close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Модель випускника школи

код для вставкиСкачать
Проект
Модель підготовки компетентного випускника
-
лідера Черкаської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 1
Науково
-
теоретичне обгрунтування
проекту
ХХІ століття –
час змін
у становленні
та розвитку
української
держави
. За відносно
короткий час у суспільстві
відбуваються
суттєві
перетворення
, які
регулюють
соціальне
замовлення
освітніх
послуг
. Сьогодні
недостатньо
виховати
гармонійно
розвинену
особистість
. Людина ХХІ століття
повинна бути готовою до змін
, здатною
до
постійного
навчання
, руху
, перетворення
, подолання
кризи
Уміння
правильно сприймати
зміни
–
прерогатива лідерства
. Саме
воно
надає
пропозиції
щодо
майбутнього
устрою, визначає
напрями
. Під
час будь
-
якого
процесу
змін
на лідера
покладається
і
роль керівництва
, і
мотивування
людей, і
розвитку
інноваційного
, загальновизнаного
бачення
.
Тому сьогодні
, на думку педагогічного колективу Черкаської ЗОШ №1
, моделлю підготовки компетентного випускника
-
лідера
-
від
лідера
випускника
до держави
-
лідера
, якою
ми хочемо
бачити
Україну
Мета проекту:
Обгрунтувати й розробити варіант
моделі ідеального випускника школи, визначивши його якості.
Завдання проекту:
Впровадження нового змісту освіти та апробація прогресивних технологій навчання та виховання.
Забезпечення якісної базової загальноосвітньої підготовки.
Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального , духовного , морального , естетичного , фізичного розвитку учнів.
Виховання національно свідомого громадянина України.
ГУМАНІЗМ —
МАКСИМАЛЬНО ВРАХУВАТИ ПРИРОДНІ ЗАДАТКИ ДИТИ
НИ, СФОРМУВАТИ В НЕЇ БАЖАННЯ УСВІ
ДОМЛЮВАТИ СЕБЕ ОСОБИСТІСТЮ;
ДЕМОКРАТИЗМ —
НАДАТИ МОЖ
ЛИВОСТІ ВІЛЬНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ, САМОДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОСТВЕРДЖЕН
НЯ ОСОБИСТОСТІ;
КУЛЬТИВУВАННЯ У ВИХОВАНЦІВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ —
ВСЕБІЧНО РОЗКРИТИ ДИТИНІ СУТЬ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИХОВУВАТИ ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ;
«ЕФЕКТ ПРИСУТНОСТІ» —
ЦЕ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧАЄ ФОРМУ ВЗАЄМИН ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ, ВПЛИВ ПЕДАГОГА НА ДИТИНУ СВОЄЮ ОСОБИСТІСТЮ;
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ВАРІАТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ, ФОРМ, МЕТОДІВ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ, ЇХ НАХИЛІВ ТА РОЗВИТКУ.
Принципи реалізації проекта
:
1. ВИВЧЕННЯ НАУКОВО
-
ТЕОРЕТИЧНОЇ ОСНОВИ ПРОЕКТУ.
ЗБІР МАТЕРІАЛІВ.
2. ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО
-
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
-
ВИВЧЕННЯ ДУМКИ ЧЛЕНІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, УЧНІВ ТА ЇХНІХ БАТЬКІВ;
-
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:
НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ;
ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ.
3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ.
4. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Етапи реалізації проекту:
1. ФОРМУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ШКОЛИ ТА ВИМОГ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, УЧНІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГО
-
ПЕДАГО
ГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ Д
ЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
3. УЗГОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ОСНОВ НАУК, ФАКУЛЬТАТИВІВ ТА СПЕЦКУРСІВ ЯК ОСНОВНОГО ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ.
4. РОЗРОБКА, АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛ
ОГІЙ.
5. ПОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КАБІНЕТНОЇ СИСТЕМИ ЯК
НАУКОВО
-
МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
6. НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЯК ОСЕРЕДКУ ДЛЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧ
НІВ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ.
7. ПРОВЕДЕННЯ
ПСИХОЛОГО
-
ПЕДАГОГІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ
Науково
-
методичне забезпечення проекту
І -
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
МОДУЛЬ (1
-
4 КЛАСИ
) РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
ТАКИМ ЧИНОМ:
-
ВПРОВАДЖЕННЯ
СПЕЦКУРСУ: «
СХОДИНКИ
ДО ІНФОРМАТИКИ
»;
-
ЗАСТОСУВАННЯ
В ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕХНОЛОГІЙ
«
СТВОРЕННЯ
СИТУАЦІЇ
УСПІХУ
» А.С.БЄЛКІНА
, «
НАВЧАННЯ
ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ
» Д.Г.ЛЕВІТЕСА
, «
РОЗВИТОК
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
» М.ЛІПМАНА
ТА ІН
; -
ФОРМУВАННЯ
ПРАКТИЧНИХ
НАВИЧОК
ЧЕРЕЗ РОЛЬОВІ
ТА ІМІТАЦІЙНІ
ІГРИ
ПРАКТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
. Модель підготовки компетентного випускника складається із чотирьох модулів:
ІІ -
профорієнтаційний модуль (5
-
7 класи) реалізується таким чином:
-
впровадження спецкурсу: «Інформатика» та ін.; -
застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова, «Проектна технологія»Джона Дьюї, С.Т.Шацького. та ін; -
формування практичних навичок через рольові та імітаційні ігри практичного спрямування; -
роботу учнівського самоврядування (на рівні класного колективу, але за зразком місцевого самоврядування);
ІІІ -
допрофільний модуль (8
-
9 класи) реалізується таким чином:
-
впровадження спецкурсу: «Інформатика» «Практичне право», «Російська мова», «Правопис української мови»;
-
участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах, інтернет
-
олімпіадах; -
застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова, «Проектна технологія»Джона Дьюї, С.Т.Шацького. та ін; -
формування практичних навичок через рольові та імітаційні ігри практичного спрямування; -
формування практичних навичок через роботу в МАН;
-
залучення дітей до громадських проектів.
І
V
-
профільний модуль (10
-
11 класи) реалізується таким чином:
впровадження спецкурсів;
-
участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах, інтернет
-
олімпіадах; -
застосування в педагогічній діяльності технологій «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна, «Навчання як дослідження» Д.Г.Левітеса, «Розвиток критичного мислення» М.Ліпмана, «Рівневої диференціації» А.М.Капнісова, «Проектна технологія»Джона Дьюї, С.Т.Шацького, «Технологія розвитку глобальног мислення» Н.Ю.Кулюткін, Є.Б.Спаська, «Нові інформаційні технології» І.В.Роберт, Ю.І.Машбіц, М.І.Жалдак, С.Пейпер та ін; -
формування практичних навичок через профільну практику ;
-
реалізація спільних проектів;
-
участь у роботі інтелектуальних та творчих гуртків
Отже, у час становлення молодої української держави подолання соціально
-
економічної, політичної, правової, управлінської, духовно
-
моральної кризи є можливим лише за умови створення такої системи навчання та виховання, яка забезпечить формування життєвої компетентності, адаптованої до життя в інноваційному суспільстві, показовою складовою якої є компетентність ЛІДЕРСЬКА. І нехай не кожен учень може стати лідером у стінах навчального закладу, але набуті лідерські якості обов’язково будуть реалізовані в різних сферах суспільного життя.
Автор
ivanenkoyu
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
497
Размер файла
2 444 Кб
Теги
школа, випускника, модель
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа