close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Публикация3

код для вставкиСкачать
 Один зі шляхів підвищення мето-
дичного рівня вчи-
телів є залучення їх до розробки ак-
туальної педа-
гогічної проблеми
Метод проектів —
це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу само-
реалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного ―продукту‖ під контро-
лем вчителя . Щоб мати право вчити інших,
потрібно постійно вчитися самому
Використання проектної технології як дієвий засіб компетентністного підходу до навчання на уроках українсь-
кої мови та літератури
Інформаційний бюлетень
Творча група вчителів української мови та літератури
Проект -
комплекс пошукових, до-
слідницьких, графічних та ін-
ших видів робіт, виконаних з ме-
тою практичного та теоретичного розв’язання зна-
чущої проблеми.
Є.Полат
Проект –
за-
дум, план. С.Ожогов
Проект –
задум, план дій . Тлумачний слов-
ник української мови
Вимоги до організації проекту та його оцінювання:
1. Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, до-
слідницького пошуку.
3. Самостійна діяльність учнів. Вона може бу-
ти груповою, парною чи індивідуальною.
4. Використання дослідницьких методів
5. Структурування змістової частини проекту із зазначенням поетапних результатів.
Тільки та людина творча,
яка навчилася пристосовуватись
і змінюватися, усвідомила той факт, що жодні знання не є гарантією успіху, лише процес пошуку знань створює його основу. К. Роджерс
Стр. 2
Використання проектної технології як дієвий засіб компетентністного підходу до
навчання на уроках української мови та літератури
Проект –
це фор-
ма організації діяльності у взаємозв’язку її теоретичних і практичних ас-
пектів. С.Кримський Етапи роботи над проектом (індивідуальним) З'ясуй проблему.
Чітко визнач тему та мету, тип проекту.
Передбач можливий результат.
Опрацюй джерела інформації з обраної теми.
Накопичуй матеріал.
Аналізуй, зіставляй факти.
Аргументуй думку.
Визначте типи захис-
ту.
Етапи роботи над груповим проектом
Створіть групу, оберіть координатора.
З'ясуйте проблему.
Чітко визначте тему, мету, тип проекту. Складіть план роботи.
Передбачте можливі результати та форму захисту.
Опрацюйте джерела інформації з обраної теми.
Накопичуйте матеріал.
Чітко розподіліть обов'язки між членами гру-
пи.
Аналізуйте, зіставляйте факти.
Обговорюйте суперечні питання, толерантно вирішуйте їх, аргументуйте думку.
Створюйте «
кінцевий продукт
».
Творчий учень є дзеркальним відображенням
творчого вчителя.
І. В.Бестужев
-
Лада
Стр. 3
Учитель:
•
підвищення професійної майстерності;
•
зацікавлення учнів предметом;
•
посилення інтересу до навчання;
•
залучення учнів до пошуку, дослідження;
•
відчутність реальних результатів своєї праці;
•
задоволення в інтелектуальному розвитку..
•
Співпраця:
•
творча самореалізація;
•
задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні;
•
заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.
Учні:
•
поглиблення знань;
•
розвиток навичок мислення високого рівня;
•
розвиток творчих здібностей;
•
творче застосування знань;
•
свобода вибору;
•
уміння працювати в команді;
•
підготовка до олімпіад, конкурсів, науково
-
дослідницької діяльності.
Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
87
Размер файла
1 079 Кб
Теги
публикация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа