close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Короткий словник перифраз За ред.Пилинського М.М.

код для вставкиСкачать
Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз. - Київ: Радянська школа, 1985. - 152 с.
 М. П. Коломієць Є. С. Регушевс
ьк
ий
КОРОТКИЙ
словник
ПЕРИФРАЗ
За редакцією
м. м. пилинського
К и ї в
«Радянс ька шко.ы» 1985
81.2Ук
—
4 К61
Я. Ф. Коломиец, Е. С. Регушевский. Крат
кий словарь перифраз/Под ред. Я. Я. Пилин
-
ского.
—
К.: Рад. шк. 1985.
—
152 с
—
Яз. укр.
—
55 к. 15 ООО экз.
В украинской лексикографии это первый опыт систематизировать наиболее употребля
емые перифразы —
описательные назва
ния различных понятий, типа «хлеб промышлен
-
ности> (уголь), которые особенно активно функционируют в языке прессы, массовой политической информации. Словарь охватыва
ет около 700 таких речевых единиц.
Рассчитан на учителей, учащихся, работ
ников прессы.
© Видавництво сРадянська школа», 1985
3
ПЕРЕДМОВА
У мові постійно збагачується не тільки словни
ковий склад, а й форми вираження думки і почуття, удосконалюються прийоми і засоби мовного викладу. До джере
л збагачення виражальних ресурсів мови належать і перифрази (або парафрази) —
описові звороти, які вживаються замість звичайної назви особи, предмета, явища. Перифраза називає предмет у формі опису істотних і характерних рис та ознак його, наприклад: бурев
існик революції —
О. М. Горь
-
кий; газета без паперу і відстаней —
радіо; зелений друг —
ліс; острів Свободи —
Куба.
У радянському мовознавстві перифрази недавно стали предметом докладного дослідження \
в науко
вій літературі ще немає єдиної думки про те, д
о якої галузі мовознавства вони належать. На наш погляд, немає підстав вважати перифрази явищем синтаксису, як твердять окремі дослідники. Описува
не мовне явище не граматичне, а лексичне, пов'яза
не з фразеологією і лексикологією 2
—
із розвитком нових зн
ачень окремих слів і словосполучень.
Цілісне значення перифрази здебільшого мотиву
ється значенням слів
-
компонентів, які не втрачають
1
Перша ластівка з'явилася у Білорусії: М а л а
-
ж а й Г. М. Беларуская перыфраза. Мінск: Вышэйш. шк„ 1974, 159 с.
2
Див.: Ша н с к и й
Н. М. Фразеология современ
ного русского языка. М.: Просвещение, 1969, с. 82, 178; Сучасна у
країнська літературна мова, лексика і фразеоло
гія/За заг. ред. І. К
-
Білодіда. К.: Наук, думка, 1973, с. 88.
4
своїх лексичних значень, і
розкривається в процесі мовлення. Поява перифрази стимулюється", як прави
ло, позамовними факторами. Вона виникає у зв'язку з бажанням мовця дати предметові, явищу чи дії певну емоційну оцінку або у зв'язку з певними евфемістичними причинами. А також мовн
ими —
з необхідності уникнути повторень тих самих слів, зворотів. Найчастіше перифрастичний вислів з'явля
ється внаслідок індивідуально
-
авторського бачення світу, стаючи особливою назвою тільки в процесі мовлення, у певній мовній тканині твору. Перифрази о
бов'язково передають оцінку тому, що вони нази
вають, і ніколи не становлять собою звичайних лексичних паралелізмів 1
до існуючих назв. Отже, вони відіграють велику стилістичну роль. їх іноді називають ще різновидами синонімів 2
. Але перифра
-
зи мають свої специфічні ознаки: мають не близьке, а тотожне значення із словом, яке можуть заступа
ти, а з лексичними паралелізмами перифрази різнить те, що вони обов'язково є оцінними, емоційно
-
експресивними назвами
3
. Перифраза, виражена кількома словами, передає одне
поняття, становить собою семантично неподільне словосполучення.
Перифрази активно вживаються в усіх функціо
нальних стилях мови, сере
д них переважають слово
сполучення, вони, як правило, більш багатослівні, ніж ті назви, які замінюють. Найбільш характерні перифрази для такого мобільного стилю, як публі
цистика, мова періодичної преси, але вони часто зустрічаються і в художньому та науко
вому стилі.
Так, перифрази з відтінком урочистості характерні для наукового стилю, мови ( н а п р.:
зачинатель нової української прози —
Г. Ф. Квітка
-
Основ'я
--
ненко; корифеї українського театру —
М. Кропив
-
ницький, М. Заньковецька, І. Карпенко
-
Карий, М. Садовс
ький, П. 1
Див.: Р е г у ш е в с ь к и й
Є. С. Ч и е у
мові зайві слова? —
Культура слова, вип. 14. К.: Наук, думка, 1978, с. 69
—
73.
2
Див.: Сучасна українська літературна мова, лексика і фразеологія, с. 88.
3
Шу б и
н а
Л. В. К в о п р о с у о м е с т е п е р и ф р а з ы в м и к р о с и с т е м е, в ы р а б а т ы в а ю щ е й э м о ц и о н а л ь н ы е ч у в с т в а, с о с т о я н и я и в о з д е й с т в и я —
П р о б л е м ы т е о р и и и и с т о р и и р у с с к о г о я з ы к а. М.: И з д. М Г У, 1 9 8 0, с. 1 4 7.
5
Саксаганський, М. Старицький). Перифрази з виразним емоційно
-
експресивним» пое
тичним забарвленням найчастіше вживаються в ху
дожній мові (золото сонця
—
сонячні промені; Шевченків край, Тарасова земля —
Черкащина).
У публіцистиці, у мові преси ф
ункціонують пери
фрази з відтінками урочистої піднесеності (скарби людської думки —
книжки, мова братерства —
російська мова, зоряні брати —
космонавти) і пери
фрази з позитивною образною оцінкою (біле зерно —
рис, блакитне паливо —
газ, солодкі корені —
ц
укро
ві буряки) або й негативною —
з відтінком жарту, гумору, сатири, іронії (зелений змій —
алкоголь, собаки війни —
наймані солдати агресивних імперіа
лістичних держав).
Перифрази бувають індивідуально
-
авторські і загальномовні, або традиційні. До індиві
дуально
-
авторських належать ті, які створені автором для певного контексту, живуть лише в ньому. До них насамперед слід віднести так звані художньоліте
-
ратурні перифрази, які виникають в образній системі окремого твору письменника і несуть таке смислове та
емоційне навантаження, яке характерне лише для даної описуваної ситуації. Наприклад, «милостивії ми» (цар) —
у Т. Г. Шевченка, «спіє хліборобська доля» (хліб на ниві) —
у Панаса Мирного та Івана Білика.
Індивідуально
-
авторські перифрази можуть зго
дом уві
йти до загальномовного вжитку. Саме так, наприклад, сталося з перифразою опіум народу до слова «релігія». Відомо, що вислів належить К. Марксу, але він послідовно вживається без будь
-
яких посилань на авторство і сприймається як за
-
гальномовний. Такими зага
льномовними перифра
зами і водночас крилатими словами став цілий ряд висловів Т. Ґ. Шевченка, Лесі Українки, І. Я. Франка і ін. Наприклад: досвітні вогні (революційні ідеї), найменший брат (трудовий на
род), розпинателі народні (визискувачі), каменярі (рев
олюціонери), споборники святої волі (декабри
сти, революціонери) та ін.
Крилаті слова —
перифрази ми, як правило, не включали до словника, бо вони тлумачаться у інших книгах
Близькими до індивідуально
-
авторських є т. зв. контекстуальні перифрази, тобто так
і, значення яких розкривається тільки в конкретному тексті. Напри
клад: місто втіленої Іллічевої мрії —
Запоріжжя (але, можливо, і 6
Шатура, Ленінград), сонячне місто біля моря —
Євпаторія (але, можливо, і Анапа, Ялта, Одеса).
Переважна більшість перифраз втратила свій зв'язок із конкретним, ситуативним, контекстуальним вживанням. їх називають традиційними або загаль
-
номовними і просто —
мовними. Наприклад: б
іле золото —
бавовна, гранули родючості —
мінеральні добрива, льодовий континент —
Антарктида, почес
ний п'ятикутник —
Знак якості. Частина традиційних перифраз (особливо тих, що походять з народної мови) стала фразеологізмами. Наприклад: підводне каміння (перешкоди), чортова дюжина (тринадцять) та ін. Оскільки перифрази
-
фразеологізми знайшли належне висвітлення у загальномовних і спеціаль
-
них
2
словниках, вони теж не входять до реєстру нашого словника.
За своєрідністю розкриття значення загальномов
-
ні периф
рази поділяються на описові і образні. Описові перифрази передають зміст слова чи слово
сполучення у формі опису примітних чи характер
них ознак, властивостей зображуваного: люди в білих халатах —
лікарі. Такі описові перифрази утворю
ються із слів з прями
м значенням. Образні пери
фрази виражають семантику слова чи словосполу
чення переносно, за принципом подібності чи суміжності. У складі образних перифраз обов'язково є метафори, метафоричні епітети й інші тропи. Такі перифрази ( ї х
називають ще метафорични
ми) висту
пають як образні паралелі до звичайних назв, на
приклад: рукотворна ріка, штучна ріка —
канал; біле вугілля —
енергія падаючої води. Різновидом образних перифраз є образно
-
оцінні: біле золото —
бавовна; серце Вітчизни —
Москва.
Активізація перифр
аз в сучасній українській мові викликана насамперед піднесенням загальної куль
тури мови, бажанням мовців образно, емоційно вира
жати свої думки. Свідченням цьому є, по
-
перше, поява синонімічних 1
К о в а л ь
А. П., К о п т і л о в
В. В. Крилаті ви
слови в українській літературній мові. К.: Вища шк., 1975; К о п т і л о в
В і к т о р.
У світі крилатих слів. К.: Веселка, 1968; К о в а л ь
А. П. Крилате слово. К
-
: Рад. шк., 1983.
2
Б а т ю к Н. О. Фразеологічний словник. К.: Рад. шк., 1966; У д о в и ч е н к о
Г. М. Фразеологічний словник української мови. К.: Вищ. шк., 1984, т. І —
I I.
7
перифраз і, по
-
друге, виникнення омонімічних. По кілька периф
раз мають, наприклад, такі слова: газ —
блакитне паливо, голубе паливо, голубе золото; кам'яне вугілля —
горючий камінь, сонячний камінь, хліб промисловості, чорне золото; космонавти —
герої космосу, зоряні брати, лоцмани всесвіту, члени гагарінської сім'ї
. Омонімічними в сучасній українській мові є, наприклад, такі пери
фрази: голуба артерія —
газопровід і річка, канал, біле золото —
бавовна і цукор, хліб промисловості —
метал і кам'яне вугілля, чорне золото —
кам'яне вугілля і нафта та ін.
Отже, перифрази
активно функціонують у всіх стилях і жанрах сучасної української літературної мови, виступаючи важливим засобом урізноманітнен
ня, емоційно
-
стилістичного збагачення мови. Що
правда, при зловживанні і вони перетворюються в словесні штампи, особливо на шпал
ьтах газет.
У Словнику зібрано й витлумачено найчастіше вживані в сучасній українській літературній мові загальномовні перифрази.
Основними джерелами перифрастичного матеріа
лу були підручники для загальноосвітньої школи і вузів, періодична преса, художня,
суспільно
-
політич
на і науково
-
популярна література.
Перифрази розміщено в алфавітному порядку за першим словом реєстрового виразу, наприклад: ароматична продукція, артерії голубого палива і т. д. Кожній перифразі у Словнику відведена окрема стаття, у які
й тлумачиться значення вислову і його відтінки, подається ілюстрація та ремарка. Ремарка
ми позначаються стилістичні особливості вживання та емоційно
-
експресивні відтінки значення перифрази (урочисте, жартівливе, іронічне, історичне, поетичне і т. ін.).
Си
нонімічні перифрази тлумачаться в окремих статтях із взаємопосиланням через ремарку п о р., наприклад:
Блакитне (голубе) паливо —
газ. По р.: Голубе золото.
Колективи промислів намітили... видобути з підземних кладових додатково до плану 60 міль
йонів кубомет
рів блакитного палива (РУ, 11.01.1976);
Вісімсот мільйонів кубометрів голубого пали
ва понад план видобули і передали спожива
чам трудівники об'єднання «Укргазпром» (РУ, 23.07.1980).
Голубе золото —
газ. П о р.: Блакитне (голу
бе) паливо.
8
Нині спільно з Мі
ннафтогазбудом завершу
ються роботи по виводу на проектну продуктив
ність найкрупнішої газотранспортної системи Уренгой —
Челябінськ —
Петровськ —
Ново
-
псков, яка забезпечує поставку «голубого зо
лота» із родовищ Західного Сибіру в центральні і західні рай
они країни, а також в Поволжя і Донбас (РГ, 14.10.1980).
У разі близького сусідства статей повний перелік синонімічного гнізда подається тільки в першій, в інших —
посилання на неї з ремаркою д и в.
Якщо в одній ілюстративній цитаті є кілька сино
-
німічних пе
рифраз, то вони всі наводяться в цій словниковій статті, а у відповідному місці реєстру подаються посилання на неї:
Гірська (скельна) смола; ~ий віск; клей каме
ню
—
мумійо. По р:
Гірський (природний) бальзам.
З ч*асів Арістотеля, праці якого містять перші о
писання мумійо, висунуто безліч гіпотез утво
рення «гірської смоли»... У жаркі літні дні маса, яка залишається на місці годівлі і ночівлі гри
зунів, розплавляється і частина її, збагачую
чись мікроелементами, потрапляє у гірські порожнини, де утворює часом
справжні сталак
тити. Це й породило гіпотези, що мумійо —
«гірський віск», «скельна смола», «клей каменю» тощо (РУ, 1.11.1981).
Гірський віск. Ди в.:
Гірська (скельна) смола.
Клей каменю. Ди в.:
Гірська (скельна) смола.
Варіанти перифрази (видозміни форми т
ого само
го вислову) подаються в одній статті. Слово, яке може заступати інше, ставиться в круглих дужках поряд з першим, а необов'язкове, факультативне (тобто, коли зворот може вживатися і без цього слова) наводиться в квадратних дужках, наприклад: сталев
ий кінь (орач), вартові [громадського] по
рядку (правопорядку), [рідке] чорне золото, хліб індустрії ([для] промисловості). Кожний із мож
ливих різновидів форми перифрази ілюструється прикладами.
Омонімічні перифрази аналізуються також в одній статті. При тлумаченні таких висловів окремі зна
чення подаються під арабськими цифрами. Кожне з таких значень ілюструється прикладами:
Біле золото —
1) бавовна; 2) цукрові буряки. По р.:
до 2): Солодкі корені.
9
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ РЕМАР
ОК
Д И В.
—
дивіться
жарт.
—
жартівливе
заст.
—
застаріле
зневажл.
—
зневажливе
ірон.
—
іронічне
іст.
—
історичне
книжн.
—
книжне
поет.
—
поетичне
п о р.
—
порівняйте
уроч.
—
урочисте
УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ
А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І,
І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я, Ь.
п
11
ПЕРИФРАЗИ
А
Авангард пролетаріату —
комуністи. П о р: Розум, честь і совість народу (нашої епохи).
В резолюції ЦК РКП(б) від 18 червня 1925 року «Про політику парт
ії в галузі художньої літератури» відзначалося, що пролетаріат і на літературному фронті повинен зайняти позицію послідовного захисту марксистсько
-
ленінської ідеології, що кому
ністи —
авангард пролетаріату —
зобов'язані зміц
нювати своє ідейне керівництво
справою розвитку художньої літератури (УРЛ, 292 *). Авангардна трійка НТР —
електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість.
Для періоду НТР характерні випереджаючі темпи розвитку трьох галузей —
електроенергетики, маши
-
нобудування і хімічної п
ромисловості. Прискорене зростання цієї авангардної трійки цілкбм закономір
не, бо саме від неї найбільше залежить успіх науко
во
-
технічної революції (ЕГЗК, ЗО). Автомобільний дім —
автогараж.
Автомобільний дім. На території колишнього вугільного складу в одному з районів Львова почато будівництво багатоповерхового автогаража (РУ, 25.02.1979).
Автор [безсмертного] «Кобзаря» —
Шевченко Тарас Григорович
(1814
—
1861). П о р.: Вели
кий (геніальний) Кобзар; Народний поет Украї
ни; Основоположник нової української літера
тури; Основоположник нової української [літе
ратурної] мови.
Мільйонам трудящих світу став близьким і рідним автор безсмертного «Кобзаря», к
отрому в Радян
ському Союзі споруджено близько 400 пам'ятників (УЛ, 7, 10).
* Тут і далі після умовних скорочень назв книжок по
значено сторінку, після скорочених назв газет —
дату.
Аграрний цех —
підсобне господарство промис
-
лового підприємства.
Протягом останніх років на Ворошиловградщині нагромаджено певний досвід організації підсобних господарств промислов
их підприємств... Добре про
явили себе аграрні цехи... виробничого об'єднання «Азот» і ворошиловградського тепловозобудівного об'єднання (РУ, 24.06.1982). Адепт Феміди, книжн.
—
юрист.
Так от, я зараз потелефоную до одного молодого адвоката —
Павенецького. Це сміливий, навіть від
-
чайдушний адепт Феміди (Т. Ми г а л ь.
Із життя не піду ніколи. Львів, 1981, 22).
Азбука доріг —
дорожні знаки.
Майже в тридцяти школах столиці Бурятії ство
рені і активно діють загони помічників ДАІ. Діти в них вивчають азбуку доріг, о
формляють спеціальні стенди і альбоми, допомагають нести на вулицях і дорогах патрульну службу (КгП, 26.07.1980).
Академія досвіду —
Виставка досягнень народно
го господарства (ВДНГ) СРСР (УРСР). П о р.: Головна виставка країни; Скарбниця [народно
го] досв
іду [і наших досягнень].
«Академії досвіду» —
60 років... У 30
-
і роки, як відомо, було відкрито постійно діючу Всесоюзну сільськогосподарську виставку, а в 50
-
і роки вона була перетворена у Виставку досягнень народного господарства СРСР. ВДНГ
-
83 продовжує і розвиває славні традиції першої радянської виставки. Вона активно пропагує все нове, передове, яке щороку, щогодини народжується в заводських цехах і науко
вих лабораторіях, на будовах, полях і фермах нашої неосяжної Батьківщини (РУ, 19.08.1983).
Альпійс
ька республіка —
Швейцарія.
Швейцарію часто називають альпійською респуб
лікою, країною масового туризму (3. 30.09.1980).
Аптека природи —
лікарські рослини. П о р.: Зелена аптека; Зелені лікарі (ліки); Цілющі трави та ягоди.
«Коли проходиш повз ромашку, з
німи капелюха і скажи їй: «Здрастуй, лікаре». Така приказка здавна побутує в Румунії. В ній відбилося шанобливе став
лення народу до багатющої аптеки природи. А пере
лік лікарських рослин, що ростуть у цій країні, справді багатий (КрП, 23.04.1980). 13
Артерія
голубого палива —
газопровід. П о р.: Паливно
-
енергетична артерія.
Тепер в області налічується понад двадцять сіль
ських населених пунктів, до яких прокладено артерії голубого палива (СВ, 20.12.1979).
Артерія родючості —
канал зрошувальної си
стеми. П о р
.: [Голуба] траса родючості; Штучна ріка.
вписана в біографію Дунай
-
Дністровської зрошувальної системи, споруджуваної за рішенням XXV з'їзду КПРС. Сьогодні біля села Ліски Кілійського району знято перемичку, і вода кана
лом пішла до осушеного солоного озера Сасик, яке стане великим нагромаджувачем вологи майбут
ньої артерії родючості (РУ, 20.01.1980).
Б
Балтійський (північний, поліський) шовк —
льон.
Запровадження єдиної технології вирощування льону в усіх спеціаліз
ованих господарствах району сприяло тому, що за останні три роки врожайність
«балтійського шовку» зросла більш як у півтора раза (РУ, 3.12.1978).
Понад п'ять тисяч жінок на комбінаті прядуть, снують, т.чуть північний шовк (РУ, 5.04.1980).
Чим стане стебло льону в руках людей? Можливо, ляже серветкою на стіл. А може, барвистим полот
ном, на якому художник створить безмежне синьо
-
хвилля поліського шовку (РУ, 24.06.1982).
Батьківщина [Великого] Жовтня —
Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік (СРСР). Д о р.:
Батьківщина соціалізму; Колиска кому
ністичного оновлення світу; Країна Леніна; Країна Рад; Перша в світі соціалістична дер
жава [робітників і селян]; Перша країна соціа
лізму.
Двадцяте століття принесло з собою більше змін, ніж будь
-
яке попереднє столітт
я. І жодна країна не внесла в ці зміни більш вагомого вкладу, ніж Союз Радянських Соціалістичних Республік —
батьківщи
на Великого Жовтня, перша країна перемігшого соціалізму (Матеріали XXVI з'їзду КПРС, 1981, 95).
Трудящі країн капіталізму в своїй боротьб
і за демократію і соціалізм спираються на багатий рево
-
люційний досвід і солідарність трудящих батьків
щини Жовтня (Основи, 8).
Батьківщина Великого почину —
депо Москва
-
Сортувальна.
Батьківщина Великого почину —
депо Москва
-
Сортувальна. Про початок суботн
ика тут, за тради
цією, сповістив гудок легендарного паровоза ОВ
—
7024, який, покинувши своє місце в музеї, при
був у цех підприємства (РУ, 17.04.1983).
Батьківщина Паризької комуни —
Франція.
Сергій Волков розповів дітям багато цікавого прабатьківщину Паризької комуни... (КрП, 20.08.
Батьківщина соціалізму —
Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Пор.:
Батьківщина [Великого] Жовтня; Колиска ко
-
муністичного оновлення світу; Країна Леніна; Країна Рад; Перша в світі соціалістична держа
ва [
робітників і селян] (країна соціалізму).
Третю програму партії —
програму побудови основ комуністичного суспільства в нашій країні —
теж буде успішно виконано. Радянський Союз —
батьківщина соціалізму —
стане батьківщиною ко
мунізму (Іст. СРСР, 10, 1982, 217). Батько вітчизняної історії —
Нестор, давньо
руський літописець (автор
-
упорядник літопису «Повість временних літ»).
Після проведення детального морфологічного вивчення кісткових залишків з гробниці Нестора, яке включало фіксацію всіх без винятку, наві
ть що
найменших, особливостей їх будови, вирішили зупи
нитися на профільному варіанті графічного портре
та. Крім того, була запланована і реконструкція загального фізичного типу «батька вітчизняної істо
рій (РУ, 19.04.1981).
Батько історії —
Геродот (V ст.
до н. е.), давньогрецький історик.
Історичні праці Геродота ще за стародавніх часів дістали таку високу оцінку, що його називали «бать
ком історії» (ІСС, 157).
Батько комедії —
Арістофан (V
—
IV ст. до н. е.), давньогрецький поет
-
драматург. Вперше «батьком комедії» назвав його Ф. Енгельс.
15
Вершина літератури класичного періоду —
твори афінських поетів
-
трагіків: Есхіла (за його життя від
булося становлення афінської рабовласницької демо
кратії), Софокла (драматурга доби її розквіту), Евріпіда (поета, що бачив,
як почалася криза цієї демократії), а також «батька комедії» (четвертого великого афінянина) Арістофана (Г. Н. П і д л і с -
н а. Світ античної літератури. К., 1981, 9). Батько російської авіації —
Жуковський Мико
ла Єгорович (1847
—
1921).
Дослідження М. Є
. Жуковського —
«батька російської авіації» —
і С. О. Чаплигіна, які відкрили закон утворення підіймальної сили крила, лежать в основі розвитку сучасної авіації (Іст. СРСР, 9, 324).
Бджолиний хліб —
сироп для підгодівлі бджіл.
Кілька років тому організувал
и і єдине пасічне господарство. Звели кормоцех по виготовленню сиро
пу. Придбали спеціальні машини, якими й досі розво
зимо цей бджолиний хліб по пасіках району (РУ, 12.01.1980).
Березовий бальзам —
березовий сік.
Березовий бальзам. Прокинулись від зимової
сплячки ліси Ровенщини, і першою на весняну по
будку відгукнулась рясним виділенням соку береза (РУ, 18.04.1979).
Бійці ідеологічного фронту —
політпрацівники, пропагандисти, агітатори.
Бійці ідеологічного фронту підкреслювали важли
вість використання в н
аші дні безцінного досвіду комуністів... (КрП, 30.09.1979).
Бійці невидимого фронту
—
1) партизани, підпільники; 2) радянські розвідники.
1.
Бійцям невидимого фронту. Даниною світлій пам'яті партизанів і підпільників, які боролися з фашистами в нескореному
ворогом Донбасі, стало урочисте відкриття меморіальної дошки в Горлівці (СВ, .5.11.1980).
2.
Бійці невидимого фронту. У ніч на 27 березня 1945 року з одного радянського аеродрому піднявся транспортний літак «Дуглас» і взяв курс на чехо
словацьке місто Т
ельч. Серед радянських розвідни
ків був і молодий мінер
-
підривник Мишко Ігнатенко (МУ, 12.06.1980).
Біла нафта —
газоконденсат.
Рідкісну колекцію білої нафти зібрали співробіт
ники Чернігівського відділення Українського науко
-
во
-
дослідного геологорозвідува
льного інституту. Тут налічується 25 зразків газоконденсату... (РУ, 20.09.
Біла Олімпіада —
зимові Олімпійські ігри.
На попередній «Білій Олімпіаді» в Інсбруку від нашої республіки виступив лише один спортсмен
-
біатлоніст Іван Бяков (МУ, 27.11.1979).
Біла с
мерть —
наркоманія, наркотики.
«Адвокати, бізнесмени, лікарі,
—
пише газета «Чі
-
каго трібюн»,
—
дедалі більше втягуються в операції з наркотиками або їх фінансуванням». Як свідчить преса, навіть «стражі закону і порядку» не цураються легкої наживи на «білій смерті» (КрП, 3.09.1980).
Біле зерно —
рис. П о р.: Срібне зерно.
Ланкова
-
рисівник зобов'язалася на кожному з 20 гектарів одержати по 100 центнерів білого зерна (КрП, 24.07.1979).
Біле золото
—
1) бавовна; 2) цукрові буряки. П о р. до 2): Солодкі корені.
1.
Із Сибіру в Середню Азію пішли ешелони з хлібом і промисловими товарами. Звідти на текстиль
ні фабрики країни пішла бавовна —
«біле золото» (Оповідання, 151).
2.
Мірилом трудового вкладу кожного водія стало швидке, без втрат перевезення «білого золота
» —
цукрових буряків (РУ, 3.10.1979).
Біле вугілля —
енергія води.
Останнім часом енергія води набула великого значення в народному господарстві, діставши назву «білого вугілля». У Радянському Союзі енергію «біло
го вугілля» використовують за допомогою пот
ужних гідроелектростанцій (Ф, 6
—
7, 137).
Біле серце Паміру —
пік Комунізму.
Лишався ще головний велетень —
біле серце Паміру —
пік Комунізму (РУ, 28.09.1976). Білий Вашінгтон, ірон.
—
багаті квартали сто
лиці США.
Має два обличчя і Вашінгтон. Вашінгтон пара
д
ний, офіційний, розкішний, з фешенебельними ма
газинами, із затишними передмістями. Це білий Вашінгтон, для багатих (ЛМ, 12.06.1980).
Білий материк —
Антарктида. Пор.: Льодовий (шостий) континент (материк); Холодильник землі.
Курс до Антарктиди прокладен
о на штурман
ських картах наукового судна «Профессор Визе»... В океані й на білому материку заплановано експери
менти, результати яких стануть основою для вдоско
налення методів прогнозування погоди (РУ, 18.11. 1982).
17
Білий метал —
алюміній. П о р.: Крилат
ий ме
тал; Легкий сріблястий метал.
Тепер білий метал став не тільки активним учас
ником хімічних реакцій, а й їх прискорювачем. В результаті з'явилася можливість створювати різно
манітні сполуки алюмінію (РУ, 14.01.1976).
Білі жнива —
збирання бавовни.
Зе
млероби ведуть напружену боротьбу за одер
жання 5700 тисяч тонн бавовни. Білі жнива про
довжують називати імена своїх героїв (КрП, 2.12. 1979).
Білі комірці —
клерки: банківські і конторські працівники у деяких буржуазних країнах.
Серед службовців особливо
численна група бан
-
ківських і конторських працівників —
клерків, або «білих комірців», як називають їх у країні Велико
британії (ЕГЗК, 174).
Благородні птахи —
лебеді.
Сюди, у затишну, захищену від шквальних вітрів
бухту, і прилетіли якось у пекучий мороз
від голоду
лебеді. Працівники кафе їх нагодували. Отак і при
-
жилися під опікою людей благородні птахи (КрП,
3.02.1980).
•
Блакитні (голубі) гектари —
риболовецькі угіддя..
На сторожі багатств наших блакитних -
гектарів стоять скромні і чесні трударі —
лі
сники, інспектори рибоохорони, громадські інспектори —
справжні патріоти рідної природи (РУ, 10.01.1976);
Колектив кожного з міжколгоеприбгоспів зайня
тий тим, щоб усі довірені йому голубі гектари давали якомога вищий урожай (РУ, 22.03.1979). Блакитна (г
олуба) дорога
—
водний шлях. Пор.:
Блакитне шосе; Голуба траса.
Блакитні дороги України простяглися більш як на 4 тисячі кілометрів, ними курсують сотні сучасних пасажирських і вантажних теплоходів, суден на під
водних крилах типу «ріка —
море» (МУ, 28.1
1.1979).
Більш як дві тисячі робіт майстрів образотворчо
го мистецтва з усіх республік країни демонструєть
ся в експозиції Центрального виставочного залу столиці на Всесоюзній художній виставці «Голубі дороги Батьківщини» (РУ, 28.10.1979).
Блакитна (голуба
) нива —
риболовецькі угід
дя. Пор.:
Блакитні (голубі) гектари.
Більше десяти років тому в колгоспі «Заповіти Леніна» Джанкойського району збудовані ставки площею 50 гектарів. За ці роки голуба нива дала сотні тонн риби (КрП, 25.11.1979). Блакитне (голубе
) паливо —
газ. Пор.:
Голу
бе золото.
Колективи промислів намітили... видобути з під
земних кладових додатково до плану 60 мільйонів кубометрів блакитного палива (РУ, 11.01.1976).
Вісімсот мільйонів кубометрів голубого палива понад план видобули і пере
дали споживачам тру
дівники об'єднання «Укргазпром» (РУ, 23.07.1980). Блакитне шосе
—
водний шлях.
Див.:
Блакит
на (голуба) дорога.
Тільки недавно з'явився проект створення «транс
-
континентального блакитного шосе»: намічається сполучити в єдину систему 45 тис
. км річкових шляхів Південної Америки і, отже, створити най
довшу в світі водотранспортну систему (ЕГЗК, 262).
Блакитний (голубий) екран —
телевізор.
...З блакитних екранів прозвучать позивні теле
візійних олімпіад з української та російської літера
тури (РО, 26.01.1982).
Добрим другом і порадником вони прийшли в нашу оселю —
голубий екран і радіоприймач (РУ, 27.01.1982).
Блакитні плантації —
культурні плантації во
дойм.
Блакитні плантації... Головна увага науковців бу
де спрямована на створення морських к
ультурних плантацій по вирощуванню мідій і устриць (РУ, 17.10.1975, 2).
Богатирська культура —
кукурудза. Пор.: Зо
лотий качан; Янтарне зерно.
Ось уже кілька років представники старої гвар
дії виходять на кукурудзяні плантації, щоб допо
могти господарству вирощувати богатирську куль
туру (КрП, 25.01.1980).
Брат женьшеня
—
1) елеутерокок; 2) калган.
1.
На Далекому Сході, який по суті є єдиним у країні постачальником «брата женьшеня», елеуте
рокок заготовляють в обмеженій кількості —
біля тисячі тонн (РУ, 2.1
0.1980).
2.
Брат женьшеня. З чиєїсь легкої руки кал
гану, скромному мешканцеві борів, гаїв та вологих левад, дісталося таке гучне ім'я. Знаменитим «коре
нем життя» 19
назвали його, мабуть, тому, що козаки
-
запорожці й справді широко лікувалися ним від різ
ни
х шлункових болів, дизентерії, внутрішніх крово
теч, при опущенні шлунка (РУ, 17.04.1983).
Броньовий щит Батьківщини —
танкові війська.
Танкові війська, образно названі радянським на
родом броньовим щитом Батьківщини, нині можуть вирішувати найскладніші за
вдання сучасного бою... (КрП, 14.09.1980).
Будинок здоров'я —
санаторій
-
профілакторій, інші оздоровчі заклади.
У трудівників ворошиловградського об'єднання «Ворошиловградтепловоз» бажана подія: став до ладу новий санаторій
-
профілакторій... Першими від
віду
вачами заводського будинку здоров'я стали вете
рани війни і праці (РУ, 13.11.1982). Буковинський Кобзар (соловейко) —
Федько
-
вич Осип
-
Юрій (1834
—
1888), український письменник
-
демократ. П о р.: Співець Буко
вини.
Твори буковинського Кобзаря протистояли писа
нині галицьких антинародних літераторів (УЛ, 9, 15).
Свіжий голос «буковинського соловейка» глибоко западав у людські серця і' все більше й більше набував суспільно
-
громадського звучання (УЛ, 9, 17).
Буревісник революції —
Горький Максим (1868
—
1936). П о р
.: Великий пролетарський письменник.
Буревісник революції глибоко знав і любив Коцю
-
бинського —
видатного українського письменника революційно
-
демократичного напряму кінця XIX —
початку XX століття (УЛ, 9, 169).
В
Вартові [громадського] порядку (правопоряд
ку) —
1) працівники радянської міліції; 2) дру
жинники. П о р. до 2): Перші помічники міліції.
1.
9 листопада в Києві відбулися урочисті збори,
присвячені Дню радянської міліції... Доблесних вар
-
тових громадського порядку тепло поздоровили...
(РУ, 10.11.
1982).
Героїзмом і мужністю прославилися вартові пра
-
вопорядку в роки Великої Вітчизняної війни (КрП, 8.11.1980);
2.
За зразкове виконання своїх обов'язків, актив
-
ну участь в охороні громадського порядку та бо
-
ротьбі з правопорушниками виконком обласної Ради
народних депутатів нагородив нагрудним знаком
«Відмінний дружинник Української РСР» велику
групу вартових порядку (КрП, 22.11.1979).
Вартові здоров'я —
лікарі, інші медпрацівники.
Завжди і всюди поруч із хліборобами йдуть їх вірні друзі медики —
пильн
і вартові здоров'я (РУ, 16.12.1978).
Вартові [священних рубежів] Вітчизни (Бать
ківщини) —
прикордонники. П о р.: Воїни у зе
лених кашкетах; Дозорні Вітчизни; Охоронці (вартові) кордонів (рубежів) нашої Батьківщи
ни (країни).
Пильних вартових священних руб
ежів Вітчизни тепло поздоровили зі святом трудівники промисло
вих підприємств, працівники культури столиці України, молоді воїни, представники комсомолії. Вони побажали прикордонникам нових успіхів в їх ратному труді (РУ, 28.05.1983).
На кордоні все дихає суворою романтикою. Тут кожен камінь —
свідок героїчних подвигів вартових Батьківщини... (РУ, 28.05.1983).
Велика земля —
1) іст. радянська територія, не окупована фашистами в період Великої Віт
чизняної війни; 2) центральна частина країни.
1.
Вони [Д. С
. Коротченко та Т. А. Строкач] постійно турбувалися про забезпечення народних месників зброєю і боєприпасами, одягом, медикамен
тами, про вивезення на Велику Землю поранених бійців (ВК, 26.11.1979).
2.
Добротне, впорядковане житло тут необхідне не менше,
а мабуть, навіть більше, ніж на «великій землі» (РГ, 24.09.1981).
[Велике] місто революції, уроч. —
Ленінград. П о р.: Колиска [Великої] Жовтневої [соціалі
стичної] революції; Місто Великого Жовтня; Місто [
-
герой] на Неві; Місто Леніна (Лені
-
нове місто) [
на Неві]; Невська твердиня.
Велике місто революції вийшло переможцем у смертельних битвах з полчищами завойовників (Іст. СРСР, 10, 89).
[Великий (визнаний)] вождь світового [міжна
родного] пролетаріату, уроч. —
Ленін Володи
мир Ілліч (1870
—
1924). Пор.: Вож
дь міжна
родного робітничого класу, всіх трудящих; Вождь революції; Геніальний продовжувач ре
волюційного вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса; Засновник (творець) Комуністичної 21
партії Радянського Союзу [і першої в світі соціалістичної держави]; Керівни
к найбільшої соціальної революції.
Наприкінці 80
-
х років почалася революційна діяльність великого вождя світового пролетаріату Володимира Ілліча Леніна (Ульянова) (Іст. СРСР, 8, 154).
Робітники всього світу бачили у В. І. Леніні визнаного вождя міжнародног
о пролетаріату (НІ, 9,
Здається, весь світ, люди всіх континентів і країн поставили собі за мету якимсь особливим, по
-
своєму виконаним даром виразити свою пошану вождеві світового пролетаріату, творцеві Комуністичної пар
тії і Радянської держави, почуття і
нтернаціональ
ної солідарності з радянським народом, що про
кладає шлях до комунізму (РУ, 20.01.1980). Великий Каменяр —
Франко Іван Якович (1856
—
1916). По р.:
Вічний революціонер.
Після Тараса Шевченка —
Великого Кобзаря український народ ствердив за Ів
аном Франком символічне ім'я Великого Каменяра (І. К. Б і
-
л о д і д.
Каменяр українського слова. К., 1966, с. 49).
Великий (геніальний) Кобзар —
Шевченко Та
рас Григорович (1814
—
1861). По р.:
Автор [безсмертного] «Кобзаря»; Народний поет України; Основоположник
нової української літератури; Основоположник нової української /літературної] мови.
Творчість великого Кобзаря належить не тільки минулому, а й сучасності та майбутньому (Т. Г. Шев
ченко в інтернаціональних літературних зв'язках, К., 1981, 140).
Новою, ві
льною сім'єю, як і пророкував геніаль
ний Кобзар, зажив український народ після Жовтня» (КгП, 9.03.1969).
Великий мариніст —
Айвазовський Іван Ко
стянтинович (1817
—
1900), російський живопи
сець.
Полотна великого мариніста. У Феодосійській картинній галереї
відкрита виставка «Твори І. К. Ай
-
вазовського з музеїв СРСР» (КрП, 12.12.1980). Великий почин —
комуністичні суботники.
Вбачаючи в суботниках початок нового, комуні
-
стичного ставлення до праці, В. І. Ленін назвав їх «великим почином» (Іст. УРСР, 9
—
10, 73)
.
Великий пролетарський письменник —
Горький Максим (1868
—
1936). П о р.: Буревісник рево
люції.
Великий пролетарський письменник добре знав життя, думи й прагнення українського народу (УЛ, 9, 162).
Верховинський край —
район українських Кар
пат та Прикарпа
ття. П о р.: Смерековий край.
Син простого хлібороба і лісоруба, гуцул із кар
-
патських гір, Дмитро Павличко приніс у велику літературу долю свого верховинського краю, став співцем золотого вересня, що возз'єднав український народ в єдиній родині (УРЛ, 10, 276).
Вершина зими. Ди в.:
Світанок року.
Вершина літа —
липень.
Липень —
вершина літа. Пора напруженої праці в полі, пора збирання врожаю зернових (РУ, 9.07.1979).
Вечір року —
осінь. По р.:
Пора жовтого листя.
Вечір року. В середині вересня відцвіло запаш
ним багатотрав'ям літо. Цей період вважають астрономічним початком осінньої чверті року (РО, 19.09.1981).
Вік атомної енергії. Ди в.:
Вік електрики. Вік електрики (атомної енергії, космічних польотів, лічильно
-
розв'язуючих приладів, штучних матеріалі
в) —
двадцяте століття.
АХ століття —
століття швидких і глибоких змін у житті людства, що дало привід називати його найрізноманітнішими іменами. Коли на світанку сто
ліття в техніці й побуті поширилась електрична енергія, його почали називати віком електр
ики. Пізніше фізики називали наше століття віком атом
ної енергії, математики —
віком лічильно
-
розв'язу
ючих приладів, хіміки —
віком штучних матеріалів., астрономи —
віком космічних польотів. Кожна з цих назв є по
-
своєму справедливою (С, 3).
Вік космічних
польотів. Ди в.:
Вік електрики. Вік лічильно
-
розв'язуючих приладів. Д и в.: Вік
електрики.
Вікно [відчинене] у світ —
екран телевізора.
Вікно, відчинене у світ,
—
так інколи кажуть про екран телевізора. Це образне порівняння особливо доречне тоді, коли йдет
ься про кольоровий телеві
зор (РУ, 15.01.1981).
Вік просвітництва —
вісімнадцяте століття.
Після англійської революції XVII ст. в ряді країн європейського материка, особливо у Франції, поси
лилися народні рухи... У цей період виник досить неоднорідний за 23
своїм складом рух просвітительства, за яким все XVIII ст. історики назвали «віком про
світництва» (НІ ст, 8, 58).
Вік штучних матеріалів. Ди в.:
Вік електрики. «Вільний світ», ірон.
—
капіталістичне суспіль
ство.
Золотий аргумент у «вільному світі» завжди
був переконливішим у порівнянні з такими нерентабель
ними категоріями, як моральне і фізичне здоров'я членів суспільства (РУ, 28.12.1979).
Вірменське море —
о. Севан.
Не було і немає в поетичній Вірменії вартепа —
майстра слова, який би, оспівуючи свою рі
дну землю, не висловив свої думи і почуття про її перлину —
красень Севан. У творчості Сільви Капутікян теж є рядки про вірменське море (РУ, 28.11.82). Вітаміни землі (родючості) —
мінеральні доб
рива. П о р.: Гранули родючості.
В будь
-
яку пору року на лан
ах республіки можна побачити потужну техніку, за допомогою якої вносять в грунт вітаміни землі (РУ, 6.04.1979).
Завдяки достроковому введенню нових потуж
ностей —
комплексу рідких мінеральних добрив —
трудівники села одержать додатково тисячі тонн «вітамін
ів родючості» (РУ, 8.12.1978).
Вічна хата —
могила.
...Вони взялися копати перший і останній для нього окоп —
вічну з темними стінами хату (О. Г о н
ч а р.
Людина і зброя. К., 1978, 106). Вічне літо —
теплиця. П о р.: Город під дахом (склом).
Продукція заводу збірних теплиць добре відома як у нашій країні, так і за рубежем. 468 гектарів «вічного літа» буде відправлено колгоспам і радгос
пам (РУ, 5.04.1980). Вічне місто —
Рим.
Вони [туристи] кидають гроші у римський фонтан Треві, бо існує повір'я, що завдяки цьо
му вони знову побувають у вічному місті (МУ, 1.10.1981).
Вічний відпочинок (спочинок) —
смерть.
Сніг... почав падати на землю, притрушувати бі
лим цвітом свіже глинясте груддя, під яким знайшла людина свій вічний .відпочинок (М. Ст е л ь м а х. Хліб і сіль. К
., 1959, с. 182). Вічний революціонер —
Франко Іван Якович (1856
—
1916). П о р.: Великий Каменяр.
Вічний революціонер, співець трудового люду, один з перших в європейських літературах співців робітничого класу, найвизначніший письменник по
-
шевченківської до
би, глибокий мислитель —
таким є для нас Іван Франко (УЛ, 7, 62).
Вічнозелена лісова красуня —
ялинка, сосна.
З Городнянського лісгоспзагу відправлено перші 10 тисяч новорічних ялинок. Адресовані вони кора
белам Миколаєва. З Городні до Миколаєва буде надіс
лано ще ЗО тисяч вічнозелених лісових красунь (РУ, 25.12.1979).
Влада тьми —
релігія, церква.
Глитай Остапчук пробує залякати непокірну Оленку «гріхом» і лютою небесною карою. Його психічну атаку підтримує покірний перед «владою тьми» Михайло (УЛ, 9, 2
72). Вовки моря —
акули.
Серед мешканців морів і океанів акули —
це загадкові, таємничі істоти, овіяні зловісними міфами та легендами. Якими тільки епітетами не наділяли цих риб! І вовки моря, і вбивці, і бич морів, і людоїди... (КрП, 17.03.1981). Вогнедиш
на гора —
вулкан.
В краю вогнедишних гір. П'ятнадцяту годину сріблястий лайнер Аерофлоту несе нас до Камчатки (КрП, 19.12.1979).
Вождь міжнародного робітничого класу, всіх трудящих. Ди в.:
Геніальний продовжувач ре
волюційного вчення Карла Маркса і Фрідріха
Енгельса.
Вождь революції, уроч. —
Ленін Володимир Ілліч (1870
—
1924). П о р.: [Великий (визна
ний)] вождь світового (міжнародного) проле
таріату; Вождь Міжнародного робітничого кла
су, всіх трудящих; Геніальний продовжувач революційного вчення Карла Маркс
а і Фрідріха Енгельса; Засновник (творець) Комуністичної партії Радянського Союзу [і першої в світі соціалістичної держави]; Керівник найбільшої соціальної революції.
У 1923 році шахтарі Горлівки назвали Ілліча по
чесним вибійником рудника № 5 —
шахти, яка
носить нині ім
'я вождя революції (СВ, 6.09.1980). Воїни партизанського фронту, уроч.
—
партиза
ни. П о р.: Бійці невидимого фронту; Народні месники.
...Полум'яне слово партійних пропагандистів і агітаторів, безстрашних комісарів надихало воїнів партизанськ
ого фронту на нові подвиги в ім
'я люби
мої Вітчизни (ВК, 26.11.1979). Воїни у зелених кашкетах —
прикордонники. По р.:
Вартові [священних рубежів] 25
Вітчизни (Батьківщини); Дозорні Вітчизни; Охоронці (вартові) кордонів (рубежів) нашої Батьків
щини (країни).
З
особливою силою проявились високі бойові і морально
-
політичні якості воїнів у зелених кашкетах в тяжкі роки Великої Вітчизняної війни. 22 червня 1941 року прикордонники прийняли на себе перші удари німецько
-
фашистських військ (РУ, 28.05.1983).
Володарка с
ерця —
кохана.
Олександр майже всю ніч писав при світлі каган
ця. Про батька... що все життя будив заспане село, кликав людей під революційні хоругви. Про Ган
нусю —
карооку володарку свого серця (Т. М и
-
г а л ь.
Із життя не піду ніколи. Львів, 1981, .17). Во
лохатий прядильник —
дубовий (тутовий) шовкопряд.
Волохаті прядильники. Цікава ідея спробувати вирощувати дубового шовкопряда в умовах Карпат привела київського вченого в Хустський лісокомбінат, Що на Закарпатті (РУ, 30.11.1979). Всесвітня пролетарська піс
ня, уроч. —
«Інтер
націонал». По р.:
Гімн комуністів усіх країн; Пролетарський гімн.
«Інтернаціонал», що увійшов у спадщину комуни, став всесвітньою пролетарською піснею... (КрП, 18.03.1981).
Всесоюзна здравниця —
Південний берег Криму.
Тепле море, яскраве сонце, багатство і своєрід
ність рослинності створили Криму славу всесоюзної здравниці (ФГ СРСР, 7,130).
Всесоюзна кочегарка —
Донбас. По р.:
Ву
гільний край; Шахтарський край.
В Донбас, наприклад, з інших радянських рес
публік безперервним потоком надходил
и ешелони з устаткуванням і матеріалами, необхідними для нор
мальної роботи шахт... У свою чергу, вугілля Донба
су —
«всесоюзної кочегарки», як його назвав народ, ішло на задоволення потреб усієї країни (Іст. УРСР, 9
—
10, 84).
Втрачене покоління —
частина м
олоді у капіта
-
лістичних країнах.
Приголомшена загрозою світової війни, відро
дженням фашизму, частина молоді оголосила себе «втраченим поколінням» (НІ, 10, 167). Вугільний край [України] —
Донбас. Д и в.: Всесоюзна кочегарка.
Оспівуючи сучасний Донбас
, поет [В. М. Сосюра] розкриває типові картини вугільного краю (УРЛ, 10, 88).
Г
Газета без паперу і відстаней —
радіо.
Газетою без паперу і відстаней назвав В. І. Ленін радіо, наперед визначивши йому тим самим велике майбутнє (РУ, 5.05.1979).
Гарматне м'я
со —
солдати загарбницьких ар
мій капіталістичних країн.
Злидарі усіх країн не хочуть бути гарматним м'ясом, але мети свідомим класом (В. Со с юр а. Твори в 3
-
х т. К., 1957, т. 1, 396).
Гвинтокрила машина —
вертоліт.
У творчому доробку колективу інституту —
а
ктив
на участь у конструюканні пасажирських лайнерів, літаків сільськогосподарської авіації, гвинтокрилих машин (МУ, 14.06.1980).
Геніальний продовжувач революційного вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (творець Комуністичної партії Радянського Союзу; керів
ник найбільшої соціальної революції; заснов
ник першої в історії соціалістичної держави; вождь міжнародного робітничого класу, всіх трудящих) —
Ленін Володимир Ілліч (1870
—
1924). По р.:
[Великий (визнаний)] вождь сві
тового (міжнародного) пролетаріат
у; Вождь революції.
21 квітня 1970 р. радянський народ і все трудяще людство відзначили 100
-
річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна —
геніального продовжу
вача революційного вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса, творця Комуністичної партії Радян
ського Союзу, керівника найбільшої соціальної революції і засновника першої в історії соціалістичної держави, вождя міжнародного робітничого класу, всіх трудя
щих (Іст. СРСР, 10, 217).
Герої космосу —
космонавти. П о р.: Зоряні брати; Лоцмани всесвіту; Чле
ни гагарінської сім'ї.
Свого часу перші радянські космонавти Юрій Тагарін і Герман Титов, відпочиваючи у Криму, відвідали Нікітський ботанічний сад. Пізніше тут побували й інші герої космосу (КрП, 21.09.1979). Герої Краснодона —
члени підпільної організа
ц
ії «Молода гвардія», що діяла в м. Краснодоні під час Великої Вітчизняної війни.
27
Завдяки правдивим книжкам рідними для нас стають герої Краснодона, партизани
-
ковпаківці, звитяжні воїни Радянської Армії, що звільнили Батьківщину від фашистської навали (УЛ, 5, 3). Герої рейкової війни —
партизани —
підривни
ки залізничних колій.
Степан Федорович [Маликов] поділився спогада
ми про розгортання руху народних месників на території тимчасово окупованої гітлерівцями Украї
ни, зокрема, на Житомирщині, про безприклад
ну мужність героїв рейкової війни, сміливі рейди... (ВК, 26.11.1979).
Гімн комуністів усіх країн. Д и в.: Пролетар
ський гімн.
Гірська (скельна) смола; ~ий віск; клей каме
ню —
мумійо. П о р.: Гірський (природний) бальзам.
З часів Арістотеля, праці якого м
істять перші описання мумійо, висунуто безліч гіпотез утворення «гірської смоли». ...У жаркі літні дні маса, яка зали
шається на місці годівлі і ночівлі гризунів, розплав
ляється і частина її, збагачуючись мікроелементами, потрапляє у гірські порожнини, де
утворює часом справжні сталактити. Це й породило гіпотези, що мумійо —
«гірський віск», «скельна смола», «клей ка
меню» тощо (РУ, 1.11.1981). Гірський (природний) бальзам —
мумійо. П о р.: Гірська (скельна) смола (~ий віск; клей каменю).
Секрети гірського
бальзаму. Відкрито таємницю походження мумійо —
надзвичайно рідкісного при
родного бальзаму (РО, 24.10.1981).
У «виробленні» природного бальзаму беруть участь не тільки пищухи. Встановлено, наприклад, що забайкальське мумійо —
продукт життєдіяльності кам'
яних полівок (РУ, 1.11.1981).
Гірський віск. Д и в.: Гірська (скельна) смола. Гниле море —
Сиваш.
Казковий, мініатюрний світ островів, заток і пта
хів. Це і є Сиваш. «Гниле море», як його не
рідко називають (КрП, 8.12.1981). Головна бібліотека країни —
Дер
жавна бібліо
тека імені В. І. Леніна в Москві.
—
Де тут виставка про Київ? —
питає якийсь чоловік. Черговий називає зал Державної бібліо
теки імені В. І. Леніна. ...Ідуть і йдуть відвіду
вачі в головну бібліотеку країни. Ідуть подивитись, яким було і яким стало стародавнє і вічно молоде місто на Дніпрі (РУ, 9.06.1982). Головна виставка країни —
Виставка досяг
нень народного господарства (ВДНГ) СРСР. По р.:
Академія досвіду; Скарбниця досвіду.
На головній виставці країни, що стала справж
ньою школою передовог
о досвіду, демонструється більше як сто тисяч експонатів, її щороку відвідують мільйони радянських людей і зарубіжних гостей на
шої країни (РУ, 20.08.1983, 3).
Головна вулиця Росії —
р. Волга.
Поволзький район, або Поволжя, простягся майже на 1,5 тис. км у
здовж «головної вулиці Росії» —
великої російської річки Волги, від впадіння в неї Ками до Каспійського моря (ЕГ СРСР, 120). Головна зернова культура в СРСР —
пшениця.
Головна зернова культура в СРСР —
пшениця —
займає 1/3 всієї посівної площі країни (ЕГ С
РСР, 63).
Головна подія XX століття, уроч. —
Велика Жовтнева соціалістична революція.
Велика Жовтнева соціалістична революція —
головна подія X X
ст. —
докорінно змінила хід роз
витку всього людства (НІ, 10, 262). Головне джерело кисню —
ліс. По р.:
Зелене б
агатство (золото); Зелений друг; Зелений одяг (щит) землі; Зелений світ (скарб, фонд); Зелений цех; Легені землі (планети).
Не можна забувати, що головне джерело кис
ню —
ліси відтворюються десятиліттями (ЕГ СРСР, 12).
Головне свято нашої країни —
свято Жо
втня.
Вагомі дарунки головному святу нашої країни підготували трудівники індустрії (КрП, 8.11.1981). Головний (основний) документ громадянина
СРСР —
паспорт громадянина СРСР. П о р.: Мандат громадянина Радянської держави; Посвідчення повноправних громадян
; Пурпуро
ва книжечка; «Серпастий, молоткастий».
Тм, молодим членам славної робітничої династії, вручили головний документ громадянина СРСР батьки —
Лідія Тимофіївна і Анатолій Михайлович... (РУ, 14.01.1976).
Подумати тільки: вперше в житті одержати основ
ний документ громадянина СРСР і одразу —
паспорт нового зразка! (РУ, 6.01.1976).
Головний документ комуніста —
партійний кви
ток.
2
9
«Слово про партійний квиток» —
так називається книга про головний документ комуніста, випущена Видавництвом політичної літерат
ури (РУ, 25.11. 1981).
Головний командний пункт нашого організму —
мозок. П о р.: Сіра речовина. Вони [нейрохірурги] пояснюють, що головний командний пункт нашого організму складається з окремих блоків, в кожного з яких своя «робота» (КрП, 23.07.19
82).
Головний кореспондент —
громадський корес
-
пондент.
І ніколи б газеті не справитися із цим великим і відповідальним завданням, коли б не її головний кореспондент (РО, 12.03.1980).
Головні збори року —
звітно
-
виборні збори.
Головні збори року. Ровесн
ику! Незабаром у твоїй первинній —
звітно
-
виборні збори (КП, 25.09.1980). Голодна воля, іст. —
реформа 1861 р.
Письменнику [Панасу Мирному] були добре відо
мі часи насильницького насадження положення про розкріпачення, опір селян аграрним нововведенням уря
ду, наслідки тієї царської «милості», яку розкріпа
-
чені називали «голодною волею»... (Історія україн
ської літератури 2
-
ої половини XIX ст. К., 1979, 198).
Голуба вахта —
охорона водойм.
А ось інше значення руху «Голубих патрулів» —
багато членів загонів п
о закінченні школи стають професіональними іхтіологами, біологами, приходять у риболовецький флот... Хлопці і дівчата останнього випуску, мабуть, і не передбачали, що з їхніх «го
лубих г
вахт» починалося справжнє покликання (Ранок, 1976, № 4, 17).
Голуба т
раса —
водний шлях. П о р.: Блакитна (голуба) дорога; Блакитне шосе.
Вахта на голубій трасі. Прапор нової навігації підняли чернігівські портовики (РУ, 7.04.1979). [Голуба) траса родючості —
канал зрошуваль
ної системи. П о р.: Артерія родючості.
Він спору
джував не тільки 400
-
кілометрову голубу трасу родючості від Каховки до Керчі, а й магістраль
ний канал найбільшої в Європі Каховської зрошу
вальної системи... (РУ, 29.11.1978).
Голубе вугілля —
енергія вітру.
Вітряні двигуни використовують енергію рухомо
г
о повітря —
вітру. Енергію вітру іноді називають енергією «голубого вугілля» (Ф, 6
—
7, 296).
Голубе золото
—
газ. По р.:
Блакитне (голубе) паливо.
Нині спільно з Міннафтогазбудом завершуються роботи по виводу на проектну продуктивність... газо
-
транспортної сис
теми , Уренгой —
Челябінськ —
Петровськ —
Новопсков, яка забезпечує поставку «голубого золота» із родовищ Західного Сибіру в центральні і західні райони країни, а також в Повол
жя і Донбас (РГ, 14.10.1980). Голубий вогонь —
електрозварювання.
Цех «голубого
вогню». На Нижньодніпровському заводі металовиробів державна комісія підписала акт про введення в дію першої черги нового елект
родного цеху (РУ, 12.01.1975).
Голубий експрес (~і вагони) —
поїзд метропо
літену.
На 6 місяців раніше наміченого строку почали
курсувати голубі експреси Мінського метрополітену (КрП, 15.07.1984).
П'ятнадцять років тому, 6 листопада, напередодні Жовтневих свят у Києві стала до ладу перша лінія метрополітену: голубі вагони від станції «Вокзал» робили перші рейси по підземній магіст
ралі до станції «Дніпро» (РУ, 4.11.1976).
Голубі артерії —
річки.
Учасники рейду склали повну характеристику малих річок —
їх своєрідний «сімейний портрет», який вирішено покласти в основу дальшої роботи по охороні голубих артерій області (РО, 4.08.1979).
Голубі плеса —
водойми.
Браконьєр —
не просто порушник закону. Він —
злочинець перед майбутнім наших гдлубих плес (РУ, 10.01.1976).
Голубі широти —
морські простори.
Червоні прапори беруть курс у найвіддаленіші куточки планети, а моряки
-
чорноморці несуть с
вітові правду про Країну Рад. Про це свідчать радіо
грами з голубих широт (РУ, 2.05.1979).
Город під дахом (склом)
—
теплиця. По р.: Вічне літо.
Ось він блищить на скупому зимовому сонці своїми шибками; величезний город під дахом (КрП, 19.01.1980).
31
Перший уро
жай огірків зібрано в теплиці, збудо
ваній на Старобешевській ДРЕС. Цей город під склом обігрівається відпрацьованим теплом електро
станції (РУ, 30.11.1976).
Горючий (сонячний) камінь —
1) кам'яне вугіл
ля; 2) сланець. По р.
до 1): Хліб [для] про
мисловості
; Чорне золото.
1. Відкрито для розробки перспективний вугіль
ний район —
Північний Донбас, запаси якого тільки на території Ворошиловградської області переви
щують 14 мільярдів тонн «горючого каменю» (РУ, 8.12.1979).
Т
оді першими видали на
-
гора «сонячний камінь» відмінники навчання —
студенти
-
політехники... (РО, 2.07.1980).
2. В останні роки в естонському сланцевому басейні розвернувся напрям видобування горючого каменю вугільними комбайнами (РУ, 26.09.1975).
Господарі зелених кварталів —
працівники лі
сового господарства. П о р.: Трударі лісової ниви.
У нинішньому році господарі зелених кварталів зобов'язалися заготовити майже дев'ять тонн бере
зових і соснових бруньок, кори дуба і крушини (РУ, 4.05.1975).
Господарі ста
левих магістралей —
залізнич
ники.
Господарі сталевих магістралей. У ці дні в Дніпро
-
петровському інституті інженерів залізничного транс
-
, порту святкове піднесення (РУ, 4.05.1979).
Гранули родючості —
мінеральні добрива. По р.:
Вітаміни землі (родючості).
Мінеральні добрива до посіву озимих почав від
-
вантажувати колектив сумського виробничого об'єд
нання «Хімпром». Маршрутними поїздами гранули родючості в першу чергу, відправляються у південні райони України, Краснодарський край, Ростовську область (РУ, 21.
08.1982).
Д
Дарунки володінь Нептуна —
морські продукти.
Незвичайність сезону покладає і особливу від
-
повідальність на тих, хто користується дарунками володінь Нептуна (РУ, 2.06.1979).
Дах світу —
Памір.
Таджикистан зай
має південно
-
східну, високогірну частину Середньої Азії. Тут знаходиться «дах сві
-
32
ту» —
Памір, а у вузлі Паміро
-
Алтайської гірської системи —
найвища вершина СРСР пік Комунізму (ЕГ СРСР, 208).
Денне світило —
сонце.
Промо
вці відзначили, що пульсація Сонця при
мушує по
-
новому підійти до питання внутрішньої будови денного світила і джерел його енергії, яка підтримує життя на Землі (РУ. 6.09.1981). День комуністичної праці —
ленінський комуні
стичний суботник. П о р.: Ленінсь
ка трудова вахта; Свято в робочій спецівці; червона субота; Свято звільненої (комуністичної, удар
ної) праці; Трудове свято.
На прохідній, у цехах Хмельницької взуттєвої фабрики —
яскраво оформлені плакати, присвячені дню комуністичної праці (РУ, 5.04.1980
).
Дерево життя —
фінікова пальма.
Фінікову пальму в пустинних районах Північної Африки недаром називають «деревом життя». Це головна рослина оазисів Сахари. Фініки —
основна їжа місцевого населення (ЕГЗК, 233). Джерело знань —
книжки. П о р.: Скарби люд
с
ької думки.
Про книгу сказано багато добрих слів. Вона —
джерело знань, духовний наставник, порадник (РУ, 13.09.1980).
Дзвінка магістраль, поет. —
залізниця. П о р.: Стальна магістраль. Безконечні дзвінкі магістралі Пролягли в голубу далечінь (СП
, 25.06.1962).
«Дипломатія посмішок», ірон.
—
облудлива дипломатія.
Водночас [імперіалістичні кола США] намага
ються замаскувати цю підривну діяльність і збройну агресію «дипломатією посмішок» (КрП, 16.07.1980).
Дитяча (червоногалстучна) республіка —
«
Артек», всесоюзний піонерський табір.
Понад сімсот хлопчиків і дівчаток з більш як шістдесяти країн разом із своїми радянськими ровесниками стали на місяць повноправними госпо
дарями дитячої республіки, 33
що розкинулася на мальовничому Південному березі Крим
у (РО, 3.07. 1982).
Найбільша в країні дитяча здравниця —
Все
союзний піонерський табір «Артек» сьогодні почав приймати дітей міжнародної зміни... Передбачається, що цього літа червоногалстучна республіка прийме юних гостей з вісімдесяти країн світу (РУ, 1
9.07. 1979).
Дитячі комісари —
старші піонервожаті.
Традиційно з і н і ц і а т и в и
Ук р п р о ф р а д и, ЦК ЛКСМУ і Міністерства освіти УРСР збира
ються напередодні дня народження Всесоюзної піо
нерської організації імені В. І. Леніна дитячі коміса
ри, щоб поділитися досв
ідом роботи по вихованню підростаючої зміни на революційних, бойових і трудо
вих традиціях старших поколінь, розповісти про під
готовку до шкільного літа (РУ, 18.05.1980).
Дитячі палаци —
дитсадки.
А якби допомогли керівники відповідних район
них, обласних
організацій, то будівельникам не дове
лося б переносити новосілля у дитячих палацах. (КрП, 11.10.1980).
Ділова столиця ФРН. Ди в.:
Сейф Руру. Дім для врожаю (для хліба) —
елеватор.
У гарячу пору жнив дім для врожаю прийматиме щогодини до 120 тонн зерна (РУ
, 26.07.1980).
Надійний дім для хліба. Готові до приймання хліба всі 16 елеваторів області. Тут повністю відре
гульовано технологічне устаткування, зерносушарки, відремонтовано склади, асфальтовані майданчики і під'їзні колії (ВУ, 10.06.1980). Дозорні Вітч
изни —
прикордонники. П о р.: Вартові [священних рубежів] Вітчизни (Батьківщини); Воїни у зелених кашкетах; Охо
ронці (вартові) кордонів (рубежів) нашої Бать
ківщини (країни).
На честь дозорних Вітчизни. Сьогодні в окружно
му Будинку офіцерів відбулись уро
чисті збори пред
ставників трудящих і громадських організацій столи
ці України, воїнів Київського гарнізону, присвячені Дню прикордонника (РУ, 28.05.1983).
Дозорці радянського неба —
військовослуж
бовці військ протиповітряної оборони. По р.: Захисники мирно
го (радянського) неба (повіт
ряних рубежів Вітчизни).
Своє традиційне свято дозорці радянського неба відзначають в обстановці високого політичного і трудового піднесення радянських людей (РУ, 8.04. 1979).
Домашня фабрика холоду —
побутовий холо
дильник.
У
1964 році була випущена перша партія холо
-
' дильників сімейства «Донбас». ...За 18 років значно змінився вигляд «домашньої фабрики холоду», ї ї економічні характеристики і можливості (РУ, 13.06. 1982).
Доменне паливо —
кокс.
На місці підірваних споруд буде
збудовано другу сучасну батарею потужністю мільйон тонн домен
ного палива на рік. Оновлення підприємства дасть можливість повністю забезпечити домни сусідньої «Запоріжсталі» коксом... (ВУ, 14.06.1980).
Дорога життя, іст. —
льодова траса через Ла
дозьке оз
еро в блокадний Ленінград.
Взимку за рішенням ЦК партії і уряду по Ла
дозькому озеру було прокладено крижану трасу —
«Дорогу життя», як називали її ленінградці... (Іст. СРСР, 10, 40).
Дочка Прометея; Співачка досвітніх огнів —
Леся Українка. По р.:
Провісни
ця досвітніх огнів.
...Леся Українка оспівала пролетарських «нащад
ків Прометея», разом з ними своєю творчістю сві
тила «досвітні огні» революції, здобувши від народу величні й славні імена Дочка Прометея і Співачка
досвітніх огнів (УЛ, 9, 210).
Дошка під парусом —
віндсерфінг.
На дошці під парусом. Вчора у Феодосії піднято прапор перших республіканських змагань із віндсер
фінга —
нового оригінального виду парусного спорту (КрП, 3.10.1980).
Друга мова географії —
географічна карта.
Текст і карта під час ви
вчення географії нероз
ривно зв'язані. Карта —
«друга мова» географії (ФГ СРСР, 6).
Друге Баку
—
Урало
-
Волзький нафтоносний район.
Академік І. М. Губкін та його співробітники провели глибокі дослідження в галузі геології нафтових родовищ, що привели до відк
риття нового нафтоносного району між Волгою і Уралом —
«Дру
гого Баку» (Іст. СРСР, 9, 324). Другий фронт, іст.
—
фронт у Франції амери
-
кано
-
англійських військ проти фашистської Ні
меччини.
35
Всьому світові стало ясно, що Радянський Союз може власними силами р
озгромити гітлерівську Ні
меччину і визволити Європу. Це змусило правлячі кола США і Англії почати нарешті вторгнення на материк. 6 червня 1944 р. американо
-
англійські війська висадилися у Північній Франції. Другий фронт було відкрито із запізненням на два
роки. (Іст. СРСР, 10, 90 с.) Другий хліб —
картопля.
Картоплю часто називають другим хлібом. Част
ка її у загальній посівній площі близько 6 % (Геог. УРСР, 8, 59).
Другі жнива —
збирання 1) цукрових буряків; 2) кукурудзи. П о р. до 1 ):
Солодкі жнива.
1. Сільські трудівники використовують кожну по
гожу днину, щоб швидше закінчити другі жнива, вчасно і без втрат зібрати й вивезти на буряко
-
приймальні пункти буряки (РУ, 21.10.1979).
2. На початку серпня колектив механізованого загону Великомихайлівського рай
онного об'єднання «Сільгосптехніка» звернувся до всіх кукурудзоводів області з закликом: «Зберемо кожним комбайном не менше 300 гектарів!» Вже з самого початку других жнив ініціатори очолили змагання (РУ, 27.09. 1974).
Е
Електричне сонце —
електричне світл
о.
Творці електричних сонць... VIII Всеросійський з'їзд Рад затвердив план ГОЕЛРО. Це перший план, де з геніальною передбачливістю було на
креслено перспективи електрифікації Росії (РУ, 21. 12.1975).
Електронний мозок —
електроннообчислюваль
-
на машина.
Кол
ись, ще на стадії зародження АСУ, знаходи
лися скептики, які не вірили в майбутнє електрон
ного мозку (КП, 29.09.1981).
Елемент життя і мислі (думки) —
фосфор.
У нервовій і м'язовій тканинах фосфор міститься у вигляді органічних сполук. Робота мозку, скоро
чення м'язів пов'язані з хімічними перетвореннями цих сполук. Фосфор відіграє, таким чином, дуже важливу роль в усіх життєвих процесах. Видатний радянський геолог академік О. Є. Ферсман назвав його «елементом життя і мислі» (НХ, 9, 1982, 58).
Енергетична ріка —
лінії високовольтної елект
-
ропередачі.
Блок стає під промислове навантаження. В енер
гетичну ріку Донбасу вливається новий могутній струмінь енергії ще одного «800
-
тисячника» (ВЗУ, 20.01.1977).
Епідемія XX століття —
ішемічна (коронарна) хвороба сер
ця.
Всесвітня Організація Охорони Здоров'я назвала тільки одну з хвороб серця —
ішемічну (коронар
ну) —
епідемією X X
століття (РУ, 12.06.1980).
ж
Живе срібло —
риба. П о p
.: Срібні косяки.
За активну участь в охороні і збереженні живого срібла Азова «Го
лубому патрулю» школи
-
інтернату передано на збереження подарунок міністра (Ранок, 1976, № 4, 17).
Живий календар —
відповідність стадій роз
витку рослин постійним змінам у природі.
Народна агрономія за «живим» календарем ви
значає, коли сіяти хліб, збирати
врожай, виконувати інші сільськогосподарські роботи. Ось кілька таких прикмет: зацвіла черемха —
саджай картоплю, роз
пустився дуб —
сій горох, піднімуться трави —
час сіяти гречку (РУ, 16.03.1980).
Живий товар, заст. —
раб.
Майже в усіх грецьких містах б
ули ринки рабів. Тут завжди було багато «товару»... Купці оглядали «живий товар», а щоб дізнатися про силу і витрива
лість рабів, обмацували в них м'язи, примушували їх піднімати важкі речі, бігати й стрибати (ІСС, 136). Живі барометри —
рослини і тварини,
що реа
гують на зміну погоди.
Здавна відомо, що багато рослин і тварин по
-
різ
ному реагують на зміну погоди. Таких живих баро
метрів рослинного і тваринного світу нараховують 400 серед рослин і 1000 серед тварин (РУ, 22,06.1982).
Жовта преса —
буржуазна р
еакційна преса.
Рух за восьмигодинний робочий день набрав особ
ливо гострого характеру в Чікаго. Місцеві магнати м'ясної промисловості і власники «жовтої преси» підготовили розправу над робітниками (НІст, 9, 112).
Жовтий метал, зневажл. —
золото. П о p
.: М
іж
народний валютний метал.
«Золота лихоманка» у Бразілії, на півночі штату Мату
-
Гросу, спалахнула кілька років тому, коли було 37
знайдено великі самородки жовтого металу (РУ, 7.06.1979).
з
Загони родючості —
агрохімзагони.
Загін родючості допоміг внести по
60 тонн на гектар органічних і по 8 центнерів мінеральних добрив (КрП, 1.11.1979).
Зайве покоління, ірон. —
безробітня молодь у капіталістичних країнах.
При існуючій буржуазній системі освіти частина трудящих позбавлена можливості здобути потрібну кваліфі
кацію, яка відповідала б якісно новому ступе
ню в розвитку техніки. Особливо від цього страждає молодь. Будучи найактивнішою частиною працездат
ного населення, вона перетворюється у «зайве по
коління», не встигнувши вступити в трудове життя (НІ, 10, 123).
«Зайві люди», ірон.
—
-
1 )
безробітні в капіталі
стичних країнах; 2) пасивно протестуюча інтелігенція в Росії XIX ст.
1.
Знижена питома вага осіб, зайнятих у суспіль
ному виробництві в капіталістичних країнах, пояс
нюється наявністю постійної армії безробі
тних —
категорії так званих «зайвих людей»... (ЕГЗК, 23).
2.
До образу Онєгіна, як до першої спроби зобра
ження «зайвої людини» —
образу типового для всієї російської дворянської літератури, Франко повернув
ся ще раз у статті 1883 року про І. С. Тургенєв
а (О. Б і л е ц ь к и й.
Праці в 5
-
ти т. К., 1965, т. 4, с. 247).
Залізна гра —
важка атлетика.
Такелажник Олександр Зінченко, наприклад, зацікавився «залізною грою», відвідуючи як глядач змагання з підняття ваги. А сьогодні він міцно подружився з штангою і вже вв
ійшов до збірної підприємства (РУ, 20.09.1975). Залізна фортеця —
бронепоїзд. По р.:
Форте
ця на колесах.
За лічені дні луганські робітники збудували бронепоїзд «Комуніст», а незабаром ще один.
Скільки славних бойових дій на рахунку цих «заліз
-
них фортець»! (ДЧ, 11.09.1980). Залізний рицар революції —
Дзержинський фелікс Едмундович (1877
—
1926).
У ті роки значна частина членів СДКПіЛ і лівого крила ППС, яких заметіль першої світової війни закинула на територію нашої країни, із зброєю в руках в ла
вах десятків тисяч польських інтерна
ціоналістів захищали владу Рад. З їх числа вийшло чимало видатних партійних і державних діячів, талановитих полководців. Серед них —
«залізний рицар революції» Ф: Е. Дзержинський, С. В. Косіор, Ю. С. Уншліхт, К
-
К. Роко
совський та інші (РУ, 28.11.1982).
Залізничні ворота —
залізничний вокзал.
Нинішній Київський залізничний вокзал зведено за проектом відомого зодчого О. М. Вербицького у 1932 році. За час свого існування залізничні «ворота» Києва не раз обновлювалися (РО, 28.10. 1981).
Засновник (творець) Комуністичної партії Ра
дянського Союзу [і першої в світі соціалістич
ної (Радянської) державні, уроч. —
Ленін Во
лодимир Ілліч. По р.:
Геніальний продовжу
вач революційного вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса; [Великий
(визначний)] вождь світового (міжнародного) пролетаріату; Вождь революції.
Світле свято Перемоги у райцентрі Млинів Ро
-
венської області ознаменоване відкриттям пам'ятни
ка засновнику Комуністичної партії Радянського
20 0М982^
Ш
°* 6
СвІТІ
со
^
ал
^
стичноі
держ
ави (ВЗУ,
Захисники мирного (радянського) неба (повіт
ряних рубежів Вітчизни) —
військовослужбов
ці військ протиповітряної оборони. П о р.: До
зорці радянського неба.
Доблесних захисників мирного неба вітали фрезе
рувальник виробничого об'єднання «Кристал»
Герой Соціалістичної Праці В. С. Дешунін, ветеран Вели
кої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу, полковник запасу Г. Г. Голубєв... (РУ, 8.04.1979).
Перші захисники радянського неба гідно викону
вали бопйові завдання, надійно прикривали від по
вітрян
ого противника Петроград, Москву, Астрахань, Баку, Кронштадт... (РУ, 8.04.1979).
І от позаду велике і неспокійне армійське життя. Але анітрохи не шкодує про це полковник запасу Іван Степанович Харченко. Сини —
Володимир і Ана
толій —
пішли шляхом, яким він
ішов понад тридцять років,
—
шляхом захисника повітряних рубежів Віт
чизни (РУ, 13.04.1980).
39
Західний світ —
капіталістичне суспільство.
У фільмі розглядаються багато аспектів сучасно
го життя західного світу (ВУ, 13.06.1980).
Зачинатель нової українсь
кої літератури —
Котляревський Іван Петрович (1769
—
1838).
Знаменно, що за ухвалою ЮНЕСКО 200
-
річчя з дня народження зачинателя нової української літе
ратури широко відзначалося у всьому світі (РО, 8.09.1979).
Зачинатель нової української прози —
Квітка
-
Ос
нов'яненко Григорій Федорович (1778
—
1843). П о р.: Перший український повістяр.
Праця... —
новий серйозний крок у вивченні спад
щини зачинателя нової української прози (Культура слова, вип. 17, 102).
Зелена аптека —
лікарські рослини. П о р.: Ап
тека пр
ироди; Зелені лікарі (ліки); Цілющі трави та ягоди.
Не злічити багатств зеленої аптеки в чернігів
ських лісах (РУ, 14.04.1979).
Зелена вулиця (~е світло) —
1 )
вільний шлях без затримок і перешкод; 2) сприяння здійснен
ню чогось.
1. Технічна простота розв'я
зання, висока надій
ність та економічна ефективність ліфтеровозних си
стем забезпечила їм «зелену вулицю» на морських магістралях: щорічний приріст цих перевезень стано
вить 40 процентів (РУ, 10.12.1978, І );
2. Отже, є підстави сказати, що перед фото
склад
анням зелене світло: семафор відкрито (РУ, 28.12.1979).
Зелена недуга —
алкоголізм.
Алкоголізм став хворобою. І тут за хворого взяв
ся колектив... по
-
справжньому, принципово і серйозно зайнявся його лікуванням від зеленої недуги (РУ, 6.06.1979).
Зелена пож
ежа —
забур'янення.
Нестримно розгортається на полях господарства «зелена пожежа» (КрП, 16.05.1976).
Зелена продукція —
зелена городина.
Тільки з початку нинішнього року в магазини і дитячі заклади відправлено понад 3 тисячі тонн зеленої продукції (РУ
, 15.04.1979).
Зелена революція —
значне підвищення уро
жайності сільськогосподарських культур за
вдяки впровадженню нових сортів у поєднанні з удобренням та зрошуванням.
Заміна маловрожайних сортів високопродуктив
ними селекційними сортами —
один з основн
их шля
хів підвищення врожайності. Нині і в нашій країні, і за рубежем інтенсивно провадиться селекційно
-
генетична робота, яка дає прекрасні результати. Відбувається, як кажуть, «зелена революція» (ЗБ,
Зелена фабрика. Ди в.
Зелений одяг (щит) землі.
Зелене багатство (золото) —
1 )
рослинний світ; 2) ліс. П о р. до 1 )
і
2 ):
Зелений світ, (скарб, фонд); до 1 ):
Зелений велет; до 2): Головне джерело кисню; Зелений друг; Зелений одяг (щит) землі ( ~ а
фабрика); Зелений цех; Легені землі (планети).
1.
Знають як ент
узіаста охорони природи, як активного лектора товариства «Знання», котрий на своїх лекціях і бесідах пропагує уважне, бережливе ставлення до навколишнього середовища, до зелено
го багатства лісів і полів (Людина і світ, 1979, № 1, 48).
2.
Щоб підкреслити
господарське значення лісів, їх називають зеленим золотом (ФГ СРСР, 96). Зелене будівництво —
озеленення.
За сприянням ентузіастів робітники зеленого будівництва змогли в останні роки значно прикрасити місцевий пейзаж (РУ, 14.11.1980).
Зелене кільце міста
—
приміські лісонаса
дження.
Та й є куди вийти киянам —
зелене кільце міста становить понад 36 тисяч гектарів! (ВК, 23.11.1979). Зелений велет —
рослинний світ. П о р.: Зелене багатство (золото).
Як зелений велет буятиме його поезія радості, поезія просто
ру, весняного людського багатоголосся! (УЛ, 6, 181).
Зелений вік —
молоді роки.
Я знаю Ільченкову несамовитість у праці. Ще в 1927 році... я познайомився з допитливим, упертим юнаком, який виявив себе талановитим початкГв
-
цем
-
літератором і який, незважаючи
на свій ще зеле
ний вік, встиг пройти сувору школу життя (РУ, 3.06.1979).
Зелений друг —
ліс. П о р.: Головне джерело кисню; Зелене багатство (золото); Зелений світ (скарб, фонд); Зелений одяг (щит) Землі ( ~ а
фабрика); Зелений цех; Легені Землі (пла
нети
).
41
Тепер в області створено понад ЗО шкільних лісництв. Кожний десятий старшокласник присвячує свій вільний час зеленому другові (РО, 29.12.1979). Зелений змій, зневажл. —
горілка, алкоголь.
Алкоголізм —
це хвороба волі. Нема препарату, який міг би замінит
и силу волі хворого і його праг
нення подолати «зеленого змія» (КрП, 8.07.1984). Зелений конвейєр ( ~ і
жнива) —
заготівля зеле
них кормів: сіна, сінажу, силосу, зеленої маси.
Завдяки цілеспрямованій роботі створено дворіч
ний запас силосу, заготовлено вдост
аль доброякісно
го сіна, до пізньої осені безперебійно діяв зелений конвейєр (КрП, 30.11.1979).
Широким фронтом розгорнулися зелені жнива і в інших господарствах. Нарощуються темпи заго
тівель кормів (КрП, 18.05.1976).
Зелений наряд міста —
зелені насаджен
ня. П о р.: Зелені легені міста.
Зелений наряд нашого міста —
жива лабораторія дітвори, де кожному знаходиться справа до душі (ПК, 23.11.1979).
Зелений одяг (щит) землі; ~ а
фабрика; Легені планети —
ліс. По р.:
Головне джерело кисню; Зелене багатство (золот
о); Зелений друг; Зеле
ний світ (скарб, фонд); Зелений цех. •
Ліс... Лісничий з Кам'янки називає його і зеленим одягом землі, і зеленою фабрикою, і легенями плане
ти (РУ, 29.09.1974).
...Дерева —
справді зелений щит землі. Бережіть його! Закладайте сади, парки! Озеленяйте двори, вулиці на благо здоров'я всіх! (КрП, 24.08.1979).
Зелений світ (скарб, фонд) —
рослинний світ; ліс.
Багато цікавих явищ із життя рослин розкриєть
ся перед тим, хто не поспішатиме, проходячи лісом або квітучою лукою, і уважно придив
лятиметься до навколишнього зеленого світу (Б, 4).
Берегти «зелений скарб». За площею лісів, кіль
кістю деревини Радянський Союз найбагатша держа
ва земної кулі (РУ, 15.09.1979).
Слід пам'ятати, що порушення правил збирання лікарських рослин веде до скороч
ення зеленого фон
-
°У
(Людина і світ, 1979, № 1, 50).
Зелений цех
—
1 )
лісове господарство
1
ліс; 2) тепличне господарство підприємства. По р. до 1) Головне джерело кисню; Зелене багатство (золото); Зелений друг; Зелений одяг (щит) землі ( ~ а
фабрика); Зелений світ (скарб, фонд); Зелений цех; Легені планети.
1.
Кожен другий гектар лісу на Україні —
руко
-
творний. Втілюючи в життя рішення XXV з'їзду КПРС, трудівники «зеленого цеху» достроково за
вершили п'ятирічне завдання по створенню нових на
саджень (РУ, 20.0
9.1980).
2.
Багатий урожай овочів зібрано вперше у теп
личному господарстві Бакинського заводу побутових кондиціонерів. Зелений цех найбільшого підприємст
ва галузі поставляє до столу робітників свіжі огірки і помідори (РУ, 25.11.1979).
Зелений щит землі
—
д и в.:
Зелений одяг (щит) землі.
Зелені друзі людини —
рослини.
Проте не досить тільки вивчати рослини. Треба оберігати їх, турбуватися про «зелених друзів» людини (Б, 4).
[Зелені] легені міста (селища) —
зелені наса
дження. По р.:
Зелений наряд міста.
Тр
еба вияснити, які рослини краще витримують умови існування в Києві, забезпечуючи поглинан
ня шкідливих речовин, і що треба зробити для ще більшої дієвості «зелених легень» нашого міста (ПК, 23.11.1979).
Значна увага приділяється «легеням» наших міст і робі
тничих селищ —
зеленим зонам (РУ, 15.09. 1979).
Зелені лекторії —
літні агітмайданчики.
З настанням тепла почали діяти «зелені лекто
рії» міста (РУ, 2.06.1979).
Зелені лікарі (ліки)
—
лікарські рослини. По р.:
Аптека природи; Зелена аптека; Цілющі трави та яг
оди.
«Зелені лікарі». При народному університеті при
роди у Сімферополі створено факультет рідкісних і лікарських рослин (КрП, 16.01.1980).
Для аптек відправлено корені валеріани, ромаш
ку, календулу та інші зелені ліки (РУ, 1.12.1979).
Зелена операція —
о
брізування однолітніх чи старих пагонів.
Проведення зеленої операції в персика посилює ріст решти пагонів, полегшує проведення наступ
ного зимового обрізування, сприяє регулюванню і раціональному 43
використанню поживних речовин рослини, доброму закладенню пл
одових бруньок для врожаю наступного року (КрП, 26.05.1976).
Золота віхола —
осінній листопад.
Золота віхола запорошила дорогу, розмела тополине листя по всьому полю (РУ, 24.09.1979).
Золота сходинка —
перше місце у спортивному змаганні. П о р.: Найвища сх
одинка п'єдеста
лу пошани.
Золота сходинка Кім. Слідом за Олександром Дитятіним звання абсолютної чемпіонки світу з гімнастики завоювала в американському місті Форт
-
Уерті мінчанка Неллі Кім (РУ, 11.12.1979). Золоте весілля —
п'ятдесятирічний ювілей по
друж
нього життя.
П'ятдесят років пройшло поруч дорогами життя подружжя Мокренків —
Юрій Омелянович та Ольга Петрівна. З цієї нагоди в селищі Терни Недригай
-
лівського району, де вони живуть, відбулося золоте весілля (РУ, 4.09.1980).
Золоте дерево —
обліпиха кру
шинна.
Обліпиху крушинну називають в народі золотим деревом. Його кора і плоди йдуть на виготовлення ліків (РУ, 1.11.1975).
Золоте руно —
вовна.
Визначним майстром «золотого руна» став... стар
ший чабан... (СВ, 19.08.1980). Золотий аргумент —
гроші, нажива
.
Золотий аргумент у «вільному світі» завжди був переконливішим у порівнянні з такими нерентабель
ними категоріями, як моральне і фізичне здоров'я членів суспільства (РУ, 28.12.1979). Золотий вік (когось чи чогось) —
щасливі часи, період розквіту.
...Так, як нині, Андрушівка ніколи не жила... Глянувши на обличчя молоді, її одяг, на нове село, яке розбудувалося на мальовничих пагорбах, пере
конуєшся, що це справді так, що Андрушівка вступи
ла в свій золотий вік (ЛУ, 18.12.1979). Золотий качан —
кукурудза. П о р: Богатир
ська культура; Янтарне зерно.
Калінінці, як відомо, справжні майстри золотого качана. Тому їх досвід є орієнтиром для кукурудзів
ників всього району (КрП, 26.05.1976). Золотий фонд урожаю —
насіння, насіннєвий фонд.
Не скрізь ще відповідає вим
огам стандарту на
сіння круп'яних культур, соняшнику, овочів... Керів
ники, спеціалісти, всі сільські трудівники покликані усунути недоліки, забезпечити високу якість золотого фонду врожаю (РУ, 27.11.1979). Золотий ювілей —
п'ятдесятирічний ювілей. П о р.:
Полудень віку.
На електронному табло спалахує, радуючи весь колектив, цифра: з конвейєра сходить ще одна над
планова машина. Близько 350 їх випущено до золо
того ювілею підприємства (ВУ, 14.06.1980, 1). Золоті плоди —
цитрусові (лимони, мандарини, апельси
ни).
В Грузії йде масове збирання «золотих плодів». Багатий урожай вирощено в Гагрському і Кохор
-
ському цитрусових радгоспах Абхазії (РУ, 21.12. 1976, 1 ).
Зоряна вахта
—
політ у космічних кораблях.
Ми сприймаємо нині чергові старти в космос як звичайні факти
, як продовження зоряної вахти (РУ, 3.10.1982).
Зоряна квартира —
відсік для космонавтів на космічній станції.
Сто вісімдесят п'ять днів були «прописані» в зоряній квартирі на станції «Салют
-
6» Леонід Попов і Валерій Рюмін (РУ, 28.10.1980, 4 ). Зоряна орбіт
а —
космічна орбіта.
З висоти зоряної орбіти виявлено великі запаси підземних вод, деякі рудні поклади (РУ, 3.10.1982). Зоряні брати —
космонавти. П о р.: Герої кос
мосу; Лоцмани Всесвіту; Члени гагарінської сім'ї.
Свого часу перші радянські космонавти Юрі
й Га
-
гарін і Герман Титов, відпочиваючи в Криму, від
відали Нікітський ботанічний сад... Цю традицію продовжили їхні зоряні брати —
Володимир Ляхов, Валерій Рюмін та Віталій Севастьянов (КрП, 21.09.1979).
Зоряний час —
тріумф, досягнення.
Разом училися. А потім настав Тетянин зоря
ний нас: на конкурсі в Алма
-
Аті у поєдинку кращих майстринь вона захищала честь республіки. Навіть суворі члени жюрі дивувались цікавому витвору її Рук (РУ, 28.10.1979).
І
Інженери культурного цеху —
культосвітні пра
цівники.
...С
пеціалістів виробництва колгосп готує здавна, а про «інженерів культурного цеху» раніше не так Дбали. Тільки 45
нині направили одну дівчину до культосвітнього училища (РУ, 6.01.1983). Іудине поріддя, зневажл. —
зрадники, запро
данці.
Іудине поріддя. Не останн
є місце в ідеологіч
ному арсеналі імперіалізму займе український бур
жуазний націоналізм. На службі різних західних спецслужб нині перебувають жалюгідні недобитки оунівських банд... (ДЧ, 24.01.1980).
к
Камінний «мамай» —
кам'яна статуя із степо
вих кургані
в. П о р.: Кам'яна (гранітна) баба.
Будучи впродовж тридцяти років незмінним ди
-
ректором музею, вчений [Д. І. Яворницький] зібрав у навколишніх степах понад Дніпром унікальну колекцію половецьких кам'яних статуй, котрі, як і заповідав Яворницький, стали йо
го надгробком.
Це зібрання камінних «мамаїв» є унікальним і за своїми розмірами: тут понад 60 статуй —
най
більша в нашій країні колекція монументального мистецтва половецьких кочових племен (РУ, 21.10. 1982).
Камінь життя —
смарагд.
Недавно працівникам Ін
ституту геології і геофізи
ки Сибірського відділення АН СРСР пощастило одер
жати в лабораторних умовах смарагди високого ступеня досконалості. Експерти, яким були запропо
новані їх зразки, навіть не повірили, що перед ними рукотворний камінь життя (РУ, 16.
12.1980).
Кам'яна (гранітна) баба
—
кам'яна статуя із степових курганів. П о р.: Камінний «мамай».
Протягом тривалого часу гадали, що «кам'яні баби» —
це пам'ятки, котрі залишили різні народи: скіфи, гунни, золотоординці, ногайці і навіть кельти. Нині остато
чно встановлено: більшість гранітних «баб» були створені в XI
—
XIII сторіччях половця
ми, які змінили степи Казахстану на територію Європи (РУ, 21.10.1982).
Кам'яний літопис землі —
археологічні зна
хідки.
Як свідчить «кам'яний літопис» землі, у гірських по
родах цієї епохи, світанку зародження предків більшості сучасних хребетних тварин, зустрічаються останки давніх китів —
цетотеріумів (КрП, 16.12. 1981).
Капітан степового корабля —
комбайнер.
Першість у соціалістичному змаганні серед капі
танів степових ко
раблів виборов [комбайнер] з колгоспу «Жовтень» Бахмацького району. 11 зірок сяє на його потужному «Колосі» —
понад 11 тисяч центнерів добірного зерна намолотив Іван Митрофа
-
нович (РУ, 4.09.1979).
Керівна і спрямовуюча сила нашого (радян
ського) суспільств
а —
Комуністична партія Ра
дянського Союзу. По р.:
Ленінська гвардія; Мозок і серце радянської політичної системи; Розум, честь і совість народу (нашої епохи).
У процесі побудови розвинутого соціалізму ще більше зросла роль Комуністичної партії Радянсько
го
Союзу —
керівної і спрямовуючої сили нашого суспільства (Основи, 8, 1982, 23). Керівник найбільшої соціальної революції. Ди в.:
Геніальний продовжувач революційно
го вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. Кладові палеогену —
родовища нафти.
З кладових па
леогену. Потужний нафтовий фон
тан забив із надр в районі Борислава (КП, 25.09. 1980).
Клей каменю. Ди в.:
Гірська (скельна) смола.
Козацький женьшень —
калган. П о р.: Брат женьшеня.
«Козацький женьшень» росте на просторі майже всієї Європи, заходить навіт
ь у холодну тундру... Аптекарі заготовляють калган передусім у Білорусії, Башкирії й Татарії (РУ, 17.04.1983). Колиска [Великої] Жовтневої [соціалістичної] революції, уроч. —
Ленінград. П о р.: [Велике] місто революції; Місто Великого Жовтня; Місто [
-
герой
] на Неві; Місто Леніна (Ленінове місто) [на Неві]; Невська твердиня.
Свої братерські почуття кияни звертають сьогод
ні до всіх народів нашої багатонаціональної соціа
лістичної Батьківщини, до присутніх на святі пред
ставників нашої любимої столиці —
міста
-
героя Москви, колиски Великої Жовтневої соціалістичної революції —
міста
-
героя Ленінграда, столиць усіх союзних республік і міст
-
героїв, усіх областей Ра
дянської України (РУ, 30.05.1982). Колиска комуністичного оновлення світу, уроч.
—
Союз Радянських Соц
іалістичних Рес
публік. П о р.: Батьківщина [Великого] Жовт
ня; Батьківщина соціалізму; Країна Лені
на; Країна Рад; Перша в світі соціалістична держава [робітників і селян] (країна соціа
лізму).
47
Міжнародний день студентів відзначає все про
гресивне людство
світу з 1946 року в пам'ять про чехословацьких студентів, які загинули 17 листопа
да 1939 року від жорстоких рук фашистів, бо боро
лися за щастя і мир на землі, з того повоєнного року, як замовкли залпи найкровопролитнішої в історії людства війни, розпоча
тої гітлерівською Ні
меччиною проти народів ряду країн і перш" за все Радянського Союзу —
колиски комуністичного онов
лення світу (РО, 17.11.1979).
Колиска трьох братніх (російського, україн
ського і білоруського) народів —
Київська Русь.
Колискою російськ
ого, українського і білорусько
го народів по праву називають Київську Русь (РО, 16.03.1982).
Колиска слов'янської писемності —
Болгарія.
Колиска слов'янської писемності. Ось уже понад століття болгарський народ щороку урочисто відзна
чає у травні свято сло
в'янської писемності, освіти і культури (КрП: 25.05.1982). Колос суходолу —
слон. П о р.: Сірий гігант.
Африканським слонам загрожує загибель. Мі
ністр праці Кенії.., виступаючи у парламенті, звину
ватив торговців, які у гонитві за зиском винищують «остан
ніх колосів суходолу» (Всесвіт, 1977, № 8, 231).
Колишня «майстерня світу» —
Англія. П о р.: Туманний Альбіон.
Ніхто не може точно сказати, коли ж настане довгождане пожвавлення у промисловості колишньої «майстерні світу». Більше того, на думку деяких англ
ійських економістів, нинішній спад в економіці країни виявиться глибшим, ніж «Велика депресія* тридцятих років (РУ, 13.08.1982). Комсомольський маніфест —
промова В. І. Ле
ніна на I I I
з'їзді комсомолу.
За багатством змісту, глибиною ідей промова В. І. Лені
на «Завдання спілок молоді» стала не тільки комсомольським маніфестом, конкретним на
казом молоді 20
-
х років, але й програмою діяльності багатьох поколінь юнаків і дівчат, революційної мо
лоді світу (РО, 1.10.1980).
Коперник геометрії —
Лобачевський Микола
Іванович (1792
—
1856).
Геніальний математик Микола Іванович Лоба
чевський (1792
—
1856) створив учення про неевклі
-
дову геометрію. Це відкриття мало величезне зна
чення для розвитку науки і техніки. Лобачевсько
го справедливо називали Коперником геометрії (І
ст. СРСР, 8, 75).
Корабель пустині —
верблюд.
Нерозлучним супутником бедуїна в його суворому житті був верблюд ...Під час переходу на нові міс
ця верблюд —
«корабель пустині» —
перевозив на
мет бедуїна і все його мізерне майно (ІСВ, 59). Корифеї українсько
го театру —
М. Кропив
-
ницький, М. Заньковецька, І. Карпенко
-
Карий, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Стариць
-
кий.
І. Франко, високо оцінюючи працю корифеїв українського театру, писав, що вони створили трупу, «якої Україна не бачила ані перед тим, ані пот
ому...» (Історія української літератури другої половини XIX століття. К., 1979, 301).
Коричнева навала (чума), зневажл. —
фашизм.
Коли коричнева навала
Сюди нахлинула здаля,
Мене від смерті врятувала
Ця до глибин моя земля
(КрП, 14.03.1980). Рух есперантис
тів пережив великий підйом на початку нашого століття. Під час першої світової війни про нього стали забувати. Однак потім він знову набув поширення, щоб пережити новий упадок під час «коричневої чуми» —
фашизму в Німеччині, Італії, Іспанії та інших країна
х (РО, 17.09.1980).
Корінь життя —
женьшень.
Вченим'вперше вдалося одержати штучний жень
шень... Посуд з шматочками кореня життя ставлять у приміщення, де постійно горять ртутно
-
кварцеві лампи... Через кілька днів у численних пробірках з'являються нові клі
тини цілющої рослини (СВ, 27.11.1979).
Королева англійських річок —
р. Темза.
Темзу здавна називають королевою англійських річок (РУ, 9.09.1979). Королева спорту —
легка атлетика.
Як відомо, спортивні журналісти охрестили легку атлетику «королевою спорту».
Така пишна назва обрана не випадково. Адже в олімпійській програмі цей вид спорту розігрує 42 комплекти нагород, а для масової фізкультури є найдоступнішим (РУ, 2.08. 1982).
Королівський птах —
фазан.
49
Цю зграю «королівських птахів» вирощено в ново
му мисл
ивському господарстві, створеному на рекуль
-
тивованих землях шахтарського Червонограда (МУ, 28.11.1979).
Космічна гавань Країни Рад —
Байконур, Джезказганської обл., Каз. РСР.
А ще Казахстан —
це Байконур, джезказганська земля, що стала космічною гаванню К
раїни Рад (РУ, 21.08.1982).
Космічна одіссея —
тривалий космічний політ.
Радянська космічна одіссея. Видатна перемога Радянського Союзу в космосі —
завершення трива
лого космічного польоту на орбітальному комплексі «Салют
-
6» —
«Союз» —
лишається в центрі у
ваги світової преси, представників наукових кіл і широкої громадськості (КрП, 14.10.1980). Космічний пришелець (пришелець з Всесві
-
ту) —
метеорит. П о р.: Небесний камінь (при
шелець); Падаюча зоря; Чорний камінь.'
Досліджується новий космічний пришелець. Ко
лекція метеоритів Академії наук СРСР поповнилася ще одним зразком «небесних каменів» (РУ, 25.10. 1974).
Сліди падіння на Землю 80 млн. років тому величезного метеориту... відкрили біля села Бовтиш
-
ка Кіровоградської області... Цей пришелець з Все
світу є одним з найбільших серед небесних тіл, що лишили автографи на нашій планеті (РУ, 12.08. 1979).
Країна великих живописців —
Італія.
Син бідного ремісника
-
позолотника, Франціско Гойя завдяки своєму таланту, наполегливості, упер
тості в праці став одним з н
айбільших майстрів живопису. Йому необхідна була поїздка до Італії —
в країну великих живописців, але грошей не було, і він заробляє їх з небезпекою для життя, ставши тореадором (НІст, 8, 267). Країна дитинства —
світ дитинства.
У радісну країну дитинства
, чарівний світ ми
стецтва запросили глядачів учасники дитячого теат
ру юнацької творчості... (МУ, 27.11.1979). Країна долара —
Сполучені Штати Америки (США). П о р.: «Найбільш вільна країна» світу.
Шукаючи на західноукраїнських землях поживи, американські
агенти, щоб перетворити українських селян на білих рабів, заманювали їх в «країну дола
ра» (УЛ, 9, 158).
Країна кленового листка —
Канада.
Правда, сьогодні дехто з канадських дослідни
ків історії українських поселенців у країні кленово
го листка твердить,
що сюди їхали заможні галицькі та буковинські селяни, «щоб розбагатіти», бо, мов
ляв, «бідні не мали за що купити корабельний білет». Це очевидне фальшування історії... (ЛУ, 8.09.1981). Країна Леніна —
Союз Радянських Соціалі
стичних Республік (СРСР). По р
.:
Батьківщи
-
на (Великого) Жовтня; Колиска комуністично
го оновлення світу; Країна Рад; Перша в світі соціалістична держава [робітників і селян] (країна соціалізму).
Антоніо Террачіні —
соціаліст, він симпатизує ра
-
дянському народові, хоч і не позбавлений скепсису та політичної короткозорості. Побачене й відчуте на нашій землі, розмови в київській родині розкрили йому очі, збагатили духовно. Він повезе в Італію почуття щирої дружби до країни Леніна (УРЛ, 10, 173).
Країна пірамід —
Єгипет.
Суперницею Англії в Єгипті була Франція, що теж прагнула до панування над «країною пірамід» (НІст, 9, 58).
Країна Рад —
Союз Радянських Соціалістич
них Республік (СРСР). Д и в.: Країна Леніна.
Всі наші перемоги, вся історія Країни Рад по
в'язані з ім'ям В. І. Леніна (Основи
, 8). Країна тисячі озер —
Фінляндія.
В країні тисячі озер. Снігу в цьому році у Фінлян
дії випало надзвичайно багато. Він так щільно вкрив місцевість, що, подорожуючи нею, навіть не розумі
єш, ідеш ти, скажімо, шляхом чи вкритим кригою озером (РУ, 31.03.1
978). Країна червоного металу —
Замбія.
У Східній Африці Замбія на весь світ славиться добуванням і експортом міді, її називають «країною червоного металу» (ЕГЗК, 248).
Країни «вільного світу», ірон. —
капіталістичні країни.
У країнах «вільного світу» вели
чезний, добре обладнаний судово
-
каральний апарат. Його завдан
ня —
жорстоке придушення будь
-
якого прояву неза
доволення несправедливістю у сучасному капіталі
стичному суспільстві (КрП, 3.09.1980). Край понад Ворсклою —
Полтавщина.
Народилася у краї понад В
орсклою ще одна доб
ра традиція: обласна газета «Зоря Полтавщини», систематично висвітлюючи хід хлібозаготівель, з но
мера в номер вміщувала карту області, відмічаючи на ній 51
червоними зірочками ті райони, які справля
лися з першою заповіддю перед державою (РУ, 19.09.1982).
Красне письменство; мистецтво слова —
ху
дожня література.
Отже, художня література —
це вид мистецтва, що відображає дійсність засобами мови в образній писемній формі. Тому її ще називають мистецтвом слова або красним письменством (УЛ, 7
, 5). Крилата піхота —
повітряно
-
десантні війська.
На честь «крилатої піхоти». У
динку Радянської Армії імені М. В. Фрунзе відбу
лися урочисті збори воїнів столичного гарнізону і представників трудящих Москви, присвячен
і 50
-
річ
-
чю повітряно
-
десантних військ (РУ, 3.08.1980). Крилатий метал —
алюміній. П о р.: Білий ме
тал; Легкий сріблястий метал.
Легкий, з доброю електропровідністю алюмі
ній —
«крилатий» метал —
найпоширеніший у земній корі (ЕГ СРСР, 40).
Крилаті листоно
ші —
поштові голуби.
Історики не знають точної дати початку голуби
ної пошти. Відомо, що крилаті листоноші довгий час вірно служили людям (РУ, 17.01.1980). Крилаті машини —
літаки.
Крилаті машини дітей. Хто знає, можливо, в майбутньому хтось з цих школярів
і поведе в небі справжні літаки (КрП, 8.05.1980). Крилаті санітари —
птахи. П о р.: Пернате на
селення (плем'я); Пернаті друзі; Санітари лісу.
Вдячні за увагу крилаті санітари взяли на себе боротьбу з шкідниками лісу (РУ, 8.11.1981). Крилаті судна —
судна
на підводних крилах.
«Крилаті» судна здійснюють регулярні рейси в Севастополь, Судак, Алушту і Євпаторію (КрП, 26.12.1979).
Кузня робітничих кадрів (професій) —
проф
-
техучилища.
Кузнею робітничих професій називаємо ми професіонально
-
технічні училища. Саме
тут майбутнє поповнення робітничого класу і колгоспного селян
ства дістає перші навички обраної спеціальності, пізнає азбуку улюбленої справи, одержує необхідні теоретичні і практичні знання, політичне загарту
вання (РУ, 10.12.1982).
Л
Лампочка Ілліча
—
1) електрика; 2) електро
лампочка.
1.
Будинки колгоспників освітлювала тепер
«лампочка Ілліча», як називали селяни електрику
( Оп о в і д а н н я,
158).
2.
А починалося об'єднання «МЗЛЗ» з випуску
простої електролампочки —
першої в Росії. Лампоч
-
кою Ілліча любовно на
зивали в народі продукцію
заводу, який виріс з невеликої майстерні (РУ, 8.11.
-
1982).
Легендарна столиця Чорноморського Флоту —
м. Севастополь.
Далеко позаду береги Вітчизни і рідний Севасто
поль, який так урочисто, по
-
святковому провів нас у плавання. Де г
ечі, наша експедиція присвячена 200
-
річчю міста
-
героя Севастополя —
легендарної столиці Чорноморського Флоту (РУ, 6.01.1983).
53
Легені землі (планети) —
ліс. Д и в.: Зелений одяг (щит) землі.
Легкий сріблястий метал —
ал
юміній. П о р.: Білий метал; Крилатий метал.
Кілька років тому НДР надала Югославії кредит на будівництво алюмінієвого комбінату поблизу міста Шибеник. Сучасна промисловість, народне господар
ство, будівництво неможливі без легкого сріблястого металу (КрП,
28.11.1976).
Ленінська гвардія —
Комуністична партія Ра
-
дянського Союзу. По р.:
Керівна і спрямовую
ча сила нашого (радянського) суспільства; Мозок і серце радянської політичної системи; Розум, честь і совість народу (нашої епохи).
Овіяну славою і всенарод
ною любов'ю ленінську гвардію звеличує Рильський у вірші «Партія» (УРЛ, 10, 49).
Ленінська трудова вахта —
ленінський комуні
стичний суботник. По р.:
День комуністичної праці; Свято в робочій спецівці; червона субо
та; Свято звільненої (комуністичної, ударн
ої) праці; Трудове свято.
Натхнені почесною відзнакою, залізничники мно
жать зусилля з тим, щоб високими темпами працю
вати під час ленінської трудової вахти (РУ, 2.04. 1982).
Лесин край —
Волинь.
Трудівники Лесиного краю побачили спектаклі «Украдене щастя
» І. Франка, «Дикий Ангел» та «Голубі олені» О. Коломійця. За зразкове обслугову
вання трудящих Луцька й сільських районів області митців нагороджено Почесною грамотою Луцького міськкому Компартії України (РУ, 1.10.1981). Лисячий хвіст —
жовтий дим заводсь
ких труб.
На деяких азотнокислотних установках досі ще можна спостерігати, що з труби в атмосферу вихо
дить забарвлений оксидом азоту газ —
«лисячий хвіст» (НХ, 9, 1982, 52); ...Над тп^ ' ч віднині назавжди зникли руді косми «лисячих хвостів», які щодоб
и несли в атмосферу десятки тонн пилу (РГ, 26.09.1980).
Лікування землі —
рекультивація відвалів, кар'єрів.
Минуть роки, і на місці шлакосховищ, відвалів, занедбаних кар'єрів ми побачимо приємну картину: зелені зони відпочинку, сади, виноградники, ниви. І все це завдяки людям, які присвятили своє життя одній з найблагородніших справ —
лікуванню землі, відродженню її (КрП, 17.01.1980). Лісові дари —
лісові ягоди, гриби, горіхи.
Цей своєрідний кемпінг, відкритий до початку осіннього грибного сезону, може дати
притулок одно
часно багатьом десяткам мисливців за лісовими да
рами (РУ, 12.10.1975). Лісові сторожі, жарт. —
сороки.
В цей час з дупла промайнула тінь з довгим хвостом. Це був здичавілий кіт. Облюбував він собі тепле дупло, от тільки помилку допустив, ко
ли потра
пив на очі лісовим сторожам —
сорокам (КрП, 15.01. 1981).
Літаючий ретранслятор —
супутник зв'язку.
Неможливе стало можливим з появою штучних супутників Землі. Виведені ракетами
-
носіями на певні орбіти, вони, охоплюючи всю видиму поверхню Земл
і, проклали радіо
-
і телевізійні мости між містами, країнами, континентами, дали змогу через моря і океани, пустелі і гори здійснити наддалекий теле
фонно
-
телеграфний зв'язок. Цим літаючим ретранс
ляторам не загрожують ні дощі, ні грози, ні бурі '(РУ, 22.0
6.1982).
Літаючі лижники —
стрибуни з трампліна.
Хто з радянських літаючих лижників був пере
можцем Олімпійських ігор? У 1968 році у Греноблі (Франція) ленінградець В. Белоусов став олімпій
ським чемпіоном, стрибнувши з 90
-
метрового трам
пліна на 101,5 та 98,5 м (ВК, 17.12.1979). Літописець народного життя, уроч. —
видатний
письменник, творчість якого відображає істори
-
ко
-
соціальні процеси в житті країни.
Літописець народного життя. З достовірністю га
-
зетних фактів Ол. Левада веде і далі літопис на
родного життя, що не лише відбивається у його творчості, а й рухає її вперед, видозмінюючи якісно, надаючи нових барв (ПК, 25.11.1979, 4). Лоцмани Всесвіту —
космонавти. П о р.: Герої космосу; Зоряні брати; Члени гагарінської сім'ї.
У життєвих стежках Павла Попови
ча багато спільного з Юрієм Гагаріним. Обидва ще перед за
хистом дипломних 55
проектів у технікумах відчули в собі нездоланний потяг до висоти, пристрасть лю
дей, що прагнуть літати,
—
пристрасть, яка зробила їх потім лоцманами Всесвіту (РУ„ 5.10.1980, 4).
Люб
ителі тихого полювання —
грибники.
Працівники кафедри мікології та бріології Інсти
туту ботаніки імені М. Г. Холодного АН УРСР влаш
тували виставку, яка стала в пригоді любителям «тихого полювання» —
грибникам (РУ, 4.10.1979). Любителі (шанувальники) шкіря
ного м'яча —
футбольні болільники.
Спортсмени порадували любителів шкіряного м'яча темпераментною грою, різноманітними багато
ходовими комбінаціями, красиво забитими голами (КрП, 23.03.1982).
Кримських шанувальників шкіряного м'яча сього
дні найбільше хвил
ює незавидна доля сімферополь
ської «ТавріЬ (КрП, 28.11.1979). Люди вогненної професії —
сталевари. П о р.: Майстри вогню (вогняного ремесла; ~ої про
фесії, справи); Трудівники гарячого цеху.
Піклування про людей вогненної професії прояв
ляється на всіх ме
талургійних підприємствах Донба
су (ВЗУ, 3.09.1981).
Людина в білому халаті
—
1) лікар; 2) мед
працівник. П о р. до 2): Вартові здоров'я.
Ніколи не буде забутий подвиг людей у білих халатах: лікарів, сестер, санітарів, які мужньо боро
лися за життя і здоров'
я поранених (Оповідання, 168).
Людина з поштовою сумкою —
листоноша.
Рано
-
вранці в містах і найвіддаленіших селах, узимку і влітку, в дощ і негоду поспішають до нас люди з поштовими сумками. Це —
листоноші, чудові трудівники, віддані своїй нелегкій пр
офесії, закохані у свою благородну справу (РУ, 13.08.1982). Люди небесної професії —
льотчики.
І сьогодні основний контингент наших слухачів [космонавтів] становлять люди небесної професії (КрП, 12.04.1980).
Льодова дружина —
хокейна команда.
На заключному
етапі боротьбу вели льодові дру
жини з Ворошиловградської, Дніпропетровської, Ровенської, Чернігівської областей, а тако>
£
/деїсти м. Києва (РО, 2.04.1980).
Льодовий (шостий) континент (матерьк) —
Антарктида. По р.:
Білий материк; Холодиль
ник землі.
З 1956 р. ведуться регулярні спостереження на льодовому континенті. За цей час з'ясовано, що Антарктида —
не група островів, як гадали деякі вчені раніше, а материк з гірськими пасмами й запа
динами, вкритий шаром льоду, товщина якого в багатьох місцях досяг
ає майже 4 км (ФГ, 7).
Нині на льодовому материку працюють сім ра
дянських станцій. Учені продовжують комплексні дослідження шостого континенту (РУ, 11.01.1981).
М
Магазин на колесах —
автокрамниця.
Двічі на місяць на кожній фермі бувають магази
ни на коле
сах, яких чекають люди (КрП, 19.01. 1980).
Магістраль віку —
Байкало
-
Амурська магі
страль (БАМ).
Комсомольці республіки здійснювали шефство над ударними будовами Сибіру й Далекого Сходу. Вони працювали на магістралі віку —
Байкало
-
Амур
-
ській магістралі (Іс
т. УРСР, 9
—
10, 157). Майбутнє планети —
діти. П о р.: Маленькі громадяни; Найдорожче багатство нації; Під
ростаюче покоління.
На захист майбутнього планети. 1979
-
й проголо
шений рішенням ООН Міжнародним роком дитини (РО, 22.12.1979).
Майстер залізної троян
ди —
Яновський Юрій Іванович (1902
—
1954).
Майстер залізної троянди. Коли Юрій Яновський читав книжку ї хотів її оцінити, він питав себе: «Чи взяв би ти її в далеку путь?..» (УРЛ, 112).
Майстер сцени —
артист, театральний режисер.
Відвідувачі з інтересом ро
зглядають візитну карт
ку Кропивницького —
члена Товариства російських драматичних письменників, яке очолював О. Остров
-
ський, 57
знайомляться з хвилюючими матеріалами, що свідчать про дружбу українського письменника і майстра сцени з кращими представниками р
осій
ської інтелігенції (РУ, 3.10.1982).
Майстер [художнього] слова —
письменник. Пор.:
Майстри літератури; Майстри пера; Художник слова.
До таких майстрів художнього слова в давній українській літературі передусім належать Іван Ви
-
шенський та Григорій Ско
ворода (УЛ, 7, 9).
На Волині закінчились Дні літератури, присвячені 60
-
річчю утворення СРСР. Гостями волинських письменників були майстри слова з Калінінської області Російської Федерації (РУ, 10.12.1982).
Майстри веселого цеху —
гумористи.
Наші майстри «в
еселого цеху» активно втруча
ються в життя, допомагають партії і народові боротися з недоліками, які в нас ще трапляються (ЛУ, 27.11.1979).
Майстри вогню (вогняного ремесла; ~ої про
фесії, справи) —
сталевари, металурги. П о р.:
Люди вогненної професії
;
-
Трудівники гарячого цеху.
Ударний ритм майстри вогню вирішили зберегти до кінця року. Вони зобов'язалися видати до від
криття з'їзду КПРС ще не менше 4,5 тисячі тонн сталі понад план (КгП, 25.07.1980).
Але ж ми знаємо: у звареному металі —
труд не тільк
и майстрів вогняного ремесла (РУ, 13.07. 1979).
На 10 металургійних підприємствах НДР в уро
чистій обстановці було проведено «плавки дружби», присвячені 30
-
річчю утворення республіки. В них взя
ли участь разом зі своїми колегами і друзями з НДР більш як 30
0 майстрів «вогняної професії» з Радянського Союзу (РУ, 20.09.1979).
У цьому році майстри вогняної справи виробили додатково до завдання близько 12 тисяч тонн сталі, понад б'тисяч тонн чавуну, багато прокату (РУ, 1.12.1979).
Майстри вугілля —
шахтарі.
Сотн
і колективів майстрів вугілля взяли шефство і допомогли товаришам по професії стати врівень з собою (РУ, 18.12.1976).
Майстри голубих доріжок —
плавці
-
спорт
-
смени.
...На старт турніру вийшли відомі майстри голу
бих доріжок... (РО, 15.11.1980).
Майстри екра
на —
працівники кіно.
До свята велику й цікаву програму підготували українські майстри екрана, які розпочали в Києві творчі зустрічі з глядачами (ВЗУ, 3.09.1981).
Майстри золотого качана —
кукурудзоводи.
Треба також швидше з'ясувати становище з на
сінн
ям. Фонди на нього ще не надійшли в господарст
во. Усе це хвилює майстрів золотого качана, спов
нених рішучості дотримати свого слова (КрП, 6.02.1980).
Майстри літератури —
письменники. П о р.: Майстер [художнього] слова; Майстри пера; Художник слова.
Сере
д визначних майстрів багатонаціональної ра
-
дянської літератури почесне місце належить Іраклію Абашідзе —
поету і громадському діячу, Герою Соціалістичної Праці (КрП, 2.12.1979).
Майстри педагогічної ниви —
учителі, вихова
телі.
Майстри педагогічної ниви. В
ажко переоцінити значення наочного приладдя у навчально
-
виховному процесі (РО, 11.10.1980).
Майстри пензля —
художники.
Майстри пензля з Москви і Ленінграда, Києва і Мінська, Ташкента і Баку, інших міст подали на суд глядачів понад 130 робіт (ПК, 28.11.197
9).
Майстри пера —
письменники. П о р.: Майстри літератури; Майстер [художнього] слова; Ху
дожник слова.
...Напередодні Великого Жовтня видатному майстрові прози, громадському діячеві, академікові, Героєві Соціалістичної Праці Олесеві Гончару за роман «Тво
я зоря» присуджено Державну премію СРСР. Це висока оцінка партією і народом сподвиж
-
ницької праці майстрів пера у комуністичному будівництві (РУ, 8.11.1982).
Майстри хлібної ниви —
хлібороби.
Майстри хлібної ниви. Підбито підсумки соціалі
-
стичного змагання
колективів збирально
-
транспорт
них 59
загонів, усіх учасників збирання зернових колос
кових у 1980 році (КрП, 7.10.1980).
Мала авіація —
авіамоделі.
В повітрі «мала авіація». Сьогодні в Сімферополі, на кордодромі Кримського обкому ДТСААФ, починаються змаганн
я 49
-
го чемпіонату Радян
ського Союзу з кордових моделей... (КрП, 24.05. 1980).
Мала архітектура —
впорядкування забудова
ної території.
Можливості малої архітектури великі: підкрес
лення масштабності забудови і призначення комплек
сів, створення в людини певного настрою (КЖ, 3.04.1980).
Мала земля, іст. —
плацдарм радянських військ на чорноморському узбережжі біля Новоросій
ська.
Партійно
-
політична робота, яку широко проводи
ли комуністи 18
-
ї армії, забезпечила високий мо
ральний дух захисників Малої землі
(Іст. СРСР, 10, 58).
Маленькі громадяни —
діти. П о р.: Майбутнє планети; Найдорожче багатство нації; Під
ростаюче покоління.
їх [заходів] основна мета —
привернути увагу світової громадськості до становища дітей, мобі
лізувати зусилля усіх прогресивних с
ил на забез
печення світлого завтра кожному маленькому гро
мадянину (РО, 22.12.1979). Маленькі крилаті трудівники —
бджоли.
Тепер господар заходився майструвати вулик: не за горами зима, а в морози вентиляційний люк —
не найкраще пристановище для маленьких
крилатих трудівників £
РУ, 23.09.1980). Мальований екран —
мультиплікаційний фільм.
Мальований екран. Пригоди козаків Грая, Тура й Ока, капітана Врунгеля, інших героїв мультипліка
ційних фільмів побачили на екранах львів'яни (ВЗУ, 10.09.1981).
Мандат грома
дянина Радянської держави —
паспорт громадянина СРСР. П о р.: Головний (основний) документ громадянина СРСР; По
свідчення повноправних громадян; Пурпурова книжечка; «Серпастий, молоткастий».
І як символічно, що саме на робочому місці, де стоїть верстат поч
есного токаря «Арсеналу» В. І. Леніна, вони [ветерани війни та праці] одержу
ють мандати громадян великої Радянської держави (РУ, 6.01.1976).
Маніфест нашої епохи; хартія миру і щастя; маніфест розвинутого соціалізму [і будівництва комунізму] —
Конституція
СРСР. П о р.: Основний закон нашого життя (суспільства); Основний Закон СРСР (нашої держави; Ра
дянської держави).
Наша Конституція служить справі миру і безпеки народів. Тому трудящі всіх країн з любов'ю нази
вають її маніфестом нашої епохи, хартією миру
і щастя (Основи, 24).
Ці всеперемагаючі ідеї знайшли концентрований вираз в нашій новій Конституції, яка по праву назва
на радянськими людьми, всім прогресивним людст
вом Маніфестом розвинутого соціалізму (Щ е р -
б и ц ь к и й
В. В., Радянська Україна. К., 1978
, 4).
Конституція СРСР 1977 р. —
четверта Конститу
ція Радянської держави —
є Основним Законом пер
шої в світі загальнонародної соціалістичної держави, маніфестом розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (Основи, 21).
Марксизм епохи імперіалізму і пр
олетарських революцій —
ленінізм.
Міжнародні форуми комуністичних партій не раз підкреслювали, що створене В. І. Леніним учення —
ленінізм —
це марксизм епохи імперіалізму і проле
-
тарських революцій, епохи краху колоніалізму і пере
моги національно
-
визволь
них рухів, епохи переходу людства від капіталізму до соціалізму та будівництва комуністичного суспільства (ПК, 9.19.1979). Маршрути бадьорого настрою —
туристські маршрути.
Маршрути бадьорого настрою. Майже на всіх туристських маршрутах можна було зустріти
мину
лого року вчителів з Кривого Рога (РО, 16.01.1980).
Материнські ордени —
нагороди материнської слави.
Мама, як завжди, промовчала, вона сиділа тихо, статечно. На святковому жакеті сяяли материнські ордени. Серед них найголовніша нагорода —
Зірка мате
рі
-
героїні (КрП, 3.01.1980). Мати історії —
археологія.
61
Археологія, ця «мати історії», як визначав її Т. Г. Шевченко, вже докопалася до найглибинні
-
ших джерел людського роду (РУ, 8.11.1982).
Мати міст (городів) руських, уроч. —
Київ. П о р.: Місто
-
герой на
Дніпрі; Місто Кия.
Київ —
місто
-
герой, одне з найдавніших міст країни —
«мати міст руських» (ЕГ СРСР. 166).
Так, працюючи і борючись, жив народ в старо
давньому Києві —
«матері городів руських», столиці могутньої держави —
Київської Русі (Оповідання, 1982
, 17).
Машина з червоним хрестом [на борту] —
машина швидкої допомоги.
Кожна машина з червоним хрестом на борту має тепер набір необхідних медикаментів, щоб в разі необхідності не викликати спеціалізовану брига
ду (КрП, 30.01.1980).
Машина клімату —
кондиц
іонер.
На краматорському заводі «Кондиціонер» почався серійний випуск транспортних «машин клімату», які підтримують у кабінах екскаваторів, підйомних кранів, бульдозерів потрібну для машиніста темпера
туру, навіть якщо надворі 40 градусів спеки або холоду
(КрП, 27.01.1980).
Мертва вода —
вода, отруєна шкідливими сто
ками виробництва.
«Мертву воду», яка нічим не очищається, дово
диться спалювати (РО, 13.12.1980).
Механічна рука —
захватні пристрої.
На масивних металевих опорах закріплено шести
-
метрову монор
ейку із зварною механічною рукою. Поруч —
шафа управління з електронно
-
магнітною пам'яттю. Інженер
-
технолог... натискаючи на кнопки позиційної системи, пересуває механічну руку вправо і вліво, повертає змінні захватні пристрої (їх три, всі різних розмірів)
на 90 і 180 градусів, виконує інші маніпуляції (РУ, 2.11.1982). Мистецтво слова. Д и в.:
Красне письменство. Міжнародний валютний метал —
золото. П о р : Жовтий метал.
Неабиякого значення надається міжнародному валютному металу —
золоту, родовища якого є у східних та південних районах нашої країни (ЕГ СРСР, 43).
Містечко здоров'я —
лікарняний комплекс.
Зростає містечко здоров'я. Лікарняний комплекс споруджує колектив БУ
-
9 (КрП, 4.10.1981). Місто Великого Жовтня, уроч. —
Ленінград. П о p
.: [Велике] місто рево
люції; Колиска [Ве
ликої] Жовтневої [соціалістичної] революції; Місто [
-
герой] на Неві; Невська твердиня; Місто Леніна (Ленінове місто) [на Неві];
Ленінград був, є і навіки залишиться містом Великого Жовтня (Іст. СРСР, 10, 42). Місто
-
герой на Дніпрі —
Київ
. П о p
.: Мати міст (городів) руських; Місто Кия.
У будь
-
яку пору року красиве місто
-
герой на Дніпрі. А в ці травневі дні, коли весняну гаму яскравих барв доповнив святковий кумач, воно особ
ливо нарядне й неповторне (РУ, 30.05.1982). Місто [
-
герой] на Н
еві —
Ленінград. Д и в.: Місто Великого Жовтня.
Місто
-
герой на Неві приймає в ці дні учасників фіналів дев'ятого чемпіонату і першості Радянського и)юзу з багатоборства ГПО на призи газети «Комсо
мольця правда» (РУ, 31.10.1982).
Трудову вахту на честь з'їз
ду КПРС багато кра
щих будівельників з міста на Неві завершать в Тюменській області (РУ, 26.10.1980). Місто Кия —
Київ. Див.:
Місто
-
герой на Дніпрі.
Такі Золоті ворота Києва, крізь які можна роз
глядати минуле і майбутнє міста Кия (Україна, 1980, № 37
, 8).
Місто Леніна (Ленінове місто) [на Неві],
уроч. —
Ленінград. Див.:
Місто Великого Жовтня.
Велике місто Леніна жило, боролося і разом з усією країною готувало розгром німецько
-
фашист
ських загарбників (Іст. СРСР, 10, 40).
У 1945 році Остап Вишня ві
двідує місто Леніна на Неві і пише хвилюючий цикл «Ленінград і ленінградці» (УРЛ, 119).
Письменника полонила ніжна й щира, гаряча й самовіддана, глибока й зворушлива закоханість 63
ленінградців у своє рідне місто: «Я гордий..., що маю честь бути громадянином Ленінового міста, і я щасливий..., що віддаю городові
-
героєві любов свою» (УРЛ, 120).
Місто «Молодої гвардії» —
Краснодон.
У вересні 1943 року весь світ дізнався про наго
-
родження бойовими орденами членів «Молодої гвардії» і про надання її організаторам і керівни
кам —
Уляні Громовій, Іванові Земнухову, Олегові Кошовому, Сергієві Тюленіну і Любові Шевцовій по
смертно звання Героя Радянського Союзу. Цю дату щороку відзначають у місті «Молодої гвардії» (РГ, 26.09.1981).
Місяць жнив —
серпень.
Серпень —
місяць
жнив, збирання врожаю. А для вчителів це, можна сказати, час підготовки до своє
рідної посівної, до початку нового засіву розумного, доброго, вічного (РУ, 18.08.1982). Місто партизанської слави —
Путивль.
У місті партизанської слави —
Путивлі відбулося ві
дкриття двоповерхового універмагу, торгова площа якого становить понад дві тисячі квадратних мет
рів (РУ, 13.11.1982). Місто руди й металу —
Кривий Ріг.
Новозбудований аеропорт міста руди й металу прийняв перших пасажирів з Києва, Москви, Ленін
града (РУ, 31.12.1978).
Місто [українських) корабелів (суднобудівни
ків) —
Миколаїв.
З кожним днем змінюється зовнішній вигляд міста українських суднобудівників —
Миколаєва. Виро
стають нові квартали, масиви (РУ, 13.11.1982).
Коли жителька міста корабелів подзвонила в дис
-
петчерську «Миколаївгазу» і заявила, що у неї в газовій колонці живе гадюка, чергова навіть не стала з нею говорити... (РГ, 12.06.1980).
Місто юності на Далекому Сході —
Комсо
-
мольськ
-
на
-
Амурі.
Згадайте героїчних будівників Комсомольська
-
на
-
Амурі —
м
іста юності на Далекому Сході, зга
дайте самовіддану працю ударних комсомольських бригад, які споруджували металургійні велетні Ура
лу і Кузбасу! (Іст. СРСР, 10, 154).
Мова братерства і дружби —
російська мова. П о р.: Мова інтернаціонального єднання; Мо
в
а миру.
Знати російську —
мову братерства і дружби. Цей крилатий вислів став гаслом, під яким ось уже багато років працює вчителька (РО, 12.12.1979). Мова інтернаціонального єднання —
російська мова: Див.:
Мова братерства і дружби.
Бесіда проходила без пер
екладача, невимушено 1
лег
ко, адже навіть ті, хто закінчив лише один курс університету Дружби народів у Москві, непо
гано володіють російською мовою —
мовою інтерна
-
Щонального єднання (РО, 12.09.1979). Мова миру —
російська мова. Див.:
Мова братерства і др
ужби.
Майже у ста країнах земної кулі вивчають нині російську мову —
мову миру (РО, 16.02.1980). Мозок і серце радянської політичної системи —
Комуністична партія Радянського Союзу. П о р.: Керівна і спрямовуюча сила нашого (радянського) суспільства; Ленін
ська гвардія; Розум, честь і совість народу (нашої епохи).
Комуністична партія —
мозок і серце радянської політичної системи ( Ос н о в и,
25). Молочний цех —
молочнотоварна ферма кол
госпу, радгоспу.
Торік працівники молочного цеху колгоспу імені Леніна одержа
ли по 3201 кілограму молока від коро
ви (РУ, 26.09.1981). Морський вовк —
бувалий моряк.
Тут за письмовим столом сидів... капітан другого рангу,.бувалий морський вовк (РО, 21.06.1980).
Морський санітар —
морський нафтосміттє
-
збирач.
На судноремонтному заво
ді Азовського морського пароплавства завершено спорудження удосконалено
го нафтосміттезбирача. «Морський санітар» може віддалятися від берега на відстань до 20 миль... (РУ, 17.02.1980). М'яке золото —
хутро.
Хутровикам, швейним підприємствам республіки та на експорт відправлено багато «м'якого золота» найрізноманітніших кольорів —
коричневого, срібля
-
сто
-
голубого, перлистого та інших, що користуються попитом (РУ, 18.01.1976).
65
Н
Надійні лічильники часу —
радіоактивні еле
менти.
У надрах землі є надійні «ліч
ильники часу»
-
Це радіоактивні елементи, наприклад, уран. З часом він повільно, з однаковою швидкістю розпадаєть
ся на гелій і свинець. Гелій розсіюється, а свинець залишається в породі (ФГ СРСР, 33). Найбільша річка України —
Дніпро.
Там, де колись були ре
вучі пороги, нині —
широ
ка напружена водна магістраль. Таким став Дніпро вже в наш радянський час. Але хотілося б «зазирну
ти» в його історію, довідатись про те, як почина
лося судноплавство на найбільшій річці України... (МУ, 28.11.1979).
«Найбільш вільн
а країна» світу, ірон.
—
Спо
лучені Штати Америки. Пор.:
Країна до
лара.
Коли ж перші «біженці», головним чином, кри
мінальні злочинці та інші покидьки кубинського су
спільства, опинилися в «найбільш вільній країні» світу, то їх поспішили загнати за колючий
дріт у спеціальні центри, які мало чим відрізняються від концтаборів (РУ, 20.09.1980).
Найбільший птах на Землі —
африканський страус.
У саванах Африки багато різноманітних птахів. Це й дуже маленька гарна нектарка, і найбіль
ший птах на Землі —
африкансь
кий страус (ГМ, 51).
Найвища нагорода нашої Вітчизни —
орден Леніна.
Іменем Леніна названо заводи і фабрики, шахти й електростанції, колгоспи і радгоспи, інститути і школи. Природно, що іменем генія людства, велико
го вождя і вчителя трудящих названо й най
вищу нагороду нашої Вітчизни (СВ, 6.04.1980).
Найвища сходинка п'єдесталу пошани —
перше місце у спортивному змаганні. П о р.: Золота сходинка.
З перемогою повернувся додому 8
-
Д Дніпро
петровської школи № 57! На четвертих фінальних іграх «Старти надій» він
виборов найвищу сходин
ку п'єдесталу пошани і весь піонерський «Артек» вітав його (РО, 29.12.1979).
Найвищий форум комуністів, уроч. —
партійний з'їзд.
Коли у трудових колективах ділишся своїми спогадами про незабутні дні найвищого форуму кому
ністів, ще й ще раз відчуваєш глибокі патріотичні почуття радянських людей (РУ, 10.04.1976). Найдорожче багатство нації —
діти. П о р.: Майбутнє планети; Маленькі громадяни; Підро
стаюче покоління.
Після чотирьохмісячного дослідження становища дітей у США 385 фахівці
в дійшли висновку, що дитяча смертність тут вища, ніж в інших розви
нутих країнах, що мільйони американських дітей «позбавлені одного з основних прав —
права на осві
ту», що «діти —
найдорожче багатство нації —
часто позбавлені необхідної медичної допомоги
» (Основи, 112
—
113).
[ Найпередовіший і] найреволюційніший клас —
пролетаріат.
Маркс і Енгельс були не просто продовжувача
ми своїх теоретичних попередників. Вони критично переробили ідейну спадщину минулого і створили нове вчення, що виражає корінні інтер
еси найпере
-
довішого і найреволюційнішого класу —
пролетаріа
ту (С, 8).
...З середини 90
-
х років XIX ст. починається третій, пролетарський етап, визвольного руху в Росії. ...На третьому етапі головною силою визвольної бороть
: би став найреволюційніший клас
—
пролетаріат (Іст. СРСР, 8, 160).
Найпривілейованіший (єдиний привілейо
ваний) клас Радянського Союзу —
діти в СРСР.
У Радянському Союзі діти —
найпривілейованіший клас. Держава стоїть на варті інтересів дітей У сім'ї, у сфері освіти та праці, у будь
-
якій
ланці життя суспільства (РО, 7.09.1981).
Виставка, присвячена Міжнародному року дити
ни, розповідає про всенародну турботу, якою ото
чений у нашій країні «єдиний привілейований клас» (ВК, 18.12.1979).
Найцінніший продукт —
хліб.
Які смачні страви і ласощі
, виявляється, можна приготувати із звичайної зачерствілої булки, жит
нього коровая, бублика... і водночас яка це велика —
в державних масштабах —
економія справді найцін
нішого продукту (РУ, 6.09.1981).
67
Народний обранець (посланець) —
народний депутат.
Чи
мало корисних починань на рахунку народних обранців, що працюють у сільському господарстві. Так, успішно діють депутати —
тваринники колгоспу імені Карла Маркса Томашпільського району (РУ, 6.05.1981).
З яким запалом я взявся виконувати обов'язки народного посланця в Харківській міській Раді робіт
ничих і селянських депутатів, заступника голови червоногвардійського районного штабу! (РУ, 10.11. 1982).
Народний поет України —
Шевченко Тарас Григорович (1814
—
1861). П о р.: Автор [без
смертного] «Кобзаря»; Велик
ий (геніальний) Кобзар; Основоположник нової української літератури і... [літературної] мови.
Народний поет України знаходив глибокий пат
-
ріотичний зміст у художніх творах, що прославляли героїзм російського і українського народів (1
-
Пі л ь г у к.
Т. Г. Шевченко —
поборник
Дружби російського і українського народів. К., 1961, с 11).
Народні дозорці —
члени групи народного контролю.
Завдання, які ставлять перед собою народні до
зорці заводу «Вулкан», пов'язані з вирішенням важ
ливих проблем поліпшення
виробництва (ПК, 25.11 1979).
Народні месники —
партизани. П о р.: Бійці не
видимого фронту; Воїни партизанського фрон
ту.
Перед масовою стратою фашисти вимагали від жителів Красухи виказати місцезнаходження парти
занів. Але ніхто не став перед ворогом на
коліна, ніхто не назвав того заповітного лісу, в якому хова
лися народні месники (Іст. СРСР, 10, 79).
Наука чудес —
хімія.
Хімію називають «наукою чудес» (РО, 14.10. 1981).
Національна тварина Австралії —
кенгуру.
Виступаючи в пресі, по радіо, на конф
еренціях, вони [природодослідники] протестують проти масо
вого знищення «національної тварини» Австралії (РО, 29.11.1980).
Небесний камінь (пришелець) —
метеорит. П о р.: Космічний пришелець (пришелець з Всесвіту); Падаюча зоря; Чорний камінь.
Розгадка сиб
ірської головоломки [Тунгуського метеорита] —
свого роду хобі київських геологів. Основну ж увагу зосереджено на небесних пришель
-
цях, які приземлилися на території України...
Великим досягненням української метеоритики € доказ генетичної неоднорідності ма
теріалу небесних каменів (РУ, 28.06.1983).
Невська твердиня, іст. —
Ленінград ( у
період Великої Вітчизняної війни).
У вогненний літопис Великої Вітчизняної війни навічно вписано подвиг захисників невської твердині, які в січні сорок третього року пробили б
реш У сталевому ворожому кільці, що стискало місто Лені
на (РУ, 19.01.1983).
Нев'янучі квіти землі —
мінерали
-
самоцвіти.
Нев'янучі квіти землі. Світ мінералів великий і різноманітний, але є особливе сімейство каменів, чудових за красою і дивними "якост
ями. Це само
цвіти (РУ, 2.11.1982).
Нектарний король —
синяк (трав'яниста медо
носна рослина).
З досвіду відомо: гектар синяку для бджолино
го взятку заміняє 25 гектарів гречки. То чому ж «нектарний король» на пасічницьких пасовищах досі поступається білом
у та жовтому буркунові, іноземній фацелії? (РУ, 16.10.1982).
Ньютон XX ст. —
Ейнштейн Альберт (1879
—
1955), фізик
-
теоретик.
Ейнштейн, якого називають Ньютоном X X
ст., зумів сформулювати більш загальні закони руху, які справджуються також для рухів із швидк
остями, близькими до швидкості світла (Ф, 8, 207). Ньютон електрики —
Ампер Андре
-
Марі (1775
—
1836), основоположник електроди
наміки.
Максвелл назвав його [Ампера] «Ньютоном електрики». Ампер працював також у галузі механі
ки, теорії імовірності і математич
ного аналізу (Ф, 9, 212).
О
69
Осінні жнива —
збирання городини, фруктів, соняшнику, цукрових буряків, кукурудзи.
Трудівники радгоспу імені Тімірязєва вирости
ли хороший урожай соняшнику, городини... Добре вродила на ділянці гібридизації кукурудза... Одно
ча
сно з осінніми жнивами йде підготовка до виро
щування врожаю
-
80 (РУ, 11.10.1979).
Високе досягнення збирально
-
транспортного ко
лективу колгоспу «Прапор комунізму» стало логіч
ним завершенням тієї організаторської і масово
-
політичної роботи, яку провели під
час осінніх жнив
правління і партійна організація господарства (РУ, 13.10.1979).
Основний Закон нашого життя (суспільства) —
Конституція СРСР. Пор.:
Маніфест нашої епохи; Маніфест розвинутого соціалізму [і бу
дівництва комунізму/; Основний Закон СРСР (наш
ої держави, Радянської держави); Хартія миру і щастя.
Основний Закон нашого життя проникнутий тур
ботою про добробут і щастя людини —
будівника комунізму (ДЧ, 24.01.1980).
Молодь має тут усе для гармонійного, всебічного розвитку, здобуття вищої освіти, під
несення своєї культури. Це —
надійні гарантії, що надає їй Основ
ний Закон нашого суспільства —
Конституція СРСР (РО, 6.10.1979).
Основний Закон СРСР (нашої держави, Ра
дянської держави) —
Конституція СРСР. Див.:
Основний Закон нашого життя (су
спільства).
Радянський Союз є ініціатором багатьох миро
любних заходів і неухильно стоїть за розрядку між
народної напруженості та загальне роззброєння, за вічний і міцний мир на землі. Ця позиція СРСР закріплена в Основному Законі нашої держави (РО, 7.09.1981).
Вдру
ге вони разом їхали до Москви на сесію Верховної Ради СРСР. Зараз обидві хвилювалися більше звичайного: їм треба було разом з іншими депутатами затверджувати Основний Закон СРСР, проект якого вже давно обговорювався в усіх куточ
ках країни (КрП, 7.10.1979)
.
Найважливішим джерелом радянського права є Конституція СРСР —
Основний Закон Радянської держави (Основи, 12).
Основоположник нової української літерату
ри —
Шевченко Тарас Григорович (1814
—
1861). Пор.:
Автор [безсмертного) «Кобзаря»; Вели
кий (геніальний
) Кобзар; Народний поет України; Основоположник нової української [літературної) мови.
Найвидатнішим виразником дум і прагнень тру
дового народу, основоположником нової україн
ської літератури став геніальний поет, художник, революційний демократ, інтернац
іоналіст, невтомний борець за волю і щастя гноблених народів Т. Г. Шев
ченко (УЛ, 7, 10).
Основоположник нової української [літератур
ної] мови —
Шевченко Т. Г. Д и в.: Осново
положник нової української літератури.
Нині вважається незаперечним твердження п
ро Шевченка як основоположника нової української мови... (П л ю щ П. П. Історія української літера
турної мови. К., 1971, с. 292). Острів Свободи —
Куба.
Республіка Куба —
перша соціалістична держава в Латинській Америці, що надихає її народи на боротьбу з
а економічну та політичну незалежність. Ось чому Кубу образно називають островом Свобо
ди (ЕГЗК, 9, 1979, 117
—
118). Охоронці (вартові) кордонів (рубежів) нашої Батьківщини (країни) —
прикордонники. П о р.: Вартові [священних рубежів] Вітчизни (Батьківщини)
; Воїни у зелених кашкетах; Дозорні Вітчизни.
В будь
-
який час пильно несуть службу охоронці кордонів нашої Батьківщини (РУ, 28.05.1983).
Щоденними ратними ділами сьогоднішні вартові західних рубежів країни підтверджують: вони гідно несуть естафету подвигів
прикордонників старших поколінь ( Т а м
же ).
П
71
Падаюча зоря —
1) метеор; 2) метеорит. П о р. до 2): Космічний пришелець (пришелець з Все
світу); Небесний камінь (пришелець); Чорний камінь.
1. Яскраві іскорки, що іноді спалахують на нічно
му небі, пролітають зовсім тихо, залишаючи за собою тонкий, мов ниточка, слід. Це явище називають «падаючими зорями». ...Іскорки, що пролітають по нічному небі яскравими стрілками,
—
це піщинки й камінці з головку шпильки завбільшки. Вони при
літають з космосу з величезною шви
дкістю. Від уда
ру й тертя об повітря вони розжарюються й світять. Астрономи називають це явище метеорами (П, 19).
2.^ Зіткнення Землі з ядром комети вкрай малоймовірне... Нагріваючись у повітрі, лід ядра ви
-
паровується, а звільнені тверді частинки спричин
яють явище дощу «падаючих зір», інакше —
метеоритів (А, 74
-
75).
Палаючий континент —
Латинська Америка. П о р. Найголодніший континент.
«Палаючий континент» —
так називають сьогодні Латинську Америку (НІ, 10, 229).
Паливно
-
енергетична артерія —
нафто
-
чи г
азо
провід, а також лінія високовольтної електро
передачі (ЛЕП).
Загальна протяжність трансконтинентальної па
-
ливно
-
енергетичної артерії складатиме майже три з половиною тисячі кілометрів (КрП, 9.01.1980). Партизанська республіка (партизанський край) іст. —
території, визволені і утримувані партизанами на тимчасово окупованих фашис
тами землях Білорусії, України і РРФСР.
Німецько
-
фашистське командування послало на «розгром партизанської республіки» армійські части
ни, жандармерію, поліцію і загони фашистськ
их прихвоснів (РУ, 26.12.1980).
У партизанських краях діяли радянські закони, відкрито працювали партійні, радянські і комсомоль
ські організації, відновлювались колгоспи, відкрива
лися школи, клуби, лікарні (Іст. СРСР, 10, 75
—
76).
Патріарх радянської енер
гетики [на Дніпрі] —
Дніпрогес ім. Леніна. П о р. Первісток ленін
ського плану ГОЕЛРО.
У післявоєнні роки побудовано гігантські ГЕС, атомні електростанції, але і нині на повну силу трудиться патріарх радянської енергетики на Дніпрі (КрП, 5.12.1981).
Первіс
ток ленінського плану ГОЕЛРО
—
Дніпро
гес ім. Леніна. Пор.:
Патріарх радянської енергетики (на Дніпрі).
На Дніпрі споруджено гідроелектростанції: Дніпрогес ім. Леніна —
первісток ленінського плану ГОЕЛРО, Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську,
Каховську (Геогр. УРСР, 8, 46).
Перекачування умів —
зманювання спеціалі
стів.
Для багатьох розвинутих капіталістичних країн характерне зманювання спеціалістів («перекачуван
ня умів») (ЕГЗК, 132).
Перлина Індії —
мавзолей Тадж
-
Махал в Індії.
Всесвітньовід
омим став Тадж
-
Махал —
мавзолей дружини одного з монгольських імператорів. Мавзо
лей будували 20 тисяч чоловік протягом 18 років. За надзвичайну красу Тадж
-
Махал називають «пер
линою Індії» (ІСВ, 185).
Перлина Кавказу —
Кисловодськ.
Одним з найбільших у кр
аїні бальнео
-
кліматич
-
них курортів є Кисловодськ. Його любовно нази
вають містом сонця, перлиною Кавказу (РУ, 18.01. 1980).
Пернате населення (плем'я) —
птахи. По р.: Крилаті санітари; Пернаті друзі; Санітари лісу.
Переможцями останнього туру конкурсу стали
Городнянський лісгоспзаг і Несклянське лісництво, які проявили особливу турботу про пернате насе
лення (РУ, 8.11.1981).
На дорозі... появився новий знак: «Обережно, птахи». Він закликає водіїв стежити за трасою, яку нерідко пересікають представники пернат
ого пле
мені (КрП, 11.07.1980).
73
Пернаті друзі —
птахи. Ди в.:
Пернате насе
лення (плем'я).
В зимовий період про своїх пернатих друзів всіля
ко дбають школярі (ПК> 23.11.1979). Перша в світі соціалістична держава [робіт
ників і селян] (країна соціалізму) —
Р
адян
ський Союз. П о р.: Батьківщина соціалізму; Колиска комуністичного оновлення світу; Краї
-
на Леніна; Країна Рад.
Внаслідок перемоги Жовтневої революції виник
ла перша в світі соціалістична держава (Основи, 5).
Готуючись до нападу на СРСР, німецький фа
шизм, що виражав інтереси найреакційнішої частини монополістичної буржуазії, мав не тільки імперіа
лістичні, загарбницькі цілі, а й класові —
знищення першої в світі соціалістичної держави робітників і селян (Іст. СРСР, 10, 24).
Святкування 100
-
річчя з дня
народження В. І. Ле
ніна було демонстрацією всесвітнього визнання вели
ких заслуг першої країни соціалізму, яка здійснює ленінські ідеї, прокладає шлях до комунізму для всіх народів світу (Іст. СРСР, 10, 218). Перша книга —
буквар.
На полицях, в столі —
Н
аші друзі книжки, Та одна серед них —
Перша книга із книг: Ту, що звем «Букварем», Ми найперше берем.
(ДЧ, 24.12.1981). Перша п'єса нової української літератури —
«Наталка Полтавка» І. П. Котляревського.
Перша п'єса нової української літератури є ви
зн
ачним драматичним твором. Драматургічна май
стерність Котляревського яскраво виявилася тут як у розвитку дії, так і в гуморі та в мові (УЛ, 8, 1982, 90).
Перший історичний твір —
літопис.
У літописах —
перших історичних творах —
запи
-
сувалися важливі події
з життя країни (Іст. УРСР, 7
—
8, 18).
Перший поміщик і головний кріпосник,
-
іст. —
цар.
Перший поміщик і головний кріпосник зрозумів —
вірніше, засвоїв собі з повчань Ради об'єднаного дворянства —
ту істину класової боротьби, що «ре
форми», здійснювані крі
посниками, не можуть не бу
ти кріпосницькими всім своїм єством, не можуть не супроводжуватись режимом всілякого насильства ( Л е н і н
В. І. Повне зібр. творів, т. 20, 61).
Перший програмний документ комунізму —
«Маніфест Комуністичної партії» К. Маркса і Ф.
Енгельса.
Кожний, хто прагне стати комуністом, повинен читати і перечитувати полум'яні рядки «Маніфесту». Це перший систематичний виклад учення Маркса
—
Енгельса, перший програмний документ комунізму (НІст., 8, 155).
Перший український повістяр —
Квітка
-
Ос
но
-
в'яненко Григорій Федорович (1778
—
1843). П
оо.:
Зачинатель нової української прози.
Ювілей першого українського повістяра (Радян
ське літературознавство, 1979, № 3, 76). Перші помічники міліції —
дружинники. П о р.: Вартові [громадського] порядку.
Пер
ші помічники міліції. Відбувся зліт дружин
ників і відмінників міліції Центрального району Сім
ферополя (КрП, 3.02.1980).
Письменниця з Буковини (буковинська письменниця) —
Кобилянська Ольга Юліанів
-
на (1863
—
1942).
Леся Українка відіграла значну р
оль у твор
чому зростанні письменниці з Буковини (УЛ, 9, 279).
Ользі Кобилянській у виконанні [актриси] у ви
ставі за п'єсою Ю. Щербака «Сподіватись» віриш, але образ її одноплановий, одновимірний. Буковин
ська письменниця була значно імпульсивніша й незмі
рно багатогранніша (РУ, 23.05.1979). Південна Магнітка —
завод «Азовсталь».
Прапор навігації піднято на «вогняній» лінії, що зв'язує навантажувальні причали Комишбурунсько
-
го залізнорудного комбінату в Керчі з портом за
воду «Азовсталь». Теплохід «Аршинцев
о» доставив з 75
кримського берега перші тисячі тонн гарячого агло
мерату для доменного виробництва «Південної Маг
ніти» (РУ, 2.03.83).
Північний рис —
гречка.
Підвищити врожайність «північного рису» допо
може впровадження найпродуктивніших сортів. За три ост
анніх роки палітру гречки оновлено приблизно наполовину, районовано шість високопродуктивних новинок (РУ, 17.05.1981).
Підводні луки —
плантації морських водоро
стей.
Найбагатшим на підводні «луки» назване Чорне море: на нього припадає понад 300 видів водн
ої рослинності (РУ, 26.09.1980). Підземні дороги (магістралі, траси) —
метропо
літен.
Колектив «Київметробуду» постійно розширює мережу підземних доріг: до п'яти станцій за ці роки прибавилося ще дев'ять (РУ, 4.11.1975).
Великої трудової перемоги добились трудівники «Київметробуду»: «підземна магістраль» з'єднала центр столиці республіки з житловим масивом Обо
лонь (РУ, 25.11.1980).
Він [завод] стане одним з головних об'єктів на спорудженні метрополітену у столиці Болгарії. Призначення заводу —
постачати основні елементи для спорудження підземних трас: тюбінги, балки, колони тощо (РУ, 20.01.1980). Підземні кладові —
родовища корисних копа
лин.
Руда із підземних кладових. Першим... під
приємством по збагаченню бідних руд підземного видобутку став Первомайсь
кий залізорудний комбі
нат у Кривбасі (КрП., 30.10.1980). Підростаюче покоління —
діти. П о р.: Майбут
нє планети; Маленькі громадяни; Найдорожче багатство нації.
Адже підстав для занепокоєння про долю підро
-
стаючого покоління чимало. Незважаючи на те, що минуло 20 років з часу прийняття ООН Декларації прав дитини, й досі з жалем доводиться констату
вати, що діти в деяких країнах страждають від голоду і хвороб, позбавлені елементарних прав на здобуття освіти, безжально експлуатуються (РО, 22.12.1979).
Піщан
ий океан —
пустиня.
Білокрилі чайки облюбували для зимових квар
тир піщаний океан Каракумів (РУ, 25.11.1979).
Планета загадок —
Венера.
Напередодні жовтневого ювілею, 18 жовтня 1967 р., радянська автоматична станція «Венера
-
4» здійснила посадку на поверхні
Венери і передала на Землю широку наукову інформацію, яка дає змогу розкрити багато таємниць «планети загадок» (Іст. СРСР, 10, 208).
Повітряна гавань —
аеропорт.
Великою популярністю серед тих, хто подорожує міжнародними авіатрасами, користується і повітр
яна гавань столиці Азербайджану —
Баку (РУ, 12.11. 1978).
Повітряна дзига —
вихор, смерч.
Гігантська повітряна дзига дійшла до Новомос
ковського району і вже потім піднялася у висоту (РГ, 12.06.1980).
«Показ прапора», ірон. —
демонстрація воєнної сили імпе
ріалістичними державами.
Колосальні витрати зараз йдуть на утримання [урядом США] мережі воєнних баз за рубежем і на «показ прапора», такий, як це має місце в Індійському океані і в басейні Карібського моря (ЛМ, 12.07.1980).
Покутська трійця —
Василь Стефа
ник, Лесь Мартович, Марко Черемшина.
Основною темою його творів, як і творів Леся Мартовича і Марка Черемшини, що становлять разом із Стефаником так звану «Покутську трійцю» (від назви місцевості Покуття), було життя найбіднішо
-
го селянства на західноукраї
нських землях (УЛ, 9, 251).
Поле спортивного герцю —
стадіон.
Поле спортивного герцю. Майже всі 100 160 місць на трибунах Республіканського стадіону були заповнені цього сезону, коли київські динамівці грали зі своїми тбіліськими одноклубниками і сто
лични
ми спартаківцями (ВЗУ, 1.10.1981).
Політика «великого дрючка», ірон. —
політика натиску і військових погроз.
77
...Вашінгтон, який намагається вплинути на су
веренні держави з допомогою політики «великого дрючка» —
різного роду «санкцій» і «обмежень»,
—
залиши
вся фактично в цілковитій самотності, бо ніхто в світі не бажає підтримувати такий небез
печний і безперспективний курс, який веде лише до посилення міжнародної напруженості (КрП, 1.02. 1980).
Полудень віку —
п'ятдесятирічний ювілей (лю
дини, організації, закладу). П о р.: Золотий ювілей.
Дарунки полудня віку: У Києві в приміщенні театру імені Івана Франка відбулися гастролі Тер
нопільського українського музично
-
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Це творчий звіт митців із Надзбруччя перед столичними глядачами у час, коли їхньому колективу виповнюється п'ятдесят ро
ків (ЛУ, 23.09.1980).
Помічники науки —
піддослідні тварини.
В Ленінградській області на вимогу великого фізіолога І. П. Павлова споруджено пам'ятник соба
ці —
данина шани незмінному помічни
кові науки (КрП, 26.01.1980).
Пора жовтого листя —
осінь. П о р.: Вечір ро
ку.
У пору жовтого листя, коли над Карпатами плив
ло бабине літо, коли трудящі відзначали сорок третю річницю возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Радянській державі, в г
ості до меблевиків і лісорубів, нафтовиків і хліборобів приїхали творці фільму (РУ, 4.11.1982).
Поріддя тьми, зневажл.
—
служителі церкви.
Вороже народові «поріддя тьми» чекає немину
чий і безславний кінець (УРЛ, 208).
Посестра хліба —
сіль.
На Генічеському
солезаводі сіль —
посестру хлі
ба —
у прямому розумінні цього слова вирощують із морської .
-
води (РУ, 22.01.1980).
Посвідчення повноправних громадян СРСР —
паспорт громадянина СРСР. П о р.: Головний (основний) документ громадянина СРСР; Мандат громадянина
Радянської держави; пурпурова книжечка; «Серпастий, молотка
-
стий».
Посвідчення повноправних громадян СРСР вру
чив юним голова Дзержинської районної Ради на
родних депутатів (ВХ, 19.10.1982).
Посвята у дорослість —
вручення паспорта.
Посвята у дорослість.
Перед всенародним свя
том —
Днем Радянської Конституції —
комісією з радянських традицій, свят і обрядів організовано і проведено урочисте вручення паспортів учням буді
вельного технікуму (ВХ, 19.10.1982).
Почесний п'ятикутник —
Знак якості.
Нині почесний
п'ятикутник прикрашає кожний другий виріб, що сходить з конвейєра головного підприємства (ВК, 23.12.1979). Правофланговий п'ятирічки (трудової вахти, соціалістичного змагання) —
передовик вироб
-
ництва.
Хай же невпинно множаться ряди розвідників майбутньог
о, правофлангових п'ятирічки! (РУ, 22. 02.83).
Поряд з високими державними відзнаками не менш дорогі серцю правофлангових трудової вахти відзнаки колективу, де вони працюють (РУ, 22.02. 1983).
Завдяки ударній роботі правофлангових соціа
-
лістичного змагання
колектив трикотажниць добив
ся цього року високих результатів (КрП, 6.06.1980). Прапороносець радянської преси —
газета «Правда».
Світло безсмертних всеперемагаючих ідей мар
-
ксизму
-
ленінізму несла і несе в маси всі роки прапороносець радянської преси —
на
ша «Правда» (УМЛШ, 1962, № 3, 6).
Працівники прилавка —
продавці, працівники торгівлі.
В універмазі постійно збільшуються додаткові послуги, які надаються безплатно. Усі, хто буває в «Україні», щиро дякують за це працівникам при
лавка (РУ, 10.01.1979). При
боркувачі вогню —
пожежники.
Про відвагу професійних пожежників нам часто доводиться чути, читати. І ми іноді стаємо свідками їхніх подвигів у житті і, зрештою, не дивуємося цьому. Така у людей робота. Вони —
приборкувачі вогню (МУ, 27.11.1979). Природні к
апіляри життя —
малі річки.
79
На території СРСР лише малих річок з довжи
ною до 100 км налічується майже 3 млн. Від благо
получчя цих важливих природних капілярів життя залежить стан біосфери в цілому (РО, 22.03.1980).
Провісниця досвітніх огнів —
Леся Украї
нка. П о р.: Дочка Прометея; Співачка досвітніх огнів.
Прогресивна українська література проводила XIX і зустрічала XX століття мужнім словом провіс
ниці «досвітніх огнів» (УЛ, 9, 163). Пролетарський гімн; гімн комуністів усіх країн —
«Інтернаціонал». П о р.: Всесвітня пролетарська пісня.
Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо злидарів! Все, що забрав наш лютий ворог, Щоб повернути, час наспів.
Так звучать слова пролетарського гімну «Інтерна
-
ціонал». Цей гімн комуністів усіх країн —
заклик до б
оротьби за щастя народів усього світу, за комунізм (Оповідання, 215).
Пташиний цар —
орел.
Орел —
пташиний цар (Наш друг —
природа. Ужгород. 1976, 120).
Пурпурова книжечка —
паспорт громадянина СРСР. П о р.: Головний (основний) документ громадянина СРСР; М
андат громадянина Ра
дянської держави; Посвідчення повноправ
них громадян; «Серпастий, молоткастий».
Молодим робітникам «пурпурову книжечку» вручали також знатні люди рідного підприємства... (РУ, 14.01.1976).
П'ята колона —
таємні агенти ворога.
Завдання ц
ієї «п'ятої колони» південно
-
ліван
ських сепаратистів розколоти Ліван зсередини (РУ, 27.01.1979).
П'ята, трудова чверть —
літня трудова діяль
ність школярів.
Крім того, під час п'ятої, трудової чверті вихованці Орлівщинської десятирічки заготовили для гром
адського тваринництва 700 тонн зеленої маси, пропололи 200 гектарів овочевих культур (РО, 22.12.1979).
П'ятий континент —
Австралія.
З винятковою увагою слухали хлопчики і дівчатка захоплюючу розповідь про поєдинки в Мельбурні 1956 року.
—
Летіли над океан
ом. Нелегким був шлях до п'ятого континент^, та ще важчим —
до перемоги, до золотих медалей (РО, 30.01.1980).
П'ятий (повітряний) океан —
атмосфера Землі.
Підкорювачі п'ятого океану. Парашутизм —
це школа виховання у радянської молоді високих мо
рально
-
бой
ових якостей (РУ, 1.10.1981).
З давніх
-
давен люди мріяли про можливість літа
ти над хмарами, плавати в повітряному океані, як вони плавали на морі (Ф, 6
—
7, 106).
Р
Ранок життя —
дитинство, юність.
Світлий, сонячний ранок життя у сьогоднішньої нашої молоді
(РУ, 8.06.1982).
Рейкова війна, іст. —
підривні операції парти
занів на залізниці.
Червоній Армії подавали велику допомогу біло
руські партизани. Вони вели «рейкову війну», удара
ми з тилу визволяли великі райони, знищували від
ступаючих і оточених гітлер
івців (Іст. СРСР, 10, 91).
Республіка білого золота —
Узбецька РСР.
Спасибі, республіко «білого золота»!.. З узбецької бавовни, до волокон якої докладають своїх рук українські текстильники з Тернополя, в різних ку
точках Радянського Союзу люди матимуть
сатин, ситець та інші красиві тканини —
для обновок, для кращого задоволення своїх потреб, для доброго на
строю! (РУ, 10.11.1982).
Республіка
-
сад —
Молдавська РСР.
Молдавію називають республікою
-
садом. Понад 12 % її земельних угідь під садами, виноградник
ами, плантаціями квітів (ЕГ СРСР, 169).
[Рідке] чорне золото
—
нафта.
81
Дедалі більше надвірнянці розробляють продук
тивне Довбушанське нафтове родовище, прони
кають за крутогори, до незвіданих комор голу
бого палива і рідкого чорного золота (РУ, 6.09. 1981).
В Росії, незважаючи на величезну потребу у рідкому паливі й наявність багатих нафтових родо
вищ, видобуток «чорного золота» з року в рік падав (Іст. СРСР, 9, 11).
Робітнича дисертація —
раціоналізаторські пропозиції робітників.
Як і наукова, робітнича дис
ертація повинна бути вагомою, реалізація ідеї автора має значно підви
щити ефективність праці... (ЛМ, 14.06.1980).
Робітничі педагоги —
робітники
-
наставники.
На заводі ім. 50
-
річчя Великого Жовтня робітничі педагоги укладають договори на змагання зі сво
їми підшефними (РУ, 25.12.1979).
Родоначальник нової російської літератури —
Пушкін Олександр Сергійович (1799
—
1837).
Великий російський поет, родоначальник нової російської літератури, який своєю творчістю утвер
див норми російської літературної мови (УР
Е, 12, 1963, с. 36).
Розвідники майбутнього —
ударники комуні
стичної праці.
Широкий відгук серед трудівників України знахо
дить звернення ударників і членів колективів кому
ністичної праці про розгортання соціалістичного зма
гання на честь 25
-
річчя руху р
озвідників майбутнього (РУ, 22.02.1983).
Розвідники надр —
геологи.
...Вже перші розкопки дали змогу майбутнім роз
-
відникам надр зазирнути у глиб віків (РО, 26.09. 1981).
Розумні машини —
машини
-
автомати; роботи.
«Розумні» машини —
плавильникам. Інститутом
проблем лиття АН УРСР створено і впроваджено автоматичну лінію, яка приймає, зважує, дозує метал і завантажує його у вагранку (Наука і культура. Україна, 1972. 1972, 46). Розум, честь і совість народу (нашої епохи) —
1) комуністи; 2) Комуністична партія. П о р. до 1):
Авангард пролетаріату; до 2 ):
Керівна і спрямовуюча сила нашого (радянського) су
спільства; Ленінська гвардія; Мозок і серце ра
дянської політичної системи.
Ь Комуністи —
це розум, честь і совість свого народу (НІ, 10, 112).
2. «Партія —
розу
м, честь і совість нашої епо
хи»,
—
говорив В. І. Ленін, який створив нашу партію (Основи, 29).
Російський першодрукар —
Федоров Іван (бл. 1525
—
1583).
Російським першодрукарем вважається Іван Фе
доров, який разом із своїм помічником Петром Мстиславцем (біло
русом з походження) 1 березня 1564 року випустив у світ книгу під назвою «Дія
ння...» ( Пл ющ
П. П. Історія української літера
турної мови. К., 1971, 202).
С
Санітари лісу
—
1) мурашки; 2) птахи. П о р.: до 2 ):
Крилаті санітари; Пернате населення (плем'я); Пе
рнаті друзі.
1. У вільний від уроків час, у дні літніх канікул старшокласники ведуть календар фенологів, садять дерева... розселяють «санітарів лісу» —
мурашок (РО, 29.12.1979).
2. Про «санітарів лісу» —
дятлів —
читач, мабуть, уже знає немало... (Наш друг
—
природа. Ужгород, 1976, 158).
Світове співтовариство —
Організація Об'єдна
них Націй (ООН).
Новий комплекс мирних ініціатив, внесений Ра
-
дянським Союзом на XXXV сесію Генеральної Асамб
леї ООН, стоїть у центрі уваги світового співтова
риства (РГ, 26.09.
1980).
Свято в робочій спецівці; червона субота —
ленінський комуністичний суботник. П о р.: День комуністичної праці; Ленінська трудова вахта; Свято звільненої (комуністичної, удар
ної) праці; Трудове свято.
Свято в робочій спецівці. Раннього ранку на всі
х дільницях ордена Трудового Червоного Прапора колгоспу імені Войкова Нижньогірського району від
булися мітинги з нагоди «червоної суботи» (КрП, 18.04.1982).
83
Свято звГльненоТ (комуністичної, ударної) пра
ці —
ленінський комуністичний суботник. Див.:
Свято в робочій спецівці.
Свято «червоної суботи» —
свято звільненої пра
ці, весняного оновлення землі. В цьому році за пропозицією трудящих столиці нашої Вітчизни Все
союзний комуністичний суботник присвячується дню народження Володимира Ілліча Леніна (РУ, 18.0
4. 1980).
На свято комуністичної праці вийде 6,5 тисячі меблевиків Ровенщини; понад 5 тисяч з них пра
цюватимуть безпосередньо на робочих місцях (РУ, 15.04.1982).
Свято ударної праці. Перший суботник у Керчі був організований навесні 1921 року (КрП
, 18.04. 1982).
Свято ідеологічних працівників —
День про
пагандиста.
Цьогорічне свято ідеологічних працівників, що за традицією відзначається в останню суботу вересня, стане своєрідним оглядом готовності пропагандистів, агітаторів, політінформаторів до но
вого навчального року в системі політосвіти... (КЖ, 25.09.1980).
Свято повноліття —
вручення паспорта.
Свято повноліття. Надовго запам'ятається учням десятих класів Чернівецької середньої школи № 39 вечір, присвячений врученню паспортів (РО, 22.12. 1979).
Свято червоної суботи. Ди в:
Свято в робочій спецівці.
Священна книга мусульман —
коран.
Мухаммед був неписьменною людиною, але все, що він казав, його учні записували на глиняних табличках і пальмовому листі. З його висловлювань було складено «священну» кн
игу мусульман —
коран (у перекладі з арабської мови —
«читання») (ІСВ, 62).
«Священне місто» [усіх) мусульман —
Мекка.
Близько 630 року більшість арабських племен прийняла іслам і визнала владу Мухаммеда. Опір непокірних був придушений надісланими проти ни
х загонами. Мекка стала центром мусульманської релігії, «священним містом» усіх мусульман (ІСВ, 62).
Сейф Руру —
Дюссельдорф (ФРН).
Дюссельдорф (700 тис. жителів) має багатогалу
зеву промисловість, відомий як центр культури, але особливо як «сейф Руру» й д
ілова столиця ФРН: у ньому містяться правління понад 400 західноні
мецьких промислових, торгових монополій і банків (у тому числі іноземні) (ЕГЗК, 170). «Серпастий, молоткастий» —
паспорт громадя
нина СРСР. П о р.: Головний (основний) доку
мент громадянина
СРСР; Мандат громадянина Радянської держави; Посвідчення повноправ
них громадян; Пурпурова книжечка.
Вчора на вручення «серпастого, молоткастого» він прийшов після зміни, виконавши завдання на 220 процентів (РУ, 6.01.1976).
Серце Вітчизни (нашої Батьківщи
ни, нашої країни, Росії) —
Москва.
Серце Вітчизни. Досвід металургів столиці щодо дострокового освоєння потужностей нової техніки запозичили їх українські колеги (РГ, 25.11.1979).
Радянська країна опинилась у вогненному кіль
ці... Але в серці нашої Батьків
щини —
Москві працю
вав Ленін, працював Центральний Комітет партії більшовиків. Вони керували усім життям країни (Оповідання, 127).
Москва —
місто
-
герой, серце не тільки Російської республіки, а й усієї нашої багатонаціональної країни (ЕГ СРСР, 103).
Війсь
ка Наполеона зазнавали великих втрат, але продовжували наступати. З кожним днем вони наближалися до Москви —
серця Росії (Оповідання, 73).
Сиза чума XX століття —
куріння.
Крим, куди приїжджають мільйони людей для зміцнення свого здоров'я, повинен одним з перших покінчити з курінням —
сизою чумою X X
століття (КрП, 18.05.1980).
Сині комірці —
робітники у США.
Тисячі біржових і конторських службовців снують тротуарами, носяться з якимись паперами з під'їзду в під'їзд, заповнюють вузьку проїжджу частину кри
во
ї вулиці... Це так звані «білі комірці», ті, що служать великому бізнесу не біля верстатів (робіт
ників називають у США «синіми комірцями»), а за письмовими столами (РУ, 85
10.04.1979). Сіра речовина, жарт. —
мозок. П о р.: Голов
-
ний командний пункт нашого ор
ганізму.
Одну гумореску, безперечно, легше написати, ніж роман, навіть разів у десять, а от коли збірку... Тут сил, часу і сірої речовини піде не менше, ніж пішло б на роман (ЛУ, 12.12.1980).
Сірі гіганти —
слони. П о р.: Колос суходолу.
Ікла африканських слонів можуть стати причиною цілковитого знищення сірих гігантів у Східній Африці ще до кінця нинішнього століття (РУ, 15.02.1980).
Скарби людської думки —
книжки. По р.: Джерело знань.
Радянські люди достойно цінують скарби люд
ської думки... Багатомільйон
ну армію шанувальників і пропагандистів друкованого слова об'єднує Все
союзне добровільне товариство любителів книги (РУ, 13.09.1979).
Скарбниця добрих сердець —
фонд миру.
Парасковія Іванівна —
постійний вкладчик Ра
дянського фонду миру. От і недавно вона
внесла у скарбницю добрих сердець одноденний заробіток (РУ, 16.03.1980).
Скарбниця [людської] пам'яті [та славних тра
дицій] —
музей.
Нині на Херсонщині на громадських засадах діють 138 скарбниць людської пам'яті та славних традицій. Дванадцятьом із них п
рисвоєно звання народних. Методичну допомогу їм подають працівники держав
них музеїв (РУ, 13.03.83).
Скарбниця [народного] досвіду [і наших досяг
нень] —
Виставка досягнень народного госпо
дарства СРСР (УРСР, БРСР та ін. республік). Пор.:
Академія досвіду;
Головна виставка країни.
Скарбниця досвіду. Величезні масштаби звер
шень радянського народу яскраво розкриває вистав
ка «Від першої Всесоюзної до ВДНГ СРСР», яка відкрилась 19 серпня на головній виставці країни (РУ, 20.08.1983). "
Скарбниця народного д
освіду. ВДНГ УРСР у 1980 році... Скарбниця досвіду і наших досягнень —
ВДНГ УРСР —
широко відчиняє двері для числен
них відвідувачів (РУ, 12.01.1980).
Служба здоров'я —
медицина.
Більше ЗО років віддала службі здоров'я Марія _ Герасимівна... Шістнадцять з них вона працює медич
ною сестрою... (КрП, 8.07.1980).
Смерековий край —
район українських Карпат та Прикарпаття, П о р.: Верховинський край:
Пісні смерекового краю. Пригадалося дитинство. Ми, тоді ще школяре зачувши по радіо «Червону руту», носилися, мов на крилах, і наспівували її на перервах і уроках (РО,
-
16.02.1980). «Сніговий барс» —
досвідчений альпініст.
...Науковий співробітник Валерій Дубинін був удостоєний почесного звання «сніговий барс». Титул цей став уже офіційним. Його дістають тільки ті, хто
підкорив усі «семитисячним» країни, піднявся на всі чотири вершини, висота яких —
понад 7 тисяч метрів (на піки Комунізму, Леніна, Перемоги, Корженевської) (РУ, 28.09.1976). «Собаки війни», ірон. —
наймані солдати агре
сивних імперіалістичних держав. П о р.: «Сол
дати удачі».
Великий англійський драматург В. Шекспір ще в XVI столітті назвав найманців «собаками війни». Ця виразна і справедлива кличка збереглася за ними до наших днів. «Собаки війни» широко вико
ристовували диверсії, збройні напади і провокац
ії на кордонах, вбивали політичних і державних діячів, організовували державні перевороти (КрП, 25.02. 1980).
«Солдати удачі», ірон. —
наймані солдати агре
сивних імперіалістичних держав. По р.:
«Соба
ки війни».
Про американських найманців, які за гроші вою
ють під прапорами найреакційніших диктатур, розповіла телевізійна компанія Ен
-
бі
-
сі. У наші дні, говориться у показаному нею документальному філь
мі, «солдатів удачі» з США можна зустріти в ПАР,
Гватемалі, Сальвадорі, Чілі та інших країнах (СВ, 11.06.1980)
.
Солодка плантація (~е поле)
-
—
плантації цук
рових буряків.
Ми знаємо: у багатьох господарствах області не сповна використовують усі резерви на солодких плантаціях. І ми 87
колективно повинні повернути Ро
-
венщині славу поліської школи буряківництва (РУ, 23.12.1975).
їм довірено плекати стабільні врожаї на «солод
кому» полі... А поле це особливе. Солідну площу займають цукрові буряки —
майже чотириста гекта
рів (РУ, 9.09.1979).
Солодка продукція —
1) кондитерські вироби; 2) мед; 3) цукор; 4) продукція плод
оконсерв
ного заводу (джем, повидло, соки тощо). П о р. до 2): Солодкий врожай (янтар); до 3): Солод
кий пісок (кристал).
1.
Понад 120 видів солодкої продукції випускає Луцька кондитерська фабрика (РУ, 3.12.1978).
2.
Пасічник колгоспу імені Тельмана доби
вся небувалого медозбору —
за чотири викачки одержав 4,8 тонни солодкої продукції, або по 64 кілограми від кожної бджолосім'ї (РУ, 28.10.1980).
3.
Перші десятки тонн солодкої продукції з ново
го урожаю виробили сьогодні цукрові підприємства у Городенці т
а Бовшеві (СВ, 24.09.1975).
4.
До кінця нинішнього року завод виготовить і відправить зарубіжним країнам ще 150 тонн сливо
вого та полуничного джему, 40 тонн сливового повид
ла та деякі інші види солодкої продукції (РУ, 27.11. 1982).
Солодкий врожай (янт
ар) —
мед. П о р.: Со
лодка продукція.
Уже скоро воскові чарунки у вуликах будуть ущерть заповнені цілющим... медом, і для пасічни
ків настане радісна пора викачування першого в цьому році солодкого «врожаю» (МУ, 12.06. 1980).
Пасічники Лановецького міжгос
подарського під
-
приємства по виробництву продуктів бджільництва почали качати мед. Уже зібрано майже тисячу кіло
грамів «солодкого янтарю» (РУ, 9.06.1979).
Солодкий пісок (кристал) —
цукор. П о р.: Со
лодка продукція.
Одержання 50 і більше центнерів солодк
ого піску з гектара має стати .віднині постійною нормою... (РУ, 8.12.1978).
Колектив Острозького цукрового заводу одним з перших у галузі виконав п'ятирічний план. Батьків
щині продано майже 478 тисяч тонн солодких криста
лів (РУ, 10.08.1980).
Солодкі жнив
а —
збирання цукрових буряків. П о р.: Другі жнива.
Втім, свій авторитетний присуд про врожай, цукристість коренів, про трудову напругу винесуть «солодкі жнива» (РУ, 9.09.1979).
Солодкі корені —
цукрові буряки. По р.:
Біле
золото.
^
^
Незважаючи на несприят
ливі погодні умови в ряді областей України, вже в 1965 р. державі було прода
но 10,3 млн. т хліба, цукрова промисловість одержа
ла солодких коренів на 1 млн. т більше, ніж перед
бачалося планом (Іст. УРСР, 9
—
10,149). Сонячна квітка —
соняшник.
Прискореними
темпами посіяли соняшник земле
роби України... На кожному четвертому гектарі в республіці сонячна квітка вперше вирощується за новою технологією (РУ, 18.05.1980). Сонячний геній Сходу, уроч. —
Авіценна (XI ст.).
У ці дні прогресивне людство світу за рішен
ням ЮНЕСКО відзначає тисячоліття з дня народження видатного вченого
-
енциклопедиста середньовікового Сходу Абу Алі Ібн Сіни, відомого під іменем Авіцен
-
ни. Сонячний геній Сходу подарував людству ви
значні твори в галузі філософії, медицини, поезії, музики, математики, астрономії, ботаніки, геології та інших наук (РО, 13.09.1980).
Сонячний камінь —
бурштин (янтар).
Сонячний камінь. Так називають бурштин. У ньо
му немає блиску діаманта, загадковості смарагда, але віками цей чудовий, теплий камінь підкоряв своє
ю красою.
Вони [кар'єри] полегшили доступ до запасів сонячного каменю. Янтароносна порода —
синя глина —
залягає близько від поверхні (КрП, 2.03. 1983).
Сонячний клоун —
Олег Попов.
На манежі Олег Попов, народний артист СРСР, виступає в своєму незмінному о
ксамитовому піджаку, смугастих брюках і картатій кепці, з
-
під якої стир
чить білястий чуб. Його знають і люблять мільйони 89
прихильників циркового мистецтва у нашій країні. І називають —
сонячний клоун... (МУ, 14.06.1980).
Сонячний півострів —
Крим.
Крим зда
вна славиться лісами. Вони не лише густим килимом вкрили схили гір, а й великими острівцями «забігали» в степову частину сонячного півострова (РО, 19.09.1981).
Сонячні грона (ягоди) —
виноград. П о р. Янтарні ягоди (грона).
Виноградарі Миколаївщини вирости
ли нинішньо
го року рясний врожай. Крім переробки та реалізації сонячних грон на місці, радгоспи відправляють вино
град столових сортів у різні міста країни (РУ, 9.10. 1975).
Вчора п'ять тонн сонячних ягід за традицією від
-
правлено у дитячі здравниці Євпат
орії (КрП, 13.08. 1980).
Співачка досвітніх вогнів. Ди в.:
Дочка Про
-
метея.
Співець Буковини —
Федькович Осип
-
Юрій (1834
—
1888), український письменник
-
демо
-
крат. По р.:
Буковинський Кобзар (соловейко).
Співець Буковини. Осип
-
Юрій Гординський
-
Федь
-
кович наро
дився 8 серпня 1834 року в карпат
ському селі Сторонці
-
Путилові на Буковині (УМЛШ, 1968, № 8, с. 21).
Співець Гуцульщини —
Черемшина Марко (1874
—
1927).
Співцем Гуцульщини, полум'яним захисником знбдоленого народу увійшов в історію української літератури М
арко Черемшина (Іван Юрійович Семенюк) (УМЛШ, 1974, № 6, с. 13). Співець чуття єдиної родини —
Тичина Павло Григорович (1891 —
1967).
Співець чуття єдиної родини з особливим пієте
том писав про братерське єднання російського та українського народів (УРЛ, З
О).
Справляти квітку —
кінчити жнива.
На завершенні жнива в Заліщицькому районі. Ще день
-
два і справлять «квітку» колгоспи «Маяк», «Золота нива», «Зоря комунізму», імені Петров
-
ського, «Шляхом Леніна» та інші (ВЖ, 11.08. 1974).
Срібне весілля —
двадцятип'я
тирічний ювілей подружнього життя.
Друзі, представники громадських організацій зі
бралися на срібне весілля. (РУ, 12.01.1980).
Срібне зерно —
рис. По р.:
Біле зерно.
Відомо: коли замулюються джерела, міліє, а то й засихає річка або озеро. Так і на рисових ч
еках. Де не дбають про джерела їх родючості, там «важ
кою» стає земля, слабіє потік срібного зерна (РУ, 23.09.1975).
Срібні жнива —
збирання рису.
Чіткий ритм «срібних» жнив на полях рисорад
-
госпу
-
велета відчувається на токах господарства (РУ, 23.09.1975).
Срібні косяки —
риба. По р.:
Живе срібло.
Великою школою для рибоводів став багатий досвід потужного Цюрупинського нерестовирощу
-
вального господарства, що вже не перший рік збага
чує срібні косяки в пониззі Дніпра (РУ, 9.11.1979).
Сталевий кінь (орач) —
т
рактор.
Уже багато років у селі Розквіт на п'єдесталі височить трактор —
один з найперших «сталевих ко
ней» найпершої в нашій країні Шевченківської МТС, яку було організовано в Березівському районі в листопаді 1928 року (РУ, 8.12.1978).
Цей полігон допомаг
ає випробувачам швидко одержувати необхідну інформацію для дальшого вдосконалення вузлів і деталей сталевих орачів (РУ, 25.11.1979).
Сталеві солдати Вітчизни —
танкісти.
Танкістів по праву називають сталевими солдата
ми Вітчизни (ПБ, 9.09.1979).
Стальна ар
терія (~е русло)
—
трубопровід.
Новий трубопровід являтиме собою трубу у трубі, простір між якими заповнений бетоном. При такій конструкції внутрішня стальна артерія перерізом 1420 міліметрів здатна витримати подвоєний, порів
няно з нормою, тиск (РГ, 12.06.
1980).
По стальному руслу сибірська нафта в перші дні нового року прийшла на територію Кіровської обла
сті (КрП, 9.01.1980).
91
Стальна магістраль —
залізниця. П о р.: Дзвінка магістраль.
Більш як 40 років пропрацював Віктор Сергійо
вич на стальних магістраля
х (РГ, 12.06.1980).
Степовий корабель —
зерновий комбайн.
А за током вдалині пливуть пшеничним морем степові кораблі —
комбайни (РУ, 13.08.1982).
Столиця БАМу —
ст. Тинда.
Хочу розповісти про Тинду, про будівельників цієї столиці БАМу, як вони самі її нази
вають (КрП, 5.08.1980).
Столиця Гуцульщини —
Косів.
Якщо вам доведеться бути в столиці Гуцульщи
-
ни —
Косові на Івано
-
Франківщині, радимо завітати в музей училища прикладного мистецтва (РО, 2.04. 1980).
Столиця гірницького краю —
м. Донецьк. П о р.: Шахтарс
ька столиця.
Попрацювати у вугільному вибої літньої пори ви
рішили багато студентів Донбасу. В столиці гірниць
кого краю завершено формування спеціалізованих молодіжних загонів (РО, 1.07.1980). Столиця зварювання —
НДІ електрозварю
вання імені Є. О. Патона
АН УРСР.
У кольоровій стрічці «Київнаукфільму» «Столиця зварювання» йдеться про величезну роботу, яка ве
деться в Науково
-
дослідному інституті електрозва
рювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР, та застосування його розробок в різних галузях народно
го господарства країни (РУ, 18.05.1980).
Столиця української драматургії —
хутір Надія на Кіровоградщині.
Столицею української драматургії назвав акаде
мік Олександр Корнійчук хутір Надію на Кіровоград
щині, з яким тісно переплелися життя і творчість одн
ого з засновників професійного українського театру Івана Карпенка
-
Карого, його талановитих братів Миколи Садовського, Панаса Саксаганського і сестри Марії Садовської (КЖ, 25.09.1980).
Суспільство соціального оптимізму —
соціа
лізм.
Успіхи СРСР та інших кра
їн соціалістичної співдружності є свідченням того, що саме соціаліз
-
М
У —
суспільству соціального оптимізму —
належить майбутнє (НІ, 10, 269).
Сухе поливання —
розпушування грунту.
Недарма розпушування іноді називають «сухим поливанням». Кажуть так: «Краще один раз добре розпушити, ніж двічі погано полити» (Б, 57).
Т
Тарасова земля, поет.
—
Черкащина, батьків
щина Т. Г. Шевченка. По р.:
Шевченків край (край Шевченка).
Оце вона, Тарасова земля. Лише по смерті він вернув до неї. І світ знімає шапку у музеї: Оце вона —
Тарасова земля.
(РУ, 27.11.1979).
Тихе полювання —
збирання грибів.
Густо вкрили галявини пониззя Полтавщини рижики, підосиновики, опеньки і, звичайно, цар гри
бів —
білий. З повними кошиками повертаються з тихого полювання майже всі (РУ, 5.10.1980)
.
Торговці смертю, зневажл. —
мілітаристи,
Не на словах, а на ділі показує наша Батьків
щина приклад того, як треба боротися за мир і щастя людей. Але це не подобається торговцям смертю (КрП, 15.01.1980).
Третій, трудовий семестр —
літня праця студ
-
загонів
.
...Календарним планом підготовки передбачено заходи, які випливають і доповнюють одні одних і які гарантують успішну зустріч третього, трудового семестру (МГ, 28.11.1979).
Третя всесоюзна кочегарка —
Карагандин
ський вугільний басейн.
У Казахстані розташ
ований Карагандинський ву
гільний басейн —
третя «всесоюзна кочегарка», після Донбасу і Кузбасу (ЕГ СРСР, 194).
Трудівник з королівським титулом —
алмаз.
93
Трудівник з королівським титулом. Алмаз, цей найдавніший мінерал, який людина спізнала майже п'ять т
исяч років тому, цей неодмінний вельмишанов
ний гість царських палаців, перетворився на трудів
ника науково
-
технічного прогресу (Наука і культура. Україна, 1973. К
-
, 1973, с. 167). Трудівники гарячого цеху —
сталевари, мета
лурги. П о р.: Люди вогненної пр
офесії; Майст
ри вогню (вогняного ремесла; професії, спра
ви).
Прагнучи задовольнити всезростаючий попит на метал, трудівники «гарячого цеху» України рік у рік нарощують його випуск, поліпшують якість (РУ, 15.07.1979).
Трудівники лісової ниви —
працівники лісового господарства. Пор.:
Господарі зелених квар
талів.
Успішно впоралися трудівники лісової ниви і з завданнями минулого року. Площа зелених масивів зросла на 69 тисяч гектарів (РУ, 7.04.1979). Трудівники моря —
рибалки.
Промисел камбали почався біля б
ерегів Тархан
-
кутського півострова. Вчора трудівники моря доста
вили на баЗу чергову партію цієї цінної риби (КрП, 29.03.1980).
Трудове свято —
ленінський комуністичний су
-
ботник. Пор.:
День комуністичної праці; Ле
нінська трудова вахта; Свято в робочій сп
еців
ці; Червона субота; Свято звільненої (кому
ністичної, ударної) праці.
З усіх усюд у ці дні йдуть листи про діяльну підготовку до трудового свята, про одностайність, з якою колективи підприємств, колгоспів і радгоспів, установ і організацій вирішили вз
яти участь у кому
ністичному суботнику (РУ, 18.04.1980).
Трудове суперництво —
соціалістичне змаган
ня.
Могутніми крилами називаємо ми соціалістичне змагання. Всі наші успіхи досягнуті завдяки його життєдайній силі. Трудове суперництво широко роз
винуте в усіх великих і малих колективах... (КрП, 14.10.1980).
Туманний Альбіон —
Англія. Пор.:
Колишня «Майстерня світу».
Засновники футболу, англійці, цього вечора на стадіоні в Більбао грали з французами. Цікаво, що спортсмени туманного Альбіона забили м'яч на п
ер
шій же хвилині (РУ, 18.06.1982).
У
Урожай голубої ниви —
вилов риби.
Високий і цьогорічний урожай «голубої ниви». Із ставів уже виловлено 34 тонни риби (РУ, 17.10.1982).
Ф
Фабрика м'яса —
відгодівельний комплекс.
Збудували фабрику м'яса. Державна комі
сія при
йняла в експлуатацію свиновідгодівельний комп
лекс —
підсобне господарство Львівського відділка залізниці (РУ, 17.08.1982).
Флагман чорної металургії [України] —
комбі
нат «Криворіжсталь».
Багато зробили партійні, громадські організації, адміністра
ція, щоб флагман чорної металургії пра
цював упевнено (РУ, 10.01.1976). Фортеця на колесах —
бронепоїзд. П о р.: За
лізна фортеця.
Вони допомагали нам ремонтувати фортеці на колесах, повертати їх у бойовий стрій, а ми з заліз
ничниками ділилися останнім шм
атком хліба, грудоч
ками цукру (РУ, 9.01.1979).
Форум комуністів країни (нашої партії),
уроч. —
з'їзд КПРС.
І немає сумніву, що з цим завданням виробнични
ки справляться. Як і з зобов'язаннями на честь на
ступного форуму комуністів країни (ЧП, 25.0
7.1980).
Кожен форум нашої партії відкриває перед Ра
-
дянською країною нові горизонти... (МУ, 25.09.1980).
Франків вуз —
Львівський державний універси
тет імені І. Я. Франка.
З дня у день професор кафедри зарубіжної літе
ратури Чечерін сіяв у душі студентів
Франкового вузу зерна знань, сіяв доброту, любов до художнього слова... (ВУ, 10.06.1980).
95
Хазяїн Арктики —
білий ведмідь.
Захоплений рибалкою, хазяїн Арктики не повер
тається назад, а цього тільки й треба хи
трим песцям ( В о д о п'я н о в
М. Як Тяпка потрапив до школи. К., 1976, 5).
Халтурний рід, зневажл. —
користолюбці.
Іронією пройняті рядки поеми, де Котляревський пише про релігію та її служителів, жерців, що здавна були «хаптурним родом», тобто користолюб
цями (
УЛ, 8, 170).
Хартія миру і щастя. Ди в.:
Маніфест нашої епохи.
Хвороба віку —
рак.
Здобутки науки в подоланні будь
-
якого різновиду недуги свідчать, що «хвороба віку» поступово здає позиції,
—
розповідає київський онколог (РУ, 15.10. 1975).
Хвороби сучасної ци
вілізації —
хвороби серце
-
во
-
судинної системи.
Нині, коли серед недугів серцево
-
судинної систе
ми на перший план вийшли так звані хвороби сучас
ної цивілізації —
гіпертонічна, атеросклероз, коро
нарна недостатність та інфаркт міокарда, великого значення по
ряд із розвитком лабораторно
-
інструмен
тальних досліджень набуває фізична діагностика, зокрема аускультація серця (РО, 16.02.1980).
Хліб будіндустрії —
цемент.
Човникові маршрути тракторних поїздів з приче
пами і цементовозів дадуть змогу без перевалок і в
найкоротші строки доставляти «хліб будіндустрії» безпосередньо споживачам (РУ, 28.11.1975). Хліб індустрії ([для] промисловості)
—
1) ме
тал; 2) кам'яне вугілля. По р.
до 2).* Горючий (сонячний) камінь; Чорне золото.
1. Всім треба постійно пам'ятати, що мета
л —
це хліб індустрії, і треба відповідати за раціональне використання кожного його грама (КрП, 4.07.1982).
Його продукція —
метал, «хліб для промисло
вості» (РУ, 26.04.1979).
2. Ще в перші роки Радянської влади В. І. Ленін називав вугілля справжнім хлібом
промисловості (РУ, 8.01.1976).
X
96
Хліборобська народна академія —
передовий колгосп, радгосп.
Хліборобською народною академією називають це господарство, досвід славних хліборобів та буряко
-
водів переймають трудівники інших областей і рес
публік країни (РУ, 10.06.1980).
Хліб тропіків —
банани.
Бразільську кухню важко уявити без бананів —
їх кладуть у гарніри, салати, морозиво, з них виготов
ляють варення, напої, борошно. Через те банани й називають «хлібом тропіків» (ЕГЗК, 264).
Холодильник Землі —
Антарктида
. Пор.:
Бі
лий материк; Льодовий (шостий) континент (материк).
Антарктиду називають «холодильником» Землі. Вона дуже впливає на клімат нашої планети (ГМ, 97).
Холодна війна —
нагнітання передвоєнної на
-
пруженості.
Не на словах, а на ділі показує наша Батьк
івщи
на приклад того, як треба боротися за мир і щастя людей. Але це не подобається торговцям смертю. На словах вони теж борються за розрядку, а на ділі відроджують дух «холодної війни»... (КрП, 15.01. 1980).
Храм науки, уроч. —
вуз.
Недарма ж вуз (правда,
здебільшого в урочистих випадках) називають храмом науки. І правильно. Таким кожен навчальний заклад і повинен бути —
привабливим, затишним, красивим... (РУ, 25.10. 1979).
Художник слова —
письменник. По р.:
Май
стер [художнього] слова; Майстри літератури
; Майстри пера.
Художник слова, який вірно служить своєю твор
чістю народові, тим самим втілює у своїх творах принцип» комуністичної партійності (УРЛ, 8).
ц
Царство Нептуна —
море.
Вивченням таємниць моря люди займаються з давніх давен. Однак сьогодні ми п
оки що мало знаємо для того, 97
щоб почувати себе у царстві Неп
туна, як вдома (РО, 1.10.1980).
Цілющі голки —
голкотерапія.
Цілющі голки. Асоціацію рефлексотерапії медич
ного товариства невропатологів і психіатрів створе
но в Ялті. Бона об
'єднала 34 голкотер
апевтів, які працюють у профспілкових і відомчих здравницях, поліклініках Ялти і Алушти (КрП, 12.10.1980).
Цілющі трави та ягоди —
лікарські рослини. П о р.: Аптека природи; Зелена аптека; Зелені лікарі (ліки).
З метою збереження цілющих трав та ягід і рег
улювання масового їх збору на 20 тисячах лісо
вих гектарів створено спеціальні заказники (РУ, 14.04.1979).
Цукровий Донбас —
Вінниччина.
Тоді Європа тільки починала пити [чай] без цукру. Але я, як подоляк із «цукрового Донбасу», кажу йому: «Давай
-
валяй з ц
укром» ( Ч о р н о
г у з
О. «Аристократ» із Вапнярки. К., 1979, 219).
Ч
Червона діва Монмартру —
Мішель Луїза, французька революціонерка, письменниця.
Героїнею їчомуни була вчителька Луїза Мішель (1830
—
1905), «червона діва Монмартру», як її про
звали в народі (НІ
ст, 9, 18).
Червона планета —
Марс.
В цілому за роки космічної ери Радянський Союз послав до «червоної планети» сім станцій «Марс» загальною масою 26 тонн (до марсіанських апаратів належить також станція «Зонд
-
2») (РУ, 12.11.1982). Червона субота. Див.:
Св
ято в робочій спе
цівці.
Червоний вершник —
кіннотник радянських ре
-
волюційних військ.
Бої... Бої... Не раз ворожа куля викидала черво
ного вершника з хвилі атаки, жбурляла на просо
чену гірким потом боїв землю. Та знову ставав у стрій —
на захист радянськ
ої влади, нового життя... Стали сівачами червоні вершники, змінили шаблю на плуг і довели, що орудують ним не гірше, ніж зброєю (РУ, VIII, 1982). Червоний X
98
університет —
Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. П о р.: Шев
ченків університет.
Н
азву «червоного» університету вуз дістав у до
-
революційні часи за активність його вихованців у боротьбі з самодержавством. Значна роль у двобої з царизмом на рубежі XX століття, коли в Росії і на Україні визрівала революційна ситуація, належа
ла передовій молоді Києва* (РО, 18.10.1980).
Червоногалстучна дітвора —
піонери. П о р.: Юні ленінці.
У червоногалстучної дітвори Країни Рад —
кані
кули, пора туристських мандрівок по рідному краю, спортивних змагань, цікавих зустрічей, концертів (КЖ, 12.06.1980).
Черв
онозорі воїни —
червоноармійці, радянські воїни.
Невелика група мужніх червонозорих воїнів стій
ко стримувала натиск у кілька разів переважаючих сил віроломних загарбників (РО, 25.06.1980).
Чернігівський Ікар (Ікар з Чернігівщини) —
Кибальчич Микола Іва
нович (1853
—
1881).
Чернігівський Ікар... В ту ніч 21 березня 1881 року за кілька днів до страти геніальна думка Ікара з Чернігівщини вибухнула, як спресований порох в ра
кеті, і вперше подолала земне тяжіння: на чорній тюремній стіні камери уламком ґудзи
ка революціо
-
нер
-
народоволець накреслив проект реактивного апа
рата, важчого за повітря (РУ, 3.11.1979).
Член [славної] гагарінської сім'ї —
космонавт. П о р.: Герої космосу; Зоряні брати; Лоцмани всесвіту.
Леонід Попов став повноправним членом славної гаг
арінської сім'ї (МУ, 10.04.1980).
Чорна смерть, іст. —
чума.
У середині XIV століття країни Європи охопила страшна епідемія чуми. її називали «чорною смер
тю». В Англії «чорна смерть» вчинила величезні спустошення: в країні вимерла третина населення (ІСВ
, 128).
Чорне золото
—
1) кам'яне вігулля; 2) нафта. П о р.: до 1) Горючий (сонячний) камінь; Хліб індустрії ([для] промисловості).
99
1.
Свої думки гаряче висловили всі бажаючі, а першокурсник Олександр... під їх враженням навіть написав експромтом вірш про
нелегку, але дуже по
трібну професію шахтаря, умінням і зусиллям якого йде на
-
гора чорне золото (РО, 12.01.1980).
2.
В Мексіці уряд націоналізував родовища наф
ти ще в 1938 р., цим актом було закладено фунда
мент державного сектора й розв'язано енерге
тичну проблему в країні. У середині 70
-
х років у цій країні було відкрито нові багатющі родовища «чорного зо
лота», з використанням яких тепер пов'язуються плани економічного розвитку країни (ЕГЗК, 259).
Чорний барон, іст. —
Врангель.
У ці тривожні дні В. І. Ленін звернувся до незаможних селян України із закликом посилити бо
ротьбу проти Врангеля... Наприкінці жовтня 1920 р. Червона Армія перейшла в загальний наступ, у ході якого основні сили «чорного барона» були розгромле
ні, а рештки їх засіли за Перекоп
ськими укріплен
нями (Іст. УРСР, 9
—
10, 71
—
72). Чорний Вашінгтон —
негритянське гетто в. столиці США.
І є Вашінгтон чорний. Він разюче відрізняється від білого... Тут панують масове безробіття, жахливі злидні і нестатки, відчай і безнадійність (ЛМ, 12
.06. 1980).
Чорний камінь —
метеорит. П о р.: Космічний пришелець (пришелець з Всесвіту); Небесний камінь (пришелець); Падаюча зоря.
Під час польоту метеорит оплавляється і по
кривається чорною кірочкою. Один такий «чорний камінь» вмурований у стіну храму Мекки і є предме
том релігійного поклоніння (А, 70).
Чорний континент —
Африка.
Запевняючи молоді незалежні країни Африки у своїй «дружбі» і «найкращих намірах», адміністра
ція [США] разом з тим таємно розробляє широку програму диверсій проти африканських народів, спрямовану на дискредитацію і розкол зсередини національно
-
визвольних рухів на «чорному» конти
ненті, особливо на його півдні (РУ, 20.09.1980).
X
100
Чорні квартали —
негритянські гетто в капіта
лістичних містах.
Майже дві третини населення столиці [США
] —
негри. Вони живуть у так званих «чорних Кварта
лах» міста (ЛМ, 12.06.1980). Чорні люди, іст. —
трудові люди в XIV
—
XVII ст.
У Новгороді часто вибухали повстання «чорних» людей проти «кращих»... «Чорні» люди іноді захоп
лювали и ділили майно «кращих» (Іс
т. СРСР, 7, 59).
Чотириногий друг —
собака.
Коли Олександра Д. призвали в армію, він по
просився в прикордонні війська і взяв з собою собаку. Перед цим він пройшов із своїм чотириногим дру
гом спеціальну підготовку в обласному клубі службо
вого собаківницт
ва (РУ, 2.10.1981).
Чуття єдиної родини —
почуття інтернаціональ
ної дружби у радянських громадян.
Окрилені чуттям єдиної родини, всі радянські люди готуються добрими трудовими ділами зустріти 60
-
річчя утворення СРСР (РУ, 2.11.1982).
Ш
Шаховий принц, жарт.
—
чемпіон світу з шахів серед юніорів.
В норвезькому місті Шієні, батьківщині відомого драматурга Генріка Ібсена, 56 юних шахістів світу з 51
-
ї країни визначили чемпіона —
шахового прин
ца... (МГ, 27.11.1979).
Шахтарська столиця —
м. Донецьк. П о р.: Стол
иця гірницького краю.
Людно сьогодні у новій дитячій бібліотеці, що днями відкрилася у Куйбишевському районі Донець
ка... Цей найбільший з подібних закладів шахтар
ської столиці почав діяти у новому мікрорайоні Магістральний (РО, 18.10.1980).
Шахтарський к
рай —
Донбас, Донеччина. П о р.: Всесоюзна кочегарка; Вугільний край [України].
У холодному і голодному 1944 він став учнем Краснолуцького гірничого технікуму. Для нього, сина 101
шахтарського краю, цей вибір не був випадковим (РО, 29.12.1979).
Шевченків край (край(Шевченка) —
Черкащи
на, батьківщина Т. Г. Шевченка. П о р.: Тара
сова земля.
В Зоряному і на батьківщині Гагаріна квітують троянди і яблуні з Черкащини. І не випадково майже всі космонавти, побувавши в космосі, обов'язково приїжджають у цей чарівний куточок України —
Шевченків край... Давня дружба зв'язує космонавтів і край Шевченка (РУ, 4.11.1982).
Шевченків університет —
Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Пор.: Червоний університет.
Бажання розуміти й знати внутрішній світ людей, закони, що регулюють відносини особистості із середовищем, привели його до Києва, на філософ
ський факультет Шевченкового університету (РО, 19.03.1980).
Школа дорослих —
вечірня (змінна) школа ро
бітничої (сільської) молоді.
Багатогранна діяльність сучасно
ї школи дорос
лих сьогодні немислима без постійного зв'язку із базовим підприємством (РО, 26.12.1981).
Штучна ріка —
канал.
Свій початок штучна ріка візьме на порослому віковими соснами узбережжі Обського моря (РУ, 19.04.1975).
Штучні сонця —
електролампи.
Майже півсотні видів електричних ламп з прозо
рими, матовими і синіми колбами виробляв по війні Львівський електроламповий завод. Випуск штучних сонць сягнув на підприємстві мільярдного рубежу (РУ, 3.12.1978).
щ
Щит повітряних рубежів Батьківщини —
вій
сь
ка протиповітряної оборони.
Війська протиповітряної оборони країни по праву називають надійним щитом повітряних рубежів Бать
-
ківщини (РУ, 8.04.1979).
X
102
Ю
Юні ленінці —
піонери. Пор.:
Червоногалстуч
-
на дітвора.
Дзвінкоголосе привітання юних ленінців прозву
ча
ло прологом до урочистих зборів, присвячених Дню вчителя... (РО, 11.10.1980).
Юні месники —
юні партизани.
Слідами юних месників. Той дуб ще й досі шумить своїми розлогими могутніми кронами. А під дубом —
вся у квітах —
могила. В ній поховані юнаки, які по
лягли тут, у волинських лісах, залишивши про себе невмирущу священну пам'ять (РУ, 10.06.1980).
Юні піфагори —
юні математики.
У підготовці тижня математики участь взяли всі три математичні гуртки. Юні піфагори молодшої групи влаштували для 4
—
5
класів конку
рси кмітли
вих, математичні ранки (РО, 4.06.1982).
Я
Янтарне зерно —
кукурудза. По р.:
Богатир
ська культура; Золотий качан.
Ланка бореться за 80
центнерів янтарного зерна з гектара (РУ, 22.03.1979).
Янтарне море, заст. —
Балтійське море.
Є ще одна нитка зв
'язку, ще одна дорога: від моря Янтарного —
до моря Чорного, з Латвії на Україну (КрП, 16.12.1982).
Янтарні ягоди (грона) —
виноград. П о р.: Со
нячні грона (ягоди).
Збирачі вміло працюють сікаторами, збираючи грона з кущів, йдуть путівцями машини, заванта
жені янтарними ягодами (КрП, 10.10.1980).
Майстри янтарного грона з честю виконують і
перевиконують свої підвищені зобов'язання (
К
Р
П
21.11.1980).
*
^
'
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ, ДО ЯКИХ ПОДАЮТЬСЯ ПЕРИФРАЗИ
103
ав
іамоделі
Авіценна
Австралія
автогараж
автокрамниця
агрохімзагони
аеропорт
Айвазовський І. К.
акули
алкоголь
алкоголізм
алмаз
алюміній
Ампер А. М. Англія
Антарктида
Арістофан, давньогрець
кий драматург «Артек» (піонерський табір)
артист
археологічні знахідки археологія атмосфера Землі
—
мала авіація
—
сонячний геній Сходу
—
п'ятий континент
—
автомобільний дім
—
магазин на колесах
—
загони родючості
—
повітряна гавань
—
великий мариніст
—
вовки моря
—
зелений змій
—
зелена
недуга
—
трудівник з королів
-
ським титулом
—
білий метал
—
крилатий метал
—
легкий сріблястий ме
тал
—
Ньютон електрики
—
колишня «майстерня світу»
—
туманний Альбіон
—
білий материк
—
льодовий (шостий) кон
-
тинент (материк)
—
холодильник Землі
—
батько комедії
—
дитяча (червоногал
-
стучна) республіка
—
майстер сцени
—
кам'яний літопис землі
—
мати історії
—
п'ятий (повітряний) океан
Африка
африканський страус
—
чорний континент
—
найбільший птах на Зе
млі
бавовна
багаті квартали столиці США
Байкало
-
Амурська магі
-
страль (БАМ) Байконур
Балтійське море банани
батьківщина Т. Г. Шев
ченка
бджоли
безробітні в капіталістич
них країнах
безробітня мол
одь у капі
-
талістичних країнах березовий сік білий ведмідь Болгарія
бронепоїзд
104
бувалий моряк буквар
буржуазна реакційна пре
са
бурштин (янтар)
—
біле золото
—
білий Вашінгтон
—
магістраль віку
—
космічна гавань Країни Рад
—
Янтарне море
—
хліб тропіків
—
Тарасова земля
—
Шевченків край (край Шевченка)
—
маленькі крилаті тру
дівниці
—
«зайві люди»
—
«зайве покоління»
—
березовий бальзам
—
хазяїн Арктики
—
колиска слов'янської писемності
—
залізна фортеця
—
фортеця на колесах
—
морський вовк
—
перша книга
—
жовта преса
—
сонячний камінь
В
важка атлетика
—
залізна гра
Велика Жовтнева соціалі
-
стична революція
—
головна подія XX сто
-
ліття
Венера
—
планета загадок
верблюд вертоліт
вечірня (змінна) школа робітничої (селянської) молоді
видатний письменник
вилов риби виноград
Виставка досягнень на
-
родного господарства (ВДНГ) СРСР (УРСР)
вихователь вихор
відгодівельний комплекс відповідність
стадій роз
витку рослин постійним змінам у природі відсік для космонавтів на космічній станції війська протиповітряної оборони
військовослужбовці військ протиповітряної оборони
вільний шлях без затримок і перешкод
віндсерфінг Вінниччина вісімнадц
яте століття вовна
вода, отруєна шкідливими стоками виробництва
—
корабель пустині
—
гвинтокрила машина
—
школа дорослих
—
літописець народного життя
—
урожай голубої ниви
—
сонячні грона (ягоди)
—
янтарні ягоди (грона)
—
академі
я досвіду
—
головна виставка краї
ни
105
—
скарбниця [народного] досвіду [і наших до
сягнень]
—
майстер педагогічної ниви
—
повітряна дзига
—
фабрика м'яса
—
живий календар
—
зоряна квартира
—
щит повітряних рубе
жів Батьківщини
—
дозорці ра
дянського не
ба
—
захисники мирного (ра
-
дянського) неба (по
вітряних рубежів Віт
чизни)
—
зелена вулиця (~е світ
ло)
—
дошка під парусом
—
цукровий Донбас
—
вік просвітництва
—
золоте руно
—
мертва вода водний шлях
водойми
Волга
Волинь
впор
ядкування забудова
ної території Врангель
вручення паспорта вуз
вулкан
—
блакитна (голуба) до
рога
—
блакитне шосе
—
голуба траса
—
голубі плеса
—
головна вулиця Росії
—
Лесин край
—
мала архітектура
—
чорний барон
—
свято повноліття
—
посвята у дорослість
—
храм науки
—
вогнедишна гора
газ
газета «Правда»
газоконденсат газопровід
геологи
Геродот, давньогрецький
історик
голкотерапія
горілка
Горький О. М.
гречка грибни
ки
громадський кореспон
дент
гроші, нажива гумористи
—
блакитне (голубе) па
ливо
—
голубе золото
—
прапороносець радян
ської преси
—
біла нафта
—
артерія голубого пали
ва
—
паливно
-
енергетична артерія
—
розвідники надр
—
батько історії
—
цілющі голки
—
зелений змій
106
—
буревісник революції
—
великий пролетарський письменник
—
північний рис
—
любителі тихого полю
вання
—
головний кореспондент
—
золотий аргумент
—
майстри веселого цеху
д
Двадцяте століття
двадцятип'ятирічний юві
лей подружнього життя демонстрація воєнної сили імперіалістичними держа
вами
День пропагандиста
депо Москва
-
Сортувальна
Державна бібліотека імені В. І. Леніна
Дзержинський Ф. Е.
дитинство
дитсадки
діти
діти в СРСР
Дніпро Дніпрогес
Донбас, Донеччина
Донецьк
—
вік атомної енергії (електрики, космічних польотів, лічильно
-
роз
-
в'язуючих приладів, штучних матеріалів)
—
срібне весілля
—
показ прапора
—
свято ідеологічних пра
-
ці
вників
—
батьківщина Великого почину
—
головна бібліотека краї
ни
—
залізний рицар револю
ції
—
ранок життя
—
дитячі палаци
—
майбутнє планети
—
маленькі громадяни
—
найдорожче багатство нації
—
підростаюче покоління
—
найпривілейова
ніший (єдиний привілейова
ний) клас Радянського Союзу
—
найбільша ріка України
—
патріарх радянської енергетики [на Дніпрі]
—
первісток ленінського плану ГОЕЛРО
—
всесоюзна кочегарка
—
вугільний край [Украї
ни]
—
шахтарський край
—
сто
лиця гірницького краю
—
шахтарська столиця дорожні знаки досвідчений альпініст досягнення дружинники
дубовий (тутовий) шовко
пряд
107
Дюсельдорф, місто
—
азбука доріг
—
«сніговий барс»
—
зоряний час
—
вартові [громадського] порядку [правопоряд
к
у]
—
перші помічники міліції
—
волохатий прядильник
—
ділова столиця ФРН
—
сейф Руру
Е
Ейнштейн А. екран телевізора елеватор
електрика електричне світло електроенергетика
, маши
-
нобудування і хімічна про
мисловість електрозварювання електролампи електролампочка електроннообчислювальна машина елеутерокок енергія вітру енергія води
є
Єгипет
Ж
женьшень
жовтий дим заводських труб
Жуковський М. Є.
—
Ньютон XX ст.
—
вікн
о, [відчинене] у світ
—
дім для врожаю (для хліба)
—
лампочка Ілліча
—
електричне сонце
—
авангардна трійка НТР
—
голубий вогонь
—
штучні сонця
—
лампочка Ілліча
—
електронний мозок
—
брат женьшеня
—
голубе вугілля
—
біле вугілля
—
країна пірамід
—
корінь життя
—
лисячий хвіст
—
батько російської авіа
ції
З
забур'янення
—
зелена пожежа
закінчити жнива завод «Азовс
таль» заготівля зелених кормів
залізниця
залізничний вокзал залізничники
Замбія
запроданці захватні пристрої збирання бавовни збирання городини, фрук
тів, соняшнику, цукрових буряків, кукурудзи збирання грибів збирання кукурудзи збирання рису збирання цукр
ових буря
ків
звітно
-
виборні збори зелена городина зелені насадження
108
зерновий комбайн зимові Олімпійські ігри з'їзд КПРС
зманювання спеціалістів Знак якості
значне підвищення уро
-
жайності золото
зрадники 126
—
справляти квітку
—
південна Магнітка
—
зелений конвейєр (~і жнива)
—
дзвінка магістраль
—
стальна магістраль
—
залізничні ворота
—
господарі сталевих ма
-
гістралей
—
країна червоного мета
лу
—
іудине поріддя
—
механічна рука
—
білі жнива
—
осінні жнива
—
тихе полювання
—
другі жнива
—
срібні жнива
—
солодкі жнива
—
другі жнива
—
головні збори року
—
зелена продукція
—
зелений наряд міста
—
зелені легені міста (се
лища)
—
степовий корабель
—
Біла Олімпіада
—
форум комуністів краї
ни (нашої партії)
—
перекачування умів
—
почесний п'ятикутник
—
зелена революція
—
жовтий метал
—
міжнародний валютний метал
—
іудине поріддя
«Інтернаціонал» Італія
ішемічна (коронарна) хво
роба серця
1
—
всесвітня пролетарс
ька пісня
—
гімн комуністів усіх країн
—
пролетарський гімн
—
країна великих жи
-
вописців
—
епідемія XX століття
калган
кам'яна статуя із степових курганів
кам'яне вугілля
Кана
да канал
канал зрошувальної систе
ми
капіталістичне суспільство капіталістичні країни Карагандинський вугіль
ний басейн
карта географічна картопля
Квітка
-
Основ'яненко Г. Ф.
кенгуру
К
—
брат женьшеня
—
козацький женьшень
—
камінний «мамай»
—
кам'яна (гранітна) ба
ба
—
горючий (сонячний) ка
мінь
—
хліб індустрії ([для] промисловості)
—
чорне золото
—
країна кленового лист
ка
—
штучна ріка
—
артерія родючості
—
[голуба] траса родю
чості
—
«вільний світ»
—
країни «вільного світу»
—
третя всесоюзна коче
гарка
—
друга мова географії
—
другий хліб
—
зачинатель нової укра
їнської прози
—
перший український по
-
вістяр
—
національна тварина Австралії
110
Кибальчич М
. I. Київ
Київська Русь
Київський державний уні
-
верситет імені Т. Г. Шев
ченка
Кисловодськ, місто кіннотник радянських ре
волюційних військ клерки книжки
Кобилянська О.
кокс
комбайнер
комбінат «Криворіжсталь»
Комсомольськ
-
на
-
Амурі
комуністи
Комуністи
чна партія Радянського Союзу
комуністичні суботники кондитерські вироби
—
чернігівський Ікар
(Ікар з Чернігівщини)
—
мати міст (городів) руських
—
місто
-
герой на Дніпрі
—
місто Кия
—
колиска трьох братніх (російського, українсь
кого і б
ілоруського) на
родів
—
червоний університет
—
Шевченків університет
—
перлина Кавказу
—
червоний вершник
—
білі комірці
—
джерело знань
—
скарби людської дум
ки
—
буковинська письмен
ниця
—
письменниця з Букови
ни
—
доменне паливо
—
капітан степового ко
рабля
—
флагман чорної мета
лургії [України]
—
місто юності на Дале
кому Сході
—
авангард пролетаріату
—
керівна і спрямовуюча сила нашого (радянсь
кого) суспільства
—
ленінська гвардія
—
мозок і серце радян
ської політ
ичної систе
ми
—
розум, честь і совість народу (нашої епохи)
—
великий почин
—
солодка продукція кондиціонер Конституція СРСР
коран
користолюбці
Косів, місто космічна орбіта космонавти
Котляревський І. П.
кохана Краснодон
111
Кривий Ріг Крим
Кроп
ивницький М., Зань
-
ковецька М., Карпенко
-
Карий І., Садовський М., Саксаганський П., Ста
-
рицький М.
Куба
кукурудза
кукурудзоводи
культосвітні працівники
культурні плантації во
-
дойм куріння
—
машина клімату
—
маніфест нашої епохи
—
маніфест розвин
утого соціалізму [і будівницт
ва комунізму]
—
Основний Закон нашо
го життя (суспільства)
—
Основний Закон СРСР (нашої держави, Ра
дянської держави)
—
хартія миру і щастя
—
священна книга му
сульман
—
халтурний рід
—
столиця Гуцульщини
—
з
оряна орбіта
—
герої космосу
—
зоряні брати
—
лоцмани Всесвіту
—
члени гагарінської сім'ї —
зачинатель нової укра
їнської літератури
—
володарка
серця
—
місто «Молодої гвар
дії»
—
місто руди і металу
—
сонячний півострів
—
корифеї українського театру
—
острів Свободи
—
богатирська культура
—
золотий качан
—
янтарне зерно
—
майстри золотого кача
на
—
інженери культурного цеху
—
блакитні плантації
—
сиза чума XX століття
л
лебеді
легка атлетика Ленін В. I.
Ленінград
ленінізм
ленінський комуністичний суботник
112
—
благородні птахи
—
королева спорту
—
[великий (визнаний)] вождь світового (між
народного) пролетаріа
ту
—
вождь мі
жнародного робітничого класу, всіх трудящих
—
вождь революції
—
геніальний продовжу
вач революційного вчен
ня Карла Маркса і Фрі
-
дріха Енгельса
—
засновник (творець) Комуністичної партії Радянського Союзу [і першої в світі соціаліс
тичної держави]
—
к
ерівник найбільшої со
-
ціальної революції
—
[велике] місто револю
ції
—
колиска [Великої] Жовтневої [соціаліс
тичної] революції
—
місто Великого Жовтня
—
місто [
-
герой] на Неві
—
місто Леніна (Ленінове місто) [на Неві]
—
невська твердиня
—
ма
рксизм епохи імпе
ріалізму і пролетарсь
ких революцій
—
день комуністичної пра
ці
—
ленінська трудова вах
та
Леся Українка
липень листоноша
лікар
лікарняний комплекс лікарські рослини
лінія високовольтної пере
дачі
ліс
лісове господарст
во лісові ягоди, гриби, горі
хи
літаки
літні агітмайданчики літня праця студзагонів
літня трудова діяльність школярів
-
свято в робочій спеців
ці; червона субота
-
свято звільненої (кому
-
ністичної, ударної) праці
-
трудове свято
-
червона субота
-
д
очка Прометея; спі
вачка досвітніх огнів
-
провісниця досвітніх огнів
-
вершина літа
-
людина з поштовою сумкою
-
людина в білому халаті
-
вартовий здоров'я
-
містечко здоров'я
-
аптека природи
-
зелена аптека
-
зелені лікарі (ліки) -
ціл
ющі трави та ягоди
-
енергетична ріка
-
паливно
-
енергетична артерія
-
головне джерело кисню
-
зелене багатство (золо
то)
113
-
зелений друг
-
зелений одяг (щит) землі (~а фабрика)
-
зелений світ (скарб, фонд)
-
зелений цех
-
легені землі (пл
анети)
-
зелений цех
-
лісові дари
-
крилаті машини
-
зелені лекторії
-
третій, трудовий се
местр
-
п'ята, трудова чверть літопис
Лобачевський М. І. Львівський державний університет імені І. Фран
ка
льодова траса через Ла
дозьке озеро в бл
окадний Ленінград льон
льотчики
М
мавзолей Тадж
-
Махал в Індії
малі річки
«Маніфест Комуністичної партії»
Марс, планета
машина швидкої допомоги
машини
-
автомати мед
медицина
медичні працівники
Мекка метал метеор метеорит
перший історичний твір Коперник ге
ометрії
Франків вуз
дорога життя балтійський (північний, поліський) шовк люди небесної професії
перлина Індії
природні капіляри жит
тя
перший програмний до
кумент комунізму
червона планета
машина з червоним хре
стом [на борту]
розумні машини солодка п
родукція солодкий врожай (ян
-
тар)
служба здоров'я вартові здоров'я люди в білих халатах
священне місто [усіх] мусульман
хліб індустрії ([для] промисловості) падаюча зоря космічний пришелець (пришелець з Всесві
ту)
небесний камінь (при
шелець) метроп
олітен
Миколаїв
мілітаристи міліціонери
мінерали
-
самоцвіти мінеральні добрива
114
Мі шел ь Луїза
могила мозок
Молдавська РСР молоді роки
молочнотоварна ферма колгоспу, радгоспу море
морський нафтосміттє
-
збирач
морські продукти
морські простори Москва
м
узей
мумійо
мурашки
мультиплікаційний фільм
—
падаюча зоря
—
чорний камінь
—
підземні дороги (магі
стралі, траси)
—
місто [українських] ко
-
рабелів
—
торговці смертю
—
вартові [громадського] порядку (правопоряд
ку)
—
нев'янучі квіти зем
лі
—
вітаміни землі (родю
чості)
—
гранули родючості
—
червона діва Монмарт
ру
—
вічна хата
—
головний командний пункт нашого організму
—
сіра речовина
—
республіка
-
сад
—
зелений вік
—
молочний цех
—
царство Нептуна
—
морський санітар
—
дарунки володінь Неп
туна
—
голубі широти
—
серце Вітчизни (нашої Батьківщини, нашої країни, Росії)
—
скарбниця [людської] пам'яті [та славних традицій]
—
гірська (скельна) смо
ла (~ий віск; клей каменю)
—
гірський (природний) бальзам
—
са
нітари лісу
—
мальований екран
н
нагнітання передвоєнної
напруженості
нагороди материнської
слави
нажива
наймані солдати агресив
них імперіалістичних дер
жав
наркоманія, наркотики народний д
епутат
насіння, насіннєвий фонд «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського
нафта
нафтопровід
НДІ електрозварювання імені Є. О. Патона негритянське гетто в сто
лиці США
негритянські гетто в капі
-
талістичних містах Нестор, давньоруський лі
тописець
—
холодна війна
—
материнські ордени
115
—
золотий аргумент
—
«собаки війни»
—
«солдати удачі»
—
біла смерть
—
народний обранець (по
-
сланець)
—
золотий фонд урожаю
—
перша п'єса нової укра
-
їнської літератури
—
[рідке] чорне золото
—
паливно
-
енер
гетична артерія
—
столиця зварювання
—
чорний Вашінгтон
—
чорні квартали
—
батько вітчизняної істо
рії
О
обліпиха крушинна облудлива дипломатія обрізування однолітніх чи старих пагонів оз
доровчий заклад озеленення
Організація Об'єднаних Націй
орден Леніна орел
осінній листопад
—
золоте дерево
—
дипломатія посмішок
—
зелені операції
—
будинок здоров'я
—
зелене будівництво
—
світове співтовариство
—
найвища нагорода на
-
* шої Вітчизни
—
пташиний цар
—
золота віхола
116
осінь
охорона водойм
—
вечір року
—
пора жовтого листя
—
голуба вахта
південний берег Криму підпільники
Памір
—
дах світу
партизани
—
б
ійці невидимого фрон
-
ту
—
воїни партизанського
фронту
—
народні месники
партизани
-
підривники за
-
лізничних колій
—
герої рейкової війни
партійний з'їзд
—
найвищий форум кому
-
ністів
партійний квиток
—
головний документ ко
-
муніста
пасивно протестуюча інте
-
лігенція в Росії XIX ст.
—
«зайві люди»
паспорт громадянина
СРСР
—
головний (основний)
документ громадянина
СРСР
—
мандат громадянина
Радянської держави
—
посвідчення повноправ
-
них громадян
—
п
урпурова книжечка
—
«серпастий, молотка
-
стий»
передовий колгосп, рад
-
—
хліборобська народна
госп
академія
передовик виробництва
—
правофланговий п'яти
-
річки (трудової вахти;
соціалістичного змаган
-
ня)
період розквіту
—
золот
ий вік
перше місце у спортивному
змаганні
—
золота сходинка
—
найвища сходинка
п'єдесталу пошани
письменник
—
майстер [художнього]
слова
П
117
підривні операції партизан на залі
зниці підсобне господарство промислового підприємст
ва
пік Комунізму піонери
плавці
-
спортсмени
плантації морських водо
ростей
плантації цукрових буря
ків
плацдарм радянських військ на чорноморському узбережжі біля Новоро
сійська
повітряно
-
десантні війська
пожежники
поїзд метрополітену
політ у космічній станції політика натиску і військо
вих погроз
політпрацівники, пропа
-
гандисти, агітатори Полтавщина Попов Олег поштові голуби працівники кіно працівники лісового госпо
-
дарства
—
майстер літератури
—
м
айстер пера
—
художник слова
—
всесоюзна здравниця
—
бійці, невидимого фрон
ту
—
рейкова війна
—
аграрний цех
—
біле серце Паміру
—
червоногалстучна діт
вора
—
юні ленінці
—
майстри голубих до
-
ріжок
—
підводні луки
—
солодка
плантація (~е поле)
—
Мала земля
—
крилата піхота
—
приборкувачі вогню
—
голубий експрес (~і вагони)
—
зоряна вахта
—
політика великого дрючка
—
бійці ідеологічного фронту
—
край понад Ворсклою
—
сонячний клоун
—
к
рилаті листоноші
—
майстри екрана
—
господарі зелених квар
талів
—
трудівники лісової ниви працівники радянської мі
ліції
працівники торгівлі прикордонники
приміські лісонасадження продавець
продукція плодоконсерв
ного заводу пролетаріат
промо
ва В. І. Леніна на III з'їзді комсомолу
профтехучилища
птахи
пустиня Путивль
Пушкін О. С.
пшениця
п'ятдесятирічний ювілей
п'ятдесятирічний ювілей подружнього життя
раб радіо
118
радіоактивні елементи радянська територія, не
—
вартові [громадського] пор
ядку (правопорядку)
—
працівники прилавка
—
вартові [священних ру
-
бежів] Вітчизни (Бать
-
ківщини)
—
воїни у зелених кашке
тах
—
дозорні Вітчизни
—
охоронці (вартові) кор
донів (рубежів) нашої Батьківщини (країни)
—
зелене кільце міста
—
працівник прилавка
—
солодка продукція
—
[найпередовіший і] най
-
революційніший клас
—
комсомольський мані
фест
—
кузня робітничих кадрів (професій)
—
крилаті санітари
—
пернате населення (плем'я)
—
пернаті друзі
—
санітари лісу
—
піщаний океан
—
місто партизанської слави
—
родоначальник нової російської літератури
—
головна зернова куль
тура в СРСР
—
золотий ювілей
—
полудень віку
—
золоте весілля
—
живий товар
—
газета без паперу і від
станей
—
надійні лічильни
ки часу окупована фашистами в період Великої Вітчизня
ної війни радянські воїни радянські розвідники
район українських Карпат та Прикарпаття
рак (хвороба) раціоналізаторські пропо
зиції робітників рекультивація відвалів, кар'єрів релігія
реформа 1861 року риба
рибалки
риболовецькі угіддя
рис
Рим річки
робітники
-
наставники робітники у США роботи
родовища корисних копа лин
родовища нафти розпушування грунту російська мова
рослини
рослини і тварини, що реагують на зміну погоди рослинний світ
—
В
елика земля
—
червонозорі воїни
—
бійці невидимого фрон
ту
—
верховинський край
—
смерековий край
—
хвороба віку
—
робітнича дисертація
—
лікування землі
—
влада тьми
—
голодна воля
—
живе срібло
—
срібні косяки
—
трудівники мо
ря
—
блакитна (голуба) нива
—
блакитні (голубі) гек
тари
—
біле зерно
—
срібне зерно
—
вічне місто
—
голубі артерії
—
робітничі педагоги
—
сині комірці
—
розумні машини
—
підземні кладові
—
кладові палеогену
—
сухе поливання
—
м
ова братерства і дружби
—
мова інтернаціонально
го єднання
—
мова миру
119
—
зелені друзі людини
—
живі барометри
—
зелене багатство (золо
то)
—
зелений велет
—
зелений скарб (фонд)
с
санаторій
-
профілакторій світ дитинства свято Жовтня
Севан, озеро Севастополь
серпень
Сиваш
синяк
сироп для підгодівлі бджіл сіль
сланець слон
служителі церкви
смарагд
смерть
собака
собаки піддослідні
солдати загарбницьких армій капі
талістичних кра
їн
сонце соняшник сороки сосна
соціалістичне змагання соціалізм
Союз Радянських Соціа
-
лістичних Республік
—
будинок здоров'я
—
країна дитинства
—
головне свято нашої країни
—
вірменське море
—
легендарна столиця Чорномор
ського Флоту
—
місяць жнив
—
гниле море
—
нектарний король
—
бджолиний хліб
—
посестра хліба
—
горючий (сонячний) ка
мінь
—
колос суходолу
—
сірий гігант
—
поріддя тьми
—
камінь життя
—
вічний відпочинок (спо
-
чинок)
—
чотириногий др
уг
—
помічники науки
—
гарматне м'ясо
—
денне світило
—
сонячна квітка
—
лісові сторожі
—
вічнозелена лісова кра
суня
—
трудове суперництво
—
суспільство соціального оптимізму
—
батьківщина [Велико
го] Жовтня
—
батьківщина соціал
із
му
—
колиска комуністичного оновлення світу
—
країна Леніна
Сполучені Штати Америки
сприяння здійсненню чо
гось стадіон
сталевари, металурги
старша піонервожата школи
Стефаник В., Мартович Л., Черемшина Марко стрибуни з трампліна судна на пі
дводних кри
лах
120
супутник зв'язку
таємні агенти ворога танкісти
танкові війська
театральний режисер телевізор
Темза
теплиця
тепличне господарство підприємства
території, визволені і утри
-
мувані партизанами на
—
Країна Рад
—
перша в світі соціалі
с
тична держава [робіт
ників і селян] (країна соціалізму)
—
країна долара
—
«найбільш вільна кра
їна» світу
—
зелена вулиця (~е світ
ло)
—
поле спортивного герцю
—
люди вогненної профе
сії
—
майстри вогню (вогня
ного ремесла; ~ої про
фесії, справ
и)
—
трудівники гарячого це
ху
—
дитячий комісар
—
покутська трійця
—
літаючі лижники
—
крилаті судна
—
літаючий ретранслятор
—
п'ята колона
—
сталеві солдати Вітчиз
ни
—
броньований щит Бать
-
ківщини
—
майстер сцени
—
блакитний (голуб
ий) екран
—
королева англійських рік
—
вічне літо
—
город під дахом (під склом)
—
зелений цех тимчасово окупованих фа
шистами землях Білорусії, України і РРФСР
Тинда, станція Тичина П. Г.
трактор
тривалий космічний політ
тріумф
трубопровід
трудові
люди в XIV
—
XVIII ст.
туристські маршрути
—
партизанська республі
ка
—
партизанський край
—
столиця БАМу
—
співець чуття єдиної ро
дини
—
сталевий кінь (орач)
—
космічна одісея
—
зоряний час
—
стальна артерія (~е русло)
—
чорні
люди
—
маршрути бадьорого настрою
У
ударники комуністичної праці
Узбецька РСР
Урало
-
Волзький нафто
носний район учителі
—
розвідники майбут
-
нього
—
республіка білого золо
та
—
лру г е Баку
—
майстри педагогічної ниви
121
Ф
фазан фашизм
Федоров І.
Федькович Ю.
фінікова пальма Фінляндія фонд миру
—
королівський птах
—
коричнева навала (чу
ма)
—
російський першодру
кар
—
буковинський Кобзар (соловейко)
—
співець Буковини
—
дерево життя
—
країна тисячі озер
—
скарбниця добрих сердець
—
елемент життя і мислі
Франко І. Я. Франція
Фронт у Франції америка
-
но
-
англійських
військ про
ти фашистської Німеччини футбольні болільники
—
великий Каменяр
—
Вічний революціонер
—
батьківщина Паризької комуни
—
другий фронт
—
любителі (шанувальни ки) шкіряного м'яча
X
хвороби серцево
-
судинної системи
хімія хліб
хлібороби хокейна команда холодильник побутовий
художники художня література
хутір Надія на Кірово
-
градщині
хутро
ц
цар цемент
центральна частина краї
ни
церква
цитрусові
цукор
цук
рові буряки
—
хвороби сучасної циві
лізації
—
наука чудес
—
найцінніший продукт
—
майстри хлібної ниви
—
льодова дружина
—
домашня фабрика хо
лоду
—
майстри пензля
—
красне письменство; мистецтво слова
—
столиця української д
раматургії
—
м'яке золото
—
перший поміщик і го
ловний кріпосник
—
хліб будіндустрії
фосфор
122
—
Велика земля
—
влада тьми
—
золоті плоди
—
солодка продукція
—
солодкий пісок (кри
-
стал)
—
біле золото
—
солодкі корені
ч
частина молоді у капіта
-
лістичних країнах чемпіон світу з шахів серед юніорів
червоноармійці Черемшина Марко Черкащина, батьківщина Т. Шевченка
члени народного контролю члени підпіл
ьної організа
ції «Молоха гвардія» чума
шахтарі Швейцарія Шевченко Т. Г.
—
втрачене покоління
—
шаховий принц
—
червонозорі воїни
—
співець Гуцульщини
—
Тарасова земля
—
Шевченків край (край Шевченка)
—
народні дозорці
—
герої Краснодо
на
—
чорна смерть
Ш
—
майстри вугілля
—
альпійська республіка
—
автор [безсмертного] «Кобз ар я»
—
великий (геніальний) Кобзар
—
народний поет України
—
основоположник нової української літератури
—
основоположник нової української [літер
атур
ної] мови
щасливі часи
золотий вік
Ю
юні математики юні партизани юність юрист
юні піфагори ю
ні месники ранок життя ■
адепт Феміди
я
ялинка
Яновський Ю. І.
вічнозелена лісова красуня
майстер залізної троян
ди
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕ
Л
—
В о р о н ц о в
-
В е л ь я м і
-
н о в Б. О. Астрономія: Підруч. для 10 кл. 13
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
—
К о р ч а г і н а
В. О. Ботаніка: Підруч. для 5
—
6 кл. середи, шк. 13
-
е вид. К.: Рад. шк., 1980.
—
Вільне життя: Орган Тернопіл. об
кому КП України і обл. Ради нар
. депутатів.
—
Вісті з України: Тижневик/Т
-
во культ, зв'язків з українцями за кордоном.
—
Вечірній Київ: Газ. Київ, міськ
кому КП України і Київ, міськра
ди нар. депутатів.
—
Вільна Україна: Орган Львів, об
кому КП України і обл. Ради нар. депутатів.
—
Вечірній Харків: Орган Харків, міськкому КП України та міськ
ради нар. депутатів.
—
П а л а м а р ч у к
М. М. Геогра
фія УРСР: Навч. посіб. для 8 кл. середи, шк. 3
-
е вид., випр. К: Рад. шк., 1982.
—
К о р и н с ь к а
В. О., П р о з о
р о в
Л. Д. Ще н ь о в
В. А. Географія м
атериків: Підручн. для 6 кл./За ред. В. О. Корин
-
ської. 11
-
е вид., перероб. К: Рад. шк., 1980.
дч
ЕГЗК ЕГ СРСР 3
ЗБ Зоол. ІСВ ІСС
1ст. СРСР, 7 Іст. СРСР, 8 Іст, СРСР, 9
Іст. СРСР, 10 146
124
Друг читача: Щотижневе вид. Держкомвидаву УРС
Р і Т
-
ва лю
-
бителів кн. УРСР. Економічна географія зарубіжних країн: Підруч. для 9 кл. середи. шк./За ред. В. П. Максаков
-
ськог
о. 9
-
те вид., перероб. К.: Рад. шк., 1982.
С т р о е в
К
-
Ф., К о в а л е в
-
с ь к а М. К >
Р о м В. Я. Еконо
-
мічна географія СРСР: Підруч. дл
я 8 кл. середи, шк. 6
-
е вид., перероб. Рад. шк., 1982. Зоря: Орган Дніпропетров. обко
му КП України та обл. Ради нар. депутатів.
Загальна біологія: Підруч. для 9
—
10 класів / За ред. проф. Ю. І. Полянського. 10
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
-
Зоологія: Підруч.
для 6
—
7 кл.
серед. шк./За ред. проф. Д. В. На
-
умова. 13
-
е вид. К.: Рад. шк.,
1982.
(
А г і б а л о в а
К. В., Д о н
-
с ь к о
й Г. М. Історія середніх віків: Підруч. для 6 кл. 21
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982. К о р о в к і н
Ф. П. Історія ста
-
родавнього світу: Підруч. для 5 кл. 19
-
е вид. К.: Рад. шк., 1980. Н е ч к і н а
М. В., Л е й
б е н
-
г р у б П. С. Історія СРСР: Під
руч. для 7 кл. К.: Рад. шк.,1981. Ф е д о с о в
І. А. Історія СРСР: Підруч. для 8 кл. К.: Рад. шк., 1982.
Б е р х і н І. Б., Ф е д о
с о в
І. А. Історія СРСР: Під
руч. для 9 кл. 7
-
е
вид. К.: Рад. шк., 1982.
Історія СРСР: Підруч. для 10 кл. / За ред. чл.
-
кор. АН СРСР М. П. Кіма. 10
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
Іст. УРСР, 7
—
8 Іст. УРСР, 9
—
10 КгП
КЖ
КП КрП
ЛМ ЛУ МГ МУ НІ, 9
НІ, 10
НІст., 8 НІст., 9
Д я д и ч е н к
о
В., Л о с ь
Ф. Іс
торія Ук
раїнської РСР: Підруч. для 7
—
8 кл. 10
-
е вид. К.: Рад. шк., 1976.
Л о с ь
Ф. Є., С п и ц ь
-
к и й В. Є. Історія Української РСР: Посіб. для 9
—
10 кл. 10
-
е вид., перероб. К.: Рад. шк., 1979. Кіровоградська правда: Орган Кіровоград, обкому КП України та обл. Ради нар.
депутатів, Кіро
-
воград, міськкому КП України та міськради нар. депутатів. Культура і життя: Орган М
-
ва культ. УРСР та Респ. ком. проф
спілки працівників культури. Комсомольське плем'я: Орган Вінниц. обкому ЛКСМ України. Кримська правда: Орган Крим, обкому
КП України та обл. Ради нар. депутатів.
Ленінська молодь: Орган Львів, обкому ЛКСМ України. Літературна Україна: Орган правління СП України. Молода гвардія: Орган Київ. обл. та міськ. ком. ЛКСМ України.
-
Молодь України: Орган ЦК ЛКСМ України.
-
Новітня історія: Підруч. для 9 кл. середи, шк. / За ред. проф. В. К Фураєва. 12
-
е вид. К
-
: Рад. шк., 1981.
-
Новітня історія: Навч. посіб. для 10 кл. середи, шк. / За ред. проф. В. К
-
Фураєва. 13
-
е вид., випр. і доп. К.: Рад. шк., 1982.
Є ф і м о в О. В
. Нова історія, ч. І: Підруч. для 8 кл. середи, шк. 12
-
е вид. К
-
: Рад. шк., 1982. Нова історія, ч. II: Підруч. для 9 кл. середи, шк. / За ред. акад. В. М. Хвостова. 15
-
е вид. К.: Рад. шк., 1979.
РУ
126
с
св
—
Х о д а к о в
Ю. В., Е п ш
-
т е й н
Д. А. Г л о р і о -
з о в
П. О. Неорганічна хімія: Підруч. для 7
—
8 кл. 13
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
—
Х о д а к о в
Ю. В. Е п ш
-
т е й н Д. А., Г л о р і о -
з о в
П. О. Неорганічна хімія: Підруч. для 9 кл. 12
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
—
Г о л у б є в а
Т. С, Г е л л е р
-
ш т е й н
Л. С. Оповідання з історії СРСР для 4 кл.: Навч. кн. / За ред. М. П. Кузіна. 12
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
—
Основи радянської держави і пра
ва: Навч. посіб. для 8 кл. / Відп. ред. П. П. Гурєєв. 8
-
е вид., перероб. і доп. К.: Вища шк., 1982.
—
С к
а т к і н М. М. Природо
знавство: Підруч. для 4 кл. К.: Рад. шк., 1980.
—
Патріот Батьківщини: Орган ЦК ДТСААФ УРСР.
—
Прапор комунізму: Орган Київ, міськкому КП України і Київ, міськради нар. депутатів.
—
Робітнича газета: Орган ЦК Компартії Україн
и.
—
Радянська освіта: Орган М
-
ва освіти УРСР, М
-
ва ВССО УРСР та Укр. респ. ком. профспілки пра
цівників освіти, вищої шк. і наук, установ.
—
Радянська Україна: Орган ЦК Компартії України, Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР.
—
Суспільствознавство.
Підруч. для випускного кл. середи, шк. і середи, спеціальних навчальних закладів. 18
-
е вид. К: Політвидав України, 1980
—
Сільські вісті: Газ. ЦК Компартії України.
СХ
—
Соціалістична Харківщин
а:
Орган Харків, обкому КП Украї
ни та обл. Ради нар. депутатів.
СП
—
Слово правди: Газ. Ров. обкому
КП України та облвиконкому Ради нар. депутатів.
ЧП
—
Черкаська правда: Орган Черкас.
обкому КП України та обл. Ради нар. депутатів.
УЛ, 5
—
Б а н д у р а
О. М
., К у ч е
-
р е н к о
Є. М. Українська літе
ратура: Підруч. для 5 кл. 13
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
УЛ, 6
—
П а д а л к а
Н. І., С т о р
-
127
ч а к К. М., Ц и м б а
-
л ю к В. І. Українська літера
тура: Підруч. для 6 кл. 11
-
е вид. К.: Рад. шк., 1981.
УЛ, 7
—
Л а к и з а
М. П., М а ш у
-
р а
М. І., Ф е д и н е ц ь
П. І. Українська література. Підруч. для 7 кл. 6
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
УЛ, 8
—
Б і л е ц ь к и й
О. І., В о л и н
-
с ь к и й
П. К, П і л ь г у
к І. І. Українська література. Підруч. для 8 кл., 35
-
е вид. / За ред. О. І. Білецького. К
-
: Рад. шк., 1982.
УЛ, 9
—
Б о р щ е в с ь к и й В.
М.,
К р и ж а н і в с ь к и й С. А. та ін. Українська література. Підруч. для 9 кл. 2
-
е вид., змін, і допов. К: Рад. шк., 1982.
—
Українська мова і література в .школі: Щоміс. наук.
-
метод. журн. М
-
ва освіти УРСР.
—
Н
е п о р о ж н і й
О. С, С е
м е н
ч у
к І. Р. Українська ра
дянська література: Підруч. для 10 кл. 3
-
е вид. К.: Рад. шк., 1982.
Ф, 6
—
7
—
П ь о р и ш к і н
О. В., Р о д і
-
н а Н. О. Фізика: Підруч. для 6
—
7 кл. середи, шк. 4
-
е вид., перероб. К.: Рад. шк., 1982.
ф, 8
—
К і к о ї н
І. К
-
, К і к о ї н
А. К.
Фізика: Підруч. для 8 кл. 5
-
е вид., перероб. К
-
: Рад. шк., 1982.
Ф, 9
—
Б у х о в ц е в Б.
Б., К л и м о н
-
т о в и ч Ю. Л., М я к и
-
ш е в
Г. Я. Фізика: Підруч. для 9 кл. середи, шк. К
-
: Рад. шк., 1982.
ФГ
—
М а к с и
м о в
М. О. Фізична гео
-
графія: Підруч. для 5 кл./За ред. ііроф. М. А. Гвоздецького. 12
-
е вид., перероб. К.: Рад. шк., 1980.
ФГ СРСР
—
С о л о в й о в О.
І., Д і к М. Є.,
К а р п о в
Г. В., М а т р у
-
с о в
І. С. Фізична географія СРСР: Підруч. для 7 кл. середи, шк. 7
-
е вид. Рад. шк., 1982.
ЗМІСТ
Передмова ................................
................................
..............
З
Умовні скорочення ремарок
................................
.......................
1 1
Перифрази ................................
................................
.............
12
Алфавітний покажчик назв, до яких по
-
даються перифрази
................................
................................
....
120
Умовні скорочення літературних джерел . . .
145
Николай Филиппович Коломиец, Евгений Семенович Регушевский
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПЕРИФРАЗ
Под редакцией Н. Н. Пилинского (на украинском языке) Киев, «Радянська школа»
Зав редакцією української мови Л. О Баранов. Редактор В М Черкаський Художній редактор П. В Кузь. Обкла
динка худо
жника О. В. Пермякова. Технічний редактор В В. Олійник Коректор А. І. Сергіенко.
Інформ бланк № 4688.
Здано до набору 04 09 84. Підписано до друку 29 01 85 Формат 70x90% Папір № 1 офсетний Гарнітура літературна Спосіб друку офсетний Умови арк 5,56 Умови фа
рбо
-
відб 5,56 Обл -
видави.' арк 6,0 Тираж 15 000 Видавн. № 27931. Зам 4
-
273 Ціна 55 к
Видавництво «Радянська школа» 252053, Київ, Ю Коцюбинського, 5
Віддруковано з діапозитивів тексту Головного підприєм
ства РВО «Поліграфкнига» на Київській книжковій
фаб
риці «Жовтень». 252053, Київ, Артема, 25
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
7 742
Размер файла
1 094 Кб
Теги
словник перифраз Пилинський
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа