close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування ключових та предметних компетентностей засобами уроків природознавства.ppt1

код для вставкиСкачать
Формуванн́ кл̀чових та предметних
компетентностей засобами
уроків
природознавства
в 1 класі
Підготувала
Слобод́ник
Л̀бов Василівна
вчитель початкових класів
Уманської загальноосвітньої школи І –
ІІІ ступенів №5
ім. В.І. Чуйкова
Уманської міської ради
Черкаської області
З 1 вересн́ 2012р. в початковій школі розпочалос́ поступове впровадженн́ нового Державного стандарту початкової загальної освіти, ́кий прийн́то відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 та нових навчальних програм і нових підручників.
•
Державний стандарт початкової освіти ґрунтуєтьс́ на засадах особистісно
зорієнтованого і компетентнісного
підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства.
•
Актуальними завданн́ми, визначеними основним документом початкової школи, є оволодінн́ кл̀човими компетентност́ми
, ́кі передбача̀ть особистісно
-
соціальний та інтелектуальний розвиток учнів; життєві компетентності учнів форму̀тьс́ на основі міжпредметних
зв’́зків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних
компетенцій
.
Зміни, ́кі визначені в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, реалізу̀тьс́ шл́хом:
•
формуванн́ кл̀чових компетентностей
учнів початкових класів͕ зокрема͗ умінн́ вчитис͕́ забезпеченн́ загальнокультурної͕ громад́нської͕ соціальної͕ здоров’́зберіга̀чої
, інформаційно
-
комунікаційної освіченості͖
•
посиленн́ природничої складової навчально
-
виховного процесу͕ зокрема введено в 1
-
4 класах нову освітн̀ галузь –
«Природознавство» по 2 години щотижн͕́ що спри́є формуванн̀ природознавчої компетентності учнів шл́хом засвоєнн́ системи інтегрованих знань про природу
У новому Державному стандарті терміни вжива̀тьс́ у таких значенн́х.
Кл̀чова компетенці́
Це об’єктивна категорі́, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівн́ знань, умінь, навичок, ставлень, ́кі можна застосувати в широкій сфері ді́льності л̀дини (
вмінн́ вчитис́, загальнокультурна, громад́нська, здоров’́збережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно
-
комунікаційних технологій
).
Компетентнісний підхід
Це спр́мованість навчально
-
виховного процесу на дос́гненн́ результатів, ́кими є такі ієрархічно
-
підпор́дковані компетентності учнів, ́к кл̀чова, загальнопредметна і предметна.
Компетентність
Це набута у процесі навчанн́ інтегрована здатність особистості, ́ка складаєтьс́ із знань, досвіду, цінностей і ставленн́, що можуть цілісно реалізовуватис́ на практиці.
Предметна компетентність
Це освоєний учн́ми у процесі навчанн́ досвід специфічної дл́ певного предмета ді́льності, пов’́заної з набутт́м нового знанн́, його перетворенн́м і застосуванн́м.
Предметна компетентність
Це сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії дл́ розв’́занн́ навчальної проблеми (задачі, ситуації
).
Учень має у́вленн́, знає, розуміє, застосовує, ви́вл́є ставленн́, оцін̀є.
Предметна природознавча компетентність
Це -
особистісне утворенн́, що характеризує здатність учн́ розв’́зувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’́зані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "л̀дина -
природа“.
Прикладом кл̀чових компетентностей можуть бути такі здатності л̀дини
:
*
продемонструвати творче мисленн͖́
*застосувати різні види спілкуванн́ в різних ситуаці́х͖
*зрозуміти сенс належності до різних видів спільнот͖
*довести здатність пристосуванн́ до різних ситуацій͖
*спри́ти створенн̀ ́кісного житт͖́
*зрозуміти й відповідно використати технології͖
*розвивати здібності дослідженн́ та набувати власний досвід͖
*побудувати власний комплекс індивідуальних і соціальних цінностей та орієнтувати на них сво̀ поведінку
Компетентнісний
підхід у навчанні вимагає͕ щоб сучасні навчальні засоби виконували не тільки інформаційну͕ а й мотиваційну та розвивальну функції
З мето̀ забезпеченн́ мотивації учінн́ вчител́ми початкових класів у навчальних засобах використову̀тьс́:
*цікавий матеріал
;
*іл̀страції
;
*дидактичні ігри
;
*вправи, що передбача̀ть цікавий дл́ учнів процес виконанн́
;
*завданн́, що спонука̀ть до пошуку значимих дл́ учн́ результатів.
Довкілл́ рослини
Криптограма
Ключ: прочитати вислів проти годинникової стрілки
т
а
с
а
б
л
о
н
с
-
і
е
н
д
о
р
а
г
в
т
диха̀ть
живл́тьс́
руха̀тьс́ Вивод́ть потомство
Гра “Посідаємо рядком і подумаєм ладком”
•
У зеленім кожушку, в кост́ній сорочці
Я росту собі в ліску
—
всім зірвати хочетьс́.
•
Вірно л̀д́м ́ служу, їм дерева стережу,
Дзьоб міцний і гострий ма̀, шкідників ним добува̀.
•
Червона, солодка, запашна
Росте низько, до землі близько.
•
Я руда і невеличка, дуже схожа на лисичку.
Та курей не поїда̀, по деревах лиш стриба̀.
•
Має гарні жовті вічка й фіолетову спідничку.
Запах ніжний і духм́ний наповн́є ліс весн́ний.
•
В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має.
А ́к вийде пол̀вати, бережись, мишва хвостата!
У
?i?h?j?•?\?g?y?g?g?•
?a
?A?_?f?e?_?x
?K?h?g?p?_
?c
?k?i?j?Z?\?^?•
?\?_?e?b?q?_?a?g?_
.
Формуванн́ предметних і кл̀чових компетентностей
вимагає від учител́ застосуванн́ методів
͕ ́кі передбача̀ть активну ді́льність молодших школ́рів
•
продуктивні (вивчений матеріал застосовуєтьс́ на практиці)
;
•
евристичні або частково пошукові (окремі елементи нових знань учень знаходить завд́ки розв
’
́занн̀
пізнавальних завдань)
;
•
проблемні (учень усвідомл̀є проблему і знаходить шл́хи її розв
’
́занн́
)
;
•
інтерактивні (активна взаємоді́ всіх учнів͕ в ході ́кої кожний школ́р осмисл̀є сво̀ ді́льність͕ відчуває сво̀ успішність)
Особливості організації вивченн́ програмового матеріалу з природознавства у 1 класі
Розподіл годин:
• прот́гом року —
68 год
(2 год
на тиждень);
• резерв* –
6 год
;
* —
резерв навчального часу може бути використаний учителем на власний розсуд дл́ організації різноманітних форм навчального процесу:екскурсій, проектної та дослідницької ді́льності учнів
, роботи з додатковими джерелами інформації.
Особливості модел̀ванн́ змісту навчальної програми:
•
проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного із розділів;
•
співпраця з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку “Запитай
у батьків”
;
•
узагальнення вивченого матеріалу кожного із розділів (
“Запитанн́
до природи”
);
•
застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.
Структуруванн́ програми у 1 класі
•
ВСТУП що вивчає предмет природознавство (1 год
);
•
РОЗДІЛ І. світ, у ́кому ти живеш (14 год
);
•
РОЗДІЛ ІІ.
світ неживої природи (7 год
);
•
РОЗДІЛ ІІІ. світ живої природи (17 год
);
•
РОЗДІЛ ІV. рідний край (10 год
);
•
РОЗДІЛ V. мо́ країна —
Україна (8 год
); •
РОЗДІЛ VІ. запитанн́ до природи (5 год
, упродовж року, тематика за вибором учител́).
Рекомендації щодо організації навчально
-
виховного процесу на уроках природознавства
• компетентнісно
орієнтований підхід;
• використанн́ сучасних освітніх технологій;
• розвиток критичного мисленн́ та креативності;
• проблемний підхід;
• упровадженн́ проектних технологіїй
;
• залученн́ молодших школ́рів до колективної ді́льності (парної, групової роботи);
• використанн́ інформаційно
-
комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі ролики про тіла Сон́чної системи, Всесвіт).
Методи, прийоми та засоби організації навчальних зан́ть з природознавства
•
спостереженн́ у природі͖
• власні дослідженн́ учнів͖
• практичні роботи͖
• демонстраційні і фронтальні досліди͖
• виготовленн́ моделей ́вищ природи та формуванн́ вмінь користуватис́ ними͖
• екологічне модел̀ванн̀ та прогнозуванн͖́
• вирішенн́ ситуативних завдань͖
• робота з інформаційними джерелами͖
• практична ді́льність з охорони природи
Форми та засоби проведенн́ навчальних зан́ть з природознавства
• використанн́ місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних ціл́х;
• проведенн́ регул́рних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, планетарій;
• систематичні спостереженн́ за природо̀;
• дидактичні ігри;
• уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місц́ подій;
• св́ткуванн́ дн́ Землі, космонавтики, прильоту птахів;
• власні учнівські дослідженн́; • виконанн́ завдань пошуково
-
творчого характеру;
• екологічні акції.
Використанн́ місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних ціл́х
Герб Умані
Прапор Умані
Символічний знак при в’їзді в місто
У́
мань (
Гумань
, пол. Humań
)
—
місто обласного підпор́дкуванн́, районний центр Уманського району Черкаської області. Розташоване на Придніпровській височині над ріко̀ Уманко̀ (басейн Південного Бугу). Поруч з містом проходить автошл́х (Київ
—
Одеса), що в Україні збігаєтьс́ з міжнародним автошл́хом (Санкт
-
Петербург
—
Одеса). Проведенн́ регул́рних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, планетарій.
Уманський
краєзнавчий
музей
На вс̀ країну і навіть за кордоном відомий Державний заповідник
—
дендропарк «Софіївка»
Систематичні спостереженн́ за природо̀ Зима
Весна
Весною все ожива
,
танцює
й
співа
. НАЗВІТЬ
?<???K?G?Y?G?1
МІСЯЦІ
Дидактичні ігри
“
Хто
́кий”
Упертий
пес
Полохливий
їжак
Кол̀чий
заєць
Вірний
вовк
Надутий
осел
Злий
лис
Хитрий
індик
І день, і ніч, і в дощ, і в спеку
Труджусь весь час я під землею.
Коплю запаси цілий день :
Алмази, золото з рудою.
Що їх об’єднує?
Уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місц́ подій
Св́ткуванн́ дн́ Землі, космонавтики, прильоту птахів
Знайди відповідь, розшшифруй
її, визнач групу тварин
Йде
в поле -
́к дощечка, а з
пол́ -
́к бочечка. (
́нивС
)
Хто
боком спить, а лежачи
їсть
?
(
ьнелО
)
Хто
на собі
ліс
носить?
(
авороК
)
Повзун
повзе
, на базар голки
везе
. (
пац
, азоК
)
Хто
родитьс́ з
бородо̀?
(
акчовк
і
атачруК
)
Пролетіло
на хвості
, та й
сховалось
в хворості
.
(
оБриб
)
Маленьке
ﰠ
сіреньке
, а хвостик, ́к шило.
(
Овкв
)
Кругом бочки біга̀ть
клубочки (
кажЇ
)
Виконанн́ завдань пошуково
-
творчого характеру
Власні учнівські дослідженн́
•
Ми налили воду в стакан. Поставили його в морозильну камеру. Коли на поверхні води з»́вилас́ льодинки, ми вимір́ли температуру води.
•
Висновок:
вода замерзає при температурі 0* С та перетвор̀̀тьс́ в лід (твердий стан води)
Ми налили в чайник воду, довели її
до кипінн́
. І побачили
, що
над носиком кипл́чого
чайника з
»
́вивс́
пар.
Висновок
:
вода при кипінні
перетвор̀єтьс́
в пар
(
газоподібний
стан води)
Власні учнівські дослідженн́
Екологічні акції
Давай
разом
піклуватис́
про
довкілл́,
щоб
мати
змогу
радіти
навколишній
красі
та
подарункам,
́кі
природа
так
щедро
дарує
нам
щодн́!
Все залежить від нас!
Компетентнісний підхід у навчанні є актуально̀ проблемо̀ сьогоденн́, особливо у початковій школі.
Мета педагогічної ді́льності вчител́ –
сформувати компетентну особистість молодшого школ́ра на основі розвитку пізнавального інтересу, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними дл́ цього знанн́ми, вмінн́ми та навичками.
Д́ку̀ за увагу!
Список використаних джерел
•
1. Про затвердженн́ Державного стандарту початкової загальної освіти
zakon
.
rada
.
gov
.
ua
•
2. lismk.org.ua/wp
-
content/uploads/201...
•
3. Таргоній О. Використанн́ інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабан̀к // Сучасна школа України. –
2011. -
№ 2. –
С. 42 –
44.
•
http://teacher.at.ua/
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 434
Размер файла
6 280 Кб
Теги
природознавство, засобами, формування, уроків, предметной, КЛЮЧОВИХ, компетентностей, ppt1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа