close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тести ОП

код для вставкиСкачать
Охрана труда, тесты
 ТЕСТ №1
Питання1. Охорона праці - це... а) Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я й працездатності людини в процесі трудової діяльності.
б) Право працівників на забезпечення на робочих місцях безпечних і нешкідливих умов праці.
в) Система економічних і організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці
Питання №2
Чи зобов'язаний роботодавець замінити працівникові за свій рахунок засобу індивідуального захисту у випадку їхнього передчасного зношування?
а) Зобов'язаний, якщо це відбулося не з вини працівника.
б) Не зобов'язаний.
в) Зобов'язаний, тільки якщо це передбачено колективним договором.
Питання №3
На кого поширюється дія Порядку розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві?
а) На власників підприємств або уповноважені ними органи (роботодавців).
б) На особи, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт).
в) На військовослужбовців і інших осіб, які проходять військову службу на підприємствах, відповідно до уставів військової служби.
г) На особи, що забезпечують себе роботою самостійно.
д) На особи, які фактично були допущені до роботи в інтересах підприємства.
е) На іноземців і особи без громадянства, які, відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт).
Питання №4
Чи поширюються вимоги Типового положення про порядок навчання й перевірки знань із питань ВІД на учнів, курсантів, слухачів і студентів навчальних закладів?
а) Поширюються під час трудового й професійного навчання
б) Не поширюються ні при яких умовах
Питання №5. Для чого створюється роботодавцем служба охорони праці?
а) Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці
б) Для контролю за виконанням адміністрацією правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці
в) Для виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці
Питання №6
Потрібно чи попередній дозвіл на зняття напруги для звільнення потерпілого від електричного струму?
а) Так. б) Немає.
Питання №7
Як виконується з'єднання заземлюючих і нульових захисних провідників між собою в приміщенні з агресивним середовищем? а) З'єднання повинне виконуватися за допомогою зварювання.
б) Допускається болтове з'єднання.
в) Допускається будь-якими способами.
Питання №8
Що таке перша допомога потерпілим у зв'язку з нещасними випадками?
а) Перша допомога - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я потерпілого.
б) Перша допомога - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення або збереження життя й здоров'я потерпілого.
Питання №9
Відповідальність за пожежну безпеку на підприємстві покладає:
а) На керівника підприємства.
б) На вповноважене їм посадова особа.
в) Орган пожежного нагляду.
Питання №10
Хто повинен гарантувати всім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві й професійному захворюванні?
а) Дирекція Фонду. б) Держава в) Роботодавець
ТЕСТ №2
Питання1.
Чи має право працівник відмовитися від дорученої роботи?
а) Має право, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров'я або для людей, його навколишніх
б) Має право, якщо вважає, що доручена робота шкідливо впливає на його здоров'я
в) Має право, якщо це робота підвищеної небезпеки
Питання №2
Які пільги й компенсації (з наведених) передбачені даним законом для працівників, зайнятих на роботах з важкими й шкідливими умовами праці?
а) Безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним живленням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами
б) Безкоштовне забезпечення газованою солоною водою в) Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення
г) Скорочення тривалості робочого часу д) Безкоштовне забезпечення ліками е) Безкоштовне забезпечення вітамінами й фітопрепаратами
Питання №3
Порядок розслідування й ведення обліку нещасних випадків, які відбулися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час виробничого навчання, практики на виділеній ділянці підприємства під керівництвом уповноважених представників навчального закладу визначається...
а) МОН за узгодженням з Держнаглохоронпраці, що відповідає профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях
б) Відповідно до Порядку розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві
Питання №4
Для кого є обов'язковими для виконання вимоги даного Типового положення?
а) Для центральних і місцевих органів виконавчої влади. б) Для бюджетних установ.
в) Для органів місцевого самоврядування. г) Для суб'єктів господарської діяльності із чисельністю працівників понад 20. д) Для суб'єктів господарської діяльності тільки державної й колективної форм власності.
е) Для суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності й видів діяльності.
Питання №5. У яких випадках працівники служби охорони праці можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" і справжнім Типовим положенням?
а) У жодному разі б) За узгодженням з територіальним органом Держгірнагляд України.
в) У випадку реорганізації підприємства.
г) У випадку виробничої необхідності за узгодженням із профспілковим комітетом підприємства.
Питання № 6. Дотримання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів є обов'язковим при виконанні робіт з монтажу, налагодженню, ремонту, реконструкції й експлуатації електроустановок. Укажіть, яких.
а) Електростанцій, електричних і теплових мереж. б) Електричної частини пристроїв ТАІ, СДТУ.
в) Районних котелень, енергоремонтних підприємств. г) Житлово-комунального господарства.
Питання №7
У вологих, сирих і особливо сирих приміщеннях і в приміщеннях з агресивним середовищем заземлюючі й нульові захисні провідники варто прокладати на відстані від стін... а) Не менш чим 10 мм. б) Не менш чим 5 мм. в) Не менш чим 15 мм. г) Не менш чим 20 мм.
Питання №8
Хто повинен надавати першу допомогу потерпілому у зв'язку з нещасним випадком?
а) Першу допомогу повинен робити той, хто перебуває поруч із потерпілим.
б) Першу допомогу повинен робити той, хто перебуває поруч із потерпілим або самим потерпілим.
в) Медичний працівник.
Питання №9
При яких умовах допускаються до роботи працівники не минуле навчання, інструктаж і перевірку знань по пожежній безпеці?
а) Новоприйняті працівники на час до проходження навчання , але не більше 3-х місяців.
б) Молоді фахівці.
Питання №10
До якої з перерахованих груп не вірне висловлення: "вони підлягають обов'язковому страхуванню від нещасних випадків"?
а) Всі працюючі особи.
б) Учні, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені в які-небудь роботи на час, перед або після занять; під час занять, коли вони здобувають професійні навички; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах.
в) Особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту).
г) Особи, які втримуються у виправних, лікарсько-трудових, виховально-трудових закладах і утягуються в трудову діяльність на виробництві цих установ або на інших підприємствах по спеціальних договорах.
ТЕСТ № 3
Питання №1 На час призупинення експлуатації підприємства, цеху, ділянки, окремого виробництва або встаткування органом державного нагляду за охороною праці або службою охорони праці за працівником зберігаються...
а) Місце роботи й середній заробіток, але не більше трьох місяців
б) Місце роботи й середній заробіток
в) Місце роботи без збереження заробітної плати
г) Місце роботи й середній заробіток, але не більше одного місяця
Питання №2
Які органи здійснюють державний нагляд за дотриманням законів і інших нормативно-правових актів про охорону праці?
а) Спеціально вповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки
б) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
в) Спеціально вповноважений державний орган з питань пожежної безпеки
г) Спеціально вповноважений державний орган з питань праці й соціальної політики
д) Спеціально вповноважений державний орган з питань гігієни праці
е) Спеціально вповноважений державний орган з питань охорони здоров'я
Питання №3
Відповідно до якого документа повинні проводитися розслідування й облік нещасних випадків, що відбулися із працівниками під час проходження на роботу або з роботи пішки, на транспортному засобі, що не належить підприємству й не використовувалося в інтересах підприємства?
а) З Порядком розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві
б) З Порядком розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру
в) З Порядком розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві - тільки у випадку, якщо нещасний випадок відбувся не раніше, ніж за 1 годину до початку роботи або не пізніше, ніж через 1 годину після її закінчення
г) З Порядком розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві - тільки у випадку, якщо нещасний випадок відбувся не раніше, ніж за 30 хв до початку роботи або не пізніше, ніж через 30 м
Питання № 4
Хто здійснює контроль за дотриманням вимог цього Типового положення?
а) Служби охорони праці підприємств
б) Служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади
в) Служби охорони праці місцевого самоврядування
г) Органи державного нагляду за охороною праці
Питання №5. Хто повинен затверджувати плани робіт служби охорони праці підприємства й графіки обстежень?
а) Роботодавець б) Технічний керівник підприємства
в) Керівник служби охорони праці г) територіальний орган Держнаглядохоронпраці України
Питання №6
Вимоги яких нормативних документів повинні виконуватися при провадженні робіт в електроустановках? а) Державні й галузеві акти по охороні праці. б) Стандарти безпеки праці.
в) Норми й інструкції заводів-виготовлювачів устаткування. г) Технічні умови на встаткування.
д) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Питання №7
У яких приміщеннях заземлюючі й нульові захисні провідники допускається прокладати безпосередньо по стінах? а) У сухих приміщеннях і приміщеннях без агресивних середовищ. б) У всіх приміщеннях.
в) У приміщеннях, які мають дерев'яне покриття стін. г) У приміщеннях, які мають дерев'яні покриття підлог.
Питання №8
Що повинне бути в місцях постійного чергування для того, щоб перша допомога потерпілим була своєчасної й ефективною?
а) Аптечки (або сумки першої допомоги в бригадирів при роботі поза територією підприємств) з набором необхідних медикаментів і медичних засобів для надання першої допомоги.
б) Плакати, на яких зображені основні способи надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках і проведення штучного дихання й зовнішнього масажу серця, вивішені на видних місцях.
в) Покажчики й знаки безпеки для полегшення пошуку аптечок першої допомоги й медпунктів.
г) При виконанні робіт сторонніми організаціями персонал цих організацій повинен бути сповіщений про місцезнаходження аптечок і медпунктів
Питання №9
Навчання й перевірка знань із питань ПБ керівних кадрів і фахівців проводиться:
а) Один раз в 3роки одночасно з перевіркою знань по ВІД. б) Один раз у три роки спеціальне навчання. в) Один раз в 5 років по спеціальної 40-годинній програмі.
Питання №10
Узяття на облік Фондом соціального страхування від нещасних випадків юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців повинне здійснюватися на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, не пізніше...
а) Наступного робочого дня від дня одержання відзначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду.
-б) Місячного календарного строку від дня одержання відзначеної інформації виконавчою дирекцією Фонду.
в) Триденного строку від дня одержання цих відомостей представниками Фонду
ТЕСТ №4
Питання №1
Чи можуть умови трудового договору містити положення, що суперечать законам і іншим нормативно-правовим актам про охорону праці?
а) Не можуть
б) Можуть, якщо це передбачено колективним договором (угодою)
в) Можуть, якщо працівник у письмовому виді дав згоду на виконання роботи відповідно до цих умов
г) Можуть, якщо працівник проінформований під розписку про ці умови
Питання №2
У колективному договорі, угоді сторони повинні передбачати...
а) Забезпечення працівникам соціальних гарантій в області охорони праці на рівні, не нижче передбаченого законодавством
б) Підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійного захворювання, аварій і пожеж
в) Обов'язку сторін, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
г) Обсяги й джерела фінансування заходів щодо охорони праці
д) Відповідальність сторін за дотримання нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
Питання №3
Які нещасні випадки, які привели до втрати працівником працездатності на один робочий день або більше або до необхідності перекладу його на іншу (більше легку) роботу не менш чим на один робочий день (з наведених), повинні розслідуватися відповідно до Порядку розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві?
а) Утоплення
б) Раптове погіршення стану здоров'я
в) Опіки, обмороження
г) Одержання теплового ударі
д) Погіршення здоров'я внаслідок загального захворювання, що привело до смерті працівника поза територією підприємства
е) Поранення, травма, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою
Питання №4
Хто здійснює нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення?
а) Органи державного нагляду за охороною праці
б) Служби охорони праці центральних органів виконавчої влади
в) Служби охорони праці місцевих органів виконавчої влади
Питання №5. Що варто робити фахівцеві з охорони праці, якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні обов'язкового для виконання приписання?
а) Передати приписання в територіальний орган Держнаглядохоронпраці
б) Скласти акт про відмову в присутності представника профспілкового комітету підприємства
в) Направити відповідне подання на ім'я особи, якому адміністративно підлегле цей структурний підрозділ, або роботодавцеві
г) Відсторонити від роботи керівника структурного підрозділу
Питання №6
Вимогам яких документів повинні відповідати засобу захисту?
а) Державні стандарти.
б) Правила застосування й випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках.
в) Технічні умови заводів-виготовлювачів.
Питання №7
Чи допускаються нульові захисні провідники ліній використовувати для занулення електроустаткування (крім освітлювальних ліній), що харчується по інших лініях?
а) Не допускається.
б) Допускається.
Питання №8
Які заходи повинні бути виконані для правильної організації першої допомоги постраждалої?
а) Повинні бути виділені працівники, в обов'язку яких входить систематичне поповнення аптечок і сумок першої допомоги й підтримка в належному стані медикаментів, у них що зберігаються й медичних засобів.
б) Повинен бути організований систематичний суворий контроль за правильністю надання першої допомоги, своєчасним і обов'язковим напрямком потерпілого в медичний пункт.
в) Повинен бути організований систематичний суворий контроль за станом і своєчасним поповненням аптечок і сумок необхідними медикаментами й медичними засобами для надання першої допомоги.
Питання №9
Які із зазначених нижче заходів повинен забезпечити керівник підприємства?
а) Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки.
б) Забезпечити підприємство первинними засобами пожежогасіння.
в) Призначити відповідальних осіб, відповідальних за пожежну безпеку в підрозділах, цехах, ділянках та ін. підприємства.
г) Організувати вивчення вимог Правил пожежної безпеки й проведення протипожежного інструктажу із працівниками підприємства. Питання №10
Повідомлення про узяття на облік роботодавця як платника страхових внесків і страхове свідчення повинні бути послані роботодавцеві...
а) Наступного робочого дня від дня узяття на облік. б) Протягом робочого тижня від дня узяття на облік.
в) Протягом трьох робочих днів від дня узяття на облік ТЕСТ №5
Питання №1
Які пільги й компенсації (з наведених) передбачені даним законом для працівників, зайнятих на роботах з важкими й шкідливими умовами праці?
а) Безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним живленням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами
б) Безкоштовне забезпечення газованою солоною водою в) Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення
г) Скорочення тривалості робочого часу д) Безкоштовне забезпечення ліками е) Безкоштовне забезпечення вітамінами й фітопрепаратами
Питання №2
У яких випадках необхідна попередня експертиза робочого проекту або робочої документації на їхню відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці?
а) Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення виробничих об'єктів
б) Виготовлення й впровадження нових для даного підприємства технологій, засобів виробництва
в) Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення
г) Виготовлення й впровадження нових для даного підприємства засобів колективного й індивідуального захисту
д) Капітальні ремонти виробничих об'єктів і інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення
Питання №3
Які нещасні випадки, які привели до втрати працівником працездатності на один робочий день або більше або до необхідності перекладу його на іншу (більше легку) роботу не менш чим на один робочий день (з наведених), повинні розслідуватися відповідно до Порядку розслідування й обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві?
а) Одержання ушкоджень внаслідок контакту із представниками тваринного й рослинного миру
б) Здійснення самогубства водіями, машиністами (екіпажем) транспортних засобів (автомобілів, поїздів) - у випадку перевищення обумовленого колективним договором строку перебування в рейсі
в) Поразка електричним струмом г) Поразка блискавкою
д) Поразка іонізуючим випромінюванням е) Одержання ушкоджень внаслідок аварії, пожежі
ж) Одержання ушкоджень внаслідок стихійного лиха
з) Одержання ушкоджень внаслідок виконання донорських функцій
Питання №4
Яка робота вважається роботою з підвищеною небезпекою?
а) Робота в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів б) Робота, де є необхідність у професійному відборі
в) Робота, пов'язана з обслуговуванням, керуванням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, які характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, навколишньому середовищу
г) Робота, перед виконанням якої працівники повинні пройти навчання й перевірку знань із питань охорони праці
Питання №5. Скільки років повинен зберігатися в службі охорони праці екземпляр зареєстрованого приписання, виданого фахівцем з охорони праці?
а) 5 років б) 1 рік в) 3 роки
Питання №6
Чи має право керівництво підприємства передбачати додаткові заходи щодо підвищення безпеки робіт?
а) Так, якщо вони погоджені з органом Держнаглядохоронпраці. б) Так, якщо вони не суперечать справжнім Правилам. в) Залежно від місцевих умов.
Питання №7
Чи допускається використання в якості нульових захисних провідників нульові робочі провідники, що йдуть до переносних електроприймачі однофазний і постійний токи? а) Немає. б) Так.
Питання №8
Що повинен знати й уміти працівник, що надає першу допомогу постраждалий?
а) Знать основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини.
б) Знать у досконалості анатомію й фізіологію людини.
в) Уміти звільнити потерпілого від дії небезпечних і шкідливих факторів.
г) Уміти оцінити стан потерпілого.
д) Уміти визначити послідовність прийомів першої допомоги, що застосовуються. е) Уміти при необхідності використовувати підсобні засоби при наданні
допомозі й транспортуванню потерпілого.
Питання №9
При яких умовах допускаються до роботи працівники не минуле навчання, інструктаж і перевірку знань по пожежній безпеці?
а) Новоприйняті працівники на час до проходження навчання , але не більше 3-х місяців.
б) Молоді фахівці.
Питання №10
Як повинне здійснюватися страхування від нещасного випадку на виробництві працівників, що працюють за трудовою згодою (контрактом)?
а) За заявою працівника.
б) У безособовій формі, а саме: всі особи, які підлягають страхуванню, уважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.
в) В особистій формі.
ТЕСТ № 6
Питання №1
Які пільги й компенсації (з наведених) передбачені даним законом для працівників, зайнятих на роботах з важкими й шкідливими умовами праці?
а) Оплата праці в підвищеному розмірі
б) Безкоштовне забезпечення медичною допомогою
в) Додаткова оплачувана відпустка
г) Пільгова пенсія
д) Пільгове забезпечення санаторно-курортними путівками
Питання №2
У яких випадках роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи й види робіт підприємства?
а) Якщо діяльність підприємства пов'язана з виконанням робіт і експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
б) У всіх випадках
в) Якщо діяльність підприємства пов'язана з наданням послуг населенню
г) Якщо щодо цього є рішення спеціально вповноваженого органа виконавчої влади по нагляду за охороною праці
Питання №3
Які захворювання належать до гострим професійних?
а) Викликані впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин протягом не більше однієї робочої зміни
б) Викликані впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин протягом не більше одного року
в) Тільки такі, які привели до втрати працівником професійної працездатності більш ніж на 10 %
г) Інфекційні, паразитарні або алергійні
Питання №4
Хто на підприємстві повинен здійснювати організацію навчання й перевірки знань із питань охорони праці працівників, у тому числі при професійній підготовці, перепідготовці й підвищенні кваліфікації?
а) Працівники служби кадрів або інших фахівців, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи
б) Тільки працівники служби охорони праці
в) Тільки перший заступник керівника підприємства по технічних питаннях
Питання №5. Хто, відповідно до Типового Положення про службу охорони праці, може скасувати приписання фахівця з охорони праці?
а) Тільки роботодавець б) Керівник служби охорони праці
в) Посадова особа територіального органа Держнаглядохоронпраці України
г) Комісія з охорони праці підприємства
Питання №6
Які працівники оперативно обслуговують закріплене за ними електроустаткування?
а) Оперативно-виробничі працівники.
б) Виробничий персонал із групою по електробезпечності 5.
Питання №7
Чи дозволяється прокладка відгалужень від магістралей до електроприймачів до 1 кВ у стіні, під чистою підлогою? а) Дозволяється із захистом їх від агресивних середовищ, а також вони не повинні мати з'єднань.
б) Не дозволяється.
Питання №8
Що можна використовувати для відділення потерпілого від дії електричного струму?
а) Канат.
б) Ціпок, дошку.
в) залізний лом.
г) Сухий предмет, що не проводить електричний струм.
Питання №9
Чи можуть шляхи евакуації на схемах евакуації перетинатися?
а) Можуть
б) Не можуть.
в) Можуть, якщо немає запасних виходів.
Питання №10
Хто з перерахованих не може добровільно застрахуватися від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків?
а) Священнослужителі, церковнослужителі й особи, що працюють у релігійних організаціях у виборних посадах.
б) Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності
в) Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою й іншою діяльністю, пов'язаної з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності.
г) Члени фермерського господарства.
д) Особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їхніх форм власності й ведення господарства, у фізичних осіб.
ТЕСТ № 7
Питання №1
Які пільги й компенсації (з наведених) передбачені даним законом для працівників, зайнятих на роботах з важкими й шкідливими умовами праці?
а) Оплата праці в підвищеному розмірі
б) Безкоштовне забезпечення медичною допомогою
в) Додаткова оплачувана відпустка
г) Пільгова пенсія
д) Пільгове забезпечення санаторно-курортними путівками
Питання №2
Чи обов'язково приймання в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів виробляється за участю представників професійних союзів?
а) Обов'язково
б) Не обов'язково
в) Обов'язково тільки для виробничих об'єктів підвищеної небезпеки
Питання №3
Гострі професійні захворювання викликаються...
а) Впливом хімічних речовин
б) Впливом іонізуючого й неіонізуючого випромінювання
в) Значним фізичним навантаженням і перенапругою окремих органів і систем людина
Питання №4
Якою періодичністю повинні проходити перевірку знань відповідних нормативних актів по пожежній безпеці працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою?
а) Один раз в 1 рік
б) Один раз в 3 роки
в) Один раз в 5 років
Питання №5. Які права (з перерахованих) мають фахівці служби охорони праці?
а) Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів по охороні праці
б) Направляти роботодавцеві подання про залучення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги по охороні праці
в) Вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю по поліпшенню стану безпеки праці
г) Залучати, за узгодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, фахівців підприємства для проведення перевірок стану охорони праці
д) Направляти осіб, які не виконують вимоги нормативно-правових актів по охороні праці, на позачергову перевірку знань із питань охорони праці
Питання №6
Укажіть, які визначення ставляться до поняття "електроустановка".
а) Установка, призначена для виробництва електроенергії.
б) Установка, у якій перетвориться електроенергія.
в) Установка, по якій передається електроенергія.
г) Установка, у якій розподіляється електроенергія.
д) Установка, призначена для споживання електроенергії.
Питання №7
Чи допускається використання металевих оболонок трубчастих проводів, несучих тросів при тросовій електропроводці, металорукавів у якості заземлюючих і нульових захисних провідників? а) Немає.
б) Так.
Питання №8
Що можна зробити для ізоляції рук працівника, що надає допомогу потерпілому, якщо йому необхідно доторкнутися до тіла постраждалого, не прикритого одягом?
а) Одягти діелектричні рукавички.
б) Обгорнути руку шарфом.
в) Натягнути на руку рукав піджака, або пальто.
г) Накинути на постраждалого гумовий килим, прогумовану тканину(плащ) або просто суху тканину.
Питання №9
У які строки повинні переглядатися план евакуації й порядок евакуації працівників ?
а) Не менше одного разу в півріччя.
б) На підприємствах сезонного типу - перед початком сезону.
в) Один раз у рік.
Питання №10
Що є підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної й соціальної реабілітації, а також страхових виплат?
а) Листок непрацездатності.
б) Акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
в) Акт МСЕК.
ТЕСТ № 8
Питання №1
У який строк роботодавець повинен письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов і розмірів пільг і компенсацій?
а) Не пізніше чим за 3 місяці б) Не пізніше чим за 1 місяць в) Не пізніше чим за 2 місяці г) Не пізніше чим за 2 тижні
Питання №2
Хто повинен організовувати розслідування й вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій?
а) Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування
б) Роботодавець в) Місцевий орган державного нагляду за охороною праці
г) Центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
Питання №3
Як зобов'язаний діяти безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) при настанні нещасного випадку?
а) Вжити заходів до недопущення подібних випадків
б) Вжити заходів до працівників, дії яких привели до нещасного випадку
в) Терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити, якщо буде потреба, його доставку в лікувально-профілактичну установу
г) Сповістити про те, що трапилося, роботодавця
д) Сповістити про те, що трапилося, керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або вповноважене найманими робітниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки
е) Зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці й устаткування в тім стані, у якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю або здоров'ю інших працівників і не приведе до більше важких наслідків)
Питання №4
Чи належні особи, які сполучають професії, проходити навчання, інструктаж і перевірку знань із питань охорони праці не тільки по їхній основній професії, але й за професією по сумісництву?
а) Повинні б) Не повинні (безумовно)
в) Не повинні, якщо професія по сумісництву не пов'язана з роботами підвищеної небезпеки
Питання №5. Які права (з перерахованих) мають фахівці служби охорони праці?
а) Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписання відношенні усунення наявних недоліків
б) Одержувати від керівників структурних підрозділів підприємства необхідні відомості, документацію й пояснення з питань охорони праці
в) Припиняти роботу виробництв, ділянок, машин, механізмів, устаткування у випадку порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників
г) Відстороняти від роботи осіб, не виконуючі вимоги нормативно-правових актів по охороні праці
Питання №6
Яка електроустановка вважається діючою?
а) Електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою.
б) Електроустановка або її ділянка, на які напруга може бути подано включенням комутаційних апаратів. в) ВЛ, що перебуває в зоні дії наведеної напруги. г) ВЛ, що перетинається з діючої ВЛ.
Питання №7
Укажіть, що з перерахованого дозволяється використовувати в якості природних заземлителей? а) Покладені в землі водопроводи за винятком трубопроводів горючих речовин.
б) Обсадні труби шпар, а також свинцеві оболонки кабелів, прокладені в землі.
в) Металеві й залізобетонні конструкції будинків і споруджень, що перебувають у зіткненні із землею.
Питання №8
Як можна перервати дія електричного струму на потерпілого, якщо електричний струм проходить у землю через постраждалого й він судорожно стискає в руці струмоведучий елемент (наприклад, проведення)?
а) Відокремити потерпілого від землі (підсунути під нього суху дошку або відтягнути ноги від землі мотузкою або одягом).
б) Відокремити потерпілого від землі (підсунути під нього мокру дошку або відтягнути ноги від землі мотузкою або одягом).
в) Перерубати проведення пофазно сокирою з дерев'яним сокирищем.
г) Перерубати всі проводи сокирою.
д) Зробити розрив проведення, застосовуючи інструмент із ізольованими ручками.
е) Зробити розрив проведення, застосовуючи інструмент без ізольованих ручок, обгорнувши його ручку сухою тканиною.
Питання №9
Навчання й перевірка знань із питань ОП керівних кадрів і фахівців проводиться:
а) Один раз в 3роки одночасно з перевіркою знань по ВІД. б) Один раз у три роки спеціальне навчання. в) Один раз в 5 років по спеціальної 40-годинній програмі.
Питання № 10
Що з перерахованого не є завданням страхування від нещасного випадку
а) Залучення до відповідальності осіб, винних у заподіянні шкоди здоров'ю потерпілим на виробництві.
б) Надання застрахованим особам соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я.
в) Відновлення здоров'я й працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.
г) Здійснення страхових виплат, у випадку, коли застраховані особи вмерли, непрацездатним членам їхніх родин.
д) Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання випадків погрози здоров'ю застрахованими, викликаними умовами праці.
е) Відшкодування шкоди, пов'язаного із втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків
ТЕСТ № 9
Питання №1
Чи зобов'язаний роботодавець замінити працівникові за свій рахунок засобу індивідуального захисту у випадку їхнього передчасного зношування?
а) Зобов'язаний, якщо це відбулося не з вини працівника
б) Не зобов'язаний
в) Зобов'язаний тільки якщо це передбачено колективним договором
Питання №2
У який строк з моменту закінчення розслідування роботодавець повинен видати потерпілій або іншій зацікавленій особі один екземпляр акту розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії?
а) Не пізніше п'яти днів б) Не пізніше трьох днів в) Не пізніше десяти днів
Питання №3
Кому зобов'язаний негайно повідомити (з використанням засобів зв'язку) роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім групового нещасного випадку, случаючи зі смертельним результатом або важкими наслідками, случаючи смерті працівника на підприємстві або зникнення при виконанні їм трудових обов'язків)?
а) Робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцезнаходженню підприємства по встановленої цим Фондом формі
б) Підприємству, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є працівником іншого підприємства
в) Органам державної пожежної охорони по місцезнаходженню підприємства - при нещасному випадку, що відбувся внаслідок пожежі
г) Установі державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує підприємство, - у випадку виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)
д) Рідним і близьким потерпілого
е) Профспілкової організації, членом якої є потерпілий
Питання №4
Чи необхідно на підприємстві організовувати для працівників навчання (лекції, семінари й консультації) перед перевіркою їхніх знань із питань охорони праці?
а) Необхідно б) Це не обов'язково
Питання №5. За чим з перерахованого повинна здійснювати контроль служба охорони праці?
а) Використанням цільових засобів, виділених для виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці
б) Застосуванням праці жінок, інвалідів і особи молодше 18 років відповідно до законодавства
в) Виконанням приписань посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці й подання страхового експерта по охороні праці
г) Дотриманням у належному пожежебезпечному стані території, будинків і споруджень підприємства
д) Проведенням попередніх (при прийому на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є необхідність у професійному відборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року
Питання №6
Убрання-Допуск (убрання) - це складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає:
а) Зміст роботи. б) Місце роботи.
в) Час початку й закінчення роботи.
г) Необхідні міри безпеки.
д) Состав бригади.
е) Працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи.
ж) Умови переходу на інше робоче місце.
Питання №7
Поздовжні й поперечні заземлювачі повинні бути прокладені уздовж осей електроустаткування з боку обслуговування й у зручних місцях між устаткуванням на глибині... а) 0,2 - 0,5 м від поверхні землі
б) 0,5 - 0,7 м від поверхні землі.
в) 1,0 - 1,5 м від поверхні землі.
г) 0,5 - 1,0 м від поверхні землі.
Питання №8
Що варто зробити при судорогах у м'язах ікри під час плавання?
а) Зігнути ногу в коліні, пригорнути ступню руками до тильної сторони стегна.
б) Витягнути ногу й потягнути на себе її пальці.
в) Зігнути ногу в коліні й потягнути на себе її пальці.
Питання №9
Яким документом варто визначати обов'язку по контролі дотримання протипожежного режиму, огляду території й приміщень підприємства, порядку дій при виникненні пожежі, за справністю первинних засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації й т.п.
а) Розробленої на підприємстві інструкцією. б) Планом евакуації.
в) Правилами пожежної безпеки. г) Кілька разів інтенсивно зігнути ногу в коліні й випрямити неї.
Питання № 10
На кого (з перелічених) не поширюється дія цього Закону?
а) На осіб, які працюють на умовах договору підряду
б) На осіб, право яких на отримання відшкодування шкоди, пов'язаної з виконанням ними трудових обов'язків, раніше було встановлено згідно йз законодавством СРСР або законодавством України.
в) На осіб, які забезпечують собі роботою самостійно.
г) На осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб.
д) На громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.
ТЕСТ № 10
Питання №1
Хто здійснює відшкодування збитку, заподіяного працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у випадку його смерті?
а) Роботодавець
б) Фонд соціального страхування від нещасних випадків
в) Органи місцевого самоврядування
г) Пенсійний фонд
Питання №2
Хто вирішує питання у випадку відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок або незгоди потерпілого з його змістом?
а) Комісія з питань охорони праці підприємства
б) Посадова особа органа державного нагляду за охороною праці
в) Комісія в справах трудових спорів підприємства
г) Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування
д) Посадова особа органа прокурорського нагляду
Питання №3
Хто повинен включатися до складу комісії з розслідування нещасного випадку на підприємстві?
а)Особу, що представляє інтереси потерпілого
б) Посадова особа територіального органа Держнаглядохоронпраці
Керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок
в) Представник робочого органа виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцезнаходженню підприємства (по згоді)
г) Представник первинної організації профспілки, членом якого є потерпілий, або вповноважене найманими робітниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки
д) Керівник (фахівець) служби охорони праці або посадова особа, на яке роботодавцем покладене виконання функцій фахівця з питань охорони праці
Питання №4
По яких нормативно-правових актах по охороні праці повинна проводитися перевірка знань працівників з питань охорони праці?
а) По актах, певним спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й науки
б) По актах, дотримання яких входить у функціональні обов'язки цих працівників
в) По актах, певним відповідними галузевими переліками
г) По актах, певним спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною праці
Питання №5. За чим з перерахованого повинна здійснювати контроль служба охорони праці?
а) Санітарно-гігієнічними й санітарно-побутовими умовами працівників відповідно до нормативно-правових актів
б) Своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі й шкідливі умови праці, забезпеченням їхнім лікувально-профілактичним живленням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення
в) Дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг і пішохідних доріжок
г) Організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці
д) Підготовкою проектів наказів по питаннях охорони праці
Питання №6
Хто ставиться до виробничих працівників?
а) Працівники, що забезпечують виробничі процеси.
б) Працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами і їхнім забезпеченням.
Питання №7
Потрібно чи заземлення або занулення корпусів електроустаткування, установлених на заземлені (занульованих) металевих конструкціях? а) Немає. б) Так.
Питання №8
Що потрібно зробити, якщо одяг зайнявся?
а) Швидко скинути одяг, збити або погасити полум'я, заливаючи водою, а взимку - посипаючи снігом.
б) Збити полум'я, качаючись в одягу, що горить по підлозі, землі.
в) Збити полум'я, швидко бігаючи.
г) Накинути щільну тканину, ковдру, брезент, укутавшись із головою.
д) Накинути щільну тканину, ковдру, брезент, не вкутуючи голову.
Питання №9
У яких випадках і в яких будинках повинні бути розроблені й вивішені на видних місцях плани евакуації працівників на випадок виникнення пожежі?
а) У будинках і спорудженнях, які мають 2 і більше поверхів, у випадку одночасного перебування на поверсі більше 25 чоловік.
б) У будинках і спорудженнях не залежно від кількості поверхів у випадку одночасного перебування на поверсі більше 50 чоловік Питання №10
Що є страховим випадком?
а) Кожний нещасний випадок, що відбувся із працівником у робочий час.
б) Кожне захворювання, виявлене в працівника на роботі.
в) Нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно обумовлену фізичну або психічну травму при обставинах, певних у цьому Законі, з настанням яких виникає право застрахованої особистості на одержання матеріального забезпечення й/або соціальних послуг
ТЕСТ № 11
Питання №1
Чи може роботодавець за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим і членам їхніх родин додаткові виплати?
а) Може відповідно до колективного або трудового договору
б) Не може
б) Може за узгодженням з Фондом соціального страхування
в) Може, але не більше розмірів виплат, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійному захворюванні, спричинивши втрату працездатності"
Питання №2
Кого зобов'язаний інформувати роботодавець про стан охорони праці, причині аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про міри, прийнятих для їхнього усунення й для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог?
а) Працівників
б) Осіб, уповноважених на здійснення суспільного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів про охорону праці
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків г) Місцевий орган виконавчої влади д) Орган місцевого самоврядування
Питання №3
Хто повинен бути призначений головою комісії з розслідування нещасного випадку (крім випадків спеціального розслідування)?
а) Керівник (фахівець) служби охорони праці або посадова особа, на яке роботодавцем покладене виконання функцій фахівця з питань охорони праці
б) Роботодавець в) Посадова особа територіального органа Держнаглядохоронпраці
г) Представник робочого органа виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцезнаходженню підприємства
Питання №4
У яких випадках участь представника спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади по нагляду за охороною праці або його територіального керування в складі комісії підприємства по перевірці знань із питань охорони праці є обов'язковим?
а) Під час первинної перевірки знань по охороні праці в посадових осіб
б) Під час періодичної перевірки знань по охороні праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки
в) Під час первинної перевірки знань по охороні праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки
г) У всіх випадках
Питання №5. За чим з перерахованого повинна здійснювати контроль служба охорони праці?
а) Станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем
б) Своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці
в) Забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального й колективного захисту, що миють і знешкоджують засобами
г) Веденням обліку виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій
д) Організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, обезпилення й ремонту спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту
Питання №6
Укажіть, які з нижче наведених працівників ставляться до оперативного (черговим) працівникам.
а) Працівники, що перебувають на чергуванні на зміні й допущені до оперативного керування й (або) оперативним перемиканням.
б) Члени оперативно-виїзних бригад.
в) Персонал електролабораторій.
г) Ремонтний персонал, спеціально навчений і підготовлений для оперативного обслуговування.
Питання №7
Як варто вибирати запобіжники ? а) По здатності, що відключає.
б) По здатності, що включає.
в) По гранично припустимому струмі, що виникає при включенні на КЗ.
г)Усе вище перераховані відповіді правильні.
Питання №8
По яким ознаками можна швидко визначити стан здоров'я постраждалого?
а) Свідомість потерпілого. б)Колір шкіри й видимих сльозових оболонок.
в) Подих потерпілого.
г) Пульс на сонних артеріях.
д) Стан зіниць.
Питання №9
Території підприємств варто постійно містити в чистоті. Відходи горючих матеріалів, що обпали листи, суху траву й т.п. треба регулярно...
а) Спалювати в спеціально відведеному місці.
б) Забирати й вивозити з території в місця, погоджені з відповідними органами державного нагляду.
в) Збирати й складати в компостні ями.
Питання №10
На підставі чого можна вважати нещасний випадок страховим?
а) На підставі Переліку обставин, внаслідок яких наступає страховий випадок, що визначається Кабінетом Міністрів України по наданню спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади.
б) На підставі листка непрацездатності потерпілого або довідки лікарні про стан здоров'я потерпілого.
в) На підставі заяви потерпілого.
ТЕСТ № 12
Питання №1
Чи зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата за працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійному захворюванні?
а) Зберігаються на весь період до відновлення працездатності, але не більше одного року
б) Зберігаються на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності
в) Не зберігаються
г) Зберігається на весь період до відновлення працездатності, але не більше чотирьох місяців
Питання №2
Про що роботодавець зобов'язаний інформувати працівників і Фонд соціального страхування від нещасних випадків?
а) Про стан охорони праці на підприємстві
б) Про причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві й про міри, прийнятих для їхнього усунення
в) Про міри, прийнятих для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог
г) Про виконання галузевих або регіональних програм з питань забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог
д) Про економічне стимулювання охорони праці
Питання №3
У яких випадках до складу комісії з розслідування нещасного випадку повинен включатися керівник робіт, безпосередньо відповідальний за стан охорони праці на тім робітнику місці, де стався нещасний випадок?
а) У всіх випадках він повинен включатися
б) Ні за яких умов він не може включатися до складу комісії
в) На вимогу посадової особи територіального органа Держнаглядохоронпраці
г) При відсутності на підприємстві структурних підрозділів
Питання №4
Хто повинен затверджувати перелік питань для перевірки знань по охороні праці працівників?
а) Роботодавець
б) Глава комісії з перевірки знань
в) Представник спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади по нагляду за охороною праці або його територіального керування
Питання №5. У яких (з перерахованих) заходах повинна брати участь служба охорони праці?
а) Складанні переліків професій і посад, згідно яким працівники повинні проходити обов'язкові попередні й періодичні медичні огляди
б) Проведенні необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в) Роботі комісії з перевірки знань із питань охорони праці
г) Розробці положень, інструкцій, роздягнула "Охорона праці" колективного договору, актів по охороні (безпеки) праці, що діють у межах підприємства
д) Забезпеченні організаційної підтримки роботи комісії з питань охорони праці підприємства при її наявності
е) Організації робочих місць відповідно до вимог нормативно-правових актів по охороні праці.
Питання №6
Хто ставиться до оперативно-виробничих працівників?
а) Працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними електроустаткування.
б) Інженери, що займаються обслуговуванням електроустаткування електростанцій і підстанцій, ВЛ, КЛ, ВЛС, КЛС, РЗА, вимірювальних приладів грозозахисту й ізоляції, СДТУ.
в) Персонал, допущений до оперативного керування й оперативних перемикань: диспетчери, начальники змін, чергові вдома й щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад.
г) Персонал електролабораторій.
Питання №7
На яку мінімальну відстань дозволяється наближення людей до струмоведучих частин електроустановок 6-35 кв, що перебувають під напругою? а) 0,6м. б) 0,8 в) 1 м. г) 1,2м
Питання №8
Що варто зробити, якщо потерпілий перебувати в непритомному стані?
а) Необхідно спостерігати за його подихом і, у випадку порушення подиху через западіння язика, висунути верхню щелепу.
б) Необхідно спостерігати за його подихом і у випадку порушення подиху через западання мови висунути нижню щелепу.
в) Треба давати нюхати нашатирний спирт.
г) Треба обприскувати особу холодною водою.
Питання №9
Території підприємств варто постійно містити в чистоті. Відходи горючих матеріалів, що обпали листи, суху траву й т.п. треба регулярно...
а) Спалювати в спеціально відведеному місці.
б) Забирати й вивозити з території в місця, погоджені з відповідними органами державного нагляду.
в) Збирати й складати в компостні ями.
Питання №10
Як у цьому Законі називається обмежене в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора або середовища, що відбулися в процесі виконання їм трудових обов'язків, у результаті яких заподіяний шкода здоров'ю або наступила смерть?
а) Нещасний випадок. б) Професійне захворювання. в) Страховий ризик
ТЕСТ № 13
Питання №1
Чи зараховується час знаходження на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійному захворюванні в стаж роботи для призначення пенсії за віком?
а) Не зараховується
б) Зараховується
Питання №2
Яким документом визначаються види заохочень працівників за активну участь і ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки й поліпшенню умов праці?
а) Колективним договором, угодою
б) Положенням, затверджуваним Фондом соціального страхування від нещасних випадків
в) Уставом підприємства
Питання №3
Чи належний включатися до складу комісії з розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, що представляє його інтереси?
а) Не повинен включатися, але має право брати участь у її засіданнях
б) Повинен включатися у всіх випадках
в) Повинен включатися тільки при настанні нещасного випадку з важкими наслідками
г) Повинен включатися тільки при настанні нещасного випадку з можливою інвалідністю потерпілого
Питання №4
Як варто діяти при незадовільних результатах перевірки знань із питань охорони праці?
а) Працівник протягом трьох місяців повинен пройти повторне навчання й повторну перевірку знань
б) Працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання й повторну перевірку знань
в) Працівник повинен бути переведений на іншу роботу г) Працівник повинен бути звільнений
Питання №5. Що з перерахованого повинна організовувати служба охорони праці підприємства?
а) Роботу кабінету по охороні праці, підготовку інформаційних стендів, куточків по охороні праці
б) Забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами й актами по охороні праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами із цих питань
в) Забезпечення працівників лікувально-профілактичним живленням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою
г) Наради, семінари, конкурси з питань охорони праці
д) Забезпечення працівників засобами індивідуального й колективного захисту, що миють і знешкоджують засобами
е) Пропаганду з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів
Питання №6
Яка робота є роботою під напругою?
а) Робота, виконувана з дотиком до струмоведучих частин, що перебуває під робочою напругою.
б) Робота, виконувана на відстані до струмоведучих частин, що перебувають під напругою, менш припустимого.
Питання №7
Чи належні бути заземлені або занулені кабелі з металевими оболонками або бpоньою, а також кабельні конструкції, на яких прокладаються кабелі? в) Так.
г) Немає
Питання №8
Що варто зробити, якщо потерпілий дихає дуже рідко й судорожно, але в нього прощупується пульс?
а) Необхідно відразу ж почати робити штучне дихання.
б) Необхідно відразу ж почати робити зовнішній масаж серця.
в) Необхідно давати нюхати нашатирний спирт.
Питання №9
Території підприємств варто постійно містити в чистоті. Відходи горючих матеріалів, що обпали листи, суху траву й т.п. треба регулярно...
а) Спалювати в спеціально відведеному місці.
б) Забирати й вивозити з території в місця, погоджені з відповідними органами державного нагляду.
в) Збирати й складати в компостні ями.
Питання №10
До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків не включаються представники: а) Держави.
б) Застрахованих осіб.
в) Роботодавців.
г) Держнаглядохоронпраці.
ТЕСТ № 14
Питання №1
Не допускається залучення неповнолітніх...
а) До праці на важких роботах б) До праці на підземних роботах
в) До праця в на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці
г) До робіт, пов'язаним із забрудненням
д) До підняття й переміщення предметів, маса яких перевищує граничні норми, установлені для неповнолітніх
е) До нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні
Питання №2
Які витрати повинен відшкодовувати роботодавець у зв'язку з порушенням вимог по охороні праці?
а) На проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії й ліквідації її наслідків
б) На розслідування й проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку або професійного захворювання
в) На проведення робіт з ремонту встаткування й поновленню роботи підприємства
г) На складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження на наявність професійного захворювання
д) На переатестацію працівників, винних у виникненні аварії, нещасного випадку або професійного захворювання
Питання №3
Хто повинен організувати розслідування нещасного випадку, що відбувся з особою, що забезпечує себе роботою самостійно (крім випадків спеціального розслідування)?
а) Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцю настання нещасного випадку
б) Територіальний орган Держнаглядохоронпраці в) Облдержадміністрація або райдержадміністрація
г) Первинна організація профспілок, членом якої є потерпілий
Вопрос№4
На кого повинна бути покладена відповідальність за організацію й проведення інструктажів, навчання й перевірки знань із питань охорони праці працюючих?
а) На роботодавця б) На керівника служби охорони праці в) На керівника служби кадрів г) На технічного керівника
Вопрос№5. Які функції (з перерахованих) покладають на службу охорони праці?
а) Складання при участі керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства, надання методичної допомоги під час їхньої розробки
б) Забезпечення належного оформлення й зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її в архів для тривалого зберігання відповідно до встановленого порядку
в) Своєчасне й правильне надання працівникам пільг і компенсацій за важкі й шкідливі умови праці
г) Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів і актів по охороні праці, що діють у межах підприємства
Питання №6
Укажіть правильне визначення робіт, виконуваних у порядку поточної експлуатації.
а) Таке самостійне виконання робіт працівниками на закріпленому за ними ділянці протягом зміни, що не вимагає оформлення вбрання або розпорядження.
б) Виконання робіт оперативним або оперативно-виробничим персоналом на закріпленому за ним ділянці протягом зміни за завданням керівника.
Питання №7
Які працівники допускаються до оперативного обслуговування електроустановок? в) Знаючі їхні схеми, особливості конструкцій і роботи встаткування.
б) Знаючі інструкції для експлуатації.
в) Минуле навчання й перевірку знань.
Питання №8
У яких випадках потрібно негайно приступитися до проведення штучного дихання й зовнішнього масажу серця постраждалого?
а) Якщо в потерпілого загублена свідомість, відсутні подихи, пульс.
б) Якщо потерпілий перебувати в непритомному стані з подихом, що збереглося.
в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний.
г) Якщо зіниці потерпілого розширені.
Питання №9
Під час експлуатації системи вентиляції й кондиціювання повітря не дозволяється...
а) Відключати або міняти вогнеутримуючі пристосування.
б) Випалювати нагромадилися у повітропроводах і парасолях жирові нашарування, пил.
в) Закривати витяжні канали, ґрати. г) З'єднувати вентиляційні канали з димовими.
д) Здійснювати перевірку ефективності роботи вентиляційної системи за допомогою відкритого вогню. Питання №10
Хто, у випадку настання страхового випадку, повинен виплачувати потерпілому пенсію по інвалідності в результаті нещасного випадку на виробництві або професійному захворюванні, або, у випадку його смерті, особам, які перебували на його втриманні, пенсію у зв'язку із втратою годувальника?
а) Пенсійний фонд.
б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків
ТЕСТ № 15
Питання №1
Що зобов'язано робити підприємства, що використовують працю інвалідів?
а) Відраховувати до Фонду соціального страхування засобу на реабілітацію інвалідів
б) Відраховувати до Фонду захисту інвалідів засобу на реабілітацію інвалідів
в) Вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників
г) Створювати для інвалідів умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії й індивідуальних програм реабілітації
д) Установлювати для інвалідів зменшений обсяг робіт
Питання №2
Які документи відповідно до даного Закону ставляться до нормативно-правових актів про охорону праці?
а) Правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції й інші документи, обов'язкові для виконання
б) Правила, норми, положення, інструкції, затверджувані міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади
в) Правила, норми, положення, інструкції, затверджувані органами державного нагляду за охороною праці
Питання №3
У який строк комісія підприємства зобов'язана провести розслідування нещасного випадку?
а) Протягом трьох доби б) Протягом десяти доби в) Протягом п'яти доби
Питання №4
Хто може бути віднесений до переліку професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу?
а)Працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язане з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування
б) Працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язане з безпосереднім застосуванням приладів і інструментів
в) Працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язане з безпосереднім зберіганням або переробкою сировини, матеріалів
г) Працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язане з безпосереднім виконанням робіт підвищеної небезпеки
Питання №5. Які функції (з перерахованих) покладають на службу охорони праці?
а) Розробка разом з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань
б) Надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці
в) Підготовка проектів наказів по питаннях охорони праці й внесення їх на розгляд роботодавцеві
г) Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального й колективного захисту.
Питання №6
Яке з визначень відповідає терміну "струмоведуча частина"?
а) Частина електроустановки, що при нормальних умовах перебуває під напругою.
б) Частини електроустановки, які в нормальних умовах не перебувають під напругою .
Питання №7
Які вимоги до працівників, що обслуговують електроустановки? а) Повинні вивчити справжні Правила відповідно вимогам своєї посади або виконуваної роботи.
б) Повинні пройти навчання безпечним прийомам праці на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника.
в) Повинні пройти перевірку знань із присвоєнням групи по електробезпечності.
Питання №8
У яких випадках спроби пожвавлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними?
а) У випадках, коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 2 мінут.
б) У випадках, коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 3 мінут.
в) У випадках, коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4 мінут.
г) У випадках, коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 8 мінут.
Питання №9
Відповідальність за пожежну безпеку на підприємстві покладає:
а) На керівника підприємства.
б) На вповноважене їм посадова особа.
в) Орган пожежного нагляду.
Питання №10
При настанні страхового випадку, грошова сума, у випадку часткової або повної втрати потерпілим працездатності, що компенсує відповідну частину загубленого їм заробітку, повинна виплачуватися потерпілому:
а) Щомісяця.
б) Разів на 3 місяці.
в) Разів рік.
ТЕСТ № 16
Питання №1
Які міри (з перерахованих) повинен уживати роботодавець для забезпечення функціонування системи керування охороною праці?
а) Розробляти при участі сторін колективного договору й реалізовувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці
б) Створювати відповідні служби й призначати посадових осіб, які забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затверджувати інструкції про їхні обов'язки, права й відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їхнє дотримання
в) Організовувати комісію з питань охорони праці підприємства й контролювати її роботу
г) Забезпечувати виконання необхідних профілактичних мір відповідно до змінюючих обставин
Питання №2
Ким здійснюється розробка й прийняття нових, перегляд і скасування діючих нормативно-правових актів про охорону праці?
а) Спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною праці при участі професійних союзів і Фонду соціального страхування від нещасних випадків
б) Органами державного нагляду за охороною праці
в) міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади
г) Підприємствами й об'єднаннями підприємств
Питання №3
Комісія з розслідування нещасного випадку повинна:
а) Визначити ступінь відповідальності осіб, винних у нещасному випадку, у тому числі самого потерпілого
б) Обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку й причетних до нього осіб
в) Установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходу щодо попередження подібних нещасних випадків
г) Визначити відповідність умов праці і його безпеки вимогам законодавства про охорону праці
д) Скласти карту обліку професійного захворювання (отруєння) - у випадку виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)
е) З'ясувати обставини й причини нещасного випадку ж) Визначити, чи зв'язаний цей випадок з виробництвом
з) Скласти відповідні акти й передати їх на твердження роботодавцеві
Питання №4
Чи належні проходити навчання з питань охорони праці й перевірку знань представники профспілок і уповноважені найманими робітниками особи - як члени постійно діючих комісій з перевірки знань із цих питань?
а) Так, повинні проходити б) Ні, не повинні проходити
Питання №5
Які основні завдання служби охорони праці (з перерахованих)?
а) Вивчення й сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного й індивідуального захисту працівників
б) Контроль за дотриманням працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці, положень (при наявності) галузевої угоди, роздягнула "Охорона праці", колективного договору й актів по охороні праці, що діють у межах підприємства
в) Інформування й надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці
г) Своєчасне проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування
д) Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального й колективного захисту, що миють і знешкоджують засобами
Питання №6
Хто проходить навчання й перевірку знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів?
а) Посадові особи й працівники, що виконують роботи в електроустановках Міненерго України.
б) Посадові особи й працівники Міненерго України, що виконують роботи в будь-яких електроустановках.
Питання №7
Чи допускається перетинання вентиляційних каналів і шахт одиночними проводами й кабелями? а) Заборонено.
б) Допускається у всіх випадках.
в) Допускається, якщо проведення й кабелі укладені в сталеві труби.
г) Дозволено.
Питання №8
Які існують найбільш ефективні способи штучного дихання?
а) Спосіб "з рота в рот".
б) Спосіб "з рота в ніс".
в) Інші способи.
Питання №9
Навчання й перевірка знань із питань ПБ керівних кадрів і фахівців проводиться :
а) Один раз в 3роки одночасно з перевіркою знань по ВІД.
б) Один раз у три роки спеціальне навчання.
в) Один раз в 5 років по спеціальної 40-годинній програмі.
Питання №10
Хто, у випадку настання страхового випадку, повинен виплачувати одноразову допомогу потерпілому - у випадку стійкої втрати їм професійної працездатності або особам, які перебували на його втриманні - у випадку смерті постраждалого?
а) Роботодавець.
б) Фонд соціального страхування від нещасних випадків.
в) Профспілка
ТЕСТ № 17
Питання №1
Які міри (з перерахованих) повинен уживати роботодавець для забезпечення функціонування системи керування охороною праці?
а) Впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки й техніки, засобу механізації й автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід по охороні праці й т п
б) Забезпечувати належний зміст будинків і споруджень, виробничого встаткування й оснащення, моніторинг за їхнім технічним станом
в) Забезпечувати усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і здійснювати профілактичні міри, певні комісіями з підсумків розслідування цих причин
г) Організовувати проведення аудита охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого встаткування й оснащення, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці в порядку й строки, обумовлені законодавством, і по їхніх підсумках вживати заходів по усуненню небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів
д) Виконувати комплекс мір для повного усунення шкідливих для здоров'я виробничих факторів
Питання №2
Яка періодичність перегляду нормативно-правових актів про охорону праці?
а) Не рідше одного разу в десять років б) Не рідше одного разу в п'ять років в) Не рідше одного разу в три роки
Питання №3
На який строк і при яких умовах може бути продовжене розслідування нещасного випадку на виробництві?
а) Не більше ніж на місяць - за узгодженням з територіальним органом Держнаглядохоронпраці
б) Не більше ніж на десять днів - за узгодженням з територіальним органом Держнаглядохоронпраці
в) Не більше ніж на місяць - за узгодженням з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях
г) Не більше ніж на десять днів - за узгодженням з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях
Питання №4
Як часто посадові особи, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, повинні проходити спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів по охороні праці?
а) Щорічно б) Разів у три роки в) Разів у два роки
Питання №5. У яких випадках на підприємстві допускається ліквідація служби охорони праці?
а) Тільки у випадку ліквідації підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою
б) У випадку порушення працівниками служби охорони праці законодавства України, нормативно-правових актів по охороні праці або колективного договору
в) За рішенням територіального органа Держнаглядохоронпраці України
г) При різкому росту кількості випадків травматизму на виробництві або професійних захворюваннях
Питання №6
Які вимоги до працівників, що обслуговують електроустановки?
а) Повинні вивчити справжні Правила відповідно вимогам своєї посади або виконуваної роботи.
б) Повинні пройти навчання безпечним прийомам праці на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника.
в) Повинні пройти перевірку знань із присвоєнням групи по електробезпечності.
г) Зобов'язані пройти підготовку на комп'ютерних тренажерах.
Питання №7
Чи належні знову споруджені й pеконстpуйовані електроустановки й установлене в них електpообладнання піддаватися приймально-здавальним випробуванням? а) Так, повинні у всіх випадках.
б) Приймально-здавальні випробування поводяться тільки для електроустановок і встаткування напругою понад 1000 У.
в) Приймально-здавальним випробуванням піддаються тільки знову споруджені установки.
г) Ні, не повинні.
Питання №8
Що потрібно зробити перед проведенням штучного дихання?
а) Покласти потерпілого на живіт. б) Покласти потерпілого на бік.
в) Покласти потерпілого на спину.
г) Розстебнути одяг, що утрудняє подих.
д) Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів, які в непритомного потерпілого, якщо він лежить на спині, завжди закриті впалою мовою.
Питання №9
Які із зазначених нижче заходів повинен забезпечити керівник підприємства?
а) Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки.
б) Забезпечити підприємство первинними засобами пожежогасіння.
в) Призначити відповідальних осіб, відповідальних за пожежну безпеку в підрозділах, цехах, ділянках та ін. підприємства.
г) Організувати вивчення вимог Правил пожежної безпеки й проведення протипожежного інструктажу із працівниками підприємства. Питання №10
Хто, у випадку настання страхового випадку, повинен забезпечити, згідно з медичним виводом, домашній догляд за постраждалої, допомога у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати)?
а) Роботодавець. б) Фонд соціального страхування від нещасних випадків.
в) Родина потерпілого
ТЕСТ № 18
Питання №1
Які обов'язки по дотриманню вимог нормативно-правових актів про охорону праці покладають на працівника?
а) Піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання яких-небудь робіт або під час знаходження на території підприємства
б) Проходити у встановленому законодавством порядку попередні й періодичні медичні огляди
в) Знать і виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, правила обігу з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту
г) Співробітничати з роботодавцем у справі організації пропаганди безпечних правил і методів обігу з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва
д) Вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів
Питання №2
Якщо роботодавець повідомляє відповідний орган державного нагляду за охороною праці про неможливість повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці, зазначений орган...
а) Розглядає клопотання роботодавця
б) При наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів про охорону праці
в) Проводить при необхідності експертизу запланованих заходів, визначає їхня достатність
г) Припиняє роботу на конкретному виробництві або робочому місці до забезпечення нормативних вимог
Питання №3
Які нещасні випадки (з наведених) зізнаються пов'язаними з виробництвом?
а) Ті, які відбулися під час пересування по території підприємства перед початком роботи й після її закінчення
б) Ті, які відбулися із працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні
в) Ті, які відбулися в період перебування працівника на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його від'їзду, у тому числі протягом понаднормового часу
г) Ті, які відбулися протягом 1 години до початку або після закінчення роботи
д) Ті, які відбулися під час підготовки до роботи й упорядкування після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу
е) Ті, які відбулися на підприємстві під час виконання заходів особистої гігієни -ті, які відбулися під час проведення спортивних змагань на підприємстві
Питання №4
Хто повинен затверджувати навчальні плани й програми спеціального навчання з питань охорони праці на підприємстві?
а) Роботодавець - наказом
б) Представник територіального керування спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади по нагляду за охороною праці
в) Представник територіального керування спеціально вповноваженого органа центральної виконавчої влади в галузі освіти й науки
Питання №5
До керівників і фахівців, яких служб підприємства повинні прирівнюватися по своїх посадах і заробітній платі керівники й фахівці служби охорони праці?
а) Основних виробничо-технічних б) Невиробничих
Питання №6
Чи допускаються до роботи працівники, що не пройшли навчання й перевірку знань із питань охорони праці?
а) Не допускаються. б) Допускаються з дозволу керівника підприємства.
Питання №7
Чи можуть заземлюючі й нульові захисні провідники мати у своєму ланцюзі запобіжники або пристосування, що роз'єднують? а) Немає. б) Так.
Питання №8
Які повинні бути дії того, хто проводить штучне дихання постраждалий?
а) Одну руку підсунути під шию постраждалого, а долонею другої руки надавити на чоло, максимально закидаючи голову потерпілого назад.
б) Зробити глибокий вдих відкритим ротом, потім повністю щільно охопити губами відкритий рот потерпілого й зробити енергійний видих, з деяким зусиллям вдмухуючи повітря в його рот.
в) Зробити глибокий вдих відкритим ротом, потім повністю щільно охопити губами відкритий рот потерпілого й зробити енергійний видих, з деяким зусиллям вдмухуючи повітря в його рот, одночасно закрити ніс потерпілого щокою або пальцями руки, що повинна перебувати на чолі.
г) Відразу підняти свою голову, щоб відбувся пасивний видих у потерпілого.
д) Як тільки грудна клітка потерпілого піднялася, вдмухування повітря призупинити, підняти свою голову; відбувається пасивний видих потерпілого.
е) Несильним натисканням руки на грудну клітку потерпілого допомогти повітрю вийти з легенів потерпілого.
Питання №9
Які із зазначених нижче заходів повинен забезпечити керівник підприємства ?
а) Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки.
б) Забезпечити підприємство первинними засобами пожежогасіння.
в) Призначити відповідальних осіб, відповідальних за пожежну безпеку в підрозділах, цехах, ділянках та ін. підприємства.
г) Організувати вивчення вимог Правил пожежної безпеки й проведення протипожежного інструктажу із працівниками підприємства. Питання №10
Хто, у випадку настання страхового випадку, повинен, відповідно до виводу лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальний експертної комісії, проводити навчання й перекваліфікацію постраждалого?
а) Роботодавець.
б) Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків.
ТЕСТ № 19
Питання №1
При якій кількості працюючих на підприємстві роботодавець повинен створювати службу охорони праці?
а) 50 чоловік і більше б) 100 чоловік і більше в) 20 чоловік і більше г) 500 чоловік і більше
Питання №2
Хто визначає порядок організації охорони праці у виробничих майстерень, лабораторіях, цехах, на ділянках і в інших місцях трудового й професійного навчання, а також порядок розслідування й обліку нещасних випадків з учнями й студентами під час трудового й професійного навчання в навчальних закладах?
а) Центральний орган виконавчої влади в галузі освіти й науки за узгодженням з відповідним профспілковим органом
б) Центральні органи державного нагляду за охороною праці
в) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
г) Центральний орган виконавчої влади в області охорони здоров'я за узгодженням із центральним органом виконавчої влади по справах молоді
Питання №3
Які нещасні випадки (з наведених) зізнаються пов'язаними з виробництвом?
а) Ті, які відбулися під час проїзду на роботу або з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем
б) Ті, які відбулися під час виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, т е дій, які не ставляться до трудових обов'язків працівника
в) Ті, які відбулися під час використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або з доручення роботодавця у встановленому роботодавцем порядку
г) Ті, які відбулися під час ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного й природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, які використовуються підприємством
д) Ті, які відбулися із працівником під час проведення екскурсії, у якій він брав участь
Питання №4
З якою періодичністю повинні проходити навчання й перевірку знань із питань охорони праці посадові особи, включені в Перелік категорій посадових осіб які проходять навчання й перевірку знань із питань охорони праці, відповідно до даного Типового положення?
а) Один раз в 1 рік
б) Один раз в 3 роки
в) Один раз в 5 років
Питання №5
На підприємстві, з якою кількістю працюючих для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися на договірних засадах сторонні фахівці?
а) Менш 50 чіл
б) Менш 20 чіл
в) Менш 30 чіл
Питання №6
Які повинні бути дії працівника, що виявив порушення справжніх Правил?
а) Вжити заходів для усунення порушення.
б) Негайно повідомити безпосереднього керівника про всі замічені порушення.
в) Повідомити особу, що видала завдання, про всі замічені порушення.
Питання №7
Чи допускається використання неізольованих алюмінієвих провідників для прокладки в землі в якості заземлюючих або нульових захисних провідників? а) Немає.
б) Так.
Питання №8
Які показники ефективності проведення штучного дихання?
а) Відновлення пульсу.
б) Розширення грудної клітки.
в) Звуження зіниць.
г) Порожевіння шкіри й сльозових оболонок.
д) Вихід потерпілого з несвідомого стану.
е) Поновлення в постраждалого самостійного подиху.
Питання №9
При яких умовах допускаються до роботи працівники не минуле навчання, інструктаж і перевірку знань по пожежній безпеці?
а) Новоприйняті працівники на час до проходження навчання , але не більше 3-х місяців.
б) Молоді фахівці.
в) Не допускаються до роботи без попереднього навчання й протипожежного інструктажу ні при яких умовах.
Питання №10
Що з перерахованого не належить до соціальних послуг і виплат, які зобов'язаний здійснювати Фонд соціального страхування від нещасних випадків щодо інвалідів, у випадку настання страхового випадку?
а) Компенсувати частина витрат, які не покриваються засобами від збуту зробленої інвалідами продукції на виробництвах, де працюють інваліди.
б) Організовувати робочі місця для інвалідів.
в) Виплачувати додаткову пенсію.
г) У випадку невідкладної потреби, робити їм разову грошову допомогу, допомогу в рішенні соціально-побутових питань за їхній рахунок або рахунок Фонду
ТЕСТ № 20
Питання №1
Кому підкоряється служба охорони праці підприємства?
а) Безпосередньо роботодавцеві
б) Вищестоящому господарському органу або органу місцевого самоврядування
в) Безпосередньо головному інженерові
г) Першому заступникові керівника підприємства по охороні праці
Питання №2
У якому порядку застосовується законодавство про охорону праці до учнів і студентів, що проходять трудове й професійне навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їхнього персоналу?
а) У такому ж порядку, що й до працівників підприємства
б) У порядку, певному центральним органом виконавчої влади в області охорони здоров'я
в) У порядку, певному центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й науки
г) У порядку, певному центральним органом виконавчої влади по справах молоді
Питання №3
Які випадки раптового погіршення здоров'я працівника зізнаються пов'язаними з виробництвом?
а) Ті, які відбулися після виведення працівника з підземних робіт на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що підтверджено медичним висновком
б) Ті, які відбулися внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах
в) Ті, які відбулися внаслідок виконання понаднормових робіт
г) Ті, які привели до втрати працівником працездатності на один робочий день або більше або до необхідності перекладу працівника на іншу (більше легку) роботу не менш чим на один робочий день
д) Ті, які відбулися внаслідок загального захворювання, якщо тимчасово непрацездатний (за висновком лікаря) працівник виконував роботу в інтересах роботодавця
Питання №4
З якою періодичністю повинні проходити навчання й перевірку знань із питань охорони праці особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки?
а) Один раз у три роки
б) Щорічно
в) Один раз у два роки
г) Один раз у п'ять років
Питання №5
На підприємстві, з якою кількістю працюючі функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (сполучення) особи, що мають відповідну підготовку?
а) Менш 50 чіл
б) Менш 100 чіл
в) Менш 80 чіл
Питання №6
Яку відповідальність несуть працівники, винні в порушенні вимог правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
а) Дисциплінарну.
б) Адміністративну.
в) Карну.
г) Матеріальну.
Питання №7
Укажіть, що з перерахованого дозволяється використовувати в якості природних заземлювачів? а) Прокладені в землі водопроводи за винятком трубопроводів горючих речовин.
б) Обсадні труби шпар, а також свинцеві оболонки кабелів, прокладені в землі.
в) Металеві й залізобетонні конструкції будинків і споруджень, що перебувають у зіткненні із землею.
Питання №8
У якому випадку потрібно негайно припинити масаж серця постраждалий?
а) У випадку появи пульсу під час перерви масажу серця.
б) У випадку появи самостійного подиху.
в) У випадку звуження зіниць.
Питання №9
Під час експлуатації системи вентиляції й кондиціювання повітря не дозволяється...
а) Відключати або міняти вогнеутримаючі пристосування.
б) Випалювати нагромадилися у повітропроводах і парасолях жирові нашарування, пил.
в) Закривати витяжні канали, ґрати. г) З'єднувати вентиляційні канали з димовими.
д) Здійснювати перевірку ефективності роботи вентиляційної системи за допомогою відкритого вогню. Питання №10
Хто може бути страховим експертом по охороні праці?
а) Співробітник Фонду соціального страхування від нещасних випадків, що має стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років і відповідне посвідчення.
б) Особи з вищою фаховою освітою за фахом фахівця з охорони праці або особи з вищим технічним або медичним утворенням, що мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років і відповідне посвідчення.
в) Особи з вищою фаховою освітою за фахом фахівця з охорони праці або особи з вищим технічним або медичним утворенням, що мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше одного року й відповідне посвідчення.
ТЕСТ № 21
Питання №1
Що мають право робити фахівці служби охорони праці підприємства при виявленні порушень охорони праці?
а) Припиняти роботу виробництва, ділянки, машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва у випадку порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих
б) Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписання по усуненню наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію й пояснення з питань охорони праці
в) Вимагати відсторонення від роботи осіб, що не пройшли передбачені законодавством медогляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконуючих вимог нормативно-правових актів про охорону праці
г) Направляти роботодавцеві подання про залучення до відповідальності працівників, що порушують вимоги по охороні праці
Питання №2
Хто здійснює державне керування охороною праці?
а) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування
б) Галузеві професійні союзи в) Кабінет Міністрів України
г) Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади
д) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
Питання №3
Які випадки смерті працівників зізнаються пов'язаними з виробництвом?
а) Ті, які відбулися із працівниками плавскладу на судах морського, річкового й рибопромислового флоту під час перебування в рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних або шкідливих виробничих факторів
б) Ті, які відбулися внаслідок здійснення самогубства працівниками плавскладу на судах морського, річкового й рибопромислового флоту у випадку перевищення обумовленого колективним договором строку перебування в рейсі
в) Ті, які відбулися після виведення працівників з підземних робіт на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що підтверджено медичним висновком
г) Ті, які відбулися внаслідок здійснення самогубства під час перебування у відрядженні
д) Ті, які відбулися внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах
Питання №4
Хто має право проводити перевірку знань із питань охорони праці посадових осіб малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві й створити комісію з перевірки знань із питань охорони праці?
а) Комісія, створена місцевим органом виконавчої влади
б) Комісія, створена територіальним керуванням спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади по нагляду за охороною праці за участю представників інших державних органів по нагляду за охороною праці
в) Комісія, створена спеціалізованим навчальним центром г) Комісія, створена галузевим навчальним центром
Питання №5
На підприємстві, з якою кількістю працюючих повинна бути створена служба охорони праці?
а) 30 і більше чіл б) 50 і більше чіл в) 20 і більше чіл
Питання №6
Які працівники допускаються до оперативного обслуговування електроустановок?
а) Знаючі їхні схеми, особливості конструкцій і роботи встаткування.
б) Знаючі інструкції для експлуатації. в) Минуле навчання й перевірку знань.
г) Минуле навчання на курсах підвищення кваліфікації.
Питання №7
Як треба вибиpати запобіжники? а) По здатності, що відключає. б) По здатності, що включає.
в) По гранично припустимому струмі, що виникає пpи включенні на КЗ.
г) Усе вище перераховані відповіді правильні.
Питання №8
Які ознаки артеріальної кровотечі?
а) Кров буде сочитися по всій поверхні рани, випливаючи повільно по краплі.
б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (у такт зі скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком.
в) Дах випливає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір.
Питання №9
Території підприємств варто постійно містити в чистоті. Відходи горючих матеріалів, що обпали листи, суху траву й т.п. треба регулярно...
а) Спалювати в спеціально відведеному місці.
б) Забирати й вивозити з території в місця, погоджені з відповідними органами державного нагляду.
а) Збирати й складати в компостні ями.
Питання №10
Що з перерахованого не ставиться до прав страхового експерта по охороні праці?
а) Відвідувати безперешкодно й у який-небудь час підприємства для
умов і безпеки праці й проведення профілактичної роботи із цих питань.
б) Виписувати приписання роботодавцям про усунення виявлених недоліків по охороні
праці.
в) Брати участь у составі відповідних комісій у розслідуванні нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях.
г) Вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади по нагляду за охороною праці - подання щодо застосування адміністративних стягнень або залучення до відповідальності посадових осіб, що допустили ці порушення, а також про заборону наступної експлуатації робочих місць, ділянок і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників.
ТЕСТ № 22
Питання №1
По чиєму рішенню може створюватися комісія з питань охорони праці на підприємстві?
а) За рішенням трудового колективу б) За рішенням роботодавця
в) За рішенням спеціально вповноваженого місцевого органа по нагляду за охороною праці
г) За рішенням професійного союзу
Питання №2
Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці й соціальної політики в області охорони праці...
а) Забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади в області охорони здоров'я
б) Здійснює нормотворчу діяльність, розробляє й затверджує правила, норми, положення, інструкції й інші нормативно-правові акти про охорону праці або зміни до них
в) Розробляє при участі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
г) Визначає порядок і здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їхньої відповідності нормативно-правовим
Питання №3
Які нещасні випадки, пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень іншою особою або вбивством працівника, повинні розслідувати відповідно до справжнього Порядку?
а) Ті, які відбулися під час виконання або у зв'язку з виконанням працівником трудових (посадових) обов'язків або дій в інтересах підприємства - незалежно від порушення кримінальної справи
б) Всі, крім випадків, які відбулися по особистих мотивах
в) Тільки ті, по яких порушене кримінальна справа.
Питання №4
Хто має право проводити перевірку знань із питань охорони праці посадових осіб малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві й створити комісію з перевірки знань із питань охорони праці?
а) Комісія, створена місцевим органом виконавчої влади
б) Комісія, створена територіальним керуванням спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади по нагляду за охороною праці за участю представників інших державних органів по нагляду за охороною праці
в) Комісія, створена спеціалізованим навчальним центром
г) Комісія, створена галузевим навчальним центром
Питання №5
Кому повинна безпосередньо підкорятися служба охорони праці підприємства?
а) Роботодавцеві
б) Технічному керівникові підприємства в) Керівникові служби охорони праці г) Територіальному органу Держнаглядохоронпраці України
Питання №6
Огляд електроустановок електростанцій, підстанцій і розподільних пунктів неелектротехнічними працівниками й екскурсії при наявності дозволу керівництва підприємства варто проводити під наглядом ...
а) Працівника із групою по електробезпечності 5.
б) Оперативного працівника із групою по електробезпечності 4.
в) Оперативно-виробничого працівника із групою по електробезпечності 4.
Питання №7
У сирих і особливо сирих приміщеннях і зовнішніх установках ізоляція приводів і ізолюючі опори, а також опорні й несучі конструкції, труби, короби й лотки повинні бути...
а) Вологостійкими.
б) Неспаленними.
в) Герметичними.
г) Усе вище перераховані відповіді правильні.
Питання №8
Які ознаки венозної кровотечі?
а) Кров буде сочитися по всій поверхні рани, випливаючи повільно по краплях.
б) Яскраво - червона кров виливається пульсуючим струменем (у такт зі скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком.
в) Кров випливає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір.
Питання №9
У яких випадках і в яких будинках повинні бути розроблені й вивішені на видних місцях плани евакуації працівників на випадок виникнення пожежі?
а) У будинках і спорудженнях, які мають 2 і більше поверхів, у випадку одночасного перебування на поверсі більше 25 чоловік.
б) У будинках і спорудженнях не залежно від кількості поверхів у випадку одночасного перебування на поверсі більше 50 чоловік Питання №10
За рахунок яких засобів здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків (Фондом) страхові виплати й оплата соціальних послуг застрахованим і особам, що перебувають на їхньому втриманні, а також всі види профілактичних заходів, передбачених цим Законом?
а) За рахунок засобів Фонду.
б) Частково - за рахунок засобів Фонду, частково - за рахунок роботодавця.
в) За рахунок роботодавця.
ТЕСТ № 23
Питання №1
Хто зобов'язаний за свої засоби забезпечити фінансування й організовувати проведення попереднього (при прийманні на роботу) і періодичних (у плині трудової діяльності) медичних оглядів працівників?
а) Роботодавець
б) Професійний союз
в) Працівник
г) Медична установа
Питання №2
Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці.
а) Здійснює комплексне керування охороною праці на державному рівні +реалізує державну політику в області охорони праці
б) Здійснює контроль за виконанням функцій державного керування охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
в) Здійснює контроль за виконанням функцій державного керування охороною праці Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування
г) Визначає порядок і здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їхньої відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці
Питання №3
Коли нещасні випадки, що відбулися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я працівника під час виконання їм трудових (посадових) обов'язків, зізнаються пов'язаними з виробництвом?
а) За умови, що погіршення стану здоров'я працівника відбулося внаслідок впливу небезпечних або шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком
б) Якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана йому відповідно до медичного висновку про стан здоров'я
в) Якщо потерпілий виконував понаднормову роботу протягом не менш двох годин
г) Такі випадки не зізнаються пов'язаними з виробництвом
д) Тільки якщо раптове погіршення стану здоров'я привело до травмування
Питання №4
У яких випадках повинне бути проведене позачергове навчання й перевірка знань посадових осіб і фахівців з питань охорони праці підприємства?
а) При перекладі працівника на іншу роботу
б) При призначенні працівника на іншу посаду, що вимагає додаткових знань із питань охорони праці
в) Якщо стався нещасний випадок (професійне отруєння) групової або зі смертельним результатом і комісією з розслідування встановлений факт порушення ними вимог нормативно-правових актів по охороні праці
г) При перерві в роботі більш ніж на 6 місяців
д) При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації встаткування, приладів, інструментів, вихідної сировини, матеріалів і при наявності інших факторів, що впливають на стан охорони праці
Питання №5
Хто повинен визначати структуру служби охорони праці підприємства, її чисельність, основні завдання, функції й права її працівників?
а) Центральні органи виконавчої влади
б) Роботодавець
в) Галузеве міністерство
г) Місцеві органи виконавчої влади
Питання №6
У супроводі яких працівників повинні проводити огляд електроустановки електротехнічні працівники, що не обслуговують їх?
а) Оперативних працівників із групою 3.
б) Оперативних працівників із групою 4.
в) Працівників із групою 5.
г) Оперативно-виробничих працівників із групою 4.
Питання №7
Чи допускається в автономних пересувних джерелах живлення трифазного струму використання нульового робочого провідника як заземлюючий провідник? а) Допускається тільки на ділянці від нейтрали генератора до затискачів на щиті розподільного пристрою.
б) Не допускається. в) Допускається без обмежень на всьому протязі.
г) Допускається у виняткових випадках.
Питання №8
Які ознаки капілярної кровотечі?
а) Кров буде сочитися по всій поверхні рани, випливаючи повільно по краплям.
б) Кров випливає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір.
Питання №9
Яким документом варто визначати обов'язку по контролі дотримання протипожежного режиму, огляду території й приміщень підприємства, порядку дій при виникненні пожежі, за справністю первинних засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації й т.п.
а) Розробленої на підприємстві інструкцією. б) Планом евакуації.
в) Правилами пожежної безпеки.
Питання №10
Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється:
а) Медико-соціальною експертною комісією.
б) Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
в) МСЕК при участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків
ТЕСТ № 24
Питання №1
Хто повинен проходити періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди?
а) Особи у віці до 21 року б) Працівники, зайняті на роботах, де необхідний професійний відбір
в) Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці
г) Працівники, зайняті на важких роботах д) Всі працівники підприємства
е) Працівники, що працюють у дво- або трьохзмінному режимі
Питання №2
Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці...
а) Здійснює нормотворчу діяльність, розробляє й затверджує правила, норми, положення, інструкції й інші нормативно-правові акти про охорону праці або зміни до них
б) Координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
в) Одержує безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості й інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань
г) Розробляє при участі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців і профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища й контролює її виконання
Питання №3
Хто повинен видати медичний висновок про зв'язок погіршення стану здоров'я працівника із впливом на нього небезпечних або шкідливих виробничих факторів або про протипоказання працівникові по стані здоров'я виконувати дану роботу?
а) Лікувально-профілактична установа по місцю лікування потерпілого - на запит роботодавця й/або голови комісії з розслідування
б) Установа державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує підприємство
в) Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцезнаходженню підприємства
Питання №4
З ким повинен бути проведений вступний інструктаж з питань охорони праці?
а) З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їхнього утворення, стажу роботи й посади
б) Із працівниками інших організацій, які прибутку на підприємство й беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства
в) З учнями й студентами, які прибутку на підприємство для проходження трудового або професійного навчання
г) З екскурсантами у випадку екскурсії на підприємство
д) Із працівниками, які переводяться з одного структурного підрозділу підприємства в інше
Питання №5
Які основні завдання служби охорони праці (з перерахованих)?
а) Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і інших випадків загрози життю або здоров'ю працівників
б) Забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця з питань ефективної системи керування охороною праці на підприємстві
в) Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту
г) Розробка ефективної системи керування охороною праці на підприємстві й сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу й кожного працівника - при відсутності впровадженої системи якості відповідно до ISO 9001
д) Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів
Питання №6
Які запобіжні заходи варто почати при наближенні до місця короткого замикання для звільнення людини, що попали під напругу? а) Наближатися, не відриваючи ступні від землі й переміщаючи їх по землі.
б) Застосовувати електрозахисні засоби.
Питання №7
У мережах з ізольованої нейтралю допускається прокладка заземлюючих провідників металевого зв'язку корпусів устаткування окремо від фазних провідників. При цьому площа їхнього перетину повинне бути.
а) Не менш 2,5 кв.мм. б) Не менш 1,5 кв.мм г) Не менш 0,5 кв.мм.
д) Не менш 1,0 кв.мм.
Питання №8
На який строк накладають джгут або закручення в теплу й у холодну пору року?
а) У теплу пору року не більше ніж на 1 годину, у холодне - 0,5 години.
б) У теплу пору року не більше ніж на 2 години, у холодне - 1 годину.
в) У теплу пору року не більше ніж на 3 години, у холодне - 2 години.
г) Не більше 2-х годин у яку-небудь пору року.
Питання №9
У які строки повинні переглядатися план евакуації й порядок евакуації працівників ?
а) Не менше одного разу в півріччя.
б) На підприємствах сезонного типу - перед початком сезону.
в) Один раз у рік.
Питання №10
Необхідність перекладу потерпілого на іншу роботу, її тривалість і характер установлюються:
а) Лікарсько-консультативною комісією або медико-соціальною експертною комісією.
б) Лікарем, що лікує потерпілого.
в) Підприємством, на якому працює потерпілий.
ТЕСТ № 25
Питання №1
У яких випадках роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників?
а) За заявою працівника, якщо він уважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці
б) Зі своєї ініціативи, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки
в) З ініціативи професійного союзу
г) У жодному разі не зобов'язаний
д) За рішенням медичної установи
Питання №2
Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці.
а) Вивчає, узагальнює й поширює світовий досвід з питань безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, розробляє й представляє у встановленому порядку пропозиції по вдосконалюванню й поступовому наближенню чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних і європейських норм
б) Бере участь у міжнародному співробітництві й в організації виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких дано Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
в) Забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади в області охорони здоров'я
г) Формує при участі представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків і забезпечує виконання цільових програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
Питання №3
Не зізнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, які відбулися із працівниками...
а) У неробочий час
б) Внаслідок раптового погіршення стану здоров'я на виробництві, що привело до смерті
в) По місцю постійного проживання на території польових і вахтових селищ
г) Під час здійснення працівниками злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду
д) Під час використання працівниками в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, які належать підприємству або використовуються їм (крім випадків, які відбулися внаслідок їхньої несправності)
е) У випадку підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, не обумовленого виробничим процесом, що стало основною причиною нещасного випадку при відсутності технічних і організаційних причин його настання
Питання №4
У які строки повинен бути проведений повторний інструктаж на роботах без підвищеної небезпеки?
а) Не рідше чим один раз в 1 місяць б) Не рідше чим один раз в 3 місяці
в) Не рідше чим один раз в 6 місяців
Питання №5
Які основні завдання служби охорони праці (з перерахованих)?
а) Вивчення й сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного й індивідуального захисту працівників
б) Контроль за дотриманням працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці, положень (при наявності) галузевої угоди, роздягнула "Охорона праці", колективного договору й актів по охороні праці, що діють у межах підприємства
в) Інформування й надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці
г) Своєчасне проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування
д) Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального й колективного захисту, що миють і знешкоджують засобами
Питання №6
Які працівники допускаються до оперативного обслуговування електроустановок? а) Знаючі їхні схеми, особливості конструкцій і роботи встаткування.
б) Знаючі інструкції для експлуатації. в) Минуле навчання й перевірку знань.
Питання №7
Чи дозволяється прокладка відгалужень від магістралей до електроприймачів до 1 кВ у стіні, під чистою підлогою? а) Дозволяється із захистом їх від агресивних середовищ, а також вони не повинні мати з'єднань.
б) Не дозволяється.
Питання №8
Яким повинне бути перший захід при відкритих переломах кінцівок?
а) Зупинити кровотечу й накласти стерильну пов'язку.
б) Накласти шину.
Питання №9
Чи можуть шляхи евакуації на схемах евакуації перетинатися?
а) Можуть б) Не можуть.
в) Можуть, якщо немає запасних виходів.
Питання №10
Хто з перерахованих, згідно із Законом України "Про обов'язкове загальне державне соціальне страхування від нещасних випадків на підприємстві й професійних захворюваннях, які привели до втрати працездатності", не підпадає під поняття - роботодавець?
а) Власник підприємства або уповноважений їм орган і фізична особа, що використовує найману працю.
б) Власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації, філії або представництва, що використовує наймана праця, якщо інше не передбачене міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надано - - Верховною Радою України.
в) Державне підприємство, ВАТ і ЗАТ.
ТЕСТ № 26
Питання №1
Які міри (з перерахованих) повинен уживати роботодавець для забезпечення функціонування системи керування охороною праці?
а) Здійснювати контроль за дотриманням працівником технологічних процесів, правил обігу з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного й індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог про охорону праці
б) Організовувати пропаганду безпечних методів праці й співробітництво із працівниками в області охорони праці
в) Вживати термінових заходів для допомоги потерпілим, залучати при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у випадку виникнення на підприємстві аварій і нещасних випадків
г) Призначати в кожному структурному підрозділі уповноважених найманими робітниками осіб з питань охорони праці
Питання №2
Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
а) Здійснює комплексне керування охороною праці на державному рівні +реалізує державну політику в області охорони праці
б) Здійснює контроль за виконанням функцій державного керування охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
в) Здійснює контроль за виконанням функцій державного керування охороною праці Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування
г) Визначає порядок і здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їхньої відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці
Питання №3
Яке підприємство повинне розслідувати й брати на облік нещасний випадок, що відбувся з водієм транспортного засобу, що виконував роботи в складі зведеної транспортної колони, сформованої певним підприємством?
а) Розслідує підприємство, що сформувало транспортну колону, при участі представника підприємства, що направив водія на зазначені роботи
б) Розслідує підприємство, що направило водія на зазначені роботи, при участі представника підприємства, що сформувало транспортну колону
в) Самостійно розслідує підприємство, що сформувало транспортну колону, бере на облік підприємство, що направило водія на зазначені роботи
г) Берет на облік підприємство, що сформувало транспортну колону
Питання №4
У які строки повинен бути проведений повторний інструктаж на роботах з підвищеною небезпекою?
а) Не рідше чим один раз в 1 місяць б) Не рідше чим один раз в 3 місяці
в) Не рідше чим один раз в 6 місяців
Питання №5
Які функції (з перерахованих) покладають на службу охорони праці?
а) Розробка разом з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань
б) Надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці
в) Підготовка проектів наказів по питаннях охорони праці й внесення їх на розгляд роботодавцеві
г) Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального й колективного захисту
Питання №6
На якому встаткуванні допускається робити заміну запобіжників під напругою й навантаженням?
а) Забороняється на будь-якому встаткуванні.
б) На приєднаннях, у схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дозволяють зняти напруга.
в) У вторинних ланцюгах, мережах висвітлення, а також у ланцюзі трансформатора напруги.
Питання №7
Чи допускається використання металевих оболонок трубчастих проводів, несучих тросів при тросовій електропроводці, металорукавів у якості заземлюючих і нульових захисних провідників?
а) Немає. б) Так.
Питання №8
Які характерні ознаки вивиху кінцівки?
а) Різкий біль у момент вивиху поступово зменшується в наступний час.
б) Різкий біль у момент вивиху не зменшується в наступний час.
в) Неможливість рухів у суглобі.
г) Обмеження рухів у суглобі.
д) Неприродне положення суглоба.
е) Припухлість.
Питання №9
При яких умовах допускаються до роботи працівники не минуле навчання, інструктаж і перевірку знань по пожежній безпеці?
а) Новоприйняті працівники на час до проходження навчання , але не більше 3-х місяців.
б) Молоді фахівці.
в) Не допускаються до роботи без попереднього навчання й протипожежного інструктажу ні при яких умовах.
Питання №10
Хто є суб'єктами страхування від нещасного випадку?
а) Застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їхніх родин і інших осіб, страхувальники й страховик.
б) Фізичні особи, в інтересах яких здійснюється страхування. в) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи
ТЕСТ № 27
Питання №1
Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання, а також перевірку знань із питань охорони праці...
а) Один раз у три роки б) Один раз у два роки г) Один раз у рік
Питання №2
Рішення, прийняті спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною праці в межах його компетенції, обов'язкові для виконання...
а) Місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування
б) Всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
в) Радою міністрів Автономної Республіки Крим
г) Юридичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю
д) Всеукраїнськими й галузевими професійними союзами
е)Фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю
Питання №3
Хто повинен розслідувати й брати на облік нещасні випадки, що відбулися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами при проходженні ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом посадових осіб цього підприємства?
а) Розслідує й бере на облік це підприємство. У розслідуванні бере участь представник навчального закладу
б) Розслідує й бере на облік навчальний заклад. У розслідуванні бере участь представник цього підприємства
в) Самостійно розслідує це підприємство, бере на облік навчальний заклад
Питання №4
У яких випадках повинен бути проведений позаплановий інструктаж?
а) При введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів по охороні праці, а також при внесенні змін і доповнень до них
б) При перерві в роботі виконавця робіт без підвищеної небезпеки більш ніж на 60 календарних днів
в) При перерві в роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою більш ніж на 30 календарних днів
г) При перекладі працівника з одного структурного підрозділу підприємства в інше
д) При порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів по охороні праці, які привели до травм, аваріям, пожежам і т.п.
е) При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації встаткування, приладів і інструментів, вихідної сировини, матеріалів і інших факторів, які впливають на стан охорони праці
Питання №5
Які функції (з перерахованих) покладають на службу охорони праці?
а) Проведення разом із представниками інших структурних підрозділів і при участі представників професійного союзу підприємства або, його відсутності, уповноважених найманими робітниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів по охороні праці
б) Складання звітності по охороні праці встановленим формам
в) Проведення із працівниками вступного інструктажу з охорони праці
г) Ведення обліку й проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяних ними шкоди
д) Проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування
е)Твердження інструкцій з охорони (безпеки) праці
Питання №6
Укажіть засобу захисту, якими необхідно користуватися при знятті й установці запобіжників під напругою в електроустановках вище 1000 У.
а) Ізолюючі кліщі (штанга). б) Діелектричні рукавички. в) Захисні окуляри (маски).
г) Гумовий діелектричний килим.
Питання №7
Яким ґрунтом або матеріалом повинні заповнюватися траншеї для горизонтальних заземлювачів?
а) Однорідним ґрунтом, що не містить щебенів і будівельного сміття. б) Щебенями.
в) Будівельним сміттям. г) Заливатися бетоном.
Питання №8
Як варто надати першу допомогу потерпілому при травмі голови?
а) Постраждалого варто покласти на спину. б) Постраждалого варто посадити.
в) Покласти під голову м'який валик з одягу. г) Зафіксувати голову із двох сторін м'якими валиками.
д) Накласти тугу пов'язку. е) Покласти грілку.
ж) Покласти "холод". з) Забезпечити повний спокій до прибуття лікаря.
Питання №9
Які із зазначених нижче заходів повинен забезпечити керівник підприємства ?
а) Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки.
б) Забезпечити підприємство первинними засобами пожежогасіння.
в) Призначити відповідальних осіб, відповідальних за пожежну безпеку в підрозділах, цехах, ділянках та ін. підприємства.
г) Організувати вивчення вимог Правил пожежної безпеки й проведення протипожежного інструктажу із працівниками підприємства. Питання №10
Об'єктом страхування від нещасного випадку є...
а) Фізична особа, в інтересах якого здійснюється страхування.
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України.
г) Життя застрахованого, його здоров'я й працездатність.
ТЕСТ № 28
Питання №1
Хто повинен здійснювати фінансування охорони праці на підприємстві?
а) Кабінет Міністрів України
б) Уповноважений місцевий орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці
в) Професійний союз г) Роботодавець
д) Місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування
Питання №2
Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці...
а) Здійснює нормотворчу діяльність, розробляє й затверджує правила, норми, положення, інструкції й інші правовий^-правові-нормативно-правові акти про охорону праці або зміни до них
б) Координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
в) Одержує безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості й інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань
г) Розробляє при участі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців і профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища й контролює її виконання
Питання №3
Кому повинні бути спрямовані роботодавцем протягом трьох доби після твердження екземпляр затвердженого акту форми Н-5 разом з екземпляром затвердженого акту форми Н-1 (або форми НПВ)?
а) Територіальному органу Держнаглядохоронпраці по місцезнаходженню підприємства, де стався нещасний випадок
б) Потерпілому від нещасного випадку або особі, що представляє його інтереси
в) Керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для проведення заходів щодо попередження подібних випадків
г) Робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцезнаходженню підприємства, працівником якого є потерпілий від нещасного випадку
д) Первинної організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії з розслідування нещасного випадку, або вповноваженому найманими робітниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки
Питання №4
У яких випадках повинен бути проведений цільовий інструктаж?
а) При ліквідації аварії або стихійного лиха
б) При проведенні робіт, на які оформляється вбрання-допуск, наказ або розпорядження
в) Перед екскурсією на підприємство
Питання №5
Хто повинен визначати структуру служби охорони праці підприємства, її чисельність, основні завдання, функції й права її працівників?
а) Центральні органи виконавчої влади
б) Роботодавець
в) Галузеве міністерство
г) Місцеві органи виконавчої влади
Питання №6
Потрібно чи закривати на замок дверей приміщень електроустановок, камер, щитів і складань, у яких не виробляються роботи?
а) Так.
б) Немає.
Питання №7
"Випадкове з'єднання частин, що перебувають під напругою, електроустановки з їхньою конструктивною частиною, що нормально не перебуває під напругою". Якому терміну відповідає дане визначення? а) Замикання на корпус.
б) Замикання на землю.
Питання №8
Що потрібно зробити при розтяганні зв'язок?
а) Накласти зігрівальний компрес.
б) Накласти "холод".
в) Забинтувати кінцівка й забезпечити їй спокій.
г) Ушкоджену ногу потрібно підвести, ушкоджену руку - підвісити на косинці до шиї.
Питання №9
Хто зобов'язаний забезпечити підприємства первинними засобами пожежогасіння?
а) Посадова особа, призначена наказом керівника підприємства б) Керівник підприємства.
в) Особа, відповідальне за пожежну безпеку.
г) Орган, що здійснює нагляд по пожежній безпеці.
Питання №10
Хто є застрахованим від нещасного випадку?
а) Фізична особа (працівник), в інтересах якої здійснюється страхування.
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України.
ТЕСТ № 29
Питання №1
Який розмір витрат на охорону праці визначений законодавством для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, що використовують найману працю?
а) Не менш 0,2 відсотки від суми реалізованої продукції б) Не менш 5 відсотків від суми реалізованої продукції в) Не менш 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції г) Не менш 0,2 відсотки від фонду оплати праці
Питання №2
Які повноваження в області охорони праці мають органи місцевого самоврядування?
а) Затверджувати заходу щодо охорони праці в складі програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів
б) Затверджувати цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці й виробничого середовища
в) Організовувати навчання й перевірку знань із питань охорони праці
г) Брати участь у розробці й перегляді нормативно-правових актів про охорону праці
д) Ухвалювати рішення щодо створенні комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій і об'єктів комунальної власності
Питання №3
Кому роботодавець повинен направити екземпляр затвердженого акту форми Н-1 (або форми НПВ)?
а) Керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для проведення заходів щодо попередження подібних випадків
б) Територіальному органу Держнаглядохоронпраці по місцезнаходженню підприємства
в) Первинної організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або вповноваженому найманими робітниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки
г) Робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях по місцезнаходженню підприємства, працівником якого є потерпілий
д)Потерпілому або особі, що представляє його інтереси
Питання №4
Як варто діяти при незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок безпечного виконання робіт після первинного, повторного або позапланового інструктажів для працівника?
а) Протягом 10 днів для працівника додатково проводяться інструктаж
і повторна перевірка знань
б) Протягом 30 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань
в) Працівника варто направити на позачергове навчання й позачергову перевірку знань
г) Протягом того ж дня обов'язково проводиться повторний інструктаж д) Працівника варто перевести на іншу роботу
Питання №5
З якою періодичністю повинні проводитися навчання й перевірка знань із питань охорони праці працівників служби охорони праці після прийому їх на роботу?
а) Один раз у три роки б) Один раз у рік в) Один раз у п'ять років
Питання №6
У яких випадках працівник із групою по електробезпечності 3, що має право бути керівником робіт, може працювати одноосібно в електроустановках напругою до 1000 У?
а) Якщо електроустановка розташована в приміщеннях без підвищеної небезпеки відносно поразки людей електричним струмом.
б) Якщо електроустановка не розташована в особливо небезпечному відносно поразки електричним струмом приміщенні.
Питання №7
Як за умовами електробезпечності розрізняються електроустановки? а) Електроустановки до 1 кВ і електроустановки вище 1 кВ.
б) Електроустановки до 0,4 кВ і електроустановки вище 0,4 кВ в) Електроустановки до 0,5 кВ
г) електроустановки до 1,5 кВ
Питання №8
У чому полягає перша допомога при невеликих по площі термічних і електричних опіках першого або другого ступенів?
а) Поливати уражені ділянки тіла струменем холодної води або обкласти снігом на 15 - 20 мінут.
б) Змазати обпалені ділянки шкіри маззю, жиром, маслом або вазеліном.
в) Присипати обпалені ділянки шкіри питною содою або крохмалем.
г) Розкрити пухирі.
д) Видалити мастику, що пристала до обпаленого місця, каніфоль і інші смолисті речовини.
е) Розрізати ножицями й обережно зняти одяг або взуття з обпаленої ділянки.
ж) Накласти на обпалені ділянки шкіри стерильну пов'язку, використовуючи бинт або марлю.
з) Якщо шматки одягу, що обгоріли прилипли до обпаленої ділянки шкіри, то поверх них потрібно накласти стерильну пов'язку й направити потерпілого в лікувальну установу.
Питання №9
Навчання й перевірка знань із питань ПБ керівних кадрів і фахівців проводиться :
а) Один раз в 3роки одночасно з перевіркою знань по ВІД.
б) Один раз у три роки спеціальне навчання.
в) Один раз в 5 років по спеціальної 40-годинній програмі.
Питання №10
Хто є страхувальниками?
а) Фізична особа, в інтересах якої здійснюється страхування.
б) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України.
в) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи
ТЕСТ № 30
Питання №1
Згідно, якому документу визначаються суми витрат по охороні праці, що ставляться до валових витрат юридичної або фізичної особи, що відповідно до законодавства використовує найману працю?
а) Відповідно до трудової угоди (договору)
б) Відповідно до переліку мір і засобів по охороні праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України
в) Відповідно до колективної угоди (договору)
г) Відповідно до переліку мір і засобів по охороні праці, обумовленому вповноваженим центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною праці
Питання №2
Які повноваження в області охорони праці мають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад?
а) Забезпечувати належний зміст, ефективну й безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту й зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад
б) Забезпечувати дотримання вимог по охороні праці працівників, зайнятих на об'єктах житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту й зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад
в) Розробляти норми, положення, інструкції й інші правовий^-правові-нормативно-правові акти про охорону праці або зміни до них, що діють у межах відповідних територій
г) Здійснювати державний нагляд за охороною праці на об'єктах, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад
Питання №3
Комісією, якого підприємства повинен розслідуватися нещасний випадок, що відбувся із працівником на території чужого підприємства при виконанні їм завдання в інтересах свого підприємства?
а) Того, на якому стався нещасний випадок, при участі представників підприємства, працівником якого є потерпілий
б) Того, працівником якого є потерпілий, при участі представників підприємства, на якому стався нещасний випадок
Питання №4
Як варто діяти при незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу?
а) Протягом того ж дня додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань
б) Протягом 30 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань
в) Працівникові не надається допуск до виконання робіт. Повторна перевірка знань при цьому не допускається.
г) Протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань
Питання №5,
Кому повинна безпосередньо підкорятися служба охорони праці підприємства?
а) Роботодавцеві.
б) Технічному керівникові підприємства. в) Керівникові служби охорони праці. г) Територіальному органу Держнаглядохоронпраці України.
Питання №6
Кому видаються під розписку ключі від всіх приміщень електроустановок?
а) Працівникам, що мають право одноособового огляду.
б) При допуску - що допускає, керівникові робіт (наглядаючому).
в) Оперативно-виробничим працівникам.
Питання №7
Чи допускається застосування неізольованих і ізольованих струмоведучих частин без захисту від дотику в електpоприміщеннях з установками напругою до 1 кВ? а) Так, якщо по місцевих умовах такий захист не є необхідною для яких-небудь інших цілей (напpиклад, захисту від механічних впливів). При цьому нормальне обслуговування не повинне бути сполучене з небезпекою дотику.
б) Не допускається.
в) Допускається тільки в приміщеннях без підвищеної небезпеки.
г) Допускається у всіх випадках.
Питання №8
У чому полягає перша допомога при тепловому або сонячному ударі?
а) Постраждалого потрібно якнайшвидше перенести в прохолодне місце.
б) Потерпілого покласти на спину, підклавши під голову згорток з одягу.
в) Потерпілого покласти на спину, так щоб голова була нижче за тулуб.
г) Зняти або розстебнути одяг.
д) Змочити голову й груди холодною водою.
е) Покласти холодні примочки або лід на голову, у пахові, підключичні, підколінні, пахвові області, де зосереджені багато посудин.
Питання №9
Відповідальність за пожежну безпеку на підприємстві покладає:
а) На керівника підприємства.
б) На вповноважене їм посадова особа.
в) Орган пожежного нагляду.
Питання №10
Хто є страховиком?
а) Фізична особа, в інтересах якої здійснюється страхування.
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України.
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
7 026
Размер файла
418 Кб
Теги
тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа