close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сравнительный анализ Базового компонента дошкольного образования и Государственного

код для вставкиСкачать
С какими знаниями должны прийти дети в 1 класс
Сравнительный анализ Базового компонента дошкольного образования и Г
осударственного стандарта начального образования для реализации преемственности дошкольного и начального школьного образования
Освітня галузь “МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ”
*
ЧОГО НАВЧИЛИСЯ ДОШКІЛЬНИКИ* ЧИМ ОВОЛОДІЮТЬ ПЕРШОКЛАСНИКИ*
•
1.Аудіювання
•
володіє
правильною звуковимовою
;
•
регулює
дихання
і
темп у процесі
мовлення
;
•
цікавиться
читанням
, робить
спроби
читати
; •
розрізняє
рідну
й
чужу
мови
; виявляє
інтерес
до них; орієнтується
на сторінці
книжки, альбому, зошита
, в межах
•
Учень (учениця)
: –
зосереджено слухає мовлення вчителя і виявляє інтерес до сказаного
. Розрізняє за фонетичними відмінностями та місцем наголосу слова російської й української мов;
розпізнає знайомі та нові слова в реченні, невеликому тексті та встановлює їх значення з орієнтацію на зміст речення;
•
Сприймання на слух і розуміння: •
Сприймає на слух і розуміє: •
–
завдання
й
інструкції
вчителя
•
слухає
тексти
різних
жанрів
(вірші,
скоромовки,
загадки,
оповідання,
казки)
і
розрізняє
їх
;
розуміє
,
про
кого
розповідається
в
тексті,
що
розповідається
;
виконує дії відповідно до інструкцій та правил гри;
відповідає
на
тестові
запитання
за
змістом
сприйнятого
тексту
;
запам’ятовує
слова,
невеликі
вірші,
скоромовки,
загадки,
сприйняті
на
слух,
розрізняє
їх,
а
також
початок
і
кінець
тексту,
послідовність
розвитку
подій
у
ньому
(що
було
спочатку
і
що
–
потім)
.
ГОВОР
ІННЯ
•
має збалансований словниковий запас із кожної сфери жит
тєдіяльності;розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;дотримує мовленнєвого етикету у спілкуванні;
•
Учень (учениця): –
знає правила поведінки, слова ввічливості;
–
розуміє запитання і відповідає на них, сам ставить запитання;відтворювати діалог;
–
відтворює діалог казкових героїв, правильно інтонуючи його;уживає слова
-
звертання й етикетну лексику під час діалогу;всту
па
ти в ді
а
лог і під
три
му
ва
ти йо
го;будує та підтримує діалог, який складається з 3
-
4 реплік, враховуючи етикетну лексику;відповідає на запитання
за змістом малюнка, самостійно формулює запитання;
•
будує
діалог за змістом ситуації, зображеної на ситуативному малюнку;запитує українською мовою, щоб одержати інформацію про когось з однокласників, батьків, місце помешкання тощо;вміє запросити, привітати, вживаючи етикетні слова та мовленнєві формули;вміє висловити згоду
–
незгоду
, відмову.
•
Діалогічне мовлення
Монологічне мовлення
•
самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;
•
вільно
переказує
знайомі
літературні
твори, зміст
побачено
го
, розповідає
напам’ять
невеликі
віршовані
твори, відгадує
і
складає
загадки •
Учень (учениця): •
–
роз
по
ві
дає на
па
м'ять вірші, скоромовки, загадує загадки; •
розповідає за аналогією;
•
переказує сприйнятий на слух невеликий текст чи уривок; •
вміє переказати правила гри і бере участь у ній;
•
складає розповідь (3
-
4 речення) за змістом малюнка, спостереженнями; •
розповідає
про себе, свою родину, друга (подругу), іграшку
, домашню
тварину
тощо
Мовна лінія
Лексичні знання
•
Знають і розуміють слова на позначення назв предметів, їх ознак, кількості, дії, ознак за дією тощо.
•
Добирають слова на позначення якостей предметів і явищ.
•
Познайомлені
з
синонімами
, антонімами
, багатозначними
словами.
•
Учень (учениця):
засвоїв слова зазначеної тематики та міжтемні
слова; правильно і доречно вживає їх у процесі мовлення; до нього, вона, її, до неї, воно, ми, ви, вони, їх тощо
)
;
З
нає
й використовує етикетну лексику й словесні формули; знає форми звертання;розрізняє значення слів, що є міжмовними омонімами (без уживання терміна);засвоїв слова, близькі і протилежні за значенням –
засвоїв слова
-
назви держави, її столиці, державних та народних символів.
Граматичні вміння
•
Знає терміни «речення», «слово». «звук», «склад» «буква».
•
Має уяву про слова, що не мають самостійного значення.
•
Видокремлює
із мовленнєвого потока
речення, які висловляють
завершену думку.
•
Моделюють речення за схемами
речень.
•
Знають звуки мовні і немовні.Виділяють
перший і останній звуки, місцуе
кожного звука, визначають його позицію.
•
Сформовані знання про голосні та приголосні. Мають поняття про склад як частину слова.
•
Розділяти слова на склади. Визначати наголошені й ненаголошені склади.
•
Мають
поняття
про тверді
та м,які
приголосні
. Виконують
на слух звуковий
аналіз
слів
, будують
звукові
схеми
•
(практично) розрізняє граматичні форми слів російської й української мов; –
відповідає на запитання хто? що? з ким? де?
, правильно вживаючи граматичні форми слів –
назв предметів; змінює голосні і приголосні у словах з чергуванням [о –
е, і], [г, к, х –
з
´
, ц
´
, с
´
] під час побудови словосполучень з ними;відповідає на запитання по (на) чому?, правильно вживає форми слів –
назв предметів з -
ах
, -
ях
(замість рос. -
ам
, -
ям
);
–
уміє правильно вживати форму множини та однини у зазначених словах;засвоїв слова на позначення назв маленьких істот, розуміє відмінність їх у роді (у рос. мові –
чол. рід, в укр. –
середній), правильно вживає їх у мовленні;правильно вживає початкову форму слів –
назв ознак ж. і с. роду;вживає закінчення -
ому
(
синьому
); уживає закінчення -
і
(
мн
.) білі, сині
;закінчення -
ої
, -
ій
, -
ою
у словах –
назвах ознак ж. роду: білої, білій, білою, квіткою
;вживає особові займенники у різних формах, розповідаючи про себе або когось із своїх друзів, а також форми присвійних займенників
–
розповідаючи про когось, щось, вживає форми прикметників вищого і найвищого ступенів;
Орфоепічні вміння
•
має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як оди
ниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;має навички звукового аналізу простих слів
;
•
розуміє терміни, уживає їх під час відповідей;
–
дотримується наголосу в словах української мови; розрізняє звуки російської та української мов; правильно вимовляє голосні й приголосні звуки української мови;знає слова, у яких вимовляється звук [ґ], і правильно вимовляє їх;знає слова, у яких вимовляються аф
ри
ка
ти [дж], [
дз
],[
дз'
]
.вимова
звука [ґ] у найуживаніших словах української мови (
ґанок, ґуля, ґудзик, ґедзь, аґрус, ґелґотати тощо
); ви
мо
ва аф
ри
ка
тів [дж], [
дз
],[
дз'
].
•
Ознайомлені
з
високохудожньою
усною
народною творчістю
, українською
і
світовою
класичною
та сучасною
літературою
. Ознайомлені
з
кращими
зразками
у жанрі
прози
(
казки
, оповідання
, легенди
) і
поезії
(
вірші
, віршовані
байки), малими
фольклорними
формами (загадки, лічилки
, мирилки
, пісеньки
-
потішки
, колискові
, обрядові
пісні
–
колядки, щедрівки
, веснянки, заклички
, посівальні
та обжинкові
пісні
тощо
), формувати
уявлення
про характерні
ознаки
цих
видів
літературних
творів
, вчити
розрізняти
їх
;
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “ПРИРОДОЗНАВСТВО
РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ •
Має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де про
-
живає.
•
У
чень:
•
наводить приклади
•
об’єктів живої та неживої природи;
•
об’єктів створених руками людини;
•
природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;
•
має уявлення про:
•
спостереження та досліди як методи вивчення природи;
•
ознаки живих організмів;
•
прилади, за допомогою яких досліджують природу;
•
групує
об’єкти неживої і живої природи, природи
і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;
РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ
•
Р
озуміє
і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини;
•
має елементарні уявлення про світлові та електричні явища природи
•
. Має
елементарні
уявлення
про космос: компоненти
видимо
го космосу (
Місяць
, зорі
, Сонце
), невидимого (
деякі
планети
, комети
, сузір’я
); засоби
дослідження
космосу людиною
(
те
лескопи
, станції
, космічні
кораблі
); професії
, що
пов’язані
із
космосом (
космонавти
, астронавти
, астрономи
).
•
називає
складові неживої природи;
•
має уявлення про значення Сонця для живої природи;
•
називає властивості повітря, води, склад ґрунту; •
спостерігає:
•
досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту;
•
досліджує властивості повітря;
•
розпізнає
2
-
3 види гірських порід своєї місцевості;
•
розповідає: •
про значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини;
•
про використання людиною гірських порід (2
-
3 приклади);
•
про економне використання води;
•
дотримується
інструкцій
і
правил техніки
безпеки
при проведенні
демонстраційних
дослідів
, практичних
робіт
.
СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
•
Р
озпізнає
3
–
5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рос
-
лин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікар
ських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини.
•
•
Чітко
розрізняє
пори року та їх
послідовність
, може
розпові
сти
про їх
характерні
ознаки
, про
відповідні
сезонні
зміни
в природі
, житті
тваринного
світу
та діяльності
людини
•
називає частини (квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів; •
знає
правила поведінки в природі; •
порівнює
дерева, кущі, трав’янисті рослини; листяні і хвойні рослини;
•
будову різних видів комах, риб, птахів, звірів; •
групує
зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; •
класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації;
•
розглядає ілюстрації
підручника і здобуває з них необхідну інформацію; •
працює в парі:
доглядає за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку; .
РІДНИЙ КРАЙ
•
Розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уяв
лення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (чер
ви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акварі
-
умних риб, земноводних, плазунів; знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини;
•
має
уявлення
про окремих
представників
тваринного
та рос
линного
світу
інших
географічних
зон Землі
•
знає назву свого міста (села); домашню адресу;
•
називає водойми рідного краю; •
пам’ятки природи в рідному краї; •
2
-
4 представники вивчених систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості
(дикорослі (лікарські рослини), культурні рослини; дикі, свійські тварини; гриби; рослин і тварин, занесених до Червоної книги України; •
дотримується
правил поведінки поблизу водойм; •
пояснює господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості; МОЯ КРАЇНА –
УКРАЇНА
•
З
нає
, які
види
водойм
(
річки
, озера, моря) є
у місцевості
, де проживає
, їх
назву
, значення
у природі
та в житті
людини
;
•
володіє
елементарними
правилами природокористування
, без
печної
поведінки
в природі
тощо
;
•
•
•
Орієнтується
на глобусі
, мапі
, розрізняє
водний
простір
(
океа
-
ни
) і
сушу (материки).
•
має уявлення про
•
карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;
•
знає:
•
назву Батьківщини, столицю України, назви(2
-
3) морів, гір та найбільших річок України;
•
знаходить
на карті України рівнини, гори, водойми;
•
пояснює господарське значення водойм; •
наводить приклади
позитивного і негативного ставлення людини до природи;
•
моделює в процесі навчальної гри оптимальні форми поведінки у взаємовідношеннях з природою;
Освітня галузь „МАТЕМАТИКА
”
Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період
•
Застосовує логіко
-
математичні вміння у повсякденному житті: вміє набрати номер телефону служб порятунку, користується пультом телевізора, аудіо
-
відеотехніки; знає свій вік, вік
тата, мами та інших членів родини, знає дату свого народження, адресу і номер квартири.
•
розпізнає
предмети за розміром, формою, при
зна
ченням, кольором тощо
•
розуміє і вживає у мовленні
узагальнюючі слова
«кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»;
•
розуміє
логічні сполучники «і» та «або»; •
визначає
спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; •
порівнює
предмети за вказаними ознаками;
•
об’єднує
об’єкти в групу за спільною ознакою; •
розбиває об’єкти на групи за спільною та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; •
порівнює
предмети
за вказаними
ознаками
Просторові відношення
•
Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, вни
-
зу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко –
близько, по
руч –
далі;
•
У
міє визначати розташування предметів відносно себе і будь
-
якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, підлозі, майданчику, в зошиті та ін.);
•
Учень (учениця):
•
орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);
•
визначає розміщення об’єктів у просторі і на площині; •
встановлює
відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо)
•
розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках …
Геометричні фігури
•
Розпізнає геометричні фігури, знає їх назви, властивості (пло
-
щинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багато
-
кутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює / складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощо
•
розрізняє
геометричні фігури –
пряму, криву, промінь, відрізок;
куб, кулю, циліндр;
•
сприймає вершину многокутника як точку, сторону –
як відрізок;
•
розпізнає і описує предмети за їх формою;
•
зображує
точку, пряму, криву, промінь, відрізок
•
ламану
•
будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;
•
позначає точки й відрізки буквами;
•
описує геометричні фігури, називає
їх ознаки;
•
класифікує
геометричні фігури за певними ознаками Лічба •
Уміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощо •
називає
числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;
•
позначає
числа цифрами;
•
виконує практичні дії
для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини);
•
лічить
за правилами лічби предмети в просторі (розташовані виділяє з послідовно, хаотично, по колу); множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
•
порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар; •
розуміє
сутність кількісної і порядкової лічби; •
визначає
кількість елементів сукупності (множини);
•
визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного
(«стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»);
Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10
•
Знає знаки “плюс” (+), “мінус” (
–
), “дорівнює” (=), співвідносить о
їх з діями додавання і віднімання;
•
Знає числа від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, елементів множин
•
знає
знаки дій додавання і віднімання;
•
знає
назви компонентів і результату дій додавання та віднімання; •
розуміє
зміст дій додавання та віднімання; •
розуміє
число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел;
•
ілюструє
операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;
•
утворює
рівності на основі складу числа;
•
використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень
Табличне додавання й віднімання в межах 10
•
Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;
•
Усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі •
знає
табличні випадки додавання та віднімання у межах 10 розуміє
залежність суми від зб ьшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику;
•
застосовує
прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання;іл
•
обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час
.
•
Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою
•
Порівнює предмети за висотою, масою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками тощо •
розуміє
довжину як властивість об’єктів навколишнього світу мати протяжність;
•
знає
одиниці вимірювання довжини –
сантиметр дециметр, метр, їх скорочене позначення, співвідношення між ними
•
розуміє які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку;
•
вимірює
довжину відрізка за допомогою лінійки
•
вимірює
довжину оточуючих предметів; •
записує результати вимірювання із використанням різних одиниць
•
порівнює довжини відрізків «на око», накладанням;
•
порівнює
довжини відрізків за результатами їх вимірювання;
•
будує
відрізок заданої довжини
•
Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сант
иметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;
•
Розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, за
втра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше;
•
має уявлення про часові одиниці: хвилина, година, доба (час
тини доби –
ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тиж
ня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року –
весна, літо, осінь, зима);
•
орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаря •
знає одиницю вимірювання маси –
кілограм;
•
розуміє, що всі предмети навколишнього середовища мають масу; •
порівнює предмети за масою «на руку»;
•
записує результати вимірювання маси
•
знає одиницю вимірювання місткості –
літр; •
розуміє, що посудини об’єкти мають місткість; •
порівнює об’єкти за місткістю;
•
записує результати вимірювання місткості
•
знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями
•
знає
одиниці вартості (гривня, копійка) і співвідношення між ними
•
виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр
•
знає назви днів тижня та їх послідовність;
•
має уявлення про добу;
•
визначає час за годинником з точністю до годин.
•
порівнює, додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості
О
бучение грамоте
•
О
знакомлены с основными единицами речи «предложение», «слово», «звук», «слог», «буква».
•
Ознакомлены
со звуками. Умеют определять на слух первый и последний звуки в словах.
•
Имеют представление
о слоге как части слова. Делят
слова на слоги ориентируясь на гласные звуки.
Определяют
количество и последовательность слогов. Составляют
и подбирают слова к схемам. •
имеет представление
о номинативной роли слова; различает названия одушевленных и неодушевленных предметов по вопросам; •
распознает
слова, которые обозначают названия признаков, действий; •
обозначает
слова условными знаками; •
выделяет
предложения из потока речи; анализирует
их по количеству слов; строит
графические схемы предложений; •
составляет
предложение по данной графической схеме; •
выполняет
звуковой анализ простых по структуре слов; строит
их звуковую схему, используя условные значки для обозначения звуков.
•
Умеют
определять на слух гласные и согласные звуки. Имеют представление о буквах и их распознавинии.
•
Любит
просматривать книги, слушать,пытается читать сам.
•
Имеет представление
о известных детских списателях
-
классиках и современниках, отдельные интересные факты их биографии, распознают
их на портретах.
•
узнает и
различает
буквы, которые обозначают гласные и согласные звуки; •
правильно называет буквы (алфавитное название: «вэ», «ка», «эль», «ха», «че» и т.д.);
•
читает
прямые слоги типа «СГ», «С’Г»;
•
читает
слоги и слова с буквами я, ю,
е, в разных позициях –
в начале слога и после букв, которые обозначают согласные звуки;
•
читает
слова с ь
и ъ
, которые указывают на то, что следующие за ними буквы
е, , и, ю, я обозначают два звука: [й] и соответствующий гласный; •
читает
слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу
, правильно произнося в них
твердые и мягкие согласные;
•
читает
слова с буквой г
, правильно произнося звук, обозначенный ею
•
правильно произносит при чтении слова (состоящие из 1
-
2 слогов), в которых гласные и согласные звуки стоят в слабой позиции: хле
б
, дру
г
, ст
е
на, в
о
да
; слова несложной структуры –
целыми словами .
правильно
•
Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком
с элементами письменной речи.
•
Ориентируется
на площади, странице альбома, книги, тетроди (
находит
центр, середину, левій, правый, верхний, нижний края, правый верхний, правый нижний и другие углы).
•
Держит правильно ручку и карандаш для выполнения специальных упражнений підготовки к письму.
•
Выполняет
различные графические упражнения ( обведение контуров изображения, штрихование форм разными способами.
Проводит
пряме, ломане линии разной конфогурации на нелинованой и на линованой основе
.
•
читает
тексты из букваря целыми словами (отдельные слова усложненной структуры –
по слогам), правильно интонируя предложения, разные по цели высказывания и интонации –
повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные (без употребления терминов) с ориентацией на соответствующие знаки препинания
•
В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает.
•
Знают элементы написания букв.
•
Любит
просматривать книги, слушать,пытается читать сам.
•
Имеет представление
о известных детских списателях
-
классиках и современниках, отдельные интересные факты их биографии, распознают
их на портретах
•
придерживается скорости чтения, соответствующей естественному темпу связной речи (при
плавном чтении –
не отдельными словами, а фразами), читает выразительно
; •
понимает и адекватно выполняет
короткие инструкции к учебным заданиям в учебнике и предложенные учителем для выполнения индивидуально, в паре, в группе;
•
знает наизусть 5
-
6 текстов (стихотворения, считалки, загадки –
не менее 4
-
х строк). •
Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком
с элементами письменной речи.
•
Ориентируется
на площади, странице альбома, книги, тетроди (
находит
центр, середину, левій, правый, верхний, нижний края, правый верхний, правый нижний и другие углы).
•
Держит правильно ручку и карандаш •
сознательно
принимает правильную позу перед началом письма;
•
показывает
правильное положение ручки в руке, держит
ее большим, средним и указательным пальцами;
•
правильно располагает
тетрадь на парте перед началом письма и сохраняет
такое ее положение в процессе письма;
•
правильно двигает
пальцами во время изображения небольших фигур, раскрашивания •
для выполнения специальных упражнений підготовки к письму.
•
Выполняет
различные графические упражнения ( обведение контуров изображения, штрихование форм разными способами.
Проводит
пряме, ломане линии разной конфогурации на нелинованой и на линованой основе
•
движет ручку (карандаш)
вдоль строки с помощью кисти и предплечья, опираясь на мизинец;
•
показывает
верхнюю, нижнюю, левую, правую стороны страницы; начало, середину, конец строки; середину между линиями рабочей строки; •
проводит линии
: вертикальные, горизонтальные, наклонные (влево, вправо);
•
изображает
прямые, ломаные, волнистые, петельные линии способом отрывного и безотрывного (в меру возможности) письма; •
правильно пишет
прямые линии, с верхним и нижним закруглением, верхние и нижние петли, овалы, полуовалы;
•
находит и показывает
все линии графической сетки тетради (верхняя и нижняя линии рабочей строки, вспомогательные линии (между строк и наклонная). •
В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает.
•
Знают элементы написания букв •
списывает
печатный и рукописный текст, соблюдая гигиенические и каллиграфические требования; •
выполняет
задания фонетико
-
графического, лексического, грамматического характера;
•
пишет под диктовку
слова, предложения из 3
-
4 слов (с учетом служебных слов), в которых написание не расходится с произношением; текст, в котором написание слов соответствует произношению (другие слова записываются на доске или диктуются «орфографически»).
•
пишет безотрывно
буквы с естественным соединением элементов и букв в слове: (верхнее, среднее, нижнее: и, ш, п, т
, су, из сл и т.п.); •
пишет слова связно, ритмично, с одинаковым наклоном букв;
•
сохраняет
правильную форму, высоту, ширину букв при письме слов, сочетаний слов, предложений
•
•
располагает
слова и предложения в основной (рабочей) строке между е линиями, правильно использует вспомогательные линии сетки тетради; •
списывает буквы,
слоги, слова, предложения с рукописных и печатных материалов;
•
пишет под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением; предложения (3
-
4 слова);
•
называет, правильно употребляет при письме знаки пунктуации:
точку, запятую, восклицательный и вопросительный знаки, тире; •
соблюдает гигиенические требования в процессе письма.
Речевая содержательная линия
•
Умеет внимательно слушать, проявляет интерес.
•
Сформировано умение строить связные высказывания разных типов (рассуждение, повествование, описание).
•
Знают основные части текста.
•
Умеет лаконично отвечать на поставленный вопрос.
•
Понимает тему и идею текста.
•
Может пересказать отдельные части близко к тесту, ориентируясь на предложенный план •
понимает фактическое содержание текста;
•
различает
на слух подобные, но не одинаковые по звучанию слова, словосочетания, законченные и незаконченные предложения;
понимает
устное высказывание повествовательного характера •
(80
-
100 слов, время звучания до 1 минуты);
•
фиксирует начало и конец текста;
•
определяет
на слух количество предложений в тексте, состоящем из 2
-
4 предложений; количество слов в предложении (до 4 слов);
•
Владеет правильным звукопроизношением, регулирует дыхание и темп во время заданий.
•
Владеет силой и высотой, тембром голоса.
•
Понимает значение речи для человека.
•
Имеет сбалансированный словарный запас.
•
Разговаривает грамотно, используя простые и сложные предложения
•
Ведт диалог непринужднно, поддерживает диалог на предложенную тему.
•
Придерживается языкового этикета в общении.
•
Самостоятельно составляет монологи различных типов •
отвечает на вопросы по содержанию прослушанного (
кто? что? где? когда? как?
);
•
понимает
после 1
-
2 прослушиваний значение слов, словосочетаний, предложений, фактическое содержание текста и выполняет задания, не требующие построения развернутого высказывания;
•
понимает
устное высказывание повествовательного характера •
(80
-
100 слов, время звучания до 1 минуты);
•
фиксирует начало и конец текста •
понимает
после 1
-
2 прослушиваний значение слов, словосочетаний, предложений, фактическое содержание текста и выполняет задания, не требующие построения развернутого высказывания;
•
Свободно пересказывает знакомые литературные произведения, содержание увиденного, рассказфывает напамять отдельные небольшие рифмованные произведения, отгадывает и составляет загадки.
•
в
оспроизводит по образцу интонацию предложений, различных по цели высказывания;
•
воспроизводит
в лицах (в паре с одноклассником или учителем) прослушанный диалог
•
пересказывает
прослушанный или прочитанный сюжетный текст букварного типа с опорой на данные сочетания слов, вопросы, картинный план
•
воспроизводят, разыгрывают
по ролям диалоги из прослушанных сказок, рассказов;
Языковая содержательная линия
•
Имеет представление о предложении, слове, слоне, звуке и букве
•
. Имеет представление о звуковом анализе простих слов
•
различает
устные и письменные высказывания; текст и не связанные между собой предложения;
•
выбирает
один из данных или подбирает самостоятельно заголовок к тексту букварного типа (или его части);
•
определяет
количество предложений в тексте (из 2
-
4 предложений); устанавливает их границы по графическим ориентирам;
•
находит
в устной речи и в тексте предложения, различные по цели высказывания •
интонационно правильно читает
(произносит) предложения, различные по цели высказывания и соответственно оформляет
их на письме
•
составляет
графические модели простых предложений, состоящих из 1
–
5 слов, в том числе со служебными частями речи;
•
составляет предложения, которые соответствуют данным графическим моделям;
•
добавляет или
убирает
один звук в слове так, чтобы получилось другое слово (
кот –
крот, дым –
дом, сова –
слова
и др.); •
выделяет первый, последний звуки в любом слове букварного текста;
•
соединяет
звуки (2
-
4) в слоги определенной структуры;
•
различает
гласные и согласные звуки по звучанию и способу произношения; •
правильно произносит
звуки, отличающие русский язык от украинского;
•
делит
на слоги слово, состоящее из 2
-
3 слогов;
•
определяет ударение в двусложных и трехсложных словах.
•
определяет
количество слогов в слове, произнесенном по слогам; •
произносит
вслед за учителем слово, четко выделяя ударный гласный;
•
правильно называет
буквы алфавита;
•
находит среди двух данных слов то, которому соответствует данная слого
-
звуковая схема с обозначением ударения (1
-
3 слога). Социокультурная содержательная линия
•
Имеет представление о государственной символике своїй страны.
•
Имеет представление о известных списателях и поэтах, знает об отдельных фактах их биографии.
•
Умеет отгадывать и составлять загадки.
•
Знает наизусть считалки, скороговорки, веснянки ит.д.
•
Может назвать сво имя, фамилию, домашний адрес.
•
Знает слова вежливости.
•
Умеет общаться. Знает правила поведения в общественных местах
•
воспринимает на слух и рассказывает
известные русские и украинские сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Колосок» и др.)
•
отгадывает
самые простые загадки;
•
знает наизусть
известные скороговорки, считалки, мирилки и использует их во время подвижных игр, общения с ровесниками;
•
Ученик (ученица)
•
знает и употребляет
формулы русского речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения);
•
различает и правильно
выбирает формулы речевого этикета для общения со взрослыми и детьми, близкими и малознакомыми людьми Деятельностная содержательная линия
•
Умеет правильно сидеть за столом, держать ручку и карандаш.
•
Сформированы
навыки аккуратного обращения с книгой. Имеют представление о строении книги ( обложка, название, имя автора, рисунка. Обобщает и передат тематику самой книги).
•
готовит
необходимые принадлежности к уроку
Ученик •
располагает
их на парте в удобном для использования порядке;
•
следит за осанкой во время сидения за партой;
•
правильно держит
ручку во время письма;
•
внимательно слушает и понимает
учителя, приступает к работе
сразу после его указаний; •
слушает
ответы одноклассников
•
. различает
основные элементы учебной книги (обложка, страница); ориентируется
на странице учебника;
пользуется
закладкой;
•
ориентируется
на странице обычной тетради с сеткой №1 и тетради с печатной основой; выполняет
работы в этих тетрадях;
•
говорит
в умеренном темпе, чтко, выразительно, с соответствующей силой голоса;
Автор
73   документа Отправить письмо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа