close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дранічнікова В. А. Стаття

код для вставкиСкачать
 Дранічнікова В. А., викладач суспільних дисциплін "Формування мотивації навчальної діяльності учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства"
Сучасні глобальні демократичні і гуманоцентричні тенденції, побудова правової, соціальної і демократичної держави вимагають від громадянина не тільки політичної активності, але й усвідомлення власної ролі і значення в житті суспільства, а також активних дій стосовно власних переконань і цінностей на основі верховенства закону дотримання прав і свобод людини. У цьому процесі величезного значення набуває правова освіта і виховання, які формують правову культуру і свідомість людей. Таким чином, однією з головних задач освіти є виховання нового громадянина, національно свідомої, соціально активної, професіонально компетентної особи.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. наголошує на необхідність забезпечення переходу до нової гуманістично-інноваційної філософії освіти. Зазначається, що освіта XXI ст. - освіта для людини. Її мета - виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити опрацьовувати набуті знання для вміння для творчого розв'язання проблем підвищення життєвих компетенції учнів. Компетентність базується на знання, досвіди, цінностях набутих завдяки навчанню, пов'язана із загальною здатністю людини оперувати у певній ситуації набутими знаннями та практичним досвідом і є показником успішності учнів.
Викладачі дуже часто стикаються з проблемою зниження рівня пізнавальної активності учнів, небажанням працювати самостійно та й просто вчитися. Серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до знань можна назвати одноманітність уроків. Відсутність можливості повсякденного пошуку нової цінної інформації призводить до шаблонного виконання, а це руйнує та вбиває учнівський інтерес до навчання. Творчий підхід до побудови та проведення уроку, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність. Один із способів підвищення мотивації на уроках правознавства це використання інформаційно-комунікаційних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання. Сучасне життя досить складно уявити без використання комп'ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань для розв'язування нетрадиційних завдань. Сучасні комп'ютерні технології дають можливість викладачу у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї "педагогіки співпраці". Об'єднання зусиль учнів і викладача надає можливість якнайкраще розкрити індивідуальні особливості кожної дитини, зацікавити її, визначити сутність досліджуваної проблеми, досягти взаєморозуміння.
Значення ІКТ для підвищення мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства
Аналіз досвіду сучасних педагогів - новаторів і власний практичний досвід свідчать про те, що найбільш ефективним напрямом якісно нового підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців в ПТНЗ є створення таких педагогічних умов, за яких учень формувався б соціально - активною особистістю, здатною до самостійного самовизначення взаємовідносин із роботодавцем, динамічних ринком праці, а також здатною до самостійної саморегуляції власної професійної діяльності.
Відомий педагог В. Сухомлинський вважав, що власне активне життя учнівської думки є запорукою свідомого ставлення до навчання, міцних, глибоких знань, тобто учень є "архітектором власних навчально-пізнавальних дій і зацікавленим учасником їх здійснення".
Для цього потрібно на початкових етапах професійного навчання учнів у ПТНЗ створити досконалу систему мотивів, яка поступово під час навчально-пізнавальної діяльності якісно переросте в стійку ґрунтовну мотивацію навчання, що є основою їхньої професійної підготовки Дослідження мотивів навчання займалася значна кількість психологів та педагогів. Цією проблемою займалися С. Рубінштейн, А. Леонтьєв, Л. Божович, В.Ільїн, Г. Щукіна та інші. Термін "мотив" походить від французького слова "motif", що перекладається як збуджуюча причина, привід для якої-небудь дії. Г. Шукіна розглядає такі групи мотивів:
> соціальні мотиви;
> пізнавальні мотиви;
> моральні мотиви;
> мотиви спілкування;
> мотиви самовиховання.
З досвіду роботи можна зробити висновок, що мотиви як психологічні чинники поведінки навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ займають чільне місце в структурі особистості, охоплюючи її основні структурні компоненти (спрямованість, характер, емоції, здібності, психічні процеси, діяльність).
Діяльність зумовлюється двома видами мотивів: внутрішніми (мотиви, які пов'язані процесом і змістом діяльності) та зовнішніми (широко та вузько соціальними й мотивами уникнення неприємностей, які можуть виникати у випадку незадоволення вимог, очікувань або потреб інших людей).
Якщо в процесі діяльності зовнішні мотиви не будуть підкріплені внутрішніми, то вони не забезпечать максимального ефекту.
Для успішного навчання учнів у ПТНЗ, слід врахувати і те, що іноді існує відсутність чи зниження мотивація до навчальної діяльність. Необхідно обирати такі методи та прийоми навчання, які б посилили інтерес учнів до оволодіння знаннями та основами професії. Пізнавальні мотиви, які закладені в самій навчально-пізнавальній діяльності, повинні ґрунтуватися на зацікавленості учнів до предмету, професії. Мотиви повинні спонукати пізнавати щось нове, корисне і необхідне у своїй діяльності.
Молодь добре усвідомлює, що на ринку праці зростає попит на робітників з гарною базовою освітою. З цією метою навчанням предмету "Правознавство" будується так, щоб учні навчилися перш за все розуміти самих себе та реалізувати свої знання, досвід на практиці. Курс "Правознавства" розвиває емоційно-ціннісне ставлення до життя, формує активну позицію особистості, сприяє набуттю досвіду громадянських дій, демократичної поведінки, ефективного спілкування, розвиває уміння та навички конструктивно-критичного мислення, ініціативи, самостійності, навичок колективної діяльності і прийняття колективних рішень.
Методи формування мотивації навчальної діяльності
Метод використання мультимедійних презентацій
Найефективнішим методом у формуванні мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства можна вважати використання технології мультимедійних презентацій. Урок з використання мультимедійних технологій стає цікавіше для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшується рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці. Із власного досвіду можна засвідчити, що використання комп'ютерних презентацій (особливо створеними самими учнями) сприяє підвищенню мотивації навчання, забезпечує науковість навчання, розвиває пізнавальні інтереси та здібності учнів; прискорює темпи вивчення і запам'ятовування навчального матеріалу; сприяє активізації самостійної роботи. Мої спостереження доводять, що впровадження інформаційних технологій під час викладання курсу "Правознавства" розширює світогляд, підвищує якість навчання, рівень спілкування і культури, розкриває творчі здібності учнів.
Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа продовж цілого уроку. Урок з мультимедійними презентаціями істотно змінює роль викладача, який вступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів. Проведення такого уроку не означає, що викладач позбавлений можливості маневрувати або імпровізувати. Навіть молодий викладач зменшить кількість помилок у проведенні занять з мультимедійними презентаціями.
Програмного забезпечення, придатного для систематичного використання у процесі навчання предмету "Правознавства" в Україні недостатньо. Необхідно відзначити, що комп'ютерна підтримка підручника як засобу посилення функціональності змісту і забезпечення мотивації навчання є вкрай необхідною на сьогоднішній день. Електронний підручник чи посібник виконує такі ж дидактичні завдання, як і традиційний. Але водночас він має низку переваг. Головною з них є застосування мультимедіа, що дає можливість відтворювати візуальну та аудіо інформацію (кінохроніку, уривки з художніх та документальних кінофільмів, анімаційні діаграми, карти та схеми, інтерактивні таблиці, а також музику, будь-який звуковий супровід). Зрозуміло, що такий навчальний матеріал учень сприймає з більшим зацікавленням, що активізує навчальний процес, заохочує учнів до поглиблення знань і набуття нових умінь. Упровадження сучасних мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача, підвищити мотивацію навчання, оптимізувати ефективність та якість педагогічного процесу. Посилення розумового навантаження на уроках спонукає замислитись, як тривалий час утримувати інтерес учнів та їх активність протягом усього періоду навчання на необхідному рівні. Використання комп'ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що стимулює інтерес і допитливість учнів. Не секрет, що навчання у професійно-технічних навчальних закладах викликає в багатьох труднощі, засвоєння матеріалу зазвичай будується на простому запам'ятовуванні термінів і процесів, що недопустимо для освітнього процесу. Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання та створюють мотивацію до навчальної діяльності через реалізацію одного з його методів - наочність. Наочність, за Я. Каменським, є "золотим правилом дидактики". Сучасний навчальний процес вимагає наочності з необхідністю використання демонстраційного матеріалу, а якщо в розробку та проведення активно включені учні, то цей процес, безперечно, запрограмований на успіх.
Метод випереджального вивчення
На протязі багатьох років роботи дійшла до висновку, що використання наочності на уроці сприяє мотивації учнів до навчальної діяльності, підвищує зацікавленість учнів предметом. Кожний урок повинен бути для учнів відкриттям нового, цікавого. Саме мультимедійні презентації дають можливість розширити використання наочності на уроці. Саме для формування мотивації навчання на уроках правознавства широко застосовую учнівські презентації як метод випереджального вивчення. Це забезпечує:
* залучення кожного учня до активного пізнавального процесу;
* співпраця для вирішення різноманітних проблем;
* індивідуальний підхід до навчання з метою формування власної незалежної аргументованої думки;
* можливість вивчення більшого обсягу матеріалу за порівняно менший проміжок часу;
* організація цікавого та результативного й ефективного навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей учнів.
Вибираючи метод учнівських презентацій, викладач повинен визначитися, з якою метою він ставить перед учнями випереджувальне завдання:
* унаочнення навчального матеріалу;
* управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів;
* узагальнення та систематизація знань;
* учнівський проект Саме вірно поставлена перед учнями мета випереджального завдання сприяє ефективним результатам застосування цього методу. Під час координації створення учнівських презентацій обов'язково треба враховувати таки моменти:
1. мотивація - невід'ємна складова процесу навчання, що фігурує протягом усього етапу виконання завдання. Чітко сформована мета перед учнем відіграє вирішальну роль. Слід врахувати, що мотивація різко падає, якщо рівень поставленої мети не відповідає рівню підготовки учнів.
2. навчальна мета - чітке формулювання навчальних цілей і завдань перед учнями.
3. створення передумов для сприймання навчального матеріалу - рекомендації до використання допоміжних матеріалів (підручників, довідників, Інтернет - ресурсів)
4. викладання навчального матеріалу (демонстрація матеріалу) - стратегія подання матеріалу визначається залежно від поставлених навчальних завдань. Важливим є естетичне оформлення кадрів на екрані та демонстрація на мультимедійній дошці: необхідно дотримуватися загально визначених принципів наочності й ефективності сприймання.
5. закріплення та перевірка знань -організація комунікації "учень - педагог - учень"
Досвід роботи засвідчує, що використання вбудованих шаблонів для презентацій забезпечує додаткову мотивацію і позитивно впливає на якість засвоєного матеріалу.
Використовуючи мультимедіа на уроці, економиш 30% і більше навчального часу. Використання мультимедійної дошки дає можливість не перейматися тим, чи вистачить місця на дошці і чи зрозуміле все написане на дошці. За рахунок зекономленого часу можна збагатити урок новими додатковими матеріалами. Але є певні вимоги до мультимедійного уроку. Педагог має не тільки впевнено володіти комп'ютером, знати зміст уроку, а й дотримуватися відповідного темпу, невимушено, постійно залучати учнів до пізнавального процесу. Необхідно продумати зміну ритму, урізноманітнити форми навчальної діяльності, поміркувати, як забезпечити позитивний емоційний фон уроку. Отже, для розв'язання багатьох навчально-виховних завдань необхідно вибудувати свою педагогічну діяльність так, щоб на запитання про доцільність використання ІКТ у навчально-виховному процесі ствердних відповідей було більше, ніж заперечень.
Досвід роботи свідчить, що чим ширше застосовуються новітні комп'ютерні технології в процесі вивчення предмету "Правознавство", тим ефективнішими є результати навчання. Уроки правознавства організовані таким чином, що діти вчаться користуватися електронними матеріалами, електронною бібліотекою, Інтернет - ресурсами, виконувати завдання та розв'язувати тести на електронній дошці. Це зацікавлює учнів предметом, який вивчають та стимулює мотивацію навчальної діяльності.
Метод проектів
Найефективнішою для реалізації цих завдань виявилась проектна технологія навчання. Це система навчання, за якої учні здобувають знання в процесі планування і виконання практичних завдань - проектів, що поступово ускладнюються. Про метод проектів у педагогічній літературі різних років згадується як про метод, що пробуджує природні здібності, спонукає до творчості. Педагог В. Пелегейченко визначає мотиви виконання проектів на уроках. (рис. 1) Рис. 1. Мотиви виконання проектів учнями на уроках
Ставлення учнів до власної діяльності визначається тим, як організована їх навчальна діяльність, яка її структура й характер. Формування потреб і мотивів діяльності переходить у процесі здійснення самої діяльності. Можна багато казати учню про його обов'язки, про важливість для нього самого та його майбутнього життя навчальної діяльності, і як би добре учень не усвідомлював переконливість цих слів, але якщо він не включився в цю діяльність відповідних мотивів у нього не виникне й не сформується стійка мотивації навчальної діяльності.
Для того щоб мотиви виникали, зміцнювалися і розвивалися, учень повинен діяти. Якщо сама діяльність викликає інтерес, якщо у процесі її виховання він буде відчувати яскраві позитивні емоції задоволення, то можна очікувати, що в учня поступово виникнуть причини та мотиви для цієї діяльності.
Недостатньо знати типи мотивації для стимулювання проектної діяльності, для цього необхідна її правильна організація. З досвіду роботи можна зробити висновок, що для створення мотиваційного середовища необхідно спиратись на наявні в учня причини та мотиви, і включати їх у проектну діяльність.
У таблиці 1 (за педагогом В. Пелагейченко.) показано, як на різних етапах проектної діяльності можна створювати мотиваційні середовища.
Таблиця 1
Етапи проектної діяльності
Етапи проектної діяльності Зміст проектної діяльності учнів 1. Пошуково-дослідницький Усвідомлення необхідності дослідження даної роботи, проблеми. Наявність сенсу діяльності.
Наявність перспективи майбутньої діяльності 2. Операційно-діяльнісний Побудова діяльності, виходячи з інтересів учнів.
Можливість самоконтролю.
Спирання на попередній досвід.
Можливість прояву творчості.
Створення умов для успішної діяльності. 3. Рефлексивно-оцінювальний Рефлексів своєї діяльності.
Умови для емоціонального задоволення від зробленого.
Відчуття радості перемоги над труднощами, які подолали Проекти дають змогу створювати та розвивати налаштування на роздуми при роботі з матеріалом будь-якого виду. Проектна діяльність допомагає розвивати в учнів логічне мислення, обробляти цікавий матеріал і використовувати його в навчальній діяльності.
Навчальний проект, з точки зору учня, - це можливість виконувати щось цікаве самостійно; це діяльність, що дає змогу виявити себе, випробувати свої знання, показати публічно результат; це діяльність, сформована на розв'язання цікавої проблеми, сформульованої самими учнями, коли результат цієї діяльності є практичним по суті.
Існують різні типи проектів для використання їх на уроках правознавства:
1. Дослідницькі проекти - під час роботи досліджується якась проблема (наприклад: Чи захищає Конституція України мої права?)
2. Інформаційні проекти - збирається й аналізується інформація про якийсь об'єкт чи явище.
2. Ігрові проекти - учасники виконують певні ролі, зумовлені характером та змістом проектів (юрист, адвокат, суддя, захисник.)
Учні можуть готувати проекти, працюючи індивідуально, в парах і групах.
Етапи роботи над проектом
Вибір тематики проекту, постановка проблеми.
Для того щоб створити проблемну ситуацію, якою б учні зацікавилися і почали над нею працювати, необхідно:
* Підвести учнів до розв'язання суперечностей і запропонувати знайти їх рішення (наприклад: Які переваги та значення Конституції України над Конституціями інших держав?).
* Знайти зіткнення суперечностей у практичній діяльності (наприклад: Чи захищає Конституція України наші права?).
* Викласти різні точки зору щодо однієї проблеми.
* Спонукати учнів для порівняння, узагальнення, висновків (наприклад: порівняйте Конституцію України та Конституцію США за певними критеріями і зробіть висновки).
* Ставити конкретні запитання.
Після визначення головної проблеми проекту можна переходити до наступного етапу.
Пошук інформації про проблему, обґрунтування теми проекту.
На цьому етапі учні працюють самостійно. Вони займаються пошуком інформації в Інтернеті, аналізують її, синтезують, осмислюють знайдений матеріал, обробляють належним чином, групують і концентрують. Саме від того, наскільки повним, цікавим та науково достовірним буде підібраний матеріал, залежить якість виконання проекту.
Оформлення результатів дослідження та презентація проекту.
Кожен учень або група учнів намагаються оформити і подати зібрану інформацію з даної теми так, щоб аудиторія, на яку вона розрахована, сприйняла її належним чином. Тому цей етап найцікавіший для учнів, оскільки він створює умови для самореалізації, зокрема для того, щоб продемонструвати навички роботи з сучасними інформаційними технологіями, сприяти визначенню рівня творчих здібностей і талантів.
Аналіз та оцінка роботи учнів.
Ще на початку роботи над проектом учням необхідно розробити і повідомити критерії оцінювання результатів роботи. Підбиваючи підсумки роботи на уроці, необхідно відзначити позитивні сторони діяльності учнів, а також вказати на всі недоліки під час роботи над проектом. При цьому учням треба допомогти перетворити їхні невдачі на досвід, підказати, як можна покращити результат.
Під час роботи над навчальним проектом виникають певні складнощі: учні мають різний рівень навичок роботи з персональним комп'ютером; різні інтереси та активність. Необхідно добирати різнорівневі завдання. Разом з тим є учні, що не вміють шукати, систематизувати та аналізувати інформацію, яку вони знайшли в Інтернеті. Дехто не здатний осмислювати знайдений матеріал, виділити в ньому головне. Але систематична і послідовна робота під час виконання проекту допоможе подолати ці недоліки і заохочуватиме учнів до подальшої участі в дослідницький діяльності.
На уроках правознавства використовуючи ІКТ, треба відходити від тотального використання словесно - теоретичних методів, коли є взаємодіє з учнями, і переходити до методів безперервного збудження активності і самостійності на уроці. Застосовуючи методи проекту і презентації, необхідно привчати учнів правильно обробляти інформацію, отриману під час роботи, вчити розв'язувати задачі, практичні ситуації і розуміти суть законів держави, критично осмислювати отриману інформацію.
Комп'ютер - це знаряддя праці, ефективність якого залежить від уміння викладача застосувати його для досягнення педагогічних цілей.
Виконання проектів формує якісно новий тип навчальної діяльності, який набуває особистого сенсу та перетворюється в самоосвіту. Проектна діяльність змушує учня по-новому подивитися на свої вміння, на характер взаємодії з довкіллям. З'являються нові проблеми, які треба нестандартно розв'язати, виявити значні вольові та емоційні зусилля й досить високий рівень самореалізації. Як результат, мають місце якісні зміни в психологічній структурі особистості, що зумовлює оволодіння навичками спілкування, вміння ставити адекватні, особистісно-значущі й соціально важливі перспективи, розвиток потреби та пошукової активності щодо реалізації цих перспектив.
Прикладом можуть бути учнівські проекти у вигляді електронних презентацій: "Правова система України", "Державний лад України". Реалізація проектної діяльності розвиває в учнів пізнавальні навички, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, співпрацювати в групі, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця тощо). Сьогодні наші учні готують проекти з використанням мультимедійних технологій. Презентуючи свої проекти, учні показали вміння використовувати можливості програми Power Point - графіку, анімацію, зміну слайдів, кольорову гаму, ефекти, звук тощо.
На першому уроці пропонуємо учням перелік тем для проектів, і вони вибирають ту, яка їх зацікавила. Можна запропонувати самим придумати собі тему. На цьому ж уроці проводиться інструктаж з організації проектної діяльності, поділ на групи, вибір лідера й розподіл обов'язків. Навчальне проектування орієнтоване, насамперед, на самостійну діяльність учнів: індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують протягом певного відрізка часу (кілька тижнів - кілька місяців). Способи виконання й презентації проекту можуть бути різними залежно від індивідуального досвіду учнів, ініціативності, самостійності, творчого співробітництва. Керівна роль педагога полягає в тому, щоб організувати й спрямувати самостійну діяльність учнів.
Таким чином, творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати в роботі багатий інструментарій, який надають сучасні комп'ютерні освітні технології для забезпечення широких можливостей розвитку, навчання та виховання творчої особистості, у результаті чого вона буде підготовлена до активного самостійного життя в інформаційному просторі.
Виходячи із завдання сучасної освіти, особливу увагу на уроках правознавства та в позакласній роботі варто приділяти проблемі соціалізації учнів засобами правової освіти. Саме під час вивчення курсу правознавства закладаються основи правомірної поведінки учнів, виробляється уміння аналізувати суспільно - політичні події в Україні та світі, критично їх оцінювати.
Цих завдань можна досягти вирішуючи та розв'язуючи на уроках проблемні завдання (ситуації) на основі засобів масової інформації, реальних життєвих фактів, новин з Інтернету. Розв'язання проблемних завдань на уроках може стати предметом дискусії, під час якої учні висловлюють свої думки, вчаться з повагою ставитись до позицій опонента, критично мислити. Це дає можливість не тільки спостерігати, як учні засвоїли навчальний матеріал, а й визначити їх морально - етичне ставлення до проблеми, а за необхідності коригувати його. Учні обговорюють такі питання, як депутатська недоторканість, захист своїх прав, реалізація права людини на життя, принципи організації української армії, необхідність укладання шлюбного контракту тощо.
ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день ми не можемо не замислюватися над тим, що чекає наших учнів. Відомо, що майбутнє зажадає від них величезного запасу знань в області сучасних технологій. Сьогодні вже 60% пропозицій про роботу вимагають мінімальних комп'ютерних знань, і цей відсоток зростатиме. Але підготовка молоді до майбутнього полягає не лише в плані "готовності працювати". Учні повинні освоїти нові життєво необхідні навички у зв'язку з тим, що сучасні інформаційні технології все глибше проникають в наше життя. Інформаційний об'єм глобальної комп'ютерної мережі Інтернет настільки великий, що уміння витягувати з такого великого об'єму інформації потрібний блок виходить на перший план.
Одна з істотних змін в структурі освіти може бути охарактеризована як перенесення центру тяжіння з навчання на учення. Це не звичайне "натаскування" учнів, не екстенсивне збільшення знань, а творчий підхід до навчання всіх учасників освітнього процесу, і перш за все, його основного традиційного тандему: викладач - учень. Необхідність створення ситуації взаємодії і взаємної відповідальності. Тільки за наявності високої мотивації всіх учасників освітньої взаємодії можливий позитивний результат мультимедійного уроку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алферов О.Д. Формування відповідального ставлення до навчання: навч. посіб.- М., 1987.
2. Баженюк З.С. Діагностика особливостей мотивації навчальної діяльності школярів // методичні рекомендації. - Луцьк, 1999
3. Байченко О. Метод проектів-технологія освіти ХХ ст.. // Відкритий урок, - 2007. - №1 - ст.. 51-60.
4. Басок Т.Г. Формування мотивації та активізація навчальної діяльності// Математика в школах України Шевчук С.С., Сілаєва І.Є. "Сучасний урок в педагогічній та організаційно - методичній діяльності". Керівних кадрів ПТНЗ/ Методичні рекомендації. - Донецьк ДІПО ІПП, 2003.
5. Волгіна Л., Богослов І. Організація проектної діяльності // завуч. -т 2007. - №4 ст. 3-6.
6. Генна С. Пізнавальна активність учнів // завуч - 2007. - №4, ст.. 5-6.
7. І. Білоус Професіоналізм вчителя. Планування та організація методичної роботи // Завуч. - 2009. - № 1 (367) - с. 33 - 38
8. Киреленко В. Порушення мотивації навчання як першопричина негативної поведінки //Психолог, - 2005. - №18. - с. 7-8.
9. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції, - К, А83.
10. Коттон Д., Айєдейл Норма. Навчання діловій активності ПТНЗ України // ПТО. - 2003 - , №1 ст. 52-54.
11. Методичний конструктор/ за матеріалами газети "Завуч". - 2009. - №18 (384). 12. Мультимедіа на уроці./ Рекомендації до підготовки, написання і оформлення методичної розробки
13. Н. Громовенко Шкільні портрети: ідеальні та реальні // Завуч. - 2009. - №14 (380) - с. 7 14. О. Поліщук Сучасний урок // Завуч. - 2008. - № 33 (363) - с. 9 - 13 15. Пелегейченко В. Умови організації проектної діяльності // Відкритий урок. - 2009. - №4 - ст..22-25.
16. Пєхота О.М. Освітні технології, К., 2003.
17. Политун О.І., пироженко .В. Сучасний урок. Інтерактивні методи навчання: теорія, практика, досвід: Науково-методичний збірник. - К. : А.С.К., - 2007. - 192 с.
18. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. - К.: А.С.К., 2007. 19. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. Посібн. - К.: А.С.К., 2006. - 192с.
20. Робота з мультимедійною дошкою/ упоряд. В. Лапинський. - К.: Шк. світ, 2008. - 112 с.
21. С. Горбач Уроу у системіфункціонального аналізу, або сучасний урок у школі// Завуч. - 2006. - № 35 (293) - с. 5 - 8
22. С. Добровольська Інноваційні умови професійного вдосконалення вчителя// Завуч. - 2009. - № 10 (376) - с. 9 - 11
23. С. Явтушенко Урок..? // Завуч. - 2009. - № 14 (380) - с. 4 - 6 24. Скуратівський Л.Мотив як рушійне сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови // Дивослово - 2005 - №2 - ст. 2-4
25. Т. Анісімова Використання інформаційних технологій в процесі навчання фізики // Завуч. - 2009. - № 15 (381) - с. 26 - 29
26. Туріщева Л.В. Вивчення мотивів навчання у школярів на уроках // Історія та правознавство., - 2008- , №19-21., ст..20-23.
27. Шевчук С.С., Сілаєва І.Є. Аналіз уроку та його значення для мотивації діяльності педагога/ Методичні рекомендації. - Донецьк ДІПО ІПП, 2003.
28. http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Стаття:"Формування_та_розвиток_ІКТ-компетентності_педагогів"
29. http://www.microsoft.com/ukraine/education/PartnersInLearning/integratingICT/ITEducation.mspx
30. http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформація
31. http://umniki.com.ua/
32. www.ostriv.in.ua
33. http://fizika.net.ua/index.php?newsid=166&news_page=3
2
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
385
Размер файла
133 Кб
Теги
дранічнікова, стаття
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа