close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

К.р.№3 Морфологія (Числівник.Займенник)

код для вставкиСкачать
 1
Контрольна робота №3
Прізвище
__________________
1. Котрі з поданих займенників є особовими?
1. Йому. 2. Вас.
3. Собою.4. Тими. 5. Всіма. 6. Нами. 7. На ній 8.Якимсь. 9. Чиєму. 10. Тобі. 11.
Мною. 12. Комусь . 13. Кого. 1
4. Їхніми. 15. Нікому.
2.
Котрі з поданих займенників є присвійними?
1. Такою. 2. Твоєю. 3. Всякого. 4. Іншого. 5. їхні. 6. Свого. 7. Сам. 8. Собою. 9. Моїм. 10. Нашими. 11. Чиїхось .12. їх. 13. Кожному. 14. Вашими. 15. Яких.
3.
Котрі з поданих займенників є вказівними?
1. Яким. 2. Самим. 3. Цій. 4. Своїх. 5. Того. 6. Такій. 7. Усяким. 8. Отими. 9. Стількох. 10. Скількох. 11. Всякою. 12. Це. 13. Нею. 14. Тією . 15. Отакою.
4.
Котрі з поданих займенників є означальними?
1. Тако
го.2. Усякого.3. Нашого. 4. Кожної. 5. Мого. 6. Всіх. 7. Інших. 8.Самому.
9. Якомусь.10. Саме. 11. Нею .
12. Всією.13. Цією. 14. Себе. 15. Жодного.
5.
Котрі з поданих займенників є заперечними?
1. Дечого. 2. Кожне. 3. Ніскільки. 4. Ні в кого .5. Жод
ної.6. Якоїсь.7. Дехто. 8. Ні з чим.9. Нічиєю.10. Ніякого.
11. Стільки. 11. Будь в кого. 12. Моєю. 13. Нікого. 14. Деякий. 15. Собою.
6.
Котрі з поданих займенників є неозначеними?
1. Котрогось. 2. Якого ? 3. Мого. 4. Декого. 5. Самого . 6. Казн
а в кого. 7. Який
-
небудь. 8. Казна
-
де. 9. Аби в кого.
10. Якомусь. 11. Хтозна
-
як. 12. Де в чому. 13. Ні в котрого.
1
4. Самому. 15. Чого
-
небудь.
7.
Котрі з поданих займенників є питально
-
відносними?
1. Котрими. 2. Чиїми. 3. Моїми. 4. Скі
льком. 5. Якою. 6. Аби з ким. 7. Чому. 8. Стільком. 9. Дечого. 10. Себе. 11. Такий. 12. Саму. 13. Ніякої. 14. Всіма. 15. Чию.
8.
Д
о якого
розряду
належать займенники кожного рядка
?
а)
Наш, ваш, їхній, мій, свій _
___
____
_____
б)
Я, мене, тобі, вам, ними
_
___
____
_____
в)
Самій, кожний, інший, всякий, увесь
_
___
____
_____
9
. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
а) вказівними; б) означальними; в) особовими; г) питальними
.
10
. Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник
а) хтось; б) себе; в) стільки; г) хтозна
-
який.
11
. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони а) вживаються для утворення питальних речень;
б) вживают
ься для зв’язку частин складного речення;
в) вказують на відношення до діючої особи;
г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.
12
. Заперечні та неозначені займенники утворилися від
а) особових займенників;
в
) вказівних займ
енн
иків;
б
) питальних займенників;
г) означальних займенників.
13
. Через дефіс пишуться такі займенники:
а) хто/с
ь, де/який, аби/чий, котрий/сь;
в
) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.
б
) казна/хто, будь/к
ого, що/небудь, хтозна/стільки;
г) аби/в/кого, де/в
/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.
14
. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:
а) ні/хт
о, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;
в
) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;
б
) ні/ч
им, ні/кому, ні/якому, ні/кого;
г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким
.
15.
У котрому рядку правильно зап
исані обидві форми складених числівників?
а)
Р. в. п'ятисот вісімдесяти двох, п'ятьохсот вісімдесятьох двох. б)
Д. в. семистам вісімдесяти семи, семистам вісімдесятьом сімом. в)
М. в. на восьмистах п'ятдесяти п'яти, на восьмистах сімдесятьох сімох.
1
6. У котрому ряд
ку правильно записані обидві форми складеного числівника?
а)
Д. в
. трьохсот дев'яноста шести, трьохсот дев'яноста шістьом
б)
О. в.
шістьмастами сорока трьома, шістьомастами сорока трьома
в)
М. в.
на шестистах п'ятдесяти вісьми, на шестистах п'ятдесяти вісьмох
17.
Котрі з поданих числівників мають правильну відмінкову форму?
1. Семисот. 2. П'ятидесяти. 3. Вісьми. 4. Трьома. 5. П'ятьом. 6. Сіма. 7. Семидесятьма. 8. П'ятьохсот. 9. Сімохсот. 10. Дев'яти
стами. 11. Дев'яностами. 12. Семистами. 13. Сьомастами. 14. Сі
мо
мастами. 15. Восьмидесятьох.
2
18
.
У якому
рядку всі сл
ова —
числівники? 1. Обидва, семеро, вісімдесят шість, одна третя, потроїти. 2. Три, тринадцятий, трійка, тридцять п'ять, одна ціла і сім десятих. 3. П'ять, двадцять третій, тридцятеро, вдвоє, півтораста. 4. Двоє, двадцятий, двадцятитисячний, нуль, пів
тора. 5. Сто сорок один, восьмисотий, троє, стодвадцятиметровий, трьохмільйонний. 1
9.
Вкажіть
, у якому рядку всі числівники належать до порядкових. 1. Двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро. 2. Одна десята, п'ятдесят, п'ятсот, дев'ять, шістдесят сім.
3. Другий, сорок третій, дев'яностий, двісті тридцять сьомий, шостий. 4. Десять, двадцять, тридцять, сорок, сімдесят. 5. Чотирнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, триста двадцять, сто. 2
0.
Як відмінюються
кількісні складені числівники? 1. Як іменни
к. 2. Як прикметник. 3. Перше слово відмінюється як кількісний числівник, інші —
як порядкові. 4. Відмінюється тільки останнє слово. 5. Відмінюється кожне слово. 2
1.
У якому
рядку не всі кількісні числівники вжито в давальному відмінку? 1
. Трьом, п
'яти, п'ятьом, шістьом, семи. 2. Сімом, восьми, вісьмом, двомстам, трьомстам. 3. Двадцяти, тридцяти, сорока, ста, п'ятистам. 4. П'ятдесяти, двома, сьома, шести, десяти. 5. Дев'яноста, чотирьом, одному, сімдесяти, двомстам. 2
2
. Визначте
відмінок числівників двомастами, п'я
тьмастами, п'ятьомастами, сорока, дев'яноста
. 1. Родовий. 2. Давальний. 3. Знахідний. 4. Місцевий. 5. Орудний. 2
3
. У якому рядку
морфологіч
ний аналіз виділеного слова зроблено правильно? Один біжить, другий лежить, третій кланяється (Народна творчість).
1. Третій —
числ
.
, поч
.
ф
.
—
третій, простий, кількісний, вжито у Р.
в.
, в реченні —
підмет. 2. Третій —
числ
.
, поч
.
ф
.
—
три, простий, кількісний, збірний, вжито у Н.
в.
, в реченні —
підмет. 3. Третій —
числ
.
, поч
.
ф
.
—
третій, складений, порядк
ови
й, вжито у М.
в
.
, в реченні —
підмет. 4. Третій —
числ
.
, поч
.
ф
.
—
три, простий, порядковий, вжито у називному Н.
в.
, в реченні —
підмет. 5. Третій —
числ
.
, поч
.
ф
.
—
третій, простий, порядковий, вжито у Н.
в.
, в реченні —
підмет.
2
4
. Вкажіть
, у якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі місцевого відмінка. 1. На одному, на однім, на двох, на трьох, на чотирьох. 2. Одному, однієї, двом, трьох, чотирьох. 3. Вісім, дев'ять, сто, сорок, триста. 4. Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот. 5. Сорока, ста, двадцяти, тридцяти, восьми. 2
5.
У якому рядку
допущено помилки в правописі числівникових форм? 1. Шістдесятьох
, семистам, п'ятдесяти, обом, мільярдом. 2. Тридцяти, сімнадцятьох, тисячею, восьмисот, одинадцяти. 3. Сімдесятьма, сорока, тринадцятьома, двох, багатьма. 4. П'ятдесяти, ста, дев'ятисот, мільйону (Р. в.), чотирьма. 5. Чотирнадцятьма, одного, чотирьохсо
т, двомастами, десятьох. 2
6.
У якому рядку
всі числівники відмінюються за одним типом? 1. Одинадцять, вісім, двадцять, сім, сто. 2. П'ятсот, сімсот, дев'ятсот, триста, три. 3. П'ятдесят, сімдесят, вісімдесят, шістдесят, дев'яносто. 4. П'ять, п'ятеро,
тридцять, тридцятеро, один. 5. Два, три, чотири, кілька, четверо. 27.
Запишіть займенники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.
Будь/який, будь/хто, хтозна/який, казна/що, який/небудь, казна/з/ким, будь/на/чому, чий/небудь, ні/що, аби/хто, де/хто, хтозна/хто, хтозна/чий, який/сь, де/який, будь/що, хт
о/будь, хто/небудь, будь/у/кого, казна/при/кому, будь/котрий, аби/з/ким, де/в/чому, ні/до/чого, ні/при/кому, де/який, казна/чий, що/небудь.
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
648
Размер файла
151 Кб
Теги
морфология, займенник, числівник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа