close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova test 4 rechennia v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Запиши речення графічно.
Прийшла весна! Ми навчилися читати. Уже прочитали багато книжок.
!
.
.
Спиши речення.
Україна -
рідний край. А ми -
українці.
У
к
р
а
ї
н
а
-
р
і
д
н
и
й
к
р
а
й
. А
м
и
-
у
к
р
а
ї
н
ц
і
.
Прочитай. Запиши тільки речення.
Як називається дерево? Доглядай зелені
Я
к
н
а
з
и
в
а
є
т
ь
с
я
д
е
р
е
в
о
? Зміни слова в дужках, щоб вийшли речення, запиши їх.
Але не змогла сама підняти (гілочка). Тоді їй допомогли інші (мурашка).
А
л
е
н
е
з
м
о
г
л
а
с
а
м
а
п
і
д
н
я
т
и
г
і
л
о
ч
к
у
. Т
о
д
і
ї
й
д
о
п
о
м
о
г
л
и
і
н
ш
і
м
у
р
а
ш
к
и
.
Спиши. Кожне речення розпочинай з великої літери. В кінці
речення став потрібний знак.
А як ви допомагаєте пташкам узимку за цю допомогу вони віддячать вам навесні
А
я
к
в
и
д
о
п
о
м
а
г
а
є
т
е
п
т
а
ш
к
а
м
у
з
и
м
к
у
? З
а
ц
ю
д
о
п
о
м
о
г
у
в
о
н
и
в
і
д
д
я
ч
а
т
ь
в
а
м
н
а
в
е
с
н
і
.
Спиши, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці розповідних,
питальних, спонукальних речень.
Розбудили мене сьогодні серед ночі гуси вони у нас в сараї ночують і чого це вони раптом почали ґелґотати хто їх наполохав аж ось чую у нічному небі диких гусей це їх родичі відлітають у вирій.
Р
о
з
б
у
д
и
л
и
м
е
н
е
с
ь
о
г
о
д
н
і
с
е
р
е
д
н
о
ч
і
г
у
с
и
. В
о
н
и
у
н
а
с
в
с
а
р
а
ї
н
о
ч
у
ю
т
ь
. І
ч
о
г
о
ц
е
в
о
н
и
р
а
п
т
о
м
п
о
ч
а
л
и
ґ
е
л
ґ
о
т
а
т
и
? Х
т
о
ї
х
н
а
п
о
л
о
х
а
в
? А
ж
о
с
ь
ч
у
ю
у
н
і
ч
н
о
м
у
н
е
б
і
д
и
к
и
х
г
у
с
е
й
. Ц
е
ї
х
р
о
д
и
ч
і
в
і
д
л
і
т
а
ю
т
ь
у
в
и
р
і
й
. Перебудуй спонукальні речення у розповідні.
Не читай під час їжі. Не забудь подякувати за обід.
Н
е
м
о
ж
н
а
ч
и
т
а
т
и
п
і
д
ч
а
с
ї
ж
і
. Н
е
з
а
б
у
в
а
є
м
о
п
о
д
я
к
у
в
а
т
и
з
а
о
б
і
д
.
Я
н
е
ч
и
т
а
ю
п
і
д
ч
а
с
ї
ж
і
. Н
е
з
а
б
у
в
а
ю
п
о
д
я
к
у
в
а
т
и
з
а
о
б
і
д
.
Пошир речення другорядними членами.
На ... дереві причепився дятел. Він добуває з
-
під ... шкідливих комах. Тому дятел є дуже … птахом.
Словник:
кора, високе, корисний.
Н
а
в
и
с
о
к
о
м
у
д
е
р
е
в
і
п
р
и
ч
е
п
и
в
с
я
д
я
т
е
л
. В
і
н
д
о
б
у
в
а
є
з
-
п
і
д
к
о
р
и
ш
к
і
д
л
и
в
и
х
к
о
м
а
х
. Т
о
м
у
д
я
т
е
л
є
д
у
ж
е
к
о
р
и
с
н
и
м
п
т
а
х
о
м
.
Сполучи слова зі словами поданими нижче.
Читає —
... .
а) виразно; б) каліграфічно; в) тихо.
Розв'язує —
... .
а) каліграфічно; б) дзвінко; в) правильно.
Ч
и
т
а
є
—
в
и
р
а
з
н
о
. Ч
и
т
а
є
—
т
и
х
о
.
Р
о
з
в
'
я
з
у
є
—
п
р
а
в
и
л
ь
н
о
.
Спиши тільки речення.
Мишка вирила собі нірку. Лісові мешканці на
М
и
ш
к
а
в
и
р
и
л
а
с
о
б
і
н
і
р
к
у
.
Запиши речення, встанови зв'язки між словами. Світить у небі веселе сонечко.
С
в
і
т
и
т
ь
у
н
е
б
і
в
е
с
е
л
е
с
о
н
е
ч
к
о
.
С
о
н
е
ч
к
о
(
щ
о
р
о
б
и
т
ь
?) с
в
і
т
и
т
ь
;
с
о
н
е
ч
к
о
(
я
к
е
?) в
е
с
е
л
е
;
с
в
і
т
и
т
ь
(
д
е
?) у
н
е
б
і
.
Доповни речення.
Речення, в яких про щось розповідається, називаються ... .
а) питальними; б) спонукальними; в) розповідними.
Доповни речення.
Речення, в яких про щось запитується, називаються ... .
а) розповідними;
б) питальними;
в) спонукальними.
Доповни речення.
Речення, в яких висловлюються спонукання до дії, називаються ....
а) спонукальними;
б) розповідними;
в) питальними.
Випиши слова, в яких я, ю, є
позначають один звук.
Синє, життя, хвиля, ясен, ялинка, склянка, єнот, юрта, юнак, суниця.
С
и
н
є
, ж
и
т
т
я
, х
в
и
л
я
, с
к
л
я
н
к
а
, с
у
н
и
ц
я
.
Запиши тільки слова з буквосполученням дз.
Ґедзь, бджола, джміль, дзвін, зелений, дзвонить, дзижчить, ґудзик, джерело, джем, дзиґа.
Ґ
е
д
з
ь
, д
з
в
і
н
, д
з
в
о
н
и
т
ь
, д
з
и
ж
ч
и
т
ь
, ґ
у
д
з
и
к
, д
з
и
ґ
а
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
759
Размер файла
2 364 Кб
Теги
mova, test, rechennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа