close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Зоар "Берешит"-1

код для вставкиСкачать
Построчный перевод (включающий также оригинальный текст) книги Зоар Берешит 1 часть:
2
2
‫‪3‬‬
‫ספר הזהר‬
‫על חמשה חומשי תורה‬
‫מהתנא האלקי‬
‫רבי שמעון בן יוחאי ז"ל‬
‫חלק ב‬
‫פרשת בראשית א'‬
‫©‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פרשת בראשית‬
‫חלק א‬
‫מבאר ענין‪:‬‬
‫בראשית ברא אלהים‬
‫את השמים ואת הארץ‬
‫‪4‬‬
5
‫א‬
*******
‫ גליף גלופי בטהירו‬,‫א) בריש הורמנותא דמלכא‬
‫ ונפיק גו סתים דסתימו‬,‫עלאה בוצינא דקרדינותא‬
‫ קוטרא בגולמא נ עיץ בעזקא לא‬,‫מרז"א דאי"ן סו"ף‬
.‫ ולא גוון כלל‬,‫ח וו ר ולא אוכם ולא סומק ולא ירוק‬
,‫ בגו בוצינא‬.‫ עביד גוונין לאנהרא לגו‬,‫כד מדיד משיחא‬
.‫ דמניה אצטבעו גוונין לתתא‬,‫נפיק חד נביעו‬
1) В начале волеизъявления Царя, высекла
формированием (вырезанием, вытеснением) в свете
высшем - искра тяжести, и вывела изнутри сокрытого
всех сокрытостей из тайны Эйн Соф форму заготовки
(голем), воткнула в круг не белый и не черный, и не
красный, и не зеленый, и не имеющий оттенка вообще.
Когда измерил размер, сделал оттенки чтобы светить
внутри (того круга, высеченного, сформированного
«пространства»). Внутри искры вышел один источник, от
которого окрасились оттенки внизу.
‫הסולם‬
.‫בתחילת גילוי רצונו של המלך‬
:‫א) בריש הורמנותא דמלכא‬
.‫ כשעלה ברצונו של המלך להאציל ולברוא העולמות‬,‫כלומר‬
.‫הורמנותא פירושו רשות ורצון‬
1) Бэ-рэйш hурменута дэ-малка:
вначале, когда раскрылось
в желании Царя. Т.е., когда поднялось в желании Царя излучить и
создать миры. Hурменута означает – волеизъявление и желание.
5
6
‫ניצוץ‬
:‫גליף גלופי בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא‬
.‫הקשה חקק חקיקה באור העליון‬
Галиф глуфэй бэ-тhиру ила-а буцина дикардинута: искра тяжести (б уцина ди-кардин ут а) высекла
высечением (‫ חקיקה‬- «х акика »: д р. перевод – зак онодательст во ) в
высшем свете.
,‫ וענינו הסתלקות וצמצום האור‬,‫ פירושו חקק חקיקה‬,‫גליף גלופי‬
.‫ ונבחן כמו חקיקה‬,‫המשאיר המקום פנוי וריקן מאור‬
Галиф глуфэй,
означает « высекла высечением », а смысл
этого в исторжении и сокращении света, [после которого]
осталось место – свободное и пустое от свет а, и [это] считается
как «высечение» (вырезание ).
‫ כי צהרים מתרגמינן‬,‫ פירושו אור העליון‬,‫טהירו עלאה‬
‫ וכשעלה‬,‫כי מטרם הבריאה היה אור העליון ממלא את כל המציאות‬
‫ דהיינו שצמצם‬,‫ עשה חקיקה באור העליון‬,‫ברצונו לברוא העולמות‬
‫ ובחקיקה זו נעשה‬,‫ כמ"ש לפנינו‬,‫וסילק האור מסביב המלכות‬
.‫מקום לכל העולמות‬
.‫טהירא‬
Тhиру
ила-а,
означает – «высший свет», ибо свет
(полуденный) переводится [на арам.] как – ‫טהירא‬. Ибо прежде
сотворения [мира] высший свет наполнял всю реальность, и когда
поднялось в Его желании создать миры, сделал высечение
(формирование) в высшем свете, т.е. сократил его, и поднялся свет
вокруг малхут, как говорится перед нами, и в высечении этом - сделал
место для всех миров.
‫ מלשון‬,‫ פירושו קושיות‬,‫ קרדינותא‬.‫ ענינו ניצוץ אש‬,‫בוצינא‬
‫ שמסיבתו‬,‫ וענינו הוא כח דין קשה שבכלי המלכות‬.‫חיטי קורדניתא‬
.‫נצטמצם ונסתלק האור מסביב להמלכות‬
Буцина, означает
– искра огня. Кардинута, означает – тяжесть
(затруднение), от слов: более (или дополнительно) тяжелая. А суть этого –
сила суда тяжелого, что в кли малхут, ибо по этой причине сократился и
исторгся свет – вокруг малхут.
6
‫‪7‬‬
‫ופירושו המלא של בוצינא דקרדינותא מובא בזוהר חדש‬
‫(פרשת ואתחנן דף נז ע"א)‪ .‬וזה לשונו‪:‬‬
‫‪буцина ди-кардинута приводятся в Зоhар‬‬
‫– ‪А значение слов‬‬
‫‪Хадаш, и это его слова:‬‬
‫כד פעאן לנפקא‪ ,‬כשהאורות רוצים לצאת ולהתגלות‪ ,‬האי‬
‫נציצו דביה גוונין בטש בההוא אתפשטותא ואתדחיק‪,‬‬
‫ניצוץ הזה‪ ,‬שבו כח הדינים המכונים גוונים‪ ,‬הכה בהתפשטות‬
‫ההוא דאור העליון‪ ,‬ונלחץ ההתפשטות לאחוריו‪.‬‬
‫‪Кад па-ан лэ-нафка, когда света пожелали выйти и раскрыться, hай‬‬
‫‪нэцицо ди-бэй гванин баташ бэ-hа-hи итпаштута вэ‬‬‫‪итдахэк, эта искра, в которой сила диним и которая называется – оттенки‬‬
‫‪(цвета), ударила в это распространение высшего света, и вытеснила‬‬
‫‪распространение назад.‬‬
‫ומגו דחיקו‪ ,‬נפקין אינון נהורין דקיקין‪ ,‬ואשתמעו‬
‫כחדא‪ ,‬ומתוך הלחץ וההכאה‪ ,‬יוצאים אורות האלו הדקים‪,‬‬
‫ונשמעים כאחד‪ ,‬עם התפשטות אור העליון‪ .‬ואורות הדקים הללו‬
‫מכונים בשם אור חוזר‪ ,‬וההתפשטות אור העליון מכונה בשם אור‬
‫ישר‪.‬‬
‫‪У-ми-го дхико, нафкин инон нэhорин дакикин, вэ‬‬‫– ‪иштаму кэ-хада, и из-за вытеснения и удара, вышли эти света‬‬
‫‪тонкие, и считаются как один, вместе с распространением высшего света.‬‬
‫‪И эти тонкие света называются именем – «ор хозэр», а распространение‬‬
‫‪высшего света называется именем – «ор яшар».‬‬
‫כדין האי נציצו אחזי בהו גווני‪ ,‬ואצטבע כלהו כחדא‪:‬‬
‫חוור וסומק וירוק ואוכם וכו'‪ ,‬אז ניצוץ הזה גילה בהם צבעים‪,‬‬
‫דהיינו שינוי מדרגות‪ ,‬ונצטבעו כולם יחד‪ ,‬הן אור החוזר והן אור‬
‫הישר‪ ,‬בד' גוונים‪ ,‬שהם‪ :‬לבן אדום ירוק ושחור‪ .‬והם ד' המדרגות‬
‫חכמה בינה תפארת ומלכות‪.‬‬
‫‪7‬‬
8
Кэдин hай нэцицо эхазэй бэ-hу гванэй, вэ-ицтабу кульhу
кэ-хада: хивар вэ-сумак вэ-йарок вэ-ухам ..., тогда эта искра
раскрылась (показалась) в этих цветах (оттенках), т.е. изменились ступени, и
они окрасились все вместе (как один), как «ор хозэр», так и «ор яшар», в 4
оттенка, что они: белый, красный, зеленый и черный. И они 4 уровня:
хохма, бина, тифэрэт и малхут.
‫ עולה‬.‫ וניצוץ הזה עולת ויורד‬,‫והאי נציצו סלקא ונחתא‬
,‫ יורד פירושו‬.‫ המכונה ראש‬,‫פירושו עלית ההארה מלמטה למעלה‬
‫ והאי איקרי‬,‫ המכונה גוף‬,‫התהפכות ההארה להאיר ממעלה למטה‬
.‫ וניצוץ הזה נקרא בוצינא דקרדינותא‬,‫בוצינא דקרדינותא‬
Вэ-hай нэцицо салка вэ-нахата,
и искра эта - поднялась и
спустилась. «Поднятие» - означает подъем свечения снизу вверх, которое
называется – голова (рош). «Спуск» - означает изменение
(перевертывание) свечения, чтобы светить сверху вниз, которое
называется тело (гуф), Вэ-hай икарэ буцина ди-кардинута, и
эта искра называется буцина ди-кардинута.
,‫ ואומר לו גדל‬,‫האי אתקין ובטש בכל נטיען נהורין‬
.‫ גדל‬,‫ ואומר לכל אחד‬,‫ניצוץ הזה תיקן והכה בכל נטיעות המאורות‬
‫ יוצאים כל‬,‫כלומר מתוך ההכאה שלו בהתפשטות אור העלון כנזכר‬
‫ והוא מודד מדת‬,‫שעורי קומה של כל המדרגות כ ולן שבה עולמות‬
.‫גדלה של כל מדרגה ומדרגה‬
hай иттакэн у-баташ бэ-коль натин нэhорин, вэ-омар ло
гдаль, искра эта – установилась и ударила во все насаженные светила,
и сказала (указала) им всем расти. Т.е. из-за ее удара в распространение
высшего света, как упомянуто, вышли все меры уровней всех ступеней
вместе, которые в мирах, и это означает измерил большой размер всех
ступеней.
‫ הוא‬,‫ אשר בוצינא דקרדינותא‬,‫והנך מוצא כאן בז"ח‬
‫ הבוטש על התפשטות אור העליון ומעלה אור חוזר‬,‫בחינת ניצוץ‬
.‫ שמבטישא זו נולדות ויוצאות כל המדרגות כולן‬,‫ומלבישו‬
8
9
И вот ты найдешь здесь, в «Зоhар Хадаш», что буцина дикардинута, это аспект – искры, которая ударила в распространение
высшего света и поднялся обратный свет (ор хозэр) и одел его (высший
свет), что из-за удара этого родились и вышли все ступени вместе.
,‫וענינו הוא כח הצמצום שבכלי המלכות שלא לקבל אור העליון‬
,‫ שהזהר שלפנינו מכנהו בשם נביעו‬,‫שנתקן אחר כך גם במסך קשה‬
‫אמנם כאן המדובר הוא בתחילת יציאת הבוצינא דקרדינותא‬
‫ אלא שהוא כח הדין‬,‫ שעוד לא נתקן במסך‬, ‫מרזא דאין סוף‬
.‫שגרם לצמצום האור מכלי המלכות‬
А смысл этого в том, что сила сокращения (цимцум), что в кли малхут,
которая не получает высший свет, которая (т.е. эта сила) установила затем
в масахэ тяжесть, которую Зоhар, что перед нами (что будет объясняться
далее), называет именем нвио (источник), однако здесь он (Зоhар)
говорит, что вначале вышла буцина ди-кардинута ми-раза дээйн соф (из сути Эйн Соф), что пока еще она не установилась в масахэ,
но, что это сила дина, которая причинила [только лишь] сокращение света
из кли малхут.
‫ תוך הסתום מכל סתום‬,‫ הבוצינא דקרדינותא יצא ונתהוה‬:‫קוטרא בגולמא‬
‫ שצורת הדין היתה עוד בבחינת היולי‬,‫ כלומר‬.‫ צורה בבחינת גולם‬,‫מסוד אין סוף‬
.‫בלתי נכרת כלל‬
Кутра бэ-гульма:
буцина ди-кардинута (искра тяжелая) вывела и
сделала из сокрытого всех сокрытостей, из сути Эйн Соф, форму в
аспекте голем (в аспекте болванки, заготовки). Т.е., что свойство дин было
еще в первобытном (аморфном) виде без отсечения (высшего света)
совершенно.
,‫ ולא סומק ולא ירוק‬,‫ לא חוור ולא אוכם‬,‫נעיץ בעזקא‬
,‫ הבוצינא דקרדינותא היה נצב ותחוב בתוך עגול‬,‫ולא גוון כלל‬
.‫ לא אדום ולא ירוק‬,‫ לא היה לבן ולא שחור‬,‫כלומר במרכז העגול‬
Наиц бэ-изка, ло хивар вэ-ло ухам, вэ-ло сумак вэ-ло
йарок, вэ-ло гован клаль: буцина ди-кардинута ... воткнула в круг
9
10
(форму заготовки), т.е. в центр круга, не белый и не черный, не красный и
не зеленый [и без оттенка вообще].
‫ פירושו בחינה אחרונה דאין‬,‫סתים דסתימו מרזא דאין סוף‬
.‫ שהיא בדוגמא כמו מלכות דאין סוף‬,‫סוף‬
Сатим дэ-стиму ми-раза дэ-Эйн Соф
(сокрытый сокрытостей
из тайны Без-Конечного): означает – последний аспект Без-Конечности
(Эйн Соф), что это подобие малхут Без-Конечности («подобие» (дугма), т.к. в
Эйн Соф нет ни какой сфиры и образа, как объясняется в ТЭС).
‫ כי מטרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים‬.‫ביאיר הדברים‬
‫ ולא היה שום מקום‬,‫היה אור העליון הפשוט ממלא כל המציאות‬
‫ ולא היה שם בחינת ראש‬.‫פנוי בשביל מציאות נאצלים ונבראים‬
‫ והיא נקרא אור אין‬,‫ אלא הכל היה אור פשוט בהשואה אחת‬,‫וסוף‬
,‫ וכשעלה ברצינו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים‬.‫סוף‬
‫ דהיינו כח הדין שנתגלה בתוך המלכות‬,‫יצא הבוצינא דקרדינותא‬
‫ ונצטמצם האור‬,‫ וחקק חקיקה באו ר העליון‬,‫שיצא מרזא דאין סוף‬
‫ שהסתלקות האור הזה‬,‫ונסתלק מתוך כלי המלכות ומסביב לה‬
.‫ כי נעשה שם חלל ריקן מאור‬,‫מכונה בשם חקיקה באור העליון‬
Объяснение слов: Ибо прежде чем были излучены излучения и
сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность, и
не было никакого свободного места для существования творения ‫נאצלים‬
)‫ ונבראים‬- «нээцалим вэ-нивраим» – досл. те что излучены и сотворены). И не
было совершенно аспекта начала и конца (‫« ראש וסוף‬рош и соф» – досл.
головы и конца), но все было одним однородным простым светом, и он
называется свет Без-Конечности. И когда поднялось в Его простом
желании создать миры и излучить излучения (творения), вывел «искру
тяжести» (‫« בוצינא דקרדינותא‬буцина ди-кардинута»), т.е. силу суда (‫דין‬
«дин»), которая раскрылась в малхут, что вышла из тайны Эйн Соф, и
сформировала форму в высшем свете, и сократился свет и исторгся из
кли малхут и окружил ее, т.к. исторжение света называется
формированием (‫ חקיקה‬выдалбливанием, вырезанием) высшего света, ибо
сделалось там пустое пространство (‫« חלל‬вселенная, космос» – не
материальные) от света.
‫ יצא ונתהווה‬,‫ שה"ס כח הדין‬,‫ומתוך שהבוצינא דקרדינותא‬
‫ לכן עוד לא היה יכול להתגלות‬,‫זה עתה מסוד בחינה אחרונה דא"ס‬
10
11
‫ שממנו נתפשטו ונתהוו אח"כ כל‬,‫ אלא רק שורש‬,‫בו שום דין ח"ו‬
‫ והוא עצמו היה בבחינת צורה גלמית וכח היולי‬,‫הדינין בהעולמות‬
.‫ שעוד לא היה ניכר בו שום צורה של דין‬,‫בלבד‬
И изнутри «искры тяжести», суть которой – «сила суда», теперь
вышло и возникло это из сути последнего (конечного) аспекта Эйн Соф,
т.к. еще не было раскрытия в ней (в «малхут» Без-Конечности) никакого
суда Боже упаси, но только корень, от которого затем распространились
и возникли все диним (строгости суда) в мирах, и это было в аспекте –
формы заготовки, и только первозданной (аморфной) силы, т.к. еще не
было существования в ней никакой формы и суда (ограничения).
‫ היה‬,‫ דהיינו חלל הפנוי שהאור נסתלק משם‬,‫וכן מקום המצומצם‬
‫ שזה‬,‫ שלא היה ניכר שם צורת דין כלל‬,‫ג"כ בבחינת השואה אחת‬
‫ שכח הדין היה נעוץ‬,‫ דהיינו נעיץ בעזקא‬,‫מכונה צורה עגולה‬
‫ שהוא שם כמו בחינת‬.‫ בסוד נקודה האמצעית‬,‫במרכזו של העגול‬
‫ ויתכן‬.‫ שכל העולמית סובבים עליה כדי להמתיקה ולתקן אותה‬,‫ציר‬
‫ כי‬,‫שמטעם זה כינו את הניצוץ בשם בוצינא דקרדינותא‬
.‫בוצינא פירושו ג"כ ציר‬
И так же место, которое сократилось, т.е. пустое пространство, т.к. свет
исторгся оттуда, было также в одном, однородном аспекте, т.к. не было
еще существования никакой формы и ограничения (‫« דין‬дин»)
совершенно, и это называется формой круга (‫« עגול‬игуль»), т.е. наиц бэизка (воткнулась в круг), т.к. сила дин воткнулась в центр круга, в сути
точки существования (‫« נקודה האמצעית‬точки реальности»). И она там, как
аспект оси, т.к. все миры окружают ее, чтобы подсластить и исправить
ее. И установилось это по причине упомянутой искры, которая
называется буцина ди-кардинута, ибо буцина (искра) означает
также и «ось» (‫)ציר‬.
‫ כי הגוונים הם בחינת‬.‫וכן לא היה שם בהחלל שום גוונין‬
‫ ושם עוד לא ניכר שום דין‬,‫דינים העושים שינוים בהמדרגות‬
‫ כי לבן יורה על אור החכמה שאין בו שום‬,‫ ואומר לא לבן‬.‫כנזכר‬
‫ הרי אין שם בחינת‬,‫ וכיון שהאור נסתלק ונצטמצם משם‬,‫גוון ודין‬
‫ המורה‬,‫ ואם תאמר כיון שנסתלק האור הרי יש שם גוון שחור‬.‫לבן‬
11
12
‫ שהוא גוון‬,‫ ולא אודם‬.‫ ואומר שגם שחור אין שם‬,‫על חסרון אור‬
.‫ ולא ירוק שהוא גוון הת"ת‬,‫הבינה‬
И так же не было в том «пространстве» никакого оттенка (цвета).
Ибо оттенки – это аспект суда («диним»), которые создают изменения в
ступенях, а там еще не было существования никакого суда, как
упомянуто. И (Зоhар) говорит: «не белый», ибо белый указывает на свет
хохма (свет Мудрости), т.к. нет в нем никакого оттенка и суда, и так как
свет исторгся и сократился оттуда (из центральной точки), поэтому нет
там аспекта – белого. И если скажешь, т.к. свет исторгся, и вот есть
(должен быть) там белый оттенок, который указывает на недостачу
(отсутствие) света, то ответим, что нет там также и белого. «И нет
красного» – что это указывает на цвет бины, «и нет зеленого», что это
цвет тифэрэт.
:‫כד מדיד משיחא עביד גוונין לאנהרא לגו‬
‫ כי אחר‬.‫ פירוש‬.‫ עשה גוונין להאיר לתוך החלל והחקיקה חנ"ל‬,‫שעור קומה‬
‫ מאור א"ס‬,‫ המשיך התפשטות קו אור‬,‫הצמצום והחקיקה הנ"ל‬
‫ אשר ראש העליון של ההתפשטות נפשך‬,‫לתוך מקום החלל הפנוי‬
‫ וסיומו של ההתפשטות היה במקום הבוצינא‬,‫מא"ס עצמו ונוגע בו‬
.‫ במרכזו של העגול כנ"ל‬,‫דקרדינותא העומד בנקודה האמצעית‬
‫כאשר מדד‬
Кад мадид мшиха авид гванин лэ-анhара лэ-го:
когда
измерил размер уровней, сделал оттенки, чтобы светили внутри
высеченного «пространства». Объяснение: ибо после сокращения и
высечения, как сказано выше, протянулась в распространении линия (‫קו‬
«кав») света, от света Эйн Соф внутрь пустого «пространства», ибо
высшее начало распространения душ [начинается] от самого Эйн Соф
(досл. касается Его), а конец этого распространения был в месте «искры
тяжести», которая установлена в центральной точке, в центре круга, как
сказано выше.
‫כי משום שהבוצינא דקרדינותא מעכב את אור העליון מלעבור דרך‬
'‫ והתפשטות קו אור הזה כולל בתוכו ד‬.‫ לכן נסתיים האור שם‬,‫בו‬
‫ והם המאירים בתוך מקום‬,‫ חכמה בינה ת"ת ומלכות‬:‫גוונין שהם‬
,‫ וז"ש כד מדיד משיחא עביד גוונין לאנהרא לגו‬.‫המצומצם‬
‫ אבל‬,‫ אז נעשו הגוונין להאיר להמקום‬,‫שבעת התפשטות קו האור‬
.‫מטרם זה לא היה במקום המצומצם שום גוונין‬
12
13
Ибо из-за того, что искра тяжести задержала высший свет от
прохождения в нее (в малхут), поэтому завершился там свет. И
распространилась эта линия (‫« קו‬кав») света, в которой заключены 4
оттенка, что это: хохма, бина, тифэрэт и малхут, и они светят внутри
сокращенного места. И это то, что говорит (Зоhар): «когда измерил
размер, сделал оттенки, чтобы светить внутри», ибо во
время, когда распространилась линия света, тогда сделались оттенки,
чтобы светить в то место, но прежде этого не было в сокращенном месте
никакого оттенка.
‫ א) הזווג דהכאה‬,‫ודע ששתי פעולות יש בבוצינא דקרדינותא‬
,‫ ופעולה זו היא בהמלכות של ראש‬,‫שממנו נמשכות כל המדרגות‬
‫ וכן מתהפך‬,‫המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומוציא ע"ס של ראש‬
‫ ב) היא פעולת הסיום של‬.‫להאיר ממנו ולמטה ומוציא ע"ס של הגוף‬
‫ כי בעת שמתפשטות הע"ס דגוף של המדרגה ממעלה‬,‫כל מדרגה‬
‫ הנה לא יוכל האור להתקבל‬,‫ דהיינו מכתר עד המלכות‬,‫למטה‬
‫ המעכב על‬,‫ מחמת הבוצינא דקרדינותא אשר שם‬,‫בהמלכות דגוף‬
.‫ וע"כ ההארה מסתיימת‬,‫האור ואינו מניחו להתפשט שם‬
И знай, что есть два действия в «искре тяжести»: 1) - «Ударное
соитие» («зивуг дэ-ака-а» ‫)זווג דהכאה‬, от которого распространились все
ступени, и это действие производится в малхут головы, которая
поднимает «обратный свет» («ор хозэр», ‫ אור חוזר‬также отраженный свет)
снизу вверх и выводит 10 сфирот головы (‫« ראש‬рош»), и также
разворачивается и светит от себя и вниз и выводит 10 сфирот тела (‫גוף‬
«гуф»). 2) - Это действие окончания (‫« סיום‬сиюм») каждой ступени, ибо в
час, когда распространяются 10 сфирот тела этой ступени, сверху вниз,
т.е. от кэтэра до малхут. Так вот малхут дэ-гуф (малхут тела) не может
получить свет, из-за искры тяжести («буцина ди-кардинута» ‫בוצינא‬
‫)דקרדינותא‬, которая там, которая задерживает свет и не дает
распространится там, и поэтому свечение завершается (на малхут тела).
‫ מא"ס ב"ה‬,‫ מאין סוף נפקא בוצינא דקרדינותא‬,‫וזח לשונו‬
‫ להמשיך עטרות‬,‫ לאעטרא לכלא‬,‫יוצא הבוצינא דקרדינותא‬
‫ שכל המוחין נמשכים ע"י זווג דהכאה‬,‫ כלומר‬.‫ומוחין לכל המדרגות‬
‫ לאנהגא לימא רבא דלא יפוק‬,‫של הבוצינא דקרדינותא כנ"ל‬
13
14
‫ הדא הוא דכתיב עד פה תבא ולא תוסיף‬,‫משעורא לבר‬
‫ להנהיג את‬,‫ ופעולה זו של הבוצינא הוא‬.‫ופה ישית בגאון גליך‬
‫ כלומר שלא‬,‫ שלא תצא משעורה לחוץ‬.‫המלכות הנקראת ימא רבא‬
‫ שעליו אימר‬,‫תקבל לתוכה את אור העליון ממקום המסך ולמטה‬
‫ כלומר עד הגבול של המסך יבא‬,‫ עד פה תבא ולא תוסיף‬,‫הכתוב‬
‫ דהיינו בדומה‬,‫ ופה ישית בגאון גליך‬.‫האור ולא יוסיף להתפשט עוד‬
‫ ודוחה גלי הים לאחוריהם בגאון‬,‫ המגביל ומסיים מימי הים‬,‫לחול‬
‫ והמלכות‬,‫ מלכות המזדווגת‬,‫ ומטעם זה מכונה המלכות של ראש‬.‫רב‬
.‫ מלכות המסיימת‬,‫של הגוף‬
И это слова (Зоhара): ми-Эйн Соф нафка буцина дикардинута, из Эйн Соф, благословен Он вышла искра тяжести, лэатра лэ-хула (чтобы окороновать всех), чтобы протянуть короны и
«мохин» (свет хохма) для всех ступеней. Т.е., что все «мохин»
протянулись посредством ударного соития «искры тяжести», как
сказано выше. лэ-анhага лэ-йама раба дэ-ло йафук мэшура
лэ-вар, hада hу дихтив ад пэ тава вэ-ло тосэф у-пэ йишит
бэ-гон галэх, и действие этой искры, оно для учреждения малхут,
которая называется большое море, чтобы не вышло из ее меры во вне,
т.е. чтобы не получала в себя высший свет, от места масаха (экрана) и
ниже, и о ней говорит Писание: ‫עד פה תבא ולא תוסיף‬, до ее уст доходит, но не
более, т.е. до границы ее масаха доходит свет и не дает распространиться
больше. ‫ ופה ישית בגאון גליך‬и уста завершают в гордости волны твои – т.е.
подобно песку, который граничит и завершает воды океана, и
отталкивает волны моря обратно в большой гордости.
‫ ה"ס פרצוף אדם‬,‫ שהתפשטות קו אור האמור כאן‬,‫גם תדע‬
‫ אצילות בריאה יצירה‬:‫ שהוא בחינת כתר לד' העולמות‬,‫קדמון‬
,‫ ה' קומות זה למטה מזה‬,‫ וכיון שבהכרח יש בכל התפשטות‬.‫עשיה‬
,‫ לכן כולל ג"כ הקו הזה ה' פרצופין‬.‫ ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן‬:‫הנקראות‬
.‫שהם ה' פרצופי אדם קדמון‬
Так же знай, что распространение света «кав» (линии), о котором
здесь говорится, это суть парцуфа – Адам Кадмон, который является
стадией – кэтэр (короной) для 4 миров: Ацилута, Брия, Йецира, Асия.
Поэтому с необходимостью есть во всем распространении 5 уровней,
14
15
один ниже другого, которые называются: А”Б, Са”Г, М”А, Бо”Н.
Поэтому также и этот «кав» состоит из 5 парцуфим, что они 5 парцуфим
Адама Кадмон.
‫בגו בוצינא נפיק חד נביעו דמניה אצטבעו גוונין‬
‫ שממנו נצטבעו הגוונים‬,‫ בתוך הבוצינא דקרדינותא יצא מעיין אחד‬:‫לתתא‬
‫ כי‬,‫ שנתקן בתוך המלכות להעלות או"ח‬,‫ נביעו פירושו מסך‬.‫למטה‬
‫ הוא בחינת זווג דלא‬,‫ שה"ס זווג דהכאה עם אור העליון‬,‫הביטוש‬
‫ גוונין‬.‫ ונעשה המסך כמו מעיין נובע אור חוזר בלי הפסק‬,‫פסיק‬
.‫פירושו דינים‬
Бэ-го буцина нафик хад нвио дэ-минэй ицтабу
гванин лэтата: из искры тяжести вышел один источник (родник), от
которого окрасились оттенки внизу. Нвио (источник, родник), означает
масах, который установился в малхут, для поднятия «ор хозэр», ибо удар
(‫« ביטוש‬битуш»), суть которого ударное соитие («зивуг дэ-ака-а») с
высшим светом, это аспект «зивуг дэ-ло пасик» (т.е. не прекращающийся),
и сделался масах как родник обратного света струящийся без остановки.
Гванин (оттенки, цвета) – означает «диним».
.‫ לתתא פירושו בספירות של הגוף‬.‫אצטבעו פירושו התגלות דינים‬
‫ והאי נציצו‬,)‫כי אומר בזוהר חדש (המובא לעיל בד"ה גליף גלופי‬
‫ וממעלה‬,‫סלקא ונחתא שהארת אור חוזר מאיר ממטה למעלה‬
‫ ובהארת הראש עוד‬,‫ והנה הארתו ממטה למעלה מכונה ראש‬.‫למטה‬
‫ שם‬,‫ אלא רק בהארתו ממעלה למטה המכונה גוף‬,‫לא נגלו גוונים‬
,‫ אצטבעו גוונין לתתא‬,‫ וזה שאומר כאן‬,‫ניכרו ד' הגוונים‬
‫דהיינו בההארה מלמעלה למטה נגלו הגוונים ולא בההארה שממטה‬
.‫למעלה‬
Ицтабу
(окрасились), означает раскрытие «диним». Лэтата (внизу)
означает – сфирот тела. Ибо говорится в «Зоhар Хадаш» (как приводится
выше со слов «галиф глуфэй»), вэ-hай нэцицо салка вэ-нахта (и эта
искра поднялась и спустилась), т.к. свечение «ор хозэр» светит снизу вверх
и сверху вниз. И вот его свечение снизу вверх называется «рош», а в
свечении головы еще не раскрываются цвета, но только лишь в
15
16
свечении сверху вниз, которое называется «гуф», и там показываются 4
оттенка, и это то, о чем здесь говорится: ицтабу гванин лэтата
(окрасились оттенки внизу), т.е. в свечении сверху вниз раскрылись
оттенки, но не в свечении снизу вверх.
‫ כי עליון‬,‫והטעם שלא יכלו הדינים להתגלות ממטה למעלה הוא‬
.‫ שהתחתון מסובב מהעליון‬,‫ותחתון הם תמיד סבה ומסובב‬
А смысл того, что «диним» не могут раскрыться снизу вверх, в том, что
высший и нижний, они всегда причина и следствие, т.к. нижний
[является] следствием высшего.
,‫ולכן כיון שהבוצינא דקרדינותא נמצא למטה בהמלכות של ראש‬
‫ מתפעלת‬,‫ דהיינו ט"ס עליונות‬,‫ אין הסבה‬,‫ומאיר ממטה למעלה‬
.‫ שהיא המלכות‬,‫כלום מהחסרונות של המסובב שלה‬
Поэтому, так как буцина ди-кардинута находится внизу в малхут
головы, и светит снизу вверх, не является причиной, т.е. 9 высших
сфирот, воздействуются все от недостачи вызванной ею, что это малхут.
,‫ שהוא מסובב מזווג דהכאה של הבוצינא דקרדינותא‬,‫אבל הגוף‬
‫ לכן מתגלים בו הדינים של‬,‫ונמצא הבוצינא דקרדינותא סבה אליו‬
‫ כי כל כח הדינים אשר בהסבה מתגלים‬,‫הבוצינא דקרדינותא‬
‫ אשר כל בחינת עוביות וחסרון לא‬,‫ ומכאן תדע‬.‫בהמסובב ממנה‬
‫ ולא כלום ממקום‬,‫ולמטה‬
‫יוכל לפעול רק ממקום מציאותו‬
.‫מציתותו ולמעלה‬
Однако «гуф», это следствие ударного зивуга от искры тяжести. И
получается, что буцина ди-кардинута является причиной (зивуга), и
поэтому раскрываются в нем (в теле) диним искры тяжести, ибо все
силы диним, которые в потенциале, раскрываются от нее в следствии. И
отсюда пойми, что весь аспект авиюта и недостачи (‫« חסרון‬хисарон») не
может прийти к действию, кроме как от места ее нахождения и ниже, а
не от места ее нахождения и выше.
16
‫‪17‬‬
‫ב‬
‫*******‬
‫ב) סתים גו סתימין מרזא דאי"ן סו"ף‪ ,‬בקע ולא‬
‫בקע‪ ,‬אוירא דיליה לא אתיידע כלל‪ .‬עד דמגו דחיקו‬
‫דבקיעותיה‪ ,‬נהיר נקודה חדא סתימא עלאה‪ ,‬בתר‬
‫ההיא נקודה לא אתיידע כלל‪ ,‬ובגין כך אקרי ראשית‪,‬‬
‫מאמר קדמאה דכלא‪.‬‬
‫‪2) Сокрытый внутри сокрытостей из тайны Эйн‬‬
‫‪Соф, расколол и не расколол. Воздух его не познан‬‬
‫‪вообще. До того, как из-за удара (вытеснения), который‬‬
‫‪расколол его, засветила точка одна сокрытая, высшая,‬‬
‫‪прежде той точки не познано ничего, и поэтому‬‬
‫‪называется‬‬
‫‪началом‬‬
‫‪(«решит»),‬‬
‫‪речение‬‬
‫‪предшествующее всему.‬‬
‫הסולם‬
‫ב) סתים גו סתימין מרזא דאין סוף בקע ולא בקע‪:‬‬
‫הסתום מכל סתום מסוד אין סוף‪ ,‬האציל ב' פרצופין‪ ,‬האחד בבחינת בקע‪ ,‬והב'‬
‫בבחינת לא בקע‪ .‬סתים גו סתימין‪ ,‬פירושו מלכות דאדם קדמון‪.‬‬
‫בקע פירושו יציאת חצי מדרגה‪ ,‬דהיינו ו"ק בחסרון ג"ר‪ .‬לא‬
‫בקע‪ ,‬פירושו יציאת מדרגה שלמה‪ .‬אוירא‪ ,‬פירשו קומת רוח‬
‫שהיא ו"ק בחסרון ג"ר‪ .‬אתיידע‪ ,‬פירושו זווג להמשכת הג"ר‪.‬‬
‫לא אתיידע פירושו שאין שם זווג להמשכת ג"ר‪.‬‬
‫‪17‬‬
18
Сатим го сатимин ми-раза дэ-Эйн Соф бака вэ-ло
бака: сокрытый из всех сокрытостей из тайны (сути) Эйн Соф, вывел
(досл. излучил) два парцуфа, один в аспекте – расколол (‫« בקע‬бака»), а
второй в аспекте – не расколол (‫« לא בקע‬ло бака»). Сатим го стимин
(сокрытый внутри сокрытостей), означает – малхут дэ-Адам Кадмон.
Бака, означает выход половины (части) ступени, т.е. Ва”К с недостачей
Га”Р. Ло бака, означает – выход завершенной (‫« שלמה‬шлима» целостной) ступени. Авира, означает уровень руах (воздух), что это
Ва”К с недостающими Га”Р. Ло итъйада (не познаваем), означает, что
нет там зивуга, чтобы протянуть Га”Р.
‫ סוד הצמצום‬,‫ כי אחר שהודיע לנו הזהר‬.‫וביאור הדברים‬
‫ והתפשטות קו‬,‫ והנביע דנתתקן תוך הבוצינא‬,‫והבוצינא דקרדינותא‬
‫ מתחיל לבאר איך יצאו ה' פרצופי‬,‫מא"ס שה"ס פרצוף אדם קדמון‬
‫ ומבאר איך המלכות דא"ק האצילה את‬.‫אצילות מהמלכות דא"ק‬
‫ אשר‬,‫ ונוקביה דעתיק‬,‫פרצוף הכתר דאצילות הנקרא פרצוף עתיק‬
‫ והדכר דעתיק יצא ממנה‬,‫הנוקבא דעתיק יצאה ממנה בבחינת בקע‬
.‫בבחינת לא בקע‬
Пояснение слов: ибо после того, как пояснил нам Зоhар суть
сокращения и тяжелой искры, и объяснил то, что установилось в искре,
и [объяснил] распространение «кав» от Эйн Соф, что это суть парцуфа –
Адам Кадмон, и объяснил, как вначале вышли 5 парцуфим Ацилута от
малхут дэ-А”К. И объяснил, как малхут дэ-А”К излучила парцуф кэтэр
дэ-Ацилут, который называется – парцуф Атик, и женскую (часть)
Атика, т.к. нуква дэ-Атик вышла от нее в аспекте бака (расколол), а
мужское Атика вышло из нее в аспекте - ло бака (не расколол).
‫ המכונה‬,‫וענין בקיעה זו ה"ס שתוף מדת הדין במדת הרחמים‬
‫ בתחילה עלה במחשבה‬,‫ וה"ס מה שאמרו חז"ל‬.‫צמצום ב' דא"ק‬
‫ שהכוונה הוא על המלכות דא"ק‬,‫לברוא העולם במדת הדין‬
‫ "ראה שאין‬,‫ שהיא בחינת מדת הדין‬,‫שמזווגה יצאו פרצופי א"ק‬
‫העולם שתקיים והקדים מדת הרחמים ושתפה למדת הדין" (ב"ר‬
‫ העלה מדת הדין שהיא מלכות‬,‫ ראה שאין קיום להעולמות‬,)‫ספי"ב‬
‫ דהיינו מלכות המזדווגת‬,‫ לבינה דא"ק שהיא מדת הרחמים‬,‫דא"ק‬
18
19
‫ ושם‬,‫ עלתה במקום בינה של ראש‬,‫שעמדה בסוף ספירות של ראש‬
.‫עשתה זווג דהכאה עם אור העליון‬
А смысл расколотости, это суть соединения свойства дин в свойстве
рахамим, которое называется «цимцум бэт» (второе сокращение) дэ-А”К.
И это суть того, что сказали Мудрецы, благословенной памяти: «вначале
поднялось в Его мысли создать мир свойством дин», что смысл этого –
малхут дэ-А”К, от зивуга которой вышли парцуфим Адама Кадмон, что
она (малхут) – свойство дин, «Увидел, что мир не сможет существовать, и
предворил свойство рахамим и соединил его со свойством дин», увидел,
что нет существования мирам, и поднял свойство дин, что это малхут дэА”К к бине дэ-А”К, которая является свойством рахамим (милосердием),
т.е. малхут делающая зивуг и стоящая в конце сфирот головы,
поднялась в место бины в голове, и там сделала зивуг дэ-ака-а с высшим
светом.
‫ונמצא האור חוזר שלה העולה ממטה למעלה לא הלביש אלא שתי‬
‫ וג' הספירות בינה וזו"ן של ראש ירדו‬,‫הספירות כתר וחכמה בלבד‬
‫ וכן מלכות המסיימת שעמדה‬.‫מבחינת ראש ונפלו לבחינת גוף‬
‫ שהוא‬,‫ עלתה ועמדה במקום בינה דגופא‬,‫למטה מכל ספירות הגוף‬
,‫ כי ת"ת נבחן לבינה דגופא‬,‫ בנקודת החזה‬,‫בחצי ספירת הת"ת‬
‫ לא‬,‫ והבינה וזו"ן דגופא‬,‫וסיימה את הפרצוף במקום נקודת החזה‬
,‫ להיותם נמצאים למטה ממלכות המסיימת‬,‫יכלו לקבל שום אור‬
.‫ויצאו לגמרי מבחינת אצילות‬
И получается, что ее ор хозэр, который поднялся снизу вверх одел только
две сфиры – кэтэр и хохма, а три сфиры: бина и Зо”Н головы, спустились
из аспекта головы и упали к аспекту «гуф» (тела). И также конечная
малхут, которая стояла ниже всех сфирот тела, поднялась и встала в
место бины тела, что это половина сфиры тифэрэт, в точке «хазэ» (груди),
ибо тифэрэт считается биной тела, и завершился парцуф в месте точки –
«хазэ», а бина и Зо”Н дэ-гуф не могут получать никакого света, поскольку
они находятся ниже завершающей малхут («малхут мэсайемэт»), и
выходят целиком из аспекта – Ацилут.
‫והנך מוצא שמסבת עלית המלכות במקום בינה נבקעה כל‬
‫ וחציה התחתונה‬,‫ אשר חציה נשארה בהמדרגה‬,‫מדרגה לשתים‬
‫ וחצי מדרגת הראש ירדה‬,‫יצאה וירדה להמדרגה שמתחתיה‬
‫ לפיכך‬.‫ וחצי מדרגת הגוף ירדה למתחת האצילות‬,‫לבחינת גוף‬
19
20
‫ הוא‬,‫ שכל פרצוף היוצא על ידי שתוף מדת הרחמים בדין‬,‫נבחן‬
.‫יוצא בבחינת בקיעת מדרגה לב' חצאים‬
И вот ты находишь, что по причине поднятия малхут в место
бины, раскололась каждая ступень на две [части], т.к. половина (часть)
осталась в ступени, а нижняя часть вышла и спустилась к нижней от нее
ступени, и половина ступени головы спустилась к аспекту тела, а
половина ступени тела спустилась ниже Ацилута. И поэтому считается,
что каждый парцуф, который вышел (появился) благодаря соединению
свойства рахамим с дин, он вышел из ступени расколотым на две
половины.
,‫וכשהאצילה מלכות דאדם קדמון את עתיק דאצילות‬
‫ דהיינו בלי שתוף דמדת‬,‫האצילה את הדכר דעתיק בבחינת לא בקע‬
‫ ואת‬.‫ שלא נבקע לב' חצאים‬,‫ ויצא עתיק במדרגה שלמה‬,‫הרחמים‬
‫ ויצאה‬,‫הנוקבא דעתיק האצילה בבחינת שתוף מדת הדין ברחמים‬
‫ ובכתר וחכמה‬,‫ דהיינו רק בכתר וחכמה בראש‬.‫בבקיעת המדרגה‬
‫ ובינה תפארת‬,‫ ובינה ת"ת ומלכות דראש נפלו לבחינת גוף‬,‫בגוף‬
‫ כי נעשה‬,‫ למטה מסיום כל המדרגה דאצילות‬,‫ומלכות דגוף נפלו‬
‫ ששם בחינת‬,‫ דהיינו מקום החזה דגוף‬,‫סיום חדש של אור העליון‬
.‫ ודע שסיום חדש הזה נקרא פרסא‬.‫חצי בינה דגוף כנ"ל‬
И когда малхут дэ-А”К излучила (произвела) Атик дэ-Ацилут, она
излучила мужскую [часть] Атика в аспекте «ло бака» (не расколол), т.е.
без соединения со свойством рахамим, и вышел Атик завершенной
(целостной) ступенью, т.к. не был расколот на две половины. А нуква
Атика вышла в аспекте соединения свойства дин с рахамим, и
появилась [в качестве] расколотой ступени. Т.е. только с кэтэром и хохма
в голове, и с кэтэром и хохма в теле, а бина, тифэрэт и малхут головы
упали к аспекту тела, а бина, тифэрэт и малхут тела упали ниже от
сиюма (конца) каждой ступени Ацилута, ибо сделалось новое окончание
[для прохождения] высшего света, т.е. место – хазэ дэ-гуф, что там аспект
половины бины тела, как сказано выше. И знай, что это новое
окончание называется – парса.
‫ הוא בכדי‬,‫והטעם שפרצוף עתיק כולל ב' הבחינות ביחד‬
‫ לבין‬,‫שיהיה אמצעי בין פרצופי א"ק שהם יצאו בבחינת לא בקע‬
20
21
.‫ שיצאו בבחינ' בקע‬,‫פרצופי ד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה‬
‫ נוטל‬,‫באופן שהדכר דעתיק שיש לו השתוות עם אדם קדמון‬
‫ והנוקבא דעתיק שיש לה השתוות‬,‫מא"ק ומשפיע אל הנוקבא שלו‬
.‫עם פרצופי אבי"ע משפעת אל אבי"ע‬
А причина того, что парцуф Атик включает два аспекта вместе,
это для того, чтобы была середина (промежуточный уровень), между
парцуфим А”К, которые вышли в аспекте ло бака, и между парцуфим
4 миров: Ацилутом, Брия, Йецира, Асия, которые вышли в аспекте
бака. Таким образом у мужской [части] Атика есть сходство (подобие,
равенство) с Адамом Кадмон, и он берет от А”К и дает изобилие своей
нукве, а у нуквы Атика есть сходство с парцуфим АБИ”А, и она дает
изобилие АБИ”А.
‫וזה אמרו סתים גו סתימין מרזא דאין סוף דהיינו‬
,‫ האצילה פרצוף אחד שהוא עתיק דאצילות‬,‫המלכות דאדם קדמון‬
,‫ הדכר דעתיק בבחינת לא בקע‬, ‫בבחינת בקע ולא בקע‬
‫ ומה שהקדים בחינת בקע‬.‫והנוקבא דעתיק בבחינת בקע כמבואר‬
,‫שהיא הנוקבא דעתיק אל בחינת לא בקע שהיא הדכר דעתיק‬
‫ כי הנוקבא‬,‫הוא משום שהנוקבא דעתיק קדומה אל הדכר דעתיק‬
‫ שלאחר‬,‫ והדכר יצא בעולם האצילות‬,‫נאצלה ויצאה בג"ר דנקודים‬
.‫עולם הנקודים‬
И это то, что говорит (Зоhар): сатим го стимин ми-раза дэЭйн Соф (сокрытый внутри сокрытостей из тайны Без-Конечного), т.е.
малхут дэ-А”К, которая излучила один парцуф, что это Атик дэ-Ацилут,
в аспекте расколол и не расколол, мужская [часть] Атика в
аспекте не расколол, а женская [часть] Атика в аспекте расколол,
как объяснялось. А то, что аспект бака, что это нуква Атика
предваряет аспект ло бака, что это дакар (мужское) дэ-Атик, это из-за
того, что нуква Атика была прежде мужской [части] Атика, ибо нуква
была излучена и вышла в Га”Р дэ-Некудим, а мужское вышло в мире
Ацилут, т.е. после мира Некудим.
21
22
.‫ האויר שלו לא נתודע כלל‬:‫אוירא דיליה ל א אתיידע כלל‬
‫ וקומת הרוח נקראת‬.‫ נפש רוח נשמה חיה יחידה‬,‫ה' קומות הן‬
‫ שאין שם אלא ב' הספירות כתר וחכמה‬,‫ ובחינת בקע‬.‫אויר‬
'‫ וחסרה מג‬,‫ לא תוכל לקבל אלא ב' אורות נפש רוח‬,‫בהמדרגה‬
‫ מפני החסרון של ג' הכלים בינה ת"ת‬,‫ נשמה חיה יחידה‬,‫אורות‬
‫ העליונים‬,‫ שבכלים‬,‫ כנודע בערך ההפכי בין אורות לכלים‬,‫ומלכות‬
.‫ התחתונים נכנסים תחילה‬,‫ ובאורות‬.‫נגדלים תחילה‬
Авира дилэй ло итъйада клаль:
воздух его не познаваем
совершенно. Есть 5 уровней: нэфэш, руах, нэшама, хайа, йехида. И
уровень руах называется авир. А аспект бака (расколол), т.к. есть в этой
ступени только 2 сфиры – кэтэр и хохма, может получить только 2 света
– нэфэш и руах, а три света у нее отсутствуют – нэшама, хайа, йехида, в
соответствии с этим отсутствуют три келим – бина, тифэрэт и малхут,
как известно из обратного взаимоотношения светов и келим, что в
келим, сначала раскрываются высшие. А света - входят сначала
нижние.
,‫ שקומת אויר של עתיק שהיא בחינת בקע דעתיק‬,‫ואומר‬
‫ אין לו זווג שימשיך הג' אורות‬,‫ לא נתודע כלל‬,‫שהיא הנוקבא שלו‬
‫ כמו וידע אדם את‬,‫ כי הזווג מכונה בשם דעת‬.‫נשמה חיה יחידה‬
‫ נתבאר (לעיל בהקדמת ספר הזוהר דף מ"ד אות‬,‫ וטעם הדבר‬.‫חוה אשתו‬
.)‫ ד"ה וטעם הדבר ע"ש‬.‫מ"א‬
И (Зоhар) говорит, что воздух Атика, это аспект бака дэ-Атик, т.е.
это его нуква (т.е. «воздух его»), не познаваем вообще, т.к. нет у него
зивуга, чтобы притянуть 3 света – нэшама, хайа, йехида. Ибо зивуг
называется именем – знание (‫« דעת‬даат»), как [написано]: «и познал Адам
Хаву жену свою». А смысл этого объясняется (выше, в hакдамат сэфэр hаЗоhар, стр.34, п.31, со слов «а смысл слов», читай там).
‫ נהיר נקודה חדא‬,‫עד דמגו דחיקו דבקיעותיה‬
‫ האירה נקודה‬,‫ עד שמתוך הכאה דבחינת בקיעה שנעתיק‬:‫סתימא עלאה‬
‫ (כנ"ל בזוהר חדש המובא‬,‫ דחיקו פירושו לחץ והכאה‬.‫אחת סתימה עליונה‬
‫דהיינו זווג דה כאה שממנו נאצלות ויוצאות כל‬
.)‫בדף א' בד"ה גליף‬
22
23
‫ פירושו בחינת הבקיעה‬,‫ דבקיעותיה‬.‫המדרגות כולן כמ"ש שם‬
.‫ שהיא נוקבה דעתיק‬,‫שלו‬
Ад дэ-ми-го дхико дивкийутэй, наhир нэкуда хада
стима-а ила-а: прежде чем из-за удара в аспекте «расколол»
(расколотости), который был произведен, засветила одна высшая сокрытая
точка. Дхико означает – вытеснение и удар (как сказано выше в Зоhар
Хадаш, который приводится на стр. 1 [оригинала hа-Сулам, здесь в «Берешит»], со
слова «галиф»). Т.е. зивуг дэ-ака-а от которого излучены и созданы все
ступени, как там написано. Дивкийутэй, означает аспект его
расщепления (расколотости), что это нуква дэ-Атик.
‫ והנה‬.‫ פירושו פרצוף א"א דאצילות‬,‫נקודה חדא סתימא עלאה‬
‫ ומה שא"א מכונה בשם‬,‫באמת נקודה היא שם המלכות תמיד‬
‫ הוא להורות על ההפרש והחדוש שבו כלפי הנוקבה‬,‫נקודה עלאה‬
,‫ שהוא בעיקר על שיש לו מלכות הממותקת במדת הרחמים‬,‫דעתיק‬
‫ ומלכות זו‬,‫ דהיינו להזדווג להמשכת הג"ר‬,‫העומדת להתודע‬
.‫הממותקת מכונה בשם נקודה עלאה‬
Точка одна, сокрытая, высшая,
указывает на парцуф А”А
Ацилута. И вот действительно, эта точка малхут там всегда, а то, что
А”А называется по имени – высшая точка, это чтобы учить о
различии и новшестве, которое в нем есть, по отношению к нукве Атика,
что это главным образом указывает на то, что есть в нем малхут,
которая подслащена свойством рахамим (милосердием), которая
находится там, чтобы открыться, т.е. для зивуга, чтобы протянуть Га”Р,
и эта подслащенная малхут называется по имени – высшая точка.
‫ משום שהיא מתוקנת גם‬,‫כי ע"כ הנוקבא דעתיק לא אתיידע‬
,‫ כי הגם שהיא בבחינת בקע‬,‫בנקודה תתאה הנקראת מנעולא‬
‫ מ"מ‬,‫ הנקראת מפתחא‬,‫דהיינו במלכות הממותקת במדת הרחמים‬
‫ ולכן לא‬,‫ דהיינו גם המלכות הבלתי ממותקת‬,‫יש לה ב' הנקודות‬
‫ הוא‬,‫ הרי שכל החדוש בא"א כלפי הנוקבא דעתיק‬.‫אתיידע‬
‫ לכן מכנהו הזהר בשם נקודה עלאה בהרבה‬,‫בנקודה עלאה שבו‬
23
24
‫ הוא לאפוקי ממלכות דא"ק‬,‫ ומה שנקרא נקודה סתימא‬.‫מקומות‬
‫ אבל המלכות‬,‫הנקראת סתים דכל סתימין או סתים דסתימו‬
.‫שבא"א נקראת בשם סתימא בלבד‬
Ибо поэтому нуква Атика не познаваема, т.к. она установилась
также и в нижней точке, которая называется мэниула (замок), ибо
также и она в аспекте бака (расколотом), т.е. в малхут, которая
подслащена свойством милосердия, которая называется мифтаха
(ключ), тем не менее, есть у нее 2 точки, т.е. также и малхут без
подслащения (милосердием), и поэтому не познаваема. Так вот, все
новшество, что есть в А”А по отношению к нукве Атика, это высшая
точка, которая в нем, поэтому называет ее Зоhар по имени – высшая
точка во многих местах. А то, что называется сокрытой точкой,
это чтобы отделить ее от малхут дэ-А”К, которая называется
сокрытой из всех сокрытостей или сокрытая
сокрытостей, однако малхут, которая в А”А называется по имени –
сокрытая, только лишь.
‫ ובגין כך‬,‫בתר ההיא נקודה לא אתיידע כלל‬
‫ למעלה מנקודה זו לא נתודע‬:‫אקרי ראשית מאמר קדמאה דכלא‬
‫ מאמר ראשון לכל‬,‫ שפירושו‬,‫כלל ומשום זה נקראת הנקודה בשם ראשית‬
.‫המאמרות‬
Ватар hа-hи нэкуда ло итъйада клаль, у-вэгин ках
икарэй рэшит маамар кадма-а дэ-хола: выше от этой точки не
познано ничего, и поэтому называется эта точка по имени «решит» (начало),
что означает, речение - начало для всех речений.
,‫ בא לבאר המלה הראשונה שבתורה‬,‫אחר כל הקדמות הנ"ל‬
‫ ואומר שהמלה בראשית קאי על פרצוף‬,‫שהיא המלה בראשית‬
‫ והוא מטעם שהוא‬.‫ שהוא הנקרה בשם ראשית‬,‫א"א דאצילות‬
‫ אבל מן‬.‫פרצוף הראשון שממנו מושפעים כל המוחין שבהעולמות‬
‫ ודכר‬,‫ דהיינו מפרצופי אדם קדמון‬,‫הפרצופין שלמעלה ממנו‬
24
25
‫ כי הם לא‬,‫ אין מגיע מהם שום מוחין להעולמות‬,‫ונוקבה דעתיק‬
.‫ שאין בהם זווג להשפיע מוחין‬,‫אתיידע כלל‬
После всего вступления упомянутого выше, приведем
объяснение первого слова Торы, что это слово БЭРЭШИТ, и
(Зоhар) говорит, что слово БЭРЭШИТ указывает на парцуф А”А дэАцилут, который называется именем РЭШИТ (начало). И это
причина того, что он первый парцуф от которого получают все мохин,
что в мирах. Однако от парцуфим, которые выше него, т.е. парцуфим
Адама Кадмон, и от мужской и женской [частей] Атика, не приходят
никакие мохин к мирам, ибо они не познаваемы совершенно, ибо нет в
них зивуга, чтобы дать мохин.
‫ נתקנו בהמלכות דמדת הדין הבלתי‬,‫כי פרצופי א"ק ועתיק דכורא‬
‫ ואפילו‬.‫ שעליה אמרו חז"ל ראה שאין העולם מתקיים‬,‫ממותקת‬
'‫ להיותה נכללת מב‬,‫ ג"כ אינה משפעת מוחין‬,‫פרצוף נוקבא דעתיק‬
.‫ ולכן היא ג"כ לא אתיידע‬,)‫ (כנ"ל בדיבור הסמוך‬,‫הנקודות יחד‬
Ибо парцуфим А”К и мужская [часть] Атика, установлены в малхут
свойства дин без подслащения, о которой сказали Мудрецы,
благословенной памяти: «Увидел, что не сможет мир устоять
(существовать)». И даже парцуф – нуква дэ-Атик, также и она не дает
мохин, поскольку состоит из двух точек [включенных] вместе, (как сказано
выше в сопряженном высказывании), и поэтому также и она не познаваема.
‫ להיותו‬,‫ונמצא שהפרצוף הראשון דאתיידע הוא פרצוף א"א‬
‫ וע"כ‬,‫ שה"ס המפתחא‬,‫מתוקן בנקודה עלאה הממותקת בלבדה‬
‫ ולפיכך האריך הזהר לבאר עד כאן‬,‫נברא א"א בשם ראשית‬
‫ כדי להורות‬,‫מראשית הצמצום עד דכר ונוקבא דעתיק דאצילות‬
‫ והוא הנקרא‬,‫ שפרצוף א"א הוא הנושא לנקודה עלאה‬,‫לנו‬
.‫ והוא הנרמז בהמלה בראשית שבתורה‬,‫ראשית‬
И получается, что первый парцуф, который познаваем, это парцуф А”А,
поскольку он установлен в высшей точке (в высшей из точек, из которых
только она подслащена), которая подслащена, что это суть – ключь
(«мифтаха»), и поэтому сотворен А”А в имени РЭШИТ, и поэтому
продолжает объяснять Зоhар досюда, от начала сокращения («цимцум»)
25
26
до мужской и женской [частей] Атика дэ-Ацилут, чтобы учить нас, что
парцуф А”А определяется, как высшая точка, и он называется
РЭШИТ, и это скрыто указывается в слове БЭРЭШИТ, что в
Торе.
‫ כי הם לא אתיידעו‬,‫משא"כ כל אלו הפרצופין והעולמות שקדמו לו‬
‫ וע"כ לא נמצא עליהם שום מלה‬,‫ואינם משפיעים להתחתונים‬
‫ ותחילת השורש‬.‫ כי מה שלא נשיג לא נדעהו בשם ומלה‬,‫בהתורה‬
‫ אמנם רק בבחינת‬,‫ שהוא אתיידע‬,‫להשגה מתחיל רק בא"א‬
‫ ולכן הוא בהכרח מלה‬, ‫ ולכן מכונה בשם בראשית‬.‫שורש להשגה‬
.‫ כי תורה היא בחינת השגה‬,‫ראשונה שבהתורה‬
В противоположность всем этим парцуфим и мирам, которые
прежде него, которые не познаются и которые не дают изобилие
нижним, и поэтому не находим о них никакого слова в Торе, ибо
то, что не постигается не называем ни именем , ни словом. Но
начало корня для постижения начинается только в А ”А,
который познаваем , однако только в аспекте корня для
постижения. И поэтому называется по имени БЕРЕШИТ, и
поэтому именно это должно быть первым словом Торы, ибо
Тора – она предмет постижения.
26
27
‫ד‬-‫ג‬
*******
‫ג) (דניאל י"ב) והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי‬
,‫ זהר סתימא דסתימין‬.‫הרבים ככוכבים לעולם ועד‬
‫ וכדין אתפשט‬.‫בטש אוירא דיליה ואנהיר בהאי נקודה‬
‫ ולתושבחתיה‬,‫ ועביד ליה היכלא ליקריה‬,‫האי ראשית‬
,‫ לתועלתא דעלמא‬,‫ זרע זרעא דקודשא לאולדא‬,‫תמן‬
.)'‫ זרע קדש מצבתה (ישעיה ו‬,‫ורזא דא‬
‫ כהאי זרעא דמשי‬,‫ דזרע זרעא ליקריה‬,‫ד) זהר‬
‫ ועביד ליה היכלא דאיהו‬,‫ דאתחפי לגו‬,‫דארגוון טב‬
‫ ברא‬,‫ בהאי ראשית‬.‫תושבחתא דיליה ותועלתא דכלא‬
‫ היכלא דא‬.‫ההוא סתימא דלא אתיידע להיכלא דא‬
.‫אקרי אלהים‬
3) (Даниэль: 12:3) И разумеющие засияют, как сияние
свода и оправдывающие многих, как звезды вечные.
Сияние сокрытого всех сокрытостей ударило воздух
его
и
засветило
в
той
точке.
И
тогда
распространилось это начало ( ‫« ראשית‬решит»), и
сделало себе зал ( ‫« היכל‬hэйхал») для славы своей, и
восхваления своего, там, посеяло семя святости для
рождения, и для пользы мира, и тайна эта: «семя
святости - состояние её (‫ מצבתה‬ее установленный статус,
положение) » (Исайа 6:13) .
4) Сияние, что посеяло семя для славы своей,
как то семя хорошего шелка пурпурного, в котором
27
28
прячется [червь], и делает себе зал, который
восхваление его и польза всему. В этом начале
( ‫« ראשית‬решит»), сотворил ( ‫« ברא‬бара») ту
сокрытость, что не познаваема для этого зала. Зал
( ‫« היכל‬hэйхал») этот называется Элоhим ) ‫ ( אלהים‬.
(первые три слова Торы: Вначале сотворил Б-г – ‫) בראשית ברא אלהים‬.
‫הסולם‬
:'‫ג) והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וגו‬
‫ זהר‬.‫ פירושו זו"ן דאצילות או נשמות הצדיקים‬,‫והמשכילים‬
.‫ המתגלה ע"י שתוף דמדת הרחמים‬,‫ פירושו הארת ג"ר‬,‫הרקיע‬
‫ויש להבין למה מביא כאן הכתוב הזה ולכנות יציאת כל פרצופי‬
‫ כי הכתוב מדבר כאן‬,‫ והענין הוא‬.‫אצילות בשם זהר שבכתוב הזה‬
‫ דהיינו המלכות‬,‫ביחוד מאותה המלכות הממותקת במדת הרחמים‬
‫ ועשתה סיום חדש באמצע‬,‫שבקעה כל המדרגה עם עליתה לבינה‬
‫ דהיינו במקום בינה שבגוף שהוא החזה‬,‫הספירות של המדרגה‬
.)‫(כנ"ל דף ד' ד"ה סתים גו סתימין ע"ש‬
3) Вэ-hа-маскилим йазhиру ка-зоhар hа-ракийа вэгомэр (И разумеющие засияют, как сияние свода и т.д.): И
разумеющие, указывает на Зо”Н дэ-Ацилут или на души
праведников. Сияние свода, означает свечение Га”Р, которое
раскрывается благодаря соединению со свойством рахамим. И
необходимо понять, почему приводится здесь этот стих и называет
выход всех парцуфим Ацилута по имени Зоhар (сияние, блеск). А смысл
этого в том, что писание говорит здесь в особенности об этой малхут,
которая подслащена свойством милосердия, т.е. малхут, которая
расколола все ступени своим поднятием к бине, и сделала новое
окончание в середине сфирот [каждой] ступени, т.е. в месте бины, что в
теле, что это хазэ (грудь). (как сказано выше, со слов «сатим го стимин»).
28
29
‫ונתבאר שם שסיום חדש הזה נקרא בשם פרסא שהיא העומדת‬
‫ וה"ס הפרסא שבגוי מעוהי‬.‫במקום החזה ומסיימת שם את הפרצוף‬
‫ שהם הריאה‬,‫ המבדלת בין אברי החיות‬,‫דבר נש שבמקום החזה שלו‬
.‫ לבין אברי המזונות‬,‫והלב‬
И там объясняется, что это новое окончание называется по имени парса,
которая находится в месте хазэ (груди) и завершает там парцуф. И это
суть парса, которая в теле человека в месте его груди, которая разделяет
между органами обеспечивающими жизнеспособность, что это легкие и
сердце, и между органами пищеварения.
‫ שסיום החדש הזה מכונה גם כן בשם הרקיע המבדיל בין‬,‫ותדע‬
.‫מים עליונים למים תחתונים‬
И знай, что это новое окончание называется также по имени
свод
(‫« רקיע‬ракийа»), который разделяет между высшими водами и нижними
водами.
,‫כי חמש ספירות יש בגוף הנקראות חסד גבורה תפארת נצח הוד‬
,‫שהן כנגד חמש ספירות הנקראות כתר חכמה ובינה תפארת ומלכות‬
‫ והן מסתיימות‬,‫ דהיינו ג"ר של הגוף‬,‫וחג"ת דגוף הם בחינת כח"ב‬
‫ ולכן מכונים חג"ת‬,‫ ששם הפרסא המכונה רקיע‬.‫במקום החזה‬
‫ ומחזה ולמטה הם בחינת ת"ת ומלכות‬.‫הללו בשם מים עליונים‬
‫ הרי שהרקיע עומד באמצע כל‬.‫ והם מכונים מים תחתונים‬,‫דגופא‬
‫ וז"ס הכתוב יחי‬.‫ ומבדיל בין מים עליונים למים תחתונים‬,‫מדרגה‬
.‫רקיע בתוך המים ויחי מבדיל בין מים למים‬
Ибо в теле есть 5 сфирот, которые называются: хэсэд, гвура, тифэрэт,
нэцах, hод, и которые соответствуют 5-ти сфирот, которые называются:
кэтэр, хохма, бина, тифэрэт и малхут, а ХаГа”Т (хэсэд, гвура, тифэрэт)
тела – они аспект КаХа”Б (кэтэр, хохма, бина), т.е. Га”Р (три первые) тела,
и они завершаются в месте груди («хазэ»). Т.к. там парса, которая
называется свод, и поэтому эти ХаГа”Т называются по имени – высшие
воды. А от хазэ и ниже, там аспект тифэрэт и малхут тела, и они
называются – нижние воды. Так вот, свод находится в центре каждой
ступени, и разделяет между высшими водами и низшими водами. И это
29
30
секрет Писания: «да будет свод посреди воды и да отделяет между водой
и водой».
‫ שהיא מלכות דא"ק מטרם‬,‫ שבמדת הדין‬,‫וכבר הבאנו דברי חז"ל‬
.‫שנמתקה בבינה שהיא מדת הרחמים לא היה העולם מתקיים‬
‫ כי העולם יש לפרשו על הזו"ן דאצילות המכונים‬,‫והטעם הוא‬
‫ כי כל המקובל לזו"ן‬.‫ וכן בכללו בני אדם שבעולם הזה‬,‫בשם עולם‬
‫ וכל שאינו מקובל‬,‫ אפשר שיקובל לבני אדם שבעולם הזה‬,‫דאצילות‬
‫ כי מלמעלה מזו"ן אין‬,‫לזו"ן איני מקובל לבני אדם שבעולם הזה‬
.‫אנו מקבלים כלום כמ"ש במקומו‬
И мы уже приводили слова Мудрецов о свойстве дин, что это малхут дэА”К прежде ее подслащения в бине, что это - свойство милосердия, [что] не
мог бы мир существовать [только свойством дин]. А смысл этого в том, что
«мир» следует толковать, как Зо”Н (З”А и нуква) дэ-Ацилут, которые
называются по имени - «мир», в том числе и человек, что в этом мире
(материальном), [называется по имени – мир]. Ибо все, что получают Зо”Н дэАцилут, может получить и человек в этом мире, а все, что не получают
Зо”Н, не получает и человек в нашем мире, ибо выше Зо”Н, мы не можем
получать ничего, как будет объясняться в свое время (досл. на своем месте).
,‫ לא היתה ממותקת בבינה‬,‫ שהיא מלכות‬,‫ אם הנוקבא דז"א‬,‫ולפיכך‬
‫ אלא רק‬,‫ דהיינו אור העליון‬,‫לא היתה ראויה לקבל שום אור ישר‬
,)'‫ (כנ"ל בזוהר חדש המובא בדף א‬,‫ שהוא אורות דקיקים‬,‫אור חוזר לבד‬
‫ לא היה‬,‫ ואז נמצא שבני אדם שבעולם הזה‬.‫שפירושו אורות דין‬
.‫ מאין סיף ב"ה‬,‫ שהם אור ישר‬,‫ראוים לקבל שום מוחין‬
И поэтому, если бы нуква дэ-З”А, что она малхут, не была бы
подслащена в бине, она бы не была пригодной для получения прямого
света (‫« אור ישר‬ор яшар»), т.е. высшего света, но только обратный свет
(‫« אור חוזר‬ор хозэр»), что это тонкие (маленькие) света (как сказано выше, в
Зоhар Хадаш, который приводится на 1-ой стр. [оригинала]), что они означают –
света дин (суда, ограничения). И тогда находим, что человек этого мира
не пригоден получать никакие мохин, т.е. прямой свет от Эйн Соф,
благословен Он.
,‫ ראה שאין העולם מתקיים שיתף עמו מדת הרחמים‬,‫וזה שאמרו‬
,‫ ונבקעו כל המדרגות‬,‫דהיינו שהעלה אותה למקום בינה כנ"ל‬
30
31
‫ ונמצא המלכות‬.‫ונעשה סיום חדש בחצי כל מדרגה הנקרא רקיע‬
‫ שהיא הרויחה ב' ספירות הראויות לקבל אור‬,‫שעלתה במקום בינה‬
‫ כי בהיות המלכות במקום‬.‫ שהן ספירת בינה וספירת הת"ת‬,‫העליון‬
.‫ נמצאים בינה ות"ת מתחתיה והם כלולים בה‬,‫בינה‬
И это то, что сказали Мудрецы: «Увидел, что не сможет мир
существовать, и соединил с ним свойство рахамим, т.е., что поднялась
она (малхут) к месту бины, как сказано выше, и раскололись все
ступени, и сделалось новое окончание (‫« סיום‬сиюм») в половине каждой
ступени, которое называется свод. И получается, что малхут, которая
поднялась в место бины, получила (заработала) две сфиры, пригодные
для получения высшего света, что это сфира бина и сфира тифэрэт. Ибо
поскольку малхут [находится] в месте бины, находим, бина и тифэрэт
[находятся] под ней и они включаются в нее.
‫ ממשיכים‬,‫ולכן אחר שבני אדם מעלים מ"ן ע"י מצות ומע"ט‬
‫ המורידה את המלכות ומקום הזווג בחזרה‬,‫הארה חדשה מלמעלה‬
‫ ויוצאת מדרגה שלמה נפש רוח נשמה‬,‫ דהיינו למטה מת"ת‬,‫למקומה‬
‫ שהם מקובלים בהספירות בינה ות"ת שנכללו מקודם‬,‫חיה יחידה‬
‫ ואז גם נשמות‬.‫ הראויות לקבל אור העליון כנ"ל‬,‫לכן בהמלכות‬
‫ להיותן נכללות‬,‫הצדיקים מקבלות מוחין עליונים מזו"ן דאצילות‬
‫במלכות העליונה (וענין זה נתבאר בהסולם לעיל בהקדמת ספר הזהר דף ס"ו ד"ה‬
.)‫ ואין להאריך כאן‬.‫צייר‬
И после того, как человек поднимает Ма”Н благодаря заповедям и
добрым делам, притягивает новое свечение сверху, и умоляется малхут,
и место зивуга возвращается на свое место, т.е. вниз от тифэрэт, и
выходит завершенная (целостная) ступень: нэфэш, руах, нэшама, хайа,
йехида, что их получают в сфирот: бину и тифэрэт, которые включались
прежде этого в малхут, которые пригодны получить высший свет, как
сказано выше. И тогда, также и души праведников получают высшие
мохин от Зо”Н дэ-Ацилут, из-за их включения в малхут высшего (а смысл
этого объясняется в hа-Сулам выше, в hакдамат сэфэр hа-Зоhар, стр. 66, со слова ‫צייר‬
(рисовать, изображать). И ни место здесь, чтобы распространяться об этом).
‫ ונעשה שם‬,‫הרי שכל המוחין הם רק מכח המלכות שעלתה לבינה‬
‫ ולולי הרקיע לא היו יכולים הזו"ן לקבל‬,‫סיום חדש הנקרא רקיע‬
31
32
‫ ולכן מכנה הכתוב את המוחין הללו בשם זהר‬.‫כלום מאור העליון‬
.‫ האור המתגלה בסוד הסיום דשתוף הרחמים בדין‬,‫ כלומר‬,‫הרקיע‬
,‫ שהם זו"ן וכן נשמות הצדיקים‬,‫ והמשכילים‬,‫וז"ס הכתוב‬
,‫ יקבלו מוחין המאירים כמו זהר הרקיע‬,‫יזהירו כזהר הרקיע‬
.‫כי כל המוחין שלהם מזהר הרקיע באים‬
Так вот, все мохин, они только от силы малхут, которая поднялась к
бине, и сделалась там новым окончанием, которое называется ракийа,
и если бы ни этот свод («ракийа»), не могли бы получить Зо”Н ничего от
высшего света. И также называет Писание эти мохин по имени зоhар
hа-ракийа (сияние небосвода), т.е., свет, который раскрывается в сути
окончания (‫« סיום‬сиюм) соединения рахамим с дин. И это суть
написанного: «И разумеющие», что они Зо”Н и также души
праведников, «засияют, как сияние свода», получать мохин,
которые светят как сияние свода, ибо все их мохин приходят от
Зоhар hа-ракийа.
‫ על כל המוחין שנאצלו‬,‫ולפיכך מביא הזוהר את הכתוב הזה‬
‫ ולכן יש‬,‫ כי כולם יצאו מאלו האורות זהר הרקיע‬,‫מא"א ולמטה‬
.‫ והולך ומבאר ג' בחינות בזהר הרקיע‬.‫בהם השגה לתחתונים‬
И поэтому приводит Зоhар этот стих о всех мохин, которые
излучаются от А”А и ниже, ибо все они выходят от этих светов сияния
небосвода, и поэтому есть в них постижение для нижних. И
продолжим, и объясним три аспекта в сиянии небосвода:
‫ שהוא דכורא‬,‫א) הוא זהר סתימא דסתימין ואוירא דיליה‬
,‫ כי הדכר דעתיק נקרא סתימא דסתימין‬,‫דעתיק ונוקבא דעתיק‬
‫ שהאצילה לא"א בסוד זהר‬,‫ הוא הנוקבא דעתיק‬,‫ואוירא דיליה‬
.‫הרקיע‬
1) – это зоhар
сатима дэ-стимин вэ-авира дилэй (сияние сокрытого
всех сокрытостей и воздух его), что это мужское Атика и женское Атика, ибо
32
33
мужское Атика называется сокрытый из всех сокрытостей, а
воздух его – это женское Атика, которая излучила А”А в сути зоhар
hа-ракийа.
.‫ שממנו נאצל ישסו"ת‬,‫ב) הוא זהר בראשית שהוא א"א‬
2) – это зоhар
йИШСу”Т.
бэрэшит,
что это А”А, от которого были созданы
‫ שממנו נאצלו כל עשרה‬,‫ שהוא ישסו"ת‬,‫ג) הוא זהר סתים‬
‫ אבל או"א עלאין‬.‫מאמרות שבמעשה בראשית שהם המוחין דזו"ן‬
‫ להיותם בחינת לא אתיידע והי' לא נפיק‬,‫אינם מבחינת זהר הרקיע‬
.‫מאויר שלהם במ"ש להלן‬
3) – это зоhар сатим (сокрытое сияние), что это йИШСу”Т, от которых
вышли все 10 речений, что в Деянии Творения, что они мохин дэ-Зо”Н.
Однако высшие Ав”И, они не из аспекта зоhар hа-ракийа, поскольку они
'‫י‬
не познаваемы, и буква «йуд»
не вышла из их
[и не стала ‫ אור‬светом]), как объясняется далее.
авир (‫אויר‬
воздуха,
‫ כי הוא‬,‫ ה"ס שורש כדי להאציל לא"א‬,'‫והנה זהר הרקיע הא‬
‫ הוא הנושא לנקודה‬,'‫ וזהר הרקיע הב‬.‫עצמו לא אתיידע כנ"ל‬
‫ ולכן נחשב לראשית לכל המוחין דזהר‬,‫ שה"ס מפתחא‬,‫עלאה‬
‫ ועכ"ז אין אלו המוחין מתגלים בו‬.‫ וע"כ נקרא בראשית‬,‫הרקיע‬
,'‫ שהוה זהר הרקיע הג‬,‫ אלא הוא משפיע אותם לישסו"ת‬,‫עצמו‬
‫ שמהם מקבלים‬,‫ובישסו"ת מתגלים כל המוחין האלו בפועל ממש‬
.‫הזו"ן‬
И вот сияние свода, первое – это суть корень, чтобы излучить А”А,
ибо он сам не познаваем, как сказано выше. А сияние свода
второе – это высшая точка, суть которой, ключь (‫« מפתחא‬мифтаха»), и
поэтому считается началом для всех мохин зоhар hа-ракийа, и
поэтому называется БЭРЭШИТ. И таким образом, эти мохин не
раскрываются в нем самом, но он дает их йИШСу”Т, чтобы было
33
‫‪34‬‬
‫‪сияние свода‬‬
‫‪третье – а в йИШСу”Т раскрываются все эти мохин‬‬
‫‪действительно в действии, ибо от них получают Зо”Н.‬‬
‫זהר סתימא דסתימין בטש אוירא דיליה ואנהיר‬
‫בהאי נקודה‪ :‬זוהר הסתום מכל סתום‪ ,‬האויר שלו הזדווג והאיר בנקודה הזו‪.‬‬
‫‪Зоhар сатим дэ-стимин баташ авира дилэй вэ-анhир бэ‬‬‫אויר( ‪hай нэкуда: сияние, сокрытое из всех сокрытых, [ударил] воздух‬‬
‫‪«авир») его [т.е. сделал] зивуг и засветил в той точке.‬‬
‫סתימא דסתימין הוא עתיק ונוקבא שלו‪ ,‬והגם שהנוקבא שלו‬
‫כבר נתקנה עם מלכות הממותקת במדת הרחמים‪ ,‬בסוד הרקיע‬
‫כנזכר לעיל‪ .‬מכל מקום‪ ,‬כיון שהיא לא אתיידע כנ"ל‪ ,‬לכן‬
‫נכללת בדבר דעתיק ונקראת סתימא דסתימין כמוהו‪ .‬אלא‬
‫שהיא מכונה בשם אוירא דיליה‪ ,‬להיותה רק חצי מדרגה‪ ,‬דהיינו‬
‫ב' כלים כתר וחכמה‪ ,‬שבהם ב' אורות נפש ורוח‪.‬‬
‫‪Сокрытый сокрытостей, это Атик и его нуква. И также его нуква‬‬
‫‪уже установилась вместе с подслащенной малхут в свойстве рахамим, в‬‬
‫‪сути hа-ракийа, как упомянуто выше. Тем не менее она не‬‬
‫‪познаваема, как сказано выше, т.к. она включена в Атик и‬‬
‫]‪называется сатим дэ-стимин, подобно ему. Однако она [еще‬‬
‫‪называется по имени авира дилэй (воздух его), поскольку она только‬‬
‫– ‪лишь половина ступени, т.е. 2 келим: кэтэр и хохма, в которых 2 света‬‬
‫‪нэфэш и руах.‬‬
‫וז"ש בטש אוירא דיליה ואנהיר בהאי נקודה‪ ,‬שאוירא‬
‫דעתיק‪ ,‬שהיא הנוקבא שלו‪ ,‬המשיכה הארה לא"א‪ ,‬המכונה‬
‫נקודה עלאה‪ ,‬ויצאו בו המוחין דג"ר הנקראות זהר הרקיע‪.‬‬
‫וכדין אתפשט האי ראשית ועביד ליה היכלא ליקריה‬
‫ולתושבחתיה‪ :‬ואז‪ ,‬אחר שקבל א"א הארת הנוקבא דעתיק‪ ,‬התפשט ראשית‬
‫הזה‪ ,‬שהוא א"א‪ ,‬בראש וגוף‪ ,‬ועשה לעצמו היכל‪ ,‬לכבוד ולתחילה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫כלומר‪,‬‬
35
‫ שהם הלבישו אותו ותקיפוהו מסביב‬,‫שהאציל לפרצוף או"א עלאין‬
.‫בבחינת היכל‬
И это то, что говорит (Зоhар): ударил воздух его и засветил в той
точке, т.к. воздух Атика, это его нуква, которая протягивает свечение к
А”А, который называется высшей точкой, и выходят (появляются) в
нем мохин дэ-Га”Р, которые называются зоhар hа-ракийа. Вэ-хдин
итпашат hай рэшит вэ-авид лэй hэйхала ликарэй у-лэтушбахтэй: И тогда, после того, как получил А”А свечение [от] нуквы
Атика, распространяется это начало (‫« ראשית‬решит»), что это А”А, в голову
и тело, и делает себе зал (‫« היכל‬hэйхал»), для славы и восхваления («лэтхила», др. перевод, «для начала»). Т.е. излучает парцуф высших Ав”И, которые
одевают его и обступают его вокруг в аспекте зала.
‫ שזה יצא‬,‫ שששה פרצופין הם בעולם אצילות‬,‫וצריך שתדע‬
‫ אריך‬,‫ עתיק ונוקביה‬:‫ ונקראים‬.‫ ובכל פרצוף יש דכר ונוקבא‬,‫מזה‬
‫ זעיר אנפין‬,‫ ישראל סבא ותבונה‬.‫ אבא ואמא עלאין‬,‫אנפין ונוקביה‬
‫ והולך הזהר‬.‫ וזעיר אנפין ונוקביה הקטנים‬,‫ונוקביה הגדולים‬
‫ האצילה לא"א‬,‫ כי אוירא דעתיק‬,‫ומבארם כאן על סדר מדרגתם‬
‫ וישסו"ת‬,‫ וא"א ונוקביה האצילו לאו"א עלאין וישסו"ת‬,‫ונוקביה‬
‫ איך כל אלו מרומזים‬,‫ ומבאר‬.‫האצילו לז"ן הגדולים ולזו"ן הקטנים‬
‫ כמו‬.‫בהכתוב בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ‬
.‫שתראה לפנינו‬
И необходимо, чтобы ты знал, что есть шесть парцуфим в мире
Ацилут, что один выходит из другого, и в каждом парцуфе есть мужская
[часть] и женская. И они называются: Атик и его нуква, Арих Анпин и
его нуква, высшие Абба и Има, Исраэль Саба и Твуна (йИШСу”Т), Зеир
Анпин и его нуква – большие, и Зеир Анпин и его нуква – маленькие. И
продолжает Зоhар и объясняет здесь порядок ступеней, что воздух Атика
излучил А”А и его нукву, а А”А и его нуква излучили высших Ав”И и
йИШСу”Т, а йИШСу”Т излучили Зо”Н большие и Зо”Н маленькие. И
объясняет, как все они скрыто указываются в Писании: БЭРЭШИТ
БАРА ЭЛОhИМ ЭТ hаШАМАИМ ВЭ-ЭТ hа-АРЭЦ.
ты увидишь далее!
35
Как
36
‫ לתועלתא‬,‫תמן זרע זרעא דקודשא לאולדא‬
,‫ שהוא פרצוף או"א עלאין‬,‫ שם בהיכל שעשה‬:'‫ ורזא דא וכו‬. ‫דעלמא‬
.‫ זרע קדש מצבתה‬,‫ וזה סוד‬.‫ ולתועלת העולם‬,‫ להולדת נשמות‬,‫זרע א"א זרע קודש‬
Таман зэра зарэа дэ-кудша лэ-олада, лэ-туальта дэальма. Вэ-раза да ...: там в зале, который был сделан, что это парцуф - высшие
Ав”И, посеял А”А семя святости, для рождения душ, и для пользы мира. И это
суть: семя святости установило ее.
‫ א) הם מוחין‬,‫פירוש ב' מיני מוחין מאיר א"א באו"א עלאין‬
‫ ב) מוחין דגדלות שהם להולדת‬.‫ שהם להחיות העולמות‬,‫דחסדים‬
‫ זהר דזרע זרעא ליקריה כהאי זרעא דמשי‬.‫נשמות‬
‫ בדומה לזרע של‬,‫ זהר שזרע זרע לכבודו‬:‫ דאתחפי לגו‬,‫דארגוון טב‬
.‫ שהתולעת הזורעת את המשי מתכסה בפנימיות המשי‬.‫משי וארגמן הטוב‬
Пояснение: двумя видами мохин светит А”А высшим Ав”И. 1)
– это мохин дэ-хасадим, что они для существования мира. 2) – мохин
Зоhар дэ-зэра зарэа (др.
произношение – заръйа) ликарэ й кэ-hай зарэа димши дэаргаван тов, дэ-итхафэй лэ-го: сияние, что посеяло семя для
дэ-гадлут, что они для рождения душ.
славы его, подобно семени шелка и пурпура хорошего, как червь,
который сеет шелк, прячется внутри шелка .
‫ שמוציאה מתוכה חוטי המשי והיא מעטפת‬,‫כי כן טבע התולעת הזו‬
‫את עצמה עמהם מסביב לה עד שמתכסית כולה בחוטי המשי ואינה‬
‫ כשהוא זורע האורות בהיכל הזה‬,‫ ועל דרך זה גם א"א‬.‫נראית לעין‬
,‫ הוא מעלים ומכמה את אורותיו עצמו‬,‫ הנקרא ישסו"ת‬,‫השני‬
‫ כמו‬,‫ונמצא מתעלם על ידי המוחין הללו דישסו"ת שמאציל‬
.‫התולעת המתעלמת על ידי חוטי המשי שהיא פועלת‬
Ибо также, как природа этого червя, который выводит из себя нити
шелка, и он одевает их вокруг себя, до того, как покрывается весь нитью
шелка и он не виден глазу. И таким же образом А”А, который сеет света
в этом втором зале, что называется йИШСу”Т, он поднимает их и
36
‫‪37‬‬
‫‪несколько своих светов, и находим, он скрывается благодаря этим мохин‬‬
‫‪дэ-йИШСу”Т, которые излучил, как червь, который скрывается‬‬
‫‪благодаря нитям шелка, которые он произвел.‬‬
‫ועביד ליה היכלא‪ ,‬דאיהו תושבחתא דיליה ותועלתא‬
‫דכלא‪ :‬ועשה לעצמו מאותו הזרע‪ ,‬היכל שהוא לתהילה לעצמו ולתועלת הכל‪.‬‬
‫‪Вэ-авид лэй hэйхала, дэ-иhу тушбахта дилэ вэ-туалта дэ‬‬‫‪хола: и делает себе из того семени зал, что он для восхваления его самого и‬‬
‫‪польза всему.‬‬
‫הנה היכל השני הזה הוא סוד פרצוף ישסו"ת שהאצילו א"א‪,‬‬
‫ואומר הזהר‪ ,‬שאצילותו היה כעין זרעא דמשי‪ ,‬שפירושו‪ ,‬שא"א‬
‫היה‪ ,‬מוכרח להתעלם בעת אצילותו את פרצוף הזה (כנ"ל בדיבור‬
‫הסמוך)‪ .‬וענין זה מבואר היטב בתקוני זהר‪( ,‬תקון חמשאה דף י"ט ע"א)‬
‫וזה לשונו‪.‬‬
‫‪Так вот, этот второй зал, это суть – парцуф йИШСу”Т, что его излучил‬‬
‫‪А”А, и Зоhар говорит, что он был излучен, как семя шелка, и это‬‬
‫‪означает, что А”А должен был скрыться во время излучения этого‬‬
‫‪парцуфа. А смысл этого, хорошо объясняется в «Тикунэй Зоhар», и это‬‬
‫‪его слова:‬‬
‫בההוא היכל‪ ,‬זרע זרעין לתקונא דיליה וכו' בהיכל ההוא‬
‫זרע זרע אורות לתקון שלו וכו'‪ ,‬ורזא דמלה עוטה אור‬
‫כשלמה‪ ,‬כד איהו אור מעוטף ולא אתפשט‪ ,‬ואיהו סתים‬
‫אתקרי אויר‪ ,‬וסוד הדבר‪ ,‬עוטה אור כשלמה‪ ,‬כשהוא אור מעוטף‬
‫בלי התפשטות‪ ,‬והוא סתום‪ ,‬נקרא אז אויר‪ ,‬שענינו הוא אור סתים‬
‫באת י'‪ ,‬נקודה בהיכליה‪ ,‬האור נעשה סתום על ידי אות י'‪,‬‬
‫כי י' נכנסה בהמלה אור‪ ,‬ונעשה הצירוף אויר‪ ,‬שה"ס נקודה‬
‫בהיכליה פירוש‪ ,‬המלכות נקראת נקודה‪ ,‬וישסו"ת שהם בינה‪,‬‬
‫נקראים היכל (כנ"ל בזהר)‪ ,‬ובסוד המיתוק דמדת הרחמים עלתה‬
‫‪37‬‬
38
‫ ונמצא אשר‬,‫ שהמלכות עלתה לבינה‬,‫הנקודה בהיכליה דא"א‬
‫ כי כשיש שם‬.‫ שפירושו קומת רוח‬,‫אור ההיכל נסתם ונעשה לאויר‬
‫ אבל ע"י עלית הנקודה‬,‫ נקרא בשם אור‬,‫כל ה' אורות נרנח"י‬
‫ ובינה ת"ת ומלכות‬,‫ נעשה הסיום והזווג מתחת החכמה‬,‫להיכל‬
.‫ירדו מחוץ ההיכל למטה‬
Бэ-hа-hу hэйхал, зэра зарин лэ-тикуна дилэй и т.д., в том зале
посеял семена светов для исправления его и т.д., вэ-раза дэ-мила ота
ор ка-шлима, кад иhу ор мэотаф вэ-ло итпашэт, вэ-иhу
сатим иткарэй авир, и тайна этого слова: одевается (закутывается)
свет, как завершенный (целостный), как этот свет, который одевается без
распространения, и он сокрыт, и называется тогда воздух (‫« אויר‬авир»), что
смысл этого, это ор сатим ба-от йуд, нэкуда бэ-hэйхалэй, свет
стал сокрыт благодаря букве йуд '‫י‬, ибо йуд входит в слово свет (‫« אור‬ор»),
и становится комбинация [букв] - воздух (‫« אויר‬авир»), что это суть – точка в
своем зале. Пояснение: малхут называется – точка, а йИШСу”Т, что они
бина, называются зал (как сказано выше в Зоhаре), и в тайне подслащения
свойством рахамим поднимается точка в свой зал дэ-А”А, т.к. малхут
поднимается к бине, и находим, что свет зала закрылся и сделался как
воздух, что это означает - уровень руах. Ибо, когда есть там все 5 светов
НаРаНХа”Й, называется по имени свет, но благодаря поднятию точки
в зал, сделалось окончание и зивуг под хохмой, а бина, тифэрэт и малхут
спустились во вне от зала, вниз.
‫וכיון שלא נשאר בהיכל אלא ב' כלים כתר וחכמה לכן לא נשאר שם‬
‫ הרי שמסבת‬,‫ ואור רוח מכונה בשם אויר‬,‫אלא ב' אורות נפש רוח‬
‫ נשמה‬:‫ שה"ס הג"ר‬,‫עלית הנקודה לאור ההיכל נסתלק האור משם‬
.‫ שה"ס אויר‬,‫ ולא נשאר שם אלא קומת הרוח נפש‬,‫חיה יחידת‬
‫ וזה הוא ויאמר אלהים‬,'‫ ויאמר אלהים יהי אור וכו‬,‫ודא איהו‬
‫ חזר‬,‫ אח"כ כשהאירו המוחין דגדלות דישסו"ת‬,‫ כלומר‬.‫יהי אור‬
‫ כי אחר‬.‫ וחזר צירוף אור למקומו כבתחילה‬,‫והוריד את הי' מאויר‬
‫ חזרו ג' הכלים בינה ותו"מ ונתחברו‬,‫שהחזיר המלכות למקומה‬
38
39
‫ חזרו ה' אורות נרנח"י‬,‫ וכיון שכבר יש ה' כלים‬,‫למדרגתם‬
.‫ונתלבשו בהם‬
И поскольку остались в зале только 2 келим, кэтэр и хохма, поэтому
остались там только два света, нэфэш и руах, а свет руах называется по
имени воздух, так вот, по причине поднятия точки к свету зала,
исторгся свет оттуда, что это суть Га”Р: нэшама, хайа, йехида, и
остались там только уровни, руах и нэфэш, что это суть – воздух. Вэда иhу, ва-йомэр элоhим йиhи ор и т.д., и это то, что [написано]:
«И сказал Элоhим, да будет свет». Т.е., после того, как засветили мохин
дэ-гадлут дэ-йИШСу”Т, возвратилась и спустилась буква йуд из
воздуха (‫« אויר‬авир»), и возвратилась комбинация букв свет (‫« אור‬ор»),
на свое место, как вначале. Ибо после того, как вернулась малхут на
свое место, возвратились 3 келим: бина, тифэрэт и малхут и соединились
ступени, и теперь, когда уже есть 5 келим, возвратились 5 светов:
НаРаНХа”Й и оделись в них.
‫ כי בעת‬,‫ ה"ס אצילת א"א לישסו"ת‬,‫וענין ביאת הי' באור האמור‬
‫ שה"ס נקודה‬,‫ העלה המלכות לבינה שלו‬,‫שהאציל לישסו"ת‬
‫ שבהם ב' אורות נפש‬,‫ ונשאר א"א בב' כלים כתר וחכמה‬,‫בהיכליה‬
‫ דהיינו בב' כלים‬,‫ ואז האציל גם לישסו"ת בחצי מדרגה כמותו‬.‫רוח‬
‫כתר חכמה ובב' אורות נפש רוח ונמצא שגם א"א היה צריך‬
‫ בעת אצילותו‬,‫ לבחינת אויר‬,‫להתעלם ולהתמעם מאור שלו‬
.‫ בדומה לזרעא דמשי‬,‫לישסו"ת‬
А смысл прихода [буквы] йуд в свет, как упомянуто, это суть излучения
Арих Анпином йИШСу”Т, ибо во время, когда он излучил йИШСу”Т,
поднялась малхут к его бине, что это суть – «точка в его зале», и остался
А”А с двумя келим, кэтэр и хохма, в которых 2 света: нэфэш и руах. И
тогда также и йИШСу”Т был излучен в половине ступени, подобно ему,
т.е. с двумя келим: кэтэр и хохма, и с двумя светами: нэфэш и руах, и
находим, что также и А”А было необходимо скрыться и уменьшится от его
света, в апекте воздуха, во время излучения йИШСу”Т, подобно семени
шелка.
‫בהאי ראשית ברא ההוא סתימא דלא אתיידע להיכלא‬
‫ סובב על‬.‫ שלא נתודע להיכל הזה‬,‫ בזה הראשית ברא סתום ההוא‬:'‫דא וכו‬
39
‫‪40‬‬
‫הכתוב בראשית ברא אלקים‪ ,‬ואומר‪ ,‬בזה הראשית‪ ,‬שהוא א"א‪,‬‬
‫ברא סתום הזה‪ ,‬שהוא עלית הי' לאור ההיכל ונעשה לאויר‬
‫סתום בסוד נקודה בהיכליה‪( ,‬כנ"ל בדבור הסמוך)‪ .‬שלא נתודע להיכל‬
‫הזה‪ ,‬שהוא ישסו"ת‪ ,‬בעת הקטנות‪ .‬ולפי שנמשך מא"א‪ ,‬לכן הוא‬
‫אתיידע בעת גדלות‪ ,‬שאז חוזרת ויוצאת הי' מאויר ונעשה אור‬
‫(כנ"ל בדבור הסמוך)‪.‬‬
‫‪Бэ-hай рэшит бара hа-hу сатима дэ-ло итъйада лэ‬‬‫‪) сокрытость эту,‬ברא( ‪) создал‬ראשית( ‪hэйхала да и т.д.: в этом начале‬‬
‫‪). Указывает на Писание:‬היכל( ‪которая не познана этим залом‬‬
‫‪«БЭРЭШИТ БАРА ЭЛОКИМ», и говорит: в этом РЭШИТ (начале), что‬‬
‫‪это А”А, БАРА (создал) эту сокрытость, что это поднялась [буква] йуд к‬‬
‫‪свету зала, и сделалась воздухом сокрытым, в сути «точки в его‬‬
‫‪зале». Что не познана этим залом, что это йИШСу”Т, во время катнута.‬‬
‫‪И соответственно, когда протягивается от А”А, тогда оно познаваемо во‬‬
‫‪время гадлута, что тогда возвращается и выходит [буква] йуд из‬‬
‫‪воздуха и становится светом, (как сказано выше в сопряженном‬‬
‫‪высказывании).‬‬
‫אבל אם היה נמשך מעתיק‪ ,‬היה נשאר תמיד לא אתיידע והי'‪,‬‬
‫לא היתה יצאת מאויר לעולם‪ .‬כנוהג באו"א עלאין‪ ,‬שיצאו‬
‫מבחינת עתיק‪ .‬היכלא דא איקרי אלהים‪ ,‬היכל זה השני נקרא‬
‫בשם אלהים‪ ,‬לאפיקי ההיכל הראשון דא"א שהוא או"א עלאין‪,‬‬
‫אינו בחינת אלהים‪ ,‬אלא בחינת השם אהי"ה‪ .‬ורזא דא‬
‫בראשית ברא אלהים‪ ,‬וזה סוד בראשית וגו'‪ .‬אשר א"א הנקרא‬
‫ראשית‪ ,‬ברא‪ ,‬האציל בחינת הקטנות והסתימה‪ ,‬הנקרא זהר סתום‪,‬‬
‫שבגדלות הוא השם אלהים‪ .‬המלה ברא‪ ,‬יורה תמיד התהוות דבר‬
‫סתום‪ ,‬כמ"ש בדברי הזוהר לעיל (בהקרמת ספר הזהר דף מ"ח אות מ"ד)‪.‬‬
‫דבכל אתר‪ ,‬ברא‪ ,‬מלה סתימא איהו ע"ש‪.‬‬
‫‪Но если будет протягиваться от Атика, будет оставаться всегда не‬‬
‫‪познанной, и йуд не выйдет из воздуха никогда. Как это имеет‬‬
‫‪40‬‬
41
место в высших Ав”И, которые вышли из аспекта Атика. hэйхала да
икарэй элоhим, этот второй зал называется по имени элоhим,
исключая первый зал дэ-А”А, что это высшие Ав”И, которые не в
аспекте элоhим, но в аспекте имени Эhй”е. Вэ-раза да
БЭРЭШИТ БАРА ЭЛОhИМ, и это суть: бэрэшит и т.д. Что А”А,
который называется РЭШИТ, СОЗДАЛ, вывел аспект малого состояния
(«катнут») и сокрытия, которое называется «зоhар сатим», что в гадлуте,
это имя Элоhим. Слово БАРА (создал), указывает всегда на
формирование сокрытости, как сказано в словах Зоhара выше (в hакдамат
сэфэр hа-зоhар, стр.48, п.44). Что во всяком месте, БАРА, оно слово сокрытое,
см. там.
41
‫‪42‬‬
‫ה‬
‫*******‬
‫ה) ורזא דא‪ ,‬בראשית ברא אלהים‪ .‬זהר‪ ,‬דמ נ יה‬
‫כל ה ו מאמרות אתבריאו ברזא דאתפשטותא‬
‫דנקודה דזה ר סתים דא‪ .‬אי בהאי כתיב ברא‪ ,‬לית‬
‫תווהא דכתיב‪ ,‬ויברא אלהים את האדם בצלמו‪.‬‬
‫‪5) И тайна эта: «Вначале сотворил Элоhим».‬‬
‫‪Сияние, от которого были созданы все речения в‬‬
‫‪тайне распространения точки сияния сокрытого‬‬
‫‪этого. Если об этом написано: сотворил («бара»), не‬‬
‫‪удивительно, что написано: «И сотворил Б-г‬‬
‫‪человека по образу своему».‬‬
‫הסולם‬
‫ה) זהר דמניה כלהו מאמרות אתבריאו ברזא‬
‫דאתפשטותא דנקודה דזהר סתים דא‪ :‬היכל זה הוא זהר‪ ,‬שממנו‬
‫נבראו כל עשרה מאמרות‪ ,‬בסוד התפשטות הנקודה מזהר סתום הזה‪ .‬פירוש‪,‬‬
‫המוחין דגדלות דזו"ן מכינים מאמרות‪ ,‬כמ"ש לפנינו‪ .‬ואומר‪,‬‬
‫שמזהר סתים דישסו"ת‪ ,‬יצאו כל בחינת המוחין דזו"ן‪ .‬דהיינו‬
‫בסוד התפשטות ויציאת הנקודה מאויר הסתום‪ ,‬שאז נשארו‬
‫אותיות אור‪( .‬כנ"ל בסמוך בד"ה ועביד)‪.‬‬
‫‪5) Зоhар дэ-минэй кульhу маамарот итбарийу бэ-раза дэ‬‬‫‪итпаштута дэ-нэкуда дэ-зоhар сатим да: зал, это то сияние, от‬‬
‫‪42‬‬
43
которого были созданы все 10 речений, в сути распространения точки из
этого сияния сокрытого. Пояснение: мохин дэ-гадлут дэ-Зо”Н
называются изречения, как будет объяснено перед нами. И (Зоhар)
говорит: что от сияния сокрытого дэ-йИШСу”Т, вышли все
аспекты мохин дэ-Зо”Н. Т.е. в сути распространения и выхода точки из
воздуха (‫) אויר‬, который сокрыт, что тогда остались буквы ор (‫)אור‬.
(как сказано выше, в сопряженном высказывании, со слов: «и сделал»).
:'‫אי בהאי כתיב ברא לית תווהא דכתיב ויברא וגו‬
.‫ אין תמיה עוד במה שכתוב ויברא אלקים את האדם בצלמו‬,‫אם בישסו"ת כתיב ברא‬
‫ שיצא עם המלכות בסוד דו‬,‫ האדם דאצילות הוא ז"א‬,‫פירוש‬
‫ ונודע שהמלכות נצטמצמה מלקבל לתוכה שום אור ישר‬.‫פרצופין‬
‫ וא"כ תימה איך יכולים זו"ן לקבל מוחין‬,‫רק אור חוזר לבד‬
‫ וקושיא זו הקשה ר"ש (לעיל בהקדמת ספר‬.‫מישסו"ת שהם אור ישר‬
‫(ע"ש‬
‫דהא מ"ה לא הוי הכי ולא אתבני‬
)‫הזהר דף יט אות ט"ז‬
.)‫בהסולם‬
И бэ-hай хтив бара лэт тава ди-хтив ва-ивра и т.д.:
если об йИШСу”Т написано БАРА (создал), не удивительно, что еще и об
этом (М”А) написано: «И создал Б-г человека по образу своему».
Пояснение: человек Ацилута, это З”А, который вышел (появился) вместе
с малхут в сути – с двумя ликами (в сути двух парцуфим). И известно, что
малхут сократила себя от получения в себя прямого света («ор яшар»), но
[может получать] только обратный свет («ор хозэр»), и поэтому
удивительно, как могут Зо”Н получить мохин от йИШСу”Т, что они ор
яшар (прямой свет). И на этот сложный вопрос [отвечает] р. Шимон (выше,
дэ-hа М”А ло hавэ hоха вэ-ло
итбанэй (ведь М”А не такое, и не отстроено) (см. там в hа-Сулам).
в hакдамат сэфэр hа-зоhар, стр.19, п. 16)
‫ ואומר אי בהאי כתיב ברא אם‬,‫וזהו שמתרץ כאן‬
,‫ שהמלכות עלתה במקום בינה‬,‫ שפירושו‬,‫בישסו"ת כתיב ברא‬
‫ כבר אין תימה‬,‫ובינה תפארת ומלכות דישסו"ת ירדו לזו"ן‬
,‫ את האדם שהוא זו"ן‬,‫ שהוא בינה‬,‫ ויברא אלהים‬,‫בהכתוב‬
‫ אע"פ שאינם ראוים ממקורם לקבל אור‬,‫ במוחין דאמא‬,‫בצלמו‬
,‫ כי אותם בינה ותו"מ דישסו"ת שירדו לזו"ן בעת קטנות‬.‫ישר‬
43
44
‫ והם מקבלים בהם את המוחין דאמא שהם‬,‫נעשו עם הזו"ן לאחד‬
‫ ואותו התירוץ מתרץ ג"כ ר"ש לעיל (בהקדמת ספר הזהר דף‬.‫אור ישר‬
.)‫(עיין בהסולם שם‬
‫ דאמא אוזיפת לברתא מאנהא‬.)‫כ' אות י"ז‬
И это то, что он объясняет здесь, и говорит: если об этом
написано: создал, если об йИШСу”Т написано БАРА, что означает,
что малхут поднялась к месту бины, и бина, тифэрэт и малхут дэйИШСу”Т спустились к Зо”Н, и уже не удивительно, что написано: И
СОЗДАЛ ЭЛОhИМ, что это бина, ЧЕЛОВЕКА, что это Зо”Н, ПО
ОБРАЗУ СВОЕМУ, в мохин дэ-Има (бина), несмотря на то, что они не
пригодны получать от Источника прямой свет. Но т.к. эти бина, тифэрэт
и малхут дэ-йИШСу”Т спустились к Зо”Н во время катнута, сделались
вместе с Зо”Н, как один, и они получают эти мохин дэ-Има, что это ор
яшар. И это объясняет объяснение р. Шимона, [которое было] выше (в
hакдамат сэфэр hа-зоhар, стр.20 п.17). Дэ-Има озифат лэ-барта минhа
(что Мама одалживает дочери одежды) (см. там в hа-Сулам).
44
45
‫ו‬
*******
,‫ קדמאה דכלא שמיה‬,‫ רזא דא בראשית‬,‫ו) זהר‬
‫ אלהים גליפא‬,‫ שמא קדישא גליפא בסטרוי‬,‫אהיה‬
‫ שריאותא דרזא‬,‫ היכלא טמיר וגניז‬,‫ אש"ר‬.‫בעיטרא‬
.‫ ראש דנפיק מראשית‬,‫ אשר‬,‫דראשית‬
6) Зоhар, тайна эта – БЭРЭШИТ (‫)בראשית‬,
предшествующее всему - имя Его, Эhейе (‫ – )אהיה‬имя
Святое, высеченное в сторонах его, Элоhим (‫)אלהים‬
высечено в венце (короне). АШе”Р (‫« אשר‬что»), [это] зал
сокрыт и спрятан, начало тайны РЭШИТ, АШе”Р (‫)אשר‬,
голова (‫)ראש‬, что выходит из начала (‫)ראשית‬.
‫הסולם‬
:‫ קדמאה דכלא שמיה‬,‫ו) זהר רזא דא בראשית‬
‫ אחר שפירש הכתוב‬.‫ כי ראשון אל הכל שמו‬,‫ שהוא א"א ה"ס בראשית‬,‫זהר‬
‫בראשית ברא אלהים בדרך כלל על א"א שהאציל‬
.‫ חוזר לבאר הדברים בדרך פרט‬, ‫לישסו"ת הנקרא אלהים‬
6) Зоhар раза да бэрэшит, кадма-а дэ-хола шмэй:
сияние, это А”А, суть которого БЭРЭШИТ, ибо начало всему - имя Его.
После того, как объяснил (Зоhар) написанное: БЭРЭШИТ БАРА
ЭЛОhИМ в общем плане, о том, как А”А вывел йИШСу”Т, который
называется Элоhим, снова приходит к объяснению этих слов в
частном аспекте.
45
‫‪46‬‬
‫ואומר שהמלה בראשית היא שם קדוש‪ ,‬והוא השם של א"א‪,‬‬
‫ששמו ראשון אל הכל כנ"ל‪ ,‬שבסוד המוחין דזהר הרקיע‪ ,‬נבחן‬
‫א"א שהוא ראשית הכל‪ ,‬מטעם‪ ,‬שהוא הפרצוף הראשון המתוקן‬
‫בסוד נקודה קדמאה‪ ,‬שה"ס המפתחא (כנ"ל בדף ו' ד"ה בתר ההיא נקודה‪,‬‬
‫ע"ש) אהיה שמא קדישא גליפא בסטרוי השם הקדוש‬
‫אהיה‪ ,‬חקוק בצדדיו‪ ,‬של א"א‪ ,‬וה"ס או"א עלאין המלבישים‬
‫בימין ושמאל של א" א עד החזה‪ ,‬שהם סוד השם אהיה‪ .‬והם‬
‫תמיד בבחינת אוירא דכיא‪ ,‬כי הי' לא נפיק מאויר שלהם לעולם‪.‬‬
‫ואלו המוחין דזהר הרקיע אינם נמצא בהם‪.‬‬
‫‪И говорит, что слово Бэрэшит, это имя Святое, и это имя Арих‬‬
‫‪Анпина, т.к. имя Его начало всему, как сказано выше, что в сути мохин‬‬
‫‪сияния небосвода, считается А”А началом всему, по той причине,‬‬
‫‪что это первый парцуф, который установился в сути точки‬‬
‫‪ «мифтаха») (как‬מפתחא( ‪предшествующей [всему], что это тайна ключа‬‬
‫‪сказано выше, на стр. 6 [оригинала], со слов «после той точки», см. там ), Эhейе шма‬‬
‫‪ имя святое, высеченное в‬אהיה ‪кадиша глифа бэ-ситрой,‬‬
‫‪сторонах А”А, и это суть - высшие Ав”И, которые одевают справа и‬‬
‫‪слева А”А до хазэ (груди), что они суть имени Эhейе. И они всегда в‬‬
‫‪ «авира дахъйа»), ибо буква йуд не‬אוירא דכיא( ‪аспекте тонкого воздуха‬‬
‫‪выходит из их воздуха никогда. И эти мохин дэ-зоhар hа-ракийа не‬‬
‫‪находятся в них.‬‬
‫אלהים גליפא בעיטרא השם אלהים חקוק בעטרה‪ .‬עטרה‬
‫פירושו מוחין דג"ר‪ ,‬בסו"ה צאינה וראינה וגו' בעטרה שעטרה לו‬
‫אמו וגו' (שה"ש ג') ואומר שהשם אלהים דהיינו ישסו"ת הנקרא‬
‫אלהים כנ"ל‪ ,‬הוא חקוק בא"א בבחינת עטרה‪ ,‬דהיינו במוחין‬
‫דג"ר‪ .‬וסובב על ביאור השמות אהיה אשר אהיה‪ .‬ואומר‬
‫שאהיה ראשון ה"ס או"א עלאין שהם חקוקים ורשומים בצדדיו‬
‫דא"א‪ ,‬שהם סוד אוירא דכיא‪ ,‬ולא אתיידע כנ"ל‪ .‬והשם אלהים‬
‫‪46‬‬
47
‫ שהוא ישסו"ת‬.‫הוא חקוק בא"א בבחינת ג"ר בסוד זהר הרקיע‬
.‫כנ"ל‬
Элоhим глифа бэ-итра, имя Элоhим высечено в короне. Корона,
означает мохин дэ-Га”Р, в сути написанного: «Выйдите и смотрите
(‫ צאינה וראינה‬цаэйна у-раэйна), [дщери Сиона, на царя Шломо], в короне,
которой короновала (‫ בעטרה שעטרה‬ба-атарa шэ-итрa) его мать [в день
свадьбы его и в день радости сердца его] (Шир hа-Ширим Песнь Песней 3:11). И
говорит (Зоhар), что имя Элоhим, т.е. йИШСу”Т, который называется
Элоhим, как сказано выше, он сформировался в А”А в аспекте
короны, т.е. в мохин дэ-Га”Р. И рассматривает смысл имен: ‫אהיה אשר‬
‫( אהיה‬которыми представился Всевышний Моше – «Сущий, который Сущий»). И
говорит, что Эhейе первое, это суть высшие Ав”И, что они высечены
и записаны (запечатлены) в сторонах А”А, что они суть «тонкого
воздуха», и не познаваемы, как сказано выше. А имя Элоhим высечено
в А”А в аспекте Га”Р в сути зоhар hа-ракийа. Что это йИШСу”Т, как
сказано выше.
,‫ שריאותא דרזא דראשית‬,‫וה"ס אשר היכלא טמיר וגניז‬
.‫ והוא התחלת גילוי של סוד בראשית‬,‫אשר הוא היכל נסתר וגנוז‬
,‫ שבאהיה אשר אהיה‬,‫ ה"ס אשר‬,‫פירוש כי השם אלהים‬
‫ ה"ס ישסו"ת‬,‫ ואשר‬,‫באופן שאהיה הראשון ה"ס או"א עלאין‬
‫ והוא‬,‫ דהיינו בעת קטנות‬,‫ שהוא היכל נסתר וגנוז‬.‫הנקרא אלהים‬
‫ שבישסו"ת התחלת הגילוי דמוחין‬,‫התחלת גילוי של סוד בראשית‬
‫ אשר ראש ונפיק‬.‫דזהר הרקיע מא"א שה"ס ראשית‬
.‫ היא אותיות ראש אלא בסדר הפוך‬,‫ המלה אשר‬,‫מראשית‬
‫ שזה‬.‫ היא לאחרונה בהמלה אשר‬,‫שהר' שהיא לראשונה בראש‬
‫ וע"כ יצא מבחינת‬,‫יורה שהוא ראש שיצא מראשית שהוא א"א‬
.‫ ונעשה לבחינת גוף בלי ראש‬,‫ראש‬
ашэр hэйхала тамир вэ-ганиз, шрийута дэ-раза
дэ-рэшит, что этот зал сокрыт и спрятан, и он начало раскрытия сути
И это суть:
БЭРЭШИТ. Пояснение: ибо имя Элоhим, это суть АШэР (‫)אשר‬, что в
47
48
‫אהיה אשר אהיה‬,
таким образом, что первое ‫אהיה‬, это суть высшие
Ав”И, а ‫אשר‬, это суть йИШСу”Т, который называется Элоhим. Что это
зал сокрытый и спрятанный, т.е. во время катнута, и это начало
раскрытия тайны БЭРЭШИТ, что в йИШСу”Т начало раскрытия мохин
дэ-зоhар hа-ракийа от А”А, что это суть РЭШИТ. Ашэр рош вэ-
нафик ми-рэшит (ашэр голова и выходит из начала), слово ‫אשר‬,
это
‫( ראש‬голова), но в обратном порядке. Что рэйш, первая буква в
[слове] ‫ראש‬, и она последняя в слове ‫אשר‬. Что это учит, что ‫ראש‬
(голова), которая вышла из ‫ראשית‬, что это А”А, и поэтому вышла из
буквы
аспекта головы, и сделалась аспектом тела без головы.
‫ נתכסה‬,‫ שבכדי להאציל לישסו"ת‬,‫ כי נתבאר‬,‫באור הדברים‬
,‫ שעשה מקודם אותו התקון‬,‫ונתעלם א"א בדומה לזרעא דמשי‬
‫ בכדי להאציל במדה זו‬,‫ בפרצופו עצמו‬,‫דעלית המלכות למקום בינה‬
,‫ נתקן א"א רק בב' ספירות כתר חכמה בראשו‬,‫ ולפיכך‬.‫את ישסו"ת‬
‫ וספירת בינה‬.‫ ויצאה למדרגת גוף‬,‫והבינה שלו יצאה לחוץ מראש‬
‫ מהג"ר שלה נתקנו‬,‫הזו נתקנה ממנה ב' הפרצופין או"א וישסו"ת‬
‫ ולפיכך נשארו או"א‬.‫או"א עלאין ומהו"ק שלה נתקנו ישסו"ת‬
‫ כי הג"ר‬,‫ אע"פ שהם רק בחינת חסדים בלבד‬,‫בבחינת ראש תמיד‬
‫ ולפיכך אינם‬,‫דבינה אינן מקבלות חכמה אפילו כשהן בראש‬
‫ משא"כ ישסו"ת שהם‬.‫מרגישים שום שינוי בהיותם מחוץ להראש‬
‫ הרי נתמעטו מקבלת‬,‫ שדרכן לקבל חכמה‬,‫בחינת ז"ת דבינה דא"א‬
‫ ונבחנים משום זה לבחינת‬,‫ מסבת יציאת בינה דא"א לגוף‬,‫חכמה‬
,‫ (ועי' לעיל בהקדמת הזוהר דף ל"ג אות כ"ח בד"ה דאית‬.‫גוף בחוסר ראש‬
.)‫ שנתבאר זה באורך‬,‫ובמראות הסולם דף י"ג ד"ה ונודע‬
Пояснение слов: ибо объяснено, что чтобы излучить йИШСу”Т,
покрылся и спрятался А”А подобно семени шелка, что сделалось
место его исправления, поднятием малхут к месту бины, в его
собственном парцуфе, чтобы излучить в этом же свойстве йИШСу”Т. И
поэтому установился А”А только с двумя сфирот: кэтэр и хохма в его
голове, а его бина вышла во вне головы, вышла к ступени тела. И от
этой бины установились два парцуфа, Ав”И и йИШСу”Т, от ее Га”Р
установились высшие Ав”И, от ее Ва”К установились йИШСу”Т. И
48
49
поэтому Ав”И остались навсегда в аспекте рош, несмотря на то, что они
только лишь аспект хасадим, ибо Га”Р бины не получают («мэкубалут»)
хохма даже когда они в голове, и поэтому они не воспринимают
никакого изменения вне головы. Но с йИШСу”Т дело обстоит иначе, ибо
они аспект За”Т дэ-бина дэ-А”А, и их путь – получить хохма, так вот
уменьшилось их получение хохма, по причине выхода бины дэ-А”А в
тело, и они считаются из-за этого аспектом тела без головы. (и см. выше в
hакдамат hа-зоhар, стр.33, п.28, со слов – «что есть», и в Марот hа-Сулам, стр. 13, со слов
– «и известно», т.к. объясняется это расширенно).
‫ המלה אשר‬,‫ ראש דנפיק מראשית‬,‫וזה אסרו אשר‬
‫ יורה שהיתה בראש‬,‫שסדר אותיותיה מהופך מהצירוף ראש‬
‫ והיינו ישסו"ת שה"ס בינה דא"א‬,‫ אלא שיצאה ממנו‬,‫דא"א‬
‫ ומה שנתהפך‬,‫ וע"כ אותיות אשר כמו ראש‬.‫שיצאה מראש לגוף‬
.‫ שהוא ראש דא"א‬,‫ הוא מחמת יציאתו מראש דבראשית‬,‫הסדר‬
И это связывает (Зоhар):
из начала ‫ראשית‬,
что ‫ אשר‬голова ‫ ראש‬выходит
в слове
‫אשר‬
порядок букв обратный от
комбинации [букв] ‫ראש‬, это учит, что она существовала в голове А”А,
но вышла из нее, т.е. йИШСу”Т, что это суть бина дэ-А”А, которая
‫ אשר‬как ‫ראש‬, а то, что их
порядок обратный, так это из-за их выхода из головы ‫בראשית‬, что это
вышла из головы в тело. И поэтому буквы
голова А”А.
49
‫‪50‬‬
‫ז‬
‫*******‬
‫ז) וכד אתתקן לבתר נקודה והיכלא כחדא‪ ,‬כדין‪,‬‬
‫בראשית כליל ראשיתא עלאה בחכמתא‪ .‬לבתר‬
‫אתחלף גוון ההוא היכלא ואקרי בית נקודה עלאה‬
‫אקרי רא"ש‪ .‬כליל דא בדא ברזא בראשית‪ ,‬כד איהו‬
‫כלא כחדא בכללא חדא‪ ,‬עד לא הוי ישובא בביתא‪,‬‬
‫כיון דאזדרע לתקונא דישובא‪ ,‬כדין אקרי אלהים‬
‫טמירא סתימא‪.‬‬
‫‪7) И когда установились затем точка и зал, как‬‬
‫‪один, тогда ВНАЧАЛЕ заключил высшее начало в‬‬
‫‪мудрости. Затем изменился цвет этого зала и стал‬‬
‫‪ ), а точка высшая стала‬בית ( ‪называться домом‬‬
‫‪ ). Заключилось это в этом в‬ראש ( ‪называться головой‬‬
‫‪ ). Когда это все, как один в‬בראשית ( ‪тайне БЭРЭШИТ‬‬
‫‪соединении одном, до тех пор нет поселения в доме.‬‬
‫‪Когда осеменяется (засеивается) для установления‬‬
‫‪заселения, тогда называется Элоhим, спрятанный и‬‬
‫‪сокрытый.‬‬
‫הסולם‬
‫ז) וכד אתתקן לבתר נקודה והיכלא כחדא כדין‬
‫בראשית כליל ראשיתא עלאה בחכמתא‪ :‬אחר שנתתקן הנקודה‬
‫וההיכל כאחד‪ ,‬אז בראשית‪ ,‬שהוא א"א‪ ,‬כולל התחלה עליונה לאור החכמה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫עתה‬
51
‫ ראש‬,‫ שיורה‬,‫מרחיב לבאר למה מכונה הישסו"ת בשם אשר‬
.‫דנפיק מראשית‬
7) Вэ-кад иттакан лэватар нэкуда вэ-hэйхала кэхада хдин бэрэшит калиль рэшита ила-а бэ-хохмэта:
после того, когда установились точка и зал, как один, тогда бэрэшит
(вначале), что это А”А, заключил начало высшее в свете мудрости.
Теперь (Зоhар) расширенно объясняет, почему йИШСу”Т называется
по имени «что» ( ‫)אשר‬, что указано [в словах]: голова, что
выходит из начала.
‫ דהיינו‬,‫ אחר שנתקן ישסו" ת בסוד נקודה והיכל כאחד‬,‫ואומר‬
‫ דהיינו‬.‫ שנקראת היכל‬,‫ להבינה‬,‫ שהיא מלכות‬,‫בעלית הנקודה‬
‫ והבינה ת"ת ומלכות דראש‬.‫בעת שנשאר בא"א רק כתר חכמה‬
‫ וכן נשאר בישסו"ת רק‬.‫דא"א יצאו ממדרגת ראש למתחת הראש‬
‫ דהיינו‬,‫ ובינה ותו"מ שלו ירדו להמדרגה שמתחתיהם‬.‫כתר וחכמה‬
‫ הנה בעת שנעשה המיעוט הזה נכלל בא"א התחלה עליונה‬.‫לזו"ן‬
,‫ שלולא נעשה המיעוט הזה‬,‫ כלומר‬.‫לגילוי החכמה אל התחתונים‬
‫ (כנ"ל‬.‫לא היו המוחין דחכמה מגיעים אל הזו"ן ולנשמות הצדיקים‬
‫ ואקרי‬,‫דף ז' ד"ה והמשכילים) לבתר אתחלף גוון ההוא היכלא‬
.‫ ונקרא בשם בית‬,‫ נתחלף המראה של אותו ההיכל‬,‫ אחר כך‬,‫בית‬
И он говорит: после того, как установились йИШСу”Т в сути точки и
зала, как один, т.е. в поднятии точки, что это малхут, к бине, которая
называется зал. Т.е. во время, когда остались в А”А только кэтэр и
хохма. А бина, тифэрэт и малхут дэ-рош дэ-А”А вышли из ступени
головы под голову. И также и в йИШСу”Т остались только кэтэр и
хохма. А его бина, тифэрэт и малхут спустились к нижестоящей
ступени, т.е. к Зо”Н. Так вот, во время, когда сделалось это
уменьшение («hа-мийут»), включилось в А”А высшее начало, для
раскрытия мудрости (хохма) нижним. Т.е. если бы не сделалось это
уменьшение, не могли бы дойти мохин дэ-хохма к Зо”Н и к душам
праведников (как сказано выше, стр. 7 [оригинала], со слов – «и разумеющие»).
Лэватар итхалав гован hа-hу hэйхала, вэ-икарэй байт,
51
‫‪52‬‬
‫‪после того, как изменился вид этого зала, называется по имени дом‬‬
‫‪).‬בית(‬
‫פירוש‪ .‬כי בעת המיעוט‪ ,‬שנתקן נקודה והיכל כאחד‪ ,‬היה‬
‫ההיכל רק בבחינת אור החסדים בלי חכמה‪ ,‬דהיינו גוף בלי ראש‬
‫כנ"ל‪ ,‬שה"ס שהנקודה נכנסה באור ההיכל‪ ,‬ונעשה האור לאויר‪,‬‬
‫שהוא אור חסדים‪ ,‬ולעת גדלות ע"י העלאת מ"ן ממע"ט של‬
‫הצדיקים‪ ,‬יוצאת הי' מאויר וחוזר ההיכל להיות אור כנ"ל‪ .‬ואז‬
‫נבחן שנתחלף גוון החסדים של ההיכל‪ ,‬וחזר וקבל גוון החכמה‪.‬‬
‫ואז מתחלף ג"כ שמו של ההיכל להשם בית ‪ .‬כי בעת שיש אור‬
‫החכמה בההיכל ‪ ,‬הוא נקרא בית‪.‬‬
‫‪Пояснение: ибо во время уменьшения, когда установились точка и‬‬
‫‪зал, как один, зал был только в аспекте ор хасадим без хохма, т.е. гуф‬‬
‫‪бли рош (тело без головы), как сказано выше, что это суть того, что точка‬‬
‫– ‪), что это‬אויר( ‪) зала, и сделался свет воздухом‬אור( ‪вошла в свет‬‬
‫‪свет хасадим, а ко времени гадлута благодаря поднятию Ма”Н из-за‬‬
‫‪) и‬אויר( ‪добрых деяний праведников, выходит [буква] йуд из воздуха‬‬
‫‪), как сказано выше. И тогда‬אור( ‪снова зал становится светом‬‬
‫‪считается, что изменился цвет хасадим зала, и снова получил цвет‬‬
‫‪).‬בית( ‪) на имя дом‬היכל( ‪хохма. И тогда изменилось также и его имя зал‬‬
‫‪Ибо во время, когда есть свет хохма в зале, он называется дом.‬‬
‫ובתקוני הזהר‬
‫הרחבה‪ .‬וזה לשונו‪ .‬וכד איהי באוירא‪ ,‬איהי סתימא ולא‬
‫אתחזיא כלל‪ ,‬בעת שהנקודה היא באוירא‪ ,‬האור סתום ואינו‬
‫נראה כלל‪ .‬וכד אתפשטת לאתגליא נפיק מהאי אוירא‬
‫נקודא חדא‪ ,‬ומה דאשתאר איהו אור וכו'‪ ,‬ובשעה שההארה‬
‫מתפשטת להתגלות‪ ,‬יוצאת מאויר הזה נקודה אחת‪ ,‬ומה שנשאר‬
‫אחר יציאת הנקודה‪ ,‬הוא אור‪ .‬והאי נקודה בתר דאתפשט‬
‫(תקון י"ח דף ל"ז ע"ב)‬
‫מובאים דברים הללו ביתר‬
‫מהאי אור‪ ,‬אתלבשא בגוונין ארבע בהיכלא עלאה‪ ,‬ומאי‬
‫איהי‪ ,‬בית‪ .‬ועלה אתמר בחכמה יבנה בית‪ ,‬ונקודה זו אחר‬
‫‪52‬‬
53
‫ שהם‬,‫ נתלבש האור בהיכל העליון בארבע גוונים‬,‫שיצאה מאור זה‬
,‫ ועליה נאמר‬.‫ הוא בית‬,‫ ומה הוא אז‬,‫חכמה בינה תפארת ומלכות‬
‫ שבעת שהי' יוצאת‬,‫ הרי מבואר בהתקונים‬.‫בחכמה יבנה בית‬
.‫ נשתנה שם ההיכל להקרא בשם בית‬,‫מאויר וחוזרת להיות אור‬
И в «Тикунэй hа-Зоhар» приводятся эти слова более широко. И это
его слова: Вэ-кад иhи бэ-авира, иhи стима вэ-ло итхазэй
клаль, во время, когда эта точка в воздухе, свет сокрыт и не виден (не
показывается) совершенно. Вэ-кад итпаштут лэ-итгалэй нафик
ми-hай авира нэкуда хада, у-ма дэ-иштаар иhу ор и т.д., и
во время, когда свечение распространяется, чтобы раскрыться, выходит из
этого воздуха одна точка, и то, что остается после выхода точки, это свет.
Вэ-hай нэкуда ватар дэ-итпашут ми-hай ор, итлабша бэгванин арба ба-hэйхала ила-а, у-май иhу, байт. Вэ-алэhа
итмар бэ-хохма йивна байт, и эта точка после того, как вышла (в
арам. «распространилась») из этого света, оделся свет в высший зал в четыре
оттенка (цвета), что они: хохма, бина, тифэрэт и малхут. И что это тогда? Это дом. И
о нем сказано: в мудрости (хохма) будет построен дом. Так вот
объясняется в Тикуним (Зоhар), что во время, когда йуд выходит из
воздуха и он снова становится светом, изменяется имя зала, чтобы
называться по имени дом.
‫ שעם‬,‫ אחר התלבשות החכמה בחסדים‬,‫אמנם התקונים מדבר‬
‫ וזה מכונה‬,‫התלבשות הזה מתפשטים הארבעה גוונים חו"ב תו"מ‬
,‫ אמנם כאן בהזהר שלפנינו‬.‫להלן בשם פשיטו דישובא בהבית‬
‫ אלא רק אור חכמה בלי‬,‫עוד לא היה התלבשות החכמה בחסדים‬
‫ ואין כאן‬.‫ ונמצא רק שנתחלף גוון החסדים לגוון החכמה‬,‫חסדים‬
‫ שהאור הוא סתום‬,‫ ונבחן משום זה‬.‫ גוון החכמה‬,‫רק גוון אחד לבד‬
‫ כי אין אור החכמה יכול להאיר בלי לבוש של‬,‫ ואינו מאיר‬,‫עוד‬
.‫אור החסדים‬
Однако в «Тикуним» говориться, что после того, как оделась хохма
в хасадим, что вместе с этим одеянием распространились четыре
оттенка Ху”Б Ту”М, и это стало называться по имени пашиту дэйишува бэ-hа-байт (распространение заселения в дом). Однако здесь, в
53
54
Зоhаре, который перед нами, еще нет одевания хохма в хасадим, но [есть]
только свет хохма без хасадим, и получается только то, что изменился
цвет хасадим на цвет хохма. И есть здесь только один цвет, цвет хохма.
И считается из-за этого, что этот свет еще сокрыт, и он не светит, ибо не
может свет хохма светить без одеяния света хасадим.
‫ נקרא ענין יציאת הי' מאויר והתגלות אור‬,‫ומטעם זה‬
‫ התפשטות של תקון‬.‫ רק בשם פשיטו דתקונא דביתא‬,‫החכמה‬
‫ לאפוקי שעוד אין כאן פשיטו דישובא דביתא התפשטות‬,‫הבית‬
‫ אין בהבית בחינת ישוב‬,‫ כי כל עוד שהאור סתום‬.‫לישוב הבית‬
‫ אלא שהיא תקון הראשון בלבד שאי אפשר להשיג הג"ר‬,‫לדור בו‬
‫ ולא ישובא‬,‫ ולכן מכונה רק תקונא דביתא‬.‫זולת תיקון זה‬
.‫דביתא‬
И по этой причине, называется аспект выхода йуд из
‫אויר‬
(воздуха), и раскрытие света хохма, только по имени пашиту дэтикуна дэ-байт, распространение установления дома, чтобы
исключить то, что еще нет здесь пашиту дэ-йишува дэ-байт
распространение для заселения дома. Ибо [до тех пор] пока свет сокрыт,
нет в доме аспекта заселения для зарождения потомства (‫« לדור‬лэ-дор» для
поколения) в нем, но это только первое установление, ибо невозможно
постичь Га”Р без этого установления (‫« תיקון‬тикун»). И поэтому
называется только – тикун дэ-байт, а не йишува дэ-байт
(установление дома, а не заселение дома).
,‫וזה אמרו אתחלף גוון ההוא היכלא ואקרי בית‬
,‫שנתחלף גוון החסדים שבהיכל לגוון החכמה ונקרא בשם בית‬
‫ שהיא‬,‫ ונקודה עליונה‬,‫ ונקודה עלאה אקרי ראש‬,‫כמ"ש לעיל‬
‫ נכללים‬,‫ כליל דא בדא ברזא בראשית‬,‫פרצוף א"א נקרא ראש‬
‫ כלומר שאע"פ שנתחלף הגוון חסדים לאור‬.‫זה בזה בסוד בראשית‬
‫ מ"מ אין הבית יכול לעמוד בפני עצמו לבחינת ישובא‬,‫החכמה‬
‫ ולפיכך נבחן‬.‫ משום חוסר התלבשות באור חסדים‬,‫דביתא כנ"ל‬
54
55
-‫ ונעשה על כך הצירוף בית‬,‫שהבית עוד כליל בא"א שנקרא ראש‬
‫ שזה יורה שהבית אינו מאיר‬,‫ שהוא אותיו' בראשית‬,‫ראש ביחד‬
.‫ אלא עוד כליל בהארת א"א‬,‫בפני עצמו‬
И это то, что говорит (Зоhар): итхалаф гован hа-hу hэйхала
вэ-икарэй байт, что изменился цвет хасадим зала на цвет хохма и стал
называться по имени дом, как сказано выше, вэ-нэкуда ила-а
икарэй рош, а высшая точка, что это парцуф А”А называется головой,
калиль да вэ-да бэ-раза бэрэшит, заключено это в этом в сути
БЭРЭШИТ (‫ בית‬и ‫ ראש‬в сути ‫)בראשית‬. Т.е. несмотря на то, что изменился
цвет хасадим на свет хохма, тем не менее не может дом установиться сам
по себе в аспекте заселения дома, как сказано выше, по причине
отсутствия одевания в свет хасадим. И поэтому считается, что дом все
еще включен в А”А, который называется рош, и поэтому делается
соединение ‫ראש‬-‫ בית‬вместе, что это буквы ‫בראשית‬, и это учит, что дом не
светит сам по себе, но пока еще заключен в свечении А”А.
'‫ כי בעת שהי‬.‫ שהארה זו מכינה בשם מוחין דו"ק‬,‫ותדע‬
‫ שענינו הוא חסדים‬,‫ היה ההיכל בבחינת אויר‬,‫היתה באור ההיכל‬
‫ ועתה כשהי' יצאה מאויר‬.‫ המכונה ו"ק בלי ראש‬,‫בלי חכמה‬
‫ הרי זה‬,‫ שהוא בחינת ג"ר‬,‫ההיכל וחזר ההיכל להיות אור החכמה‬
‫ אע"פ שיש מוחין מ"מ עוד‬,‫ כלומר‬,‫נחשב רק למוחין לבחינת ו"ק‬
‫ שאין אור‬,‫ שהוא מטעם חסרון חסדים‬.‫הוא כמו ו"ק בלי ג"ר‬
‫ (ועי' לעיל בהקדמת‬.‫החכמה יכול להאיר בלי התלבשות באור החסדים‬
.)‫הזהר דף י"ז ד"ה אתלבש‬
И знай, что это свечение называется по имени – мохин дэВа”К. Ибо во время, когда йуд была в свете зала, зал был в
аспекте воздуха ( ‫)אויר‬, и суть этого, хасадим без хохма, и
называется Ва”К бли рош (без головы) . А теперь, когда йуд вышла
из воздуха зала и зал снова стал светом ( ‫ )אור‬хохма, что это
аспект Га”Р, так вот это предполагает только мохин в аспекте
Ва”К, т.е. несмотря на то, что есть мохин, тем не менее это еще как
Ва”К без Га”Р. Что это по причине отсутствия хасадим, т.к. не
55
56
может свет хохма светить без одеяния в свет хасадим. (и см. выше в
hакдамат зоhар стр.17, со слова «итлабэш») .
‫וזה אמרו כד איהו כלא כחדא בכללא חדא עד לא‬
,‫ שבית ראש כלולים זה בזה ברזא בראשית‬,‫הוי ישובא בביתא‬
‫ דהיינו שאין‬,‫ כל עוד שאין בחינת ישוב בהבית‬,‫כל עוד שהם כאחד‬
‫ שהם‬,‫ המגלה ארבעה גוונים בהבית‬,‫עוד התלבשות חכמה בחסדים‬
‫ אבל מטרם זה נבחן רק למוחין‬.‫ שהם מוחין דג"ר‬,‫חו"ב תו"מ‬
‫ כי החכמה אינה מאירה בלי התלבשות‬,‫ כמבואר‬.‫דו"ק בלבד‬
.‫בחסדים‬
кад иhу кола кэ-хада бихлала хада ад ло hавэ йишува ба-бэйта (когда они все, как один, в
соединении одном, до тех пор не будет заселения в доме), что дом (‫ )בית‬и голова
(‫ )ראש‬включены друг в друга в тайне ‫בראשית‬, и пока они все еще как
И это то, что говорит (Зоhар):
один, до тех пор нет еще аспекта заселения в доме, т.е. нет еще одевания
хохма в хасадим, чтобы раскрылись четыре цвета в доме, что они: Ху”Б
Ту”М, что они мохин дэ-Га”Р. Однако прежде этого они считаются
только как мохин дэ-Ва”К. Как объяснялось, что хохма не светит без
одевания в хасадим.
‫ כדין אקרי אלהים‬,‫כיון דאזדרע לתקונא דישובא‬
.‫ בשם אלהים נסתר וסתום‬,‫ נקרא אז‬,‫ כיון שנזרע לתקון הישוב‬:‫טמירא סתימא‬
‫ נבקעה המדגה‬, ‫ כי בעת שהי' נכנסה לאור ונעשה לאויר‬,‫פירוש‬
‫ ובינה‬,‫ אשר כתר וחכמה לבדם נשארו בהמדרגא‬,‫לשני חצאים‬
‫ והנה ישסו"ת נקרא בשם‬.‫ כנ"ל‬,‫ותו"מ נפלו למדרגה שמתחתיה‬
‫ נבחן אשר‬,‫ באות ד') ונמצא אחר שנשאר בחצי מדרגה‬,‫ (כנ"ל‬,‫אלהים‬
‫ וג' האותיות‬,‫ב' אותיות מ"י דאלהים נשארו שהמדרגה דישסו"ת‬
‫ והשם אלהים‬,‫ נפלו ממדרגת ישסו"ת להמדרגה שמתחתיה‬,‫אל"ה‬
.‫נעלם מהם לגמרי‬
Кэйван дэ-издара лэ-тикуна дэ-йишува, хэдин
икарэй элоhим тмира стима -а: когда осеменяется для
установления
заселения,
называется
тогда
по
имени
Элоhим,
56
57
сокрытый и закупоренный ( ‫« סתום‬стум», закупоренный, заткнутый,
сокрытый) . Пояснение: ибо во время, когда [буква] йуд входит в свет
(‫ )אור‬и становится воздухом ( ‫) אויר‬, раскалывается ступень на две
половины, т.к. только кэтэр и хохма остаются в ступени, а бина,
тифэрэт и малхут падают к нижестоящей от нее ступени, как сказано
выше. И вот йИШСу”Т называется по имени Элоhим (как сказано выше
в п.4) , и получается, что после того, как осталась половина ступени,
М”И (‫[ )מ"י‬от имени] ‫ אלהים‬остались в
ступени йИШСу”Т, а 3 буквы ЭЛ”Е (‫ )אל"ה‬упали из ступени
йИШСу”Т к нижестоящей ступени, и имя Элоhим сокрыто от них
считается, что 2 буквы
совершенно.
‫ וחזר ההיכל‬,‫ שיצא ה הנקודה מאויר ההיכל‬,‫אבל אח"כ‬
‫ כי ע"י מ"ן של הצדיקים נמשכה הארה‬,‫להיות אור החכמה‬
‫ המוציא את המלכות ממקום בינה‬,‫עליונה מע"ב ס"ג דא"ק‬
,‫ שאז חוזרים ג' הכלים בינה וזו"ן‬,‫ומח זירה למקומה כבתחילה‬
'‫ ומתחברים שוב עם ב‬,‫המכונים כאן לבחינת ג' אותיות אל"ה‬
‫ הרי אז חוזר ומתגלה בישסו"ת‬,‫האותיות מ"י שנשארו בישסו"ת‬
‫ אלא שנבחן שהשם אלהים הוא נסתר‬,‫השם אלהים כבתחילה‬
.‫ משום חוסר התלבשות החסדים כנ"ל‬,‫וסתום בישסו"ת‬
Но после того, как вышла точка (‫ )נקודה‬из воздуха зала, и зал
снова стал светом хохма, ибо благодаря Ма”Н праведников
притянулось высшее свечение от А”Б Са”Г дэ-А”К, которое вывело
малхут из места бины и она вернулась на свое место, как вначале, что
тогда возвратились 3 келим – бина и Зо”Н, которые называются здесь
аспектом трех букв ЭЛ”Е (‫)אל"ה‬, и соединились снова вместе с двумя
буквами
М”И (‫)מ"י‬,
которые остались в йИШСу”Т, так вот тогда
снова раскрылось в йИШСу”Т имя Элоhим, как вначале, но
считается, что имя Элоhим сокрыто и закупорено в йИШСу”Т, по
причине отсутствия одевания хасадим, как сказано выше.
‫ כדין אקרי אלהים‬,‫וז"ש כיון דאזדרע לתקונא דישובא‬
‫ אע"פ שעוד אין שם בחינת פשיטו‬,‫ כלומר‬,‫טמירא סתימא‬
57
58
‫ כיון שעכ"פ נעשה‬,‫ מ"מ‬,‫ שהוא מוחין דג"ר המאירים‬,‫דישובא‬
,‫ דהיינו יציאת הי' מאויר‬,‫תיקון המכשיר את התפשטות הישוב‬
‫ הרי נשלם בהם‬,‫שהעלה את ג' אותיות אל"ה בחזרה אל ישסו"ת‬
‫ כל‬.‫ אלא שהוא בחינת אלהים טמירא סתימא‬,‫השם אלהים‬
‫ ועי' לעיל (בהקדמת ספר הזהר‬.‫עוד שאין שם התפשטות לישוב הבית‬
‫ אלהים עמיק וסתום‬,‫דף י"ז בהסולם ד"ה קיימא) שמכנהו שם בשם‬
.‫ עיין שם היטב‬.‫בשמא‬
когда осеменяется, для
установления заселения, тогда называется Элоhим
сокрытый и спрятанный, т.е., несмотря на то, что пока еще нет
там аспекта распространения заселения, что это мохин дэ-Га”Р,
И
это
то,
что
говорит
(Зоhар):
которые светят, тем не менее, т.к. в любом случае (‫ )על כל פנים‬производится
установление приспособления (девайс) для распространения заселения,
т.е. выходит [буква] йуд из воздуха, и поднимаются 3 буквы ЭЛ”Е
обратно к йИШСу”Т, так вот завершается в этом имя Элоhим, но это
аспект Элоhим сокрытый и спрятанный. Все еще нет там
распространения для заселения дома. И см. выше (в hакдамат сэфэр hа-зоhар,
стр. 17, в hа-Сулам, со слова «кайма»), что его называют там по имени – Элоhим
глубокий и сокрытый в имени. См. там хорошо.
58
Автор
josef
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
196
Размер файла
369 Кб
Теги
kabbalah
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа