close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova svuky test 1 v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Подані слова поділи на склади, якщо можна, дужками. Бджола, комар, оса, ґедзь, смерека, явір.
Б
д
ж
о
л
а
, к
о
м
а
р
, о
с
а
, ґ
е
д
з
ь
, с
м
е
р
е
к
а
, я
в
і
р
.
Запиши звукові моделі слів.
Море, диван, овес, льон, просо.
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
Запиши слова, визнач голосні.
Місто, будинок, площа, Харків, дівчина, Юрась.
М
і
с
т
о
, б
у
д
и
н
о
к
, п
л
о
щ
а
, Х
а
р
к
і
в
, д
і
в
ч
и
н
а
, Ю
р
а
с
ь
. Із заданих складів утвори слова, запиши, познач голосні.
РИ ДА
РУ КА
ВО
БА
Р
и
б
а
, р
у
к
а
, р
у
д
а
, в
о
д
а
.
Випиши слова, які закінчуються на приголосний звук.
Осінь, зима, калина, ліс, дуб, жолудь, ясен, вулиця, село, край.
О
с
і
н
ь
, л
і
с
, д
у
б
, ж
о
л
у
д
ь
, я
с
е
н
, к
р
а
й
.
До поданих слів добери такі слова, які б відрізнялися першим звуком.
Косили —
..., чайка —
…, пічка —
… .
Н
о
с
и
л
и
, г
а
й
к
а
, м
а
й
к
а
, л
а
й
к
а
, р
і
ч
к
а
, н
і
ч
к
а
.
Встав потрібні літери ф,
хв,
випиши слова з буквосполученням хв.
...ерма, ...едько, ас...альт, ...іртка, .
.
.орма, ...віст, ...вилина, ...лот.
Х
в
і
р
т
к
а
, х
в
і
с
т
, х
в
и
л
и
н
а
.
Випиши слова з буквою я,
підкресли букви, що позначають м'які приголосні звуки.
Щастя, свято, пісня, неділя, вулиця, лінія, дятел, ящірка.
Щ
а
с
т
я
, с
в
я
т
о
, п
і
с
н
я
, н
е
д
і
л
я
, в
у
л
и
ц
я
, л
і
н
і
я
, д
я
т
е
л
, я
щ
і
р
к
а
.
Встав м'який знак, випиши слова з м'яким знаком на кінці слова.
Вересен., кін., лос., син.ка, місяц., дяд.ко, олівец., чест., віл.ний, ден., тін.
.
В
е
р
е
с
е
н
ь
, к
і
н
ь
, л
о
с
ь
, м
і
с
я
ц
ь
, о
л
і
в
е
ц
ь
, ч
е
с
т
ь
, д
е
н
ь
, т
і
н
ь
.
Випиши слова з твердими приголосними звуками.
Сад, лук, сядь, люк, туман, чорне, тюльпан, синє, диво, діти.
С
а
д
, л
у
к
, т
у
м
а
н
, ч
о
р
н
е
, д
и
в
о
.
Утвори нові слова, замінюючи одну літеру в слові. Ранок —
... , казка —
... , рак —
... .
Ґ
а
н
о
к
, р
и
н
о
к
, к
а
с
к
а
, к
і
з
к
а
, к
і
с
к
а
, м
а
к
, с
а
к
, г
а
к
.
Визначи зайве слово. Запиши слова без нього.
а) Київ, Кіровоград, Львів, Інгул;
б) Ворскла, Інгул, Дніпро, Карпати.
К
и
ї
в
, К
і
р
о
в
о
г
р
а
д
, Л
ь
в
і
в
.
В
о
р
с
к
л
а
, І
н
г
у
л
, Д
н
і
п
р
о
. Перестав букви, щоб вийшло нове слово.
Лісок —
... , ручка —
... .
С
о
к
і
л
, к
а
ч
у
р
, к
у
р
ч
а
. Перестав місцями склади, щоб одержати нове слово, запиши.
Рама —
... , рано —
... .
М
а
р
а
, н
о
р
а
.
Розглянь уважно слова. У кожному з них заховалось інше. Запиши їх, поділи дужками на склади.
Коса —
... , припікає —
... , ведмідь
—
... .
О
с
а
, п
і
к
а
, п
р
и
п
і
к
, м
і
д
ь
.
Шаблон : Головач М. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 204
Размер файла
2 456 Кб
Теги
mova, test, svuky
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа