close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova test 4 rechennia v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Запиши речення графічно.
Настала весна. Усе навколо зазеленіло. Чому стало тепло?
.
.
?
Спиши речення.
Ми вчимо рідну мову. Наша мова чудова.
М
и
в
ч
и
м
о
р
і
д
н
у
м
о
в
у
. Н
а
ш
а
м
о
в
а
ч
у
д
о
в
а
.
Прочитай. Випиши тільки речення. Навесні кожен прагне А ти посадив своє дерево?
А
т
и
п
о
с
а
д
и
в
с
в
о
є
д
е
р
е
в
о
?
Зміни слова в дужках, щоб вийшли речення, запиши їх
.
Мурашка побачила на дорозі (зернина). Хотіла перенести її в свою (нірка).
М
у
р
а
ш
к
а
п
о
б
а
ч
и
л
а
н
а
д
о
р
о
з
і
з
е
р
н
и
н
у
. Х
о
т
і
л
а
п
е
р
е
н
е
с
т
и
ї
ї
в
с
в
о
ю
н
і
р
к
у
.
Спиши. Кожне речення розпочинай з великої літери. В кінці
речення став потрібний знак.
Багато пташок залишається у нас зимувати чи знаєте ви цих пташок
Б
а
г
а
т
о
п
т
а
ш
о
к
з
а
л
и
ш
а
є
т
ь
с
я
у
н
а
с
з
и
м
у
в
а
т
и
. Ч
и
з
н
а
є
т
е
в
и
ц
и
х
п
т
а
ш
о
к
?
Спиши, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці розповідних,
питальних, спонукальних речень.
Розбудили мене сьогодні серед ночі гуси вони у нас в сараї ночують і чого це вони раптом почали ґелґотати хто їх наполохав аж ось чую у нічному небі диких гусей це їх родичі відлітають у вирій.
Р
о
з
б
у
д
и
л
и
м
е
н
е
с
ь
о
г
о
д
н
і
с
е
р
е
д
н
о
ч
і
г
у
с
и
. В
о
н
и
у
н
а
с
в
с
а
р
а
ї
н
о
ч
у
ю
т
ь
. І
ч
о
г
о
ц
е
в
о
н
и
р
а
п
т
о
м
п
о
ч
а
л
и
ґ
е
л
ґ
о
т
а
т
и
? Х
т
о
ї
х
н
а
п
о
л
о
х
а
в
? А
ж
о
с
ь
ч
у
ю
у
н
і
ч
н
о
м
у
н
е
б
і
д
и
к
и
х
г
у
с
е
й
. Ц
е
ї
х
р
о
д
и
ч
і
в
і
д
л
і
т
а
ю
т
ь
у
в
и
р
і
й
. Перебудуй спонукальні речення у розповідні.
За столом завжди сиди спокійно, не три руками по скатертині.
З
а
с
т
о
л
о
м
т
р
е
б
а
з
а
в
ж
д
и
с
и
д
і
т
и
с
п
о
к
і
й
н
о
, н
е
т
е
р
т
и
р
у
к
а
м
и
п
о
с
к
а
т
е
р
т
и
н
і
.
З
а
с
т
о
л
о
м
я
з
а
в
ж
д
и
с
и
д
ж
у
с
п
о
к
і
й
н
о
, н
е
т
р
у
р
у
к
а
м
и
п
о
с
к
а
т
е
р
т
и
н
і
.
Пошир речення другорядними членами.
На ... дереві причепився дятел. Він добуває з
-
під ... шкідливих комах. Тому дятел є дуже … птахом.
Словник:
кора, високе, корисний.
Н
а
в
и
с
о
к
о
м
у
д
е
р
е
в
і
п
р
и
ч
е
п
и
в
с
я
д
я
т
е
л
. В
і
н
д
о
б
у
в
а
є
з
-
п
і
д
к
о
р
и
ш
к
і
д
л
и
в
и
х
к
о
м
а
х
. Т
о
м
у
д
я
т
е
л
є
д
у
ж
е
к
о
р
и
с
н
и
м
п
т
а
х
о
м
.
Сполучи слова зі словами поданими нижче
.
Співає —
... .
а) виразно; б) дзвінко в) правильно.
Пише —
... .
а) дзвінко; б) каліграфічно; в) тихо.
С
п
і
в
а
є
—
д
з
в
і
н
к
о
.
П
и
ш
е
—
к
а
л
і
г
р
а
ф
і
ч
н
о
.
Спиши тільки речення.
Лісові тварини не бояться холоду. Комахи заснули аж
Л
і
с
о
в
і
т
в
а
р
и
н
и
н
е
б
о
я
т
ь
с
я
х
о
л
о
д
у
. Добери до речень пропущені слова
.
... лікує хворих. а) учитель; б) лікар; в) кравець.
... шиє одяг. а) шофер; б) художник; в) кравець.
Л
і
к
а
р
л
і
к
у
є
х
в
о
р
и
х
. К
р
а
в
е
ц
ь
ш
и
є
о
д
я
г
. Запиши речення, встанови зв'язки між словами. У лісі діти бачили дзвіночки.
У
л
і
с
і
д
і
т
и
б
а
ч
и
л
и
д
з
в
і
н
о
ч
к
и
.
Д
і
т
и
(
щ
о
р
о
б
и
л
и
?) б
а
ч
и
л
и
;
б
а
ч
и
л
и
(
щ
о
?) д
з
в
і
н
о
ч
к
и
;
б
а
ч
и
л
и
(
д
е
?) у
л
і
с
і
.
Доповни речення.
Речення, в яких про щось розповідається, називаються ...
а) питальними; б) розповідними; в) спонукальними.
Доповни речення.
Речення, в яких про щось запитується називаються ...
а) спонукальними; б) розповідними; в) питальними.
Доповни речення.
Речення, в яких висловлюються спонукання до дії, називаються ...
а) питальними;
б) розповідними;
в) спонукальними.
Випиши слова, в яких я,
ю,
є
позначаюсь два звуки.
Синє, хвиля, ясен, ялинка, склянка, єнот, юрта, юнак, суниця.
Я
с
е
н
, я
л
и
н
к
а
, є
н
о
т
, ю
р
т
а
, ю
н
а
к
.
Запиши тільки слова з буквосполученням дж
.
Ґедзь, бджола, джміль, дзвін, дзвонить, дзижчить, ґудзик, джерело, джем, дзиґа.
Б
д
ж
о
л
а
, д
ж
м
і
л
ь
, ґ
у
д
з
и
к
,
д
ж
е
р
е
л
о
, д
ж
е
м
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
569
Размер файла
1 430 Кб
Теги
mova, test, rechennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа