close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приказ № 6

код для вставки
M KOy (TonryurhHcKar ocHoBHaR o6qeo6pasoBarenbHaf l ruKora ))
fl P[KA3 Ne 5
10 n H Ba pr 2013 roAa
(06 yrBepl xAe Hnn nonol Ke Hnn o 3au4hre nepcoHa.nbHbrx AaHHbrx o6yval or4r4xcn
M KOY <Tonryrx14HcKafl OOIIJ )))
Ha ocHoBaH nv peueH .An neAarorhr{ecKoro coBera (nporoxon Nq 3 or 10.01.1-3r.),
Ha ocHoBaHhra o6uqero nol ol Ke HVr, pa3pa6oraHHoro B coorBercrBl r4 c
KoHcn4ryqhei l PO, TpygoBbtM KoAeKcoM PO Nq197-Q3 or 30.I2.200Ir.,
Oe4epanbHbtM 3aKoHoM PO ( 06 nu$opnnaqh v, vHQopnnaL{hoHHbrx rexHo/rorvtfl x
v o 3ar4nre raHSopnna\nr> Ns 149-03 or 27.07.20O6r., Oe4epanbHbrM 3aKoHoM
PO (O nepcoHa/rbH brx Aa H H brx> Nq 152-03 or 27 .07 .TOOGr., VxaaoM n pe3hAeHra
PO (06 yraepl KAeH un nepeLrHn cBeAeH ui l xonQra4eH\natbHoro xapaKrepa> Ne
188 or 06.03.1997r. v ApyrhMt4 HopMarrBHbrMh npaBoBbr MV aKraMh yrBepAhrb
no/rol KeHi l e o 3au{hre nepcoHa,nbHbrx AaHHbrx o6yvatoqhxcr B tuKo/re.
ArpeKTop ul Ko.,'tbl
/l .Vl.Knwraoaaf
Автор
Николай
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
23
Размер файла
635 Кб
Теги
приказ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа