close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1 (2)

код для вставкиСкачать
як засіб розвитку креативної особистості
•
“Все, що я пізнаю, я знаю для чого це мені, де і як я можу ці знання застосувати”
Основна теза сучасного розуміння методу проектів
проектний
?f?_?l?h?^
?m
?d?h?f?i?_?l?_?g?l?g?•?k?g?h
?k?i?j?y?f?h?\?Z?g?•?c
?h?k?\?•?l?•
–
це
?•?g?k?l?j?m?f?_?g?l
, ?y?d?b?c
?k?l?\?h?j?x?}
?m?g?•?d?Z?e?v?g?•
?i?_?j?_?^?m?f?h?\?b
?^?e?y
?j?h?a?\?b?l?d?m
?d?e?x?q?h?\?b?o
?d?h?f?i?_?l?_?g?p?•?c
(
?k?h?p?•?Z?e?v?g?b?o
, ?i?h?e?•?d?m?e?v?l?m?j?g?b?o
, ?•?g?n?h?j?f?Z?p?•?c?g?b?o
, ?d?h?f?m?g?•?d?Z?l?b?\?g?b?o
?l?h?s?h
) ?•
?k?Z?f?h?k?l?•?c?g?h?k?l?•
?m?q?g?y
?\
?h?k?y?]?g?_?g?g?•
?g?h?\?h?]?h
, стимулюючи
?i?j?b?j?h?^?g?m
?^?h?i?b?l?e?b?\?•?k?l?v
?•
?l?\?h?j?q?b?c
потенціал
.
Проектне навчання
Один з варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власаного досвіду учнів та їх уявлення про світ
Метод проектів
Проектна діяльність
Це
система
навчання,
за
якою
учні
набувають
знання,
уміння
і
навички
у
процесі
планування
та
виконання
практичних
завдань
-
проектів,що
постійно
ускладнюються
.
Під
час
роботи
чільне
місце
посідає
самостійність,
активність,
ініціативність
та
захопленість
учнів
.
Її практичне значення —
це можливість для кожного школяра безперервно та послідовно розвиватися та вчитися на шляхах засвоєння цінностей та формування творчих здібностей Проект
Сукупність певних ідей, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного/практичного продукту
Головні умови організації роботи над проектом
Основні вимоги до використання методу проектів
Знання
вчителем
особливостей
проектної
методики,
усвідомлення
широких
можливостей
розвитку
учнів
у
процесі
проектної
діяльності
;
Навчання учнів володінню технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, задачі, бачити предмет дослідження, визначати гіпотезу, планувати власну діяльність своїх товаришів); здатність чітко, систематично виконувати сплановану роботу, що є неодмінною умовою для розвитку учнів у процесі реалізації проекту;
Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом;
Визначення рівня оволодіння знаннями з предмета й загальнонавчальними інтелектуальними уміннями;
Доводити проект до кінця, поетапно узгодивши проміжні результати з учителем;
Наявність інформації щодо роботи над проектом.
Наявність
значущої
в
дослідницькому,
творчому
плані
проблеми,
яка
вимагає
дослідницького
пошуку
для
її
розв’язання
;
Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;
Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
Визначення кінцевих цілей спільних/індивідуальних проектів;
Визначення базових знань із різних областей, необхідних для роботи над проектом;
Структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів);
Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки;
Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформленні у визначений спосіб (відеофільм, комп’ютерна газета, презентація тощо).
•
Проект
(
proectus –
кидання вперед)
–
сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту.
•
Проектування
–
спеціальна, концептуально обумовлена та технологічно забезпечена діяльність, спрямована на створення образу бажаної у майбутньому системи
•
Телекомунікаці
ї
–
передавання інформації на відстань електронними засобами. •
Комп'ютерні телекомунікації
–
передавання інформації з одного комп'ютера на деякий інший в будь
-
якій точці земної кулі. •
Навчальний телекомунікаційний проект
–
це спільна навчально
-
пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів
–
партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету –
дослідження деякої проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, направлена на досягнення спільного результату діяльності. проектування
портфоліо
проблема
пошук інформації
продукт
презентація
П
Класифікація проектів
№
Типологічна ознака
Тип проекту
1
За методом чи видом діяльністі, домінуючим в проекті
1. Дослідницькі. 7. Пригодницькі.
2. Пошукові. 8. Ігрові.
3. Творчі. 4. Прикладні (практично орієнтовані).
5. Рольові
б. Інформаційні
2
За змістовним аспектом проекту
Рольово
-
ігрові, спортивні, географічні, історичні, музичні, літературні, природничо
-
наукові, екологічні, мовні (лінгвістичні), культурологічні (країнознавчі).
3
За видом координації проекту
•
Безпосередній (жорсткий, гнучкий). •
Опосередкований, прихований (імітує учасника проекту)
4
За характером контактів
•
Внутрішній (локальний):серед учасників однієї школи, класу.
•
Регіональний:серед учасників району, регіону, країни. •
Міжнародний: серед учасників різних країн світу
5
За кількістю учасників проекту
1. Особистісні, персональні.
2. Парні.
3. Групові
6
Тривалість виконання проекту
1. Короткострокові.. 4. Епізодичні.
2. Середньострокові.
3. Довгострокові.
Потребують добре обміркованої структури,
визначеної мети, актуальності предмета
дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі
експериментальних методів обробки результатів.
Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження,
аргументація її актуальності,
визначення предмета й об'єкта, завдань і методів,
визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв'язання проблеми накреслення шляхів її розв'язання.
Не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників,
вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату,
прийнятій групою логіці спільної діяльності,
інтересам учасників проекту. Учні заздалегідь домовляються про заплановані результати
і форму їх представлення —
рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо.
І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.
Учасники беруть на себе певні ролі,
зумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості.
Імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все
-
таки є гра.
Спрямовані на збирання інформації про якийсь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією,
її аналіз і узагальнення фактів.
Такі проекти потребують добре продуманої структури,
можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом.
Структуру такого проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність;
методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм);
презентація (публікація, у тому числі в електронній мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їх модулем.
Результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку,
він орієнтований на соціальні інтереси учасників
(документ, програма, рекомендації, проект закону, проект шкільного саду).
Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них.
Особливо важливими є гарна організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.
це спільна навчально
-
пізнавальна творча або ігрова
діяльність учнів
-
партнерів,
організована на основі комп'ютерної телекомунікації,
яка має спільну мету дослідження певної проблеми,
узгоджені методи, способи діяльності й спрямована на досягнення
спільного результату діяльності.
•
Учитель повністю відповідає за дітей, які беруть участь у проекті, за їхні успіхи і за їхню безпеку.
•
Учитель довіряє учням,вважає їх рівноправними учасниками спільної творчої діяльності і постійно підкреслює своєю поведінкою цю довіру.
•
Учитель надає учням можливість вільно й самостійно працювати. Він створює для цього всі умови.
•
Учитель вибирає нову позицію, переходячи від ролі лектора й контролера до ролі помічника й наставника.
•
Учитель стежить за своїм мовленням з точки зору дальтонівського підходу (не «Ти зробив це неправильно!», а «Чому ти це зробив так?»).
•
Учитель втручається в самостійну роботу дітей тільки тоді, коли цього вимагають обставини або учні самі про це просять.
•
Учитель сам вибирає, чи буде він працювати за допомогою методу проектів. Ніхто з адміністрації школи не може нав'язати йому це рішення. При цьому всі члени шкільного колективу поділяють відповідальність за його роботу.
1.
Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми/задачі, яка вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її розв’язування 2.
Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів 3.
Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів. 4.
Визначення кінцевих цілей спільних/індивідуальних проектів.
5.
Визначення базових знань з різних областей, необхідних для роботи над проектом.
6.
Структурування змістовної частини проекту ( з вказуванням поетапних результатів). Основні вимоги до використання
методу проектів
7. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, задач дослідження, які випливають із проблем висунення гіпотези їх розв’язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, перегляду, ін.). 8. Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформлені деяким чином (відеофільм, альбом, бортжурнал "подорожей", комп'ютерна газета, альманах, Web
–
сторінка, ін.). Перелік ―ролей‖, які належить прожити вчителю в ході реалізації проекту
керівник
координатор
експерт
радник
консультант
спеціаліст
ентузіаст
учитель
Методологія
•
Керівництво зі сторони
–
На сцені більше не має мудреця
•
Більше тренування та моделювання
–
Менше розповідей
•
Більше пошуку разом із учнями
–
Не видавайте себе за експерта
•
Більше міжпредметного мислення
–
Менше спеціалізації
•
Оцінювання на основі виконаної роботи
–
Менше оцінювання на основі рівня знань
Метод проектів
•
Заохочує до розвитку
:
–
Навичок роботи в групі
(
співпраця
)
–
Життєво важливих навичок
–
Технічних навичок
–
Пізнавальних навичок
–
Навичок самоуправління
–
Позитивного ставлення
•
Але
–
Не кожен урок повинен базуватися на НМП
–
Застосовувати методику навчання та виховання методом проектів треба на тих етапах виховного процесу, де це найдоцільніше
Вимоги до проекту
Проект
розробляється
з
ініціативи
учнів,
але
тема
може
бути
запропонована
й
учителем
.
Тема
для
всього
класу
може
бути
однією,
але
шляхи
її
реалізації
в
кожній
групі
можуть
бути
різними
;
Проект варто робити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів;
Робота з проектом має дослідницький характер, моделює роботу в науковій лабораторії й тому необхідно розробити апарат дослідження, обгрунтувати його;
Проект педагогічно значущий, тобто учні у процесі його здійснення здобувають нові знання, будують нові відносини, опановують загальнонавчальні вміння;
Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями вчителя й учнів, але в той же час у міру його розгортання допускають гнучкість і зміни;
Проект рекламується в рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації учнів у його реалізації, розгортається його спільна значущість;
Проект реалістичний, має визначену практичну значимість, зорієнтований на можливості учнів; припускається широке розмаїття тем.
Алгоритм роботи над проектом
Етапи проектування
Діяльність учасників
Організація проекту
Визначення
теми
й
мети
проекту
;
Формулювання проблеми;
Гіпотези щодо її розв’язання.
Планування діяльності в проекті
Визначення
джерел
інформації
;
Опис бажаних кінцевих результатів;
Розподіл завдань.
Дослідження теми проекту
Збір
необхідної
інформації
;
Аналіз зібраної інформації;
Висновки, пропозиції.
Результати Оформлення результату;
Демонстрація (презентація) результату;
Оцінка й підбиття підсумків.
Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів
•
Підвищення професійної майстерності.
•
Здійснення виховного впливу на особистість.
•
Посилення інтересу до
навчання.
•
Залучення учнів
до пошуку, дослідження.
•
Відчуття реальних результатів своєї праці.
•
Задоволення в інтелектуальному розвитку
•
Поглиблення змісту навчального матеріалу.
•
Розвиток когнітивної сфери.
•
Розвиток навичок мислення високого рівня.
•
Розвиток креативних здібностей.
•
Творче застосування знань.
•
Свобода вибору.
•
Уміння працювати в команді.
•
Підготовка до олімпіад, конкурсів, науково
-
дослід
ницької діяльності
Творча самореалізація.
Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні.
Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.
Проект як складник синергетичної моделі освіти
•
Метод проектів наближає виховний процес до реального життя
•
Метод проектів
допомагає у вихованні учнів але іншим способом
•
Крім опрацювання матеріалу
, метод проектів доповнює учбовий процес такими компонентами як співпраця, вирішення проблем, презентація та спілкування з іншими
•
Метод проектів заохочує учнів до поглиблення своїх знань, упродовж того, як їх увага усе більше привертається до окремих питань
Скажи мені —
і я забуду,
Покажи мені —
і я запам
´
?#?????"?
Зацікав мене —
і я навчуся.
Автор
tanyagrabko333
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
429
Размер файла
1 640 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа