close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

vykoristannya komp

код для вставкиСкачать
Підготувала асистент вчителя
-
реабілітолога Маланчій Валентина Олександрівна
Хмельницький 2012
2
3
4
5
6
7
Моти
ваційний аспект
Дидактично
-
корекційний аспект
Особистісний аспект
Соціальний аспект
аспекти
Корекційно
-
розвивальні аспекти використання комп’ютера
у
навчально
-
виховному процесі:
8
Моти
ваційний аспект
•
забезпечення
інтересу
до
навчання
;
•
висока
мотивація
учня,
можливість
і
бажання
виконувати
складні
задачі
;
•
формування
стійкого
позитивного
ставлення
до
предмета,
вивчення
якого
визначає
успішність
засвоєння
програмного
матеріалу
.
9
Дидактично
-
корекційний
аспект
•
активізація
процесів
пізнавальної
діяльності
учнів
з
обмеженими
можливостями
;
•
навчання
через
розвиток
в
учнів
психічних
процесів
;
•
можливості
вчасного
здіснення
педагогічної
діагностики
стану
засвоєння
учнями
програмного
матеріалу
;
•
здіснення
диференціації
та
індивідуалізації
процесу
навчання
та
корекції
;
•
формування
прийомів
та
способів
самостійного
спостереження
різних
об’єктів
;
•
корекція
й
розвиток
швидкості
та
диференційованості
зорового
сприйняття,
просторової
орієнтації,
збагачення
конкретних
уявлень
про
предмети
та
явища
довкілля
;
•
формування
прийомів
самоконтролю
.
10
Особистісний аспект
•
створення
умов
для
формування
активної
позиції
у
навчанні
;
•
розвиток
ініціативності
й
самостійності
учнів
з
особливими
потребами
;
•
створення
позитивно
-
емоційного
фону
уроку
чи
заняття
;
•
формування
емоційної
рефлексії
;
•
розвиток
комунікативної
діяльності
;
•
зняття
негативного
ставлення
учнів
до
зауважень
та
виправлень
учителя
.
11
Соціальний аспект
•
реабілітація
та
соціальна
адаптація
учнів
з
особливими
потребами
;
•
соціалізація,
соціально
-
економічний
розвиток
;
•
підготовка
учнів
з
особливими
освітніми
потребами
до
успішної
інтеграції
в
сучасному
суспільстві
.
12
Комп'ютерні
технології
-
це
технології
навчання,
засновані
на
використанні
комп'ютера
і
програмного
забезпечення,
які
вирішують
такі
дидактичні
завдання,
розв'язання
яких
без
використання
комп'ютера
недостатньо
ефективне
.
13
Режим роботи за комп’ютером
Тривалість
роботи
для
дітей
,
які
мають
певні
відхилення
від
норми
фізичного
здоров’я
або
хронічні
захворювання
не
повинна
перевищувати
10
хв
.
,
для
дітей
7
-
12
років
–
не
більше
20
хв
.
,
для
старшокласників
–
не
більше
30
хв
.
Дітям,
які
належать
до
групи
ризику
за
станом
зору,
час,
проведений
за
комп’ютером,
визначається
індивідуально
.
14
Дидактичні вимоги
Методичні
вимоги
Педагогічні
вимоги
Програмно
-
технічні вимоги
Вимоги до педагогічних програмних засобів навчання:
15
Дидактичні вимоги:
1)
науковість
-
зміст
педагогічних
програм
має
відповідати
науково
обґрунтованим
принципам
і
складатися
з
науково
достовірних
відомостей
;
2)
доступність
-
навчальний
матеріал
і
форми
його
пред'явлення
мають
відповідати
віку
дитини,
рівню
її
розвитку,
підготовки,
а
також
цілям
і
завданням
навчання
;
16
Методичні вимоги:
1)
побудова
програми
на
основі
часткової
методики
конкретного
предмета,
урахування
його
особливостей,
відповідність
змісту
матеріалу
завданням
навчання
;
2)
міцність
засвоєння
результатів
навчання
;
3
)
свідомість
навчання,
самостійність
і
активізація
діяльності
дитини
;
4
)
розвиток
інтелектуального
потенціалу
дитини
-
формування
уміння
приймати
рішення,
діяти
цілеспрямовано
;
засобом
досягнення
цієї
вимоги
є
реалізація
інтерактивного
діалогу
з
комп'ютером
.
17
Педагогічні вимоги:
1)
навчальна
і
виховна
спрямованість
програми
;
2
)
відповідність
естетичного
оформлення
програми
її
функціональному
призначенню
.
18
Програмно
-
технічні вимоги:
1)
стійкість
до
помилкових
дій
користувача
;
2)
мінімізація
часу
на
дії
користувача
за
допомогою
простоти
і
доступності
управління
програмою
;
3)
ефективне
використання
технічних
ресурсів
;
4)
відповідність
функціонування
програми
опису
в
експлуатаційній
документації
;
5)
забезпечення
документацією,
що
містить
повний
опис
і
методику
роботи
з
програмою
.
19
20
21
22
23
24
25
26
28
ДЖЕРЕЛА:
1
.
О
.
М
.
Василенко
ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У
НАВЧАННІ
ДІТЕЙ
З
ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ШКІЛ
Хмельницький
інститут
соціальних
технологій
ВМУРоЛ
«Україна»
2
.
Качуровська
О
.
Новітні
засоби
корекції
та
розвитку
мовлення
учнів
із
ТВМ
/
О
.
Качуровська
//
Дефектологія
.
–
2006
.
-
№
2
.
–
С
.
46
-
49
.
3
.
Легкий
О
.
Корекційні
можливості
застосування
комп’ютера
у
спеціальній
школі
/
О
.
Легкий
//
Дефектологія
.
–
2002
.
-
№
1
.
–
С
.
36
-
39
.
4
.
Миронова
С
.
Використання
комп’ютера
у
корекційному
навчанні
дітей
з
вадами
інтелекту
/
С
.
Миронова
//
Дефектологія
.
–
2003
.
-
№
3
.
–
С
.
41
-
45
.
5
.
Холковська
І
.
Л
.
Корекційна
педагогіка
/
І
.
Л
.
Холковська
.
–
Вінниця
:
ВДПУ
ім
.
М
.
Коцюбинського,
2007
.
–
328
с
.
6
.
Вадрус
Л
.
М
.
Програма
навчання
комп’ютерної
грамоти
.
7
.
Л
.
М
.
Томіч
ТЕОРЕТИЧНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ
І
ПРИНЦИПИ
ВИКОРИСТАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ
ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ
ПІД
ЧАС
КОРЕКЦІЇ
МОВЛЕННЯ
ДІТЕЙ
ІЗ
ПОРУШЕННЯМИ
ПСИХОФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ
8
.
Больших
И
.
В
.
,
Кукушкина
О
.
И
.
Компьютерные
технологи
в
специальной
школе
/
И
.
В
.
Больших,
О
.
И
.
Кукушкина
//
Дефектология
.
-
1995
.
-
№
2
.
9
.
Вальчук
Н
.
П
.
,
Шамшур
Э
.
В
.
Компьютерная
обучающая
программа
"Звукослоговый
анализ
слов"
/
Н
.
П
.
Вальчук,
Э
.
В
.
Шамшур
//
Дефектология
.
-
2000
.
-
№
3
.
-
С
.
55
-
65
.
10
.
Гершунский
Б
.
С
.
Компьютеризация
в
сфере
образования
:
проблемы
и
перспективы
/
B
.
C
.
Гершунский
.
-
М
.:
Педагогика,
1987
.
-
263
с
.
11
.
Гергей
Т
.
,
Машбиц
Е
.
И
.
Психолого
-
педагогические
проблемы
эффективного
применения
компьютера
в
учебном
процессе
/
Т
.
Гергей,
Е
.
И
.
Машбиц//
Вопросы
психологии
.
-
1985
.
-
№
3
.
-
С
.
41
-
48
.
12
.
Зеленская
Ю
.
Б
.
Эволюция
технических
средств
формирования
и
коррекции
произносительной
стороны
речи
у
детей
/
Ю
.
Б
.
Зеленская
//Дефектология
.
-
2003
.
-
№
3
.
-
С
.
76
-
87
.
13
.
Королевская
Т
.
К
.
Видимая
речь
-
3
/
Т
.
К
.
Королевская
//
Дефектология
.
-
1998
.
-
№
5
.
-
С
.
63
-
65
.
Автор
pochatkova8
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
169
Размер файла
25 910 Кб
Теги
vykoristannya_komp
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа