close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация ОДПиП каз

код для вставкиСкачать
ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ?К ПЕДАГОГИКАЛЫ? ИНСТИТУТ 2011
жылы
институт
пен
облыс
б?л?м
бас?армасы
арасында
б?л?м
беруд?
дамытуды?
2011
-
2014
жылдар?а
арнал?ан
мемлекетт?к
ба?дарламасын
?ске
асыру
ж?н?нде
?зара
?с
-
?рекет?
туралы
кел?с?м
жасалды
.
М??ал?м маманды?ын та?дауда?ы 10 себеп:
М??ал?м маманды?ы деген:
?
жо?ары зердел? адамдар маманды?ы;
?
айры?ша т?л табыса б?лет?н адамдар маманды?ы;
?
шы?армашылы??а бей?м адамдар маманды?ы;
?
?деттен тыс романтикалы? маманды?;
?
аса ?ажетт? маманды?тарды? б?р?;
?
т?л?алы? жа?ынан бей?мделген маманды?;
?
аса жан
-
жа?ты маманды?;
?
б?секелеуге е? т?ра?ты маманды?тарды? б?р?;
?
жер ?ст?ндег? на?ыз ?зг?л?кт? маманды?;
?
ж?мыс?а орналасу?а ж?не т?ра?ты жала?ы алу?а кеп?лд?к берет?н маманды?. Педагогтерды?
е?бека?ысы
2015
жыл?а
?арай
экономиканы?
жеке
секторында?ы
е?бека?ы
м?лшер?не
дей?н
?сед?,
о?тын
-
о?тын
?осымша
?стемеа?ы
мен
?осымша
а?ы
е?г?з?лед?
.
Атап
айт?анда,
2011
жыл?ы
1
?ырк?йектен
бастап
м??ал?мдер
мен
?нд?р?ст?к
о?у
шеберлер?
?осымша
а?ыны
б?л?кт?л?к
санаттарына
байланысты
алады
.
С?з
жо?,
м??ал?м
маманды?ыны?
бедел?н
тек
?ана
материалды?
ынталандыру
ар?ылы
арттыру?а
болмайды
.
Педагогтерд??
м?ртебес?
мен
имидж?
оларды?
б?л?кт?л?г?мен,
маманды?ымен
ж?не
бастарыны?
сапалы?
?асиеттер?мен
аны?талады
.
Институтта
350
-
ден
астам
о?ытушы,
оны?
?ш?нд?
100
?ылым
кандидаты
ж?не
19
?ылым
докторы
бар
.
ПМПИ
о?ытушылары
?
халы?аралы?
ж?не
мемлекетт?к
гранттарды?
иегерлер?,
республикалы?
конкурстарды?
же??мпаздары,
беделд?
мемлекетт?к
сыйлы?тарды?
лауреаттары
.
Со??ы
бес
жыл
?ш?нде
жо?ары
о?у
орныны?
12
?алымы
?Жоо
-
ны?
?зд?к
о?ытушысы?
грантыны?
иегер?
атанса,
8
жас
?алымы
мемлекетт?к
?ылыми
стипендия?а
ие
болды
.
Институт 6 факультетте 26 бакалавриат мамады?тары бойынша мамандар даярлайды:
?
психология
-
педагогика факультет?;
?
дене т?рбиес? ж?не спорт факультет?;
?
физика
-
математика факультет?;
?
жаратылыстану факультет?;
?
тарих, экономика ж?не ???ы? факультет?;
?
филология факультет?.
БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫ?ТАРЫ, ЖАРТЫЛАЙ ?ТУ БАЛДАРЫ (2012 жыл?ы 15 тамыз)
Маманды?тарды? атауы
Та?дау п?н?
Бей?нд?к п?н?
К?нд?зг? о?ыту
К?нд?зг? ?ыс?артыл?ан о?ыту
Сырттай ?ыс?артыл?ан
о?ыту
?АЗ
ОРЫС
Жалпы
Ауыл
Жалпы
Ауыл
?АЗ
ОРЫС
?АЗ
ОРЫС
ПСИХОЛОГИЯ
-
ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТ?
Мектепке дей?нг? о?ыту мен т?рбиелеу
Биология
Математика
75
73
69
66
50
52
59
50
Бастауыш о?ытуды? педагогикасы мен ?д?стемес?
Биология
Математика
79
76
74
71
55
50
70
61
Педагогика ж?не психология
Биология
Биология
81
79
75
69
55
60
64
56
Дефектология
Биология
Биология
76
73
72
66
52
51
55
55
Биология
Биология
Биология
86
81
74
71
50
86
66
54
?леуметт?к педагогика ж?не ?з?н
-
?з? тану
Биология
Биология
73
71
66
63
50
50
-
-
Психология
Биология
Биология
82
-
83
-
-
-
-
-
Биология (5В060700)
Биология
Биология
85
79
85
81
-
-
-
-
Химия
Химия
Химия
70
65
50
50
69
-
50
50
География
География
География
87
83
78
74
-
-
56
55
ФИЗИКА
-
МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТ?
Математика
Физика
Математика
74
67
50
50
50
-
56
57
Физика
Физика
Физика
74
70
56
50
56
51
50
50
Информатика
Физика
Математика
71
67
50
50
50
51
71
55
К?с?пт?к о?ыту
Физика
Математика
66
64
50
50
50
57
50
50
ТАРИХ, ЭКОНОМИКА Ж?НЕ ???Ы? ФАКУЛЬТЕТ?
Тарих
Д?ниеж?з? тарихы
87
86
81
76
61
-
66
57
???ы? ж?не тарих нег?здер?
Д?ниеж?з? тарихы
89
84
85
75
51
65
52
55
Маманды?тарды? атауы
Та?дау п?н?
Бей?нд?к п?н
К?нд?зг? о?ыту
К?нд?зг? ?ыс?артыл?ан
о?ыту
Сырттай ?ыс?артыл?ан
о?ыту
?АЗ
ОРЫС
Жалпы
Ауыл
Жалпы
Ауыл
?АЗ
ОРЫС
?АЗ
ОРЫС
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТ?
?аза? т?л? ж?не ?дебиет
?дебиет
?аза? т?л?
77
72
62
59
Орыс т?л? ж?не ?дебиет
?дебиет
Орыс т?л?
74
70
50
51
?аза? т?л?нде о?ытпайтын мектептердег? ?аза? т?л? мен ?дебиет?
?дебиет
?аза? т?л?
67
63
-
-
53
-
-
Орыс т?л?нде о?ытпайтын мектептердег? орыс т?л? мен ?дебиет?
?дебиет
Орыс т?л?
-
-
73
69
50
-
-
Шет т?л?: ек? шет т?л?
Шет т?л?
А?ылшын
Нем?с
87
64
80
-
87
77
80
51
56
-
58
-
64
-
57
-
Филология: ?аза? т?л?
Филология: орыс т?л?
?дебиет
Ана т?л? 87
-
66
-
-
-
-
-
Филология: шет т?л?
Шет т?л?
Шет т?л?
94
-
93
-
-
-
-
-
ШЫ?АРМАШЫЛЫ? МАМАНДЫ?ТАР
Бастап?ы ?скери дайынды?
2 шы?армашылы? емтихан
1
-
шы?армашылы? емтихан
94
92
84
82
59
70
86
79
Музыкалы? б?л?м беру
2 шы?армашылы? емтихан
1
-
шы?армашылы? емтихан
92
88
83
79
92
69
90
86
Бейнелеу ?нер? ж?не сызу
2 шы?армашылы? емтихан
1
-
шы?армашылы? емтихан
89
86
83
80
83
85
93
91
Дене т?рбиес? ж?не спорт
2 шы?армашылы? емтихан
1
-
шы?армашылы? емтихан
86
81
81
67
85
78
77
88
БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫ?ТАРЫ, ЖАРТЫЛАЙ ?ТУ БАЛДАРЫ (2012 жыл?ы 15 тамыз)
К?пт?лд?л?к бойынша арнайы топтары
2012
о?у
жылынан
бастап
к?пт?лд?л?к
бойынша
арнайы
топтар
ашылды,
я?ни
маманды?
п?ндер?
?ш
т?лде
:
?аза?,
орыс,
а?ылшын
т?лдер?нде
о?ытылады
.
Маманды?тар
?аза? т?л?нде о?итын топтар?а арнал?ан
Орыс
т?л?нде о?итын топтар?а арнал?ан
Орыс т?л?нде
А?ылшын т?л?нде
?аза? т?л?нде
А?ылшын т?л?нде
Мектепке дей?нг? о?ыту ж?не т?рбиелеу Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. ?ылыми
-
педагогикалы? зерттеу ?д?стемес?
3. ?й?ш?нде т?рбиелеу
4. ??орша?ан ортаны? о?ыту ?д?стемес?
5. К?с?би
-
ба?ытта?ы шет т?л?
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. ?ылыми
-
педагогикалы? зерттеу ?д?стемес?
3. ?й?ш?нде т?рбиелеу
4. ??орша?ан ортаны? о?ыту ?д?стемес?
5. К?с?би
-
ба?ытта?ы шет т?л?
Бастауыш о?ыту педагогикасы мен ?д?стемес?
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. ?ылыми
-
педагогикалы? зерттеу ?д?стемес?
3. ?й?ш?нде т?рбиелеу
4. ??орша?ан ортаны? о?ыту ?д?стемес?
5. К?с?би
-
ба?ытта?ы шет т?л?
6. Шешенд?к ?нерд? о?ыту ?д?стемес?
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. ?ылыми
-
педагогикалы? зерттеу ?д?стемес?
3. ?й?ш?нде т?рбиелеу
4. ??орша?ан ортаны? о?ыту ?д?стемес?
5. К?с?би
-
ба?ытта?ы шет т?л?
6. Шешенд?к ?нерд? о?ыту ?д?стемес?
Биология
Экология ж?не т?ра?ты даму
Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
Экология ж?не т?ра?ты даму
Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
Математика
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. Математиканы? к?р?спе курстары
3. Математика есептер?н шы?ару практикумы
4. Олимпиада?а арнал?ан есептерд? шы?ару
5. Математиканы о?ыту ?д?стемес?
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. Математиканы? к?р?спе курстары
3. Математика есептер?н шы?ару практикумы
4. Олимпиада?а арнал?ан есептерд? шы?ару
5. Математиканы о?ыту ?д?стемес?
Физика
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. ?ылыми
-
техникалы? аударма
3. Электрмагнетизмн?? нег?здер?
4. Атомды? физика
5. Физиканы о?ыту ?д?стемес?
Экология ж?не т?ра?ты даму
1. Педагогикалы? маманды??а к?р?спе
2. ?ылыми
-
техникалы? аударма
3. Электрмагнетизмн?? нег?здер?
4. Атомды? физика
5. Физиканы о?ыту ?д?стемес?
Студентер ??рамы
Институтта 4000
-
нан астам студент о?иды, оны? ?ш?нде:
?
мемлекетт?к грант бойынша:
?
1581
(к?нд?зг?),
?
418
(сырттай);
?
?алалы? ж?не ауданды? ?к?мдерд?? гранттары бойынша
?
173
(к?нд?зг?),
?
2
(сырттай);
?
ПМПИ гранты бойынша ?
20
.
Институтта шарт нег?з?нде (а?ылы) 2114 студент, оны? ?ш?нде 1270
-
с? к?нд?зг? т?р?нде, 944
-
? сырттай т?р?нде о?иды.
Сонымен, институт студентер? жалпы саныны? 50 % тег?н б?л?м алуда. Академиялы? ?т?ырлы?
Академиялы?
?т?ырлы?
ше?бер?нде
б?зд??
студенттерд??
б?р
семестр
бойы
?аза?стан
ж?не
шетелдер
жо?ары
о?у
орындарында
о?у?а
м?мк?нд?ктер?
бар
.
Б?г?нде
академиялы?
?т?ырлы?
ба?ыттары
бойынша
мына
жоо
-
ларда
:
?
?аз?ПУ
-
да
(Алматы
?аласы)
-
5
,
?
СМУ
-
де
(Семей
?аласы)
-
7
,
?
?арМУ
-
да
(?ара?анды
?аласы)
-
1
,
?
?ыздар
ПИ
-
да
(Алматы
?аласы)
-
2
студент
о?иды
.
?
?аза?стан
Республикасы
Президент?н??
стипендиясы
?
9;
?
Абай ??нанбаев
атында?ы
стипендия ?
1;
?
Ыбырай
Алтынсарин
атында?ы
стипендия ?
1;
?
Сара Алпыс?ызыны?
б?л?м
беру гранты ?
6;
?
Казкоммерцбанкты?
стипендиясы
-
6;
?
Облыс
?к?м?н??
стипендиясы
?
26.
А?ылы
о?итын
студенттер
арасында
о?уда?ы
жет?ст?ктер?
мен институтты?
?о?амды?
?м?р?не
белсене
?атыс?аны
?ш?н
атаулы
стипендиялар
иегерлер?
-
49 студент:
?Болаша?? ба?дарламасы бойынша о?у?а кеткен ПМПИ студенттер? ? р/с
Аты
-
ж?н?, тег?
Бар?ан жер?
1
Байма?амбетова Шолпан Германия
2
?лжанова Дина Ресей
3
Кайдаулова Юлия Германия
4
Шуртазин Мират ?лыбритания
5
Животягина Ксения Ресей 6
Ра?ышева Г?лн?р А?Ш
7
Жасымбек ?уаныш Малайзия
8
Мукушева Айн?р
Германия
9
Жолдабаева А. С
?лыбритания
10
Ахметова Анара ?лыбритания
11
Галямов Азамат
Ресей 12
Кашимов Кахар
?лыбритания
13
Деревянко Е.А
А?Ш
14
Байбакирова И
Т?ркия
О?у
??ны
б?р
жыл?а
443000 те?ген?
??райды
.
Азаматтар?а
к?мек
к?рсету
ж?не
?олдау
ма?сатында
мынадай
ЖЕ??ЛД?КТЕР
?арастырыл?ан
:
?
б?р?нш?
о?у
жылына
б?л?м
беру туралы
??жатты?
орташа
балы бойынша
же??лд?к
;
?
сессия н?тижелер?
бойынша
?зд?к
о?ы?аны
?ш?н
же??лд?к
;
?
б?рге
т?ратын
ек?
немесе
одан
да к?п
отбасы
м?шелер?н
о?ытатын
отбасылар?а
арнал?ан
отбасылы?
же??лд?к
;
?
жетекш?
спортшылар
мен дарынды
шы?армашыл
жастар
?ш?н
же??лд?к
(
к?нд?зг?
о?у
);
?
?леуметт?к
жа?дайы
осал
жастар?а
арнал?ан
же??лд?к
:
-
бала кез?нен
м?гедек
студенттерге
, 1 ж?не
2
-
топта?ы м?гедектерге
(
к?нд?зг?
ж?не
сырттай
о?у
т?рлер?
бойынша
) ?
50%;
-
жет?м
балалар
?атарында?ы
студенттерге
(
к?нд?зг?
ж?не
сырттай
о?у
т?рлер?
бойынша
23 жас?а
дей?н
) ?
50%;
-
ата
-
анасыны?
екеу?
де 1 ж?не
2
-
топта?ы м?гедектер
болса
(
к?нд?зг?
о?у
т?р?
) ?
25%; ата
-
анасыны?
б?реу?
1 ж?не
2
-
топта?ы м?гедек
болса
?
15%;
-
18 жас?а
дей?нг?
4 ж?не
одан
да к?п
баласы
бар отбасылардан
шы??ан
студенттерге
(
к?нд?зг?
о?у
т?р?
бойынша
) ?
15%;
-
ата
-
анасыны? екеу? де зейнеткерл?к жас?а (?йелдер ?ш?н ?
58, ерлер ?ш?н ?
63 жас) жеткен студенттерге (к?нд?зг? о?у т?р? бойынша) ?
10%;
-
жартылай отбасынан шы??ан студенттерге (к?нд?зг? о?у т?р? бойынша) ?
10 %;
-
ата
-
аналарыны? б?реу? со?ыс?а ?атысушы (жауынгер
-
интернационалистер) болып табылатын студенттерге (к?нд?зг? о?у т?р? бойынша) ?
20%.
?
б?р?нш? о?у жылында ?ашы?тан о?ыту технологиясы бойынша о?итын сырттай о?у т?р?н?? студенттер?не же??лд?к ?
60%, а?ымда?ы курстар?а -
50%;
?
о?у жылына т?гелдей алдын ала т?лем жаса?ан б?л?м алушылар?а же??лд?к ?
7%.
Же??лд?ктер ескер?ле отырып, о?у ??ны:
?
сырттай о?у т?р? бойынша ?
178000
те?ге,
?
?ашы?тан о?ыту технологиясы бойынша ?
177300
те?ге.
?осымша б?л?м беру ж?не б?л?м беру ?ызметтер?:
?
сынама тест?леу ?тк?зу;
?
?БТ ж?не ТКТ п?ндер? бойынша, соны? ?ш?нде on
-
lin
е реж?м?нде даярлы? ж?рг?зу;
?
ата
-
аналар?а, о?ушылар?а, педагогтерге ке?ес беру;
?
?ылыми жобаларды жазу бойынша жетекш?л?кпен айналысу;
?
дарынды балалармен ж?мыс жасау;
?
олимпиадалар?а дайынды? ж?рг?зу;
?
б?л?м беру ?дер?с?не а?паратты? ж?не ?д?стемел?к ?олдау к?рсету.
?Foundation? даярлы? б?л?мшес? ашылды (?н?лд?к? курс).
Нег?зг? м?ндет? ?
кешенд? тест?леуд? тапсыру?а к?мек к?рсету
Толы? а?паратты ПМПИ сайтынан о?и аласыз:
www.ppi.kz
?Талапкерлерге? б?л?м?
немесе 55
-
55
-
05, 65
-
16
-
14
телефондары бойынша
(Жо?ары о?у орнына дей?нг? даярлы? ж?не к?с?би ба?дар беру б?л?м?)
Автор
rekodes
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 005
Размер файла
985 Кб
Теги
одпип, каз, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа