close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті визначила

код для вставкиСкачать
 Вступ
Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті визначила,що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. Реформування освіти передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності, оволодіння якими дозволить учням вирішити різні проблеми в професійному, соціальному, повсякденному житті.
Отже, в сучасній освіті актуальним є перехід до компетентнісно орієнтованого навчання та виховання, упровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання. Першорядним завданням учителя є створення умов для формування творчої, компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві.
Система викладання української мови і літератури в умовах впровадження компетентнісно орієнтованого навчання являє собою сукупність компонентів, спрямованих на досягнення освітніх цілей та завдань щодо задоволення потреб і запитів кожної особистості в розвитку, саморозвитку, в підготовці до життєвого й професійного самоврядування. Основою цієї системи є розвиток ціннісно-емоційної сфери особистості, формування комунікативної і літературної компетенцій, наповнення процесу навчання особистісним смислом, підтримка індивідуальності, неповторності кожного учня, формування готовності до розв'язування життєво важливих проблем. У ній акцентовано увагу на результаті освіти, причому як результат розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях. Компетентна особистість - особистість творча, яка вміє критично мислити.
Особливостями навчального процесу, побудованого на засадах критичного мислення, є такі:
● у навчання включаються завдання, розв'язання яких потребує мислення вищого рівня;
● навчальний процес обов'язково організований як дослідження учнями певної теми;
● результатом навчання є не засвоєння фактів чи чужих думок, а вироблення власних суджень;
● критичне мислення потребує від учнів достатніх навичок оперування доводами та формулювання умовиводів.
Для розвитку такого мислення в учнів ми вважаємо доцільним використання проектної технології. Її активне застосування зумовлене особистісно орієнтованим, діяльнісним, розвивальним і креативним підходами. Основними рисами, на думку вчених, є інтегративність, диференційність, проблемність, особистісна зорієнтованість. Відомо, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає. Використання методу проектів вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до викладання предмету, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. Практичне застосування проектної технології на уроках української мови та літератури дає можливість педагогові, використавши розмаїття інтерактивних вправ, змінити роль авторитарного транслятора інформації на координатора навчального процесу. Крім того, учні здобувають знання, порівнюючи, зіставляючи, даючи оцінку вчинкам, стосункам людей, суспільним і культурним явищам та процесам, спостерігають і роблять власні висновки. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна особистість. І особливо важливим є те, що метод проектів має широкі перспективи для розвитку як на сучасних інноваційних уроках, так і в позакласній роботі.
Таким чином, інноваційні технології є джерелом розвитку саморегуляції та свободи вибору майбутніх фахівців, потребою усвідомлення особистої відповідальності, дають можливість вивести школярів на більш високий рівень компетентності, підготовленості і професіоналізму.
Мета роботи творчої групи - забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної науково- методичної проблеми;
- активізація творчого потенціалу вчителя з метою удосконалення і підвищення його професійної компетентності;
- моделювання, апробація, впровадження проектних технологій у
навчально - виховний процес;
- розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів навчально-виховного процесу;
- розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури.
Завдання :
- вивчити та опрацювати науково - методичну літературу, матеріали періодичної педагогічної преси, скласти каталог видань з даної проблеми;
- організувати випуск методичних бюлетенів (двічі на рік) ;
- скласти інформаційний довідник з даної проблеми;
- практично використовувати метод проектів на уроках української мови та літератури і в позаурочній діяльності;
- створити медіатеку кращих розробок уроків української мови та літератури з використанням проектної технології навчання.
Склад членів творчої групи
№Прізвище, ім'я, по батькові Посада Назва навч. закладу Стаж Кваліфікаційна категорія, звання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Горбуліна Світлана Антонівна
Грімова Вікторія Леонідівна
Зуй Ірина Степанівна
Казнодій Наталія Василівна
Монзалевська Віра Петрівна
Приходько Лілія Юріївна
Сарака Ганна Миколаївна
Севериненко Тетяна Вікторівна
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Чапаєвська ЗОШ
І -ІІ ступенів
Гімназія "Основа"
Пологівський НВК
Пологівська СРШ І - ІІІ ступнеів №2
Кінськороздорівська
ЗОШ І - ІІІ ступенів
Гімназія "Основа"
Новокарлівська ЗОШ І - ІІІ ступенів
Чапаєвська ЗОШ
І -ІІ ступенів
23
16
10
26
"Спеціаліст вищої категорії"
"Спеціаліст вищої категорії"
"Спеціаліст вищої категорії"
"Спеціаліст вищої категорії" педагогічне звання "вчитель - методист"
"Спеціаліст вищої категорії"
"Спеціаліст вищої категорії"
"Спеціаліст І категорії"
"Спеціаліст вищої категорії"
9.
10.
Філіна Ірина Іванівна
Штандюк Світлана Іванівна
Вчитель української мови та літератури
Вчитель української мови та літератури
Пологівський НВК
Пологівська СРШ І - ІІІ ступнеів №2
16
"Спеціаліст вищої категорії"
"Спеціаліст вищої категорії" педагогічне звання "Старший вчитель"
Тематика засідань
Засідання 1 ( 06. 10. 2011, Пологівська СРШ І - ІІІ ст. №2 )
Зміст роботи
1. Основні напрямки діяльності членів творчої групи з проблеми :
" Використання проектної технології на уроках української мови та літератури як дієвий засіб компетентністного підходу до навчання" (Штандюк С.І.) 2. Дискусія "Що таке проектні технології? Їх роль у системі навчально - виховного процесу". (Казнодій Н.В.)
3. Діагностика "Технологічна готовність учителя до проектної діяльності"
(Штандюк С.І.)
Робота між засіданнями:
1. Опрацювати рекомендовану літературу з даної проблеми.
2.Ознайомитися з матеріалами педагогічної преси щодо розкриття окресленої проблеми.
3. Здійснити аналіз існуючого ППД.
Засідання 2 (08.12.2011р., Пологівська гімназія "Основа") 1. Впровадження компетентністного підходу до навчання творчої особистості. (Приходько Л.Ю.) 2. Практикум з практичної психології. Тести. Розроблення індивідуальної програми дослідження науково - методичної теми. (Сторчак Л.М.) 3.Іформація про ступінь розв'язання даної проблеми в педагогічній періодичній пресі.(Філіна І.І.) Робота між засіданнями:
1. Впровадження компетентністного підходу до навчання творчої особистості.
2. Провести самоаналіз власної діяльності з питань впровадження проектних технологій в практику своєї роботи. Засідання 3(03.02.2012р., Новокарлівська ЗОШ І - ІІІ ступенів) 1. Науково-методичний семінар "Проектні технології на уроках української мови та літератури. Теоретичні основи."(Сарака Г.М.) 2. Коло ідей " Використання проектної технології на уроках української мови та літератури як дієвий засіб компетентністного підходу до навчання".( Зуй І. С.) 3. Робота в мікрогрупах. Моделювання структури навчального проекту визначеної теми. (Горбуліна С.А.) Робота між засіданнями:
1. Систематизація методичних матеріалів з питань впровадження методу проектів в навчальну діяльність.
2.Створення навчальних проектів. 4 засідання (18.04.2012р., Пологівська СРШ І - ІІІ ст. № 2) 1. Вернісаж педагогічних ідей. Презентація створених навчальних проектів.(Штандюк С.І.) 2. Відвідування і обговорення уроку з метою спостереження за технологією використання вчителем навчального проекту.
(Казнодій Н.В.) 3. Практикум" Розробка критеріїв оцінювання учнівських проектів." (МонзалевськаВ.П.) 4.Обмін думками щодо результативності, удосконалення та перспективів роботи творчої групи у 2012 -2013 навчальному році.
Робота між засіданнями:
1. Впровадження створених проектів на уроках та в позакласній роботі.
2. Систематизація методичних матеріалів з питань впровадження методу проектів в практичну діяльність.
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 495
Размер файла
29 Кб
Теги
xxi, визначила, розвитку, століття, доктрина, освіти, національно, україна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа