close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

доклад ІКТ Поляков

код для вставкиСкачать
 Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми
Урок - це основна форма отримання знань учнями. Провести урок на сучасному етапі стало набагато складніше і важче, ніж це було раніше. Великою підмогою в підвищенні ефективності учбового процесу, його оптимізації є дидактичний принцип навчання - наглядність. Мова йде про таку наглядність, яка мала б великий простір для творчої самостійної діяльності учнів на всіх етапах засвоєння знань, яка була б із багатьма невідомими, які необхідно розпізнати, розкрити і засвоїти. Наглядність повинна бути і такою, щоб вона без примусу будила внутрішній стимул до пізнання, щоб запропонований зміст навчального матеріалу , його розкриття і його засвоєння знаходилося б у тісному зв'язку з раніше засвоєними знаннями. Наглядність повинна не тільки демонструватися, до неї повинні бути проблемно-пізнавальні запитання і завдання. Ілюстративний і дидактичний матеріал має велике значення в підвищенні ефективності уроку.
По-перше: наглядність своїм змістом і завданнями створює пізнавальний інтерес, пробуджує активну розумову діяльність учнів.
По-друге : презентації базують на раніше набутих знаннях. Це дозволяє систематично повторювати раніше засвоєний матеріал. А вивчений матеріал знаходиться у тісному зв'язку з проходженням та засвоєнням нового.
По-третє: завдяки наглядності складається певна конкретність і образність в абстрактному мисленні учнів. Вони намагаються шукати і знаходити спільне в різних явищах і процесах.
Головне завдання вчителя полягає не тільки в забезпеченні засвоєння кожною дитиною наукових знань, а й у тому, щоб кожна з них оволоділа самою навчальною діяльністю.
Основний шлях розв'язання цієї проблеми - зміна традиційних технологій навчання. Це навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Будуючи свій конспект чи опорну схему, учень має зосередити увагу на найголовнішому навчальному матеріалі в темі, виділити його, визначити місце для другорядного, розкрити зв'язок головного з допоміжним, не порушуючи при цьому основних географічних принципів та закономірностей, дотримуючись алгоритмів відповідей. Крім того географічне зображення за допомогою умовних позначень дає змогу використовувати ефективніше час на уроці. Система роботи із застосуванням презентацій полягає у розділі навчального матеріалу на великі смислові блоки та у можливості кількаразового повтору інформації. А результатом цього є поглиблення знань, умінь та навичок учнів.
Вивчення кожної теми поділяється на чотири етапи:
* 1 - й етап: це вивчення нового матеріалу. Він займає 25-30% часу, виділеного для опрацювання теми.
* 2 - етап: вдосконалення знань, умінь і навичок. Він займає 25-30 % часу. Засвоєння матеріалу спирається на самостійну творчу діяльність учнів.
* 3 - етап: застосування здобутих знань на практиці - це практичні роботи з обробкою зібраних матеріалів під час самостійної творчої діяльності, роботи з картографічним та статистичним матеріалом.
* 4 - й етап: корекція і контроль знань.
Я використовую різноманітні організаційні форми навчання, диферен - ційований і індивідуальних підхід до учнів для розвитку їх творчих здібностей, навчаю використовувати допоміжну літературу та інші джерела інформації. А головне - це багаторазове повторення матеріалу. Вивченого на уроці.
Починаючи з перших уроків вивчення загальної географії у 6 класі учні вчаться разом з учителем, набуваючи потрібних знань. А географія - предмет, який дає широкі можливості для використання ІКТ.
Під інформаційно-комунікаційними технологіями навчання розуміють сукупність методів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних комп`ютерних засобів і спрямованих на ефективне досягнення поставлених цілей навчання в даній предметній області.
Поєднуючи в собі позитивне багатьох традиційних інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання. Він може стати більш цікавим, емоційно насиченим, динамічним і наочним; комп`ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес; реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління навчальною діяльністю, інтенсифікувати і активізувати навчання. Загалом, комп`ютерні технології дають можливість на якісно новому рівні вивчати різні курси географії, історії. Вони надають інформацію в зручній для учнів формі - у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної оцінки географічних фактів і проведення порівняння різних об`єктів за якимось параметром.
Найважливішим завданням сучасності вважаю реалізацію особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів, коли учень із об'єкта педагогічного впливу стає суб'єктом творчої діяльності, що значною мірою впливає на досягнення ним більш високого рівня знань і вмінь, розвитку в школярів пізнавальної самостійності та інтересу до вивчення предмету.
У межах викладання географії, разом із традиційними технологіями навчання, закладено величезні можливості для застосування комп'ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop. Вважаю, що вчителю географії потрібно використовувати програму MS Map Point для впровадження геоінформаційних систем під час створення динамічних картографічних об'єктів.
Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій вважаю:
- індивідуалізацію навчального процесу,
- високий ступінь наочності під час вивчення географії;
- пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);
- можливість моделювання природних процесів і явищ;
- організацію групової роботи;
- забезпечення зворотнього зв'язку в процесі навчання;
- контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу.
У процесі роботи вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених керівником дидактичних завдань. Комп'ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації, контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості.
Розглянемо спільні аспекти реалізації таких проектів, як створення презентаційних слайдів на задану тему. Школярі, що беруть участь в проекті, залежно від своїх інтересів і нахилів беруть на себе ті або інші функції при створенні презентації: наповнення, дизайн, програмування. Викладач допомагає учням в найбільш складних питаннях, працює з ними "в команді", при цьому бере на себе роль координатора, а не начальника. В ході реалізації проекту закріплюються отримані знання, школярі вчаться працювати спільно, набувають відповідальності і креативних навиків. І, звичайно, дістають можливість гордитися кінцевим результатом. Сучасні інформаційні технології настільки цікаві, а сучасні діти їх так швидко і легко освоюють, що відбувається ситуація, коли технологія вивчається ради технології.
Проект - сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об єкта, предмета або теоретичного продукту.
Навчальний проект - організаційна форма роботи, що орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального розділу і становить частину стандартного навчального предмета або кількох предметів.
Ми її розглядаємо як спільну навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову діяльність школярів (індивідуальну, парну, групову), що мають спільну мету, застосовують ті ж самі методи і способи діяльності, спрямовані на досягнення спільного реального результату, потрібного для рішення деякої вагомої проблеми. Хоча не вся групова робота або робота над темою відноситься до методу проектів. Метод проекту, насамперед, передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов язковою презентацією отриманих результатів.
Метод проектів як метод навчання відповідає основним положенням системи освіти: формує критичне і творче мислення як пріоритетні напрямки інтелектуального розвитку людини. Критичне мислення сприяє розвитку таких навичок: аналіз інформації, відбір і порівняння фактів, встановлення асоціацій з вивченими явищами, фактами, самостійність, логічна побудова доказів, систематизація результатів.
Творче мислення передбачає такі навички: мислений експеримент, самостійне використання знань для розв'язання нової задачі, здатність комбінувати відомі методи, комплексний підхід до проблеми, здатність передбачати можливі наслідки рішень, що приймаються, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, інтуїтивне розв'язання проблеми.
Метод проектів дає змогу розв'язувати завдання формування всіх перерахованих вище інтелектуальних умінь критичного і творчого мислення. Колективна та індивідуальна робота над тією чи іншою проблемою, яка має на меті не тільки розв'язати дану проблему і довести правильність її розв'язку, а й показати результат своєї діяльності як певний продукт, передбачає необхідність у різні моменти пізнавальної, експериментальної творчої діяльності використовувати сукупність перелічених вище навичок. Усі ці навички потрібно формувати. Для цього і використовується метод проектів.
Сьогодні пропонується кілька варіантів класифікації проектів, а саме:
• за складом учасників (колективні, групові, індивідуальні);
• за метою спрямування (продуктивні, пізнавальні, самовиховання, розважально-ігрові, творчі);
• за тематикою;
• за терміном реалізації тощо.
Методичний підхід до уроків географії :
1. Мотиваційний. Дбайливість, творчий інтерес, захопленість, емоційність, прагнення творчих досягнень, особиста значимість творчої діяльності.
2. Інтелектуально-логічний.Уміння: аналізувати, порівнювати, виділяти головне, пояснювати, доводити, обґрунтовувати, систематизувати й узагальнювати, класифікувати.
3. Інтелектуально-евристичний. Уміння: висувати гіпотези, фантазувати, асоціативно мислити, оцінювати.
4. Комунікативний. Уміння: сприймати усне та писемне мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні та писемні висловлювання
5.Взаємозв'язку. Уміння знаходити та відображати зв'язки географії як науки з іншими науками : історією, краєзнавством, українською мовою та літературою, фізикою, топонімікою, гідрологією, екологією,картографією, спортом.
Автор
ke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
281
Размер файла
21 Кб
Теги
поляков, доклад, ікт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа