close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

II stephenie meyer

код для вставкиСкачать
ახალი მთვარე
"ბინდის" საგის მესამე წიგნი.
ავტორი: სტეფანი მეიერი
Tavi pirveli
wveuleba
99,9%-iT darwmunebuli viyavi rom meZina.
Ddarwmunebuli viyavi imitom rom uceb avRmovCndi naTel oTaxSi.
Ddabrmavebuli mzis brwyinavi sxivebiT, romelic arasdros ar anaTebda Cems ukve mSobliur, wvimian qalaq forqsSi.
Ggavida 1 wuTiGda me davinaxe Cemi bebia, meri. bebia ukve 6 welia gardacvliliDiyo da exla sabolood davrwmundi rom sizmarSi viyavi.
bebia TiTqmis ar iyo Secvlili, misi saxe iyo iseTive rogoric
maxsovda. saxis kani iyo nazi, dafaruli patara naoWebiT
saxe hgavda gamomSral atams romelsac RrubeliviT edo sqeli
TeTri Tmebi.
misi tuCebis forma gamoxatavda gakvirvebas da aseve uxerxulad iRimeboda, albaT isic ar eloda Cems naxvas.
me ukve momzadebuli viyavi damesva bebiasaTvis uamravi kiTxva:
Tu ras akeTebda is Cems sizmarSi, ras Sveboda bolo 6 weli,
magram rogorc ki gavaRe piri salaparakod, manac igive gaakeTa
me gavCerdi da miveci saSualeba mas daewyo saubari, manac pauza gaakeTa,Semdeg uxarxulad viRimodiT am mouxerxebeli situaciis gamo
.
--bella!
exla Cemi saxeli bebias ar warmouTqvmas, Cven mivbrundiT rom
Ggvenaxa vin SemouerTda Svens patara kompanias. me verc ki vijerebdi vinc warmosTqva Cemi saxeli, es xma romelsac me vcnobdi sizmarSi
Tu cxadSi,Tundac mkvdari rom vyofiliyavi. am xmis gamoZaxilze wavidodi cecxlSi, xanZarSi da rac cotaTi naklebda dramatulia yoveldRiur civ wvimaSi.
es iyo edvardi! miuxedavad imisa rom me mudam vnerviulobdi radgan ver vxedavdi mas
fxizlad Tu sizmarSi, Tu vocnebobdi mis danaxvas me mainc Cavvardi
panikaSi radgan edvardi modioda mzis naTel sxivebSi.
me ufro did panikaSi CavardiAimitom rom bebiam ar icoda rom me
miyvarda vampiri_es aravin ar icoda Cems garda da amiT aixsneboda is
faqti rom mzis sxivebi vrceldeboda misi kanidan romelic brwyinavda
cisartyelis ferebiT, TiTqosda is mTlianda gakeTebuli iyoFalmasisgan
_kargi bebo Sen albaT SeamCnie rom Cemi megobari brwyinavs, es aris is rasac mzeze akeTebs magram amaze ar inerviulo...
ras akeTebda...edvardi aq? iyo uamravi mizezi ris gamoc is cxovrobda
forqsSi, yvelaze wvimian adgilze da erTerTi is, rom is Tavisuflad
gamodioda dRe gareT da ar amJRavnebda misi ojaxis saidumlos.
magram is exla aq iyo, modioda graciozuli nabijebiT da yvelaze mSvenieri RimiliT mis angelozis saxeze- TiTqosda oTaxSi marto viyavi. am momentSi me vinane rom viyavi erTaderTi gamonaklisi edvardis niWisTvis, umetesad mixaroda rom is ver kiTxulobda Cems azrebs.
Mmagram axla Zalian mawuxebda es radgan mas ar esmoda Cemi gafrTxileba romelsac gonebaSi vyvirodi.
me bebiasken Sevbrundi panikiT savse TvalebiT, magram mivxvdi rom gviani iyo, isic im wuTs Semobrunda igive gamometyvelebiT.
edvardi isev momRimari iseTi lamazi rom Cemi guli dneboda misi Sexedulebidan, momesalma, me welze movxvie xeli, is beWebze momexvia da Sebrunda rom bebias win damdgariyo.
Bbebias gamometyvelebam gamakvirva. imis magivrad rom SeSinebuli yofiliyo, is ise idga TiTqos ganaCenis gamotanas eloda Cemgan.
is idga Zalian ucnaur pozaSi, misi xeli gaweuli iyo haerSi TiTqosda viRacas exveoda, visac me ver vxedavdi.
uceb TiTqosdaPme Sevxede did suraTs, SevamCnie didi CarCo romlis SigniTac moqceuli iyo bebias figura. gaurkvevlobaSi myofma avwie is xeli romelic ar mqonda edvardze Semoxveuli da bebias Sesaxebad gavwie, manac zustad igive gaimeora da iq sadac Cveni TiTebi unda Sexeboda me vigrZeni civi mina.
gamowveuli TavbrusxveviT uceb Cemi sizmari koSmarad gadaiqca.
aq ar iyo aranairi bebia.
es viyavi me, me sarkeSi_daberebuli da danaoWebuli.
edvardi idga Cems gverdiT, romelic ar Canda am saSinel sarkeSi, uazrod lamazi da samudamod 17 wlis.
is Seexo TavisiDcivi tuCebiT Cems axalgazrdoba dakargul loyas da damiCurCula_"dabadebis dRes gilocav"
gamomeRviZa dilas- Tvalebi SiSisgan mqonda gafarToebuli da veRar vsunTqavdi. Ffanjridan SemoanaTa nacnobma dilis serma sinaTlem.
Cems Tavs vuTxari romEes iyo mxolodUsizmari. didze amovisunTqe, magram uceb isev wamovxti, kuTxeSi patara kalendari mauwyebda rom dRes iyo 13 seqtemberi. dRes iyo Cemi dabadebis dRe,me oficialurad Semisrulda 18 weli. Aam dRis dadgomis me meSinoda Tveebi, mTeli zafxuli_ ubednieresi zafxuli Cems cxovrebaSi. Dda axla roca esEmoxda, SegrZneba iyo imaze saSineli vidre velodi. me vgrZnobdi rom yoveldRe vxdebodi ufrosi, magram es axla iyo ufro dazuzstebuli me viyavi 18 wlis.
edvards arasdros Seusruldeba 18 weli.
roca wavedi kbilebis gamosaxexad, TiTqmis gakvirvebuli viyavi rom Cemi saxe sarkeSi ar Secvliliyo, daviwye naoWebis pirveli niSnebis Zebna Cemi spilos Zvlis fer saxeze. erTaderTi naoWebi iyo Cems Sublze da Tu cotas moveSvebodi isinic gaqrebodnen, magram ar SemeZlo. es mxolod sizmari iyo, isev Sevaxsene Cems Tavs. mxolod sizmari... magram Cemi yvelaze saSineli koSmari.
ar misauzmia, gamovedi saxlidan imdenad Cqara ramdenadac SemeZlo, magram ar gamomivida mamaze Tavis arideba ase rom ramodenime wuTi unda damexarja mxiarulebis gamoxatvaze, me marTla vcdilobdi vyofiliyavi
bednieri saCuqrebidan, mamas Sevaxsene rom meCqareboda da yovel jerze roca viRimodi vgrZnobdi rom esesaa SemeZlo avtirebuliyavi. mTeli ZaliT vcdilobdi Tavis xelSi ayvanas da ukve skolasTan viyavi. Bbebias gamocxadeba eTi wuTiTac ar mSordeboda Tvalebidan, ar undoda wasvla Cemi Tavidan. me verafers vgrZnobdi imedgacruebis garda vidre ar mivedi nacnob manqanebis sadgomze forqsis saSualo skolis ukan da ar davinaxe edvardi Tavis vercxlisfer "volvoze" dayrdnobili romelic silamazis RmerTs gavda.
imedgacrueba uceb gaqraUda gakvirvebam daikava misi adgili. Nnaxevari wlis miuxedavad rac masTan erTad viyavi mainc ver vijerebdi rom davimsaxureAes privilegia.
Mmisi da elisi idga edvardis gverdiT da isic me micdida.
marTalia isini ar iyvnen sisxliT naTesavebi (forqsSi dadioda Wori rom yvela kalenebi naSvilebi iyvnen radgan maTi mSoblebi eqimi karlaili da misi meuRle esmi Zalian axalgazrdebi iyvnen rom amxela Svilebi yolodaT) magram maTi kani iyo erTnairi TeTri feri da erTnairi oqrosferi Tvalebi. orives saxe iyo ulamazesi da viRaca CemnairisTvis vinc icoda es niSnebi miuTiTebdnen maT simSraleze.
elisis gamometyveleba Cems molodinSi_misi aRelvebuli moyviTal-moyavisfro briliantis Tvalebi da SefuTuli vercxlisferi patara yuTiT xelSi, gamoiwvia Cemi mkacri gamometyveleba. me vuTxari eliss rom ar mindoda aranairi yuradReba Cems dabadebis dReze magram rogorv Cans Cemi gafrTxileba ar iqna gaTvaliswinebuli.
me mivajaxune Cemi "pikapis" kari da dartymis Zalidan svel asfaltze daiyara daJanguli saRebavi. elisi Cems Sesaxvedrad win wamovida, misi elfis saxe anaTebda Sav wvetebiviT TmebSi.
_dabadebis dRes gilocav bela!
_ Cuuuuu! -daviCurCule irgvliv yurebiT, bolos isRa maklda rom yvelas erTad moeloca es Savi dRe.
Mman ignorireba gamikeTa _Sens saCuqars exla gaxsni Tu mogvianebiT? -mouTmenlad mkiTxa man roca mivdiodiT edvardisken.
_aranairi saCuqrebi, SevewinaaRmdege me.
rogorc iqna elisma SeamCnia Cemi ganwyoba
_kargi, eseigi mogvianebiT. Aaba, maSin mogewona fotoebis albomi romelic dedam gamogigzavna? da Carlis naCuqari fotoaparati?
Mme amovioxre. Mman raTqmaunda icoda ra saCuqrebi miviRe. Eedvardi ar iyo erTaderTi mis ojaxSi gansakuTrenuli unariT. Eelisma "dainaxa" Tu ras maCuqebdnen mSoblebi.
_xo. didi da kargi saCuqrebia.
_Cemi azriT kargi idea iyo SenTvis kameris da albomis Cuqeba. Sen erTxel gaxdebi studenti, cudi ar iqneboda gamocdileba Segenaxa.
_Sen ramdeni xani iyavi studenti elis?
_es ukve sxva sakiTxia.
Cven ukve mivediT edvardaT man xeli gamomiwoda, mec mouTmenlad CaveWide mas da uceb davkarge Cemi cudi ganwyoba. Mmisi kani iyo rogorc yovelTvis nazi, TeTri da civi. Mman nazad momkida xeli da me CaviZire mis uZiro TvalebSi da gulma gamalebiT daiwyo feTqva, rom gaigona Cemi gulis xma, gaiRima. Mman aswia Tavisufali xeli da grili TiTis wverebi Cems tuCebze gadaatara da miTxra:
_eseigi rogorc movilaparaked me ar unda mogiloco dabadebis dRe, marTali var xom?
_ xo es asea. - me varasdros mivbaZavdi mis artikulacias. Mmisi moZraoba iyo iseTi, romelic gamogimuSavdeboda adreul aswleulebSi.
_mxolod Sevamowme. -man xeli gadaitara Tavis yavisfer TmebSi _iqneb gadaifiqra meTqi, xalxis umetesoba tkbeba eseTi dReebiT da saCuqrebiT.
elisma gaicina da misma sicilis xmam momagona vercxlis zarebis riwkini. _raTqmaunda Sen datkbebi Seni dabadebis dRiT, yvela ese iqneboda ra dagemarTa ratom xar ese?
_me ufrosi gavxdi. vupasuxe magramECemi xma ar ismoda ise mtkiced rogorac mindoda.
Eedvardis Rimili uceb gaqra.
_18 es arcise bevria. miTxra elisma_ qalebi umetesad 29 wels elodebian rom SeeSindeT siberis.
_me gavxdi edvardze 1 wliT ufrosi. Eedvardma amoixvneSa
_teqnukurad. -miTxra elisma, mxolod erTi patara wliiT.
Mme gavifiqre: darwmunebuli rom vyofiliyavi Cems momavalSi rom me davrCebodi edvardis, elisis da maTi ojaxis gverdiT (ara rogorc naoWebiani qalbatoni)...maSin 1-2 weli araferi ar iqneboda, magram edvardi kategoriulad winaaRmdegi iyo Cemi im momavlis romelic me msurda. is Tu daTanxmdeboda Cemi ukvdavad gadaqcevas maSin problema araferSi ar iqneboda.
is am situacias Cixs uwodebda.
Mme namdvilad ar mesmoda edvardis azrovnebis, ra iyo eseTi kargi mokvdavobaSi, magram Cemi vampiroba niSnavda imas rom mas unda gamoeyenebima igive gza rac karlailma gamoiyena edvardze.
_romeli saaTisTvis moxval CvenTan saxlSi?-saubris Tema Secvala da mkiTxa elisma. Mmisi saxis gamometyveleba meubneboda rom tyuilad vcdilobdi laparakSi raRac Temebze Tavis aridebas. raRac ar maxsovda rom me maTan vapirebdi misvlas.
_me megona rom Cemi dabadebis dRe iseTi iqneboda rogoric me minda.
_me mas wamoviyvan saxlidan skolis mere.- upasuxa edvardma eliss
_unda vimuSavo!-SevewinaaRmdege me
_dRes Sen ar imuSaveb, kmayofilad miTxra elisma. ukve velaparake qalbaton niutons da grafiki Secvala da molocvac gadmogca.
_me, me mainc ver moval. Ddaviwuwune saTanado mizezze fiqrSi _mokled, me ar miyurebia film romeo da julietasTvis romelic inglisuris maswavlebelma dagvavala.
Eelisma Caicina _romeo da julieta mogces?
_xo, batonma bertaim gviTxra rom yvelam unda vuyuroT am films radgan Sevafasod Seqspiris xelovneba.
Eedvardma Tvalebi gadaatriala.
_Sen ukve nanaxi gaqvs es filmi - braldebiTi toniT miTxra elisma.
_ki magram es adre iyo, maswavlebelma gviTxra rom kide erTxel vuyurod.
rogorc iqna elisma damala misi kmayofili Rimili da dadaJinebiT Semomxeda _es an rTuli iqneba CemTvis an advili magram icode rom...
Uedvardma Seawyvetina muqara _damSviddi elis. Tu belas unda filmis yureba uyuros. dRes misi dabadebidRea.M
A_aha ai ese. -davamate me
_me mas 7isTvis moviyvan- agrZelebda edvardi, Sen meti dro geqneba rom yvelaferi kargad moawyo.
Eelisma isev xmamaRla gaicina_ saRamos gelodebi bela, ai naxav es namdvili mxiaruleba iqneba. farTe Rimilma gamoaCina misi brwyinvale TeTri kbilebi, swrafad makoca loyaze da cekva-cekviT gagvSorda sanam movaswrebdi SewinaaRmdegebas.
_edvard gevedrebi -daviwye me, magram man Tavisi grili tuCebi Cemsas Seaxo makoca da miTxra:
_modi amaze mogvianebiT vilaparakod, gakveTilze dagvianebas xomar vapirebT?!
Aaravin ar mogvSterebia Cven, klasSi Cveni ukana merxi davikaveT ( Cven ukve TiTqmis yvela sagans erTad vswavlobdiT rac imis damsaxureba iyo rom edvardi Tavisi momxibvlelobiT administrator qalebs yvelafers asrulebinebda. Eedvardi da me Zalian didi xania rac erTad viyaviT da Cvenze imdenad aRar Woraobdnen. Mmaik niutonmac ki Sewyvita Cemze iseTi TvalebiT Semoxedva rom Tavs damnaSaved vgrZnobdi.)
Nnelnela saRamo axlovdeboda da me vigonebdi uamrav mizezs rom ar wavsuliyavi kalenebTan saxlSi. wveuleba CemTvis iqneba saSineleba da es zedmeti yuradReba da saCuqrebi xom saerTod.
Mme yvelas TiTqmis vubrZane rom aranairi saCuqrebi ar yofiliyo Cems dabadebis dReze magram rogorc Cans marto dedam da mamam ar gaukeTa amas ignorireba.
me arasdros vyofilvar mdidari da arc mqonia amaze garTuleba. deda baRis maswavleblis xelfasze mzrdida, arc Carlis samuSao yofila fuliani rogorc sxvebis, is mxolod qalaq forqsis policiis Serifi iyo. mTeli Cemi fuli mqonda kviraSi sami dRe aqve maRaziaSi muSaobiT. Zalian gamimarTla rom SevZeli eseT patara qalaqSi samuSaos Sovna. mTel Cems gamomuSavebul fuls kolejisTvis vagrovebdi.
Eedvards mudam bevri fuli qonda, arc ki vufiqrdebodi ramdeni mTlianad mis ojaxs, amdeni xnis dagrovili da mis dis momavlis xedvis araCveulebrivi unari romelmac winaswar icoda birJaze fulis kursi.
Eedvards ar esmoda imisi Tu ratom ar vaZlevdi uflebas Cemze fuli daexarja- ratom meuxerxuleba Tu dampatiJebs Zvir resToranSi, ratom ar vayidine Zviriani Cqari manqana, an ratom ar vaZlevdi imis uflebas rom momavalSi Cemi kolejis gadasaxadi daefara. Mmagram rogor SemeZlo mimeca imis ufleba rom eyida CemTvis iseTi rameebi ris fass verc ki gadavixdidi. Mman raRac mizezis gamo amirCia me da Cems gverdiT iyo da is Tu kidev rames momcemda es ukve araTanabari iqneboda.
dRe grZeldeboda da arc edvardma da arc elisma aRar axsenes Cemi dabadebis dRe amitom cota moveSvi.
sauzmis dros Cvens Cveul magidaze vijeqiT erTad. Exla Cven magidasTan ucnauri ganlageba iyo, Cven sami me elisi da edvardi vijeqiT magidis erT kuTxeSi. Eexla roca maTi ojaxis "ufrosi" wevrebi kolejSi swavlobdnen marto elisi da edvardi ar gamoiyurebodnen imdenad saSiSni ase rom CvenTan erTad oRond magidis mopirdapire mxares ijdnen maiki da jesika, anJela da beni, erika, koneri da loreni, magram TiTqos Cvens Soris miuxedavad saerTo magidisa arsebobda raRac sazRvari es sazRvari qreboda mzian dReebSi roca elisi da edvardi skolaSi ar modiodnen.
saubari uceb ibmeboda romelSic raTqmaunda mec verTvebodi.
Eedvardi da elisi ar aqcevdnen yuradyebas imas rom ucnauri aura sxvebis TvalSi Cemzec gadmovida radgan maTTan erTad viyavi. xalxi mudam grZnobda raRac auxsnel SiSs maT mimarT. me viyavi is erTaderTi gamonaklisi romelic ar vicavdi saerTo wesebs: Zogjer rom movkalaTdebodi edvardTan Zalian axlos. is foqrobda rom es Cemi janmrTelobisTvis saSiSi iyo, magram me amas yuradRebas ar vaqcevdi. dRe swrafad gavida, gakveTilebi damTavrda da rogorc yovelTvis edvardma mimacila Cems pikapamde da mgzavris karebze mimiTiTa. rogorc Cans elisma edvardis manqana ise waiyvana rom me xeli ar SemeSala.
xelebi gadavajvaredin, da gaunZrevlad videqi wvimaSi-es Cemi dabadebis dRea da nuTu ar maqvs imis ufleba rom ar vomoZrao, gavakeTeb imas rasac CavTvli saWirod.
_Tu es- Cemi dabadebis dRea maSin imis ufleba mainc maqvs rom manqana me waviyvano.
_rogorc vici dRes Seni dabadebis dRe ar aris, Sen TviTon iTxove ese, ase rom...
_kargi Tu Cemi dabadebis dRe ar aris maSin dRes me ar wamoval SenTan saxlSi.
_kargi.- edvardma daxura mZRolis mxridan karebi da gverdi amiara rom mgzavris savardzelze damjdariyo, _dabadebis dRes gilocav- miTxra man.
_Cuuuu, gulgrilad gavaCume, da davjeqi saWesTan.
Eedvardi radios atrialebda roca vjdebodi savarZelze.
_Seni radio saSinlad muSaobs.
Mme SeviSmuSne. ar miyvarda roca is jdeboda Cems manqanaSi. Ppikapi me momwonda is iyo mxolod Cemi da Cems individualurobas amJRavnebda.
_iqneb kargi magnitofoni ginda?
_Tu ar mogwons Seni manqaniT iare!
imdenad viyavi elisis gegmebidan Tavbrudaxveuli rom Cemma cudma xasiaTma piks miaRwia da Cemi pasuxi edvardis kiTxvaze imdenads braziani gamomivida rom man piri mokuma rom ar gacineboda. roca Carlis saxlsi win gavaCere manqana. is Cemsken gadmoixara rom Cemi saxe xelSi aeRo. is Zalian mifrTxildeboda, nazad gadaatara TiTebi nikapze TiTqosda Zalian susti vyopiliyavi.
_dRes ukeTesi ganwyoba unda gqondes vidre sxva dReebSi -CurCulebda is. da misi grili sunTqva xvdeboda Cems saxes.
_da Tu ar minda rom karg xasiTze viyo?- vkiTxe rac SeiZleba Tanabari sunTqviT.
Mmisma oqros Tvalebma gaielves _es Zalian cudia.
Mme ukve Tavs vkargavdi, is ufro da ufro axlos modioda da rogorc iqna misi civi tuCebi Cemsas Seexo. Mme uceb daviviwye Cemi problemebi. Dda koncentracia imaze gavakeTe rom sunTqva ar damviwyeboda.
Mmisi tuCebi civi, nazi, manam mkocnidnen sanam yelze ar Semovexvie da ar CaviZire bolomde kocnaSi, maSinve vigrZeni rom misi tuCebi SeCerdnen da man maSinve gaswia Cemi saxe magram me magrad myavda is Cems garemocvaSi.
Eedvardi mudam icavda usafrTxoebis wesebs eseT dros Cemi sicocxlisTvis. Mme vicodi rom unda davicva distancia Cems sxeulsa da mis britvasaviT mWreli Sxamian kbilebs Soris, magram kocnisas es yvelaferi maviwydeboda.
_azriani iyavi gTxov -damiCurCula loyasTan.
Kkidev erTxel makoca da nazad damawyobina xelebi Cems muxlebze.
yurebSi sirenasaviT xma mesmoda. xeli gulze davidevi, romelic saSinlad cemda.
_fiqrob rom Cven sul ese frTxilad viqnebiT? vkiTxe kiTxva romelic me mexeboda _iqneb erT dResac Cemma gulma Sewyvitos gamalebulad cema roca ese Semexebi.
_vfriqrob rom aqamde sqame ar miva -Tqva man TviTkmayofilebiT.
me Tvalebi gadavatriale _Sexede romeli saaTia, ukve droa.
_Seni survili CemTvis kanonia. wamodi vnaxoT rogor dawyvitaven erTmaneTs kapuletebi da montekebi.
Eedvardi taxtze mokalaTda sanam me kaseta CavrTe da titrebi uceb gadavaxvie.
taxtTan rom mivedi xelebi welze Semomxvia da kalTaSi Camisva, raTqmaunda ver vityodi rom me mis kalTaSi iseve komfortulad viyavi rogorc divanze. misi gulmkerdi iyo magari da civi rogorc qandakeba, magram me mainc edvardi mirCevnoda mouxerxeblad jdomis miuxedavad. Mman aiRo adiela da masSi gamaxvia rom misi sxeulidan Zalian ar Semciveboda.
_arasdros myofnida moTmineba rom es kino bolomde myurebina da me Zalian ar momwons romeo -daakomentara filmis dawyeba edvardma.
_ra aris romeoSi cudi? -cota ar iyos damcirebulma vkiTxe radgan remoe iyo Cemi sayvareli personaJi da is xSirad iyo Cems ocnebebSi vidre edvardi ar gamoCnda.
_ imotom rom Tavidan is iyo im rozalinTan es mas aramyar xasiaTs aCvenebs da Semdeg qorwilidan ramodenime wuTSi is julietas biZaSvils klavs, es misi mxridan arc ise kargi idea iyo. Secdomebi Secdomebze, man Tavisi xeliT daingria cxovreba.
Mme amovixvneSe: _ginda rom marto vuyuro films?
_ara me SenTan viqnebi magram filmis magivrad Sen Segxedav am xnis ganmavlobaSi. Mmisi TiTebi Cemi xelis konturebs dayveboda _xomar gewyineba?
_SeiZleba ara, Tu yuradRebis gadatanas filmze SevZleb.
_kargi maSin ar gagifantav yuradRebas. M-magram me Cems Tmebze vgrZnobdi mis tuCebs da xSirad mefanteboda goneba.
Ffilmma saerTo jamSi daipyro Cemi yuradReba risTvisac madloba edvards romelic yurSi miCurCulebda romeos replikebs, misi barxativiT nazi xma msaxiobis xmas faravda. Mme namdvilad avtirdi riTic edvardi gavacine roca julietam gadawyvita rom misi axali meuRle mkvdaria.
_vaRiareb exla misi mSurs miTxra Cemi cremlebis wmendiT.
_raSi rom julieta mokvda?
Mmis xmaSi uaryofa igZnoboda _me mSurs romeosi, julietas xom aravin aiZulebda Tavis mokvlas. Tqva gaRizianebuli toniT _Tqven adamianebs ise ubralod SegiZliaT Tavis mokvla an gadmoxte maRali simaRlidan an dalio Sxamis patara wveTi.
_ratom meubnebi amas?- vigrZeni rom suli mexuTeboda.
_erTxel amaze me seriozulad momiwia dafiqreba da me gavige karlailisgan rom es arc ise iolia, verc warmovidgen karlailma ramdenjer scada Tavis mokvla mas Semdeg rac mixvda rom gaxda... -is SeCerda da misi xmas isev daubrunda mxiaruleba _da rogorc xedav is exlac araCveulebrivad gamoiyureba.
Mme Semovbrundi rom misTvis saxeze Semexeda _raze laparakob?
Cemi xmis toni momTxovni gaxda _ratom mogixda amaze dafiqreba?
_SarSan zafxuls rodesac Sen iyavi sikvdil sicocxlis sazRvarze- man pauza gaakeTa _me raTqmaunda vfiqrobdi da Tavs varwmunebdi rom Sen isev cocxali iyavi da araferi gWirda, am dros Cemi goneba aseve sapirispirosac fiqrobda. maSin gaviazre rom CemTvis Tavis mokvla ufro rTulia vidre adamianisTvis.
erTi wuTis ganmavlobaSi gavixsene Cemi SarSandeli viziti feniqsSi ramac Tavbrusxveva gamoiwvia: sicxe quCaSi, roca mivrbodi da veZebdi sadist vampir jeimss romelic wamebiT mokvlas mipirebda da melodeboda baletis studiaSi romelsac dedaCemi yavda mZevlad, ufro swored me ese megona. Aaseve is rom jeimsma ar icoda ro edvardi Cems gadasarCenad modioda da man wuTi-wiTze momiswro, magram es dasasruli ar iyo. -da me meqanikurad gadavatare xeli Cems naiarevze. Ees naiarevi mudam iyo civi sxeulis danarCen nawilTan SedarebiT.
Tavi gavaqnie- TiTqosda ese usiamovno mogonebebi moviSore. da edvardis naTqvamis gaanalizeba daviwye mucelSi raRac datrialda
_sawinaaRmdegos uSvebdi? G-gavimeore edvardis sityvebi...
_ubralod me ar mindoda Sens gareSe sicosxle.
Tvalebi gadaatriala ise TiTqosda es aqamde aucileblad unda mcodnoda. _magram me ar vicodi rogor momekla Tavi, raTqmaunda emeti da jasperi arasdros damexmarebian amaSi ase rom me vawyobdi italiaSi gamgzavrebis da iq moqmedebis gegmebs rom volturis yuraReba mimepyro.
_ra aris es volturi?- axsna moviTxove
_volturi es aris ojaxi, Zalian Zveli romelsac udidesi Zala aqvs vampirebs Soris. isini yvelaze axlos arian vampirebis samefo ojaxTan sxvebTan SedarebiT. Kkarlaili adre cxovrobda maTTan italiaSi sanam amerikaSi dasaxldeboda, gaxsovs es istoria?
_ raTqmaunda maxsovs.
Aarasdros damaviwydeba roca pirvelad vnaxe kalenebis saxli didi, TeTri tyeSi Rrmad Camaluli, mdinaresTan axlos. is oTaxebi sadac karlails kedelze dakidebuli qonda uamravi suraTi romlebic misi cxovrebis istorias asaxavda. Yyvelaze cocxal ferebSi derefani iyo karlailis italiaSi cxovrebis amsaxveli. Mme maxsovda mamakacebis kvarteti romelTa saxebi iyo araCveulebrivi, miuxedavad imisa rom es suraTebi aswleulebiT TariRdeboda karlaili isev qera angelozs gavda da aranairi cvlileba ar iyo masSi. Dda aseve maxsovda sami danarCeni vinc suraTze iyo ori SavTmiani da mesame TovliviT TeTri. is maT eZaxda: - aro, kaiusi da markusi.
_ase rom ukeTesia volturis yuradReba ar miipyro- agrZelebda edvardi _araviTar SemTxvevaSi Tu sikvdili ar ginda. - misi xma iyo iseTi wynari is TiTqmis naRvlianad ambobda amas.
Cemi sibraze SiSSi gadaizarda. xelebi magrad movuWire mis mSvenier saxes:
_Sen arasdos, arasdros, arasdros ar unda ifiqro eseT raRacaze miuxedevad imisa momiva rame Tu ara, me gikrZalav rom Sen Sens Tavs rame dauSavo.
_me Sen arasdros Cagagdeb safrTxeSi ase rom sanerviuloc araferia.
_ar Camagdeb safrTxeSi? Mmemgoni Cven ukve SevTanxmdiT rom rac SarSan moxda es Cemi brali iyo. - me ise gavbrazdi. _rogor SegiZlia saerTod eseT raRaceebze fiqri? - is azri rom edvardi ar iarsebebda maSinac ki Tu me movkvdebodi saSinlad mtkivneuli iyo CemTvis.
_ Sen Cems adgilas ras gaakeTebdi yvelaferi tragikulad rom damTavrebuliyo?
_es erTi da igive ar aris!
Mmgoni is ver xedavda gansxvavebas. Eedvardma CaixiTxiTa
_marTla rame rom mogivides?
Mme gavfiTrdi: _Cemi Tavi warmovidgino Sens adgilze marTla rom momvkvdariyavi?
Mmis srulyofil saxeze tkivili gamoisaxa
_ kargi mgoni zedmeti momivida magram rogor vicxovro uSenod?
_Sen xo cxovrobdi adre Cems gareSe sanam gavicnobdiT erTmaneTs da sanam gagirTulebdi cxovrebas.
Mman amoixvneSa _Sen es iolo ggonia.
_ es asec ari, me namdvilad aravar is vinc sicocxleze metad saWiroa.
is SewinaaRmdegebas apirebda magram Tavi Seikava. Uuceb gverZe gadamsva ise rom erTmaneTs ar vexebodiT da Cveulebrivad dajda.
_Carli? vikiTxe me
Mman gaiRime. ramodenime wamSi quCidan gavigone policiis sirenis xma. Mme miviwie da edvards magrad Cavkide xeli, es mamas bevrjer qonda nanaxi.
Carli Semovida didi piciT xelSi.
_ei bavSvebo - man gamiRima _vifiqre rom dRes unda daisvenoT saWmlis mzadebis da WurWlis recxvidan. _mogSivdaT?
_raTqmaunda. madloba mama Carli ar aqcevda yuradRebas imas rom edvards ar hqonda mada, man edvrads Txova rom naWrebi yvelasTvis Camoerigebina.
_winaaRmdegi xomarxarT Tu am saRamosTvis belas mogparavT? -ikiTxa edvardma roca Carli da me kargad gavZexiT.
Mmamas imediT vuyurebdi rom is ityoda rom dabadebis dRe ojaxuri dResaswaulia da is aucileblad ojaxur wreSi unda aRniSno, miTumetes rom es pirveli dabadebis DdRe iyo rom me masTan viyavi mas mere rac deda meored gaTxovda da floridaSi wavediT. Aase rom ar vicodi ras upasuxebda.
_SesaniSnavia! -dRes saRamos Cemi sayvareli gundis TamaSia ase rom maT unda vuyuro- gauxarda Carlis da Cemi imedi ojaxuri dabadebis dRis Sesaxeb gaqra. Carlim amoiRo CemTvis naCuqari potoaparati da RimiliT miTxra: _daiWire! -da mesrola.
Mmas xom unda codnoda yvelaze ukeTesad is rom me viyavi saSinlad mouxerxebeli da verasdros verafers daviWerdi. Pfotoaparati gamicurda xelis TiTebidan da vidre Zirs daimsxvreoda edvardma staca xeli.
_kargi reaqciaa.- aRniSna Carlim. _bela Tu kalenebis ojaxma SenTvis wveuleba moawyo Sen valdebuli xar iq ramodenime foto mainc gadaiRo. xom ici dedaSenis ambavi, gadaRebasac ver moaswreb rom dagirekavs da gkiTxavs rogor Seavse albomi.
_mgoni suraTebis gadaReba kargi ideaa.- uTxra edvardma Carlis da kamera gadmomca.
Pfotoaparati edvards gavuswore da gadaviRe. _muSaobs Zalian kargi.
_eliss mokiTxva gadaeciT karga xania ar Semouvlia. mogvaZaxa Carlim
_sul raRac 3 dRea mama. -Sevaxsene me. Carlis Zalian uyvarda elisi, is misi madlobeli iyo rom SarSan Cemi gamojanmrTelebis dros elisi mudam Cems gverdiT iyo. _aucileblad gadavcem!.
_ kargiT bavSvebo aba kargad gaerTeT. - es namdvili marcxi iyo, Carli ukve gaemarTa televizoris sayureblad.
Eedvardma sazeimod gaiRima da xeli momkida rom samzareulodan gaveyvane.
roca pikapTan mivediT man isev mgzavris mxridan kari gamiRo da me ar SevwinaaRmdegebivar. intuicia mkarnaxobda rom Rame Cemi tyeSi wasvla ar Rirda. Eedvardma CrdiloeT forqsisken aiRo gezi, namdvilad gaRizianebulma Cemi istoriuli pikapis siCqariT. dRes Zrava ufro metad Rmuoda vidre sxva dros radgan edvardma SeZlo siCqare 50 ml/sT-mde aeyvana.
_edvard nu nerviulob. -Sevecade mis damSvidebas.
_ici Sen ra mogewoneboda? patara oradgiliani sedani. Cumi da Zlieri.
_Cemi pikapi Zalian kargadaa. ra laparakia Zvirian raRaceebze? SemTxveviT Cems saCuqarSi fuli xomar daxarje?
_arc erTi TeTri.
_Zalian kargi.
_SegiZlia erTi Txovna Semisrulo?
_gaaCnia ras gulisxmob.
man amoixvneSa da misi mSvenieri saxe daseriozulda.
_bela bolo dabadebis dRe romelic Cven avRniSneT iyo emetis 1935 wels. Zalian gTxov nu iqnebi Zalian braziani Cvens mimarT, yvela Zalian aRgznebulia.
me sul makvirvebda eseTi raRaceebis maTgan gagoneba. _gpirdebi rom kargad moviqcevi.
_bela da kidev unda gagafrTxilo, roca geubnebi rom isini yvelani aRgznebulni arian... me vgulisxmob yvela maTgans ojaxidan.
_yvela? -vigrZeni rom haeri ar myofnida. _me vfiqrobdi rom emeti da rozali afrikaSi iyvnen. (forqsisi macxovreblebma icodnen rom ufrosi kalenebi kolejSi saswavleblad iyvnen)
_emetsac mounda rom dRes CvenTan yofiliyo.
_rozali?
_vici bela, ar inerviulo, is moiqceva ise kargad rogorc arasdros.
amaze araferi mipasuxia, mTlad darwmunebuli ar viyavi masSi. Eelisisgan gansxvavebiT meore naSvilebi, edvardis das qera umSvenieres rozalis ar vuyvardi. Mmisi Cemdami grZnoba meti iyo vidre Seuguebloba, is fiqrobda rom me misi ojaxis saidumlo cxovrebas xels vuSlidi.
me Tavs damnaSaved vgrZnobdi radgan vTvlidi rom emetisa da rozalis ojaxidan droebiTi wasvla Cems gamo iyo. sinamdvileSi arc ise mixaroda emetTan da rozalisTan Sexvedra.
edvardma saubris Tema Secvala:
_Tu Sen kategoriulad amikrZale rom raime gaCuqo iqneb rames isurveb dResaswaulis periodSi?
_Sen ici me rac minda.
Mmisi gabrazebuli saxidan mivxvdi rom exla inana rom rozalize ar gaagrZela laparaki.
Mmec Tavs swored ese vgrZnobdi, Cven bevrjer gvikamaTia am sakiTxze.
_amsaRamos mainc ara bela.
_kargi, maSin elisi momcems imas rac minda
Edvardma TiTqosda daiRrina: _es ar iqneba Seni bolo dabadebis dRe bela!
_es usamarTlobaa!
Cven nelnela mivuaxlovdiT saxls. naTeli Suqebi pirveli ori sarTulidan gamodioda. didi iaponuri girliandi saxuravs qonda Semovlebuli. Ddid vazebSi Cawyobili vardisferi vardebi didi kibidan karebamde iyo dawyobili.
me amovikvnese.
_edvardma ramodenimejer amoisunTqa rom damSvidebuliyo _es wveulebaa. Semaxsena man _Seecade gaerTo.
O
_raTqmaunda. wavibutbute me.
man Semouara manqanas rom kari gaeRo CemTvis da xeli gamomiwoda.
_erTi SekiTxva maqvs.
edvardi daZabuli meloda.
_suraTebis am lents Tu gavamJRavneb, fotoze gamoCndebi?
edvardema sicili daiwyo. manqanidan gadmosvlaSi damexmara, kibeze amiyvana da isev icinoda karebis gaRebis dros.
yvela kalenebi uzarmazar TeTr misaRebSi gvelodnen. roca Sevedi yvelam erTxmad xmamaRla daiZaxes "dabadebis dRes gilocav bela!" me gavwiTldi da iataks davuwye yureba. darwmunebuli var elisma gaakeTa es yvelaferi iataki TiTqmis dafaruli iyo sanTlebiT da yvela kutxeSi idga lamaz vazebSi Cawyobili vardebi.Mmagidis nacvlad edvardis roiali idga romelsac TeTri safari hqonda gadafarebuli romelzec idga didi torti bevri vardebi da uamravi saCuqris yuTi.
Ees asjer uaresi iyo vidre warmomedgina.
Eedvardma igrZno Cemi gaWirveba da gamamxneveblad momexvia welze da Tavze makoca.
edvardis mSoblebi exla rogorc arasdros axalgazrdebi da lamazebi yvelaze axlos idgnen karTan. Eesmim TbilaT Camikra gulSi da Sublze makoca, karlaili momexvia da CamCurCula: _gvapatie verafriT SevaCereT elisi.
rozali da emeti maT emxrobodnen. rozali ar iRimoda magram ar aCenda mis antipatias. emeti didze iRimoda. Tveebi iyo gasuli rac isini ar myavda nanaxi da cota gadamaviwyda kidec Tu ra lamazi iyo rozali CemTvis TiTqmis mtkivneuli iyo misi mSvenierebis yureba da emeti eseTi uzarmazari.
_saerTod ar Secvlilxar. -miTxra emetma moCvenebiTi imedgacruebiT _velodi rom SesamCnev gansxvavebas vnaxavdi, magram ai isev gawiTlebuli rogorc yovelTvis.
_didi madloba emet. -vuTxari kidev ufro gawiTlebulma.
Mman gaicina: _erTi wuTiT gaval. -SeCerda eliss Tvali Caukra da uTxra _araferi saintereso ar gaakeToT Cems ar yofnaSi.
_Sevecdebi.
elisma gauSva jaspers xeli. Mmanac gamiRima magram Soridan damikra Tavi da fexi kibis safexurze Sedga. SarSan mTeli dRis ganmavlobaSi feniqsSi erT oTaxSi viyaviT gamoketili, vfiqrobdi rom SemeCvia magra rogorc Cans yvelaferi isev ise iyo. mis mereMmTeli es dro is Tavisufali iyo rom Cems usafrTxoebaze ezruna. vicodi rom mis qcevaSi araferi piraduli ar iyo mxolod sifrTxile, danarCeni kalenebisgan gansxvavebiT mas uWirda maTi dietis dacva. Adamianis sisxlis suni misTvis ufro mimzidveli iyo da yvelaze met Zalas xarjavda rom mis survils gamklaveboda, didi xani iyo mas mere rac jaspers adamianis sisxlis gemo ar gausinjavs.
_saCuqrebis gaxsnis droa. -gamoacxada elisma, Tavisi civi xeli momkida da tortis da saCuqrebisken wamaTria.
me iseTi sawyali saxe miviRe rogoric SemeZlo _elis rogorc maxsovs me vTqvi rom araferi ar mindoda.
_ me ar gamigonia. -TviTkmayofilma miTxra elisma _ai es gaxseni. -man fotokamera gamomarTva da vercxlisferi yuTi momca.
yuTi iseTi mCate iyi rom carieli gegoneboda. masze ewera rom es iyo emetisgan rozalisgan da jasperisgan. me swrafad Semovaxie qaRaldi gavxseni da is carieli iyo.
_hm.....madloba.
rozalim eSmakurad gaiRima. Jasperi icinoda : _ es Seni manqanis magnitofonia. -amixsna man. _emeti mis Casayeneblad wavida ukan romar dagebrunebina.
Eelisi mudam erTi nabijiT win iyo Cems gadawyvetilebebSi.
_madloba jasper da rozali. -RimiliT vTqvi radgan gavixsene dRevandeli edvardis wuwuni Cems radioze. _madloba emet. -vTqvi cota xmamaRla.
gavigone rogor gadaixarxara man Cems pikapSi da verc me Sevikave sicili.
_jer gaxseni Cemi da Semdeg edvardis. -miTxra elisma enTuziazmiT.
Mme Sevbrundi radgan mkvlelis TvalebiT Semexeda advardisTvis _Sen xom Sempirdi.
manam sanam mipasuxebda emeti Semovarda _zustad mogiswariT! -daiyvira man da jasperi win wamowia romelic yvelaze ukan idga.
_erTi TeTric ar damixarjavs damarwmuna edvardma.
didze amovisunTqe da elisisken Sevbrundi _aba momeci elis.
emetma siamovnebisgan gadaixarxara.
aviRe patara paketi da gaxsna davuwye _gaixseni ra droze. -vbutbutebdi me roca qaRaldma TiTi gamiWra. xeli aviRe rom menaxa ramdenad Rrma iyo Wriloba. mxolod erTi wveTi sisxli gamovida gaWril adgilze.
yvelaferi Zalian swrafad moxda.
_ara! -daiRriala edvardma.
Cemsken gamoiwia da ukan gadamisrola me davetake torts saCuqrebs, TefSebs da namsxvrevebze davvardi.
Jasperma edvards daartya da dartymis xma kldidan mowyvetili lodebis xmaurs gavda.
Semdeg moisma saSineli Rrialis xma romelic jasperis gulidan gamodiaoda. is cdilobda edvards miswvdomoda da kbilebs akriWinebda edvardis saxesTan.
meore wuTSiAemetma jasperi uknidan daiWira, blokavda jasperis moZraobebs , magram jasperi mainc agrZelebda brZolas, misi mxecis Tvalebi mxolod Cemze iyo koncetrirebuli.
dartymis Semdeg vigrZeni tkivili. roialidan davvardi Zirs da instiqturad xelebiT daveci pirdapir minis natexebs. Exla vigrZeni rom veRar viTmendi mwvave tkivils.
Sokirebuli da gondakarguli Tvals vadevnebdi wiTel sisxls romelic Cemi xelidan modioda romelsac uyurebda 6 uceb mSieri, vampiri.
Tavi meore
nakeri karlaili erTaderTi iyo vinc SedarebiT mSvidad gamoiyureboda. aswleulebis gamocdileba eseT situaciaSi mis mSvid xmaSi igrZnoboda:
_emet jasperi gareT gaiyvane.
emetma Tavi daukra amjerad gaRimeba arc ufuqria. _wamodi jasper.
jasperi ebrZoda emetis Zlierad moWeril xelebs. mas isev giJis Tvalebi qonda.
Eedvardis saxe Tovlze metad gafiTrebuli iyo, is Cems siaxloves Camojda da usafrTxo poza daikava, misi erTmaneTze daWerili kbilebidan yru Rrena gamodiaoda. darwmunebuli viyavi rom ar sunTqavda.
rozali umSvenieresi, ucnaurad kmayofili saxiT daexmara emets gaeyvana jasperi minis karidan romelic esmis Ria eWira. meore xeli ki pirze da cxvirze hqonda.
esmis TiTqosda gulis formis saxeze sircxvili iyo.
_Zalian vwuxvar bela. -tiriliT miTxra man da danarCenebs gayva gared.
_edvard neba momeci. -waibutbuta karlailma
maSin edvardma Tavi dauqnia da damcveli pozocia Secvala.
Kkarlaili Cems gverdiT dadga muxlebze daixara da Wrilobis daTvaliereba daiwyo. Cemi saxe tkivilidan gaiyina da exla moduneba Sevecade.
_aiRe karlail. -uTxra elisma da pirsaxoci miawoda.
karlailma Tavi gaaqnia: _Zalian bevri namsxvrevia WrilobaSi. man Camoaxia TeTr safars wvrilad erTi nawili da idayvis zemoT gadamiWira. sisxlis suni Tavbrusxvevas iwvevda, yurebSi saSineli sireasaviT xma mesmoda.
_bela. -warmoTqva rbilad karlailma _ gsurs rom saavadmyofoSi wagiyvano Tu aq mogxedo?
_aq Tu SeiZleba. -daviCurCule me. -Tu is saavadmyofoSi wamiyvanda Carlisgan verafers davmalavdi.
_Sens instrumentebs mogitan. -Tqva elisma
_samzareulos magidaze waviyvanod. -uTxra karlailma edvards.
edvardma advilad amwia im dros roca karlaili xelze safens iWerda.
_Tavs rogor grZnob bela? -mkiTxa karlailma
_yvelaferi kargadaa. - Cemi xma damajereblad ismoda ramac gamaxara.
edvardis saxe qvas gavda.
elisi ukve samzareuloSi idga da karlailis xelsawyoebi mzad qonda magidaze.
Eedvardma frTxilad damsva skamze karlailma meore skami moaCoCa da Tavisi saqme daiwyo.
edvardi isev micavda da ar sunTqavda.
_edvard wadi aqedan. -amovioxre me
_me SemiZlia Cems Tavs vebrZolo. -SemewinaaRmdega man. is Zalian daZabuli iyo misi Tvalebi sisxlis wyurviliT anaTebdnen romelsac is ebrZoda da es misTvis yvelaze Zneli iyo.
_ar ari auculebeli gmiri iyo. karlaili Cems xels Sens gareSec mixedavs. gadi gareT sufTa haerze. -vuTxari me
uceb Sevxti radgan karlailma Cems xels raRac uqna da saSinlad metkina.
_ara, davrCebi. -Tqva edvardma
_da ratom xar eseTiOmazoxisti?! -waviburtyune
karlailma Careva gadawyvita: _edvard SegiZlia Senc jaspers gayve. sanam Zalian Sors ar wasula. darwmunebuli var rom mas Seni rcxvenia, is yvelas mousmens, Sen miTumetes.
_xo. -uceb daveTanxme me. _wadi da jasperi moZebne.
_Senc SegiZlia rame sasrgeblo gaakeTo. -daumata elisma
edvardis Tvalebi daviwrovda Cveni erToblivi Setevidan magram rogorc iqna Tavi daaqnia da ukana karidan gavida. namdvilad vicodi rom im wuTidan ar sunTqavda xeli rom gaviWeri.
Cemi xeli TiTqosda nelnela qvavdeboda. magram amasTan erTad wvam gadamiara, aman Cemi Wriloba gamaxsena da karlailze gadavitane yuradReba rom ar Semexeda TuUras akeTebda Cems xelze. misi Tmebi oqrosfrad brwyinavdnen sinaTlis Suqze rodesac Cems xelTan ixreboda. ukve veRar vgrZnobdi tkivils mxolod gulis reva mawuxebda magram vcdilobdi amaze ar mefiqra, ar mivcem Cems Tavs uflebas rom aq vaRebino.
Eelisi Cems mxedvelobaSi rom ar yofiliyo verc SevamCnevdi rom moridebuli RimiliT gareT ipareboda, verc man gauZlo aq yofnas.
_Zalian kargi Semdegic wavida. -amovioxre me kargi oTaxis gawmendas mainc SevZleb
_Tavs nu idanaSauleb bela. -siciliT damamSvida karlailma. _es yvelas SeiZleba mosvloda
_SeiZleba magram momivida rogorc yovelTvis me.
Kkarlailma isev Caicina.
Mmisi simSvide kidev ufro makvirvebda TuUgaviTvaliswinebT sxvebis reaqcias. mis saxeze ar iyo nerviulobas aranairi niSani. is moqmedebda swrafi zusti moZraobebiT. erTaderTi xma Cveni sunTqvis garda im namsxvrevebisa iyo remalTac Wrilobidan iRebda.
_karlail rogor axerxeb amas? -axna moviTxove. _elisma da esmimac ki ver gaZlo. -raTqmaunda yvela danarCeni vampiri icavda dietas magram karlaili erTaderTi iyo romelsac Cemi sisxlis sunis Cveulebrivad gadatana SeeZlo. raTqmaunda es mas mTlad ise adviladac ar gamodioda rogorc Canda.
_praqtikis wlebi da isev wlebi. -ganmimarta man. _me mxolod imas vamCnev rom surneli ufro sasiamovnoa vidre manamde.
_miTxariT iqneb ufro gagiadvildeT yvelaferi cotaxniani Svebuleba rom aiRoT?
_SeisaZlebelia. -man mxrebi aiCeCa magram xelebi ar ganZrevia. _verasdros vxedavdi Svebulebis aucilebslobas. - man brwyinvale Rimili maCuqa da isev ganagrZo: _me msiamovnebs Cemi samuSao.
xma xma da isev xma, mikvirda Tu ramdeni minis namsxvrevi iyo Cems xelSi. mindoda Wrilobis zoma menaxa magram radgan aq Rebinebas ar vapirebdi rogorc SemeZlo Tavs vebrZodi.
_riTi iRebT siamovnebas? vikiTxe me. -pasuxi imdenad mniSvnelovani ar iyo CemTvis. sakuTar TavTan brZolos wlebi romlebic man gaatara imis gamo rom exla yvelaferi Cveulebrivad mieRo. garda amisa Cveni saubari gulis revis SegZnebaze fiqrs miqrobda.
Mmisi muqi Tvalebi iyo mSvidi da Cafiqrebuli. Ddafiqrebis Semdeg mipasuxa: _ hmmm ra msiamovnebs, albaT is rom Cemi srulyofili SesaZleblobebiT vexmarebi maT vinc Cemi daxmarebis gareSe mokvdeba. Mme msiamovnebs imaze fiqri rom is rac me SemiZlia, bevr adamians unarCunebs da ugrZelebs sicocxles, maTi cxovreba grZeldeba imitom rom me varsebob.
odnav vigrZeni rogor amowmebda rom WrilobaSi namsxvrevebi aRar iyo. Semdeg isev xelsawyoebSi daiwyo raRacis Zebna da nemsi da Zafi amoiRo. oRond es ara!
_Tqven cdilobT gamoisyodoT is Secdoma romelic Tqveni ar aris. -es vTqvi roca isev Semawuxa gulis revis SegrZnebam karlailis Cems xelze moqmedebidan. _me vfiqrob rom ar xarT valdebuli es yvelaferi akeToT, eseTi arseboba Tqven ar agirCeviaT, da mainc Tqven bevrs muSaobT imisTvis rom kargi iyoT.
_arc ki vici Tu vcdilob raimes gamosworebas, ubralod rogorc yvela adamians mec unda amerCia Cemi saqme.
_yvelaferi es ise advili Cans.
karlaili isev Cems xels akvirdeboda. _ai ese mzadaa. -Tqva man da Zafi miawyvita.
_da mainc, -me xeli bintis erT mxares davade, sanam karlaili Wrilobas nazad axvevda. _ratom ar gifiqriaT gekeTebinaT sxva ram amis garda?
is odnav gaiRima: _edvards ar mouyolia SenTvis es istoria?
_raTqmaunda miambo magram minda gavigo ras fiqrobdiT Tqven...
Mmisi saxe uceb daseriozulda da mainteresebda vfiqrobdiT Tu ara Cven erTidaigive rameze. me verc ki warmomedgina ras avirCevdi mis adgilze.
_Sen ici rom mamaCemi eklesias emsaxureboda. -karlaili spirtiani tiloebiT magidas sisxlidan wmindavda, dasvril naWrebs da SuSis natexebs vazaSi yrida. Uuceb asanTi aanTo da vazaSi isrola. cecxlis alidan SeSinebuli skamze Sevxti.
_mapatie. -miTxra man. _ubralod me unda gamekeTebina es, mamaCemis myari poziciis miuxedavad. me am TiTqmis 400 wlis ganmavlobaSi eWvi ar Semparvia RmerTis arsebobaSi, miuxedavad sarkeSi gamosaxulebis ar qonisa.
Mme Tavi movaCvene rom Sexveul xels vakvirdebodi rom Cemi gakvirveba damemala saubris ese Semobrunebisgan. religia iyo ukanaskneli razec davfiqrebulvar. Cemi cxovreba ar iyo axlos morwmuneobasTan.
_darwmunebuli var ucnaurad geCveneba am yvelafris mosmena miTumetes vampiridan. -man Caicina icoda rom am sityvis gamoyeneba ar gamoiwvevda Cems gakvirvebas. _magram mainc mjera rom Cveni adgilic aris am samyaroSi. marTalia es Tamami gadawyvetilebaa magram... -man mSvidi toniT gaagrZela: _saerTo azriT Cven dawyevlilebi varT yvelafris miuxedavad. magram me imedi maqvs da mjera rom sisulelea rom Cven raimes gamosworebis Sansi gveZleva.
_me ar vfiqrob rom es sisulelea. -waviburtyune da ver warmomedgina romeli RmerTi uaryofTa karlails. Dda erTaderTi samoTxe CemTvis iqneboda is adgili sadac iarsebebda edvardi. _me ar vfiqrob rom vinme Tundac adamiani SeiZleba Tqvenze ukeTesi iyos.
_simarTle giTxra Sen pirveli xar bela vinc dameTanxma.
_danarCenebi ra igives ar fiqroben?
-sinamdvileSi mxedvelobaSi mxolod erTi kaleni myavda. karlaili mixvda Tu saiT mimyavda saubari.
_edvardi sruliad meTanxmeba me. RmerTi da samoTxe arsebobs, da jojoxeTic magram is fiqroms rom Cven Cveni sulebi davkargeT.
Mme maSinve gamaxsenda dRes edvardis naTqvami: "Tu Sen ar gsurs rom mokvde, miuxedavad imisa qvia Tu ara amas cxovreba, ar gaakeTo es". am dros TiTqos naTura ganaTda Cems TavSi.
_ai Turme raSia misi problema, swored amitom iRebs is ese rTulad Cemi Tqvennairad gadaqcevis sakiTxs.
karlaili nela laparakobda: _me vuyureb Cems biWs da misi Zala, srulyofileba, sinaTle romliTac is brwyinavs-isic cxovrobs am imediT SeiZleba mas sxvebisgan gansxvavebiT yvelaze metad sjera amisi. nuTu ar SeiZleba rom zecaSi moiZebnos patara adgili iseTisTvis rogoric edvardia?
Mme Tavi davuqnie.
_magram me rom ise mjerodes rogorc mas, Sen rom gwamdes rogorc mas, Sen SeZlebdi misTvis sulis warTmevas?
am kiTxvaze pasuxis gacema ar SemeZlo.
Mas rom ekiTxa gavriskavdi Tu ara Cems suls edvardisTvis pasuxi naTeli iyo magram gameriska edvardis suliT? me magrad movkume piri. usamarTlobaa Cemi mis adgilze dayeneba.
_mixvdi raSia problema?
Mme Tavi davuqnie, piris gaReba ver SevZeli.
karlailma amoixvneSa.
_kimagram es xom Cemi arCevania. -SevewinaaRmdege.
_es masac exeba. -man Cems gasaCereblad xeli awia SewinaaRmdegebas rom vapirebdi. _edvardi mainc pasuxismgebeli iqneba imaze rasac Sen gagikeTebs.
_is ar aris erTaderTi visac amis gakeTeba SeuZlia. -me karlails TvalebSi Cavxede.
man uceb gaicina.
_Sen yvelanair SemTxvevaSi mogiwevs masTan am sakiTxze SeTanxmeba. -Semdeg amoioxra. _es kidev erTi sakiTxia romlis samarTlianobaSi darwmunebuli ar viqnebi, rom me gavakeTe is rac SemeZlo da rasac vakeTebdi am xnis ganmavlobaSi... iyo ki samarTliani da swori rom me sxvebs eseTi sicocxle miveci?
me ar mipasuxia. warmovidgine Tu ra iqneboda Cemi cxovreba karlails rom ar gaekeTebina es edvardisTvis...kankalma amitana.
_edvardTan dakavSirebiT es dedamisma gadawyvita. M-karlaili exla CurCulebda da fanjaraSi iyureboda.
_dedamisma? -yovelTvis roca edvards mSoblebze vekiTxebodi, is mxolod mpasuxobda rom didi xnis win gardaicvalnen da ar axsovda. magram karlails axsovda yvelaferi maTi mcirexniani urTierTobis miuxedavad.
_xo mas elizabeti erqva, elizabet mazeni. mama edvard senaiori, saavadmyofoSi ugonod iyo, virusis gavrcelebis pirvel xanebSive mokvda. elizabeti ki sikvdilamde gonze iyo. edvardi Zalian gavs mas- masac edvardiviT Ria yavisferi Tma hqonda da massaviT mwvane Tvalebi.
_edvardi mwvane Tvaleba iyo? waviburtyune da amis warmodgenas Sevecade.
_xo... -exla karlaili warsulSi ixedeboda 100wlis winandel ambavSi. _elizabeti Zalian nerviulobda Svilze Tavis ukanasknel Zalas masze zrunvaSi xarjavda saavadmyofoSi. megona rom pirvelad edvardi gardaicvleboda, misi mdgomareoba Zalian rTuli iyo vidre dedamisis. magram elizabeti swrafad mokvda.
es mzis Casvlis Semdeg iyo roca saavadmyofoSi davbrundi rom sxva eqimebs Sevnacvlebodi. maSin Zalian rTuli periodi iyo da mec ar mesaWiroeboda dasveneba, rogor saSinlad vgrZnobdi Tavs roca saxlSi vbrundebodi radgan mzeze gamoCena ar SemeZlo da Tavs vimZinarebdi maSin roca uamravi adamiani kvdeboda.
_pirvelad elizabetis da misi biWis sanaxavad wavedi. sakmao gamocdileba mqonda imisi Tu gamego ra siZlieris iyo adamianis organizmi. elizabeti Zalian susti iyo da veRar gauZlebda avadmyofobas. magram is ar gamoiyureboda Zalian sustad roca damiZaxa:
"Svili gadamirCine". -TiTqmis mibrZana CaxleCili xmiT.
"rac SemiZlia yvelfers kavakeTeb". -Sevpirdi da mas xeli movkide. imdenad didi temperature hqonda rom Cemi xelis sicive verc ki SeniSna.
"Tqven valdebuli xarT es gaakeTod" -is ise magrad miWerda xels rom vifiqre iqneb gadaelaxa kidec avadmyofoba. misi Tvalebi iyo qvasaviT magari rogorc zurmuxtebi. _"Tqven yvelaferi unda gaakeTod rac SegiZliaT. rac sxvebs ar SeuZliaT es Tqven unda gaakeTod Cemi edvardisTvis".
_aman me SemaSina, is ise daJinebiT miyurebda TvalebSi mivxvdi rom man Cemi saidulmo icoda. Semdeg elizabetma goneba dakarga da aRarc gamofxizlebula mas Semdeg. _me aTwleulebi davxarje imaze fiqrSi Semeqma Tu ara CemTvis partniori, magram jerac ver vamarTlebdi imas rom es me gamikeTes.
_iqve edvardi iwva, is sikvdilis piras iyo da ar iyo Zneli imis mixvedra rom Zalian cota dro qonda darCenili. mis gverdiT dedamisi iwva, mSvidi saxiT TiTqosda arc momkvdariyo.
Kkarlaili am yvelafers isev ixsenebda misi goneba wina 100 wleulebSi iyo. me naTlad vxedavdi imas rasac aRwerda: saavadmyofoebi, sikvdilis atmosfera, edvardi sicxisgan rom iwvoda da misi sicocxle yovel wuTTan erTad midioda. me isev SemaJrJola, da Tavidan moviSore es suraTi.
_elizabetis sityvebi exod mesmoda yurebSi. rogor mixvda Tu vin viyavi an romeli deda isurvebda Svilis eseTad arsebobas?
_edvards vuyurebdi, avadac ki Zalian lamazi iyo, mis saxeze iyo raRac wminda da kargi. mindoda rom Cems Svilsac eseTi saxe hqonoda.
_amdeni weli gadauwyvetlobis Semdeg exla Cemi surviliT vmoqmedebdi. jer elizabeti morgSi waviyvane, da Semdeg edvardisTvis davbrundi, veravin SeamCnia rom is isev sunTqavda. ariyo imdeni xalxi rom TiTeoelu avadmyofi SeemowmebinaT. morgi carieli iyo, yovel SemTxvevaSi cocxali aravin iyo. me edvardi saidimlo gasasvlelidan gaviyvane. da saxuravebze gadasvliT CemTanan mimyavda saxlSi.
_ar viyavi darwmunebuli rom sworad viqceodi. magram me mainc ar vnanob da arc minania rom edvardi gadavarCine.
Semdeg Tavi gaaqnia TiTqosda realobaSi dabrunda da miTxra:
_exla ki saxlSi unda wagiyvano.
_me waviyvan. -bneli misaRebidan edvardi Semovida is Zalian nela modioda, misi saxe arafers ar gamoxatavda Zneli iyo masze raime emocia wagekiTxa, magram iyo raRac rasac is malavda es mis TvalevSi Canda da es bolomde ar gamodioda. raRac usiamovno grZnoba dameufla.
_karlals SeuZlia rom wamiyvanos. -vuTxari da Cems zedas davxede romelic sisxlSi iyo mosvrili.
_me kargad var. -misi xma usicocxlo iyo. _yovel SemTxvevaSi unda gamoicvalo, Tu ar ginda rom Carlis infaqti mouvides. eliss vetyvi rom rame SegirCios. -is isev gavida samzareulodan.
karlails SeSfoTebulma Sevxede:
_is Zalian nawyenia.
_xo. dRes moxda is risic yvelaze metad eSinoda. Sen safrTxe dagemuqra Cveni mxridan.
_es misi brali ar aris.
_iseve rogorc Seni.
me vuyurebdi mis mamac lamaz Tvalebs da ar veTanxmebodi mas amaSi.
karlaili wamodgomaSi momexmara da misaRebSi erTad gavediT. esmi dabrunebuliyo da iataks wmendda.
_esmi neba momeci me gavasufTavo. -vigZeni rom saxeze isev gavwiTldi.
_ukve gavakeTe. -man gamiRima _Tavs rogor grZnob?
_yvelaferi kargadaa, karlaili yvelaze swrafad mkurnalobs yvela eqimebs Soris vinc myolia.
oriveni axiTxiTdnen.
elisi da edvardi ukana gasasvlelidan Semovidnen. elisi swrafad movida da meore sarTulze amiyvana. edvardi darCa mas isev gaurkveveli saxe qonda.
_Cqara wamodi. -miTxra elisma. _raime naklebad saSinels mogcem rom Caicva.
man esmis zeda momca romlis feric Cemsas waagavda. Carli ver SeamCnevda gansxvavebas. Exla Cemi Sexveuli xeli arcise saSineli Canda sisxliT rom ar viyavi mosvrili. Carlis ar ukvirda Sexveuls rom mxedavda xolme.
_elis. -daviCurCule me roca is karebisken gaemarTa.
_ra iyo? -manac xmas dauwia da cnobismoyvareobiT Semomxeda.
_ramdenad cudadaa yvelaferi? -me ar viyavi darwmunebuli imis miuxedavad rom zemoT vimyofebodiT rom edvards ar esmoda Cveni laparaki.
misi saxe Seicvala.
_danamdvilebiT ar vici.
_jasperi rogoraa?
elisma amoixvneSa.N
_is Zalian nawyenia, es misTvis gamocdaa d aver itans roca Tavs sustad grZnobs.
_es xom misi brali ar aris. aucileblad gadaeci rom saerTod ar var masze nawyeni.
_kargi.
edvardi ukve karebTan meloda, rom mivedi man Cumad gamiRo kari.
_bela Seni nivTebi waiRe! -damiZaxa elisma, man ori yuTi da Cemi aparati janmrTel xelSi momawoda. _madlobas Semdeg gadamixdi rom gaxsni maT.
esmim da karlailma erTad misurves RamemSvidobisa. da edvards Sexedes iseve rogorc me. didi Sveba vigrZeni roca gamovedi saxlidan, naTurebs da vardebs Cavuare romlebic exla cud mogonebebs iwvevdnen. edvardi Cumad momyveboda. manqanis kari gamiRo TviTon rulTan dajda, raTqmaunda aranairi winaaRmdegoba ar gamiwevia.
manqanaSi didi wiTeli banti SevniSne romelic axal magnitofons hqonda. Mme is movaZvre roca edvardma sxvagan gaixeda da Cemi savarZelis qvemoT Sevagde.
is arc me miyurebda arc magnitofons. arcerTs ar CagvirTavs magnitofoni. siCume manqanis Zravis xmam daarRvia. is swrafad gauyva bnel gzas.
siCumes Wkuidan gadavyavdi.
_miTxari rame. -Sevexvewe roca trasaze gavediT.
_ra ginda rom giTxra?
_miTxari rom yvelafers mpatiob.
Cemma sityvebma rogorc iqna mis saxes sicocxle daubruna, masze gakvirveba gamoisaxa:
_gapatio? ki magram ra? _is rom ufro frTxilad rom vyofiliyavi araferi ar moxdeboda.
_bela Sen ubralod xeli gaiWeri qaRaldze da es sasikvdilo ganaCens imsaxurebs?
_ es mainc Cemi Secdomaa.
_Seni Secdoma? bela Sen rom xeli maik niutonis saxlSi gageWra sadac jesika, anJela da sxva Seni normaluri megobrebi iqneboda, yvelaze uaresi is SeiZleba momxdariyo rom bamba an binti ver moeZebnaT. Sen romc davardniliyavi uamrav minis namsxvrevze imis gareSe rom viRacam Zlierad gkra xeli, yvelaze cudi rac SeiZleba momxdariyo is rom Sen cotaoden sisxls dakargavdi sanam meore oTaxSi gagiyvandnen dasaxmareblad. maik niutoni xels dagiWerda sanam Segixvevdnen da is ar ecdeboda Tavis darwmunebas rom ar moekali maSin roca Sens gverdiT idga. arc ki ecado SemewinaaRmdego bela, es ufro gazrdis Cemive Tavis siZulvils.
_sad jandabidan aRmoCnda am istoriaSi maik niutoni?
_iqidan rom maiki SenTvis yvelaze metad Sesaferisi adamiani.
_mirCevnia movkvde vidre maik niutonTan viyo. mirCevnia movkvde vidre vinmesTan viyo Sens garda.
_nu iqnebi eseTi dramatuli, gTxov.
_xolo Sen moeSvi sisuleleebis laparaks, cota gamxiaruldi.
man ar mipasuxa. daJinebiT iyureboda panjridan sadRac Sors.
me Tavganwirvid vcdilobdi ramenairad gadamerCina saRamo. saxls rom mivuaxlovdiT manqana gamorTo magram mainc Zlierad uWerda saWes xels. _darCebi dRes CemTan? -vkiTxe me
_saxlSi unda davbrunde.
yvelaze naklebad rac exla mindoda misi wasvla iyo. da mzad viyavi muxlebze davvardniliyavi da Semexvewa.
_dRes Cemi dabadebis dRea. -ar davuTme me
_Sen ar SegiZlia erTdroulad ori privilegiiT isargeblo: ginda rom xalxma Sens dabadebis dRes ignorireba gaukeTos Tu piriqiT?
misi xma mkacri iyo, magram ara iseTi mkacri rogorc manamde.
_kargi, gadavwyvite ar minda rom Sen Cems dabadebis dRes ignorireba gaukeTo. minda rom dRes CemTan zemod gnaxo.
manqanidan Cemi saCuqrebi gadmovitane. is SeiSmuSna. _Sen ar unda aiRo isini.
_me isini minda. -meqanikurad vupasuxe.
_ar ar ginda, karlailma da esmim fuli daxarjes SenTvis.
_rogorme gadavitan. -mouxerxeblad davikave janmrTel xelSi yvela saCuqari da manqanis kari mivajaxune.
edvardic gadmovida da naxevar wamSi Cems gverdiT iyo.
_imis neba mainc momeci rom waRebaSi mogexmaro. -yuTebi gamomarTva. _Sens oTaxSi dagelodebi.
_gmadlob. -gavuRime me
_dabadebis dRes gilocav. -damiCurCula da daixara rom ekocna.
me fexis wverebze aviwie rom kocna gamexangrZlivebina.
edvardma gaiRima Cemi sayvareli araCveulebrivi RimiliT. da sibneleSi gaqra TamaSi jer ar damTavrebula. rogorc ki saxlSi Sevedi gavigone televizoris xma saidanac komentatori yviroda.
_ukve moxvedi? -gaukvirda Carlis
_privet mama. -me savarZels mivuaxlovdi da natken xels mucelTan videbdi. xeli saSinlad mtkioda da cxviri SeviWmuxne, albaT gamayuCebeli nelnela gamodioda.
_rogori iyo yvelaferi? moyevi. _elisma yvela sazRvars gadaaWarba. yvavilebi, torti, sanTlebi, saCuqrebi.
_ra gaCuqes?
_manqanis magnitofoni da kidev uamravi raRac
_yoCaR!
_xo. -daveTanxme me. -ukve Ramea waval davwvebi. _xval dilamde mama.
me damaviwyda da natkeni xeli davuqnie.
_xelze ra mogivida?
jandaba, Caviburtyune Cumad.
_rogorc yovelTvis daveci, saSiSi araferia.
_bela. -amoioxra da Tavi gaaqnia.
_Rame mSvidobisa mama.
uceb Sevedi abanoSi, gamoviRe saRamurebi romlebsac eseT RameebSi vicmevdi xolme, Cacmis dros xeli isev amtkivda. cali xeliT davibane piri, kbilebi gamovixexe da saZinebelisken gavemarTe.
is sawolis SuaSi ijda mxiaruli saxiT da xelSi patara vercxlisfer yuTs aTamaSebda.
_privet. -miTxra man sevdiani xmiT.
saCuqrebze xeli gavaSvebine da kalTaSi davujeqi.
_privet. -me mis civ guls miveyrdeni. _exla SemiZlia rom saCuqrebi gavxsna?
_saidan amodena enTuziazmi?
_Sen CemSi cnobismoyvareoba gaaRviZe.
aviRe grZeli brtyeli samkuTxedi, romelic karlailidan da esmidan unda yofiliyo.
_modi mogexmarebi. -SemomTavaza da saCuqari gamomarTva, swrafi moZraobiT qaRaldi moaZro da gamomiwoda.
_darwmunebuli xar rom SevZleb marto gavxsna?
Caviburtyune, magram mas TiTqos ar gaugonia.
yuTSi grZeli qaRaldi iyo dafaruli patara wiTeli warwerebiT. erTi wuTi damWirda rom gamego Tu ra iyo es.
_jeksonvilSi mivfrinavT? -ise viyavi aRfrTovanebuli Cemi mdgomareobis miuxedavad. es iyo vauCeri ori bileTisTvis CemTvis da edvardisTvis.
_xo es kargi azria.
_ver vijereb! deda sixarulisgan gagiJdeba. Sen winaaRmdegi xomarxar, iq sul mzea da mTeli dReebi saxlSi mogiwevs jdoma.
_vfiqrob rom ramenairad movaxerxeb Tavis garTmevas. -Semdeg SeiSmuSna. _rom mcodnoda rom ese gagixardeboda karlailis da esmis winaSe gagaxsnevinebdi, megona rom dabrunebas Seecdebodi.
_raTqmaunda es Zalian didi saCuqaria magram miviReb da davTanxmdebi SenTan erTad wasvlas.
man CaixiTxiTa.
_exla vwuxvar rom Sens saCuqarSi fuli ar davxarje ar megona Tu SegeZlo azriani yofiliyavi.
me vauCeri gadavde da aviRe misi saCuqari, Cemi cnobismoyvareoba gaizarda. edvardma gamomarTva da isic uceb gaxsna.
SigniT gamWirvale kolofi da masSi vercxlisferi diski aRmoCnda.
_ra aris es? man araferi mipasuxa, diski amoiRo da sawolTan mdgar magnitofonSi CarTo. Tavidan siCume, da rogorc iqna gaisma musika.
me vusmendi gafarToebuli TvalebiT. vici is Cems reaqcias eloda magram me ar SemeZlo laparaki. cremlebi wamomivida da moviwminde sanam loyobze Camocurdebodnen.
_xeli gtkiva? -mkiTxa SeSinebulma
_ara mizezi xeli araris. es araCveulebrivia, edvard. Sen verafers maCuqebdi rac ese mesiamovneboda. es daujerebelia. -gavCumdi da gavagrZele mosmena
es iyo misi musika, misi Semoqmedeba. diskze pirveli simRera iyo Cemi iavnana.
_vicodi rom fortepianos Cuqebis nebas ar damTavrdi, me exla ese SevZleb SenTvis dakvras.
_marTali xar.
_xeli rogor gaqvs?
_yvelaferi kargadaa. -sinamdvileSi ki xeli mewvoda. ar vityodi uars masze yinulis dadebaze, misi xelic sakmarisi iyo magram es gamTqvamda.
_gamayuCebels mogitan.
_araferi ar minda. -SevewinaaRmdege magram man ukve gadamsva misi kalTidan da kars miuaxlovda.
_Carli? -daviCurCule me. Carlis warmodgenac ar hqonda rom edvardi xSirad rCeboda CemTan, es rom gaego albaT infaqti mouvidoda, magram me ar vgrZnobdi Tavs mis winaSe damnaSaved, me da edvardi arafers ar vakeTebdiT iseTs razec is gadaireoda. edvardi da misi wesebi...
_Carli ver gaigonebs. -Sempirda edvardi da gaqra, manam dabrunda sanam oTaxis kari xmauriT daiketeboda. man WiqiT wyali da abebi momawoda romelic winaaRmdegobis gawevis gareSe davlie radgan xeli marTlac Zalian mawuxebda.
Cemi iavnana isev tkbili lamazi xmiT ukravda.
_ukve gviania. -aRniSna edvardma. erTi xeliT loginze damawvina meoreTi TeTreuli gaaswora, rbilad damadebina Tavi baliSze adielaSi gamaxvia da TviTonac mokalTda kuTxeSi ise rom misgan ar Semcieboda. Semdeg Tavi beWze davadevi da bednierad amovisunTqe.
_madloba. -daviCurCule me.
_arafris.
karga xani siCume iyo, me Cemi iavnanas dasasruls vusmendi Semdeg daiwyo musika esmis SesrulebiT.
_raze fiqrob? -CurCuliT vkiTxe
WoWmanobda sanam mipasuxebda:
_me vfiqrobdi rom es yvelaferi ar aris samarTliani.
civma Jruantelma damiara.
_xom gaxsovs roca giTxari rom Sen ar gaukeTo Cems dabadebis dRes ignorireba? -vkiTxe imis imediT rom ver mixvdeboda misiTvis yuradRebis gadatana rom mindoda.
_ki. -frTxilad dameTanxma
_xoda jer kidev Cemi dabadebis dRea ase rom minda isev makoco.
_am saRamos Zalian momTxovni xar.
_xo SeiZleba, magram nu akeTeb imas risi gakeTebac ar ginda.
man gaicina da amoixvneSa
_zeca ar maZlevs imis uflebas vakeTo is rac ar minda. -es man ucnauri imedgacruebiT Tqva . aiRo Cemi nikapi da misi saxisken mimwia.
kocna rogorc yovelTvis ise daiwyo. edvardi jer frTxili iyo, magram Cemma gulma gamalebiT daiwyo feTqva rogorc yovelTvis. uceb misma tuCebma swrafad da Zlierad daiwyes moZraoba, Tavisufali xeli TmebSi Semicura da ufro axlos mimwia masTan, miuxedavad imisa rom Cemi xelebic mis TmebSi iyo da ukve gaviazre, rom zRvars gadavcildiT man mainc ar SemaCera. misi tani civ temperaturas gamoscemda magram amas yuradRebas ar vaqcevdi.
is uecrad gaCerdaBda nazad gamwia.
baliSze gavweqi da sunTqvas vimSvidebdi. raRac mogonebam uceb gaurkvevlad gairbina TavSi.
_mapatie. -miTxra manac mZime sunTqviT. _Cven sazRvars gadavaWarbeT.
_me winaaRmdegi ar var. -Zlivs amovisumTqe.
is SeWmuxnuli miyurebda.
_Seecade daiZino bela.
_ara, me minda rom isev makoco. _bela Sen Zalian didi warmodgena gaqvs Cems TviTkontrolze.
_miTxari ra ufro gizidavs CemSi: Cemi sisxli Tu sxeuli?
_orive eTad. -man Tavis Tavs Caucina da isev seriozuli gaxda.
_ratom ar moeSvebi Seni bedis gamocdas da ra daiZineb?
_gadasarevia. -daveTanxme me da ufro Cavexute. marTla daRlilad vgrZnobdi Tavs, dRes yvelanairad grZeli dRe iyo, magram me ver vgrZnobdi veranair Svebas rom is mTavrdeboda TiTqosda xval raRac saSineli unda momxdariyo, es ubralod suleluri winaTgrZnobaa, ra unda moxdes imaze uaresi rac dRes?
vcdilobdi rom arafris SemSineboda. natkeni xeli edvards davadevi civ beWze da wvam gadamiara, exla Tavs ukeTesad vgrZnobdi.
TiTqmis CaZinebuli viyavi rom mivxvdi Tu ra momagona misma kocnam. SarSan gazafxulze roca mas unda davetovebine rom jeimsi moeSorebina. edvardma damSvidobebisas zustad ese makoca, maSin roca ar vicodiT vnaxavdiT Tu ara kidev erTmaneTs.
es kocna usiamovno fiqrebs iwvevda, verc ki warmovidgendi ra SeiZleboda amas moyoloda. ise SemaJrJola TiTqosda ukve koSmarSi vyofiliyavi
E Tavi mesame
dasasruli
dilas Tavs sazizRrad vgrZnobdi. cudad meZina, xeli mewvoda da wyurvilisgan piri gamomSrali mqonda. Cems mdgomareobas ver uSvela edvardis aq yofnam, Semdeg uceb Sublze makoca da fanjaraSi gadaZvra. me meSinoda im drosi roca meZina, iqneb edvardi isev imaze fiqromda ra aris swori da ra ara. mRelvareba sul ufro imatebda am fiqrebidan da Tavi mtkioda.
edvardi skolasTan Cveul adgilas meloda, magram misi saxe isev ar iyo normaluri, misi Tvalebis siRrmeSi raRac imaleboda risi gagebac arSemeZlo, da es maSinebda. ar mindoda
guSindeli laparakis gagrZeleba, magram ar megona rom misi ar ganxilve ukeTesad gamxdida.
man pikapis kari gamiRo da gadmosvlaSi damexmara.
_Tavs rogor grZnob?
_gadasarevad. -movatyue. uceb saSineli Tavis tkivili vigrZeni manqanis karis mijaxunebis xmidan.
siCumeSi mivdiodiT, is nabijebs amcirebda arCamovrCeniliyavi. imdeni kiTxvebi damigrovda razec mindoda pasuxis miReba magram zogierTs daagviandeboda radgan isini elisisTvis iyvnen: rogor grZnobda Tavs jasperi? ra Tqva Cemi wamosvlis Semdeg? ra Tqva rozalim? ra dainaxa momavalSi marTalia cota gaurkvevlad magram elisi mainc dainaxavda Tu raze fiqrobda edvardi da ratom iyo eseTi moRuSuli? maqvs Tu ara nerviulobis sababi da ratom?
dila nela miRoRavda. erTi suli mqonda rom elisi menaxa, magram mas ver davalaparakebodi yvela sakiTxze edvardTan erTad.
edvardi zogjer mkiTxavda xelismdgomareobas, mec vatyuebdi rom yvelaferi gadasarevad iyo.
elisi sul gvaCqarebda sauzmeze, is ariyo CemsaviT zarmaci, magram ratomRac elisi ar ijda dRes magidasTan saWmliT saves fodnosiT romelzec piris dakarebas ar apirebda.
edvardsaraferi uTqvams imis Sesaxeb rom elisi dRes ar iqneboda. vifiqre rom elisis klasi adre gaanTavisufles radgan misi klaselebi ar daminaxavs.
_elisi sad ari? -gangaSiT vkiTxe edvards
is xelSi Sokoladis filas aTamaSebda da Tan mipasuxa:
_ jasperTan erTadaa.
_ra sWirs, kargad aris?
_is cota xniT wavida.
_raa? sad? edvardma mxrebi aiCeCa:
_konkretulad arsad.
_elisic wavida? -vkiTxe imedgacruebiT. raTqmaunda Tu jaspers is Wirdeboda aucileblad wayveboda.
_xo, is ariqneba ramodenime xani. eliss undoda rom jasperi denalisTan wasvlaze daeTanxmebina.
denalebi-es kidev erTi "kargi" vampirebis ojaxia, romlebic kalenebis msgavsi cxovrebiT cxovroben. drodadro me maTze mesmoda. edvardi iyo maTTan SarSan zamTarSi roca Cemi forqsSi Camosvla edvardisTvis gasZlebad rTuli iyo. aseve maTTan ramodenime xani imyofeboda loreni: jeimsis patara dajgufebis yvelaze civilizebuli wevri, yovel SemTxvevaSi mas ar ucdia Cveni mokvla. am mizezebis gamo undoda eliss jasperis maTTan wayvana.
me nerwyvi gadavylape rom kiserSi gaCxerili burTi gadameylapa. sindisis qenjnam Semawuxa radgan me elisis da jasperis saxlidan wasvlis mizezi viyavi iseve rogorc emetis da rozalisi.
beWebi CamovuSvi da Tavi magidaze davde.
_xeli gtkiva? -mzrunvelad mkiTxa edvardma.
_ra sanerviuloa exla Cemi suleluri xeli? -suZulciliT vuTxari.
man ar mipasuxa da Tavi isev magidaze davde.
dRis bolos Cvens Soris siCume ukve gausaZlisi iyo. ar mindoda rom pirveli damerRvia is, magram es erTaderTi gza iyo imisi rom mas CemTvis xma gaeca.
_dRes moxval CemTan mogvianebiT? -vkiTxe roca Cems pikapamde macilebda.
_mogvianebiT?
momewona rom es gakvirvebulma mkiTxa.
_xo, dRes unda vimuSao, guSin rom ar viyavi.
_ooo. - warmoTqva edvardma _mokled, xom moxval saxlSi rom viqnebi?
ver vitandi im periods sanam is pasuxs gamcemda, eWvi mepareboda rom dRes veRar vnaxavdi.
_Tu Sen ese ginda.
_me sul minda Sens gverdiT viyo. -Sevaxsene, SeiZleba zedmetad emociuradac ki. megona rom gaicinebda, gaiRimebda an rame reagirebas gaakeTebda Cems sityvebze.
_kargi maSin moval. -usicocxloT mipasuxa.
sanam manqanis kars momiketavda, Sublze makoca da haerovani svliT wavida misi manqanisken.
panikaSi Cavardnilma Zlivs gavaxwie sadgomidan da maRaziaSi misvlamde davwynardi.
edvards dro sWirdeba, vuTxari Cems Tavs. is gaumklavdeba amas, raTqmaunda is naRvliani radgan misi ojaxi danawevrda, magram elisi da jasperi male dabrundeba, emetic da rozalis.
Tu es dagvexmareba, me aRarasodes Seval maT saxlSi, magram amas ar qonda mniSvneloba. me mainc yoveldRe vnaxavdi eliss skolaSi da is ver atkenda guls Carlis imiT rom Cvengan Sors yofiliyo. aseve me xSirad vnaxavdi karlails Cemi saavdmyofoSi misvlisas.
bolos da bolos rac guSin moxda ar aris imdenad mniSvnelovani, araferi iseTi ar momxdara SarSandelTan SedarebiT, jeimsisgan uamravi motexilobebi mqonda da TiTqmis mkvdari viyavi imdeni sisxli davkarge, magram edvardma es ufro advilad gadaitana roca yoveldRe saavadmyofoSi mejda. iqneb exla imitom aris rTulad yvelaferi rom is iZulebuli iyo me misi Zmisgan davecavi? imitom rom is misi Zma iyo? iqneb is ufro ukeTesi iyo rom jaspers movekali vidre misi ojaxi daSliliyo?
iqneb marto edvardi darCeniliyo skolis damTavrebamde, Carli ar iqneboda winaaRmdegi da Semdeg erTad wavidodiT kolejSi, an viTom wavidodiT rogorc rozali da emeti. raTqmaunda edvardi moiTmenda erT wels, ukvdavisTvis arc ise bevri iyo erTi weli rogorc CemTvis.
me vakontrolebdi Tavs imdonemde rom xmaze veravin Sematyobda Cems mdomareobas, roca manqanidan gadmovedi da maRaziisken gavemarTe.
maik niutoni dRes CemTan erTad muSaobda. roca Sevedi gamiRima da xeli damiqnia. Me xeli vstace samuSao Jilets da Tavi davuqnie maiks. Me isev warmovidgendi Cemi da edvardis gaqcevas da mogzaurobas sxvadasxva egzotikur qveynebSi. maikma Semawyvetina Cemi fantaziebi.
_rogor Caiara dabadebis dRem?
_kidev kargi rom male damTavrda. -Caviburtyune me.
maiki gaSterebuli miyurebda, TiTqosda giJi viyavi.
samuSao dRe nela gadioda. erTi suli mqonda rom edvardi menaxa, iqneb exla ukeTes xasiaZe yofiliyo.
saSiSi araferia yvelaferi ise iqneba rogorc adre, vamSvidebdi Cems Tavs.
Uudidesi Sveba vigrZeni roca Cems quCaze mivedi da davinaxe vercxlisferi volvo romelic Cemi saxlis win iyo gaCerebuli, aman raRac amanerviula.
saxlisken gaviqeci da SesvlisTanave daviZaxe:
_mama? edvard?
_aq varT bela. -gamomepasuxa Carli.
mosacmeli Camovkide da misaRebSi gavedi.
Edvardi savarZelSi ijda, mama divanze. oriveni televizors uyurebdnen, es absoliturad normaluri iyo CarlisTvis, magram ara edvardisTvis.
_privet. -vTqvi sustad.
_privet bela. -miTxra Carlim televizoridan mouSoreblad. _Cven exla vWameT pica, samzareuloSi cota darCa SegiZlia SeWamo.
SesasvlelSi videqi sanam edvardma ar momaqcia yuradReba. rogorc iqna Semomxeda da Tavazianad gamiRia:
_male SemogierTdebi. -Sempirda da isev televizorisken mibrunda.
me gaSterebuli vuyurebdi, TiTqisda ver mamCnevda. vigrZeni rom gulSi panika izrdeboda da samzareuloSi gaviqeci.
saerTod ar manaRvlebda pica. davjeqi Cems skamze fexebi avwie, nikapiT daveyrdeni da xelebi muxlebze moviWire. Yvelaferi es ise ucnauri iyo, Tan Zalian ucnauri vidre warmomedgina.
Tavis xelSi ayvana vcade, da vmsjelobdi:
ra aris yvelaze uaresi, ra SeiZleba moxdes ris gadatanasac SevZleb? es kiTxva arc me momewona. me yvela variants vixsenebdi romlebzec dRes vmsjelobdi.
Sors viyo kalenebis ijaxidan. raTqmaunda edvardi ar moiTxovda imas rom es elissac Seexeboda, magram Tu jasperi didxans iqneboda sxva ojaxTan raTqmaunda elisic masTan darCeboda, da masac ver vnaxavdi didi xani. Tavi davaqnie-amas gadavitan.
Tuarada wavide edvardTan erTad. SeiZleba man arc daelodos saswavlo wlis damTavrebas da exlave wavideT.
Cems win magidaze Carlis da renes saCuqrebi iyo romlebic jer ar gamomiyenebia. me xeli movkide albomis lamaz ydas da amovixvneSe dedas gaxsenebaze. ase Tu ise mis gareSe yofnis Semdeg, ar miadvildeboda imis warmodgena rom me mas mivatovebdi... Carli ki darCeboda srul martoobaSi, aq uCemod... Cem mSoblebs orives Zalian etkinebodaT guli.
magram Cven odesme xom davbrundebodiT? xom movinaxulebdiT maT? me ver vcemdi am kiTxvebs pasuxs darwmunebulad.
Mme vuyurebdi mSoblebis siyvarulis nivTier niSnebs. vici gza romelic avirCie ar aris ioli. da bolos mainc vfiqrobdi mxolod cud variantebze, iqneb yvelaferi kargad mogvarebuliyo.
me isev movkide xeli alboms da gadavSale. kuTxebSi gamzadebuli iyo Fotoebis Casasmeli plasmasebi. ise arc ise cudi ideaa davafiqsiro Cemi cxovrebis nawili qalq forqsSi, miTumetes Tu misi datoveba momiwevda.
xelSi vaTamaSebdi potoaparatis xelSi dasaWer bawars. vfiqrobdi pirvel kadrze, suraTi SeiZleba gamovides gansxvavebuli imisgan rasac gadavuReb? eWvi mpareba. me CavixiTxiTe roca gamaxsenda edvardis udardeli sicilze guSin saRamos. sicili uceb gaqra roca gamaxsenda Tu rogor uceb Seicvala is. am faktis gaxsenebisas Tavbru ise damexva TiTqos Zalian didi simaRlis kideze videqi.
amaze fiqrs metjer aRar vapirebdi. Aparati aviRe da meore sarTulze gaviqeci.
Cemi oTaxi 17 wlis ganmavlobaSi TiTqmis ar Secvlila, mas Semdeg rac deda cxovrobda aq. kedlebi isev Ria cisferi, fanjrebze Zveli yviTeli fardebi. sawoli sxva magram masze gadafarebuli iyo bebias naCuqari gadasafarebeli.
daviwye oTaxSi suraTebis gadaReba. samwuxarod dRes gareT aRar SemeZlo gadaReba, ukve CamoRamda. grZnoba rom rac SeiZleba meti ram ameRniSna fotoze TandaTan izrdeboda. me forqsis yvela nawilisTvis unda gadameRo suraTi sanam davtovebdi mas.
cvlilebebi axlovdboda, me amas vgrZnobdi. me ar momwonda es magram cxovreba mudam sasiamovno da uRrublo ar aris.
QqvemoT Casvlisas potoaparatiT xelSi, vcdilobdi nerviuloba damemala, ar mindoa isev Semexeda edvradis civi TvalebisTvis. is SeZlebs da gadalaxavs amas, iqneb nerviulobs rom Tu wasvlas mTxovs me mewyineba, magram pasuxi ukve mzad mqonda, ukve momzadebuli viyavi rom amas mTxovda da mec daveTanxmdebodi.
Aaparati movamzade, magram me me meSinoda misaRebSi gasvla, aranairi Sansi ar iyo rom edvard gamoviWerdi, magram is Cemsken ar iyureboda. vgrZnobdi sust kankals da raRac usiamovno civi trialebda mucelSi. Me ar mivaqcie amas yuradReba da suraTi gadaviRe.
maT orivem Semomxedes. Carli SeiSmuSna, edvardis saxe arafers gamoxatavda.
_bela ras akeTeb? -SemomCivla Carlim
_miiwieT Tu SeiZleba. -me udardeli Rimiliani saxe miviRe da divanisken gavimarTe sadac Carli iwva. _xom ici rom male deda darekavs da gamomkiTxavs Tu rogor viyeneb Tqvens saCuqrebs. albomi unda Sevavso manam sanam renes guli wauva.
_eg kargi, magram ratom miReb me? -waibuzRuna Carlim.
_imitom rom eseTi lamazi myavxar. -vupasuxe RimiliT. _ase rom radgan eseTi saCuqari gamikeTe, valdebuli xar rom fotoebze iyo.
_ei edvrad. -wamoviZaxe Seqmnili gulgrilobiT. _gadagviRe me damamas.
kamera edvards vesrole, gavurbodi misTvis TvalebSi Sexedvas, Carlis gverZe davixare ise rom kadrSi moxvedriliyo. Carlim amoioxra.
_bela gaiRime. -waibutbuta edvardma.
kargad Sevecade da oTaxic kameris sinaTlem gaanaTa.
_bavSvebo modi Tqven gadagiRebT. -SemogvTavaza Carlim. vicodi rom es misgan yuradRebis gadasatanad gaakeTa.
edvardma aparati Carlis gadasca.
me edvradis gverdiT davdeqi da vigrZeni Tu rogori formaluri iyo es. Man xeli beWze momxvia, me ki welze mocexvie. Mindoda saxeze Semexeda, magram SemeSinda.
_bela gaiRime Tu SeiZleba. -Semaxsena Carlim.
Rrmad CavisunTqe da gaviRime. sinaTlem uceb damabrmava.
_memgoni dReisTvis suraTebi sakmarisia. Tqva Carlim da potokamera savarZelze dado. _xom ar ginda romMmTeli firi dRes daxarjo.
edvardi nazad ganTavisuflda Cemi xelebidan da savarZelSi dabrunda.
me vWoWmanebdi, magram mainc davjeqi edvardis pirdapir. uceb ise SevSindi rom xelebi amikankalda, mucelze miviWire rom caxcaxi damemala da televizors uarod mivaCerdi.
gadacema rom damTavrda edvardi wamodga.
_saxlSi unda wavide. -Tqva man
_kargad Cemo biWo. -mama Tbilad daemSvidoba
Mme uxerxulad wamovdeqi fexze da edvards ukan gavyevi.
_dRes darCebi? -vkiTxe imediT saves xmiT
velodebodi rom iseT pasuxs gamcemda rac ar matkenda guls.
_dRes ara.
mizezi ar mikiTxavs.
manqanSi Cajda da wavida. videqi da mas gavyurebdi, exla SevamCnie rom wvimda. isev vicdidi ar vici ratom, sanam ukan kari ar gaiRo.
_bela ras akeTeb aq? -mkiTxa Carlim gakvirvebulma, rom wvimaSi marto videqi.
_arafers. -mivbrundi da saxlSi Sevedi.
es grZeli Rame iyo, romlis ganmavlobaSic cota meZina.
Avdeqi maSinve roca fanjaraSi sinaTle Semovida.
meqanikurad skolisTvis Cavicvi da davelode sanam ca Rrublebidan gaiwmindeboda. cota xlopiebi SevWame da gared gavedi saxlisTvis suraTebis gadasaRebad, ramodenime Carlis saxlis foto tyis fonze. mivxvdi rom Zalian momenatreba is.
skolaSi wasvlamde potokamera zurgCanTaSi Cavde da Sevecade Cems axal saqmeze mefiqra da ara imaze Tu ra gadawyvita edvardma Ramis ganmavlobaSi.
SiSTan erTad mouTmenloba vigrZeni. ramdeni xani gagrZeldeba es yvelaferi?
es grZeldeboda mTeli dila. is Cumad damyveboda da arc iyureboda Cemsken.
Sevecade gakveTilebze gadametana yuradReba, magram inglisurzec ki ver SevZeli: g. bertaim orjer gaimeora kiTxva ledi kapaletze sanam mivxvdi rom me mommarTavda. edvardma CurCuliT mikarnaxa da isev gaagrZela ignorireba.
lanCze siCume grZeldeboda. Tavs saSinlad vgrZnobdi megona rom nebismier wuTsi davikivlebdi. Tavis gsarTobad uxilav saZRvarze gadavixare da jesikas davelaparake
_ei jes?
_ra iyo bela?
_SegiZlia erTi Txovna Semisrulo? -vuTxari da CanTa aviRe. _dedam mTxova rom Cemi megobrebi gadaviRo potoze. SegiZlia es gaakeTo?
kamera gadaveci.
_raTqmaunda. -RimiliT miTxra, Setrialda da saWmliT pir gavsebul maiks gadauRo.
Tvals vadevnebdi rogor darbodnen aparatiT xelSi, icinodnen da Cxubobdnen rom suraTSi kargad ar gamoiyurebodnen. es ise bavSvuri Canda, albaT me ar viyavi Res yvelasaviT normalur xasiaTze.
_mmmm bela mgoni mTeli firi davxarjeT. -mobodiSebiT gamomiwoda aparati jesikam.
_arauSavs, Zalian kargi, mgoni yvelaferi gadaviRe rac msurda.
edvardma isev Cumad manqanasTan mimacila. dRes isev samuSaod mivdiodi da es mixaroda kidec Cvenma erTad yofnam kargi araferi gamoiRi iqneb uketesi iyo cota xaniT calcalke davrCeniliyaviT.
Mme fotomaRaziaSi Seviare sadac firi davtove da samsaxurSi wavedi sadac maiki melodeboda. Samsaxuris Semdeg kidev gadaviRe sxvadasxva adgilebi. saxlSi Carlis mivesalme Tu ara oTaxSi gaviqeci axali suraTebis konvertiT.
Lloginze davjeqi da konverti gavxseni. Sasacilo iyo magram velodi rom pirveli suraTi carieli iqneboda.
amoviRe suraTi da xmamaRla amovisunTqe. edvardi potoze iseTive lamazi iyo rogorc cxovrebaSi, suraTidan miyurebda Tbili TvalebiT da ara iseTiT rogorc bolo dReebi. TiTqmis ucnauri iyo rom is ese... ese auRwerelad miyurebda da aTasi sityviT ver avxsnidi mas.
danarCeni suraTebi uceb gadavaTvaliere da sami davawyve erTmaneTis gverdiT sawolze. Ppirveli iyo edvardis poto samzareuloSi romelic Tbili mxiaruli TvalebiT miyurebda. meore-Carli da edvardi televizoris yurebisas, aq mas seriozuli, daZabuli gamoxedva qonda, misi saxe qandakebas Hgavda. bolo suraTi iyo Cemi da edvardis, sadac mouxerxeblad videqiT, aqac misi gamoxedva seriozuli da daZabuli iyo magram am potoSi es ar manerviulebda: Cvens Soris balansi-is misi silamaziT RmerTs gavda, xolo me adamianisTvisac ki ubralod gamoviyurebodi. suraTi gabrazebulma gadavagde.
gakveTilebis momzadebis magivrad suraTebis albomSi Calageba daviwye da TiToeuls Tavze TariRebs vawerdi. bolos movedi Cemi da edvardis fotoze romelic gadavkece da edvardis mxridan Cavde.
roca yvela suraTi Cavalage, gadavwyvi dedasTvis didi samadlobeli werili mimewera.
Eedvardi isev ar mosila, ar mindoda damejerebina,rom dResac ver vnaxavdi, magram is ar modioda. vcdilobdi gamexsenebina is situacia rom edvardi ar mosuliyo an ar gavefrTxilebne piradad an telefoniT, magram ver gavixsene.
isev cudad meZina.
skolaSi dRe isev siCumeSi miRoRavda rogorc wina ori dRe. Sveba vigrZeni roca davinaxe rom sadgomze edvardi meloda, magram es grZnoba maSinve gaqra roca Sevxede rom is ufro civi gaxda Cems mimarT.
ukve ver vasaxelebdi am situaciis mizezs. Cemi dabadebis dRe warsuls Cabarda, mTavaria elisi droze dabrundes sanam yvelaferi kontrolidan gamova.
magram mxolod elissze ver viqnebodi damokidebuli. gadavwyvite rom Tu dResac ver davelaparakebodi edvras yvelaferze normalurad, karlails vnaxavdi rom raime meRona.
skolis Semdeg edvardi dalaparakebas Sempirda. me aranairi SewinaaRmdegeba ar mimiRia.
roca pikapTan mimacila mkiTxa.
_winaaRmdegi xom ar xar Cemi manqaniT rom wamogyve? -miTxra sanam manqanasTan mividodiT. Cemma guliscemam moimata
_raTqmaunda ara.
_namdvilad? -isev mkiTxa da manqanis kari gamiRo.
_raTqmaunda. -vcdilobdi racSeiZleba mSvidi toniT meTqva, magram ar momewona misi toni.
_gzad dedas werils Cavagdeb safosto yuTSi, iq SevxvdeT.
edvardma sqel konverts Sexeda savarZelze, da uceb gaiwia mis asaRebad.
_iqac gamogyvebi. -man Cemi sayvareli RimiliT gaiRima, magram masSi raRac ver iyo is mis Tvalebs ar Sexebia.
_kargi. -daveTanxme, magram ver gaviRime sapasuxod. man kari momixura da misi manqanisken gaemarTa.
edvardma marTlac mimacila saxlamde. Manqana saxlsi win Carlis adgilze gaaCera. Es cudis niSani iyo, eseigi darCenas ar apirebda. Tavi gavaqnie, Rrmad CavisunTqe da energia movikribe.
edvardi manqanidan gadmovida, roca me gadmovdiodi da dasaxmareblad movida, xelidan zurgCanTa gamomarTa. es absoliturad Cveulebrivi iyo, magram Semdeg CanTa isev manqanaSi Sedo, es ukve ar iyo normaluri ram.
_wamodi gaviseirnoT. -miTxra usicocxlo xmiT da xeli momkida.
ar mipasuxia. veraferi movifiqre rom SevwinaaRmdegebodi, magram vicodi rom Rirda. ver vitandi cud winaTgrZnobebs. yvelaferi cudad dasruldeba Zalian cudad mimeorebda xma Cems TavSi.
is arc dalodebia Cems pasuxs da tyisken wamiyvana. Survilis garaSe mivyvebodi da vcdilobdi Tavsi damSvidebas: me xom zustad es mindoda rom yvelaferi gamerkvia. aba ratom maxrCobda panika?
ramodenime nabijis Semdeg gavCerdiT tyeSi. Cemi saxli kargad Canda.
arc ise grZeli gaseirnebaa.
edvardi xes mieyrdno da gamWriaxi TvalebiT miyurebda.
_kargi, vilaparakod. -es ufro Tamamad warmovTqvi vidre Cemimdgomareoba iyo.
man didze amoixvnaSa.
_bela, Cven mivemgzavrebiT.
M
mec didze amovixvneSe. es sasiamovno moulodneloba iyo. megona rom mzad viyavi amisTvis magram mainc vkiTxe.
_exla ratom da ara 1 wlis Semdeg?
_bela, dro movida. bolos da bolos ramdeni xani unda davrCed forqsSi?
misma pasuxma SemaZrwuna. Mmegona rom Cveni wasvliT misi ojaxi uproblemod icxovrebda forqsSi. ratom mivdiodiT yvelani erTad?
Tvals ar vaSorebdi edvards da vcdilobdi gamego ras gulisxmobda.
is civad miyurebda.
moulodneli gulis revis SegrZnebiT mivxvdi, rom edvradis naTqvami arasworad gavige.
_rodesac Sen ambob-Cven. -daviCurCule me
_me vgulisxmob Cems ojaxs da Cems Tavs. -yoveli sityva calcalke gamoTqva.
Tavs win da ukan vaqnevdi rom azrze movsuliyavi. is yovelgvari mouTmenlobis gareSe meloda. ramodenime wuTis Semdeg SevZeli damelaparakebina.
_kargi, mec TqvenTan erTad wamoval. _ara bela Sen ar SegiZlia, iq sadac Cven mivdivarT Seuferebeli adgilia SenTvis.
_Tu es adgili SenTvis aris kargi, maSin is CemTvisac kargi iqneba.
_me ar Segeferebi bela, SenTvis arafers ar unda vniSnavde.
_edvard nu xar sasacilo. -mindoda es gabrazebiT meTqva magram vedrebad gamomivida. _Sen saukeTeso xar Cems cxovrebaSi.
_Cemi samyaro ara aris SenTvis bela. -Tqva moRuSulma.
_is rac jaspers mouvida es arafers ar niSnavs edvard! Arafers!
_marTali xar. moxda is rac mosalodneli iyo.
_Sen dampirdi, feniqsSi dampirdi rom CemTan darCebodi!
_iqamde sanam es kargi iqneboda SenTvis. -Semiswora man
_ara! saqme Cems sulSia ara? -daviyvire magram Cemi xma isev vedrebad ismoda. _karlailma yvelaferi miambo da me es ar maRelvebs. SegiZlia waiRo. Sens gareSe me suli mainc ar mWirdeba, is Senia!
man didze amoixvneSa, rogorc iqna dailaparaka, misi Tvalebi gayinul oqros gavda.
_bela me ar minda rom CemTan erTad wamoxvide. -man nela da gamokveTilad gamoTqva sityvebi, misi civi Tvalebi miyurebdnen sanam gaviazrebdi mis naTqvams.
_Sen... ar ginda... CemTan yofna? -Zlisv warmovTqvi es sityvebi roca mesmoda Tu ra saSinlad ismodnen isini.
_ara.
gaurkvevlad vuyurebdi TavlebSi. misi Tvalebi iseTi civi iyo, iseTi Rrma rom SemeZlo maTSi Camexeda, magram veraferi davinaxe imis sawinaaRmdego rac miTxra.
_kargi, es yvelafers cvlis. -mec gamikvirda Tu ra mSvidad warmovTqvi es sityvebi. albaT imitom rom SokSi viyavi, me ver vigebdi edvardis sityvebis azrs.
roca edvardma isev dailaparaka exla is tyes uyurebda.
_raTqmaunda me sul meyvarebi bela, magram rac im saRamos moxda es imis niSani iyo rom cvlilebebis droa. bela daviRale Tavi movaCveno ise rasac ar warmovadgen, me adamiani ar var. -man isev Semomxeda misi civi saxis naqvTebi araadamianuri iyo. _me davuSvi rom es yvelaferi Zalian didxans gagrZelebuliyo, da vnanob amas.
_ara. -exla mxolod CurCuli SemeZlo. _yvelaferi nelnela modioda Cems tvinamde, TiTqosda mJava Cems venebSi. _ar gaakeTo es edvard.
_Sen me ar Semeferebi bela. -exla man Semoabruna pirvelad naTqvami da amaSi ver SevewinaaRmdegebodi, mec kargad vicodi rom ar viyavi sakmarisad kargi misTvis.
piri gavaRe rom raRac meTqva magram verSevZeli. is meloda, misi saxe aranair emocias ar gamoxatavda. me isev vcade
_Tu... es is aris rac Sen ginda.
man Tavi damiqnia.
me gavqvavdi, kisris qvemod verafers vgrZnobdi.
_minda raRac gTxovo, Tu amis uflebas momcem. -mkiTxa man
netav ra dainaxa Cems saxeze iseTi rom mis saxezec gaielva raRac sapasuxom, magram sanam mivxvdebodi, is isev uemocio gaxda.
_rac ginda. -Cemi xma rogorc arasdros sustad ismoda.
SevamCnie rom misi Tvalebi daTba TiTqos oqrom dnoba daiwyo da yvelaferi damwva.
_ar Caidino aranairi sisulele. -mibrZana man _xvdebi raze geubnebi?
me Tavi davuqnie.
_raTqmaunda Carlize vfiqrob, Sen mas sWirdebi. mixede Tavs misi gulisTvis
isev davuqnie Tavi _gpirdebi.
momeCvena rom cota damSvidda.
_mec Sevasruleb Cems pirobas. Tqva man _gpirdebi rom aRarasodes mnaxav, aRar davbrundebi. ar minda rom cxovreba isev agirio. yvelaferi ise iqneb TiTqosda arc varsebobdi.
Cemi muxlebi kankals iwyebdnen, radgan xeebma Cems irgvliv triali daiwyes, me mesmoda Cemi aCqarebuli pulsis xma. Edvardis xma Soreuli iyo.
man nazad gamiRima _ar inerviulo adamianis maxsovroba xanmoklea, dro yvelafris mkurnalia TqvenTvis. _Seni mogonebebi? -es ise warmovTqvi TiTqos raRac maxrCobda
_kargi. -ramodenime wamis ganmavlobaSi yoymanobda. _me ar daviviwyeb, magram Cvens saxeobas Zalian advilad gadaaqvs yuradReba.
-man isev gaiRima magram is ar Sexebia mis Tavlebs.
is cotaTi gamSorda. _kargi yvelaferi morCa, Cven aRar SegawuxebT bela.
uceb gaviazre misi sityvebi da gamikvirda rom aqamde raimes grZnoba SemeZlo.
_elisi aRar dabrundeba? -ise Cumad warmovTqvi ar megona Tu gaigonebda.
_isini yvelani wavidnen, me davrCi rom dagmSvidobebodi.
_elisi wavida? -Cemi xma saeWvod ismoda
_masac undoda damSvidobeba, magram davarwmune rom sruli ganSoreba ukeTesi iqneboda SenTvis.
Tavbru damexva, Zneli iyo koncentracia gamekeTebina Cemi TavisTvis. Misi sityvebi TavSi mitrialbeda, gamaxsenda eqimebi feniqsSi romlebic Cemi rentgenis suraTebs maCvenebdnen. xedav aq ra aris- sruli ganSoreba, misi TiTi suraTze gamosaxul Zvlebs dayveboda, es kargia ufro advilad SuSdeba.
sunTqvis aRdgenas Sevecade. ramenairad unda damexwia Tavi am koSmaridan.
_mSvidobiT bela. -man miTxra Cumi, mSvidi xmiT.
_moicade! -win waviwie rom fexebi gadamedga da SemeCerebina
vifiqre rom masac undoda gaCereba. Uceb CemTan gaCnda xelebi momxvia da Sublze makoca. Tvalebi davxuWe.
_Tavs gaufrTxildi. -is sunTqavda da mis sigriles vgrZnobdi Cems kanze.
qarma damiqrola, Tavlebi gavaxile da davinaxe foTlebi romlebic edvardis wasvlisgan haerSi iyvnen.
edvardi wavida. akankalebuli siaruliT, vxvdebodi rom es uazroba iyo , magram mainc vcdilobdi rom ukan gavyolodi. naTeli iyo rom edvardma aranairi kvali ar datova foTlebic ki ar irxeoda, magram mainc vagrZelebdi siaruls, me ar SemeZlo sxvanairad moqceva, Tu Sevwyvitav mis Zebnas yvelaferi dasruldeba.
siyvaruli, sicocxle, azri...
isev mivdiodi da mivdiodi, dros ar qonda mniSvneloba, iqneb saaTi gavida an ramodenime wuTi, iqneb dro gaCerda, imitom rom mivdiodi ufro Rrmad da Rrmad magram tye ar icvleboda. avenrviuldi, iqneb wreze davdiodi, patara wreze magram mainc vagrZelebdi siaruls. xSirad vedebodi totebs, nelnela Ramdeboda da xSirad vecemodi.
bolos da bolos sul Camobnelda. ver mivxvdi ras wamovedevi da Zirs davvardi. Zurgze gadavbrundi rom sunTqva SemZleboda.
Zirs gawolilma mivxvdi Tu ramxela dro iyo gasuli Sebindebis Semdeg. aq sul ese bnela? mTvaris Suqma xom unda SemoaRwios da cotaTi mainc gaanaTos aqauroba?
magram ara am Rames, ca sruliad Savi iyo, iqneb saerTod ar iyo mTvare. dRes xom axalmTvareobaa.
axali mTvare. me vkankalebdi magram ar mcioda.
didi xani gavida mas Semdeg, rom xmebi gavigone.
viRac Cems saxels iZaxda. xma Zalian Soridan ismoda magram namdvilad vicodi rom Cems saxels yvirodnen. me ver vicani xma. me vfiqrobdi gameca Tu ara pasuxi, imdenad viyavi SokSi rom Zalian didi dro damWirda im daskvnamde misvla rom pasuxi unda gameca, am dros xmac Sewyda.
ar vici ramdeni dro gavida roca wvimam gamaRviZa, ar viyavi darwmunebuli rom marTla CameZina. me vebRauWebodi Cems gaqvavebul mdgomareobas radgan ar gameazrebina is rac ar mindoda.
wvimam cota gamomacocxla, Semcivda da xelebi saxeze davifare.
zustad am dros isev gavigone xma. exla ufro Soreuli iyo da mgoni erTad ramodenime xma meZaxda. Sevecade Rrmad mesunTqa, vxvdebodi rom pasuxi unda gameca, magram SemeZlo xmamaRla daZaxeba rom gaegonaT?
moulodnelad sxva xma gaisma, Zalian axlos cxovelma daiRriala. davfiqrdi SevSindi Tu ara? magram gaqvavebuli viweqi. Rriali Sewyda.
wvima grZeldeboda da moedineboda Cems loyebze. Zalebi bolomde movikribe rom Tavi Semebrunebina sinaTlisken.
Tavidan mxolod buCqebSi SemoRweuli Suqi anaTebda. sinaTle nelnela izrdeboda da meti sivrce naTdeboda. Suqma gamoaRwia simwvaneSi da davinaxe rom xelis sanaTi anaTebda. uceb sinaTlem damabrmava.
_bela!
xma ucnobi iyo magram suxaruliT saves. is ar iZaxda imitom rom moveZebne aramed rom mipova.
viyurebodi Zalian maRla rom misi saxe damenaxa, magram is Zalian maRali mito meCveneboda rom isev viweqi.
_bela rame gtkiva?
vicodi rom es sityvebi raRacas niSnavden, magram me mxolod gaSterebuli viyurebodi. Ra mniSvneloba qondaT maT exla?
_bela, me semi ueli var.
misi saxeli arafers meubneboda.
_Carlim gamomgzavna Sens mosaZebnad.
Carli? me amaze vcade koncentrireba, essaxeli namdvilad niSnavda raRacas CemTvis.
ucnobma xeli gamomiwoda. ar vicodi ra meqna.
misi Savi Tvalebi momCerebodnen, Semdeg beWebi aiCeCa da nazad amiyvana xelSi.
mas axutebuli mivyavdi tyeSi. vicodi rom ucnobis xelebidan unda Camovsuliyavi romalsac ar vicodi sad mivyavdi, magram Zala aRar mqonda.
cota dro gavida mas Semdeg rac sinaTle da kacis ramodenime xma SevamCnie.
_me is vipove! -daiZaxa man xmamRla
xmebi CaCumda, magram Semdeg isev axmaurdnen. Semis xma erTaderTi iyo romelsac am qaosSi varCevdi, albeT imitom rom mis gulze viyavi miwolili.
_ara, daWrili ar ari. -uTxra man viRacas _mxolod imeorebs "is wavida"
amas xmamaRla viZaxdi? tuCze vikbine.
_bela Zvirfasi kargad xar?
am xmas me yvelgan vcnob, da exla is anerviulebuli iyo.
_Carli? -Cemi xma sustad da ucnaurad ismoda.
_aq var Svilo.
sxvis xelSi gadamiyvanes, me mamas surneli vigrZeni. Carli wabarbacda roca amiyvana.
_iqneb ukeTesi iqneba me wamoviyvano? -SesTavaza semma.
_ara, me TviTon. -Tqva Carlim sunTqvis SekavebiT.
mas nela mivyvdi da ebrZoda daRlilobas Cemi wonidan. vwuxdi rom ar SemeZlo meTqva Zirs davesvi da CemiT wavolodi. Me ar mesmoda Cemi xma.
Cven xalxi mogvyveboda CiraRdnebiT xelSi, es parads an gasvenebas momagonebda. Tvalebi davxuWe.
_TiTqmis saxlSi varT. -imeorebda Carli
Tvalebi gavaxile roca karebis xma gavige. sems cali xeliT kari Ria eWira da meoreTi mzad iyo rom daveWire, magram Carlim SeZlo da divnamde mimiyvana.
_mama sul sveli var. -sustad SevewinaaRmdege.
_amas ar aqvs mniSvneloba. -mkacrad miTxra. Semdeg sxvas dauZaxa _adiela meore sarTulzea karadaSi.
_bela? mikiTxa sxva xmam. me Sevxede WaRara kacs da ramodenime wuTis Semdeg vicani.
_eqimo jerandi?
_xo Zvirfaso. miTxar man, _tramvirebuli xar bela?
isev dro damWirda rom kiTxva gameazrebina. SeviSmuSne roca gamaxsenda rom tyeSi semmac igive kiTxva damisva oRond is sxvanairad JRerda.
eqimi jerandi micdida, man erTi warbi aswia.
_ara tramvirebuli ar var. -movityue, mgoni Cemi pasuxi kiTxvis azrs pasuxobda.
misi Tbili xeli Sublze Semexo, Semdeg majaze momkida rom pulsi gaesinja.
_ra moxda, ra mogivida? -mkiTxa frTxilad
Mme gavSeSdi. Panikam amitana.
_tyeSi daikarge? -mikarnaxa man.
vicodi rom rom Cven xalxi gvismenda. Sami maRali mamakaci kviletebis rezervaciidan romelTa shori albaT sem uilic iyo. isini erTmaneTTan axlos idgnen da me miyurebdnen. iq iyvnen batoni niutoni maikTan erTad da batoni veberi anJelas mama. isini ufr yuradRebiT miyurebdnen. aseve me mesmoda kidev xmebi samzareulodan. mgoni naxevari qalaqi meZebda.
Carli yvelaze axlos iyo, is daixara rom pasuxi gaegona.
_xo. -daviCurCule. _davikarge.
Eeqimma Tavi daaqnia da mkiTxa.
_daRlili xar?
Tavi sustad davuqnie da Tvalebi davxuWe.
_vfiqrob rom araferi ar sWirs. -gavigone rogor uTxra eqimma jerandim Carlis. _is ubralod daRlilia da gamoZineba Wirdeba. xval Semovivli da isev Sevamowmeb. -Semdeg saaTs daxeda. _ukve dRes.
Semdeg divnidan adgnen.
_es simarTlea? -daiCurCula Carlim. maTi xmebi exla SOridan ismoda da smena davZabe. _isini marTla wavidnen?
_eqimma kalenma gvTxova rom araferi gveTqva. -upasuxa eqimma jerandim. _yvelaferi uceb gadawyda, ar undoda rom maTi wasva yvelas gaego.
_iqneb ukeTesi iyo gavefrTxilebineT mainc. -Seawyvetina Carlim.
_xo am situaciaSi gafrTxileba ar gvawyenda. -uxerxulad Tqva jerandim.
me aRar SemeZlo metis mosmena. adielis kuTxes vstace xeli romeli viRacam damafara da yurebze miviWire.
gavigone Carlim yvelas madloba rogor gadauxada vinc meZebda, Semdeg isini wavidnen.
me vgrZnobdi mis TiTebs Sublze da kidev erTi gadasafareblis wonas. Semdeg telefonma dareka da Carlim uceb upasuxa rom zars ar gaveRviZebine. is Zalian Cumad laparakobda.
_Cven is vipoved, yvelaferi kargadaa, Tavs kargad grZnobs. -laparakobda isev da isev.
gavigone rogor Cajda Carli savarZelSi sadac Ramis gatarebas apirebda. Semdeg isev dareka telefonma.
_gismenT. -waiburtyuna Carlim Semdeg misi xma Seicvala, is anerviulebuli iyo
_saad? darwmunebuli xarT rom rezervaciaSi ar ari? ra SeiZleba rom iwvodes? -idumali xma ismoda. _davrekav da gavarkvev.
interesiT daviwye mosmena roca Carlim muWi daartya telefons.
_ei bili Carli var, mapatie rom eseT dros girekav... ara bela kargada, Zinavs. me sul sxva rameze dagireke. Qalbatonma stenlim miTxra rom misi fanjridan zRvis kldeebTan cecxls xedavs... a! -uceb misi xma gaRizianda _ratom akeTeben amas? mmm marTla? kargi nu mebodiSebi ubralod darwmundi cecxli xom ar gavrcelebula. gamikvirda rogor daanTes eseT amindSi.
Carli yoymanobda da Semdeg daumata. _madloba semis da sxva biWebis gamogzavnisTvis. maT marTlac Cvenze kargad ician tye. Semma ipova bela... kargi mogvianebiT dagelaparakebiT. -Carlim yurmili dakida.
raRac waiburtyuna da savarZelisken wamovida.
_ra moxda? -vkiTxe me
is Cemsken wamovida
_mapatie rom gagaRviZe sayvarelo.
_rame iwvis?
_araferia saSiSi. ubralod koconebia kldeebze. _koconebi? -vkiTxe usicocxlo xmiT
Carli SeiSmuSna. _zogierTebi rezervaciaSi Zalian gaxarebulebi arian.
_ratom? -suleliviT vkiTxe
Carli iataks uyurebda _axal ambavs aRniSnaven. -Tqva gaRizianebuli toniT iyo mxolod erTi raRac razec fiqri SemeZlo da Cemi survilis miuxedavad sul vfiqrobdi masze. _imitom rom kalenebi wavidnen. -daviCurCule me _rezervaciaSi ar uyvarT isini, sul damaviwyda.
rezervaciaSi legendebi dadioda "civ" sisxlismsmelebze, romlebic maTi dasaxlebis mtrebi iyvnen. maT sjerodaT TavianTi legendebis rom maTi winaprebi mglebi iyvnen. Zalian cotas sjeroda am legendebis srulad, maT Soris Carlis megobari bili bleki iyo, mis Svili fiqromda rom mamamiss sisuleebis sjeroda. Bilim gamafrTxila rom kalenebisgan Sors dameWira Tavi.
_es sasaciloa. -uceb wamoiZaxa Carlim
erTi wuTi siCumeSi vijeqiT. fanjridan Canda rom ca aRar iyo Zalian Savi, nelnela Rrublebidan mze gamodioda.
_bela? -mkiTxa Carlim
me anerviulebuli vuyurebdi mas.
_man tyeSi marto dagtova? -mixvda Carli
me Tema Sevcvale:
_saidan gaige sad unda mogeZebne? -Cemi tvini nelnela isev iwyebda muSaobas.
_Seni weriliT. -gakvirvebiT mipasuxa Carlim. man Sarvlis ukana jibidan dakuWuli, daWuWyianebuli furceli amoiRo. man furceli Cems win daiWira rogorc Tavisi sityvebis damadasturebeli sabuTi. kalegrafia Zalian gavda Cemsas:
"wavedi edvardTan erTad saseirnod tyis bilikze, male davbrundebi. bela.
_rom ar dabrundi kalenebTan davreke magram aravin mipasuxa. -Tqva Carlim dabali xmiT _mere karlails davureke saavadmyofoSi da eqimma jerandim miTxra rom karlaili wavida.
_sad wavidnen? -Caviburtyune me
Carli momaSterda. _edvards ra, ar uTqvams SenTvis?
Tavi gavaryie rom naTqvami Tavidan momeSorebina. misi saxelis gagonebam Cawynarebuli tkivili gaaRviZa romelsac saguldagulod vmalavdi da exla axali ZaliT Semomitia, sunTqva Sevikari.
Carlim eWviT Semomxeda da gaagrZela:
_karlails kargi samsaxuri SesTavazes los-anjelesSi. vfiqrob rom kargi anazRaureba elis.
mziani los-anjelesi ukanaskneli adgili iqneboda sadac isini wavidodnen. me Cemi koSmari gamaxsenda, mzis Suqi romlisganac misi kani brwyinavda.
autaneli tkiviliT gadavitane mogoneba mis mSvenier saxeze.
_minda vicode bela, migatova Tu ara edvardma marto tyeSi? misma saxelma tkivilis axali talRa wamoiRo, Tavi gavyanyale rom tkivils gavqceodi.
_ara es Cemi Secdoma iyo, man aqve saxlTan damtova me Sevecade masze dawevas.
Carlim raRacis laparaki daiwyo. me bavSviviT miviWire xelebi yurebze.
_meti aRar SemiZlia amaze laparaki mama. Cems oTaxSi unda wavide.
sanam pasux gamcemda, wamovxti da zomod gaviqeci.
viRac iyo saxlSi vinc werili datova Cems sapovnelad. uceb saSineli eWvi gamiCnda, Cems oTaxSi Sevardi Tan kari mivxure da Cems magnitofonTan gavCerdi.
Yvelaferi ise ewyo rogorc davtove. magnitofonis saxuravs davaWire xeli gasaxsnelad, Tavi gaiRo.
is sicariele iyo.
dedas naCuqari albomi loginTan iatakze ido, rogorc davtove. akankalebuli xeliT gadavSale.
arc damWirvebia mTeli albomis gadafurcvla, pirveli gverdidanac yvelaferi gasagebi iyo. plasmasis kuTxeebSi aRar ido suraTebi, gverdi sul sufTa iqneboda rom ara Cemi warwera: "edvard kaleni, Carlis samzareulo, 13 seqtemberi"
aq SevCerdi darwmunebuli viyavi rom albomi carieli iyo.
yvelaferi ise iqneba TiTqos arc miarsebia. dampirda is.
me vgrZnobdi rbil xis iataks Cemi muxlebis qvemoT, xelis gulebs loyebze miWerils. imedi mqonda rom guli wamividoda magram samwuxarod gonaba ar wamivida. tkivilis talRebi romlebic izrdebodnen am wuTamde, bolomde Semipyres da Zirs damagdes.
Mme moZraobis gareSe davrCi.
Ooqtomberi
Nnoemberi
Ddekemberi
ianvari
Tavi meoTxe
gamofxizleba
dro gadis maSinac roca es geCveneba SeuZleblad. maSinac roca saaTis isris yoveli moZraoba tkivils ganiWebs rogrc sisxlis pulsi Wrilobaze. is midis araTanabrad xan didze iweleba xan Cerdeba an garbis. magram dro mainc gadis da Tavis saqmes akeTebs, CemTvisac ki.
Carlis muSti mTeli ZaliT daeSva magidaze
_ai ese bela! me Sen saxlSi ggzavni!
xraSunebis Wamas Tavi davanebe da Carlis mivaSterdi. simarTle rom vTqva sul ar vugdebdi saubars yurs da aver SevamCnie rom raRac seriozulze vsaubrobdiT, ver gavige ras gulisxmobda.
_me saxlSi var. -waviburtyune uxerxulad.
_me giSveb dedasTan, jeksonvilSi. -ganmimarta man
Carli gaRizianebuli adevnebda Tavl-yurs Tu rogor nela viazrebdi mis naTqvams.
_ra gavkeTe? -vigrZeni rogor davxare Tavi. es usamarTloba iyo. Cemi qceva bolo 4 Tvis ganmavlobaSi samagaliTo iyo. im pirveli kviris Semdeg, romelsac aRar vixsenebdiT arcerTi Cvengani, arc skolis da arc samsaxuris erTi dRec ar gamomitovebia, myavda kargi niSnebi, arasdros movdiodi saxlSi gvian, Tumca arc arsad davdiodi rom gvian RamiT movsuliyavi. Carlim sibraziT Semomxeda.
_araferic ar gagikeTebia, problemac amaSia. arasdros arafers akeTeb.
_ginda rom problemebi mqondes? -gakvirvebulma warbebi avwie. yuradRebis mokrebvas Sevecade, da es miWirda. bolo dros gadaveCvie raimes SemCnevas da gagonebas.
_usiamovnebebi ukeTesia imaze...rom sul saxlSi ibodialo SinaberasaviT.
cota ar iyos mewyina. Sevecade rac SeiZleba mSvidad mepasuxa.
_me ar davbodialob saxlSi.
_arasworad vTqvi -mipasuxa Carlim _ukeTesi iqneboda ar gebodiala saxlSi da rame gagekeTebina. Sen iseTi... usicocxlo xar bela. vfiqrob Sesaferisi sityva vipove. SeniSvnam gamoiRo efeqti. Sevecade pasuxi ufro sicocxliT mepasuxa.
_Zalian vwuxvar mama. -Cems bodiSs CemTvisac ar hqonda mniSvneloba. megona rom vaSterebdi mas, Cemi moqmedeba mxolod imas emsaxureboda rom Carli ar gamebrazebina. exla mivxvdi rom Cemi mcdelobebi amao yofila.
_me ar minda rom bodiSi momixado.
me amovioxre _maSin miTxari ra ginda rom gavakeTo.
_bela, -is yoymanobda da Tvals adevnebda Cems reaqcias. _Zvirfaso Sen ar xar pirveli visac msgavsi ramis gadatana mouxda.
_vici. -Cemi gabrazeba ar iyo STambeWdavi.
_mismine sayvarelo. vfiqrob rom... iqneb daxmareba gWirdeba.
_daxmareba?
is isev SeCerda saTanado sityvebis ZebnaSi.
_roca dedaSeni wavida da Senc wagiyvana... es namdvilad rTuli periodi iyo Cems cxovrebaSi.
_vici mama. -waviburtyune me
_me gavumklavdi amas. -miTxra man _magram Sen ver SeZleb. megona rom drois ganmavlobaSi yvelaferi ukeTesobisken Seicvleboda. -man Semomxeda da Tvalebi davxare. _orivem viciT rom Sen ver gaumklavdebi amas.
_me kargad var mama.
man ignorireba gamikeTa _iqneb, Tu Sen vinmes mouyvebi am yvelafris Sesaxe, vinme professionals.
_ginda rom fsiqologs mivmarTo? -Cemi xma ufro braziani gaxda roca mivxvdi rasac gulisxmobda.
_iqneb aman dagexmaros
_an sarTod ar damexmaros.
didi araferi gamegeboda fsiqologiis, magram vicodi rom es ar Sveloda Tu bolomde gulaxdili ar iyavi. me SemeZlo yvelaferi, simarTle meambo, oRond Tu mindoda rom darCenili sicocxle sagiJeSi gametarebina.
Carli akvirdeboda Cems jiut gamometyvelebas da isev Semomitia.
_me ver dagexmarebi bela, magram dedaSeni SeZlebs...
_mismine, Tu ginda me amsaRamosve davurekav jesikas da anJelas da gaviseirneb maTTan erTad.
_ara me amas ar geubnebi. -SemewinaaRmdega nawyenma. _ver uZleb SenTan ganSorebas, magram ar SemiZlia vuyuro rogor iRupav Tavs. arasdros ar minaxavs rom adamiani ese ganicdides, cdilobdes daiviwyos warsuli. CemTvis mtkivneulia amis yureba.
Tavi sulelad movaCvene da magidas davaSterdi.
_ver vigeb mama, jer meubnebi rom giJdebi Cemi eseTi qcevis gamo. Semdeg meubnebi rom ar ginda Cemi gaSveba.
_me minda rom bednieri iyo, sul cota minda_ar iyo ubeduri. vfiqrob ukeTesad iqnebi Tu forqsidan waxval.
TvalSi gancdebis wveTma gaielva romelsac amdeni xani vmalavdi.
_me arsad ar waval.
_ratom? -axsna moiTxova Carlim
_minda rom es semestric davamTavro. exla gadasvla xels SemiSlis.
_Sen kargi moswavle xar da SeZleb amaze Tavis garTmevas.
_ar minda deda da fili Sevawuxo.
_dedaSeni sixaruliT gadaireva Tu masTan dabrundebi.
_floridaSi CemTvis Zalian cxela.
Carlis muWi isev daeca magidas.
_bela orivem viciT ra ginda am adgilidan da es gRupavs Sen. Tveebi gavida aranairi zari arc werili aranairi kontaqti. Sen ar SegiZlia samudamod lodini.
sibrazisgan gavwiTldi. saubris es Tema sastikad mqonda akrZaluli, es kargad icoda man.
_me arafers ar velodebi da rafris imedi ar maqvs. -Cumad warmovTqvi
_bela... -daiwyo Carlim
_skolaSi unda wavide. -Sevawyvetine da aviRe xelmoukidebeli sauzme magididan, nagvis yuTSi Cavyare da rakovinaSi Cavde. arcgamirecxia, meti aRar SemeZlo amaze laparaki.
_jesikas movelaparake. -vuTxari zurgidan da CanTa movikide ise rom CarlisTvis TvalebSi ar Semexeda _albaT sadilze ar viqnebi. port-anjelesSi kinos sayureblad wavalT.
gasavleli kari uceb movijaxune. Cemi mondomebisgan rom Carlis gamovqceodi,erTerTi pirveli mivedi skolaSi. am situaciis dadebiTi mxare is iyo rom sadgomze kargi adgili davikave, xolo uaryofiTi is rom uamravi Tavisufali dro mqonda da is ramenairad unda momekla.
Carlis braldebebze rom ar damewyo fiqri, maTematikis wigni amoviRe da dRevandeli gakveTilis kiTxva daviwye. maTematikis kiTxva imaze uaresi iyo vidre mosmena. bolo xanebSi Zalian bevrs vmecadineobdi maTematikaSi da Sesabamisad maRali niSani myavda. batoni varneri fiqrobda rom Cemi warmateba misi pedagogiuri niWis damsaxureba iyo, magram Tu es mas axarebsme ar davungrev ocnebebs. Tavs davaZale manam mekiTxa sanam sadgomi manqanebiT ar gaivso da inglisuris gakveTilze wavedi, sakmaod advili Tema gvqonda. ar viyavi komunizmis gakveTilis winaaRmdegi, rogorc iqna davamTavred romanebi romelic skolis programis umetes nawils ikavebda. Cems adgilze davjeqi da siamovnebiT gadaverTe mister bertais gakveTilze.
dro swrafad gadioda skolaSi. zari daireka da wignebis Calageba daviwye.
_bela?
me vicani maikis xma. winaswar vicodi rasac metyoda.
_xval muSaob?
is yovel paraskevs erTi da igive kiTxvas misvamda, imis miuxedavad rom me arasdros visvenebdi SabaT kviras. erTi gamonaklisis garda Tveebis ukan. magram maiks ar qonda mizezi Cemze eseTi anerviulebuli Semoexeda. me kargi momuSave viyavi.
_xval xom SabaTia -exla mivxvdi rom Carli marTali iyo Tu rogori usicocxli xma mqonda.
_xo SabaTia. -dameTanxma is. _kargi droebiT, xeli damiqnia da Sebruna. meti aRar Sevuwuxebivar gakveTilebze.
maTematikis gakveTilze mivRoRavdi moRuSuli saxiT. am gakveTilze jesikasTan erTad vijeqi.
Tveebi gavida mas Semdeg rac jesikam normalurad gamarjoba miTxra. vici rom Cemi qceviT Zalian gavabraze da sul mebuseboda. exla ufro rTuli iyo masTan dalaparakeba miTumetes rom mindoda raRac meTxova. me ar vapirebdi Carlis winaSe isev socialuri mxardaWeris gareSe Sexvedras, rogorc mas undoda. vicodi rom ver movityuebodi, arada marto kinoSi wasvla Zalian ,imzidveli azri iyo. jesikas deda yvelaze didi Worikana iyo qalaqSi ase rom adre Tu gvian mama Sexvdeboda mas da yvelafers gaigebda.
klasis kari SevaRe. batonma vernerma mkacrad gamomxeda, mas ukve dawyebuli hqonda leqcia. Cemi adgilisken gavemarTe. jesikam arc Semomxeda me ki mis gverdiT vijeqi.
es gakveTili ufro swrafad gavida vidre inglisuri rac Cemi dRes pikamSi momzadebis mizezi iyo da aseve dro swrafad gadioda roca raime usiamovneba meloda.
gavbrazdi roca maswavlebelma 5 wuTiT adre gagvanTavisufla. ise gaiRima TiTqos Zalian gagvaxara.
_jes? -cxviri SeviWmuxne. daZabuli viyavi sanam momibrundeboda.
is uceb Semobrunda da eWviT Semomxeda.
_Sen me melaparakebi bela?
_raTqmaunda. -udanaSaulod Sevxede.
_nuTu maTematikaSi gWirdeba daxmareba? -gaRizianebuli xmiT mkiTxa.
_ara. -Tavi gavaqnie _sinamdvileSi mindoda gamego... wamoxval dRes saRamos CemTan erTad kinoSi? namdvilad mWirdeba qalis kompania. -cota gaRizianebuli xmiT vTqvi da jesika eWviT miyurebda.
_me ratom mekiTxebi? -isev gulgrilad mkiTxa
_Sen pirveli adamiani xar romelzec vfiqrob roca qalis kompaniaSi minda yofna. -imis imediT gaviRime rom Rimili ar iqneboda Zalian yalbi.magram me simarTle vuTxari.
memgoni cota moubrunda guli
_zustad ver getyvi.
_rame gegmebi gaqvs?
_romel filmze ginda rom wavideT?
_zustad ar maxsovs. -goneba davZabe rom raime gamexsenebina Tu ra gadioda bolo dros kinoTetrebSi. _im filmze ras ityvi president qalze rom aris?
jesikam ucnaurad Semomxeda.
_mag films didi xnis win uCvenebdnen bela.
_ooo. -me SeviSmuSne _iqneb aris filmi romelzec Sen ginda yureba?
jesikas xasiaTma Tavi gamoamJRavna.
_gavige rom raRac axali romantikuli komedia gamovida da aseve mamam uyura cotaxniswin film "Cixs" da Zalian moewona. romelimes didi siamovnebiT vuyurebdi.
me bolo saTaurs CavebRauWe.
_razea meore filmi?
_zombebi da raRac egeTebze. mam miTxra rom jer ar unaxavs amaze saSiSi filmi.
_mimzidvelad JRers. -mirCevnia zombebs gavesaubro vidre romans vuyuro.
_kargi. -jesika gakvirvebuli Canda Cemi pasuxidan. vcdilobdi gamexsenebina miyvarda Tu ara saSinelebaTa filmebi. _ginda skolis Semdeg gamogiaro? -mkiTxa man
_kargi.
jesikam gamiRima Zveleburi megobruli RimiliT da gabrunda. Cemma Rimilma daagviana magram mgoni dainaxa.
dRis danarCeni nawili male gavida. vawyobdi dRevandeli saRamos gegmebs, gamocdilebidan vicodi rom jesikasTan saubrisas ar gamiCndeba problemebi, me mxolod mis kiTxvebze momiwevs pasuxis gacema.
Cemi goneba sqel nislSi iyo gaxveuli. gamikvirda roca Cems saZinebelSi aRmovCndi. Ar maxsovda skolidan saxlis gza da rac is rogor Semovedi saxlSi, magram es ar iyo exla mTavari. Rasac cxovrebisgan viRebdi es iyo drois tyuilad gayvana.
me ar vebrZodi nisls, karadisken wavedi.drois ugrZnobloba zogjer ufro SesamCnevi iyo. roca karada gamovaRe maSin SevamCnie rom mis win videqi da masSi dalagebul nivTebs vuyurebdi romlebsac karga xania ar vatarebdi.
me wavawydi nagvis pakets romelSic Cemi dabadebisdRis saCuqari iyo. ar Semixedia rogor gadmovarda manqanis magnitofoni romelzec Cemi sisxlis kvali iyo, radgan TiTebiT gamovglije manqanidan.
paketidan safuleamoviRe romelsac iSviaTad vatarebdi da kari mivxure.
swored exla gavigone manqanis signali. Safule zurgCanTaSi Cavde da kibeebze swrafad daveSvi. vfiqrobdi Tu Cqara vimoZravebdi saRamoc male gaivlis
misaRebSi sarkeSi viyurebodi da sakuTari TaviT ukmayofilo vcdilobdi megobruli Rimiliani saxe mimeRo.
_madloba rom dRes kompania gamiwie. -warmovTqvi mSvidi xmiT. exla yuradRebas vaqcevdi Cemi yvela sityvis warmoTqmis formas. CarlisTan miadvildeboda xolo jesikasTan rTuli iyo emociebis mobilizeba rom damajerebeli vyofiliyavi.
_arafris. saidan gadawyvite ese uceb? -mkiTxa jesikam roca quCis boloSi viyaviT.
_gadavwyvite ra?
_wasuliyavi am saRamos saseirnod? -ise mkiTxa TiTqos Suagzaze gadaifiqra.
_mxolod cota gared gasvla mWirdeba
radioSi simRera vicani da saswrafod Sevcvale talRa.
_winaRmdegi xomar xar?
_raTqmaunda ara.
ramodenime talRa gadavrTe snam yvelaze usafrTxo simRera ar vipove. musikis xma rom gaisma jesikas gamometyvelebas Sevxede.
man eWviT Semomxeda
_rodis merea reps usmen?
_ar vici, karga xania. -vuTxari me
_Sen marTla mogwons es?
_namdvilad.
musikis mosmena da jesikasTan laparaki erTdroulad rTuli iyo. vcdilobdi Tavis qneva musikis ritmze ameyolebian.
_kargi... -jesika sahaero minas miaSterda.
_ra xdeba Sens da maiks Soris? -uceb davinteresdi me
_Sen mas Cemze xSirad naxulob.
Cveni saubari ar gaeba ise rogorc mindoda.
_samuSaoze arc ise kargad dailaparakeb. -waviburtyune me. _bolo dros aravis xvdebi?
_mTlad esec araa. Zogjer vxvdebi koners, ori kviris win vseirnobdi erikTan erTad. -jesikam Tvalebi gadaatriala da mivxvdi rom saubari grZeli iqneboda, mec vubiZge jesikas misi dawyebisken.
_erik iorki? sul bevrs rom laparakobs?
jesika ufro gamococxlda.
_xo dampatiJa da ver movifiqre saTanado mizezi uaris saTqmelad.
_sad dagpatiJa? -vkiTxe momTxovnad vicodi jesikas reaqcia. _yvelaferi Tavidan dawvrilebiT momiyevi.
Jesika CaiZira grZel saubarSi, me savarZelSi movkalaTdi da vusmendi,saWiro adgilebze TiTqosda gakvirvebisgan veRar vsunTqavdi. erikis simpatiebze saubris Semdeg, yvelanairi SekiTxvis gareSe daiwyo koneris anbebis moyola.
Kkino dRes adre iwyeboda. amitom jesma am seansze Sesvla da Semdeg savaxSmod wasvla SemomTavaza. yvelgan wavidodi sadac moisurvebda, Semdeg Carlis Tavisuflad vetyodi rom swored ise viqceodi rogorc mas surda.
reklamebis dros vusmendi jesis laparaks, ase rom arc vaqcevdi yuradRebas ars aCvenebdnen. xolo roca filmi daiwyo me avnerviuldi. axalgazrda wyvili seirnobda plaJze da sasiyvarulo sityvebs eubneboda erTmaneTs.
_megona rom zombebze vuyurebdiT kinos -davuCurCule jess.
_xoda es aris eg kino.
_maSin ratom ar SeuWamiaT jer aravin?
jJesika gafarToebuli Secbunebuli TvalebiT miyurebda.
_darwmunebuli var eg Semdeg momentSi gamoCndeba. -daiCurCula man
_popkorns movitan ginda? _ara gmadlob.
me popkornisTvis rigSi Cavdeqi da vfiqrobdi ramdeni wuTi eqneboda daTmobili romantikul scenas, albaT 10 wuTi. darbazis karebTan SevCerdi da kivilis xma rom momesma davrwmundi rom sakamarisi dro gavida.
_yvelaferi gamotove. -damiCurCula jesma, roca Cems adgilze davjeqi. _exla TiTqmis yvela zombebad gadaiqca
_rigSi videqi. -vupasuxe da popkorni mivawode. Jesikam muWiT amoiRo.
Filmis danarCeni nawili saSineli zombebis TavdasxmebiT da xalxis kiviliT grZeldeboda, romelTa ricxvi nelnela iklebda. araferi ar iyo iseTi rom avenerviulebine, magram Tavs uxerxulad vgrZnobdi da ar vici ratom.
mxolod filmis dasasrulisken roca vuyurebdi Zlivs mosiarule zombebs. Mivxvdi raSi iyo Cemi anerviulebis mizezi. manZili,mTavari rolis Semsrulebel gogonasa da mis usicocxlo mdevars Soris mcirdeboda.
mivxvdi Tu ras magonebdnen isini. me wamovdeqi.
_sad midixar? ori wuTiRa darCa. -damiCurCula jesikam
_Zalian mwyuria. -waviburtyune da gasasvlelisken wavedi.
kinoTeatris SesasvlelSi skamze Camovjeqi da Sevecade cxovrebis eseT ironiaze ar mefiqra. magram yvelaferi imaze mimiTiTebda rom mec zombiviT davasrulebdi.
ver SevamCnie rogor gamomyvnen ukan.
me adre vocnebobdi rom eseTi miTiuri monstri gavmxdariyavi, magram ar mindoda gavmxdariyavi gacocxlebuli gvami. Tavi gavaqnie rom es fiqrebi momeSorebina radgan ukve panikaSi vvardebodi.
nelnela gaviazre rom me aRar var mTavari rolis Semsrulebeli da Cemi istoria dasrulda.
jesika kinoTeatris karidan gamovida da Zebna damiwyo. roca daminaxa saxeze jer Sveba Semdeg ki gabrazeba gamoexata.
_nuTu filmi eseTi saSineli aRmoCnda SenTvis?
_xo. -daveTanxme. _memgoni didi mSiSara var.
_es saxalisoa. me ramdenjer davikivle Sen ki xmac ar amogiRia, ver gavige ratom gamoiqeci.
_mxolod imitom rom SemeSinda.
jesika cota moeSva.
_filmi marTla yvelaze saSineli iyo rac ki minaxavs. dRes namdvilad koSmarebi dagvesizmreba
_amaSi eWvic ar mepareba. -Sevecade xma normaluri mqonoda. dRes namdvilad damesizmreba koSmarebi magram ara zombebze. Jesma uceb Semomxeda, albaT xma kargad ar gamomivida.
_sad ginda vivaxSmod? -mkiTxa jesma
_CemTvis sulerTia.
_kargi.
roca mivdiodiT jesikam mTavari rolis Semsrulebel mamakacze daiwyo laparaki. mec Tavs vuqnevdi da vercerT scenas ver vixenebdi.
arc vakvirdebodi sad mivyavdi jesikas. Mxolod mivxvdi rom ufro bneloda da siCume iyo. jesikam laparaki Sewyvita, me mmobodiSebiT gavuRime im imediT rom ar vawyenie Cemi gulgrilobiT.
jesika me ar miyurebda is daZabuli saxiT win miiCqaroda da irgvliv acecebda Tvalebs.
me pirvelad mimovixede irgvliv, rom gamego ra xdeboda.
Cven patara gaunaTebel quCaze viyaviT. yvela maRazia daketili iyo. quCis bolos moCanda "makdonaldsis" ganaTebuli niSani.
quCis mopirdapire mxares ludis bari iyo, romlis fanjrebic Signidan iyo daketili. Didi mwvane warwera naTebda da gvauwyebda baris saxels "calTvala piti". davinteresdi iyo SigniT raime mekobreobis rac garedan ar Canda. rkini kari Ria iyo gared gamodioda mbJutavi sinaTle da xalxis xmebi. 4 kaci baris win dabodialebda.
jesikas Sevxede. is win miiwevda da cdilobda ar yofiliyo SeSinebuli yuradReba rom ar mieqcia.
me SevCerdi da Sevxede im 4 mamakcs deJa vius Zlieri SegrZnebiT. iqneb adre ivdiodi sul sxva quCaze idga sul sxva Rame, magram scena nacnobi iyo. erTerTi im kacebidan iyo iseTive dabali da SavTmiani. me gavCerdi da mas Sevxede isic cnobismoyvareobiT momaSterda.
me vuyurebdi mas asfaltze miyinuliviT.
_bela? -CurCulebda jesika. _ras akeTeb?
_mgoni vicnob maT. -waviburtyune me.
ras vakeTebdi? me unda gaveqce am mogonebebs iseTi siswrafiT rogorc SemiZlia, 4 mamakaci romelmac Cemi yvela emocia daikava. ratom videqi aq gaSterebuli?
Zalian saeWvo damTxveva iyo rom aRmovCndi zustad am quCaze jesikasTan erTad. me isev dabal mamakacs Sevxede da Sevecade mimesgavsebia imisTvis vinc wina wels memuqreboda. mainteresebda iyo raime niSani riTic amovocnobdi am damains? is kaci arc ise kargad maxsovda. Cems sxeuls ufro kargad axsovda vidre tvins. gaSeSebuli fexebi, gamSrali yeli rom ramenairad damekivla, muWebi magrad moWerili, civi ofli roca dabalma "patara" damiZaxa.
danarCeni mamakaceb ar iyvnen im Rames amitom ar iwvevdne CemSi saSiSroebas, erTaderTi rac maTSi manerviulebda is iyo rom ar vicnobdi da bevri iyvnen. es yvelaferi sakmarisi iyo jesikasTvis, rom SeSinebuls daeZaxa:
_bela wamodi!
me mas yuradReba ra mivaqcie da gauazreblad mamakacebisken gadavdgi nabiji. ar mesmoda ratom mizidavda is saSiSroeba racmaTgan modioda. gaurkveveli grZnoba...magram didixania araferi migvrZnia. me maTken nela mivdiodi.
raRacam gairbina Cems venebSi, mivxvdi es adrenalini iyo, romelic amdeni xania ar yofila Cems sxeulSi.
sul mTlad gaurkvevlobaa - ra SuaSia aq adrenalini? es anarekli iyo rom me SarSanac videqi port anjelesis quCaSi ucnob mamakacebTan erTad.
me ver vxedavdi saSiSroebis mizezs. verc warmomedgina Turas SeeZlo awi Cemi SeSineba.
ukve naxevrad viyavi barTan misuli. roca jesma mstaca xeli.
_bela Sen ar SegiZlia rom barSi waxvide.
_me arc Seval iq, ubralod raRacis naxva minda. -vupasuxe gabrazebiT da misi xeli moviSore.
_nuTu marTla SeiSale? namdvilad Tavis mokvla ginda? -daiCurCula man.
am sityvebma Cemi yuradReba daipyro.
_ara ra minda. -TavDacviT vuTxari. me maSinac ar vfiqrobdi sikvdze roca es namdvil Svebas momitanda. Zalian bevrs vniSnavdi CarlisTvis, dedasTvis. pirvel rigSi maT winaSe viyavi pasuxismgebeli.
me Sevinaxe piroba rom arafers siuleles ar Cavidendi.
am dapirebis gaxsenebam danaSauli da tkivili gamoiwvia.
magram SevZleb Tu ara sakuTar Tavze gamarjvebas amas ver vamtkicebdi. Zogjer viRebdi britvas mivitandi venebTan da maSinve viSorebdi.
Jesikas Tvalebi TefSebiviT iyo damrgvalebuli, piri gaeRo d aver muwavda.
_wadi iyide rame saWmeli. -vuTxari jess da makdonaldsisken mivuTiTe. ar momewona rogorac miyurebda. _erT wuTSi dagewevi.
me mivbrundi kacebisken, romlebic gakvirvebuli gvadevnebdnen Tvals.
_bela exlave SeCerdi!
Cemi kunTebi giyina da gavSeSdi. exla jesikas ar SevuCerebivar. es iyo gabrazebuli xma, nacnobi, lamazi, rbili xma, romelic mainc barxativiT rCeboda roca warmomTqmeli gabrazebuli iyo.
es iyo "misi" xma. me Zalian vfrTxilobdi rom misi saxeli ar warmomeTqva. gamikvirda rom xmis gagonebaz ar daveci asfaltze gul wasuli. ar iyo aranairi tkivili.
Misi xmis gagonebisas TiTqos goneba gamewminda. TiTqosa Cemi Tavi amoiyvanes nislidan, me ufro naTlad davinaxe da gavigone yvelaferi. mxolod exla vigrZeni civi haeri, civi qari romelsac baridan surneleba mohqonda Cems saxeze.
Sokirebulma mimovixede irgvliv.
_jesikasTan dabrundi. -mibrZana mSvenierma xmam, isev gabrazebulma. _Sen dampirdi rom ar Caidendi sisuleleebs.
me marto viyavi. jesika idga moSorebiT romelic SeSinebuli miyurebda, da kacebi romlebic gakvirvebuli momSterebodnen ratom videqi Sua quCaSi.
Tavi gavaqnie rom gamerkvia ra xdeboda. is ar iyo Cems gverdiT, magram me vgrZnobdi mas ise axlos, ise axlos im xnis ganmavlobaSi... rac yvelaferi damTavrda. sibraze mis xmaSi ereoda nerviulobas, igive sibraze rac me mesmoda eseT situaciebSi, es momenti CemTvis mTel sicocxles udrida.
_Seasrule Seni danapirebi. -xma gaisma ise TiTqos raciiT iWerdnen.
daveWvdi rom halucinaciebi damewyo. raTqmaunda es yvelaferi deJa vius brali iyo.
me uceb gadavxede yvela variants.
daskvna pirveli: me gavgiJdi. mxolod ese SeiZleba iTqvas adamianze romelsac xmebi esmis.
daskvna meore: Cemma gonebam momca is rac mWirdeboda. survilis asruleba - tkivilisgan ganTavisufleba, cxovrebis timuli. Rom is zrunavs Cemze. imis warmodgena Tu ras metyoda aq rom iyos, an imedi rom is Cemze Relavs.
me ver vxedavdi mesame daskvnas. vimedovnebdi rom meore iyo swori da es Cemi gonebis TamaSia, romlisTvisac sagiJe ar memuqreba.
Cemi reaqcia ar iyo normaluri. magram me madlobeli viyavi, yvelaze metad meSinoda rom misi xma damaviwyda.
me ar SemiZlia masze vifiqro. raTqmaunda me vitanjebodi magram me mxolod susti adamiani var. yovel SemTxvevaSi exla SemeZlo ramodenime dRe tkivilis gareSe mecxovra. Exla am garigebaSi ori varianri mqonda tkivilsa da sicarieles Soris. me ar avirCev sicarieles/
me exla velodi tkivils, magram mas sZinavda - Tavs uCveulod vgrZnobdi, amdeni xani burusSi yofnis Semdeg Cemma grZnobebma gaiRviZes magram ar iyo tkivili. mxolod imedgacrueba rom misi xma gaqra.
mxolod erTi wami mqonda arCevanisTvis.
yvelaze azriani,aqedan wasvla iyo.
magram misi xma qreboda.
gadavwyvite gamomecada Tavi, da nabiji gadavdgi.
_bela dabrundi! -daiRrina man
SvebiT amovisunTqe. sibraze iyo is risi gagonebac mindoda - cru sabuTi rom is zrunavs Cemze. Cemi gonebis saCuqari.
gavida kidev ramodenime wuTi sanam vfiqrobdi. patara auditoria madevnebda Tvals. albaT me vCandi ise TiTqos vfiqrobdi mivsuliyavi maTTan Tu ara. rogor ifiqrebden rom me vtkbebodi xmiT romelic mesmoda.
_privet. -warmoTqva erTerTma. mis xmaSi igrZnoboda rom mas eWvic ar epareboda Tavis momxobvlelobaSi. ver vityvi rom adre myavda nanaxi.
xmam Cems gonebaSi haerovnad gaiJRra.
me gaviRime, im kacma ki es pasuxad miiRo.
_SemiZlia ramiT dagexmaro? Dabneuli gamoiyurebi. -man gaicina da Tvali Camikra
asfaltze iamas gadavabije.
_ara, dabneuli ar var.
exla roca ufro mivuaxlovdi maT. Dabal SavTmian kacs davkvirdi. ara is ar mecoboda. cotaTo imedi gamicruvda rom ar aRmoCnda is visac wlis ukan Sevxvdi.
xma Cems gonebaSi gaCumda.
dabalma kacma SeamCnia Cemi mzera.
_iqneb dasalevi SemogTavazo? -mkiTxa aRgznebulma imiT rom me is TiTqosda momwonda Cemi daJinebuli mzeris gamo.
_Zalian axalgazrda var rom davlio. -avtomaturad vupasuxe.
cota ewyina da mkiTxa Tu ratom mivedi maTTan.
_Soridan Cems nacnobs migamsgavseT. Ikacravad SemeSala.
saSiSroeba romelic am kacebisgan modioda gaqra. isini ar gavden imaT vinc SarSan Semxvda. es kargi biWebi iyvnen da maT mimarT interesi gamiqra.
_arauSavs. -miTxra qeram. _darCi cota xans CvenTan.
_gmadlobT magram ar SemiZlia. -jesika Sua quCaSi idga da miyurebda imedgacruebuli Cemi RalatiT.
_mxolod ramodenime wuTiT.
me Tavi gavaqnie da jesikasken Semovbrundi.
_wamodi vWamod rame. -SevTavaze jesikas da mxolod mas vuyurebdi. Me aRar vfiqrobdi zombebze. Gamovfxizldi am ugrZnoblobisgan, da meSinoda rom es gaSeSeba rasdros dabrundeboda.
_raze fiqrobdi bela? -damiWira jesikam _Sen xom maT ar icnob. _SeiZleba fsiqopatebi yofiliyvnen.
_mxolod megona rom erTerTs vicnobdi.
_Sen iseTi ucnauri xar bela svon. Mgonia rom ar gicnob.
_vwuxvra, -ar vicodi meti ra mepasuxa.
makdonaldsisken siCumeSi mivdiodiT. vicodi rom jesika nanobda manqabiT rom ar wamovediT, da masac ise swrafad undoda am saRamos damTavreba rogorc me dawyeba mindoda.
Sevecade ramdenjerme wamomewyo saubari, magram jesika namdvilad Zalian nawyeni iyo Cemze.
Roca manqanaSi davbrundiT, jesikam radio bolo xmaze CarTo rom me ar mecada masTan laparaki.
exla ar miWirda am musikis mosmena, miuxedavad imisa rom ar viyavi gaSeSebuli da gamofituli. me miadvildeboda amis gadatana.
Me velodi rom usicocxloba an tkivili dabrundeboda. Tkivili mxolod gaizrdeba, me yvela Cemi wesi davarRvie. imis nacvlad rom gavqceodi mogonebebs Sevxvdi maT. me mesmoda misi xma ise realurad. me ver davibrunebdi buruss tavSi, es maSinebda.
Sveba iyo yvelaze Zlieri emocia CemSi.
me mudam vcdilobdi rom ar mefiqra masze, magram arasdros mindoda misi daviwyeba. gvian RamiT Zalagamoclili vfiqrobdi rom erT dResac me ar memaxsovreba misi Tvalebis feri, misi kanis sinaze, misi xma. me ar vfiqrobdi masze magram is ar unda daviviwyo.
mxolod erTi ram macocxlebda - mudam unda viyo darwmunebuli rom is arsebobs. es iyo yvelaferi CemTvis. me yvelafers gavuZleb Tu is iarsebebs.
swored amitom aRmovCndi forqsis xafangSi, amitom vebrZodi Carlis roca gamgzavreba SemomTavaza. realurad amas ar qonda mniSvneloba, radgan is aqaRar dabrundeboda.
magram Tu me jeksonvilSi waval, an sxva mzian qalaqSi. Rogor davrwmunde rom is namdvilad arsebobs? adgili sadac ver warmovidgen mas azri mis arsebobaze gareboda... amas me ver gadavitan.
akrZalulia gaxsovdes, geSinia rom daiviwyo. rTuli gzaa.
gamikvirda roca jesikam Cemi saxlis win gaaCera manqana. gzam cota dro daikava, magram mikvirda rogor gaZlo jesikam es dro laparakis gareSe.
_madloba rom kompania gamiwie, yvelaferi saintereso iyo. -vuTxari roca manqanis kari gavaRe.
_namdvilad -waiburtyuna jesma.
_vwuxvar momxdarze... kinos Semdeg
_raTqmaunda. -is saqare minas wmindavda imis magivrad rom Cemze Semoexeda
_orSabaTamde.
_kargad bela.
gadmovedi da kari mivxure. Jesika wavida ise arc Semouxedavs CemTvis.
roca saxlSi Sevedi ukve aRar vfiqrobdi jesze.
mama misaRebSi meloda, xeleb gadajvaredinebuli gulze.
_privet mama. -swrafad mivesalme da kibisken wavedi rom ar daveyovnebine.
_sad iyavi? -axsna momTxova
gakvirvebulma Sevxede
_jesikasTan erTad kinoSi viyavi. xom gagafrTxile diliT.
_hm. -warmoTqva man
_kargad moviqeci?
is Cems gamometyvelebas ukvirdeboda, Semdeg TiTqos raRac dainaxa masSi.
_gadasarevad.Kkargad gaerTe?
_raTqmaunda. -vupasuxe me. _vuyureT rogor Wamdne zombebi adamianebs, STambeWdavi iyo.
Tvalebi daawvrila.
_RamemSvidobisa mama.
man kibeze gamatara da Cems oTaxSi avirbine.
ramodenime wuTSi viweqi Cems sawolSi, Zala gamoclili radgan tkivili movida.
is TiTqos mglejda nawilebad, iseTi SegrZneba mqonda rom gulSi didi xvreli maqvs, amomiRes yvela sasicocxlo organo da damtoves ganukurnebeli WrilobebiT romelic drois miuxedavad isev agrZelebda sisxldenas.
guli TiTqosda isev feTqavda magram me ar mesmoda misi xma, vigrZeni rom xelebi gameyina. orive xeli tanze Semovixvie. vcdilobdi Cemi ugrZnobloba damebrunebina, magram xelidan misxlteboda.
Mmainc vgrZnobdi rom SevZlebdi gadarCenas. me viyavi gatexili, vgrZnobdi tkivils - tkivils didi danakargidan romelmac yvelaferi wamarTva, tkivili yvela wertilSi. magram me SemeZlo gavmklavebodi amas, es ar niSnavs rom tkivili Semcirdeba aramed me ufro Zlieri gavxdi amis gadasatanad.
raRac moxda am saRamos da es iyo zombebis, adrenalinis Tu halucinaciis brali me aman gamomafxizla.
Ppirvelad am xnis ganmavlobaSi ar vicodi ra meloda dilas. Tavi mexuTe danapirebis darRveva
_bela inqeb waxvide saxlSi? -SemomTavaza maikma, me ar miyurebda kedels misCereboda. Nneta ramdeni xani ver SevamCnie misi laparaki?
dRe niutonebis maRaziaSi nela gadioda. am wuTs maRaziaSi mxolod ori klienti imyofeboda da maTi saubridan Canda rom monadireebi iyvnen. maikma mTeli erTi saaTi elaparaka samgzavro zurgCanTebis dadebiT da uaryofiT mxareebze. monadireebma Tavis bolo tyeSi gasvlaze daiwyes laparaki da maiks Sansi mieca rom daZvrenoda motrabaxe turistebs.
_wota xans kidev davrCebi. -vuTxari maiks. me isev uSedegod vcdilobdi Cemi ugrZnoblobis dabrunebas, dRes yvelaferi Zalian xmamaRali, naTeli da axlo meCveneboda. TiTqos viRacam yurebidan sacobebi gamomaZro. vcdilobdi ramenairad, turistebis xma CamexSo gonebaSi.
_geubnebi da damijere. -uTxra erTma meores romlis riJa wveri sul ar gadioda yavisfer Tmaze. _ieloustounTan axlos vnaxe daTvebi. -misi tansacmliT advili misaxvedri iyo rom ramodenime dRe ar gamoucvlia da axali Camosuli iyo mTebidan.
_marTla, didi Savi daTvebi? -meore kaci maRali da susti iyo. kani ise hqonda mzisgan garujuli rom tyavi gegoneboda gadakruli.
_bela rogorc ki es ori wava maSinve vketav maRazias. -Caiburtyuna maikma
_Tu gsurs rom wavide... -me mxrebi aviCeCe
_geubnebi rom Senze oTxjer didebi iyvnen. -iJinebda wveriani kaci, roca Cems nivTebs valagebdi. _saxliviT didi da Zalian Savi, vapireb adgilobriv polocias vamcno.Eis xom sadRac mTebSi ar yofila, dasaxlebasTan Zalian axloa.Y
garujulma kacma gaicina da Tvalebi gadaatriala.
_Sen ra rogorc yovelTvsi miwaze geZina da ramodenime kviraa wesierad ar giWamia xom?
_ei maik, xo marTals vambob. -wverianma kacma dauZaxa maiks.
_orSabaTs SevxvdebiT. -waviburtyune me
_diax batono. -Tqva maikma da kacebs miubrunda.
_miTxari aravis ar gaufrTxilebixarT Sav daTvebze?
_ara magram, saWiroa rom maTgan distancia davicvaT. Tqven naxeT sakvebis axali Sesanaxi, daTvebisgan dasacavad? is mxolod 2 kilos iwonis.
kari gavaRe da wvimaSi gamovedi. mosacmeli kargad movixure da pikapisken gavemarTe. wvimis wveTebi Zalian xmamaRla mewveTeboda dRes, magram Zravis xmam irgvliv yvelaferi daayrua.
ar mindoda cariel saxlSi wasvla. guSindeli Rame usaSinlesi iyo da ar msurda Cemi wamebis adgilze dabruneba. imis Semdegac rom CaZineba SevZeli tkivili mainc ar gamqrala. rogorc jesikas vuTxari, rom koSmarebi garantirebuli mqonda, es esec iyo.
exla koSmarebi yovel Rame mesizmreboda. ufro sworad koSmari, sul erTi da igive. ifiqrebT rom amdeni xnis ganmavlobaSi am koSmars SeeCvevi da imuniteti gamogimuSavdeba masze, magram me sul meSinoda misi, gansakuTrebiT dasasruli nawilis. Cems kivilze romlidanac meRviZeboda, aRar morboda Carli oTaxSi, rom enaxa vinme xomar Semomivarda an raRac egeTi, is ukve mieCvia.
SeiZleba sxvas arc SeSineboda Cemi koSmaris. aravin ar wamoxteboda kiviliT. masSi ar iyo aranairi zombebi, moCvenebebi, maniakebi. masSi marTla araferi ar iyo, mxolod sicariele. mxolod xeebs Soris labirinTebi, Semawuxebeli siCume, sibnele rogorc Rrubliani dRis saRamos, sinaTle sakmarisi iyo imis dasanaxad, rom irgvliv sicariele iyo. me mivrbivar sibneleSi gzis gaurkvevlad mudam raRacas veZeb, veZeb, veZeb. dro iweleba da iweleba, me ufro Cqara mivrbivar magram siCqare ufro mouxerxebels mxdis. Semdeg Cems sizmarSi Cndeba is rasac veZeb, magram umjobesia rom am dros gaviRviZo radgan vxvdebi rom is sinamdvileSi ar aris arc arasdros yofila da arc iqneba, araferi ubralo xeebis garda... mxolod sicariele da morCa...
ai am dros viRviZeb yviriliT.
Aar vaqcevdi yuradRebas sad mivdiodi, davbodialebdi cariel quCebSi, mTavaria saxlSi misasvlel gzebs veridebodi.
vwuxdi rom Cemi ugrZnobloba ar mibrundeboda, vcdilobdi gamexsenebina rogor movipove adre is. koSmari trialebda Cems TavSi da misgan wamosuli azrebi tkivils mayenebda. ar mindoda gamexsenebina is tye. sizmarze fiqrSic ki Tvalebi cremliT mevseboda. da gulSi didi xvreli Cneboda. erTi xeli mucelze moviWire rom tkivils ar davenakuwebine.
Yyvelaferi ise iqneba TiTqos arc miarsebia. es sityvebi TavSi mitrialebda da ar hgavda guSindeli halucinaciis xmovanebas. es iyo mxolod sityvebi, TiTqosda furcelze dawerili, magram maTgan xvreli Cems gulSi gaizarda da fexi tormuzs davaWire, aRar SemeZlo eseT mgomareobaSi manqanis marTva.
iqneb drois ganmavlobaSi, wlebis Semdeg Tu tkivili Semcirde, momavalSi me SevZleb ukan moxedvas, Tu tkivili im donemde Cawynardeba rom gavixseno is ramodenime Tve romelic mudam piradulad darCeba CemTvis. Tu SesaZlebelia rom tkivili im donemde gaqres rom me gavixseno is dro da madlobeli viyo imisTvis rom man is maCuqa. meti vidre vTxove da davimsaxure. odesme iqneb SevZlo ukan moxedva.
ra moxdeba Tu es Wriloba arasdor Sexorcdeba? Tu es tkivili arasdos gaqreba? Mme ufro movexvie Cems Tavs. TiTqosda arc uarsebia, ra uazro da Seusrulebeli dapirebaa. mas SeeZlo moepara Cveni suraTebi, waeRo saCuqrebi, magram es ar Secvlida samyaros Cems irgvli ise rogorc Cemi cxovereba mis gamoCenamde iyo. sagnobrivi damadasturebeli niSnebi misi arsebobisa yvelaze umniSvneli nawilia. me TviTon Sevicvale, Seicvala Cemi Sinagani buneba. Cemi fizikurobac ki iyo Secvlili: saxe sul TeTri, uZilobisgan CaSavebuli Tvalebi, Cemi Tvalebi imdenad muqi Candnen TeTr saxeze rom Soridan SeiZleboda vampirs vgavdi, magram me ar viyavi lamazi ufro metad zombs mogagonebdiT.
TiTqosda arc uarsebia? sigiJea. dapireba romelsac ver Seasrulebs. dapireba romelic Tqmis Tanave dairRva.
Tavi ruls davrtyi rom tkivili gameqro.
Tavi sulelad vigrZeni imisTvis, rom vcdilobdi pirobis Sesrulebas, romelic ukve orive mxridan iyo darRveuli. aris logika imaSi rom daicva Seni danapirebi Tu man Tavisi ver Seasrula? vis awuxebda is Tu me upasuxismgeblod da sulelurad moviqceodi? ar aris aranairi mizezi gaveqce TavzexelaRebulobas, ara aris aranairi mizezi ar viyo suleli.
me usicocxlod gamecina Sav iumorze: TavzexelaRebuloba forqsSi.
iumorma cota gamifanta tkivili. sunTqva nelnela gaTanabrda.
Mme isev Cems TavzexelaRebul saqcielebze vfiqrobdi, rom mogonebebs isev tkivili ar moetana. forqsSi eseT qcevas gamomgoneblurad unda miudge rac ar gamiWirdeba. iqneb ukeTesadac gavxde Tu Sevwyvitav Cemi danapirebis Sesrulebas, magram rogor gaveqce Cems movaleobebs am patara usafrTxo qalaq forqsSi. nu raTqmaunda is mTlad usafrTxoc ar yofila, magram exla is iseTi wynari Canda.
didi xani viyurebodi manqanis minidan. azrebi gauCerebliv miedinebodnen TavSi. me Zrava gamovrTe romeli amdeni xnis ganmavlobaSi tyuilad Rmuilebda da manqanida gadmovedi.
wvimis wveTebi Tmebs Seeria da saReze Camovida. aman cota gamomafzizla da irgvliv daviwye yureba.
mTeli wuTis dakvirvebis Semdeg gavarkvie sad vimyofebodi. me gzajvaredinze Cenisebis da markusebis saxlis win videqi. Cemi pikapi unda gadavayeno, sisulelea Sua Rames uazrod bodiali da avariuli situaciebis Seqmna, Tan Tu vinmem daminaxa aucileblad etyvian Carlis.
Rrmad CavisunTqe da wasasvlelad movemzade roca markusebis saxlTan raRacam miipyro yuradReba. safosto yuTze miwepebuli iyo didi qaRaldi warweriT "iyideba"
es bedia.
damTxveva? ras unda niSnavdes? SeiZleba sisulele iyo rom Zveli gafuWebulu motociklebi romlebic iyideboda bedis saCuqari iyo CemTvis da maT didi mizani qondaT.
albaT namdvilad bedia rom me Sansi momeca sulelurad moqcevisa, mxolod Tvalebis kargad gaxela iyo sakmarisi.
iyo ugunuri da Caidino sisulele. es iyo Carlis sayvareli sityvebi roca motociklebze laparakobda.
Carlis samuSao ar gavda im policielebisas romlebic did qalaqebSi muSaobdnen, magram mas xSirad iZaxebden sagzao SemTxvevebze. svel da mixveul moxveul trasaze bevri iyo avariebi magram cocxlebi rCebodnen dazaralebulni mxolod erTi gamonaklisis garda vinc motocikletiT dadioda. mas bevri msxverpli unaxavs ufro metad bavSvebi vinc motocikliT Cqari siaruls Seswirvia. me 10 wlisac ar viyavi roca piroba damadebina rom araviTar SemTxvevaSi ar davjdebodi motociklze.
MRmerTo ramdeni pirobis Sesrulebaze var valdebuli.
uceb mominda rom sisulele Camedina, mominda davarRvio yvela piroba ratom SevCerde mxolod erTze?
Gadavwyvite! manaqanis kari mivxure da markusebis saxlSi zari davreke.
erTerTma bavSvma gamiRo kari. yvelaze umcrosma, misi saxeli ver movigone.
man imwamsve micno
_bela svon? -mkiTxa gakvirvebiT
_ramdeni gindaT motociklisTvis? -vkiTxe sulmouTqmelad da maT mxares mivaTiTe.
_Sen amas seriozulad ambob? -mkiTxa momTxovnad
_raTqmaunda.
_isini ar muSaobs.
me amovixvneSe isedac etyobodaT rac sWirdaT
_ramdeni ginda?
_Tu marTla ginda erTi ufasod waiRe. dedam aiZula mama rom gadaeyara.
Mme isev gavxede, da motocikletebi marTlac nagvis urnebTan eyara.
_darwmunebuli xar? -vkiTxe biWs
_raTqmaunda Tu ginda dedas davuZaxeb.
umjobesia ufrosebi ar CavrioT Torem Carli gaigebs.
_ara, aris saWiro. Mjera.
_iqneb daxmareba gWirdeba? Zalian mZimea.
_madlobeli viqnebi. Mxolod erTi minda magram...
_SegiZlia orive waiRo. nawilebi gamogadgeba, Tan nagvis moSorebaSi dagvexmarebi.
biWuna motocikletebis manqanis sabargulSi CadebaSi momexmara. is Cqarobda maTgan ganTavisuflebas da arc vewinaaRmdegebodi.
_ra unda uqna maT? -mkiTxa biWma _ukve ramdeni welia ar uvliaT.
_jer ar vici. -vuTxari me. Cemi gadawyvetileba saidumlod unda darCes. _SeiZleba doulings wavuRo.
biWma gaicina _doulingi magaT remontSi ufro mets mogTxovs vidre Tavidan Rirada.
is marTali iyo. jon doulings eseTi reputacia hqonda qalaqSi. Aravin ar akeTebda masTan manqanebs Tu gverdiT qalaqSi SeeZlo manqanas CaRweva. Aam mxriv ar gamimarTla, sul vwuxdi rom ver Sevagrovebdi imden fuld rom pikapi gameremontebina. magram is karg mdomareobaSi iyo, jeikobi kargad uvlida roca mamamiss bilis ekuTvnoda pikapi.
uceb goneba gaminaTda.
_ici? exla gamaxsenda erTi adamiani, vinc SeZlebs maT SekeTebas.
_araCveulebrivia. -SvebiT gamiRima biWma.
is xels miqnevda roca movdiodi. sayvareli bavSvia.
exla Cqara da gamiznulad mivdiodi. saxlSi unda mimeswro Carlis mosvlamde Tu samsaxuridan adre wamovidoda.
saxlSi Sevvardi da telefons vstace xeli.
_Serif svons TxoveT, Tu SeiZleba? -vuTxari Carlis damxmares telefonSi. _bela var.
_gamarjoba bela. -miTxra stivma. _exlave davuZaxeb
_bela, ra moxda? -mkiTxa Carlim SeSfoTebiT, maSinve roca telefons mouaxlovda.
_me ra, mxolod maSin girekav roca rame mWirs?
ramodenime wuTi Cumad iyo
_adre arasdros dagirekavs ubralod. rame SegemTxva?
_ara. ubralod mindoda gamego bilis saxlis gza, ara mgonia mivagno. jeikobis naxva minda Tveebia ar SevxvedrivarT.
Carlim isev rom dailaparaka misi xma bednieri iyo.
_es araCveulebrivia bela. exlave agixsni, pasta da furceli gaaqvs?
Carlis mocemuli ruka advili misaxvedri iyo. Sevpirdi rom sadilisTvis davbrundebodi, mTxova ra meCqara, magram vicodi dRes CemTan erTad undoda sadiloba da ver wavarTmevdi am SesaZleblobas.
Cqara gadavuxvie qalaqis gzas. imedi mqonda rom saxlSi mxolod jeikobi iqneboda. bilisac Carlisnairi reaqcia eqneboda motocikletebze.
roca mivedi daniSnul adgilas, cota vnerviulobdi bilis reaqciaze me rom daminaxavda. misi azriT yvelaferi ise kargad aewyo rom verc warmoedginda. misi sixaruli ukavSirdeboda imas risi gaxsnebac ar mindoda, meSinoda rom swored amaze daiwyebda laparaks. meti Zala aRar mqonda rom es tkivili isev gadametana.
jeikobis saxli patara xis, viwro fanjrebiT da gadaSorebuli wiTeli saRebaviT qoxs ufro gavda. jeikobma fanjaraSi gamoyo Tavi, albaT nacnobi Zravis xma gaigona. jeikobi Carlis madlobeli iyo rom pikapi iyida da amiT gadaarCina rom srulwlovnobis Semdeg masze mouwevda siaruli.
is saxlamde Sua gzaze gamomegeba.
_bela! -didi Rimiliani saxiTmomegeba. misi TeTri kbilebi brwyinavda yavisferi kanis fonze. adre ar mimiqcevia yuradReba mis Tmebze, yovelTvis ikravda exla ki fardebiviT hqonda gverdebze CamoSvebuli.
jeikobi bolo 8 Tvis ganmavlobaSi Zalian gaizarda. man ukve gadaabija mozardis asaks, misi kunTebi exla didi iyo da yavisFeri kanis qveS Canda daberili ZarRvebi. misi saxe iseTive simpatiuri iyo rogoric maxsovda.
_privet jeikob. -me mis RimilSi didi sixaruli davinaxe da vigrZeni rom mec Zalian gamixarda misi danaxva. Aaman gamakvirva.
Mmec pasuxad gavuRime, da TiTqos ori nawili erTmaneTs SeuerTda. damaviwyda kidec rogor megobrulad miyvarda jeikob bleki.
is Cemgan ramodenime nabijSi gaCerda. gakvirvebiT Sevxede da Tavi avwie rom misi saxe damenaxa.
_isev gaizarde! -braldebiT da gakvirvebiT vuTxari.
man farTed gaicina. _180 santimetri. -TviTkmayofilebiT warmoTqva
_rodesem apireb gaCerebas? -Tavi gavaqnie. _ ukve uzarmazari xar, magram isev susti jeikobma gabrazebisgan saxe damanWa.
_droze Semodi saxlSi Torem sul mTlad gaiwuwe.
jeikobi win midioda, Tan gaSlili Tma, didi xelebiT Cveulad Seikra ukan.
_hei mama. -daiyvira roca daixra karebSi Sesasvlelad. _naxe CvenTan vin movida!A
bili patara misaRebSi iyo wigniT xelSi. man wigni muxlebze daido da Cems sanaxavad gamoemarTa.
_ra kargia rom Semogviare! mixaria Seni naxva
xeli CamovarTviT erTmaneTs,
_ram mogiyvana? Carli xom kargadaa?
_yvelaferi rigzea, ubralod jeikobis naxva mindoda.
Aam sityvebis gagonebaze jeikobs Tvalebi gaubrwyinda da imxelaze gaicina megona loyebi gaexeoda.
_darCebi CvenTan sadilad? -mkiTxa bilim
_ar SemiZlia, CarlisTan erTad unda visadilo.
_davurekav da isic mova. -SemomTavaza bilim. _uars ar ityvis
me uxerxulad gavicine. _nu nerviulobT Zalian male gestumrebiT meored, verc ki moaswrebT monatrebas. -miTumetes Tu jeikobi motociklebs gaakeTebs viRacam maTi marTva xom unda maswavlos.
bilimac gaicina. _kargi sxva dros iyos.
_aba, bela ra ginda? -mkiTxa jeikobma
_araferi iseTi. ra moxda axali Cems aq ar yofnaSi? -Tavs aq ise komfortulad vgrZnobdi, yvelaferi nacnobi iyo. ar maxsovda mtkivneuli mogonebebi.
jeikobi WoWmanobda. _SemiZlia Cemi axali manqana gaCveno, magram es mogvianebiT iyos
_ara, es kargi idea. -wamoviZaxe. _Zalian minda Seni manqanis naxva.
_kargi -Tqva man gaubedavd. _wamodi garaJSi.
ese ukeTesicaa gavifiqre me, da bilis davemSvideboe.
garaJi arc ise didi iyo. SigniT moCanda did blokebze dadebuli TiTqmis awyobili manqana.
rogorc iqna emblema vicani.
_folcvagenis ra modelia? -vkiTxe me
_es Zveli 1986 wlis rebiti klasikia.
_rogor midis masze samuSaoebi?
_TiTqmis davasrule. -miTxar Tbilad. _mam Seasrula SarSandeli gazafxulze danapirebi.
_ooo. -mxolod es vTqvi
mixvda rom ar mindoda am Temaze laparaki. Sevecade ar gamexsenebina SraSandeli gamosaSvebi saRamo. jeikobi mamamisma miisyida im pirobiT rom manqanis fuls miscemda da samagierod CemTvis danabarebi unda gadmoeca.
bilis undoda rom Tavi damenebebina adamianisTvis romelic yvelaze mniSvnelovani iyo CemTvis. aRmoCnda rom tyuilad nerviulobda. exla zedmetad usafrTxod viyavi.
magram amis Secvllas vapirebdi.
_jeikob ra gesmis motocikletebis?
man beWebi aiCeCa. _arc ise bevri ram. Cems megobar embris yavs da zogjer raRaceebs vukeTebT. ratom mekiTxebi?
_ici... -tuCebi movkume da davfiqrdi SeeZlo Tu ara jeikobs saidumlos Senaxva, magram sxva gza ar iyo. _ori motocikli SeviZine da arc ise karg mdgomareobaSi arian, SeZleb SeakeTo?
_magaria! -Tqva kmayofili saxiT. _vecdebi.
gasafrTxileblad TiTi avwia.
_mismine, Carli ver itans motocikletebs, mokvdeba Cems wamowyebaze rom gaigos. SegiZlia bilis araferi uTxra?
_raTqmaunda. -gamiRima jeikobma. _SegiZlia mSvidad iyo.
_gadagixdi. -amaze jeikobi gabrazda
_ara. me mxolod daxmareba minda araris saWiro fulis gadaxda.
_kargi... maSin ras ityvi patara garigebaze? -eseTi SeTavazeba ufro misaRebi meCvena. _me mxolod erTi motocikli mWirdeba, meores gaCuqeb Tu marTvas maswavli. ras ityvi?
_ma ga ri aa! -wamoiZaxa maan
_moica, marTvis ufleba kanonierad gaaqvs? Seni dabadebis dRe rodisaa?
_Sen is gamotove. 16is var. -viTomda gabrazeba gaiTamaSa
_kargi, asaki xels arasdros giSlida. mapatie rom gamovtove Seni dabadebis dRe.
_arauSavs. mec ar vyofilvar Sensaze. ramdenis xar 40is?
me Camecina. _daaxloebiT _SegviZlia erTad avRvniSnod Cveni dabadebis dReebi.
_es rogorc paemani ise JRers. -misi Tvalebi gabrwyindnen am sityvebze.
unda gavmklavebodi did enTuziazms, imdeni xnis ganmavlobaSi ar vyofilvar ese kargad miWirda misi kontroli.
_iqneb, motocikletebi mzad rom iqneba, es Cveni saCuqari iqneba erTmaneTisTvis.
_gaaCnia rodis moitan
Mme tuCze vikbine. _isini exla Cemi pikapis sabargulSia.
_Zalian kargi. -mgoni xvdeboda rom es ase iyo.
_bilim rom dainaxos, guli wauva.
Jeikma Tvali Camikra. _Cvenc Wkvianurad moviqceT.
Cven saxls SemovuareT da xeebs Soris davZvreboduT viTomda seirnoba rom gaveTamaSa, bili Tu dagvinaxavda. jeikobma motocikletebi manqanidan CamoiRo da buCqebSi alagebda sadac me vimalebodi. ise advilad gadmohqonda TiTqosda ubralo velosipedebi eWira, me ki maxsovda rom motocikletebi Zalian mZime iyo.
_arc ise cudad gamoiyurebian. -miTxra jeikobma roca Cumad mivagirebdiT xeebs Soris. _SeiZleba Zalian kargic ki gamovides, es Zveli xarlei sprintia.
_maSin is Seni iyos.
_darwmunebuli xar?
_absoliturad.
_remontisTvis fuli dagvWirdeba. -Tqva moRuSulma daJanguli metalis yurebisas. _raRac nawilebi unda viyidoT.
_Cven ar unda viyidoT. Sen iSove da fuls me gadavixdi.
_mmm ar vici. -waiburtyuna man
_maqvs cota mogrovebuli fuli, kolejisTvis. -koleji Smoleji gavifiqre me. Tan ar vapireb forqsidan wasvlas da ra daSavdeba cota rom movaklo fuls.
jeikobma Tavi daaqnia, mixvda rasac vgulismobdi.
roca garaJSi miviparebodiT, vuyurebdi jeikobs da vfiqrobdi Tu rogor gamimarTla, mxolod mozardi daTanxmdeboda orives mSoblebis motyvilebas, saSiSi transportis SekeTebas fuliT romelic Cemi kolejisTvis iyo.
misTvis araferi iyo amaSi uCveulo. jeikobi RmerTis saCuqari iyo CemTvis.
Tavi meeqvse
Mmegobrebi
Mmotociklebi jeikobis garaJSi safaris qveS movaTavseT. bili invalidis savarZliT ver SeZlebda saxlidan garaJamde misvlas uswormasworo gzaze.
jeikobma saswrafod daiwyo pirvel, wiTel motociklSi Zromiali. man misi manqanis kari gamiRo rom Cavmjdariyavi da Zirs ar momweoda jdoma. jeikobi mxiarulad laparakobda motociklis SekeTebis dros, mxolod xandaxan wamkravde beWs roca saubars aRar vusmendi. is miyveboda swavlis da misi ori saukeTeso megobris Sesaxeb.
_kvili da embri? -SevekiTxe me. _ra ucnauri saxelebia.
jeikobma TviTkmayofilad CaixiTxiTa, TiTqos man daarqva megobrebs saxelebi
_kvils, saxeli winaprebidan ergo, xolo embris, sapnis operis romeliRac varskvlavis sapativcemulod. isini pulsis gaCerebamde gaglaxaven Tu saxelebze dascineben da arc me var gamonaklisi.
_kargi megobrebi yofilan. -warbi avwie
_ara, isini marTla kargebi arian. oRond ar unda gaawvalo saxelebze.
am dros xma mogvesma:
_jeikob! -yviroda viRac
_bilia? -vkiTxe me
_ara. -momeCvena rom jeikobi gawiTlda. _eSmaks axseneb da isic iqve gaCndeba. -Caiburtyuna man
_jeikob, aq xar? -exla xma ufro axlodan moisma
_xo. -daiyvira jeikma da amoixvneSa
Sanam velodiT, siCume iyo da ai gamoCnda ori maRali muqkaniani biWi.
pirveli iyo kargi aRnagobis TiRqmis jeikobis nairi. mas grZeli Savi Tmebi zustad hqonda SuaSi gadayofili, erTi mxare yurze gadaewia meore CamoSvebuli qonda. meore biWi ufro dabali, misi TeTri maikis Signidan moCanda didi kunTebi, Tma TiTqmis gadaparsuli hqonda.
Cems danaxvaze orive biWi uceb SeCerda. maRali xan me xan jeikobs uyurebda, xolo kunTebiani mxolod me momStereboda da didze iRimoda
_privet biWebo. -gulgrilad miesalma jeikobi
_privet jeik. _miesalma mokle Tmiani Cemze Tval mouSoreblad. iZulebuli viyavi gameRima, razes man Tvali Camikra da momesalma.
_kvil, embri, es Cemi megobari belaa.
kvilma da embrim, ar vicodi romeli romeli iyo erTmaneTs gadaxedes.
_Sen albaT Carlis Svili xar? -mkiTxa kunTebianma da xeli gamomiwoda
_marTalia. -vuTxari da xeli CamovarTvi. Misi xeli Zlieri iyo TiTqos Cemsaze kunTis siZlieres sinjavda.
_me kvil ateara var. -gamomicxada vidre xels gamiSvebda.
_moxaruli var Seni gacnobiT kvil.
_hei bela, me embri var, magram albaT ukve mixvdi romeli romeli varT. -man morcxvad gaiRima da xeli damiqnia
_Seni gacnobiTac Zalian moxaruli var embri.
_aba ras akeTebT? -ikiTxa kvilma isev Cemze yurebiT
_bela da me am motocikletebs varemontebT. -warmoTqva jeikobma raRac TiTqosda jadosnurze laparakobda. biWebma jeikobs gamokiTxva dauwyes Cvens saqmeze da motocikletebis mawilebze laparakobdnen profesionaluri terminebiT. maTi umetesoba CemTvis gaugebari iyo, albaT aucileblaT kacis erTi qromosoma unda mqondes rom maT gavugo.
isini garTuli iyvnen TavianT saubarSi. roca gadavwyvite rom jobia saxlSi davbrunde sanam Carli aq mova. manqanidan gadmovedi. jeikobma uxerxulad Semomxeda.
_mogwyinda xom Cveni laparakis mosmena?
_sulac ara. -me ar momityuebia is marTla msiamovnebda maTi mosmena. _ubralod Carlis sadili unda davaxvedro.
_aaa. Kargi amaTze dajvirvebas saRamis davasruleb da dagirekav Tu raebi dagvWirdeba maT aRsadgenad. rodis moxval kidev amaT sanaxavd? YY
_xval SemiZlia. -am bolo dros kvira Cems CxovrebaSi saSineli dRe iyo. samecadino ar mqonda da saxlis dalagebasac mTeli dRe ver gavwelavdi rom yuradReba gadametana.
kvilma embris idayvi wakra da maT RimiliT gadaxedes erTmaneTs.
_gadasarevia! -wamoiZaxa gaxarebulma jeikobma
_Tu saWiro detalebis isas Seadgen, erTad wavideT maT sayidlad. -SevTavaze me
_ara mgonia neba mogce rom yvelaferi Sen gadaixado.
_ara. -Tavi gavaqnie. _es Cemi wamowyebaa, me fuliT uzrunvelyof Sen aremonteb.
embri kvils Camoeyrdno Cven saubarSi.
_mgonia rom es arasworia.
_jeikob xelosanTan rom wameRo ras fiqrob ramdeni damijdeboda?
_kargi kargi. adamianis darwmuneba SegiZlia. -gaiRima man.
_kidev aRar vlaparakob marTvis gakveTilebze. -davamate me
kvilma embris raRac CasCurCula ver gavige ra magram sicili atexes. jeikobma kvils xeli wakra:
_aba biWebo Tqveni wasvlis droa. -uTxra jeikma civad. _bela darCi kidev.
_ara ara biWebo iyaviT. marTla meCqareba. -karebisken wavedi. _xvalamde jeikob.
rogorc ki gareT gamovedi gavigone kvilis da embris erTdrouli wamoZaxili: oooo!
Aamas moyva patara Cxubis xma, raRac wamoZaxilebiT.
_Tu dReidan romelime Tqvengani Cems saxlSi moadgamT fexs... -gavigone rogor emuqreboda jeiki megobrebs. Semdeg gavedi xeebSi da aRar momismenia jeikobisTvis.
me CemTvis vxiTxiTebdi, da am xmisgan Tvalebi gakvirvebiT gamifarTovda. me vicinodi, marTla vicinodi da ara yalbad an iZulebiT, aq xom aravin ar iyo, vicinodi mxolod CemTvis. es iyo namdvili sicili da me ise Tavisuflad vgrZnobdi Tavs rom isev SevZeli gacineba.
saxlSi Carlize adre mivedi. ukve sufras vawyobdi rom Semovida.
_privet mama. -mivesalme RimiliT
is gancvifrebuli miyurebda
_jeikobTan kargad gaerTe?
_xo, Tan Zalian kargad.
_kargia Zalian kargi. -isev sifrTxiliT miTxra. _ras akeTebdiT?
exla Cemi jeri iyo sifrTxilisa.
_viyavi mis garaJSi da vuyurebdi rogor muSaobda. ici rom folcvagens aremontebs?
_xo, bilim miTxra raRac amis Sesaxeb.
dakiTxva unda gaCerebuliyo roca Carlim Wama daiwyo, magram is isev makvirdeboda saxeze saWmlis ReWvis dros.
sadilis Semdeg samzareuloSi davtrialdi, orjer davasufTave da Semdeg daviwye saSinao davalebebis nelnlea momzadeba. Carli wina oTaxSi xokeis TamaSs uyurebda. velode sanam ar ikiTxa romeli saaTi iyo, adga da Suqebi Caaqro. mec ukan mivyevi.
kibeze rom avdiodi vgrZnobdi rom Cemi ganwyobis bolo wveTiRa iyo darCenili. Ramis moaxloebasTan erTad SiSi gamiCnda risi gadatanac momiwevda ZilSi.
me ukve aRar viyavi ugrZnob mdgomareobaSi da dRevandeli Rame winasaviT saSineli iqneboda. sawolze movkalaTdi da mTvares mivaCerdi, Tvalebi magrad davxuWe da... rac Semdeg davinaxe es dila iyo.
me gaSterebulma mivaSterdi fanjridan Semosul ser sinaTles.
oTx Tveze meti xnis ganmavlobaSi pirvelad meZina koSmaris da yvirilis gareSe. ver getyviT romeli emocia ufro Zlieri iyo Sveba Tu Soki.
Ramodenime wuTis ganmavlobaSi gaSeSebuli velodi rom raRac moxdeboda an tkivili dabrundeba an ugrZnibloba, magram araferic ar iyo, pirvelad vgrZnobdi ese Tavs dasvenebulad.
Cems oTaxSi mimovixede, is ise ucnaurad gamoiyureboda, mgoni dalageba Zedmetad momivida, gogonebodaT aq aravis ucxovria didi xanio.
cudi fiqrebi Tavidan moviSore da Cavicvi, dRes isev mivdiodi jeikobTan. am azrma TiTqosda sicocxle Semmata. me rogorc sxvebTan viqceodi bolo Tveebis ganmavlobaSi: saubris dros ZaliT viRimodi an Tavs vaqnevdi rom interesi gamomexata, ese ar mWirdeboda jeikobTan, magram mTlad ver davrwmundebodi amaSi. dRes ar minda imedi gamicruvdes.
sauzmobis dros Carli isev frTxiobda, cdilobda daemala Tavisi dakvirvebuli mzera kvercxze yurebiT roca mec Sevxedavdi.
_ras apireb dRes? -mkiTxa ise TiTqosda ar ainteresebda Cemi pasuxi.
_isev jeikobTan waval.
_hm. -nela damiqnia Tavi
_winaaRmdegi xar? -Tavi ise movaCvene TiTqos avnerviuldi. _Tu ginda saxlSi davrCebi.
man uceb Semomxeda da panika davinaxe mis TavlebSi.
_ara raviTar SemTxvevaSi, wadi Zvirfaso. CemTan mainc gari mova da TamaSs unda vuyuroT. _iqneb garis gzad bilic wamoeyvana? -SevTavaze. naklebi mowmeebi ukeTesia _es araCveulebrivi azria.
vicodi rom mxolod TamaSis yureba ar iyo Carlis sixarulis mizezi. Mas marTla undoda rom xSirad gavsuliyavi saxlidan da Tavi gamerTo. wvimis plaSs vicmevdi roca bilis elaparakeboda telefoniT.
gareT ise wvimda gegoneboda vedrodan asxamen wyalso. iZulebuli viyavi manqana nela metarebina rom gza damenaxa. Rogorc iqna mivaRwie jeikobis saxlamde. Zrava rom gamovrTe saxliskarebidan jeikobi gamovarda didi Savi qolgiT. qolga Cems Tavze eWira sanam manqanas vketavdi.
_Carlim dareka da gviTxra rom CvenTan modiodi. -amixsna jeikobma RimiliT
Cemda gasakvirad yvelanairi Zalisxmevis gareSe gavucine jeikobs. aman TiTqosda siTbo Semoitana CemSi civi wvimis miuxedavda.
_privet jeikob.
_kargi azri iyo bilis dapatiJeba. -jeikobma xelis guli momiSvira rom damertya, amisTvis axtoma damWirda rom Cemi xuTiani misas miwvdomoda. razec jeikobma sicili atexa.
ramodenime wuTSi garimac moakiTxa bilis. jeikobma eqskursia momiwyo mis patara oTaxSi, rom raime eWvi ar gamogvewvia.
_aba, ras gavakeTebT dRes batono gudrenC? -vkiTxe jeiks rogorc ki bili gavida.
jeikobma jibidan furceli amoiRo.
_jer jarTSi wavideT, iqneb iq vnaxoT raime, Torem cota ar gveyofa, bevri ram unda rom motocikletebi isev amuSavdnen. -man Cems saxeze nerviuloba ver dainaxa da daamata. _100 dolarze meti dagvWirdeba.
me amoviRe jibidan Cemi Cekis wigni da Tvalwin avufriale.
_ai, aranairi priblema.
dRes ucnauri dRe iyo. me visiamovne. mixaroda cxovrebis yoveli wuTi, maSinac ki roca jarTisTvis wavediT im sibinZureSi. vfiqrobdi rom es dilandeli Sokis brali iyo, magram es yvelaze umniSvnelo axsnaa.
Semdeg vifiqre rom am yvelafris mizezi jeikobia. Mmas mudam uxaroda Cemi naxva, sul zrunavda Cemze roca mis gverdiT viyavi, an raime ar SemTxvevoda an isev depresiaSi ar Cavvardniliyavi.
raTqmaunda yvelaferi jeikobis gamoa. jeikobi usazRvrod bednieri adamiani iyo, dam as es bedniereba aurasaviT gadahqonda sxvebzec. is mzis sxivebiviT aTbobda yvelas. da ar aris gasakviri rom mec amitom mixaroda mis gverdiT yofna.
roca man didi xvreli SeamCnia manqanaSi radios adgilze, amas ar gamouwvevia Cemi depresia rogorc sxva dros iyo.
_magnitofoni gagifuWda?
_xo. -movatyue me
_vin gamoiRo is aqedan? yvelaferi gamoglejilia.
_es Cemi naxelavia. -gamovtydi me
man gadaixarxara. _mgoni arc ise xSirad unda miekaro motocikletebs.
_aranairi problema.
Rogorc jeikobma Tqva jarTSi marTla gaviRima bedma. is Zalian gaxarebuli iyo roca ramodenime rkinis detail naxa. me yuradRebiT vusmendi roca mixsnida Tu risTvis iyo isini.
Semdeg avtomobilebis nawilebis maRaziaSi wavediT. Cemi manqaniT ori saaTi dagvWirda Casvla, magram jeikobTan erTad dro uceb gavida. is laparakobda skolaze, megobrebze. mec vusvamdi uamrav kiTxvas da ara zrdilobisTvis, aramed marTla mainteresebda misi laparaki. amis gamo Zalian gakvirvebuli viyavi Cems Tavze.
_mxolod me vlaparakob. -miTxra man roca daamTavra ambavi Tavis megobar kvilze romelmac paemanze ufrosklaselis gogo dapatiJa. _Senze moyevi rame, raxdeba forqsSi, albaT iq ufro sainteresoa vidre CvenTan _arc masea saqme. -amovioxre me. _marTla araferi maqvs mosayoli. Seni megobrebi ufro sainteresoebi arian vidre Cemi. kvili iseTi sasaciloa.
jeikobi Seijmuxna _xo, kvilsac mowonxarQ
me gamecina _is Zalian axalgazrdaa CemTvis
jeikobi ufro gabrazda _didi rame erTi-ori weli.
Kkvilze meti aRar gvilaparakia. Jeikobs gasawvaleblad davuwye laparaki.
_Tu imas gaviTvaliswinebT rom gogoebi ufro swrafad xdebian zrdasrulebi vidre biWebi, da Tu amas Cvens Soris asaks davumatebT 12 wliT gamovdivar Senze ufrosi.
Jeikobma Tavlebi gadatriala da gadaixarxara. _kargi eseigi mawvaleb xo? maSin sanam didaT CaTvli Tavs cota simaRle ar gawyenda, me 10 welsac ar mogcemdi.
_160 santimetri arc ise pataraa. ra Cemi bralia Tu Sen amxela gaxdi.
ase vawvalebdiT erTmaneTs xoguiamamde, varkvevdiT vin ramdeni wlis iyo sinamdvileSi. me kidev 2 weli davkarge radgan Cemi manqanis nawilis gamocvla ar vicodi, magram erTi movimate roca gairkva rom saojaxo buRalterias vuZRvebodi.
maRaziSi rom mivediT isev ver vCerdebodiT. Jeikobs koncentrireba mouwia Cvens sayidlebze da roca yvela nawili viyideT misi siidan. man gamoacxada rom Cveni jildoebiT didi warmateba gvelis.
jeikobis saxls rom mivuaxlivdiT gavarkvieT rom me 23is viyavi jeikobi 30is. gamarjveba aSkarad mis mxares iyo.
me erTi wuTiTac ar maviwydeboda Cemi wamowyebis mizezi motocikletebze, imis miuxedavad rom Cemi cxovreba SedarebiT bednieri iyo. me isev mindoda vyofiliyavi upasuxismgeblo, mindoda damerRvia Cemi dadebuli suleluri piroba. Camedina rac SeiZleba didi sisulele forqsSi, rom ar vyofiliyavi pirobebis erTaderTi damcveli.
bili isev ar iyo dabrunebuli, amitom Tavisuflad gadavawyveT nawilebi samuSao iaraRebis gverdiT garaJSi da jeikobi maSinve Seudga muSaobas. isev vagrZelebdiT laparaks da sicils roca is nawilebs asufTavebda.
jeikobs marTlac oqros xelebi aqvs. isini cota didi iyvnen faqizi samuSaosTvis magram araCveulebrivad arTmevdnen Tavs. muSaobis dros is Zalian momxibvlelad da haerovnad gamoiyureboda rasac ver vityodi roca mefze idga da misi sididis gamo saSiSadac gamoiyureboda.
kvili da embri aRar gamoCenilan, albaT guSin jeikobis muqaram gaWra.
dRe swrafad gavida. ar velodi ise Camobnelda da bilis xmac gavigone romelic Cven gveZaxda.
wamovxti rom jeikobs nivTebis milagebaSi davxmarebodi, magram ver gavarkvie sedan damewyo.
_SeeSvi. -miTxra jeikobma _saRamos CemiT mivalageb.
_skolis davalebebi ar daiviwyo, am motocikletebis gamo. -vuTxari cota damnaSaved, ar mindoda Cemi gulisTvis usiamovnebebi qonoda skolaSi
_bela?
orivem uceb avwieT Tavebi roca Carlis xma gavigeT. _fu jandaba. -Caviburtyune. -wasayvanad momakiTxa
_wavideT droza. -gaicina jeikobma da sinaTle Caaqro, amis gamo uceb Tavalebi damibrmavda. jeikobma xeli momkida da garaJidan gamiyvana, man advilad gaagno nacnob gzas. misi xeli uxeSi magram Zalian Tbili iyo.
sufTa bilikis miuxedavad mainc vborZikobdiT. saxli rom gamoCnda isev vxarxarebdiT Cven mouxerxeblobaze. imedia ver SeamCnia rom Cemi sicili isterikulSi gadaizarda. es imis brali iyo rom karga xania ar micinia, rac sworic da Tan arasworic megona.
Carli karebSi idga, bili ki Tavis savarZelSi iqve iyo.
_privet mama. -mivesalme me, jaikma Tavi daukra. isev agvityda sicili
Carli agafrTovebuli TvalebiT miyurebda, romlebic gabrwyindnen roca dainaxa rom me da jeikobs xeli gvqonda Cakidebuli.
_bilim sadilad dagvpatiJa. -miTxra Carlim
_umaRlesi xarisxis spageti, Cemi saidumlo receptiT, romelic winaprebidan gvaqvs. -Tqva bilim seriozulad
saxli gavsebuli iyo CemTvis ucnobi da nacnobi stumrebiT. aq iyo gari klirvoteri Tavis colSvilTan erTad - misi meuRle siu, romelic Cemi forqsSi zafxulis ardadegebidan maxsovda pataraobaSi da ori Svili. Ufrosi lea romelic Zalian lamazi iyo, yavisferi egzotikuri kaniT, bzinvare Savi TmiT da sqeli didi wamwamebiT. lea, rom SevediT bilis telefoniT Woraobda da mgoni arc apirebda yurmilis dakidebas. umcrosi biWi seti 14is iyo da is aRfrTovanebiT iWerda jeikobis yvela sityvas.
stumrebi marTlac bevri iyvnen da yvela ver davetieT sasadilo magidaze amito, garim da Carlim skamebi gareT gamoitanes da spagets muRlebze dadebuli TebSidan vWamdiT, magram aq iyo raRac sasiamovno da mxiaruli. zogierTi magidasTan dRevandel TamaSs arCevda, Carli da gari Tevzaobaze laparakobdnen. jeikobi xan me xan sets melaparakeboda romelic sul awyvetinebda rom yuradReba jeikobs masze gadaetana.
Carli madevnebda Tvals kmayofili magram isev frTxili mzeriT. xmebi xmamaRla ismoda. yvela sxvadasxva Temaze laparakobda da erTis sicili meores laparaks faravda. me ar mindoda xSirad laparaki magram bevrs vicinodi, radgan me vgrZnobdi rom am xmauriani mxiaruli kompaniis nawili viyavi.
wasvla ar mindoa.
magram es xom vaSingtonia. wvima daiwyo, iZulebuli viyaviT saxlSi SevsuliyaviT da radgan bilis patara oTaxSi ver daveteodiT yvelani. garim Carlis manqana waiyvana, ase rom saxlSi me da Carli Cemi pikapiT wavediT. Carli dainteresda rogor gavatare dRe da mec nawilobriv simarTle vuambe. vuTxari rom nawilebis SesaZenad davdiodiT da Semdeg vuyurebdi rogor akeTebda jeikobi manqanas.
_rodis fiqrob isev misvlas masTan? -Seecada kiTxva didi interesis gareSa daesva.
_xval, skolis Semdeg. -vuTxari me. _gakveTilebs vimecadineb da waval.
_aucileblad imecadineb. -Tqva mkacro toniT, rom sixaruli daefara.
aRelvebuli viyavi saxlSi rom mivediT. Ar mindoda zemoT asvla. jeikobTan ganSorebis Semdeg SiSi ufro imatebda. darwmunebuli viyavi rom ori mSvidi Rame erTdroulad SeuZlebelia.
dro rom ramenairad gamewela daZinebamde. Cemi fosta Sevamowme. renesgan werili movida.
is mwerda saxlis saqmeebze, mis axal literaturul klubze romelSic Caewera meditaciis kursebis nacvlad romelic rogorc Cans ukve mobezrda. Mwerda rom mTeli kvira skolaSi muSaobda da ukve moenatra misi baRis bavSvebi. Aseve werda rom fili kmayofilia Tavisi wvrTnebiT da rom Taflobis Tvis meored gatarebas disneilendSi apireben.
SevamCnie rom es werili gegmis Cabarebas ufro gavda vidre Cveulebriv werils. sindisma Semawuxa, kargi Svili mqvia me? roca amdeni xania deda ar momikiTxavs, mxolod Cemze vfiqrob.
uceb davwere sapasuxo werili, dawvrilebiT gaveci mis yvela kiTxvas pasuxi da Cemi ambebic davamate, jeikobze, dRes gatarebul saRamoze. Es werili Zalian gansxvavdeboda imaTgan romelsac iSviaTad vugzavnidi bolo Tveebis ganmavlobaSi. me erTi winadadebac ver movigone werilidan romelic wina kviraSi mivwere, magram vici rom is arcise sasiamovni iyo, aman ufro cudad gamxada. awi ufro meti dro unda davuTmo dedas.
werilis daweris Semdeg, davaleba rac SeiZleba nela Sevasrule da imaze metic gavakeTe rac mocemuli gvqonda. magram arc Cemi Zaladobrivi simxneve da arc jeikobTan gatarebuli dRe ar maZlevda mSvidi Ramis garantias.
uceb gamomeRviZa da baliSma daaxSo Cemi yvirilis xma.
sawolSi viweqi da vcdilobdi gonze movsuliyavi, fanjridan canda rogor Semodioda nislSi dilis sinaTle.
es Rame cotaTi gansxvavdeboda sxvebisgan da Sevecade sizmari gamexsenebina. exla tyeSi art oar vyofilvar. es uCveulo iyo Cemi koSmarisTvis, movlenebis ucnauri Semobruneba. iq iyo sem uili. man miwidan wamomayena da TvalebSi Semxeda. Cemi Tavi TiTqos nislSi iyo gaxveuli. biWis Savi Tavlebi borotebiT anaTebdnen da raRac saidumlos malavdene, romlis gamxelas CemTvis ar apirebda. me mivCerebodi Secbunebuli da ver vaSorebdi Tvals. misi silueti iyo raRac arazusti bundovani. marTalia semi arafers akeTebda mxolod idga da miyurebda es saSinel SiSSi magdebda.
sauzmobisas Carli isev ar maSorebda Tvals, me ki Tavs vaCvenebdi TiTqos ver vamCnevdi amas. me misi mesmoda da arc velodi sxva rames. me imdeni xani vicxovre uazrod, ver ijerebda rom sicocxlis xalisi damibrunda. albaT kvireebi gava sanam Sewyvitavs CemSi sevdis Zebnas da me amaze fiqrs. bolos da bolos me TviTon mivxvdebi Tu daviwyeb Zvel droSi dabrunebas, ori dRe araa sakmarisi gansakurneblad.
skolaSi ki yvelaferi piriqiT iyo. me aravin maqcevda yuradRebas.
me gavixsene Cemi pirveli dRe skolaSi roca vocnebobdi am sval asfalts Cavetane rom SeewyvitaT Cemze yuradRebis moqceva. mgoni erT weliwadSi es gamomivida.
meCveneboda rom saerTod ar varsebob skolis moswavleebisTvis. maswavleblebic TiTqos cariel adgils ise miyurebdnen.
mTeli dila yurs vugdebdi moswavleebis laparaks. magram arcerTi maTgani me ar mexeboda da davnebdi.
jesikam arc Semomxeda roca mis gverdiT davjeqi maTematikaze.
_privet jes. -rac SeiZleba nazad vkiTxe. _rogor gaatare dasvenebis dReebi?
_kargad. -mipasuxa da wignSi Cargo Tavi.
_Zalian kargi. -waviburtyune me. ar vicodi sxva ra meTqva.
Cemamde movida "civi Sexvedris" azri da mouxedavad imisa rom klasSi Tbiloda, semakankala da kurtka movixure beWebze.
meoTxe gakveTilze cota Segvayovnes da roca sasadiloSi Sevedi adgili Cems magidasTan dakavebuli iyo. iq ijdnen maiki, jesika, anJela, koneri, taileri, eriki da loreni. riJa keiti marSali romelic umcros klasebSi swavlobda da Cems mezoblad cxovrobda erikis da iswinis SuaSi ijda. Cemi adgili TiTqmis aRar iyo. me vfiqrobdi ramdeni xania isini am SemadgenlobiT zian da rodis mere gadaiqca es maT Cveulebad?
Cems Tavze gavbrazdi. albaT mTeli semestris ganmavlobaSi cocxlad davimarxe Tavi skolisTvis da megobrebisTvis.
aravin ar momaqcia yuradReba roca maikis gverdiT davjeqi, miuxedevaT imisa rom saSinlad gavaWraWuna skami roca vaCoCebdi.
Sevecade saubarSi CavrTuliyavi. maiki da koneri matCs ganixilavdne, amitom maT SeveSvi.
_sad gaqra beni dRes? -kiTxa lorenma anJelas. me yurebi davqaCe. saintereosa niSnavda es imas rom anJela da beni erTad iyvnen?!
me Zlivs vicani loreni. Mas Tavisi grZeli qera Tbebi Zalian mokled hqonda SeWrili. Damainteresa ra gaxda mizezi misi eseTi Secvlisa? iqneb saReWi rezini Caeweba da veRar amoiRo an iqneb gayida Tmebi an daiWires imaTma vizec Woraobda da gadaxotres Tma? Bolos gadavwyvite rom araswori iyo misi gansja Cemi mxridan, rogorc mivxvdi kargi adamiani gaxda.
_raRac kuWze aqvs problemebi. -upasuxa anJelam Tavisi wyanari xmiT. _vfiqrob male gamijanmrTeldeba, magram guSin Zalian cudad iyo.
anJelamac Seicvala varcxniloba. rogorc iqna ganTavisuflda ukan Sekruli kudisgan.
_ras akeTebdiT am SabaT-kviras? -kiTxa jesikam da vSiSob imitom rom mere Tavisi ambavi moeyola, fiqrobda Tu ara is Cveni gamgzavrebis ambavis garCevas aq roca ramodenime santimetrSi vijeqi misga? an ras ityoden bavSvebi Cems aq yofnaSi.
_Cven piknikis mowyoba gvindoda magram gadavifiqred. -Tqva anJelam. am sityvebze isev gamovcocxldi.
jesikamac gaakeTa reagireba. _pikniki gadadeT, ra saSinelebaa. -mgoni erTaderTi ar viyavi visac es Tema daainteresa.
_rato, ra moxda? -cnobismoyvared kiTxa lorenma.
_mmm -anJela fiqrobda _Cven CrdiloeTiT wavediT tyeSi, iq araCveulebrivi mdeloa, magram Sua gzaze mogveCvena rom...
_ra migeCvenad? ra iyo? -lorenis Ria warbebi erTad Seiyara. Jesic ki dainteresda am ambit.
_ar vici. -Tqva anJelam. _vfiqrobT rom es Cveulebrivi daTvi iyo, magram mainc Zalian Savi da didi.
lorenma Caicina _jandaba Sen anJela. -misi Tvalebi damcinavad uyurebdnen da mivxvdi rom man marti varcxniloba Seicvala TviTon igive darCa.
_kimagram es simarTlea. -wynarad SeewinaaRmdega anJela. _Cven marTla davinaxeT is.
lorenma CaixiTxiTa. maiki isev CarTuli iyo Tavis saubarSi da ar aqcevda gogonebis laparaks yuradRebas.
_me vici, is simarTles ambobs. -mouTmenlad wamoviZaxe me. _SabaTs Cven turisti vnaxeT da gviTxra rom qalaqTan axlos didi Savi daTvi naxa. maik Senc xom gaaigone es?
Uuceb yvelani gaSeSdnen. Ramodenime Tvali erTad momaCerda gaugebrobiT. im axalma gogm keitma imxelaze daaRo piri TiTqos mis Tvalwin afeTqeba moxda.
_maik. -ukve mSvidad vTqvi me. _xom gaxsovs is kaci daTvze rom gviyveboda.
_mmm xxo. -cota waiblukuna maikma. ver gavige ratom miyurebda ese dabneuli. Me xom velaparake mas amis Sesaxeb samsaxurSi? Tu ar velaparake?
maiki gamococxlda Cemi dabneuloba rom dainaxa. _xo raTqmaunda, erTi kaci iyo maRaziaSi da Tqva rom saturisto bilikze uzarmazari Savi daTvi naxa.
_hm -lorenma wyeniT warmoTqva, jesikas miubrunda da saubris Tema Secvala.
_mogividaT pasuxi kaliforniis universitetidan? -ikiTxa man
exla anJelas da maikis garda yvela usmenda lorens. anJelam frTxilad gamiRima da mec sapasuxi Rimili vaCuqe.
_Sen ras akeTebdi am dasvenebebze bela? -Zalian frTxilad mkiTxa maikma
_paraskev saRamos me da jesi portanjelesSi viyaviT kinoSi. SabaTs da kaviras ki la-puSSi viyavi.
Mzera jer jesikas Semdeg me momapyres. jesika nawyeni Canda. vfiqrobdi rom an saerTod ar undoda am ambis moyola an TviTon surda rom eambo.
_ra films uyureT? -RimiliT mkiTxa maikma
_"Cixi" zombebze iyo. -me daviWyane. iqneb gamovasworo am Tveebis gamoTiSva cxovrebidan
_gavige rom filmi Zalian saSiSia, marTalia? -mkiTxa maikma romelsac aSkarad undoda Cveni saubris gagrZeleba.
_belas ise SeeSinda arc daeloda damTavrebas, gareT gamovarda. -eSmakurad gaiRima jesikam.
Mme Tavi davaqnie da Sevecade uxerxuloba gamomexata. _marTlac saSiSi filmia.
sadilis bolomde maiki ar wyvetda CemTan laparaks. danarCenebmac daiwyes erTmaneTsi laparaki. anJela me da maiks CagverTo. roca avdeqi rom fodnosidan narCenebi gadameyara anJelac gamomyva.
_madloba. -wynarad miTxra man
_risTvis?
_imitom rom me damiWire mxari.
_aranairi problema. -gavuRime me
Man frTxilad Semomxeda. _adamians yvelaferi mosdis. Tavs kargad grZnob?
Aai ratom avirCie port-anjelesSi wasasvlelad jesika. raTqmaunda me anJela ufro momwonda magram mas yvelaferi Zalian axlos da seriozulad mihqonda gulTan.
_me ukve kargad vgrZnob Tavs.
_Zalian mixaria. -mipasuxa man. _Zalian menatrebodi.
Aam dros lorenma da jesikam Cagviara gverdi. Llorenma jess gadauCurCula: ra bednierebaa, Cveni bela dagvibrunda.
anJelam Tvalebi gadaatriala da gamiRima. me amovixvneSe. mgoni yvelaferi lagdeboda TavTavis adgilze.
_dRes ra ricxvia? -uceb vikiTxe me
_19 ianvari.
_hmmm.
_ra iyo?
_guSin Sesrulda erTi weli mas Semdeg rac pirvelad movedi am skolaSi.
_vfiqrob araferi ar Secvlila mas Semdeg. -Caiburtyuna anJelam jesikaze da lorenze yurebiT.
_xo, mec magaze gavifiqre. -RimiliT viTxari me
Tavi meSvide
ganmeoreba
ver gamego ra jandabas vakeTebdi aq. mindoda Tu ara isev zombirebul mdgomareobaSi Tavis Cagdeba? an iqneb mazoxistad viqeci romelic wamebisken miiswrafis? aucilebeli iyo la-puSSi wavsuliyavi da jeikobis gverdiT vyofiliyavi, sadac Tavs kargad vgrZnobdi. xolo aq mosvla ar iyo saukeTeso gadawyvetileba.
me mainc vagrZelebdi gzas mivuyvebodi biliks xeebs Soris romelebic mwvane gvirabs qmnidnen. xelebi mikankalebda amitom magrad movuWire saWes.
vicodi rom erTerTi mizezi amisa iyo Cemi koSmari, axlac ki roca ar mZinavs sicariele burRavs Cems nervebs rogorc ZaRli Zvals.
arsebobda viRac vinc unda momeZebna. miuwvdomeli da SeuZlebeli, ugrZnobi da dakarguli... magram is sadRac aq iyo. me unda mjerodes amis.
meore mizezi iyo ucnauri grZnoba deJa-viu, romelic dRes skolaSi ganvicade - TariRis damTxveva. me daviwye fiqri Tu rogori iqneboda Cemi pirveli dRe skolaSi Tu marTlac uCveulo persona viqnebodi.
sityvebma TavSi gairbines, TiTqos vkiTxulobdi maT da ar mesmoda rogorc warmoTqves:
yvelaferi ise iqneba TiTqos arc miarsebia.
me vatyuebdi sakuTar Tavs mxolod ori mizezis mogonebiT. ar mindoda simarTlis aRiareba.
simarTle is iyo rom me isev mndoda misi xmis gagoneba, iseve rogorc halucinaciaSi paraskev saRamos. maSin misi xma CemSi gaCnda ara rogorc mogoneba, aramed rogorc realuri. is iyo cocxali da ara rogorc eqo Cems maxsovrobaSi.
da me SemeZlo misi miReba tkivilis gareSe. vicodi es wuTebi samudamod ar gaiweleba, tkivili mainc dameweva, ase rom aq mosvla marTlac sisulele iyo. magram es Zvirfasi wuTebi roca misi xmis gagoneba SemeZlo, usazRvro cduneba iyo CemTvis.
exla gasaRebi unda movZebno imisa Tu rogor gavimeoro im Ramis gamocdileba, ufro swored gamocdileba ara, is epizodi.
vimedovnebdi rom swored deJa-viu iyo gasaRebi. amitom mivdiodi mis saxlSi, im adgilze sadac didi xania ar vyofilvar, Cemi dabadebis dRis wyeuli wveulebis Semdeg.
xeebi rogorc junglebSi ise iyo CamoxlarTuli da edebodnen Cemi manqanis minebs. gza gaiwela da gaiwela. me anerviulebulme siCqares movumate. ramdeni xania movdivar? ukve ar unda movsuliyavi saxlTan? wvrili gza ise gafarTovda rom gamikvirda.
ra moxdeba saxli rom ver vnaxo? me Semakankala. iqneb es mtkicebulebac aRaraa?
uceb xeebs Soris davinaxe, is rasac veZebdi, oRond exla is aRar iyo imdenad SesamCnevi rogorc adre. buneba ar icdis sanam dabrundeba patroni. saxlis irgvliv gegonebodaT rom yvelaferi simwvaneSi CaiZira.
saxli adgilze iyo, magram sxvagvarad gamoiyureboda. garedan araferi Secvlila, magram sicariele mainc yviroda fanjrebidan. es saSineli sanaxavi iyo. pirvelad roca davinaxe es lamazi saxli, is gavda adgils sadac vampirebi cxovrobdnen.
fexi muxruWs davartyi da saxls Tvali movaSore. meSinoda win wasvla.
me gavSeSdi sakuTari Tavis mosmeniT magram araferi moxda, veraferi gavigone. amitom Zrava CarTuli davtove da gadmovedi. iqneb rogorc paraskev saRamos nabiji unda gadavdga.
me nela wavedi carieli saxlisken, zurgs ukan damamSvideblad pikapis Zrava muSaobda. gavCerdi pirvel safexurebze radgan aq araferi ar iyo, aranairi niSani maTi arsebobis... misi arsebobis. saxli isev aq iyo magram es Zalian cotas niSnavda. misi arseboba ar iyo Cemi koSmarebisTvis dabrkoleba.
meti aRar mivuaxlovdi ar mindoda fanjaraSi Sexedva.
ar megona rom ufro mZime iqneboda carieli oTaxebis naxva, romelic sicarielis eqos gamocebda iatakidan Weramde, es marTlac mtkivneeulia. rogorc bebias panaSvidebze dedam ar gamaCera saxlSi miTxra rom me ar unda vnaxo is ese, rom bebia cocxali unda damamaxsovrdes.
iqneb uaresia imis naxva rom yvelaferi Zveleburadaa? Tu aveji isev ise ewyo rogorc vnaxe bolos, igive suraTebi kedlebze da rac yvelaze uaresia - didi Savi roiali?! es yvelaferi mxolod gaaZlierebda sicarielis grZnobas. xalxi vinc aq cxovrobda Tan waiRes is rac aqaurobas sicocxles matebda. saxlSi romelic aq darCa mitovebuli da daviwyebuli, aRar iyo masSi sicocxle.
Zustad iseve rogorc CemSi.
zurgiT mivbrundi saxlisken da manqanisken gavemarTe. TiTqmis mivrbodi, mcdelobiT rom male davbrunebuliyavi adamianur samyaroSi. Tavs gamoclilad vgrZnobdi da Zalian mindoda jeikobis naxva. mgoni axali daavadeba armomaCnda: paTologiuri moTxovneleba saubarSi, iseve rogorc ugrZnobloba aqamde.
es arcise maRelvebda. pikapi rac SeiZleba Cqara mimyavda rom Cems fiqrebs gavqceodi.
jeikobi meloda da maSinve moveSvi roca davinaxe, sunTqvac normaluri gamixda. _privet bela! -daiyvira man
me SvebiT gaviRime _privet jeikob! -da xeli davuqnie bilis romelic fanjridan iyureboda
_wavideT, vimuSaod? -ikiTxa jeikobma wynari mouTmeneli xmiT
raRac saswauliT me sicilis xasiTze viyavi.
_Sen ra marTla ambob? nuTu ar amogixvedi yelSi? -gavikvirve me
jeikobma saxls Semouara da Tavisi garaJisken wavida.
_ara, jer jerobiT ara. -miTxra man
_xom metyvi roca ukve nervebs mogiSli? ar minda SenTvis Tavis tkivili gavxde.
_kargi. -man CaxleCilad gaicina. _mainc ver gagiZlebdi.
garaJSi rom Sevedi gavocdi nanaxiT, metalis nawilebis nacvlad exla wiTeli motocikli idga, ufro swored emgvaneboda motocikls.
_jeik Sen araCveulebrivi xar. -amovisunTqe me
man isev gaicina _me Sepyrobili vxdebi Cemi proeqtiT. -man beWebi aiCeCa. _magram tvini rom mqondes ufro nela SevakeTebdi.
_ratom?
is Zirs iyureboda gaCumebuli, gavifiqre gaigona man Cemi kiTxva? rogorc iqna SemekiTxa:
_bela, rom giTxra rom ar SemiZlia am motocikletebis SkekeTeba, ras ityvi?
arc me mipasuxia imwuTas. jeikobma Semomxeda Cemi gamometyveleba rom daenaxa.
_nu, me albaT getyodi rom... Zalian vwuxvar, jeikob, magram dageniZlavebi rom raimes movifiqrebdiT. xolo saerTod imed gadawurulebi, saSinao davalebebis SesrulebaSi mainc mogexmarebodi.
jeikobma gaiRima da misi beWebi moeSvnen. is motocikletTan dajda da qanCi aiRo xelSi
_eseigi ambob rom me rom am motocikleTebs gavakeTeb mainc moxval masSemdeg CeemTan?
_ai, Turme ras gulisxmob. -Tavi gavaqnie. _vfiqrob rom SevZleb gamoviyeno Seni niWi sxva raRaceebze, motocikletebis Semdeg, jeikob. _seriozulad vTqvi. _sanam nebas maZlev rom movide, moval.
_isev kvilis naxvaze ocnebob? _Sen me kbili Camasve.
man CaixiTxiTa _Sen marTla mogwons gaataro Seni Tavisufali dro CemTan?
_Zalian, Zalian. da dakimtkiceb kidec. xval samsaxurSi unda wavide, magram oTxSabaTs moval da raime arameqanikuri gavakeTod
_magaliTad?
_warmodgenac ar maqvs. SeiZleba Cems sayvarel adgilze wavideT, imedia iq ar iqnebi Sepyrobili Seni saqmiT. SegiZlia Tan skolis davalebebi wamoiRo, cota mecadineoba ar gawyenda da mec dagexmarebi amaSi.
_xo kargi, saSinao davalebebi marTlac kargi idea. -man saxe damanWa da davufiqrdi ramdeni saSinao davaleba ar qonda Sesrulebuli rom Cems gverdiT yofiliyo.
_xo, -daveTanxme me. -xandaxan mainc unda moviqced wesierad, Torem bili da Carli ar moekidebian amas mSvidad. -me xeliT erTmaneTze rogorc erTianze ise mivaniSne. mas es moewona da saxe gaubrwyinda.
_saSinao davalebebi kviraSi erTxel. -SemomTavaza man
_mgoni ukeTesi iqneba orjer kviraSi. -sevTavaze me, da gavifiqre ramxela tvirTs viRebdi Cems Tavze.
man amoisunTqa, Tavisi instrumentebi gadado da iqve celofnisken gaiwia. iqedan ori boTli gazirebuli wyali amoiRo, gaxsna erTi da me gadmomca, meorec gaxsna da ceremoniulad daikava xelSi
_pasuxismgeblobas gaumarjos. -warmoTqva sadRegrZelo. _orjer kviraSi
_da upasuxismgeblobas danarCen dReebSi. -avRniSne me
man gaicina da boTli momiWaxuna.
saxlSi imaze gvian davbrundi vidre saWiro iyo. Carlis ukve SeukveTavs pica. Man mobodiSebis ufleba ar momca.
_saerTod ar gibrazdebi. -winaswar miTxra roca Cemi damnaSavis gamometyveleba dainaxa. -rogorc ar unda iyo, zogjer unda daisveno saWmelebis keTebis da saerTod saojaxo saqmeebisgan.
vici rom is damSvidda normaluri adamianiviT rom viqcevi, magram ar apirebda navis gadabrunebas.
sanam saSinao davalebebs Sevudgebodi, eleqtronuli fosta Sevamowme. renesgan grZeli werili iyo mosuli. is dawvrilebiT mekiTxeboda Cems wina werilis Sesaxeb, romelic mivwere. Amitom imwamsve axali davwere yvelafris aRweriT motocikletebis garda. renec ki anerviuldeboda es rom gaego.
samSabaTs skolam moitana sixarulic da wyenac. anJela da maiki mzad iyvnen TavianT garemocvaSi miveRe. Jesika ki ufro Tav Sekavebuli iyo. vifiqre iqneb werili unda gavugzavno mobodiSebiT portanjelesSi momxdarisTvis.
maiki gamococxlebuli iyo samsaxurSi. TiTqos mTeli semestris ganmavlobaSi daagrova salaparako da exla CanCqeriviT moedinebodnen misgan. aRmovaCine rom mSvidad SemiZlia sicili, magram ara ise rogorc jeikobTan. Cems da maikis Soris yvelaferi mSvidad midioda, bolo momentamde. Sanam samoSao Jileti ar gaviZvre da maikma ar dakida karze warwera "daketilia"
_dRes mxiaruli dRe iyo. -Tqva maikma bednierad
_xo. -daveTanxme me, magram siamovnebiT gavatarebdi am dros garaJSi.
_vwuxvar rom male mogiwia kinodan wamosvla wina kviraSi
cota SeviSmuSne, saubris ese Secvlidan da beWebi aviCeCe
_albaT saSineli mSiSara var.
_vfiqrob rom sxva Janris filmze unda wasuliyavi, maSin marTla isiamovnebdi yurebiT. -mirCia man
_ooo. -Caviburtyune me isev uxerxulad.
_magaliTad am paraskevs, CemTan erTad. SegviZlia wavideT da rame sasiamovnos vuyuroT.
me tuCze vikbine. sulac ar mindoda maikTan urTierTobis gafuWeba, exla is erTerTi imaTTagani iyo vinc Cemi giJis saqcielebi mapatia. es mainc SeuZleblad meCveneboda, TiTqos arc yofila wina weli, vwuxvar rom exla ar SemiZlia jesikasTan erTad SevTavazo wasvla.
_paemani? -vkiTxe me. simarTle politikaze ukeTesi iyo, ase rom saswrafod unda davamTavro es.
man SeamCnia Cemi xmis toni _Tu raTqmaunda winaaRmdegi ar xar, magram ar aris aucilebeli paemani davarqvad.
_me ar minda paemani. -vTqvi nela, gaazrebiT rom es marTalia. mTeli samyaro ise Sereulad meCveneboda.
_rogorc megobrebi? -me Tavi davuqnie. Maikis cisfer TvalebSi Canda rom ar meTanxmeboda. mindoda damejerebina rom maiki gaigebda, Cven mxolod megobrebi SeiZleba viyoT.
_kargi iqneba, magram am paraskevs dakavebuli var, iqneb momdevno kviraSi?
_ra unda gaakeTo? -Zalian sifrTxiliT mkiTxa man.
_saSinao davalebebi. me...dagegmili maqvs sxvasTan raRac saqmeebi.
_ooo. kargi. maSin momaval kviraSi.
maikma Cems manqanamde mimacila, romelic exla naklebad xasxasa iyo vidre manamde. es yvelaferi ise naTlad magonebda Cems pirvel Tveebs forqsSi. me gaviare mTeli weliwadi da exla yvelaferi eqos gavda, cariel eqos, yvelanair interess warTmeuls.
Mmomdevno saRamos Carlis arc gakvirvebia rom dagvinaxa me da jeikobi sastumro oTaxis iatakze gawolilebi irgvliv wignebiT. albaT man da bilim ukve ilaparakes Cvens zurgs ukan.
_privet bavSvebo. -mogvesalma da mzera samzareulosken gaeqca saidanac lazaniis suni gamodioda romlis gakeTebas mTeli dRe movandome, jeikobic Tvals madevnebda da gemos usinjavda xolme. ese mindoda Cemi danaSaulis gamosworeba picasTan dakavSirebiT.
jeikobi sadilze darCa da Tan kidev erTi TefSi saWmeli gaiyola bilisTvis. man kidev erTi weli moumata Cems SeTanxmebul asaks, radgan eseTi kargi mzareuli var.
paraskevs isev garaJSi vZromialebdiT, SabaTs isev skolis davalebebs vwerdiT. Carli sabolood darwmunda Cems normalurobaSi da mTeli dRe saTevzaod gaatara garisTan erTad.
roca dabrunda Cven ukve yvelaferi mzad gvqonda, Tavs ukve Wkvianebad da gonierebad vTvlidiT. da vuyurebdiT gadacemas "monstri garaJi" diskaveris arxze.
_Cemi wasvlis droa. -amoixvneSa jeikma. _ar megona ukve ese gviani Tu iyo.
_kargi. -waviburtyune me. _saxlSi wagiyvan.
_xval samuSaos daubrundi. -vuTxari roca pikapSi CavjeqiT. _rodis ginda rom movide?
mis sapasuxo RimilSi raRac mRelvareba iyo.
_me TviTon dagirekav, kargi?
_kargi, rogorc ityvi. -me SeviSmuSne, mainteresebda ras apirebda? jeikobi mTeli piriT icinoda.
diliT saxli kargad davalege, jeikobis zaris molodinSi da vcdilobdi Cemi axali koSmarisgan fiqrebi momeSorebina. Movlenebi masSi exla Seicvala. me davbodialebdi simwvanis zRvaSi yvelaferi xavss da xeebs qonda dafaruli. iq meti araferi ar iyo, me davikarge uazro siaruliT am simwvaneSi.
Cemi TavisTvis dartyma mindoda im suleluri gamgzavrebisTvis mitovebul saxlSi. vocnebobdi rom es mogonebebi sadRac Cameketa siRrmeSi da ar wamosuliyo isev.
telefonma rom dareka, Carli gareT manqanas recxavda. me cocxi davagde da mTeli ZaliT gaviqeci qvemod rom mepasuxa.
_alo? -vTqvi sunTqva Sekrulma
_bela. -warmoTqva jeikobma saeWvod formalurad.
_privet jeikob.
_vfiqrob rom... dRes paemani gvaqvs. -mis xmaSi qveteqsti igrZnoboda.
wuTi damWirda rim yvelaferi gamego.
_isini daasrule?! ver vijereb! -es ise drouli iyo CemTvis. exla mWirdeboda raRac rac koSmarebidan da sicerielidan gamomTiSavda.
_xo isini darbian da ase Semdeg.
_jeikob Sen - yvelaze yvelaze niWieri da araCveulebrivi adamiani xar visac vicnob. amisTvis 10 wels gimateb _magaria! exla ukve saSualo asaks mivuaxlovdi.
me gamecina. _ukve movdivar!
me Sevagde sawmendi saSualebebi saabazanos karadaSi da mosacmels vstace xeli.
_jeikobis sanaxavad garbixar. -Tqva Carlim roca Cavuqrole. Es misgan ara kiTxva ramed damtkiceba iyo.
_xo. -vupasuxe pikapSi Cajdomisas
Carlim kidev raRac miTxra magram Zravis bruxunisgan veraferi gavigone.
manqana blekebis saxlis ukan xeebSi gavaCere, rom motocikletebi advilad mogvetana. Roca isini davinaxe xasxasa ferebis brwyinvaleba TvalSi momxvda, wiTeli da Savi motocikli saxlidan daunaxav adgilze idgnen. jeikobi ukve mzad iyo.
saxelurebis orive mxares cisferi lentebi iyo Sebmuli, es Zalian sasacilod momeCvena da sicili amityda roca jeikobi saxlidan gamovarda.
_mzad xar? -mkiTxa mouTmenlad, misi Tvalebi brwyinavdnen.
me mis ukan gavixede - aranairi niSani bilis yofnisa.
_ki. -vupasuxe me. mRelvareba nelnela qreboda da me Tavi warmovidgine motociklze.
jeikobma uproblemod CatvirTa motocikletebi manqanaSi ise rom ar gamoCeniliyvnen.
_wavediT. -misi xma ufro xmamaRali iyo mRelvarebidan. _kargi adgili vici iq veravin SegviSlis xels.
Cven qalaqidan samxreTiT mivdiodiT. gza xan tyeSi Sedioda xan okeane gadaiSleboda Cvens win. Cven mivdiodiT zRvispira kldeebze romlebic usazRvo Candnen.
manqana nela mimyavda, rom saSiSroebis SemTxvevaSi male damemuxruWebina. jeikobi miyveboda motocikletebze muSaobis Sesaxeb, magram masSi bevri teqnikuri terminebi iyo amitom arc ise yuradRebiT vusmendi.
am dros me SevamCnie adamianis oTxi figura romlebic kldis piras idgnen. didi manZilis gamo ver vityodi ramdeni wlisani iyvnen, magram zustad davinaxe rom kacebi arian. Civi amindi miuxedavad mxolod Sortebi ecvaT.
sanam maT vadevnebdi Tvals yvelaze maRali mTlad kidesTan mivida. me avtomaturad Sevanele svla, Cemi fexi muxruWTan gaSeSda.
da Semdeg is gadaxta.
_ara! -daviyvire da magrad davartyi muxruWs fexi.
_ra moxda? -SeSinebulma daiyvira jeikobma
_is biWi, esesaa kldidan gadaxta, ratom ar SeaCeres imaTma? exlave saswrafo daxmarebas unda gamovuZaxoT. -me manqanis kari gavaRe da gadmosvlas Sevecade, magram mesmoda rom es uazroba iyo yvelaze swrafi gza telefonamde bilis saxlSi dabrunebaa, magram isev ver vujerebdi rac davinaxe, iqneb manqanis minidan momeCvena yvelaferi.
jeikobma uceb sicili atexa. me gabrazebulma mivaCerdi. rogor SeeZlo eseTi civsisxliani yofiliyo? _isini ubralod wyalSi xtebian bela, ese erTobian. la-puSSi ar aris saseirno quCebi, xom ici. -is damcinoda, magram mis xmaSi raRac gaRizianeba igrZnoboda.
_xtunva wyalSi kldeebidan? -me SokSi viyavi. isev imaTken gavixede roca meore figura miuaxlovda kides da haerovnad gadaxta. am vardnam momagona gadaxtoma jojoxeTis qvesknelSi, CaZirvam ser bnel talRebSi.
_is xom Zalian maRalzea. -me davbrundi ukan pikapSi. gafarToebuli TvalebiT danarCen orze yurebiT.
_ki, magram Cveni umravlesoba ufro dabali kldidan xteba. -man fanjridan mimiTiTa. Es adgili ufro normaluri iyo naxtomebisTvis. _is biWebi giJebi arian, albaT Tavs Zalian gamZleebad Tvlia, me dRevandel aminds vgulisxmob, zRvaSi xtomisTvis Zalian civa. -man iseTi gaRizianebuli saxe miiRo TiTqos maTi triukebi mas amcirebda. aman Zalian gamakvirva.
_Senc xtebi xolme? -me ar gamomrCenia sityva "Cven"
_raTqmaunda. -man beWebi aiCeCa. -es magari gasarTobia. cota SiSi da adrenalini.
me ukan mivixede maSin roca mesame figura emzadeboda gadasaxtomad. me arasdros minaxavs amaze uazro saqcieli. Cemi Tvalebi gafarTovdnen da gameRima:
_jeik, Sen me aucileblad unda wamiyvano kldidan gadmosaxtomad.
is moiRuSa, Cemsken Semobrunda da mis TvalebSi uaryofa igrZnoboda
_bela Sen exlaxans semisTvis saswrafos gamoZaxeba gindoda. -Semaxsena ma. Gamikvirda rom am siSoredan dainaxa Tu vin iyo is.
_minda rom movsinjo. -SevewinaRmdege da isev gavaCere manqana gadmosasvlelad.
Jeikobma xeli mstaca. _dRes ara, kargi? SegviZlia ufro Tbil aminds davelodoT.
_kargi, movilaparaked! -daveTanxme me radgan Ria karidan saSineli sicive Semovida. _magram rac SeiZleba Cqara minda.
_Cqara. -man Tvalebi gadaatriala. _zogjer Zalian ucnauri xar bela, ici?
me amovixvneSe _vici
_magram yvelaze maRlidan ar gadmovxtebiT.
me TiTqmis imed gacruebiT vuyurebdi rogor gadaeSva mesame biWi wyalSi, yvelaze Sors TiTqos paraSutiT gadaxtao. is iseTi Tavisufali da upasuxismgeblo Canda.
_gadasarevia. -daveTanxme me. _pirvelad ara raTqmaunda.
exla jeikobma mZimed amoixvneSa
_bolos da bolos vapirebT motocikletebis gasinjvas Tu ara? -moiTxiva man
_kargi, kargi. -me ukan manqanaSi davbrundi, usafrTxoebis Rvedi Sevikari da isev qvemod wavyeviT gzas.
_vin iyvnen is giJi biWebi? -vikiTxe me
man saSineli xma gamosca. _"la-puSis banda"
_Tqven banda gyavT? -vkiTxe SeSinebuli xmiT
mas Cems reaqciaze gaecina. _es banditebis banda ar aris, isini ar Cxuboben, mSvidobianebi arian. -man Caicina. _aq erTi saSineli biWi iyo, bavSvebs narkotikebs aZlevda. yvelaferi kargad dasrulda semi uleim da misma dajgufebam gaagdi is Cveni miwidan. isini yvelafers Cveni miwisTvis akeTeben da Cveni tomi amayobs maTi... magram zogjer es sasaciloc kia. Cveni kreba Zalian seriozulad ekideba maT, embrim miTxra rom uxucesebi sems ekiTxebian rCevebs. -man Tavi gaaqnia da saxeze gaugebroba gamoexata. _embrim isic miTxra rom li klirvoterisgan gaigo rom maT "mcvelebs" uwodeben Tu raRac egeTi.
jeikobma xelebi momuWa, TiTqos undoda vinmesTvis dartya. me arasdros minaxavs is eseTi me gamikvirda sem uleis saxelis gagoneba, ar mindoda Cemi koSmaris gaxseneba amitom saubari sxva rameze gavagrZele.
_Sen arc ise giyvars isini xom?
_es ase SesamCnevia? -mkiTxa sarkazmulad
_nu... mgoni isini arafer cuds ar akeTeben. -me misi damSvideba da gamxiaruleba vcade. _ubralod "patarebis" banda romlebic yvelas aRizianeben.
_xo, aRizianeben kargi sityvaa. isini iqcevian rogorc... magari biWebi. wina semestrSi me kvili da embri maRaziebSi davbodialebiT da semi Tavis mimdevrebTan jaredTan da polTan erTad Semovida. kvilma raRac Tqva, Senc xom ici ramdens laparakobs. aman poli wyobidan gamoiyvana. misi Tavlebi Savi gaxda da misi Rimili...ara es Rimili ar iyo, man kbilebi gamoaCina. vifiqred Wkuidan SeiSalaTqo, sul mTlad kankalebda, magram semma gulze xeli daado da Tavi gaaqnia. poli wuTis ganmavlobaSi mas uyurebda da Semdeg dawynarda. simarTle giTxar es ise Canda TiTqos pols Cveni daglejva undoda sems rom ar SeeCerebina. Sen ici rom semi sakmaod didia is 20 wlisaa, magram poli mxolod 16is, is Cemze dabalia da arc kvilze magari ar aris, Cevn movereodiT maT.
_xo, magari biWebi. -daveTanxme me. me SevZeli es yvelaferi warmomedgina, jeikobma ise amixsna da man raRac gamaxsna... sami maRali biWi erTamaneTTan axlos mdgari Cems misaRebSi, suraTi arc ise zusti iyo radgan im dros viweqi da mamaCemi da aqimi jerandi iyvnen Cems TavTan... es iyo semis banda?
me isev gavagrZele laparaki, mogonebebis gasafantad:
_semi didi ar aris eseTi raRaceebisTvis?
_xo, mas institutSi unda Caebarebina magram ratomRac darCa da ravis gaukicxia amisTvis. mTeli uxucesebis kreba gadairia roca Cemma dam institute miatova da gaTxovda, magram ara semi ulei, is arafers araswors ar akeTebs.
Jeikobis saxe bevr emocias gamoxatavda, iseTebsac romlebzec warmodgena ar mqonda.
_yvelaferi es marTla gamaRizianebeli da... ucnauria. magram ar mesmis ratom aZlev amas amxela mniSvnelobas. -me mas saxeze Sevxede, mindoda gamego xo mar vawyenine. is uceb dawynarda da fanjaras miaCerda.
_Sen exlaxan Sesaxvevi gamotove. -miTxra mSvidi xmiT
me didi wre gavakeTe, kinaRam xes davejaxe radgan Sua gzidan daviwye mobruneba.
_madlob rom gamafrTxile. -wavibuzRune me.
_mapatie, mec exla SevamCnie.
ramodenime wuTi siCume sufevda
_sadme aq SeaCere. -miTxra man rbilad
me Zrava gamovrTe. siCume yurebSi zuoda. gadmovediT da jeikobma manqanas Semouara motocikletebis gadmosaRebad. Sevecade misi gamometyveleba damenaxa, mas isev aRelvebda raRac. albaT Wrilobaze davadgi fexi.
man gamiRima enTuziazmis gareSe roca Cemi mzera SeamCnia da wiTeli motocikli gamoagora Cemsken.
_gasul dabadebis dRes gilocav. Mzad xar amisTvis?
_vfiqrob ki.
motocikli uceb SemaSinebeli gaxda roca mivxvdi rom masze unda davmjdariyavi.
_nela vimoZeavebT. P-dampirda is. me frTxilad mivayude Cemi motocikli manqanas sanam is Tavisas CamoiRebda.
_jeik... me vorWofobdi, roca is dabrunda Tavisi motocikliT
_xo?
_sinamdvileSi ra gaRelvebs? Sem uleis vgulisxmob? iqneb aris kidev raRac? -mis saxes vakvirdebodi, is Seijmuxna magram ar gabrazebula. man fexebze daixeda da motociklis wina borbals wakra, mgoni dro gahyavda.
man amoixvneSa _saeqme imaSia... Tu rogor iqcevian isini CemTan mimarTebaSi. ici rom, kreba erTmaneTis tolebisgan unda Sedgebodes magram beladi rom iyos es mamaCemi iqneboda. me arasdros mesmoda xalxis saqcieli, ratom eqcevian mas ase, ratom afaseben mis azrs ufro metad, iseve rogorc mamamisis azrs da misi mamis azrs. Cemi didi babua efreim bleki iyo bolo beladi vinc Cven gvyavda albaT amitomac isev ujereben bilis. magram mec sxvebis nairi var, aravin maqcevda didi yuradRebas... aqamde
aman amanerviula _semi didi yuradRebas gaqcevs?
_xo. -dameTanxma da aRelvebuli TvalebiT miyurebda. _is gamudmebiT miyurebs, TiTqos raRacas elodeba...TiTqos odesme me SevuerTdebi maT sulelur bandas. is Zalian didi yuradRebas maqcevs me vidre sxva biwebs, es Zalian maRizianebs.
_Sen aravis ar unda SeuerTde. -Cemi xma gulmosili iyo. es marTla ar mowonda jeikobs da mec nervebze viSlebodi. vin goniaT Tavi am "mcvelebs"?
_xo. -misi fexi isev borbals urtyamda
_ra? -vicodi rom kidev raRac iyo
is moiRuSa, misi saxe exla mowyenili da aRelvebuli gaxda.
_yvelaferi embris exeba, bolo dros gamirbis.
azrebi erTmaneTs ar emTxveoda, magram gavifiqre me xom ar viyavi damnaSave problemebSi mis megobarTan?
_Sen Zalian didi dros atarebdi CemTan erTad. -Sevaxsene da Tavi egoistad vigrZeni.
_ara saqme amaSi ar aris. es marto mec ar mexeba, kvilsac da sxva biwebasac. embrim erTi kvira skola gaacdina, saxlSic ar iyo roca misi naxva gvindoda. roca dabrunda... is ucnaurad gamoiyureboda. is berviuli da SeSinebuli iyo. kvili da me, Cven vcdilobiT rom davlaparakebodiT magram arcerT CvenganTan ar moindoma lparaki.
jeikobs mivaCerdi, nerviulobiskan tuCze vikbine. is marTla seSinebuli iyo, magram me ar miyurebda misi fexi isev urtyamda borbals TiTqos sxvas ekuTvnoda. Dartymis tempi Cqardeboda.
_Semdeg, am kviraSi rogorc cidan Camofrenili, ambrim daiwyo semTan da danarCenebTan urTierToba. weRan isic iyo im kldeebze. -is xmadabla laparakobda.
jeikobma rogorc iqna Semomxeda _bela, isini bolo dros embris adevnebdnen Tvals Cemze metad, Semdeg ki embrim semTan erTad daiwyo siaruli, TiTqos maT dajgufebas SeuerTda.
_igive mouvida polsac. is saerTod ar megobrobda semTan. Semdeg ramodenime kvira gaacdina skola, da roca dabrunda mTeli yuradReba semze gadaitana. Ar vici ras niSnavs es yvelaferi, magram vici rom es mec mexeba radgan embri Cemi megobaria da... semi damcinavad miyurebs... da... -is gaCumda
_bilis elaparake amis sesaxeb? -vkiTxa me, misi SiSi mec gadmomedo.
exla mis saxeze gabrazeba gamoisaxa. _ki, magram es uazroba iyo.
_ra giTxra?
Exla jeikobis saxeze sarkazmi gamoixata da bilis xmas mibaZa:
_exla araferi ar gaqvs sanerviulo jeikob. Ramodenime wlis Semdeg Tu Sen ar... kargi mogvianebiT agixsni
Semdeg jeikobma Tavisi xma daibruna
_ras niSnavda es yvelaferi? is cdilobda eTqva rom es ubralo gardatexis asakis bralia. Magram aq raRac sxva ambavia, raRac cudi.
is qveda tuCs kbenda da muWebs sresda. sadacaa atirdebida.
me instiqturad movexvie welze da Tavi gulze mivade. is imdenad marali iyo rom Tavs bavSvad vgrZnobdi romelic ufross exveva.
_o, jeik, yvelaferi kargad iqneba! -Sevpirdi me. _Tu saqme gauaresdeba SegiZlia CemTan da CarlisTan gadmoxvide sacxovreblad. rames mocifiqrebT!
is ramodenime wuTi gaCerda da Semdeg misi didi xelebi momexvia. _didi madloba bela. -misi xma Cveulebrivze metad CaxleCili iyo.
Cven videqiT ese ramodenime xani da es mZabavda me. sinamdvileSi Tavs mSvidad vgrZnobdi. didi xania msgavsi araferi migvrZvnia, damaviwyda kidec rogoria roca vinme gexuteba. es iyo megobroba da jeikobi iseTi Tbili iyo.
CemTvis ucnauria iyo axlos sxva adamianTan emociurad da ara fizikurad, magram fizikuri siaxlovec sxva adamianTan ucnauri iyo CemTvis. es ar iyi Cemi stili, Cveulebriv me ar vexebodi ese axlos sxva adamianebs.
ar vexebodi adamianebs.
_Sen Tu eseTi reaqcia geqneba, xSirad viqnebi nawyeni. -jeikobis xma isev normaluri gaxda da misima sicilma daigruxuna Cemi yuris qveS. misi TiTebi nazad Seexnen Cems Tmebs.
es CemTvis mxolod megobroba iyo.
me uceb gavecale mas masTan erTad siciliT.
_Znelia daijero rom 2 wliT ufrosi var Senze. -me vTqvi da sityva "ufrosi" gamovkveTe.
_Sen Tavs jujad magrZnobineb. -me marTla unda amewia kiseri rom saxeze Semexeda misTvis.
_Sen gaviwydeba rom ukve 40 wlis var
_o, namdvilad.
is tavze misvamda xels. _Sen patara Tojinas gevxar, faifuris Tojinas.
me Tvalebi gadavatriale da kidev erTi nabijiT davixie ukan.
_modi nu daviwyebT albinosebze laparaks.
_seriozulad bela, darwmunebuli xar rom faifuris ara xar? -man Tavisi mowiTalo moyavisfro xeli Cemsas gauswora, gansxvaveba gasaocari iyo. _me aravin minaxavs Senze TeTri... nu garda... -is uceb gaCerda da Tvali avaride, Sevecade ar mefiqra imaze risi Tqmac undoda.
_gavikatavebT dRes Tu ara?
_kargi, modi gavikatavoT. -daveTanxme didi enTuziazmiT. misma dausrulebelma sityvebma gamaxsenes risTvisac var aq.
A
M
Tavi merve
adrenalini _kargi, sad aris konusi?
me marcxena xeli mivaTiTe saWes saxelurs. misi gaSveba Secdoma iyo, mZime motocikli SeinZra da kinaRam Zirs daeca. me isev vstace xeli saxelurs wonasworobis SesanarCuneblad.
_jeikob is ar dgas sworad -daviwuwune me.
_is dadgeba sworad roca gaivli. -damaimeda man. _exla, sad gaqvs muxruWi?
_Cemi marjvena fexis qveS.
_arasworia.
man Cems marjvena xels staca xeli da magrad mouWira xelis tormuzs gazis saxeluris pirdapir.
_ki magram Sen xom ambobdi...
_ai saWiro muxruWi. ar daamuxruWo exla fexis tormuziT, amas gaakeTeb roca kargad iswavli.
_mgoni raRacas ar ambob bolomde. -saeWvod warmovTqvi me. _orive muxruWi araa mniSvnelovani?
_daiviwye fexis muxruWi, SevTanxmdiT? ai aq... -man Tavisi xelis guiliT Cemi xeli magrad mouWira muxruWis saxelurs. _ai ese unda gaaCero. ar agerios. -is kidev ramodenime wuTi uWerda Cems xels.
_kargi. -daveTanxme me
_siCqare?
me marjvena saxelurs movuWire xeli
_siCqareebis maregulirebeli?
me marcxena fexi wavkari
_Zalian kargi, exla ramenairad unda aamoZravo.
_aha. -wamoviZaxe imis SiSiT rom kidev rame meTqva. mucelSi raRac ucnaurad damitrialda, meSinoda rom Cemi xma Cawydeboda. me Zalian SevSindi. Tavs varwmunebdi rom Cemi SiSi uazro iyo, uaresic gadamitania da amis ratom unda SemeSindes? me sikvdils unda gavuRimo.
Cemi organizmi amas ver gadaitans.
me mivaCerdi binZur gzas, romlis kideebSic simwvane izrdeboda. asfalti sveli da siliani iyo.
_xeli konusze geWiros. -maswavlida jeikobi
xeli saxelurs movuWire _bela, exla yvelaze mniSvnelovani, ar mouSva TiTebi kargi? warmoidgine rom namdvili yumbara giWiravs xelSi.
meEufro magrad movuWire.
_kargi. rogor fiqrob SeZleb marto adgilidan daZvras?
_fexebs Tu avwev waviqcevi. -kbilebidab vuTxari, "yumbaris" garSemo xelis WeriT
_kargi. dagexmarebi, magram konuss ar auSva xeli.
man ukan daixia da uceb daadga gazis pedals fexi. gaisma Zravis xma da motocikli amuSavda. is gainZra biZgebiT da waqceva daiwyo, magram jeikma moaswro daWera vidre Zirs gavisrisebodi.
_frTxilad! Konusi isev giWiravs? -mkiTxa gamamxneveblad.
_ki. -odnavi sunTqviT vuTxari me.
_fexebi isev Semodgi, xelaxla movsinjoT. -man isev mokida xeli ukana savarZels yoveli SemTxvevisTvis.
Zrava meoTxe cdaze amuSavda. motocikli Cems qvemoT mxeciviT Rrialebda. TiTebis damtvrevamde vuWerdi xels konusis saxelurs. _Seecade gazs daaWiro. -SemomTavaza man. _Zalian nazad, konuss xeli ar auSva.
me gaubedavad movuWire marjven saxelurs. motocikli RrialiT gainZra adgilidan
_gaxsovs rogor unda gadarTo pirveli siCqare?
_ki.
_maSin, modi movsinjoT
_kargi
is ramodenime wuTi dameloda
_marcxena fexiT. -mikarnaxa man
_vici, xo. -vupasuxe amooxrebiT
_darwmunebuli xar rom ginda es? -mkiTxa jeikobma. _SeSinebuli gamoiyurebi
_yvelaferi kargad maqvs. -Sevawyvetine, siCqaris erTiT daklebiT.
_Zalian kargi. -Semaqo man. _exla Zalian nela auSvi konusi.
jeikobi cota moSorda motocikls
_ginda rom "yumbaras" gavuSva xeli? -Cems yurebs ar vujerebdi, ara aris gasakviri rom ukan daiwia.
_bela, nu vin akeTebs ese. gauSvi xeli oRond nela.
me odnav movuSvi xeli, roca xmam Semawyvetina, namdvilad ara im biWisam romelic ukan medga.
_es suleluri, upasuxismgeblo, bavSvuri saqcielia bela. -barxativiT xma sibrazisgan iwvoda
_vai! -gakvirvebisgan piri davaRe da konuss avuSvi xeli,
motocikli yalyze Sedga da win gamaqrola, Semdeg gruxuniT daeca Zirs CemTan erTad.
_bela? -jeikobma Tavisuflad momaSora motocikli. _kargad xar?
me mas ar vusmendi.
_xom geubnebodi. -miTxar srulyofilma almasiviT wminda xmam
_bela? -jeikobma SemajanjRara
_kargad var. -wamoviZaxe, gancvifrebulma. Metad vidre kargad. xma isev dabrunda Cems gonebaSi. is barxatis nazi eqoTi gaismoda Cems yurebSi.
tvini yvela SesaZlebel variants amusavebda. Aranairi mzgavseba - ucnobi gza, me vakeTeb imas rac aqamde ar gamikeTebia, aranairi deJa-viu. eseigi halucinaciebi kidev sxva ramidan Cndeba... vigrZeni rogor gairbina Cems ZarRvebSi adrenalinma, da aq mivxvdi - cota adrenalini, cota saSiSroeba da sisulelis wveTi.
jeikobma fexze wamomayena.
_Tavi daartyi? -mkiTxa man
_ara mgonia. -Sesamowmeblad Tavi gavanZrie. _motocikli davaziane? -es kiTxa Zalian maRelvebda. imwamsve mominda yvelafris ganmeoreba. ugunureba - patara safasuri imiasTan SedarebiT rasac velodi. me vipove saSualeba rom isev gavigono halucinaciebi es yvelaze mniSvnelovania.
_mxolod Zrava gamoirTo.
me Tavi davuqnie _modi kidev movsinjoT
_darwminebuli xar? -mkiTxa jeikobma
_absoluturad.
amjerad TviTon Sevecade Zravis amuSavebas. es Zneli iyo, mTeli ZaliT dageWira gazis pedalze da yovel cdaze motocikli Zirs gadmogdebas mipirebda. jeikobis xelebi gaSeSebuli iyo saxelurebis garSemo, rom daveWire gadmovardnis SemTxvevaSi.
kidev cota warmatebuli da bevri warumatebeli cdis Semdeg Zrava amuSavda. me ar damviwyebia konussze xeli daWera magram eqsperimentisTvis siCqares movumate. Cemi Rimili jeikobsac gadaedo.
_frTxilad konussTan. -Semaxsena man
_Sen ra kuboSi Cawola ginda? Ees ginda? -sibraziT miTxra sxva xmam
me didze gaviRime - aris, gamovida. kiTxva gavatare, jeikobi ar dauSvebs rom rame momivides.
_CarlisTan saxlSi dabrundi. -mibrZana xmam. Misma srulyofilma silamazem gamaoca. Me ar SemiZlia misi daviwyeba ra fasadac ar unda damijdes.
_nela auSvi. -miTxra jeikobma
_Sevecdebi. -me orives erTad gaveci pasuxi.
xmam gonebaSi daiRriala ise rom Zravis xma gadafara. Sevecade goneba momekriba da xmas ar SeveSinebine. konussze xeli movuSvi da motociklma gamaqrola.
qari saxeSi mxvdeboda. Tmebi ise meqaCemoda ukan TiTqos viRac aris CabRauWebulio. adrenalini ZarRvebSi mivlida. xeebi Cems gverdebze rogorc mwvane laqebi ise miqrodnen.
magram es mxolod pirveli siCqare iyo. Cemi fexi gazs aWerda da siCqares vumatebdi.
_ara bela! -gaafTrebuli magram uazrod mSvenieri xma gaisma yurebSi. _ras akeTeb!
aman cota yuradReba gamifanta da uceb mivxvdi rom gzam moxveva daiwyo me ki isev pirdapir mivqrodi. jeikobs ar uTqvia rogor movuxvio.
_muxruWi, muxruWi. -Caviburtune CemTvis da fexiT davuwye Zebna rogorc Cems pikapSi.
uceb motociklma aqeT iqiT daiwyo moZravi. giJuri siswrafiT gaveqane xeebisken, me mainc Sevecade saWis mobrunebas, magram gverZe gadavixare da motocikli gadabrunda. is isev dameca da silaSi gamasriala vidre raRac magars ar Sevejaxe. me verafers vxedavdi. Sul mTlad talaxiani viyavi, Tavis awevas vcdilobdi magram raRac miSlida xels.
Tavbru mexveoda. yurebSi motociklis Zravis Rriali, gonebaSi xma da kidev raRac mesmoda...
_bela! -daiyvira jeikobma da gavigone meore motociklis Zravis gamorTvis xma.
motocikledi aRar maWerda miwas, da rogorc iqna SevZeli wesierad sunTqva. Yvelaferi CaCumda.
_magaria. -waviburtyune me, sul mTlad makankalebda. namdvilad vipove halucinaciebis gamowvevis mizezi - adrenalini, saSiSroeba, sisulele.
_bela -jeikobi anerviulebuli daixara Cemsken _cocxali xar?
_yvelaferi kargad maqvs! -wamoviZaxe sixaruliT, fexebi da xelebi gavanZrie Sesamowmeblad. _modi kidev erTxel vcadoT!
_ara, ar Rirs. -aRelvebiT Tqva jeikobma _jer saavadmyofoSi wagiyvan.
_kargad var meTqi!
_mmm, bela uzarmazari Wriloba gaqvs Sublze da sisxlSi xar mosvrili. -mauwya man
Tavze xeli movikide, is marTlac sveli iyo, sisxlis suni rom vigrZeni kinaRam wavaRe.
_Zalian vwuxvar jeikob. -xeli Wrilobaze miviWire TiTqos sisxls ukan vabrunebdi.
_ratom mebodiSebi, sisxli rom mogdis imitom? -gaukvirda mas da welze Semomxvia xelebi rom wamoveyenebine _wavideT oRond exla me vatareb. -man gasaRebi aiRo.
_motociklebs ra vuyoT? -vkiTxe maTze miTiTebiT.
wamieri Cafiqrebis Semdeg miTxra _aq damelode da ai es gamomarTvi. -man maika gaiZro, romelic ukve sisxlSi iyo amosvrili da mesrola. Sublze mividevi magram sisxlis suni vigrZeni, Sevecade piriT mesunTqa da sxva rameze mefiqra.
jeikobi Sav motociklets Seajda imwamsve aamuSava da gzisken wavida. is namdvil motomrbolels gavda, Tavi rulTan daweuli, saxe win iyureba, brwyinavi Tmebi yavisfer kans efineba. Tvalebi Surisgan davawvrile, albaT me arc mTlad ese momxibvlelad gamoviyurebodi Cems motociklze.
gaocebuli viyavi Tu ra Sors wamovsulvar, sanam is Cems pikaps moaxriginebda Cemsken. Tavi cota mtkoda da mucelSi raRac trialebda, Tumca Wriloba ar iyo seriozuli, Tavze Wrilobebi saerTod sisxlmdeni ari amitom tyuilad nerviulobda jeikobi.
manqana CarTuli datova da jeikobma isev welze momxvia xeli wasayvanad.
_wamodi pikapSi Cagajino.
_me marTla kargad var -vuTxari roca manqanaSi majenda _ar inerviulo ese, mxolod cota sisxlia.
_cota sisxli. -waiburdRuna da Cemi motocikletis mosatanad mibrunda
_mismine, rame movifiqrod -vuTxari roca manqanaSi Cajda. _Tu saavadmyofoSi mivalT Carli yvelafers gaigebs -me Cems talaxSi amosvril Sarvals davxede.
_bela, ar mogcem uflebas rom sisxlidan daicalo.
_ar daviclebi -Sevpirdi me. _jer motocikletebi Svinaxod da mere CemTan wavideT rom yvela mtkicebuleba davmalo saavadmyofoSi wasvlamde.
_ki magram Carli?
_miTxra rom dRes muSaobs?
_darwmunebuli xar?
_mende. mxolod patara sisxldena maqvs. ase rom arc ise cudadaa yvelaferi rogorc Cans.
jeikobi ar iyo aRfrTovanebuli Cemi ideiT, is Seijmuxna. mas ar undoda rom usiamovnebebi mqonoda. me fanjaraSi viyurebodi maisur Tavze midebuli forqsisi gzaze. motocikli ukeTesi gamodga vidre megona, is zustad daniSnulebiT gamomadga. me vimaimune da davarRvie piroba, mxolod sinanuli vigrZeni rom exla orive mxridan dairRva piroba.
da Semdeg me vipove amoxsna Cemi halucinaciebis warmoqmnis! yovel SemTxvevaSi me amis imedi mqonda. me mainc Sevamowmeb Cems Teorias Tu male gamomiSveben saavadmyofodan.
araCveulebrivi iyo isev gaqroleba gzaze, isev SegrZneba qaris Cems saxeze, siCqaris da Tavisuflebis SegrZneba... yvelaferi es maxsenebda im dros roca is zurgze Sesmuli mimaqrolebda tyeSi. uecari tkivilis warmoqmniT es mogonebebi gavfante da savarZelze Semakankala.
_marTla kargad grZnob Taavs?
_ki -vupasuxe xmaSi meti damarwmuneblobis CadebiT.
_xo, marTla -daamata man _saRamos pirvel rigSi Sens motocikletze fexis muxruWebis moWras vapireb.
saxlSi misvlisas sarkeSi Cavixede, amazrzenad gamoviyurebodi, talaxiani, sisxli yelze da saxeze Semxmari iyo. cems Tavs varwmunebdi rom sisxlisgan guli ar amreoda da piriT Rrmad vsunTqavdi.
davibane rogorc SemeZlo. binZuri tansacmeli sarecxebis kalaTaSi Cavmale, frTxilad Cavicvi jinsebi da saroCka (radgan sviteri ver gadavicvi Tavze sisxliT rom ar davsvriliyavi). faqizad ise rom sisxli ar wamomsvloda vicmevdi tansacmels da Wrilobidan Sors vwevdi.
_cota Cqara -damiZaxa jeikobma
_movdivar -daviyvire pasuxad. darwmunebulma rom araferi saeWvod ar davtove Zirs Cavedi.
_rogor gamoviyurebi? -vkiTxe me
_ukve, ukeTesad -gamotyda jeiki
_samagierod exla gamoviyurebi ise TiTqos Sens garaJSi fexi wamovkari da Tavi davartyi raRacas.
_xo, mec ese vfiqrob
_maSin, wavideT.
jeikobma karebSi gamomiyvana da isev ijinebda rom saWesTan TviTon damjdariyo. Saavadmyofos Sua gzaze SevamCnie rom araferi ecva tanze.
sindisma Semawuxa.
_kurkta unda viSovoT
_es gagvcems -gamexumra man _Tan gareT arc ise civa.
_damcini? -sicivisgan akankalebuli xelebiT gamaTbobeli CavrTe.
jeikobs gavxede xo mar maCvenebda Tavs rom ar menerviula magram is savsebiT komfortulad iyo sanam me gaTbobas vcdilobdi.
jeikobi marTla didi Canda mis 16 welTan SedarebiT - raTqmaunda ara 40is rogorc Cven davadgined, magram Cemze ufrosad ki. kviletebisAaxovani aRnagoba sul ar gadmoeca mas, maTTan SedarebiT is skileti iyo. nazi kanis qveS TamaSobdnen patara kunTebi magram Zlierebi. Kanis feri iseTi sesaniSnavi yavisferi iyo rom mSurda.
jeikobma igrZno Cemi daJinebuli mzera
_ra? -uxerxulad mkiTxa man
_araferi. ubralod adre amas ver vamCnevdi. ici rom... sakmaod mimzidveli xar
sityvebi ise gamomifrinda meSinoda mas arasworad ar gaego.
magram jeikobma Tvalebi daqaCa _memgoni Sen marTla magrad daartyi Tavi?!
_ara, seriozulad vambob.
_nu exla, maSin madloba ra.
me gamecina _maSin arafris ra.
Svidi nakeri damades Sublze. adgilobrivi narkozis gakeTebis Semdeg saerTod ar migvrZnia araferi. sanam eqimi snou mikeravda jeikobs Cemi xeli eWira xolo me vcdilobdi ar mefiqra bedis ironiaze.
mTeli maradisoba gavatared me da jeikobma saavdmyofoSi, roca yvelaferi damimTavres jeikobi saxlSi miviyvane da saswrafod wamovedi CarlisTvis vaxSmis mosamzadeblad. man daijera Cemi istoria garaJSi waqcevaze. Tan tansacmlis gamocvlis Semdeg marTlac ifiqrebdi rom SemeZlo CemiT wavsuliyavi saavadmyofoSi.
Rame SedarebiT wynarad gavida vidre maSin portanjelesSi xmis gagonebis Semdeg. Wriloba gulSi dabrunda da yovelwuTs izrdeboda jeikobi rom ar iyo Cems gverdiT, magram exla ar vgrZnobdi mTlad gausaZlis tkivils. me ukve momavlis gegmebs vawyobdi rogor gamomewvia ufro Zlieri halucinacia, Tavis sigijemde miyvanamde. raTqmaunda xval roca jeikobTan erTad viqnebi, Sedarebid kargad vigrZnob Tavs. ese advili iyo gadametana sicarieledan gamowveul tkivils. Sveba momeca. koSmarebic SedarebiT dasustda. Cveulebriv me sicarielesi meSinoda magram exla iyo dauokebeli survili rodis gaiJRerebs CemSi nacnobi xma.
vicodi rom koSmarebi male gaTavdeboda.
momaval oTxSabaTs sanam saavadmyofodan gamomiSves, eqimma jerandim daureka mamas rom SeiZleba tvinis Seryeva maqvs. Man urCia rom RamiT yovel 2 saaTSi gaveRviZebine da ekiTxa Tu rogor var. Carlim eWviT daawvrila Tvalebi roca isev garaJis istoriis moyola davuwye.
_iqneb ar Rirs rom Sen da jeikobi SexvideT im garJSi bela. -imave dRes miTxra sadilobisas
me panikaSi Cavvardi radgan ukve axlos iyo Carli imasTan rom la-puSSi wasvla aekrZala, motocikletebze aRar vlaparakob.
me amas ar davuSveb - dRes araCveulebrivi halucinacia mqonda. Cemi barxatis xmiani halucnacia mTeli 5 wuTi mesmoda, sanam uceb muxruWs ar davaWire da buCqebSi ar gadavfrindi. dRes Rame yvelanair tkivils wuwunis gareSe gadavitan.
_es garaJSi ar momxdara mama -davarwmune me _vseirnobdiT da qvaze wamovkari fexi.
_rodis merea rom seirnob? -skeftikurad mkiTxa Carlim
_niutonebTan muSaobis zegavlena-davazuste me _yoveldRe dasvenebis inventarebis gayidvisas uneburad interesdebi.
Carlim isev eWviT Semomxeda.
_amieridan frTxilad viqnebi -davpirdi, magidis qveS TiTeb gadajvaredinebuli.
_me ar var winaaRmdegi Tqveni seirnobis la-puSSi, magram qalaqTan axlos iyavi.
_ratom?
_cota xnis win uamravi veluri bunebis damcvelebi davakaved. Tyeebis departamenti amowmebs magram exla...
_a, xo didi daTvebi -uceb gaminaTda goneba _xo isini turistebmac naxes, Cven maRaziaSi iyvnen mosulebi. marTla fiqrob rom zogierTi nadiri uzarmazari gaxda?
man Subli SeiWmuxna _zogierTebi ki. qalaqTan axlos iyaviT, kargiT?
_kargi,kargi, -uceb vupasuxe me. is isev aforiaqebuli iyo.
_Carli ukve guls miwyalebs -SevCivle jeikobs roca skolidan wamomiyvana.
_iqneb cota xani Segvesvena motociklebidan. -man cemi uaryofiTi gamometyveleba dainaxa da iqve daamata _mxolod erTi kvira, amasobaSi saavadmyofodanac sabolood gamogweren.
_maSin, ra vakeTod? -mowyenilad vuTxari
_rasac moisurveb -didze gaiRima man
wuTiT davfiqrdi - ra mindoda.
me ver vitandi azrsac ki imaze romDwuTiTac ki davkargavdi mogonebebTan siaxloves, romlebic ar iyvnen mtkivneuli - romlebic TavisiT movidnen, da ra mifiqria maTze specialurad. Tu ar maqvs motocikletze dajdomis saSual.eba sxva gzas movZebni adrenalinis da safrTxis Sesaqmnelad. aq aris raRacaze safiqrali. usaqmurobis perspeqtiva saerTod ar maxarebda. nuTu isev depresiaSi vvardebi jeikobTanac ki? raimeTi unda Seviqcio Tavi.
iqneb arsebobs sxva gza sxva recepti...sxva adgili.
saxli ara raTqmaunda. misi arseboba kidev sadme unda darCeniliyo, Cemi Tavis garda raTqmaunda. unda iyos adgili, namdvili, gansxvavebuli sxvebisgan, romlebic adamianuri mogonebebiT arian saves.
me mxolod erTi eseTi adgili gamaxsenda romelic sul misi iqneba. jadosnuri adgili, sinaTliT saves. umSvenieresi mdelo romelic mxolod erTxel minaxavs cxovrebaSi, mzis sxivebiT da misi kanis brwyinvalebiT.
es idea cudad SeiZleba damTavrebuliyo CemTvis - is SeiZleba gausaZlisad mtkivneuli gamxdariyo. Cemi guli nawilebad ifliTeboda tkivilisgan roca mxolod vfiqrobdi amaze. Zneli iqneba Tavis xelSi ayvana da ar danebeba. iq SisaZlebeli iyo rom gamegona misi xma. Tan Carlis davpirdi rom fexiT gaviseirnebdi... _raze fiqrob ese daZabuli? -mkiTxa jeikobma.
_nuuu... me tyeSi erTi adgili vipove roca me...mm...vseirnobdi. patra mdelo, ulamazesi adgili mTel msoflioSi. magram aramgonia martom mivagno. ramodenimejer wasvla iqneba saWiro.
_Cven SegviZlia kompasis da rukis daxmarebiT movZebnoT. -mzadyofniT mipasuxa jeikobma. _ici saidan unda daviwyod?
_ki, sadac mTavrdeba gzatkecili, nomeri 110. mgoni es samxreTiTaa rukaze.
_magaria. Eseigi Cven movZebniT mas. -jeikobi rogorc yovelTvis mzad iyo Cemi yvela survilis Ssasruleblad Tu zogierTi ucnauric ki iyo.
sadilis Semdeg, SabaTs me movizome Cemi axali, mTis fexsacmelebi, am diliTve nayidi 20% fasdaklebiT TanamSromlebisTvis. Tan wavier olimpikis naxevarkunZulis ruka da la-puSSi wavedi.
Cven maSinve ar gamovsulvarT. jer jeikobi misaRebSi iatakze gaiSxlarTa da mTeli oTaxi daikava Tavisi rukiT da mTeli 20 wuTi sanam skamis kuTxeze vijeqi, bilisTan arCevda dgils Tu saiT unda wacsuliyaviT. Bili saerTod ar Relavda Cveni mogzaurobis Sesaxeb. Gamikvirda roca jeikobma uTxra Tu sad mivdiodiT, WoriknebisTvis axali ambis misacemad did daTvebze. Mindoda bilisTvis meTxova rom CarlisTvis araferi eTqva, magram vifiqre rom Cemi Txovna uku Sedegs gamoiwvevda da gavCerdi.
_iqneb is "super-daTvi" vnaxoT -gaixumra jeikobma.
Mme SeSinebulma Sevxede bilis, misi reaqciis dasanaxad.
_iqneb erTi qoTani Tafli wageRoT Tan -dascina jeikobs.
jeikobma CaixiTxiTa _imedia Seni fexsacmelebi Cqaria bela, erTi qoTani Tafli erT kbilze eyofa daTvs.
_ubralod Senze swrafi unda aRmovCnde.
_warmatebas gisurveb magaSi -Tvalebi gadaatriala jeikma, Semdeg ruka dakeca _wavediT
_kargad gaerTed. -mogvaZaxa bilim macivridan
CarlisTan cxovreba ar iyo Zneli magram jeikobs ufro advili qonda.
me binZuri gzis bolomde Cavedi, da manqana turistuli bilikis niSanTan gavaCere. ramdenma wyalma Caiara mas Semdeq rac aq viyavi, am mogonebebidan mucelSi miCxvlita raRacam. iqneb ukeTesad gavxde roca mis xmas gavigoneb.
manqanidan gadmovedi da mwvane kedels movavle Tvali.
_am bilikiT wavedi. -waviburtyune da win mivaTiTe.
_hmm -warmoTqva jeikma
_ra?
is im mxares iyureboda sadac mivuTiTe Semdeg datkepnil biliks sexdavda da isev ukan
_megona raRac, gogonebis bilikiT wavidodiT.
_mxolod me ara -civad gaviRime _me xom meamboxe var.
man gaicina da ruka gadmoiRo
_erTi wuTi momeci. man kompasi saWiro adgilisken mimarTa, rukis trialiT sanam swori kuTxe ar ipova.
_kargi. pirveli xazi kartaze. Yvelaferi gamogviva.
SeiZleba iTqvas rom jeikobis ukan mivRoRavdi, magram is ar wuwunebda. tyis am nawilSi vcdilobdi ar mefiqra Cems mogzaurobaze am adgilebSi sxva TanamgzavrTan erTad. Cveulebrivi mogonebebi isev mtkivneuli iyo CemTvis. Tu kidev davuSveb Secdomas, yvelaferi imiT damTavrdeba rom tkivilisgan xelebs gulze moviWer da piriT daviwyeb haeris Caylapvas, da rogor avuxsna es yvelaferi jeikobs?
awmyoze yuradRebis gadmotaniT ukeTesad gavxdi. tye ise gamoiyureboda rogorc sxva danarCeni naxevarkunZulze da jeikobic gzas kargi ganwyobiT ganagrZobda.
is uproblemod Zvreboda did Camonazard mcenareebSi, ucnobi melodiis RiRiniT. garSemo Crdilebi ar Canda imdenad Savi. Cemi Sinagani mzisgan gansxvavebiT. Jeikobi yovel wuTs rukas da compass uyurebda swori mimarTulebis Sesamowmeblad. ise Canda TiTqos man namdvilad icoda im saqmisa rasac akeTebda. Mzad viyavi komplimenti meTqva magram Tavi Sevikave, simayiT ufro gaibereba.
Cemi tvini aCqarebulad muSaobda sanam mivdiodiT da cnobismoyvareoba gamiCnda. me ar damviwynia Cveni laparaki kldeebze, velodi rodis wamoiwyebda TviTon, magram rogorc Cans arc apirebda.
_ei...jeik? -gaubedavad daviwye me
_ra?
_rogor midis...embris saqmeebi? Gaxda normaluri Tu ara?
jeikobi gaCumda cota xans gaCumda, 10 didi nabijoT waiwia win da dameloda.
_ara. normaluri ar gamxdara -miTxra jeikobma roca davewie. is adgilidan ar ganZreula. Me vinane rom isev wamovwie es Tema.
_isev semTanaa.
_xo
is beWze momexvia, imdenad aRelvebuli iyo rom ver gadavwyvite misi xelis moSoreba, magram inda gameketebina es.
_isev gadevneben Tvalyurs? -naxevradCurCuliT vkiTxe
jeikobma xeebs Sexeda _xandaxan
_bili?
_mexmareba rogorc yovelTvis. -uJmurad mipasuxa da sibrazem mis xmaSi amanerviula.
_Cveni divani mudam Sens gankargulebaSia -SevTavaze me.
man gaicina Cveni mZime Temis Sesacvlelad _warmoidgine Carlis mdomareoba roca bili ganyofilebaSi Cemi motacebis Sesaxeb ganacxadebs.
mec gamecina imis sixaruliT rom jeikobs Tavisi ganwyoba daubrunda.
Cven gavCerdiT roca jeikobma Tqva rom 6 mili gaviared, wavediT dasavleTiT da isevukan davbrundiT misi rukis mixedviT. yvelaferi iseTivenaira gamoiyureboda rogorc wamosvlisas da vigrZeni rom Cemi mcdeloba Zebnisa uazro iyo. ramdenad uazro iyo mivxvdi roca uvarskvlavo Rame dadga, magram jeikobi ufro imedianad iyo
_Tu darwmunebuli xar rom swori adgilidan daviwyed... man zemodan damxeda
_ki, darwmunebuli var
_maSin, Cven mas vipiviT -Sempirda da xeli Camkida buCqebidan gamosayvanad. Gzis meore mxares pikapi gamoCnda. Man amayad damanaxa _momende.
_rogori kargi xar -aRvfrTovandi me. _meorejer Tan fanrebi wamoviRod.
_modi Semdegi gaseirneba kviramde gadavdoT. ar megona eseTi neli Tu iyavi.
Tavi ukan gadavaqnie da saWesTan davjeqi sanam is Cems reaqciaze icinoda.
_mzad xar xval meore mcdelobisTvis? -mkiTxa mgzavris savarZlis dakavebiT.
_raTqmaunda. samwuxarod Sen Cems gareSe wamosvlas apireb, amitom me iseTi neli var xels aRar SegiSli.
_rogorme gadavitan -miTxra man _oRond sxva dros sqeli windebi Caicvi Torem ukve ganaaxle naxvretebiT axali fexsacmeli.
_xo cota. -gamovtydi me. vgrZnobdi rom wylulebi fexebze didi mqonda.
_imedia xval daTvs vnaxavT, cota mewyina amis gamo.
_xo mec -siciliT vuTxari _iqneb ufro metadac gagvimarTlos da bolos da bolos SegvWamon.
_daTvebi ar Wamen adamianebs, vTvliT rom isini ar arian gemrielebi -daiRrina jeikobma _magram Sen gamonaklisi xar, vSiSob rom Zalian gemrieli xar.
_didi madloba. -is pirveli ar aris visac es uTqvams CemTvis
Tavi mecxre
mesame zedmeti
dro imaze swrafad garboda vidre adre - skola, samuSao, jeikobi. es yvelaferi misabaZi iyo da Carlis ocnebac asrulda: me aRar viyavi ubeduri. raTqmaunda sakuTar Tavs ver vatyuebdi. roca me SeveSvi Cemi cxovrebis kritikulad Sefasebas, rasac arc ise xSirad vakeTebdi, me ver gavukeTebdi ignorirebas Cemi qcevis Sedegebs.
me dakargul mTvares vgavdi - Cemi planeta kataklizmebiT daRupuli, gapartaxebuli rogorc katastrofuli filmebis scenarSia, yvelafris miuxedavad mainc trialebda patara orbitis garSemo, sicarieleSi, mizidulobis kanonis ignorirebiT.
Mme ukeTesad viswavle motociklis tareba, rac nakleb saxvevebs niSnavda rac Carlis anerviulebda. Kkidev imas niSnavs rom xmam Cems gonebaSi gaqroba daiwyo, da saerTod aRar mesmoda. aman panikaSi Camagdo. giJiviT daviwye im mdelos Zieba. exla Cemi tvini mxolod imas amuSavebda Tu rogor gamomemuSavebina adrenalini.
Aar vixsenebdi gasul dReebs, radgam maqsimalurad vcdilobdi dRevandelobiT mecxovra, imdenad vcdilobdi rom arc warsuli maxsendeboda da arc momavalze vfiqrobdi. Aamitomac gamikvirda TariRi romlis Sesaxebac jeikobma mamcno erT dRes roca gakveTilebs vmecadineobdiT. is meloda sanam misi saxlis win ar gavCerdi.
_valentinobas gilocav -warmoTqva jeikobma RimiliT, magram swrafad daxara Tavi da patara vardisferi yuTi gamomiwoda xelisguliT.
_ese Tavs Sterad vTvli -waviburtyune me _dRes valentinobaa?
jeikobma viTom wyeniT gaaqnia Tavi
_bela zogjer mgonia rom sxva samyaroSi xar. xo dRes 14 Tebervalia. ase rom iqnebi Cemi valentina? radgan Sen Cemi tkbileuli ar aiRe es ar aris bolo risi gakeTebac SegiZlia.
Tavi uxerxulad vigrZeni. sityvebi gamaRizianeblad JRerda oRond mxolod pirveli SexedviT.
_zustad ras gulisxmobs es yvelaferi? -Tavi davizgvie me
_Cveulebriv es sicocxlis bolomde morCilebaa Sens batonze.
_da ra aris, Tu e yvelaferi... -me kanfetebi gamovarTvi. vfiqrobdi Tu rogor gamevlo Cvens urTierTobas Soris sazRvrebi, magram jeikobTan yofnis dros es maviwydeboda.
_aba! Ras gavakeTebT xval? gaseirneba Tu saswrafo daxmareba?
_gaseirneba, -gadavwtvite me _ mgoni movigone is adgili... -me uxerxulad gavixede sivrceSi.
_Cven mas vipoviT -damarwmuna man _paraskevs wavideT? -SemomTavaza jeikma
_paraskevs kinoSi mivdivar. skolis megobrebs Sevpirdi, vinc sadilobisas erT magidasTan vzivarT rom waval, magram didaT ar mixaria maTTan urTierToba.
jeikobis saxe gabrazebuli gamoiyureboda. manmade movaswari misi Savi Tvalebis gamoxedvis daWera vidre Zirs daxrida.
_Senc xom wamoxval? -davumate uceb _Tu es zedmeti iqneba, mosawyen ufrosklaselebTan erTad bodiali? -es araCveulebrivi saSualebaa Cvens urTierTobebSi sazRvris dasaweseblad. me ar SemeZlo jeikobisTvis tkivilis miyeneba. TiTqos raRaca gziT gadajaWvuli viyaviT erTmaneTze, da misi tkivili nemsiviT xvdeboda Cems guls. Tanac masTan erTad yofna am rTul gamocdaSi - me maiks Sevpirdi, magram sinamdvileSi roca gaviazre amis Semdegi movlenebi, didi sixaruli ar ganmicdia - ase rom sakmaod mimzidveli iyo jeikobze idea.
_Sen mogindeboda iq wasvla Cemi megobrebiT rom wamovsuliyavi?
_ki -gulaxdilaT vupasuxe da Tan vxvdebodi rom Cemive sityvebiT vayenebdi Tavs gansacdelSi.
_ufro mxiarulad viqnebi Tu Senc wamoxval. kvilic wamoviyvanod da wveulebad gadavaqcio yvelaferi.
_kvili gaerToba. ufrosklaseli gogonebi. -man Caicina da Tvalebi gadaatriala. arc mas da arc me embri ar gvixsenebia.
mec gavicine _Sevecdebi swori arCevani gaakeTos.
es Tema maikTan ganvixile inglisuris gakveTilze.
_ei maik -vuTxari roca klasi dacarielda _paraskevs gcalia?
man Tavisi cisferi imediT savse TvalebiT Semomxeda.
_ki mcalia. sadme wasvla ginda?
me dawvrilebiT Camovayalibe pasuxi _vifiqre kompaniiT wavideT -bolo sityvaze gavamaxvile yuradReba _vuyurod "Zafisebri jvrebi" - am jerad kino anonsebi wavikiTxe, rom ar CavWriliyavi, es filmi rogorc vici sisxliani unda iyos Tavidan bolomde. _sasacilod JRers ara?
_ki. -mipasuxa arc ise didi energiiT
_magaria.
wuTis Semdeg isev daibruna Tavisi Cveuli ganwyoba _ras ityvi rom davpatiJoT anJela da beni? an eriki da keiti?
mas namdvilad undoda rom paemani moewyo.
_da, ras ityvi yvelas rom vuTxrad? -SevTavaze me _raTqmaunda jesika, teilori, koneri da lorenic SeiZleba -borotulad davamate. kvils mravalferovnebas Sevpirdi.
_kargi. -waiburtyuna maikma gulmosuli.
_da kidev -me gavagrZele _me ori megobari myavs la-puSidan romlebic davpatiJe. Tu yvela wamova Seni Sevrole dagvWirdeba.
maikis Tvalebi eWviT daviwrovdnen _es is megobrebia, visTanac mTel Tavisufal dros atareb?
_xo isini -uceb daveTanxme _magram amas SegiZlia rogorc repetitorobas ise Sexedo. _isini 2 wliT patarebi arian
_aaa -warmoTqva gakvirvebiT maikma. wuTiT dafiqrebis Semdeg gaiRima
sabolood "Sevrole" ar dagvWirda.
jesikam da lorenma maSinve ganacxades rom dakavebulebi arian roca maikma axsena rom es Cemi idea iyo. eriks da keitis ukve hqondaT gegmebi - sami kvira sruldeboda mas Semdeg rac erTad arian, Tu raRac egeTi. lorenma maiks daaswro teilorTan da konerTan, amitom es oric dakavebuli iyo. kvilmac ver SeZlo - skolaSi CxubisTvis emzadeboda. da bolos, mxolod anJelas da bens da raTqmaunda jeikobs SeeZlo wamosvla.
monawileebis ricxvis daklebam mainc ar daacxro maikis mcdelobebi, paraskevis Sesaxeb
_namdvilad darwmunebuli xar rom ar ginda "xval da samudamod" am filmis yureba -miTxra sadilobisas, lideri komediuri melodramis saxelwodeba.
_minda "Zafisebr jvrebs" vuyuro -jiutad vTqvi me _me Cxubze miyvars filmebi. meti sisxli da saSineleba!
_kargi. -maiki Setrialda magram movaswari reaqciis wakiTxva mis TvalebSi: "iqneb gaafrina yvelafris Semdeg"
roca skolidan saxlSi vbrundebodi davinaxe kargad nacnobi manqana Cemi saxlis win mdgari. jeikobi kapotze dayrdnobili idga da farTe RimiliT ubrwyinavda saxe.
_ara! -davikivle pikapidan gadmoxtomisas. _Sen es gaakeTe! ar mjera! Seni "rebiti" aawyve!
jeikobi brwyinavda _guSin RamiT. dRes pirveli gamosvlaa.
_daujerebelia. -me xeli avwie
man xeli xelze momartya da misi TiTebi CemsaSi gadaajvaredina.
_SeiZleba dRes saRamos me wagiyvanid?
_raTqmaunda -vTqvi da Semdeg amovioxre
_rame cudadaa?
_me vnebdebi, me ar SemiZlia amis gadalaxva. nu, Sen gaimarjve, ufrosi xar.
man beWebi aiCeCa, arc gakvirvebia Cemi danebeba _raTqmaunda me var.
quCis kuTxeSi nacnobi Zravis, maikis Sevroles xma gaisma. jeikobs xeli gavuSvi, ris gamoc iseTi saxe miiRo arc velodebodi.
_me es biWi maxsovs -warmoTqva man Cumad, maiki mopirdapire mxares ayenebda manqanas. _is romelic fiqrobda rom misi Seyvarebuli iyavi
me warbi avwie _zogierTi adamianis gadarwmuneba rTulia.
_meore mxriv -jeikobma Cafiqrebulad warmoTqva _zogjer sijiute fasdeba.
_magram drois didi nawili Rizinadebi.
Maiki manqanidan gadmovida da gza gadmoWra.
_privet bela. -momesalma da misi Tvalebi aRelvebuli gaxda roca jeikobi dainaxa. mec Sevxede jeikobs, vcdilobdi obieqturi vyofiliyavi. is sulac ar gavda 16 wlisas. maiki beWamde Zlivs swvdeboda. Fiqric ar mindoda Tu rogori viyavi me masTan SedarebiT. is ufrosi Canda mis asakTan erTi Tvis ukanac ki.
_privet maik. jeikob bleki gaxsovs?
_kargad ara -maikma xeli gamoswia
_ojaxis Zveli megobari -warudga jeikobi da xeli CamoarTva. xeli didi ZaliT CamoarTves erTmaneTs. roca rogorc iqna Sewyvites, maikma TiTebi gaiswora.
gavigone samzareulodan telefonis xma
_vfiqrob ukeTesia vupasuxo, SeiZleba Carlia -vuTxari maT da saxlSi Sevvardi.
es beni iyo. anJelas avad gaxda da is ar iyo darwmunebuli rom marto wamovidoda. moibodiSa rom imedi gagvicrua.
Tavi gavaqnie da biWebTan wavedi. gulaxdilad mindoda rom anJela saswrafod gamojanmrTelebuliyo, magram am saRamos me maiki da jeikobi samive erTad gadasarevad gakeTebula. gavifiqre bneli iumoriT.
Aar mifiqria rom jeiki da maiki damegobrdebian Cems ar yofnaSi. isini ramodenime metriT daSorebuli zurgiT idgnen erTmaneTTan. maiki gabusuli gamoiyureboda, jeiki rogorc yovelTvis mxiarulad.
_anJela avad gaxda -mowyenili vTqvi me _is da beni ar wamovlen.
_vfiqrob rom virusi meore wreze wamovida. Oostini da koneri avad gaxdnen dRes. iqneb wasvla gadagvedo -SemogvTavaza maikma
sanam daveTanxmebodi. jeikobma momaswro
_me vapireb wasvlas, magram Sen Tu darCena girCevnia maik...
_ara, movdivar -gaawyvetina maikma _me mxolod anJelaze da benze gavifiqre. -is Tavisi furgonisken gaemarTa
_maik, winaaRmdegi xo mar xar jeikobma rom wagviyvanos? -vkiTxe me _exla xan daasrula Tavisi manqana, man aawyo.
_gadasarevia. -Tqva maikma gaRizianebulma
_xoda, yvelaferi rigzea -warmoTqva jeikobma TiTqos es ukve gadawyvetili yofiliyo. is yvelaze mSvidad gamoiyureboda.
maiki ukana savarZelze dajda saxeze uaryofis gamometyvelebiT.
jeikobi Tavis Cveul mxiarul ganwyobaze iyo. is laparakobda uamrav raRaceebze sanam ar gavskdi misi ambebiT xolo miviwyebuli maiki ibuseboda ukan.
Semdeg maikma Secvala strategia. win gadmoiwia da nikapiT Cems savarZels Camoeyrdno. Cveni loyebi TiTqmis erTmaneT exeboda, amito mdgomareoba Sevicvale da fanjaras zurgiT miveyrdeni.
_magnitofoni "amaSi" muSaobs? -ikiTxa maikma Tavxedurad, gaawyvetina jeikobs Sua laparakSi.
_ki, magram belas ar uyvars musika.
me gakvirvebuli mivaCerdi jeikobs. arasdos ar miTqvams misTvis amis Sesaxeb.
_bela? -mkiTxa maikma sinanuliT
_is marTalia. -waviburtyune me, isev jeikobis mSvidi profilis yurebaSi
_rogor SegiZlia musika ar giyvardes? -pasuxi moiTxova maikma
me mxrebi aviCeCe _ar vici. ubralod maRizianebs.
_hm -maiki ukan gadawva.
roca kinosTan mivediT, jeikobma 10 dolariani gamomiwoda.E _es ra ari? -gaRizianebuli viyavi
_ar var sakmarisad didi rom iq wavide -Semaxsena man.
me uxmod gavicine _amdeni asakis dasamalad? Tu iq wagiyvan bili momklavs?
_ara. vuTxari rom Cemi Secdena ginda.
me CavixiTxiTe, da maikma mouCqara rom ar CamogvrCenoda. rogor mindoda rom maiki ukan dabrunebuliyo, is Zalian moRuSulad gamoiyureboda - arc ise kargi damateba Cveni garTobisTvis. meore mxriv ar mindoda dRis jeikobTan dasruleba. es araferSi ar damexmareba.E
kino zustad iseTi iyo rogorsac ambobdnen.
pirvel kadrebSi oTxi adamiani afeTqda da erTi uTavo iyo. gogona romelic Cems pirdapir ijda Tvalebze xelebi aifara da megobars Cauda Tavi gulSi. man beWze daado xeli da zogjer masac xteboda skamze. maiki mgoni ar uyurebda kinos. misi saxe qvasaviT iyo da borotad misCereboda ekranis Tavze farads.
me myarad gadavwyvite gameZlo es 2 saaTi, vuyurebdi ferebs da moqmedebebs imis magivrad rom manqanebs, saxlebs da xalxis figurebs davkvirvebodi. magram jeikobma sicili daiwyo.
_ra iyo? -daviCurCule me
_araferi. -yrud daiCurCula man. _sisxli im kacidan 3 metrze asxams. Rogor SegiZlia am sisuleles uyuro?
man isev CaixiTxiTa. roca kaci kedels aawebes.
amis Semdeg vuyurebdi am Sous da masTan erTad vicinodi, roca sinamdviles cildeboda efeqtebi. rogor SemeZlo Cven urTierTobebSi zRvaris dacva roca ese kargad vgrZnobdi Tavs mis gverdiT.
maiki da jeikobi Cems aqeT iqiT moTavsdnen. maTi xelebi amobrunebuli ido rogorc daTvis TaTebi gaxsnili da momzadebuli. Jeikobs Cveva hqonda Cemze xeli Cakideba rogorc ki saSualeba miecemoda, magram aq sibneleSi, Tan maikisOmeTvalyureobis qveS, sxva azrs SeiZenda. vicodi rom isic xvdeboda amas. magram ar vicodi maiki Tu fiqrobda igives, misi xelic jeikobisnairad ido.
xelebi gulze gadavijvaredine, imediT rom dawynardebodnen.
maiki pirveli danebda. xeli aiRo, win gadaiwia da nikapiT Camoeyrdno. Tavidan megona rom misi eseTi reagireba filmis momentma gamoiwvia, magram Semdeg daikvnesa.
_maik kargad xar? -daviCurCule me
Cvens win mjdomi wyvili Semobrunda misken roca isev amoikvnesa.
me davinaxe rogor brwyinavda misi saxe oflidan.
maikma isev amoikvnesa da gasasvleisken wavida. me mas gavyevi, jeikobi ki orives wmogvyva.
_ara darCi. -daviCurCule. _davrwmundebi rom kargadaa.
magram jeikobi mainc gamogvyva.
_Sen ar unda wamoxvide. uyure films. -moviTxove roca gasasvlelSi gamovida.
_arauSavs dids arafers davkargav. marTla saSinelebaa magram yalbia. -man CurCuls Tavi daaneba roca darbazidan gamovediT.
maiki derefanSi ar iyo da gamixarda jeiki rom gamomyva - is kacebis tualetSi gaiqca mis sanaxavd.
ramodenime wuTSi jeikobi gamovida.
_o, yvelaferi kargadaa. -warmoTqva Tvalebis gadatrialebiT. _vinme ufro myari nervebiT dagepatiJebia, visac sisxlis danaxvaze ecineba da guli ar ereva.
_yuradRebiT viqnebi rom movZebno egeTi.
Cven martoni viyaviT derefanSi. Orive darbazSi filmi gadioda da imdenad siCume iyo gared popkornis srolis xmac gvesmoda.
jeikobi kedelTan mdgar Zvel skamze Camojda da meore skamze xeli daartya Cems dasaZaxeblad.
_xmebis mixedviT - iq didi xani darCeba. -Tqva, misi grZeli fexebi gaWima da komfortulad moewyo.
me mas SevuerTdi amoxvneSiT. is ise gamoiyureboda TiTqos fiqrobda rogor qreboda meti da meti sazRvrebi Cvens urTierTobaSi. Rogorc ki davjeqi xeli awia rom xeli Semoexvia.
_jeik, -SevewinaaRmdege me da win gadaviwie. Man xeli dauSva da sul ar iyo anerviulebuli Cemi uariT. xeli xelze momkida da meore majaze magrad momiWira. isev Sevecade ganTavisuflebas. Saidan aqvs amxela Tavdajerebuloba?
_ara moica bela -warmoTqva mSvidad _raRac miTxari.
me SeviWmuxne. me ar mindoda amis gakeTeba, arc axla arc arasdros. ar iyo araferi rac Cems cxovrebaSi jeikob blekze mniSvnelovan adgils daikavebda.
magram is mzad iyo es yvelaferi daengria.
_ra? -waviburtyune me
_me Sen mogwinvar xom?
_ici rom, ki _ufro metad vidre is idioti romelic aRebinebs? -man tualetis karisken mimaniSna.
_xo -amovixvneSe me.
_ufro metad vidre sxva biWebi visac icnob?
-is mSvidad gamoiyureboda, TiTqos Cemi pasuxi ar iyo misTvis mniSvnelovani an ukve icoda rasac vetyodi.
_metad vidre Cemi daqalebi. -vuTxari me
_da mxolod -Tqva man oRond es ar iyo kiTxva.
Zneli iyo pasuxis gacema. es mas gils atkens da Cemgan gaqcevas Seecdeba. Rogor gavuZleb amas?
_ki -daviCurCule me
man Caicina _Sen ici rom es kargia. Sanam mogwonvar. da fiqrob rom kargi var. me vapireb gamaRizianeblad jiuti viyo.
_me ar vapireb gadawyvetilebis Secvlas. -vecade xma normaluri yofiliyo.
is Cafiqrebulad gamoiyureboda _isev aris sxva ara? me SemaJrJola. sainteresioa rogor mixvda saxeli ar exsenebina - iseve rogorc manqanaSi musikaze. man Cemze iseTi raRaceebi icoda rac ar mixsenebia.
_SegiZlia ar ilaparako amaze. -miTxra man
me Tavi davuqnie.
_ar gewyinos Cemi mcdeloba daaxloebisTvis, kargi? -man xelze damartya _imitom rom ar davnebdebi. win didi dro mavqs
me amovixvneSe _Sen ar unda daxarjo is Cemze -vTqvi, magram me mWirdeboda is. miTumetes Tu is miRebda iseTs rogoric var - gafuWebuli saqoneli, ese vTqvad.
_es is aris risi gakeTebac minda sanam Sen gesiamovneba CemTan yofna.
_verc ki warmovidgen rogor SeiZleba ar msiamovnebdes SenTan yofna. -gulaxdilad vupasuxe me. jeikobs Tvalebi gaubrwyinada _amiT SemiZlia vicxovro.
_magram mets ar elodo. -gavafrTxile me da vecade xeli gamenTavisuflebia, mas magrad eWira.
_sinamdvileSi es ar gaRelvebs ara? -momTxovnad mkiTxa, da xelis TiTebze momiWira
_ara -xvneSiT vipasuxe me. sinamdvileSi kargad vgrZnobdi Tavs, misi xeli Cemze Tbili iyo, am bolo dros ki sul sicives vgrZnobdi.
_da ar gaRelvebs is ras fiqrobs -jeikobma uceb TiTi miiSvira tualetis karebisken.
_vfiqrob rom ara.
_maSin raSia problema?
_problema - vuTxari me _imaSia rom CemTvis es ar niSnavs imas rasac SenTvis.
_maSin -man xeli xelze momiWira _es Cemi problemaa, ara?
_gadasarevia -daviRrine me _maSin ar daiviwyo
_ar daviviwyeb. me yumbara xelSi maqvs xom? -man beWi gamkra
me Tvalebi gadavatriale. vifiqre rom, Tu unda es yvelaferi sasacilod gadaaqcios amaze mas sruli ufleba aqvs.
ramodenime wuTi Cumad xiTxiTebda, sanam misi TiTi Cems xelze ar TamaSebda.
_sainteresi Srami gaqvs aq. -moulodnelad miTxra da xeli amomitriala rom Seexeda _rogor moxda?
saCvenebeli TiTi man naxevarmTvaris formis Srams gadausva, romelic Ria kanze Zlivs Canda.
me SeviSmuSne _fiqrob rom yvela Cemi naiarevi maxsovs? me mogonebebis wamoSlas velodi, didi Wrilobis gaxsnas. magra rogorc yovelTvis jeikobis aq yofnam gadamatanina.
_civia -waiburtyuna man, im adgilze xelis daWeriT sadac jeimsma mikbina.
Tualetidan Zlivs gamovida maiki, TeTri saxiT. saSinlad gamoiyureboda.
_o, maik -me piri davaRe
_winaaRmdegi xom ar xar adre rom wavideT? -daiCurCula man.
_ara, raTqmaunda ara -me ganTavisuflebuli xeli gavuwode da avdeqi wamisvlaSi rom davxmarebodi.
_filmi SenTvis saSiSi iyo xom? -Seubraleblad hkiTxa jeikobma.
maikma borotad Sexeda _TiTqmis ar miyurebia. gulis reva maSin vigrZeni sanam Suqi Caaqres.
_ratom araferi ar Tqvi? -gavkicxe sanam gasasvlelisken mivborZikebdiT.
_vifiqre rom gamivlida -mipasuxa man
_erTi wuTiT -warmoTqva jeikobma roca kari gavaReT da ukan Sebrunda.
_SegiZliaT popkornis carieli yuTi momceT? -Txova jeikma gamyidvel gogonas, man maiks Sexeda da yuTi miawoda
_gaiyvaneT gared Tu SeiZleba -gvTxova man. albaT erTaderTi iyo vinc iataks wmendda aq.
maiki gareT gaviyvane sufTa gril haerze. jeikobi ukan mogvyveboda. damexmara ukana savarZelze Camejina manqanaSi da seriozuli saxiT yuTi misca
_inebe -mxolod es warmoTqva jeikma.
minebi CavwieT romFgrili haeris semosvla maiks daxmareboda. fexebze Semovixvie xelebi siTbo rom SemenarCunebina.
_isev gciva? -mkiTxa jeikma da momexvia vidre vupasuxebdi.
_Sen ara?
Tavi gaaqnia.
_albaT sicxe gaqvs an rame gWirs -waviburtyune me. sul gaviyine. mis Subls Sevexe da cxeli iyo.
_Tavs gadasarevad vgrZnob. -beWebi aiCeCa _sruliad janmrTeli var.
me SeviSmuSne da isev movkide xeli Tavze. misi kani iwvoda Cemi TiTebis qveS.
_Seni xelebi yinuliviTaa -daicivla ma
_kargi, SiZleba me var avad -gamovtydi.
maiki uknidan kvnesoda da popkornis vedroSi aRebinebda. me SeviWmuxne, imediT rom Cemi muceli gauZlebs am xmebs da suns. jeikobma ganerviulebulma miixeda ukan rom darwmunebuliyo manqana xo mar daisvara.
ukana gza ufro grZeli Canda.
jeikobi Cumad iyo, fiqrebSi gadarTuli. mas isev Semoxveuli qonda erTi xeli Cemze da misi xeli imdenad Tbili iyo grili qari msiamovnebda.
fanjaras mivaCerdi, danaSaulis grZnoba mawuxebda.
araswori iyo jeikobis waqezeba. sufTa egoizmi. umniSvnelo iyo is rom me Cemi pozociis aRniSvnas vcdilobdi. Tu mas imedi hqonda rom es yvelaferi ufro metSi gadaizrdeboda vidre megobroba, maSin arc ise zustad viqceodi.
rogor avuxsna rom gaigos? me mxolod garekani viyavi, Signidan carieli. rogorc carieli saxlsi gamousadegari sacxovreblad. Tveebis ganmavlobaSi me usicocxlo viyavi. exla SedarebiT kargad vgrZnob Tavs. wina oTaxebi ukeTes mdgomareobaSi iyo, didis mxolod patara nawili. xolo jeikobi ukeTess imsaxurebs, ufro dids vidre erToTaxiani naxevrad dangreuli, saremonto mSenebloba. veranairi misi mcdeloba ver momiyvans samuSao mdgomareobaSi.
magram vicodi rom ar moviSorebdi mas, araviTar SemTxvevaSi. me is Zalian mWirdeboda da me egoisti viyavi. SeiZleba me mas mivaxvedro rom arar mWirdeba, am fiqrisgan Semakankala. jeikobi ufro momexvia.
Mme maiki misi manqaniT saxlSi miviyvane. Jeiki ukan mogvyveboda rom Semdeg me moveyvane saxlSi.
saxlisken gzaze jeikobi Cumad iyo da vifiqre rom isic imaze fiqrobda razec me. iqneb gadaifiqra.
_Semovidodi SenTan, radgan ader davbrundiT -miTxra man Cems pikapTan _magram mgoni marTali iyavi Cems janmrTelobaze. Tavs raRac... ucnaurad vgrZnob.
_o ara, oRond Sen ara! ginda saxlSi wagiyvano?
_ara. -man Tavi gaiqnia da SeiSmuSna. _jer Tavs ar vgrZnob avad. mxolo raRac...ucnaurad. Tu mec avad var maSin maRebinebs.
_damirekav rogorc ki mixval? -aRelvebulma vkiTxe
_raTqmaunda -is SeiSmuSna da sibneleSi gaixeda tuCze kbeniT.
kari gavaRe gadmosasvlelad, magram jeikobma xeliT damiWira. me kidev davrwmundi Tu ra cxelia misi kani.
_ra iyo jeik?
_minda raRac giTxra bela... magram vfiqrob banalurad gaiJRers.
me amovixvneSe. albaT es Cveni kinoSi saubris gagrZeleba iyo.
_me vici rom Sen ubeduri xar. da SeiZleba es ar dagexmaros magram minda icode rom me sul Sens gverdiT var. me arasdros migatoveb, gpirdebi da SegiZlia mendo. es banaluria JRers, magram xom ici rom es simarTlea? rom aradros ar mogayeneb tkivils?
_ki jeik vici. me sul Senze var damokidebuli, ufro metad vidre ggonia.
Rimili gaCnda mis saxeze. es imas gavda rogor anaTebs Rrublebs mzis Casvla. da Cems Tavze enis waWra mindoda. me ar miTqvia arcerTi tyuli sityva magarm mainc movityue. simarTle Secdoma iqneboda, es mas guls atkenda.
misma saxem ucnauri gamometyveleba miiRo _mgoni ukeTesia saxlSi wavide -Tqva man
me swrafad gadmovedi manqanidan
_damireke. -davuyvire roca midioda.
vuyurebdi rogor midioda da mgoni kargad akontrolebda manqanas. roca wavida cariel quCas mivaCerdi gaurkvevlobaSi magram ar iyo aranairi fizikuri mizezi.
rogor minda rom jeikob bleki Cemi namdvili Zma iyos, rom mqondes Tavisuflad urTierTobis saSualeba yvelanairi danaSaulis grZnobis gareSe. RmerTia mowme me arasdros gamomiyenebia jeikobi magram danaSaulis grZnoba mqonda romelsac ver vxsnidi.
kidev, me arasdros mindoda rom myvareboda is. erTaderTi rac danamdvileblad vicodi iyo is rom me mTeli Cemi arsebiT, tvinis Zvelibidan TiTis frCxilamde, vicodi Cemi carieli gulis siRrmeSi rom siyvaruli sxva adamians aZlevs Zalas rom gaganadguros Sen.
me ganadgurebuli viyavi da aRdgenas ar veqvemdebarebodi.
magram exla me mWirdeboda jeikobi rogorc narkotiki. me mas didi xani viyenebdi rogoc daxmarebas da me Sors Sevtope vidre vfiqrobdi. exla ar SemeZlo masze mijaWveba rom tkivils gavqceodi da ar SemeZlo rom misi tkivilis sababi gavmxdariyavi. is fiqrobda rom dro da moTmineba Semcvlis, me vici rom is cdeba da me vici rom mivcem amis gamocdis saSualebas.
is Cemi saukeTeso megobaria. me sul meyvareba is magram es ar iqneba sakmarisi.
saxlSi Sevedi, telefonTan Camovjeqi da frCxilebis Wama daviwye.
_kino ukve damTavrda? -mkiTxa gakvirvebulma Carlim romelic televizoris win iatakze ijda. albaT kargi TamaSi iyo.
_maiki gaxda avad -avuxseni me _albaT muclis gripi aqvs.
_Sen kargad xar?
_Tavs mSvenivrad vgrZnob -warmovTqvi eWviT.
Telefonis magidasTan Camomjdari vcdilobdi mSvidad davlodebodi. me vfiqrobdi jeikobis ucnaur gamometyvelebaze sanam wavidoda. magidaze TiTebis kakuni daviwye. saxlSi unda wameyvana.
saaTs Sevxede 10is 15 wuTi iyo. me rom mivdiodi gzas 15 wuTi vundebodi jeikobi ki Cqara dadis. 18wuTi gaxda. yurmili aviRe da davreke.
zari gadioda da gadioda. iqneb bilis Zinavs. iqneb araswori nomeri avkribe. me isev da isev vrekavdi.
merve zarze roca ukve yurmili unda damekida bilim mipasuxa.
_alo? -misi xma SeSfoTebuli iyo TiTqos cud ambavs eloda.
_bili, bela var. jeikobi saxlSia. 20 wuTis ukan wamovida.
_is saxlSia -miTxra bilim uxeSad.
_mas unda daereka -cota gaRizianebuli viyavi _cudad iyo rom wamovida da vnerviulobdi.
_Zalian daiRala rom daereka. Tavs cudad grZnobda -bilis xma ucxo iyo. mivxvdi rom jeikobTan undoda yofna.
_gamagebineT Tu daxmareba dagWirdebaT -SevTavaze me _aucileblad moval. -warmovidgine bili Tavis avarZelSi da jeikobi Tavis Tavs rom xedavs
_ara ara -uceb Tqva bili. _kargad varT. saxlSi darCi.
es ise Tqva rom raRac uxeSad gamovida.
_kargi -daveTanxme me
_kargad bela.
kavSiri gawyda
_kargad -waviburtyune me
kargi yovel SemTxvevaSi saxlSia. magram me ar vgrZnobdi Tavs mSvidad. anerviulebuli zemoT avedi. iqneb xval samsaxuramde gaviaro da vnaxo.
Mmivxvdi rom dRevandeli gegmebi gadaido roca gameRviZa da saaTi 5is naxevars uCvenebda da abanoSi Sevvardi. Carlim iq naxevari saaTis Semdeg aRmomaCina, Zirs dawolili da abazanis civ kuTxeze miyrdnobili. is didi xani miyurebda
_muclis gripi -rogorc iqna Tqva man
_xo. -amovRerRe me
_raime gWirdeba? -mkiTxa man
_niutonebs daureke Cemi saxeliT -CaxleCili xmiT vaZlevdi miTiTebas _uTxari rom igive mWirs rac maiks d aver mival samuSaod gadaeci rom Zalian vwuxvar.
_raTqmaunda. dRis danarCeni abazanis iatakze gavatare, sul ramodenime saaTi meZina pirsaxocTan erTad. Carli meubneboda rom samsaxuRsi unda wasuliyo, magram mas ubralod saabazanoSi undoda Semosvla.
gaviRviZe roca saxlSi dabrunda. vxedavdi rom oTaxSi bneloda anu ukve gviania. Carli mZimed amodioda kibeebze Cems sanaxavad.
_cocxali xar?
_mgoni ki -vuTxari me
_raime ginda?
_ara, gmadlob
is seCerda _maSin kargi -Tqva da samzareuloSi Cavida.
Ramodenime wuTSi telefonis zari gavigone. Carli viRacas Cumad elaparakeboda da cota xanSi yurmili dakida.
_maiki ukeTesadaa -damiyvira me
kargi, es maxarebs. is daaxloebiT 8 saaTiT adre gaxda cudad Cemamde anu sul raRac 8 saaTSi gamovkeTdebi. am azrisgan muceli datrialda da unitazisjen davixare.
me isev pirsaxocze dameZina, magram Cems sawolSi gaviRviZe da fanjaraSi sinaTle iyo. ar maxsovda rogor movedi aqamde, albaT Carlim momiyvana, amnve damidga wyliani Wiqa TavTan. piri gamomSrali mqonda, dasalevad wamoviwie, wyals ucnauri gemo hqonda radgan mTeli Rame aq idga.
nela wamovdeqi isev rom ar amreoda guli. sisustes da pirSi saSinel gemos vgrZnobdi, magram Cemi kuWi mSvenivrad iyo. saaTs davxede.
Cemi 24 saaTi daiwyo.
me ar vaCqarebdi maT. cisauzme mxolod mariliani krekerebiT. Carli damSvidebuli miyurebda, sicocxlisken mobrunebuls.
roca davrwmundi rom aRar momiwevda mTeli dRis abazanaSi gatareba, jeikobs davureke.
yurmili jeikobma aiRo magram misi xma rom gavigone mivxvdi kargad ver iyo.
_alo? -misi xma gabzaruli iyo
_o jeik -wamoviZaxe tanagrZnobiT _saSineli xma gaqvs.
_Tavs saSinlad vgrZnob -daiCurCula man
_Zalian vwuxvar rom wagiyvane jeikob. saSinelebaa
_mixaria rom wamovedi -is isev CurCulebda _Tavs nu idanaSauleb.
_male kargad gaxdebi -davpirdi me _dilas rom gaviRviZe ukve kargad viyavi
_avad iyavi? -mkiTxa sulelurad
_xo mec avad gavxdi, magram exla kargad var.
_es kargia -misi xma usicocxlo iyo
_vfiqrob ramodenime saaTSi kargad gaxdebi -gavamxneve me
me Zlivs gavigone misi xma _ara mgonia igive avadmyofoba mWirdes rac Sen.
_muclis gripi ar gaqvs? -uxerxulad vkiTxe me
_ara. es raRac sxvaa
_ra gWirs?
_yvelaferi -daiCurCula man _mTel tanSi mamtvrevs
tkivili mis xmaSi gausaZlisi iyo
_ra SemiZlia gavakeTo jeik? ra mogitano?
_araferi. Sen ar unda moxvide aq -Semawyvetina. aman bili momagona wina Rames.
_me xom viyavi Sens gverdiT, ar meSinia -sevaxsene me
man Cems sityvebs ignorireba gaukeTa _dagirekav roca SevZleb. segatyobineb rodis SeZleb mosvlas
_jaikob...
_unda wavide -warmoTqva moulodneli simtkiciT.
_damireke roca ukeT iqnebi
_kargi -dameTanxma Zalian swrafad.
is cota xani dumda. velodi rom damemSvidobeboda is ki Cemgan eloda damSvidobebas
_male SevxvdebiT -rogorc iqna vTqvi me
_Cems zars daelode -miTxra man
_kargi... kargad, jeikob
_bela -daiCurCula Cemi saxeli da yurmili dakida. Y
Tavi meaTe
mdelo
jeikobi ar rekavda.
Tavidan rodesac vrekavdi, yurmils bili iRebda da meubneboda rom jeikobi isev sawolSi iwva. vRelavdi imaze, dayavda Tu ara bilis eqimTan jeiki. miTxra rom dayavda magram raRac mizezebis gamo ar mjeroda. 2 dRis ganmavlobaSi dReSi ramodenimejer davureke magram aravin iRebda.
SabaTs wavedi jeikobis sanaxavavad, sul ar manaRvlebda daupatiJeblad misvla. magram patara wiTeli saxli carieli iyo. aman SemaSina - iqneb jeikobi ise cudad gaxda rom saavadmyofoSi waiyvanes? ukana gzaze gamoviare saavadmyofoSi, magram miTxres rom arc jeikobi da arc bili ar misulan.
roca Carli samsaxuridan dabrunda vTxove gari klirvoterisTvis daereka. velodi da vnerviulobdi sanam Carli Tavis Zvel megobars elaparakeboda. Zalian didi xani laparakobdnen da erTxelac ar uxsenebiaT jeikobi. aRmoCnda rom gari gulis gamokvlevaze yofila saavadmyofoSi. am ambisgan Carlim Subli SeiWmuxna, magram garim raRac gaexumra da Carlim gaicina. bolos da bolos Carlim hkiTxa jeikobze, magram me mxolod is damrCenoda mevarauda raze iyo laparaki roca Carli mxolod "hm" da "oho"s ambobda. nerviulobisgan magidaze TiTebis kakuni daviwye sanam Carlim xeli ar damafara dasamSvideblad.
rogorc iqna Carlim dado yurmili da momibrunda.
_garim miTxra, rom telefoni gafuWebuli hqondaT da mito ver urekavdi. bilis jeikobi eqimTan dayavda da man uTxra rom mononukleozis infeqcia aqvs. jeikobi Zalian sustadaa da bilim Tqva rom ramodenime xani - aranairi mnaxvelebi.
_aranairi mnaxvelebi? -yurebs ar vujerebdi
Carlim warbi aswia _geyofa bela Tavis mokvla javriT. bilim ufro icis ra aris ukeTesi jeikobisTvis. male gamojanmrTeldeba, cota moiTmine.
me aman ar damamSvida. Carli Zalian Relavs garis janmrTelobaze. am ambavma SeZra is, amitom ar Rirs Cemi problemebi movaxvio Tavs. Cems oTaxSi avedi zemoT da imwamsve davjeqi kompiuterTan, samedicino vebgverdi vipove, Zebnis fanjaraSi davwere "mononukleozi"
rac mononukleozze vicodi iyo is rom infeqcia kocniT gadadis, rac Cemi da jeikobis SemTxvevaSi gamoricxulia. uceb gadavikiTxe informacia - mas marTlac hqonda maRali temperature, magram sxva aranairi niSani. jeikobs ar awuxebda Tavis tkivilebi, angina an sisuste. maSinac ki roca kinodan wamovediT miTxra rom Tavs araCveulebrivad grZnobda. nuTu avadmyofoba ese swrafad vrceldeba? Canaweridan amovikiTxe rom yvelaferi sistematiuri anTebidan iwyeba.
ekranidan mouSoreblad gavifiqre - da ratom vakeTeb am yvelafers? ratom vgrZnob Tavs ese... ese eWvianad, ToTqos ar mjera bilis sityvebis? da ratom moatyuebda bili garis?
albaT es yvelaferi sisulelea. me ubralod jeikobze vnerviulobdi, da sinamdvileSi meSinoda rom didi xani veRar vnaxavdi mas.
uceb CavikiTxe mTeli gverdi saWiro informaciis amoniSvniT da gavCerdi sadac daavadebis gankurnebaze ewera - is SeiZleba erTi Tve gagrZeldes.
mTeli Tve? gakvirvebisgan piri davaRe
bili xom ver daketavs saxls stumrebisTvis amdeni xani? raTqmaunda ara. Tan jeikobis gagiJdeba amdeni xani sawolSi rom aravis daelaparakos.
maSin ratom nerviulobda bili? aq ewera rom mononukleozis dros ar SeiZleba fizikuri datvirTva magram araferia mnaxvelebis Sesaxe. avadmyofoba ar aris ese gadamdebi.
gadavwyvite erTi kvira momecada Semdeg ki aucileblad davlaparakebodi bilis.
magram mTeli kvira gausaZlisad grZeli meCvena. oTxSabaTs darwmunebuli viyavi rom SabaTamdec ver gavZlebdi.
roc gadavwyvite rom erTi kvira ar Semewuxebia bili da jeiki, ver davijere rogor Seegueboda amas jeikobi. yovel dRe skolis Semdeg vamowmebdi Setyobinebebs telefonze magram araferi ar iyo.
samjer vecade dakavSirebas magram albaT isev gafuWebuli iyo telefoni.
sul saxlSi vijeqi da Zalian martosulad vgrZnobdi Tavs jeikobis da adrenalinis gareSe.
yvelaferi risganac amdeni xani vcdilobdi ganTavisuflebas isev damatyda Tavs. sizmrebi isev koSmarebad iqca. maT ar qondaT bolo. isev igive saSineleba - sicariele, tye, simwvane romlis Soris arar iyo didi saxli. Zogjer am tyeSi iyo sem uili, da isev ucnaurad miyurebda. magram misi iq yofna ar manTavisuflebda martoobisgan da arc miSlida xels rom Rame SiSisgan ar wamomvxtariyavi fexze.
Wriloba gulSi exla ufro didi iyo. yovel jerze vfiqrobdi rom rogorc iqna gavumklavdi mas, magram yovel Rames isev Zlivs vsunTqavdi tkivilisgan.
martooba CemTvis sikvdilis tolfasi iyo.
am diliT rogorc yovelTvis Cemma kivilma gamomaRviZa magram maleve davmSviddi imiT rom dRes kvira iyo. rogorc iqna davurekav jeikobs. da Tu telefoni isev ar gaukeTebiaT Tavisuflad waval masTan la-puSSi. ase Tu ise dRevandeli dRe yvelaze ukeTesi iqneba mTels gasul kviraSi.
nomeri avkribe da uimedod davelode pasuxs.
davibeni kidec roca meore zarzeve mipasuxa bilim.
_alo?
_o, bili, gamarjoba, rogorc iqna gakeTda Tqveni telefoni! bela var. jeikobis ambis gageba minda. SeiZleba movide? vifiqre rom ukve...
_bela Zalian vwuxvar -Semawyvetina bilim, momeCvena TiTqos televizors uyurebda da gaRizianebuli xma hqonda _is saxlSi ar aris.
_aaa. Eseigi ukeTaa?
_ki -bili cota yoymanobda _aRmoCnda rom ar hqonia mononukleozi. raRac sxva infeqcia iyo.
_da... sad aris exla?
_is megobrebTan erTad wavida port-anjelesSi mTeli dRiT, filmis sayureblad.
_kargi, es mamSvidebs. Zalian vnerviulobdi. mixaria ise rom gamojanmrTelda gared gasvla rom SeuZlia. -vTqvi me. Cemi xma saSinlad yalbad ismoda.
jeikobi ukeTesada im dineze rom megibrebTan erTad dadis magram me ar damireka. me ki vijeqi saxlSi da yovel wams menatreboda is. me marto viyavi, vnerviulobdi da isev mimatoves martoobaSi. vfiqrobdi sxvanairad miudgeboda Cven erT kvirian ganSorebas.
_kidev gindoda rame? -mkiTxa bilim
_ara araferi
_kargi, gadavcem rom daureke -sempirda bili _kargad bela
_kargad -vupasuxe me magram man ukve dakida yurmili.
ramodenime wami gavSeSdi yurmiliT xelSi.
risic meSinoda, jeikobma gadaifiqra. albaT is Cems rCevas gahyva rom ar daxarjos dro imaze vinc mis grZnobebs ver upasuxebs. vigrZeni rogor gameyina sisxli saxeze.
_rame moxda? -mkiTxa Carlim kibeze Camosvlisas
_ara -movityue me _bilim miTxra rom jeikobi kargadaa. manonukleozi ar aqvs da es kargia.
_aba, is mova Tu sen waxval masTan? -mkiTxa Carlim da macivarSi raRacis Zebna daiwyo.
_arcerTi -vaRiare me _megobrebTan erTad sadRac wavida.
rogorc iqna, Cemma xmam miipyro Carlis yuradReba. is SeSinebuli TvalebiT momaCerda da gaSeSda yvelis naWrebiT xelSi.
_adre ar aris sadiloba? -vkiTxe rac SeiZleba rbili xmiT rom misi yuradReba gadametana.
_ara ubralod cota raRacis waReba mindoda mdinareze...
_aaa, dRes saTevzaod midixar?
_nu, garim damireka... Tan ar wvims. -Carlim saWmelebi magidaze daawyo da uceb Semomxeda TiTqos raRacas mixvda. _miTxari, iqneb ginda SenTan davrCe sanam jeiki ar aris?
_ara mama, yvelaferi kargadaa -vuTxari rac SeiZleba gulgrilad _karg amindSi kargad Tevzaob, wadi.
is gaubedavad momaCerda. vici imis SeeSinda rom me isev depresiaSi Cavvardebi Tu wava.
_seriozulad geubnebi mama. exla jesikas davurekav -uceb gamovZveri. ukeTeisa marto viyo vidre mTeli dRe ese miyurebdes _Cven maTematikis testisTvis movemzadebiT -es siamrTle iyo magram momzadebas marto vapirebdi.
_maSin kargi, kargi azria. Sen imden dros atarebdi jeikobTan erTad rom sul mTlad dagaviwyda isini.
me gavuRime da Tanxmobis niSnad davuqnie Tavi.
Carli nela Setrialda magram uceb isev SeSinebuli TvalebiT Semomxeda
_mecadineobas aq Tu jesikas saxlSi apireb?
_raTqmaunda jesikasTan
_maSin kargi, ubralod Sexseneba mindoda rom tyisgan Sors iyavi.
gaugebrad gavSterdi ramodenime wuTi _isev daTvebi?
Carli SiSmuSna da Tavi damiqnia _turisti daikarga. diliT karavi naxes TiTon ki arsad iyo. samagierod didi cxovelis nakvalevi aRmoaCines. exla maxeebi davugeT
_oh -Cumad vTqvi me. sinamdvileSi wesierad arc momismenia misi gafrTxileba. jeikobTan situacia ufro marelvebda vidre daTvis mier SeWma.
gamixarda Carli rom Cqarobda. gamixarda rom ar daicada manamde sanam jesikas davurekavdi, Torem speqtaklis mowyoba momiwevda. Movxvie yvela wigns xeli samzareulos magididan da zurgCanTaSi Cavawyve - Zalian bevri wignebia - gavifiqre me, Tu Carli naxavs raRacas ieWvebs. Tavi movaCvene TiTqos Zalian dakavebuli viyavi sanam sabolood ar wavida. da aq gavacnobiere is saSineleba rom mTeli dRe martooba melis. wamebi damWirda imisTvis rom gadamewyvita - saxlSi ar gavCerdebi. siCumeSi videqi da telefons vuyurebdi sxvadasxva variantebis fiqrSi.
jesikasTan darekvas ar vapirebdi. is sabolood gadavida sawinaaRmdego aramegobrul mxareze.
SemeZlo la-puSSi wavsuliyavi da Cemi motocikli wamomeyvana. Zalian mimzidveli ideaa rom ara erTi patara problema: aravin iqneba rom saavadmyofoSi wamiyvanos Tu isev gadmovardebi.
Tu ara da... me maqvs kompasi da Cveni ruka. vfiqrob viswavle orientacia da ar davikargebi. SemiZlia ormagi manZili gaviaro sanam jikobi mobrZandeba rom wamiyvanos. an saerTod ar movides.
sindisis qenjna vigrZeni roca gavifiqre ras igrZnobs Carli Tu Cems tyeSi wasvlaze gaigebs. am azrebisgan ganvTavisufldi, dRes saxlSi ver davrCebi.
ramodenime wuTSi nacnob gzaze mivdiodi. manqanis fanjrebi Camovwie da rac SeiZleboda Cqara mimyavda pikapi rom qari megrZno saxeze. Rrubliani magram mSrali amindi iyo - mSvenieria forqsisTvis.
Jeikobze didi xani vakvirdebodi rukas sanam Cemi Zebna daviwye. Cveul adgilas gavaCere manqana, 15 wuTi kompass da rukas vakvirdebodi da darwmunebuli imaSi rom sworad mivdivar tyeSi Sevedi.
dRes tye uCveulod saves iyo sicocxliT. yvelaze patara binadrebic ki tkbebodnen Tbili amindiT. miuxedavad imisa rom ismoda gamayruebeli WikWiki Citebisa, buCqebSi Tagvebi daZvrebodnen da mwerebi zuzunebdnen main SiSma amitana. es imis brali iyo rom Tavs martod vgrZnobdi me jeikobis RiRini da laparaki maklda gverdiT.
rac ufro Rrmad Sevdiodi tyeSi ufro metad vgrZnobdi safrTxes. sunTqva gamiWirda, ara SiSisgan aramed imitom rom gulSi isev gamexsna Wriloba. xelebi Semovixvie da tkivili daviwyeba vcade, TiTqmis gamomivida magram rogor ver vitandi am uazro mcdelobebs.
Zlivs gavaRwie buCqebidan, Cemi nabijebis ritmi tkivils da azrovnebas mixSobda. sunTqva rogorc iqna aRmidga da mixaroda rom ukan ar mivbrundi, exla ufro swrafad gavaRwie buCqebidan.
verc warmovidgendi mivdiodi Tu ara sworad. gadavwyvite rom radac ar unda damjdomoda dRes unda mepova is adgili, gverdebzec ki ar viyurebodi. sruliad moulodnelad gadavwie didi CamoSlili foTlebi - da uceb aRmovCndi im mdeloze.
es iyo zustad is adgili amaSi 100%iT viyavi dawmunebuli. Sxvagan arsad ar aris eseTi mrgvali mdelo, unaklo, TiTqos specalurad gakeTebuli irgvliv mrgvalad xeeb Semoclili. aRmosavleTidan ismoda patara mdinaris xma.
mzis sxivis gareSe mdelo ar Canda iseTi araCveulebrivi, magram is mainc lamazi da wynari iyo. patara yvavilebi ukve amosuliyo, mwvane balaxi zRvasaviT Relavda patara niavzec ki.
es is adgili iyo... magram raRac aklda.
imedgacrueba da gamocnoba erTad damatyda Tavs. muxlebi momekveTa da Zirs davvardi Zlivs sunTqviT.
ra gavakeTo awi? aq aRaraferi makavebs. araferi mogonebebis garda romnlebic SemiZlia nebismier dros aRvadgino Tu gausaZlisi tkivilis gadatana momindeba, tkivilis romelmac gamanadgura exla. es adgili mis gareSe arar iyo mSvenieri. ver gavige ra mindoda am adgilisgan, mas yvelanairi momxibvleloba daekarga da yvela sxva mdelos daemsgavsa. aman ufro metad gamaxsena CemimkoSmari. Tavbru damexva.
yovel SemTxvevaSi aq marto movedi, cota amovisunTqe roca gavifiqre ra moxdeboda exla jeikobi rom yofiliyo Cems gverdiT... me ver davumalavdi Cems wuxils, rogor amexsna rom sul mTlad gatexili viyavi Sinaganad da vcdilobdi gulSi Wrilobas da tkivils ar davenakuwebine. kargia rom ar myavs zedmeti mowmeebi.
ar aris saWiro rom vinmes avuxsna ratom minda am adglidan saswrafod wasvla. jeikobi ifiqrebda rom amdenxniani Zebnis Semdeg momindeboda am sulelur adgilze gaCareba cota xniT mainc. magram sinamdvileSi me veZebdi CemSi imis Zalas rom fexze wamovdgariyavi da gavqceuliyavi aqedan. am adgilas Zalian bevri tkivili da tanjvaa avmoyrili CemTvis, Tu sxva gza ar iqneba forTxviT gaval aqedan.
ra bednierebaa rom marto var aq!
marto. vumtkicebdi Cems Tavs da tkivilis miuxedavad vcdilobdi fexze wamodgomas risganac ucnauri kmayofileba vigrZeni. am dros Cemgan CrdiloeTiT, 30 nabijSi tyidan gamovida gaurkveveli landi. meore wuTs emociebis CanCqeri dameca Tavs. Tavidan iyo garkvirveba. sakmaod Sors viyavi turistuli bilikisgan amitom ar velodi aravis gamoCenas. Semdeg roca davakvirdi uZrav lands, gakvirveba imedma Secvala. Cemma mzeram dainaxa misi saxe qudiviT Sav TmebSi - es saxe ar gavda im ganumeorebels visi danaxvac mindoda. Semdeg movida SiSi. es ar iyo saxe romelsac davtirodi, magram is sakmaod axlso idga da darwmunebuli viyavi rom es ar iyo gzaabneuli turisti
_loran! -ganmacvifrebeli siamovnebiT daviZaxe misi saxeli.
es sisulelea. me SiSisgan unda gavyinuliyavi.
lorani jeimsis jgufidan iyo roca pirvelad SevxvdiT. is ar monawileobda nadirobaSi sadac msverpli me viyavi, magram mxolod imitom rom SeeSinda. me Zlieri mowinaaRmdegeebi micavdnen. magram saqme sxvagvarad rom yofiliyo yvelanairi sunanulis gareSe damglejda. raTqmaunda lorani albaT seicvala radgan is aliaskaze cxovrobda sxva vegeterianel vampirebTa ojaxSi. Sxva ojaxi romlebic gavdnene... Tavs ver vaZlevdi ufleba maTze gamefiqra kidec.
SiSma Semipyro magram, did kmayofilebas vgrZnobdi, mdelo isev aivso jadosnurad, ufro metad mistikiT, magram es gansxvaveba ar maRelvebda. ai kavSiri rac ar myofnida, es damamtkicebeli sabuTi iyo rom is planetis sxva adgilas isev arsebobs.
gasakviria magram lorani ar secvlila am xnis ganmavlobaSi. sisulele iyo imis molodini rom erT weliwadSi rame Seicvleboda. magram exla masSi iyo raRac rac ver vigrZeni da ver gavige.
_bela? -mkiTxa man Cemze ufro gancvifrebuli saxiT.
_gaxsovs -gavuRime pasuxad. me siamovneba ganvicade imisgan rom vampirs Cemi saxeli axsovda.
man Caicina _ar velodi Sens aq naxvas -gaurkvevlobaSi myofi Cemsken wamovida.
_sxvas ras elodi? me xom aq vcxovrob. megona aliaskaze iyavi.
is Cemgan aT nabijSi gaCerda. misi saxe iive mSvenierebas flobda rasac adre. me vukvirdebodi mis naqvTebs, is erTerTi imaTTagani iyo visTanac ar miwevda motyueba, man yvelaferi icoda imaze rasac sxvas ver veubnebodi.
_marTali xar -dameTanxma is _viyavi aliaskaze. da ar velodi Sens naxvas... roca kalenebis carieli saxli vnaxe vifiqre rom gadavidnen
_oh -tuCze vikbine roca maTi gvari gavigone da Wrilobam gulSi feTqva daiwyo. wuTi damWirda yuradRebis mosakrebad. lorani gulis yuriT madevnebda Tvals. _isini marTla gadavidnen -rogorc iqna vTqvi me
_hmmm. gamikvirda rom dagtoves marto, Sen xom maTTvis usayvarlesi Segirdi itavi? -am dros misi Tvalebi umankoT gabrwyindnen.
me eSmakurad gaviRime _xo, mgoni egrea _hmmm -isev warmoTqva dafiqrebiT
am dros mivxvdi Tu ratom ar iyo Secvlili lorani. roca karlailma momiyva rom lorani tanias ojaxSi darCa, me iSviaTad roca vixsenebdi mas warmovidgendi iseTive oqrosferi TvalebiT rogorc...kalenebs hqondaT. maTi saxelis gaxsenebisgan Sevijmuxne. Yyvela karg vampirs oqrosferi Tvalebi hqonda.
me uneburad gadavdgi nabiji ukan da misi wiTeli Tvalebic Tan momyvnen.
_xSirad Camodian Sens sanaxavad? -mkiTxa Cveulebrivi xmiT mgram misi tani ukve Cemsken iyo gadmoxrili
_moityue -aRelvebulad miTxra barxatis xmam Cems gonebaSi
xmis gagonebisas uceb Sevxti, magram ar gamkvirvebia.Aadre Cavvardnilvar amaze met gansacdelSi? motocikletebi am SemTxvevaSi usafrTxoa. me gavakeTe is rac xmam miTxra.
_drodadro. -moSvebulad rac SeiZleba rbilad vuTxari _dro CemTvis ufro nela gadis. netav icode rogor auries aqurebs tvini... -daviwye burtyuni. Semdeg nebiT gavCerdi.
_hmm -isev warmoTqva man _saxls iseTi suni aqvs TiTqos didi xania carielia.
_ukeTesad unda moityuo bela -mikarnaxa mSvenierma xmam.
me Sevecade _ aucileblad vetyvi karlails rom aq iyavi. Zalian ewyineba rom ver ginaxula -me Tavi movaCvene TiTqos davfiqrdi _ukeTesia amaze vuambo...edvards -me Zlivs warmovTqvi misi saxeli da saxe Semecvala _mas eseTi xasiaTi aqvs... mgoni gaxsovs. mas agiJebs yvelanairi mogoneba jeimsze. -Tvalebi gadavatriale da xeli Caviqnie TiTqos es Zveli daviwyebuli istoria yofiliyo, magram Cems xmaSi mainc igrZnoboda isterika. vfiqrobdi SeamCnia TuUara es man.
_marTla? -skeptikurad warmoTqva man
loranma gverZe gadadga nabiji, mdelos moavlo Tvali magram am nabijma ufro moaaxlova CemTan. xmam Cems gonebaSi daiRrina.
_rogor aris saqme denalebTan? karlailma Tqva rom taniasTan cxovrobdi. -Cemi xmam saSinlad gawyda
kiTxvam is daafiqra _me Zalian miyvars Tania -ocnebiT Tqva man _misi da irina ki ufro metad... adre arasdros gavCerebulvar erT adgilze amden xans, iq ki yvelanairad vtkbebodi. magram SezRudvebi Zalian sastiki iyo CemTvis... gakvirvebuli viyavi rogor ikavebdnen isi Tavs. -man megobrulad gamiRima _me ki zogjer varRvevdi wesebs.
yeli gamiSra. Sevecade fexebi momedunebina, magram maSinve gaviyine adgilze, roca misi mzera me momapyro Cemi moZraobis dasaWerad.
_oh -wynarad vTqvi me _jaspersac hqonda eseTi problemebi.
_ar gainZre -damiCurCula xmam. Sevecade mis instruqcias mivyolodi. es ar iyo advili, Tavis gadarCenis instiqti mkarnaxobda rom mTeli ZaliT unda gavqceuliyavi aqedan.
_marTla? -mgoni lorani dainteresda _amitomac wavidnen?
_ara -gulaxdilad vupasuxe me _saxlSi jasperi ufro frTxilia.
_xo -dameTanxma lorani _mec
man TiTqmis umniSvnelod gadmoabija Cemsken.
_viqtoriam Semdeg gipova? -vkiTxe me rom misi yuradReba gadametana. es pirveli iyo rac TavSi momivida da imwamsve vinane radgan viqtoria ar iyo is vizec mindoda laparaki. is jeimsTan erTad nadirobda Cemze, Semdeg ki gaqra.
magram Cemma kiTxvam ar SeaCera is.
_xo -mipasuxa nabijis SenelebiT _misi gulisTvis movedi aq. -man saxe Seicvala _magram didad ar gaexardeba.
_ratom? -vkiTxe saubris gagrZelebis mizniT. man gaafTrebulad Sexeda xeebs Cems ukan. Semdeg erTi nabijiT ukan daiwia.
man isev me Semomxeda da gamiRima - aman is SavTmian angelozs daamgvana.
_imitom rom me mogklav -haerovnad mipasuxa man
dabneulma isev gadavdgi erTi nabiji ukan. me sruliad davyruvdi daRrenis xmidan Cems gonebaSi.
_mas undoda rom TavisTvis Semoenaxe -miTxra udardelad _mas SenTan angariSis gasworeba undoda bela.
_CemTan? -daviCurCule me
man Tavi gaaqnia da CaixiTxiTa _vici, es mec sisuleled meCvenba, magram jeimsi misi sayvareli iyo da Senma edvardma is mokla.
exlac ki roca cali fexiT saflavSi viyavi, misma saxelma gaaRo mouSuSebeli Wriloba gulSi. lorenma yuradReba ar miaqcia Cems reaqcias
_viqtoriam Seni mokvla arCia edvardis mokvlas - rogorc samarTliani gacvla. man mTxova SenTvis maxe damego, me verc warmovidgendi rom es ese advili iqneboda. iqneb is Secda radgan es aRar iqneba SurisZieba, rogorc is warmoidgenda, radgan Sen xom aRarafers warmoadgen edvardisTvis da man migatova daucvelad.
kidev dartyma, kidev erTi cremli Camocurda Cems loyaze. lorani win wamoiwia, me borZikiT wavedi ukan.
is SeiSmuSna _mgoni viqtoria marTla gabrazdeba, magram CemTvis sulerTia.
_maSin ratom ar daelodebi mas? -Zlivs warmovTqvi me
sibrazem gairbina mis saxeze _ubralod SenTvis Zalian cud situaciaSi wamiswari bela. sinamdvileSi aq viqtorias TxovniT movedi - sanadirod. wyurvilisgan viwvi da Seni surneli... iseni aRmagznebia.
loranma gadmomxeda da gamiRima TiTqos komplimenti miTxra.
_SeaSine -mibrZana mSvenierma xmam gonebaSi romelic Zalian gabrazebuli iyo.
_is mainc gaigebs rom es Sen iyavi -daviCurCule me _da maSin aRar geqneba damalvis Sansi.
_ratomac ara? -ufro farTod gaiRima da moaTvaliera yvela gasasvleli xeebs Soris. _wvima Cems yvela kvals waSlis. Sens gvamsac veravin ipovis - gaqrebi iseve rogorc sxva adamianebi Senamde. edvrads ar eqneba mizezi rom Cemze ifiqros, Tu saerTod moundeba simarTlis garkveva. araferi piraduli, damijere bela, mxolod wyurvili.
_Seexvewe -meubneboda Cemi halucinacia
_gevedrebi -Zlivs amovisunTqe me
loranma Tavi gaaqnia, misi saxe modunda
_amas sxva mxridan Sexede bela, Sen gagimarTla rom me Semxvdi.
_nuTu? -daviCurCule da isev gaviwie ukan
_xo -damarwmuna man _yvelafers swrafad gavakeTeb. gpirdebi tkivilsac ar igrZnob. raTqmaunda Semdeg raRacas movatyueb viqtorias, rom dawynardes. bela, rom icode ras gimzadebda... man TiTqos zizRiT gaaqnia Tavi _geficebi, Cemi mxolod madlobeli unda iyo.
me gagiJebuli davaCerdi mas
man Seiynosa Cemi Tmis suni romelic niavma miitana masTan _ra aromatulia -daiCurCula ufro Rrmad SesunTqviT.
me gasaqcevad movemzade da Tvalebi davxuWe. gaafTrebulma edvardis Rrenam garSemo yvelaferi daayrua Cems gonebaSi. Misma saxelma yvela sazRvari daangria rac CemiT avage. edvard, edvard edvard. me sikvdilisTvis movemzade. da ar me sinia Tu masze vifiqreb. edvard me Sen miyvarxar.
daxuWuli Tvalebidan gamovixede. lorenma Sewyvita Cemi surnelis Seynosva da sadRac marjvniv gaixeda. me meSinoda kidec im mxareze gaxedva, mgoni veraferi SeaCerebda mas. me gakvirvebiT vigrZeni Sveba roca Cemgan ukan gaiwia.
_ar mjera -man ise Cumad warmoTqva Zlivs gavigone.
momiwia gamexeda imave mimarTulebiT. Cemi mzera mdeloze darboda imis mizezis ZebniT Tu ram gamixangrZliva sicocxle. Tavidan veraferi veraferi davinaxe da isev lorans Sevxede romelic ufro swrafad ixevda ukan, misi mzera burRavda tyes. Semdeg me is davinaxe. didi Savi landi gamovida xeebidan da vampirisken gaemarTa. is giganturi iyo, saxliviT didi. man piri daaRo da gamoaCina britvasaviT mWreli eSvebi. saSineli Rrena gamovida msi bagedan.
daTvi, magram es saerTod ar iyo daTvi. magram am giganturma Savma monstrma gamoiwvia mTels qalaqSi panika. Soridan yvela ifiqrebda rom es daTvi iyo. sxva ra iqneboda eseTi didi?
adre mindoda misi naxva, magram Soridan. Exla ki mxolod aT nabijSi gaiara Cemgan.
_milimetriTac ar gainZre -miTxra edvardis xmam Tvalebs vacecebdi am saSinel arsebaze da vcdilobdi saxeli momefiqrebia. SiSSi mxolod erTi azri momivida. aqamde arasdros menaxa amodena mgeli.
kidev erTi Rrena gamosca man da SiSisgan Sevxti.
lorenma SiSisgan mouxerxeblad Camiqrola. Ratom gaiqca? raTqmaunda mgeli uzarmazari iyo, magram is xom mxolod cxovelia. ratom SeeSinda vampirs cxovelis? xolo loreni sworedac rom SeSinda. mas iseve rogorc me SiSisgan Tvalebi gafarToeboda.
da TiTqos Cemi sityvebis damowmebad. mgeli ar aRmoCnda marto. aqeT iqidan gamovida kidev ori mgeli erTi ruxi da meore yavisferi, magram isini ar iyvnen pirveliviT didebi. ruxma mgelma Camiara da maTi mzera loranze gaCerda.
ganZrevac ver movaswari roca isariviT daewyvnen. yavisferi monstri gamovida buCqebidan da me momiaxlovda.
haeri Cavylape da ukan gadavxti - es yvelaze meti sisulele iyo risi gakeTebac SemeZlo. Mme isev gavSeSdi molodinSi rom mglebi me damesxmian Tavs. rogorc sust msxverpls. rogor mindoda rom lorans daeglija isini, misTvis xom es araferia. loranisgan sikvdili mirCevnia, mglebis xrovisgan SeWmas.
mowiTalo-moyavisfri mgeli Semomibrunda Cemi amosunTqvis xmaze.
mgelis Tvalebi Savi iyo, da ise miyurebdnen. gavifiqre rom es gamoxedva Zalze azriani iyo cxovelisTvis.
sanam is miyurebda ratomRac jeikobze gavifiqre da ratomRac samadloblad. RmerTs madloba rom am zRaprul mdeloze marto movedi romelic monstrebiT savsea. kidev kargi jeikobi ar aris aq, mas ar undoda sikvdili. yovel SemTxvevaSi Cemze ar iqneba misi sikvdili.
kidev erTma Rrenam lideri mgelisa, iZolebuli gaxada yavisfer mgels loranisken Seebrunebina Tavi.
lorani daumalavi SiSiT uyurebda giganturi mglebis xrovas. Tavidan veraferi gavige, magram Semdeg gancvifrebulma davinaxe rogor gaiqca xeebs Soris.
is gaiqca.
wamis Semdeg mglebi mas daedevnen, uzarmazari naxtomiT, RreniT da kbilebis xrWialiT ise rom yurebze miviWire xelebi. es xmebi maSinve Cawyda roca tyeSi daimalnen.
da me isev marto davrCi.
muxlebi momekveTa xelebze daveci da bRavili aRmomxda.
vicodi rom rac SeiZleba male unda gavSorde aqaurobas. ramdeni xani daedevnebian lorens mglebi rom mere me momibrundnen? Tu loreni dabrundeba?
Tavidan verc vinZreodi. yvelaferi mikankalebda, ar vicodi rogor davmdgariyavi fexze.
Cemi tvini ar ujerebda gadarCenas, ar mesmoda ra moxda Cems Tval win.
vampirebi ar unda gaeqcnen aranair cxovels. veranairi basri kbili ver dazianebs maT magar sxeuls.
Aaramgonia mglebma didxans zdion lorans, maTTvis ar unda iyos mimzidveli gayinuli vampiris xorci, maSin ratom Cauares Tbilsisxlian, sust arsebas Cemi saxiT gverdi da mas gaekidnen?
uazrobaa -gavifiqre me
civma qarma daubera mdeloze da mindori ise Searxia TiTqos viRac mocuravda masSi.
fexze wamovdeqi da borZikiT gaveqane xeebSi.
momdevno ramodenime saaTi wameba iyo, 3jer didi xani movundi tyidan gamosvlas vidre mdelos moZebnas.
Tavidan verc vamCnevdi sad gavrbodi, mxolod imaze fiqriT rom am saSinel adgils gavcilebodi. magram roca kompasi momagonda ukve ucnob da uRran tyeSi viyavi. xelebi imdenad mikankalebda, kompasis miwaze dadeba momiwia, rom mimarTuleba gamego. yovel wams vCerdebodi kompasis dasadebad miwaze da samxreT-dasavleTis mimarTulebas varkvevdi. da uceb gavigone yru xmebi romelic Cemma giJurma nabijebmac ver dafara - arsebis mcire gaSrialeba foTlebSi.
SiSisgan Sevxti da wiwvebSi Cavvardi risganac xelebi damekawra da TmebiT gavebi. ciyvis moulodnelma naxtomma imxelaze damakivla SiSisgan rom yurebi amtkivda.
rogorc iqna gamoCnda xeebs Soris gasasvleli. gavedi trasaze sadac pikapi myavda datovebuli. Zala gamoclili gavemarTe misken
bRavili movrTe roca banqanaSi Cavjeqi. jer manqanis yvela saketi Cavkete da Semdeg gasaRebi amoviRe jibidan. Zravis xma damexmara cremlebi SemeCerebina roca pikapis bolo siCqariT mivqrodi.
saxlamde misuli vcdilobdi davmSvidebuliyavi. Carlis sapatrulo manqana saxlis gverdiT idga. verc warmomedgina Tu ese gviani iyo - dabindda.
_bela? -ikiTxa Carlim roca kari mivajaxune da saketi gadavkete.
_xo, me var. -akankalebuli xmiT vupasuxe
_sad iyavi? -mkiTxa grgvinviT da gabrazebuli saxiT gamovida samzareulodan.
me Sevyovndi. albaT daureka jeisikas, ase rom ukeTesia simarTle vTqva.
_fexiT vseirnobdi.
man Taveleb daawvrila _jesikasTan wasvlas ram SeuSala xeli?
_dRes raRac ar mindoda maTematika.
Carlim xelebi gadaajvaredina _mgoni giTxari rom tyes ar gakarebodi.
_vici mama, mapatie, mets aRar vizam -kankaliT vTqvi me.
isev gavifiqre rom ukeTesia bolomde vuTxra simarTle. Zalian SeSinebuli var rom movityuo.
_daTvi vnaxe -Sevecade xma rbili yofiliyo magram mainc amikankalda _ufro swored daTvi ki ara mglebi. Savi, ruxi da yavisferi.
Carlis SiSisgan Tvalebi gafarTovda. uceb gadmokveTa oTaxi da beWebSi momkida xeli
_yvelaferi kargad gaqvs?
Tavi davaqnie
_yvelaferi momiyevi rac moxda
_CemTvis yuradRebac ar mouqceviaT, rogorc ki wavidnen gamoviqeci da ramodenimejer daveci.
man beWebze gamiSva xeli da momexvia. didi xani dumda
_mglebi -waiburtyuna man
_ra?
_reinjerebma Tqves rom nakvalevi Zalian didi iyo daTvisTvis, magram mglebi ar arian eseTi didebi.
_isini giganturebi iyvnen
_ramdeni iyvnen?
_xuTni
Carlim Tavi gaaqnia. rogorc iqna dailaparaka mkacri xmiT _dReidan aranairi seirnoba
_ar aris problema -mxurvaled Sevpirdi.
Carlim ganyofilebaSi dareka da yvelaferi Seatyobina rac vnaxe. mxolod adgili movityue sadac vnaxe mglebi, mama gagiJdeboda rom gaego ese Sors rom viyavi tyeSi. ufro metad ar mindoda vinme rom lorans gadayroda, romelic me meZebda. am azrma mtkivneulad miCxvlita.
_gSia? -mkiTxa yurmili rom dakida
Tavi gavaqnie, magram wesiT unda mSieboda, mTeli dRea araferi miWamia.
_ubralod daviRale -vuTxari da kibeebisken mivbrundi
_hei -damiZaxa Carlim isev eWviani xmiT _Sen ambobdi rom jeikobi qalaqidan wasuli iyo mTeli dRe?
_bilim ese miTxra -vupasuxe gakvirvebulma misi kiTxviT.
wuTiT makvirdeboda saxeze. da mgoni kmayofili iyo nanaxiT
_hmmm
_ra ari? -vkiTxe me. misi sityvebi gavda imas TiTqos is fiqrobda rom jesikasTan wasvlis garda kidev movatyue raRac
_ubralod roca garisTan wavedi. jeikobi davinaxe megobrebTan erTad maRaziidan gamodioda. xeli davuqnie magram mgoni ver daminaxa. megobrebTan raRacaze kamaTobda. Uucnaurad gamoiyureboda TiTqos raRacas ganicdida. da... kidev. Uucnauria uyuro rogor izrdebian bavSvebi. yovel jerze roca vnaxulob ufro da ufro didia.
_bilim miTxra rom megobrebTan erTad midioda kinoSi. albaT vinmes elodebodnen.
_aaa -Carlim Tavi daaqnia da samzareuloSi wavida.
videqi misaRebSi da vfiqrobdi raze unda ekamaTA jeikobs megobrebTan? iqneb embris waeCxuba semis gamo. An imitom mimatova dRes rom yvelaferi gaerkvia? es gamixardeba.
sanam davwvebodi, kidev erTxel Sevamowme saketebi. sisulelea, raTqmaunda aranairi saketebi ar SeuSlis xels im monstrebs rac dRes vnaxe. magram lorani rom movides... an...viqtoria
sawolSi davweqi da imdenad viyavi Sokirebuli ver SevZeli daZineba. saSinel faqtebs Cavxede TavlebSi.
veRarafers gavawyob. Aar arsebobs adgili sadac usafrTxod davimalebi.
mucelSi raRac damitrialda roca mivxvdi rom es yvelaferi Carlisac exeba. MmamCems gverdiT oTaxSi sZinavs da misi sicocxlec bewvze hkidia. Cemi suni maT aq moiyvans imisda miuxedavad viqnebi Tu ara am saxlSi.
am azrma SiSisgan kbilebi amikankala.
dasamSvideblad SeuZlebelze daviwye ocneba:
warmovidgine rogor daewien uzarmazari mglebi lorans da daglijes es ukvdavi rogorc Cveulebrivi adamiani. Aam absurdis miuxedavad mainc davmSviddi. Tu mglebi daiWerdnen mas, is ver etyoda viqtorias rom marto var. maSin is ifiqrebs rom kalenebi isev mfarveloben. Tu raTqmaunda mglebma gaimarjves am brZolaSi.
Cemi kargi vampirebi aRarasdro aRar dabrundebian. mamSvidebda imaze fiqri rom sxvebic gaqrebodnen aqedan.
Tvaleb daxuWuli velodi rodis CaviZirebi ZilSi da TiTqmis sixaruliT velodi koSmaris dasizmrebas. koSmari ukeTesia vidre is saxe romelic exla warmomidga Tvalwin.
Cems warmosaxvaSi viqtoria Savi TvalebiT, misi piri brwyinvale kbilebiT gaiRima, cecxliviT wiTuri Tmebi bzinavdnen da mis TeTr saxes edebodnen.
TavSi isev gaisma loranis sityvebi: rom icode ras gipirebda...
xelebi pirze mivifare rom ar damekivla.
Tavi meTerTmete
saidumlo sazogadoeba
yovel diliT roca Tvals gavaxeldi, aRfrTovanebiT vigebdi, rom kidev erTi dRe gadavrCi cocxali. roca gakvirveba gaivlida guli saSinlad iwyebda cemas, xelebi miofliandeboda da manam ver vsunTqavdi wesierad sanam ar Sevamowmebdi rom Carli cocxali da uvnebeli iyo.
Carli ganicdida, rom uyurebda, rogor meSinoda mcire gaWrialebisac ki saxlSi da rogor vxtebodi fexze SeSinebuli, mcire gafaCunebazes. misi mudmivi kiTxvebis mixedviT advili misaxvedri iyo, rom am yvelafris mizezad, Cems gverdiT jeikobis ar yofnas miiCnevda.
gonebidan vdevnidi yvelanair SiSs, imasac ki rom jeikobs ukve erTi kviraa ar daurekavs, magram roca normalur cxovrebaze vkoncentrirtebodi - Tu SeiZleba mas normaluri ewodos - Zalian vbrazdebodi.
Zalian menatreboda jeikobi.
isedac mtanjavda martooba da kidev es idioturi SiSi. exla rogorc arasdros, vocnebobdi mis udardel sicilze. me mWirdeboda usafrTxod yofna mis patara garaJSi da misi Tbili xelebi, Cemi civi TiTebi rom eWirad.
orSabaTs isev velodi rom damirekavda. Tu embrisTan gaarkvia rame xom momiyveboda? imedi mqonda rom es yvelaferi ubralod megobarze zrunva iyo misTvis da ara mizezi rom me gamqceoda.
samSabaTs davureke, magram isev aravin mipasuxa. iqneb isev ar gaukeTebiaT telefoni? an bilim nomris amomcnobi daayena?
oTxSabaTs yovel naxevar saaTSi vrekavdi Ramis TerTmet saaTamde, imis lodinSi rom mis Tbil xmas gavigonebdi.
xuTSabaTs mTeli saaTi vijeqi pikapSi, Cemi saxlis win, gasaRebiT xelSi da Tavs varwmunebdi rom la-puSSi wasvlas didi dro ar dasWirdeboda, magram mainc ver gadavwyvite.
cicodi rom loranma naxa viqtoria da Tu wavidodi la-puSSi, romelime maTgans mainc gadaveyrebodi gzad. da Tu isini maSin Semxvdebian jeikobTan erTad rom viqnebi? rogorc mtkivneuli ar unda yofiliyo es CemTvis, exla jobia rom ar Sevxvde jeikobs. missive sakeTildReod.
samwuxarod ver movifiqre rogor davicva Carli.
Rame maTTvis saukeTeso droa rom momakiTxon. da rogor waviyvano Carli saxlidan? Tu simarTles vetyvi, albaT sadme gamomawyvdevs. amasac gadavitan Tu es damexmareba rom gadavarCino is. magram viqtoria mainc pirvelad saxlSi mova, magram iqneb rogorc ki me momklavs maSin wavides.
ase rom gaqceva ar SemZlo. romc mdomoda sad wavsuliyavi? renesTan? me akankalebulma warmovidgine, rogor miviyvan, mzian da udardel adgilze, dedaCemTan Cemi sikvdilis aCrdilebs. me verasdros Cavagdeb mas eseT safrTxeSi.
meCveneboda, rom nerviuloba Rrnida Cems mucels. albaT male Wriloba gamiCndeba.
Aam saRamos, Cemi TxovniT Carlim isev daureka garis imis gasagebad wavidnen Tu ara blekebi qalaqidan. garim uTxra rom bili maT krebaze naxa oTxSabaTs, magram araferi uTqvams qalaqidan wasvlaze. Carli Cems damSvidebas Seecada, rom tyuilad ar davtanjuliyavi da miTxra rom jeikobi maSinve damirekavda rogorc ki SeZlebda.
paraskevs sadilis Semdeg, skolidan saxlis gzaze rom movdiodi, rogorc iqna goneba gaminaTda.
me ar vaqcevdi yuradRebas Cveul gzas, Zravis xmiT vimSvidebdi mudam nerviulobas. magram exla SevZeli amexsna situacia, romelic amdeni xani grovdeboda Cems tvinSi.
rogorc ki es gavifiqre Tavi idiotad vigrZeni radgan amden xans ver vamCnevdi amas. raTqmaunda. tvini dakavebuli mqonda sxvadasxva fiqrebiT - Tu Cemi mdevrebi, Tu giganturi mglebi, Tu mouSuSebeli Wriloba gulSi - magram rogorc ki es azri momivida TavSi, is Zalian SesamCnevi meCvena.
jeikobi me gamirboda. Carlis TqmiT bolos Zalian ucnaurad da nawyeni gamoiyureboda jeikobi... Semdeg bili Tavisi sibraziT da gaurkveveli pasuxebiT...
oqros aRmoCena, me zustad vici ra sWirs jeikobs.
yvelaferi sem uilis gamoa. Cemi koSmarebic ki mkarnaxobdnen amas. semma miaRwia jeikobamde. Cems megobars igive daemarTa, rac aqamde modiodaT sxva biWebs rezervaciaSi. semma mainc CaiTria is Tavis dajgufebaSi.
me Mmas ar mivutovebivar, exla mivxvdi amas.
saxlis win gavCerdi, Zrava ar gamomirTavs da daviwye msjeloba, ra vqna? ori varianti Sevadare da arc erTi ar iyo usafrTxo. Tu waval jeikobis sanaxavad SeiZleba viqtorias da lorans gadaveyaro.
da Tu ar waval, maSin semi sabolood SeaSinebs jeikobs da Seiyvans Tavis seqtaSi. iqneb gviani iqneba exlave Tu ar vimoqmede.
ukve mTeli kvira gavida, vampirebi ki arsad Candnen. erTi kvira savsebiT sakmarisi iyo maTTvis rom mosuliyvnen CemTan - pirveli is rom arc ise momgebiani Citi var, da meore albaT Rame momakiTxaven. imis Sansi rom isini la-puSSi gamomyvebodnen imaze mcire iyo vidre jeikobis warTmeva semisTvis.
yvelaze didi safrTxes tyis gza warmoadgenda. es ubralod wasvla ar aris rom raime gavarkvio.me vici rac xdeba. es ufro samaSvelo operaciaa. me vapirebdi davlaparakebodi jeikobs - da Tu saWiro iqneba momepara is. erTxel, vuyure programas sadac xalxs tvins urecxavdnen. Semdeg isini mkurnalobis udides kurss gadian gamosajanmrTeleblad.
gadavwyvite jer CarlisTvis damereka. SeiZleba policiam icodes ra xdeba la-puSSi. me kisristexiT gaviqeci saxlSi.
Carlim TviTon aiRo yurmili ganyofilebaSi.
_ufrosi svoni gismenT.
_mama, bela var.
_ra moxda? exla ar iyo dro, mekamaTa masTan imaze rom radgan vurekavdi sul cudze fiqrobda. Cemi xma kankalebda.
_jeikobze vnerviulob.
_ratom? -mkiTxa gakvirvebulma, Cveni saubris am mxriv SemobrunebiT.
_me mgonia... me mgonia, rom rezervaciaSi saSinelebebi xdeba. jeikobi meubneboda, rom misi asakis biWebs raRac ucnauri emarTebaT. exla TviTonac ese iqceva, amitomac SevSindi.
_zustad ra xdeba? -exla man Tavisi profesionaluri xmiT dailaparaka. es kargia, eseigi seriozulad miiRo Cemi naTqvami.
_Tavidan is SeSinebuli iyo, Semdeg ki Cemze Tavis arideba daiwyo... me vSiSob rom is im ucnaur dajgufebaSi, semis bandaSi Sevida. sem uilis bandaSi.
_sem uili? -isev mkiTxa gakvirvebiT Carlim.
_xo.
Carlis xma damSvidda _vfiqrob rom cdebi bels. sem uili kargi biWia. vfiqrob rom ukve kaci. kargi Svili. Sen unda mogesmina raebs yveboda masze bili. is namdvil saswaulebs axdens axalgazrdebze rezervaciaSi. is erTaderTia vinac... -Carlim Sua gzaze Sewyvita laparaki. mivxvdi, mas imis Tqma undoda, tyeSi rom davikarge da semma mipova. me uceb gavagrZele saubari
_mama me magas ar vlaparakob. jeikobs eSinoda misi.
_ bilis amaze elaparake? -is ukve Cems damSvidebas cdilobda rogorc ki sem uilis saxeli gaigona.
_bilis es ar aRelvebs
_kargi bela, maSin darwmunebuli var rom yvelaferi kargadaa. jeikobi jer kidev bavSvia, is albaT daxetialobs usaqmod. yovel Tavisufal wuTs SenTan xom ar gaatarebs.
_saqme CemSi ar aris -viJinebdi me, magram brZola ukve wagebuli mqonda.
_aramgonia rom Sen unda inerviulo amaze. bili TviTon mixedavs jeikobs.
_Carli... -Sesabralisad akankalda Cemi xma.
_bels, uamravi saqme maqvs. ori turisti isev daikarga bilikTan axlos -mis xmaSi exla panika igrZnoboda _mglebis situacia kontrolidan gamovida.
am ambavma SemaSfoTa, TiTqmis damayrua. aranairi mglebi ar Seedreba lorans...
_darwmunebuli xar rom es mglebi iyvnen? -vkiTxe me
_vSiSob rom ki, Zvirfaso. iq iyo... -man gaicina _iq isev nakvalevi da... exla sisxlic iyo.
_oh! -exla aranairi mtkicebulebebi ar mWirdeboda. lorani raTqmaunda gaeqca mglebs, magram ratom? rac me im mdeloze vnaxe, yovel dRe ufro da ufro gaurkveveli xdeboda CemTvis.
_mismine, marTla unda wavide. jeikobze nu nerviulob, bela. darwmunebuli var rom araferi cudi ar mosvlia.
_kargi -imedgacruebiT vuTxari me. misma sityvebma ufro mniSvnelovani saqme gamaxsenes. _kargad -da me davkide yurmili.
telefons ramodenime xani davCerebodi. jandabac amis, rogorc iqna gadavwyvite.
bilim meore zarze aiRo.
_alo?
_gamarjoba bili -TiTqmis wamoviyvire. Semdeg Sevecade ufro rbili toni mimeRo _SeiZleba jeikobs velaparako?
_jeiki saxlSi ar aris.
axali ambavi _ sad aris ici?
_megobrebTan erTad wavida -sifrTxiliT mipasuxa bilim
_marTla? maTgan vinmes vicnob? kvili, magaliTad -me TiTqos qveteqstiT vlaparakobdi.
_ara -nela mipasuxa bilim _aramgonia dRes kvilTan iyos.
ukve mivxvdi rom ukeTesia semis saxeli ar vaxseno.
_embri? -vkiTxe me
mgoni bilim gaxarebulmac mipasuxa _xo, is embrisTn erTadaa.
es sakmarisi iyo CemTvis. embric erTerTi imaTTagania. _kargi, Txove damirekos roca dabrundeba
_raTqmaunda, ar aris problema -da imwamsve gaTiSa telefoni.
_SevxvdebiT, bili -waviburtyune, ukve Cum yurmilSi.
me la-puSSi wavedi, dasalodeblad momzadebuli. Tu saWiro gaxdeba mTel Rames gavatareb mis saxlTan. skolasac gavacden. biWi odesme xom dabrundeba saxlSi, da roca dabrundeba iZulebuli iqneba damelaparakos.
ise viyavi daZabuli, Cemi wamosvlis fiqrSi, romelic Zalian maSinebda, megona rom gzam ramodenime wuTi daikava. tyem SeTxeleba daiwyo da mivxvdi rom sul male saxlebic gamoCndeboda.
uceb davinaxe maRali biWi, beisbolis kepiT, romelic gzis marjvena mxares midioda.
sunTqva Semekra imis imediT rom bedma gamiRima da jaikobs wavawydi. magram es ufro didi iyo, da Tmebic mokled hqonda SeWrili. zurgidanac vicani, rom es kvili iyo. magram exla is ufro gazrdili Canda, mis mere rac bolos vnaxe. ra sWirT am rezervaciis biWebs? iqneb maT gasazrdeli hormonebiT tenian?
me misken gadavuxvie. roca pikapiT mivuaxlovdi, Tavi aswia.
kvilis gamometyvelebam, ufro SemaSina vidre gamakvirva. Cafiqrebuli da Zalian moRuSuli saxe hqonda.
_oh, privet bela -usicocxlod momesalma
_privet, kvil... kargad xar?
man moRuSulad Semomxeda _yvelaferi kargadaa
_iqneb sadme migiyvano? -SevTavaze me
_mgoni, ki -waiburtyuna man. manqanas Semouara da mgzavris mxridan gaaRo kari Casajdomad.
_sad?
_Cemi saxli CrdiloeTiTaa, maRaziis ukan -Tqva man
_jeikobi xom ar ginaxavs? -es kiTxva maSinve wamomcda rogorc ki gaCumda.
me daZabuli vuyurebdi kvils da velodi mis pasuxs. is fanjrisken Sebrunda _Soridan -rogorc iqna amoRerRa.
_Soridan? -gavimeore me
_Sevecade davweodi maT, embrisTan erTad iyo -kvili imdenad wynarad laparakobda, Zravis xmaSi arc mesmoda wesierad. me misken davixare. _vici rom SemamCnies, magram Sebrundnen da xeebSi gauCinardnen. vfiqrob martoni ar iyvnen -semi Tavis jgufiT iq iyo. me tyeSi vixetiale, veZaxdi maT. exla rom Semxvdi, axali gamosuli viyavi tyidan.
_eseigi semi mainc miswvda mas -sityvebi damaxinjebulad gamomivida radgan magrad davaWire kbilebi erTmaneTs.
kvilma Semomxeda _Sen ici amaze?
Tavi davaqnie _jeikma miTxra... winaT
_winaT -gaimeora man da amoixvneSa
_jeikobic ise cudadaa rogorc danarCeni biWebi?
_erTi nabijiTac ar Sordeba sems -kvili Sebrunda da fanjaraSi gadaafurTxa.
_aqamde - is gaurboda yvelas? nawyeni iyo?
misi xma Cumi gaxda _ise didxans ara, rogorc danarCenebi. mgoni mxolod erTi dRe. Semdeg semma mixeda mas.
_Seni azriT ra aris es? narkotikebi Tu sxva ram?
_me arasdros daminaxavs, rom jeiki da embri amiT interesdebodnen... an saidan unda vicode? kidev ra SeiZleba iyos? da ratom mxolod uxucesebi ar Relaven? -man Tavi gaaqnia. mis TavalebSi SiSma gaielva. _jeikobs ar surda am dajgufebaSi Sesvla. ar vici, ram aiZula amis gakeTeba -man me Semomxeda da saxeze SiSi hqonda aRbeWdili. _ar minda Semdegi viyo.
Cems TvalebSi misi SiSi aRibeWda. ukve meored mesmoda rom maT, seqtas uwodebdnen. sul mTlad damburZgla _mSoblebi gexmarebian?
is Seijmuxna _xo aba ra. Cemi babua iseve rogorc jeikis, ambobs rom - semi saukeTesoa rac aq SeiZleboda momxdariyo.
Cven ramodenime xani gaCumebulebi vuyurebdiT erTmaneTs. ukve mivediT la-puSSi, Cemi manqana Zlivs miRoRavda qviSaze. win gamoCnda erTaderTi xis maRazia.
_aq Camoval -Tqva kvilma _ai Cemi saxli -man TiTiT damanaxa xis samkuTxedi maRaziis ukan. Mmanqana SevaCere da isic Caxta Zirs.
_jeikobTan wasvlas da mis dalodebas vapireb - mivaZaxe mas
_warmatebebi -man karebi moxura da isev Tav daxrili da beWeb CaSvebuli wavida.
kvilis gamometyveleba mosvenebas ar maZlevda. me manqana movatriale da blekebis saxlSi wavedi. kvili namdvilad SeSinebuli iyo rom Semdegi iqneboda. bolos da bolos ra xdeba aq?
jeikobis saxlTan gavCerdi, Zrava gamovrTe da fanjrebi Camovwie. dRes Zalian CaxuTuli iyo, niavic ar qroda. me kargad movkalaTdi dasalodeblad.
raRac moZraoba SevamCnie, mivtrialdi da bili davinaxe, romelic gancvifrebuli miyurebda. xeli davuqnie da gavuRime, magram adgilidan ar gavnZreulvar.
man Tvalebi daaxamxama da magrad Camoafara fardebi fanjaraze.
mzad viyavi, meloda ramdenic saWiro iqneboda, magram rameTi unda gavrTobiliyavi. zurgCanTaSi kalami da Zveli testi vipove. me furclis gverdebis moxatva daviwye.
mxolod erTi gverdze movaswari almasebis daxatva, roca manqanis karze viRacam momikakuna.
moulodnelobisgan Sevxti da swrafad avwie Tvalebi. megona, rom bili iqneboda.
_aq ras akeTeb bela? -daiRrina jeikobma
mas mivaCerdi da laparakis unari wamerTva.
sul raRac 2 kvira iyo gasuli rac ar minaxavs da is radikalurad Seicvala. pirveli, rasac mivaqcie yuradReba misi Tmebia. misi mSvenieri, grZeli Tmebi TiTqmis gaqra, ise mokled hqonda SeWrili TiTqos Tavi melnis brWyvialebiT daufares, rogorc Savi satini. saxis naqvTebi ufro gamokveToda da is gaxda ufro... didi. kiseri da beWebic Seecvala - isini aSkarad, ufro Ronieri gaxda. rodesac Tavisi didi xelebi manqanis fanjaras mohkida, mis yavisfer xelebze ZarRvebi daibera. yvelaferi danarCeni igive iyo masSi.
misi saxis gamometyveleba TiTqmis ucnobs xdida mas. megobruli Rimili TmebTan erTad gaqra, Tbili Savi Tvalebi ki SemaSinebeli gamoxedviT Seicvala. exla masSi gaiRo bneli mxare. TiTqos Cemi mze afeTqda.
_jeikob? -daviCurCule me
man gabrazebuli da daZabuli mzera mesrola.
me mivxvdi rom martoni ar viyaviT. mis ukan idgnen oTxni, isinic maRali, muqkanianiFda iseve rogorc jeikobs mokleTmiani biWebi. isini Zmebad SeiZleboda CageTvalad. embric ki Zlivs SevamCnie maT Soris. msgavsebas ki aZlierebda, yvelas erTnairi gamoxedva. garda erTisa, SedarebiT ufrosisa, semi yvelaze ukan idga, mSvidi gamometyvelebiT. yelSi gaCxerili burTi gadavylape. me misTvis dartyma mominda. ara, me meti mindoda vidre ubralod dartyma. yvelaze metad mominda, rom sastiki da saSiSi vyofiliyavi, veravis rom ver SeveCerebine. viRac vinc advilad SeaSinebda sems.
mominda rom vampire vyofiliyavi.
am survilma CixSi damayena, sunTqvac ki Semekra. mtris mxareze gadasvla - es iyo yvelaze akrZaluli survili CemTvis da amitom yvelaze mtkiveuli. eseTi momavali samudamod dakarguli iyo CemTvis, magram is arc arasdros yofila CemTvis SesaZlebeli. Tavis xelSi ayvana vcade, sanam Wriloba gaixsneboda gulSi.
_ra ginda? -uceb mkiTxa jeikobma. rom dainaxa ra emociebi gamomexata saxeze misi gamometyveleba ufro amzrzeni gaxda.
_SenTan dalaparakeba minda -wynarad vuTxari me. gonze mosvlas vcdilobdi magram isev ver viviwyebdi Cems ausrulebel ocnebaze fiqrs.
_gismen -daiCurCula kbilebidan. man borotad Semomxeda. mTeli sicocxlis manZilze arasodes minaxavs is eseTi. aman usiamovnod gamakvirva - mwvave tkivilma miCxvlita TavSi.
_marto! -iseve daviCurCule me, Cemi xmis toni ufro Zlieri iyo
man ukan gaixeda. zustad vicodi visac Sexeda. danarCenebmac miabrunes Tavi semisken, misi reaqciis dasanaxad.
semma odnav daaqnia Tavi, misi saxe Seucvleli darCa. man raRac Tqva ucnob, melodiur enaze - es arc franguli arc espanuri iyo, vfiqrob rom kviletebis enaa. is Sebrunda da jeikobis saxlisken gaemarTa. danarCenebi - poli, jaredi da embri - ukan wayvnen.
_kargi -rogorc Cans jeikobis sibraze danarCenebis wasvlasTan erTad gaqra. misi saxe dawynarda, magram es ufro ubedur gamometyvelebas aZlevda.
me amovioxre _Sen, ici risi gagebac minda.
man ar mipasuxa. ubralod mwared Semomxeda. me mas vuyurebdi da siCumes vqaCavdiT. tkivilma mis TvalebSi, yvelanairi mxneoba wamarTva. vigrZeni rogor meCxireba burTi yelSi.
_SegviZlia gaviseirnod? -vkiTxe, rodesac isev SevZeli laparaki.
man isev ar mipasuxa. saxis gamometyveleba igive darCa.
manqanidan gadmovedi, vgrZnobdi rom uknidan Tvals gvadevnebdnen. me xeebis siRrmeSi wavedi. mesmoda Cemi fexis xma svel da binZur balaxze. es ierTaderTi xma iyo rac Cemamde modioda, amitom Tavidan vifiqre rom ar wamomyva. magram roca mimovixede, jeikobi marcxena mxridan momyveboda, misi nabijebi absoluturad uxmo iyo, CemTan SedarebiT.
Tavi darwmunebulad vigrZeni roca, xeebSi Rrmad SevediT sadac semi ver dagvinaxavda.. sanam movdiodiT, vcdilobdi swori sityvebi momeZebna, magram TavSi araferi momdioda. me ufro da ufro vbrazdebodi jeikobze, rom am istoriaSi gaeba... da bilize, romelic aZlevda amis uflebas... da semi, rom idga iq eseTi TviTdajerebuli da mSvidi...
uceb jeikobma nabijebs moumata, advilad gamaswro da win gadamidga, amiT man gamaCera.
me gaocebuli viyavi misi graciiT. jeikobi mudam iseTive mouxerxebeli iyo rogorc me. rodis moaswro ese Secvla?
jeikobma ar momca amaze fiqris saSualeba.
_modi, davamTavrod es erTxel da samudamod -myarad Tqva CaxleCili xmiT.
me velodi. man icoda rac mindoda.
_es is ar aris rac Sen ggonia -moulodnelad daRlili xmiT Tqva man. _es arc is ar aris rac me megona. me Zalian mwared vcdebodi.
_aba ra aris?
Mis saxeze miyurebda garkveuli xani, fiqrobda ra eTqva. mis mzeraSi isev ar gamqrala brazi, da rogorc iqna amoRerRa _ar SemiZlia Tqma.
kbilebi erTmaneTs magrad davaWire _megona rom megobrebi viyaviT.
_Cven viyaviT -man maxvili gaakeTa sityva "viyaviT"ze.
_Sen exla aRar gWirdeba megobrebi -gajavrebiT vuTxari me _Sen exla semi gyavs. es ise magaria - Sen misi erTguli xar.
_me ar mesmoda misi aqamde.
_da exla gaginaTda goneba. aleluia!
_es ar aris is rasac vfiqrobdi. semi ar aris damnaSave. is mexmareba, rogorc SeuZlia -misi xma CaxleCili gaxda. man Cems ukan gaixeda, misi Tvalebi sibrazisgan ganaTdnen.
_is Sen gexmareba -eWviT gavimeore me _nu, raTqmaunda.
magram jeikobi, rogorc Canda ar mismenda me. is Rrmad da nela sunTqavda, cdilobda mosuliyo azrze. is imdenad gajavrebuli iyo rom xelebi ukankalebda.
_jeikob gTxov -daviCurCule me _ar ginda momiyve ra xdeba? iqneb dagexmaro? _exla ukve veRaravin damexmareba -TiTqmis amoikvnesa.
_ra gagikeTa? -Tvalebze cremli momadga, me misken waviwie xeleb gaSlili.
is imwamsve SeiSmuSna, xelebiT daifara Cemgan Tavi. _ar momekaro -daiCurCula man.
_semma dagaavada rameTi? -daviCivle me. suleluri cremli Camomicurda loyaze. xelis guiliT moviwminde da xelebi gulze gadavijvaredine.
_sakmarisia, yvelaferSi semis dadanaSauleba -uceb warmoTqva man, TiTqmis avtomaturad. xelebi Tavze daisva, magram Tmebi aRar hqonda da saxeze Camoisva.
_maSin, vin davadanaSaulo?
man eSmakurad gaiRima _Sen, ar isurveb amis mosmenas.
_Zalianac minda! -daviyvire me _minda vicode, minda exlave gavigo!
_Sen cdebi! -manac damiyvira
_ar gabedo miTxra, rom vcdebi. me srul Wkuaze var! miTxari visi bralia, Tu ara im Seni gadasarevi semis?!
_nu, radgan ese mTxov! -man damiRriala, misma Tvalebma gaielves. _Tu vinmes dadanaSauleba ginda, ratom ar miuTiTeb im Sen sayvarel, binZur, sisxlismsmelebze?
gakvirvebisgan piri davaRe. me gavqvavdi misi saSineli sityvebisgan. tkivili talRasaviT wamovida sxeulSi, Wriloba gaixsna. me ver vijerebdi, rom sworad gavigone misi naTqvami, magram mis saxeze gaubedavobis natamalic ar iyo. mxolod sibraze.
me isev pirRia videqi.
_xom geubnebodi, rom ar isurvebdi mosmenas. -Tqva man
_ar mesmis vis gulisxmob -TiTqmis daviCurCule me
man eWviT aswia cali warbi _me ki, vfiqrob rom ici vizec vlaparakob. Sen ar maiZuleb rom isini davasaxelo ara? ar minda tkivili mogayeno.
_ar mesmis vis gulisxmob -isev, meqanikurad gavimeore me
_kalenebs -nela warmoTqva, specalurad gawela sityva. sanam amas ambobda daJinebiT miyurebda saxeze _me davinaxe es axla da yovelTvis vxedav Sens TvalebSi, Tu ra gemarTeba roca maTi saxeli gesmis.
me uaryofiTad gavaqnie Tavi, amave dros azrze mosvlas vcdilobdi. saidan icis? da saidan ukavSirdeba es semis bandas? iqneb es vampirebis-sawinaaRmdego seqtaa? da ra saWiroa eseTi dajgufebis Seqmnda roca forqsSi vampirebi aRar arian? ratom daijera jeikobma kalenebis istoria exla roca maTi kvali gaqra da isini aRar dabrundebian?
pasuxebze Zalian didi dro wamerTva _oRond ar miTxra rom isev bilis monaTxrob sulelur legendebs mousmine -Sevecade damcinavad gameRima.
_man meti icis vidre megona
man gamkicxavad Semomxeda.
_geyofa cruwmena -swrafad vTqvi me _me isev ar mesmis raSi adanaSauleb... kalenebs -me Cemive xmis gagonebaze Semakankala _isini naxevari wlis win wavidnen. rogor SegiZlia daadanaSaulo imaSi rasac semi akeTebs?
_semi arafers ar akeTebs bela. vici rom wavidnen. Mmagram zogjer... xdeba raRaceebi risi gamosworebac gvianaa.
_raebi xdeba? ratomaa gvian? konkretulad raSi adanaSauleb maT?
uceb mis TvalebSi siZulvilma gaielva _maT arsebobaSi. -daiCurCula sibraziT
me gamikvirda da davikarge roca, Cems gonebaSi gaisma edvardis gamafrTxilebeli xma, romelsac arc SevuSinebivar.
_mSvidad bela. nu gaabrazeb -mafrTxilebda edvardi.
maSin roca edvardis xmam yvela barieri damingria romlebsac saTuTad vaSenebdi, Zala aRar meyo rom isev amogo isini. exla mogonebebi arar maniWebda imden tkivils - miTumetes am Zvirfas wuTebSi roca misi xma mesmoda.
jeikobi idga da miyurebda gaurkvevlobidan gaafTrebuli.
ver vxvdebodi ratom gaCnda ese moulodnelad edvardis xma. marTalia jeikobi ver iyo kargad Tavisi sibrazisgan, magram es xom mxolod jeikobia. ar aris aranairi adrenalini da saSiSroeba.
_daacade rom damSviddes -iJinebda edvardi
me gairkvevlobisgan Tavi gavayanyale _Sen sasacilo xar -orives erTad vuTxari
_Zalian kargi -mipasuxa jeikobma, isev mZimed sunTqviT. _me ar minda SenTan kamaTi. mainc es ukve aRar aris mniSvnelovani, saSiSroeba gaqra.
_ra saSiSroeba?
is arc garxeula miTumetes, rom es sityvebi saxeSi mavayvire.
_modi aq davamTavrod da davbrundeT. meti salaparako araferi gvaqvs.
gakvirvebisgan piri davaRe _ara Cevn gvaqvs salaparako! Sen araferi ar giTqvams!
Gman gverdi amiara da saxlisken wavida.
_dRes kvili vnaxe! -mivaZaxe me
is SeCerda, magram ar Semobrunebula.
_gaxsovs Seni megobari, kvili? xo, da is SeSinebulia.
is uceb Semobrunda Cemsken. mis saxeze tkivili iyo gamosaxuli. _kvili -mxolod es Tqva.
_isic Relavs Sensgamo. is Zalian SeSinebulia momxdariT.
jeikobma sasowarkveTilad Semomxeda.
me isev wavaqeze is _mas Zalian eSinia, rom Semdegi iqneba.
jeikobma xes CaeWida, misi yavisferi saxe mkvdariviT gamwvanda. _is ar gaxdeba Semdegi -Caiburtyuna man _is ver SeZlebs. yvelaferi dasrulda. esec ar unda momxdariyo. ratom? ratom? -man gamwarebiT daartyxa xes muSti.
xe jer kidev axalgazrda iyo, odnav maRali jeikobze. Magram gancvifrebuli viyavi roca, xem daiWriala jeikobis dartymisgan.
jeikobi dalewil xes miaCerda, gancvifreba SiSiT Seecvala. _unda davbrunde -is ise uceb mitrialda, me Zlivs SevinarCune wonasworoba.
_midi dabrundi Sens semTan!
_Sen arasworad nsji -momesma misi pasuxi.
me mas pikapTan davewie _moicade! -davuZaxe roca saxlisken Sebrunda.
is Semobrunda da SevamCnie rom isev aukankalda xelebi.
_saxlSi wadi bela. me meti aRar SemiZlia SenTan erTad yofna. suleluri, uadgilo tkivili Zalian mware iyo. Tvalebze isev cremlebi momadga _Sen me... mimatove? -es sityvebi ar iyo Sesabamisi, magram isini zustad imas gamoxatavdnen rasac vgrZnobdi. amis garda jeikobTan mxolod patara romani ar makavSirebda, iyo raRac, ufro didi, ufro Zlieri.
man mwared gaicina _aramgonia. ese rom iyos, maSin getyodi - modi megobrebad davrCed - magram me verarasodes vityvi amas.
_jeikob... ratom? semi sxvebTan megobrobis uflebas ar gaZlevs? gTxov jeik. Sen xom dampirdi. Sen me mWirdebi! -absolituri sicariele, Cemi warsuli cxovrebisa, horizontze gamoCnda. es magiJebda, jeikobma Cems cxovrebas raRac azri Semata, martoobam isev daiwyo Cemi daxrCoba.
_Zalian vwuxvar bela - civi, TiTqos sxvisi xmiT, miTxra jeikobma.
ar mjeroda, rom jeikobs amis Tqma undoda CemTvis. meCveneboda rom mis gaafTrebul TvalebSi kidev darCa raRac uTqmeli, oRond ver gavige ra.
iqneb, sulac ar gulisxmobs sems. iqneb arc kalenebs ukavSirdeba es yvelaferi. iqneb is ese cdilobs, rom gaeqces, Cvens Soris uimedo urTierTobebs. iqneb me unda mivce mas amis saSualeba. es unda gavakeTo. Ese, samarTliani iqneba.
da maSin me gavigone Cemi xma romelic CurCuliT gaisma:
_mapatie, rom ver SevZeli... adre... rom SemZleboda Semecvala Cemi damokidebuleba Sendami, jeikob. -me sasowarkveTilebaSi viyavi, tyilisa da simarTlis sazRvarTan _iqneb... iqneb, es me unda Sevicvalo -daviCurCule _iqneb, cota dro momce... ubralod ar mimatovo exla, jeik. me ver gadavitan amas.
sibraze mis saxeze tkiviliT Seicvala. misi akankalebuli xeli Cemsken gamoswia
_ara, gTxov ese nu fiqrob bela. Tavs nu idanaSauleb, nu fiqrob, rom es Seni bralia. yvelaferi Cems gamoa. geficebi, Sen arafer SuaSi xar.
_Cems gamo da ra Sens. -daviCurCule me _magram saqme, sul sxva rameSia.
_mec amas vgulisxmob, bela. me ar... _TiTqos mis SigniT brZola midioda. xma CauxCa, radgan cdilobda azrze mosuliyo. TvalebSi tkivili gaeyina. _me ar SemiZlia viyo Seni megobari, an kidev vinme. me ukve is aRar var rac adre viyavi. me ar var Seni Rirsi.
_raa? -gancvifrebuli mivaCerdi mas _raebs laparakob? Sen gacilebiT ukeTesi xar Cemze, jeik. Sen iseTi kargi xar! vin Caginerga eg TavSi? es xom naTeli tyuilia. jeikob!Aar mica imis ufleba rom ese gelaparakon! -me isev vyvirodi.
jeikobis saxes, isev niRabi bgadaefara _aravis ar uTqvams es CemTvis. me TviTon vici, rom es esea.
_ Sen xar Cemi megobari, ai vin! Jeik, gTxov ar ginda!
man ukan gaiwia.
_mapatie, bela -gaimeora man. Cemamde raRac gaurkveveli sityvebi modioda. romlebsac TavisTvis burtyunebda. is TiTqmis gaiqca, saxlSi.
me adgilidan ver vinZreodi. Sevxede mis patara saxls. Romelic Zalian mcire iyo oTxi didi biWis da ori kacisTvis. saxlis SigniT aranairi moZraobebi ar SeimCneoda. is carieli Canda.
wvimis wveTebi aqa iq Camovardnen. me saxls Tvals ver vaSorebdi. jeikobi dabrundeba. is valdebulia. male wvimam moimata. qari amovarda. sanapiroda, zRvis suni modioda. Tbemi saxeze mrtymebodnen da svel loyebze mewebebodnen. Me vicdidi.
rogorc iqna kari gaiRo. me amovisunTqe da win gadavdgi nabiji.
bilim Tavisi sacarZeli gamoagora. mis ukan veravin davinaxe.
_bela, exlaxan Carlim damireka, vuTxari rom ukve saxlSi midiodi. -mis TvalebSi TanagrZnoba iyo. misma TanagrZnobam sabolood gamtexa. araferi miTqvams. ubralod, avtomaturad Cavjeqi pikapSi. fanjrebi Camoweuli davtove, amitom savarZlebi male sveli gaxda. araferi uWirs, mainc sul sveli var ukve.
Aarc ise cudada yvelaferi! arc ise cudadaa! -Cemi tvini Cems damSvidebas cdilobda. Es simarTle iyo. yvelaferi ar aris Zalian cudad. es xo mar aris samyaros dasasruli. es ubralod im patara samyaros dasasruli iyo, romelCic me vcxovrobdi. mxolod es.
_arc ise cudadaa yvelaferi -daveTanxme me, da davamate _magram, mainc cudadaa.
megona rom jeikobi ganmkurnavda am Wrilobidan, an amoavsebda ramiT, rom ar mtkieboda isev Zalian. me Sevcdi. man kidev erTi naxvreti gaaCina. exla CemSi imdeni xvreli iyo, Sveicarul yvels vgavdi. gasakviria, amdexans rogor ar daviSale nawilebad.
Carli karebTan meloda. rogorc ki gavaCere manqana Sesaxvedrad wamovida.
_bilim damireka. miTxra rom jeikobs eCxube da rom Zalian nawyeni xar. -amissna man karis gaRebiT.
Semdeg saxeze Semomxeda. raRac mtkivneuli aRibeWda mis saxeze. me Sevecade warmomedgina, Tu rogori gamometyveleba mqonda, radgan gamego ra dainaxa eseTi. me civi da usicocxlo gamometyveleba mqoda, da mivxvdi rac gaaxsenda mas.
_mTlad esec ar aris -waviburtyune me.
Carli momexvia da manqanidan gadmomiyvana. mas araferi uTqvams Cems svel tansacmelze.
_aba, ra moxda? -mkiTxa roca saxlSi SevediT. man savarZelidan mosacmeli aiRo da momaxura. exla mivxvdi rom vkankalebdi.
Cemi xma usicocxlod gaisma _sem uilim jeikobs uTxra, rom Cven megobrebi veRar viqnebiT.
Carlim ucnaurad Semomxeda _vin giTxra es?
_jeikobma -es mTlad is ar iyo rac man miTxra, magram es simarTlea.
Carli warbebi Seyara _Sen marTla ggonia, rom am uilis raRac sWirs?
Y
_me ar vfiqrob, me es vici. magram jeikobma zustad ar miTxar ra. -mesmoda rogor wveTavda wyali Cemi tansacmlidan da linoleums asvelebda _unda gamovicvalo.
Carli fiqrebSi wavida _kargi -mipasuxa man.
Sxapis miReba gadavwyvite, radgan sul gaviyine, magram cxelma wyalma ver imoqmeda Cemi sxeulis temperaturaze. me isev vkankalebdi roca bolos da bolos gamovrTe wyali. siCumeSi, Carlis xma gavigone, viRacas elaparakeboda. pirsaxocSi gavexvie da kari gavaRe.
Carlis xmaSi sibraze igrZnoboda _amiT ver gamacureb. amas aranairi azri ar aqvs.
Semdeg siCume dadga da mivxvdi rom telefonze laparakobda.
_yvelafers belas nu abraleb! -uceb daiRriala man.
me Sevxti kidec, mis xmaze. roca isev dailaparaka, exla ufri frTxili xma hqonda _belam Zalian kargad icoda rom is da jeikobi mxolod megobrebi yvnen... magram, Tu es ese iyo, ratom ar miTxari Tavidanve? ara, bili, vfiqrob rom bela marTalia... imitom rom me vicnob Cems Svils da roca is ambobs rom jeikobi SeSinebuli iyo... -is gaCumda da roca isev gaagrZela TiTqmis Rrialebda:
_ginda miTxra rom me ar vicnob sakuTar gogonas?! -is mosaubres ramodeniome wami usmenda da misi pasuxi Zalian xmamaRali iyo _Tu Sen fiqrob rom, me mas es unda Sevaxseno. kidev erTxelDdafiqrdi sanam ityvi. man Zlivs daiwyo gamojanmrTeleba amisgan da es jeikobis damsaxureba iyo, magram Tu is isev depresiaSi Cavvardeba mag Seni semis gamo. mas CemTan eqneba saqme. bili Sen Cemi megobari xar, magram es yvelaferi Cems ojaxs azianebs.
isev siCume Camodga bilis pasuxis gamo.
_marTali xar - am biWebma sazRvars gadaaWarbes da me vapireb rom gamovasworo es. situacia gavakontrilebT, SegiZlia darwmunebuli iyo -exla is ar laparakobda rogorc Carli, exla is iyo polociis ufrosi, svoni.
_gadasarevia. diax. Naxvamdis -man yurmili daaxeTqa telefons.
me fexakrefiT Sevedi Cems oTaxSi. Carli raRacas butyunebda misTvis.
eseigi, bili yvelaferSi Cems dadanaSaulebas cdilobda. misi sityvebiT, me jeikobs davsdevdi da Tavi movabezre.
Uucnauria, rom mec ese vfiqrobdi. magram mas Semdeg rac dRes miTxra jeikobma, amis aRar mjeroda. es ar iyo ubralod moulodneli Cxubi, me gamakvirva iman, rom bilim daiwyo amis gansja. aman mimaxvedra imas rom saidumlos romelsac bili ese inaxavda ufro metia vidre warmomedgina. bolos da bolos Carli mainc aris Cems mxareze.
saRamuri Cavicvi da sawolSi Sevgordi. Wrilobebi - exla isini orni iyvnen - ukve daiwyes tkivilis moyeneba. me ukana planze gadaviyvane, ara realuri maxsovroba romelic tkivils mayenebda, aramed moCvenebiTi -edvardis xma romelic isev da isev mitrialebda TavSi. sanam ar daviZine, nakadulebad momavali cremlebiT saxeze.
RamiT axali sizmari damesizmra. Wvimda. jeikobi uxmaurod modioda Cems gverdiT, magram Cemi nabijebSi saSinlad xmaurobdnen miwaze. misma graciozulma siarulma virac momagona da sanma vuyurebdi misma saxem secvla daiwyo. yavisferi kani gaqra da TeTri gaxda. misi Tvalebi oqrosferiT, Semdeg sisxliviT wiTeliT Semdeg isev oqrosferiT Seicvala. misi SeWrili Savi Tebi qarSi nelnela wablisberi xdeboda. saxe gaxda iseTi mSvenieri, rom gulma gamalebiT damiwyo cema. me misken gaviwie, xolo man ukan daiwia, xelebi gadaifara Cemgan dasafarad. Semdeg edvardi gaqra.
ver gavige ratom gamomeRviZa, tirili exla daviwye Tu sizmarSic vtirodi. cremlebi exla nakadulebiviT momdiodnen.Mme bnel Wers mivaCerdi. vicodi, rom naxevari Rame ukve gavida da me naxevrad fxizel mdgomareobaSi viyavi, ufro ZilSi. daRlilad davxuWe Tvalebi da viloce rom Rrmad CamZineboda yvelanairi xilvebis gareSe.
da exla gavigone xma romelmac albaT manamdec gamaRviZa. raRac kawravda Cemi oTaxis fanjaras, saSineli xmiT, TiTqos frCxilebi. Tavi meTormete
daupatiJebeli stumari
moulodneli SiSisgan Tvalebi gamifarTovda, magram imdenad gadaRlili viyavi verc gavige meZina Tu gaviRviZe.
Cems fanjaras isev kawravda raRac.
Zlivs gadmovRoRdi sawolidan da fanjrisken wavedi, gzad cremlebis Sekavebas vcdilobdi.
uzarmazari Savi figura, qanaobda fanjarasTan aqeT iqiT, TiTqos fanjridan oTaxSi Semoxtomas apirebso. SeSinebuli, ukan gadavxti, mzad viyavi mTeli ZaliT damekivla.
viqtoria. man momakiTxa.
mkvdari var.
magram ara CarlisTan erTad!
davZlie SiSi rom ar damekivla. simSvide unda SevinarCuno. Carli unda davazRvio, aq ar movides, rom Semamowmos...
Semdeg Savma figuram nacnobi CaxleCili xmiT damiZaxa.
_bela! -figura gainZra _vai! jandaba, fanjara gaaRe! vai!
ori wami damWirda, rom SiSi dameZlia da moZraobaSi movsuliyavi, Semdeg uceb mivedi fanjris gasaRebad. Rrublebidan gamosuli patara sinaTle meyo rom figurebi damenaxa.
_ras akeTeb? -vTqvi Zlivs sunTqviT
jeikobi Zlivs ebRauWeboda naZvis kenweros, romelic ezos win izrdeboda. misi wonisgan xe saxlTan iyo daxrili da qanaobda, is miwidan 4 metris simaRleze imyofeboda. kenweros wvrili totebi tydebodnen
_me vcdilob Sevasrulo Cemi danapirebi!-CaxleCilad miTxra, Tan wonasworobis SenarCunebas cdilobda.
me sveli Tvalebi davaxamxame da davrwmundi rom meZina.
_rodis Sempirdi, rom Carlis xidan CamovardniT moiklavdi Tavs?
man gaicina da win da ukan qanavi daiwyo _gverZe gaiwi -mibrZana man
_raa?
is isev aqanavebda tots inerciis gasazrdelad. me mivxvdi rasac apirebda.
_ara, jeik!
gverZe gadaxtoma momixda, radgan is ukve gadmoxta Cemi fanjrisken.
morigi kivili wamomawva, radgan megona rom sasikvdiloT daimtvreoda an totebisgan dasaxiCrdeboda. Cemda gasakvirad, is Semovarda Cems fanjaraSi, da fexebze daxta mcire braxuniT.
Cven orivem avtomaturad karebs SevxedeT, sunTqvis SekvriT, rom gagvego Carlis xo mar gaRviZebia. ramodenime wami gavida siCumeSi da gavigoned Carlis xvrinvis xma.
jeikobi gaiRima. is TviTkmayofili gamoiyureboda. es ar iyo is gaRimeba romelic me vicodi da miyvarda - es iyo axali Rimili, romelic dascinoda mis Zvel gulrwfelobas, axal saxeze romelic sems ekuTvnoda.
es metismetia CemTvis.
Cems Tavs vuyvirodi, rom unda dameviwyebia es biWi. misma uarma axali Wriloba gamixsna gulSi. man damitova axali koSmari, rogorc infeqcia WrilobaSi, sisxlmdeni daSavebis Semdeg. da exla is Cems oTaxSi idga gaRimebuli, TiTqos araferi momxdariyo. kidev uaresi, imis miuxeavad rom misi mosvla mouxerxebeli da xmauriani iyo es mainc maxsenebda imas Tu rogor Zvreboda edvardi RamiT Cems oTaxSi fanjridan, es mogoneba aRizianebda Cems mouSuSebel Wrilobas.
yvelaferi es erTad da kidev is rom saSinlad daRlili viyavi, ar miqmnidi megobruli miRebis survils.
_gaeTrie -daviCurCule rac SeiZleba meti sibraziT.
man Tvalebi daaxamxama gakvirvebisgan.
_ara -SemewinaaRmdega is _mosabodiSeblad movedi.
_bodiSebs ar viReb!
me Sevecade isev fanjaraSi gadamegdo. Tu es sizmaria, tkivils ar miayenebs mas. es uazroba iyo, me milimetriTac ver davZari adgilidan. xelebi davuSvi da ukan gaviwie.
jeikobi maisuris gareSe iyo, gareT ki sakmaod scioda, rom fanjridan Semosuli haerisgan avkankalebuliyavi. Tavi uxerxulad vigrZeni xelebi rom mis mkerdeze medo. misi tani iseve iwvoda rogorc maSin misi Tavi. TiTqos isev sicxe hqonda.
is ar gamoiyureboda avad. is uzarmazari iyo. zemodan damyurebda da imdenad didi iyo mis ukan fanjara aRar Canda.
uceb, me veRar SevZeli am yvelafris gaZleba. TiTqos Cemi yvela uZilo Rame erTad damatyda Tavs. ise daviRale, megone exlave davvardebodi Zirs. me wavborZikdi da mTeli ZaliT Sevecade Tvalebi ar damexuWa.
_bela? -daiCurCula jeikobma panikiT. idayvebSi momkida xeli, roca isev wavbancaldi da sawolisken wamiyvana. rogorc ki sawolTan mivedi Zala gamoclili daveSvi zed.
_kargad xar? -mkiTxa jeikobma, nerviulobidan SublSejmuxnuli.
me mas Sevxede, cremlebi kidev ar SemSroboda Tvalebze. _ratom viqnebi amsamyaroSi kargad, jeikob?
simware tkivilma Secvala mis saxeze _marTalia -dameTanxma amoxvneSviT _jandaba. kargi... me me Zalian vnanob bela. -mobodiSeba gulrwfeli iyo, magram kidev majavrebda misi xasiaTi.
_risTvis modi? me ar mWirdeba Seni bodiSebi, jeik.
_vici -daiCurCula man _magram ar SemiZlia yvelaferi ese davtovo, rac dRes moxda. es saSineleba iyo. Zalian vwuxvar.
me daRlilad gavaqnie Tavi _araferi mesmis.
_vici. minda rom agixsna... -moulodnelad gaCerda da piri daaRo TiTqos Jangbadi ar yofnida. Semdeg didze SeisunTqa _magram, me ar SemiZlia rom agixsna. -Tqva sibraziT _minda, magram ar SemiZlia.
Tavi xelebSi Cavde. Cemi kiTxva miyruebulad gaisma xelebidan _ratom?
is gaCumda cota xniT. Tavi gavabrune rom misTvis Semexeda. misma gamometyvelebam gamakvirva. mas Tvalebi gafarToeboda, kbilebi magrad hqonda erTmaneTze daWerili da Sublze naoWebi gauCnda.
_ra moxda? -vkiTxe me
man amoixvneSa da mivxvdi rom isic sunTqva Sekruli iyo _me ar SemiZlia amis gakeTeba -wyeniT waiburtyuna man.
_risi?
Cems kiTxvas ignorireba gaukeTa _mismine bela, Sen gqonia iseTi saidumlo romlis moyolac aravisTvis SegeZlo?
is miyurebda gamgebiani TvalebiT da me, kalenebi momagonda. imedi mqonda rom damnaSaved ar gamoviyurebodi.
_raRac, rac unda dagemala Carlisgan, renesgan...? raRac rasac arc me momiyvebi? arc axla?
vigrZeni rogor davaviwrove Tvalebi. ar vpasuxobdi, magram vicodi rom, Cems dumils Tanxmobad miiRebda.
_SegiZlia gamigo, rom mec igive situaciaSi var exla? -is isev daiZaba, Sesabamisi sityvebis ZebnaSi _zogjer, erTguleba uSlis xels imas risi gakeTebac ginda. Zogjer es ar aris Seni saidumlo da Sen ar SegiZlia rom is gaTqva.
ar SemeZlo rom ar davTanxmebodi amaSi. is marTali iyo, me mqonda saidumlo romelic me ar mekuTvnoda da ar SemeZlo misi gamxela, romelic valdebuli var rom davicva. saidumlo, romelic rogorc gairkva man icoda.
isev ver vxvdebodi, ra kavSiri hqonda amas masTan, semTan an bilisTan. saidan exeboda es maT roca kalenebi wavidnen?
_me ver vxvdebi ratom modi jeikob, imitom rom pasuxebis nacvlad gamocanebi miTxra?
_Zalian vwuxvar -daiCurCula man _es yvelaferi ise mwyins.
garkveuli drois ganmavlobaSi, erTmaneTs mivCerebodiT sibneleSi, Cvens saxeebze ar iyo imedi.
_me is mklavs, rom Sen ukve yvelaferi ici, me ukve yvelaferi mogiyevi! -Tqva uceb.
_raze laparakob?
Rrmad SeisunTqa da Cemsken gadmoixara. uimedoba mis saxeze moulodnelma enTuziazma Secvala. Semdeg isev uimedoT miyurebda TvalebSi, misi xma swrafi da mouTmeneli iyo. pirdapir saxeSi melaparakeboda, misi sunTqva iseTive cxeli iyo rogorc misi kani.
_me vfiqrob rom vici gza, Tu rogor migaxvedro, imitom rom Sen yvelaferi ici, bela! me ar SemiZlia mogiyve magram Tu SeniT mixvdebi! SevZleb rom CaveWido mas!
_ginda rom me mivxvde? ras mivxvde?
_Cems saidumlos! Sen SeZleb - Sen ici pasuxi!
Tavi gavaqnie gamosafxizleblad. ise daviRale. rasac melaparakeboda verafris azrs ver vxvdebodi.
is modunda, magram Semdeg misi saxe isev daiZaba _moica, iqneb SevZlo rom cotaTi dagexmaro -Tqva man. imis miuxedavaT Tu ris gakeTebas apirebda, mas ise eZneleboda es, rom Zlivs sunTqavda.
_damexmaro? -vkiTxe me. mTeli ZaliT vaCerebdi Tvalebs rom ar damexuWa.
_xo -miTxra mZime sunTqviT _miniSneba.
man, Cemi saxe mis did, cxel xelebSi aiRo da misken axlos mimwia. is TvalebSi miyurebda roca CurCulebda, TiTqos undoda rom misi naTqvamis qveteqsti gamego.
_gaxsovs Cveni Sexvedris pirveli dRe - plaJze, la-puSSi?
_raTqmaunda maxsovs.
_momiyevi masze.
didze amovixvneSe da koncentracias Sevecade _Sen mekiTxebodi Cems pikapze...
man Tavi damiqnia.
_vlaparakobdiT folksvagenze.
_gaagrZele.
_sanapiroze vseirnobdiT... -Cemi loyebi, ufro da ufro Tbili xdeboda mis xelebSi, is verc ki amCnevda ra cxeli kani hqonda. sanapiroze gaseirneba vTxove da veflirtavobodi rom rac SeiZleba meti informacia gamego.
man ufro metad ganerviulebulma Tavi damiqnia.
Cemi xma TiTqmis ar ismoda _Sen momiyevi saSiSi istoriebi... kvileturi legendebi.
man daxuWa da Semdeg gaaxila Tvalebi _xo -sityva daZabuli iyo, TiTqos sikvdil sicocxlis sazRvarze idga. is nela da garkveviT ambobda yvela sityvas _gaxsovs rac mogiyevi maSin?
sibneleSic ki SeamCnevda rom saxeze feri davkarge. rogor daviviwyebdi amas? jeikobma maSin, arc icoda ras akeTebda, miTxra rom edvardi vampire iyo.
is miyurebda TvalebiT romlebmac bevri icodnen _kargad dafiqrdi -miTxra man.
_ki, maxsovs -amovixvneSe me
man Zlivs amoisunTqa _yvela istoria gaxs... -ver SeZlo sityva daemTavrebia, TiTqos viRac yelSi uWerda.
_yvela istoria? -vkiTxe me
man Tavi damiqnia.
Tavbru mexveoda. CemTvis mxolod erTi istoria iyo mTavari da sxvebs ver vixsenebdi, miTumetes exla roca ese daRlili viyavi. Tavi gavaqnie.
jeikobi sawolidan wamoxta. is Sublze muWebs irtyamda da Cqara sunTqavda _Sen es ici, Sen es ici -burtyunebda TavisTvis.
_jeik? jeik gTxov, me Zalagamoclili var. exla uvargisi var. iqneb diliT...
man sunTqva aRidgina da Tavi damiqnia _SeiZleba gaixseno. me mesmis Tu ratom gaxsovs mxolod erTi istoria -mwared miTxra man. isev sawolze dajda _winaaRmdegi xo mar xar, kiTxva rom dagisva? Mmzad var movkvde amis gasagebad.
_kiTxva raze? -vkiTxe frTxilad
_vampirebis istoriaze, romelic me mogiyevi.
me mas mivaCerdi Zalagamoleuli, pasuxis gasacemad. ase Tu ise man dasva Tavisi kiTxva.
_Sen marTla ar icodi? -mkiTxa CaxleCili xmiT _marTla pirveli viyavi vinc giTxra, vin iyo is?
saidan icoda? ratom daijera es exla? kbilebi erTamneTs davaWire. me vuyurebdi mas da ar vapirebdi laparaks. is xedavda amas.
_xvdebi rasac vgulisxmob, erTgulebaSi? -wauburtyuna ufro CaxleCilad _es igive CemTvis rac SenTvis, oRond me ufro rTulad maqvs saqme, Sen verc ki warmoidgen ra doneze unda Sevikavo Tavi...
me ar momwonda es yvelaferi, amis yureba? rogor xuWavda Tvalebs, TiTqos raRac tkioda roca ambobda rom Tavi una Seikavos. es meti iyo vidre ubralo mtroba - me mivxvdi rom ver vitan, mezizReba yvelaferi rac mas tkivils aniWebs. semis saxe dacuravda Cems gonebaSi.
CemTvis es iyo moxaliseoba, me vinaxavdi kalenebis saidumlos siyvarulis gamo, calmxrivi magram namdvili siyvarulis gamo. rogorc Cans, jeikobisTvis yvelaferi sxvagvaradaa.
_arsebobs raime saSualeba rom ganTavisuflde? -me daviCurCule da kiserze, patara Tmebze gadavusvi xeli.
misma xelebma kankali daiwyes magram Tvalebi ar gauxelia. _ara. es samudamoa. rogorc sasjeli sicocxlis bolomde -man uRimRamod gaiRima _SeiZleba ufro didi xanic.
_ara, jeik -amovikvnese me _rom gaviqceT? mxolod Sen da me. Cven, sems da saxls ukan davtovebT.
_me ar SemiZlia amisgan gaqceva, bela, -daiCurCula man _rom SemeZlos, gaviqceodi SenTan erTad. -man beWebi aiCeCa da amoixvneSa _mismine, unda wavide.
_ratom?
_erTerTi mizezi is aris, rom Sen nebismier momentSi SeiZleba dakargo goneba. dasveneba gWirdeba, me ki mWirdeba rom gamoicno yvelaferi. Sen yvelafers gaarkvev, unda gaakeTo es.
_kidev ratom?
man Caicina _gamovipare. me Sen ar unda gnaxo. albaT ukve xvdebian sad var. vfiqrob rom valdebuli var wavide da vuTxra yvelaferi.
_Sen, araferze xar valdebuli -daviCurCule me
_mainc vetyvi.
sibraze momawva _ver vitan maT!
jeikobma gakvirvebuli Semomxeda _ara, bela. Sen ar unda gZuldes isini. es semis an sxvisi brali ar aris. xom giTxari - es me var. semi... Zalian magaria. jaredi da polic kargebi arian. nu poli cota Taviseburia... da embri sul Cemi megobari iyo. aq araferi Secvlila - erTaderTi ram rac Secvlila... vnanob, rom semze cuds vfiqrobdi...
_semi Zalian magaria - gavimeore me. undoblad mivaCerdi TvalebSi, magram gagrZelebis saSualeba miveci. _maSin ratom ar unda mnaxo?
_es saSiSia. -waiburtyuna da Tvali amarida.
misi sityvebisgan damburZgla.
Mmanac xom ar icoda amaze? es mxolod me vicodi. Mmagram is marTali iyo - SuaRame, saukeTeso droa nadirobisTvis. jeikobi ar unda iyos Cems oTaxSi. Tu vinme momakiTxavs, marto unda viyo.
_Tu mecodineboda rom es... Zalian saSiSia -daiCurCula man _ar movidodi, magram bela -man isev Semomxeda _me Sen dagpirdi. ver warmovidgendi rom misi Sesruleba ese rTuli iqneboda, magram es imas ar niSnavs rom ar Sevecdebi amas.
Mman SeamCnia Cemi gaurkveveli saxe _im suleluri kinos Semdeg, maSin dagpirdi rom arasdros mogayenebdi tkivils... dRes Cavflavdi, ara?
_vici, rom ar gindoda amis gakeTeba jeik. yvelaferi normaluradaa.
_madloba bela -man Cemi xeli aiRo _me yvelafers gavakeTeb, rom Sens gverdiT viyo, rogorc dagpirdi -man Caicina. gaRimeba ar iyo Cemi, arc semis, raRac ucnauri, orives kombinacia. _amaSi Zalin damexmareba is, Tu yvelafers mixvdebi bela. marTla. ubralod dafiqrdi.
_movsinjav.
_vecdebi male gnaxo -amoixvneSa man _isini ki Seecdebian gadamafiqrebion es.
_ar mousmino maT.
_Sevecdebi -Tavi gaaqnie ise TiTqos eWvi epareboda warmatebaSi. _roca yvelafers mixvdebi, modi da miTxari -exla raRac moxda, raRac ramac xelebi aukankala _Tu Sen... moisurveb amas.
_ratom ar momindeba Seni naxva?
misi saxe sastiki gaxda. ai es saxe namdvilad Seefereboda sems _me davfiqrdebi mizezze. -Tqva mwared _marTla unda wavide. SegiZlia raRac gaakeTo Cemi gulisTvis?
me mxolod Tavi davuqnie, SeSinebulma misi SecvliT.
_mainc, damireke Tu ar mogindeba Cemi naxva. Sematyobine amis Sesaxeb.
_es ar moxdeba...
Mman xeli aswia da gamaCera _ubralod, gamagebine.
is fanjarasTan mivida.
_idioti nu xar jeik -ukmayofilod vTqvi me _fexs moitexav. karidan gadi, Carli ver gaigebs.
_me ar davSavdebi -waiburtyuna man, magram karisken Sebrunda. is yoymanobda roca Camiara, iseTi saxiT miyurebda TiTqos dana Casces. vedrebiT gamomiwoda xeli.
xeli movkide, man uceb, uxeSad momqaCa, sawolidan wamomagdo ise rom gulze mivafrindi.
_yovel SemTxvevaSi -waiburtyuna Cems TmebTan. imdenad magrad miWerda kinaRam damamtvria
_ver vsunTqav...! -suli mexuTeboda.
man maSinve gamiSva, cali xeli welze ekida, rom ar wavqceuliyavi. man SedarebiT nazad mibiZga, ukanve sawolze.
_daiZine bels. gonebiT unda imuSavo. vici rom SeZleb. me mWirdeba Seni gamgebianoba. me ar dagkargav bela. amis gamo ara.
erTi didi nabijiT karTan mivida. Cumad gaaRo da gauCinarda. velodi, rom safexurebis Wrials gavigonebdi, magram siCume iyo.
sawolze davweqi, Tavbru mexveoda. me Zalian gawvalebuli viyavi. Tvalebi davxuWe da monasmenis gaanalizeba daviwye, imdenad ugono mdgomareobaSi rom orientaciis unari wamerTva.
es sizmari ar iyo mSvidi, romliskenac ese miviswrafodi - raTqmaunda, ara. me isev viyavi tyeSi, davdiodi, ise rogorc adre.
maleve mivxvdi rom es sxva sizmaria, ara iseTi rogorc yovelTvis. ar iyo dakargvis an Ziebis grZnoba. me ubralod davdiodi tyeSi, es iyo Cemi Cveva aq. faqtiurad es sxva tye iyo. suni da sinaTle sxva iyo. idga ara teniani tyis miwis suni aramed okianis. cas ver vxedavdi, magram meCveneboda, rom mze anaTebda - foTlebi kenweroze moyviTalo momwvanoni iyvnen.
es iyo tye la-puSis garSemo, sanapirosTan. amaSi darwmunebuli viyavi. vicodi rom Tu sanapiros movZebni, mzes davinaxav. amitom avCqardi, talRebis mcire xmauris gagonebisas.
Semdeg gamoCnda jeikobi. xelSi mwvda da wamaTria tyis yvelaze bneli nawilisken. _jeik, ra moxda? -vkiTxe me. misi saxe patara SeSinebuli biWis saxes gavda da misi Tmebi isev grZeli da lamazi iyo, ukn Sekruli. is mTeli ZaliT mimeqaCeboda, magram me vewinaaRmdegebodi. me ar mindoda sibneleSi wasvla.
_gaiqeci bela, unda gaiqce! -SeSinebulma daiCurCula.
moulodneli talRa, deJa-viusi imdenad Zlieri iyo, rom TiTqmis gamomeRviZa.
exla mivxvdi Tu ratom vicani es adgili. me viyavi aq, sxva sizmarSi, adre. milioni wlis ukan, sxva cxovrebaSi. es iyo sizmari romelic jeikobTan sanapiroze gaseirnebis Semdeg damesizmra. pirvel Rames, roca gavige, rom edvardi vampiria. rogorc Cans, jeikobTan am dRis isev gadatanis Semdeg wamoiSalnen Cemi, Rrmad Camarxuli mogonebebi.
me am sizmars gamoveTiSe da mis dasasruls velodi. Suqi sanapiros mxridan modioda. Exla edvardi unda gamosuliyo xeebidan, misi kani unda gabrwyinebuliyo, mas Savi, saSiSi Tvalebi eqneboda. is damiZaxebda da gaiRimebda. is angeloziviT lamazi iqneboda da, britvasaviT mWreli kbilebi eqneboda.
magram me movlenebs gavaswari. Tavidan kidev raRac unda momxdariyo.
jeikobma xeli gamiSva da slukuni daiwyo. qanaviT da krunCxviT, Cems fexebTan daeca.
_jeikob! -daviyvire, magram is ukve aRar iyo.
mis adgilze iwva didi yavisferi mgeli, Savi da Wkviani TvalebiT.
sizmarma gzidan gadauxvia, rogorc liandagebs aSorebuli matarebeli.
es ar iyo is mgeli romelzec sxva cxovrebaSi vocnebobdi. is iyo didi yavisferi mgeli, wina kviraSi, mdeloze, me ramodenime santimetrSi videqi misgan. es mgeli iyo giganturi, saSineli, daTvze didic ki.
es mgeli daJinebiT miyurebda da cdilobda raRacis Tqmas misi Wkviani TvalebiT. nacnobi, Savi, jeikob blekis TvalebiT.
me Cemma kivilma gamaRviZa.
darwmunebuli viyavi, rom Carli Semovidoda Sesamowmeblad, radgan adre ese ar vyvirodi. Tavi baliSSi Cavrge, rom isterika CameCumebina. Tavze gadasafarebeli wamovifare, da gavifiqre - SemiZlia samudamod gavwyvito kavSiri, rogorc exla gavakeTe?
Carli ar Semovida da me rogorc iqna gavaCume ucnauri xma romelic amomdioda.
exla yvelaferi gavixsene - TiToelu sityva, rac jeikobma miTxra im dRes sanapiroze, ambis pirveli nawilic sanam "civebze" istorias moyveboda. gansakuTrebiT pirveli nawili:
_gagigia Cveni Zveli istoriebi, Tu saidan movediT Cven - kviletebs vgulisxmob? -mkiTxa man.
_ara -gamovtydi me
_aris bevri legenda, romelTa nawilic saqveyno wyaldidobis droidan modis, roca kviletebi TokebiT, yvelaze maRali xeebis kenweroze miebnen radgan gadarCeniliyvnen rogorc noe da misi kidobani. -maSin man gamiRima imis CvenebiT rom ar sjera am legendebis. _meore legenda mogviTxrobs rom Cven mglebis STamomavlebi varT da rom mglebi dResac Cveni Zmebi arian. mokla mgeli niSnavs rom tomis wesebis winaaRmdeg waxvide. kidev aris istoria "civebze" -misi xma ufro Cumi gaxda.
_civebi?
_xo, zogierTi ambavi maTze, Zalian Zvelia, zogierTi ki exla gaCnda. legendis mixedviT Cemi didi babua icnobda maT. man maTTan dado zavi rom isini Sors iqnebodnen Cveni miwisgan. -jeikobma Tvalebi gadaatriala.
_Seni didi babua?
_is tomis uxucesi iyo, rogorc mamaCemia. civebi, mglebis mosisxle mtrebi arian, ara Cveulebrivi mglebis, aramed maTi vinc adamianad iqceva, Tqven maT maqciebs eZaxiT.
_maqciebs, mtrebi hyavT?
_mxolod erTi.
yelSi raRac gameCxira, rac maxrCobda. misi gadmofurTxeba mindoda, magram adgilidan ar daiZra, maSin me is vTqvi:
_maqcia -me vigudebodi.
es iyo sityvaa, romelic maxrCobda.
mTeli samyaro gainZra, gadavida Tavisi RerZidan.
ra adgili iyo es? SeiZleboda arsebuliyo samyaro, sadac patara qalaqebSi, cocxldeba Zveli legendebis monstrebi? niSnavda es imas, rom yvela zRapari simarTleze iyo dafuZnebuli? iyo iq rame azriani da normaluri, Tu es yvelaferi jadoqrobaa?
Tavze xelebi moviWire, rom ar gamskdomoda.
wynarma xmam, Cems gonebaSi mkiTxa, iyo Tu ara es didi aRmoCena. me ukve didi xnis win miviRe is faqti, rom vampirebi arseboben - da yvelanairi isterikis gareSe?
me yvirili mominda. nuTu erTi miTi ar aris sakmarisi, ar aris sakmarisi erTxel cxovrebaSi?
garda amisa, ar yofila is momenti, rom me eWvi Semparvoda edvard kalenis araordinalurobaSi. ar iyo gasakviri gamego Tu vin iyo is, radgan mainc naTeli iyo, rom is viRac iyo.
magram, jeikobi? jeikobi romelic mxolod jeikobi iyo da ara kidev sxva ram? jeikobi, Cemi megobari? jeikobi, adamiani, romelsac SemeZlo rom Sevxebodi...
da is adamianic ar aris.
me vebrZodi dayvirebis survils.
ras meubneboda es?
me vicodi pasuxi. es meubneboda imas, rom raRac mWirs. aba, ratom iyo Cemi cxovreba savse saSinelebaTa filmebis gmirebiT? ratom vzrunav maTTvis, viglej guls, roca isini ukve wavidnen TavianT miTiur mxareebSi?
Cems TavSi yvelaferi trialebda, ireoda, ise rom raRaceebi rac adre erT rames niSnavda exla sul sxva raRac gamodioda.
ar iyo aranairi seqta, aranairi banda, arc arasdros yofila. yvelaferi uaresadaa, es iyo xrova.
xuTi giganturi, gansxvavebuli maqciebis xrova, romlebic edvardis mdeloze gamomyvnen...
uceb gamovcocxldi. saaTs davxede, Zalian adre iyo, magram es ar maRelvebda. saswrafod la-puSSi unda wavide, jeikobi unda vnaxo, miTxras rom mTlad ar damikargavs azrovneba.
rac pirvelad momxvda xelSi is Cavicvi, arc davkvirvebivar uxdeba Tu ara isini erTmaneTs. or or safexurs vaxtebodi kibeze. TiTqmis Sevejaxe Carlis, roca misaRebSi gavdiodi.
_sad midixar? -mkiTxa iseTive gakvirvebiT, rogori gakvirvebulic viyavi me misi aq yofniT. _ici ra droa?
_ki. me jeikobi unda vnaxo.
_me megona, rom semis naTqvami... _amas ara aqvs mniSvneloba, saswrafod unda davelaparako mas.
_jer Zalian adrea -is Seijmuxna radgan Cemi gamometyveleba ar Secvlila. _sauzme ar ginda?
_ar mSia -sityvebi piridan gamofrindnen. Carlim gasasvleli gadamiketa. vfiqrobdi rogor davZvrenodi da gavqceuliyavi, magram Semdeg mainc momiwevs yvelafris axsna _male davbrundebi, kargi?
Carli Seijmuxna _pirdapir saxlSi jeikobTan, kargi? aranairi gaCerebebi gzaSi?
_raTqmaunda, sxvagan sad unda gavCerde? _Cemi sityvebi isev mofrinavdnen.
_ar vici -Tqva man _ubralod...kargi, kidev erTi Tavdasxma iyo - isev mglebi. es gzasTan Zalian axlos moxda, amjerad mowmeebic arian. dazaralebuli, gzidan ramodenime metrSi imyofeboda rom gaqra. misma meuRlem dainaxa ruxi mgeli, roca qmars eZebda da saSvelad gamoiqca.
muceli damitrialda, TiTqos amerikul gorebze vijeqi. _mas, mgeli daesxa Tavs? _mtkicebulebebi ar aris, mxolod cota sisxli. _Carlis saxeze tkivili iyo. _reinjerebi SeiaraRdnen. bevrma monadirem gamoTqva, daxmarebis survili - prizi dawesda vinc mgels moklavs. bevri srola iqneba tyeSi, da es Zalian manerviulebs -man Tavi gaaqnia _roca xalxi aRgznebulia, bevri ubeduri SemTxveva xdeba.
_isini mglebze srolas apireben? -Cemma xmam sagrZnoblad aiwia.
_sxva risi gakeTeba SegviZlia? ra moxda? -mkiTxa man, misi daZabuli Tvalebi akvirdebodnen Cems saxes. me sisuste vigrZeni da Cveulebrivze metad gavTeTrdi. _Cemi gulisTvis panikaSi ar Cavardebi, xom?
me pasuxi ver gaveci. aq rom ar yofiliyo, Tavze vitacebdi xelebs. me gamaxsenda dakarguli turistebi, sisxliani TaTebis nakvalevi... es faqtebi Cems aRmoCenas davukavSire.
_mismine Zvirfaso, ar inerviulo. ubralod qalaqSi iyavi da gzad ar gaCerde - kargi?
_kargi -gavimeore susti xmiT.
_unda wavide.
me pirvelad Sevxede mas axlodan. beWze Tofi kadaekida da salaSqro Ceqmebi ecva.
_Sen mglebisTvis ar midixar xom, mama?
_unda davexmaro, bels. xalxi ikargeba.
Cemi xma isterikuli gaxda
_ara! ar waxvide. es Zalian saSiSia!
_me unda Sevasrulo Cemi samuSao, patarav. nu iqnebi eseTi pesimisti - me araferi momiva -is karisken mibrunda da gaaRo _modixar?
me vyoymanobdi. Cemi muceli isev trialebda. ra vuTxra rom darCes? Tavbru mexveoda da gadawyvetilebas ver viRebdi.
_bels?
_iqneb, jer Zalian adrea la-puSSi wasvla -daviCurCule me.
_geTanxmebi -miTxra man da wvimaSi gavida.
rogorc ki Tvals miefara, Tavi muxlebSi Cavde.
unda gavyve Carlis? ra vuTxra?
da jeikobs ra mouva? jeikobi Cemi saukeTeso megobaria. unda gavafrTxilo. Tu is namdvilad - me kbilebi davaWire arTmaneTs, da davaZale Tavs es sityva - maqcia - meTqva. xalxi mas esvris! me unda vuTxar mas da mis megobrebs, rom xalxi moklavT maT, Tu giganturi mglebis saxiT iqnebian. unda SevaCero isini.
isini unda gaCerdnen! Carli iq, tyeSia. damijereben isini? vekiTxebodi Cems Tavs... aqamde mxolod ucnobebi ikargebodnen. niSnavda es rames, Tu ubralo SemTxveva iyo? vimedovnebdi, rom jeikobi mainc gamigonebs.
yvelanairi gziT, unda gavafrTxilo.
Tu... Cemi Tavi?
jeikobi Cemi saukeTeso megobari iyo, magram iyo is amavdroulad monstri? realuri? cudi? unda gavafrTxiloTu ara is da misi megobrebi Tu isini arian...arian mkvlelebi?! Tu isini civsisxlianad klavdnen udanaSaulo xalxs? Tu isini saSinelebaTa filmebis, namdvili gmirebi iyvnen, maSin araswori iqneba maTi dacva?
me vadarebdi jeikobs da mis megobrebs, kalenebs. xelebi moviWire, tkivilTan brZolaSi romelic maTze fiqris dros gaCnda.
me araferi vicodi maqciebze. me velodi, raRacas msgavss filmebida, naxevrad adamianebi da amis msgavsebi. ar vicodi ram aiZula isini, rom enadiraT, SimSilma Tu wyurvilma, Tu mxolod mokvlis survilma.
Zneli iyo gansja roca araferi vicodi.
magram es ver iqneboda imaze uaresi, rasac kalenebi uZlebdnen, rom normalurebi yofiliyvnen. me gavifiqre esmize, avtirdi roca warmovidgine misi mSvenieri, keTili saxe - da aseve, dedobrivi siyvaruliT, rogor iWerda cxvirze xels da garboda roca sisxli momdioda. me momagonda karlaili, aswleulebi aswleulebze, is cdilobda rom sisxls gadaCveoda, radgan gadaerCina xalxis sicocxle eqimobiT. veraferi iqneboda amaze rTuli.
maqciebma sxva gza airCies. rogor moviqce?
Tavi mecamete
mkvleli
oRond jeikobi ara, vfiqrobdi, la-puSis gzaze.
jer kidev ar viyavi darwmunebuli, sworad viqceodi Tu ara, magram me movnaxe kompromisi sindisTan.
ver veguebodi im azrs, rom jeikobi Tavis megobrebTan erTad, raime saSinelebas Cadioda.
Eexla mivxvdi Tu ras gulisxmobda. guSin RamiT roca miTxra, rom SeiZleba aRar movisurvo misi naxva da Tu ese iqneba unda davureko. magram me SevSindi. aucileblad mWirdeba, rom davelaparako pirispir. pirSi vetyodi, rom ar SemiZlia TvaldaxuWuli vuyuro imas, rac garSemo xdeba. me ar SemiZlia vimegobro mkvlelTan, Cumad viyo amaze da ufleba mivce isev gagrZeldes mkvlelobebi... maSin, mec monstrad viqcevi.
magram me ar SemiZlia yvelaferi ise davtovo rogorc aris, me vnerviulob masze. yvelaferi unda gavakeTo mis dasacavad.
piri magrad movkume da blekebis saxlis win gavCerdi. isic meyofa, rom Cemi megobari maqcia aRmoCnda, exla aucilebelia rom monstric iyos? saxli Cabnelebuli Canda, sinaTleebi ar enTo, magram ar maRelvebs, rom SeiZleba gavaRviZo isini. moulodneli sibraziTa da ZaliT davakakune karze.
_mobrZandiT -wuTis Semdeg gaisma bilis pasuxi da fanjaraSi Suqi ainTo.
saxeluri Camovwie, kari Ria iyo. bilis, beWebze xalaTi hqonda moxuruli. Tavis savarZelSi Cajdomac ver moeswro. roca daminaxa gakvirvebisgan Tavlebi gaufarTovda, magram Semdeg mSvidi saxe miiRo.
_dilamSvidobisa, bela. ram mogiyvana am dilauTenia?
_gamarjoba, bili. jeikobs unda davelaparako - sad aris?
_hmm, marTali giTxra ar vici - moityua, Seupovari saxiT.
_ici, ras akeTebs Carli dRes dilidanve? -vkiTxe, daRlilma misi tyuilebiT.
_unda vicode?
_is da naxevari qalaqis kacebi tyeSi arian, SeiaraRebulebi, did mglebze sanadirod.
bilis TavelbSi raRacam gaielva, magram maleve aiyvana Tavi xelSi.
_amitom unda davelaparako jeikobs, Tu winaaRmdegi ar xar -gavagrZele me
bilim mokuma Tavisi didi tuCebi -mas jer kidev sZinavs -rogorc iqna miTxra da derefnis bolos, patara karze mimiTiTa. _bolo dros gvian dgeba, biWs dasveneba sWirdeba. ar Rirs misi gaRviZeba.
_Cemi gadasawyvetia -waviburtyune me da oTaxisken wavedi. bilim amoioxra.
jeikobis oTaxi patara saTavsos ufro hgavda, ubralod Sesasvleli kariT. arc micdia dakakuneba. kars swrafad vkari xeli da kedelze mivajaxune.
jeikobi - Sav sviterSi da daxeul jinsebSi, rogorc RamiT iyo CemTan - gaTxlarSuliyo did loginze, romelic TiTqmis mTels oTaxs ikavebda. is diagonalze gawolilic ar eteoda masze, Tavi da fexebi sxvadasxva kuTxeSi hqonda gadagdebuli. mas Rrmad eZina, pirRia da cotas xvrinavda. karis xmam arc Seafxizla.
ZilSi misi saxe mSvidi iyo, gaqra sibrazis yvela naoWi. Tvaleb qveS Savi wreebi hqonda, adre ar SemimCnevia es. miuxedavad misi zomisa, exla patara, daRlil biWs waagavda. CemSi subralulma gaiRviZa.
ukan davixie da CumaT gamovixure kari.
bili frTxilad adevnebda Tvals Cems nel nabijebs misaRebSi.
_vfiqrob, rom marTla sWirdeba gamoZineba.
bilim Tavi damiqnia, Semdeg ramodenime wuTi erTmaneTs vuyurebdiT. Zalian mindoda mekiTxa Tu ramxela iyo misi roli am yvelaferSi.
ras fiqrobs imaze, Tu vin gaxda misi Svili? magram me vicodi Tu rogori damokidebuleba hqonda mas semTan, amitom vifiqre rom mkvleloba didad ar aRelvebda mas.
vxedavdi Tu ramdeni kiTxva iyo mis Sav TvalebSi, magram is ar apirebda maT dasmas.
_mismineT -rogorc iqna davarRvie suCume _cota xniT sanapiroze waval. roca gamoiRviZebs uTxariT, rom iq velodebi, kargiT?
_raTqmaunda -dameTanxma bili.
vfiqrobdi, gadascemda Tu ara bili Cems danabarebs jeikobs? Tu ar gadascems da isev mival, xom?
mTavar sanapiromde mivedi da manqaqna cariel sadgomze gavaCere. Rrubeli iyo da bneloda - jer ar gaTenebula - farebi rom gamovrTe saerTod aRaraferi Canda. Tvalebs dro miveci, rom sibneles SevCveodi, sanapiromde biliki unda momeZebna. aq cota metad scioda, sanapirodan sRvis grili haeri uberavda da Cemi zamTris kurtkis jibeebSi kargad Cavide xelebi. rogorc iqna, wvimam gadaiRo.
sanapiroze Cavedi. wminda jeimsis da sxva knZulebi ar Canda, mxolod bneli Crdilebi. fexebze yuradRebiT viyurebodi gzaSi rom rames ar wamovdebodi.
vnaxe is rasac veZemdi, manam sanam gadavwyvetdi ras veZebdi zustad. misi figura bindSi moCanda, roca ramodenime nabiji gadavdgi: grZeli da TeTri xe, zRvis amotanili napirze. misi totebi zemoT da zRvisken iyo mimarTuli rogorc patara sacecebi. darwmunebuli ar viyavi, iyo Tu ara es zustad is xe, romelzec me da jeikobi vijeqiT Cveni pirveli saubrisas. saubari romelic Zalze areulad iwyeboda da Cems sicocxles exeboda, iseTive areuls. momeCvena rom es is adgili iyo, amitom Camovjeqi rogorac maSin da uCinar, zRvis horizonts gavxede.
kmaroda, rom damenaxa jeikobi eseTi daucveli da Zalagamoclili, rom Cemi sibraze ise gaqra TiTqos arc yofila. me mainc ar vapirebdi yvelaferze Tvalis daxuWvas, rogorc bili, magram jeikobis gansjac ar SemeZlo. vicodi, rom siyvaruli aq ar damexmareba. Tu adamiani Segiyvardeba, masze veRar fiqrob samarTlianad. jeikobi ki Cemi megobari iyo, imisda miuxedavad klavda Tu ara xalxs. da vicodi, Tu ra unda momexerxebia amisTvis.
roca isev warmovidgine Tu rogor eZina, isev gamiCnda misi dacvis survili. namdvili uazrobaa.
vfiqrobdi mis mSvid gamometyvelebaze da vcdilobdi swori gadawyvetileba mimeRo, mis dasacavad, azriani iqneboda es Tu ara. ese vijeqi sanam ar SeTenda.
_privet, bela.
sibneleSi, jeikobis xmam uceb SemaSina. is rbili da moridebuli iyo, magram me ufro brazians velodi. me vxedavdi mis figuras amomavali mzis sxivebSi, es araCveulebrivi sanaxavi iyo.
_jeik?
is ramodenime nabijSi gaCerda Cemgan.
_bilim miTxra rom mosuli iyavi. didi xani xom ar galodine? esec vicodi, rom yvelafers mixvdebodi.
_xo, me gamaxsenda is istoria -daviCurCule me
mcirexniani siCume Camovarda. cotaTi kidev bneloda rom irgvliv yvelafri damenaxa, mTel tanSi mburZglavda, TiTqos is Cems saxes sinjavda TvalebiT. rogorc Cans misTvis sakmarisi sinaTle iyo, rom Cemi gamometyveleba daenaxa, amitom roca isev dailaparaka misi toni cotaTi mware iyo.
_SegeZlo, rom dagereka -miTxra uxeSad
Tavi davuqnie _vici
jeikobi kldeebis mxares wavida. yuri kargad rom damegdi, gavigonebdi misi haerovani nabijebis xmas. Cemi nabijebis qveS ki qvebi saSinlad ixmaurebda.
_risTvis modi? -mkiTxa da isev gabrazebuli gaagrZela siaruli.
_vifiqre, rom ukeTesi iqneba Tu pirispir davelaparakebiT erTamaneTs
man Caicina _xo, raTqmaunda, ukeTesi.
_jeikob unda gagafrTxilo rom...
_reinjerebze Dda monadireebze? ar inerviulo. ukve viciT.
_ar vinerviulo? -yurebs ar vujerebdi _jeikob isini SeiaraRebulebi arian! maxeebi daages da daajildoveben imas vinc daiWers da...
_Cven TviTon movuvliT Cvens Tavs -daiyvira isev siarulSi _isini veravis daiWeren, mxolod ufro gaarTuleben yvelafers da male TviTonac daikargebian.
_jeik! -daviCurCule me
_xo, ra? es simarTlea.Q
Cemi xma zizRisgan gawyda _rogor SegiZlia... rogor SegiZlia ese ilaparako? Sen xom icnob im xalxs. da Carli maT Sorisaa! -am azrisgan mucelSi yvelaferi damitrialda.
is gaqvavebuliviT gaCerda _sxva ra gza gvaqvs? -SemewinaaRmdega is.
mzem gaaferada Cvens zemoT ca, vercxlisfer-vardisfer ferebSi. exla SemeZlo damenaxa misi gamometyveleba. is braziani, imedgacruebuli da motyuebuli gamoiyureboda.
_Sen SegeZlo... gecada, rom ar yofiliyavi...maqcia? -vkiTxe CurCuliT
man xelebi zemoT aRapyro _TiTqos mqondes arCevani! -daiRriala man _da riTi daexmareba es imas, Tu namdvilad Relav Sen im dakargul xalxze?
_Seni ar mesmis.
man Semomxeda, Tvalebi daawvrila da daiRrina _ici yvelaze metad ras gadavyavar Wkuidan?
me Semakankala, misi gamometyvelebidan Canda rom Cems pasuxs eloda amitom Tavi uaryofiTad gavaqnie.
_Sen iseTi cbieri xar bela - Sen zixar aq CemTan erTad, magram me SenSi mxolod siZulvils viwvev! es samarTliania? -man xelebi haerSi aakankala.
_cbieri?! SiSi monstris winaSe me cbiers mxdis?
_oh! -amoikvnesa man, akanklebuli xelebi safeTqlebze miiWira da Tvalebi daxuWa _Sen ici exla ra Tqvi?
_ra?
is kidev ori nabijiT momiaxlovda, Tavze damadga da utexad Semomxeda _Zalian vwuxvar rom ar SemiZlia, is Seni marTali monstri gavxde, bela. rogorc vxedav im sisxlsimwoveliviT kargi ar var, xom?!
fexze wamovxti _ara, da verc verasdros iqnebi! -daviyvire me _idioto!
_ras gulisxmob? -daiRriala man, mTeli tani nerviulobidan ukankalebda.
gaurkvevlobaSi aRmovCndi, roca edvardis xma gaisma _frTxilad iyavi, belaF-gamafrTxila misma barxativiT xmam _nu gaaRizianeb ese Zalian. exla ukeTesia, rom daamSvido.
xmac Cems gonebaSi, uazrobas meubneboda.
magram me davujere mas. am xmisTvis, yvelfers gavakeTeb.
_jeikob -Sevevedre, rac SeiZleba rbilad. _Tqven ra aucileblad unda moklaT xalxi, jeikob? nuTu sxva gza ar arsebobs? Tu vampirebi cxovroben ise rom xalxs ar klaven, Sen ar SegiZlia amas Seecado?
is uceb gamococxlda, TiTqos denma daartya. warbebi maRla aswia da gakvirvebisgan daqaCa Tvalebi.
_xalxis mokvla? -mkiTxa man
_aba Seni azriT, raze vlaparakobT exla?
man kankali Sewyvita da ise Semomxeda TiTqos yurebs ar ujerebda _me megona, rom Cven, Sens maqciebis mimarT siZulvilze vlaparakobdiT.
_ara, jeik, ara. es imis gamo ar aris, rom Sen... mgeli xar. es kargic kia. -davarwmune me da es yvelafri marTla simarTle iyo. miuxedavad imisa rom is did mglad iqceoda is mainc Cemi jeikobad rCeboda. _Tu Sen monaxav gzas, rom ar miayeno xalxs ziani... es yvelze metad mwyins. isini xom udanaSauloni arian, jeik, iseTebi rogoric Carli, da me ver vxedav Cvens Soris sxva gamosavals sanam Sen...
_da, mxolod es aris? marTla? -Semawyvetina da didze gaiRima _Sen mxolo imitom SeSindi, rom me mkvleli var? mxolod amis gamo?
_ra, es sakmarisi ar aris?
man gaicina.
_es sulac ar aris sasacilo, jeikob blek!
_raTqmaunda, raTqmaunda -dameTanxma isev siciliT.
erT nabijSi CemTan gaCnda, damiWira da Tavisi daTvis xelebiT Camixuta.
_Sen marTla ar xar imis winaaRmdegi, rom uzarmazari ZaRli vxdebi? -mkiTxa man, misma mxiarulma xmam yurSi Camyvira.
_ara -me vigudebodi _me...ver...vsunTqav...jeik!
man gamiSva da Cemi xeli aiRo _me mkvleli ar var, bela.
me yuradRebiT davakvirdi mis saxes da masze ewera rom es marTali iyo. Svebis talRa wamovida CemSi.
_marTla? -vkiTxe me
_marTla -sazeimod gamomicxada man.
me magrad Cavexute. Aaman, Cveni pirveli saRamo gamaxsena, roca motocikletebiT vseirnobdiT - is Cemze didi da Zlieri iyo da me Tavs patara bavSvad vgrZnobdi.
iseve rogorc maSin Tavze gadamisva xeli.
_mapatie, rom cbieri giwode -moibodiSa man
_mapatie, rom mkvleli giwode.
man gaicina.
uceb raRac gamaxsenda da gaviwie misgan, rom misi saxe damenaxa. me warbebi Sevyare _rac Seexeba sems? da danarCenebs?
man Tavi gaaqnia da gaiRima, TiTqos didi tvirTi moxsneso _raTqmaunda ara. gaxsovs ras vuwodebT Cvens Tavs?
gonebaSi amomicurda es sityva - me yoveldRe vfiqrobdi amaze _mcvelebi?
_zustad.
_magram, me ar mesmis, maSin ra moxda tyeSi? dakarguli turistebi? sisxlis kvali?
misi saxe uceb seriozuli da aRelvebuli gaxda _Cven mxolod imas vcdilobdiT rom Cveni samuSao Segvesrulebina, bela. Cven vcdilobdiT maT dacvas, magram davigvianeT.
_dacvas visgan? iq ra, marTla aris daTvi? _bela, Zvirfaso, Cven vicavT xalxs mxolod erTi saSiSroebisgan - Cveni erTaderTi mterisgan. Cven varsebobT imitom, rom isini arseboben.
ramodenime wuTi vuyurebdi, mas sanam ar mivxvdi mis sityvebs. sisxli gameyina da uazrod davikivle.
man Tavi damiqnia _vfiqrobdi, rom Sen erTaderTi xar vinc mixvdeba rac xdeba sinamdvileSi.
_lorani -daviCurCule me _is kidev aq aris.
jeikobma Tvalebi daaxamxama _vin aris, lorani?
Sevecade ramenairad Tavi momeyara azrebisTvis, rom pasuxi gameca _Sen is ici - Sin is mdeloze naxe. Sen iq iyavi... -sityvebi iseTi gakvirvebiT iyo naTqvami. sxva ram gamoricxuli iyo. _Sen iq iyavi, da gadamarCine misgan.
_oh, is SavTmiani sisxlismsmeli? -man gaiRima _eseigi ese erqva?
me Semakankala _raze fiqrobdi? -daviCurCule me _mas SeeZlo, rom moekali! jeik verc ki warmoidgen Tu ra saSiSia...
kidev erTma misma xarxarma gamawyvetina laparaki _bela, erTaderTi vampiri aranairi problema ar aris mTeli, Cvennairi goliaTebis xrovisTvis. es ioli iyo, sasaciloc ki!
_ra iyo ioli?
_mokvla im sisxlismwovelis, romelsac Seni mokvla undoda. da kidev, me ar vTvli rom es mkvleloba iyo -uceb daamata man _vampirebi isedac ar iTvlebian, cocxlebad.
me mxolod uxmod SemeZlo tuCebis ganZreva _eseigi...Sen...lorani...mokali?
Tavi damiqnia _yvelam erTad -daazusta man.
_lorani mkvdaria? -daviCurCule me.
jeikobis gamometyveleba Seicvala _Sen ra, es gewyina? mas Seni mokvla undoda - is Sens mosaklavad wamovida tyeSi, amaSi darwmunebulebi viyaviT sanam Tavs davesxmebodiT. Sen es ici xom?
_vici. ara, me ar mwyenia, me... -dajdoma momiwia. cotaTi ukan davixie, rom xeze Camomvjdariyavi. _lorani mkvdaria. is aRar momakiTxavs.
_xom ar gagiJebulxar? SemTxveviT, Seni erTerTi megobari xom ar yofila?
_Cemi megobari? -me mivaCerdi mas, sul mTlad goneba dakarguli didi Svebidan. Tvalebi damisvelda da laqlaqi daviwye _ara, ras ambob jeik. me iseTi... iseTi Sveba vigrZeni exla. vfiqrobdi, rom Zebnas damiwyebda! me yovel Rame velodebodi, rom movidoda, bolos momiRebda da rogorc iqna Carli aRar iqneboda safrTxeSi. me ise meSinoda, jeik... magram rogor? is xom vampire iyo! rogor mokaliT? is iseTi Zlieri da ...
jeikobi gverZe momijda da dasamSvideblad misi didi xeli momxvia _swored amisTvis varT Cven Seqmnilebi, bels. Cvenc Zlierebi varT. ukeTesi iqneboda, rom adre geTqva Sens SiSebze. maSin Sen ar mogiwevda amdeni xani SiSSi yofna.
_Sen ar iyavi Cems gverdiT -waviburtyune, sakuTar azrebSi areulma.
_xo, marTlia.
_moica jeik - me megona, Sen icodi amis Sesaxeb. wina Rames, Sen miTxari, rom ar iyo usafrTxo Seni Cems oTaxSi yofna. me megona, Sen icodi rom CemTan SeiZleboda vampire mosuliyo. Sen amas ar gulisxmobdi?
is SeiSmuSna da Tavi gverze gadaagdo _ara, me es ar migulisxmia.
_aba, ratom miTxari, rom ar aris usafrTxo Seni Cems gverdiT yofna?
man damnaSaved Semomxeda _me is ar miTqvams rom es CemTvis ar aris usafrTxo. me Senze vambobdi.
_ras gulisxmob?
man Tavi daxara da qvas wakra fexi _me valdebuli, var rom dagicva, bela. me ar geubnebodi Cvens saidumlos erTi mizezis gamo - es ar aris usafrTxo SenTvis. Tu sabolood SeviSlebi Wkuidan... Tu moviSlebi... SemiZlia, rom dagasaxiCro.
me kargad gaviazre misi naTqvami _oh, exla bolos, Sen SegeZlo rom moSliliyavi... roca giyvire... da Sen akankaldi...?
_xo -man ufro dabla daswia Tavi _es sisulelea. ufro kargad unda viswavlo Tavis Sekavba. geficebi metjer aRar , rac arunda miTxra. magram... me, ise gavbrazdi, rom SeiZleboda damekarge... rom Sen ar SegiZlia raime saerTo gqondes CemnairTan...
_da ra moxdeba Tu...moiSlebi? -daviCurCule me.
_mglad gadaviqcevi -daiCurCula pasuxad.
_Sen savsemTvareobis cda ar giwevs?
Mman Tvalebi gadaatriala _holivuduri versia, mTlad marTali ar aris -Semdeg amoioxra da isev seriozuli gaxda _Sen meti aRar mogiwevs SiSSi yofna, bels. Cven vizrunebT amaze. da gansakuTrebiT Carlize da danarCenebze - ar gvinda, rom rame daemarTod. damijere.
es misi fraza, eseTi ubralo da naTeli, me mas CaveWide. me ar SevuZrwunebivar im azrs, rom jeikobma da misma megobrebma lorani mokles, es ukve kargad gaviazre - me SemaZrwuna iman Tu rogor Tqva jeikobma.
Cven vizrunebT amaze.
eseigi jer yvelaferi ar dasrulebula.
_lorani xom mkvdaria. -mZimed sunTqviT vTqvi me. sul mTlad gavcivdi.
_bela? -aRelvebulma mkiTxa jeikobma da Cems TeTr loyaze gadaatara xeli.
_Tu lorani mokvda... erTi kviris win... maSin, exla vin klavs xalxs?
jeikobma Tavi daaqnia da kbilebidan warmoTqva _isini orni iyvnen. Tavidan velodiT, rom misi partnioric Caebmeboda Cvens brZolaSi - Cveni legendebis mixedviT isini bolomde brZoloben, Tu maT Seyvarebuls moklav, magram is gaiqca. exla isev dabrunda. rom vicodeT risTvis dabrunda, movuRebdiT bolos, magram is aranair saSualebas ar gvaZlevs rom movZebnoT mainc. is ubralod tyeSi trialebs, TiTqos Cvens dacvas amowmebs da Sors Wvrets - magram saiT? sad unda rom wavides? semma ifiqra, rom mas Cveni gayofa unda advilad rom gagvimklavdes...
jeikobis xma Cemamde Soridan modioda, rogorc gvirabis meore mxridan. me veRar varCevdi mis sityvebs. Subli gamioflianda, mucelSi raRac saSinlad datrialda, rogorc maSin TiTqos isev virusi mqonda.
swrafad Sevbrundi da win gadaviwie. guli ameria, carieli kuWi Rebinebis Setevisgan SeikumSa.
viqtoria aq iyo. me meZebda. is klavs turistebs tyeSi. tyeSi, sadac exla Carlia...
saSinlad damexva Tavbru.
jeikobma beWebSi mstaca xeli rom ar davvardniliyavi. me vgrZnobdi mis cxel sunTqvas, Cems loyaze _bela? ra moxda?
_viqtoria -amovRerRe me, haeris Rrmad CaylapviT rom Rebineba gadametana.
gonebaSi gaisma edvardis gaafTrebuli Rrena.
me vigrZeni rogor amiyvana jeikobma zemoT, rom ar davvardniliyavi da mis kalTaSi Camisva, Tavi mxarze damadebina da oflidan sveli Tmebi gadamiwia saxidan.
_viin? -mkiTxa jeikobma _gesmis Cemi? bela? bela?
_is ar aris loranis Seyvarebuli -amovikvnese me, mis mxarSi TavCarguli _isini ubralod Zveli megobrebi iyvnen...
_wyali mogitano? iqneb eqims davuZaxo? miTxari ra gavakeTo -sul mTlad dabneulad mkiTxa man.
_avad ar var, ubralod SeSinebuli var -CurCuliT Sevecade amexsna. magram sityva "SeSinebuli" mainc ver gamoxatavda Cems gancdebs.
jeikobma zurgze Semomkra xeli _SeSinebuli xar, im viqtorias gamo? -me kankaliT davuqnie Tavi. _wiTurTmiani qali, viqtoriaa?
isev Semakankala da amovkvnese _xo.
_saidan ici rom loranis Seyvarebuli ar iyo?
_loranma miTxra rom is jeimsis Seyvarebuli iyo -avuxseni me SiSisgan xelebis sresiT.
jeikobma momkida misi didi xeli saxeze da TvalebSi CamaCerda _kidev ra giTxra, bela? es Zalian mniSvnelovania. ici ra unda mas?
_raTqmaunda -daviCurCule _mas, me vundebvar.
sibrazisgan misi Tvalebi gabrwyindnen Semdeg ki daviwrovdnen _ratom? -uceb mkiTxa man
_edvardma jeimsi mokla -daviCurCule me. jeikobs ise magrad vyavdi Caxutebuli, rom mgoni aRar momiwevs nerviuloba TavSesafarisTvis - is me damicavs. _is Wkuidan SeiSala. loranma miTxra, rom viqtoriam gadawyvita me momklas edvardis magivrad, misi azriT es ufro samarTliania. man ar icoda - vfiqrob exlac ar icis, rom... rom... -me Zlivs gadavylape nerwyvi _rom isini aq aRar arian da edvardic aRar aris.
jeikobi cota dabneuli iyo, mas gamometyveleba ramodenimejer Seecvala saxeze _da ra moxda? ratom wavidnen kalenebi?
_me mxolo da mxolod adamiani var, araferi gansakuTrebuli -avuxseni me da beWebi aviCeCe.
raRac Rrenis msgavsi - ufriswored Rrena ki ara, raRac ucnauri dayvireba gaisma Cems yurSi.
_simarTle, giTxra is Seni debili sisxlismsmeli namdvili idiotia...
_gTxov -amovikvnese me _gTxov. ar ginda.
jeikobma Tavi damiqnia.
_es Zalian mniSvnelovania -isev gaagrZela man. amjerad misi saxe seriozuli iyo _zustad es monacemebi gvWirdeboda. danarCenebsac unda vuTxraT.
is wamoxta da fexze damayena. orive xeli welze ekida sanam ar darwmunda rom ar waviqceodi.
_yvelaferi kargad maqvs -movityue me.
is mainc momexvia cali xeliT _wavideT.
man pikapisken wamiyvana.
_sad mivdivarT? -vkiTxe me
_jer zustad ar vici -gamotyda is _yrilobas movawyob. aq damelode ra erTi wuTiT, kargi? -pikapis karTan damayena da xeli gamiSva.
_sad midixar?
_exlave davbrundebi -dampirda da tyisken gaiqca. rogorc iremma, uceb gadaWra gza da xeebSi gauCinarda.
_jeikob! -CaxleCili xmiT davuyvire, magram is ukve aRar Canda.
sinamdvileSi arc ise kargi droa marto dasarCenad. jeikobis gauCinareba da Cemi mZimed sunTqvis dawyeba erTi iyo. pikapSi Cavjeqi da yvela saketi Cavkete, magram ukeTesad ar gavmxdarvar.
viqtoria namdvilad nadirobda Cemze. es ubralod gamarTlebaa, rom aqamde ver mipova - ubralod gamarTleba xuTi arasrulwlovani maqciebisTvis. me uceb amovixvneSe. jeikobis naTqvamis miuxedavda imis gafiqrebazec ki makankalebda rom is viqtoriasTan axlos idga, sul ar madardebda Tu rad gadaiqceoda is. viqtorias saxe warmomidga Tavlwin, misi cecxliviT wiTeli Tmebi, is iseTi sastiki da daundobelia...
magram jeikobis TqmiT maT lorani mokles. es SesaZlebelia? edvardi -guli SemekumSa -meubneboda Tu ra rTulia vampiris mokvla. mxolod sxva vampirs SeuZlia amis gakeTeba. magram jeikma Tqva, rom maqciebi amisTvis arian Seqmnilni...
man Tqva, rom Carlis mixedaven - exla, maqciebis unda mjerodes, rom mamaCemi saxsalamaTi iyos. magram rogor SemiZlia vendo? Cven yvelani safrTxeSi varT! miTumetes jeikobi, Tu is Seecdeba Carlis da viqtorias Soris Cadges, an Cems da viqtoria Soris... me isev vigrZenia gulisreva.
moulodneli kakunisgan fanjaraze, SiSisgan avxti, magram es mxolod jeikobi iyo. akankalebuli xelebiT, gavaRe saketebi. _Sen marTla ese SeSinebuli xar? -mkiTxa jeikobma manqanaSi Cajdomisas
Tavi davuqnie
_nu geSinia. Cven vizrunebT Senze da Carlize. Ggpirdebi.
_is azri, rom Sen viqtorias ipovni, imaze metad maSinebs vdre is, rom me mipovis. -daviCurCule me.
man gaicina _Sen ufro metad unda gjerodes Cven. es sawyenia.
Tavi gavaqnie. me xSirad minaxavs vampirebis Cxubi.
_exla sad mivdivarT? -vkiTxe me
man piri mokuma.
_ra? saidumloa?
_ara, saidumlo ar aris. nu, saidumlocaa. ar minda winaswar aganerviulo.
_ukve miveCvie sxvadasxvanair gamocanebs -me gaRimebas Sevecade, magram araferi gamomivida.
jeikobma isev Caicina _vfiqrob yvelaferi kargad iqneba. ici, ra, roca Cven mglebi vxvdebiT Cven SegviZlia... Cven erTmaneTis gvesmis.
Cemi warbebi gakvirvebisgan zomoT avidnen.
_gvesmis ara xmebi -gaagrZela man _aramed erTmaneTis... azrebi. ara aqvs mniSvneloba Tu ra siSoreze vimyofebiT. es Zalian mosaxerxebelia nadirobisas, magram amavdroulad mtkivneulic - Cvens Soris aranairi saidumlo ar aris. ucnauria, xom?
_Sen amas gulisxmebdi, roca miTxari rom mainc etyvi maT, CemTan rom iyavi ginda es Sen, Tu ara? _azriani xar.
_madloba.
_da kidev, Sen advilad Seegue Cvens saidumlos. Mmegona, rom anerviuldebodi.
_mapatie... Sen... pirveli ar xar vinc eseT raRaceebs akeTebs. amitom CemTvis ar aris aq raime ucnauri.
_marTla?... moica... Sen Sens sisxlismwovels gulismob?
_ar minda, rom ese dauZaxo.
man gaicina _ra mniSvneloba aqvs? nu, maSin kalenebi?
_mxolod... mxolod edvardi -me SeumCnevlad SemoviWire xelebi.
jeikobma usiamovno gakvirvebiT miTxra _megona, rom es mxolod mogonilia. legendebi gamigonia, romlebSic naTqvamia, rom... araCveulebrivi unarebi aqvT, megona rom es mxolod miTi iyo.
_es yvelaferi isev zRaprad geCveneba? -vkiTxe, eSmakuri RimiliT.
man gabrazebuli mzera mesrola _vfiqrob, rom ara. yovelSemTxvevaSi exla semTan da danarCenebTan wavalT, sadac Cven motocikletebiT vseirnobdiT.
manqana avamuSave da gzaze gadavuxvie.
_eseigi, exla mglad gadaiqeci, rom sems dalaparakebodi? -cnobismoyvareobiT vkiTxe me.
jeikobma Tavi damiqnia, magram uxerxulad gamoiyureboda _xo, magram sul cota xniT. vcdilobdi Senze ar mefiqra, amitom araferi ician momxdarze. vSiSobdi, rom semi Sens miyvanas amikrZalavda.
_es me ar SemaCerebs -me kidev ver Sevicvale semze cudi azri. yovel jerze roca mis saxels gavigonebdi kbilebs vakraWunebdi. _samagierod es me SemaCerebs - Tqva moRuSulma. _gaxsovs ratom ver giTxari guSin RamiT yvelaferi? _ki. Sen ise gamoiyurebodi, TiTqos raRacam Zlier SegZra.
man Cumad gaicina _TiTqmis gamoicani. semma miTxra, rom araferi meTqva SnTvis. is...Cveni xrovis beladia, xom ici. is Cveni alfaa. roca is gvibrZanebs raimes gakeTebas, an piriqiT, Cven ar SegviZlia, rom ar davemorCilod.
_ucnauria -waviburtyune me
_Zalian -dameTanxme is _es erTerTi mgluri instiqtia.
_hmmm -es yvelaze kargi iyo risi Tqmac semeZlo.
_sinamdvileSi maTi raodenoba uamravia - mgluri instiqtebi da SesaZleblobebi. me TviTonac ar vici yvelaferi. verc ki warmovidgen rogor gauZlo semma yvelafers martom. mTels xrovasTan erTadac ki Znelia amis gadatana.
_semma martom gadaitana?
_xo -jeikobma xmas dauwia _rodesac me Sevicvale, es marTla... saSineleba iyo, yvelaze saSineli risi warmodgenac SemeZlo. magram me marto ar vyofilvar - TavSi xmebi mesmoda, romlebic meubnebodnen ra moxda da ra unda gavakeTo. vfiqrob es damexmara rom Wkuidan ar SevSliliyavi. magram semi... -man Tavi gaaqnia _sems aravin daxmarebia.
am sityvebs unda Seecvala Cemi azri. jeikobma ise miambo, rom uneburad, Semecoda semi. da me gamaxsenda, rom ar maqvs misi siZulvilis mizezi.
_gabrazdebian SenTan erTad rom mival? -vkiTxe me
is daiWyana _albaT.
_maSin, iqneb ar Rirs wamosvla?
_ara, yvelaferi kargadaa -damarwmuna man _Sen uamravi ram ici, rac dagvexmareba. Sen xom ubralo adamiani ar xar quCidan. Sen rogorc...nu arvici, jaSuSi Tu raRac amdagvari. Sen mtris zurgSi iyavi.
me Cavfiqrdi. ra undoda Cemgan jeikobs? informacia romelic saSualebas miscemT mteri gaanadguron? magram me jaSuSi ar var. me ar vagrovebdi specalur unformaciebs. nebismier SemTxvevaSi, misi sityvebis Semdeg, Tavi moRalated vigrZeni.
magram, me xom minda, rom man viqtoria SeaCeros?
raTqmaunda minda.
me marTla mindoda, rom viqtoria SeeCerebinad da manam sanam me amomxdis wamebiT suls an Carlis daesxmeba Tavs an kidev erT turists moklavs. magram ar mindoda, rom jeikobs moekla is, misi miaxloebac ar mindoda masTan.
_eseigi, sisxlismsmelebsac gaaCniaT azrebis kiTxvis unari? -gaagrZela man da ar miuqcevia yuradReba rom me sxvagan davfrinavdi. _zustad ra unda vicodeT? magiJebs is, rom yvela legenda marTali aRmoCnda. es yvelafers arTulebs. rogor fiqrob, im viqtoria aqvs raime gansakuTrebuli unari?
_aramgonia -gaubedavad vTqvi da amovioxre _is aucileblad metyoda amis Sesaxeb.
_iis? oh, edvard gulisxmob? ui, mapatie. damaviwyda. Sen ar giyvars misi saxeliT xseneba. an misi gagoneba.
me daviZabe da Sevecade Cemi mouSuSebeli Wrilobis tkivilze ar mimeqcia yuradReba.
_is ara rom...
_mapatie.
_saidan micnob ese kargad jeik? zogjer meCveneba, rom Sen Cemi azrebis kiTxva SegiZlia.
_ara. me ubralod Tvals gadevneb.
Cven isev qviSian gzaze aRmovCndiT sadac jeikobi motociklis marTvas maswavlida.
_darwmunebuli xar? -vkiTxe me
_raTqmaunda.
manqana movabrune da Zrava gamovrTe.
_kidev ar gsiamovnebs ara? -daiCurCula man
Tavi davuqnie, dabindul tyes vuyurebdi.
_odesme gifiqria... rom, SeiZleba... mis gareSe... ufro advili yofiliyo cxovreba?
nela CavisunTqe da didze amovisunTqe _ara.
_imitom, rom is ar aris saukeTeso...
_gTxov, jeikob -Sevawyvetine me _nuRar vilaparakebT amaze. rTulia CemTvis amis gadatana.
_kargi -amoioxra man _mapatie Tu gawyenine.
_Tavs nu idanaSauleb. Tu odesme hqonia amas SenTvis raime mniSvneloba, mere gsiamovnebs vinmesTan amaze saubari.
man Tavi damiqnia _xo. CemTvis namdvili wameba iyo saidumlo mqonoda Sengan. namdvili jojoxeTia veravis gaumxilo Seni guliswuxili.
_namdvilad jojoxeTi -daveTanxme me.
jeikobma haeri Caylapa _isini aq arian. wavideT.
_marTla darwmunebuli xar? -vkiTxe roca karebs ketavda _iqneb ar aris aq Cemi adgili?
_maT mouwevT amasTan Segueba. -mipasuxa da gaicina _aba vis eSinia aq didi cudi mgelis?
_ha-ha-ha -vTqvi me. manqanidan, rom gadmovedi manqanis win, dasadgomad avCqardi, magram jeikobis zurgSi. me sakmaod kargad maxsovda giganturi mglebi mdeloze. xelebi SiSidan mikankalebda, jeikobze metad roca is gabrazebuli iyo.
jeikma Cemi xeli aiRo da magrad momiWira _ai, Cvenc movediT.
Tavi meToTxmete
Oojaxi
jeikobis zurgs ukan daviZabe, Cemi mzera tyisken gacurda, danarCeni maqciebis ZebnaSi. rodesac xeebs Soris gamoCndnen, gamoiyurebodnen ara ise rogorac velodi. Sevecade gamexsenebina rogor gamoiyurebodnen mglebi. eseni ki naxevrad SiSvel biWebi iyvnen.
da isev, isini tyupebs magonebdnen. imaSi rom, Tu rogor gaCerdnen sinqronulad gzis meore mxares, rogori didi kunTebi hqondaT yavisfer kanSi, yvelas erTnairad mokled SeWrili Tmebi da saxeebi, romelTa gamometyveleba erTnairad Seicvala - amaSi iyo, raRac gansakuTrebuli.
isini yvelani gakvirvebulni da aforiaqebulni iyvnen. rodesac daminaxes jeikobis zurgsukan maSinve gabrazdnen.
semi maT Soris yvelaze didi iyo, magram jeikobi TiTqmis daewia mas. sinamdvileSi Zneli iyo semisTvis biWi dageZaxebina. mas didis saxe hqonda, magram ara naoWebis an siberis raime niSnebis gamo, aramed misi moTminebis da TavSekavebulobis gamo, romelic mis saxeze ikiTxeboda.
_ra Caidine jeikob? -gajavrebulad ikiTxa man.
erTi biWi, romelic ver vicani - albaT jaredi an poli - semis win gamovarda da manam daiwyo laparaki sanam jeikobi auxsnida yvelafers.
_ratom ar SegiZlia wesebi daicva, jeikob? -daiyvira haerSi xelebis kankaliT _ra jandabaa? raze fiqrobdi? ega, ra yvelaze mniSvnelovania SenTvis? mniSvnelovani Cvens tomze? im xalxze romlebic iRupebian?
_mas SeuZlia dagvexmaros -wynarad warmoTqva jeikobma.
_dagvexmaros! -daiyvira gaafTrebulma biWma. mas xelebi aukankalda. _ooo, gadasarevia! darwmunebuli var, rom am sisxlismsmelis Seyvarebuls Zalian unda Cveni daxmareba!
_masze ese nu laparakob! -daiRriala pasuxad jeikobma, misi sityvebiT Seuracyofili.
meore biWs, zurgze da beWebze JrJolam dauara.
_pol! dawynardi! -ubiZga semma.
polma Tavi gaaqnia, magram ara damnaSaved, aramed TiTqos azrze mosvlas cdilobda.
_eSmakmac dalaxvros, pol -daiyvira meore biWma, mgoni jaredma _dawynardi.
polma jaredisken gaabruna Tavi, man gaRizianebulad mokuma tuCebi. Semdeg isev me Semomxeda. jeikobma win gadadga nabiji Cems dasafarad.
da daiwyo!
_marTalia, daicavi is! -daiRriala polma. gaJrJolebis kidev erTam talRam dauara tanSi. Tavi ukan gadaagdo da kbilebidan namdvili Rrena gamosca.
_pol! -semma da jeikobma erTdroulad daiyvires. poli win daeca, TiTqmis miwas Seexo, mTeli tani ukankalebda, gaisma saSineli xma da biWis tani gaixliCa.
ruxi bewvi wamoizarda masze da Tavis zomaze 4-5jer meti gaxada, raRac uzarmazari, romelic miwaze iwva da gadasaxtomad iyo momzadebuli.
mglis piri gaiRo da gamoaCina basri eSvebi, kidev erTi Rrena wamovida misi uzarmazari gulmkerdidan. misi Savi, gaafTrebuli Tvalebi me momCerebodnen.
meore wamSi jeikobi gaiqca, pirdapir, rux monstrTan Sesaxvedrad. _jeikob! -davikivle me
sirbilSi, jeikobs zurgze JrJolam dauara. is win gadaxta haerSi Tavis qneviT.
kidev erTi tansacmlis daglejis xma da jeikobic gadaiqca. is gamoZvra Tavisi tyavidan - Sav-TeTri tansacmlis nakuwebi garSemo gaifanta. es ise swrafad moxda Tvali, rom damexamxamebina mTel gardaqmnas gamovtovebdi. erT wamSi, jeikobi haerSi gigantur, mowiTalo-moyavisfro mglad gadaiqca - iseTi uzarmazari, rom verc viazrebdi, rogor Tavsdeboda jeikSi es yvelaferi - momzadebuli, rux mgelze gadasaxtomad.
jeikobma miiRo polis Semoteva. maTi gaafTrebuli Rriali, eqod gavrcelda mTels tyeSi.
Savi da TeTri nakuwebi - rac jeikobis tansacmlidan darCa - iq eyarnen sadac is gardaiqmna.
_jeikob! -isev daviyvire da gaubedavi nabiji gadavdgi win.
_ideqi sadac xar, bela! -mibrZana semma. mglebis saSineli Rrialis gamo misi TiTqmis ar ismoda. isini kawravdnen da glejdnen erTmaneTs, britvasaviT mWreli eSvebi yelTan anaTebdnen. mgeli-jeikobi aSkarad Zlieri da didi iyo mowinaaRmdegeze. is isev da isev beWiT Seaskda rux mgels da xeebze miaxeTqa.
_emilisTan waiyvane -dauyvira semma danarCen biWebs, romlebic aRfrTovanebiT uyurebdnen brZolas. jeikobma SeZlo, ruxi mgelis gzidan gadayvana da tyeSi gauCinardnen, saidanac isev modioda Rrialis xmebi. semi maT daedevna, gzaSi fexsacmels ixdida. roca xeebSi gadaxta mTeli taniT gaaJrJola.
Rrena da tkacani erTdroulad gaisma haerSi. uceb xmebi saerTod gaqra da gzaze siwynare Camodga.
erTerTma biWma gaicina.
me movtrialdi, rom misTvis Semexeda - Cemi farTed gaxelili Tvalebi gaSeSdnen, megona rom daxamxamebac ar SemeZlo.
rogorc Cans, biWi Cems gamometyvelebaze icinoda.
_yoveldRe ver naxav eseT rames -CaixiTxiTa man. misi saxe Zalian mecnoboda - susti sxvebTan SedarebiT... embri koli.
_me ki, vuyureb -waibuzRune meorem, jaredma. -Rovel dRe.
_nu, poli yoveldRe ar gamodis ese wyobidan -ar daetanxma embri, isev siciliT _ufro swored, yovel or dReSi, samSi aRar.
jaredi SeCerda, rom raRac TeTri aeRo miwidan. is embris aCvena. _danakuwebulia -Tqva jaredma _bili ambobda, rom es bolo wyvilia romelic iSova - mgoni jeikobs fexSiSveli mouwevs siaruli.
_ai es gadarCa -Tqva embrim da TeTri fexsacmeli aiRo miwidan _jeiki cali fexiTac SeZlebs siaruls -daamata siciliT.
embrim aiRo fexsacmelebi da xeebSi Sevida sadac weRan semi gauCinarda. ramodeni wamis Semdeg, xelSi daglejili jinsebiT dabrunda. jaredma Seagrova jeikobis da polis tansacmlis naglejebi da erTad Seaxvia. da albaT, am dros gavaxsendi me.
man frTxilad Semavlo Tvali.
_hei, gulis wasvlas, Rebinebas da raRac egeTebs xom ar pireb?
_aramgonia -Zlivs amovRerRe.
_arc ise kargad gamoiyurebi. ukeTesi xom ar iqneba Camojde? _kargi -Cavibutbute me. dRes meored, Cavde Tavi
muxlebSi.
_jeiks, unda gavefrTxilebined -ukmayofilod Tqva embrim.
_ar unda moeyvana Tavisi daqali. ras eloda?
_ai, gamouSvi mgeli tomridan - yvelafers ityvis -embrim amoioxra _yoCaR, jeik.
Tavi avwie, rom biWebisTvis Semexeda, ese Tavisuflad rom laparakobdnen yvelaferze.
_Tqven ra, saerTod ar nerviulobT? -vkiTxe me
embrim gakvirvebiT aaxamxama Tvalebi
_nerviuloba? ratom?
_SeuZliaT erTmaneTi daWran!
embri da jaredi axarxardnen.
_imedi maqvs poli kargad gawmends -Tqva jaredma _uCvenos kargi gakveTili.
me gavfiTrdi.
_aba, ra! -ar daeTanxma embri _jeiks Sexede? semic ver gardaiqmneba ese. dainaxa, rom poli gardaqmnas iwyebs da manac imwamsve daiwyo, - erTi wami da ukve brZolobs. biWs niWi aqvs.
_pols meti gamocdileba aqvs. aT dolarze davniZlavdeT, rom jeiks gaalamazebs.
_davniZlavdeT. jeiki bunebidan aris dajildovebuli. pols aranairi Sansi ar aqvs.
RimiliT xelebi Semohkres.
Sevecade, rogorme Sevguebodi maT gulgrilobas, magram ver viSorebdi maqciebis Cxubis im saSinel suraTs. muceli mekumSeboda, is carieli iyo da mtkioda, Tavi nerviulobidan miskdeboda.
_wavediT emilisTan. ukve gaawyo sufra. -embrim zemodan damxeda _winaaRmdegi xom ar xar erTerTi Cvengani Tu waiyvans manqanas?
_aranairi problema -yrud vupasuxe me.
jaredma warbi aswia _ukeTesi iqneba Sen dajde saWesTan. jer kidev SeiZleba aRebinos.
_kargi azria. gasaRebi sadaa? -mkiTxa embrim
_manqanaSi.
embrim mgzavris kari gaaRo _Cajeqi -miTxra man, cali xeliT wamomayena da manqanaSi Camajina. man kabina moaTvaliera _Sen ki, ukan sabargulSi mogiwevs Cajdoma -uTxra jareds.
_kargia. susti kuWi maqvs da ar minda vuyuro rogor aereva guli.
_vSiSob, rom cdebi, arc ese cudadaa yvelaferi. is xom vapirebTan erTad iyo.
_xuT dolarad -imwamsve SesTavaza jaredma.
_kargi. meuxerxuleba kidec SenTvis fulis gamorTmeva.
embri manqanaSi Cajda da Zrava aamuSava, jaredi am dros sabargulSi Caxta. karebi, rom moixura SeumCnevlad damiCurCula
_gamagrdi, kargi? marto 10 dolari maqvs da Tu jeiki polTan...
_kargi -daviCurCule me
embrim ukan, sofelSi wagviyvana.
_rogor gadauara jeikma Cvens wesebs?
_gadauara raas?
_nu, brZanebas. rom, ar ilaparako zedmeti. rogor mogiyva es yvelaferi?
_oh, ees -vTqvi me da gamaxsenda rogor momiyva jeikobma wina Rames _mas ar uTqvams. CemiT mivxvdi.
embrim piri mokuma, gakvirvebuli Canda _hm, vfiqrob, es gaqaCavs.
_sad mivdivarT? -vkiTxe me
_emilisTan, saxlSi. is semis Seyvarebulia... exla ukve sacole. isini iq Segvxvdebian, roca semi mouvlis jeiks da pols maTi qcevisTvis. Semdeg ki tansacmlis saZebnad wavlen, Tu raTqmaunda sems darCa kidev raime.
_da, emilim icis...?
_ki. ici ra, mxolod Zalian nu miaCerdebi. sems es agiJebs.
me moviRuSe _ratom unda mivaCerde?
embrim gaicina _Sen xom naxe ra saSiSia, iq yofna sadac maqciebi arian. -da man imwamsve Secvala laparakis Tema _ra moxda im SavTmian sisxlismwovelTan, mdeloze? Sens megobars ar gavda, magram... -embrim beWebi aiCeCa.
_ara, is arsdros yofila Cemi megobari.
_es kargia. ar gvindoda pirvelebs dagverRvia SeTanxmeba.
_oh, xo. jeikma momiyva am SeTanxmebaze, magram es adre iyo. da ratom daarRvevda loranis mokvla SeTanxmebas?
_lorani -RimiliT gaimeora. mgoni iman gaamxiarula, rom vampirebsac aqvT saxelebi. _nu, Cven formalurad kalenebis miwaze viyaviT. Cven ar SegviZlia, romelime maTgans kalenebidan, davesxad Tavs Tu Cvens sazRvars ar gadmokveTen - am SemTxvevaSi isini SeTanxmebas pirvelebi daarRveven. ar vicodiT, SeiZleba is SavTmiani romelima imaTTagani iyo. magram rogorc Cans Sen mas icobdi.
_da, rogor SeuZliaT SeTanxmebis darRveva?
_Tu adamians daesxmebian Tavs. jeikobs ar undoda, rom ese Rrmad wasuliyo saqme.
_hmmm, madloba. mixaria, rom lodini ar daiwyeT.
_Cvenc -es ise JRerda, TiTqos pirdapiri mniSvnelobdiT ambobda.
ebrim aRmosavleT gzas auara, vidre qviSian gzaze moabrunebda. _Zalian neli pikapi gyavs.
_mapatieT.
quCis boloSi patara saxli idga, romelic odesRac nacrisferi iyo.
erTaderT, patara fanjris qvemod, cisferi karis gverZe, yuTebSi yviTeli da narinjisferi yvavilebi ewyo, romlebic am adgils ufro metad mimzidvelobas aniWebda.
embrim mixura pikapis kari da Rrmad SeisunTqa haeri _mmm... emili raRacas amzadebs.
jaredi gadmoxta sabargulidan da karebisken gaemarTa, magram embrim maSinve SeaCera is. man gamomwvevad Semomxeda da Caaxvela.
_safule Tan ar maqvs -Tqva jaredma
_arauSavs. davimaxsovreb.
isini erT safexurze avidnen da dakakunebis gareSe SeaRes kari. mec maT ukan gaviZurwe.
rogorc bilis saxlSi, aqac misaRebi ufro metad samzareulos ekava. axalgazrda gogona, atlasiviT, yavisferi kaniT da grZeli Savi TmebiT, magidsTan idga, rkinis formebidan keqsebs iRebda da qaRaldis safarze awyobda. pirvel wams, vfiqrobdi, rom embrim mito mTxova rom mas ar mivCerebodi, radgan gogona Zalian lamazi iyo.
Semdeg, uceb melodiuri xmiT ikiTxa:
_biWebo gSiaT? -Cvensken Semotrialda da mxolod naxevari saxiT gaiRima.
saxis marjvena naxevari, Sublidan nikapamde sul mTlad dasaxiCrebuli hqonda, sami sqeli zoliT, romlebic exla mTels kanTan SedarebiT Ria feris iyo, radgan ukve Sexorcebuli hqonda. erTi Srami mis Sav TvalTan gadioda, meore ki, piris marjvena mxares ucnaurad manWavda.
embris daJinebis gamo, maleve gadavitane Cemi mzera cxel keqsebze romlebsac mocvis surneli hqondaT.
_oh -gakvirvebiT warmoTqva emilim _es vin aris?
Tvalebi avwie da vcdilobdi, mxolod marcxena mxareze meyurebina.
_bela svoni. -uTxra jaredma, beWebis aCeCviT. albaT ararTxel vyofilvar maTi saubris Tema _sxva viin?
_amaze mere ilaparake jeikobi, rom dabrundeba -Caibutbuta emilim. is daJinebiT momaCerda da misi erT dros lamazi marjvena mxare keTilad gamoiyureboda _ese igi, Sen vampiris megobari gogona xar.
me daviZabe _xo, Sen ki mgelis Seyvarebuli?
man embrisTan da jaredTan erTad gaicina. misi saxis marcxena mxare SesamCnevad gaTba _vfiqrob, rom ki. -Semdeg jareds miubrunda _semi sad aris?
_am diliT belas gamoCenam... e-e... poli gaakvirva.
emilim janmrTeli Tvali gadaatriala _oh es poli -man amoixvneSa _kidev didi xani daagviandebaT? exlaxan mindoda omletis gakeTeba.
_nu nerviulob -uTxra embrim _Tu daagvindebaT kidec, ar gavacivebT.
emilim Cumad gaicina da macivari gaaRo.
_eWvi ar mepareba -daeTanxma is _bela gSia? midi keqsi aiRe.
_madloba -me aviRe erTi da gverdebis SemoWma daviwye. keqsi Zalian gemrieli iyo, Cemi avadmyofi kuWisTvisac ki. embri ukve mesames itenida pirSi, isic mTlianad.
_rame mainc dautoved Tqvens Zmebs -waibuzRune emilim da xis kovzi Caukakuna TavSi. am sityvam Zalian gamakvirva, magram danarCenebs yuric ar SeurxeviaT.
_Roro -Tqva jaredma.
me magidaze gadavixare da Tvalyurs vadevnebdi, samive erTad rogor dascinodnen megobrulad erTmaneTs. emilis samzareulo Zalian myudro iyo, TeTri bufeti da iataki brwyinavda. mrgval patara magidaze idga cisfer doqSi Cawyobili yvavilebi. rogorc Canda jaredi da embri Tavs rogorc sakuTar saxlSi ise grZnobdnen.
emilim ramodenime kverxi erTad Caaxala did yviTel TasSi, man marjvena xelze mklavebi aiwia da davinaxe rom Sramebi xelis mTels sigrZeze mohyveboda rogrc embrim miTxra, marTlac saSiSia maqciebTan yofna, gavifiqre me.
Semosasvleli kari gaiRo da semi Semovida.
_emili _Tqva man da mis xmaSi imxela siyvaruli iyo, rom SeviSmuSne kidec. Sevxede rom erT nabijSi gadaWra oTaxi da aswia emilis saxe misi didi xelebiT. man emilis Sramebze akoca manam tuCenSi akocebda.
_ooo, oRond es ara -amoikvnesa jaredma _me xom vWam.
_maSin mokete da daReWe -SesTavaza semma da isev akoca emilis dasaxiCrebul saxes.
_fuuu -warmoTqva embrim.
es melodramaze uaresi iyo, es kocna imdenad realuri iyo, rom yviroda siamovnebasa da siyvarulze. me Cemi keqsi ukan, TefSze davde da xelebi gulze gadavijvaredine. magidaze yvavilebs vuyurebdi, rom yuradReba sxva rameze gadametana radgan mouSuSebeli Wriloba gulSi, isev gaixsna.
madlobeli viyavi, rom jeikobi da poli Semovida da es yvelaferi damTavrda. gavncvifrdi roca davinaxe, rom isini icinodnen. sanam Tvals vadevnebdi polma beWSi wakra xeli jeikobs, jeikmac pasuxad zurgSi wamokra. da isev axarxardnen. rogorc Cans sruliad uvnebelni dabrundnen.
jeikobma mTeli oTaxi moaTvaliera da mzera Cemze SeaCera.
_privet bels -mxiarulad momesalma, gzad or keqs swvda da CemTan gaCerda. _momxdarisTvis bodiSs gixdi -daiCurCula man _rogor xar?
_nu Relav, kargad var. gemrieli keqsebia. -me isev aviRe Cemi da gavagrZele Wama. imwamsve ukeTesad gavxdi, roca jeikobi movida.
_o, RmerTo! -daiyvira jaredma.
me Tvalebi avwie - is da embri, polis beWze vardisfer laqas uyurebdnen. embri bednierad icinoda.
_TxuTmeti dolari -daitrabaxa man.
_es Seni namoqmedaria? -CurCuliT vkiTxe jeikobs, biWebis niZlavi rom gamaxsenda.
_mxolod cotaTi Sevexe. saRamos aRaraferi eqneba.
_saRamos? -me isev Sevxede naiarevs polis xelze. Uucnauiria magram is erTi kvirisa gegonebodaT.
_mglebis erTerTi xrikia -daiCurcula jeikobma.
Tavi davuqnie da Sevecade gakvirveba damemala.
_Sen kargad xar? -sunTqvis SekvriT vkiTxe me.
_nakawric ar maqvs -TviTkmayofilad gamomicxada.
_aba, biWebo -xmamaRla warmoTqva semma da yvela gaCumda. emili feCTan idga da kvercxs tafaze asxavda, semi ki isev efereboda cali xeliT welze. _jeikobs CvenTvis axali ambebi aqvs.
rogorc Canda pols arc gakvirvebia. ukve dro iyo rom jikobs yvelaferi eTqva maTTvis. Tu... ukve waikiTxes misi azrebi?
_me vici rac unda im wiTurs -am sityvebiT jeikobma mimarTa jareds da embris. _amis Tqma mindoda Tavidanve -man fexi wakra skams romelzec poli ijda.
_mere? -hkiTxa jaredma
jeikobma uxeSi saxe miiRo _mas unda Suri iZios Tavisi Seyvarebulis gamo, magram ara im SavTmianis romelic Cven movkaliT. kalenebma gaanadgures, wina wels misi Seyvarebuli da exla belaze nadirobs.
es ambavi CemTvis axali ar iyo, magram mainc Semakankala.
jaredi, embri da emili me momaSterdnen da gakvirvebisgan piri daaRes.
_is, xom ubralod gogonaa. -imwamsve gaaprotesta embrim.
_me ar vambob, rom es azriania. mgram swored amitom cdilobs is rom Cven gagveqces. misi mizania forqsSia.
maT isev me Semomxedes pirdaRebulebma. me Tavi davxare.
_gadasarevia -rogorc iqna Tqva jaredma, is nelnela gaiRima _Cven satyuara gvyavs.
gasaocari siswrafid, jeikobma staca magididan konservis danas xeli da jereds TavSi gauqana. magram jaredis reaqcia ufro swrafi iyo vidre megona da dana pirdapir saxesTan daiWira.
_bela satyuara ar aris.
_Sen ici rac vigulisxme -Tqva jaredma daubnevlad.
_eseigi, Cveni gegmebis Secvla mogviwevs -Tqva semma _ramodenime ormos amovTxriT da vnaxoT, iqneb romelimeSi Cavardes. gayofa mogviwevs, magram es idea ar maxarebs. magram Tu is belaze nadirobs, vfiqrob ar dagvesxmeba Tavs.
_kvitebic dagvexmarebian -Caiburtyuna embrim _maSin SevZlebT rom Tanabrad gaviyod.
yvelam Tavebi daxares. me jeikobs Sevxede saxeze, masze iseTive uimedoba iyo, rogorac guSin mis ezoSi hqonda. imisda miuxedavad, rom kmayofilni iyvnen TavTavianTi bediT, aq am mxiarul samzareuloSi, aravin ar usurvebda eseT ganaCens Tavis megobars.
_magram Cven maT ver daveyrdnobiT -Cumad Tqva semma, Semdeg Tavisi Cveulebrivi xmiT daamata _poli, jaredi da embri gare sazRvars daicaven. me da jeikobi SigniTas. davamTavrebT roca daviWerT im qals.
SevamCnie, rom emilis ar esiamovnda semis eseT patara jgufSi yofna. misma nerviulobam mec amaRelva da jeikobs Sevxede.
semma SeamCnia Cemi mzera _jeikobi fiqrobs, rom ukeTesi iqneba rac ufro met dros gaatareb la-puSSi. is aq ar dagiwyebs Zebnas.
_da, Carli? -vikiTxe me.
_mglebze nadiroba isev grZeldeba -Tqva jeikobma _vfiqrob, rom bili da gari moaxerxeben mis aq gaCerebas, arasamuSao saaTebSi.
_moicadeT -Tqva semma da xeli aswia. jer emilis Sexeda Semdeg me _jeikobis idea kargia, magram Sen ras fiqrob amis Sesaxeb? kargad unda dafiqrde orive variantis usafrTxoebaze. dRes diliT, Seni TvaliT naxe rogor iqceva Cveulebrivi raRaceebi saSiSad da gamodis kontrolidan. Tu CvenTan darCebi, srul usafrTxoebas ver SegpirdebiT.
_me ar mivayeneb mas zians -Tvalebis daxriT warmoTqva jeikobma.
semma gaagrZela, TiTqos ar gaugonia misi naTqvami _Tu Sen gaqvs adgili, sadac fiqrob, rom usafrTxod iqnebi...
me tuCs vukbine. sad unda wavide, rom aravis Sevuqmna safrTxe? imwamsve moviSore reneze idea - CaviTrio is am yvelaferSi, sadac me var mTavari msxverpli... _ar minda, rom viqtoria kidev sadme wavides -daviCurCule me.
semma Tavi damiqnia -namdvilad. ukeTesia aq iyos, sadac SevZlebT bolo movuRoT.
me SemaJrJola. me ar mindoda, rom jeikobs an romelime amaTTagans moekla viqtoria. jeikobs saxeze Sevxede, is exla modunebuliyo, TiTqmis ise rogorc mglad gadaqcevamde hqonda da ar fiqrobda vampirebze nadirobaze.
_frTxilad iyavi, kargi? -vuTxari roca vigrZeni, rom panika mipyrobda.
biWebma Tanxmobis niSnad SeZaxilebi da Cemze sicili daiwyes - yvelam, emilis garda. misi mzera Cemsas Sexvda da me davinaxe harmonia mis damaxinjebul naqvTebSi. misi saxe isev lamazi iyo, magram masze ufro meti mRelvareba iyo asaxuli vidre Cemsaze. me Sevtrialdi radgan, siyvaruli, romelic am aRelvebaSi binadrobda isev gamoiwvevda CemSi tkivils.
_sadili mzadaa -gamoacxada emilim da yvela strategiuli saubrebi Sewyda. biWebma magidasTan dajdomas dauCqares - is sul patara Canda da gatexva emuqreboda maTi wonisgan - roca omlets sanslavdnen didi tafidan, romelic emilim magidis SuaSi dado.
emili CemsaviT fexze damdgari Wamda - is siyvruliT adevnebda maT Tvals. misi mzeriT mixvdebodi, rom isini iyvnen misi ojaxi.
bolos da bolos, sxvas arc velodi maqciebis xrovisgan.
mTeli dRe la-puSSi gavatare, umetesad bilisTan saxlSi. man Carlis, samsaxurSi da saxlSi telefonze Setyobineba dautova. Carli zustad sadilobisas movida ori piciT. kargia, rom ori moitana radgan jeikobma martom SeWama erTi mTliani pica.
vxedavdi, rom Carli mTeli saRamo gvadevnebda Tvals me da jeiks, gansakuTrebiT Secvlil jeikobs. man Tmebzec hkiTxa, magram jeikma ubralod upasuxa, rom Tavs ese ufro kargad grZnobs.
vicodi, rom rogorc ki me da Carli wavalT saxlSi, jeikobi maSinve gadaiqceva mglad - rogorac amas yoveldRe akeTebs. exla, is da misi Zmebi mudam mzadyofnaSi iqnebian viqtorias dabrunebisas. Tumca, rac maT is kanadis sazRvramde gadevnes - jeikobis sityvebiT - mis mere, ar gamoCenila.
magram imis imedic ar mqonda, rom viqtoria danebda da ukan daixia. me eseTi bedi ar maqvs.
vaxSmobis Semdeg, jeikobma pikapamde mimacila da didxans icdida fanjarasTan sanam Carli pirveli ar Cajda manqanaSi. _RamiT SegiZlia ar inerviulo -miTxra jeikobma, sanam Carli usafrTxoebis Rveds eZebda _Cven fxizlad viqnebiT SenTan axlos.
_Cems Tavze ar vinerviuleb -davpirdi me.
_sulelo. vampirebze nadiroba sasaciloa. es yvelafer danarCenze ukeTesicaa.
me Tavi gavaqnie _me Tu suleli var, maSin Sen gadareuli da SeSlili xar.
man CaixiTxiTa -dasveneba gWirdeba, bela, Zvirfaso. daRlili gamoiyurebi.
_Sevecdebi.
Carlim mouTmenlad daasignala.
_xval SevxvdebiT - Tqva jeikobma _gaiRviZeb da imwamsve CemTan.
_gpirdebi.
Carli ukan momyveboda, me arc vaqcevdi sarkeSi, ganaTebul farebs yuradRebas. piriqiT me vfiqrobdi Tu sad iyvnen semi, jaredi, poli da embri bnel tyeSi gauCinarebulni da moaswo Tu ara jeikobma maTTan SeerTeba.
saxlSi rom mivedi kibisken gaviqeci, magram Carlim momaswro.
_ra xdeba bela? -pasuxi momTxova, sanam daZvrena movaxerxe _megona, rom jeikobi raRac bandaSi iyo da Tqven iCxubeT.
_ukve SevrigdiT.
_da banda?
_arc ki vici - vin gaugebs am mozard biWebs? isini gamocanebiviT arian. magram me semTan da mis sacolesTan emilisTan viyavi. iq Zalian momewona - me beWebi aviCeCe _ yvelaferi ubralo gaugebroba iyo.
Carlis gamometyveleba Seicvala _ar vicodi Tu semma da emilim oficialurad ganacxades amis Sesaxeb. es kargia. sawyali gogo.
_xom ar ici ra mouvida?
_daTvma daasaxiCra, CrdiloeTiT, Tevzis mWamelebis sezonze - saSineli tragediaa. erTi wlis ukan moxda. gavige, rom semma Zalian Znelad gadaitana es.
_saSinelebaa -gavimeore me. eseigi erTi wlis win. darwmunebuli var es maSin moxda roca la-puSSi mxolod erTi maqcia iyo. SemaJrJola im azrisgan, roca warmovidgine Tu rogor grZnobs semi Tavs roca emilis naiarevs uyurebs.
RamiT didxans viweqi fxizlad da gasul dReze vfiqrobdi. dawyebuli, sadilobiT bilisTan, jeikobTan da CarlisTan, grZeli saRamoTi blekebis saxlSi, Semdeg emilis samzareulo, sadac aRelvebuli velodi jeikobze ambebs, SiSiT momagonda mglebis Cxubi da sanapiroze jeikobTan laparaki.
vfiqrobdi imaze, rom jeikobma cbieri miwoda. didxans viazrebdi mis sityvebs. sulac ar mindoda rom cbierad CameTvala Tavi, iyo azri sakuTari Tavis dadanaSaulebaSi?
me meore mxares gadavbrundi da gadasafarebelSi gavexvie. ara, edvardi mkvleli ar iyo. Tavis bnel warsulSic ar klavda udanaSauloebs.
magram, ra Tu klavda? ra, Tu mTeli es dro rac mas vicnobdi, is rogorc yvela - ubralod vampiri iyo? ra, Tu xalxi maSinac qreboda tyeSi rogorc exla? es me SemaCerebda?
mowyenilad gaviqnie Tavi _siyvaruli - aralogikuri ramaa -Sevaxsene Cems Tavs. _rac ufro metad giyvars vinme miT ufro naklebi azria Sens qcevebSi.
sawolze kargad gavweqi da sxva rameze Sevecade fiqrs - jeikze da mis Zmebze, romlebic exla sibneleSi darbodnen. me CameZina mglebze fiqrSi, romlebic exla me micavdnen saSiSroebisgan. mesizmreboda rom isev tyeSi var, magram ar davkargulvar. emilis dasaxiCrebul xelze mekida xeli da sibneleSi videqiT da aRelvebuli velodiT rodis dabrundebodnen Cveni maqciebi.
Tavi meTxuTmete
wneva
forqsSi isev gazafxuli movida. orSabaT diliT, gaRviZebulma, Cveulebrivze did xans gavCerdi sawolSi, rom es gameazrebina, wina gazafxulzec nadirobda Cemze vampiri. imedia es tradiciad ar iqceva.
me ukve la-puSis yvela saqme vicodi, rac xdeboda. kvira dRe sanapiroze gavatare, sanam Carli da bili usaqmurobdnen blekebis saxlSi. Cafiqrbuli iyo, rom me jeikobTan erTad vseirnobdi, magram is dakavebuli iyo, amitom marto davdiodi, Carlisgan saidumlod.
roca jeikobi morCa saqmeebs, ramodenime wuTiT minaxula, momibodiSa rom amdeni xani damtova marto, magram Sempirda rom eseTi ram aRar ganmeordeba roca viqtorias daiWeren, manmade ki, fxizlad unda iyon.
sanapiroze seirnobisas sul xelixel Cakidebulebi viyaviT.
aman jaredis sityvebze damafiqra - rom jeikobma Tavisi "Seyvarebulic" CaiTria maT saqmeSi. vifiqre, rom es esec Canda. sanam me da jeikma viciT rac xdeba Cevns Soris me ar unda vifiqro eseT daskvnebze. es arc amaRelvebda, rom ar mcodnoda rom jeikobs siamovnebs eseTi Worebi. magram misi xeli nazi iyo, is me maTbobda da amitomac ar vewinaaRmdegebodi.
samSabaTs sadilobis Semdeg vmuSaobdi - jeikobma motocikliT momakiTxa, radgan darwmunebuliyo rom cocxali mivedi - maikma es SeamCnia.
_Sen ra, am biWunasTan la-puSidan, paemani gaqvs? is meore kurselia? -mkiTxa, cudad damaluli wyeniT xmaSi.
me beWebi aviCeCe _am sityvis formaluri mniSvnelobiT, ara. magram masTan did dros vatareb. jeikobi Cemi saukeTesi mgobaria.
maikma Tvalebi daawvrila _sakuTar Tavs nu atyueb, bela. biWi yurebamdea Senze Seyvarebuli.
_vici -amovioxre me _cxovreba rTuli ramaa.
_gogonebi ki sastikebi xarT -Cumad warmoTqva maikma.
mivxvdi, rom eseTi daskvnac advili gamosatani iyo.
am saRamos semi da emili SemogvierTdnen desertze me da Carlis, bilis saxlSi. emilim torti moitana, romelic iseTma mzareulmac Seaqo rogoric Carlia. imis muixedavad, rom saubari Cveulebriv Temebze midioda, Carli mainc la-puSis bandaze wuwunebda.
me da jeiki cota adre gamovZveriT, gansanmartoeblad. garaJSi wavediT da "folksvagenSi" CavjeqiT. jeikobi savarZelze gadawva da saxeze daRliloba daetyo.
_dasveneba gWirdeba jeik.
_ukve axlos var magasTan.
man xeli momkida. misi kani mwvavda.
_es mglebis erTerTi gansakuTrebulobaa? -vkiTxe me _sicxes vgulisxmob.
_xo. Cveni temperatura, Cveulebriv adamianze metia. daaxloebiT 60 gradusi gvaqvs. aRarasdros gaviyinebi. da SemiZlia ese viaro - man Tavis SiSvel tanze mimiTiTa - yinvaSic. xolo fantelebi wylad iqceva sadac me vidgebi.
_da male inkurnebiT - esec mgluri niWia?
_xo. ginda amis naxva? magaria. -Tvali Camikra da gaiRima. manqanaSi jibis dana moZebna.
_ara. amis danaxva ar minda! -viyvire, roca mivxvdi ris gakeTebasac apirebda _moaSore dana.
jeikobi axiTxiTda, magram dana isev Seinaxa.
_kargi. magram Cveni Wrilobebi araCveulbrivad xorcdeba. Sen xom ar SegiZlia mixvide eqimTan amodena temperaturiT.
_vfiqrob, rom ara -me amaze davfiqrdi _... da eseTi didi xar - esec erTerTi SesaZleblobaa? amitomac RelavT kvilze?
_xo, esec. da kidev, kvilis babuam Tqva rom misi SviliSvilis Sublze kvercxis Sewva SeiZleba -jeikobs imedgacruba gamoexata saxeze _cota xani darCa. zusti asaki ar aris... sanamdec izrdebi, Semdeg ki uceb... -gaCumda da ramodenime xanis Semdeg SeZlo laparaki _zogjer dgeba dro roca, raRacaze nanob, imaze risi gakeTebac adre SegeZlo. arafers vnanobdi - bednieri viyavi. -man usicocxlod gaicina _magram, mxolod Seni gulisTvis. es ar moxda adre - me Senelebul yumbaras vgavdi. ici es rogor daiwyo? roca kinos Semdeg saxlSi davbrundi, bilim miTxra rom saSinlad gamoviyurebi. mxolod es, da me avfeTqdi. Semdeg gardaviqmeni. TiTqmis davglije mamaCemis saxe - sakuTari mamis! -is gaTeTrda da gaaJrjola.
_yvelaferi ese cudadaa, jeik? -aRelvebulma vkiTxe, ocnebiT, rom rogorme mainc davxmarebodi. _ubeduri xar?
_ara, ubeduri ar var -miTxra man _ukve aRar. aRar, roca Sen yvelaferi ici. magram Tavidan Zalian mZime iyo. -is daixara da loya Sublze momado.
ramodenime wuTiT gaCerda da me vfiqrobdi Tu raze fiqrobda exla is. iqneb ukeTesicaa es ar vicode.
_ra aris yvelaze mZime? -daviCurCule, imis surviliT rom davxmarebodi.
_yvelaze saSineli aris - grZnobde rom... sakuTar Tavze kontrols kargav. -nela warmoTqva man. _grZnob, rom veRar endobi sakuTar Tavs - TiTqos arc Rirs rom momiaxlovde. TiTqos monstri var, romelsac SeuZlia vinme daasaxiCros. emili, xom naxe. semi mxolod wamiT gamovida wyobidan... emili ki axlos idga. exla ki ar SeuZlia raime Secvalos. me misi azrebi wavikiTxe - vici Tavs rogor grZnobs.
_vis moundeba Ramis koSmari da monstri iyos?
_Semdeg, yvelaferi advilad wavida, me ukeTesad gardavisaxebi vidre isini, magram es embrize da semze adamianurs mxdis? Zogjer meSinia rom saerTod damaviwydeba, yvelaferi adamianuri rac CemSia.
_es rTulia? xelaxla ipove Seni Tavi?
_mxolod Tavidan -mipasuxa man _cotaodeni praqtika. magram me es miadvildeba.
_ratom? -gavikvirve me
_imitom, rom efraim bleki Cemi didi babua iyo, mamis mxridan, xolo kvil ateara dedis mxridan.
_kvili? -dabneulad vkiTxe
_misi didi babua -ganmimarta jeikobma _kvili Cemi biZaSvilia.
_ratom aris mniSvnelovani vin iyvnen Seni didi babuebi?
_imitom rom efraimi da kvili bolo maqciebi iyvnen. mesame iyo levi uli. CemSi orives sisxlia, amitom me aranairi Sansi ar mqonda. iseve rogorc kvils ar aqvs Sansi.
misi saxe sastiki gaxda.
_aba, ra aris yvelaze kargi am yvelaferSi? -vkiTxe, im imediT rom cota gavamxnvebdi.
_yvelaze kargi -Tqva, uceb RimiliT _aris siCqare.
_motociklze metad?
man Tavi damikra _arc Seedreba.
_da ramdenad Cqara SegiZlia... ?
_sirbili? -daasrula Cemi SekiTxva _sakmaod Cqara. nu, rogor agixsna? Cven daviWired... ra qvioda? lorani? vfiqrob Sen yvelaze kargad SeZleb warmoidgino es.
aman marTlac damafiqra. warmodgenac ar SemeZlo, rom mglebi vampirebze swrafad darbian. roca kalenebi darbodnen, TiTqmis uCinarebi iyvnen.
_Sen momiyevi, raRac rac ar vici - mTxova man _raime vampirebze. rogor iqceodi maTTan? ar geSinoda? _ara -swrafad vupasuxe me.
Cemma pasuxma cota daafiqra.
_miTxari, ratom mokla im Senma sisxlismwovelma is jeimsi? -moulodnelad mkiTxa man
_jeimsi, Cems mokvlas cdilobda - misTvis es TamaSi iyo. magram man waago. gaxsovs saavadmyofoSi, rom viweqi wina gazafxuls feniqsSi?
jeikobs sunTqva Seekra _ra ese axlos moaRwia?
_Zalian, Zalian axlos -me Srams movusvi xeli. es jeikobma SeamCnia radgan xeli hqonda Cemze Cakidebuli.
_ra aris es? -gamiSva rom Seexeda marjvena xelze _ra sasacilo Sramia, rogori civi -kargad daakvirda da amoioxra.
_xo, es is aris rac gaifiqre -vuTxari me _jeimsma mikbina.
Tvalebi gadmokarkla da ucnauri gamometyveleba miiRo. yavisfer saxeze mwvane ferma gadahkra. ise gamoiyureboda TiTqos avad gaxda.
_Tu man gikbina...? Sen ar gaxdi...? -SokSi myofma mkiTxa.
_edvardma orjer gadamarCina -daviCurCule me _iaridan amomwova Sxami -me SemaJrJola, moulodneli tkivilidan gulSi.
mxolod CemTvis ar SeuJrJolebia. vigrZeni rogor yanyalebda manqana, jeikobisgan.
_frTxilad jeik. mSvidad. dawynardi.
_xo -mZimed sunTqviT miTxra _damSvideba. -uceb gaaqnia Tavi. wuTis Semdeg mxolod xelebi ukankalebda.
_kargad xar?
_TiTqmis. kidev rame momiyevi, sxva rameze unda vifiqro.
_ra ginda, rom icode?
_ar vici -Tvalebi daxuWa, gonebis mosakrebad _albaT, maT gansakuTrebulSesaZleblobebze. vis gaaCnda kidev, kalenebidan... raime uCveulo unari? iseTi, rogoric azrebis kiTxvaa.
erTi wami Sevyovndi. mivxvdi, rom amas mxolod cnobismoyvareobisTvis ar kiTxulobs, mas mowinaaRmdegis kargad gacnoba unda. magram ratom unda davumalo rac vici? exla amas aRar aqvs mniSvneloba, is ki Tavis gakontrolebas SeZlebs.
me avtitindi, Tvalebis win emilis saxe medga, amisgan Tmebi xelebzec yalyze damidga. ver warmomidgenia, rogor moTavsdeba yavisferi mgeli am folksvagenSi, Tu jeikobi exla, gadaiqceva is mTels garaJs daikavebs.
_jaspers SeeZlo... misi garSemomyofi adamianebis emociaze emoqmeda. magram ara cudi gagebiT, mas SeeZlo daemSvidebina vinme. polis daxmarebas SeZlebda -davamate, cota gasamxiaruleblad _eliss, ki SeeZlo daenaxa, is rac unda momxdariyo. momavali, magram arazusti. is xedavda imas, risi gamosworeba da Secvla SeiZleboda...
magaliTad, man daminaxa mkvdari... kidev daminaxa, rom maTnairi viyavi. magram araferi ar asrulebula. raRac ki, arasdros asruldeba -Tavbru damexva, haeri ar myofnida. TiTqos filtvebi gamiqra.
jeikobi, exla bolomde akontrolebda Tavs..
_ratom gaakeTe ese? -mkiTxa man. Cemi xeli aiRo, romelic gulze mqonda midebuli, me SevewinaaRmdege. verc gavige, rodis movaswari misi gulze miWera. _ese akeTeb roca nawyeni xar. ratom?
_mtkivneulia maTze fiqri -daviCurCule me _TiTqos haeri ar myofnis da nawilebad vifliTebi... -ucnauria, rom SevZeli es yvelaferi jeikobisTvis meTqva. Cvens Soris aRar iyo saidumloebebi.
is Tmebze momefera _yvelaferi kargadaa, bela, yvelaferi kargad. mets aRar SegekiTxebi amis Sesaxeb. mapatie.
_yvelaferi kargadaa -amovRerRe me _es sul xdeba. Seni brali ar aris.
_Cven ori dawunebuli wyvili varT, xom? -Tqva jeikobma _arcerT Cvengans ar SeuZlia Tavisi sulis namsxvrevebis SeerTeba.
_vwuxvar -daveTanxme me isev Zlivs sunTqviT.
_samagierod, erTmaneTs vyavarT -Tqva da am azrma daamSvida.
mec davmSviddi _marTalia -daveTanxme me.
roca erTad viyaviT yvelaferi kargad iyo. magram jeikobi iZulebuli iyo saSineli da saSiSi saqme ekeTebina, me ki, Cemive usafrTxoebisTvis xSirad miwevda la-puSSi marto darCena Cems tkivilTan erTad.
Tavs uxerxulad vgrZnobdi bilisTan. maTematikis testisTvis movemzade, romelic Semdeg kviras meqneboda, magram sul maTematikas xom ver vimecadinebdi. roca saqme aRaraferi mqonda, vgrZnobdi, rom bilis unda davlaparakebodi - zrdilobis wesebi irRveoda. magram bili, arc ise kargi molaparake iyo. uxerxuloba ufro metad izrdeboda.
mravalferovnebisTvis, oTxSabaTs sadilis Semdeg, emilisTan wavedi. Tavidan es sasiamovno iyo. emili marTlac stumarTmoyvare adamiania.Nyvelgan kudSi davyvebodi, sanam Tvis patara ezoSi saqmianobda, saxlSi iataks aprialebda, yvavilebs rwyavda, akeTebda gafuWebul saketebs, rogorc yovelTvis akeTebda saWmels. is cotas wuwunebda, rom biWebs swrafi zrdis gamo madac moematad, magram Canda rom mas siamovnebda biWebze zrunva. masTan advili iyo yofna - Cven orive, mglebis gogonebi viyaviT.
magram, emilisTan Cemi misvlidan ramodenime saaTSi semi dabrunda. cota Sevyovndi, magram mxolod imitom, rom gamego rogor aris jeikobi da raime axali ambavi xom ar momxdara, Semdeg ki swrafad wamovedi. maT siyvarulis da siamovnebis aura exviad Tavs, romelsac veravin daarRvevda.
amitom me, sanapiroze momiwia gasvla, isev da isev kldeebis qvemod da zemod.
martooba CemTvis ar aris. Cemi da jeikobis gulRia saubris wyalobiT, exla SemeZlo Tavisuflad melaparaka da mefiqra kalenebze. rogorac ar vcdilobdi Tavis aridebas - mainc bevrs vfiqrobdi. me marTlac vRelavdi jeikobze da mis mgel-Zmebze, meSinoda Carlize da sxva adamianebze, romlebic fiqrobdnen rom cxovelebze nadirobdnen. vfiqrobdi imaze, rom me da jeikobi ufro da ufro vuaxlovdebiT erTmaneTs, imisda miuxedavad, rom jer ar gadamiwyvetia ras vizam - vercerTi am, fiqrisTvis damsaxurebuli azrebidan, ver miqarvebdnen tkivils gulSi. bolos da bolos aRar SemeZlo seirnoba, radgan sunTqva aRar SemeZlo. me Camovjeqi, svel, kldis nawilze da Tavi muxlebze davdevi.
jeikobma swored am mdgobareobaSi mipova da misi gamometyvelebidan Canda rom yvelafers mixvda.
_mapatie -swrafad warmoTqva man. fexze wamomeyena da momexvia. aqamde verc SevamCnie rogor gaviyine, misi siTbosgan SemaJrJola, magram mis gverdiT Tavs kargad vgrZnobdi.
_mTeli sagazafxulo ardadegebi gagifuWe -Tavis Tavs eCxubeboda jeikobi, roca ukan mivdiodiT sanapiroze.
_ara ar gagifuWebia. me xom ar mqonia gansakuTrebuli gegmebi. da kidev, me saerTod ar miyvars sagazafxulo ardadegebi.
_xval dilidanve mogxedav. danarCenebi Cems gareSe wavlen. raime gasarTobs movigonebT.
exla, Cems cxovrebaSi es sityva uadgilod meCveneboda, TiTqmis gamouyeneblad da ucnauradac _gasarTobi?
_garToba, ai ra aris exla SenTvis aucilebeli. hmmm... -man uzarmazar nacrisfer talRebs Sexeda, raRacaze fiqrSi. sanam horizonts gahyurebda misi Tvalebi saxeze STagoneba gamoexata.
_movifiqre! -wamoiyvira man _me Sevasruleb Cems sityvas.
_raze laparakob?
man xeli gamiSva da sanapiros samxreTiT mimiTiTa sadac dablobi mTavrdeboda didi kldeebis pirdapir. me gaurkvevlobaSi mivaCerdi maT.
_xom Segpirdi, im kldeebidan SenTan erTad gadmoxtomas? me SemaJrJola.
_sicive iqneba magram arc ise rogorc dRes. grZnoob, rogor icvleba amindi? wneva? xval siTbo iqneba. mzad xar?
muqi wyali, arc ise mimzidvelad gamoiyureboda, da am adgilidan kldeebi Cveulebrivze didi Canda.
magram, ukve ramodenime dRea ar gamigonia edvardis xma. mgoni es iyo erTerTi Cemi problema. me xSirad vusmendi Cemi halucinaciis moTxovnebs. saqme rTuldeboda Tu didi xani ar mesmoda is. kldidan xtoma ki, gamoasworebs mdgomareobas.
_raTqmaunda, mzad var.
_magram es, paemania -miTxra man da momexvia.
_kargi. exla ki wamodi da daiZine -ar momwonda, rom Calurjebebi Tvaleb qveS, ufro da ufro izrdeboda mis saxeze.
meore dilas adre gameRviZa da pikapSi saTadarigo tansacmeli Cavdevi. vfiqrobdi, rom dRevandeli idea, Carlis iseve rogorc motocikletebi ar moewoneboda.
TiTqmis Wkuidan SemSala im azrma, rom dRes rogorc iqna Cemi gancdebisgan gavnTavisufldebodi. iqneb es marTlac sasacilo iqneba. paemani jeikobTan, paemani edvardTan... me eSmakurad Cavucine sakuTar Tavs. jeiks ramdenic unda imdeni ilaparakos rom Cven dawunebulebis wyvili varT, magram sinamdvileSi es dawuneba ar aris. CemTvis xom maqcia ar aris raRac aranormaluri.
megona, rom jeikobi gared damelodeboda, rogorac amas adre akeTebda Cemi manqanis Zravis braxuns, rom gaigonebda. magram roca is adgilze ver aRmovaCine, vifiqre rom isev eZina. movicdi - didi xani iZinos. misTvis Zili aucilebelia, Tan cota daTbeba kidec gareT. jeiki marTali iyo amindze. RamiT is Seicvala. sqeli Rrublebi haers awvebodnen, CaxuTuloba iyo. Tbiloda da moRrubluli amindi iyo. me Cemi sviteri manqanaSi davtove.
Cumad davakakune karze.
_Semodi, bela -miTxra bilim
samzareulos magidasTan ijda da civ fafas Wamda.
_jeiks sZinavs?
_e, ara -kovzi gadado da warbebi Seyara.
_ra moxda? -vkiTxe me. misi gamometyvelebis mixedviT raRac namdvilad moxda.
_embri, jaredi da poli diliT axal kvals gadaawydnen. semi da jeiki maT dasaxmareblaT gavardnen. sems imedi hqonda, rom viqtoria mTebSi daimaleboda. fiqrobs, rom kargi Sansi aqvT yvelafris dasamTavreblad.
_oh, ara, bili -daviCurCule me _ara.
man Cumad CaixiTxiTa _Sen marTla imdenad mogewona la-puSSi yofna, rom drois gaxangrZliveba ginda?
_ar unda xumroba, bili. Zalze saSiSia saxumarod.
_marTali xar -dameTanxma, isev TviTkmayofilma. misi Savi Tvalebs gamometyveleba gaurkveveli iyo. _isini eSmakebi arian.
me tuCs vukbine.
_es arc ise saSiSia rogorc Sen fiqrob. semma icis rac unda gaakeTos. Sen erTaderTi xar vizec unda vinerviulod. vampirs ar unda maTTan brZola, is mxolod gzas eZebs, rom gaeqces maT da... Sen gipovos.
_saidan icis semma ra unda gaakeTos? -vkiTxe me _maT, mxolod erTi vampire mokles, iqneb ubralod gaumarTlad.
_Cven saqmes Zalian seriozulad vekidebiT, bela. araferi gvaviwydeba. risi codnac saWiroa, memkvidreobiT gadadis - mamidan Svilze.
rasac is gulisxmobda, mainc ar mamSvidebda. maxsovroba, TavSeukavebel da mkvlel viqtoriaze Zalian cxadi iyo. Tu mglebs ver Semouvlis, is Seecdeba maTSi gaiaros.
bili isev sauzmobas Seudga. savarZelze Camovjeqi da uazrod daviwye arxebis gadarTva. magram es didxans ar gagrZelebula. me dagudva daviwye am oTaxSi, klaustrofobiis SemoteviT, Wkuidan gadasvliT, rom ver vxedavdi ra xdeboda fanjrebs iqeT.
_sanapiroze viqnebi -uceb vuTxari bilis da karisken gaviqeci.
gared kargad ver gavxdi, risi imedic mqonda. Rrublebi ise awvebodnen, rom ar gamiumjobesda klaustrofobiis Semoteva. tye, sanapiros gzaze, gamocarielebuli Canda. ver vxedavdi vercerT cxovels. Citebis WikWikic ar ismoda. siCume Camodga. niavis xmac ar ismoda.
vicodi, rom es mxolod amindis Secvlis mizezia, magram mainc gamovedi wyobidan. mZime, Tbili haeri, atmosferos wneva CemTvisac SesamCnevi iyo, is raRac uzarmazar, qariSxalze gafiqrebinebda. cac ki amtkicebda amas. qaris ar yofnis miuxedavad Rrublebi mogrovdnen. yvelaze dabali Rrublebi muqi nacrisferi iyo, magram SigadaSig moCanda alisebri gaelveba. rogorc Cans, zeca raRac saSinels amzadebs dReisTvis. cxovelebic ki daimalnen.
roca sanapiroze mivedi, vinane rom es gavakeTe - ukve yelSi maqvs amosuli es adgili. aq TiTqmis yoveldRe davbodialeb marto. didi gansxvavebaa Cemi Ramis koSmarebisgan? magram sxvagan sad wavide? qvemod, Cvens xesTan Cavedi da Camovjeqi mis gadaxlarTul fesvebze. Cafiqrianebuli vuyurebdi cas, molodinSi rodis Camovardeboda wvimis pirveli wveTi.
vcdilobdi ar mefiqra saSiSroebaze romelic jeikobs da mis megobrebs emuqrebodaT. radgan ar SeiZleboda jeikobs rame mosvloda. es azri autaneli iyo. me Zalian bevri davkarge - iqneb bedi, simSvidis patara wveTs mainc damitovebs? es usamarTloba iyo. iqneb me raime wesi davarRvie, sazRvars gadavabije. iqneb arasworia ese gatacebuli iyo miTebiT da legendebiT, rom dabrunde normalur cxovrebaSi. SeiZleba...
ara. jeikobs araferi mouva. amis unda mjerodes, Torem veRar vicocxleb.
_eh! -amovikvnese me da fexze wamovxti. meti aRar SemiZlia erT adgilze jdoma, es umiznod bodialze uaresia.
me marTla mqonda edvardis xmis gagonebis imedi. meCveneboda, rom es erTaderTi ram iyo risi gulisTvisac Rirda dRevandeli dRis gatareba. mogvianebiT tkivilma gulSi, Suaze gaxleCva damiwyo. tkivili gausaZlisi xdeboda.
talRebi ufro da ufro Zlier exeTqeboda kldeebs sanam mivdiodi, magram qari kidev ar iyo. irgvliv yvelaferi trialebda, magram Cems gverdiT simSvide iyo. haeri daimuxta - me Cemi Tmebis damuxtvac vigrZeni.
Sors talRebi ufro didi iyo. vxedavdi rogor exeTqebodnen kldeebs. haerSi niavic ar SeimCneoda, magram Rrublebi ufro mogrovdnen. es SemaSineblad gamoiyureboda - TiTqos Rrublebi misiT moZraobdnen. me SemaJrJola, magram vxvdebodi, rom es mxolod wnevis brali iyo.
monacrisfro-mocisfro cis fonze, kldeebi sul Savi Candnen. sanam maT vuyurebdi, uceb gamaxsenda adre, roca jeikobi miyveboda semze da mis "bandaze". me momagonda biWebi - maqciebi - sicarieleSi gadamxtarebi. maTi vardnis da haerSi trialis suraTi isev naTlad medga Tval win. me warmovidgne vardnis Tavisufleba... warmovidgine rogor gavigoneb edvardis xmas - gajavrebuli, barxativiT mSvenieri, srulyofili... cecxli gulSi sastikad amenTo.
Aamis samudamod dasamTavrebeli mizezi unda vipovo. yoveli wuTiT tkivili ufro gausaZlisi xdeboda. me Sevxede kldeebs da talRebs.
ratomac ara? ratom ar movuRo amas bolo exlave?
jeikobi kldeebidan gadmoxtomas Sempirda xom? me uari unda vTqva CemTvis aucilebel Sesvenebaze, mxolod imitom rom is ar aris Cems gverdiT - da rac uaresia, me is mWirdeba imitom rom jeikobi Tavis sicocxles swiravs. swiravs Cemi gulisTvis. me rom ara, viqtoria ar moklavda aq xalxs... SeiZleba sadRac sxvagan, aqedan Sors. Tu jeikobs rame mouva es Cemi brali iqneba. am azrma saSineli tkivili momayenda da saswrafod gaviqeci bilis saxlisken Cems pikapSi.
vicodi, rom Cemi biliki kldeebTan axlos gadioda, amitom patara gza unda movZebno. TvalebiT mosaxvevs veZebdi, radgan vicodi rom jeikobi patara kldes airCevda gadmosaxtomad. magram viwro biliki mxolod ufskrulze gadioda. dro aRar mqonda rom qveda gza meZebna - qariSxali gasaocari siswrafiT axlovdeboda. rogorc iqna qarma moaRwia Cemamde, Rrublebi ki ufro metad daawva miwas. roca adgilze mivedi, saxeze wvimis pirveli mZime wveTebi dameca.
sul ar iyo rTuli, Tavis imaSi darwmuneba, rom patara kldeebis gzis moZebnis dro ar maqvs - me umaRlesi adgilidan mindoda gadmoxtoma. TavSi jiutad Camijda es suraTi. mindoda rom Cemi vardna neli yofiliyo, frenasaviT.
vxvdebodi, rom es yvelaze suleluri da upasuxusmgeblo saqcieli iyo rac odesme gamikeTebia. am azrisgan gameRima. tkivilma TiTqmis gamiara. sxeuli TiTqos grZnobda, rom male edvardis xma gaismeboda.
talRebis xma sadRac Sors ismoda, ufro Soridanac ki roca bilikze movdiodi. saxe Sevijmuxne, roca wylis temperaturaze gavifiqre. magram amis gulisTvis ukan daxevas ar vapireb.
exla qari ufro Zlier uberavda da Cemamde mohqonda wvimis wveTebi.
mTlad kidesken wavedi da Cems pirdapir, sicarieles mivaCerdi. win mivdiodi yvelanairi Seferxebis gareSe. molodinSi, sunTqva Sevikari...
_bela.
me gaviRime da amovisunTqe.
_xo? -me Cumad vupasuxe, radgan meSinoda, rom Cemi xma am SeaniSnav iluzias daarRvevda. misi xma iseTi axlo da realuri iyo. maSin roca tyuili eseTi saSineli iyo, me SemeZlo gamegona misi namdvili xma - barxativiT nazi, melodiuri - yvelaze srulyofili xma qveyanaze.
_ar gaakeTo es -vedrebiT warmoTqva man
_xom gindoda, rom adamiani vyofiliyavi -Sevaxsene me _maSin, exla uyure amas.
_gTxov. Cemi gulisTvis.
_magram, aranairi sxva gziT Sen ar SegiZlia CemTan darCena.
_gTxov -gaisma CurCuli qaris xmaSi, romelic Cems svel Tmebs afrialebda - sul mTlad davsveldi, TiTqos ukve meore gadaxtoma iyo dRes.
me naxevrad gadaviwie.
_ara, bela! -xmaSi sibraze gaisma, magram sibrazec momxibvlavi iyo.
gaviRime da xelebi gavSale, TiTqos wyalSi gadasaxtomad, avwie Tavi wvimasTan Sesaxvedrad. magram es ubralo Cveva iyo, romelic auzze siarulisas gamomimuSavda. me win gadaviwie...
da, aq gadavxti kldidan.
haerSi meteoris siCqariT mivfrinavdi, vyvirodi, magram ara SiSidan aramed siamovnebisgan. haeri romelic cdilobda mizidulobis Zalis SeCerebas, romliTac me meteoris siCqariT mivfrinavdi, saxeSi mxvdeboda.
ho! es sityva TavSi mitrialebda, roca wyals Sevejaxe. is yinuliviT iyo, imaze civi vidre warmomedgina. cieba bolo donamde avida.
bnel, civ wyalSi CaZirvisas sakuTari TaviT vamayobdi. SiSis grZnobis wveTic ki ar gamaCnda - mxolod adrenalini. es sulac ar iyo saSiSi. maSin saSiSroeba sadRaa?
is gaCnda roca dinebam gamitaca.
me imdenad dakavebuli viyavi kldis sididisa da mosalodneli saSiSroebis zomviT, rom sul aRar mifiqria Tu ra meloda wyalSi. arasdro mifiqria, rom namdvili safrTxe, Cems qvemoT, moRriale talRebSi imaleboda.
vgrZnobdi, rom talRebi TiTqos brZolobdnen Cems winaaRmdeg, win da ukan magdebdne TiTqos Suaze gasaxleCad. vicodi rogor gavmklavebodi dinebas: unda vicuro sanapiros mimarTulebiT, magram amas codna ar hqvioda, warmodgenac ar mqonda saiT iyo napiri.
yvela mxridan Savi wyali mertya. patara sxivic ki arsaidan moCanda, romelic zemoT asasvlel gzas miCvenebda. mizidulobis Zalisgan haeris winaaRmdeg, wyalSi misi kvalic ar darCa. me CaZirvasac ver vgrZnobdi, TiTqos me viZirbodi yvela mxrida. mxolod talRis dartymebi misroden aqeT iqiT TojinasaviT.
sunTqvis Sekvras da haeris bolo maragis SenarCunebas vcdilobdi.
ar gamkvirvebia, roca gaCnda edvardis iluzia. mgoni is Tvlida, rom viRupebi. magram me gamikvirda Tu ramdenad darwmunebuli iyo is amaSi. me exlaxan daviwye CaZirva. me ukve viZirebodi.
_curva gaagrZele! -mevedreboda edvardi.
_saad? aq sibnelis meti araferia. sad gavcuro?
_Sewyvite! -mibrZana man _danebeba arc gabedo!
civi wylidan xelebi da fexebi gamiqvavda. me ukve aRar vebrZodi talRebs. Tavbrusxveva damewyo.
magram me mesmoda misi. vcdilobdi rom xel-fexi amemoZravebina, magram veraferi gavawyve. da ratom? _ibrZole! -daiyvira man _jandaba, bela, gaagrZele brZola.
ratom?
me aRar mindoa brZola. da mizezi ar iyo arc daudevrobaSi da siciveSi, arc imaSi rom xelebi da fexebi ar moZraobdnen, ubralod me kmayofili viyavi am mdgomareobiT, romelSic exla vimyofebodi. TiTqmis bednieri viyavi, rom yvelaferi dasrulda. es iyo yvelaze advili sikvdili rac minaxavs. ucnaurad wynari.
me gavifiqre, imaze roca mTeli Seni cxovreba Tvalwin gagirbens. me gamimarTla. vis ar moundeba am yvelafris xelaxla naxva?
me vxedavdi mas, da aRar mqonda brZolis survili. es iyo ise cxadi, maxsovrobazec zusti. Cemma gonebam Seinaxa mogonebebi edvardze yvelanairi wvrilmaniT, bolo amosunTqvisTvis. me vxedavdi mis araCveulebriv saxes, TiTqos aq iyo. naqvTebs misi yinuliviT saxisa, tuCebis, nikapis moxazulobas, mis oqrosfer gabrazebul Tvalebs. is marTlac gabrazda, rom davnebdi, man kbilebi gaakriWina.
_ara, bela, ara!.
yurebi gayinuli wyliT mqonda amovsebuli, magram misi xma ufri garkveviT ismoda. me ignorireba gavukeTe mis sityvebs da mxolod mis xmaze gavakeTe koncentracia. ratom vibrZolo Tu bednieri var? maSinac roca Cemi filtvebi iwvis uJangbadobisgan da fexebi gamiqvavda, me kmayofili var. me damaviwyda ra aris bediereba.
bedniereba, is sikvdils TiTqmis saSvelad xdida.
magram am dros dinebam raRac magar, sibneleSi uxilav qvas mimaxeTqa. qvas gulmkerdiT davetake da fSvitiniT amovuSvi haeri filtvebidan. wyali yels mivsebda. meCveneboda, rom es qva edvardisgan Sors okeanis fskerze mimaTrevda.
_mSvidobiT, me Sen miyvarxar -iyo Cemi bolo gafiqreba.
Tavi meTeqvsmete
parisi
Semdeg momentSi Tavi raRac magars mivartyi.
uacnauria. megona rom CaviZire.
dineba ar sustdeboda. is isev aqeT iqeT maxeTqebda kldeebze, romlebic pirdapir xerxemalSi mirtyamdnen da wyals masxmevinebdnen filtvebidan. wyali Zalian bevri iyo, piridan da cxviridan TiTqos mdinare gadmomdioda. marili mwvavda, filtvebi mewvoda, yeli ise mqonda wyliT savse, rom ver vsunTqavdi, kldeebi ki isev mirtyamdnen zurgSi. magram ratomRac erT adgilze viyavi, talRebi ki isev boboqrobdnen Cems garSemo. arafris danaxva ar SemeZlo wylis garda, romelic yvelgan iyo.
_isunTqe! - mibrZana nerviulobidan gaSmagebulma xmam da me mwvave tkivili vigrZeni, radgan es ar iyo edvardis xma.
magram ar SemeZlo davmorCilebodi mas. piridan gadmosuli CanCqeri, isev ar maZlevda sunTqvis saSualebas. Savi, civi wyali mwvavda guls.
kldem isev damarya zurgSi da kidev erTi wylis nakadi gadmomeRvara piridan, romelmac haers gadauketa gza.
_isunTqe, bela! midi! -mevedreboda jeikobi.
Savi wertilebi Tvalebis win izrdebodnen da miSlidnen sinaTlis danaxvaze xels.
kldem isev damartya.
es qva okeanesaviT civi ar iyo. is iwvoda Cems kanze. rogorc iqna mivxvdi, rom es jeikobis xeli iyo, romelic cdilobda filtvebidan wylis gamodevnas. is ucnauri qva romelic wyilad mimaTrevda... iseTive Tbili iyo... Tavbru mexveoda, Savi wertilebi yvelafers faravda...
iqneb marTla vkvdebi? me es ar momewona - arc ise kargi iyo rogorc winaT. exla irgvliv sibnele sufevda, sayurebeli araferi iyo. aboboqrebuli talRebi sibneleSi mZiravdnen, da irgvliv iyo stvena, romelic sul mesmoda pirdapir yurebSi...
_bela? -ikiTxa jeikobma, misi xma isev daZabuli iyo, magram ara ise maRali rogorc adre _bela Zvirfaso, gesmis Cemi?
Tavbru mexveoda da isev mistvenda, TiTqos CanCqers SevuerTdi...
_ramdeni xani iyo ugonod? -ikiTxa viRacam.
xmam, romelic jeikobs ar ekuTvnoda gamofxizleba maiZula.
mivxvdi, rom isev cocxali viyavi. da ar iyo aranairi talRebi,zedapiri Cems qvemoT magari da uZravi iyo.
_ar vici -upasuxa jeikobma, isev aRelvebulma. misi xma Zalian axlo iyo. misi xelebi, rogorc yovelTvis Tbili, svel Tmebs maSorebda saxidan.
_ramodenime wuTi...da kidev ramodenime xani sanam napirze amoviyvandi.
stvena Cems yurebSi, rogorc aRmoCnda ara talRebi aramed Cemi filtvebis SesunTquli da amosinTquli haeri iyo. TiToeluli amosunTqva miwvavda filtvebs. magram mainc vsunTqavdi.
da, kidev, saSinlad gaviyine. aTasi yinuliviT nemsi saxeze da xelebze mesobodnen da tkivils mayenebdnen.
_is sunTqavs. gonze modis. sicividan unda waviyvanod. misi feri ar momwons... -am xmaSi semi vicani.
_fiqrob, rom SeiZleba misi gadayvana?
_xerxemali an rame xom ar daiziana roca daeca? _ar vici.
isini Seyovdnen.
Tvalebis gaxelas Sevecade. amisTvis wuTi damWirda, Semdeg ki davinaxe iisferi Rrublebi, romlebic wvimis yinulibiT wveTebs mawveTebdnen.
_jeik? -amovRerRe me.
jeikis saxem ca gadafara _oh! -amoisunTqa man. misi Tvalebi wvimisgan sveli iyo. _o, bela! rogor xar? gesmis Cemi? raime daiziane?
_mxolod yeli mewvis -Zlivs warmovTqvi, tuCebi sicivisgan mikankalebda.
_modi aqedan waiyvanoT -warmoTqva jeikobma. yovelgvari Zalisxmevis gareSe amiyvana - rogorc carieli yuTi. misi mkerdi SiSveli da Tbili iyo, is gadamefara wvimisgan dasacavad. me, ukan, mivaCerdi gaafTrebul wyals.
_gaarTmev Tavs? -gavigone semis kiTxva.
_ki, aqedan waviyvan. saavadmyofoSi dabrundi. mogvianebiT SemogierTdebi. madloba sem.
Tavbru isev mexveoda. Tavidan, arcerTi sityva ar mesmoda. semma ar upasuxa. veranairi xma ver gavigone. gavifiqre, rom is ukve wavida.
sanam jeikobs mivyavdi, talRbi isev exeTqeboda qviSian napirs, iq sadac weRan me viweqi, TiTqos gabrazebuli iyo, rom gamoveqeci. sanam daviRlebodi zRvis yurebiT, sinaTles movkari Tvali - cecxlis patara naperwkali, qanaobda Sav wyalSi, Sors.
es ise ucnauri iyo, rom davinteresdi, bolomde movedi azrze? TavSi isev Savi aboboqrebuli wyali mitrialebda - iq ise dakarguli viyavi, rom ver gamogo sad iyo zeda da qveda nawili. ise dakarguli... magram jeikobma rogor...
_rogor mipove? -CaxleCili xmiT vkiTxe.
_me geZebdi -miTxra ubralod. is garboda napiridan gzisken _Sens kvals movyvebodi, manqanidan, Semdeg ki Seni yvirili gavigone... -mas SeaJrJola _ratom gadaxti, bela? ver SeamCnie rom Stormi iwyeboda? ar SegeZlo damlodebodi? -mzrunveloba gaqra mis xmaSi da sibraze gamoexata.
_mapatie -Caviburtyune me _sisulele gavakeTe.
_xo, es namdvili sisulele iyo -dameTanxma is. wvimis wveTebi Camocvivdnen, roca Tavi damiqnia. _winaaRmdegi xom ar xar, suleluri saqcielebidan Tavi Seikavo, sanam Sens gverdiT ar var? koncentracias ver SevZleb Tu vifiqreb, rom Sen sadRac kldeebidan xtebi.
_raTqmaunda -daveTanxme me _ar aris problema -Cemi xma kargi mwevelisas gavda. yelis Cawmendas Sevecade, magram gadavifiqre - es hgavda, TiTqos Signidan dana gamomisves.
_ra moxda dRes? Tqven... ipoveT is? -Cemi kankalis droc movida, magram ar mcioda jeikos tanis gamo.
jeikobma Tavi gaiqnia. maSinac roca misi saxli gamoCnda isev garboda.
_ara. wyalSi darCa. sisxlismwovelebs es upiratesoba aqvT. ai ratom miviCqarodi saxlSi. vSiSobdi, rom wyalSi kvals waSlida. Sen imdeni xani iyavi napirze... is dadumda da sunTqva Seekra.
_semi SenTan erTad dabrunda... danarCenebic saxlSi arian? -imedi mqonda, rom yvelani dabrundnen.
_ki. TiTqmis.
Sevecade misi saxis gamometyveleba damenaxa. misi gamoxedva daZabuli iyo, masSi mRelvareba da tkivili imaleboda.
sityvebi, romlebsac adre mniSvneloba ar hqondaT, exla azri SeiZines:
_Sen Tqvi... saavdmyofo. sems uTxari. vinme daSavda? viqtorias ebrZoleT? -Cemi xma amaRlda da CaxleCilobis gamo ucxod momeCvena.
_ara. roca davbrundiT, emili gveloda cudi ambebiT. gari klirvoters, dRes diliT gulis Seteva mouvida.
_gari? -Tavi gavaqnie, rom gavrkveuliyavi ratom gaCerda. _o, ara! Carlim icis?
_ki. isic iq aris, mamaCemTan erTad.
_gari kargad iqneba?
jeikobis saxe isev daiZaba _ara mgonia.
uceb saSineli tkivili vigrZeni, danaSaulis grZnobis gamo - grZnoba marTlac saSineli iyo da yvelaferi suleluri naxtomis gamo. exla Cemze mainc aravin izrunebda. ra dros upauxismgeblo saqcielebia.
_me ra SemiZlia? -vkiTxe jeikobs.
am dros wvimam gadaiRo. manam ver mivxvdi, rom jeikis saxlSi mivediT vidre kari ar SeaRo.
_SegiZlia aq daicado -miTxra man da patara divanze damsva _vgulismob, ai aq, sanam mSral tansacmels mogiZebni.
Tvalebi bnel oTaxs SevaCvie, sanam jeikobi abazanaSi xmaurobda. wina oTaxi bilis gareSe carieli Canda. es ucnaurad da SemaSineblad gamoiyureboda, iqneb imitom rom vicodi exla sad imyofeboda.
ramodenime wuTSi jeikobi dabrunda. man nacrisferi tansacmlis grova mesrola
_raTqmaunda SenTvis didia, magram meti veraferi vnaxe. gaval, rom gamocvla SeZlo.
_ara, ar waxvide. Zalian daviRale, rom vimoZrao. ubralod aq iyavi.
is iatakze, divnisken zurgiT dajda. Cems Tavs vkiTxe, rodis eZina bolos jeiks? is ise gamoiyureboda, rogorac me vgrZnobdi exla Tavs. Tavi divnis baliSs miado da CaeyvinTa: _mgoni, SemiZlia cota xani davisveno...
Mman Tvalebi daxuWa, mec miveci Cems Tvalebs daxuWvis saSualeba.
sawyali gari, sawyali siu. vici rom Carli, iq bolomde darCeba. gari xom misi erTerTi saukeTesi begobari iyo. jeikobis pesimisturi ganwyobis miuxedavda, imedi mqonda rom gari gamokeTdeboda. Carlis, sius, leas da setis gulisTvis.
bilis divani gamaTmobelTan idga da aRar mcioda sveli tansacmlis miuxedavad.
amis garda, filtvebi mtkioda da Zili mereoda, imis magivrad rom movZlierebuliyavi. Cavfiqrdi, swori iyo Tu ara exla CaZineba... Tu problemebidan Tavis daRwevas am gziT vcdilobdi? jeikobma, Cumad xvrinva daiwyo da es xma mamSvidebda, rogorc iavnana. male CameZina.
Ppirvelad am xnis ganmavlobaSi sizmrebi mSvidi iyo. ubralod areuli fiqrebi da mogonebebi - feniqsis mwvave mze, dedas saxe, xis saxli, gamoxunebuli safari, sarkis kedeli, ali Sav wyalze... kadrebi icvleboda, da maleve viviwyebdi wina suraTs.
bolo suraTi Camijda TavSi. is uazro iyo - gamosaxulebebi icvleboda. aivani, Rame, TiTqos daxatuli mrgvali mTvare, caze dakiduli. Tvals vadevnebdi gogonas, moajirze dayrdnobils romelic Tavis Tavs elaparakeboda.
raRac uazrobaa... roca vcdilobdi gamofxizlebas da am azrebisgan ganTavisuflebas, julieta mainc rCeboda Cems fiqrebSi.
jeikobs eZina. iatakze gawoliliyo da mSvidad sunTqavda. exla saxli ufru bneli iyo, vidre manmade roca movediT, gareT ki bneloda. tani gamiqvavda, magarm mSrali da Tbili viyavi. yeli isev mewvoda yovel amosunTqvaze.
Aaucileblad unda avmdgariyavi - sylis dasalevad mainc. magram Cems tans undoda umoZraod darCeniliyo samudamod.
amoZravebis magivrad isev julietaze daviwye fiqri.
vfiqrobdi imaze Tu, ras izamda julieta romeos rom mietovebina is, ara imitom, rom gaaZeves qveynidan, aramed imitom rom man interesi dakarga mis mimarT. Tu ara da, rozalindas rom mieca misTvis dro, is gadaifiqrebda? ra Tu, imis magivrad rom julietaze daqorwinebuliyo, ubralod gamqraliyo?
vfiqrob rom vici, Tu ras igrZnobda julieta am SemTxvevaSi.
is ar daubrundeboda mis Zvel cxovrebas. is Sewyvetda moZraobas, amaSi darwmunebuli var. Tu ki is siberemde miaRwevda, yovel jerze roca Tvalebs daxuWavda romeos dainaxavda. is amas droTa ganmavlobaSi Seegueboda.
gavifiqre, is gaTxovdeboda parisze, imitom rom daeTmo mSoblebisTvis da mSvidoba SeenarCunebina? darwmunebuli viyavi, rom ara. magram am cnobil istoriaSi parisze TiTqmis ar aris moTxrobili. is mxolod meore xarisxovani figuraa - ubralod foni, da kidev erTi kandidati julietas meuReloebisa.
ra, Tu es ar aris simarTle parisze?
ra, Tu parisi sxva iyo julietasTvis? misi saukeTeso megobari? ra, Tu is iyo erTaderTi visac endoboda da SeeZlo moeyola romeos Sesaxeb? erTaderTi adamiani, romelsac esmoda misi grZnobebis da ufro adamianurs xdida maT? ra, Tu is iyo momTmeni da keTili? Tu is zrunavda masze? ra, Tu julietam icoda rom ver icocxlebda mis gareSe? ra, Tu mas namdvilad uyvarda julieta da undoda rom bednieri yofiliyo?
da... ra, Tu masac uyvars parisi?
ara ise rogorc romeo. raTqmaunda ise ara. magram sakmarisad imisTvis, rom undodes misi bednierad yofna?
jeikobis neli Rrma amosunTqva, erTaderTi xma iyo oTaxSi - rogorc iavnana patarasTvis, rogorc savarZeli-saqanelas faCuni, rogorc Zveli saaTis wikwiki, romelic arasdros gqoniaT... is damamSvideblad ismoda.
romeo, rom marTla wasuliyo da arasdros ar dabrunebuliyo, eqneboda azri imas, dafiqrdeboda Tu ara julieta parisis winadadebaze? TiTqos Seecdeboda aeRo nivTebi sicoxlis magididan. albaT es yvelaze axlo iqneboda im bednierebasTan, romlis uflebasac miscemda is Tavs Tavs, yvelafris Semdeg.
me amovioxre da uceb gavCumdi, roca sunTqvam yeli Caxexa. me Zlier vebRauWebodi am istorias. romeos ar gadaufiqrebia da ar miutovebia misi siyvaruli. ai ratom ixsenebs, xalxi aqamde mis saxels masTan erTad : romeo da julieta. ai ratom aris es, kargi istoria - julieta parisTan erTad, rom momkvdariyo arasdros ar iqneboda popularuli.
Tvalebi davxuWe da fiqrebs saSualeba miveci am suleluri piesis iqiT exetialad. aRar mindoda amaze fiqri. me vfiqrobdi ufro realurze - kldidan gadmoxtomaze da sulelur Secdomaze romelic davuSvi. ara marto kldeebze, motocikletebze da sxva upasuxismgeblo saqcielebze. ra moxdeboda marTla, rom cudi ram momsvloda? ras izams maSin Carli? garis gulis Setevam, yvelaferi sxva nairad da sxva gziT damanaxa. gza, romlis danaxvac ar mindoda adre imitom, rom me momiwevda Cemi usamarTlobis aRiareba, momiwevda Secvla da sxva gziT cxovrba. SevZleb vicxovro Zveleburad?
SeiZleba. es rTuli iqneba, sinamdvileSi ki samwuxaro - uari vTqva Cems halucinaciebze da Sevecado didi gavxde. SeiZleba esec unda gavakeTo. da SeiZleba SevZlo kidec. Tu jeikobi meyoleba.
exlave ver miviReb am gadawyvetilebas. Zalian mimZims. sxva rameze unda vifiqro.
Cemi dRevandeli saqcielis gamosaxulebebi isev mitrialebdnen TavSi, magram me vcdilobdi ufro sasiamovno rameze mefiqra... frenis SegrZneba sanam vvardebodi, wylis siSave... edvardis saxe... me am mogonebaze ramodenime xani SevCerdi. Semdeg jeikobis Tbili xelebi, romlebic cdilobdnen CemTvis sicocxlis dabrunebas... mware wvima, romelic iisferi Rrublebidan modioda... da bolos, ucnauri cecxli wyalze.
raRac nacnobi iyo am feris elvarebaSi wylis zedapirze. raTqmaunda es ar iqneboda cecxli...
fiqrebi, saxlisken momavali manqanis xmam gamawyvetina. gavigone, rogor gaCerda, rogor gaiRo da daiketa karebebi. wamojdoma vifiqre, magram Semdeg uari vTqvi am azrze.
maSinve vicani bilis xma, magram is exla uCveolod wynari iyo, ufro, nawyen burtyuns gavda.
kari gaiRo da sinaTle ganaTda. wamieradDdabrmavebulma Tvalebi movWute. jeikma uceb gaiRviZa da dafeTebuli wamoxta fexze.
_gvapatieT -Cumad warmoTqva bilim _gagaRviZeT?
Sevecade misTvis saxeSi Semexeda da SevamCnie, rom masze cremlebi iyo.
_o, ara, bili! _amovikvnese me.
man nela damiqnia Tavi, saxe ubedurebisgan ewvoda. jeiki saswrafod mivida mamamisTan da xeli mohkida. misi saxe bavSuri Canda, gancdili tkivilisgan -is sruliad ar uxdeboda zrdasruli mamakacis tans.
semi bilis ukan idga da mis savarZels saxlSi agorebda. misi civi saxe gamqraliyo da simwares daesadgura mis adgilas.
_Zalian vwuxvar -warmovTqvi CurCuliT.
bilim Tavi damiqnia _es yvelasaTvis mZimea.
_Carli sad aris?
_mamaSeni isev saavadmyofoSia siusTan erTad... bevri ram aris mosamzadebeli.
Zlivs gadavylape nerwyvi.
_ukeTesia ukan davbrunde -Caibutbuta semma da gavida.
bilim gamoarTva xeli jeikobs da Tavis oTaxSi wavida.
jeikobi ukan wamoyva da isev Cems gverdiT dajda iatakze. saxe xelebze dado. beWebze gadavusvi xeli da saWiro sityvebis Zebna daviwye.
ramodenime wuTSi, jeikobma staca Cems xels xeli da saxeze miido.
_rogor grZnob Tavs? yvelaferi kargad gaqvs? albaT, eqimTan an sadme unda wagiyvano -warmoTqva man.
_Cemze nu Relav -CaxleCili xmiT vuTxari me.
Tavi moabruna, rom CemTvis Seexeda. Tvalebi CawiTleboda.
_cudad gamoiyurebi.
_Tavs arc ise kargad vgrZnob.
_Sens pikaps moviyvan da wagiyvan saxlSi, ukeTesia iq iyo Carli rom dabrundeba.
_marTali xar.
mis molodinSi gaunZrevlad viweqi divanze. bili sxva oTaxSi iyo da dumda. meCveneboda, rom saketis WuWrutanidan vuWvretdi sxvis ubedurebas.
jeiki male movida. Zravis gruxunma manam daarRvia siCume vidre velodi. is divnidan adgomaSi damexmara, sityvac ar uTqvams, beWebze momexvia, roca SemaJrJola gareT gasvlisas. jeikobma SekiTxvis gareSe daikava mZRolos adgili da gverdiT damisva isev Caxutebuli. Tavi gulze mivadevi.
_saxlSi rogor moxval? -vkiTxe me.
_saxlSi ar waval. jer kidev ar dagviWeria sisxlimwoveli, gaxsovs?
exla ukve sicividan ar makankalebda.
Semdegi gza siCueSi gaviareT. civma haerma sabolood gamomafxizla. Cemma gonebam SiSi daiviwya da swrafad daiwyo muSaoba.
ra vqna? rogor moviqce sworad?
exla ver warmomedgina sicocxle jeikobis gareSe. maZrwunebda mxolod is azric rom SeiZleba rame Seicvalos. ase Tu ise, is bevrs niSnavda Cems cxovrebaSi. magram yvelaferi davtovo ise rogorac aris... es marTlac sisastike iqneboda, mgoni ese Tqva maikma.
gavixsene Cemi ocneba, rom jeikobi Cemi Zma yofiliyo. mivxvdi, rom erTaderTi rac mindoda - misi marTva iyo. me ar mqonda daZmuri siyvaruli mis mimarT roca ese mexuteboda. ubralod, sasiamovno iyo - siTbo, komforti da nacnoboba. usafrTxoeba. jeikobi iyo usafrTxo TavSesafari.
me SemeZlo ultimatumi wameyenebina. SemeZlo memoqmeda masze, es Cems ZalauflebaSi iyo.
magram vicodi, rom jer yvelaferi unda meambo Cemze. ese samarTliani iqneba. yvelaferi ise unda avuxsna, rom sworad gamigos - rom me ar var misi Sesaferisi, is Zalian kargia CemTvis. jeikobma didi xania icis rom me damsxvreuli var, es mas ar gakvirvebia, magram man unda icodes Cemi naklovanebebi. daveTanxmebi kidec Tu ifiqrebs, rom giJi var - gansakuTrebiT, imisTvis rom xma mesmis. yvelaferi unda gaigos sanam saboloo gadawyvetilebas miiRebs.
magram, rogorc ki gadavwyvite misTvis yvelafris moyola, maSinve mivxvdi, rom jeikobi yvelafrisda miuxedavad mainc ar mimatovebs. arc dafiqrdeba pasuxis gasacemad.
mindoda momeyola misTvis - bolos da bolos amesrulebina es movaleoba, yvelafris miuxedavad. marTalia gatexili var da Cemi namsxvrevebi gafantulia... magram mainc, es iyo erTaderTi gza masTan samarTlianad moqcevisa. SevZleb amis gakeTebas?
SeiZleba es araswori iyos, Tu Sevecdebi, rom jeikobi bednieri gavxado? maSinac ki, Tu siyvaruls romelsac mis mimarT vgrZnob, gamoZaxilia im siyvarulisa romelic davkarge da Cemi guli dafrinavs Cems remeosTan, es araswori iqneba?
jeikobma pikapi Cemi Cabnelebuli saxlis win gaaCera da Zrava gamorTo, risganac uceb siCume Camodga. exla, rogorc bevrjer, Canda, rom erTi da igive rameze vfiqrobdiT.
erTi xeliT momexvia da meoreTi misken mimwia. Tavi isev kargad vigrZeni. TiTqos isev gavmTeldi.
megona, rom is garize ifiqrebda, magram roca dailaparaka mis xmaSi mobodiSeba igrZnoboda:
_mapatie. vici rom Sen ar iziareb Cems grZnobebs, bela. geficebi rom ar var amis winaaRmdegi. me, ise bednieri var rom Sen kargad xar, vimRero kidec SemiZlia - magram vSiSob rom amis mosmena aravis ar mundeba. -man gaicina Tavisi boxi siciliT, pirdapir Cems yurSi.
sunTqva gaxSirda da yelma isev Semaxsena Tavi.
undoda edvards, raoden sulerTi ar unda vyofiliyavi misTvis, rom bednieri vyofiliyavi am garemoebaSi? sakmarisi iyo misTvis, ganecada megobruli grZnoba da bedniereba esurva CemTvis? vfiqrobdi, rom ki. mas ar surda Cemi vinmesTvis gayofa. is maZlevda misi siyvarulis mcire nawils da ar momcemda uflebas, rom me mimeca Cemi siyvaruli jeikobisTvis. bolos da bolos es ar iyo iseTive siyvaruli.
jeikobma loya Sublze damado.
Tu saxes Sevatrialeb - Tu vakoceb mis SiSvel beWs... ueWvelad vici amas rac mohyveba. es advili iqneba. ar iqneba aranairi axsebi saWiro am saRamos.
magram SemiZlia amis gakeTeba? SemiZlia vuRalato Cems ararsebul guls, rom SevinarCuno Cemi sacodavi sicocxle?
tanSi Jruantelma damiara sanam vfiqrobdi Semetrialebina Tavi Tu ara.
Semdeg ise cxadad, TiTqos saSiSroeba memuqreboda, edvardis barxativiT xmam yurSi CamCurCula:
_iyavi bednieri -miTxra man.
me gavSeSdi.
jeikobma igrZno, rom daviZabe da avtomaturad gamiSva xeli da karisken gaiwia.
moicade, mindoda meTqva. magram me viyurebodi sivrceSi da vusmendi edvardis xmis eqos.
civma haerma daubera pikapSi.
_o! -amoisunTqa jeikobma, TiTqos mucelSi Caartyeso _jandaba!
Mman isev moajaxuna kari da gasaRebi gadatriala. xelebi ise ukankalebda, vfiqrobdi, rom verc gaakeTebda amas.
_ra moxda?
Zrava swrafad aamuSava. exla pikapi irxeoda.
_vampiri -amoRerRa man
Tavbursxveva vigrZeni _saidan ici?
_mis suns vgrZnob. jandaba!
jeikobis Tvalebi gaSmagebuli adevnebdnen Cabnelebul quCas. mgoni, ver amCnevda JrJolas romelic tanSi uvlida _Tavs davesxa Tu gavityuo aqedan? -Tavis Tavs dauCurCula.
Zrava aRrialda. man manqana swrafad moabruna. farebma gza da tyis zoli gaanaTes, da me davinaxe brwyinavi manqana Cemi saxlsi sapirispiro mxares gaCerebuli.
_gaCerdi! -me vigudebodi.
es iyo Savi manqana - manqana romelic kargad vicodi. SeiZleba manqanebis markebis codnidan Sors viyavi, magram me SemeZlo yvelaferi momeyola am manqanaze. es iyo - mersedesi S55 FMG. vicodi ramdeni cxenis Zala iyo maSi da raferis iyo saloni. vicodi Zravis xma. mdidruli surneli tyavis savarZlebis da bneli minebi, rogor aqcevdnen Sua dRes bindad.
es iyo karlailis manqana.
_gaCerdi meTqi! -viyvire me ufro xmamaRla radgan jeikobi quCis boloSi midioda.
_ra?!
_es viqtoria ar aris. gaCerdi, gaCerdi! dabruneba minda.
muxruWs ise magrad daaWira fexi, rom win minas Tavi mivartyi.
_ra?! -isev mkiTxa gancvifrebulma. da giJiviT momaSterda.
_es karlailis manqanaa. viRac kalenebidanaa. vici.
is uyurebda Cems gabrwyinebul saxes da Zlierma JrJolam dauara tanSi. _jeik damSviddi. yvelaferi kargadaa. saSiSroeba ar aris, xedav? dawynardi.
_xo, davmSvidde -is mZimed sunTqavda, wuTiT davi daswia da Tvalebi daxuWa. sanam gonebas ikrebda, rom mglad ar gadaqceuliyo. me ukana fanjridan isev Sav manqanas mivaCerdi.
_es albaT karlailia -vuTxari Cems Tavs. mets arc elodo, iqneb esmi... exlave Sewyvite, vuTxari Cems Tavs. mxolod karlaili. es sakmarisia. imaze metic ki risi imedic mqonda.
_iq vampiria, Sens saxlSi -daiCurCula man _da Sen, dabruneba ginda?
uceb Sevxede mas, imis SiSiT rom mersedesi gaqreboda.
_raTqmaunda -gakvirvebiT vupasuxe. raTqmaunda minda dabruneba.
jeikobis saxe daiZaba da niRabi gadaefara, gavifiqre rom exla samudamod wavidoda. magram sanam niRabi gadaefareboda davinaxe rogor gaielva mis TvalebSi wyenma Cemi Ralatis gamo. xelebi isev ukankalebda. exla Cemze 10 wliT ufross hgavda.
man Rrmad CaisunTqa _darwmunebuli xar, rom maxe ar aris? -mkiTxa Cumad, misi xma mZimed ismoda.
_maxe ar aris. es karlailia. ukan wamiyvane!
beWebi gaiqnia Tvalebi ki Seucvleli darCa _ara.
_jeik, yvelaferi kargadaa...
_ara. Sen TviTon dabrundi, bela -xma mwared gaisma da me Sevxti misi xmovanebisgan. _mismine bela, -warmoTqva arc ise uxeSad _me ar SemiZlia ukan dabruneba. iq Cemi mteria.
_ara, exla yvelaferi sxvagvaradaa...
_amas sems Sevatyobineb. es yvelafers cvlis. maT teritoriaze ar unda gamogviWiron.
_jeik, es xom omi ar aris.
is ar mismenda. pikapi gaaCera da manqanidan Caxta.
_kargad, bela -momaZaxa man _gulwrfelad vimedovneb, rom ar mokvdebi.
sibneleSi gaqanda da misi figura aRar Canda. manam moaswro gauCinareba sanam piri davaRe dasaZaxeblad.
sinanulma mimajaWva savarZelze, erTi grZeli wuTiY _ra gavakeTe, jeikob?
magram sinanuli didxans ver SemaCerebda.
mZRolis savarzelze gadavjeqi da Zrava avamuSave. xelebi jeikobiviT mikankalebda da cota mocda momiwia vidre davmSviddi. pikapi frTxilad movabrune da saxlisken wavedi.
roca yvela farani CamTvarda sul mTlad Camobnelda. Carlsis siCqareSi daaviwyda Cveni fanris CarTva. ukve eWvi Semepara Cems gadawyvetilebaSi, mivaCerdi sibneleSi CaZirul saxls.
ra, Tu es marTla maxe iyo?
me isev Sevxede Sav manqanas, romelic Zlivs Canda sibneleSi.
ki. me namdvilad vici es manqana.
xelebi ufro mikankalebda, roca karis gasaRebs viRebdi.
roca saxelurs vstace xeli advilad gaiRo. derefanSi bneloda.
mindoda dameZaxebina, magram yeli gamiSra. megona rom ver amovisunTqebdi.
saxlSi Sevedi da CamrTvelis Zebna daviwye. ise bneloda, TiTqos irgvliv mxolod Savi wyali yofiliyo... sad aris es CamrTveli?
zustad ise, rogorc Savi wyali, narinjisferi ali, SeuZlebeli, rom wyalze anTebuliyo... ali romelic ver iqneboda cecxli, aba maSin raa? Cemi TiTebi sinjavdnen kedlebs CamrTvelis ZebnaSi.
uceb, raRac, jeikobis naTqvami dRes, TavSi amomitivtivda da azri SeiZina... is wyalSi darCa, Tqva man. sisxlismwovelebs amaSi upiratesoba aqvT. amitom miviCqarodi saxlSi - meSinoda, rom wyalSi kvals waSlida.
xelebi gameyina, tani gamiqvavda. me vicani ucnauri narinjisferi ali wyalze.
viqtorias Tmebi, qarSi gaSlili, cecxlisferi...
is iq iyo. iq wyalSi, CemTan da jeikobTan erTad. semi, rom ar gamoCeniliyo, mxolod ori rom vyofiliyaviT...? arc sunTqva da arc ganZreva ar SemeZlo am azrisgan.
Suqi ainTo, magram Cems xels ar mouZebnia CamrTveli.
Tvalebi avaxamxame, moulodneli Suqis gamo da, rogorc iqna davinaxe vin iyo is, vinc Cems mosvlas eloda.
Tavi meCvidmete
mnaxveli
ararealurad TeTri saxe, gafarToebuli Savi TvalebiT, miyurebda me, Cemi mnaxveli gaunZrevlad meloda oTaxis centrSi, warmoudgenellad lamazi.
muxlebi mikankalebda ramodenime wuTis ganmavlobaSi da kinaRam daveci, Semdeg ki misken gaveqane.
_elis, o, elis! -vyvirodi me roca Cavexute mas.
damaviwyda Tu rogori magari iyo is. megona, TiTqos sirbilis dros kedels Sevaskdi.
_bela? -mis xmaSi ireoda Sveba da dabneuloba.
me mas movexvie, rom SemegrZno misi umSvenieresi aromati, rogorac SemeZlo. surneli arafers ar hgavda - arc yvavilebis, arc saneleblebisas, arc citrusebis, arc muSkisas. veranairi sunamoebi, mTels qveyanaSi ver Seedreboda mas.
ver SevamCnie, rogor gadameqca sunTqva sxva raRacaSi, mxolod exla mivxvdi, rom vtirodi, roca elisma taxtisken wamiyvana misaReb oTaxSi da muxlebze damisva. es hgavda qvaze daSvebas, qvaze, romlic komfortulad iyo gamoWrili Cemi tanisTvis. is nazad mefereboda zurgze, sanam damSvidebas SevZlebdi.
_me... mapatie -vTqvi tiriliT _me, ubralod... ise bednieri var... Sen rom daginaxe!
_yvelaferi kargadaa, bela. kargad.
_xo -daviyvire me. da amjerad marTlac ese iyo. elisma amoioxra:
_damaviwyda, rogori aromatic gaqvs -Tqva gamkicxavad.
me mas cremlebidan Sevxede. elisis yeli daZabuli iyo, Cemgan Sors gaweuli, man magrad mokuma piri. Tvalebi naxSiriviT Savi hqonda.
_o -amovioxre, me roca mivxvdi problemas. mas swyuroda. me ki kargi aromati mqonda. ramdeni xnis ukan viyavi iZulebuli eseTi rameebi damecva
_mapatia.
_es Cemi danaSaulia. didi xania ar minadirebia. Tavs ar unda mivce ufleba aqamde gamawvalos wyurvilma. magram dRes vCqarobdi -mzera romelic mesrola, naTeli Suqi iyo _amixseni, rogor xar cocxali?
am kiTxvam maiZula wavmomdgariyavi da tirili Semewyvita. me mivxvdi rac moxda da ratom iyo elisi aq.
nerwyvi gadavylape _Sen dainaxe rogor gadavvardi.
_ara -is ar dameTanxma da Tvalebi daawvrila _me davinaxe rogor gadaxti.
piri movkume. vcdilobdi iseTi axsna momeZebna, romlisganac ar ifiqrebda, rom gavgiJdi.
elisma Tavi gaaqnia _veubnebodi, rom es moxdeboda, magram ar mijerebda. "bela dampirda" -misma xmam ise gascina edvardisas, rom moulodneli tkivilisgan gavSeSdi, roca es tkivili gaskda mTels tanSi. _"is ese ifiqrebs Tavis momavalze" -agrZelebda elisi mis citirebas _Cven sakmarisi gavakeTeT misTvis. _Tu me ar vuyureb, es imas ar niSnavs rom ver vxedav -agrZelebda is _me ar velodi aseT rames Sengan, bela geficebi. exla ar vici rogori damokidebuleba unda mqondes Sens mimarT... TviTmfrinavSi vjdebodi, roca davinaxe rogor gadmoxti. vicodi, rom gvian Camovidodi, magram ar SemeZlo ubralod gaCereba. da Semdeg, me movdivar aq, imisTvis rom ramenairad davexmaro Carlis da Semodixar Sen -man Tavi gaaqnia gaurkvevlobisgan. misi xma daZabuli iyo _davinaxe, rom wyalSi gadaxti. ra moxda? rogor SegeZlo gagekeTebia es da ar gefiqra Carlize? ar gifiqria ra mouvidoda? Cemi Zma? Sen albaT nebismieri gziT ginda rom edvardi, edvardi...
rogorc ki elisma misi saxeli warmoTqva maSinve Sevawyvetine. me miveci gagrZelebis ufleba maSinac roca is cdeboda radgan mesmina misi wkriala xma, magram exla momiwia rom Semewyvetinebia misTvis.
_elis, me TviTmkvleloba ar Camidenia.
man eWviT Semomxeda _ginda Tqva rom kldidan ar gadmomxtarxar?
_ara, magram... -me SeviSmuSne _es mxolod mZafri SegrZnebebis gamo iyo.
misi gamometyveleba gamagrda.
_me davinaxe, rogor xtebian kldidan jeikobis megobrebi. aman... mxiaruleba momagona, da mec movsinje...
elisi meloda.
_ar mifiqria, rom Stormi daiwyeboda. sinamdvileSi wyalze arc mifiqria.
elisi ar ujerebda Cems sityvebs. vxedavdi, rom isev fiqrobda, rom me Tavis mokvlas vcdilobdi. Temis Secvla gadavwyvite.
_Tu dainaxe rogor gadmovxti, ratom ver dainaxe jeikobi?
elisi kedels mieyrdno.
me vagrZelebdi _sinamdvileSi marTla CaviZirebodi, jeikobi rom ar gadmomxtariyo Cems ukan. kargi, albaT es daujerebelia. magram is gadmoxta da gamiyvana napirze, magram kargad ar maxsovs momxdari. albaT wuTi gavida rac wyalSi viyavi da sanam amomiyvana. es ratom ver dainaxe?
is gaurkvevlobaSi SeiSmuSna _Tqven vinmem gamogiyvanaT?
_xo. jeikobma gadamarCina.
cnobismoyvareobiT vadevnebdi Tvals rogor icvleboda mis saxeze gaurkvevlobis emociebi. raRac anerviulebda mas - misi arazusti xilva? magram amaSi darwmunebuli ar viyavi. Semdeg elisi wamodga da Caicina Cems beWTan.
me gavSeSdi.
_nu xar sasacilo -Caibutbuta man.
_ras akeTeb?
man Cems kiTxvas ignorireba gaukeTa _vin iyo SenTan erTad? -es ise ismoda TiTqos vkamaTobdiT.
_jeikob bleki. is... Cemi saukeTeso megobaria. yovel SemTxvevaSi iyo... -me movigone gabrazebuli, Ralatiani jeikobis saxe, da davfiqrdi vin iyo exla is CemTvis?
elisi Sefiqrianebuli aqnevda Tavs.
_ra?
_ar vici -Tqva man _ar vici es ras niSnavs.
_kargi, me xom mkvdari ara var, bolos da bolos.
elisma Tvalebi gadaatriala _suleli iyo, roca fiqrobda, rom marto gaZlebdi. arasdros ar minaxavs eseTi midrekilebis qona xifaTebis mimarT. _me gadavrCi -gavimeore isev.
is kidev raRacaze fiqrobda _Tu dineba Zalze Zlieri iyo, jeikobi rogor gaumklavda mas?
_jeikobi... Zlieria.
man SeamCnia damalva Cems xmaSi da warbebi Seyara.
tuCze vikbine. iyo es saidumlo Tu ara? Tu iyo, vis mimarT iyo Cemi erTguleba ufro didi? jeikobi Tu elisi?
Zneli iyo saidumlos damalva. jeikobma yvelaferi ici, ratom ar gavagbino elissac?
_hm... nu is... maqciaa. -warmovTqvi impulsurad _maTi ojaxi mglebad iqceva, rodesac grZnoben rom axlos vampiria. isini karlails icnoben didi xania.
elisma Cemze gaaStera Tvalebi, Semdge ki uceb moego gons _kargi, vfiqrob rom es suns xsnis -
burtyunebda is _magram rogor avxsnad is rom aravin daminaxavs? -misi marmarilosaviT Subli Seijmuxna.
_suni? -gavimeore me. _saSineli suni gaqvs -miTxra isev moRuSulad. _maqcia? darwmunebuli xar?
_namdvilad -davudasture me. gamaJrJola roca gavixsene paulis da jeikobis Cxubi. _mgoni, Sen maSin ar iyavi karlailTan, roca forqsSi maqciebi iyvnen?
_ara. me movZebne is. -elisi isev fiqrebSi iyo CaZiruli. uceb Tvalebi gaufarTovda da momaCerda gancvifrebuli saxiT. _Seni saukeTeso megobari, maqciaa?
me morcxvad davuqnie Tavi.
_ramdeni xania es grZeldeba?
_ar ise didi -vTqvi damcvelobiTi toniT _mxolod ramodenime kviris maqciaa.
is gaurkveveli TvalebiT miyurebda _axalgazrda maqcia? ufro meti saSinelebaa! edvardi marTali iyo, saSiSroebebs magnitiviT izidav. ar gifiqria, am megobrobis saSiSroebaze?
_araferi cudi ar aris maqciebSi -wavibuzRune me, nawyenma misi mkacri toniT.
_sanam simSvides ar kargaven -Tavi gaaqnia da mibrZana _bela, SeeSvi am megobrobas. TiTqos araferi gemuqreboda roca vampirebi wavidnen qalaqidan. magram Sen pirvel Semxvedr monstrTan megobrob!
ar mindoda elisTan kamaTi - me isev makankalebda sixarulisgan rom is aq iyo, namdvilad aq iyo, me SemeZlo Sevxebodi mis marmarilosaviT kans, mesmina misi wkriala mWReri xma - magram is, arasworad nsjida yvelafers. _ara, elis, sinamdvileSi vampirebi ar wasulan, yvela ara. me didi problemebi maqvs. maqciebi rom ara, viqtoria gamiswordeboda. da kidev, rom ara jeiki da misi megobrebi, lorani manamde CamarWobda mis kbilebs, sanam viqtoria. ai ese...
_viqtoria? -daiCurCula elisma _lorani?
Tavi davaqnie, cota aRelvebulma misi gamometyvelebiT. xeli gulze mivide _magniti, gaxsovs?
man isev gaaqnia Tavi _yvelaferi dawvrilebiT momiyevi.
me daviwye istoriis moyola Tavidan, motocikletebis da halucinaciebis gamotovebiT, magram danarCeni yvelaferi movuyuvi, dRevandel dRemde. eliss ar moewona Cemi damokidebuleba, mowyenilobasa da kldidan gadmoxtomaze , ase rom me ucebve gavagrZele moyola ucnaur alze wyalSi da Cems warmodgenaze amis Sesaxeb. misi Tvalebi exla ufro dawvrildnen. ucnauri iyo misi gamoxedvis yureba... saSiSroebiT gancvifrebuli vampiri. me Zlivs gadavylape nerwyvi da gavagrZele moyola, garis Sesaxeb.
elisi, ambavs Seuwyvetavad usmenda. Zogjer Tavs aqnevda an Subls iWmuxnida da gegonebodaT rom xazebi mis marmarilos Sublze amoWrili iyo. is ar laparakobda da rogorc iqna davasrule, isev damwuxrebuli imiTi, rom gari aRar aris. Carlize vfiqrobdi. ra mdgomareobaSia exla?
_Cveni gamgzavreba Sen sasikeTod ar wagdgomia, xom? -Cauburtyuna elisma
me Cavicine - cota isterikuli siciliT _es ar iyo, namdvili mizezi, xom? saqme CemSi ar aris.
elisi SeiSmuSna _kargi... vfiqrob, rom dRes impulsurad moviqeci. mgoni, ar unda gamomeyenebina borotad...
vigrZeni rogor gameyina sisxli. Signidan raRac Camwyda _ar waxvide, elis -vCurCulebdi me. Cemi TiTebi mis TeTr sayelos movuWire da suli CamexuTa. _gevedrebi, ar damtovo.
misi Tvalebi gafarTovdnen _kargi -miTxra man, nelnela TiToeuli sityvis gamokveTiT _dRes RamiT davrCebi. Rrmad isunTqe.
damorCilebas Sevecade, magram verc ki gavrkvie filtvebi sad mqonda.
elisi saxeze miyurebda sanam normalurad sunTqvas vcdilobdi. icdida sanam ar davmSviddi, rom aexsna
_demons magoneb, bela.
_dRes viZirebodi -Sevaxsene me
_yvelaferi ufro rTuladaa. raRac gWirs.
me gamaJrJola _ravqna, vcdilob.
_raze ambob?
_cudad var. vcdilob rom gavumklavde amas.
is SeiSmuSna _xom veubnebodi -uTxra Tavis Tavs.
_elis -amovioxre me _ris naxvas elodi aq? nu, imis garda, rom mkvdars mnaxavdi. elodi, rom dagxvdebodi, mxiaruli, udardelad moRiRine? Sen kargad micnob.
_xo, kargad gicnob, marTali xar. magram imedi mqonda. _maSin, vfiqrob, rom ar maqvs sisuleleebis bazarze karavi.
telefonma dareka.
_Carli iqneba -vTqvi daeWvebulad. elisis qvasviT xels vstace xeli da samzareuloSi gaviyvane CemTan erTad. ar vapirebdi Tvali momeSorebina misTvis.
_Carli? -aviRe yurmili.
_ara, me var -mipasuxa jeikobma.
_jeik!
elisi Cems gamometyvelebas akvirdeboda.
_minda davrwmunde rom isev cocxali xar -
usiamovnod Tqva jeikobma.
_yvelaferi kargadaa. xom giTxari, rom esec iqneboda.
_xo. gasagebia. kargad.
jeikobi Cemze nerviulobda.
amovioxre, Tavi ukan gadavagde da Wers mivaCerdi _es SeiZleba problemad iqces.
elisma xelze momiWira _Cemze xom ar inadireben?
_vfiqrob, rom ara. yovelSemTxvevaSi erTi imaTgani namdvilad ara.
elisi momexvia _kargi, ra gavakeTod? -msjelobda is. ramodenime wami Tavis Tavs elaparakeboda _saqmeebi unda gaakeTi. Tavisufali boloebi unda Sekra.
_ra saqmeebi gaakeTo?
saxe auforiaqda _ar vici, albaT..., karlaili unda vnaxo.
ese male wava? muceli damitrialda.
_SegiZlia darCe -vTxove me _gevedrebi? sul cota. ise Zalian menatrebodi. -xma gamebzara.
_Tu fiqrob rom es kargi azria. -mas damwuxrebuli Tvalebi hqonda.
_darwmunebuli var. SegiZlia darCe, Carlisac gaexardeba. _saxls vgulisxmob, bela.
me imedgacruebulma davuqnie Tavi. is yoymanobda Cemze dakvirvebiT.
_kargi, bolos da bolos, raRac tansacmelebi unda wamoviRo.
me misken gaveqane da magrad Cavexute _elis Sen, saukeTeso xar!
_da, vfiqrob, rom aucileblad unda vinadiro. saswrafod -daamata mowyenili xmiT
_ui -me ukan gaviwie.
_SegiZlia, erTi saaTi mainc gaZlo problemebis gareSe? -mkiTxa skeptikurad. Semdeg, sanam vupasuxebdi, TiTi aswia da Tvalebi daxuWa. ramodenime wamSi misi saxe mSvidi gaxda.
Semdeg Tavlebi gaaxila da Tavisive kiTxvas gasca pasuxi _ki, yvelaferi kargad iqneba. dRes RamiT mainc. -saxe damanWa, magram esec ki angeelozs hgavda.
_xom dabrundebi? -vkiTxe wvrili xmiT.
_gpirdebi, rom erT saaTSi viqnebi.
me saaTs Sevxede. man gaicina, daixara, rom loyaze ekocna da Semdeg, wavida.
me amovixvneSe. elisi dabrundeba. uceb Tavi ukeT vigrZeni.
bevri ramis gakeTebas vapirebdi sanam velodi - Sxapi pirveli iyo. me kargad davynose Cemi tansacmeli, magram zRvis sunis garda veraferi vigrZeni. vfiqrobdi, Tu ras gulisxmobda elisi roca miTxra, rom sazizRari suni maqvs.
roca kristalurad sufTa viyavi, mxned Sevabije samzareuloSi. aranairi niSani ar iyo imisa, rom Carlsi saxlSi esadila. eseigi, mSieri dabrundeba. samzareuloSi vtrialebdi da vfiqrobdi ra momemzadebina.
sanam RumelSi saWmeli mzaddeboda, elisisTvis, taxtze gadasafarebeli gadavafare da baliSebi mivawyve. eliss saWmeli ar sWirdeba, magram es Carlim ar unda SeamCnios. vcdilobdi, rom yoel xuT wuTSi ar Semexeda saaTisTvis. ar aris aranairi mizezi panikisTvis. elisi dampirda.
me gavsinje Cemi momzadebuli saWmeli, magram mxolod tkivili vigrZeni, roca saWmelma yelSi gaiara, exla yvelaze metad, mwyuroda. TiTqmis erTi litri wyali davlie. CemSi CamoRweulma marilma gamomaSro.
Televizoris sayureblad wavedi, sanam velodebodi.
elisi ukve iq ijda, gawyobil sawolze. misi Tvalebi Txevad irisebs hgavda. gamiRima da baliSi Caixuta _madloba.
_adre dabrundi -vTqvi gaxarebulma.
mis gverdiT davjeqi da beWze davadevi Tavi, is Tavisi civi xelebiT momexvia da amoixvneSa.
_bela. ra unda mogixerxod?
_ar vici -vaRiare me _marTla vcdilobdi, rom Zlieri vyofiliyavi.
_mjera Seni.
man es Cumad warmoTqva.
_misi, misi gulisTvis... -me amovixvneSe. mZime iyo misi saxelis warmoTqva, miuxedavad imisa, rom masze fiqri SemeZlo _edvardma icis, rom aq xar? -ver Sevikave Tavi, rom ar mekiTxa. es Cemi tkivili iyo bolos da bolos. didi xani vifiqrebdi amze, roca wavidoda da davitanjebodi gaurkvevlobidan.
_ara.
mxolod erTi varianti darCa _is, karlailTan da esmisTanaa?
_is maT yovel ramodenime TveSi naxulobs.
_o. -is albaT isev sigiJiT tkbeba. me ufro usafrTxo Temaze gadavitane yuradReba. _Sen Tqvi, rom Camofrindi... saidan?
_me denaliSi viyavi. tatianas ojaxi movinaxule.
_jasperi aqaa? SenTan erTad Camovida?
man Tavi gaaqnia _is ar amarTlebs Cems Carevas. Cven davpirdiT... -is gaCumda da Semdeg misi toni Sicvala _Sen fiqrob, rom Carli ar iqneba winaaRmdegi Cemi aq darCenis?
_Carli fiqrobs, rom Sen araCveulebrivi xar elis, rogor iqneba winaRmdegi?
_kargi, amas male gavigebT.
ramodenime wamSi manqanis xma gavigone. fexze wamovxti da karis gasaRebad wavedi.
Carli neli nabijebiT modioda, Tav daxrili da beWeb Camogdebuli. me win gavedi mis Sesaxvedrad, magram verc SemamCnia sanam ar movexvie. isic sasowarkveTilebiT momexvia.
_Zalian vwuxvar garize, mama.
_me namdvilad maklia is -Caibutbuta Carlim
_misma colma rogor miiRo es ambavi?
_is Sokirebulia, TiTqoc ar unda momxdars dajereba. mas semi amSvidebs... -misi xma amaRlda _sawyali bavSvebi. lixi erTi wliTaa Senze umcrosi, seti ki mxolos ToTxmetisaa... -man Tavi gaaqnia.
is daZabuli agrZelebda Cems Caxutebas da saxlisken gaiwia.
_hm, mama? -vfiqrobdi, rom unda gamefrTxilebina _verasdros ver gamoicnob vin gvyavs stumrad.
man gulgrilad Semomxeda da ukan mdgar Sav manqanas Seavlo Tvali, sanam reagireba eqneboda, elisi gamoCnda misaRebSi.
_gamarjoba, Carli -Tqva damwuxrebuli xmiT. _vwuxvar, rom eseT Seuferebel dros movedi.
_elis kalen? -is uyurebda patara figures TiTqos eWvi epareboda imaSi Tu ras xedavdnen misi Tvalebi. _elis, es marTla Sen xar?
_ki, me var. -daudastura man _aqve Caviare da...
_karlailTan erTad xar...?
_ara marto Camovedi.
elisma da me vicodiT, rom Carli karlailze ar ekiTxeboda. misi xeli magrad miWerda beWze.
_eliss xom SeuZlia CvenTan darCena? -vedrebiT vkiTxe me _mas ukve vTxove.
_raTqmaunda -meqanikurad mipasixa Carlim _SenTan erTad yofna gvinda, elis.
_madloba Carli. vici, rom Seuferebeli dro SevarCie.
_ara, es marTla araCveulebrivia, rom aq xar. me dakavebuli viqnebi garis ojaxis daxmarebiT. Sen ki, belass karg kompanias gauwev.O
_mama saWmeli mogimzade, magidazea -vuTxari me
_madloba, Zvirfaso. -is kidev magrad momexvia sanam samzareuloSi gavidoda
elisi taxtze dabrunda da mec gavyevi. man beWze damadebina Tavi.
_daRlili gamoiyurebi.
_xo. -daveTanmxe me da beWebi aviCeCe _albaT yvelaferi Cemi sasikvdilo triukebis bralia... kargi, karlaili ras fiqrobs Sens vizitze?
_man ar ici. is da esmi nadiroben. misgan ambavs ramodeime dReSi gavigeb, roca dabrundeba.
_Sen etyvi mas, roca... roca isev mova? -vkiTxe me. _ara. Tavs momaWams -Tqva elisma daRvremilad.
me gavicine da Semdeg amovioxre.
daZineba ar mindoda. mindoda mTeli Rame melaparaka elisTan. ver vxedavdi, azrs daRlili rom vyofiliyavi, me xom mTeli dRe jeikobis taxtze gavatare. magram rom viZirebodi, aman mTeli Zalebi wamarTva da Tvalebi misiT mexuWebodnen. me elisis qvasaviT beWze davrCi da CaviZire iseT mSvid ZilSi, romelzec mxolod ocneba SemeZlo.
adre gaviRviZe da Tavs kargad, dasvenebulad vgrZnobdi. me viweqi taxtze adielaSi gaxveuli, romelic elisisTvis movitane. me gavigone rogor laparakobdnen elisi da Carli samzareuloSi. albaT Carli sauzmiT umaspinZldeboda.
_ramdenad cudad iyo yvelafri? -hkiTxa elisma rbilad da Tavidan vifiqre, rom klirouterebze laparakobdnen...
Carlim amoixvneSa _Zalian cudad.
_momiyevi amaze. zustad minda vicoda ra moxda Cveni wasvlis Semdeg.
pauza Camovarda, sanam karadis kari daiketa,
Rumeli ki dros gasvlas atyobinebda. me meuTmenlad velodi.
_me arasdros migvrZnia Tavi eseTi uZluri, -nela daiwyo Carlim _ar vicodi ra meqna. pirvel kviraSi, vfiqrobdi, rom misi gospitalizirebaa aucilebeli. is ar Wamda, ar svamda, ar moZraobda. eqimi jerandai bevr raRacebs ambobda, daaxloebiT: Sewyvite iyo umoZrao, da eseTebi. magram me ar vaZlevdi uflebas belasTvis miemarTa, megona rom is SeaSinebda mas.
_Semdge?
_me dedamiss vTxove Camosvla da misi floridaSi wayvana. ubralod ar mindoda marto me vyofiliyavi... Tu misi saavadmyofoSi dawvena gaxdeboda saWiro, an raRac. vimedovnebdi, rom dedasTan ukeTesad gaxdeboda. magram roca misi nivTebis Calagebas viwyebdiT, gaormagebuli ZaliT iRviZebda. arsdros minaxavs belas eseTi qceva. is arasdros awyobda isterikebs, magram aq, is gagiJda. is tansacmelebs aqeT iqiT isroda da yviroda, rom Cven ar SegviZlia misi aqedan wayvana da Semdeg, rogorc iqna, atirda. vfiqrobdi, rom yvelaferi Semobrundeboda. me ar vewinaaRmdegebodi, mis aq darCenas da Canda rom marTla daiwyo gamokeTeba...
Carli dadumda. Zneli iyo CemTvis amis mosmena, codna Tu ramxela tkivili mivayene mas.
_magram? -daaCqara elisma
_is, daubrunda skolas da samsaxurs, Wamda da eZina, asrulebda saSinao davalebebs. pasuxobda Tu vinme kiTxvas usvamda. magram is carieli iyo... misi Tvalebi arafers gamoxatavdnen. kidev moxda bevri umniSvnelo detali, muisikas aRar usmens, me vnaxe uamravi diski sanagve urnaSi. oTaxSic ar Semodioda Tu televizori iyo CarTuli. da rogorc iqna mivxvdi raSic iyo saqme, is gaurboda yvelafers rac axsenebda... mis
Tavs. Cven Zlivs vlaparakobdiT, meSinoda iseTi ram ar meTqva rac guls atkenda, ubralo raRaceebzec ki akankalebda da arafriT ar interesdeboda, is mxood meqanikurad iZleoda pasuxebs. sul marto iyo. megobrebTan urTierToba ar hqonda da bolos aRarc isini urekavdnen.
TiTqos aq mkvdari cxovrobda. me isev mesmis misi yvrili ZilSi...
TiTqmis vxedavdi rogro akankelebda da mec vkankalebdi, im drois gaxsenebiT. me amovioxre. me maSin ar vcdilobdi mis motyuielabs.
_Zalian vwuxvar Carli -Tqva elisma moRuSulad.
_es Seni Secdoma ar aris -mis xmaSi igrZnoboda visac Tvlida damnaSaved _Sen misTvis sul kargi megobari iyavi elis.
_is exla ukeTesad gamoiyureba, magram...
_xo. mas Semdeg rac jeikob blekTan daiwyo urTierToba, me SevamCnie gamokeTeba. saxeze feri mouvida da roca saxlSi brundeboda Tvalebi ubrwyinavda. is ufro bednieri gaxda -
Carli SeCerda da misi xma Seicvala, roca isev dailaparaka _jeikobi masze erTi Tu ori wliT umcrosia da vici, rom is mudam Tavis megobrad Tvlida, magram exla vfiqrob, rom es ufro metia vidre megobroba -Carlim sabrZolveli toniT Tqva da es gafrTxilebas hgavda, magram ara elisisTvis, aramed CmTvis. _jeikobi Zalian ganviTarebuli da mxiarulia Tavisi asakisTvis -
agrZelebda Carli isev _jeikobi fizikurad Sromobda mamaze, sanam bela emociurad, dedaze. SeiZleba aman daaxlova isini. is lamazi biWia, Zalian hgavs dedamiss. belas Seefereba, marTla -
iJinebda Carli.
_maSin, kargia Tu erTad arian -daeTanxma elisi.
Carlim SeisunTqa _kargi, me mainc vfiqrob, rom es arc ise did rols TamaSobs. ar vici... magram jeikobTan erTadac ki vxedav xolme mis TvalebSi raRacas da vinteresdebi, vgrZnobdi xolme, rogor tkioda maas, es aranormaluria, elis, es... es me maSinebs. es uazrobaa. TiTqos... raRac darCa masSi, magram raRac mokvda -Carlis xma aukankalda.
me marTlac mkvdari viyavi Sinaganad. me davkarge cxovrebis azri, Cems mier gadataniliT, nebismieris mokvla iyo SesaZlebeli. me ar mqonda momavali, ojaxi, cxovreba, iseTi rogoric CemTvis mindoda...
Carli uimedod agrZelebda _ar vici, apirebs Tu ara is amasTan brZolas, darwmunebuli ar var SeZlebs ki, misi xasiaTid amis gadalaxvas. is mudam meryevi iyo...
_is mxolod adamiania -daeTanxma elisi mSralad.
_da elis... -Carli yoymanobda _Sen ici Tu rogorac miyvarxar da darwmunebuli var rom bela bednieria Seni naxviT, magram... me vnerviulob Tu ras moutans mas Seni monaxuleba.
_mec, Carli, mec. ar Camovidodi sxva gegmebi rom mqonoda. vwuxvar.
_nu mebodiSebi. vin icis? iqneb es kargi iyos misTvis.
_vimedovneb, rom marTali xar.
Semdeg garkveuli xani Canglebis da Carlis Wamis xma ismonda. me davinteresdi, sad malavda elisi saWmels?
_elis, raRac minda gkiTxo -uTxra Carlim Uuxerxulad.
elisi mSvidi iyo _kargi.
_is ar dabrundeba xom, manac rom moinaxulos bela? -me mesmoda Carlis dafaruli sibrze xmaSi.
elisma mSvidi damarwmunebeli toniT upasuxa _man arc ki icis, rom me aq var. bolos roca velaparake, CrdiloeT samxreT amerikaSi iyo.
me daviZabe radgan gavige informacia, romelmac cudad gamxada.
_kargi, raRac mainc aris -Carlim Caicina _imedi maqvs, rom tkbeba...
pirvelad, elisis xma civi toniT gaisma _daskvnebis gamotanaze ar viCqarebdi Carli -me vicodi rogor naTTebodnen, misi Tvalebi roca am tons iRebda.
gaisma magididan skamis gawevis xma, vifiqre, rom es Carli iqneboda, radgan elisi amas uxmod gaakeTebda. onkanidan wyali wamovida.
aramgonia edvardze gaagrZelon saubari amitom, gamoRviZebis dro movida.
me taxtze xmauriT wamovxti da xmamaRla davamTqnare.
_elis? -vikiTxe xmaSi mgrZnobelobis damatebiT.
_samzareuloSi var, bela -gamomexmaura elisi, mis xmaSi ar Canda, rom mimxvdariyo Cems yuris gdebas, magram mas SeeZlo eseTi raRaceebis damalva.
Carli unda wasuliyo - is siu klerouters exmareboda dakrZalvis organizebaSi. es grZeli dRe iqneboda elisis gareSe. is ar axsenebda Tavis gamgzavrebaze da arc me vekiTxebodi. vicodi, rom es gardauavli iyo, magram vcdilobdi ar mefiqra amaze.
amis nacvlad vlaparakobdiT Tavis ojaxze - yvelaze garda erTisa.
karlaili Ram-RamobiT muSaobda izakSi da zogjer komeleSi. esmi meCvidmete saukunis saxlis aRdgeniT iyo dakavebuli, tyeSi qalaqis samxreTiT. emeti da rozali evropaSi gaemgzavrnen, Taflobis Tvis meored aRsaniSnad, magram ukve dabrundnen. jasperic komelSi iyo da amjerad, filosofias swavlobda. da elisma Caatara sakuTari gamoZieba, istoriaze romelic wina gazafxuls gavige. man moZebna adgilebi sadac misi adamianuri cxovreba hqonda gatarebuli. misi wina cxovrebidan araferi axsovda.
_me mqvioda, meri alisa brendoni -mSvidad mauwya elisma. _me myavda umcrosi da romelsac sintia
erqva. misi qaliSvili - Cemi diSvili - cocxalia da biloksiSi cxovrobs.
_gaarkivie ratom dagmales...im adgilas? ram aiZula Seni mSoblebi eseTi zomebi mieRoT? Tundac, rom maTi Svili momavals xedavda...
man mxolod Tavi gaqnia. misi Cafiqrianebuli Tvalebi Topazis feri gaxda. _me ver SevZeli maTze informaciis moZieba. mTeli Zveli gazeTebi da arqivebi gadavtriale, magram bevri araferi weria. isini ar iyvnen im socialuri fenis warmomadgenlebi vinc gazeTebSi xvdebodnen. iq iyo Cemi mSoblebis qorwilis da sintias Sesaxeb -saxeli gaurkvevlad wamoscda _gacxadebuli iyo Cemi dabadeba... da sikvdili. Cemi saflavi vnaxe. me aseve, movipare Cemi dabadebis mowmoba. sabuTze da saflavis qvaze TariRi erTi da igivea.
ar vicodi ra meTqva da misi monayolis Semdeg ramodenime wuTiani siCume Camovarda. elisi ufro msubuq Temebze gadavida.
Carli ucnob adamians hgavda, rodesac Camovida kibeze, mzis amosvlamde. adre arasdros menaxa am koswumSi. Llurji Rilebiani Jaketi Seukravi
hqonda, vifiqre rom cota patara aqvs. misi halstuxi cota didi iyo misi stilisTvis. is fexiswverebze mivida karTan, rom ar gaveRviZebineT. me ostaturad movimZinarune Tavi.
rogorc ki gared gavida, elisi wamojda da Cacma daiwyo.
_aba, dRes ras gavakeTebT? -mkiTxa man _ar vici, aris raime saintereso ideebi?
man gamiRima da Tavi damiqnia -ki, magram jer amisTvis adrea.
mTels dros la puSSi vatarebdi, amitom saxlSi bevri saqme dagrovda da mec gavixsene Cemi diasaxlisis movaleobebi. mindoda, CarlisTvis rameniarad gameadvilebina cxovreba, is Tavs ukeTesad igrZnobda Tu gaprialebul saxlSi Semovidoda, amitom abazanadan daviwye - mas yvelaze naklebad vaqcevdi yuradRebas.
sanam dakavebuli viyavi, elisi kedels mieyrdnoboda da misvamda gauTavebel kiTxvebs, Cems, nu, Tavis megobrebze, skolaze, imaze Tu ra moxda misi wasvlis Semdeg. misi saxe uemocio iyo da arafers gamoxatavda, magram vigrZeni mis gankicxva, roca mixvda, rom arc ise bevri ram vicodi mosayolad. an SeiZleba sindisma Semawuxa, rom yuri davugde mis da Calis laparaks da elisi, exla ufro meti sifrTxiliT da yuradRebiT meqceoda.
me sarecx saSualebebSi viyavi, abazanis iatakis recxvisas, roca karze zari gaisma.
me eliss mivubrundi, is aforiaqebuli Canda, rac ucnauri iyo. elisi arasdros vardeboda gaurkvevlobaSi.
_exlave! -daviyvire me. fexze wamovxti da rakovinasTan mivedi xelebis dasabanad.
_bela -miTxra elisma nawyeni xmiT _mgoni vxvdebi vinc movida. vfiqrob, ukeTsia rom wavide.
_xvdebi? -gamovepasuxe me. rodis merea rom elisi varaudobs?
_Tu es - ganmeoreba Cemi guSindeli uxilvobis, albaT iq jeikob bleki an romelime misi... megobaria.
me mivaCerdi misi naTqvamis gadaxarSviT _Sen ar SegiZlia maqciebis danaxva?
is Seijmuxna _gamodis, rom esea. -is aSkarad gaRizianebuli iyo amiTi.
zarma karebze isev dareka - orjer ufro Cqara.
_ar unda waxvide, Sen pirveli modi.
man gaicina misi wkriala siciliT - raRac borotad gaisma _damijere, arc ise kagri idea jeikob blekTan erTad Cemi aq yofna.
uceb makoca loyaze sanam gaqreboda da ukana karidan gavida. erT wamSi misi zurgi davinaxe quCis boloSi.
zarma isev dareka.
Tavi meTvramete
dakrZalva
kibe Cavirbine da kari gavaRe.
raTqmaunda iq jeikobi iyo, am SemTxvevaSic ar Semcdara elisi.
karebidan, daaxloebiT erT metrSi idga, cxviri zizRisgan SeeWmuxna, magram saxe naz niRbad gaSeSeboda. mas ar gamouvida Cemi gasuleleba, me SevamCnie misi xelebis kankali.
misgan, talRebaT gamodioda mtroba. TiTqos me im periodSi davbrundi, roca man semi arCia Cems Tavs, da vgrZnobdi rom sapasuxod Cemma nikapma zemod aiwia.
jeikobis "rebbiti" carieli ar iyo - ukana savarZelze jaredi ijda, win embri. mivxvdi rasac niSnavda es: maT eSinodaT jeikobis marto gamoSveba. es mewyina da cota gavbrazdi. kalenebi sxvanairebi iyvnen.
_gamarjoba -warmovTqvi me, misi dumilis Semdeg.
jeikobma piri mokuma da ukan gaiwia. misi Tvalebi elvarebdnen saxlSi yurebiT.
me kbilebi davaWire erTmaneTs _is aq ar aris. ra ginda?
is yoymanobda. _marto xar?
_xo. -amovioxre me
_SeiZleba erTi wuTiT, dagelaparako?
_raTqmaunda SegiZlia, jeikob. Semodi.
jeikobma ukan, megobrebs gaxeda manqanaSi. davinaxe, rom embrim uaryofiTaT gaaqnia Tavi. garkveuli mizezebis gamo, am saqcielma gamabraza.
kbilebi isev davaWire erTmaneTs _qaTami -waviburtyune me, erT amosunTqvaSi.
jeikobis Tvalebi isev Cemsken dabrundnen, Savi warbebi gabrazebulad dadgnen didi Tvalebis zemoT. nikapi gamoswia, gambedaoba moikriba da saxlSi Semovida.
me daJinebiT Sevxede, jer jareds, mere embris - da me, ar momewona rogor Semomxeda man pasuxad. isini marTla fiqrobdnen, rom me vinmes uflebas mivcemdi jeikobisTvis rame daeSavebinad? - Semdeg kari mivxure.
jeikobi ukve misaRebSi idga da uwesrigod migdebul gadasafarebels misCereboda.
_Tqven aq geZinaT? -mkiTxa sarkazmuli xmiT.
_xo -mec rac SeiZleba mwared vupasuxe.
ar momewona roca jeikobma eseTi toniT daiwyo laparaki _SenTvis ra mniSvneloba aqvs?
man isev SeWmuxna cxviri, TiTqos cudi suni igrZnoo _sad aris Seni daqali? -me kargad varCevdi mis xmaSi, brWRalis Casobas.
_raRac saqmebi hqonda da gaiqca. gelodebi, jeikob, ra gindoda?
meCveneboda, rom oTaxSi raRac anerviulebda mas - misi grZeli xelebi kankalebdnen. man pasuxi, ar gamca. amis nacvlad samzareuloSi gavida, misi aRelvebuli Tvalebi yvelafers kargad akvirdeboda irgvliv.
me ukan gavyevi. is win da ukan dadioda patara samzareuloSi.
_ei -wamoviZaxe me da win gadavudeqi _ra problemebi gaqvs?
_ar momwons aucilebloba Cemi aq yofnisa.
aman guli matkina. me SemaJrJola man ki, Tvalebi daxuWa.
_maSin vwuxvar, rom undam mosuliyavi -wavibutbute me _ratom ar meubnebi Sen stumrobis mizans, rom droze daaxvio aqedan?
_mxolod ramodenim kiTxvis dasma minda. did xans ar Segayovneb. dakrZalvaze unda davbrundeT.
_kargi, maSin daamTavre es -SeiZleba gadavamlaSe mtrulad Tqma, magram ar mindoda gaego rogor metkina misi sityvebi. vicodi, rom ar viyavi marTali. guSin, me mas sisxlismsmeli varCie, da aman mas guli atkina.
man Rrmad amoisunTqa da misi akankalebuli xelebi, uceb gaCerdnen. misi saxe isev mSvid niRbad gadaiqca.
_aq, SenTan erTad erTerTi kaleni rCeba. -gamomicxada man
_xo. elis kaleni.
man Rrmad amoisunTqa _ramdeni xani iqneba aq?
_sanamdec moundeba CemTan yofna -sibraze, isev iyo Cems xmaSi _me TviTo davpatiJe dasarCenad.
_ar ggonia, rom unda... gTxovo... mouyve mas, sxvaze, viqtoriaze?
me gavfiTrdi _ ukve movuyevi.
man Tavi damiqnia _unda, icode rom, Tu aq kalenebi arian, Cven mxolod Cvens miwaze SegviZlia yofna. usafrTxod, mxolod la-puSSi iqnebi. me veRar dagicav aq.
_kargi -vupasuxe me, moulodnelad wvrili xmiT.
Semdeg fanjaraSi gaixeda. is, ar agrZelebda.
_sul esaa?
is isev fanjaraSi iyureboda _mxolod erTo raRac kidev.
me velodi, magram ar agrZelebda _xo -davaCqare me.
_danarCeni kalenebi ar dabrunebulan? -mkiTxa civi, mSvidi xmiT. es, sems magonebda, mudam mSvidi manerebiT. jeiki ufro da ufro emsgavseboda sems... me davinetersdi, ratom maRelveda es?
exla me ar vlaparakobdi. is saxeze makvirdeboda gamokvleviTi TvalebiT.
_esea? -mkiTxa man. is mTeli ZaliT cdilobda daZabulobis dafarvas.
_ara. -rogorc iqna amovRerRe _isini ar dabrundebian.
misi gamometyveleba ar Secvlila _kargi. exla ukva davamTavre.
me TvalebSi Sevxede mas, da vgrZnobdi rogor imatebda CemSi gaRizianeba. _kargi, exla gibrZaneben, rom waxvide? wadi da gadaeci Sens sems, rom monstrebi ar dabrundebian Tqvens dasaWerad.
_kargi. -gaimeora man isev wynari xmiT.
jeikobi swrafad gavida samzareulodan. me davicade, rom gamegona karis gaRebis xma, magram araferi ar yofila. me mesmoda saaTis wikwiki, da gamikvirda rogori Cumi iyo is.
ra ubedurebaa. rogor moviSore Tavidan, eseT patara droSi?
mapatiebs, roca elisi wava? rom ar mapatios?
me iatakze davjeqi da saxeze xelebi avifare. rogori areuloba Sevqmeni? magram rogor movqceuliyavi sxvanairad? ukeTes gadawyvetilebas verc miviRebdi.
_bela... ? -ikiTxa jeikobma aRelvebuli xmiT.
saxidan xelebi moviSore da davinaxe, rom jeikobi yoymanobda samzareulos SemosasvlelSi. is ar wasula, rogorac megona. roca davinaxe rogor gaielves wveTebma Cems xelis gulebze, mivxvdi rom vtirodi.
jeikobis mSvidi saxe gaqra. exla is nerviulobas da gaurkvevlobas gamoxatavda. is uceb dabrunda, rom Cems win damdgariyo da TvalebSi Caexeda.
_me isev gavakeTe es?
_ra? -vkiTxe me gabzaruli xmiT
_davarRvie Cemi piroba. mapatie.
_yvelaferi normaluradaa. -Cavibutbute me _amjerad, me daviwye.
_me viciodi rasac grZnobdi maT mimarT. mis vizits ar unda Seveyvane CixSi.
me vuyurebdi uaryofas mis TvalebSi. mindoa amexsna, rogori iyo elisi sinamdvileSi, damecva is jeikobis usamarTlo gansjisgan, magram gadamarwmuan iman, rom exla arc ise Sesaferisi dro iyo amisTvis.
amitom me mxolod warmovTqviM_mapatie, isev.
_modi ar vinerviulod amaze, kargi? man mxolod moginaxula xom? is wava da yvelaferi Tavis adgilze dadgeba.
_me ar SemiZlia, orivesTan erTad vimegobro?
man nela gaaqnia Tavi. _ara, vfiqrob rom ar SegiZlia.
me Cavicine da mis uzarmazar fexebs davaSterdi _magram Sen damelodebi xom? Sen mainc darCebi Cemi megobari, imisda miuxedavad om me elisic miyvars?
me meSinoda Semexeda misTvis da damenaxa rogor exateboda misi fiqrebi saxeze. mTeli wuTi dasWirda pasuxis gasacemad da albaT kargi vqeni, rom ar Sevxede saxeze.
_xo, me sul viqnebi Seni megobari -Tqva uxeSad _miuxedavd imisa ra giyvars.
_mpirdebi?
_gpirdebi.
vigrZeni rogor momexvia da me Tavi davade gulze _es araCveulebrivia.
_xo -Semdeg Caicina da Cemi Tmebs uynosa _fu!
_ra? -moviTxove me, roca davinaxe rogor SeWmuxna isev cxviri. _ratom arcerTs ar mowons Cemi suni, me xom aranairi surneli ar maqvs!
is odnav gaiRima _xo Sen, Sen maTi suni gaqvs, bels. Zalian tkbili kanfetis. da gayinulis. es cxvirs miwvavs.
_marTla? -es ucnauri iyo. eliss araCveulebrivi surneli hqonda. adamianuri, ase Tu ise. _magram ratom miTxra elismac, rom arc ise kargi suni amdis?
aman mas Rimili gauqro _albaT, mec ar maqvs kargi suni misTvis.
_kargi, oRond CemTvis orives araCveulebrivi suni gaqvT. _me mas Sevxede. me maSinve momenatreboda is rogorc ki karebidan gavidoda. rogor rTuladaa yvelaferi - erTi mxriv mindoda rom elisi samudamod darCeniliyo. me movkvdebi Tu is mimatovebs. magram rogor vicxovro amdeni xani jeikobis gareSe? isev areulobaa Cems TavSi.
_me Zalian momenatrebi bela -CurCuliT gaimeora jeikma Cemi fiqrebi. _imedia, male wava.
_es yvelaferi arasworia, jeik.
man amoixvneSa _xo, es marTlac ukeTesia bela. Sen... giyvars is. ukeTesia masTan iyo. vfiqrob, rom mTlad gawonasworebuli ar var mis gverdiT simSvide SevinarCuno. semi Wkuida SeiSleba, SeTanxmeba rom davarRvio da -misi xma sarkazmuli gaxda _mgoni, ar gendomeboda Seni daqalisTvis momeRo bolo?
me movSordi mas rogorc ki es sityvebi Tqva, magram man ufro momiWira xelebi _ar aris aranairi azri simarTles gaeqce. es, erTaderTi gzaa wesrigis dasamyareblad saqmeebs Soris.
_me ar miyvars saqmeebs Soris wesrigi.
jeikobma erTi xeli gainTavisufla, rom Tavisi uzarmazari yavisferi xelis guiliT nikapi aewia da misTvis Semexeda _xo, yvelaferi ufro advilad iqneboda, oriveni adamianebi rom vyofiliyaviT?
me amovioxre.
Cven Tvals ar vaSorebdiT erTmaneTs garkveuli drois ganmavlobaSi. misi xeli iwvoda Cems kanze. Cems saxeze, vicodi, rom mxolod sevda iyo - me ar mindoda davmSvidobebodi mas, mokle xaniTac ki. Tavidan misi saxe Cafiqrebuli iyo, magram radgan arcerTma Cvenganma ar movaSored Tavli, man es pirvelma gakeTa.
man xeli gamiSva, rom loyaze momfereboda. vgrZnobdi, rom TiTebi ukankalebda - amjerad ara sibrazisgan. xelebi momiWira loyebze ise, rom Cemi saxe xafangSi moqceuliyo mis cxel xelebs Soris.
_bela. -daiCurCula man
me gavSeSdi.
ara! exla ar SemiZlia amis gakeTeba. ar vici, SevZleb ki odesme? magram exla Seuferebeli dro iyo amaze dasafiqreblad. magram namdvili idioti viqnebi Tu vifiqreb, rom misi exla Tavidan moSoreba, sawinaaRmdego movlenebis gareSe darCeba.
me mas vuyurebdi. is ar iyo Cemi jeikobi, magram SeeZlo rom yofiliyo. misi saxe iyo nacnobi da Seyvarebuli. SeiZleba iseTi siyvaruliT ara, magram me miyvarda is. is iyo Cemi komforti, Cemi usafrTxo TavSesafari. am wuTs SemeZlo, rom is samudamod Cemi gamxdariyo.
Mmale elisi dabrundeba. magram es arafers Secvlis. namdvili siyvaruli samudamod dakargulia. princi arasdros dabrundeba, rom makocos da gamomaRviZos. bolos da bolos, me princesa ar var. maSin, ra dro eTmoboda sRaparSi sxva kocnebs? mSvidi dro, romelic ar daarRvevda siujets?
iqneb, araferi ar aris cudi imaSi, rom is ese mexveva. iqneb, me kargad var amisgan. iqneb, me ar vigrZnob Tavs ise TiTqos viRacas vuRalate. an, visTvis unda meRalata? mxolod, Cemi TavisTvis.
TvalebSi yurebiT, jeikobma Cemsken daxra diwyo. me isev gaurkvevlobaSi viyavi.
moulodnelma, telefonis zarma orive, SiSisgan wamogvaxtuna, magram mas pozicia ar Seucvlia. erTi xeli gamiSva da yurmils swvda, meore ki isev miWerda saxeze. misi Savi Tvalebi Cemsas ar anTavisuflebdnen. me Zalian dabneuli viyavi samoqmedod, imisTvisac ki rom es moulodneli mdgomareoba Cemda sasikeTod gamomeyenebina.
_svonebis saxli -Tqva jeikobma wynari CaxleCili xmiT
viRacam upasuxa da jeikobi uceb Seicvala. is gaimarTa da xeli gamiSva. Tvalebi gaeqca, saxe gaufiTrda. niZlavs davdeb imaze, rom kolejSi samebs miviReb, telefonze ki elisi rekavs.
me gamovfxizldi da yurmilis gamosarTmevad gavwie xeli. jeikobma ignorireba gamikeTa.
_is, exla aq ar aris -warmoTqva jeikobma da sityvebi muqarad ismoda. Amas Zalian mokle pasuxi mohyva, rogorc momeCvena, damatebiTi informaciis kiTxva, radgan jeikobma gulgrilad daamata _is dakrZalvazea.
Semdeg jeikobma yurmili dakida _binZuri sisxlismwoveli -waiburtyuna man. roca Cemsken Semobrunda isev sastiki niRabi hqonda saxeze.
_vis elaparake? -vkiTxe gadareulma _Cems saxlSi da Cemi telefoniT?
_ai, saqme! is damemuqra!
_is? vin iyo es "is"?!
man yalbad warmoTqva _eqimi, karlail kaleni.
_ratom ar damalaparake?!
_mas Sen ar ukiTxixar -civad miTxra jeikobma. misi saxe arafers gamoxatavda, magram xelebi ukankalebda _mkiTxa sad iyo Carli da mec vupasuxe. ara mgonia eTikis wesebi damerRva.
_mismine, jeikob blek-
magram is aSkarad ar mismenda. uceb gaixeda ukan, TiTqos meore oTaxidan dauZaxeso. Tvalebi gaufarTovda da daiZaba. Semdeg mTeli tani aukankalda. _kargad, meZaxian -amoRerRa man da wina karebisken gaiqca.
me gavekide _ra moxda?
me uceb Sevejaxe mas - is ukan daiwia Cqari sunTqviT. Semomiara da beWi gamkra. me Tavi veRar Sevikave, Zirs davexeTqe da jeikobic Tan Cemoviyole.
_exlave Sewyvite! -SevewinaaRmdege, roca isev wamoxta fexze.
rac SemeZlo swrafad vcdilobdi wamodgomas, radgan jeikobi ukana karidan gadioda. magram uceb, isev gaSeSda.
kibesTan, gaunZrevlad idga elisi.
_bela -is Zlivs sunTqvavda.
fexze wamovbobRdi da elisisken gaviqeci. misi Tvalebi gancvifrebuli iyo da sadRac Sors iyureboda. saxe Tovlze TeTri qonda, misi patara tani akankalda Sinagani JrJolidan.
_elis, ra moxda? -daviyvire me. saxeze movexvie, rom damewynarebina.
misi Tvalebi, farTod gaxelili da tkiviliT savse Cemsze SeCerdnen.
_edvardi -mxolod es daiCurCula.
Cemma sxeulma ufro adre moaxdina reagireba vidre, gonebamde davida pasuxis azri. Tavidan ver vigebdi, ratom daiwyo oTaxma triali da ratom mesmoda yurebSi zuzuni. gonebas vikrebdi, rom raime amomekiTxa elisis civi saxidan. rogor exeba es edvards? sanam Cemi sxeuli gonebis gareSe moZraobda, me sinamdvilem gamancvifra.
uceb, jeikobis gaSmagebuli xma momesma. me vigrZeni usazRvro uaryofa. misi axali megobrebi cud zemoqmedebas axdendnen masze.
taxtze vijeqi, ver gamego rogor movaRwie aqamde, xolo jeikobi isev gadareuli iyo. TiTqos miwisZvra dawyebuliyo, ise iryeoda taxti.
_ratom modi masTan? -moiTxova jeikobma
elisma yuradReba ar miaqcia. _bela? bela azrze modi. unda viCqarod.
_ukan daixie -gaafrTxila jeikobma _damSviddi, jeikob blek -ubrZana elisma _Sen, xom ar ginda es ase axlos gaakeTo masTan.
_ara mgonia, es didi problema iyos CemTvis. -moigeria jeikobma, magram misi xma ufro civad ismoda.
_elis? -Cemi xma susti iyo _ra moxda? -me vkiTxe is risi gagonebac ar mindoda.
_ar vici -uceb wamoiZaxa man _raze fiqrobs?!
fexze wamodgomas Sevecade, Tavbrusxvevis miuxedavad. me mivxvdi, rom es jeikobis xeli iyo, romelsac wonasworobisTvis CaveWide da me misgan makankalebda da ara taxtisgan.
elisma patara vercxlisferi telefoni amoiRo CanTidan. man ise swrafad akriba nomeri, TiTebs Tvali ver movatane.
_saswrafod karlails unda velaparako -misma xmam Zlierad gamoTqva sityvebi _kargi, gadaeci rogorc ki dabrundeba. ara, TviTmfrinavSi viqnebi. mismine, edvardze rame xom ar gagigia?
elisi usmenda saxiT romelic TandaTan ufro Sokirebuli xdeboda, SiSisgan piri daaRo da xelSi telefoni aukankalda _ratom? -is ver sunTqavda _ratom gaakeTe es rozali?
miuxedavad imisa ra pasuxic mohyva, eliss Tvalebma gauelva da dauwvrilda.
_kargi, Sen yvelanair SemTxvevaSi araswori xar, amis garda, rozali, ifiqre, rom amas problemebi mohyveboda? -kiTxa geslianad _xo, marTalia. is kargadaa - mcdari daskvnebi gavakeTe... grZeli istoriaa... magram, Senc arasworad moiqeci, amitomac vrekav... xo, es isaa rac davinaxe.
elisis xma myari iyo da tuCebi kbilebze hqonda miWerili _mobodiSebebi gviania. Seni TanagrZnoba imaTTvis Seinaxe, visac maTi sjera -elisma swrafad gaTiSa telefoni.
mis TvalebSi auwereli tkivili iyo, roca Cemsken Semobrunda.
_elis -swrafad wamoviyvire me. me ver mivcemdi mas exla laparakis uflebas, cota dro mWirdeboda sanam misi sityvebi Cems cxovrebas daangrevda _elis, karlaili dabrunda. man zustad manam dareka...
is me momaSterda _rodis? -mkiTxa usicocxlod
_wuTis ukan sanam dabrundebodi.
_ra Tqva? -exla is namdvilad Cemze moemarTa, rom pasuxi gaego _me, ar milaparakebia masTan. -Tvalebi jeikobisken gavacure.
elisma gamWoli mzeriT Sexeda mas. is Sekankalda magram Cems gverdiT darCa. is mouxerxeblad ijda, TiTqos misi taniT saSiSroebisgan micavda.
_man Carli ikiTxa da vuTxari, rom is aq ar aris. gabrazebulad Caiburtyna jeikobma.
_meti araferi? -moiTxova elisma, xma yinuliviT civi hqonda.
_man gamokiTxva damiwyo -jeikobi ukan gadaqanda da mec masTan erTad SemaJrJola.
_Sen uTxari, rom Carli dakrZalvaze iyo -Sevaxsene me. elisi Cemsken Semobrunda _zustad gadmomeci misi sityvebi.
_jeikobma uTxra - is, aq ar aris da roca karlailma hkiTxa sad iyo Carli, jeikobma uTxra - dakrZalvaze.
elisma amoikvnesa da muxlebze daeSva.
_miTxari, elis -daviCurCule me.
_karlails ar daurekavs -Tqva uimedod.
_ginda Tqva rom movityue? -daiRrina jeikobma.
elisma ignorieba gaukeTea mas da Cems gancvifrebul saxes moaSterda.
_is, edvardi iyo -Zlivs daiCurCula man _mas hgonia, rom mokvdi.
goneba isev amuSavda. sityvebi ar iyo iseTi rogorsac velodi da Svebam goneba gamixsna.
_rozalim, uTxra mas rom me Tavi movikali, esea? -me amosunTqviT vTqvi radgan moveSvi.
_xo. -aRiara elisma da Tvalebi isev auelvarda. _mas is amarTlebs, rom marTla daujera amas. isini mieCvivnen Cems xilvebze myarad dayrdnobas, magram isini xom uzustoni arian. magram raze fiqrobda, roca am ambis Sesatyobineblad eZebda? nuTu ar esmoda... an ar zrunavda...? -elisis xma SiSSi daikarga.
_da, roca edvardma dareka, man ifiqra, rom jeikobi Cems dakrZalvas gulisxmobda. -mivxvdi me. me gamawara im sinamdvilem, Tu ra axlos viyavi mis xmasTan. frCxilebi jeikobs CavrWe xelSi, magram is arc ganZreula.
elisma ucnaurad Semomxeda _ar gewyina? -daiCurCula man.
_kargi, ubralod yvelaferi cud dros daemTxva, magram yvelafris garkveva SeiZleba. meored roca darekavs, etyvian, rom... me sinamdvileSi... araferi... -me gavCumdi. elisis daJinebulma mzeram, sityva yelSi gamiCxira. ratom aris eseT panikaSi? ratom aris mis saxeze wuxili da SiSi? ra uTxra rozalim telefonSi? raRac sinanulze da... rozali arasdros igrZnobda sinanuls, me rom rame momsvloda, magram Tu es ojaxs daazianebda, daaizanebda mis Zmas...
_bela -daiCurCula elisma _edvardi aRar darekavs. man daujera rozalis.
_me. ver. vigeb. -me TiToeuli sityva siCumeSi gamovTqvi. me ver movifiqre sityvebi, romlebic eliss aaxsnevinebdnen yvelafers.
_is italiaSi midis.
imisTvis rom, mimvxvdariyavi, gulis erTi dartyma gaxda sakmarisi.
Eedvardis xma rom gavigone, es ar iyo morigi halucinacia. me mesmoda mogoneba warsulidan. magram es sakmarisi gaxda, gulSi Wrilobis gasaxsnelad. sityvebi im droidan, roca yvelafers Camovidodi rac gamaCnda, imaze, rom edvards vuyvardi.
"kargi, me ar vapirebdi Sens gareSe cxovrebas - miTxra man roca "romeos da julietas" vuyurebdiT. -Mmagram ar vicodi rogor gamekeTebina es... vicodi, emeti da jasperi arasdros damexmarebodnen... ase, rom me vfiqrobdi italiSi gamgzavrebas da iq volturis gamowvevas... ar Rirs maTi Sewuxeba Tu sikvdili ar ginda."
Tu ar ginda sikvdili.
_ara! -uaryofa imdenad xmamaRla gaisma CurCulTan SedarebiT, romliTac vlaparakobdiT, rom yvela Seaxtuna... sisxli gameyina roca mivxvdi Tu ra dainaxa elisma. _ara! ara! ara! ara! mas, ar SeuZlia! mas, ar SeuZlia amis gakeTeba! _man es gadawyvita, roca Senma megobrama daudastura, rom Seni gadarCena gviania.
_magram is... wavida! mas aRar vuyvardi! exla, ra mniSvneloba aqvs misTvis? man icoda, rom me odesme movkvdebodi!
_ar vfiqrob, rom didxans apirebda amaze Seguebas -wynarad miTxra elisma.
_rogor bedavs! -me vyvirodi. fexze wamovxti da jeikobic maSinve adga Cemsa da elis Soris casadgomad.
_ooo, gaiwie jeikob! -me gavwie misi figura sasowarkveTiT da mouTmenlad. _risi gakeTeba SegviZlia? -vkiTxe eliss. xom, unda iyos raime gamosavali. _darekva ar SegviZlia? iqneb karlailma SeZlos?
man Tavi gaaqnia _es pirveli iyo rac gavakeTe, magram telefoni sanagve urnaSi, rio de JaneiroSi datova - viRacam Sematyobina... -daiCurCula man.
_Tavidan Tqvi, rom unda viCqarod. viCqarod saad? gavakeTod rame!
_bela, me, me ara mgonia, rom unda gTxovo es... is gaubedavad gaCumda.
_mTxove! -vubrZane me
elisma beWebze damado xeli, adgilze gasaCereblad, misi TiTebi miWerdnen, TiTqos mis sityvebs amtkicebdnen _Cven SegviZlia iq Zalian gvian aRmovCndeT. me davinaxe, rom is volturebTan mivida... da sikvdili sTxova. -Cven CamovjeqiT da uceb Tvalebi damibnelda. me Tvalebs vaxamxamebdi, cremlebisgan gasawmendad. _yvelaferi maT gadawyvetilebazea damokidebuli. ver davinaxav sanam ar gadawyvitaven.
_magram Tu isini uars etyvian da maT SeuZliaT - aros uyvars karlaili da ar isurvebs mas tkivili miayenos, edvards meore gegme aqvs. volturebi TavianTi qalaqis mcvelebi arian. Tu edvardi Seecdeba simSvidis darRvevas, darwmunebulia, rom volturebi mas SeaCereben. da is marTalia. isini amas gaakeTeben.
me mas mivaCerdi... jer ver gavige misgan, ratom viyaviT kidev aq. _ese igi, Tu isini Seasruleben mis Txovnas, Cven gvian CavuswrebT. Tu isini ityvian - ara, da is maleve moifiqrebs maTi damcirebis saSualebas, Cven - gvian CavalT. Tu is ufro vaJkacurad dafiqrdeba... SegviZlia Cavuswrod.
_droze, wavideT!
_mismine, bela! CavalT droulad Tu ara, Cven viqnebiT qalaq volteras SuagulSi. Tu edvardi maT winaaRmdeg wava, me mis Tanamzraxvelad CamTvlian. Sen iqnebi ara mxolod adamiani, romelmac bevri icis, aramed gemrieli surnelic geqneba. udidesi albaTobaa, rom Cvenc mogviSoron Tavidan, magram es ukeTesia vidre aq jdoma.
_es, aris is ris gamoc vCerdebiT? -vkiTxe undoblad _marto waval Tu geSinia. -me gonebaSi gadavTvale fuli rac mqonda, da davfiqrdi damimatebda Tu ara elisi danarCens.
_me mxolod meSinia imisi, rom mogklaven.
me zizRiT Cavicine _me yoveldRe viklavdi Tavs! miTxari ra unda gavakeTo!
_Sen Carlis utoveb werils, me aeroportSi vrekav.
_Carli -amovioxre me
Cemi aq yofna ar icavda mas, magram ar SemiZlia misi marto datoveba...
_me arafers mivcem uflebas Carlis rame damarTos -jeikobis dabali xma uxeSi da gabrazebuli iyo _Cven SeTanxmeba gvaqvs.
me mas Sevxede da is Seijmuxna, roca dainaxa panika Cems saxeze.
_iCqare, bela -Segvawyvetina elisma
me samzareuloSi gaviqeci, da ujrebidan nivTebis gadmoyra daviwye radgan kalams ver vpoulobdi. jeikobi movida CemTan, eseTi lamazi, nazi yavisferi taniT da kalami gamomiwoda.
_madloba -Cavibutbute me. man albomi momca, CarlisTvis werilis dasawerad. amovxie warweriani furceli daUukan visrole.
me davwere: mama, elisTan erTad var. edvardi safrTxeSia. SegiZlia damsajo Tu davbrundi. vici, rom exla cudi droa. vwuxvar. miyvarxar. bela.
_ar waxvide -CurCulebda jeikobi. roca elisi ar iyo axlos, sibraze mis xmaSi Caqra.
me, ar vapirebdi masTan kamaTSi damekarga dro.
_gTxov, gTxov, gTxov izrune Carlize. -vuTxari roca misaRebSi gavrbodi. elisi derefanSi idga zurgCanTiT.
_gevedrebi, miTxari rom pasporti gaqvs. ar maqvs yalbis gakeTebis dro.
me Tavi davuqnie da kibeze gaviqeci, muxlebSi Zala mecleboda da RmerTs madlobas vuxdidi, rom dedaCemma filze daqorwineba gadawyvita meqsikis sanapiroze, magram rogorc sxva gegmebi esec CaeSala. magram ara manamde sanam misi usafrTxoebis yvela zomebi ar miviRe.
oTaxSi Sevvardi. Cemi Zveli safule, sufTa zedatani aviRe da zurgCanTaSi Cavtene, Semdeg zemodan kbilis jagrisi Cavde. isev daveSvi qvemod kibeze. me mqonda deJa-vius grZnoba da amisgan sunTqva mekvreboda. wina SemTxvevisgan gansxvavebiT, me forqsidan gavrbodi, rom gavqceodi mwyurvale vampirebs, da ara imitom, rom momeZebna isini.
jeikobi da elisi gasasvlelSi idgenen erTmaneTis pirispir, erTmaneTisgan Zalagamoclilebi. verc ki warmovidgendi reebs etyodnen erTmaneTs...vercerTma ver SeamCnia Cemi xmauriani gamoCena.
_am SemTxvevaSi SegeZlo marto wasuliyavi, magram im sisxlismwovelebTan, isic migyavs -adanaSaulebda jeikobi.
_xo, marTali xar ZaRlo. -iRrineboda elisi sapasuxod. volturi - Cveni, yvelaze surnelovani modgmaa - isini Sens Tmebs Searxeven Tavze Tu maT suns SeisunTqav. isini - Tqveni koSmaris sunamoebi arian, SiSi Tqvni instiktebis ukan. me yvelaferi vici.
_da Sen is maTTan migyavs, rogorc Rvinis bolTli erTad dasalevad! -yviroda jeikobi.
_Sen fiqrob, rom is usafrTxod iqneboda, Tu aq davtovebdi, viqtoriasTan erTad?
_wiTelkanianebi dagvexmarebian.
_maSin ratom nadirobs isev?
jeikobma daiRrina da gaaJrJola.
_SewyviteT es! -vuyvire orives, mouTmenlobisgan gajavrebulma. _iCxubebT roca davbrundebiT, wavideT!
elisi manqanisken wavida da gauCinarda masSi. me ukan gavyevi da karis gasaRebad SevCerdi.
jeikobi xelSi mwvda misi akankalebuli xeliT _gTxov, bela. gevedrebi.
misi Savi Tvalebi cremlebisgan bzinavdnen. yelSi raRac gameCxira.
_jeik me valdebuli var...
_Sen aravis mimarT ar xar valdebuli, SegiZlia darCe CemTan erTad. SegiZlia cocxali darCe. CarlisTvis. CemTvis.
karlailis mersedesis Zrava krutunebda, magarm Semdeg elisma damaCqara, gazze fexis daWeriT.
_sikvdilze nu midixar, bela -ver sunTqavda is _ar waxvide. ar gaakeTo es.
ra, Tu veRaRasdros vnaxav?
es azri Cum cremlebTan erTad wamovida. tirili axali ZaliT aRmomxda gulidan. me welze movexvie, da ramodenime wamis ganmavlobaSi davmale Cemi sveli saxe mis gulSi. man Tmebze momkida xeli TiTqos daWeras mipirebda.
_naxvamdis, jeik -aviRe misi xeli Tmebidan da vakoce misi xelis guls. me ver SevZlebdi misTvis saxeze Semexeda. _mapatie -daviCurCule me.
Semdeg gaviwie da manqanaSi Cavjeqi, kari Ria iyo. zurgCanTa ukan visrole da kari mivixure.
_Carlize izrune! -movtrialdi da fanjridan davuZaxe, magarm jeikobi veRar davinaxe. Semdeg elisma gazs daaWira fexi da bolo siCqariT gavqandiT. gzaze SevamCnie TeTri nafleTebi xeebTan. fexsacmlis narCenebi.
Tavi mecxramete
siZulvili
Cven ramodenime wuTSi mivediT aeroportSi da arc ise cota dro davzogeT, magram Semdeg daiwyo namdvili wameba. TviTmfrinavi sazeimod idga asafren bilikze, sanam stiuardesebi zemod qcemod dadiodnen gasasvlelebSi, kompaqturad alagebdnen bargs da amowmebdnen moewyo Tu ara yvela mgzavri. pilotebi kabinidan ixrebodnen da elaparakebodnen, roca isini maT uaxlovdebodnen. elisis xeli Cems beWze gaSeSda, Cems adgilze gasaCereblad, sanam anerviulebuli vxtebodi xolme fexze.
_es, ufro Cqaria vidre gaqceva -Semaxsena dabali xmiT.
me Tavi davuqnie da isev avxti.
rogorc iqna TviTvmfrinavi zoziniT gaRoRda bilikze, nelnela siCqaris akrebiT, romelic mawvalebda. velodi, rom cota davwynardebodi roca miwas avSordiT, magram Cemi gadareuli mouTmenloba ar damcxrala.
elisma telefoni manam amoiRo sanam bolomde avfrindebodiT, misken maSinve gamcilebeli wamovida, da viRacam gamkicxavad Sexeda eliss... magram, raRacam Cems gamometyvelebaSi SeaCrera gamcilebeli, rom elisisTvis saubris gawyveta ar eTxova. vcdilobdi ar mesmina ras alaparakeboda elisi telefonSi jaspers, magram zogierTi detalebi modiodnen Cems yuramde.
_darwmuneba ar SemiZlia, me isev vxedav, rom sxvadasxva raRaceebs igonebs... mxiaruleba, mkvleloba qalaqSi, dacvaze Tavdasxma, manqanis afeTqeba mTavar moedanze... mokled, iseTi saqmeebi, romlebic gamoiyvans maT moTminebidan - man icis, rom es yvelaze swrafi saSualebaa maTi reaqciis gamosawvevad...
_ara, ar SegiZlia. -elisis xma dadablda, TiTqmis uxmod laparakobda, magram me yvelaferi zustad gavigone _uTxari emets, magram... kargi, wadi emetTan da rozalisTan da daabrune isini... dafiqrdi jasper. Tu is romelime Cvengans dainaxavs, ras fiqrob ras gaakeTebs?
elisma Tavi daaqnia _zustad. vfiqrob rom bela - arTaderTi Sansia, Tu Sansi arsebobs saerTod... yvelafers gavakeTeb, magram karlaili moamzade, Sansi TiTqmis ar gavqvs.
Semdeg elisma gaicina _me vifiqre amaze... ki, gpirdebi. -misi xma vedrebad gadaiqca _ar gamomyve. gpirdebi jasper. davbrundebi... da mec miyavrxarT yvelani
elisma telefoni gaTiSa da savarZels mieyrdno daxuWuli TvalebiT _usiamovno grZnoba meufleba roca vatyvileb mas.
_yvelaferi momiyevi, elis -vTxove me _ar mesmis, ratom Txove jaspers, emeti SeeCerebina, ratom ar SeuZliaT Camosvla Cvens dasaxmareblad?
_amisTvis ori mizezia -daiCurCula man, isev daxuWuli TvalebiT _pirveli vuTxari jaspers. Cven SegveZlo CveniT SegveCerebina edvardi - Tu emeti ipovida mas SegveZleboda misi gaCereba iqmade, sanam davarwmunebdiT, rom cocxali xar. magram Cven ar vSegviZlia edvardTan SeumCnevlad mivideT da Tu is dainaxavs, rom Cven axlos varT, is daaCqarebs Tavis moqmedebebs.
_aris kidev meore mizezi, romelic jaspers ver vuTxari. Tu volturebi edvards moklaven, Cemi ojaxi misTvis ibrZolebs. bela. -man Tvalebi gaaxila da vedrebiT Semomxeda _mciredi Sansi mainc rom arsebobdes Cveni gamarjvebis... Tu aris gza, romliTac Cven oTxni gadavarCenT edvards, brZoliT misi gulisTvis, es gadasarevi iqneboda. maram Cven ar SegviZlia, da bela, me ar SemiZlia jasperic davkargo.
me mivxvdi, ratom Semevedra TvalebiT, gagebas elisi. is jaspers icavda, Cvens xarjze da SeiZleba edvardsac. me gavige da me ar vfiqrobdi masze cudad. Tavi davuqnie.
_magram, edvards SeeZlo gaegona Tqveni fiqrebi. rogorc ki gaigonebda Tqvens azrebs da gaigebda, rom cocxali var, ver mixvdeboda, rom misi qmedebebi uazroa?
me yvela gamosavals vebRauWebodi. kidev ver vijerebdi, rom edvards SeeZlo eseTi reagireba hqonoda. es uazroba iyo! me naTlad da mtkivneulad maxsovda misi sityvebi, rodesac romeos da julietas vuyurebdiT da mTavari gmirebi erTamneTis miyolebiT iklavdnen Tavs. me ar vapirebdi Sens gareSe cxovrebas, miTxra man ise TiTqos, es aSkara daskvna yofiliyo. magram sityvebi, romlebic man tyeSi miTxra, rodesac mimatova, yvelaferi manmade naTqvami gadaSala.
_Tu is moismens -miTxra elisma _mas ar ecodineba dagvijeros Tu ara. Sen marTla rom mokvdariyavi, me mainc Sevecdebodi mis SeCerebas. da gonebaSi sul gavimeorebdi: is cocxalia, is cocxalia. man icis es. me kbilebi davaWire erTmaneTs, gabrazebulma.
_rom yofiliyo nebismieri Sansi Sens gareSe gagvekeTebina es, bela, me ar Cagayenebdi eseT safrTxeSi. yvelafri es arsworia.
_nu xar suleli. me - bolo var, ris gamoc unda inerviulo. -mouTmenlad gavaqnie Tavi _miTxari, ras gulisxmobdi, roca Tqvi, rom ver itan roca atyvileb jaspers.
man usicocxlod gaiRima _davpirdi, rom manam wamoval sanam mec momklaven. amas ver gavakeTeb. amis saSualebas ar momcemen. -elisma warbebi aswia, TiTqos Cems SeSinebas cdilobda, rom momavali safrTxesTvis seriozulad Semexeda.
_vin arians es volturebi? -CurCuliT movTxove axsna. _ra xdis maT ufro saSiSs, vidre emeti, jasperi, rozali da Sen? -rTuli iyo ufro meti saSinelebis warmodgena vidre es oTxeuli iyo.
elisma amoixvneSa da misi Savi mzera Cems zurgsukan isrola. me mivbrundi, rom damenaxa mamakaci, romelic TiTqos ar gvismenda. rogorc Canda, biznesmeni iyo, muqi kostiumi halstuxiT da nouTbuqiT muxlebze. roca gaRizianebulma mivaCerdi, nouTbuqi gaxsna da SeumCnevlad gaikeTa yursasmenebi.
elisisken davixare. misi tuCebi Cems yurebTan iyo da mis sunTqvas vgrZnobdi.
_gamikvirda, roca pirvelad ar gaigone maTze -miTxra man _is, rom Sen swrafad mixdvi ras niSnavda edvardis italiaSi gamgzavreba. megona, rom yvelafris axsna momiwevda. ra mogiyva edvardma?
_man miTxra, rom isini Zveli, Zlieri da Zlevamosili ojaxia. is, rom maTTan gzis gadakveTa ar Rirs Tu... sikvdili ar ginda. -daviCurCule me. bolo sityva Zlivs amovisunTqe.
_unda icode -miTxa ufro dawynarebuli xmiT _Cveulebriv... arsebobs dabrkolebebi, rom vampirebma mSvidobianad iarsebon adamianebTan erTad. magram Cven, kalenebi, unikalur unarebs vflobT. aseve tatianas ojaxSi, CrdiloeTSi... da karlailma gadawyvita, rom Semadgenloba gvaiZulebs civilizebulebi viyod, Sevasrulod movaleobebi siyvarulze dafuZnebiT da ara gadarCenaze da komfortze - SevinarCunod Cveni ojaxi erTad. jeimsis mciredi jgufi - mxolod sami adamiani iyo - da rogor advilad miatova loranma. vampirebi, rogorc wesi martonebi arian, wyvilebad iSviaTad Cerdebian. karlailis ojaxi udidesia, mxolod erTi gamonaklisis gareSe. volturi.
_Tavida maT ojaxSi samni iyvnen, aro, kaiusi da markusi.
_me vnaxe isini -wavibutbute me _suraTze, karlailis oTaxSi.
elisma Tavi damiqnia _ramodenime xnis Semdeg maT ori qali SeuerTda, da ojaxSi xuTni iyvnen. darwmunebuli ar var, magram veWvob, rom maT, asaki aZlevT erTad cxovrebis saSualebas. isini daaxloebiT samiaTasi wlis arina. an, SesaZloblobebi romlebic moTminebas umateben. edvardiviT da CemsaviT, aros da markuss... unarebi aqvT.
elisma gaagrZela sanam vkiTxavdi _an, mizezi, romelic maT erTad aCerebs aris, Zalauflebis siyvaruli. ai, istoria maTze.
_magram, Tu aris mxolod xuTi...
_xuTi, mxolod ojaxis SemadgenlobaSi Sedis -Semiswora man _es ar iTvlis maT dacvas.
me amovioxre _es... seriozulad JRers.
_o, raTqmaunda -damarwmuna man _maT dacvsis cxra mudmivi wevri hyavT, rogorc gavigeT adre. sxvebi umetesad... midian da modian. icvlebian. da zogierTi maTgani Zlieri SesaZleblobebiT, udidesi unarebiT, romlebTanac SedarebiT Cemi unari, bavSvuri eSmakobaa. volturebi maT unarebiT an fizikuri SesaZleblobebiT arCeven.
piri davaRe da isev davmuwe. ar megona Tu eseTi mcire Sansi gvqonda.
elisma isev damiqnia Tavi, TiTqos mixvda raze vfiqrobdi.
_isini ar monawileoben did dapirispirebebSi. yvela suleli ar aris, rom maT daupirispirdes. isini rCebian TavianT qalaqSi da asruleben movaleobebs.
_movaleobebi? -vikiTxe me
_edvrads ar uTqvams amis Sesaxeb?
_ara -vTqvi me da vigrZeni, rom saxe aragamometyvelebiTi gamixda.
elisma isev Sexeda ukan, biznesmens da civi TiTebi yurze momado.
_aris mizezi, ris gamoc volturi... marTveli klasia. aTaswleulebis manZilze isini Tvals gvadevnebdnen, rom wesebi dagvecva - damrRvevebs ki sjidnen. isini mtkiced asruleben am movaleobebs.
Tvalebi gamifarTovda. SokSi viyavi _wesebi arsebobs? -vkiTxe Zlze xmamaRla.
_Cuuu!
_vinmes adre ar unda eTqva amaze? -wyeniT daviCurCule _me vapirebdi gavxmdariyavi... gavmxdariyavi erTerTi Tqvengani! vinmes ar unda eTqva wesebis Sesaxeb?
elisma CaixiTxiTa Cems reaqciaze _es wesebi rTuli ar aris, bela. aris mxolod erTi SezRudva - da Tu kargad dafiqrdebi, mixvdebi.
me davfiqrdi _ara, warmodgenac ar maqvs.
man imedgacruebiT gaaqnia Tavi _es xom ese naTelia. mxolod, Cven unda SevinaxoT Cveni arseboba saidumlod.
_o -Cavibutbute me. es naTeli iyo.
_yvelam icis es da bevr Cvengans ar sWirdeba meTvalyureoba. -agrZelebda elisi _magram aswleulebis Semdeg, viRacas bezrdeba es. an vinme Wkuidan iSleba. ar vici... magram volturebi erevian sanam es maT safrTxes Suqmnis, an yvela vampirs Seuqmnis safrTxes.
_ese igi edvardi...
_apirebs wesebis darRvevas maTsave qalaqSi - qalaqSi, romelsac saidumlod inaxavdnen samiaTasi wlis ganmavlobaSi. isini im donemde icaven TavianT qalqs, rom maT teritoriaze nadirobis saSualebas ar aZleven. voltera - mgoni, yvelaze udafrTxo adgilia mTels msoflioSi, iq, xalxi daculia vampirebis Tavdasxmisgan.
_magram, Sen Tqvi, rom isini ar midian. rogor Wamen?
_ar miemgzavrebian. maT sakvebi qalaqgareTidan moaqvT. amisTvis sWirdebaT mcvelebi. an, imisTvis, rom daicvan voltera im...
_im situaciidan, romlis magvaris mowyobasac edvardi apirebs. -davamTavre elisis winadadeba. exla saocrad advili gaxda misi saxelis warmoTqma xmamaRla. ar vici ra Seicvala. albaT, is rom me aRar vapirebdi mis gareSe cxovrebis gagrZelebas. an imitom, rom SeiZleba gvian CavideT. mamSvidebda fiqri, rom male movkvdebodi.
_eWvi mepareba, rom maT amdagvari situacia hqonodeT -waibutbuta elisma _Tqven, ar iciT, rom irgvliv amdeni sasikvdilo vampiri dadis.
xma romelic aRmomxda, Cumi iyo, magram elisi mixvda, rom es iyo tkivilis yvirili. is beWebze momexvia, gamxdari magram Zlieri xeliT.
_yvelafers gavakeTebT, rac SegveZleba. jer kidev araferi dasrulebula.
_jer kidev. -eliss ufleba micevi davemSidebine, magram vicodi, ras fiqrobda is, rom Sansi TiTqmis ar gvaqvs _da volturebi gagviswordebian Tu iq viqnebiT.
elisi daiZaba _ise laparakob TiTqos es Senc gexeba da gixaria am situaciaSi moxvedra.
me beWebi aviCeCe.
_Sewyvite es, bela Torem niu iorkSi CamovdivarT da forqsSi vbrundebiT.
_ra?!
_ici rac. Tu edvardisTvis gvian CavalT, me yvelafers gavakeTeb, rom CarlisTan uvnebeli dagabruno. ar davuSveb, rom rame mogivides. gamige?
_raTqmaunda, elis.
elisi ukan gaiwia, rom TavlebSi Caexeda CemTvis _aranairi usiamovnebebis Zebna.
_boiskautis sityvas gaZlev -wavibutbute me
elisma Tavlebi gadaatriala.
_exla neba momeci goneba movikribo. vcdilob davinaxo ras apirebs.
eliss ar auRia xeli Cemi beWidan, magram Tavi ukan, savarZels miado da Tvalebi daxuWa. Tavisufali xeli loyaze miido da TiTebi cxvirze gaisva.
karga xani vadevnebdi Tvals. sabolood, is umoZrao gaxda, misi saxe qandakebasaviT gaSeSda. wuTebi gadioda, da elisi kargad rom ar mcodnoda, megoneboda, rom CaeZina. ver gavbede mekiTxa ras xedavda.
velodi, rom rame sxva azrebi momividoda TavSi. ver mivcemdi Tavs uflebas warmomedgina is rac volteraSi gveloda, an ufro saSineli, rom Cven davmarcxdebiT - ar SemeZlo Tu mindoda, rom ar dameyvira.
aseve, ar SemeZlo raimes imedi mqonoda. me rom Zalian, Zalian, Zalian, iRbliani vyofiliyavi, ase Tu ise gadavarCendi edvards. magram ar viyavi imdenad suleli, rom mefiqra - roca edvards gadavrCendi masTan davrCebodi. ver vxedavdi gansxvavebas rac iyo adre da rac moxdeba awi. ar iyo misTvis aranairi mizezi, rom isev ndomoda Cemi naxva. vipovo is da isev davkargo...
me tkivils vewinaaRmdgebodi. tkivili iyo fasi, romelic unda gadamexada misi sicocxlisTvis. me gadavixdi mas.
TviTmfrinavSi films aCvenebdnen da Cemma mezobelma yursasmenebi miiRo. zogjer vakvirdebodi ekranze moZrav figurebs, magram ver gavarCie ra filmi iyo - romantika, komedia Tu saSinelebaTa.
rogorc iqna, TviTmfrinavma daiwyo niu iorkSi daSveba. elisi isev transSi iymyofeboda. me gaubedavad gavwie xeli rom gamomefxizlebina, magarm isev da isev gavCerdi. es uamravjer ganmeorda sanam TviTmfrinavi, biZgiT ar Seexo asafren biliks.
_elis -rogorc iqna vTqvi me _elis, unda wavideT.
me mis xels Sevexe.
Tvalebi Zalian nela gaaxila. wamierad gaurkvevlobaSi gaSeSda.
_aris rame axali? -vkiTxe Cumad, radgan vigrZeni, rom mamakaci Cvens ukan, yuradRebiT gvismenda.
_zustad ara -amoixvneSa man _is ufro axlos midis maTTan. is wyvets, rogor unda Txovos maT.
Cven xelaxali registraciis procedura unda gagvevlo, magram es ukeTesi iyo vidre lodinis aucilebloba. rogorc ki TviTmfrinavi isev afrinda caSi, elisma Tvalebi daxuWa, ukan gadawva da isev gaSeSda. me imdeni moTminebiT velode ramdenic SemeZlo.
madlobeli viyavi, rom Tveebis ganmavlobaSi mqonda saSualeba Cemi emociebis gakontroleba meswavla. imis magivrad, rom saSinel perspeqtivebze mefiqra, imis miuxedavad ra miTxra elisma, me vcdilobdi ufro mcire problemebze mefiqra. magaliTad, ras vetyvi Carlis Tu davbrundi: es sakmaod saCoTiro sakiTxi iyo, rom ramodenime saaTi davkavebuliyavi. da rogor aris jeikobi? is dalodebas Sempirda, magram es dapireba daculia exla? me davbrundebodi forqsSi marto da davrCebodi iq srul martoobaSi? SeiZleba, me ar vapirebdi edvardze isev medarda, rac ar unda momxdariyo.
SegrZneba mqonda, rom mxolod ramodenime wuTi gavida, roca elisi beWze Semexo - da ver SevamCnie rodis CaviZine.
_bela -daiCurCula man, misi xma cota xmamaRla ismoda Cabnelebul, mZinare xalxiT savse kabinaSi.
me ar davbneulvar - arc ise didi xani meZina.
_ra moxda?
elisis Tvalebi brwyinavdnen, samagido lampidan, Cvens ukana rigidan.
_arc ise cudadaa yvelaferi -man sasowarkveTilad gaiRima _es ukve kargia. maT uaris Tqma gadawyvites.
_volturebma? -Caviburtyune me, da vigrZeni survili rom yeli wyliT Camewminda.
_raTqmaunda bela, exla Cemi unari maRal wertilzea. me vxedav ris Tqmasac apireben isini.
_miTxari.
morige fexis wvrebiT, Cumad movida CvenTan.
_qalbatono, SemiZlia baliSi SemogTavazoT? -misi wynari CurCuli sayvedurad ismoda Cvens xmamaRla saubarTan SedarebiT.
_ara gmadlobT -uTxra elisma, misi brwyinvale Rimili, saSinlad lamazi iyo. morige Tavbrudaxveuli gabrunda da waiborZika kidec.
_miTxari -me TiTqmis ar vsunTqavdi elisi yurSi miCurCulebda _isini dainteresdnen edvardiT, fiqroben rom edvardis unari gamoadgebaT maT. isini apireben maTTan SesTavazon adgili.
_ras etyvis?
_me ar SemiZlia yvelafris srulyofilad danaxva. -man isev Caicina _es Cveni pirveli kargi ambavia - pirveli amosunTqva "mflangveli" ese uwodebs aro - da es sakmarisi iqneba, rom ufro gamomgonebiTi gaxados is. rac ufro didi xani fiqrobs gegmaze miT ukeTesia CvenTvis.
magram es ar iyo sakmarisi CemTvis imedis mosacemad, Svebis sagrZnoblad, romelsac elisi grZnobda. kidev uamravi gza iyo, romlis gavliTac gvian Casvla SegveZlo. da Tu ver gadavlaxav volteras kedlebs, ver SevewinaaRmdegebi eliss Cems saxlSi dabrunebaze.
_elis?
_ra?
_gaognebuli var. rogor xedav yvelafer amas ese naTlad? Tu sxva droSi Caixedav, SegiZlia dainaxo momavali, rac jer ar momxdara?
Tvalebi daZaba. davinteresdi, mixvda Tu ara raze vkiTxe.
_naTelia imitom, rom exla xdeba da me marTla kargad vakeTeb koncentracias. Sori movlenebi, romlebic momavalSi moxdeba - maTgan mxolod gaelvebebs vxedav, bundovani warmodgenebi, susti albaTobebi. da kidev, me Cemi saxeobis danaxva ufro miadvildeba vidre Tqveni. edvardis danaxva ufro advilia, radgan is axloa CemTvis.
_zogjer me mxedav -Sevaxsene me
Mman Tavi gaaqnia _arc ise naTlad.
me amovixvneSe _me marTla vwuxvar, rom Sen Secdi CemTan mimarTebaSi. Tavidan roca Cemze daiwye Tvalis devneba, manam sanam SevxvdebodiT...
_risi Tqma ginda?
_Sen dainaxe, rom me erTerTi Tqvengani gavxdi. -mokled warmovTqvi me.
man amoixvneSa _im dros iyo eseTi SesaZlebloba.
_im dros -gavimeore me.
_bela, -elisi aSkarad yoymanebda da Semdeg gaakeTa arCevani _sinamdvileSi, vfiqrob rom amaSi aris saRi azris wveTi. vfiqrob, Seni Secvla...
me mivaSterdi eliss, gaSeSebuli Sokidan. Sinaganad SevewinaaRmdege elisis eWvebs. Tavs ufleba miveci imedi mqonoda, rom is sabolood gadawyvetda.
_SegaSine? -ikiTxa man _megona, es is aris rac Sen gindoda.
_minda! -amovixvneSe me _o, elis gaakeTe es axlave! Semdeg marTla SevZleb Sens daxmarebas da ar Sevaneleb Cvens gadaadgilebas. mikbine!
_Cuuu -gamafrTxileblad daiCurCula man. morigem isev Cvensken gamoixeda. _azriani iyavi -CurCulebda is _Cven ar gvaqvs sakmarisi dro. volteraSi xval unda SevideT. tkivilidan ramodenime dRe daitanjebi -man saxe damaWa _da, aramgonia danarCen mgzavrebs kargi reaqcia hqondeT amaze.
me qveda tuCs vukbine _Tu amas axla ar gaakeTeb, Semdeg gadaifiqreb.
_ara -is SeiSmuSna da misi gamometyveleba ubeduri gaxda _ara mgonia gadavifiqro. is gagiJdeba, magram ras gaawyobs?
guli orjer ufro Cqarad micemda _verafers.
elisma wynarad gaicina da Semdeg amoixvneSa _Sen didi rwmena gaqvs Cemi, bela. darwmunebuli ar var rom SemiZlia. SeiZleba Seni mokvla momindes.
_gavriskav.
_Sen iseTi saocari xar, adamianisTvisac ki.
_madloba.
_kargi, es mxolod momavlis gegmebia. jer xvalindeli dRe unda gadavitanoT.
_SeiZleba. -magram ukidures SemTxvevaSi, me meqneba raRac rasac momavalSi miviReb, Tu gadavrCebiT. Tu elisi Seasrulebs Tavis dapirebas da Tu amasTan erTad ar momklavs, edvards SeuZlia nebismieri sigiJeebiT itanjos, magram me mudam mis gverdiT viqnebi. me ar mivcemdi uflebas usargeblo ramebze edarda. Tu me gavxdebi vampiri, me lamazi da Zlieri viqnebi, maSin is aRar ifiqrebs sxva rameze Cvens garda.
_cota daiZine -damiCurCula elisma _gagaRviZeb, Tu raime axali ambavi iqneba.
_marTla, -waviburtyune, darwmunebulma, rom Zili didi xniT gamityda. elisma fexebi zomod Semoawyo, xelebi SemouWira da Tavi muxlebSi Cado. is win da ukan qanaobda, radgan isev ikrebda gonebas Tavis xilvebze.
me savarZelze miyrdnobili mas vadevnebdi Tvals, da kidev raRacas, rac vicodi, elisis Crdili ar Canda, susti aRmosavleTis sinaTlidan, romelic fanjridan Semodioda.
_ra moxda? -waviburtyune me
_maT uari uTxres - Tqva elisma mSvidad. me maSinve SevamCnie, rom mTeli misi enTuziazmi gaqra.
SiSisgan laparaki veRar SevZleli _ris gakeTebas apirebs?
_Tavidan yvelafers kargad vxedavdi. mxolod mcire nawilebi. Zalian swrafad cvlida gadawyvetilebebs.
_ra gadawyvetilebes?
_yvelaze cud dros -CurCulebda elisi _gadawyvita inadiros.
elisi miyurebda da xedavda gamgebianobas Cems saxeze.
_qalaqSi -amixsna man _Tavidan ese moqmedeba gadawyvita. magram bolo wuTs gadaifiqra.
_mas ar unda karlails gaucruos imedi. -Cavibutbute me. ara bolos.
_SesaZloa -dameTanxma is.
_sakmarisi dro gveqneba? -rodesac es vkiTxe, vigrZeni, rom TviTmfrinavma Zirs daSveba daiwyo.
_amis imedi maqvs - Tu bolo gadawyvetilebas SeinarCunebs.
_ras apirebs?
_is yvelafris ubralod gakeTebas apirebs. is mxolod mzeze gamova.
mxolod mzeze gamosvla. es dasasruli iyo.
es sakmarisi iqneboda. edvardi, rodesac is mdeloze brwyinavda, bzinvareba, romelic misgan modioda TiTqos almasisgan iyo gakeTebuli - SemorCenili iyo Cems maxsovrobaSi. da verc erTi adamiani romelic dainaxavs amas, verarasdros SeZlebs amis daviwyebas. volturebi ar dauSveben amas. ara, Tu undaT maTi qalaqis SeumCnvlad datoveba.
me vxedavdi naTel nacrisfer sinaTles, romelic fanjridan Semodioda _Zalian gvian CavalT -daviCurCule da SiSisgan xma Camiwyda.
elisma Tavi gaaqnia _mas unda rac SeiZleba bevri mayurebeli Seagrovos, da amitom man airCia mTavari moedani, saaTis koSkTan. kedlebi iq maRalia. SuadRemde moicdis, rodesac mze zustad adis mis zemod.
_eseigi, Cven dro SuadRemde gvaqvs?
_Tu gagvimarTlebs. da, Tu ar gadaifiqrebs.
pilotis xma dinamikebidan, jer frangulad Semdeg inglisurad gaisma da daSveba gamoacxada. usafrTxoebis Rvedebze Suqebi ainTo.
_ra manZilzea voltera florenciidan?
_imazea damokidebuli ra siCqarid waxval... bela?
_xo?
_moparuli manqanis winaaRmdegi xom ar iqnebi?
naTeli, yviTeli feris porSe ramodenime nabijSi gaCerda Cemgan. uknidan, sabargulis qvemod iyo vercxlisferi warwera "turbo". yvela vinc aeroportis bardiulze idga Cems gverdiT, me momaCerda.
_iCqare bela! -mouTmenlad daiyvira elisma, mgzavris fanjridan.
karTan mivirbine da manqanaSi Cavxti, Tavs ise vgrZnobdi TiTqos Tavze Savi winda mqonda Camocmuli.
_Cumad elis -ukmayofilod daviCurCule me _ufro SesamCnevi manqana ver iSovne?
manqanis saloni Savi tyavisgan iyo gakeTebuli, xolo fanjrebi daburuli iyo. SigniT Tavi usafrTxod vigrZeni, rogorc RameSi.
elisi giJiviT mirboda sacobebSi - Zvreboda manqanebs Soris risganac SiSisgan vikumSebodi da usafrTxoebis Rveds viWerdi.
_mTavari iyo gekiTxa _Semiswora elisma _SemeZlo ufro swrafi manqna momepara, vfiqrob, rom ara. gamimarTla.
_darwmunebuli var es pirvelive boZze dagvamSvidebs.
eliss sicili autyda _momende bela. Tu vinme dabrkolebas Segviqmnis Cvens ukan darCeba. -Tavisi sityvebis dasadastureblad siCqares moumata.
albaT ukeTesi iqneboda fanjaraSi meyurebina, jer florencia da Semdeg peizaJebi rogor elavda uazro siCqariT. es iyo Cemi pirveli mogzauroba da SeiZleba boloc. magarm elisis marTvis manera maSinebda, miuxedavad imisa, rom vicodi, elisze ndoba SeiZleboda.
_kidev rame dainaxe?
_raRac xdeba -Cumad waiburtyuna man _raRac festivali. quCebi xalxiT da witeli droSebiT aris savse. ra ricxvia dRes? darwmunebuli ar viyavi _mgoni cxrameti.
_ai, ra ironiaa. dRes wminda markusis dRea.
_da ras niSnavs es?
elisma moRuSulad gaiRima _yovel wels, es qalaqi am dResaswauls aRniSnavs. legendis mixedviT, qristianobis mqadagebeli, mama markusi - sinamdvileSi markus voltani - gaaZeva yvela vampire volteridan TxuTmeti saukunis winaT. istoriis mixedviT is rumineTidan devnida vampirebs, magram raTqmaunda es sisulelea, mas arasdros dautovebia volteras kedlebi. magarm aqedan wamovida yvela crurwmena jvrebze da niorze. mama markusi iRblianad iyenebda maT. vampirebi aRar awuxebdnen volteras, eseigi isini moqmedebdnen -elisi borotulad gaiRima _isini, zeimis simboloni da policiis qvedadanayofis niSnebi gaxdnen - voltera xom usafrTxo qalaqia. policia pativiT sargeblobs.
exla gavige rasac gulisxmobda, roca ironiiT Tqva _maT arc ise gaexardebaT, Tu edvardi yvela maT gegmas wminda markusis dRes daarRvevs, asea xom?
elisma Tavi gaaqnia da moRuSuli saxe miiRo _ara. isini Zalian male mouReben mas bolos.
Sevbrundi da piri movkume rom tuCze ar mekbina, sisxldena - ar aris kargi idea exla.
mze SemaSineblad avida cisfer caze.
_is isev SuadRiT gegmavs? -vkiTxe me
_xo. man mocda gadawyvita. isini ki mas elodebian.
_miTxari ra unda gavakeTo.
elisma Tvali ar moaSora gzas - spidometris isari marjvena mxares iwva.
_Sen araferis gakeTeba ar ginda. man ubralod unda daginaxos, sanam mzeze gamova. da manmade unda daginaxos vidre me.
_da rogor gavakeTebT amas?
patara wiTeli manqana cotaTi CamogvrCa roca elisma gauswro mas.
_me vapireb, rac SeiZleba axlos migiyvano, da Semdeg gaCveneb ra mimarTulebiT unda waxvide.
me Tavi davuqnie.
_da Seecade ar waiqce -daamata man _dRes ar gvaqvs Seryevebis da dazianebebis dro.
me amovikvnese. es me Zalian mgavda - yvelafris dangreva, samyaros daSla Cemi mouxerxeblobiT.
mze agrZelebda zemoT asvlas, sanam elisi mis Sesaxvedrad mihqroda. is Zalze kaSkaSa iyo da panikaSi magdebda. iqneb edvardma ar moicados SuadRemde.
_iq -uceb Tqva elisma da mimiTiTa cixe-qalqze, uaxloesi gorakis Tavze.
me mivaCerdi mas, pirveli SiSis grZnobiT. yovel wams guSindeli dilidan - TiTqos es erTi kviris win iyo - roca elisma misi saxeli warmoTqva kibesTan, iyo mxolod erTi SiSi. xolo exla, roca vxedavdi Zvel yavisfer kedlebs da koSkebs, me vigrZeni ufro egoisturi SiSis Semoteva.
qalaqi mSvenieri iyo, magram CemSi SiSs iwvevda.
_voltera -gamoacxada elisma.
Tavi meoce
voltera
სიჩქარეს მკვეთრად დავუკელით, გზა კი უფრო ხალხმრავალი გახდა. ზემოთ რომ ავუხვიეთ, მანქანები უკვე ისე ახლო-ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან, რომ ელისს მათ შორის არანორმალურად გასხლტომა აღარ შეეძლო. უკვე ძლივს მივღოღავდით პატარა მოწითალო პეჟოს უკან.
_ელის, -ამოვიკვნესე. საათის ისრები მართვის პანელზე არ იცდიდნენ.
_ეს ერთადერთი გზაა ქალაქში მოსახვედრად, -შეეცადა დავეწყნარებინე. მაგრამ ნუგეშისცემისთვის ზედმეტად დაძაბული ხმა ჰქონდა.
მანქანები წინ მიიწევდნენ, თითო ჯერზე ერთი მანქანის სიგრძის გზას გავდიოდით. მზე დაგვნათოდა თავზე, უკვე ზუსტად ჩვენს თავზემოთ იყო. მანქანები ერთმანეთის მიყოლებით მიღოღავდნენ ქალაქისკენ. ცოტა რომ მივუახლოვდით, გზის გვერდით დაყენებული მანქანები დავინახე, ხალხი გადმოდიოდა ამ მანქანებიდან, რომ გზის დარჩენილი ნაწილი ფეხით გაევლოთ. თავიდან მეგონა, რომ ეს უბრალოდ მოუთმენლობა იყო- ეს იმ წუთებში სრულიად ადვილი გასაგები იყო ჩემთვის. მაგრამ როცა მოვუხვიეთ ქალაქის კედლის გარეთ სავსე ავტოსადგომი დავინახე. ხალხის ნაკადი ჭიშკარში შედიოდა. არავის ჰქონდა მასში მანქანით გავლის უფლება.
_ელის, - სასწრაფოდ ვუჩურჩულე.
_ვიცი, -თქვა მან. სახე ყინულისგან ნაკვეთს მიუგავდა. ახლა როცა ვუყურებდი და საკმაოდ ნელა მივდიოდით საიმისოდ რომ შემემჩნია ეს, ზუსტად შემეძლო მეთქვა, რომ გარეთ მაგარი ქარი იყო. ჭიშკარში გამავალ ხალხთაგან ზოგი თავზე ქუდს იმაგრებდა, რომ ქარს არ წაეღო, ზოგი სახეზე ჩამოფხატულ თმებს იწევდა უკან. ტანსაცმელი ტანზე ეტმასნებოდათ ქარისგან. ისიც შევამჩნიე, რომ წითელი ფერი ყველგან დომინირებდა. წითელი პერანგები, წითელი ქუდები, წითელი დროშები გრძელი ლენტებივით იღვრებოდა ჭიშკარში და ქარში ფრიალებდა- სწორედ იმ დროს როცა ვუყურებდი, შარფი, რომელიც ქალს თმებზე ჰქონდა შემოხვეული ქარმა გაიტაცა. მის ზემოთ ქსოვილი ისე იკლაკნებოდა თითქოს ცოცხალი არსება იყო. ქალი ჰაერში ახტა რომ დაეჭირა, მაგრამ შარფი უფრო მაღლა აიჭრა, სისხლისფერი შარფი ბუნდოვანი, ანტიკური კედლებისკენ გაფრინდა. _ბელა. -სწრაფად მრისხანედ და ხმადაბლა მითხრა ელისმა. _ვერ ვხედავ აქ მცველი რას გადაწყვიტავს - თუ ეს არ გაჭრის, მარტო წასვლა მოგიწევს. შენ ალბათ გაქცევა მოგიწევს. უბრალოდ იკითხე ხოლმე "პალაზიო დი პრიორი" და იმ მიმართულებით გაიქეცი საითაც გიჩვენებენ. არ დაიკარგო.
_პალაზიო დი პრიორი, პალაზიო დი პრიორი, -ვიმეორებდი სახელს ისევდაისევ, ვცდილობდი დამემახსოვრებინა.
_ან "საათიანი კოშკი -თუ მათ ინგლისური ეცოდინებათ. მე წრეს დავარტყავ და ვეცდები ქალაქის უკან ვიპოვო ადგილი სადაც კედელში გავლას შევძლებ.
თავი დავუქნიე. "პალაზიო დი პრიორი."
_ედვარდი საათიანი კოშკის ქვეშ იქნება, მოედნის ჩრდილოეთ ნაწილში. იქ მარჯვნივ ვიწრო ხეივანია, ედვარდი იქ იქნება ჩრდილში. შენ მისი ყურადღება მანამ უნდა მიიპყრო, სანამ მზეში გამოვა. აქტიურად დავუქნიე თავი.
ელისი მოძრავი ხაზის წინ მოექცა. მუქ ლურჯფორმიანი კაცი ხალხის ნაკადს მიმართულებას უჩვენებდა, მანქანებს სავსე სადგომისგან მოშორებით აბრუნებდა. ეს მანქანები ტრიალდებოდნენ და გზის გვერდით პოულობდნენ ცარიელ ადგილს. ელისის ჯერიც მოვიდა.
ფორმიანი კაცი ჟესტებით ზანტად აჩვენებდა რაღაცას, დიდ ყურადღებას არ აქცევდა. ელისმა სიჩქარეს მოუმატა, კაცს შემოუარა და ჭიშკრისკენ გაემართა. ფორმიანმა რაღაც დაგვიყვირა, მაგრამ პოსტი არ მიუტოვებია, გიჟივით იქნევდა ხელებს, რომ შემდეგი მანქანას ჩვენი არასწორი მაგალითისთვის არ მიებაძა. პირველისნაირი ფორმა ეცვა ჭიშკართან მდგომ კაცსაც. როგორცკი მას მივუახლოვდით ტურისტებს ბრბომ ჩაგვიარა, ტროტუარზე გროვდებოდნენ, ცნობისმოყვარედ უყურებდნენ აგრესიულ, ჭყეტელა პორშეს.
დაცვა ქუჩის შუისკენ წამოვიდა. ელისმა კარგად გათვალა კუთხე სანამ მანქანას ბოლომდე გააჩერებდა. მზის სხივები ჩემს ფანჯარას ეცემოდა, ელისი კი ჩრდილში რჩებოდა. ის სავარძლის უკან ოდნავ გადაიხარა და ჩანთიდან რაღაც ამოიღო.
დაცვამ გაღიზიანებული გამომეტყველებით შემოუარა მანქანს და ფანჯარაზე გაბრაზებულმა დაუკაკუნა ელისს. ელისმა ნახევრად ჩაწია მინა, ვუყურებდი ორმაგი დარტყმა როგორ მიიღო, როცა ელისის სახე დაინახა მუქი მინის მიღმა. _მაპატიეთ, დღეს ქალაქში შესვლა მხოლოდ ტურისტული ავტობუსებისთვისაა ნებადართული,მის, -თქვა მან ინგლისურად მკვეთრი აქცენტით. ახლა მას შემრიგებლური ხმა ჰქონდა, თითქოს ძალიან უნდოდა რომ უკეთესი ამბავი ჰქონოდა ამ ულმობლად ლამაზი ქალისთვის.
_ეს კერძო ტურია. -თქვა ელისმა, თან მაცდურად გაიღიმა. მან ფანჯრიდან ხელი გაყო მზის სინათლეზე. გავხევდი, სანამ გავაცნობიერებდი, რომ იდაყვამდე ეკეთა მოწითალო ფერის ხელთათმანი. ელისმა კაცს ჩამოართვა ხელი ჯერ კიდევ დასაკაკუნებლად აღმართული ხელზე და ისევ შიგნით შემოწია. მან კაცს რაღაც ჩაუდო ხელისგულში, მან კი ხელი მოუჭირა.
გაოცებული სახე მიიღო ფორმიანმა, როდესაც ხელზე დაიხედა და დაინახა რომ ფულის მსხვილი შეკვრა ეჭირა ხელში. გარეთ გასასვლელი ქვითარი ათასი დოლარი ღირდა.
_ეს ხუმრობაა? -ჩაიბუტბუტა მან.
მან გაფართოებული თვალებით შეხედა ელისს. მე ნერვიულად შევავლე თვალი მართვის პანელის საათს. თუ ედვარდი თავისი გეგმის ასრულებას მართლა აპირებდა, ჩვენ მხოლოდ 5 წუთიღა გვქონდა დარჩენილი.
_ცოტათი გვეჩქარება, -სიტყვა გადაუკრა ჯერ კიდევ მომღიმარმა ელისმა.
დაცვამ ორჯერ დაახამხამა თვალები, შემდეგ კი ჟილეტში ჩაიტენა ფული. ის ფანჯარას მოსცილდა და გვანიშნა წავსულიყავით. ვერცერთმა მიმავალმა ადამიანმა ვერ შენიშნა ფულის გაცვლა. ელისი ქალაქისკენ გაემართა და ორივემ შვებით ამოვისუნთქეთ.
ქალაქში ძალიან ვიწრო ქუჩები იყო, მოკირწყლული იმავე ფერის ქვებით რა ფერის გახუნებული დარიჩინის ხისფერი ყავისფერი შენობებიც აბნელებდნენ ქუჩებს თავიანთი ჩრდილებით. ხეივნის შეგრძნება გამიჩნდა. კედლები წითელი დროშებით იყო გაფორმებული, გამონაკლისი მხოლოდ რამდენიმე ეზო იყო, კედლებიდან ქსოვილები ფრიალებდა ქარში, რომლის ხმაც ვიწრო ქუჩებში სტვენასავით ისმოდა.
ქუჩები გადაჭედილი იყო ხალხით, ბრბოს ნაკადი კი ჩვენს მოძრაობას აფერხებდა.
_ცოტაც, -შემაგულიანა ელისმა; ხელს არ ვუშვებდი კარის სახელურს, რომ გარეთ გავვარდნილიყავი როგორც კი ის ერთ სიტყვას მეტყოდა.
ელისი მიაქროლებდა მანქანას ხალხის ნაკადში და ხშირად უწევდა უცებ გაჩერება. ხალხი ბრბოში მუშტებს გვიღერებდა და გვიყვიროდა გაბრაზებულ სიტყვებს, რომლებიც მიხაროდა რომ არ მესმოდა. ის შემობრუნდა იმ ვიწრო ქუჩისკენ, რომელიც მანქანისთვის განკუთვნილი ნამდვილად არ იყო; თავზარდაცემულ ხალხს კარის ზღურბლებზე აკვრა უწევდათ, რომ არ გაგვეტანა. გზის ბოლოს სხვა ქუჩა ვიპოვეთ. აქ უფრო მაღალი შენობები იყო; ისინი ერთმანეთისკენ ისე იყვნენ გადახრილები, რომ ვერავითარი მზის შუქი ვერ აღწევდა ტროტუარამდე-ერთმანეთის მოპირდაპირე კედლებზე დამაგრებული ჰაერში მოფრიალე წითელი დროშები თითქმის ერთმანეთს ეხებოდნენ. აქ ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი იყო. ელისმა მანქანა გააჩერა. მანამდე გავაღე კარები სანამ ბოლომდე გავჩერდებოდით.
ელისმა იქით მიმითითა საითაც ქუჩა ფართოვდებოდა, სინათლის კაშკაშა ზოლისკენ. _იქით, ჩვენ მოედნის სამხრეთ ბოლოში ვართ. პირდაპირ გაიქეცი, საათიანი კოშკის მარჯვნივ. მე სხვა გზას ვიპოვი...
უცებ ხმა ჩაუწყდა და როცა ისევ დაილაპარაკა მისი ხმა სისინში გადაიზარდა. _ნუთუ ისინი ყველგან არიან?
მე ადგილზე გავხევდი, მაგრამ მან მიბიძგა, რომ მანქანიდან გადმოვსულიყავი. _დაივიწყე ისინი. 2 წუთიღა გაქვს. წადი, ბელა, წადი! დამიყვირა მან, თან მანქანიდან გადმოდიოდა როცა ეს მითხრა.
არ გავჩერებულვარ რომ მენახა ელისი როგორ შეერია ჩრდილებს. არც ჩემს ზურგსუკან კარის დასაკეტად შევყოვნებულვარ. მძიმე ქალი გზიდან ჩამოვიშორე და თავდახრილი გავიქეცი, არაფერს ვაქცევდი ყურადღებს ჩემს ფეხქვეშ უსწორმასწორო ქვების გარდა.
სიბნელიდან გამოსვლის შემდეგ, ძირითად მოედანზე მზის შუქის ბრწყინვალე სიკაშკაშემ დამაბრმავა. ქარი ქროდა ჩემში, თმებს თვალებზე მაფხატებდა და უარესად მაბრმავებდა. რა გასაკვირია, რომ ხორცის კედელი ვერც დავინახე სანამ არ შევასკდი.
არავითარი ბილიკი, ნაპრალი არ იყო ერთმანეთზე მიკრულ სხეულებს შორის. მძვინვარედ ვკარი ხელი მათ, ვებრძოდი ხელებს რომლებიც უკან მაგდებდნენ. გაღიზიანების და ტკივილის წამოძახილიც კი გავიგე როდესაც ბრძოლით გავიკვლიე გზა, მაგრამ ეს წამოძახილები არცერთი იყო იმ ენაზე, რომელიც მესმოდა. სახეები სიბრაზის და გაოცების ბუნდოვანებად მეჩვენებოდა, რომელიც რა თქმა უნდა წითლით იყო გარშემორტყმული. ქერა ქალმა შემომიბღვირა, კისერზე ისე ჰქონდა წითელი შარფი შემოხვეული, რომ მისი ყელი საშინელ ჭრილობად მომეჩვენა. ბავშვმა, რომელიც კაცს მხრებზე შემოესვა, რომ ხალხი ზემოდან ეთვალიერებინა, გამიკრიჭა, ტუჩები გაბერილი ჰქონდა პლასტმასის ვამპირის ეშვებით.
ბრბო ყველა მხრიდან მაწვებოდა და არასწორი მიმართულებით მაგდებდა. მიხაროდა, რომ საათის დანახვა შემეძლო, სხვაშემთხვევაში სწორ მიმართულებას ვერასდროს მივხვდებოდი. მაგრამ საათის ორივე ისარი შეუბრალებელი მზისკენ იყო მიმართული და თუმცა ბოროტულად შევეტენე ბრბოში, მშვენივრად ვაცნობიერებდი, რომ ძალიან დავაგვიანე. ჯერ ნახევარი გზაც კი არ მქონდა გავლილი. მე ამას ვერ მოვახერხებდი. მე დებილი და ზოზინა და ადამიანი ვიყავი, და ჩვენ ყველანი ამის გამო დავიხოცებოდით.
იმედი მქონდა, რომ ელისი მაინც გააღწევდა აქედან. იმედი მქონდა, რომ რომელიმე ბნელი კუნჭულიდან დამინახავდა და მიხვდებოდა, რომ მე დავმარცხდი, ამგვარად ის სახლში წავიდოდა ჯასპერთან.
გაბრაზებულ წამოძახილებს შორის ვცდილობდი გამეგონა უეცარი აღმოჩენის ხმა: ამოქშენა, ან ყვირილი როცა ედვარდი ვინმეს მხედველობის არეში გამოჩნდებოდა.
მაგრამ ბრბოში ბზარი გაჩნდა- ზემოთ ბუშტები დავინახე. სასწრაფოდ გავვარდი წინ, სანამ წვივები არ ვიტკინე აგურებზე, ვერ მივხვდი, რომ მოედნის ცენტრში შადრევანი იყო. კინაღამ ვიტირე შვებისგან, როცა ფეხი ჩავდგი შადრევანში და მუხლამდე წყალში გავირბინე. წყალი მესხმებოდა ყველგან, როცა შადრევნის აუზში მივტყლაშუნებდი. მზეშიც კი გამყინავი ქარი იყო და სისველე სიცივეს უფრო მტკივნეულს ხდიდა.მაგრამ შადრევანი ძალიან ფართო იყო; მისი საშუალებით მოედნის ცენტრის გადაკვეთა შემეძლო, ამით რამდენიმე წუთს ვიგებდი. არ გავჩერებულვარ როცა მოშორებული კიდისკენ გადავხტი, შადრევნის დაბალი ნაპირი ტრამპლინად გადმოვიყენე და ბრბოში ვისკუპე. ისინი ახლა უფრო მომზადებულები დამხვდნენ, ცდილობდნენ თავიდან აერიდებინათ ყინულივით ცივი წყლის შხეფები, რომლებიც ჩემი გალუმპული ტანსაცმლიდან იღვრებოდა როცა გავრბოდი. ისევ საათს ავხედე.
მკვეთრი გუგუნა ზარის ხმა ექოდ გაისმა მოედანზე. მისი ხმა ჩემს ქვეშ ქვებს აზანზარებდა. ბავშვები ყვიროდნენ, ყურებზე ხელებს იჭერდნენ. მეც დავიწყე ყვირილი, თან გავრბოდი.
_ედვარდ! -დავიყვირე, თუმცა ვიცოდი, რომ ამას აზრი არ ჰქონდა. ბრბო ძალიან ხმაურობდა, ჩემი ხმა კი დაძაბულობის გამო ხმადაბალი იყო. მაგრამ ყვირილის შეწყვეტა არ შემეძლო.
საათმა ისევ ჩამოკრა. გვერდით ჩავურბინე ქალს, რომელსაც ბავშვი ჰყავდა ჩაკრული- თვალისმომჭრელ მზის შუქზე მისი თმები თითქმის თეთრი მომეჩვენა. მაღალი კაცების წრემ, რომელთაც წითელი ქურთუკები ეცვათ, გაფრთხილებები მომაძახა მათ შორის რომ გავიჯლიგინე. საათმა ისევ ჩამოკრა.
ქურთუკიანი კაცების მეორე მხარეს ბზარი იყო ბრბოში, დამთვალიერებელი ტურისტები უმიზნოდ გაიფანტნენ ჩემს გარშემო. თვალებით ბნელ ვიწრო გასასვლელს ვეძებდი კოშკის ქვეშ ფართო მოედნის ნაგებობის მარჯვნივ. ქუჩის დონეს ვერ ვხედავდი- გზაზე ჯერ კიდევ ბევრი ხალხი იყო. საათმა კიდევ ჩამოკრა.
უკვე მიჭირდა დანახვა. რადგან ხალხი აღარ მეფარებოდა ქარზე, ის სახეზე მცემდა და თვალებს მიწვავდა. დარწმუნებული არ ვიყავი ეს იყო ჩემი ცრემლების მიზეზი თუ მარცხის გამო ვტიროდი, რადგან საათმა ისევ ჩამოკრა. ოთხკაციანი პატარა ოჯახი ხეივანთან ყველაზე ახლოს იდგა. ორ გოგონას ალისფერი კაბა ეცვა, მათზე შეხამებული ბაფთებით ჰქონდათ შეკრული მუქი ფერის თმა ზურგზე. მამა მაღალი არ იყო. მომეჩვენა, რომ რაღაც კაშკაშა დავინახე ჩრდილში მის მხარს ზემოთ. მათკენ გავქანდი, ვცდილობდი ცრემლებს მიღმა რამე დამენახა. საათმა ჩამოკრა და ყველაზე პატარა გოგომ ყურებზე ხელები მიიჭირა.
უფროსი გოგო, რომელიც წელამდე წვდებოდა დედას, მოეხვია დედამისის ფეხს და მათ უკან სიბნელეს მიაჩერდა. დავინახე როგორ დაქაჩა დედამისს სახელოზე და სიბნელისკენ მიანიშნა. საათმა ჩამოკრა და მე უკვე საკმაოდ ახლოს ვიყავი.
მე საკმარისად ახლოს ვიყავი, რომ ამ გოგონას წვრილი ხმა გამეგონა. მისი მამა გაოცებით მომაჩერდა როცა მივვარდი მათ, ყურს ვჭრიდი ედვარდის სახელის ისევ და ისევ გამეორებით.
პატარა გოგომ ჩაიხითხითა და რაღაც უთხრა დედას, ჟესტებით ისევ ჩრდილისკენ მიუთითებდა მოუთმენლად. მამას გვერდი ავუარე- მან გზიდან ამარიდა შვილი- და უკუნეთ გასასვლელისკენ გავირბინე მათ უკან, როდესაც საათმა ჩემს თავს ზემოთ ჩამოკრა.
_ედვარდ, არა! -დავიყვირე, მაგრამ ჩემი ხმა ზარის გრგვინვაში ჩაიკარგა.
ახლა უკვე ვხედავდი მას. და იმასაც ვხედავდი, რომ ის ვერ მხედავდა.
ამჯერად ეს ნამდვილად ის იყო და არა ჰალუცინაცია. და მე მივხვდი, რომ ჩემი აუხდენელი ოცნებები იმაზე მეტად იყო წახდენილი, ვიდრე წარმომედგინა; ეს მას არ აუხდებოდა.
ედვარდი ქანდაკებასავით უემოციოდ იდგა, სულ რამდენიმე ნაბიჯზე ხეივნის პირთან. თვალები დახუჭული ჰქონდა, რკალები მათ ქვეშ ჩაწითლებოდა, მკლავები უღონოდ ჩამოეშვა გვერდებზე, ხელისგულები წინ ჰქონდა გაშვერილი. ისეთი მშვიდი გამომეტყველება ჰქონდა, თითქოს რაღაც სასიამოვნო ესიზმრებოდა. მისი გულმკერდის მარმარილოს მსგავსი კანი შიშველი იყო- მის ფეხთან თეთრი ქსოვილის პატარა გროვა ეყარა. მოედნის ტროტუარიდან არეკლილი სინათლე მკრთალად ანათებდა მის კანს. არასდროს მინახია ასეთი მშვენიერება- თუმცა მივრბოდი, ვქოშინებდი და ვყვიროდი, მაინც შემეძლო ამ სილამაზის შეფასება. და გასული 7 თვე არაფერს ნიშნავდა. და მისი სიტყვები ტყეში არაფერს ნიშნავდა. და მნიშვნელობა არ ქონდა მას ვუნდოდი თუ არა. მე არაფერი მენდომებოდა მის გარდა, სულერთი იყო რამდენ ხანს ვიცოცხლებდი. საათმა ჩამოკრა და მან დიდი ნაბიჯი გადადგა სინათლისკენ.
_არა! -დავიყვირე. _ედვარდ, შემომხედე!
ის არ მისმენდა. სულ ოდნავ გაიღიმა. მან ფეხი აწია, რომ გადაედგა ნაბიჯი, რომელიც ზუსტად მზეში დააყენებდა მას. ისეთი ძალით შევეჯახე მას, რომ რომ არ დავეჭირე და შევეკავებინე, მიწას დავასკდებოდი. ამოვიქშინე და თავი უკან გადავწიე.
თვალები ნელა გაახილა, როდესაც საათმა ისევ ჩამოკრა.
მან წყნარი გაოცებით დამხედა.
_საოცარია, -თქვა მან, მისი განცვიფრებით სავსე დახვეწილი ხმა, ოდნავ კმაყოფილი მომეჩვენა. _კარლაილი მართალი იყო.
_ედვარდ, -შევეცადე ამომექშინა, მაგრამ ხმა არ მქონდა. _ჩრდილში უნდა დაბრუნდე. გაინძერი!
ის გაოგნებული იყო. ნაზად ჩამომისვა ხელი ლოყაზე. არ ეტყობოდა, რომ შეამჩნია როგორ ვცდილობდი უკან გამეთრია. მაგრამ რასაც ვახერხებდი იყო ის, რომ ხეივნის კედლებს ვეხეთქებოდი. საათმა ჩამოკრა, მაგრამ მას რეაქცია არ ჰქონდა.
ძალიან უცნაური იყო,რადგან ვიცოდი რომ ახლა ორივე სასიკვდილო საფრთხეში ვიყავით. და მაინც, იმწამს კარგად ვგრძნობდი თავს. მთლიანად. ვგრძნობდი გული როგორ ეხეთქებოდა გულ-მკერდს, ცხელი სისხლი ისევ სწრაფად ჩქეფდა ჩემს ძარღვებში. ფილტვები ბოლომდე მქონდა ავსებული მისი კანისგან წამოსული ტკბილი სუნით. თითქოს არანაირი ხვრელი არ ყოფილა არასდროს ჩემს მკერდში. მე სრულყოფილი ვიყავი- არა განკურნებული, არამედ თითქოს ჭრილობა არც მქონია არასდროს.
_ვერ ვიჯერებ, როგორ სწრაფად მოხდა. ვერაფერი ვიგრძენი- კარგად გამოუვიდათ. -თვალებდახუჭული ფიქრობდა ის და ტუჩებს თმაზე მადებდა. მისი ხმა თაფლსა და ხავერდს გავდა. _სიკვდილი, რომელსაც შეწოვილი აქვს შენი სუნთქვის თაფლი, ძალა არა აქვს შენს სილამაზეზე, -ბუტბუტებდა ის და მე ვიცანი რომეოს მიერ აკლდამაში თქმული ეს ტაეპი. საათმა ბოლო ზარად დაიგრგვინა _ისეთივე სუნი გაქვს, როგორიც გქონდა, -განაგრძო მან. _ასე რომ შეიძლება ეს არის ჯოჯოხეთი. არ მაინტერესებს. მე ვიღებ მას.
_მკვდარი არ ვარ, -შევაწყვეტინე. _და არც შენ მომკვდარხარ. გთხოვ ედვარდ, უნდა გავინძრეთ. ისინი არც ისე შორს იქნებიან.
მის მკლავებში გავიბრძოლე, მან შეცბუნებულმა შეჭმუხნა წარბები.
_ეს რა იყო? -ზრდილობიანად მკითხე მან.
_ჩვენ მკვდრები არ ვართ, ჯერ. მაგრამ აქაურობას უნდა მოვშორდეთ, რადგან ვოლტური...
მიხვედრილობა აენთო სახეზე როგორცკი დავილაპარაკე. სანამ წინადადებას დავასრულებდი მან ჩრდილში შემიყვანა, ძალისხმევის გარეშე მიმწია ისე, რომ ზურგით მჭიდროდ მივყრდნობოდი აგურის კედელს, ზურგი შემაქცია, რომ პირი ხეივნისპირისკენ ჰქონოდა მიმართული. მკლავები განზე ჰქონდა გაწეული ჩემს წინ დამცველის პოზაში იდგა. მის მკლავსქვემოთ გავიჭყიტე, რომ ორი მუქი ფიგურა დამენახა, რომლებიც სიბნელეს გამოეყვნენ.
_მოგესალმებით, ჯენტლმენებო, -ერთი შეხედვით მშვიდი და სასიამოვნო ხმა ჰქონდა ედვარდს. _არ მეგონა დღეს თუ თქვენს სამსახურში ჩადგომა მომიწევდა. თუმცა დიდად დაგიფასებდით, თუ თქვენს ბატონებს მადლობას გადასცემდით ჩემგან.
_ეს საუბარი უფრო შესაფერის გარემოცვაში ხომ არ გადაგვეტანა? - მუქარანარევად დაიჩურჩულა მშვიდმა ხმამ.
_არამგონია ეს საჭირო გახდეს, -ედვარდს უფრო მტკიცე გაუხდა ხმა. "მე ვიცი შენი ინსტრუქციები, ფელიქს. მე წესები არ დამირღვევია."
_ფელიქსი უბრალოდ მზის სიახლოვეს გულისხმობდა, -თქვა მეორე ჩრდილმა დამამშვიდებელი ტონით. ორივე მათგანი შეკვამლულ ნაცრისფერ მოსასხამში იყვნენ შემალულები, მათი ბოლო მიწაზე ეშვებოდა და ქარი არხევდა. _მოდი უკეთესი საფარი მოვძებნოთ.
_მეც ზუსტად უკან გამოგყვები, -თქვა ედვარდმა მშრალად. _ბელა მოედანზე ხომ არ დაბრუნდებოდი და დღესასწაულით ისიამოვნებდი?
_არა, გოგო თან წამოიყვანე, -თქვა პირველმა ჩრდილმა, როგორღაც ეშმაკობას ურევდა ჩურჩულში.
_მე ასე არ ვფიქრობ. -მოჩვენებითი თავაზიანობა გაქრა. ედვარდს აგდებული და ყინულივით ცივი ხმა ჰქონდა. სულ-სულ ოდნავ გადაადგილდა და მე მივხვდი, რომ ის საბრძოლველად ემზადებოდა. _არა, -ამოვთქვი.
_ჩშშ, -მხოლოდ ჩემგასაგონად თქვა.
_ფელიქს, -მეორე, ბევრად გონიერმა ჩრდილმა გააფრთხილა ის. _აქ არა. -ის ედვარდს მიუბრუნდა. _არო უბრალოდ ისურვებდა კიდევ ერთხელ გაგსაუბრებოდა, თუ ხელისკვრა არ გაქვს გადაწყვეტილი ამ ყველაფრის შემდეგ.
_რასაკვირველია, -დაეთანხმა ედვარდი. _მაგრამ გოგო თავისუფლად წავა.
_ვშიშობ, რომ ეს შეუძლებელია, -დანანებით თქვა ზრდილობიანმა ჩრდილმა. _ჩვენ გვაქვს წესები, რომლებსაც უნდა დავემორჩილოთ.
_მაშინ მე ვშიშობ, რომ ვერ მივიღებ აროს მიპატიჟებას, დემეტრი. _მშვენიერია, -დაიკრუტუნა ფელიქსმა. თვალს ვაჩვევდი მუქ ფიგურას და დავინახე, რომ ფელიქსი დიდი, მაღალი და მხრებგანიერი იყო. მისმა ზომებმა ემეტი გამახსენა.
_აროს იმედი გაუცრუვდება, -დემეტრიმ ამოიოხრა.
_დარწმუნებული ვარ გადაიტანს ამ იმედგაცრუებას, - უპასუხა ედვარდმა.
ფელიქსი და დემეტრი ახლოს მოვიდნენ ხეივნის პირთან, ოდნავ მოშორდნენ ერთმანეთს, ასე მათ შეეძლოთ ედვარდს ორი მხრიდან დასხმოდნენ თავს. მათ უნდოდათ ედვარდი ხეივნის სიღრმეში შეეყვანათ, რომ თავიდან აეცილებინათ სცენები. არეკლილი შუქი გამოძახილს ვერ ჰპოვებდა მათ კანზე; ისინი უსაფრთხოდ იყვნენ მოსასხამებში. ედვარდი ერთი დიუმითაც კი არ განძრეულა. ის სასიკვდილოდ წირავდა თავს ჩემს დასაცავად.
უეცრად ედვარდმა თავი შეაბრუნა ქარიანი ხეივნის სიბნელისკენ, ფელიქსმა და დემეტრიმაც იგივე მოიმოქმედეს, რაღაც ხმის თუ მოძრაობის პასუხად, რომელიც ჩემთვის მეტისმატად ფაქიზი აღსაქმელი იყო.
_მოდით, წესიერად მოვიქცეთ, კარგი? -წკრიალა ხმამ შემოგვთავაზა. _აქ ხომ ქალბატონებიც არიან.
ელისი ედვარდის გვერდით მინარნარდა და ჩვეულებრივ პოზაში დადგა. ხაზგასმული დაძაბულობის არავითარი კვალიც კი არ ჩანდა მის ქცევაში. ის ისეთი პაწაწინა და მსხვრევადი ჩანდა. მისი პაწაწინა მკლავები ბავშვის მკლავებივით ირხეოდა.
დემეტრი და ფელიქსი მაშინვე გასწორდნენ, მათ მოსასხამებს აფრიალებდა ხეივნის ორივე ბოლოდან დაბერილი ქარი. ფელიქსს დამჟავებული სახე ჰქონდა. მათ აშკარად არ მოსწონდათ ლუწი რიცხვები. _ჩვენ მარტო არ ვართ, -შეახსენა მათ ელისმა.
დემეტრიმ მის მხარზემოთ გაიხედა. რამდენიმე იარდზე მოედანზე, პატარა ოჯახი, გოგოებით თავისი წითელკაბებიანად, ჩვენ გვიყურებდა. დედა დაჟინებით ეუბნებოდა რაღაცას თავის ქმარს, მზერა ჩვენ ხუთისკენ ჰქონდა მოპყრობილი. მან მზერა აარიდა, როცა დემეტრიმ თვალი თვალში გაუყარა. კაცი რამდენიმე ნაბიჯით შორს წავიდა მოედანზე და ერთ-ერთ წითელ ქურთუკიან კაცს მხარზე დაუკაკუნა.
დემეტრიმ თავი გააქნია. _გთხოვ, ედვარდ, მოდი გონიერება გამოვიჩინოთ, -თქვა მან.
_კარგი, -დაეთანხმა ედვარდი. _და ჩვენ ახლა წყნარად წავალთ. უფრო ბრძენის ჩარევის გარეშე.
გაღიზიანებულმა ამოიოხრა დემეტრიმ. _სულ ცოტა განვიხილოთ მაინც მომხდარი უფრო განმარტოებულ ადგილზე. ექვსი წითლებში გამოწყობილი კაცი შეუერთდა ოჯახს და აღელვებული გამომეტყველებით მოგვაჩერდნენ. მშვენივრად ვხვდებოდი ედვარდის დამცავ პოზას ჩემს წინ- რა თქმა უნდა ეს იწვევდა მათში განგაშს. მინდოდა მეყვირა მათთვის რომ გაქცეულიყვნენ.
ედვარდმა კბილებს შორის გამოსცრა. _არა.
ფელიქსმა გაიღიმა.
_საკმარისია.
მაღალი, მჟღერი ხმა ჩვენს უკნიდან მოდიოდა.
ედვარდის მეორე მკლავსქვემოდან გავიხედე და პატარა, მუქი ფიგურა დავინახე, რომელიც ჩვენსკენ მოდიოდა. ნაპირები აზვირთდა, ვიცოდი რომ ისიც ერთ-ერთი იმათგანი იყო. აბა, სხვა ვინ იქნებოდა?
თავიდან ის პატარა ბიჭი მეგონა. ახალმოსული ელისივით პატარა იყო, გადაგლესილი ღია ყავისფერი თმა მოკლედ გადაევარცხნა. სხეული მოსასხამის ქვეშ- რომელიც სხვებზე მუქი, თითქმის შავი იყო- გამხდარი და უსახური იყო. მაგრამ სახე ბიჭისთვის მეტისმეტად ლამაზი ჩანდა. დიდთვალება, სავსე ტუჩებიანი სახე ბოტიჩელის ანგელოზს გორგულიას(თუ გაინტერესებთ რა არის გუგლის სურათებში ნახეთ>>gargoyle მთარგმ.) ამსგავსებდა. ბუნდოვანი ალისფერი გუგების მიუხედავადაც კი.
მისი ზომები ისეთი უმნიშვნელო იყო, რომ სხვების რეაქციამ მის გამოჩენაზე შემაცბუნა. ფელიქსი და დემეტრი მაშინვე მოეშვნენ, უკან დაიხიეს შემტევი პოზიციიდან და ისევ გამოშვერილი კედლების ჩრდილებს შეერივნენ.
ედვარდმაც მკლავები ჩამოუშვა და პოზიცია მოადუნა- მაგრამ მან მარცხის ნიშნად.
_ჯეინ, -ამოიოხრა მან მორჩილად, იმის გამოსააშკარავებლად რომ იცნო ის.
ელისმა მშვიდი გამომეტყველებით დაიკრიფა გულ-ხელი.
"მომყევით," ისევ დაილაპარაკა ჯეინმა, მისი ბავშვური ხმა მონოტონურად ჟღერდა. მან ზურგი შეგვაქცია და უხმოდ შევიდა სიბნელეში.
ფელიქსმა თავდაჯერებული ღიმილით გვანიშნა პირველები წავსულიყავით.
ელისი მაშინვე მიყვა უკან პატარა ჯეინს. ედვარდმა ხელი შემომხვია წელზე და ელისის გასწვრივ წამიყვანა. ხეივანი დავიწროვდა და უფრო ოთხკუთხედი გახდა რაც უფრო დაბლა ჩავდიოდით. გაგიჟებული კითხვებით სავსე თვალებით ავხედე, მაგრამ მან უბრალოდ თავი გაიქნია. თუმცა ჩვენს უკან მომავალთა არავითარი ხმა არ მესმოდა, დარწმუნებული ვიყავი რომ ისინი მოგვყვებოდნენ. "აბა, ელის," საუბრის მოყვარულივით დაიწყო ედვარდმა, თან მივაბიჯებდით. "მგონი არ უნდა გამკვირვებოდა შენი აქ დანახვა."
"მე დავუშვი შეცდომა," იგივე ტონით თქვა ელისმა. "და მისი გამოსწორებაც ჩემი ვალი იყო."
"რა მოხდა?" ზრდილობიანი ხმა ჰქონდა, თითქოს დიდად არც აინტერესებდა. წარმოვიდგინე, რომ ეს ტონი ჩვენს უკან მომავალთა დაცქვეტილი ყურებისთვის იყო განკუთვნილი.
_გრძელი ამბავია, -ელისმა მზერა შემომანათა და შემდეგ ამარიდა. _მოკლედ, ის მართლა გადმოხტა კლდიდან, მაგრამ თავის მოკვლა არ უცდია. ბელა იმჟამად ექსტრემალური სპორტით იყო გატაცებული.
გავწითლდი და პირდაპირ გავიხედე, მზერით მუქ ჩრდილს ვეძებდი, რომელსაც უკვე ვეღარ ვხედავდი. მხოლოდ წარმოდგენა შემეძლო, თუ რა ესმოდა ახლა ედვარდს ელისის ფიქრებიდან. კინაღამ-დახრჩობები, ადევნებული ვამპირები, მაქცია მეგობრები...
_ჰმ, -მოკლედ თქვა ედვარდმა და მისი ხმის სასხვათაშორისო ტონი აორთქლდა.
ხეივანში თავისუფალი მრუდი იყო, რომელიც ჯერ კიდევ დაბლა იხრებოდა, ასე რომ მე ვერ ვხედავდი კვადრატული ფორმის დასასრულს, სანამ ბრტყელ, უფანჯრო აგურის კედელს არ მივადექით. პატარა ვამპირი, სახელად ჯეინი, არსად ჩანდა.
ელისს ბევრი არ უყოყმანია, ნაბიჯი არ შეუნელებია სანამ კედლისკენ მიაბიჯებდა. შემდეგ მარტივი თავდაჭერილობით ჩასრიალდი ხვრელში ქუჩაში. ეს ხვრელი ორმოს გავდა, ქვაფენილის ყველაზე დაბალ წერტილში ჩაშვებულს. სანამ ელისი მის მიღმა არ გაუჩინარდა, მე საერთოდ ვერ შევამჩნიე ის, ცხაური ნახევრად იყო გაწეული გვერდით. ხვრელი პატარა და ბნელი იყო.
შევფერხდი.
_ყველაფერი კარგადაა, ბელა, -ხმადაბლა მითხრა ედვარდმა. _ელისი დაგიჭერს.
დაეჭვებულმა შევხედე ხვრელს. წარმოვიდგინე, რომ მას პირველს მოუწევდა წასვლა, თუ ფელიქსი და დემეტრი ვერ მოიცდიდნენ, ჩვენს უკან გაბღენძილობას და სიჩუმეს ვგრძნობდი.
მიწაზე განვერთხი, ვიწრო ნაპრალში ჩავკიდე ფეხები.
_ელის? -აკანკალებული ხმით დავიჩურჩულე.
_აქ ვარ, ბელა, -დამარწმუნა მან. მისი ხმა ძალიან დიდი სიღრმიდან ამოდიოდა, საიმისოდ, რომ თავი უკეთესად მეგრძნო.
ედვარდმა მაჯებით დამიჭირა- ზამთარში ქვებს გავდა მისი ხელები- და სიბნელეში ჩამიშვა.
_მზად ხარ? -მკითხა.
_გაუშვი ხელი (ჩამოაგდეო ეწერა მარა ცოტა უხერხულად ჟღერს:) მთარგმ.) დაიძახა ელისმა.
თვალები დავხუჭე ამიტომ სიბნელე ვერ დავინახე, მაგრად ვხუჭავდი თვალებს, ვცდილობდი პირი არ გამეღო, რომ არ დამეყვირა. ედვარდმა გამიშვა.
უხმოდ და სწრაფად ჩავვარდი. მხოლოდ ნახევარი წამის განმავლობაში შხუოდა ჰაერი ჩემს გარშემო და შემდეგ როცა გაღიზიანებით ამოვისუნთქე, ელისის მომლოდინე ხელებმა დამიჭირა.
ალბათ ჩამილურჯდებოდა რაღაც ადგილები; ელისს ძალიან მაგარი მკლავები ჰქონდა. მან ფეხზე დამაყენა.
ფსკერი ბუნდოვანი იყო, მაგრამ არა ბნელი. დერეფნიდან გამომავალი შუქი უზრუნველყოფდა მქრქალ ნათებას, რომელიც ოდნავ ირეკლებოდა ჩემს ფეხქვეშ ქვებზე. სინათლე წამით გაქრა და შემდეგ ედვარდი სუსტ, თეთრ ბრწყინვალებად იქცა ჩემს ზურგსუკან. მან მკლავი გადამხვია და ახლოს დამიდგა გვერდით, შემდეგ კი ოდნავ მიმათრევდა წინ. ორივე მკლავი ცივ წელზე შემოვხვიე, მივბორძიკობდი ქვის ოსწორმასწორო ზედაპირზე. მძიმე ცხაურის დახურვის ხმა ორმოს თავზე ჩვენს ზემოთ ლითონის დაბოლოებასავით გაისმა.
ქუჩის მკრთალი ნათება სწრაფად ჩაინთქა უკუნ სიბნელეში. ჩემი ბარბაცა ნაბიჯების ხმა ექოდ ისმოდა ბნელ სივრცეში; ძალიან შორს ისმოდა მისი ექო, მაგრამ დარწმუნებული ვერ ვიქნებოდი. სიჩუმეს არაფერი არღვევდა ჩემი გიჟური გულისცემისა და სველ ქვაზე ჩემი ნაბიჯების გარდა- გამონაკლისი მხოლოდ ჩვენს ზურგსუკნიდან წამოსული მოუთმენელი ამოოხვრა იყო.
ედვარდი მჭიდროდ მიკრავდა. თავისუფალი ხელით სახესაც მიჭერდა, გლუვი ცერა თითით ტუჩებზე მეფერებოდა. შიგადაშიგ ვგრძნობდი როგორ მადებდა სახეს თმაზე. მივხვდი, რომ ამაზე მეტს ვერაფერს მივიღებდი და უფრო მაგრად მივეკარი. იმ დროისთვის ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ მას ვუნდოდი და ეს საკმარისი იყო მიწისქვეშა გვირაბის და ჩვენს უკან ჩუმად მომავალი ვამპირების მიმართ შიშის ასანაზღაურებლად. ეს არაფერი იყო თუ არა დანაშაულის გრძნობა- იგივე დანაშაულის გრძნობა, რამაც აიძულა აქ მოსულიყო სიკვდილისთვის, როცა სჯეროდა რომ მისი ბრალი იყო ჩემი თვითმკვლელობა. მაგრამ მე ვგრძნობდი მის ტუჩებს უხმოდ მიკრულს ჩემს შუბლზე, და არ მაინტერესებდა რა იყო ამის მოტივი. ბოლოსდაბოლოს შემეძლო ისევ მასთან ვყოფილიყავი სანამ მოვკვდებოდი. ეს ჯობდა უიმისოდ გატარებულ ხანგრძლივ სიცოცხლეს.
ვისურვებდი, რომ შემძლებოდა მეკითხა ზუსტად რა მოხდებოდა. სასოწარკვეთილად მინდოდა მცოდნოდა როგორ მოვკვდებოდით- თითქოს როგორღაც თვითონ ფაქტს გააუმჯობესებდა ამის წინასწარ ცოდნა. მაგრამ ხმის ამოღება არ შემეძლო, ჩურჩულითაც კი, რადგან ჩვენს გარშემო ისინი იყვნენ. მათ ყველაფერი ესმოდათ- ჩემი ყოველი სუნთქვა, ყოველი გულისცემა. გზა ჩვენს ფეხქვეშ დაღმართად იქცა, მიწისქვეშ უფრო ღრმად მივყავდით მას, ეს კი კლაუსტროფობიურს მხდიდა. მხოლოდ ედვარდის ხელი, რომელიც სახეზე მეფერებოდა, მაკავებდა რომ ხმამაღლა არ დამეყვირა.
ზუსტად ვერ გეტყოდით საიდან მოდიოდა სინათლე, მაგრამ სივრცე ნელ-ნელა ნაცრისფერი გახდა სიბნელის ნაცვლად. ჩვენ დაბალ, თაღიან გვირაბში ვიყავით. აბანოზის გრძელი კვალის ნესტი ჟონავდა ნაცრისფერ ქვებზე, დაქცეულ მელანს გავდნენ. ვკანკალებდი და მეგონა, რომ შიშის გამო. სანამ კბილები კაწკაწი არ დავიწყე, ვერ მივხვდი რომ მციოდა. ტანსაცმელი ჯერ კიდევ არ გამშრობოდა, ტემპერატურა კი ქალაქის მიწისქვეშეთში დაბალი იყო. ისევე როგორც ედვარდის კანი.
ისიც მაშინ მიხვა ამას, როცა მე, ამიტომ გამიშვა, მხოლოდ ჩემი ხელი ეჭირა.
_ა-ა-არა, -ამოვთქვი და მკლავები წელზე შემოვხვიე. არ მაღელვებდა გავიყინებოდი თუ არა. ვინ იცოდა რამდენი დროღა გვქონდა დარჩენილი?
ცივი ხელი გამიხახუნა მკლავზე, ცდილობდა ხახუნის ძალით გავეთბე.
ჩვენ ჩქარა მივდიოდით გვირაბში, ან შეიძლება ჩემთვის ჩანდა ეს ჩქარი. ჩემი ზოზინა მოძრაობა აღიზიანებდა ვიღაცას- მივხვდი რომ ეს ვიღაც ფელიქსი იყო- მისი მძიმე ამოოხვრა მესმოდა შიგადაშიგ.
გვირაბის ბოლოს გისოსები დაგვხვდა- ჩემი მკლავის სიმსხო რკინის ურდულები დაჟანგული იყო. პატარა კარი უფრო თხელი რკინისგან იყო დამზადებული, მისი დაწნული ურდულები კი ღია იყო. ედვარდმა აჩქარებით შეაბიჯა უფრო ფართო და ნათელ ქვის ოთახში. ცხაური გაჯახუნებით, ჩხარუნით დახურეს, რომელსაც დაკეტვის ხმა მოჰყვა. ძალიან შეშინებული ვიყავი, ამიტომ უკან მიხედვა ვერ გავბედე.
გრძელი ოთახის მეორე მხარეს დაბალი, მძიმე ხის კარი იყო. ის ძალიან მსხვილი იყო- ამის თქმა ნამდვილად შემეძლო რადგან ისიც ღია იყო.
ჩვენ კარში გავიარეთ, მე გაოცებულმა მიმოვიხედე გარშემო და უნებლიედ მოვეშვი. ჩემს გვერდით ედვარდი დაიძაბა, ყბები დაეჭიმა. Tavi ocdameerTe
ganaCeni
კაშკაშა ნათელ, არაფრით გამორჩეულ დერეფანში ვიყავით. კედლები არც ისე თეთრი იყო, იატაკზე კი ნაცრისფერი ხალიჩები ეგო. ჭერში ალაგ-ალაგ ჩვეულებრივი ჰალოგენების ნათურები იყო. აქ უფრო თბილოდა, რისთვისაც მადლიერი ვიყავი. სასტიკად უკუნი ქვის კედლების შემდეგ ეს დერეფანი ძალიან კეთილგანწყობილად გამოიყურებოდა.
ედვარდს რაღაც არ ეტყობოდა, რომ ჩემს ამ შეფასებას ეთანხმებოდა. პირქუშად უყურებდა დაჟინებით ჰოლის ბოლოში მოსასხამში გახვეულ, ლიფტთან მდგარ ფიგურას. ედვარდმა წინ გამომწია, ელისი ჩემს მეორე გვერდზე მოაბიჯებდა. მასიური კარი მძიმედ დაიხურა ჩვენს უკან და ანჯამების ხმა გაისმა.
ჯეინი ლიფტთან გვიცდიდა, კარები ღია ეჭირა ჩვენთვის. გულგრილი გამომეტყველებით გველოდებოდა.
ლიფტში სამი ვამპირი, რომელიც ვოლტურის ეკუთვნოდა უფრო თავისუფლად გრძნობდა თავს. მოსასხამები უკან გადაიქნიეს და კაპიუშონები მხრებზე გადაიგდეს. ფელიქს და დემეტრის ორივეს ოდნავ ზეთისხილისფერი სახის კანი ჰქონდათ- ეს უცნაურ კომბინაციას ქმნიდა მათ ცარცისფერ უფერულებასთან. ფელიქსს მოკლედ შეკრეჭილი შავი თმები ჰქონდა, დემეტრის კი მხრებზე გადატალღვოდა. ორივეს მუქი მოწითალო გუგები ჰქონდათ კიდეებში, იქამდე მუქდებოდა ეს წითელი ფერი, სანამ ბოლოს შავი არ ხდებოდა ცენტრში. მოსასხამების შიგნით თანამედროვე, უსახური, გაურკვეველი სამოსი ეცვათ. კუთხეში მოვიბუზე, ედვარდისკენ დავიხარე. მისი ხელი ისევ მკლავზე მეხვეოდა. ის თვალს არ აშორებდა ჯეინს.
ლიფტით მგზავრობა ხანმოკლე აღმოჩნდა; ლიფტიდან გავედით ოთახში, რომელიც ბრწყინვალე ოფისის მისაღებ ზონას წააგავდა. კედლები ხით იყო გაწყობილი, იატაკზე სქელი, მუქი მწვანე ხალიჩები ეგო. ოთახს ფანჯრები არ ჰქონდა, თუმცა მის ნაცვლად ტუსკანის ფართო, ნათელი სოფლის პეიზაჟებიანი ნახატები ეკიდა ყველგან. ღია ფერის ტყავის დივნები მყუდროდ იყო მიწყობილი ერთმანეთთან, პრიალა მაგიდებზე კი ბროლის ლარნაკები ელაგა, რომლებშიც მთრთოლავი ფერი თაიგულები ეწყო. ყვავილების სურნელი დამკრძალავ ბიუროს მახსენებდა.
ოთახის ცენტრში მაღალი, პრიალა, წითელი ხის დახლი იდგა. გაოცებისგან დავდებილდი ამ დახლის უკან ქალის დანახვისას.
ქალი მაღალი იყო, მუქი ფერის კანით და მწვანე თვალებით. ის ალბათ ძალიან ლამაზი გამოჩნდებოდა სხვა საზოგადოებაში- მაგრამ არა აქ. რადგან მასაც ისევე ეტყობოდა ადამიანობა როგორც მე. არ მესმოდა რას აკეთებდა ეს ქალი აქ, თან ასე თავისუფლად რომ იქცეოდა, ვამპირებით გარშემორტყმული.
მისალმების ნიშნად თავაზიანად გაგვიღიმა. "შუადღემშვიდობისა, ჯეინ," თქვა მან. გაოცება არ დასტყობია სახეზე, როდესაც ჯეინის კომპანია შეათვალიერა. არც გაშიშვლებულ გულ-მკერდიანი ედვარდის დანახვა გაოცებია, რომლის კანიც მკრთალად ბრჭყვიალებდა ნათურების სინათლეზე, არც ჩემი- გაწეწილი და სხვებთან შედარებით საზიზღარი გოგონასი. ჯეინმა თავი დაუქნია. "გიანა." მან გზა გააგრძელა ოთახის ბოლოს ორფრთხიანი კარისკენ და ჩვენც მას მივყევით. ფელიქსმა დახლს რომ ჩაუარა თვალი ჩაუკრა ქალს, მან კი პასუხად ჩაიხითხითა.
ხის კარის მეორე მხარეს სხვანაირი მისაღები იყო. ფერმკრთალი ბიჭი მარგალიტისფერ ნაცრისფერ კოსტიუმში ალბათ ჯეინის ტყუპისცალი იყო. მართალია მას უფრო მუქი ფერის თმა ჰქონდა და არც ისე სავსე ტუჩები, როგორც მის დას, მაგრამ ისეთივე ლამაზი იყო. ის წინ წამოვიდა რომ შეგვგებებოდა. მან გაიღიმა და ჯეინს მიწვდა. "ჯეინ"
"ალეკ," უპასუხა მან და ბიჭს მოეხვია. მათ ერთმანეთს ორივე ლოყაზე აკოცეს. შემდეგ ბიჭმა ჩვენ შემოგვხედა.
"მათ ერთისთვის გაგგზავნეს შენ კი ორნახევარი მოიყვანე..." შენიშნა მან, თან მე მიყურებდა. "ყოჩაღ."
ჯეინმა გაიცინა- მისი აღტაცებით გაბწყინებული ხმა ბავშვის ღუღუნივით ჟღერდა. "კეთილი იყოს შენი დაბრუნება, ედვარდ," მიესალმა ალეკი მას. "როგორც ჩანს უკეთეს ხასიათზე ხარ."
"უკიდურესად," შესუსტებული ხმით დაეთანხმა ედვარდი. მის სახეს შევავლე თვალი და დამაინტერესა უარეს ხასიათზე როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ალეკმა ჩაიხითხითა და დამაკვირდა ედვარდის გვერდზე მიკრულს. "და ეს არის ამ ყველაფრის მიზეზი?" ურწმუნოდ კითხა.
ედვარდმა მხოლოდ აგდებული გამომეტყველებით გაიღიმა. შემდეგ გახევდა.
"გიხმობენ," სასხვათაშორისოდ დაიძახა ფელიქსმა უკნიდან. ედვარდი შემობრუნდა, ხმადაბალი ღრენა გაისმა მისი გულმკერდის სიღრმეში. ფელიქსმა გაიღიმა- ერთი ხელი აწია, ხელისგულით ზემოთ, თითები ორჯერ მოხარა, ედვარდს იხმობდა. ელისი ედვარდს მკლავზე შეეხო. "მოთმინება," გააფრთხილა მან. მათ ხანგრძლივი მზერა გაცვალეს ერთმანეთში, ძალიან მომინდა რომ გამეგო რას ეუბნებოდა ფიქრებით ელისი მას. მივხვდი, რომ ეს ფელიქსზე თავს არდასხმას ეხებოდა, რადგან ედვარდმა ღრმად ჩაისუნთქა და ალეკს მიუბრუნდა.
"აროს გაეხარდება შენი კიდევ ერთხელ ნახვა," ვითომც არაფერი, ისე უთხრა ალეკმა.
"მაშინ ნუ ვალოდინებთ," შემოგვთავაზა ჯეინმა. ედვარდმა ერთხელ დაუქნია თავი.
ალეკი და ჯეინი ერთმანეთზე ჩაკიდებული ხელებით გაგვიძღვნენ კიდევ ერთ ფართო, მდიდრულად მორთული დერეფნისკენ- ნუთუ არასდროს დასრულდებოდა ეს დერეფნები?
მათ ყურადღება არ მიაქციეს კარს დერეფნის ბოლოს- კარი მთლიანად ოქროთი იყო მოჩუქურთმებული- ნახევარ გზაზე გაჩერდნენ დერეფანში და გვერდით გასრიალდნენ რომ სადა ხის კარში გაევლოთ. კარი დაკეტილი არ ყოფილა. ალეკმა ღიად დაუჭირა ის ჯეინს.
ამოკვნესება მინდოდა როდესაც ედვარდმა კარში გამატარა. ეს იგივე ანტიკური ქვები იყო რაც მოედანზე, ხეივანში და საკანალიზაციო მილებზე. და აქაც სიცივე და სიბნელე სუფევდა.
ქვის წინკარი არ იყო ფართო. ის უერთდებოდა უფრო ნათელ, ჩარღმავებულ, უზარმაზარი სასახლის კოშკურასავით იდეალურად მრგვალ ოთახს... შეიძლება ეს სწორედ სასახლის კოშკურა იყო.
მაღალი ფანჯრის ჭრილებიდან მზის შუქი ბაც ოთხკუთხედებად ეცემოდა ქვის იატაკს. აქ ხელოვნური ნათურები არ იყო. ერთადერთ ავეჯს ამ ოთახში რამდენიმე მასიური სამეფო ტახტის მსგავსი ხის სავარძელი წარმოადგენდა, რომლებიც უწესრიგოდ იყო განლაგებული ქვის კედლებთან. წრის ზუსტად შუაში პატარა ღრმულში თავდახურული ორმო იყო. დამაინტერესა ამ ღრმულს გასასვლელად ხომ არ იყენებდნენ დერეფნად ქუჩაში რომ მოხვედრილიყვნენ. ოთახი ცარიელი არ ყოფილა. ერთ მუჭა ხალხს მოეყარა თავი მოჩვენებით უმნიშვნელო საუბარში. ხმადაბალი ბუტბუტი, წყნარი ხმები ნაზ ზუზუნად ისმოდა ჰაერში. როგორცკი შევხედე ორი საზაფხულო კაბაში გამოწყობილი ქალი მზიან მონაკვეთში გაჩერდა და პრიზმებივით აბრჭყვიალდა მათი კანი სინათლეზე ცისარტყელისფრად მუქ ყვითელ კედლებზე.
ყველას დახვეწილი სახე ჩვენი წვეულებისკენ შემობრუნდა, როგორცკი ოთახში შევაბიჯეთ. უკვდავების უმეტესობა ჩვეულებრივ შარვლებსა და პერანგებში იყო გამოწყობილი- სამოსში, რომელიც მათ არაფრით გამოარჩევდა ქუჩაში მყოფთა შორის. მაგრამ კაცს, რომელმაც პირველმა დაილაპარაკა, ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი მოსასხამი ემოსა. ეს კუპრივით შავი და იტაკამდე დაშვებული მანტია იყო. წამით მისი გრძელი, ფისივით შავი თმა მისი მოსასხამის კაპიუშონი მეგონა. "ჯეინ, ძვირფასო, შენ დაბრუნდი!" აშკარა აღტაცებით დაიძახა მან. მისი ხმა ნაზ ამოოხვრას გავდა.
ის წინ დაიძრა და მისი მოძრაობა ისეთი სურეალისტური გრაციით იღვრებოდა, რომ გამოვლენჩდი, პირი ღია დამრჩა. ელისიც კი, რომლის ყოველი მოძრაობა ცეკვას გავდა, ვერ შეედრებოდა მას.
უფრო მეტად გაოცებული ვიყავი, როცა დინებასავით მოგვიახლოვდა და მისი სახე დავინახე. არ გავდა მის გარშემო მყოფთა არაბუნებრივად მიმზიდველ სახეებს (ის მარტო არ მოგვახლოებია; მთელი ჯგუფი ერტყა მას გარშემო, ზოგი მას მიყვებოდა, ზოგი კი მის წინ მიაბიჯებდა მცველის სიფხიზლით). ვერ გადავწყვიტე მისი სახე ლამაზში ითვლებოდა თუ არა. მგონი იდეალური ნაკვთები ჰქონდა. მაგრამ ის ისევე განსხვავდებოდა მის გვერდით მდგომი ვამპირებისგან, როგორც ისინი ჩემგან. ხახვისკანივით გამჭვირვალე თეთრი და ფაქიზი კანი ჰქონდა- ეს გამაოგნებელ კონტრასტს ქმნიდა მის გრძელ შავ თმასთან, რომელიც მის სახეს შემორკალოდა. უცნაურად, შემაძრწუნებლად მომინდა ლოყაზე შევხებოდი, რომ მენახა ედვარდზე ან ელისზე რბილი იყო თუ ცარცივით ფხვიერი. მის გარშემო მყოფებივით წითელი თვალები ჰქონდა მაგრამ მისი ფერი დანისლული იყო; დამაინტერესა მის მხედველობასთან თუ ჰქონდა კავშირი ამ ნისლს.
ის ჯეინისკენ გაემართა, მისი სახე ქაღალდივით ხელებში მოიქცია, ოდნავ აკოცა სავსე ტუჩებზე, შემდეგ კი უკან გადადგა ნაბიჯი.
"დიახ, ბატონო." ჯეინმა გაიღიმა; მისმა გამომეტყველებამ ის ანგელოზის მსგავს ბავშვს დაამსგავსა. "მე ის ცოცხალი დავაბრუნე, როგორც თქვენ გსურდათ."
"ა, ჯეინ." მანაც გაიღიმა. "შენ ჩემთვის ისეთი ნუგეში ხარ."
თავისი ნისლიანი თვალებით ჩვენ მოგვაპყრო და უფრო გაიბადრა- უფრო აღტაცებული გახდა. "და ელისი და ბელაც!" დიდად გაიხარა, თავისი თხელი ხელებით ტაში შემოკრა. "ეს კი ნამდვილად სასიხარულო სიურპირიზია! ჩინებულია!"
გაოცებით მივაშტერდი როცა ჩვენი სახელები ასე არაფორმალურად დაიძახა, თითქოს ძველი მეგობრები ვიყავით, რომლებიც მოულოდნელად ვეწვიეთ.
ის ჩვენს ვეებერთელა ესკორტს მიუბრუნდა. "ფელიქს, თავაზიანობა გამოიჩინე და ჩემს ძმებს ჩვენი სტუმრების შესახებ აუწყე. დარწმუნებული ვარ, ამის გამოტოვება არ ენდომებათ."
"დიახ, ბატონო." ფელიქსმა თავი დაუქნია და იქით გაუჩინარდა საიდანაც მოვედით.
"ხედავ, ედვარდ?" უცნაური ვამპირი მიუბრუნდა და გაუღიმა ედვარდს თითქოს მისი მოსიყვარულე ბაბუა იყო, მაგრამ ახლა ტუქსავდა. "რას გეუბნებოდი? არ გიხარია, რომ არ მოგეცი ის, რაც გუშინ გინდოდა?"
"დიახ, არო, მიხარია," დაეთანხმა და მკლავი უფრო მაგრად შემომხვია წელზე.
"მიყვარს ბედნიერი დასასრული," ამოიოხრა არომ. "თან ეს ხომ ასე იშვიათია. მაგრამ მე მთელი ამბის მოსმენა მინდა. ეს როგორ მოხდა? ელის?" ის ელისს მიუბრუნდა, რომ ცნობისმოყვარე, ნისლიანი მზერით შეეხედა. "შენი ძმას შეუმცდარი ეგონე, მაგრამ აშკარად რაღაც შეცდომა იქნა დაშვებული."
"ო, საკმაოდ შორს ვარ შეუმცდარობისგან." ელისს დამაბრმავებელი ღიმილი აენთო სახეზე. ის სრულიად თავისუფლად გამოიყურებოდა, თუ არ ჩავთვლით, რომ თითებს პატარა მუშტებად კრავდა. "როგორც დღეს დაინახეთ, ისევე ხშირად ვიწვევ პრობლემებს, რა სიხშირითაც მათ მოგვარებას ვახერხებ."
"ძალიან თავმდაბალი ხარ," გაკიცხა არომ. "შენი ბევრად უფრო გასაოცარი გმირობები მაქვს ნანახი და უნდა ვაღიარო, რომ შენი ნიჭისნაირი არაფერი მინახია აქამდე. საუცხოოა!"
ელისმა ედვარდს შეავლო თვალი. აროს ეს არ გამოპარვია.
"მაპატიეთ, ჩვენ სათანადოდ არ გაგვიცნია ერთმანეთი, ხომ ასეა? უბრალოდ ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უკვე დიდი ხანია გიცნობთ და ვამჯობინებ მეთვითონ გავაგრძელო. შენმა ძმამ გუშინ წარგვიდგინა თავი განსაკუთრებულად. როგორც იცი, შენი ძმისნაირ ნიჭს ვიზიარებ, ოღონდ მე გარკვეული საზღვრები მაქვს, მას კი არა." არომ თავი გააქნია; შურიანი ხმა ჰქონდა. "სამაგიეროდ შენ სანიმუშოდ ძლიერი ხარ," დაამატა ედვარდმა მშრალად. მან ელისს გახედა და სწრაფად განუმარტა. "აროს ფიზიკური კონტაქტი სჭირდება შენი ფიქრების გასაგონად, მაგრამ მას ჩემზე ბევრად მეტი ესმის. ხომ იცი, მე მარტო ის მესმის რაც პიროვნებას ამ მომენტში გაუვლის თავში. აროს ესმის ყველა ფიქრი, რომელიც ოდესმე აზრად გაგივლია."
ელისმა თავისი დახვეწილი წარბები აწია, ედვარდმა თავი დახარა.
აროს არც ეს გამოპარვია.
"მაგრამ რაიმე მანძილიდან აზრების გაგება..." არომ ამოიოხრა და ორ მათგანზე მიანიშნა, და იმ გაცვლა-გამოცვლაზე რაც იმწამს მოხდა. "ეს ძალიან მოსახერხებელი იქნებოდა."
არომ ჩვენს მხრებს ზემოთ გაიხედა. დანარჩენი იქ მყოფების თავებიც იმ მიმართულებით შეტრიალდა, ჯეინის, ალეკის, დემეტრის და ჩვენს გვერდით წყნარად მყოფთა ჩათვლით.
მე ყველაზე ბოლოს მივბრუნდი. ფელიქსი დაბრუნებულიყო, მის უკან კი უფრო შავებში ჩაცმული ორი კაცი მონარნარებდა. ორივე ძალიან ჰგავდა აროს, ერთ-ერთს ზუსტად მასავით დატალღული შავი თმაც კი ჰქონდა. მეორეს თავზარდამცემი თოვლივით თეთრი თმა ჰქონდა- ისეთივე ფერის, როგორც სახე- რომელიც მხრებზე ჰქონდა გადავარცხნილი. მათ ერთნაირი ქაღალდის სისქის კანი ჰქონდათ.
ტრიო კარლაილის ნახატიდან ახლა უკვე სრული იყო, სრულიად უცვლელი დახატვიდან 300 წლის გასვლის შემდეგაც კი. "მარკუს, კაიუს, შეხედეთ!" სენტიმენტალურად დაიძახა არომ. "ბელა ცოცხალია იმ ყველაფრის შემდეგ, და ელისიც მასთან ერთადაა აქ! რა საოცრებაა, არა?"
ახალმოსულებს არ ეტყობოდათ, რომ საოცარი იყო ის სიტყვა, რომელსაც ისინი აირჩევდნენ. შავთმიანი კაცი უკიდურესად მოწყენილი ჩანდა, როგორც ჩანდა ძალიან ბევრი ათასწლეული ჰქონდა გატარებული აროს ასეთი აღტაცებულობის ყურებაში. მეორესაც დამჟავებული სახე ჰქონდა ქათქათა თმის ქვეშ.
მათმა ინტერესის ნაკლებობამ ვერ შეძლო აროს აღტაცების ჩახშობა.
"მოდი, მოვისმინოთ ამბავი," არო თითქმის მღეროდა თავისი ჰაეროვანი ხმით. თეთრთმიანი ანტიკური ხანის ვამპირი თავისი ტახტრევანისკენ გაემართა, საოცარი სინარნარით მიდიოდა. მეორე აროს გვერდით შეჩერდა და ხელი გაიწვდინა, თავიდან მეგონა რომ ხელის ჩამორთმევის მიზნით. მაგრამ ის სწრაფად შეეხო მის ხელისგულს და მალევე ჩამოუშვა ხელი. არომ ცალი შავი წარბი აწია. დამაინტერესა ქაღალდის კანი როგორ არ ეჭმუჭნებოდა ასე ძალისხმევისგან. ედვარდმა ძალიან ხმადაბლა წაიფრუტუნდა, ელისმა ცნობისმოყვარე მზერით შეხედა მას.
"მადლობ, მარკუს," თქვა არომ. "საკმაოდ საინტერესოა."
წამის დაგვიანებით მივხვდი, რომ მარკუსმა იმ თავისი მოქმედებით, თავისი ფიქრები გააგებინა აროს.
მარკუსი არ ჩანდა დაინტერესებული. ის გაემართა მეორის- ალბათ კაიუსის- მიმართულებით, რომელიც კედელთან იჯდა.ორი დამსწრე ვამპირი უკან მიჰყვა მას- ალბათ მცველები იყვნენ, როგორც პირველად ვიფიქრე. ორი საზაფხულო კაბაში გამოწყობილი ქალი კაიუსის უკან დადგა იგივე მანერით. იდეა, რომ ნებისმიერ ვამპირს სჭირდებოდა მცველი, გულისამრევად სასაცილოდ მომეჩვენა, მაგრამ შეიძლება ანტიკური ვამპირები ისეთივე მყიფეები იყვნენ როგორადაც მათი კანი გვაჩვენებდა.
არო თავს იქნევდა. "განსაცვიფრებელია," თქვა მან. "ნამდვილად განსაცვიფრებელია."
ელისის ნირწამხდარი გამომეტყველება ჰქონდა. ედვარდი მიუბრუნდა და ისევ წყნარი ხმით სწრაფად განუმარტა. "მარკუსი ურთიერთობებს ხედავს. ის ჩვენი ურთიერთობების სიძლიერითაა გაოცებული."
არომ გაიღიმა. "რა მოსახერხებელია," გაიმეორა თავისთვის. შემდეგ ჩვენ გვითხრა. "შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ მარკუსის გაოცება არც ისე ადვილია."
მარკუსის უსიცოცხლო სახეს შევხედე და ვირწმუნე მისი ნათქვამი.
"მაგრამ ეს ახლაც კი რთული გასაგებია," ფიქრობდა არო და ედვარდის ჩემზე გადახვეულ მკლავს უყურებდა. მიჭირდა აროს ქაოსურ ფიქრებს მივყოლოდი, თუმცა ძალიან კი ვცდილობდი როგორმე გამომეცნო. "როგორ ახერხებ მის გვერდით ასე ახლოს ყოფნას?"
"ძალისხმევის გარეშე არ გამომდის," უპასუხა ედვარდმა მშვიდად.
"მაგრამ მაინც- la tua cantante! რა ტყუილ-უბრალოდ ხარჯვაა!"
ედვარდმა ხალისის გარეშე ჩაიხითხითა. "მე მას ჯილდოს უფრო ვუწოდებდი."
არო სკეპტიკურად უყურებდა. "ძალიან დიდ ჯილდოს."
"ფასდაუდებელს."
არომ გაიცინა. "მეთვითონ რომ არ მეყნოსა მისი სურნელი შენი მოგონებებიდან, არ დავიჯერებდი, რომ ვინმეს სისხლის ძახილი შეიძლებოდა ასეთი ძლიერი ყოფილიყო. მეთვითონ ასეთი რამ არასდროს მიგრძვნია. ბევრი ჩვენგანი რას არ გასცემდა ასეთი საჩუქრისთვის, შენ კი..." "ვფლანგავ მას," დაასრულა მისი წინადადება ედვარდმა ირონიული ხმით.
არომ ისევ გაიცინა. "ო, როგორ მომენატრა ჩემი მეგობარი კარლაილი! შენ მას მახსენებ- მაგრამ ის ასეთი გაბრაზებული არ ყოფილა."
"კარლაილი სხვა თვისებებითაც მჩრდილავს."
"არასდროს მინახავს კარლაილი თვითკონტროლთან დამარცხებული, მაგრამ შენ ის შენი სიძლიერით შეარცხვინე."
"მასზე ოდნავ უკეთ ვახერხებდი თვითკონტროლირებას." მოუთმენლად თქვა ედვარდმა. თითქოს წინასწარი გასაბრებით ძალიან დაიღალა. ამან უფრო შემაშინა; მხოლოდ წარმოდგენა შემეძლო თუ რა მოყვებოდა მისი აზრით ამ ყველაფერს.
"მოხარული ვარ მისი წარმატების," ფიქრობდა არო. "შენი მოგონებები მის შესახებ დიდი საჩუქარია ჩემთვის, თუმცა ასევე ძალიან მაოცებს კიდეც. მიკვირს როგორ... მსიამოვნებს, მისი წარმატება შეუფერებელ საქმეში, რომელიც მან აირჩია. მეგონა ის ტყუილად დახარჯავდა დროს და დრო დაასუსტებდა მის შემართებას. დავცინოდი მის გეგმას, რომლის მიხედვითაც მას იმედი ჰქონდა, რომ იპოვნიდა სხვებს, ვინც მის განსაკუთრებულ ხედვას გაიზიარებდა. და მაინც, მიხარია, რომ ვცდებოდი."
ედვარდმა არაფერი უპასუხა.
"მაგრამ შენი თავშეკავებულობა!" ამიოხრა არომ. "არ ვიცოდი, რომ შესაძლებელი იყო ასეთი ძალა ჰქონოდა ვინმეს. შეაჩვიო საკუთარი თავი განგაშის ძახილს, არა ერთხელ არამედ ისევ და ისევ- მეთვითონ რომ არ მეგრძნო, არ დავიჯერებდი."
აროს აღფრთოვანებულ გამომეტყველებას ედვარდმა არაფრის მთქმელი სახით შეხედა. მის სახეს საკმაოდ კარგად ვიცნობდი- ეს ვერ შეცვალა დრომ- რომ მივმხვდარიყავი, რომ რაღაც დუღდა მის ფსკერზე. შევეცადე სუნთქვა არ გამხშირებოდა.
"უბრალო გახსენებაც კი, თუ როგორ გიხმობს ის..." არომ ჩაიცინა. "მაწყურებს."
ედვარდი დაიძაბა.
"ნუ გაბრაზდები," დაარწმუნა არომ. "მისთვის ზიანის მიყენებას არ ვაპირებ. მაგრამ ძალიან მაინტერესებს ერთი რამ." მან აშკარა ინტერესით გამიყარა თვალი თვალში. "ნებას მომცემ?" დიდად მოწადინებულმა მკითხა და ხელი აწია.
"მას სთხოვე," აგდებული ხმით შესთავაზა ედვარდმა.
"ოჰ, რა თქმა უნდა, რა უხეში ვარ!" წამოიძახა არომ. "ბელა,"ეხლა ჩემი მიმართულებით თქვა. "მე მოხიბლული ვარ, რომ შენ ერთადერთი გამონაკლისი ხარ ედვარდის შთამბეჭდავი ნიჭისთვის- ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს როცა ასეთი რამ ხდება! და მე მაინტერესებდა, რადგან ჩვენი ნიჭები ასეთუისე გავს ერთმანეთს, ხომ არ გამოიჩენდი სიკეთეს და ნებას მომცემდი მეცადა- რომ მენახა ჩემთვისაც ხომ არ ხარ გამონაკლისი?" თავზარდაცემულმა გადავხედე ედვარდს. აროს აშკარა თავაზიანობის მიუხედავად არ მჯეროდა, რომ მართლა მქონდა არჩევანი. შეძრწუნებული ვიყავი იმ აზრით, რომ მისთვის ნება უნდა მიმეცა შემხებოდა, და მაინც ჯიუტად დაინტრიგებული ვიყავი მისი უცნაური კანის შეგრძნების შესაძლებლობით. ედვარდმა გამამხნევებლად დამიქნია თავი- არ ვიცოდი, ასე იმიტომ მოიქცა რომ დარწმუნებული იყო არო არაფერს დამიშავებდა, თუ იმიტომ, რომ სხვა არჩევანი არ მქონდა. აროს მივუბრუნდი და ხელი წინ გავიწვდინე. მიკანკალებდა.
მომიახლოვდა, მივხვდი უნდოდა დამაჯერებელი გამომეტყველება ჰქონოდა. მაგრამ ქაღალდის ნაკვთები ძალიან უცნაური, ძალიან უცხო და საშიში იყო დამაჯერებლისთვის. გამომეტყველება სიტყვებზე მეტად თავდაჯერებული მომეჩვენა.
არომ ხელი გამოიწვდინა, თითქოს უნდა ჩამოერთვა და თავისი არარეალურისმსგავსი კანი შემახო. მყარი თუმცა მსხვრევადი კანი ჰქონდა- თიხიან ფიქალს უფრო ვამსგავსებდი მარმარილოზე მეტად- და იმაზე ცივიც კი მომეჩვენა ვიდრე მოველოდი. მისი ბუნდოვანი თვალები დამღიმოდა ზემოდან, მისთვის თვალის არიდება კი შეუძლებელი იყო. უცნაურად, უსიამოვნოდ დამაჰიპნოზებელი მზერა ჰქონდა.
დავინახე გამომეტყველება როგორ შეეცვალა. თავდაჯერებულობა შეერყა და თავიდან ეჭვად ექცა, შემდეგ კი ურწმუნობად სანამ ისევ მშვიდ,მეგობრულ ნიღაბს აიფარებდა.
"მართლაცრომ საინტერესოა," თქვა როცა ხელი გამიშვა და უკან დაიხია.
მზერა ედვარდზე გადავიტანე და თუმცა ყალბად შეთხზული გამომეტყველება ჰქონდა, ოდნავი გაბღენძილობა მაინც შევამჩნიე.
არომ მოძრაობა გააგრძელა ჩაფიქრებული გამომეტყველებით. ცოტა ხანს წყნარად იყო, მისი მზერა ჩვენ სამზე იყო მოპყრობილი. შემდეგ უცებ თავი გააქნია.
"პირველია," თქვა თავისთვის. "მაინტერესებს ჩვენი სხვა ნიჭების მიმართაც ხომ არ აქვს იმუნიტეტი... ჯეინ, ძვირფასო?"
"არა!" დაიღრინა ედვარდმა. ელისმა ხელი ჩაავლო მკლავზე, შეკავების მიზნით. თავი გაუქნია.
პატარა ჯეინმა ბედნიერად შეჰღიმა აროს. "დიახ, ბატონო?"
ედვარდი უკვე მართლა იღრინებოდა, ჰაერს აპობდა მისი ხმა, ღვარძლიან მზერას არ აშორებდა აროს. ოთახი უცებ გაქრა, ყველა მას უყურებდა გაოცებული ურწმუნობით თითქოს რაღაც საზოგადოებისთვის გაუგონარი მცდარი ნაბიჯი გადაედგას. დავინახე ფელიქსი როგორ გაიკრიჭა იმედიანად და წინ გადადგა ნაბიჯი. არომ ერთხელ შეავლო მზერა მას და ისიც მაშინვე ადგილზე გაიყინა, მისი კრეჭვა პირქუში გახდა.
შემდეგ მან ჯეინს უთხრა. "მე მაინტერესებს, ჩემო ძვირფასო, ბელას იმუნიტეტი შენს მიმართაც ხომ არ აქვს."
აროს ხმა ძლივს მესმოდა ედვარდის მრისხანე ღრენის მიღმა. ის მომშორდა და ჩემს წინ დადგა, რომ მის ზურგსუკან დავემალე. ის ჩვენი მიმართულებით წამოვიდა აჩრდილივით თავის მხლებლებთან ერთად, რომ ეყურებინა ჩვენთვის.
ჯეინი ნეტარი ღიმილით მოგვიბრუნდა. "არ გინდა!" ელისმა დაუყვირა ედვარდს, როცა ის პატარა გოგოსკენ გამოენთო.
სანამ რეაგირებას მოვახდენდი, სანამ ვინმე მათ შორის ჩახტომას მოასწრებდა, სანამ აროს მცველები დაიძაბებოდნენ, ედვარდი უკვე მიწაზე ეგდო. მას არავინ შეხებია, მაგრამ სანამ შეძრწუნებული ვუყურებდი მას, ის ქვის იატაკზე იკრუნჩხებოდა აშკარა აგონიისგან. ჯეინი მხოლოდ მას უღიმოდა და ჩემთვის ყველაფერი ერთად შეიკრა. რა ელისმა თქვა მათ საშინელ ნიჭზე, რატომ ეპყორობოდა ჯეინს ყველა განსაკუთრებულად და ედვარდი რატომ გადაუდგა წინ სანამ ის მე გამიკეთებდა იგივეს.
"გაჩერდით!" გამგმირავად დავიყვირე, ჩემს ხმას ექო მოჰყვა სიჩუმეში, წინ გადავხტი, რომ მათ შორის ჩავმდგარიყავი. მაგრამ ელისმა მაგრამ შემომხვია ხელები და ყურადღება არ მიაქცია ჩემს გამწარებულ მცდელობას. სიტყვა არ დასცდენია ედვარდს სანამ ქვებზე იყო მოკუნტული. ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ თავი გამისკდებოდა ტკივილისგან, რომელსაც მისი ყურებისას განვიცდიდი. "ჯეინ," კიდევ ერთხელ დაუძახა არომ მშვიდი ხმით. მან სწრაფად ახედა, ჯერ კიდევ სიამოვნებით იღიმოდა, კითხვით სავსე მზერა ჰქონდა. როგორცკი ჯეინმა მზერა მოაცილა, ედვარდი მაშინვე დაწყნარდა.
არომ ჩემსკენ დახარა თავი.
ჯეინმა თავისი ღიმილი ჩემსკენ მოაბრუნა.
თვალებში არც შემიხედია. ედვარდს ვუყურებდი ელისის ხელების საპყრობილიდან, ისევ ჯიუტად გავიბრძოლე.
"მას არაფერი უჭირს," დაჭიმული ხმით მიჩურჩულა ელისმა. ამას რომ ამბობდა ედვარდი წამოჯდა, შემდეგ კი მსუბუქად წამოხტა ფეხზე. ჩვენი მზერა ერთმანეთს შეხვდა, თავზარდაცემული გამომეტყველება ჰქონდა. თავიდან მეგონა, რომ ეს თავზარდაცემა იმის გამო იყო, რისგანაც წუთის წინ იტანჯებოდა. მაგრამ შემდეგ მან სწრაფად შეხედა ჯეინს, და მერე ისევ მე- და სახე შვებით მოუდუნდა.
მეც ჯეინს შევხედე, ის აღარ იღიმოდა. მე მომშტერებოდა, მეტისმეტი მცდელობისგან ყბები შეკუმშული ჰქონდა. უკან დავიხიე, ტკივილს ველოდი.
არაფერი არ მომხდარა.
ედვარდი ისევ ჩემ გვერდით იდგა. ელისის მკლავს შეეხო და მანაც ჩემი თავი ედვარდს დაუთმო.
არომ სიცილი დაიწყო. "ჰაჰაჰა," ჩაიცინა მან. "საუცხოოა!"
ჯეინმა გაღიზიანების ნიშნად წაისისინა, წინ ისე გადმოიხარა, თითქოს გადასახტომად ემზადებოდა. "ნუ გაღიზიანდები, ძვირფასო," მანუგეშებელი ტონით უთხრა არომ, ფხვნილისნაირი მსუბუქი ხელი დაადო მას მხარზე. "ის ჩვენ ყველას გვაცბუნებს."
ჯეინმა ზედა ტუჩი კბილებს შორის მოიქცია, მაინც არ წყვეტდა ჩემს ყურებას.
"ჰაჰაჰა," ისევ ჩაიხითხითა არომ. "ძალიან მამაცი ხარ, ედვარდ, უხმოდ რომ უძლებ. ერთხელ ჯეინს ვთხოვე ჩემთვის გაეკეთებინა ეს- უბრალოდ ცნობისმოყვარეობისთვის." მან აღფრთოვანებით გააქნია თავი. ზიზღნარევად უყურებდა მას ედვარდი.
"აბა, ახლა რა გიყოთ?" ამიოხრა არომ.
ედვარდი და ელისი უარესად გახევდნენ. ეს სწორედ ის ნაწილი იყო, რომელსაც ასე ელოდნენ. ავკანკალდი.
"არამგონია გადაგეფიქრებინა?" იმედიანად ჰკითხა არომ ედვარდს. "შენი ნიჭი ბრწყინვალე დამატება იქნებოდა ჩვენი პატარა კომპანიისთვის."
ედვარდი ყოყმანობდა. თვალის კუთხით დავინახე ფელიქსი და ჯეინი როგორ დაიჭყანნენ.
ედვარდმა ყოველი სიტყვა აწონ-დაწონა სანამ რამეს იტყოდა. "ვფიქრობ...რომ... არა."
"ელის?" ახლა მას ჰკითხა არომ, იმედს ჯერ კიდევ არ კარგავდა. "იქნებ შენ ხარ დაინტერესებული იმით, რომ შემოგვიერთდე?"
"არა, მადლობთ," უპასუხა ელისმა.
"და შენ, ბელა?" არომ წარბები აწია.
ედვარდმა დაბლა, ჩემს ყურებთან დაისისინა. აროს გულგრილად მივაჩერდი. ნუთუ ხუმრობდა? თუ მართლა მეკითხებოდა სადილად დარჩენა ხომ არ მინდოდა? თეთრთმიანმა კაიუსმა დაარღვია სიჩუმე.
"რა?" პასუხი მოსთხოვა მან აროს; მისი ხმა, თუმცა ჩურჩულზე ხმამაღალი არ ყოფილა, აგდებულად გაისმა.
"კაიუს, შენ რა თქმა უნდა ხედავ მის პოტენციალს," არომ ნაზად გაკიცხა ის. "ჯეინის და ალეკის პოვნის შემდეგ ასეთი გარანტირებული მომავალი ნიჭი არ მინახავს. შეგიძლია წარმოიდგინო ჩვენი შესაძლებლობები, როცა ის ერთ-ერთი ჩვენგანი გახდება?"
კაიუსმა ღვარძლიანი გამომეტყველებით გაიხედა განზე. აროს შედარებით აღშფოთებული ჯეინი თვალების ნაპერწკლებს ყრიდა. ედვარდი ჩემს გვერდით დუღდა. გრუხუნი მესმოდა მისი მკერდიდან, რომელიც სადაც იყო ღრენად გადაიქცეოდა. ვერ დავუშვებდი, რომ მის სიბრაზეს მისთვისვე მოეტანა ზიანი.
"არა, მადლობთ," ჩურჩულზე ოდნავ ხმამაღლა ვთქვი, ხმა შიშისგან მქონდა ჩაწყვეტილი. არომ ამიოხრა. "სამწუხაროა. არადა და ტყუილად ხარჯვაა."
ედვარდმა დაისისინა. "არ შემოგიერთდებით ან მოვკვდებით, ხომ ასეა? ეს მაშინვე ვიეჭვე როგორცკი ამ ოთახში წამოგვიყვანეს. თქვენი კანონებისთვის მეტისმეტი მოგვივიდა."
მისმა ხმის ტონმა გამაოცა. ის განრისხებული იყო, მაგრამ რაღაც წინასწარგანზრახული ჟღერდა მის სიტყვებში- თითქოს დიდი სიფრთხილით ჰქონდა შერჩეული სიტყვები.
"რა თქმა უნდა არა," გაოცებულმა არომ თვალები დაახამხამა. "ჩვენ მანამდეც მოწვეულები ვიყავით აქ, ედვარდ, ჰეიდის დაბრუნებას ველოდებოდით. და არა თქვენ გამო."
"არო," დაისისინა კაიუსმა. "კანონი მოითხოვს."
ედვარდმა კაიუსს შეხედა. "როგორ თუ?" ჩააცივდა ის. მას ალბათ უნდა სცოდნოდა რას ფიქრობდა კაიუსი, მაგრამ ალბათ უნდოდა რომ ხმამაღლა ელაპარაკებინებინა.
კაიუსმა გაჩხინკული თითით ჩემსკენ მიუთითა. "ძალიან ბევრი იცის. შენ ჩვენი საიდუმლოებები გაეცი." მისი კანის მსგავსად ქაღალდივით თხელი ხმა ჰქონდა.
"აქ თქვენ მასკარადშიცაა რამდენიმე ადამიანი," შეახსენა მას ედვარდმა, მისმა სიტყვებმა დაბლა მყოფი ლამაზი მიმღები გამახსენა.
კაიუსს სახე ახალ გამომეტყველებაში დაეგრიხა. შეიძლებოდა მისი ეს შესახედაობა ღიმილად ჩათვლილიყო.
"დიახ," დაეთანხმა. "მაგრამ ისინი ჩვენთვის სასარგებლონი აღარ არიან, სხვა რაღაცით წაგვეხმარებიან. შენ მასთან დაკავშირებით სხვა გეგმები გაქვს. თუ ის ჩვენს საიდუმლოებებს გასცემს, მზად იქნები რომ გაანადგურო? მე ვფიქრობ, რომ არა," დასცინა მან.
"მე არასდროს..." ისევ ჩურჩულით დავიწყე. კაიუსმა ცივი მზერით დამადუმა. "შენ არც მის ერთ-ერთ ჩვენგანად გადაქცევას აპირებ," გააგრძელა კაიუსმა. "აქედან გამომდინარე, ის ზედმეტ თავის ტკივილს წარმოადგენს. და თუმცა ეს სიმართლეა, ჩვენ მხოლოდ მისი სიცოცხლე იქნება ჯარიმა. თუ გინდა შეგიძლია წახვიდე."
ედვარდმა კბილები გააშიშვლა.
"ასეც ვფიქრობდი," თქვა კაიუსმა რაღაც სიამოვნებისდამაგვარი ტონით. ფელიქსი ენერგიულად გადაიხარა წინ.
"თუ..." სიტყვა გაწყვიტა არომ. ის უკმაყოფილო მომეჩვენა იმ მიმართულების გამო, რაც საუბარმა მიიღო. "თუ არ აპირებ, რომ მას უკვდავობა მიანიჭო?"
ედვარდმა ტუჩზე იკბინა, ცოტა ხანს ყოყმანობდა სანამ რამეს უპასუხებდა. "და თუ მასე მოვიქცევი?"
არო ისევ გაიბადრა. "მაშინ თქვენ შეგეძლებათ სახლში წახვიდეთ და მოკითხვა გადასცეთ ჩემს მეგობარ კარლაილს." გამომეტყველება მას ახლა უფრო მერყევი გაუხდა. "მაგრამ ვშიშობ, რომ სინამდვილეშიც მაგის გულისხმობა მოგიწევს."
არომ თავის წინ აწია ხელი. კაიუსი, რომელსაც მანამდე მძვინვარედ მოღუშული სახე ჰქონდა, მოეშვა.
ედვარდმა მძვინვარე ზოლად მოკუმა ტუჩები. ის თვალებში მიყურებდა, ისევე როგორც მე მას.
"იგულისხმე ეგ," დავიჩურჩულე. "გთხოვ."
ნუთუ ეს მართლა ასეთი გულისამრევი იდეა იყო? ნუთუ მას სიკვდილი ერჩივნა ჩემს გარდაქმნას? ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს წიხლი ჩამაზილეს მუცელში.
ედვარდი განაწამები გამომეტყველებით დამყურებდა. შემდეგ კი ელისმა გვერდი აგვიარა და აროსკენ გაემართა. ორივე მისკენ შევბრუნდით. ელისსაც აროსავით გაეშვირა ხელი წინ. მას არაფერი უთქვამს და არომ ხელის აქნევით მოიშორა აღელვებული მცველი, რომელიც გზას უღობავდნენ ელისს, რომ მას არ მიახლოებოდა. არო თითქმის შეეხო მას და აღგზნებულმა მოუჭირა ხელი, თვალებში სიხარბე უბრჭყვიალებდა.
მან თავი დახარა მათი შეხებული ხელებისკენ და თვალები დახუჭა, რომ კონცენტრირება მოეხდინა. ელისს უემოციო, პირქუში გამომეტყველება ჰქონდა. ედვარდის კბილების კრაჭუნის ხმა გავიგე.
არავინ განძრეულა. არო თითქოს მიეყინა ელისის ხელს. წამები გადიოდა და მე უფროდაუფრო ვითრგუნებოდი, მაინტერესებდა რამდენი ხანი უნდა გასულიყო, რომ ეს წუთები დიდი დრო გამხდარიყო. სანამ ეს იმის ნიშანი იქნებოდა, რომ რაღაც ცუდი ხდებოდა- რაღაც იმაზე ცუდი რაც უკვე ხდებოდა.
კიდევ რამდენიმე მტანჯველმა წუთმა ჩაიარა, შემდეგ კი აროს ხმამ დაარღვია სიჩუმე.
"ჰაჰაჰა," ჯერ კიდევ წინ თავგადახრილმა გაიცინა მან. ნელა ამოიხედა, თვალები მღელვარებით ჰქონდა გაბრწყინებული. "მომაჯადოებელი იყო!"
ელისმა მშრალად გაიღიმა. "მიხარია, რომ ისიამოვნეთ."
"ნახვა ისეთი რაღაცეების, რაც შენ გაქვს ნანახი- განსაკუთრებით ისეთი რაღაცეების, რაც ჯერ არ მომხდარა!" გაოცებულმა გააქნია თავი.
"მაგრამ მოხდება," მშვიდი ხმით შეახსენა მან.
"დიახ, დიახ, ეს უკვე დადგენილია. არავითარი პრობლემა არ არსებობს."
კაიუსი მწარედ იმედგაცრუებული ჩანდა- როგორც ჩანდა ამ გრძნობას ჯეინი და ფელიქსიც იზიარებდნენ. "არო," დაიჩივლა კაიუსმა.
"ძვირფასო კაიუს," გაუღიმა არომ. "ნუ ღიზიანდები. შესაძლებლობებზე იფიქრე! ისინი დღეს არ შემოგვიერთდებიან, მაგრამ ყოველთვის შეგვიძლია სამომავლოდ იმედი ვიქონიოთ. წარმოიდგინე სიხარული, რომელსაც მხოლოდ პატარა ელისი მოუტანდა ჩვენს პატარა ოჯახს... გარდა ამისა, საშინლად მაინტერესებს როგორ გარდაიქმნება ბელა!"
არო სრულიად დარწმუნებული ჩანდა იმაში რასაც ამბობდა. ვერ აცნობიერებდა როგორი სუბიექტური ხილვები ჰქონდა ელისს. რომ მას შეეძლო ჩემი გარდაქმნა დღეს გადაეწყვიტა, ხვალ კი გადაეფიქრებინა? მილიონობით მისი და სხვების პატარა გადაწყვეტილებები- ედვარდისიც მათ შორის- შეეძლო შეეცვალა მისი გზა და შესაბამისად მომავალიც. ნუთუ მნიშვნელობა ექნებოდა ელისის ნებას, რამე განსხვავება ექნებოდა მართლა გავხდებოდი ვამპირი თუ არა, როდესაც ეს იდეა ზიზღს იწვევდა ედვარდში? თუ მას სიკვდილი ერჩივნა, ჩემი, უკვდავი აბეზარას გვერდით სამუდამოდ ყოფნას? ისეთი შეძრწუნებული ვიყავი, რომ ვგრძნობდი დეპრესიაში როგორ ვიძირებოდი და ვიხრჩობოდი მასში...
"ახლა შეგვიძლია წავიდეთ?" იკითხა ედვარდმა მშვიდი ხმით.
"დიახ, დიახ," თქვა არომ საამოდ. "მაგრამ გთხოვთ კიდევ გვეწვიოთ. ეს ნამდვილად მომაჯადოებელი იყო!"
"და ჩვენც გესტუმრებით," დაგვპირდა კაიუსი, უცებ ნახევრად მოეჭუტა თვალები მძიმე ქუთუთოებიანი ხვლიკივით. "რომ დავრწმუნდეთ, რომ დანაპირებს ასრულებთ. თქვენს ადგილზე რომ ვიყო, დროს დიდხანს არ გავწელავდი. ჩვენ მეორე შანსს არ ვიძლევით."
ედვარდს ყბები შეეკუმშა, მაგრამ თავი დაუქნია ერთხელ.
კაიუსმა თავდაჯერებულმა გაიღიმა და იქით მიბრუნდა, საითაც ჯერ კიდევ იჯდა უმოძრაო და უინტერესო მარკუსი.
ფელიქსმა ამოიკვნესა.
"აჰ, ფელიქს," კმაყოფილმა არომ გაიღიმა. "ჰეიდი წუთი-წუთზე მოვა. მოთმინება გამოიჩინე."
"ჰმმ," ედვარდის ხმაში ახალი ტონი გაჩნდა. "ასეთ შემთხვევაში, რაც მალე წავალთ მით უკეთესი."
"ჰო," დაეთანხმა არო. "კარგი აზრია. უბედური შემთხვევებიც ხდება. თუმცა ჯობია ქვემოთ მოიცადოთ დაბნელებამდე, თუ წინააღმდეგი არ ხართ."
"რა თქმა უნდა," დაეთანხმა ედვარდი. მოვიკუნტე იმის გაფიქრებაზე, რომ დღის ბოლომდე უნდა მოგვეცადა სანამ გავიქცეოდით.
"და აი," დაამატა არომ, თითით ფელიქსს მოუხმო. ფელიქსი მაშინვე მიეახლა, არომ შეხსნა ნაცრისფერი მოსასხამი რომელიც ვეებერთელა ვამპირს ემოსა და მხრებიდან მოხსნა. მან ედვარდს გადაუგდო ის. "აიღე. მასე ცოტა არ იყოს ყურადღებას იპყრობ." ედვარდმა მოიცვა გრძელი მოსასხამი, კაპიუშონი ჩამოშვებული დატოვა.
არომ ამიოხრა. "გიხდება."
ედვარდმა ჩაიხითხითა, მაგრამ უცებ გაჩუმდა თავის მხარსუკან გაიხედა. "მადლობ, არო. ქვევით დავიცდით."
"კარგად იყავით, ახალგაზრდა მეგობრებო," თქვა არომ, თვალები გაუნათდა, როდესაც მანაც იგივე მიმართულებით გაიხედა. "წავედით," აჩქარებული ხმით გვითხრა ედვარდმა.
დემეტრიმ გვანიშნა, რომ მივყოლოდით და იქით გაემართა საიდანაც მოვედით, რომელიც როგორც ჩანდა ერთადერთი გასასვლელი იყო.
ედვარდს სწრაფად მივყავდი მის გვერდით. ელისიც ახლოს მედგა მეორე მხარეს, მტკიცე გამომეტყველება ჰქონდა. "როგორც საჭიროა ისე სწრაფად არ მივდივართ," ჩაიბუტბუტა მან.
შეშინებულმა ავხედე, მაგრამ ის მხოლოდ ნაწყენი ჩანდა. მხოლოდ ამის შემდეგ გავიგონე წინკარიდან შემომავალი ხმამაღალი, უხეში ხმების ბუტბუტი. "რა უჩვეულოა," დაიგუგუნა კაცის უხეშმა ხმამ.
"შუასაუკუნისდროინდელია," ქალის უსიამოვნოდ გამგმირავმა ხმამ უპასუხა პირველს.
დიდი ბრბო შემოდიოდა პატარა კარიდან და პატარა ქვის ოთახს ავსებდა. დემეტრიმ გვანიშნა, რომ გზა დაგვეთმო. ჩვენ ცივ კედლებს ავეკარით, რომ გაგვეტარებინა ისინი.
წინ მიმავალი წყვილი, ხმების მიხედვით ამერიკელები, გარშემო დამრგვალებული თვალებით იყურებოდა.
"კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, სტუმრებო! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ვოლტერაში!" გავიგონე აროს მღერა დიდი კოშკიდან.
დანარჩენები, დაახლოებით ორმოცი კაცი, ან შეიძლება მეტი, პირველ წყვილს მიჰყვა. ზოგი ტურისტებს გავდა. რამდენიმე სურათებსაც კი იღებდა. დანარჩენები დაბნეულები ჩანდნენ, თითქოს ამბავს, რომელმაც ისინი ამ ოთახში მოიყვანა, მათთვის მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. განსაკუთრებით ერთი პატარა მუქკანიანი ქალი შევამჩნიე. ყელზე კრიალოსანი ეკეთა და ცალი ხელით მაგრად ქონდა ჩაბღუჯული ხელში ჯვარი. ის დანარჩენებზე ნელა მიდიოდა, შიგადაშიგ ვიღაცეებს ეხებოდა და რაღაც შეკითხვებს უსვამდა უცხო ენაზე. როგორც ჩანდა არავის ესმოდა მისი, და ისიც უფროდაუფრო ვარდებოდა პანიკაში. ედვარდმა სახე მის მკერდში ჩამარგვევინა, მაგრამ უკვე ძალიან გვიანი იყო. მე უკვე ყველაფერს მივხვდი.
როგორცკი უმცირესი ბზარი გამოჩნდა, ედვარდმა მიბიძგა სწრაფად წავსულიყავი კარისკენ. ვგრძნობდი, თავზარდაცემული გამომეტყველება მქონდა, ცრემლები კი თვალებს მივსებდა.
მდიდრულად მორთულ ოქროსფერ დერეფანში სიწყნარე სუფევდა და არავინ იყო იქ ბრწყინვალე გაშეშებული ქალის გარდა. ის ცნობისმოყვარედ მოგვაჩერდა, განსაკუთრებით მე.
"კეთილი იყო შენი დაბრუნება, ჰეიდი," ჩვენს ზურგსუკან მიესალმა დემეტრი მას.
ჰეიდიმ დაბნეულმა გაიღიმა. მან როზალი გამახსენა, თუმცა ისინი არაფრით ჰგავდნენ ერთმანეთს- მხოლოდ ისიც მასავით განსაკუთრებულად, დაუვწყებლად ლამაზი იყო. მზერის მოშორებას ვერ ვახერხებდი.
ისე ეცვა, რომ ხაზს უსვამდა თავის სილამაზეს. მისი კოლგოტით გამუქებული გასაოცრად გრძელი ფეხები უმოკლესი ქვედაბოლოს ქვეშ იყო მოქცეული. გრძელმკლავიანი და მაღალყელიანი კარგადშეხამებული ზედა ეცვა. ბწყინვალე მოწითალო თმა და თვალები ძალიან უცნაური იისფერი ჩრდილები ჰქონდა- ფერი ალბათ წითელ გუგებზე გაკეთებული ლურჯი ლინზების დამსახურება იყო.
"დემეტრი," შემპარავი ხმით უპასუხა მან, ხან მე მიყურებდა ხან ედვარდის ნაცრისფერ მოსასხამს.
"კარგი ნათევზავევია," ქათინაური გაიმეტა დემეტრიმ და მე უცებ მივხვდი რატომ იქცევდა ყურადღებას- შემოძარცვული აღჭურვილობა რაც მას ეცვა... ის არამარტო მეთევზე, არამედ სატყუარაც იყო. "მადლობ." განსაცვიფრებელი ღიმილი გამოანათა. "არ მოდიხარ?"
"ახლავე მოვალ. ცოტა შემინახე."
ჰეიდიმ თავი დაუქნია და კარში გაიარა, მას შემდეგ რაც ბოლოჯერ შემავლო ცნობისმოყვარე მზერა.
ედვარდი ისე მიაბიჯებდა, რომ სირბილი მიწევდა, რომ არ ჩამოვრჩენოდი. მაგრამ მაინც ვერ მოვახერხეთ დერეფნის ბოლოს მდიდრულ კარში გაღწევა წივილ-კივილის ატყდომამდე. Tavi ocdameore
Ggadafrena
demetrim misaReb oTaxamde gagvacila, sadac isev adamiani iyo, giana Tavis magidasTan ijda. brwyinvale, damaSvidebeli musika ismoda damaluli dinamikebidan.
_daRamebamde ar waxvideT -gagvafrTxila demetrim.
edvardma Tavi dauqnia da demetri swrafad wavida.
giana srulebiT ar Canda gakvirvebuli am situaciidan, magram basri mzera esrola edvardis nanaTxovar mosasxams. _kargad xar? -mkiTxa edvardma dabali xmiT, ise rom qals ar gaegona. misi xma uxeSi iyo - Tu SeiZleba xaverdi uxeSi iyos - nerviulobidan. me isev SokSi viyavi momxdarisgan...
_manam unda daajino sanam daecema -Tqva elisma _ver dadis.
Semdeg mivxvdi, rom mTeli tani amikankalda, kbilebi amiwakwakda da oTaxic Cems irgvliv trialebda da bneli laqebiT ifareboda Cems TvalebSi. erTi gadareuli wuTis ganmavlobaSi, Tavs vkiTxe, iyo es is, rasac jeikobi grZnobda maqciad gadaqcevisas?
me gavigone sruliad uazro xma, ucnauri, sawinaaRmdego mxiaruli musikaluri fonisa. JrJolisgan Sepyrobili ver varkvevdi saidan modioda is.
_Cuu, bela, Cuu _warmoTqva edvardma, da kedelTan savarZlisken wamiyvana, cnobismoyvare Tvalebisgan moSorebiT.
_vfiqrob, rom isterika ewyeba. mgoni unda daartya -Tqva elisma.
edvardma saSineli mzera esrola eliss.
maSin yvelafers mivxvdi. o... xmauris gamomwvevi me viyavi. saSineli xma iyo Cemi tirili romelic gulidan amodioda. ai ratom mikankalebda mTeli sxeuli...
_yvelaferi rigzea, usafrTxod xar, yvelaferi rigzea -imeorebda edvardi, isev da isev. muxlebze damijina da sqeli mosasxami Semomaxvia, rom misgan ar Semcieboda.
vicodi, rom eseTi reaqcia sisulele iyo. vin icis ramdeni dro damrCa misiT davtkbe? is gadarCenili iyo da mec gadarCenili viyavi da mas SeeZlo maSinve mivetovebine rogorc ki gared gavidodiT. Tvalebi cremlebiT davifaro da ar vuyuro mas - es sruli uazrobaa.
magram Cemi Tvalebis ukan, iq sadac cremlebi ver dafaravdnen Cems maxsovrobas, isev vxedavdi qalis SeSinebul, patara saxes.
_yvela is xalxi -movTqvamdi me.
_vici -CurCulebda edvardi.
_es saSinelebaa.
_xo, es esea. vwuxvar, Sen ar unda genaxa es.
me mis civ guls mivade Tavi da mosasxamiT gavimSrale cremlebi. ramodenimejer Rrmad amovisunTqe, rom davwynarebuliyavi.
_iqneb, ramiT SevZlo Tqveni daxmareba? -Tavazianad ikiTxa xmam. es giana iyo, edvardis beWTan daxrili, aRelvebuli da profesianaluri TvalebiT. mas, mgoni sul ar aRelvebda, is rom ramodenime milimetrSi imyofeboda gabrazebuli vampirisgan. man, an saerTod daiviwya safrTxile an kargi Semsrulebelia Tavisi samsaxurisa.
_ara -civad upasuxa edvardma.
man Tavi dauqnia, me gamiRima da wavida.
me movicade sanam qali karga manZilze ar mogvSorda, saidanac ver gaigonebda _icis aq rac xdeba? -momTxovnad vikiTxe me, xma CaxleCili mqonda. me bolomde aviyvane Tavi xelSi da sunTqvac gamiTanabrda.
_ki. yvelaferi icis -miTxra edvardma.
_icis, rom odesme masac moklaven?
_icis, rom es SesaZlebelia -miTxra man.
aman gamakvirva.
rTuli iyo edvardis saxeze misi fiqrebis amokiTxva _mas imedi aqvs, rom mis datovebas moisurveben.
vigrZeni, rom sisxli gameyina _mas unda erTerTi imaTTagani iyos?
edvardma Tavi damiqnia, misi Tavlebi saxeze momaSterdnen Cemi reaqciis dasanaxad.
me vkankalebdi. _rogor SeiZleba es undodes? -vCurCulebdi me, ufro sakuTar Tavs, radgan ar mindoda pasuxis mosmena _rogor SeuZlia, mudmivad adevnos Tvali, xalxs im oTaxSi Semavals da undodes, amis nawili gaxdes? edvradi ar mpasuxobda. misi gamometyveleba Cemi sityvebis sapasuxod Seicvala.
me mivaCerdi, mis zedmetad lamaz saxes, rom damenaxa masSi momxdari cvlilebebi da uceb gaviazre, rom me namdvilad vimyofebodi aq, edvardis xelebSi da Cven aravin mogvklavda.
_o, edvard -daviyvire da isev avtirdi. es iseTi suleluri reaqcia iyo. cremlebi ar maZlevdnen misi saxis danaxvis saSualebas, da es upatiebeli iyo. albaT, dro mzis Casvlamde maqvs. rogorc zRaparSi, gansazRvruli droiT, rodesac jadosnoba mTavrdeba.
_ra moxda? -mkiTxa man aRelvebuli xmiT da nazad mefereboda zurgze.
me yelze movexvie - ra iyo yvelaze uaresi risi gaketebac SeeZlo? mxolod, Cemi moSoreba - me ufro magrad movexvie _marTla, Zalian mtkivneuli iqneba, rom exlave gavxde bednoeri? -vkiTxe me. xma orjer gamiwyda.
mas, ar gauwevivar. man ufro metad mimwia da Camixuta ise, rom Zlivs vsunTqavdi. _me zustad vici rasac gulisxmob. -daiCurCula man _magram, Cven isedac uamravi mizezi gvaqvs, rom benierebi viyoT. pirveli is aris, rom cocxlebi varT.
_xo, -daveTanxme me _es Zalian kargia.
_da, erTad varT -is sunTqavda. misi sunTqva imdenad tkbili iyo CemTvis...
me mxolod Tavi davuqnie, darwmunebuli imaSi, rom is ise ar uyurebs amas rogorc me.
_da, nebismier SemTxvevaSi xvalac cocxlebi viqnebiT.
_imedia -vTqvi aRelvebulma.
_perspeqtiva sakmaod kargia -damarwmuna elisma. is ise wynarad iyo, damaviwyda kidec misi aq yofna. _jaspers ocdaoTx saaTSi vnaxav. -daamata man kmayofili xmiT.
gixarodes, elis. is endoboda Tavis momavals.
me didi xani ver vaSorebdi Tvals edvards. mivaCerdi mas da yvelaferze metad mindoda, rom momavali ar damdgariyo. mxolod is, rom es momenti samudamod gagrZelebuliyo da Tu SesaZlebeli iqneboda Cemi arsebobac damekarga.
edvardi daJinebiT miyurebda, misi Savi Tvalebi iseTi nazi iyo, advili misaxvedri iyo, rom isic imaze fiqrobda razec me.
misi TiTebi Cemi Tvalebis qvemod dacuravdnen. _Sen ise daRlilad gamoiyurebi.
_da Sen wyurvilisgan gawamebuli gamoiyurebi. -daviCurCule me, mis iisfer wreebze dakvirvebiT Savi Tvalebis qvemod.
man beWebi aiCeCa _didi araferi.
_darwmunebuli xar? SemiZlia elisTan gadavjde -SevTavaze me. ar mindoda aq movekali.
_nu xar sasacilo -amoioxra man. misi tkbili sunTqva saxeze melamuneboda. _arasdros ar mqonia kontrolis qveS Cemi es grZnoba, rogorc exla.
me milionobiT kiTxva damigrovda masTan. erTerTi maTgani pirze momadga magram, enas kbils vaWerdi. ar mindoda am wutebis gafuWeba, iseTive arasrulyofilis, rogoric momxdari iyo: es oTaxi, Cemi cudad yofna, wreebi, potenciuri monstris Tvaleb qveS...
aq, mis xelebSi ise advilad SemeZlo meocneba, rom mas vundodi. ar mindoda mefiqra ra amoZravebda maT - imaze, rom is ese akeTebs radgan mxolod damamSvidos, sanam isev safrTxeSi varT, an imitom rom Tavs damnaSaved grZnobs, rom mec aq aRmovCndi. da Tu rame moxdeboda, is pasuxs agebda Cemi sikvdildiTvis. albaT aqedan erTerTi iyo pasuxi. magram amas exla mniSvneloba ar hqonda. me bednieri viyavi sakuTari Tavis motyvilebiT da tkbobiT bednieri wuTebisgan.
me Cumad viweqi mis xelebSi da vimaxsovrebdi mis saxes Cems gonebaSi, Tavis motyvilebiT...
isic daJinebiT miyurebda saxeze, maSin roca eliss elaparakeboda saxlSi dabrunebis gegmebze. maTi xmebi ise Cumad da swrafad ismoda, rom giana ver SeZlebda gagonebas. maTi laparakis naxevari gamovtove. ise ismoda TiTqos, qurdobas gegmavdnen. mainteresebda, daubrundeboda Tu ara yviTeli "porSe" Tavis mflobels?
_ra laparaki iyo momRerlebze? -hkiTxa elisma
_la tua cantate -warmoTqva edvardma. misma xmam sityvebs musikaluroba Sehmata.
_xo, es -Tqva elisma da mec wamiT yuradReba mivaqcie. damainteresa.
vigrZeni rogor aiCeCa edvardma beWebi _isini ese uwodeben imas visi surnelic ganumeorebelia, rogorc belasi CemTvis. isini mas Cems momRerals uwodeben - radgan misi sisxli mReris CemTvis.
elisma gaicina.
Zalian daqanculi viyavi, rom damZineboda, magram mainc vebrZodi daRlilobas. ar vapirebdi arcerTi Zvirfasi wamis dakargvas, romelsac masTan gavatarebdi. dro da dro elisTan laparakisas, ixreboda da mkocnida - misi civi tuCebi exeboda Cems Tmebs, Subls, cxviris wvers. am dros, yovel jerze TiTqos deni gadioda Cems gaCerebul gulSi. da misi feTqvis xma avsebda mTels oTaxs.
RvTaebrivi siamovneba, jojoxeTis sazRvarTan.
me sruliad davkarge drois SegrZnebis unari. mxolod maSin roca edvardis xelebi Cems garSemo daiZaba da is da elisi oTaxis meore mxares daZabuli TvalebiT Sebrundnen, me panikaSi Cavvardi. edvardis gulze avkankaldi, roca aleki Semovida - misi Tvalebi lalisfrad anaTebdnen, is isev Seudareblad gamoiyureboda Tavis nacrisfer pijakSi, miuxedavad sinaTlisa, romelic ormagi karidan gamodioda.
man kargi ambavi moitana.
_Tavisuflebi xarT da SegiZliaT waxvideT -gviTxra alekma, iseTi Tbili xmiT rom TiTqos samudamo megobrebi viyaviT. _gTxovT qalaqSi ar gaCerdeT.
edvardis Sedaveba ar dauwyia. misi xma yinuliviT civad ismoda _es ar iqneba problema.
alekma gaiRima, Tavi daaqnia da isev gauCinarda.
_Semosasvlels gahyeviT da kuTxeSi pirvel liftTan mouxvieT -gviTxra gianam, roca edvardi fexze dadgomaSi damexmara. _ori sarTuliT dabla CadiT da gared gasasvlelSi aRmoCndebiT. naxvamids. -daamata man sasiamovno xmiT. damainterese daexmareboda Tu ara mas Tavisi kompetenturoba.
elisma isrola Tavisi Savi mzera.
me Tavisufali viyavi, da ar megona SevZlebdi Tu ara wamosvlas eseT eqskursiaze volteras dasaTvaliereblad.
Cven didebuli liftiT CavediT Zirs. Mmarto me movxede ukan Suasaukuneebis sasaxles, aqedan ver vxedavdi im saSinel koSks da madlobeli viyavi amisTvis.
quCaSi isev uamravi xalxi ireoda. CiraRdnebi mqrTalad gvinaTebda gzas, roca swrafad mivdiodiT viwro quCebSi. zeca mwuxare iyo, Tavisi seri feriT, magram Senobebi quCebSi imdenad axlos iyvnen erTamenTTan, rom yvelaferi ufro bneli Canda vidre sinamdvileSi.
xalxic muq tansacmelSi iyo Cacmuli. Cveulebriv saRamos, edvardi gamorCeuli iqneboda Tavisi muqi mosasxamiT, magram ara dRes. dRes xalxis umravlesoba muq, atlasis mosasxamebSi iyo gamowyobili, da patara bavSvi plastmasis eSvebiT, mgoni Zalian moswondaT ufrosebs.
_sasaciloa -waibutbuta edvardma.
ver SevamCnie rogor gaqra elisi. mivbrundi, rom raRac mekitxa, magram wasuli iyo.
_elisi sad aris? -daviCurCule anerviulebulma.
_wavida, rom Tqveni nivTebi moitanos iqidan, sadac diliT damala. damaviwyda, rom kbilis jagrisi mqonda. es mniSvnelovnad amkobda Cems perspeqtivas.
_isev moipara manqana, xom? -vikiTxe me
edvardma Caicina _moiparavs, roca gared aRmovCnebiT.
Zalian didi gza Canda kibebian moednamde. edvardi xedavda, rom fexze Zlivs videqi. xeli welze Semomxvia da ise mivyavdi.
me SemaJrJola, roca edvardma qvis kamarovan gasasvlelSi gamiyvana. uzarmazari, Zveli, TaRisebri karibWe, gisosebian karebs ufro hgavda, romelic CamovardniT da masSi gamoketviT imuqreboda.
mas mivyavdi, bnel manqanasTan, romelic karibWis marcxena mxares gveloda. Cemda gasakvirad, edvardi ukan, Cems gverdiT dajda, imis magivrad rom marTva moeTxova.
elisi cota uxerxulad iyo _mapatieT -man siCqaris panels gaxeda _arCevani TiTqmis ar iyo.
_esec araCveulebrivia, elis. -Caicina edvardma _yvela manqanas turbo xom ar eqneba.
elisma amoixvneSa _mgoni egeTi unda SeviZino. Zalian mosaxerxebeli iyo masze mgzavroba.
_Sobas gaCuqeb egeTs -Sepirda edvardi.
elisi gabrwyinebuli motrialda, ramac amanerviula, radgan siCqares umatebda bnel quCaSi.
_yviTeli -uTxra edvards.
edvards daZabuli xelebiT veWire. rux mosasxamSi Tbilad da moxerxebulad vigrZeni Tavi. moxerxebulze metadac.
_bela, SegiZlia daiZino -Caubutbuta edvardma _yvelaferi dasrulda.
vicodi, rom safrTxes gulisxmobda, koSmars Zvel qalaqSi, magram mainc gameCxira yelSi raRac vidre vupasuxebdi.
_ar minda daZineba. ar davRlilvar -Cems sityvebSi mxolod meore iyo sicrue. Tvalebis daxuWva ar mindoda. marTalia manqanaSi TiTqmis bneloda, magram spidometrebis sinaTlec sakmarisi iyo misi saxis sayureblad.
man nazad CamCurCula yurSi _Seecade.
me uaryofiTad gavaqnie Tavi.
man amoioxra _isev iseTi jiuti xar.
me jiuti viyavi. vebrZodi Cems mZime quTuToebs da jerjerobiT vimarjvebdi.
yvelaze metad bnel gzaze gamiWirda. kaSkaSa sinaTleebi florenciis aeroportSi miadvilebdnen brZolas, mTlad ukeTesad gavxdi rodesac kbilebi gaviwminde da gamovicvale. elisma edvardsac uyida axali tansacmeli da mosasxami urnaSi datova. romSi gadafrena imdenad mokle iyo, rom daRlac ver movaswari. vicodi, rom romidan atlantaSi gadafrena ufro grZeli iqneboda, amitom stiuardesas yavis motana vTxove.
_bela, -miTxar edvardma ukmayofilod. icoda, rom yava Cems organisms cudad gadahqonda.
elisi Cvens ukan ijda. mesmoda rogor ebutbuteboda telefoniT jaspers.
_daZineba ar minda -Svaxsene edvards. Tavs vimarTlebdi da simarTled JRerda, radgan marTla ar vityvilebodi. _Tu Tvalebs davxuWav iseT rames davinaxav rac ar minda. koSmarebi damesizmreba.
amis Semdeg aRar SemkamaTebia.
exla saukeTeso dro iyo masTan dasalaparakeblad, pasuxebis misaRebad yvela kiTxvaze, magram ar SemeZlo mTavarze mekiTxa. sasowarkveTilebaSi vvardebodi imaze fiqrisgan Tu ra pasuxi SeiZleboda mimeRo. elisis garda veravin gagvigebda, ukve gviani iyo da mgzavrebis umravlesobas eZina. saubari damexmareboda, rom ar damZineboda.
magram ar SemeZlo. enas vkbendi, rom kiTxvebis nakadi SemeCerebina. kargad ver vazrovnebdi amdeni xani uZilobisgan, magram vimedovnebdi, rom saubris gadadeba gamixangrZlivebda masTan yofnas, da yvelaferi Semdegi saRamosTvis gadavwie. rogorc zRaparSia, Sexerezadze.
ase rom, me vagrZelebdi yavis smas da daxamxamebasac ki vewinaaRmdegebodi. Canda, rom edvards isev siamovnebda, Cemi mis xelebSi daWera, misi TiTebi isev da isev mefereboden saxeze. mec vexebodi mis saxes. Tavs ver vaiZulebdi Sekavebsa, magram vicodi, rom Semdeg, roca isev marto davrCebodi amisgan saSineli tkivili damrCeboda. is isev mkocnida Tmebze, Sublze, xelebze... magram ar exeboda tuCebs, da es kargi iyo. bolos da bolos, ramdnjer unda gacocxldes erTi guli, rom feTqva gaagrZelos? me bevri gadavitane bolo dReebSi, magram es ar mxdida Zliers. piriqiT Tavs saSinlad sustad vgrZnobdi, TiTqos erT sityvas SeeZlo davemsxvrie.
edvardi dumda. SeiZleba eloda, rom CaviZinebdi. SeiZleba, ar icoda ra eTqva.
me gavimarjve mZime quTuToebze. ar meZina roca atlantis aeroportSi CavediT, da sietlis Tavze amomaval mzesac vadevnebdi Tvals, sanam edvardi daxuravda fanjaras. Cemi TaviT vamayobdi, erTi wamic ki ar gamomitovebia.
arc elisi da arc edvardi ar iyo gakvirvebuli daxvedriT romelic aeroportSi gveloda. pirvelad, jasperi davinaxe - is, mgoni saerTod ver mxedavda me. mxolod eliss uyurebda. is swrafad mivida masTan. isini ar Caxutebian erTmaneTs rogorc danarCeni wyvilebi. mxolod erTmaneTs uyurebdnen saxeze, da es yvelaferi imdenad piraduli iyo, rom Tvali avaride.
karlaili da esmi wynarad gvelodnen kuTxeSi, fanjrisgan moSorebiT, didi boZis Crdilis qveS. esmim CemTan moirbina, Zlierad, magram uxerxulad Camexuta, radgan isev edvardsis garemocvaSi viyavi.
_madloba -CamCurCula esmim.
Semdeg edvards moexvia, da Canda, rom esesaa atirdeboda.
_aRarsodes maiZuleb eseTi ram gadavitano -TiTqmis iRrineboda.
edvardi damnaSaved gaiRima _mapatie, deda.
_madloba bela -Tqva karlailma _SenTan valSi varT.
_ar Rirs -wavibutbute me. uceb, uZilo Ramebma Tavi gamoiCina. iseTi grZnoba mqonda TiTqos Tavi sxeulisgan calke iyo.
_fexze Zlivs dgas -waeCxuba esmi edvards _Cqara waviyvanoT saxlSi. daeWvebuli imaSi, rom mindoda maTTan saxlSi misvla, wavedi, TiTqmis Zirs vardniT radgan Tvalebi mexuWeboda da veRarafers vxedavdi. edvards veWire erTi mxridan da edvards veWire meore mxridan. ar vicodi modiodnen Tu ara ukan, elisi da jasperi da Zalian daviRale, rom Sememowmebina.
gzaSi CameZina, magram mainc vagrZelebdi siaruls, maT manqanamde. gakvirvebam imisgan, rom Sav "sedanze" miyrdnobili idga emeti da rozali, droebiT gamomafxizla. edvardi daiZaba.
_ar ginda -daiCurCula esmim _Tavs saSinlad grZnobs.
_esec unda iyos. -Tqva edvardma da sulac ar ucdia sibrazis damalva.
_es, misi Secdoma ar aris -vuTxari susti xmiT.
_neba mieci danaSauli gamoasworos -evedreboda esmi _Cven, eliss da jaspers wamovyvebiT.
edvardi brazianad uyurebda, umSvenieres, qera vampirs, saxelad rozalis, romelic Cven gveloda.
_gTxov edvard -vTxove me. sulac ar mindoda rozalisTan ertad wasvla, magram isedac bevri uTanxmoeba gamoviwvie mis ojaxSi.
man amoioxra da manqanisken wamiyvana.
emeti da rozali Cumad dasxdnen wina savarZlebze, im dros roca edvardma isev ukan damajina. vicodi, rom verar SevebrZolebodi Zils, amitom davnebdi da edvards davade gulze Tavi. Semdeg vigrZeni rogor SeinZra manqana Zravisgan.
_edvard -daiwyo rozalim.
_vici -Seawyvetina edvardma.
_bela? -ikiTxa rbilad, rozalim.
me SokSi gavaxile Tvalebi. pirvelad mTeli cxovrebis ganmavlobaSi, pirvelad mommarTa rozalim piradad me.
_ra, rozali? -gaubedavad vkiTxe me.
_Zalian vwuxvar bela. Tavs Zalian ubedurad vgrZnob, imisgan rac moxda, da imdenad madlobeli var Seni, rom eseTi gabeduli iyavi da Zma gadamirCine, mas Semdeg rac gavakeTe. gTxov miTxari, rom mpatiob.
sityvebi uxerxuli da arabunebrivi iyo, radgan yoymanobda laparakisas, magram isini gulrwfelad JRerdnen.
_raTqmaunda rozali -waviburtyune me, yvelanairi mcdelobiT, rom odnav mainc Sememcirebina misi isZulvili Cemdami. _es saerTod ar aris Seni Secdoma. me TviTon gadmovxti im suleluri kldidan. raTqmaunda gpatiob.
sityvebi areulad gamomivida.
_is, ver iazrebs ras laparakobs -CaixiTxiTa emetma.
_yvelafers viazreb -warmovTqvi me. mxolod, es damaxinjebul amosunTqvas hgavda.
_acadeT daiZinos -daiJina edvardma, magram misi xma Tbili iyo.
Semdeg siCume gamefda, romelsac Zravis xaverdiviT xma ereoda. mgoni CaviZine, radgan gavida ramodenime wuTi roca kari gaiRo da edvardma xelSi ayvanili gadamiyvana manqanidan. Tvalebis gaxela ar mindoda. Tavidan megona, rom isev aeropirtSi viyaviT.
da Semdeg gavigone Carlis xma.
_bela! -daiyvira Soridan _Carli -waviburtyune me da gamofxizlebas Sevecade.
_Cuuu -daiCurCula edvardma _yvelaferi kargadaa, exla saxlSi xar, usafrTxod. mxolod cudi sizmari naxe.
_ar megona, rom SenSi amxela Tavxedobaa, aq gamoCena rom gabede -uyviroda Carli edvards. exla misi xma ufro axlodan ismoda.
_mama, gaCerdi -amovikvnese me. mas ar esmoda Cemi.
_ra mouvida? -moiTxova pasuxi Carlim.
_is mxolod daiRala, Carli -mSvidad daarwmuna edvardma _gTxovT, neba mieciT daisvenos.
_nu maswavli, ra gavkeTo! - daiyvira Carlim _momeci. moSordi mas!
edvardi Seecada CarlisTvis mivewodebine, magram Zlierad SevebRauWe edvards. vigrZeni rogor meqaCeboda Carli xelze.
_ar ginda, mama -vTqvi SedarebiT xmamaRla. Tvalebis gaxela SevZeli, rom CarlisTvis Semexeda _nu gagiJdebi.
Cven Cemi saxlis win videqiT. Sesasvleli kari Ria iyo. iseTi sqeli Rrublebi ido caze, gamiZnelda gamerkvia dRe iyo Tu Rame.
_SemiZlia dageniZlavo, rom vizam magas. -Sempirda Carli _saxlSi Sedi.
_kargi. damsvi -amovioxre me.
edvardma fexze damayena. vxedavdi, rom videqi, magram fexebs ver vgrZnobdi. win wavedi da Semdeg davinaxe, rogro swrafad miaxlovdeboda asfalti. edvardma manam damiWira sanam betonze davexeTqebodi.
_mxolod, misi zemod ayvanis neba momeciT -Tqva edvardma _Semdeg waval.
_ara -daviyvire me panikaSi CavardniT. jer kidev ar mimiRia pasuxi. amis gulisTvis mainc unda darCeniliyo, ara?
_SenTan viqnebi -dampirda edvardi, CurCuliT, romlis gagonebis Sansic ar hqonda Carlis.
ar gamigonia ra uTxar Carlim pasuxad, magram edvardi saxlSi Sevida. Tvalebi mxolod kibeebamde SevinarCune gaxelili. ukanaskneli rac vigrZeni iyo edvardis civi xelebi, romlebic anTavisuflebdnen Tavis perangs Cemi TiTebisgan.
Tavi ocdamesame
simarTle
iseTi grZnoba mqonda, TiTqos Zalian didi xani meZina - tani gamiSeSda, TiTqos ZilSic ar vmoZraobdi. Zalian nela movdiodi azrze. ucnaur, ferad koSmarebs ar undodaT Cemi Tavis datoveba. isini Zalian mkveTrni iyvnen. saSineli da mSvenieri, erTmaneTSi ireoda. me vgrZnobdi saSinel mouTmenlobas da saSiSroebas, rogorc im adgilidan sizmarSi, roca ar SegiZlia swrafad gadaadgileba... sizmarSi bevri monstri vnaxe, saSineli wiTeli TvalebiT, romlebic ufro saSiSni iyvnen TavianTi TavazianobiT. sizmari isev ar manTavisuflebda - saxelebic ki maxsovda. magram yvelaze Zlieri, yvelaze naTeli nawili sizmris, koSmari ar iyo. is angelozi iyo.
Zalian miZneldeboda bolomde gamofxizleba. am sizmars ar undoda im rigebSi gadasvla, romelTa xelaxla naxvis survili ar mqonda. me moverie Cems Tavs, magram avnerviuldi Tu ra meloda realobaSi. ver vixsenebdi ra dRe iyo dRes, magram darwmunebuli viyavi - jeikobi, skola, samsaxuri, meloda win. amovioxre, imaze fiqriT Tu rogor gamiZneldeboda kidev erTi dRis gadatana.
raRac civi nazad Seexo Cems Subls.
Tvalebi movWute. Canda, rom isev meZina, magram ratom aris SegrZnebebi eseTi realuri? albaT, axlos var gamofxizlebasTan... da exla, nebismier wams, yvelaferi Sewydeba.
magram, vigrZeni, rom realoba dgeboda. Zlieri xelebi, romlebic rogorc meCveneboda mexveodnen, Zalian namdvili iyo. Tu kidev gavagrZeleb amas, Semdeg vinaneb. guldawyvetili oxvriT Tvalebi gavaxile, rom iluzia gameqro.
_o! -amovisunTqe da muWebiT daviwye Tvalebis sresa.
kargi, yvelaferi gasagebia, Rrmad Sevtope. didi Secdoma iyo, neba mimeca Cemi fantaziisTvis, ese wasuliyo xelidan. kargi, oRond, "nebis micema" araswori sityvaa. me vaiZule Cems warmosaxvas Rrmad wasvla - da exla Cemi goneba, aRar memorCileba.
naxevar wamze naklebi damWirda, imis misaxvedrad, rom Wkuidan SeviSale, me kidev SemeZlo davmtkbariyavi xilviT, Tanac is iseTi sasiamovno iyo...
isev gavaxile Tvalebi - da edvardi isev Cems gverdiT iyo, misi srulyoili saxe Cemgan sul ramodenime milimetrSi imyofeboda.
_SegaSine? -warmoTqva man aRelvebuli, dabali xmiT. gadasarevia, halucinaciam piks miaRwia. saxe, xma, surneli, yvelafer amas ise kargad vxedavdi rogorc arasdros. Cemi warmodgenili, lamazi saxe, aRelvebuli akvirdeboda Cems gamometyvelebas. misi lamazi Tvalebi, naxSiriviT Savi, iisferi wreebiT irgvliv. aman gamakvirva, Cems fantaziebSi edvardi ufro bundovani iyo.
orjer davaxamxame Tvalebi, da Sevecade gamexsenebina bolo, raSic darwmunebuli viyavi, rom realurad moxda. elisi, Cemi sizmris nawili iyo, da Tavs vkiTxe, marTla Camovida forqsSi Tu, esec Cemi warmosaxvis TamaSi iyo. vfqirobdi, rom is im dRes dabrunda, roca TiTqmis CaviZire...
_o, jandaba! -daviyvire me.
_ra moxda, bela?
me moRuSulad, ubeduri saxiT vuyurebdi edvards. misi saxe exla ufro aRelvebuli Canda.
_movkvdi xom? -amovikvnese me _me, marTla CaviZire. jandaba, jandaba, jandaba! es Carlis gaanadgurebs.
edvardi moiRuSa _ar momkvdarxar.
_maSin ratom ver viRviZeb? -gamoviwvie me da warbebi avwie.
_ar gZinavs, bela.
me Tavi gavaqnieM_ara, me darwmunebuli var amaSi. ubralod Sen ginda, rom ese megonos. Semdeg ki yvelaferi uaresad iqneba - me gamoviRviZeb. Tu gamoviRviZe, raSic eWvi mepareba, radgan - mkvdari var. es saSinelebaa. sawyali Carli. da deda, misi axali qmari... -me gavCumdi SiSSi, imisgan rac Cavidine.
_kidev ver gavige, ra naxe Sens koSmarSi. -edvardis mcirexniani Rimili moRuSuli iyo. _magram ar mesmis, risi gakeTeba SgeZlo, rom jojoxeTSi momxvdariyavi. sanam ar viyavi Sens gverdiT, bevri mkvleloba Caidine?
saxe davmanWe _raTqmaunda ara. jojoxeTSi rom viyo, Sen ar iqnebi Cems gverdiT.
man amoixvneSa.
TandaTan goneba minaTdeboda. me erTi wuTiT, iZulebiT movaSore Tvalebi edvardis saxes, fanjaraSi sibneles Sevxede da Semdeg isev edvards. me yvelafris gaxseneba daviwye... da vigrZeni rogor vwiTldebodi saxeze, radgan vxvdebodi rom edvardi marTla iyo, aq, CemTan erTad da me uazrod vkargavdi dros idiotiviT moqcveaSi.
_ese igi, es yvelaferi marTla moxda? -TiTqmis SeuZlebeli iyo, Cemi sizmari sinamdviled gadameqcia. _gaaCnia ras gulisxmob -edvardis Rimili isev ararealuri iyo. _Tu imas gulisxmob, rogor gaCndi italiaSi, maSin ki.
_ra ucnauria -vfiqrobdi me _me marTla wavedi italiaSi. Sen icodi rom arasdros vyofilvar aRmosavleTSi alburkekes iqiT?
man Tvalebi gadaatriala _mgoni, kidev gWirdeba gamoZineba.
_ukve davisvene -CemTvis ufro da ufro cxadi xdeboda yvelaferi. _romeli saaTia? ramdeni xani meZina?
_mxolod am diliT CaiZine. da daaxloebiT ToTxmeti saaTi geZina.
me gamikvirda. _Carli? -vkiTxe me
edvardi moiRuSa _Sen geZina... albaT unda agixsna, rom exla yvelafers varRvev. Carlim mibrZana, rom me aRarasdros Semovide mis karebSi, da me fanjaraSi Semovedi... magram, Cemi ganzraxva naTeli iyo.
_Carlim Cvens saxlSi mosvla agikrZala? -gavirkvirve me da nelnela sibrazeSic gadavedi.
Tvalebi mowyenili gauxda _sxva rames elodi?
me SeSlilis TvalebiT vuyurebdi. me davelaparakebi mamas, exla yvelaze Sesaferisi droa Sevaxseno, rom srulwlovani var da piradi cxovrebis ufleba maqvs... magram, aqamde mas araferi aukrZalalavs. me ufro umtkivneulo Temaze gadavitane yuradReba.
_yvelaferi momiyevi -vTxove. me sufTa cnobismoyvareoba mamoZravebda, da vcdilobdi saubars SemTxveviTi saxe mieRo, rom CemTvis saSiS kiTxvaze ar mefiqra.
_ras gulisxmob?
_ra vuTxra Carlis? rogor gavimarTlo Tavi, ratom gavqri... aseTi didi xniT? -TavSi dReebi gadavTvale
_sami dRiT -Tvalebi daeZaba, magram amjerad ufro bunebrivad gaiRima _simarTle giTxra, imedi mqonda, rom Sen moifiqrebdi. ar vici ra vuTxraT.
me amovikvnese _warmoudgenelia.
_kargi, SeiZleba elisma moifiqros rame -Tqva man Cems dasamSvideblad.
mec davmSviddi. ra mniSvneloba aqvs ra iqneba mogvianebiT? TiToeuli wami, rom is aq iyo, ase axlos iyo misi unaklo saxe - Zvirfasi iyo da ar SeiZleboda uazrod damexarja.
_ese igi -daviwye me, mniSvnelovani da saintereso kiTxvis Zebna, rom safuZveli gamekeTebina. me saxlSi momiyvanes da mas wasvla nebismier momentSi SeeZlo. me saubriT unda SemeCerebina is. amis garda, es mSvenieri momentebi ar iqneboda sruli misi xmis gareSe _ras akeTebdi es sami dRe?
edvardis saxe frTxili gaxdan _arafer sainteresos.
_raTqmaunda arafers -waviburtyune me.
_ratom miiRe maseTi saxe?
_kargi... -me piri movkume _Sen, rom sizmari yofiliyavi, zustad ese mipasuxebdi. unda dagijero.
man amoixvneSa _Tu mogiyvebi, bolos da bolos daijereb rom koSmari ar gesizmreba?
_koSmari! -gavimeore damcinavad. is Cems pasuxs eloda _SeiZleba -vupasuxe me _Tu momiyvebi.
_vnadirobdi...
_meti ukeTesi saqme ver naxe? -gavkicxe me _es namdvilad ar amtkicebs imas rom ar mZinavs.
edvardi yoymanobda da Semdeg nela alaparakda, sityvebis SerCeviT _sakvebisTvis ar vnadiorbdi...me vdevnidi.
_ras devnidi? -vkiTxe daintrigebuli.
_arafers mniSvnelovans -misi sityvebi mis gamometyvelebas ar Seesabameboda. is nawyeni gamoiyureboda.
_ver gavige.
is yoymanobda. misi saxe saaTis mwvane SuqSi daigrixa. _me -edvardma Rramd amoioxra _me bodiSi unda mogixado. ara, raTqmaunda bodiSze meti unda gavakeTo. magram unda icode, -sityvebi mdinaresaviT gadmoiRvara, maxsovda, rom is ese maSin laparakobda, roca Relavda da goneba unda momekriba, rom yvelaferi gamego. _warmodgenac ar mqonda, ver vigebdi areulobas romelsac vtovebdi. vfiqrobdi, rom aq usafrTxod iqnebodi. da warmodgenac ar mqonda, rom viqtoria -misi saxelis warmoTqmisas tuCebi mokuma _dabrundeboda. vaRiareb, rom daviviwye masze. maSin mas ar vaniWebdi did mniSvnelobas, me mxolod jeimsis ganadgurebaze vfiqrobdi. magram mxolod me ver davinaxe simarTle. is rom, viqtoria Zalian axlos iyo jeimsTan. exla vxvdebi, ratom endoboda mas. Cemi qedmaRlobis bralia yvelaferi - man xeli SemiSala, viqtorias grZnobebi damenaxa.
_ar vfiqrob, rom gamarTleba aqvs Cems wasvlas, rom dagtove aq daucvelad. roca gavigone ra uTxari eliss - roca man daginaxa - mivxvdi, rom Sens cxovrebas maqciebs ukavSirebdi, axalgazrdebs, aramtkiceebs, es viqtoriaze uaresi iyo -edvardi kankalebda da cota xniT SeCerda _gTxov, gaige, rom me araferi ar vicodi amis Sesaxeb. me Tavs daWrilad vgrZnob, daWrilad pirdapir gulSi, exlac ki roca giyureb da SemiZlia mogexvio. es yvelaze sacodavi gamarTlebaa am yvelafris.
_SeCerdi -gavawyvetine me. is sasowarkveTili TvalebiT momaCerda da me saWiro sityvebis Zebna daviwye - sityvebis, romlebic gaanTavisufleben mas Tavisi movaleobebidan, romlebmac amodena tkivili miayenes. Zalian rTuli iyo maTi warmoTqma. magram unda gamekeTebina es. ar mindoda danaSaulis da wamebis mizezi vyofiliyavi mis cxovrebaSi. is bednieri unda iyos nebismier fasad, radac ar unda damijdes.
me marTla vcdilobdi saubris am nawilis moaxloebis acilebas. amiT dasasruls movaaxlovebdi.
gavixsene praqtikis Tveebi, roca vcdilobdi CarlisTvis normaluri vyofiliyavi, da yvela gamometyveleba moviSore saxidan.
_edvard -vTqvi me. misi saxeli yels mwvavda. me vigrZeni saSineli Wrilobis moaxloeba, romelic isev gaixsneboda, rogorc ki wavidoda is. ver warmovidgendi, rogro gadavitandi amas xelaxla. _exla yvelaferi unada dasruldes. Sen ar SegiZlia gamudmebiT ifiqro amaze. Sen ar unda mice ufleba... am danaSauls... rom marTos Seni cxovreba. Sen ar SegiZlia Sens Tavze aiRo pasuxismgebloba im SemTxvevebis rac me aq momivida. arcerTi maTgani ar aris Seni danaSauli, yvelaferi es, Cemi cxovrebis nawilia. Tu avtobusi damejaxeba an rame eseTi momiva, unda gaigo, rom ar SegiZlia yvelaferSi Seni Tavi daadanaSaulo. ar SegiZlia, yovel jerze italiaSi gaiqce, imitom, rom cudad iqnebi imisgan, rom ver gadamarCine. Tundac, me marTla Tavis mosaklavad gadmomxvmtariyavi im kldidan, es Cemi arCevani iqneboda da ara Seni Secdoma. vici, rom eseTi bunebis xar, rom yvela pasuxismgeblobas Sens Tavze iReb, magram Sen ar gaqvs ufleba eseT ukiduresobaSi Cavarde! es upasuxismgeblobaa - ifiqre, esmize, karlailze da...
me dakargvis piras viyavi. gavCerdi, rom amomesunTqa da davmSvidebuliyavi. me unda ganmeTavisuflebina is. unda davrwmunebuliyavi, rom eseTi ram aRar ganmeordeboda.
_izabela meri svon -daiCurCula edvardma, yvelaze ucnauri gamometyvelebiT, mas TiTqmis giJis saxe hqonda _Sen fiqrob, rom volturis Cemi sikvdili mxolod imitom vTxove, rom Tavs damnaSaved vgrZnobdi?
vigrZeni rogor gamomexata saxeze gakrvirveba _ese ar aris?
_danaSaulis grZnoba? ar aris sxva, ufro didi ram rasac Sen SegiZlia Cawvde?
_maSin... raze laparakob? ar mesmis.
_bela, me wavedi volturebTan, radgan megona rom mkvdari xar. -Tqva rbili xmiT magram mkacri TvalebiT _Tundac ar vyofiliyavi damnaSave Sens sikvdilSi. -is kankalebda, bolo sityvebis CuRCulSi _es romc ar yofiliyo Cemi Secdoma, me mainc wavidodi italiaSi. raTqmaunda ufro frTxili unda vyofiliyavi, jer eliss unda davlaparakebodi, imis magivrad, rom rozalis monayolisTvis damejerebina. magram me xom marTla gavigone, rogor miTxra biWma, rom Carli dakrZalvazea? yvelaferi xom emTxveoda? _emTxveoda -Caibutbute me. misi xma iseTi wynari iyo, ver vbedavdi mis gaCerebas _movlenebi mudam Cvens winaaRmdeg ewyoba. Secdoma Secdomaze. me aRar gavkritikeb romeos.
_magram me isev ar mesmis -vTqvi me _amixseni. ram gaiZula?
_mapatie me.
_ra aris, marTla rom momvkvdariyavi?
is momaCerda didi xniT, daeWvebuli saxiT _yvelaferi dagaviwyda rac exla giTxari?
_me yvelaferi maxsovs rac miTxari -is sityvebic rac yvelafers uaryofdnen.
man Tavisi civi TiTebi gadaatara Cems qveda tuCze _bela, Sen araferi ar gesmis, Sen gaurkvevlobaSi imyofebi -man Tvalebi daxuWa da naxevrad gaRimebuli aqanavebda Tavs win da ukan. am RimilisTvis bednieris darqmeva ar SeiZleboda _megona, rom yvelaferi gasagebad agixseni. bela, me ar SemiZlia iseT samyaroSi cxovreba sadac Sen ar arsebob.
_me... TavSi yvelaferi amomitivtivda, vcdilobdi Sesaferisi sityvebi SemerCia _davibeni -me ar mesmoda misi sityvebis azri.
man Rrmad Camxeda TvalebSi gulrwrfeli, seriozuli gamometyvelebiT _me - kargi matyuara var, bela.
me gavSeSdi. kunTebi dameWima. nuTu marTali viyavi, tkivilisgan ver vsunTqavdi.
beWze momefera, rom davmSvidebuliyavi. _neba momeci davamTavro! me - kargi matyuara var, magram es imitom gavakeTe, rom male dagejerebina -mas SeaJrJola _es Zalian mtkivneuli iyo...
me isev gaSeSebuli velodi.
_roca Cven tyeSi viyaviT, roca gemSvidobebodi...
me vewinaaRmdgebodi am mogonebas. me vcdilobdi mxolod erTi, mxolod erTi wuTiT mecxovra.
..._Sen ar gindoda Cemi gaSveba -daiCurCula man _me vxedavdi amas. me ar mindoda ese moqceva, vgrZnobdi, rom es gamanadgurebda - magram vicodi, rom Tu SevZlebdi Sens darwmunebas imaSi, rom aRar miyvardi, Sen gaagrZelebdi cxovrebas. vimedovnebdi, rom Tu Sen ifiqrebdi, rom me gavagrZele cxovreba Sens gareSe, Senc gaagrZelebdi.
_sruli ganSoreba -daviCurCule, tuCebis gaunZrevlad.
_zustad. magram verasdros vifiqrebdi, rom amis gakeTeba ese advili iqneboda! vfiqrobdi, rom es TiTqmis SeuZlebeli iyo - rom Sen imdenad darwmunebuli iqnebi sapirispiroSi, rom me saaTobis ganmavlobaSi unda gatyvilo, rom odnavi eWvi mainc Cagisaxo. me gatyuebdi da ise vnanob amas, radgan es iyo usafuZvlo mcdeloba. vwuxvar, rom ar SemeZlo Cemgan damecva Seni Tavi. me gatyuebdi, rom gadamerCine da aman gaamarTla. me vwuxvar.
_magram rogor damijere? mas Semdeg rac aTasjer miTqvams rom miyvarxar, rogor daangrevine erT sityvas ndoba CemSi?
me ar vpasuxobdi. me SokSi viyavi, rom pasuxi Camomeyalibebina.
_me vxedavdi Sens TvalebSi, rom Sen marTla gjeroda imis, rom me ar mindoda SenTan yofna. es iseTi sasacilo da absurdulia - TiTqos SemiZlia Sens gareSe arseboba! -warmoTqva man
me isev gaSeSebuli viyavi. misi sityvebi miuwvdomeli iyo, radgan isini SeuZlebelni iyvnen.
man isev SemanjRria beWiT, nela, magram sakmarisi iyo rom kbilebi damertya erTamneTze.
_bela, -amoioxra man _Sen marTla ese gegona!
me avtirdi. cremlebi wamomivida da Camocurda loyebze.
_me es vicodi -vbRaodi me _vicodi, rom yvela ocneba damengra.
_Sen SeuZlebeli xar -Tqva da gaicina _ra giTxra, rom damijero? Sen ar gZinavs da ar momkvdarxar. me aq var da miyvarxar. me mudam miyvardi da mudam meyvarebi. me vfiqrobdi Senze, vxedavdi Sens saxes, yovel wams, rom me Sors viyavi. roca giTxari, rom ar minda SenTan yofna, es tyuili RvTisgmobis tolfasi iyo.
me Tavi gavaqnie, roca cremlebi isev modiodnen Tvalebidan.
_Cemi ar gjera xom? -daiCurCula man da misi saxe Cveulebrivze metad gaTeTrda _ratom SegiZlia daijero tyuli da ara simarTle?
_SenTvis arasdros warmoadgenda azrs Cemi siyvaruli -avuxseni me da sanam vambobdi xma orjer gamiwyda _me sul vicodi es.
man Tvalebi daawvrila da yba daZaba.
_dagimtkiceb, rom ar gZinavs -dampirda is.
man Cemi saxe aiRo Tavisi rkinis xelebiT, Cemi brZolis miuxedavaT, rom Tavi gamewia.
_gTxov nu izam amas -vCurCulebdi me
is SeCerda misi tuCebi Cemgan naxevar milimetrSi gaCerda.
_ratom ara? -moiTxova man. misi sunTqva saxeze melamuneboda da Tavbrus maxvevda.
_roca gaviRviZeb -man piri gaaRo rom SemwinaaRmdegeboda, magram me maSinve Sevcvale dasawyisi _kargi, daviviwyod, rom mZinavs - roca Sen isev waxval, me amis gareSedac Zalze rTulad meqneba mdgomareoba.
is odnav gaiwia da momaCerda.
_roca gexebi, Sen iseTi... meryevi, imdenad frTxili da mainc iseTive xar. unda vicode ratom. imitom, rom gvian gamovCndi? imitom, rom bevri tkivili mogayene? imitom, rom Sen cxovorebis gagrZeleba ginda, ris miRwevasac maSin vcdilobdi? es sakmaod... samarTliani iqneba. me ar davaeWveb Sens gadawyvetilebas. ase, rom ar aris saWiro Cemi grZnobebis Secodeba, gTxov, ubralod miTxari, isev SegiZlia giyvarde, imis Semdeg rac mogayene. SegiZlia? -CurCulebda edvardi.
_gipasuxo am idiotur kiTxvaze?
_mipasuxe. gTxov.
me moRuSuli mivaCerdi mas _grZnoba, romelsac Sens mimarT ganvicdi, arasdros Seicvleba. raTqmaunda, miyvarxar da Sen verafers uzam amas!
_es yvelaferia rac unda gamego.
Semdgeg misma tuCebma moaxloeba daiwyes da me ver SevZeli SewinaaRmdegeba. ara imitom, rom is Cemze Zlieri iyo, imitom, rom Cemi SewinaaRmdegebis survili gaqra, roca Cveni tuCebi Seexnen erTmaneTs. es kocna ar iyo, iseTi frTxili rogorc danarCenebi, romlebic maxsovda. Tu isev vapirebdi Cemi TavisTvis tkivilis miyenebas, me es namdvilad gamomivida.
ase, rom mec vakoce, guli gamalebiT feTqavda, roca me xelebiT vikvlevdi mis saxes. me SevigrZeni misi marmarilos tani, Cemis xeulis yvela ujrediT da me viyavi imdenad mbednieri, rom edvardma ar damijera da ar SeCerda, radgan araferi am qveynad, arc gausaZlisi tkivili ar amarTlebda, am siamovnebis ar qonobas. misi xelebic eferebodnen Cems saxes da roca misi tuCebi nTavisufldebodnen, Cems saxels CurCulebda.
Semdeg, roca Tavbrusxveva vigrZeni, is gaiwia da yuri iq momado sadac gamalebiT micemda guli.
me gaSterebuli viweqi da velodi, rodis damiwynardeboda sunTqva.
_marTla, -Tqva man TiTqos da sxvaTa Soris toniT _me ar gtoveb Sen.
me gavCumdi da man mgoni gaigona skepticizmi Cems dumilSi.
man Tavi aswia, rom Cems daJinebul mzeras Sexvedroda _me arsad ar waval. arsad Sens gareSe -daamata ufro seriozulad.
_me Sen migatove, pirvel rigSi imitom, rom SenTvis saSualeba momeca normalurad, bednierad, adamianurad gecxovra. me vxedavdi, rom Cems gverdiT Sen mudmiv safrTxeSi iyavi, me mimyavdi Sen im samyarodan romelsac ekuTvnodi, vriskavdi Sens sicocxles yovel wams, roca erTad viyaviT. me rame unda meRonada vifiqre, rom erTaderTi gza iyo, Seni datoveba da wasvla. rom ar mgoneboda, rom usafrTxod gtovebdi, ar wavidodi. me egoisti var. mxolod Sen - yvelaze mniSvnelovani xar, rac mindoda... raSic vsaWiroebdi. me moTxovnileba maqvs SenTan yofnisa da me verasdros ver movnaxav sakuTar TavSi Zalas, rom isev wavide. me ver vamarTleb daundobel zecas, amis mowyobisTvis! Sen ar SgiZlia usafrTxod yofna, imis miuxedavad, ramdeni mili gvaSorebs.
_nurafers dampirdebi -daviCurCule me. Tu Tavs davaimedeb, es kargs arafers momitans... es gamanadgurebs. mas Semdeg rac vampirebma ver SeZles Cemi mokvla, imedi gaakeTebs amas.
sibrazem gailva mis Sav TvalebSi _Sen ggonia, rom gatyueb?
_ara - egre ara. -me Tavi gavaqnie, rom Cemi azri Camomeyalibebina. Tu hipoteza, rom mas namdvilad vuyvarvar, isariviT moxvdeba mizanSi, mizani ki sasikvdilo aRmoCndeba, amitom ar vapirebdi imedis xafangSi Cavardnas _Sen SegiZlia darwmunebuli iyo amaSi... dRes. xolo rac Seexeba xvalindel dRes, roca, magaliTad, roca Sen isev dafiqrdebi mizezebze da Seicvli gadawyvetilebas? an, Semdeg TveSi, roca davuSvad jasperi isev Seecdeba Cems mokvlas?
mas SeaJrJola.
me gavixseni TiToeli dRe Cemi cxovrebisa, sanam is mimatovebda, vcdilobdi filtridan damenaxa mis mier naTqvami mizezebi. im perspeqtivis daSvebiT, rom is isev mimatovebda, imis miuxedavad, rom vuyvardi, mimatovebda Cemive gulisTvis, misi damafiqrebeli da civi dumilis gageba sxvadaxvanairad SeiZleboda _Sen ar fiqrobdi eseT situaciaze roca magas ambobdi, xom? -vivaraude me _Sen daamTavreb amas da moiqcevi ise, rogorac Seni azriT iqneba swori.
_me arc eseTi Zlieri var rogorc ggonia -Tqva man _sworia Tu araa swori - aman CemTvis azri dakarga. ase Tu ise me mainc davbrundebodi. sanam rozali metyoda saSinel ambavs, me gamudmebiT vcdilobdi, kidev erTi kviris gadatanas, rom male gasuliyo Sens gareSe. me vbrZolobdi, rom TiToeuli saaTi gadametana. Cems win mxolod drois faqtori idga - da arc ise didi - roca me isev gavCndebodi Sens fanjarasTan da gTxovdi Cems ukan miRebas. me bednieri viqnebodi exla meTxova es, Tu Sen ginda.
me saxe davmanWe _seriozuli iyavi, gTxov.
_o, me seriozuli var -exla is marTla moiTxovda _gTxov, Seecade moismino rasac exla getyvi. nebas momcem agixsna ras niSnav Sen CemTvis?
is icdida, Cems saxeze dakvirvebiT, rom darwmunebuliyo, rom marTla vusmendi.
_sanam Sen gamoCndebodi, bela, Cemi cxovreba umTvaro Rames hgavda, Zalian bnels, magram iSviaTi ganaTebebiT varskvlavebis SuqiT... da Semdeg Sen meteoriviT daejaxe Cems cas. uceb yvelaferi, TiTqos cecxlma gaanaTa. gaCnda bzinvareba, aRmocenda silamaze. roca gaqri, roca meteori daeca, Zirs horizontze, yvelaferi wyvdiadma moicva. araferi Secvlila, magram Cemi Tvalebi dabrmavdnen sinaTlisgan. me veRar vxedavdi varskvlavebs da Semdeg araferic ar iyo.
me mindoda damejerebina misTvis. magram is aRwerda Cems cxovrebas mis gareSe da ara piriqiT.
_Seni Tvalebi SeeCveva -Cavibutbute me.
_problemac amaSia - ar SeuZliaT.
_ra, Tu Wkuidan SeiSale?
man iumoris gareSe gaicina _me Wkuidan ar SevSlilvar, es yvelaferi siyvarulia. ar iyo aranairi sigiJe, iyo mxolod... tkivili. SenTan erTad Cemma gulma feTqva daiwyo, TiTqmis oTxmoZdaaTi wlis Semdeg, da es araCveulebrivi iyo. me TiTqos isev wamarTves guli. TiTqos me yvelaferi rac CemSi iyo, aq SenTan davtove.
_es sasaciloa -waviburtyune me.
man erTi, srulyofili warbi aswia _sasacilo?
_me megona, rom Cemze laparakobdi, ucnauria. mec TiTqos davkarge sakuTari Tavi. me ver vsunTaqvdi did xans -me haeriT avavse Cemi filtvebi, aRmoCeniT nasiamovnebi _da Cemi guli. isic dakarguli iyo.
man isev daxuWa Tvalebi da isev moado yuri Cems guls. Tavs ufleba miveci loyoT Sevxebodi mis Tmebs, SemegrZno Cemi kaniT da SemesunTqa araCveulebrivi aromati.
_maSin devna- sigiJe ar aris? -vkiTxe cnobismoyvareobiT da cota yuradRebis gadasatanad. magarm amis mcdeloba sisulele iyo. me ver SevaCerebdi sakuTar Tavs didi xniT. Cemi guli feTqavda da mReroda mkerdSi.
_ara -man amoixvneSa _es ar SeiZleba Sefasdes rogorc sigiJe. es movaleobaa.
_anu?
_viqtoriasgan aranairi safrTxe, rom ar yofiliyo mosalodneli, me mainc ar mivcemdi mas damalvis saSualebas... SeiZleba es saSinelebacaa. me mas texasis Statmde vdie, magram roca mcdar kvals gavyevi braziliaSi, is aq Camovida. -man amoikvnesa _me kontinetzec arasworze viyavi! da mudam mdgomareoba ufro uaresi iyo vidre Cemi SiSebi...
_Sen braziliaSi viqtoriaze nadirobdi? -me cota xmamaRla wamoviyvire.
Carlis xvrinva dairRva magram Semdg isev Cadga ritmSi.
_warumateblad -mipasuxa edvardma, Cemi gamometyvelebis SeswavliT _magram, amjerad warmatebas movipoveb. is aRar daabinZurebs haers Tavisi sunTqviT.
_es... pasuxia kiTxvaze. -Tavis xelSi ayvana SevZeli. sigiJea. Tundac is emets an jaspers Txovs masTan erTad wasvlas. Tu jasperic da emetic orive daexmareba. es imaze uaresi iyo rasac adre warmovidgendi: jeikob bleki, mdgari viqtorias figurasTan. me ar SemeZlo iq edvardis warmodgena, is ufro Zvirfasi iyo, vidre Cemi naxevrad adamiani saukeTeso megobari.
_ukve gvianaa misTvis. SeiZleba cota gavwele dro, magram exla ara da arc Semdeg...
me isev Sevawyvetine mas. Sevecade xma damwynareboda _Sen exlalxan dampiridi, rom arsad ar waxval? -warmovTqvi me, brZoliT rom ise warmomeTqva rogorac guli ar maZlevda uflebas _es ar ewyoba devnis winadadebas, ara?
edvardi moiRuSa. gulmkerdi odnav auRelda _me Sevasruleb danapirebs, bela. magram viqtoria -gulis moZraoba ufro SesamCnevi gaxda _mokvdeba. male.
_modi nu viCqarebT -vTqvi me panikis dafarviT _SeiZleba ar dabrundes. jeikma SeaSina is. ar aris aranairi mizezi mis saZebnelad waxvide. amis garda me ufro didi problemebi maqvs vidre viqtoriaa.
edvradma Tavlebi daaviwrova da Tavi damiqnia _marTalia. maqciebi - didi problemaa.
me Cavicine _me jeikobze ar vlaparakob. Cemi problemebi ufro didia vidre axalgazrda mglebis xrova.
edvradma ise Semomxeda TiTqos raRacis Tqma undoda da Semdeg gadaifiqra. kbilebi erTmaneTs daaWira da ise laparakobda _marTla? -mkiTxa man _maSin, ra aris SenTvis yvelaze didi problema? rac viqtorias dabrunebas umniSvnelos xdis?
_ufro dids - am droisTvis? -Tavi davizRvie
_kargi -dameTanxma is eWviani mzeriT.
me Sevyovndi. ar viyavi darwmunebuli, rom saxels warmovTqvamdi,. _arian sxvebic, romlebic movlen Cems mosaZebnad -Sevaxsene me CurCuliT.
man amoioxra, magram reaqcia ar iyo iseTi Zlieri rogorsac velodi.
_volturi? - SedarebiT mniSvnelovania am wuTs?
_mgoni Sen ar Cqarob amis uaryofas -avRniSne me.
_ubralod, Cven bevri dro gveqneba yvelafris mosafiqreblad. maTTvis drois gansazRvra gansxvavdeba, Senisgan da Cemisganac ki. isini iTvlian wlebs, rogorc Sen dReebs. ar gamikvirdeba 30 weli Segisruldes, sanam isev gaixseneben Senze. -rbilad daamata man.
SiSma damiara mTels tanSi.
ocdaaTi.
bolos, misi dapireba mainc arafers niSnavda. Tu me odesme avRniSnav ocdaaTi wlis iubiles, maSin is ar gegmavs CemTan didi xniT darCenas. mwvave tkivilma gamagebina, rom tyuilad davimeddi.
_Sen ar unda geSinodes -Tqva man, radagn isev dainaxa rom Tvalebi cremlebiT amevso _me ar mivcem maT uflebas rame dagiSavon.
_im droisTvis roca aq xar -me ar vapirebdi sakuTar Tavze zrunvas, Tu is wavidoda.
man moaTavsa Cemi saxe, or qvasaviT xels Soris, roca misi SuaRamesaviT Tvalebi, gravitaciuli veliviT mizidavdnen _me aRarasodes migatoveb.
_magram, Sen ocdaaTi Tqvi -daviCurCule me. cremlebi loyebze CamosasvlelaT emzadebodnen _rogor? Sen apireb darCenas, magram damabereb me? marTla.
misi Tvalebi daTba, roca tuCebi daeZaba _es erTaderTia risi gakeTebac SemiZlia. ra arCevani maqvs? me ar SemiZlia Sens gareSe arseboba, magram me ar davRupav Sens suls.
_magram aris ki es namdvilad... -me davfiqrdi, magram es kiTxva Zalze rTuli iyo. me maxsovda misi saxe, rodesac aro TiTqmis Txovda Cems ukvdavad gadaqcevas. mtkivneuli gamoxedva. is namdvilad Cems sulze Relavda, Tu, is ar iyo bolomde darwmunebuli, imaSi rom mas undoda samudamod vyofiliyavi masTan?
_xo? -mkiTxa Cemi SekiTxvis molodinSi.
me vkiTxe rac SeiZleba gulgrili xmiT, magram es cudad gamomivida.
_magra, ra iqneba maSin, roca me ise davberdebi, rom xalxi ifiqrebs, rom dedaSeni var? bebiaSeni? -Cemi xma civi iyo zizRisgan, me isev davinaxe bebias saxe sizmridan.
edvardis saxe nazi gaxda. man cremlebi loyebze tuCebiT SemiSro _es arafers niSnavs CemTvis -me kanze vgrZnobdi sunTqvas _Sen mudam yvelaze lamazi iqnebi Cems samyaroSi. raTqmaunda... -is Seyovnda da SeaJrJola _Tu Sen Cemze ufrosi gaxdebi, Tu Sen rame sxvas moindomeb - me amas gavigeb, bela. gpirdebi, rom arasdros gadagidgebi gzaze Tu Cems mitovebas gadawyvet.
misi Tvalebi sruliad gulrwfeli iyo. is ise laparakobda TiTqos bevrjer hqonda amaze nafiqri.
_Sen marTla gesmis, rom me bolos mainc movkvdebi? -momTxovnad warmovTqvi me.
mas amazec qonda nafiqri _mec ukan gamogyvebi, rogorc ki SevZleb.
_Sen seriozuli... -me sityvas veZebdi _avadmyofi xar.
_bela, es erTaderTi swori gzaa.
_modi cota davfiqrdeT -vTqvi me. sibraze miwmendda gonebas _Sen gaxsovs ra Tqves volturebma? me ar SemiZlia adamianad davrCe. isini momklaven. Tu isini, ar ifiqreben Cemze maSinac roca ocdaaTis viqnebi -me vCurCulebdi bolo sityvis warmoTqmisas _marTla ggonia, rom daaviwydebaT?
_ara, -man nela mipasuxaTavis qneviT _isini ar daiviwyeben. magram... _magram?
man Caicina da me aRelvebuli mivaCerdi. SeiZleba, me ar viyavi erTaderTi SeSlili.
_me ramodenime gegma maqvs.
_da es gegmebi -vTqvi rac SeiZleba mware xmiT _es gegmebi yvela, Cems adamianad darCenisken midis.
Cemma sityvebma gaaZlieres misi rwmena _raTqmaunda. -misi toni ubralo iyo, misi RvTiuri saxe ki mediduri.
Cven gaurkvevlad vuyurebdiT erTmaneTs ramodenime wuTi.
Semdeg me amovixvneSe, beWebi gavmarTe da gavwie misi xelebi ise, rom wamovmjdariyavi.
_ginda, rom wavide? -mkiTxa man da aiZula Cems guls gamalebiT daeyo feTqva, radagan davinaxe, rom es azri mas tkivils ayenebda, miuxedavad imisa, rom cdilobda grZnobebis damalvas.
_ara -vuTxari me _me mivdivar.
is saeWvod madevnebda Tvals, roca loginidan wamovdeqi da mis irgvliv vtrialebdi bnel oTaxSi, fexsacmelebis ZebniT.
_SeiZleba gavigo sad ginda wasvla? -ikiTxa man.
_ me Sens saxlSi mivdivar -vuTxari isev brmasaviT bodialSi.
is adga da Cemsken gadmovida _ai, Seni fexsacmelebi. rogor apireb iqamde misvlas?
_Cemi pikapiT.
_es Carlis gaaRviZbes -Tqva man Cems SesaSineblad.
me movixvneSe _vici. magram sinamdvileSi, me Tavs kidev didxans vigrZnob damnaSaved, imisTvis rac gavakeTe. kidev ramden usiamovnebas mivayeneb maas?
_arcerTs. is me damadanaSaulebs da ara Sen.
_Tu ukeTesi azri gaqvs - mTeli yuradRebiT gismen.
_saxlSi darCi -SemomTavaza man, magram misi gamometyvelebidan Canda, rom amis imedi ar qonda.
_ar gamova. Sen pirveli wxval da saxlSi damelodebi -vubrZane me da gamikvirda rogor gaisma Cemi sityvebi haerSi, da karebisken gavemarTe.
edvardi win gadameRoba.
me moviRuSe da fanjrisken Sevbrundi. arc ise maRalia, Tan qvemod balaxi izrdeba...
_kargi, -amoixvneSa man _me wagiyvan.
me beWebi aviCeCe _rogorc ginda. albaT Senc unda iyo iq.
_da ratom?
_radgan Sen uCveulod Tavdajerebuli xar, darwmunebuli var, mogindeba qarma mainc gaiqrolos Sens azrebSi.
_Cemi azrebi, rasTan dakavSirebiT? -mkiTxa kbilebidan.
_amjerad Senze ara. Sen - samyaros centri ar xar, Sen ici es. -Cemi samyaro raTqmaunda sul sxva istoria iyo _Tu Sen apireb volturebTan brZolas, romlis mizezi mxolod da mxolod Cemi adamianad datovebaa, maSin Sens ojaxsac unda hqondes mosazreba.
_mosazreba raze? -ikiTxa TiToeuli sityvis gamoyofiT.
_Cems mokvdavobaze. es sakiTxi kenWisyraze gamaqvs.
Tavi ocdameoTxe
kenWisyra
is ukmayofilo iyo am situaciiT, es advilad ikiTxeboda mis saxeze. magram, yvelanairi kamaTis gareSe, amiyvana xelSi da moqnilad gadaxta Cemi fanjridan, katasaviT, odnavi biZgis gareSe daeSva. _kargi, maSin -Tqva man aSkara gamkicxavi xmiT _wavideT.
damexmara, rom zurgze movjdomodi da gaiqca. mTeli gasuli drosi miuxedavad, es Cveulebrivad meCveneboda. advilad. albaT, es iseTi ram iyo, rasac verasdros daiviwyebT Tu erTxel mainc gamocdiT.
siCume da sibnele iyo tyeSi, roca edvradi mihqroda xeebSi, misi sunTqva Tanabri da mSvidi iyo, xolo xeebi TiTqmis uCinarni iyvnen Cvens irgvliv, mxolod qari, romelic saxeSi mxvdeboda, maZlevda warmodgenas im uazro siCqareze, rogoriTac mivqrodiT. haeri nestiani iyo, magram Tvalebi ar mewvoda, qars ar hqonda sakmarisi adgili, rom didze eqrola da es mamSvidebda. Rame gamefTa, rogorc sqeli Savi safari, me Tavs, patara bavSvad vgrZnobdi, daculad ucnob adgilze.
maxsovda, rom eseTi gaqcevebi tyeSi maSinebda da sul vxuWavdi Tvalebs. exla es suleleur reaqciad meCveneboda. exla, Tvalebi farTod mqonda gaxelili, nikapi mis beWze, loya ki mis kiserze medo. siCqare amaRlvebeli, motociklze aTasjer ukeTesi iyo.
me miviwie da vakoce mis qvasaviT civ yels.
_madloba -Tqva man, Cvens gverdiT mihqroden xeebis Crdilebi _es imas niSnavs, rom mixvdi, rom aRar gZinavs?
me gavicine. sicili msubuqad da bunebrivad ismoda. _mTlad ara. ubralod ar minda gamoRviZeba. ara am RamiT.
_me davibruneb Sens ndobas -waibutbuta man, raTqmaunda Tavisi TavisTvis. _Tu es - Cemi bolo Sansia.
_me mjera Seni -davarwmune me _saqme CemSia, me Cems Tavs ver vendobi.
_gTxov, amixseni, es rogor?
is SeCerda da Cveulebrivi nabijebiT ganagrZo svla, qari Sewyda - da me mivxvdi, rom ukve axlos varT saxlTan. Cemamde modioda, mZvinvare mdinaris xma, sadRac sibnelidan.
_kargi... -me mTeli ZaliT vcdilobdi azri gadmomeca. _me ar vendobi sakuTar Tavs, me ar var darwmunebuli, rom var... Seni Rirsi. dagismaxuro Sen. araferi ar aris CemSi rac Sen CemTan gagaCerebs.
is gaCerda da Camomsva zurgidan. misma nazma xelebma ar gamanTavisufles. Zirs, rom damsva, edvardma xelebi momxvia da magrad mimikra gulze.
_da ratom xar egeTi jiuti -daiCurCula man _arasdros Segeparos eWvi sakuTar TavSi.
magram rogor SemeZlo ar Semparvoda eWvi?
_mainc ar giTqvams... -waibutbuta man.
_ra?
_ra aris Seni yvelaze didi problema.
_erT miniSnebas moqcem -me amovixvneSe da TiTiT Sevexe misi cxviris wvers.
man Tavi damiqnia _me, volturebze uaresi var -Tqva daRvremilma _vfiqrob, rom me davimsaxure es.
me Tvalebi gadavatriale _yvelaze saSineleba, rac volturebs SeuZliaT gaakeTon Cemi mokvlaa.
edvardi meloda daZabuli mzeriT.
_Sen SegiZlia mimatovo -avuxseni me _volturebi, viqtoria... isini araferia amasTan SedarebiT.
sibneleSic davinaxe, rom saxeze tkivili gamoexata - aman gamaxsena, misi saxe, rodesac mas jeini awamebda. Tavi saSinlad vigrZeni da vinane, rom vuTxari simarTle.
_ar ginda -davuCurCule, mis saxeze SexebiT _nu moiwyino.
is gaRimebas Seecada, magram Rimili ar Sexebia mis Tvalebs _mxolod erTi gza arsebobs Sens dasarwmuneblad imaSi, rom ar migatoveb -daiCurCula man _erTaderTi rac dagarwmunebs - es droa.
me momewona idea droze _kargi -daveTanxme me.
saxeze isev tkivli hqonda. Sevecade gamerTo is ararsebulze laparakiT.
_ese igi, radgan rCebi. SemiZlia ukan miviRo Seni naCuqari nivTebi? -vkiTxe mxiaruli xmiT.
aman gaamarTla: edvardma gaicina. magram Tvalebma isev SeinarCunes, sevda. _Seni nivTebi arsad ar gamqralan -miTxra man _vicodi, rom es araswori iyo, radgam me Segpirdi samyaros Cems gareSe. es suleluri da bavSvuric iyo, magram mindoda, rame Cemi dametovebina. kompakT-diski, suraTebi, bileTebi - yvelaferi Sens Taroebzea.
_marTla?
man Tavi damiqnia, cotaTi gamxnevebulma Cemi nasiamovnebi reaqciiT am faqtze. magram esec ar kmaroda, rom tkivili misi saxidan bolomde wasuliyo. _mgoni -vTqvi me nela _darwmunebuli ar var... vfiqrob, rom SeiZleba, vicodi es mTeli am xnis ganmavlobaSi.
_ra icodi?
me mxolod tkivilis moxsna mindoda misTvis, magram Cemi sityvebi imaze mtkiced ismdoda vidre velodi.
_raRac nawili Cemi, alabT, qvecnobiereba, arasdros daeWvebula imaSi, rom Sen isev zrunav Cemze. albaT amitomac mesmoda xmebi.
uceb siCume Camodga.
_xmebi? -mkiTxa kategoriulad.
_kargi, mxolod erTi xma. Tqveni. es, grZeli istoriaa. -misma saxem damafiqra, gamegrZelebina Tu ara. SeiZleba ifiqros, rom Wkuidan SeviSale, an sxva ra unda efiqra? magram, yovel SemTxvevaSi, tkivli romelic Signida wvavda, gauqra.
_gelodebi -misi xma arabunebrivad ismoda.
_Zalian vRelav.
is meloda. ar vicodi rogor amexsna _gaxsovs, elisis naTqvami, rom me sportuli SejibrebebisTvis vemzadebodi?
man sityvebi gamometyvelebis gareSe warmoTqva _kldidan, mZafri SegrZnebebis gamo gadmoxti.
_marTali xar. da manamde motociklze...
_motocikli? -mkiTxa man. _vfiqrob, es elisisTvis ar momiyolia.
_ara.
_kargi, xmaze... ici, me aRmovaCine, rom... Tu me vakeTbedi raime saSiSs... me ufro kargad gixsenebdi Sen -vaRiare da Tavs gonebaSezRudulad vgrZnobdi. _SemeZlo gamexsenebina Seni xma, rodesac gabrazebuli xar. SemeZlo gamegona, TiTqos Cems gverdiT iyavi. Cveulebriv vcdilobdi ar mefiqra Senze, magram Cemi qmedebebi ar mayenebdnen zians, TiTqos micavdi Sen. iseve rogorc Sen, me ar mindoda travmebi mqonoda.
_da iqneb, saqme Cems gonebaSia. me SemeZlo gamegona Seni xma ese cxadad, radgan vicodi, rom me SenTvis sulerTi ara var. mudam vicodi, rom arasdros Segiwyvitavs Cemi siyvaruli.
TiTqos sityvebi, romlebic me warmovTqvi darwmunebiTi moqmedeba gaaCndaT. samarTliania. me vaRiarebdi simarTles, romelzec adre fiqric ar mindoda.
edvardis xma naxevrad ganadgurebulad gaisma _Sen Caidine... sicocxles wiravdi, rom gagegona...
_Cuuu -Sevawyvetine me _moica erT wuTs. mgoni mivxvdi pasuxs.
Mme gavixsene is Rame, port anjelesSi, rodesac pirveli halucinacia gamiCnda. me vifiqre, rom amas, ori axsna hqonda. sigiJe an survilis asruleba. me ver vxedavdi mesame daskvnas.
ra, Tu...
ra, Tu Tqven gulwrfelad miiCnevT, raRacas simarTled, magram cdebiT? ra, Tu Tqven iyaviT jiuti da darwmunebuli, rom marTali xarT da arc gindodaT sxva variantebis ganxilva, romlebic namdvili simarTle yofila? aiZulebdiT simarTles gaCumebas, Tu is mainc ecdeboda saaSkaraoze gamosvlas?
mesame daskvna: edvards vuyvardi. kavSirs Cvens Soris ver gawyvidavda, verc siSore, verc dro. da miuxedavad imisa, ramdenad kargi, an lamazi, an Seudarebeli, an srulyofili iyo is CemTan SedarebiT - is CemTan iyo dakavSirebuli, iseve rogorc me masTan. me mudam vekuTvnodi mas, is ki, mekuTvnoda me.
amis Tqma undoda Cems qvecnobierebas?
_o!
_bela?
_o. kargi. me mivxvdi.
_Seni pasuxia? -mkiTxa man, misi xma aRelvebuli iyo.
_Sen me giyvarvar -CemTvis es aRmoCena saswauls niSnavda. isev Caisaxa CemSi es azri.
misi Tvalebi isev daZabuli iyo, magram Rimili romelic yvelaze metad miyvarda, gamoisaxa mis saxeze _raTqmaunda, me miyvarxar.
Cemi guli, mzad iyo amomxtariyo saguledan, yelis ise amewva ver vlaparakobdi.
Mmas marTla undoda CemTan yofna, samudamod, iseve rogorc me. mxolod, amas Cems sulze SiSi amoZravebda, rom me ar damekarga adamianoba, da imdenad didi iyo amis survili, mzad iyo mokvdavad davetovebine. saSiSroeba rac imisgan memuqreboda, rom is Cems gverdiT iyo, sulis gareSe darCenis saSiSroeba arafrad memCveneboda.
man magrad momiWira saxeze Tavisi civi xelebi da makoca, sanam Tavbrusxveva ar vigrZeni da tye ar datrialda Cems irgvliv. maSin, is Subleze momeyrdno da me ar viyavi erTaderTi vinc mZimed sunTqavda.
_ici, Sen ukeTesad gaumklavdi amas vidre me. -miTxra man.
_ukeTesad raas?
_sakuTar TavTan morevas. Sen, yovel SemTxvevaSi, cdilobdi raimes gakeTebas. dgebodi dilas, axerxebdi yofiliyavi normaluri CarlisTvis, cdilobdi normalurad gecxovra. roca viqtorias devniT ar viyavi dakavebuli, me... yvelanairad usargeblo viyavi. ar SemeZlo vyofiliyavi Cemi ojaxis gverdiT, saerTod aravisTan. me mrcxvenia, roca vaRiareb, rom viweqi da uflebas vaZlevdi tanjvas movecvi mTlianad. -man Caicina _es ufro amaRelvebeli iyo vidre xmebis gagoneba. da ici, rom mec mesmis xmebi.
davmSviddi roca mivxvdi, rom es mas ar akvirvebda. yovel SemTxvevaSi is ar miyurebda, rogorc giJs. is miyurebda da me vxedavdi mis TvalebSi... mas vuyvardi me.
_me mxolod erTi xma mesmoda -Sevuswore.
edvardma gaicina da win wamiyvana.
_me ubralod gavixumre -Cven mivdidodiT da is totebs maSorebda saxidan sibneleSi.
Sors raRac TeTri da uzarmazari gamoCnda - saxli, rogorc mivxvdi.
_mniSveloba ar aqvs ras ityvian, exla es maTac exebaT.
edvardma beWebi aiCeCa.
man Semiyvana wina karebidan bnel saxlSi da Suqi aanTo. misaRebi oTaxi, isev iseTi iyo rogoric maxsovda, roiali, TeTri savarZlebi da didi kibe. aranairi mtveri.
edvardma ojaxis wevrebs saxelebiT dauZaxa, yovelgvari enTuzizmis gareSe _karlail? esmi? rozali? emet? jasper? elis? -isini gaigonebdnen.
moulodnelad CemTan karlaili gaCnda, TiTqos mTeli es dro aq idga _isev mixaria Seni naxva, bela. -man gaiRima _ra SegviZlia am diliT gavakeToT SenTvis? vfiqrob, rom eseT dros ubralod Cvens sanaxavad ar moxvidodi. me Tavi davuqnie _minda yvelas dagelaparakod. mniSvnelovan Temaze.
ver Sevikave Tavi, rom edvardisTvis ar Semexeda, roca vlaparakobdi. misi gamometyveleba arafer kargs ar gamoxatavda. roca isev karlails Sevxede, isic iseve uyurebda edvards.
_raTqmaunda -Tqva karlailma _sxva adgilze xom ar dagvelaparaka?
karlaili win gagviZRva, sasadilo oTaxSi Segviyvana da Suqi aanTo. me davinaxe naTeli kedlebi maRali WeriT, iseve rogorc misaRebSi. oTaxis centrSi, grZeli WaRis qveS, idga gaprialebuli ovaluri magida, garSemo Semowyobili rva skamiT. karlailma magidis TavSi gamomiwia skami.
me arasdros minaxavs, rom kalenebs magida gamoeyenebiaT. isini saxlSi ar Wamdnen.
roca movtrialdi, rom laparaki damewyo, Cven martoni ar viyaviT. esmi edvardis ukan iyo da mas danarCeni ojaxic mohyveboda.
karlaili marcxnidan damijda, edvardi marjvniv. yvelani Cumad jdebodnen. elisma gamiRima. emeti da jasperi cnobismoyvared gamoiyurebodnen. rozali ki uxerxulad miRimoda. Cemi sapasuxo Rimili iseTive moridebuli iyo. me momiwevs amasTan Segueba...
karlailma Tavi damikra _Seni sityva.
me nerwyvi gadavylape. maTma daJinebulma mzeram ifro aRmagzno. edvardma SeumCnevlad momkida magidis qveS xeli. me mas Sevxede magram is sxvebs uyurebda.
_kargi. -me SevCerdi _albaT, elisma ukve mogiyvaT rac moxda volteraSi.
_yvelaferi -damarwmuna elisma.
me mas mniSvneovnad Sevxede _isic, rogor CavdiodiT?
_egec -Tavi damiqnia.
_kargi, -me SvebiT amovisunTqe _maSin yvela saqmis yurSia.
isini moTminebiT melodnen, sanam azrs davawyobdi.
_ese igi, me problemebi maqvs. elisi volturebs Sehpirda, rom me erTerTi Tqvengani gavxdebi. isini viRacis gamogzavnas apireben, rom Seamowmon da vici, rom es gardauvali iqneba. exla es yvelas Tqvengans gexebaT. Zalian vwuxvar amaze. -me yvelas, lamaz saxes Sevxede da yvelaze Zvirfasi bolos movitove. edvradis tuCebi sibraazisgan iklakneboda. _magram Tu Tqven ar gindaT Cemi miReba, me ar daviJineb, imisda miuxedavad endomeba es eliss Tu, ara.
esmim salaparakod gaaRo piri, magram TiTi avwie mis gasaCereblad.
_gTxovT neba momeciT davamTavro. yvelam iciT rac minda. da darwmunebuli var iciT, ras fiqrobs amaze dvardi. vfiqrob erTaderTi samarTliani gadawyveta am problemis aris, Tqveni xmis micema. Tu gadawyvetT, rom ar gindebvarT, maSin... ukeTesi iqneba marto wavide italiaSi. ver davuSveb, rom aq Camovidnen. -tanSi Jruantelma damiara es rom gavifiqre.
edvardis mkerdidan Rrena gaisma. me yuradReba ar mivaqcie.
_isic gaiTvaliswineT, rom me arcerT Tqvengans ar Sevuqmni safrTxes da ar waviyvan Tan.
minda, rom xma misceT - ki an ara, Cems vampirad gaxdomaze.
me gaviRime bolo sityvaze da karlails vaniSne, rom daewyo.
_erTi wuTiT -Seawyvetina edvardma.
me dawvrilebuli TvalebiT Sevxede. man warbebi aswi Cemze yurebiT da Cemi xelis sresiT.
_raRac minda davamato, sanam xmas mivcemT.
me amovioxre.
_saSiSroeba, romelic belas emuqreba, aramgonia rom Zalian sanerviuloa.
misi gamometyveleba ufro gamococxlda. Tavisufali xeli magidaze dado da win gadaiwia.
_iciT, rom -daiwyo man, magidis irgvliv Tvalis movlebiT _iyo mizezi, ratomac ar mindoda, bolos, arosTvis xelis CamorTmeva. aris raRac rac maT ar ufiqriaT da ar mindoda maTTvis amis demonstrireba. -man Caicina.
_ra aris? -aCqarebda elisi. vicodi, rom Cemi gamometyveleba iseTive skeptikuri iyo rogorc misi.
_volturebi Zalze TviTdajerebulni arian da ara umizezod. rodesac vinmes moZebna surT maTTvis, es problemas ar warmoadgens. demetri gaxsovs? -man me Semomxeda.
me SemaJrJola da es dadebiT pasuxad miiRo.
_is xalxs poulobs - es misi niWia da amitomac yavT is volturebs.
_mTeli is dro rac maTTan viyaviT, me vigebdi maT SesaZleblobebs, rom rames mainc movWidebodi rac gadagvarCenda. ase, rom me movaswari gamego, rogor muSaobs demetris niWi. is jaSuSia jaSuSTa Soris da aTasjer niWieri vidre sxva. misi SesaZlebloba arafriT Camouvardeba Cemsas an arosas. is iWers... aromats? ar vici, rogor agixsnaT es... xma... viRacis azrebi da Semdeg is mihyveba maT. es Zalian did manZilze muSaobs.
_magram mas Semdeg rac arom patara eqsperimentebi Caatara... -edvardma beWebi aiCeCa.
_fiqrob, rom is ver momZebnis me -kategoriulad davasrule.
edvardma TviTkmayofili saxiT Semomxeda _darwmunebuli var. isini TavianT niWs eyrdnobian. Tu maTi SesaZleblobebi Senze ar moqmedeben, isini rogorc brmebi ise arian, ver mogZebnian.
_da, ras gvaZlevs ees?
_es naTelia, elisi gvetyvis, rodis daapireben Camosvlas da me gadagmalav. isini uZlurni iqnebian. -Tqva autaneli siamovnebiT _es, TivaSi nemsis Zebnas, daemsgavseba.
is da emeti TvalebiT Sexvdnen erTmaneTs da giRimes.
amas azri ar qonda _magram maT SeuZliaT Sen mogZebnon -Sevaxsene me.
_me SevZleb sakuTari Tavis dacvas.
emetma gaicina da muWi gamoswia Zmisken _SesaniSnavi gegmaa, Zmao -Tqva man enTuzizmiT.
edvardmac gaswia muWi da erTmaneTs miartyes, imis niSnad, rom yvelaferi kargadaa.
_ara -daiCurCula rozalim.
_absoluturad ara -daveTanxme me.
_kargi -jasperis xma madlobad gaisma.
esmim, mxolod miaCerda edvards.
me skamze gavwordi da goneba movikribe. Sexvedra Cemi iyo.
_kargi. edvardma sxva gza SemogTavazaT. -civad vTqvi me _modiT kenWi vyaroT.
amjerad, pirvelad edvards mivmarTe. ukeTesi iqneboda misi pasuxi maSinve mimeRo _ginda, rom Tqvens ojaxs SemovuerTde?
misi Tvalebi qvasaviT magari da Savi iyo _am gziT ara. Sen adamianad darCebi.
me Tavi davuqnie, saqmiani gamometyvelebiT da gavgrZele.
_elis?
_ki.
_jasper?
_ki -Tqva man yru xmiT. me gakvirvebuli viyavi, ar velodi mis xmas, magram emociebi davZlie da gavagrZele.
_rozali?
is yoymanebda, Tavisi srulyofil, mTlian tuCze kbeniT _ara.
me warbebi Sevyare da Tavi gadavxare gasagrZeleblad, magram rozalim xelebi gamomiwoda.
_neba momeci agixsna -Semevedra is _amiT ar minda imis Tqma, rom CemTvis sazizRari perspeqtivaa, rom Sen Cemi da gaxde. ubralod...es - cxovreba ar aris, me ar avirCevdi amas CemTvis.
me Tavi davuqnie da emets mivmarTe.
_jandaba, ara! -man Caicina _movZebniT gzas, mag demetrisTan brZolis mosagebad.
am pasuxisgan ukmayofilo gamometyveleba miviRe da esmis Sevubrundi.
_ki, raTqmaunda, bela. Sen CemTvis ukve ojaxis wevri xar.
_madloba, esmi -wavibutbute me da karlails mivmarTe.
uceb avReldi, radgan vinane, rom karlails ar vkiTxe pirvelad. vicodi, rom misi xma yvelaze woniani iyo sxvebTan SedarebiT.
karlaili me ar miyurebda.
_edvard -Tqva man
_ara -edvardi Rrialebda. misi tuCebi ukan iweodnen da kbilebs aCendnen.
_es - eTaderTi gzaa, romelsac azri gaaCnia -iJinebda karlaili _Sen ar ginda mis gareSe sicocxle da aman arCevani ar damitova.
edvardma xeli gamiSva, skami gaswia da gasasvlelisken gavida RreniT.
_vfiqrob, rom Sen ici Cemi xma -amoixvneSa karlailma.
me isev iqiT viyurebodi sadac edvardi gavida _madloba -wavibutbute me.
sxva oTaxidan raRacam daigruxuna.
me Sevxti da Cqara avlaparakdi _es - yvelaferia rac mesaWiroeboda. madlobeli var. me vgrZnobdi aucileblobas amaSi, iseve rogorc Tqven.
gaelveba da elisi CemTan gaCnda, misi civi xelebi momiexvia.
_Cveni Zvirfasi bela -is mZimed sunTqavda.
me zurgze veferebodi. uceb rozali SevamCnie, magidaze daSterebuli, da mivxvdi, rom Cemi sityvebi sxvadasxvanairad iqneboda miRebuli.
_kargi, elis -vTqvi me roca esmim gamanTavisufla Tavisi garemocvidan _sad ginda amis gakeTeba?
elisi momaSterda da TvalebSi SiSi aesaxa.
_ara! ara! ara! -daiRriala edvardma, oTaxSi SemovardniT. pirispir damidga sanam Tvalis daxamxameba movaswari. Cemske daixara, saxe sibrazisgan waSlili hqonda.
_Sen marTla SeiSale -yviroda is _Sen sruliaT dakarge sakuTari azri.
me moviRuSe da xelebi yurebze miviWire.
_hm, bela, -Tqva elisma aRelvebuli xmiT _aramgonia, rom mzad var amisTvis. unda movemzado...
_Sen dampirdi -Sevaxsene me, edvardis xelisgan kankaliT.
_vici, magram... seriozulad, bela! ar vici rogor ar mogkla.
_Sen SeZleb amis gakeTebas -daviCurCule me _gendobi.
edvardi Rrialebda.
elisma Tavi gaaqnia, mis TvalebSi panika iyo.
_karlail? -me mivbrundi, rom misTvis Semexeda.
edvardma nikapze msatac xeli, rom misTvis Semexeda. meore xeliT karlaili gaaCera.
karlailma mas ignorireba gaukeTa _me SemiZlia amis gakeTeba. -upasuxa man Cems kiTxvas. Zalian vwuxdi, rom ar SemeZlo misi saxis danaxva _saSiSroeba ar dagemuqreba Tu kontrols davkargav.
_kargi -vimedobnebdi, rom gaigo, aradgan normalurad ver vlaparakobdi, edvrads magrad eWira Cemi nikapi.
_moica -Tqva evdvardma kbilebidan _es ar unda moxdes exla.
_ara aris aranairi mizezi, rom es exla ar moxdes -warmovTqvi me, sityvebi damaxinjebulad gamovida.
_vfiqrob, rom SegiZlia cota moicado.
_raTqmaunda Sen fiqrob -vTqvi usiamovno xmiT _exla ki gamiSvi.
man gaanTavisufla Cemi saxe da xelebi gulze daviwyve.
_daaxloebiT 2 saaTSi Carli aq iqneba Sen saZebnelad. Ara mgonia amaSi policies Careva Rirdes.
_didi araferia -magram me moviRuSe.
gegmis yvelaze rTuli nawili. Carli da deda... exla ukve jeikobic. xalxi, romlebic unda davkargo, xalxi romlebsac, SemiZlia ziani mivayeno. mindoda yofiliyo gza romliTac mxolod me davitanjebodi, magram es SeuZlebeli iyo.
amasTan erTad, adamianad darCenisas, me ufro met zians mivayenebdi maT. Carli mudam saSiSroebaSi iqneboda, Cems gverdiT. jeiks ufro didi saSiSroeba emuqreboda, radagn iZulebuli iyo me davecavi. da rene - me gariskvac ar SemeZlo. rom momenaxulebina is, SiSiT, rom mas rame mouvidoda.
me magniti viyavi. usiamovnebebis mimzdeveli, me vaRiare es.
vicodi, rom Tu Sevicvlebodi, SemeZleboda TviTon mimexeda sakuTari TavisTvis da damecva isini, vinc miyvarda, im fasadac rom samudamod davSorebodi maT. me Zlieri unda vyofiliyavi.
_yvelaferi, rom SeumCneveli darCes -Tqva edvardma isev kbilebidan, magram exla karlails uyurebda. _vfiqrob, rom es sakiTxi belas skolis damTavrebda mainc unda gadavdoT, sanam is Carlis saxlidan wamova.
_es misaRebi winadadebaa, bela -Tqva karlailma.
me warmovidgine Carlis reaqcia, roca is gaiRviZebs am diliT, mas Semdeg rac megobari, gari dakarga da aRmoaCens Cems gaqrobas. Carli ukeTess imsaxurebs. mxolod, cota met dros. dasasruli xom mainc male dadgeba...
me tuCze vikbine _gadavxedav mas.
edvardi modunda. kbilebi gaxsna.
_albaT, saxlSi unda wgiyvano -Tqva man, exla ufro wynari xmiT, magram Canda, rom Cems aqedan wayvanas Cqarobda _yoveli SemTxvevisTvis, Tu Carli adre gaiRviZebs.
me karlails Sevxede _skolis damTavrebis Semdeg?
_Sen Cemi sityva gaqvs.
me amovixvneSe, gaviRime da edvards mivubrundi _kargi. SegiZlia saxlSi wamiyvano.
edvardma saxlidan gamomiyvana, sanam karlaili kidev raimes dapirebas moaswrebda. ukana karidan gamiyvana da mainc ver davinaxe ra gatexa misaRebSi.
saxlSi, srul siCumeSi vbrundebodiT. Tavs sazeimod da TviTkmayofiladac vgrZnobdi. eseve maSinebda daSoreba sayvarel xalxTan, magram vcdilobdi amaze ar mefiqra. Tu fizikur an moralur tkivilze vifiqreb, maSin momxdari azrs dakargavs.
roca saxlTan mivediT, edvardi ar SeCerebula, is naxevar wamSi fanjridan Sexta Cems oTaxSi da sawolze damsva.
vicodi Tu raze fiqrobda, magram misma gamometyvelebam gamakvirva. gabrazebulis nacvlad Cafiqrebuli iyo. is Cumad dadioda win da ukan bnel oTaxSi, roca me Tvals vadevnebdi, eWvis momatebiT.
_imis miuxedavaT Tu ras gegmav, mainc ar gamogiva -vuTxari me.
_Cuuu. vfiqrob.
_fu -amovikvnese me, loginze gadavweqi da gasafarebeli wavifare Tavze.
me aranairi xma ar gamigonia, magram is uceb CemTan aRmoCnda. gadasfarebeli gadamaZro, rom Seexeda CemTvis. Semdeg CemTan erTad dawva. is Cems Tmebs eTamaSeboda.
_Tu winaaRmdegi ar xar, mirCevnia saxe ar damalo. ar SemiZlia, didi xani ver vxedavde mas. exla... miTxari raRac.
_ra? -vkiTxe me.
_yvelafris miReba rom SegeZlos mTel samyaroSi, ra iqneboda ees?
vigrZeni, rom TvalebSi eWvi gamiCnda _Sen.
man Tavi gaaqnia -is, rac ar gaqvs.
ar vicodi, risken mivyavdi, amitom kargad davfiqrdi sanam vupasuxebdi. me movifiqre, raRac rac Zalian mindoda, da rac mgoni SeuZlebeli iyo.
_mendomeboda, rom... karlails ar gaekeTebina es. mendomeboda, rom Sen Segecvale.
me Tvals vadevnebdi mis reaqcias, megona, rom ufro gabrazdeboda, vidre Tavis saxlSi. gakvirvebuli viyavi, rom gamometyveleba ar Secvlia. is isev Cafiqrebuli iyo.
_ra SegiZlia sanacvlod SemomTavazo?
me yurebs ver vujerebdi. mas mivaSterdi da pasuxi manam wamovayrantale, sanam davfiqrdebodi. _yvelafers.
is nazad gaiRima da Semdeg piri mokuma_xuTi weli? saxe, sadRac wyenasa da sibrazes Soris gamiCerda.
_Sen yvelaferi miTxari -Semaxsena man.
_ki, magram... Sen am dros, raimes mosafiqreblad gamoiyeneb. rkina manam unda gamovWedo sanam cxelia. amis garda, saSiSia Cemi adamianad darCena amdeni xniT. ase, rom yvelaferi amis garda.
is moiRuSa _sami weli?
_ara!
_gana mzad ar xar momce is rasac Cems survilSi gTxov?
me davfiqrdi, ramdenad mindoda es. gadavwyvite yvela karti ar gamexsna da ar gaego Tu ramdenad mindoda es. aman ufro meti Sansi momca, rom Cemi dameJinebia. _eqvsi Tve?
man Tvalebi gadaatriala _ara, es ar myofnis.
_maSin erTi weli -vTqvi me _es zRvaria.
_ori weli mainc momeci.
_arcerTi dRiT meti. me cxramet wlamde mivaRwev, magram ar davuSveb, rom oci Semisruldes. Tu Sen samudamod axalgazrda darCi, mec ese minda.
is erTi wuTis ganmavlobaSi fiqrobda _kargi. daiviwye wlebze. Tu ginda, rom erTi wliT SemovisazRvro - maSin erTi piroba unda Seasrulo.
_piroba? -xma Camwyda _kidev ra piroba.
sifrTxilem gailva mis TvalebSi - is nela laparakobda _jer, colad gamomyevi.
me mivaCerdi, velodi... _kargi. raSia xumroba?
man amoixvneSa _bela, Sen Cems Tvamyovareobas Seexe. me xeli gTxove da Sen ifiqre, rom es xumrobaa.
_edvard, gTxov seriozuli iyavi.
_me 100%iT seriozuli var. -is daJinebiT miyurebda, yovelgvari iumoris gareSe.
_kargi ra -vTqvi me, xmaSi isterika gamomeria _me xom mxolod, Tvrametis var.
_kargi, me TiTqmis as cxris. asaks ara aqvs mniSvneloba. me fanjaras gavxede, rom panika Camecxro.
_magram, qorwineba - saerTod ar dgas Cems pirvelad siaSi. ici? es renesTvis da CarlisTvis sasikvdilo kocnis tolfasia.
_sityvebis saintereso SerCevaa.
_ici rasac vgulisxmob.
man amoixvneSa _gTxov, ar miTxra, rom movaleobebis geSinia. -misi xma eWvianad ismoda da mivxvdi Tu rasac gulisxmobda.
_mTlad esec ara -me Tavi davizRvie _me... ubralod reneze vnerviulob. mas absoluturi negatiuri damokidebuleba aqvs qorwinebasTan dakavSirebiT, Tu ocdaaTi weli ar momikakunebs.
_da is, airCevda, rom samudamod dawyevlili gamxdariyavi -man moRuSulad gaicina.
_ggonia, rom es sasaciloa?
_bela, Tu Sen erTamenTs adareb qorwinebis movaleobebs da Seni sulis gacvlas ukvdavobis safasurad, vampiris saxiT... -man Tavi gaaqnia _Tu Sen ar xar sakmarisad guladi, rom colad gamomyve, maSin...
_kargi, -Sevawyvetine me _ra, Tu davTaanxmdebi? ra Tu exlave mogcem uflebas las-vegasSi wamiyvano? me sam dReSi gavxdebi vampiri?
man gaicina, misma kbilebma gaielves sibneleSi. _darwmunebuli var. -mivxvdi, rom yvela karti gadavuSale _me miviReb imas arc minda.
_jandaba -waviburyune me _18 Tveze var Tanaxma.
_ese saqme ar wava -Tqva RimiliT _me momwons es piroba.
_gadasarevia. maSin roca ganaTlebas miviReb, amas karlaili gaakeTebs.
_Tu es isaa rac Sen namdvilad ginda -man beWebi aiCeCa da misi Rimili absoluturad angelozis gaxda.
_Sen SeuZlebeli xar -vkvnesodi me _monstri.
is axiTxiTda _es aris mizezi ris gamoc colad ar gamomyvebi?
me isev amovikvnese.
is Cemsken daixara. misi muqi Tvalebi dneboda da gamovyavdi mdgomareobidan _gTxov, bela? -Tqva erTi amosunTqviT.
uceb damaviwyda sunTqva. roca gavwordi, Tavi gavaqnie, rom azrze movsuliyavi.
_exla ukeTesia wavide, dro maqvs, rom beWdebi movitano.
_ara! aranairi beWdebi! -me SokSi viyavi momxdarisgan.
_amiT Sen Tanxmoba momeci -daiCurCula man.
_vai.
_Carlim gaiRviZa, unda wavide -gamarkvia edvardma.
gulma feTqva Sewyvita.
wamis ganmavlobaSi Cems gamometyvelebas akvirdeboda. _maSin Zalian bavSvuri ar iqneba, rom Tqvens abazanaSi davimalo?
_ara -mouTmenlad daviCurCule me _daimale. gTxov.
edvardma gaiRima da gaqra.
me viweqi sibneleSi, da CemSi yvelaferi iwvoda, velodi, rom wuTi wuTze Carli Semovidoda, Cems Sesamowmeblad. edvardma zustad icoda ras akeTebda, da vfiqrobdi, rom es yvelaferi misi eSmakuri gegmis nawili iyo. raTqmaunda me isev mqonda karlailis sityva, magram exla roca iyo imis Sansi, rom edvardi Semcvlida, es Zalian mindoda. is iseTi matyuara iyo.
Cemi oTaxis kari gaiRo.
_dila mSvidobisa, mama.
_o, gamarjoba bela. -Carli SeiSmuSna, rom gamoviWire _ar vicodi TuUar gZinavd.
_xo. velodi sanam gamaRviZebdi, exla ki Sxapis miReba minda -me wamodgoma daviwye.
_moica -Tqva Carlim, sinaTlis anTebiT. me Tvalebi davxuWe moulodneli Suqisgan _modi, jer davilaparakoT.
me ver vmalavdi Cems emociebs. damaviwyda, mekiTxa elisisTvis Cemi gamarTleba.
_ici, rom usiamovnebebi gaqvs.
_ki, vici.
_mTeli sami dRe Wkuidan SeviSale. movdivar saxlSi, garis dakrZalvidan da Sen wasuli xar. jeikobma mxolod is miTxra, rom elis kalenTan erTad gaiqeci da fiqrobda, rom usiamovnebebi gaqvs. nomeri ar damitove, rom damereka da TviTonac ar damireke. ar vicodi sad iyavi, rodis, an dabrundebodi saerTod. damde pativi da miTxari erTi mizezi mainc, rom... rom... -is ver amTavrebda winadadebas. _SegiZlia erTi mizezi mainc miTxra, rom me exlave ar gagiSva jeqsonvilSi?
Tvalebi davawvrile. is memuqreba, ara? kargi viTamaSeb masTan am TamaSs. me gadasafarebelSi gaxveuli vijeqi. _imitom, rom ar waval.
_exla, mxolod erTi wuTi, axalgazrda qalbatono.
_mama, me yvelanairi pasuxismgeblobas viReb Cems qmedebebze da Sen gaqvs ufeleba manam damtovo SenTan sanam gendomeba. me, aseve vakeTeb yvela ojaxur saqmes, vrecxav, vamzadeb, ase, rom me Sen aq gWirdebi. da Tu moindomeb da gamagdeb, me floridaSi ar waval.
misi saxe gawiTlda. ramodenimejer Rrmad amoisunTqa sanam dailaparakebda.
_ar ginda amixsna sad iyavi?
jandba _viyavi... kritikuli situacia iyo. man warbi aswia, Cemi brwyinvale gamarTlebis molodinSi.
loyebi haeriT gavbere da xmauriT gamovuSvi gared.
_ar vici ra giTxra, mama. ubralod gaurkvevloba moxda. Tavidan erTama Tqva, Semdeg meores gadasca da yvelaferi airia.
is eWviani gamometyvelebiT miyurebda.
_ise moxda, rom elisma rozalis uTxra, rom kldidan gadmovxti... -me winadadeba davawyve, rom rac SeiZleba axlos vyofiliyavi simarTlesTan, magram fiqris dros Carlis gamometyvelebam gamaxsena - man ar icoda Cemi kldidan gadmoxtomis ambavi.
mTavari vai. me cecxlze navTs vasxamdi.
_mgoni ar momiyolia es. -vgrZnobdi, rom haeri ar myofnida _didi araferi, ubralod iqidan jeikobTan erTad mindoda gadmoxtoma. ase Tu ise, rozalim uTxra edvards da is Zalian gabarzda. araswori daskvnebiT, egonaT, rom TviTmkvleloba Cavidine. is ar pasuxobda telefons, amitom elisma... los-anjelesSi wamiyvana, rom yvelaferi amexsna -me beWebi aviCeCe im imediT, rom daijerebda Cems sacodav gamrTlebas.
Carlis saxe gaSeSda _Sen Tavis mokvla gindoda?
_ara, raTqmaunda, ara. ubralod jeikobTan erTad verTobodi. jeikobis megobrebi sul xtebian iqedan. xom giTxari, rom saSiSi araferi iyo.
exla Carlis saxe ufro ainTo _yovel SemTxvevaSi, ra saqme aqvs amasTan edvard kalens? -daiyvira man _man xom migatova...
me Sevawyvetine _kidev erTi gaurkvevloba...
misi saxe isev gawiTlda _ese igi, dabrunda?
_zustad ar vici. mgoni yvela dabrunda.
is Tavs aqnevda, ZarRvi mis Sublze feTqavda _minda, rom Sors iyo misgan, bela. me mas ar vendobi. is unamusoa. ar mivcem uflebas isev mogayenos ziani.
_gadasarevia -vTqvi me.
_o, -is erTi wuTis ganmavlobaSi ver sunTqavda gakvirvebisgan _megona, rom kamaTs damiwyebdi.
_ara -me TvalebSi vuyurebdi _me vgulisxmobdi: gadasarevia, me waval Sengan.
Tvalebi gadmoekarkla, saxeze mowiTalo-moyvisfro feri daedo. misma janmrTelobam amaRelva. is ar iyo garize umcrosi...
_mama, me ar minda wasvla -vTqvi ufro rbili toniT _me miyvarxar. vici, rom Relav, magram unda mendo. Tu ginda, rom SenTan davrCe, Sen aucileblad unda Seicvalo azri edvardze. ginda aq vicxovro, Tu ara?
_es usamarTlobaa, bela. ici, rom Zalian minda Seni darCena.
_maSin moeqeci edvards ukeTesad, imitom, rom is CemTan iqneba. -me es Zlieri xmiT vTqvi, gaazreba imisa, rom edvards marTla undoda CemTan yofna isev Zlieri iyo.
_ara Cems saxlSi -mekamaTeboda Carli.
Mme amovioxre _me aRar vapireb SenTvis pirobebis wayenebas. yvelaferi ramodenime dReSi gaiazre, kargi? magram icode, rom me mxolod am pirobiT davrCebi.
_bela...
_ifiqre amaze -viJinebdi me _da, sanam fiqrob ar SegiZlia, rom damtovo? marTla minda Sxapis miReba.
Carlis saxeze lurjma ferma gadakra, magram wavida, karebis magrad gajaxunebiT. mesmoda, rogor mZimed Cadioda kibeze.
me gadasafarebeli gadaviZvre, edvardi ki ukve Cems oTaxSi iyo da savarZelSi ijda, TiTqos mTeli es dro iq iyoo.
_mapatia, amisTvis -daviCurCule me.
_araferia, me ufro uaress vimsaxureb -waibutbuta man _nurafers wamoiwyeb CarlisTan, Cems gamo. gTxov.
_nu Relav amaze -sufTa tansacmels vagrovebdi, rom saabazanoSi Semetana _me daviwyeb, imdens ramdenic aucilebelia. Tu Sen ginda wamovide Carlisgan? -Tvalebi gavafarTove, moCvenebiTi nerviulobiT.
_Sen, vampirebiT savse saxlSi dasaxldebodi?
_mgoni CemTvis, iq yvelaze usafrTxo adgilia. Tanac... -me Cavicine _Tu Carli gamomagdebs, ar iqneba aranairi aucilebloba skolos damTavrebamde movicado, ara?
_ese iswrafode samudamo wyevlisken -waibutbuta man.
_ici, rom sinamdvileSi Sen amis ar gjera.
_o, ese igi esec? -brazdeboda is.
_ara. Sen ar gjera.
is gaurkvevlad miyurebda da raRacis laparaki daiwyo, magram Sevawyvetine.
_Tu Sen marTla fiqrob, rom dakarge suli, maSin, roca volteraSi gnaxe, maSinve mixvdebodi rac moxda, imis nacvald, rom ggoneboda, rom oriveni movkvdiT. magram Sen ver gaige - Sen Tqvi: gasaocaria. karlaili marTali yofila. -sazeimod Sevaxsene me. _ese igi, SenSi aris imedi.
amjerad edvardi dumda.
_modi erTad viqonioT imedi, kargi? -SevTavaze me _magram, ici ra aris yvelaze mniSvnelovan. TuU Sen ar iqnebi Cems gverdiT, me samoTxe ar mWirdeba.
is nela wamodga da momiaxlovda, momxvia saxeze xelebi da TvalebSi Camxeda _Cven samudamod erTad vqnebiT -daifica man.
_es - yvelaferia rac minda, -vTqvi me da fexis wverebze aviwia, rom mivwvdomodi, da Sexeboda Cemi tuCebi, mis tuCebs. ეპილოგი
თითქმის ყველაფერი თავიs კალაპოტში ჩადგა- ჩვეულ, ზომბობამდელ კალაპოტში- იმაზე ნაკლებ დროში ვიდრე წარმომედგინა. საავადმყოფო გაშლილი ხელებით მიესალმა კარლაილის დაბრუნებას, არავინ შეწუხებულა თავისი აღფრთოვანების დამალვაზე რომ ესმის თავისთვის სულ ოდნავ მოსაწონი ცხოვრება ეპოვა ლოს-ანჯელესში. აღრიცხვის ტესტის წყალობით, რომელიც საზღვარგარეთ ყოფნის დროს გავაცდინე, ელისს და ედვარდს ჩემზე უკეთესი დამამთავრებელი სიტუაცია ჰქონდათ სკოლაში. უცებ კოლეჯი მნიშვნელოვანი გახდა ჩემთვის (კოლეჯი ჯერ კიდევ ბე გეგმად მრჩებოდა, იმ შემთხვევაში თუ ედვარდის შემოთავაზება გამოირიცხებოდა, დამამთავრებელი საღამოს შემდეგ პირდაპირ კარლაილთან გავიქცეოდი დანაპირების მისაღებად). ბევრმა ვადამ ჩაიარა, მაგრამ ედვარდს ყოველდღე ახალ-ახალი განცხადებების ზვინი მოჰქონდა, რომ შემევსო. მას უკვე გამზადებული ჰქონდა ჰარვარდის მიმართვა, ამიტომ ასეთ რაღაცეებზე ღელვა არ უწევდა, თორემ მომავალ წელს ჩემი სიზარმაცის წყალობით ორივე ნახევარკუნძულის საზოგადოებრივ კოლეჯში სწავლით დავასრულებდით.
ჩარლი ჩემთან ყოფნით, თუ ედვარდთან საუბრით მაინცდამაინც ბედნიერი არ იყო. თუმცა, ყოველ შემთხვევაში ედვარდს უფლება ისევ მისცა- განსაზღვრული სავიზიტო საათების განმავლობაში- სახლში შემოსულიყო. ამის არშეუსრულებლობის უფლება არ მქონდა. სკოლა და სამუშაო ერთადერთი გამონაკლისი იყო, კლასის მოსაწყენი, ბუნდოვანი ყვითელი კედლები უცნაურად მიმზიდველი გახდა ჩემთვის ბოლო დროს. რადგან ბევრი რამ მქონდა გასაკეთებელი იმ პიროვნებასთან ერთად, რომელიც მერხთან ჩემს გვერდით იჯდა.
წლის დასაწყისში ედვარდმა ისე შეცვალა თავისი გაკვეთილების ცხრილი, რომ ჩვენი გაკვეთილების უმეტესობა ისევ ემთხვეოდა ერთმანეთს. კალენების ლოს-ანჯელესში გადასვლის შემდეგ, გასულ შემოდგომას ისე ვიქცეოდი, რომ ჩემს გვერდით თავისუფალი ადგილი არავის დაუკავებია. მაიკიც კი, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა ნებისმიერი შემთხვევით ესარგებლა, საკმაო დისტანციას იჭერდა ჩემგან. მას შემდეგ რაც ედვარდი თავის ადგილს დაუბრუნდა, თითქმის მეჩვენებოდა, რომ გასული 8 თვე არაფერი იყო, თუ არა უბრალოდ მყუდროების დამრღვევი ღამის კოშმარი.
თითქმის ასე მეგონა, მაგრამ არა სრულიად. ჯერ ერთი, ამ 8 თვეს ადასტურებდა ის, რომ მე შინაპატიმრობაში ვიმყოფებოდი. მეორეც, შემოდგომამდე არ მყოლია საუკეთესო მეგობარი ჯეიკობ ბლექი. ასე რომ არ ყოფილიყო, მაშინ არ მომენატრებოდა. ნებადართული არ ვიყავი ლა-პუშში წავსულიყავი და არც ჯეიკობი მოდიოდა ჩემს სანახავად. ჩემს სატელეფონო ზარებსაც კი არ პასუხობდა.
ამ ზარებს ძირითადად ღამით ვანხორციელებდი, მას შემდეგ რაც ედვარდს ჩემი სახლიდან გარეთ გაუძახებდა- სასტიკად მოზეიმე ჩარლი ზუსტად 9 საათზე- და სანამ ედვარდი უკან შემოიპარებოდა ჩემი ფანჯრიდან, მას შემდეგ რაც ჩარლი დაიძინებდა. ეს დრო ჩემი უშედეგო ზარების განსახორციელებლად იმიტომ ავირჩიე, რომ შევამჩნიე ედვარდი რაღაცნაირ სახეს იღებდა ყოველთვის როცა ჯეიკობის სახელს ვახსენებდი. კიცხვის და სიფრთხილის.... შეიძლება გაბრაზებისდამაგვარსაც კი. მივხვდი, მასაც რაღაც შესაბამისი ცრუ შეხედულება ჰქონდა მაქციებზე, თუმცა არა ისეთივე მჟღერი როგორც ჯეიკობისა "სისხლისმწოველებზე."
ასე რომ, ჯეიკობს მასთან ხსენებას მოვუკელი.
ედვარდის გვერდით ყოფნისას ძნელი იყო უსიამოვნო რაღაცეებზე ფიქრი-ჩემს ყოფილ საუკეთესო მეგობარზეც კი, რომელიც ალბათ ზუსტად ახლა ძალიან უბედური იყო, თანაც ჩემი წყალობით. და როცა კი მასზე მართლა ვფიქრობდი, თავს დამნაშავედ ვგრძნობდი, რომ უფრო მეტს არ ვფიქრობდი მასზე.
ზღაპარი დაბრუნდა. პრინცი ჩემთან იყო, ავი ჯადო დაიმსხვრა. ზუსტად არ ვიცოდი რა მოუვიდოდა დარჩენილ, გადაუწყვეტელ პერსონაჟს. სად იქნებოდა მისი ბედნიერება ამ ყველაფრის შემდეგ?
კვირები გადიოდა, ჯეიკობი კი ისევ არ პასუხობდა ჩემს ზარებს. მე უკვე მუდმივად ვღელავდი მასზე. თითქოს ჩემს თავს უკან მუდმივად წვეთავდა ონკანიდან წყალი, მაგრამ მე არც მისი კარგად გადაკეტვა შემეძლო და არც უგულებელყოფა. წვეთავს, წვეთავს, წვეთავს. ჯეიკობ, ჯეიკობ, ჯეიკობ. ასე რომ, თუმცა ჯეიკობს ხშირად არ ვახსენებდი, ზოგჯერ ნირწამხდრობა და მღელვარება გადადუღდა ხოლმე ჩემში.
"ეს აშკარა უხეშობაა!" წამომცდა ერთ კვირა შუადღეს, როდესაც ედვარდს სამუშაოდან მივყავდი. რამეზე გაბრაზება უფრო ადვილი იყო, ვიდრე თავის დამნაშავედ გრძნობა. "პირდაპირ შეურაცხმყოფელია!"
სასწრაფოდ შევცვალე ჩემი თარგი განსხვავებული პასუხის მოლოდინში. ამჯერად სამუშაოდან დავურეკე ჯეიკს, და თურმე ისიც მხოლოდ უსარგებლო ბილის გამო. ისევ.
"ბილიმ მითხრა, რომ მას არ უნდოდა ჩემთან დალაპარაკება," ვმძვინვარებდი, თან ვუყურებდი წვიმის წვეთები როგორ ზლაზვნით ეცემოდა გვერდითა ფანჯარაზე.
"რომ ის იქ იყო და სამ ნაბიჯს არ გადადგამდა, რომ ყურმილი აეღო! ჩვეულებრივ ბილი ამბობს, რომ ის გარეთაა, ან დაკავებულია, ან სძინავს ან რამე. ანუ, განა იმას ვამბობ, რომ ვერ ვხვდებოდი რომ მატყუებდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი თავიდან მოშორების ზრდილობიანი გზა იყო. მგონი ახლა ბილისაც ვძულვარ. ეს უსამართლობაა!"
"შენ არა, ბელა," წყნარად თქვა ედვარდმა. "შენ არავის სძულხარ."
"ასე კი ჩანს და." ჩავიბურტყუნე და გულ-ხელი დავიკრიფე. ეს მხოლოდ სიჯიუტის გამოხატულება იყო. ახლა მკერდში ხვრელი აღარ მქონდა- უკვე თითქმის აღარც მახსოვდა სიცარიელის შეგრძნება.
"ჯეიკობმა იცის, რომ ჩვენ დავბრუნდით და დარწმუნებული ვარ დაასკვნა, რომ შენთან ვარ," თქვა ედვარდმა. "ის ჩემს სიახლოვეს არ მოვა. მტრობამ ძალიან ღრმად გაიდგა ფესვები."
"რა სისულელეა. მან იცის, რომ შენ არ... ჰგავხარ სხვა ვამპირებს."
"მაგრამ ჯერ კიდევ აქვთ კარგი მიზეზი, რომ ჩემგან უსაფრთხო დისტანცია დაიჭირონ."
ბრმად გავიხედე საქარე მინიდან, მხოლოდ ჯეიკობის სახეს ვხედავდი, რომელიც იმ მწარე ნიღაბს დაეფარა მე რომ ვერ ვიტანდი. "ბელა, ჩვენ ის ვართ რაც ვართ," წყნარად თქვა ედვარდმა. "მე შემიძლია ჩემი თავის გაკონტროლება, მაგრამ მეეჭვება, რომ მასაც შეეძლოს ეს. ის ძალიან ახალგაზრდაა. უფრო მოსალოდნელია, რომ ყველაფერი ბრძოლაში გადაიზრდებოდა და მე დარწმუნებული არ ვარ, რომ შევძლებდი მის შეწყვეტას, სანამ მე მას მ..." მან სიტყვა გაწყვიტა და შემდებ ჩუმად გააგრძელა. "სანამ მას რამეს დავუშავებდი. შენ უბედური იქნებოდი. მე კი არ მინდა, რომ ეს მოხდეს."
გამახსენდა ჯეიკობმა რა თქვა სამზარეულოში, მის მშრალი ხმის ზუსტი გამოძახილით გავიგონე მისი სიტყვები. დარწმუნებული არ ვარ, რომ საკმაოდ გაწონასწორებული ვარ იმისთვის, რომ ამას გავუმკლავდე... ალბათ მაინცდამაინც არ მოგეწონებოდა, თუ შენს მეგობარს მოვკლავდი. მაგრამ მაშინ მან შეძლო ეს...
"ედვარდ კალენ," დავიჩურჩულე. "შენ აპირებდი გეთქვა სანამ მოვკლავო? ასეა?"
მან თვალი ამარიდა, წვიმას მიშტერებოდა. ჩვენს წინ, წითელი სინათლე, რომელიც მე არ შემიმჩნევია, გამწვანდა და მან ისევ დაძრა მანქანა, ძალიან ნელა ატარებდა. ეს მისი ტარების სტილს არ შეესაბამებოდა.
"მე ვეცდებოდი... ძალიან მაგრად... რომ ეს არ გამეკეთებინა," თქვა ბოლოს ედვარდმა.
დაღებული პირით მივაჩერდი, მაგრამ ის ისევ წინ იყურებოდა. ჩვენ ქუჩის კუთხის გაჩერების ნიშანთან ვიყავით გაჩერებულები.
უეცრად, გამახსენდა რა დაემართა პერისს, როცა რომეო დაბრუნდა. დადგმის მიმართულება უბრალო იყო: ისინი ჩხუბობენ. პერისი ეცემა.
მაგრამ ეს სასაცილო იყო. შეუძლებელი.
"კარგი," ვთქვი და ღრმად ჩავისუნთქე, თავი გავაქნიე, რომ თავიდან გამომედევნა ის სიტყვები. "არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ოდესმე მოხდება, ასე რომ სანერვიულოც არაფერია. და შენ რა თქმა უნდა იცი, რომ ჩარლი სწორედ ახლა საათს არ აშორებს თვალს. გირჩევნია სახლში მალე მიმიყვანო, სანამ დაგვიანების გამო უარეს ხათაბალაში გავხვეულვარ."
ავხედე, რომ ცალყბად გამეღიმა.
ყოველთვის როცა სახეზე ვუყურებდი, ამ შეუძლებლად სრულყოფილ სახეზე, ჩემი გული ძალიან ძლიერად და ჯანმრთელად ჩემი მკერდის ძალიან შორეულ სიღრმეში ცემდა. ამჯერად, გული თავისი ჩვეული მთვრალი რითმით აწყდებოდა მკერდს. ვიცანი მისი ქანდაკებასავით მშვიდი სახის გამომეტყველება.
"შენ ისედაც უარეს ხათაბალაში ხარ, ბელა," უმოძრაო ტუჩებით დაიჩურჩულა.
ახლოს მივუჩოჩდი, მკლავზე ვებღაუჭებოდი როცა თვალი გავაყოლე მის მზერას, რომ დამენახა რასაც ის ხედავდა. არ ვიცი რას ველოდი- შეიძლება შუა ქუჩაში მდგარ ვიქტორიას, რომლის ცეცხლისფერ წითელ თმებს ქარი აუფრიალებდა, ან ერთ მწკრივ მაღალ შავ მოსასხამებს... ან გაბრაზებული მაქციების ხროვას. მაგრამ საერთოდ ვერაფერი ვერ დავინახე.
"რა? რა არის?"
მან ღრმად ჩაისუნთქა. "ჩარლი..."
"მამაჩემი?" წამოვიკივლე.
შემდეგ მან დამხედა, იმდენად მშვიდი გამომეტყველება ჰქონდა, რომ ჩემი პანიკის შემსუბუქება შეძლო.
"ჩარლი... ალბათ არ აპირებს შენს მოკვლას, მაგრამ ფიქრით კი ფიქრობს ამაზე," მითხრა. მან ისევ დაძრა მანქანა, ჩემს ქუჩას დაუყვა, მაგრამ ჩემს სახლს ჩაუარა და ტყის პირას გააჩერა. "რა დავაშავე?" მძიმედ ამოვისუნთქე.
ედვარდმა ჩარლის სახლს გახედა ზურგსუკან. მის მზერას თვალი გავაყოლე და პირველად შევამჩნიე რა ეყენა სახლთან მისასვლელ გზაზე კრეისერის გვერდით. მბრწყინავი, ღია წითელი შეუძლებელი იყო მხედველობიდან გამოგრჩენოდა. ჩემი მოტოციკლი იწონებდა თავს კრეისერის გვერდით.
ედვარდმა თქვა, რომ ჩარლი მზად იყო მოვეკალი, ესეიგი მან იცოდა- რომ მოტოციკლი ჩემი იყო. მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი შეიძლებოდა მდგარიყო ამ ღალატის მიღმა.
"არა!" ძლივს ამოვთქვი. "რატომ? რატომ უნდა გაეკეთებინა ჯეიკობს ეს ჩემთვის?" ღალატის გესლმა დამიარა. ჯეიკობს უყოყმანოდ ვენდობოდი- ვანდობდი მას ჩემს თითოეულ მნიშვნელოვან საიდუმლოს. ის ჩემთვის ყველაზე უსაფრთხო თავშესაფარი იყო- პიროვნება რომელსაც შემეძლო ყოველთვის მივნდობოდი. რა თქმა უნდა, ახლა ურთიერთობა დაგვეძაბა, მაგრამ არ მეგონა, რომ რომელიმე საკვანძო მნიშვნელობის არსი შეიცვლებოდა ჩვენს შორის. არ მეგონა საერთოდ თუ იყო შესაძლებელი ამის შეცვლა.
რით დავიმსახურე ეს? ჩარლი ალბათ გაგიჟებული იყო- უფრო მეტიც, ის გულნატკენი და ანერვიულებული იქნებოდა. უამისოდაც საკმარის ტკივილთან არ მოუწია გამკლავება? ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ჯეიკი ასეთი ეგოისტური და ნამდვილი უნამუსო ყოფილიყო. ცრემლები გადმომცვივდა, თვალები მეწვოდა, მაგრამ ეს არ იყო სევდის ცრემლები. მე მიღალატეს. უცებ გავცხარდი, რომ თავმა ისე დამიწყო ფეთქვა, მეგონა გამისკდებოდა.
"ჯერ კიდევ აქაა?" დავისისინე.
"ჰო. იქ გვიცდის." მითხრა ედვარდმა და თავი ვიწრო ბილიკისკენ გაიქნია, რომელიც ორად ყოფდა ტყეს.
მანქანიდან გადმოვხტი და ტყისკენ გავვარდი, მუშტები უკვე დასარტყამად მქონდა გამზადებული.
რატომ იყო ედვარდი ჩემზე ასე ძალიან სწრაფი?
სანამ ბილიკის გზას დავადგებოდი წელზე შემომხვია ხელები და დამიჭირა.
"გამიშვი! უნდა მოვკლა! მოღალატე!" ხეების მიმართულებით ვტყორცნე ეპითეტი.
"ჩარლი გაიგონებს შენს ხმას," გამაფრთხილა ედვარდმა. "და მაშინვე სახლში შეგიყვანს, ალბათ კარის ზღურბლთან გელოდება."
ინსიქტურად მოვავლე თვალი სახლს, მაგრამ პრიალა წითელი მოტოციკლის გარდა ვერაფერს ვხედავდი. წითელს ვხედავდი. თავმა ისევ დაიწყო ფეთქვა.
"ერთი რაუნდი მაცადე ჯეიკობთან, შემდეგ კი ჩარლის მივხედავ," თავისუფლების მოსაპოვებლად ამაოდ გავიბრძოლე.
"ჯეიკობ ბლექს ჩემი ნახვა უნდა. სწორედ ამიტომაა ის ჯერ კიდევ აქ."
ამის გოგონებაზე გამაცია- ჩხუბი ჩემს ცხვირწინ. ხელები მომიდუნდა. ისინი ჩხუბობენ; პერისი ეცემა.
გავცეცხლდი, მაგრამ არა იმ გაცეცხლებით.
"სალაპარაკოდ?" ვკითხე.
"მეტნაკლებად."
"ეგ როგორ?" ხმა ამითრთოლდა.
ედვარდმა თმაზე სახიდან ზურგისკენ გადამისვა ხელი. "ნუ ღელავ, ის ჩემთან საჩხუბრად არ არის აქ. მას.... ხროვის წარმომადგენლის ფუნქცია აქვს დაკისრებული."
"ოჰ."
ედვარდმა ისევ სახლს შეხედა, შემდეგ უფრო მაგრად მომხვია ხელი წელზე და ტყისკენ წამიყვანა. "უნდა ვიჩქაროთ. ჩარლის მოუთმენლობა იპყრობს."
შორს წასვლა არ დაგვჭირვებია; ჯეიკობი ბილიკიდან რამდენიმე ნაბიჯში გველოდებოდა. ლოდინის დროს კარგად მოკალათებულიყო ხავსიანი ხის ვარჯზე, მტკიცე და გესლიანი სახე ჰქონდა, ზუსტად ისეთი როგორიც ვფიქრობდი რომ ექნებოდა. მან ჯერ მე შემომხედა, შემდეგ ედვარდს. ჯეიკობის პირს ყალბი ჩაცინება მოსწყდა, შემდეგ ხეს მოსცილდა. შიშველ ფეხისგულებზე იდგა ოდნავ წინგადმოხრილი, აკანკალებული ხელები მუშტებად შეეკრა. იმაზე დიდი მომეჩვენა ვიდრე მაშინ იყო ბოლოს რომ ვნახე. ძნელი დასაჯერებელი იყო, მაგრამ როგორღაც ის ისევ იზრდებოდა. ერთმანეთის გვერდით რომ დამდგარიყვნენ ედვარდზე მაღალიც კი იქნებოდა.
მაგრამ ედვარდი მაშინვე გაჩერდა, როგორც კი ის დავინახეთ, ფართო ადგილი დავტოვეთ ჩვენსა და ჯეიკობს შორის. ედვარდმა სხეული შეაბრუნა, ისე გადამაადგილა, რომ მის უკან აღმოვჩნდი. გვერდით გადავიხარე, რომ ჯეიკობისთვის შემეხედა- რომ ჩემი მზერით დამედანაშაულებინა ღალატში.
ვფიქრობდი,რომ მისი განაწყენებული, ცინიკური გამომეტყველების დანახვა უარესად გამაბრაზებდა. ამის ნაცვლად, მისმა გამომეტყველებამ გამახსენა ბოლოს როგორი ვნახე ის, ცრემლითავსებულთვალებიანი. მას რომ ვუყურებდი ჩემი მძვინვარება დასუსტდა, მერყევი გახდა. იმდენი ხანი გავიდა მას შემდეგ რაც ბოლოს ვნახე ის- ვერ ვიტანდი, რომ ჩვენი ხელახალი შეხვედრა ასეთი იყო.
"ბელა," მისალმების ნიშნად თავი დამიკრა ჯეიკობმა ისე, რომ თვალი არ მოუცილებია ედვარდისთვის.
"რატომ?" დავიჩურჩულე, შევეცადე არ გამეცა, რომ ყელში მქონდა სევდის ბურთი გაჩხერილი. "როგორ შეგეძლო ეს გაგეკეთებინა ჩემთვის, ჯეიკობ?"
მისი ყალბი ღიმილი გაქრა, მაგრამ სახე ისევ მტკიცე და უხეში ჰქონდა. "ეს საუკეთესო გამოსავალი იყო."
"ეს რას ნიშნავს? გინდა ჩარლიმ დამახრჩოს? თუ გინდა ჰარივით გულმა დაარტყას? მნიშვნელობა არ აქვს რამდენად გაცეცხლებული ხარ ჩემზე, როგორ შეგეძლო ეს მისთვის გაგეკეთებინა?"
ჯეიკობი შეკრთა და წარბები შეჭმუხნა, მაგრამ არაფერი უპასუხია.
"არავისთვის არ უნდოდა ზიანის მოტანა- მას უნდოდა უბრალოდ ჭკუა ესწავლებინა შენთვის, ისე რომ ჩემთან დროის გატარების უფლება აღარ მოიეცათ." ჩაიბუტბუტა ედვარდმა, ჯეიკობის ფიქრებს მიხსნიდა, რომლის თქმასაც თავად ვერ ახერხებდა.
ჯეიკობმა თვალები ნაპერწკლები დააკვესა სიძულვილით, როდესაც ისევ ედვარდს მიაშტერდა.
"აუ, ჯეიკობ!" ამოვიკვნესე. "მე უკვე მასწავლეს ჭკუა! აბა, როგორ გგონია, რატომ არ ჩამოვედი ლა პუშში და არ გაგძუყნე(:):):)) ჩემი სატელეფონო ზარების უგულებელყოფისთვის?"
ჯეიკობმა ისევ მე მომანათა თვალები, თავიდან შეცბუნებული მომეჩვენა. "ვითომ მაგიტომ?" მკითხა და ყბები მაგრად მიაჭირა ერთმანეთს, თითქოს წუხდა, რომ ხმა ამოიღო.
"მას ეგონა, რომ ჩარლი კიარა, მე არ გიშვებდი," ისევ ამიხსნა ედვარდმა.
"შეწყვიტე მაგის კეთება," უკმეხად წამოისროლა ჯეიკობმა.
ედვარდმა არაფერი უპასუხა.
ჯეიკობი ერთხელ შეთრთოლდა, კბილებიც ისევე მაგრად გაახრჭიალა, როგორ ხელებს მუშტავდა. "როგორც ჩანს ბელა არ აზვიადებდა შენს...შესაძლებლობებთან დაკავშირებით," კბილებს შორის გამოსცრა. "ესეიგი შენ უკვე უნდა იცოდე რატომ ვარ აქ."
"ვიცი," რბილი ხმით დაეთანხმა ედვარდი. "მაგრამ სანამ დაიწყებ, რაღაც უნდა გითხრა."
ჯეიკობი იცდიდა, მუშტავდა და ადუნებდა ხელებს, ცდილობდა დაემორჩილებინა კანკალი, რომელიც მკლავებს ურხევდა.
"მადლობ," თქვა ედვარდმა, ხმა უთრთოდა ღრმა გულწრფელობის გამო. "ვერასდროს შევძლებ გითხრა, თუ როგორი მადლობელი ვარ შენი. მე შენგან დავალებული ვიქნები მთელი ჩემი... არსებობის მანძილზე."
ჯეიკობი გულგრილად უმზერდა მას, გაოცებისგან კანკალი შეუწყდა. მან სწრაფად შემომხედა, მაგრამ მეც მასავით დაინტრიგებული სახე მქონდა.
"ბელას გადარჩენისთვის," განგვიმარტა ედვარდმა უხეში და გაცხარებული ხმით. "როცა მე... არ გავაკეთე ეს."
"ედვარდ..." დავიწყე, მაგრამ მან ხელი აწია, თვალები ჯეიკობზე ჰქონდა მიპყრობილი.
მიხვედრილობამ გადაუარა ჯეიკობს სახეზე, სანამ მტკიცე ნიღაბი დაბრუნდებოდა. "შენი სარგებლისთვის არ გამიკეთებია ეგ."
"ვიცი. მაგრამ ეს არ ამსუბუქებს მადლიერებას, რომელსაც შენს მიმართ ვგრძნობ. ვფიქრობდი, რომ ეს უნდა გცოდნოდა. თუ ოდესმე შემეძლება რამე გავაკეთო შენთვის..."
ჯეიკობმა ცალი შავი წარბი აწია.
ედვარდმა თავი გააქნია. "ეგ ჩემზე არ არის დამოკიდებული."
"აბა ვისზეა?" დაიღრინა ჯეიკობმა.
ედვარდმა დამხედა. "მასზე. მე კარგი მოსწავლე ვარ, ჯეიკობ ბლექ, და იგივე შეცდომას მეორედ აღარ დავუშვებ. მე აქ ვიქნები სანამ ის არ მიბრძანებს რომ წავიდე."
მომენტალურად ჩავიძირე მის ოქროსფერ თვალებში. არც ისე ძნელი მისახვედრი იყო, რა გამომრჩა საუბარში. ერთადერთი რამ რაც ჯეიკობს ედვარდისგან ენდომებოდა, მისი არყოფნა იყო.
"არასოდეს," დავიჩურჩულე, ისევ ედვარდის მზერას ვიყავი მიჯაჭვული.
ჯეიკობმა ისეთი ხმა გამოსცა, თითქოს პირში ბურთი ჩასჩარეს.
უხალისოდ გავინთავისუფლე თავი ედვარდის მზერისგან, რომ ჯეიკობისთვის შემებღვირა. "კიდევ გინდოდა რამე, ჯეიკობ? გინდოდა ხათაბალაში გაგეხვიე- მისია შესრულებულია. ჩარლი ალბათ პირდაპირ სამხედრო სკოლაში გამაგზავნის. მაგრამ ეს ვერ შემაკავებს ედვარდისგან შორს. არაფერს შეუძლია ამის გაკეთება. კიდევ რა გინდა?"
ჯეიკობი ედვარდს არ აშორებდა თვალს. "უბრალოდ მინდოდა შენი სისხლისმწოველა მეგობრებისთვის შემეხსენებინა ხელშეკრულების რამდენიმე საკვანძო პუნქტი, რომელსაც ისინი დაეთანხმნენ. საზავო მოლაპარაკება მაჩერებს ამ წუთას, რომ ყელში არ ვეცე და გამოვღადრო."
"არ დაგვვიწყებია," თქვა ედვარდმა ზუსტად იმ დროს, როცა მე ჩავეკითხე, "რა საკვანძო პუნქტები?"
ჯეიკობი ისევ ედვარდს მიშტერებოდა, მაგრამ მე მიპასუხა. "შეთანხმება საკმაოდ თავისებურია. თუ რომელიმე მათგანი უკბენს ადამიანს, ზავი დასრულდება. თუ მხოლოდ უკბენს, კი არ მოკლავს." ხაზი გაუსვა ბოლო სიტყვებს. როგორც იქნა შემომხედა. ცივი მზერა ჰქონდა.
მხოლოდ წამი დამჭირდე განსხვავებას რომ დავკვირვებოდი, შემდეგ კი მეც მასავით ცივი გამიხდა სახე.
"ეს შენი საქმე არ არის."
"ფეხებზე მკიდია..." სულ ეს იყო რისი ამოთქმაც შეძლო.
არ ველოდი, რომ ჩემი ნაჩქარევი სიტყვები ასე ძლიერ გამოპასუხებას ჰპოვებდა. გაფრთხილების მიუხედავად, რომლის მოსაცემადაც აქ მოვიდა, შეუძლებელი იყო მას ეს ზუსტად სცოდნოდა.ალბათ ეგონა, რომ გაფრთხილება უბრალოდ წინდახედულება იყო. მას არ ჰქონდა გაცნობიერებული- ან დაჯერება არ უნდოდა- რომ არჩევანი უკვე გავაკეთე. რომ მართლა ვაპირებდი კალენების ოჯახის წევრი გავმხდარიყავი.
ჩემმა პასუხმა ჯეიკობი კინაღამ კრუნჩხვებში ჩააგდო. მუშტები მაგრად მიიჭირა საფეთქლებზე, თვალები მაგრად დახუჭა, ასე ცდილობდა სპაზმების მოგერიებას. მოწითალო-ყავისფერ კანქვეშ სახე მოყვითალო მწვანე გაუხდა.
"ჯეიკ? კარგად ხარ?" აღელვებულმა ვკითხე.
მისკენ ნახევარი ნაბიჯი გადავდგი, მაგრამ ედვარდმა დამიჭირა და თავის სხეულსუკან დამმალა. "ფრთხილად! თავს ვეღარ იმორჩილებს," გამაფრთხილა.
მაგრამ ჯეიკობი უკვე ნაწილობრივ ეკუთვნოდა თავის თავს; ახლა მხოლოდ მკლავები უკანკალებდა. ედვარდს სუფთა სიძულვილით შეუბღვირა. "ახ,მე არასდროს არაფერს დავუშავებ მას." არც მე და არც ედვარდს არ გამოგვრჩენია მის ხმაში ქვეტექსტი და ბრალდება. ხმადაბალი სისინი გამოუსხლტა ტუჩებსშორის ედვარდს. ჯეიკობმა უნებურად მომუშტა ხელები.
"ბელა," ჩარლის ღრიალი ექოდ მოისმა სახლის მხრიდან. "ახლავე სახლში შემოდი!"
ყველანი გავხევდით, სიჩუმეს ვუსმენდით, რომელიც ამ ღრიალს მოჰყვა.
პირველმა მე დავილაპარაკე; ხმა მიკანკალებდა. "ჯანდაბა."
ჯეიკობს სახეზე მძვინვარება შეერყა. "ვწუხვარ მაგის გამო," ჩაიბურტყუნა. "ყველაფერი უნდა გამეკეთებინა რაც შემეძლო- უნდა მეცადა..."
"მადლობ." ხმისკანკალმა დაამსხვრია ჩემი ირონია. ბილიკს ავხედე, ნახევრად მოველოდი, რომ ჩარლის დავინახავდი როგორ მოაბოტებდა ნესტიან გვიმრებს შორის განრისხებული ხარივით. ამ სცენარში მე ალბათ წითელი დროშის ფუნქცია მექნებოდა.
"მხოლოდ კიდევ ერთი რამ," მითხრა ედვარდმა,შემდეგ კი ჯეიკობს შეხედა. "ჩვენს მხარეს ვიქტორიას კვალიც კი ვერსად ვიპოვეთ, თქვენ?"
მან მაშინვე შეიტყო პასუხი, როგორცკი ჯეიკობმა გაიფიქრა ის, მაგრამ მან მაინც თქვა პასუხი. "ტრიე ბოლოს მაშინ იყო, როცა ბელა... წასული იყო. ნება მივეცით ეფიქრა, რომ თავს დაიძვრენდა- წრეს ვავიწროებდით, მისთვის ჩასასაფრებლად ვემზადებოდით..."
ყინულმა დამიარა ხერხემალში.
"შემდეგ ისე გაიქცა, როგორც ღამურა ჯოჯოხეთიდან. როგორც ვიცით აქვე ახლოს მან თქვენი პატარა მდედრის სუნი იკრა და მიხვდა, რომ კარგად ვეღარ იყო მისი საქმე. მას შემდეგ ჩვენი მიწების შორიახლოს აღარ გამოჩენილა."
ედვარდმა თავი დაუქნია. "როცა დაბრუნდება, ის თქვენი პრობლემა აღარ იქნება. ჩვენ..."
"მან ჩვენ მიწაზე დახოცა ხალხი!" დაისისინა ჯეიკობმა. "ის ჩვენია!"
"არა..." ორივე განცხადებას გაპროტესტება დავიწყე.
"ბელა! მის მანქანას ვხედავ და ვიცი რომ მანდ ხართ. თუ ერთ წუთში სახლში არ შემოხვალ...!" ჩარლის თავი არ შეუწუხებია, რომ მუქარა დაემთავრებინა.
"წავედით," თქვა ედვარდმა.
გულგატეხილმა გავხედე ჯეიკობს. ნეტა, კიდევ ვნახავდი ოდესმე?
"მაპატიე," ისე ხმადაბლა დაიჩურჩულა, რომ მხოლოდ მის ტუჩებზე დაკვირვებით გავიგე. "მშვიდობით, ბელზ."
"შენ დამპირდი," სასოწარკვეთილად შევახსენე. "ისევ მეგობრები ვართ, ხომ ასეა?"
ჯეიკობმა ნელა გააქნია თავი, ყელში გაჩხერილმა ბურთმა კინაღამ დამახრჩო.
"ხომ იცი, როგორ მაგრამ ვცდილობდი პირობა შემესრულებინა, მაგრამ... აღარ ვიცი როგორ გავაგრძელო მცდელობა. ახლა აღარ..." ის შეეცადა თავისი მტკიცე ნიღაბი ადგილზე დაებრუნებინა, მაგრამ ის შეირხა, შემდეგ კი გაქრა. "მენატრები," წარმოთქვა. ცალი ხელი ჩემსკენ გამოიწვდინა, თითები ჩემსკენ გაშლილი, თითქოს ოცნებობდა ისეთი გრძელი თითები ჰქონოდა, რომ ჩვენს შორის მანძილი გადმოეკვეთა.
"მეც," ამოვთქვი. ფართო სივრცეში გავიშვირე ხელი მისკენ. თითქოს ერთმანეთთან დაკავშირებულები ვიყავით, მისი ტკივილის გამოძახილი ჩემში გადმოვიდა. მისი ტკვილი, ჩემი ტკივილი.
"ჯეიკ..." მისკენ ნაბიჯი გადავდგი. მინდოდა წელზე მკლავები შემომეხვია მისთვის და ტანჯვის გამომეტყველება წამეშალა მისი სახიდან.
ედვარდმა ისევ უკან გამწია, მისი მკლავები დაცვის ნაცვლად მაკავებდა.
"ყველაფერი რიგზეა," დავპირდი, ნდობით სავსე თვალებით ავხედე რომ მისი სახე წამეკითხა. ის გამიგებდა.
თვალები გაურკვეველი, გამომეტყველება კი არაფრისმთქმელი ჰქონდა. "არა, რიგზე არაფერიც არ არის."
"გაუშვი," ისევ გამძვინვარებულმა ჯეიკობმა შეუღრინა მას. "მას უნდა რომ გაუშვა!" მან ორი დიდი ნაბიჯი გადმოდგა წინ. წინათგრძნობის ციაგი გაუკრთა თვალებში. გააჟრჟოლა და მკერდი ამოებერა.
ედვარდმა ისევ თავის ზურგსუკან მომიქცია, თვითონ შებრუნდა რომ ჯეიკობს დაპირისპირებოდა.
"არა! ედვარდ...!"
"იზაბელა სვონ!"
"წამოდი! ჩარლი გაგიჟებულია!" პანიკანარევი ხმა მქონდა, ოღონდ ამჯერად არა ჩარლის გამო. "დროზე!"
მთელი ძალით შევეცადე მის წამოთრევას, ის კი მხოლოდ ოდნავ მოდუნდა. თავის ზურგსუკან ნელა დამაყენა, თვალს არ აცილებდა ჯეიკობს სანამ უკან ვიხევდით.
ჯეიკობი ღვარძლიანი სახით პირქუშად გვიყურებდა. წინათგრძნობა აორთქლდა მისი თვალებიდან და მხოლოდ მას შემდეგ რაც ჩვენს შორის ხეები მოექცა, სახე უცებ ტკივილისგან შეეჭმუხნა.
ვიცოდი, რომ მის სახეზე უკანასკნელად თვალის შევლებისას მასზე აღბეჭდილი გამომეტყველება არ მომეშვებოდა მანამ, სანამ მას ისევ გაღიმებულს არ ვნახავდი.
და სწორედ იქ აღთქმა დავდე, რომ მე აუცილებლად ვნახავდი მას გაღიმებულს და თან ძალიან მალე. აუცილებლად ვიპოვიდი ჩემი მეგობრის შენარჩუნების გზას.
ედვარდს ისევ მაგრად შემოეხვია მკლავი ჩემს წელზე, მჭიდროდ ვყავდი მიკრული. სწორედ ეს იყო ის, რაც ჩემს თვალებში ცრემლებს აკავებდა. მე სერიოზული პრობლემები მქონდა.
ჩემი საუკეთესო მეგობარი თავის მტრებში მთვლიდა.
ვიქტორია ჯერ კიდევ თავისუფლად დაძრწოდა და ყველა იმ პიროვნებებს აგდებდა საფრთხეში, ვინც მიყვარდა.
თუ მალე ვამპირი არ გავხდებოდი, ვოლტური მომკლავდა.
ახლა კი, როგორც ჩანდა, თუ მართლა გავხდებოდი ვამპირი, ქვილეთი მაქციები ეცდებოდნენ ეს საქმე თვითონ გაეკეთებინათ- ისინი შეეცდებოდნენ მოეკლათ ჩემი მომავალი ოჯახი. მართალია, რომ ვიცოდი მათ არავითარი შანსი არ ექნებოდათ ამის გაკეთების, მაგრამ ჩემი საუკეთესო მეგობარი რომ მომკვდარიყო ამ მცდელობისას?
ეს ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო. მაშინ უცებ რატომ მომეჩვენა ეს ყველა პრობლემა უმნიშვნელოდ, როდესაც ბოლო ხეებს შორისაც გავაღწიეთ და ჩემი მხედველობის არეში ჩარლის აჭარხლებული სახის გამომეტყველება მოხვდა?
ედვარდმა ნაზად მომიჭირა ხელზე ხელი. "მე შენთან ვარ."
ღრმად ჩავისუნთქე.
ეს სიმართლე იყო. ედვარდი ჩემთან იყო, მკლავები ჩემზე ჰქონდა შემოხვეული.
მე შემეძლო ყველაფერს დავპირისპირებოდი სანამ ეს სიმართლე იყო.
მხრებში გავიმართე და ჩემი ბედისწერისკენ გავემართე, ჩემი ბედ-იღბალი ხომ აშკარად ჩემსკენ იყო. 
Автор
ani.tsekvashvili
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
288
Размер файла
1 134 Кб
Теги
ii_stephenie, meyer
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа