close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

------social work theory 6

код для вставкиСкачать
Sosial konstruktivist perspektiv
Sosialkonstruktivistperspektivin əsasında aşağıdakı əsas fikirlər dayanır:
1. İnsan çüuru və "öz"ünüdərk etməsi davamlı social qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə formalaşır
2. Social reallıq insanların social cəhətdən qarşılıqlı əlaqədə olduqları zaman dünya barədə ortaq fikrəgəldikləri zaman yaranır
3. İnsanaların hərəktləri onların social auditoriyası üçün olsada, onlarazad, aktiv və yaradıcıdırlar
4. social cəhətdən qarşılıqlı əlaqədə olmaqdilənənələrinə, eləcədətarixivəmədənikontekstəəsaslanır
5. İnsanlar qarşlıql ıəlaqəzamanı proseslərin mənasını modifikasiya edəbilirlər
6. cəmiyyət social proseslərdən ibarətdir.
Sosial konstruktivist perspektiv insanların davranışının ətrafı öyrənmək üçün onların bir-biri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduqlarına diqqət çəkir. Buradainsanlarbir-biriiləqarşılıqlıəlaqədəolan social varlıqkimiqəbuledilir.
Social konstruktivistperspektivdəsocial işəlaqələriklientinvəziyyətinecəgördüyünüdərketməkləbaşlayır.Hal hazırda social işsəböyüktələbatlaistifadəedilənbirneçəterapiyanövləri (solution-focused, narrative, storytelling) məhz social konstruktivistperspektivəəsaslanır. Solution focused terapiyakliyentlərəköməkedirki, onlarproblemietməkdeyildeyil, problemlərinhəllərini construct etsinlər. onlarfərzedirlərki, klientlərdəyişməkistəyirlərvəgösəkistədikləribudəyişikliyidüşünəbilirlər. Narrative terapiyayaəsasənfərzedilirki, biz hərbirimizözümüzəözhəyatımıbarədəhekayələrdanışırıq, dominantbirsujetxəttitapırıqvəhəminsujetxəttinəuyğungəlməyənbütünhadisələrisilirik. Terapiyanınməqsədiklientlərəbaşqabirinterpretasiyavasitəsiləhəminsujetxəttindəkihadisələrdəkireallıqlarıgöstərməkdir.Social işçikliyentəonlarınqəbuletdikıərireallıqlarınhanıs social, tarixivəmədənikontekstlərəəsaslanaraqəmələgəldiyinibaşasalaraqvəhəminhadisələrəvəsujetxəttinəyenibaxışlabaxaraqonlarıgücəndirməlidirlər.Bu terapiyaəsasəncəmiyyətdəözlərinizəif hiss edənqruplarıngücləndirilməsinəxidmətedir.
İnkişafperspektivi
İnkişafperspektivininəsasındainsanınhəyatıboyudavranışınınnecedəyişdiyidayanır.
Aydınşəkildəmüəyyənedilmişmərhələlərdəinsaninkişafedir.İnsanıninkişafıdedikdəonunbioloji, psixolojivə social proseslərininqarşılıqlıəlaəqsibaşadüşülür.Hərbiryenimərhələninözününyeniinkişaföhdəlikləriolur v hərbirmərhələözüiləinsanınhəyatına social rolvə status dəyişikliyigətirir.
İnkişafperspektivininəsasındaaşağıdakıəsasfikirlərdayanır:
1. İnsanyaşartıqcapilləlişəkildəmərhələlərləinkişafedir
2. hərbirmərhələkeyfiyyətcəhəyatındigərmərhələlərindənfərqlənir
3. hərbirnövbətimərhələözündənəvvəlkimərhələninüzrəindəqurulur
4. insaneinkişafıbiolojipsixolojivə social faktorlarınqarşılıqlıəlaqəsidir.
5. birmərhələndigərinəkeçidözüiləyeni social rolvə status gətirir.
Hal hazırdainkişafperspektivindəikinəzəriyyəmövcuddur.Onlardanbiripsixologiyadigəriisəsosiologiyayaəsaslanır
Psixologiyayaəsaslananhəyatdövrünəzəriyyəsidiqqətihərbiryaşmərhələsindəinsanındaxilidünyasınacəlbedir. Bu nəzəriyyəFreydinuşaqlıqdövründəinkişafınpsixoseksualmərhələlərinəzəriyyəsiəsasındayaranıb, lakin Erikson inkişafməzəriyyəsininyaranmasınaənböyüktəsiriolanalimdir. Beləki, o, uşaqlarlayanaşıböyüklərindəhəyatmərhələlərinəuyğuninkişafıməsələsinigündəməgətirib.Erikson həyatdövrünühərbirininözünəməxsusluğuolanaşağıdakı 8 mərhələyəbölmüşdür.
Mərhələ 1 (0-1 yaş)
Mərhələ 2 (2-3 yaş)
Mərhələ 3 (3-5yaş)
Mərhələ 4 (6-12yaş)
Mərhələ 5 (12-18yaş)
Mərhələ 6 (20 yaş)
Mərhələ 7 (20-50yaş)
Mərhələ 8 (50 yaşdanyuxarı)
Erikson vəonundavamçılarıhesabedirdilərki, onlarıninkişafmodeliuniversaldırvəbütün insane qruplarına aid ediləbilər. bufikirçoxböyüktnqidlərəməruzqalmşır. Beeləlikləbumodelinayrıayrı insane qrupları (qadınlar, geyvəlezbianlar) üçünolanmodellərihazırlanmışdır.Həyatdövrünəzəriyyəçiləihəmdəonagörətənqidləüzləşmişlərki, onlarınnəzəriyyəsieynitarixidövrdəanadanolan insane qruplarınındavarnışlarındakıeynilikvəbudavranşlarınonlarınhəyatlarınıneynidövrlərindəbaşverəntarixihadisələrtəsirininəzərəalmayıb.
Sosiologiyayaəsaslananhəyatdövrüperspektivihəyatdövrünühərbirinsanüçünunikalolansosiolojifenomenkimiqəbuledir.Həyatdövrüperspektivinin 6 əsasmövzusuvar:
insanehəyatlarınınqarşılıqlıəlaqəsivətarixizaman
insanehəyatlarınınbioloji, psixolojivə social zamanlaması
əlaqəlivəyaqarşlıqlıasılıolan insane həyatları
seçimetməküçün insane bacarıqları
həyatlarıntrayektoriyalarınınmüxtəlifliyi
inkişafriskivəmüdafiəsi
Social işdəEriksonunmodeliqiymətləndirməüçünistifadəedilir.Həmçininbu model dolayısıiləşəxsivə social inkişafınpotensialresurslarınınmüəyyənedilməsindəvasitəolabilər.birçoxinsanlarhəyatlarınıneynidönəmindəeyniçətinliklər, böhranlaryaşayırlar. Bu, birçoxinsalarısakitlərşdirirki, onlartəkdeyillərvəbirçoxlarıkimimübarizəaparırlar.İnkişafperspektivivasitəsilə social işçilərkliyentlərəhəyatlarınınəvvəlivəziyytlərinəqaytarılmasıüçünköməkedəbilərlər.
Sosialdavranışperspektivi
Social davranışperspektivinibəzən social öyrəməperspektiviadlandırırlar.Bu perspektivəəsasəninsanlarındavaranışıonlarınətrafmühitləqarşlıqlıəlaqəsizamanıöyrənilir.
Sosialdavranışperspektininəsasındaaşağıdakıəsasfikirlərdayanır: 1. insanlarındavaranışıonlarınətrafmühitləqarşlıqlıəlaqəsizamanıöyrənilir.
2. müxtəlifmühitlərdəbaşverənoxşaröyrənməproseslərimüxtəlifdavranışformalarıyaradabilər.
3. bütündavaranşlarmüəyyənolunabilərvədəyişdiriləbilr.
Davranışnəzəriyələrinin 3 versiyasımövcuddurki, onlarındahərbiriöyrənməprosesininbaşverməsininmüxtəlifmexanizmlrinitəklifedir.Bu nəzəriyyələrdənbirikoqnitiv social öyrənənəzəriyyəsidirki, bunəzəriyyəyəbəzənkoqnitivdavranışnəzəriyyəsideyilir.Bu nəzəriyyəyəəsasəndavranışlarimitasiyalar, müşahidələr, inamlarvəgözləntilərəsasındaöyrənilir.Bu npqteyinzərədən "öyrənən" ətrafmühitinelementləritərəfindənpassivşəkildəmanipulyasiyaedilmir, əksinə o, özkoqnitivproseslərindənistifadəetməklədavranışlaröyrənir.
Social işçilər social davranışperspektivindənkliyentlərinarzuolunmazdavranışlarınımodifikasiyaetməküçünistifadəedirlər.
Humanist perspektiv
Humanist perspektivinəsasındaaşağıdakıəsasfikirlərdayanır: 1. hərbirinsanunikanldırvədəyərlidir.
2. hərbirinsanazadlıqçərçivsindəetdiyiseçimlərəməsuliyyətdaşıyır.
3. insanlarhəmişəözlərinədəyişəbilərlərvəhəttabu, radikaldyişikliklərdəolabilər
4. insanlarbirbiriərinəpsixolojicəhətdndağıdıcıtələblərqoyurlarki, həmintələblərəcavabverməkinsanlaranarahatçılıqhissiyaradır
Humanistikpsixoloqolan Abraham Maslovtələblərierarxiyasınzəriyyəsiniyaratmışdır.Bu nzəriyyəyəəsasənyuxarıdakıpillədəolantələblərzündənaşaöıdakıpillədəkitələbləryerinəyetirilməmişqarşılanabilməz.
Автор
elvin-suleymanov-93
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
18
Размер файла
103 Кб
Теги
social, work, theory
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа