close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Металдар мен электролит ерітінділеріндегі электр тогы слайд

код для вставкиСкачать
Металдар мен
электролиттердегі
электр тогы
Үй тапсырмасын тексеру:
• 1.Өткізгіштердің диэлектриктерден
айырмашылығы неде?
• 2.Зарядталған бөлшектердің бағытталған
қозғалысының себебі неде?
• 3.Ток көзі қандай роль атқарады?Электр тогы
дегеніміз не?
• 4.Ток көзінің қандай түрлерін білесіздер?
• 5.Аккумуляторды зарядтағанда және
разрядтағанда қандай процесс жүреді?
Әртүрлі ортадағы электр тоғы
Заттар
Өткізгіштер
Шалаөткізгіштер
Диэлектриктер
Металдар
Электролиттер
Меншікті
өткізгіштік
Қоспалық
өткізгіштік
Газ
Вакуум
Кемтіктік
қоспалық
өткізгіштік
Электрондық
қоспалық
өткізгіштік
Газ
Натрий ионының түзілу процесі
0
Na
– 1e- →
+1
Na
Металдар мен олардың балқымалары металдық тор түрінде кристалданады. Металдық тор
түйінінде оң зарядты металл иондары орналасады. Металл атомдарынан және кристалдық тор
түйінінде қалған иондардан алыстаған электрондар катиондар арасында біршама еркін қозғалуға
мүмкіндік алады. Осылайша металдардың электрөткізгіштігін қамтамасыз етеді. Иондар мен бос
электрондардың арасында электростатикалық әсерлесу пайда болады да, металдық байланыстың
түзілуіне себеп болады.
• Металдардағы еркін электр зарядын
тасымалдаушылар электрондар
болып табылады.
Есте сақтаңдар!
• Металдардағы электр тогы –
еркін электрондардың реттелген
қозғалысы.
• Электр өрісінің әрекетінен
металдардағы электрондардың
қозғалыс жылдамдығы онша үлкен
емес. Ал өткізгіш ішіндегі электр
өрісінің таралу жылдамдығы
өте үлкен, ол шамамен жарық
жылдамдығына тең болады
(300000 км/с).
Электр тогын тек металдар емес,
сонымен қатар ерітінділерде өткізеді.
• Суда еритін заттар (негіз, тұз, қышқыл)
электр тогын өткізеді және оларды
электролиттер деп атайды, ал суда
ерімейтін заттар электр тогын өткізбейді
және оларды бейэлектролиттер деп
атайды.
Электролиттік диссоциация
• Электролиттік
диссоциация –
электролиттердің
суда еріген кезде
немесе балқығанда
аниондар мен
катиондарға
ыдырау процесі
(1887г)
Сванте Аррениус (1859-1927)
•
•
•
NaCl ↔
+
HCl ↔ H+ + ClCuCl2 ↔ Cu+2 + 2Cl+
Na
Cl
?
Электролиттерде зарядты тасымалдаушы қандай
бөлшектер болып табылады және “электролиттердегі
ток” дегеніміз не?
••Электролиттердегі
Электролиттердегізарядтарды
зарядтарды
тасымалдауыштар
тасымалдауыштароң
оңжәне
жәнетеріс
теріс
иондар
иондарболып
болыптабылады.
табылады.
Есте сақта!
••Электролиттердегі
Электролиттердегіэлектр
электртогы
тогы
дегеніміз
дегеніміз––оң
оңжәне
жәнетеріс
теріс
иондардың
иондардыңқарама-қарсы
қарама-қарсы
бағыттағы
бағыттағыреттелген
реттелгенқозғалысы.
қозғалысы.
••Электролит
Электролитарқылы
арқылыэлектр
электр
тогы
тогыөткенде
өткендеэлектродтарда
электродтардазат
зат
бөліну
бөлінупроцесі
процесіэлектролиз
электролиздеп
деп
аталады.
аталады.
Метал белсенділігі қатары/ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ КЕРНЕУ ҚАТАРЫ
Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Bi Cu Hg Ag Pt Au
NaCl –ас (тас) тұзы
Na2SO4 * 10H2O – глаубер тұзы
NaCl*KCl
сильвинит
NaCl– →
Na+ +
Cl-
KCl * MgCl2*6H2O – карналлит
2NaCl → 2Na + Cl2
Na+
ClCl-
Тас тұз
Глаубер тұз
сильвинит
карналлит
Na+
ClNa+
ClNa+
Электролиз - ерітінділердің электр тогы
әсерінен оң және теріс зарядталған
бөлшектерге ыдырау процессі
CuCl2
Катодтағы процестер
нәтижесі
↑
Cu+² + 2eˉ
→
Cu0
→
Cu+² + 2Clˉ
Анодтағы процестер
нәтижесі
↑
2Clˉ - 2eˉ
→
2Cl↑
Нәтиже
• Металдардығы электр тоғы - еркін
электрондардың реттелген қозғалысы.
• Электролиттердегі электр тогы электр
өрісінің әсерінен оң және теріс
иондардың бағытталған қозғалысын
туғызады.
1)электр тогын өткізетін зат
қалай аталады?
2) электр тогын өткізбейтін
зат қалай аталады?
3) оң зарядталған бөлшектер
қалай аталады?
4) электролиттік диссоциация деп
қандай процесті айтады?
5) теріс зарядтталған бөлшектер
қалай аталады?
6)электролиттік диссоциация
теориясын ұсынған ғалым кім?
7) оң және теріс зарядтар
қалай әрекеттеседі?
8) электр тогы дегеніміз не?
9)металда қандай бөлшектер
электр тогын туғызады?
10) ерітінділер мен құймаларда
қандай бөлшектер
электр
тогын туғызады?
Сабақты қорытындылау
•
•
•
•
Венн диаграммасы:
Металдарда қандай бөлшектер
арқылы электр тогы жүреді?
Электролиттерде қандай бөлшектер
арқылы электр тогы жүреді?
Электр тогын өткізетін бөлшектер
қалай аталады?
Үйге тапсырма
Химиядан :§ 35, 162 бет №5
Физикадан : өткізгіштерді
паралель және тізбектей
жалғау тақырыбын қайталау
Автор
hot_girl_aikesha
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
10 649
Размер файла
349 Кб
Теги
электролита, мен, электро, металдар, слайд, ерітінділеріндегі, тогы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа