close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

робота над проблемою

код для вставкиСкачать
Чекригіна Г. Б.
методист
І категорії ДПТНЗ “К –
П ВПУ”
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО
-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ПТО
Мета:
1.
Поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно
-
комунікаційних технологій у навчально –
виховному процесі. Адже використання таких технологій на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим
та індивідуальним.
2.
Пошук шляхів підвищення ефективності методичної роботи засобами ІКТ в умовах єдиного інформаційного освітнього простору 3. Важливість раціонального використання педагогічних можливостей ІКТ в процесі перепідготовки вчителів; удосконалення існуючих та розроблення нових дидактичних і методичних систем, які спрямовані на ефективне формування ключових компетентностей педагогів; оновлення та розробку нового навчально
-
методичного забезпечення, створення нового покоління навчальної літератури;створення можливостей рівного доступу педагогів до сучасних інформаційних ресурсів.
Завдання:
-
Формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави.
-
Впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально -
виховного процесу;
-
Пріоритетні шляхи розвитку ПТО;
( Із змісту Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті)
Головні стратегії сучасної освіти
•
Формувати інформаційну культуру учнів повинен кожен вчитель, а не лише вчитель інформатики
•
Враховуючи бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, навчання майбутніх користувачів для інформаційного суспільства повинно стати масовим та достатньо швидким
•
Успіхи учнів безпосередньо залежать від якісної підготовки педагогів
Основні напрямки роботи
Інформаційні технології навчання
Комп
’
ютеризація управлінської
діяльності
Комп
’
ютеризація
навчально
-
виховної роботи
Автоматизація
робочих місць
Керівника закладу
Заступників
керівника
Секретаря
Психолога
Бібліотекаря
Соціального педагога
Апробація електронних засобів навчання
Розробка електронного
супроводу навчальних занять
Робота з тестовими
програмними засобами навчання
Використання технологій в позакласній роботі
Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності передбачає
наявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу;
наявність одного або декількох комп'ютерних класів
;
можливість використання комп'ютерів у
ПТНЗ об'єднаних в локальну мережу;
можливість кожного комп'ютера локальної мережі мати доступ до периферійних пристроїв —
факс
-
модему та принтерів;
підключення локальної мережі ПТНЗ до мережі Інтернет;
використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер;
можливість використання програмного комп'ютерного забезпечення;
кадрове забезпечення навчального закладу.
Що ж таке ІКТ?
•
Будь
-
яка педагогічна технологія –
це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складаєотримання і перетворення інформації. Нові інформаційні технології навчання -
це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.
•
ІКТ навчання є метатехнологією, оскільки містить всі компоненти педагогічної технології (взаємодію Педагога та учня, інколи опосередковану і асинхронну; специфічні форми, методи і засоби навчання (програмно
-
педагогічні засоби))
Головною метою
інформаційно
-
комунікаційних технологій є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Під ІКТ розуміють сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання й використання інформації. Впровадження ІКТ в освітній процес сприяє виконанню більшості завдань, що стоять перед всією системою освіти. До сучасних інформаційно
-
комунікаційних технологій навчання відносяться Інтернет
-
технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання).
Урок з використанням ІКТ
Такому уроку властиво таке:
Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей учня; Керованість: у будь
-
який момент можлива корекція вчителем процесу навчання; Інтерактивність і діалоговий характер навчання; -
ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером; Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1.
У функції вчителя комп'ютер являє собою:
джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю. 2. У функції робочого інструменту:
засіб підготовки текстів, їх зберігання; графічний редактор; засіб підготовки виступів; обчислювальна машина великих можливостей. При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:
1.
Мови програмування -
за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку.
2.
Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). 3.
Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint. 4.
Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.
5.
Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.
6.
Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.
Сучасний ППЗ повинен містити такі модулі:
-
електронний підручник
-
електронний довідник
-
тренажерний комплекс (комп'ютерні моделі, конструктори й тренажери)
-
задачник
-
електронний лабораторний практикум
-
комп'ютерна тестуюча система
-
система планування процесу навчання
Переваги використання ІКТ
Індивідуалізація навчання; Інтенсифікація самостійної роботи учнів; Зростання обсягу виконаних на урок завдань; Розширення інформаційних потоків при використанні Internet; Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади -
відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви -
продвінешь ближче до мети казкового героя. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером. Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ
Ні комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах; У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери; Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя; Відсутність контакту з учителем інформатики; У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет; Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять; Не вистачає комп'ютерного часу на всіх; У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках; При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п; Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно
-
ілюстративним методам. Інформаційна компетентність вчителя
(за Н.В.Морзе)
Формується при врахуванні вимог інформаційного суспільства та передбачає:
використання термінології, апаратної складової, програм і методів ІКТ
використання ІКТ у навчанні та створенні методичних та дидактичних матеріалів, формування завдань для учнів з використанням ІКТ
розуміння ролі ІКТ у науковій галузі, на якій базується відповідна навчальна дисципліна
використання ІКТ для планування та проектування навчального середовища, моніторингу навчальних досягнень учнів
використання ІКТ для спілкування в педагогічному середовищі, ознайомлення з ППЗ та підвищення кваліфікації
Впровадження програми „
Intel
@
. Навчання для майбутнього”
Інноваційна освітня програма Intel
сприяє підготовці вчителя сучасного типу, навчає його не тільки користуватися комп’ютером, але й повною мірою використовувати його потенціал у навчальному процесі, роблячи урок дійсно сучасним, інформаційно насиченим і цікавим для учнів
Програма Intel «Навчання для майбутнього» у навчальному процесі сьогодні
Складова частина навчальної дисципліни „Нові інформаційно
-
комунікаційні технології в освіті”
Складова частина навчальних курсів (в т.ч. і фахових методик)
Факультативні заняття
Сьогодні
, аналізуючи зміни,що відбуваються у навчанні майбутніх учителів і підвищенні кваліфікації педагогічних та науково
-
педагогічних працівників, досвід викладання, який вони отримали в результаті використання нових педагогічних технологій можна додати
:
випускники програми є більш конкурентноздатними в освітніх закладах; програма «Навчання для майбутнього» сприяє не тільки підвищенню професіоналізму конкретного викладача, але й, в цілому, сприяє розвитку інформаційної культури педагогів, появі нових педагогічних ініціатив і створює умови для підвищення якості навчальної діяльності;
проектна методика стає складовою частиною освітньої системи навчальних закладів.
Визначення шляхів впровадження програми в навчальний процес в якості складової галузевих стандартів
вищої педагогічної освіти
Видання підручників, навчальних посібників з грифом МОН України
, широкого шлейфу книг, наукових статей, які б відображали б програму зі сторони, як освітнє явище, адаптуючи її до умов української освіти
Дослідження можливостей використання програми при викладанні фахових методик, проведенні педагогічних практик
Розроблення навчально
-
методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу, апробацію в експериментальних групах
Підтримка мережевого товариства учасників і випускників програми на регіональних і всеукраїнських освітніх порталах
Організація тренінгів для тьюторів і обмін досвідом між різними
педагогічними навчальними закладами, обмін методичними матеріалами з нових курсів програми між методичними кафедрами
Дякую за увагу!
Бажаю творчих успіхів
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
751
Размер файла
218 Кб
Теги
робота_над_проблемою
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа