close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

універсальні навчальні дії

код для вставки
Надпредметні компетенції
(Універсальні учбові дії)
2013 рік Салтишева В. М.
Школа – не єдине джерело знань
і інформації для дітей
У чому завдання сучасної школи?
інтеграція,
 узагальнення,
 осмислення нових знань;
 уміння пов’язати нові знання з
життєвим досвідом

Яка задача сучасної школи?

Формування у кожної дитини вміння учитиСЯ – учити
СЕБЕ.
Традиційні завдання
Визначіть площу
прямокутника
Перерахуйте
відмінність між
тваринами та
рослинами.
Завдання, направлені на
самостійне застосування
знань
Дано план кімнати і
розміри килимів.
Визначте, який із
запропонованих
килимів, повністю
закриє підлогу.
Жабка скакала та
кричала. Я-зелена,
значить, я –
рослина!»Що їй
відповів розумний
Пріоритетна мета шкільної
освіти:
 Розвиток
в учня здатності
самостійно ставити навчальну
задачу,
 Проектувати шляхи її реалізації
 Контролювати та оцінювати свої
досягнення.
Универсальні навчальні дії

Це вміння вчитися, тобто, здатність
учня самостійно успішно засвоювати
нові знання, формувати вміння і
компетентності, включаючи самостійну
організацію цього процесу.
Компоненти учбової діяльності
пізнавальні і навчальні мотиви;
 навчальна мета;
 учбова задача;
 учбові дії та операції ( орієнтування,
перетворення матеріалу, контроль і
оцінка).

Функцїї універсальних дій учіння

Забезпечують учневі можливість
самостійно здійснювати діяльність
учіння . Ставити навчальні цілі, шукати і
використовувати необхідні засоби і
способи їх досягнення, вміти
контролювати і оцінювати навчальну
діяльність і її результати.
Функції універсальних дій учнів

Створюють умови розвитку особистості і
її самореалізації на основі «уміння
вчитися» і при цьому співробітничати із
дорослими та однолітками. Уміння
вчитися в дорослому житті забезпечує
особистості готовність до неперервної
освіти, високу соціальну і професійну
мобільність.
Функції універсальних дій учнів

Забезпечують успішне засвоєння знань,
умінь і навичок, формування картини
світу, компетентностей у бідь-якій
предметній галузі пізнання.
Групи універсальних навчальних дій:
1) особистісні;
2) регулятивні, включаючи саморегуляцію
3) пізнавальні, включаючи логічні,
пізнавальні, познавательные и знаковосимволічні;
4) комунікативні дії.
Особистісні дії
• Дозволяють зробити вчення осмисленим ,
забезпечують учневі значимість вирішення
навчальних завдань , пов'язуючи їх з
реальними життєвими цілями і ситуаціями .
• Спрямовані на усвідомлення , дослідження і
прийняття життєвих цінностей і смислів ,
дозволяють зорієнтуватися в моральних
нормах , правилах , оцінках , виробити свою
життєву позицію відносно світу , людей ,
самого себе і свого майбутнього.
Завдання, направлені на формування
особистісних універсальних дій
●1кл . Як би ти продовжив текст?
● 1кл . Розфарбуй будиночок дружби у свої улюблені
кольори
● 1кл . Допоможи Каті , Петі і Вові підібрати вислови до
своїх малюнків
● 1 кл. Допоможи Петі «посадити» парашути з
рівняннями на « купини » з вірним розв’язанням.
Доведи, що ти правий.
● 2 клас , « Ледача стара» . « Чи підходить заголовок до
тексту ? Чому ? Доведи .
4 Клас , «Прочитай текст. З якими твердженнями
автора ти згоден ? »
Про сформованість особистісних
універсальних навчальних дій можна
говорити, коли:
• Учень усвідомлює сенс учіння і розуміє особисту
відповідальність за майбутній результат
• Учень вміє робити моральний вибір і давати
моральну оцінку
• Учень розуміє хто він в цьому світі , свої сильні і
слабкі сторони , а також те , чим йому хотілося б
займатися
• У дитини розвинена рефлексія
• У дитини сформована навчальна мотивація
• У дитини сформована адекватна самооцінка
Рекомендації з формування особистісних
універсальних навчальних дій
• Пам'ятайте , що кожна дитина - індивідуальна. Допоможіть
знайти в ній її індивідуальні особисті особливості .
• У житті дитини , в якому б віці вона не була дорослий це та
людина, яка «відкриває» їй реальний світ. Допоможіть розкрити і
розвинути в кожному учні його сильні і позитивні особисті якості
та вміння.
• Організовуючи навчальну діяльність з предмета, враховуйте
індивідуально-психологічні особливості кожного учня.
Використовуйте дані психологічної діагностики .
• Пам'ятайте , що головним є не предмет , якому ви навчаєте, а
особистість , яку ви формуєте . Не предмет формує особистість
, а вчитель своєю діяльністю , пов'язаною з вивченням предмета
.
Регулятивні дії
Забезпечують можливість управління
пізнавальною та навчальною діяльністю
за допомогою постановки цілей ,
планування, контролю , корекції своїх
дій і оцінки успішності їх засвоєння.
Завдання,направлені на формування
регулятивних дій
●1кл.Запиши слова за моделлю , виділи корінь і перевір
.
● 1кл . Перевір написане.
● 1кл . Яке число стоїть останнім у « ланцюжку » ?
Перевір себе за допомогою числового відрізка.
● 1кл . Хлопці придумали завдання. Допоможи їм
підібрати потрібні схеми і записати вирішення своїх
завдань.
● 1кл . Вибери потрібну для розв’язання схему. Поясни,
як ти шукав розв’язання задачі .
● 1кл . Накресли ... Постав ... Знайди ...
● 1кл . Накресли ... так , щоб ...
Про сформованість регулятивних УУД
можна говорити, коли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Учень вміє складати план дій
Учень може внести необхідні доповнення і корективи в план і
спосіб дії в разі потреби
Учень усвідомлює те, що вже засвоєно і що ще підлягає
засвоєнню , а також якість і рівень засвоєння
Учень може поставити навчальну задачу на основі
співвіднесення того , що вже відомо і засвоєно учнями , і того,
що ще невідомо
Учень здатний до вольового зусилля
Учень володіє навичками результативного , процесуального
та прогностичного самоконтролю
В учня сформований внутрішній план дій
Учень перед тим , як почати діяти визначає послідовність дій
Дитина може адекватно реагувати на труднощі і не боїться
зробити помилку
Рекомендації з розвитку регулятивних
УНД:
• Навчіть дитину контролювати свою мову при
вираженні своєї точки зору за заданою
тематикою .
• Навчіть учня : контролювати , виконувати свої
дії за заданим зразком і правилом .
• Допоможіть дитині навчитися адекватно ,
оцінювати виконану ним роботу. Навчіть
виправляти помилки.
Пізнавальні дії
Включають дії дослідження ,
пошуку і відбору необхідної
інформації , її структурування ;
моделювання досліджуваного
змісту , логічні дії та операції ,
способи вирішення завдань .
Пізнавальні універсальні учбові дії:
забезпечують можливість учням самостійно здійснювати
діяльність навчання , ставити навчальні цілі ,
шукати і використовувати необхідні засоби і способи
досягнення , контролювати й оцінювати процес і результати
діяльності .
•
Пізнавальні універсальні учбові дії забезпечують успішне
освоєння знань , умінь і навичок з усіх предметів ,
• формують картину світу і компетентності в будь-якій
предметній області пізнання ,
• створюють умови для самореалізації та розвитку
особистості на основі готовності до безперервної освіти ,
для формування компетентності " навчити вчитися " ,
високої соціальної та професійної мобільності .
Завдання,направлені на формування
УПД
• 1кл . Назви відсутню фігуру
• 1 кл. Як ви зрозуміли значення важких
слів в тексті
• 1кл . ... Чи можна з цих двох завдань
скласти одну і накреслити до них схему
?
• 1кл . Накреслив ... Виріж ... Розріж ...
Склади два різних трикутника
Про сформованість універсальних
пізнавальних учбових дій можна
говорити, коли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Вміє формулювати проблеми і вирішувати їх.
Дитина вміє складати модель і перетворювати її в разі потреби.
Учень володіє способами вирішення проблем.
Дитина може будувати логічний ланцюг роздумів.
Може створювати усні і письмові висловлювання.
Учень може структурувати знайдену інформацію в потрібній формі.
Дитина вміє вибрати найбільш підходящий спосіб вирішення
проблеми , виходячи з ситуації.
Дитина володіє операціями сериация , класифікація , вміє
встановлювати причинно -наслідкові зв'язки .
Дитина може проаналізувати хід і спосіб дій .
Дитина вміє осмислено читати , витягуючи потрібну інформацію ,
відкидаючи другорядну інформацію.
У дитини сформовані вміння аналізу і синтезу .
Дитина вміє вести пошук і виділяти необхідну інформацію.
Рекомендації з формування
пізнавальних учбових дій
•
Якщо ви хочете, щоб діти засвоїли матеріал вашого предмету,
навчіть їх мислити системно (наприклад , основне поняття (
правило) - приклад - значення матеріалу)
• Постарайтеся , допомогти учням оволодіти найбільш
продуктивними методами навчально- пізнавальної діяльності ,
вчіть иx вчитися. Використовуйте схеми , плани, щоб
забезпечити засвоєння системи знань
• Пам'ятайте , що знає не той , хто переказує , а той , хто
використовує на практиці. Знайдіть спосіб навчити дитину
застосовувати свої знання.
• Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем;
пізнавальні завдання вирішуйте декількома способами , частіше
практикуйте творчі завдання.
Комунікативні дії
Забезпечують можливості
. співпраці - вміння чути ,
слухати і розуміти партнера
, планувати та злагоджено
виконувати спільну
діяльність , розподіляти
ролі , взаємно
контролювати дії один
одного , вміти домовлятися
Роль комунікативных УУД для
учня
• Вміння самостійно
приймати рішення
• Уміння встановлювати
контакти та
організовувати взаємодію
• Формування впевненості
в навчальної та
позанавчальної
діяльності
Завдання, направлені на формування
комунікативних УНД
●Працюючи в групі , склади розповідь за
темою « Осінній сад».
● Розкажи сусідові ...
● Згадай , хто з поетів використовував
прийом уособлення у віршах про осінь .
Знайди і прочитай ці рядки всім.
Пограй з друзями в гру.
Правила організації групової роботи
•
не можна примушувати або висловлювати
незадоволення , якщо хтось не хоче працювати в
групі (пізніше потрібно з'ясувати причину відмови від
роботи);
• спільна робота не повинна перевищувати 10-15
хвилин , якщо працюють довше-учасники
стомлюються і ефективність знижується ;
• не варто вимагати абсолютної тиші , але слід
боротися з вигуками і т.д. При цьому нерідко потрібні
спеціальні зусилля педагога по налагодженню
взаємин між дітьми
Про сформованість комунікативних
УУД можна говорити, якщо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Учень вміє робити моральний вибір і давати
моральну оцінку
Учень розуміє, хто він в цьому світі , свої сильні і
слабкі сторони
Учень вміє вступати в діалог
Дитина може співпрацювати з іншими людьми в
пошуку необхідної інформації
У дитини розвинена рефлексія
Дитина вміє слухати і чути
Вміє висловлювати свої думки , будувати
висловлювання у відповідності із завданнями
комунікації
Дитина може інтегруватися в групу однолітків
У дитини сформована адекватна самооцінка
Рекомендації з розвитку
комунікативних УУД:
• Навчіть дитину висловлювати свої думки.
• Не бійтеся « нестандартних уроків».
• Організовуючи групову роботу або в парах ,
нагадайте дітям про правила ведення дискусії ,
бесіди .
• Привчіть дитину саму ставити уточнюючі запитання
за матеріалом ( наприклад , Хто ? Що? Чому ?
Навіщо ? Звідки? І т.д.) перепитувати ;
• Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів , їх
інтереси , особливості розвитку
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
219
Размер файла
620 Кб
Теги
навчальних, універсальні, дії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа