɚɣɨɧɨɜɢɫɟɥɶ- ɫɨɜɟɬɨɜ), ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 2123 384 271 509 365 ɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 204212 1162 2132 8633 13024 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɚɞɶɛɵ) ɫɨɜɯɨɡɨɜ 50 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 77452 - - - - ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɪɢɝɚɞɵɢɮɟɪɦɵ ɫɨɜɯɨɡɨɜ 544 39 43 87 109 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 60655 132 353 1527 3969 ɩɭɧɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢɢɮɟɪɦɵɤɨɥɯɨɡɨɜ 26 1 2 5 7 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2751 1 17 87 249 ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲ- ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 1 - - - - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 177 - - - - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ- ɧɢɹɚɝɪɚɪɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 6 - - 1 - ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3913 - - 20 - ɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ- ɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɩɵɬɧɵɟɩɨɥɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɡɚ- ɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɢɬɩ. 19 - - 3 3 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 9267 - - 54 99 ɩɪɨɱɢɟɩɭɧɤɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 1477 344 226 413 246 ɜɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 49997 1029 1762 6945 8707 - 81 - ɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɵ 8 ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn ɫɱɢɫɥɨɦɠɢɬɟɥɟɣ Ň ņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņŎņņņņņņņņō 51-100 Ň 101-200 Ň 201-500 Ň 501- Ň 1001- Ň 2001- Ň 3001- Ň ɫɜɵɲɟŇ Ň Ň Ň 1000 Ň 2000 Ň 3000 Ň 5000 Ň 5000 Ň ņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŏņņņņņņņņŋ 3 9 16 11 15 5 2 1 243 1301 4565 7876 20346 12459 7256 6352 2 6 10 6 6 2 1 - 175 787 2703 4174 7592 4867 4163 - 1 3 6 5 9 3 1 1 68 514 1862 3702 12754 7592 3093 6352 276
Автор
12   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Наука
Просмотров
377
Размер файла
805 Кб
Теги
том1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа