close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova test 5 imennyk v1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Випиши слова, які відповідають на питання ХТО?
Комбайнер, комбайн, корівник, корова, літак, пілот, мурашник, мурашка, село, селянин, футболіст, футбол.
К
о
м
б
а
й
н
е
р
, к
о
р
о
в
а
, п
і
л
о
т
, м
у
р
а
ш
к
а
, с
е
л
я
н
и
н
, ф
у
т
б
о
л
і
с
т
.
Прочитай назви страв. Які вироби печуть? Випиши ці слова.
Вареники, пиріг, галушки, капусняк, коржі, пампушки, каша, локшина, млинці, борщ, холодець.
П
и
р
і
г
, к
о
р
ж
і
, п
а
м
п
у
ш
к
и
, м
л
и
н
ц
і
.
Добери слова в речення.
•
У корови -
... . •
а) курча; б) порося; в) теля.
•
У свині ... . •
а) ягня; б) порося; в) козеня.
У
к
о
р
о
в
и
-
т
е
л
я
. У
с
в
и
н
і
-
п
о
р
о
с
я
.
Випиши іменники.
Зима, зимовий, зимонька, зимувати, зимівля, липа, липка, липневий, липень, липовий.
З
и
м
а
, з
и
м
о
н
ь
к
а
, з
и
м
і
в
л
я
, л
и
п
а
, л
и
п
к
а
, л
и
п
е
н
ь
. Кожне словосполучення заміни одним словом, близьким за значенням.
Лісовий сторож -
... . а) шофер; б) лісник; в) бригадир.
Маленька дівчинка -
... .
а) хлоп'ята; б) дитина; в) малюк.
Л
і
с
о
в
и
й
с
т
о
р
о
ж
–
л
і
с
н
и
к
. М
а
л
е
н
ь
к
а
д
і
в
ч
и
н
к
а
-
д
и
т
и
н
а
.
З поданих слів склади речення.
Комбайн, трактор, машини, це, літак. Груша, яблуня, вишня, це, абрикос, дерева.
К
о
м
б
а
й
н
, т
р
а
к
т
о
р
, л
і
т
а
к
-
ц
е
м
а
ш
и
н
и
. Г
р
у
ш
а
, я
б
л
у
н
я
, в
и
ш
н
я
, а
б
р
и
к
о
с
–
ц
е
д
е
р
е
в
а
.
Випиши імена людей.
Олена, Орлик, Сашко, Рябуха, Сірко, Сергій, Пушок, Оксана.
О
л
е
н
а
, С
а
ш
к
о
, С
е
р
г
і
й
, О
к
с
а
н
а
. Спиши, розкриваючи дужки.
Виручив Василько (з) біди бджілку. Во
на хотіла напитися і впала (в) бочку (з) водою.
В
и
р
у
ч
и
в
В
а
с
и
л
ь
к
о
з
б
і
д
и
б
д
ж
і
л
к
у
. В
о
н
а
х
о
т
і
л
а
н
а
п
и
т
и
с
я
і
в
п
а
л
а
в
б
о
ч
к
у
з
в
о
д
о
ю
.
Випиши слова, в яких ю, є я,
позначають два звуки.
Віє, крайнє, шлях, знаю, юнак, яблуні, місяць, рюкзак, житнє, ясен, цибуля.
В
і
є
, з
н
а
ю
, ю
н
а
к
, я
б
л
у
н
і
, я
с
е
н
. Встав м'який знак, випиши слова з м'яким знаком в кінці слова.
Л.он, віл.ний, одинадцят., українс.кий, вересен., сил.ний, карас., л.одок.
О
д
и
н
а
д
ц
я
т
ь
, в
е
р
е
с
е
н
ь
, к
а
р
а
с
ь
. Яке слово зайве? Запиши це слово.
а) сорочка; б) черевики; в) плаття;
г) пальто. а) Дніпро; б) Кіровоград; в) Львів;
г) Вінниця.
Ч
е
р
е
в
и
к
и
, Д
н
і
п
р
о
.
Яке слово заховалось? Запиши слова, визнач число, рід.
Качур —
... , ведмідь —
... .
К
а
ч
у
р
(
о
д
н
., ч
.
р
.), р
у
ч
к
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.), к
у
р
ч
а
(
о
д
н
., с
.
р
.). В
е
д
м
і
д
ь
(
о
д
н
., ч
.
р
.), м
і
д
ь
(
о
д
н
., ж
.
р
.), д
і
д
(
о
д
н
., ч
.
р
.).
Утвори імена дітей, додаючи літеру.
.еонід, .льга, .ван, .алина.
Л
е
о
н
і
д
, О
л
ь
г
а
, І
в
а
н
, Г
а
л
и
н
а
.
Поділи слова на склади для переносу.
Оленка, віконце, білочка.
О
л
е
-
н
к
а
, О
л
е
н
-
к
а
, в
і
-
к
о
н
ц
е
, в
і
к
о
-
н
ц
е
, в
і
к
о
н
-
ц
е
, б
і
–
л
о
ч
к
а
, б
і
л
о
–
ч
к
а
, б
і
л
о
ч
-
к
а
.
Добери слова, протилежні за значенням.
Раненько —
... , вузький —
... ,
весна —
... ,
сміх —
....
Р
а
н
е
н
ь
к
о
—
п
і
з
н
е
н
ь
к
о
, в
у
з
ь
к
и
й
—
ш
и
р
о
к
и
й
, в
е
с
н
а
—
о
с
і
н
ь
, с
м
і
х
—
п
л
а
ч
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
616
Размер файла
2 244 Кб
Теги
mova, test, imennyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа