close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

портфолио Office Word

код для вставкиСкачать

ОЧАКІВСЬКА РАЙОННА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Джерело"
.
СТАТУТ
ОЧАКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"Джерело"
Очаків - 2008
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Очаківська районна громадська організація "Джерело", що надалі іменується "Організація", є місцевою громадською організацією, яка створена внаслідок вільного волевиявлення осіб, що об"єдналися на підставі спільних інтересів та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об"єднання громадян", чинного законодавства України, цього Статуту.
1.2. Організація є неприбутковою організацією та не має на меті одержання прибутку.
1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності, незалежності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності для досягнення статутних завдань.
1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, що здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.5. Організація має право від свого імені укладати угоди та договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов"язки, що пов"язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.
1.6. Організація має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки у будь-яких установах банків, власну символіку, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити. Символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.7. Організація не несе відповідальності по зобов"язанням її членів. Члени Організації не несуть відповідальності по зобов"язанням Організації.
1.8. Організація створюється і діє у межах Очаківського району Миколаївської області України.
1.9. Повна назва: Очаківська районна громадська організація "Джерело"
1.10. Скорочена назва: ОРГО "Джерело"
1.11. Юридична адреса Організації: Україна, Миколаївська область, Очаківський район, село Осетрівка, Садівниче товариство "Букет", буд.63.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1.Основною метою діяльності Організації є оздоровлення суспільства шляхом надання соціальних та інших послуг особам, що потрапили в скрутні життєві обставини, забезпечення профілактичних заходів серед уразливих верств населення.
2.2. Для досягнення мети Організація здійснює такі завдання:
- ресоціалізація наркозалежної молоді шляхом забезпечення соціально - реабілітаційних та інших послуг;
- робота з профілактики негативних явищ серед молоді;
- сприяння розвитку здорового способу життя серед населення.
2.3. Для досягнення мети та виконання статутних завдань Організація має право:
- володіти, користуватись та розпоряджатись належним їй майном;
- представляти та захищати інтереси своїх членів та клієнтів, свої законні інтереси в державних органах влади та управління, інших підприємствах, організаціях і установах, включаючи іноземні та міжнародні;
- формувати матеріальні, фінансові, інтелектуальні та духовні ресурси для надання допомоги та послуг особам, які їх потребують;
- організаційно та матеріально підтримувати інші об"єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- на засадах колективного члена вступати в інші громадські (неурядові) організації, спілки об"єднань громадян, в тому числі іноземні та міжнародні; - засновувати підприємства, установи, заклади та організації, створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичної особи;
- проводити масові заходи (збори, мітинги, фестивалі, свята, концерти, спортивні змагання, тощо);
- проводити навчальні семінари, лекції, тренінги;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої цілі, засновувати засоби масової інформації.
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що досягли 14-річного віку, що приймають участь у реалізації статутних завдань, визнають та виконують положення цього Статуту.
3.2. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі письмової заяви та рішення керівних органів Організації.
3.3. Організація не має фіксованого розміру вступних та членських внесків.
3.4. Члени Організації мають такі права:
- обирати та бути обраними до керівних і контрольних органів Організації;
- брати участь у всіх заходах що здійснюються Організацією;
- вносити пропозиції до органів управління Організації з питань, пов"язаних з її діяльністю;
- вийти з членства в Організації за власним бажанням.
3.5. Члени Організації мають такі обов"язки:
- дотримуватися мети та завдань Організації, положень цього Статуту;
- брати безпосередню участь в діяльності Організації;
- виконувати рішення органів управління Організації.
3.6. Вихід з членства в Організації здійснюється на підставі письмового повідомлення голові правління Організації. В разі порушення норм цього Статуту член Організації може бути виключений з членів Організації.
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
4.1. Органами управління Організації є загальні збори, правління; 4.2. Вищим органом Організації є загальні збори. Чергові загальні збори Організації проводяться не рідше ніж один раз на рік. Місце та час проведення загальних зборів визначає правління.
4.3. Про скликання та порядок денний загальних зборів оголошується не пізніше ніж за тиждень до їх проведення на дошці об"яв Організації.
4.4. Позачергові збори скликаються на вимогу не менш як третини членів або з ініціативи голови правління, його заступника та ревізійної комісії у 10-денний термін.
4.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше 2/3 членів Організації.
4.6. Рішення загальними зборами приймаються простою більшістю голосів присутніх, крім питань про реорганізацію та ліквідацію Організації, внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту. В цих випадках рішення приймається не менш ніж 2/3 голосів присутніх на зборах. У випадку рівності голосів голос голови правління є вирішальним.
4.7. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом і підписується головою зборів, секретарем зборів;
4.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:
- прийняття рішення про заснування підприємств, установ, закладів та організацій, створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;
- затвердження змін та доповнень до Статуту; - прийняття рішення про ліквідацію Організації або її реорганізацію, призначення ліквідаційної комісії; - вибори голови правління, його заступника, ревізійної комісії;
- розгляд та затвердження основних напрямків діяльності, програм;
- прийняття рішення про вступ в інші громадські (неурядові) організації, спілки об"єднань громадян;
- затвердження перспективних планів Організації, звітів за результатами його діяльності;
- прийняття рішення про виключення з членів Організації;
- затвердження власної символіки.
4.9. В період між загальними зборами керівництво Організацією здійснює голова правління, який обирається загальними зборами терміном на один рік.
4.10. Голова правління:
- здійснює керівництво поточною діяльністю Організації, організує виконання рішень загальних зборів; - діє без доручення від імені Організації, представляє її у взаємодії з
державними, громадськими та іншими організаціями, підприємствами,
установами та приватними особами як в Україні, так і за її межами, укладає
угоди;
- здійснює господарське управління коштами та майном Організації, має право першого підпису на фінансових документах;
- відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах;
- видає доручення членам, працівникам Організації та іншим юридичним та фізичним особам;
- скликає чергові та позачергові загальні збори;
- розробляє плани роботи Організації та забезпечує їх виконання в межах завдань Статуту;
- організує виконання рішень загальних зборів Організації;
- звітує перед загальними зборами про діяльність Організації;
- складає штатний розклад, приймає та звільняє штатних працівників;
- видає накази, інструкції та інші акти в межах наданих йому повноважень, підписує всі ділові папери; 4.11. Заступник голови правління виконує повноваження голови правління в разі його
відсутності.
4.12. Органом контролю Організації є ревізійна комісія, яка обирається загальними
зборами в кількості 3 осіб строком на один рік. Ревізійна комісія підзвітна
загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю правління, перевіряє звіти, готує по них висновки.
5. КОШТИ ТА МАЙНО
5.1. Організація має у власності грошові кошти та інше майно, необхідне для
здійснення її статутної діяльності. Організація володіє, користується та
розпоряджається належним їй майном самостійно в межах завдань, передбачених Статутом.
5.2. Джерела формування майна та коштів Організації:
- внески засновників, членів;
- благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами, в тому числі іноземними;
- надходження від держави, підприємств, організацій, установ, громадян, в тому числі іноземних;
- доходи від цінних паперів, депозитних вкладів, надходження від підприємств, установ, організацій, створених Організацією;
- цільове фінансування;
- інші доходи, набуті на підставах, що не заборонені законодавством України.
5.3. Організація набуває право власності на грошові кошти та інше майно, що передано йому державою, громадянами, підприємствами, організаціями, установами, а також на майно і грошові кошти, придбані в результаті господарської діяльності Організації та створених нею структур, на майно, придбане на інших законних підставах.
5.4. Майно і кошти Організації використовуються нею виключно для досягнення статутних мети і завдань, для виконання укладених договорів, а також для забезпечення власного функціонування у відповідності до рішень керівних органів Організації.
5.5. Право власності Організації реалізується вищим органом - загальними зборами.
5.6. Кошти і майно не розподіляються між членами Організації і використовуються виключно для виконання статутних мети і завдань.
5.7. Організація здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому чинним законодавством порядку. 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 7.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом його ліквідації
або реорганізації.
7.2. Реорганізація Організації проводиться за рішенням загальних зборів Організації. 7.3. Ліквідація Організації проводиться:
- за рішенням загальних зборів, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах членів;
- за рішенням суду.
7.4. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.
7.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по
управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний
баланс Організації і надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.
7.6. Кошти та майно, що лишаються після ліквідації Організації, не підлягають
розподілу між членами Організації, направляються на цілі, передбачені цим
Статутом, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
7.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організація як така, що припинила свою
діяльність, з моменту внесення про це запису в державний реєстр. 7.8. Зміни та доповнення, які вносяться в статутні документи, доводяться до відома реєструючого органу у порядку, встановленому законодавством України.
Программа ресоциализации наркозависимой молодежи
"И с т о ч н и к"
Инновационность программы
Использованные шприцы, которые валяются в наших парадных, приспособления для курения конопли, пьяные подростки в наших дворах, одуревшие от клея "Момент" дети на улицах и т.п. - все это уже давно привычная картина нашей повседневности. Попытки решить проблему с помощью карательных мер ни к чему хорошему не привели. Зависимых меньше не стало, потому что, сидя в "местах не столь отдаленных", они мечтают выйти и снова уколоться или выпить. Положение усугубляется еще и катастрофически широким распространением заболеваний, сопутствующих употреблению наркотиков и алкоголя: СПИД, гепатиты, ЗПП, туберкулез и т.п.
Особенность традиционного взгляда на проблему химической зависимости состоит в том, что основная часть работы в этой области организуется и осуществляется Министерством здравоохранения. На сегодняшний день медицинские работники действительно успешно справляются с задачами вывода из абстиненции, восстановления сна, медикоментозной коррекции поведения и медикаментозного же блокирования "тяги" (неудержимого желания) к наркотику или алкоголю. Однако сугубо медицинский подход к проблеме, который сводится к "лечим то, что болит", увы, не решает проблему в целом. После выхода из абстиненции (ломки, похмелья), субъект продолжает вести прежний образ жизни, общается со старыми друзьями, а главное - мыслит не как трезвый человек, отдаваясь своему старому образу жизни. И даже обращение к таким "прогрессивным" методам, как кодирование, подшивка, гипноз не дают желаемого эффекта. Потому что
главное - не остановить употребление, а не вернуться к нему вновь.
Концептуальное обоснование программы.
Сегодня не существует единого мнения относительно природы химической зависимости. Церковь учит, что это греховное поведение и призывает покаяться, молиться и положиться на волю Божью. Медицинские работники в основном сводят проблему к проявлениям абстинентного синдрома, а стало быть и лечат именно от него. С точки зрения обывателя это вообще дефект характера, дурная привычка, а значит, нужно просто "взять себя в руки". Все эти мнения имеют право на существование. В своей работе мы учитываем всеточки зрения.
Программа ЦРНМ "Источник" опирается на комплексный подход к пролблеме химической зависимости, который базируется на следующих положениях: Зависимость - это заболевание личности, при котором человек теряет контроль над своей жизнью. Это не поведение, а состояние личности.
Личность- это совокупность телесной, духовной, интеллектуальной и эмоциональной составляющих "Я" человека, а также вся система его взаимоотношений. Ресоциализация- это восстановление разрушенной личности и возвращение ее
к здоровой, социально активной жизни.
Зависимости бывают четырех основных видов: * зависимость от химически активных веществ, изменяющих состояние сознания (алкоголизм, наркомания, токсикомания, лекарственная зависимость, проч.);
* зависимость от действий (игромания, булемия - переедание, анорексия - мания похудения, шопомания - пристрастие к покупкам, проч.); * зависимость от предметов (денег, "престижных" вещей, проч.); * зависимость от эмоций. Химическая зависимость
Это зависимость от химически-активных веществ, вызывающих изменения состояния сознания. К таким веществам относятся: алкоголь, препараты опия (героин, кодеин, морфин, самодельный раствор опия), кокаин, марихуана, ЛСД, препараты на основе эфедрина ("экстази", разнообразные самодельные растворы, которые в различных регионах называются по-разному), пары токсических химикатов (напр. клей "Момент" и проч.), любые снотворные и успокоительные средства, если они не назначены врачом либо в дозировке, превышающей рекомендованную врачом. Химическая зависимость является не пороком, вредной привычкой или грехом, а именно заболеванием. Потому что, подобно всем прочим заболеваниям, имеет набор симптомов, одинаковых для всех заболевших, вне зависимости от возраста, социального положения, сексуальной ориентации, гражданства, цвета кожи или вероисповедания.
Симптомы химической зависимости: * употреблениевеществ, изменяющих состояние сознания. Проявляется на уровне тела;
* отрицание. Проявляєтся на уровне разума. Чаще всего болеющий зависимостью не признает себя больным и отрицает большенство своих проблем. Считает, что в любой момент сможет прекратить употребление либо научиться употреблять контролируемо. Верит в то, что он сильнее химически активных веществ и стремится доказать это до тех пор, пока алкоголь или наркотики не убивают его. Естественно, отрицая свое поражение, такой человек лишает себя возможности обратиться за помощью;
* привыкание (толерантность). Организм вынужден приспосабливаться к отраве, вчерашняя доза сегодня приносит лишь некоторое облегчение, а для получения ожидаемого удовольствия необходимо уже большее количество вещества. Отсюда - постоянно возрастающая потребность в увеличении дозы и/или более частом приеме;
* абстиненция (синдром отмены).Прекращение употребления сопровождается невыносимо тяжелыми физическими и/или психическими состояниями; * раиионализация.Постоянная умственная деятельность, направленная на объяснение и оправдание, в первую очередь перед самим собой, своего разрушительного поведения. Перекладывание зависимым ответственности на химически активные вещества за все проявления своей жизни: за свое настроение, физическое и психическое состояние, способность работать или отдыхать, взаимодействовать с людьми, любить, заниматься сексом и т.п. То есть больной объясняет, что для того, чтобы его жизнедеятельность была успешной и приносила удовлетворение, необходимо присутствие некоего вещества (веществ); * навязлчивые желания, состояния(то, что обычно называют "тягой");
* вынужденное (компульсивное) поведение, то есть человек поступает не так, как считает нужным и даже необходимым ради собственной безопасности, а так, как вынужден поступать всилу невозможности противостоять своей болезни; * смещение вектора силы воли. Вопреки широко распространенному мнению, зависимые люди отнюдь не "слабовольные". Наоборот, их воля чрезвычайно сильна, да еще и закалена в адском огне ежедневной борьбы за выживание и употребление. Просто под влиянием болезни вся эта недюжинная сила перенаправлена в сторону разрушения; * лживость. Ложь сопровождает зависимого и его окружение с момента первого употребления. Ни один ребенок не бежит радостно или с гордостью к папе с мамой: "Дорогие родители, поздравляйте, я сегодня впервые накурился (напился, укололся, понюхал), это так классно!". На протяжении всего периода активности болезни лжи становится все больше и больше; * подавленные эмоции и чувства.Для зависимого существует только два "допустимых" чувства: кайф и кумар. Иметь другие чувства, а тем более проявлять их небезопасно. В семье на проявление добрых чувств услышишь: "Любишь меня - так брось употреблять!". В среде же зависимых могут просто съесть, если проявить страх, жалость или приязнь к кому-либо. С развитием болезни человек теряет способность опознавать, называть и проявлять свои чувства. Он уже не может переживать любые чувства, если они не разбавлены алкоголем или наркотиками. В результате чувства и эмоции подавляются, вытесняются и человек ощущает пустоту, отчаяние, депрессию;
* потеря здравомыслия.Этот страшный симптом отличает эту болезнь от всех прочих и чрезвычайно усложняет процесс выздоровления. Некоторые особенности болезни "химическая зависимость"
Для успешного противостояния болезни всегда необходимо знать ее специфические особенности. В случае химической зависимости это: * челевек может сделать это только сам, но сам он этого сделать не сможет.То есть, безусловно, лишь сам больной может принять решение изменить свою жизнь, лишь сам он должен пройти свой путь страданий, в первую очередь нравственных. Но без поддержки терапевтического сообщества человек не осилит такого хитрого, умного и коварного врага, как зависимость. * зависимый в одном - зависимый во всем.Не стоит надеяться, что заменяя одно вещество на другое (например, наркотики на алкоголь), либо один вид зависимости на другой ( например, алкоголь и наркотики на игру в автоматах), вы действительно выздоравливаете. Такими способами можна лишь на время облегчить свое положение и оттянуть развязку. Кроме того, существует такое понятие, как * наркотик твоего вибора. Это не означает, что ты сознательно выбираешь, на какой "кайф" тебе "подсесть". Наоборот, это значит, что какой-то из наркотиков выбрал тебя. И в случае, если ты в результате приема чего угодно изменишь состояние своего сознания и утратишь возможность трезво принимать решения, он, подобно библейскому Змию, уговорит тебя употребить именно его. А дальше... все по обычной схеме, потому что * не бывает одного раза, бывает только первыйв заново начатой чудовищной последовательности; * зависимость - это семейное заболевание.Болеющий зависимостью "заражает" три поколения из числа своего ближайшего окружения. Это не значит, что все члены семьи, пораженной зависимостью, обязательно будут употреблять. Потому что
* употребление химически-активных веществ - не единственная форма зависимого поведения. О чем думает на работе мать, когда ее сын или дочка употребляет? О работе? О карьере? Нет! А отец, возвращаясь с работы домой? О том, как починить младшенькому велосипед? Или, возможно, о жене, о сексе? Нет! Они думают только о том, где сейчас их больной зависимостью ребенок, в каком он состоянии, не в милиции ли, не в больнице, целы ли еще последние ценные вещи в доме... А дети больных, полностью зависимые от того, в каком состоянии сегодня явится папа, да и явится ли вообще. А братья - сестры, мужья и жены химически зависимых, чем живут они? От чего зависит их покой, безопасность, благосостояние?Зависимость от зависимого также является болезнью, которая называется созависимостью. Отсюда вытекает еще одна особенность этой болезни:
* выздоравливать необходимо всем членам семьи, в противном случае неизбежно разрушение семейных отношений, либо появление новых зависимых на месте "выбывших".
Выздоровление
Итак, химическая зависимость - это хроническое, рецидивирующее и прогрессирующее заболевание, которое ведет к полному разрушению личностей больного и его ближайшего окружения и в большинстве случаев заканчивается смертью.
Однако это вовсе не означает, что каждый зависимый обречен! Все же химическая зависимость - это не приговор, а только диагноз. И с этим диагнозом можно научиться жить трезво и счастливо. Как и в случаях других хронических, прогрессирующих и рецидивирующих заболеваний (например диабет или порок сердца), это означает только то, что невозможно исцеление, зато возможно выздоровление. То есть выздоровление от химической зависимости - это не некое яркое событие, это - процесс.
Сегодня не существует ни универсальной таблетки, ни шаманского танца, при помощи которых возможно было бы навсегда и с гарантией исцелить больного зависимостью. Однако существует уникальная программа выздоровления, которая помогает человеку признать свою болезнь, остановить ее, вернуть себе утраченную власть над своей жизнью путем преодоления вышеперечисленных симптомов. И научиться полноценно и достойно жить, придерживаясь определенной телесной, умственной, духовной и эмоциональной диеты, которая является гарантией трезвой, социально активной и, главное, успешной во всех сферах жизни без рецидивов (срывов).
Процесс выздоровления от зависимости долгий, сложный, иногда чрезвычайно болезненный. Но вместе, шаг за шагом, день за днем, мы преодолеваем этот путь!
С чего же начать? Мы предлагаем перестать лечиться и начать выздоравливать. Выздоровление начинается с преодоления двух первых симптомов болезни (см. выше).
Итак:
* во-первых, любой ценой (возможно, с помощью врача) необходимо прекратить употребление и,
* во-вторых, попросить помощи, чтобы мы смогли ее предоставить.
О программе
Центр ресоциализации наркозависимой молодежи "Источник" - это терапевтическое сообщество, которое живет по специальной программе выздоровления от химической зависимости. Психолого-педагогическая программа Центра создана специалистами на основе опыта людей, которые побывали в лапах зависимости. Основные положения Программы не противоречат существующим в Украине нормативам.
Программа направлена на восстановление личности человека, его социализацию и возвращение навыков естественного получения удовольствия.
Это долгосрочная (от 1 до 1,5 лет) стационарная программа, рассчитанная на молодых людейв возрасте 15 - 30 лет, которые долгое время употребляли наркотики. Программа рассчитана на одновременное пребывание в Центре 20 - 25 участников.
Участники программы живут в Доме, где нет охраны, нет замков. Они могут выйти и уйти в любой момент, но никто не уходит, потому что их объединяет Идея: они хотят Жить. Каждый из них ощущает себя хозяином в этом Доме. Чистота Дома - это их личная честь и их собственный шанс. Можно обмануть любую охрану, но никогда - таких как сам наркоманов. В этом Доме невозможно употребление наркотиков или алкоголя. Обычная ситуация "двойного дна", когда параллельно существуют две программы: программа, которую ведет персонал и программа, которую ведут клиенты, когда персонала рядом нет, тут невозможна.
Программа не имеет фиксированных сроков, но есть четкие условия перехода с фазы на фазу (см. раздел "Структура програми"). Переходя с фазы на фазу, участник программы проходит полную реабилитацию и социальную адаптацию, эффективность которой оценивается по соответствию трем основным критериям:
1. Выпускник программы не употребляет наркотики и алкоголь.
2. Выпускник программы имеет постоянное место работы или учебы.
3. Выпускник программы поддерживает хорошие отношения со своей семьей.
Персонал Центра состоит в основном из людей, которые имеют собственный опыт выздоровления от химической зависимости и имеют срок химической чистоты не менее двух лет.
Цель программы
Программа ЦРНМ "Источник" создана для оказания помощи в ресоциалазации молодым людям 15 - 30 лет, страдающим химической зависимостью. Это означает, что мы рассматриваем химическую чистоту (трезвость) лишь как первый шаг, как способ вернуть себе свою жизнь, а не как окончательную цель. Целью программы является полное возвращение к здоровой, ответственной, социально полноценной и успешной жизни.
Для достижения этой цели программой предусмотрено решение следующих задач:
Задачи программы
* Помочь участникам ресоциализационного процесса в честном осознании и переосмыслении своей проблемы. * Помочь участникам программы в преодолении проблем, которые привели к зависимости либо сформировались под воздействием болезни за время активного употребления химически-активных веществ.
* Помочь изменить разрушительные модели поведения, мышления, взаимоотношений, эмоционального реагирования, которые могут спровоцировать возврат к употреблению.
* Помочь в осознании собственной взрослости, формировании взрослого поведения и ответственного отношения к жизни.
* Научить их формировать цели, строить планы и воплощать их в жизнь.
* Помочь сформировать стойкие конструктивные привычки в обыденной жизни.
* Дать возможность участникам программы сформировать систему здоровых социальных ценностей.
* Помочь сформировать умения и навыки, необходимые для общественно - полезной активности.
Структура программы
Программа условно разбита на 5 основних фаз. Переходяс фазы на фазу, участник проходит полную реабилитацию и социальную адаптацию.
Фаза ОРИЕНТАЦИИ
Длительность этой фазы не превышает одного календарного месяца. За это время человек знакомится с программой и окончательно определяется, насколько необходима ему эта программа и насколько серьезно он готов действовать ради возвращения себе власти над собственной жизнью.
1 фаза:"ОЧИЩЕНИЕ"
Задача этого периода - вспомнить и пережить весь негативный опыт своей прежней жизни: обиды, предательства, преступления. С целью очиститься от ложных ценностей, представлений, образов, "якорей", связанных с миром наркотиков, необходимо по-новому, трезво пережить и простить себе и своим близким весь ужас и всю грязь, которыми наполнены взаимоотношения действующего наркомана (алкоголика).
Однако "очиститься" - не значит "забыть". Тот, кто забудет свое прошлое, неизбежно обречен повторить его вновь. Память об аде употребления не раз встанет на защиту трезвого образа жизни в будущем.
2 фаза: "КТО Я ?" Задача этого периода - заново выстроить самого себя. Определить свои ценности, принципы. Ответить на основные духовные вопросы: "Кто я?", "Ради чего я живу?", "Какой я мужчина (какая я женщина)?", "Кем я хочу быть?", "Каким я хочу быть?", "Чего я жду от жизни, от себя, от близких?".
3 фаза: "Я И МИР"
Задача этого периода - заново выстроить свои отношения с родными, друзьями, любимыми, с государством, с миром вцелом.
Как устроиться на работу? Как найти общий язык с людьми? Как зарабатывать деньги? Как работать в команде и быть лидером? Ответить на эти и многие другие вопросы, которые неизбежно будут возникать в дальнейшей жизни, должен научиться участник программы за время прохождения третьей фазы. 4 фаза: "ИНТЕГРАЦИЯ"
Задача этого периода - научиться жить и действовать в реальном мире, продолжая получать помощь и поддержку Дома. Участник программы на четвертой фазе может работать или учитьбся в городе и жить в Доме, либо работать в Доме и жить в городе. ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ Окончание программы не означает исцеление (см. раздел "Выздоровление"). Выздоровление продолжается на протяжении всей жизни. Для успешной дальнейшей жизни без рецидивов (срывов) выпускнику необходимо и в дальнейшем поддерживать связь с терапевтическим сообществом.
Программой предусмотрены регулярные еженедельные встречи выпускников, на которых они могут получать терапевтическую поддержку группы в решении текущих жизненных проблем, делиться опытом построения новой жизни, гордиться своими успехами и победами.
Для выпускников программы из других городов рекомендовано посещение групп самопомощи "Анонимные Наркоманы" и "Анонимные Алкоголики" по месту жительства.
Терапевтические средства Для достижения цели и осуществления задач программы используется весь арсенал современных терапевтических средств коррекции личности.
Программа состоит из следующих терапевтических блоков:
Психология
Групповая и индивидуальная спихотерапия, психологическое консультирование, консультирование "равный-равному", тренинги.
Осознание того, как работает зависимость. Кропотливая ежедневная работа по возвращению себе способности жить осознанно и ответственно. Постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения с семьей, с близкими людьми, с друзьями, с социумом. Отработка навыков коммуникации, умение работать в команде и быть лидером. Определение небезопасных ситуаций и навыки конструктивного выхода из них. Окончательное отсоединение от мира наркотиков. Наработка навыков жизни в "чистом" и трезвом мире.
Работа проводится как с участниками программы, так и обязательно с членами их семей.
Творчество Тренинг актерского мастерства.
Цель - достижение гармонии личности через свободное выражение чувств, всех граней своего "Я".
Сценическая речь, вокал, риторика. Цель - научиться адекватно выражать свои мысли и чувства, овладеть необходимыми для этого навыками и умениями.
Пластика, танец
Цель - научиться чувствовать свое тело, красиво двигаться, уверенно держаться. Найти или вернуть себе естественное удовольствие от своего тела, голоса, манер, творчества.
Образование, самообразование Образование - это ключи к свободе. Не к той, в погоне за которой потеряли когда-то себя, а к настоящей свободе - свободе быть тем, кем хочу, быть самим собой, настоящим, победителем и успешным человеком.
Заполнение пробелов в школьном образовании. Компьютер, интернет. Духовное образование. Основы менеджмента. Цель этого блока - вернуть себе (либо приобрести) навыки учения. Кроме того, знания языков, компьютера и основ управления дают неплохие шансы найти хорошую работу и начать свое дело.
Трудовая и социальная деятельность Всю работу в Доме участники программы выполняют сами. Моют, стирают, убирают в Доме и во дворе, готовят пищу. Самостоятельно ухаживать за собой и своим жилищем необходимо для формирования привычек и навыков самостоятельной и ответственной жизни, уважительного отношения к домашнему труду. Необходимость "работать руками" также является одним из видов социальной терапии для людей, которые сами говорят о себе, что в прежней жизни "ничего тяжелее шприца в руках не держали".
Социальная активность - также непременное условие выздоровления. Ведь человек не может быть свободным от социума, можно либо противостоять обществу, как это и было во время употребления, либо стать действенным его членом. Поэтому программой предусмотрена работа по профилактике негативных явлений в молодежной среде, консультирование по принципу "равный - равному", информационно - просветительские мероприятия для специалистов (педагогов, медиков, представителей правоохранительных органов), участие в общественных мероприятиях (акциях, фестивалях, спортивных состязаниях).
Физическая культура и спорт Обязательная ежедневная утренняя зарядка, регулярные тренировки по Киокушинкай - карате, футбол, гимнастика У-Шу. Обливания холодной водой и купание в лимане на протяжении всего года (это - по желанию).
Цель этого блока - приобрести навыки здорового образа жизни, научиться уважать, а не жалеть, свое тело;
почувствовать удовольствие от достижений;
закалить свой дух и тело;
научиться отдыхать трезво;
и, конечно, восстановить утраченное здоровье. Ведь большенство ребят, прийдя в Дом, не в силах даже отжаться от пола. Их тела разрушены. А восстановление тела, как и восстановление души, требует ежедневных последовательных усилий. Экономика ЦРНМ "Источник" финансируется согласно Уставу из следующих источников: * Добровольные пожертвования граждан, предприятий, организаций.
* Целевое финансирование (гранты).
* Финансирование государственными структурами различных уровней.
Развитие Планируется организация на базе ЦРНМ "Источник" учебного центра по подготовке и стажировке психологов, педагогов, социальных работников для работы с зависимыми.
Планируется издание и распроостранение методической литературы.
Планируется проводить в школах и других учебных заведениях, в местах лишения свободы, с трудными подростками по месту их проживания профилактические беседы, круглые столы по вопросам химической зависимости, саморазрушительного поведения, профилактике СПИДа, пропаганде здорового образа жизни, проч.
Планируется наладить регулярную информационно - профилактическую работу с родителями подростков групп риска.
Наш адрес:
Украина, Николаевская область, Очаковский район, село Осетровка, СТ "Букет", 63.
Тел.:+3 8(05154)30 965;+38(050)415 13 08;+38(095) 896 8584
E-mail: kazarjan_pavel@mail.ru, www.ninarkotikam.com
Для благотворительных взносов:
ОРГО "Джерело" код ЄДРПОУ35328109
Р/р 26006017158001
АКБ Имексбанк, МФО 326825
МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Химическая зависимость
Это зависимость от химически-активных веществ, вызывающих изменения состояния сознания. К таким веществам относятся: алкоголь, препараты опия (героин, кодеин, морфин, самодельный раствор опия), кокаин, марихуана, ЛСД, препараты на основе эфедрина ("экстази", разнообразные самодельные растворы, которые в различных регионах называются по-разному), пары токсических химикатов (напр. клей "Момент" и проч.), любые снотворные и успокоительные средства, если они не назначены врачом либо в дозировке, превышающей рекомендованную врачом. Сегодня не существует единого мнения относительно природы химической зависимости. Церковь учит, что это греховное поведение и призывает покаяться, молиться и положиться на волю Божью. Медицинские работники в основном сводят проблему к проявлениям абстинентного синдрома, а стало быть и лечат именно от него. С точки зрения обывателя это вообще дефект характера, дурная привычка, а значит, нужно просто "взять себя в руки". Возможно, все эти мнения имеют право на существование. Однако наша точка зрения на природу химической зависимости несколько иная. Мы пришли к убеждению, что это не поведение, а болнзненное состояние личности, при котором человек теряет способность "держать удар" на трезвую голову, теряет контроль над своей жизнью. Другое дело, что приводит к даной болезни действительно комплекс ошибок, заблуждений, жизненных травм и ложных поведений. Поэтому процесс выздоровления (лечение) и состоит в том, чтобы изменить весь комплекс личностных деформаций, которые формируют зависимость. Подобно всем прочим заболеваниям химическая зависимость, имеет набор симптомов (признаков), одинаковых для всех заболевших, вне зависимости от возраста, социального положения, сексуальной ориентации, гражданства, цвета кожи или вероисповедания. * употреблениевеществ, изменяющих состояние сознания; * отрицание. Чаще всего болеющий зависимостью не признает себя больным и отрицает большенство своих проблем. Считает, что в любой момент сможет прекратить употребление либо научиться употреблять контролируемо;
* привыкание (толерантность). Организм вынужден приспосабливаться к отраве, вчерашняя доза сегодня приносит лишь некоторое облегчение, а для получения ожидаемого удовольствия необходимо уже большее количество вещества и/или более частый прием;
* абстиненция (синдром отмены).Прекращение употребления сопровождается невыносимо тяжелыми физическими и/или психическими состояниями; * раиионализация.Постоянная умственная деятельность, направленная на объяснение и оправдание, в первую очередь перед самим собой, своего разрушительного поведения; * навязчивые желания, состояния(то, что обычно называют "тягой");
* вынужденное (компульсивное) поведение, то есть человек поступает не так, как считает нужным и даже необходимым ради собственной безопасности, а так, как вынужден поступать всилу невозможности противостоять своей болезни; * смещение вектора силы воли. Вопреки широко распространенному мнению, зависимые люди отнюдь не "слабовольные". Наоборот, их воля чрезвычайно сильна, да еще и закалена в адском огне ежедневной борьбы за выживание и употребление. Просто под влиянием болезни вся эта недюжинная сила перенаправлена в сторону разрушения; * лживость. Ложь сопровождает зависимого и его окружение с момента первого употребления. Ни один ребенок не бежит радостно или с гордостью к папе с мамой: "Дорогие родители, поздравляйте, я сегодня впервые накурился (напился, укололся, понюхал), это так классно!". На протяжении всего периода активности болезни лжи становится все больше и больше; * подавленные эмоции и чувства.Для зависимого существует только два "допустимых" чувства: кайф и кумар. Иметь другие чувства, а тем более проявлять их небезопасно. В семье на проявление добрых чувств услышишь: "Любишь меня - так брось употреблять!". В среде же зависимых могут просто съесть, если проявить страх, жалость или приязнь к кому-либо. С развитием болезни человек теряет способность опознавать, называть и проявлять свои чувства. Он уже не может переживать любые чувства, если они не разбавлены алкоголем или наркотиками. В результате чувства и эмоции подавляются, вытесняются и человек ощущает пустоту, отчаяние, депрессию;
* потеря здравомыслия.Этот страшный симптом отличает эту болезнь от всех
прочих и чрезвычайно усложняет процесс выздоровления.
Как Вы могли заметить, лишь малая часть симптомов связана только с телом либо мозгом. Большинство признаков затрагивают духовную и эмоциональную составляющие личности человека, а также сферу его взаимоотношений. Итак, химическая зависимость - это хроническое, рецидивирующее и прогрессирующее заболевание, которое ведет к полному разрушению личностей больного и его ближайшего окружения и в большинстве случаев заканчивается смертью.
Однако это вовсе не означает, что каждый зависимый обречен! Все же химическая зависимость - это не приговор, а только диагноз. И с этим диагнозом можно научиться жить трезво и счастливо. Как и в случаях других хронических, прогрессирующих и рецидивирующих заболеваний (например диабет или порок сердца), это означает только то, что невозможно исцеление, зато возможно выздоровление. То есть выздоровление от химической зависимости - это не некое яркое событие, это - процесс.
Сегодня не существует ни универсальной таблетки, ни шаманского танца, при помощи которых возможно было бы навсегда и с гарантией исцелить больного зависимостью. Однако существует уникальная комплексная программа выздоровления, которая помогает человеку признать свою болезнь, остановить ее, вернуть утраченную власть над своей жизнью путем переосмысления своих проблем, заблуждений и принятия на себя ответственности за свою дальнейшую судьбу. И научиться полноценно и достойно жить, придерживаясь определенной телесной, умственной, духовной и эмоциональной диеты, которая является гарантией трезвой, социально активной и, главное, успешной во всех сферах жизни без рецидивов (срывов).
Процесс выздоровления от зависимости долгий, сложный, иногда чрезвычайно душевно болезненный. Но вместе, шаг за шагом, день за днем, мы преодолеваем этот путь!
С чего же начать?
Мы предлагаем перестать лечиться и начать выздоравливать.
Хватит тратить время и силы в поисках ответов на бессмысленные вопросы "почему?" и "кто виноват?". Вы не несете ответственности за то, что заболели, заболеть может каждый. Но отныне Вы несете ответственность за свое выздоровление! Выздоровление начинается с преодоления двух первых симптомов болезни (см. выше).
Итак:
* во-первых, любой ценой (возможно, с помощью врача) необходимо прекратить употребление и,
* во-вторых, попросить помощи, чтобы мы смогли ее предоставить.
Психолог, психотерапевт Е.Буланова
Бюллетень Очаковской районной общественной организации "ИСТОЧНИК"
.
В соответствии с Уставом, ОРОО "Джерело" является некоммерческой неприбыльной организацией и работает с целью оздоровления общества путем предоставления социальных и прочих услуг лицам, попавши в сложные жизненные ситуации, обеспечения профилактических мероприятий среди уязвимых слоёв населения. Для достижения цели организация осуществляет следующие задачи: * Ресоциализации наркозависимой молодежи путем обеспечения социально-реабилитационных и прочих услуг;
* Работа по профилактике негативних явлений в молодежной среде;
* Содействие развитию здорового образа жизни среди населения. За период 2010-2012 ггОРОО "Джерело" осуществляла следующую деятельность и достигла результатов:
* Продолжает успешно работать (с 2008 г.)проект "Программа ресоциализации наркозависимой молодежи "Джерело"" - закрытое терапевтическое сообщество, в котором живет и освобождается от химической зависимости до 25 человек. 19 молодых людей стали выпускниками Центра и вернулись к полноценной, социально активной и успешной жизни. Еще 24 человека находятся в процессе реабилитации. * С сентября 2012 г. начал работь второй проект для людей, страдающих химической зависимостью "Программа ресоциализации наркозависимой молодежи "Светлый Дом"". * Оба проекта по ресоциализации наркозависимых осуществляются на основании автор ской запатентованной модели, разработанной в организации. * Во время летних каникул совместно с Управлением молодежи и спорта Очаковской райгосадминистрации, Отделами образования Очаковского района и г. Очаков проводились акции и концерты в школах и на базах отдыха, направленные на профилактику негативных явлений в молодежной среде. Охвачено 2600 подростков.
* Регулярно проводятся информационно - профилактические мероприятия в школах Очаковского района. За период 2010-2012 гг. охвачено 4000 человек.
* Каждое лето осуществляется проект "Летний лагерь для химически зависимых людей и членов их семей". За 3 лета оздоровились 250 человек.
* Организация оказывает консультационную и информационную помощь членам семей химически зависимых людей, родителям трудных подростков, молодым людям, освободившимся из мест заключения. За период 2010-2012 гг. проведено более 6 000 индивидуальных консультаций, 22 лекции.
* Регулярно (каждые 6 мес.) проводятся психологические тренинги - марафоны по восстановлению разрушенных зависимостью семейных отношений. Всего за период 2010-2012 гг. проведено 6 тренингов.
* Продолжает работу самодеятельный театр "Джерело", который соединяет в себе сценическое искусство и социальную услугу. Постановки театра посвящены решению самых острых социальных проблем - предупреждению насилия, наркомании, алкоголизма, проституции, ВИЧ\СПИДа. Актерами театра являются выздоравливающие наркоманы и алкоголики, ЛЖВ/С. * Спортивные достижения:Футбольная команда "Источник" в 2011г. приняла участие в футбольном турнире, который был организован Николаевским областным Управлением МВД. В июле 2012г. Приняли участие вОлимпиаде на Кинбурнской косе, заняли 3 место в соревнованиях по бегу на длинные дистанции. Все участники Программ реабилитации занимаются карате и регулярно участвуют в зачетных соревнованиях, все имеют пояса разной степени. Организовали Чемпионат по мини-футболу среди Центров реабилитации Николаевской области, который пройдет 15 сентября при поддержке УМВД Николаевской обл. регулярно проводятся футбольные матчи с командами школ с.Черноморка и с. Ровное.
* Организация выступает организатором и принимает активное участие в участие в Круглых столах, семинарах, тренингах, научных и практических конференциях, посвященных вопросам оздоровления общества. Проводится исследовательская работа в рамках договора о сотрудничестве с НГУ им. Сухомлинского.
* Осуществляется проект "Социальное сопровождение кризисных семей" Цель: Оздоровление общества путем предупреждения разрушения института семьи, сохранения и возрождения семейных ценностей. Охвачено 54 семьи. * Выпущено и распространено 4 информационно-просветительских буклетов общим тиражом 12 000 экз.
* В 2011 г. Организация выпустила книгу информационно - профилактического содержания. С целью пропаганды здорового образа жизни личным примером в книге также широко представлено творчество людей, выздоравливающих от зависимости, ЛЖВ/С. Тираж 100 экз.
* С целью привлечения внимания к деятельности организации и информирования населения о нашей деятельности, ежегодно проходят благотворительные акции-концерты, посвященные годовщине создания организации. В программе мероприятий презентация работы творческого блока организации, мини-спектакль самодеятельного театра "Джерело", показательные выступления наших спортсменов, выступления молодых талантов района, распространение информационных и просветительских буклетов и листовок. * ПРИВЛЕЧЕНО К ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЕ 48 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, ЛЖВ/С И КЛИЕНТОВ ОРОО "ДЖЕРЕЛО".
* ОРОО "Источник" активно сотрудничает с правительственными и общественнымиорганизациями Очаковского района, СМИ. В 2010 г. приложением к газете "Очаков" выходил ежемесячный информационно-социальный вестник "Источник".
* В июне 2012г. На базе организации проходили практику студенты психологического факультете НГУС им. Сухомлинского, 24 человека. * ОРОО "Источник" активно сотрудничает со СМИ как Николаевской области, так и со всеукраинскими. О нас снимали репортажи каналы: "1+1", "Интер", "СТБ", "ICTV", "Перший Український", "Крик" (Николаев). Публикации о нашей работе выходили в местных и всеукраинских изданиях. Мы живы
Сила огня неизмерима, она как дает жизнь, так и забирает, это нужно помнить всегда. Сейчас он горит в наших сердцах и придает много сил.
Творчество в Доме
В Доме мы также учимся театральному мастерству. Раскрепощаясь, получаем опыт выступления перед зрительным залом. Собираясь вместе, мы ставим небольшие сценки, приуроченные к нашим чистотам и дням рождений. Дарим, друг другу частицу души, являющейся нашей ценностью. Также собираемся Домами и проводим КВН, у нас уже ДВА Дома. Это возможность здорового соперничества т.к. мы общаемся и дружим между собой.
Умение себя показать и преподнести это самодостаточность личности.
Закаляйся - будь здоровым!
Обливания холодной водой, купания в холодном Лимане, а также ныряния в прорубь, закаляют организм и дают заряд энергии .Все это доказывает, что мы способны на многое, главное - желание.
Спорт
Ежедневные утренние пробежки приносят хорошие плоды. Мало того, что можно себя реализовать в спорте, так еще это позволяет вести здоровый образ жизни.
Хорошо поставленная цель и желание победить позволяют достичь запланированного результата. Так и произошло этим летом на Кимбургской Косе, один из нас занял почетное 3 место среди достойных соперников из школы Олимпийского резерва, с победами высокого уровня.
Мы умеем достигать цели - это способности успешного человека.
Футбол
Играя в футбол, когда вокруг трезвые и жизнерадостные люди, можно хорошо и весело отдохнуть, чего раньше мы не умели делать. Сейчас для нас такой вид отдыха ценен и возможен.
Каратэ
Каратэ в Доме, это не просто способ самозащиты, это целый духовный мир, который нам передает наш Сен Сей, делясь опытом и отдавая то, что сам когда-то познавал от своего тренера. Сейчас мы входим в международную организацию по Эншен каратэ. Тренеруясь два раза в неделю мы также сдаем на пояса, повышая свою квалификацию, преобретая духовную ценность и здоровый дух в здоровом теле.
Главное, ни какого цвета пояс, а какая совесть и душа у его хозяина.
Каратэ - это также способ самореализации в жизни. КМБ
В тяжелых и трудных боях люди проходят суровые испытания и становятся сильные духом. Так и мы обретаем единство и друзей, объединяясь и становясь ближе друг к другу, во время прохождения курса молодого бойца.
ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Этюды
Жизнь наркомана порочна и каждого из нас она успела поработить. Благодаря совести, душе и поддержке Дома, у нас есть возможность не повторять ошибок прошлого. Этим мы делимся с людьми, проводя профилактические работы в школах, интернатах и на различных мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни.
Трехдневка в Доме У каждого из нас появилаь возможость заново построить отношения с семьей и начать все заново, с чистого листа, где честность и здоровые отношения позволяют увидеть проблемы взаимоотношений с разных сторон. Трехдневка - это прекрасная возможность все воплотить в реальность и получить опыт трезво смотреть в новую жизнь.
Семья - это ценность, утраченная в употреблении. Коса
Море , солнце, песок и ни чего лишнего, вокруг одна природа и мы . Ежегодный отдых на Кимбургской косе, это прекрасная возможность слиться с дикой природой и получить массу удовольствия и веселья, чего раньше каждый из нас лишалсамсебя.
Чистота внутри и вокруг
Во время отдыха на Кимбургской косе мы не забывали про экологию и чистоту вокруг нас . Постоянно поддерживали порядок возле лагеря и его окрестностях . Делая выходы на пару километров в обе стороны, собирали мусор, оставленный отдыхающими. Это внутренний мир человека и от того как чисто вокруг зависит наша экология.
ЧИСТО ВОКРУГ - ЧИСТО И В ДУШЕ!
Выпускники
Когда в Доме появляются выпускники, Дом становится оживленней, в нем появляется еще больше тепла и радости. Выпускник - это тот человек, на которого мы равняемся и берем пример. Выпускник в социуме, это креативный и жизнерадостный человек к которому тянутся люди, он легко находит общий язык с людьми, он всегда в центре внимания и умеет себя преподнести.
Почти у каждого из них есть семья и дети, что очень ценно, это показатель успешности, когда человек несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь близких ему людей.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
О НАС ПИШУТ
Нам есть чем
Гордиться
Наши заслуги
Автор
domistochnik
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
610
Размер файла
114 251 Кб
Теги
word, портфолио, office
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа