close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Предупреждение оптической диcграфии

код для вставкиСкачать
ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȖȗȚȐȟȍșȒȖȑ ȌȐ
c
ȋȘȈȜȐȐ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ș ȌȖȠȒȖȓȤȕȐȒȈȔȐ
ǻȟȐȚȍȓȤ
-
ȓȖȋȖȗȍȌ
ǨȋȍȑȟȐȒ ǵȈȚȈȓȤȧ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȕȈ
ǴǩǬǶǻ №244
ǬȐșȋȘȈȜȐȧ ±
ȟȈșȚȐȟȕȖȍ șȗȍȞȐȜȐȟȍșȒȖȍ ȕȈȘțȠȍȕȐȍ ȗȘȖȞȍșșȈ ȗȐșȤȔȈ.
ǨȘȚȐȒțȓȧȚȖȘȕȖ
-
ȈȒțșȚȐȟȍșȒȈȧ
ǵȈ ȖșȕȖȊȍ ȜȖȕȍȔȕȖȋȖ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ ȐȓȐ ȈȒțșȚȐȟȍșȒȈȧ
ǵȈ ȗȖȟȊȍ ȕȈȘțȠȍȕȐȧ ȧȏȣȒȖȊȖȋȖ ȈȕȈȓȐȏȈ Ȑ șȐȕȚȍȏȈ
ǨȋȘȈȔȔȈȚȐȟȍșȒȈȧ
ǶȗȚȐȟȍșȒȈȧ
ǶȗȚȐȟȍșȒȈȧ ȌȐșȋȘȈȜȐȧ
ǹȊȧȏȈȕȈ ș :
ȕȍȌȖȘȈȏȊȐȚȐȍȔ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȋȕȖȏȐșȈ;
ȕȍȌȖȘȈȏȊȐȚȐȍȔ ȈȕȈȓȐȏȈ Ȑ șȐȕȚȍȏȈ;
ȕȍȌȖȘȈȏȊȐȚȐȍȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ Ȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ; ȕȍȚȖȟȕȖșȚȤȦ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȜȖȘȔȍ Ȑ ȞȊȍȚȍ, ȊȍȓȐȟȐȕȍ ȗȘȍȌȔȍȚȈ; ȕȍșȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȕȖșȚȤȦ ȖȗȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȉțȒȊȣ; ȕȍȌȖȘȈȏȊȐȚȐȍȔ ȗȈȔȧȚȐ ȓȍȊȖȘțȒȖșȚȤȦ Ȑ ȖȘȋȈȕȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧȔȐ ȔȖȏȋȈ
DzȖȘȘȍȒȞȐȖȕȕȈȧ ȘȈȉȖȚȈ șȚȘȖȐȚșȧ ș țȟȍȚȖȔ
ǹȘȖȒȖȊ: ȟȍȔ ȘȈȕȤȠȍ ±
ȚȍȔ ȓțȟȠȍ
DzȖȔȗȓȍȒșȕȖșȚȐ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ
ǷȘȐȊȓȍȟȍȕȐȧ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ
ǴȍȚȖȌȐȟȍșȒȐȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȐ
ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ:
1. ǻȚȖȟȕȐȚȤ Ȑ ȘȈșȠȐȘȐȚȤ ȖȉȢȍȔ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ
2. ǼȖȘȔȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȍ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȍ Ȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ
3. ǸȈȏȊȐȊȈȚȤ ȏȘȐȚȍȓȤȕȣȑ ȈȕȈȓȐȏ Ȑ șȐȕȚȍȏ
4. ǼȖȘȔȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ
5. ǻȟȐȚȤ ȌȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȞȐȐ șȔȍȠȐȊȈȍȔȣȝ ȗȖ ȖȗȚȐȟȍșȒȐȔ ȗȘȐȏȕȈȒȈȔ ȉțȒȊ.
DzȖȘȘȍȒȞȐȖȕȕȈȧ ȘȈȉȖȚȈ
1. ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ
ǰȋȘȈ «ǿȍȋȖ ȕȍ șȚȈȓȖ?»
ǰȋȘȈ «ǷȖȊȚȖȘȐ ȏȈ ȔȕȖȑ»
ǰȋȘȈ «ǿȚȖ ȐȏȔȍȕȐȓȖșȤ?»
ǰȋȘȈ «ǸȈȏȓȖȎȐ ȒȈȒ ȉȣȓȖ»
2.ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ Ȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ ǵȈȑȌȐ ȉțȒȊț șȘȍȌȐ ȌȘțȋȐȝ ȉțȒȊ
ǻȏȕȈȑ ȉțȒȊț
ǻȒȈȎȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕțȦ ȉțȒȊț
ǶȉȊȍȌȐ ȗȖ ȒȖȕȚțȘț
ǬȖȗȐȠȐ ȉțȒȊț
ǻȚȖȟȕȍȕȐȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ Ȗ ȜȖȘȔȍ, ȞȊȍȚȍ, ȊȍȓȐȟȐȕȍ.
ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ
ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ
ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ
ǪȣȌȍȓȍȕȐȍ ȉțȒȊ, ȕȈȓȖȎȍȕȕȣȝ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ; ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȍ ȕȍȌȖșȚȈȦȡȍȋȖ ȥȓȍȔȍȕȚȈ
ǷȖȐșȒ ȉțȒȊȣ șȘȍȌȐ ȘȧȌȈ ȌȘțȋȐȝ
3. ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȈȕȈȓȐȏȈ Ȑ șȐȕȚȍȏȈ
DzȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȕȐȍ ȉțȒȊ Ȑȏ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ
ǹȒȓȈȌȣȊȈȕȐȍ Ȑȏ ȗȈȓȖȟȍȒ
ǷȖȒȈȏȣȊȈȕȐȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȝ ȉțȒȊ șȘȍȌȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ Ȑ ȏȍȘȒȈȓȤȕȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȕȣȝ
ǪȣȒȓȈȌȣȊȈȕȐȍ ȉțȒȊ Ȑȏ ȞȍȗȖȟȍȒ Ȑ ȊȍȘȍȊȖȒ
dzȍȗȒȈ Ȑȏ ȗȓȈșȚȐȓȐȕȈ
ǷȖȒȈȏȣȊȈȕȐȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȝ ȉțȒȊ șȘȍȌȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ Ȑ ȏȍȘȒȈȓȤȕȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȕȣȝ
DzȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȕȐȍ ȉțȒȊ Ȑȏ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ
ǵȈȗȐșȈȕȐȍ ȉțȒȊ ȕȈ ȗȍșȒȍ
ǵȈȗȐșȈȕȐȍ ȉțȒȊ ȕȈ ȌȖșȖȟȒȍ
dzȍȗȐȔ ȉțȒȊȣ Ȑȏ ȗȓȈșȚȐȓȐȕȈ
ǪȣȒȓȈȌȣȊȈȍȔ ȉțȒȊȣ Ȑȏ ȜȈșȖȓȐ Ȑ ȊȍȘȍȊȖȟȒȐ
Ǩ ȍȡȍ Ȑȏ ȞȍȗȖȟȒȐ
ǷȐȠȍȔ ȉțȒȊȣ ȊȖȌȖȑ ȊȍȏȌȍ, ȋȌȍ ȝȖȚȐȔ Ȑ șȔȍȨȔșȧ
4. ǼȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ
ǪȖșȗȘȐȧȚȐȍ șȝȍȔȣ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ
ǼȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ ș ȖȗȖȘȖȑ ȕȈ ȗȘȈȊțȦ ȘțȒț
ǪȖșȗȘȐȧȚȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȔȍȎȌț ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ Ȑ Ȑȝ ȋȘțȗȗȈȔȐ
ǪȖșȗȘȐȧȚȐȍ șȝȍȔȣ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȍȓȈ
ǼȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȑ ș ȖȗȖȘȖȑ ȕȈ ȗȘȈȊțȦ ȘțȒț
ǰȋȘȈ «ǵȈ ȓțȋț»
ǰȋȘȈ «ǸȣȉȒȐ»
ǰȋȘȈ «ǴȍȌȊȍȎȈȚȈ Ȑ ȍȎȈȚȈ»
ǪȖșȗȘȐȧȚȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȔȍȎȌț ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ Ȑ Ȑȝ ȋȘțȗȗȈȔȐ
ǰȋȘȈ «ǷȖȔȖȋȐ ȒțȒȓȍ ǴȈȠȍ»
ǰȋȘȈ «ǿȚȖ ȥȚȖ?»
ǰȋȘȈ «ǫȌȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ?»
ǰȋȘȈ «ǯȈȋȈȌȖȟȕȣȍ ȗȈȓȖȟȒȐ»
5. ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȞȐȧ șȔȍȠȐȊȈȍȔȣȝ ȉțȒȊ
ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȞȐȧ ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȉțȒȊ
ǩțȒȊ Ȋ șȓȖȋȈȝ, șȓȖȊȈȝ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȝ, ȚȍȒșȚȍ.
ǹȐșȚȍȔȈ ȏȈȕȧȚȐȑ ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȋȘȈȜȖ
-
ȔȖȚȖȘȕȣȝ ȕȈȊȣȒȖȊ ț ȌȖȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ șȚȈȘȠȍȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ
ǹȐșȚȍȔȈ ȏȈȕȧȚȐȑ
ǹȖșȚȖȐȚ Ȑȏ 24 ȏȈȕȧȚȐȑ
ǷȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȗȖ ȗȓȈȕț Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ țȟȍȉȕȖȋȖ ȋȖȌȈ 1 ȘȈȏ Ȋ ȕȍȌȍȓȦ
Ǭȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ȏȈȊȖȌȧȚșȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȚȍȚȘȈȌȐ Ȋ ȒȘțȗȕțȦ ȒȓȍȚȒț
Ǭȓȧ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ Ȋ ȘȖȌȐȚȍȓȤșȒȖȔ țȋȖȓȒȍ ȊȣȊȍȠȐȊȈȦȚșȧ ȖȚȟȍȚȣ
ǪȣȊȖȌȣ
ǰșȗȖȓȤȏțȍȔȣȑ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȈȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȒȖȔȗȓȍȒș ȔȍȚȖȌȖȊ Ȑ ȗȘȐȍȔȖȊ, ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȚȤ ȖȗȚȐȟȍșȒțȦ ȜȖȘȔț ȌȐșȋȘȈȜȐȐ, Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ
-
țȟȍȕȐȒȖȊ Ȑ ȖȚȏȣȊȣ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ.
ǹȗȐșȖȒ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ
Ǫ.ǰ. ǫȖȘȖȌȐȓȖȊȈ, Ǵ.ǯ. DzțȌȘȧȊȞȍȊȈ. ǿȚȍȕȐȍ Ȑ ȗȐșȤȔȖ: ǹȉȖȘȕȐȒ țȗȘȈȎȕȍȕȐȑ ȗȖ ȐșȗȘȈȊȓȍȕȐȦ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȖȊ ȗȐșȤȔȈ Ȑ ȟȚȍȕȐȧ. Ǵ.: ǨȒȊȈȘȐțȔ, ǹǷȉ.: ǬȍȓȤȚȈ, 1995.
-
384 ș., Ȑȓ
ǴȈȏȈȕȖȊȈ ǭ.Ǫ. dzȖȋȖȗȍȌȐȧ. ǶȗȚȐȟȍșȒȈȧ ȌȐșȋȘȈȜȐȧ: DzȖȔȗȓȍȒȚ ȚȍȚȘȈȌȍȑ ȗȖ ȒȖȘ
-
ȘȍȒȞȐȖȕȕȖȑ ȓȖȋȖȗȍȌȐȟȍșȒȖȑ ȘȈȉȖȚȍ ș ȌȍȚȤȔȐ, ȐȔȍȦȡȐȔȐ ȖȚ
ȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ. ǺȍȚȘȈȌȤ № 5.
²
Ǵ.: ǶǶǶ «ǨDzǪǨǸǰǻǴ ǩǻDz», Dz.: «ǬȖȔ ȗȍȟȈȚȐ ²
ǪȇǺDzǨ», 2004. ²
72 ș, Ȑȓȓ.
ǵȍȜȍȌȖȊȈ ǭ.Ǩ., ǻȏȖȘȖȊȈ Ƕ.Ǫ. ǫȖȚȖȊȐȔșȧ Ȓ ȠȒȖȓȍ. ǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȖșȖȉȐȍ Ȍȓȧ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ ȌȍȚȍȑ. ±
Dz.: ǫǰǷǷǪ, 1998, 400 ș.
ǰ.Ǩ. ǼȐȓȈȚȖȊȈ ǸȈȏȊȐȚȐȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȕȖȏȐșȈ ț ȌȖȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ ș ȕȈȘțȠȍȕȐȧȔȐ ȘȍȟȐ ±
ǻȟȍȉȕȖȍ ȗȖșȖȉȐȍ ±
ǭȒȈȚȍȘȐȕȉțȘȋ, 2000.
dz.Ǫ. ǼȖȔȐȕȈ ǹȍȕșȖȘȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ: ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ (4) 5
-
6 ȓȍȚ. ±
Ǵ.: ǺǾ «ǹȜȍȘȈ», 2001. ±
80 ș.
ǻȕȌȏȍȕȒȖȊȈ Ǩ.Ǫ., DzȖȓȚȣȋȐȕȈ dz.ǹ. ǯȊțȒȈȘȐȒ. ±
ǭȒȈȚȍȘȐȕȉțȘȋ: ǰȏȌ
-
ȊȖ ǨǸǬ dzǺǬ, 1999.
-
128 ș.
ǹȗȈșȐȉȖ ȏȈ ȊȕȐȔȈȕȐȍ!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
15
Размер файла
146 124 Кб
Теги
предупреждению, диcграфии, оптические
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа